Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til kryds-ning af Yderup Bæk med en kabelbro og føringsrør

Godkendelsen meddeles i medfør af vandløbslovens § 47 (LBK nr. 1217 af 25/11/2019) samt § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016).

Projektet har ikke været sendt i offentlig høring i 4 uger, jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016), da vandløbsmyndigheden har vurderet, at krydsningen ikke vil have indflydelse på afstrømnings- eller miljømæssige forhold. Der er ikke foretaget yderligere partshøringer i sagen efter forvaltningslovens bestemmelser, idet den berørte matrikel ejes af ansøger.

Der meddeles samtidig dispensation til projektet efter § 65 stk. 2 i lov om naturbeskyttelse (LBK nr. 240 af 13/03/2019).

Projektet kan hentes her på hjemmesiden som PDF. 

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen indtil 4 uger fra datoen, hvor afgørelsen er offentliggjort.

Hvis du vil klage, kan klagen indgives på Klageportalen, som kan tilgås via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk

Se i øvrigt klagevejledningen i projektet.

For yderligere information kontakt:
Aarhus Kommune, Vand og Natur
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Tlf.: 8940 2213
Mail: vandognatur@mtm.aarhus.dk