VVM-screening - Nyt skovareal på 10 ha nord for Hasselager

Projektet omfatter etablering af et offentligt skovareal med lysåbne arealer indenfor et område på 10 ha i et område udpeget til bynært landskab. Arealet indpasses med den øvrige planlægning og sikres adgang via stier og veje.

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Vi gør opmærksom på at klagefristen er 4 uger fra annonceringsdatoen angivet øverst på denne annonce.

Eventuel klage skal sendes via Klageportalen. Du logger på klageportalen via: www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk ved hjælp af NEM-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

Ønsker du at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du snarest muligt sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, mail: pbm@mtm.aarhus.dk, der herefter videresender din anmodning til Miljø og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du har tastet din klage ind i Klageportalen, bliver du bedt om at betale et gebyr med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.