I oktober 2015 vedtog Aarhus Byråd kommunens budget for 2016 til 2019. Budgettet for 2016 er præget af et behov for at gennemføre besparelser. Baggrunden er det indtægtstab, som følger af det såkaldte omprioriteringsbidrag: Kommunerne skal hvert år som udgangspunkt reducere udgifterne med 1 % og aflevere gevinsten til staten, der så kan omprioritere midlerne. Det er den væsentligste årsag til byrådets beslutning om, at der skal gennemføres besparelser på 61 mio. kr. i 2016 stigende til 499 mio. kr. i 2019.

 

I budgettet kan man se, hvor mange penge byrådet har besluttet at bruge på de kommunale serviceområder, som for eksempel børnepasning, ældre og handicappede, folkeskoler, fritid og kultur, kollektiv trafik osv.

 

I budgettet fremgår det også, hvor mange penge der skal bruges på anlæg i perioden 2016 til 2019. I forliget om budget 2016-2019 er der fordelt over 800 mio. kr. til nye anlægsprojekter. Pengene kommer oven i de anlægsudgifter, der i forvejen var planlagt. Samlet set forventer Aarhus Kommune at afholde bruttoanlægsudgifter for næsten 4 mia. kr. i perioden 2016-2019.

 

I 2016 er kommuneskatteprocenten og grundskyldspromillen uændret i forhold til 2015.

 

Besparelser 
Besparelserne i perioden 2016 til 2019 findes både via effektiviseringer og vis servicereduktioner.

Besparelserne findes i en proces, hvor direktørgruppen fremsender spareforslag til byrådet. Byrådet tager endelig stilling til spareforslagene 3. februar 2016.

 

Det skattefinansierede område
En stor del af kommunens aktiviteter er skattefinansierede. Det vil sige, at borgerne betaler for disse aktiviteter over kommuneskatten og eventuelt gennem delvis brugerbetaling. Det er f.eks. tilfældet for pasning af børn i vuggestuer og børnehaver.

 

Udgifter
Langt den største andel af de kommunale udgifter i 2016 er driftsudgifter på det skattefinansierede område. Driftsudgifterne udgør netto 18,8 milliarder kr., mens anlægsudgifterne udgør netto ca. 0,7 milliarder kr. Samlet budgetteres der med nettoudgifter på 19,8 milliarder kr. på de skattefinansierede drifts- og anlægsområder.

 

Brutto udgør anlægsinvesteringerne 1,1 milliarder kr. i 2016. Forskellen mellem brutto- og nettoanlægsudgifterne skyldes blandt andet, at der forventes indtægter fra salg af jord, arealer på de bynære havnearealer, byggerettigheder på Godsbanearealet samt salg af skoler.

 

Indtægter
Den væsentligste del af kommunens indtægter kommer fra skatter og fra statens bloktilskud. I 2016 er kommuneskatteprocenten på 24,4 procent, og grundskyldspromillen er 24,58 promille.

 

Kommunens samlede skatteindtægter (indkomstskat, grundskyld, dækningsafgift m.v.) bliver i 2016 på 15,1 milliarder kr. Hertil kommer udligning og tilskud fra staten på i alt 4,3 milliarder kr., eller i alt indtægter på ca. 19,4 milliarder kr.

 

Resultat for 2015
Når indtægterne trækkes fra drifts- og anlægsudgifterne - og der tages hensyn til renteudgifter og finansielle tilskud - budgetterer Aarhus Kommune med underskud på de skattefinansierede drifts- og anlægsområder på 238 millioner kr. i 2016. I de efterfølgende år budgetteres der med et overskud på 245 mio. kr. i 2017 et underskud på 20 mio. kr. i 2018 og et overskud på 94 mio. kr. i 2019.

Fredag den 18. september 2015 indgik et flertal i byrådet et forlig om budgettet for 2016.

Fredag den 18. september indgik et flertal bestående af partierne Socialdemokraterne, Venstre, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti samt Det Konservative Folkeparti forlig om budgettet for 2016. Enhedslistens tre byrådsmedlemmer og Liberal Alliances ene medlem valgte at forlade forhandlingerne.

Budgetforlig 2016 - 2019
Bilag 1: Økonomioversigt
Bilag 1a: Realisering af sparekrav
Bilag 2: Mobilitet

Besparelser i budget 2016-2019

I budgetforliget der blev indgået den 18. september blev det besluttet at gennemføre besparelser. Direktørgruppen fik til opgave at udarbejde forslag til besparelser. Disse forslag blev endelig besluttet 3. februar 2016.

Forlig om besparelser i budget 2016-2019
Alternative forslag i forlig om besparelser i budget 2016