VVM-screening af projekt for etablering af et regnvands- og et rensebassin i Skjoldhøjkilen

EnviDan A/S har på vegne af Aarhus Vand ansøgt om etablering af et vådt regnvandsbassin på matr. nr. 1ø Holmstrupgård, Brabrand samt et vådt rensebassin på matr. nr. 34a, Brabrand By, Brabrand.

Bassinerne ønskes etableret for at mindske den stofmæssige og hydrauliske belastning af Holmstrup Bæk.

Se hele afgørelsen her.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Vi gør opmærksom på at klagefristen er 4 uger fra annonceringsdatoen angivet øverst på denne annonce.

Eventuel klage skal sendes via Klageportalen. Du logger på klageportalen via: naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk, typisk ved hjælp af NEM-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

Ønsker du at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du snarest muligt sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø,
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand,
mail: vandognatur@mtm.aarhus.dk, der herefter videresender din anmodning til Miljø og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.