Aarhus er en by i vækst. Derfor er det vedvarende en stor opgave at sikre udbygningen af velfærdsydelser, så der er dagtilbud, folkeskoler, sociale ydelser og ældrepleje til en voksende befolkning. Det sikrer budgettet for de kommende fire år, hvor der samlet er afsat ekstra 1,2 mia. kr. til udbygningen på velfærdsområderne via de såkaldte budgetmodeller.

Derudover åbner budgettet mulighed for udvidelser på årligt 200 mio kroner, hvoraf de knap 70 mio kroner er afsat til indsatser på socialområdet. Her oplever man, at tilgangen af borgere med behov for hjælp og støtte overstiger den generelle befolkningstilvækst. Samtidig er borgernes udfordringer mere komplekse end tidligere.

Borgmester Jacob Bundsgaard: ”Jeg glæder mig rigtig meget over, at et bredt flertal i byrådet er blevet enige om at prioritere velfærden for børn, ældre og ikke mindst socialt udsatte. Det kommer til at gøre en mærkbar forskel. Det er samtidig et budgetforlig, som sætter et nyt fokus på klimaet med bindende klimamål, der vil stå som et eksempel for andre byer i og udenfor Danmark. Byrådets partier fortjener stor ros for deres konstruktive tilgang til opgaven.”

Indsats mod hjemløshed

Budgetforliget tager også fat om det stigende problem med hjemløse og borgere i risiko for hjemløshed ved at sikre bevillinger til at holde weekendåbent i stofindtagelsesrummet, til to sociale viceværter på Klostertorv og ved at give mulighed for udvidede åbningstider i Værestedet i Jægergårdsgade.

Specialundervisning og inklusion

Antallet af børn og unge i specialpædagogiske undervisningstilbud stiger, og flere og flere børn er ikke en del af fællesskaberne på den lokale folkeskole. Forligspartierne ønsker derfor, at folkeskolerne skal udvikle nye former for specialundervisning, og samtidig skal medarbejderne i institutioner og skoler tilbydes kompetenceudvikling for at sikre god inklusion.

I budgetforliget er der også sikret finansiering til aftalen om de udsatte boligområder i Bispehaven og Gellerup, aftalen om skoletilbud i Vestbyen, ekstra midler til afholdelse af valg samt midler til drift af en ny skole i Nye. Desuden rummer forliget et årligt løft af den kollektive trafik på 10 mio. kroner.

Klima og bæredygtig omstilling

Partierne bag budgetforliget ønsker en ny, ambitiøs klimahandlingsplan, der kan sikre bindende klimamål for Aarhus Kommune. Planen skal udgøre rammen for den grønne omstilling og skal pege på de konkrete handlinger, der er nødvendige at igangsætte nu for at nå byrådets mål om CO2-neutralitet i 2030.

Der skal fx omstilles til el-busser, men der skal også være den nødvendige kapacitet af el-ladestandere, el-nettet skal dimensioneres i forhold den nye virkelighed, og strømmen skal produceres bæredygtigt. Klimahandlingsplanen skal udgøre den samlede ramme for omstillingen og håndtere de mange komplekse sammenhænge.

For at finansiere omstillingen er der som en del af budgetaftalen etableret en klimafond, som skal bidrage til finansiering af de nødvendige initiativer i de kommende år. I første omgang afsættes et beløb på 116 mio. kroner.

Investering i bedre fremkommelighed

Partierne bag budgetforliget er også enige om en lang række anlægsinvesteringer over de kommende fire år. Det gælder investeringer i fremkommelighed for biler, busser og cykler, flere sikre skoleveje, støjhandlingsplan, øget sikkerhed ved Aarhus Å mm. Derudover er der afsat penge til en ny koncertplads ved Eskelund, Moesgård Vildskov, bedre idrætsfaciliteter, faglokaler på skolerne, nye skoletoiletter, klimasikring mm.

Forliget indebærer uændrede udskrivningsprocenter/-promiller.

Kun Dansk Folkeparti står uden for forliget.

Budgettet skal formelt vedtages af Aarhus Byråd ved 2. behandlingen onsdag 9. oktober

Se reaktioner fra byrådets partier

Se forligsteksten med bilag i fuld ordlyd nedenfor:

Budgetforlig 2020