Offentlig p-plads ved Truevej i Brabrand, vest for Brabrandhus.

Skitse af p-areal, der nedlægges

I sammenhæng med denne offentliggørelse, er forslag til Lokalplan nr. 1131 - Blandet bolig og erhverv ved Truevej 50, Brabrand - også i offentlig høring fra den 12. oktober 2020. Planen betyder, at området må anvendes til etageboligbebyggelse til helårsbeboelse med tilhørende fælles faciliteter. Derudover kan en del af bebyggelsen anvendes til erhverv i form af kontorerhverv, klinikker, liberalt erhverv og lignende.

Annoncen kan ses på hjemmesiden – Klik her

Efter nedlæggelsen vil p-arealet blive søgt afhændet, og det kan herefter tages i brug i overensstemmelse med den planlægning, der sker for området. 

Parkeringsarealet har matrikelbetegnelsen 7000ba. Det er 727 m2 stort og rummer 12-14 p-pladser.

Arealet er desuden adgang til et privat parkeringsareal på matr.nr. 7ea.

Fortovet langs parkeringsarealet fortsætter som stiforbindelse forbi Brabrandhus og benyttes som skolevejsforbindelse.

Både fortov, sti og adgang til det private parkeringsareal skal opretholdes som privat fællesvej/sti på arealet.

Beslutningen om nedlæggelsen af p-arealet vil blive truffet efter § 15 og § 124 i lov om offentlige veje, lov nr.  1520 af 27/12/2014. Jf. § 126 i samme lov kan ændringen til privat fællesvej og -sti ske uden 4 år forvarsling, idet de vejberettigede ejere er enige i privatvejsudlægget.

Ejere, der ønsker at gøre gældende, at det offentlige parkeringsareal er af vigtighed for ejerens ejendom, kan senest 10. december 2020 sende indsigelse imod nedlæggelse af vejarealet til:

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø,
Mobilitet, Anlæg og Drift,
Karen Blixens Boulevard 7,
8220 Brabrand

eller e-mail: mad@mtm.aarhus.dk

Hvis kommunen afviser et krav fra en ejer om, at p-pladsen opretholdes, kan ejeren inden for 4 uger efter afgørelsen kræve sagen indbragt for taksationskommissionen.