Tilladelse til reguleringsprojekt ved Starupvej 135, 8340 Malling

Projektet omhandler genskabelse af naturlige hydrologiske forhold i forbindelse med skovrejsning ved Starupvej 135. Projektet omfatter genåbning og sløjfning af dræn samt etablering af vandhul.

Aarhus Kommune meddeler samtidig afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at det aktuelle projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Materialet kan ses her.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelserne efter indtil 4 uger fra datoen, hvor afgørelsen er offentliggjort. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Hvis du vil klage, skal det ske via klageportalen til naevneneshus.dkborger.dk eller virk.dk . Her skal du logge på Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med dit NemID.

Ved bemærkninger, indsigelser eller ønske om udlevering af projektet bedes følgende sagsnummer oplyst: 20/061079.

For yderligere information kontakt:

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, vandognatur@mtm.aarhus.dk