Aarhus Byråd vedtog torsdag den 9. oktober 2019 budgettet for 2020.
I budgetredegørelsen kan du finde oplysninger om mål og økonomi for alle dele af Aarhus Kommune.

Desuden finder du på siden øvrige dokumenter, der vedrører budgettet.

Et bredt flertal i Aarhus Byråd – 29 ud af 31 medlemmer - står bag det budgetforlig, som torsdag aften er indgået efter forhandlinger på rådhuset. Aftalen vil i særlig grad styrke velfærdsområderne til gavn for børn, ældre og socialt udsatte. Samtidig har forligspartierne afsat 116 mio. kroner til en Klimafond for at styrke indsatsen for bæredygtig omstilling.

Aarhus er en by i vækst. Derfor er det vedvarende en stor opgave at sikre udbygningen af velfærdsydelser, så der er dagtilbud, folkeskoler, sociale ydelser og ældrepleje til en voksende befolkning. Det sikrer budgettet for de kommende fire år, hvor der samlet er afsat ekstra 1,2 mia. kr. til udbygningen på velfærdsområderne via de såkaldte budgetmodeller.

Derudover åbner budgettet mulighed for udvidelser på årligt 200 mio kroner, hvoraf de knap 70 mio kroner er afsat til indsatser på socialområdet. Her oplever man, at tilgangen af borgere med behov for hjælp og støtte overstiger den generelle befolkningstilvækst. Samtidig er borgernes udfordringer mere komplekse end tidligere.

Borgmester Jacob Bundsgaard: ”Jeg glæder mig rigtig meget over, at et bredt flertal i byrådet er blevet enige om at prioritere velfærden for børn, ældre og ikke mindst socialt udsatte. Det kommer til at gøre en mærkbar forskel. Det er samtidig et budgetforlig, som sætter et nyt fokus på klimaet med bindende klimamål, der vil stå som et eksempel for andre byer i og udenfor Danmark. Byrådets partier fortjener stor ros for deres konstruktive tilgang til opgaven.”

Indsats mod hjemløshed

Budgetforliget tager også fat om det stigende problem med hjemløse og borgere i risiko for hjemløshed ved at sikre bevillinger til at holde weekendåbent i stofindtagelsesrummet, til to sociale viceværter på Klostertorv og ved at give mulighed for udvidede åbningstider i Værestedet i Jægergårdsgade.

Specialundervisning og inklusion

Antallet af børn og unge i specialpædagogiske undervisningstilbud stiger, og flere og flere børn er ikke en del af fællesskaberne på den lokale folkeskole. Forligspartierne ønsker derfor, at folkeskolerne skal udvikle nye former for specialundervisning, og samtidig skal medarbejderne i institutioner og skoler tilbydes kompetenceudvikling for at sikre god inklusion.

I budgetforliget er der også sikret finansiering til aftalen om de udsatte boligområder i Bispehaven og Gellerup, aftalen om skoletilbud i Vestbyen, ekstra midler til afholdelse af valg samt midler til drift af en ny skole i Nye. Desuden rummer forliget et årligt løft af den kollektive trafik på 10 mio. kroner.

Klima og bæredygtig omstilling

Partierne bag budgetforliget ønsker en ny, ambitiøs klimahandlingsplan, der kan sikre bindende klimamål for Aarhus Kommune. Planen skal udgøre rammen for den grønne omstilling og skal pege på de konkrete handlinger, der er nødvendige at igangsætte nu for at nå byrådets mål om CO2-neutralitet i 2030.

Der skal fx omstilles til el-busser, men der skal også være den nødvendige kapacitet af el-ladestandere, el-nettet skal dimensioneres i forhold den nye virkelighed, og strømmen skal produceres bæredygtigt. Klimahandlingsplanen skal udgøre den samlede ramme for omstillingen og håndtere de mange komplekse sammenhænge.

For at finansiere omstillingen er der som en del af budgetaftalen etableret en klimafond, som skal bidrage til finansiering af de nødvendige initiativer i de kommende år. I første omgang afsættes et beløb på 116 mio. kroner.

Investering i bedre fremkommelighed

Partierne bag budgetforliget er også enige om en lang række anlægsinvesteringer over de kommende fire år. Det gælder investeringer i fremkommelighed for biler, busser og cykler, flere sikre skoleveje, støjhandlingsplan, øget sikkerhed ved Aarhus Å mm. Derudover er der afsat penge til en ny koncertplads ved Eskelund, Moesgård Vildskov, bedre idrætsfaciliteter, faglokaler på skolerne, nye skoletoiletter, klimasikring mm.

Forliget indebærer uændrede udskrivningsprocenter/-promiller.

