Nedlæggelse af offentligt parkeringsareal mellem Vestergårdsvej og Viby Ringvej

Skitse af arealet der nedlægges

Arealet fremgår af luftfotoet herover. Der er tale om nedlæggelse af matr.nr. 7000es og del af matr.nr. 7000em. Arealet er ca. 2850 m2 stort og rummer i dag 76 p-pladser.

Parkeringsarealet nedlægges for at kunne virkeliggøre lokalplan 1166, der giver mulighed for ny bebyggelse til boliger og dagligvareforretning mellem Vestergårdsvej og Viby Ringvej.

Det nedlagte parkeringsareal påtænkes afhændet og sammenlagt med Vestergårdsvej 16-24, der også indgår i lokalplan 1166.

Iflg. lokalplanen, der endnu ikke er endeligt vedtaget,  kan en del af parkeringsarealet udnyttes til bebyggelse.

Resten af arealet skal opretholdes som færdsels- og parkeringsareal for området. Der vil blive anlagt  ca. 68 p-pladser til brug for dagligvareforretningen og boliger, men som også vil kunne benyttes af offentligheden.

Indtil arealet er afhændet til ejeren af Vestergårdsvej 16-24, vil der blive opretholdt offentlig parkering på arealet.

Beslutningen om nedlæggelsen af p-arealet vil blive truffet efter § 15 og § 124 i lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27/12/2014.

Ejere, der ønsker at gøre gældende, at det offentlige parkeringsareal er af vigtighed for ejerens ejendom, kan senest 24. marts 2023 sende indsigelse imod nedlæggelse af vejarealet til:

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Mobilitet, Anlæg og Drift
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
eller e-mail: mobilitet@mtm.aarhus.dk

Hvis kommunen afviser et krav fra en ejer om, at p-pladsen opretholdes, kan ejeren inden for 4 uger efter afgørelsen kræve sagen indbragt for taksationskommissionen.