Godkendelse af vandløbsrestaurering

Projektet har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløbet og dermed øge naturværdierne i og omkring vandløbet.

Godkendelse meddeles i henhold til vandløbslovens § 75, jf. § 17 og § 37

Projektet kan ses her.

Projektet har været sendt i høring i 8 uger frem til den 4. september 2020 og har været fremlagt til gennemsyn ved Teknik og Miljø.

Vandløbsmyndighedens bestemmelser kan påklages indtil 4 uger efter, at bestemmelsen er meddelt. Hvis du vil klage, skal det ske via Klageportalen på borger.dk eller virk.dk. Din klage skal være godkendt og du skal have betalt faktura i Klageportalen inden kl. 23.59 på dagen for klagefristens udløb, for at klagen er korrekt indsendt. Se i øvrigt klagevejledning i afgørelsen.

Ved klage, indsigelse eller ønske om udlevering af projektet bedes følgende sagsnummer oplyst: (20/059808)

For yderligere information kontakt:
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7,
8220 Brabrand, tlf. 8940 22 13
eller elektronisk til vandognatur@mtm.aarhus.dk