Kun Dansk Folkeparti står uden for forliget.

Budgettet skal formelt vedtages af Aarhus Byråd ved 2. behandlingen onsdag 9. oktober

Se reaktioner fra byrådets partier

Se forligsteksten med bilag i fuld ordlyd nedenfor:

Budgetforlig 2020

 

I Budgetredegørelsen kan du finde oplysninger om mål og økonomi for alle dele af Aarhus Kommune.

Budgetredegørelse budget 2020

Skattesats og provenu

 

Indstillingen om forslaget til budget 2020-2023 dannede grundlag for det efterfølgende budgetforlig.

Forslag til budget 2020-2023
Bilag 1: Budgetredegørelsen 2020-2023
Bilag 2: Forudsætninger i forslag til budget 2020-2023
Bilag 3: Ændringer i økonomien siden budget 2019-2022
Bilag 4: Måltal for den finansielle egenkapital i budget 2020-2023
Bilag 5: Borgmesterens Afdelings bemærkninger til magistratsafdelingernes belysninger af beslutningsforslag
Bilag 6: BA’s opdaterede bemærkninger til anlægsforslag i budget 2020-2023
Bilag 7: Oversigt over budgetudfordringer i Magistratsafdelingernes følgebreve
Bilag 8: Gearskifte i klimaindsatsen
Bilag 9: Analyse af kollektiv trafik
Bilag 10: Sammenfatning af analyse af økonomien på området for socialpsykiatri og udsatte voksne
Bilag 11: Opdateret overblik over udgifter i Aftalen om ingen udsatte boligområder af 18. juni 2018 til håndtering ved Budget 2020-2023
Bilag 12: Valgøkonomi – finansieringsbehov
Bilag 13: Analyse af Aarhus Kommunes serviceniveau opdelt på områder
Bilag 14: Obligatoriske læringstilbud
Bilag 15: Status på behov for udbygning af skolekapacitet og idrætsfaciliteter
Bilag 16: Udgifter til drift af ny skole, dagtilbud og klub i Nye
Bilag 17: Analyse af folkeskolernes økonomi
Bilag 18: Styring af de største anlægsprojekter i Teknik og Miljø
Bilag 19: Parkeringsanalyse - status
Bilag 20: Resume – Forslag til Aarhus kommunes plast-strategi 2020-2025
Bilag 21: Resume – Scenarier for mere urørt skov

Baggrundsmateriale til Forslag til budget 2020

I nedenstående findes baggrundsmateriale med uddybende forklaringer og redegørelser til de bilag, der ses ovenfor.

Følgebrev fra Børn og Unge
Følgebrev fra Kultur og Borgerservice
Følgebrev fra Sundhed og Omsorg
Følgebrev fra Teknik og Miljø
Følgebrev fra Sociale Forhold og Beskæftigelse
Følgebrev fra Borgmesterens Afdeling
Økonomisk analyse af området for socialpsykiatri og udsatte voksne i Socialforvaltningen
Afrapportering Index100 - Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau i Aarhus Kommune
Index 100: Teknisk notat
Økonomisk overblik over Aftale om udsatte boligområder – opdateret efter aftalerne om Bispehaven og Gellerup og Toveshøj
Analyse af folkeskolernes økonomi
Analyse af kollektiv trafik
Forslag til plaststrategi 2020-2025
Moesgaard Vildskov – Scenarier for mere uberørt skov
Finansieringsnotat
Beskrivelse af reserver i Aarhus Kommune Budget 2020-2023
Resultatopgørelse
Bevillingsoversigt
Investeringsoversigt
Sammendrag
Hovedoversigt

Anlægsforslag

I foråret 2019 fremsendte magistratsafdelingerne i Aarhus Kommune nedenstående forslag til hvordan en række midler til anlæg skulle bruges i 2022 og 2023.

Teknik og Miljø fremsendte anlægsforslag til MOVE og Infrastrukturpulje

Alle afdelinger fremsendte anlægsforslag til Bufferen. De samlede beløb der skulle fordeles fremgår af tabellen.

Mio. kr.

2022

2023

MOVE

54,0

54,0

Infrastrukturpulje

29,6

52,2

Buffer

75,9

75,9

I alt

159,5

182,1

Sociale Forhold og Beskæftigelses anlægsforslag til bufferen
Teknik og Miljøs anlægsforslag til bufferen
Teknik og Miljøs anlægsforslag vedr. MOVE og infrastruktur
Sundhed og Omsorgs anlægsforslag til bufferen
Kultur og Borgerservices anlægsforslag til bufferen
Børn og Unges anlægsforslag til bufferen