VVM-screening - Jordudsætning ifm. Bering Beder vejen

Projektet omfatter udsætning af ca. 107.000 m3 overskudsjord fra anlæggelsen af Bering Beder vejen. Jorden udsættes i to områder med hhv. ca. 7.000 m3 i område 1 og ca. 100.000 m3 jord i område 2. Anlæggene vil have en maksimal højde på 2 meter.

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Vi gør opmærksom på at klagefristen er 4 uger fra annonceringsdatoen angivet øverst på denne annonce.

Eventuel klage skal sendes via Klageportalen. Du logger på klageportalen via: www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk ved hjælp af NEM-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

Ønsker du at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du snarest muligt sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, mail: pbm@mtm.aarhus.dk, der herefter videresender din anmodning til Miljø og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du har tastet din klage ind i Klageportalen, bliver du bedt om at betale et gebyr med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.