Budgetforslaget som også kaldes Magistratens budgetforslag er foreløbigt indtil det behandles i Magistraten den 2. september 2019.

Her kan du se selve budgetforslaget, baggrundsmateriale til bilagene i budgetforslaget samt de takster som følger budgetforslaget.

Et bredt flertal i Aarhus Byråd – 29 ud af 31 medlemmer - står bag det budgetforlig, som torsdag aften er indgået efter forhandlinger på rådhuset. Aftalen vil i særlig grad styrke velfærdsområderne til gavn for børn, ældre og socialt udsatte. Samtidig har forligspartierne afsat 116 mio. kroner til en Klimafond for at styrke indsatsen for bæredygtig omstilling.

Aarhus er en by i vækst. Derfor er det vedvarende en stor opgave at sikre udbygningen af velfærdsydelser, så der er dagtilbud, folkeskoler, sociale ydelser og ældrepleje til en voksende befolkning. Det sikrer budgettet for de kommende fire år, hvor der samlet er afsat ekstra 1,2 mia. kr. til udbygningen på velfærdsområderne via de såkaldte budgetmodeller.

Derudover åbner budgettet mulighed for udvidelser på årligt 200 mio kroner, hvoraf de knap 70 mio kroner er afsat til indsatser på socialområdet. Her oplever man, at tilgangen af borgere med behov for hjælp og støtte overstiger den generelle befolkningstilvækst. Samtidig er borgernes udfordringer mere komplekse end tidligere.

Borgmester Jacob Bundsgaard: ”Jeg glæder mig rigtig meget over, at et bredt flertal i byrådet er blevet enige om at prioritere velfærden for børn, ældre og ikke mindst socialt udsatte. Det kommer til at gøre en mærkbar forskel. Det er samtidig et budgetforlig, som sætter et nyt fokus på klimaet med bindende klimamål, der vil stå som et eksempel for andre byer i og udenfor Danmark. Byrådets partier fortjener stor ros for deres konstruktive tilgang til opgaven.”

Indsats mod hjemløshed

Budgetforliget tager også fat om det stigende problem med hjemløse og borgere i risiko for hjemløshed ved at sikre bevillinger til at holde weekendåbent i stofindtagelsesrummet, til to sociale viceværter på Klostertorv og ved at give mulighed for udvidede åbningstider i Værestedet i Jægergårdsgade.

Specialundervisning og inklusion

Antallet af børn og unge i specialpædagogiske undervisningstilbud stiger, og flere og flere børn er ikke en del af fællesskaberne på den lokale folkeskole. Forligspartierne ønsker derfor, at folkeskolerne skal udvikle nye former for specialundervisning, og samtidig skal medarbejderne i institutioner og skoler tilbydes kompetenceudvikling for at sikre god inklusion.

I budgetforliget er der også sikret finansiering til aftalen om de udsatte boligområder i Bispehaven og Gellerup, aftalen om skoletilbud i Vestbyen, ekstra midler til afholdelse af valg samt midler til drift af en ny skole i Nye. Desuden rummer forliget et årligt løft af den kollektive trafik på 10 mio. kroner.

Klima og bæredygtig omstilling

Partierne bag budgetforliget ønsker en ny, ambitiøs klimahandlingsplan, der kan sikre bindende klimamål for Aarhus Kommune. Planen skal udgøre rammen for den grønne omstilling og skal pege på de konkrete handlinger, der er nødvendige at igangsætte nu for at nå byrådets mål om CO2-neutralitet i 2030.

Der skal fx omstilles til el-busser, men der skal også være den nødvendige kapacitet af el-ladestandere, el-nettet skal dimensioneres i forhold den nye virkelighed, og strømmen skal produceres bæredygtigt. Klimahandlingsplanen skal udgøre den samlede ramme for omstillingen og håndtere de mange komplekse sammenhænge.

For at finansiere omstillingen er der som en del af budgetaftalen etableret en klimafond, som skal bidrage til finansiering af de nødvendige initiativer i de kommende år. I første omgang afsættes et beløb på 116 mio. kroner.

Investering i bedre fremkommelighed

Partierne bag budgetforliget er også enige om en lang række anlægsinvesteringer over de kommende fire år. Det gælder investeringer i fremkommelighed for biler, busser og cykler, flere sikre skoleveje, støjhandlingsplan, øget sikkerhed ved Aarhus Å mm. Derudover er der afsat penge til en ny koncertplads ved Eskelund, Moesgård Vildskov, bedre idrætsfaciliteter, faglokaler på skolerne, nye skoletoiletter, klimasikring mm.

Forliget indebærer uændrede udskrivningsprocenter/-promiller.

Kun Dansk Folkeparti står uden for forliget.

Budgettet skal formelt vedtages af Aarhus Byråd ved 2. behandlingen onsdag 9. oktober

Se reaktioner fra byrådets partier

Se forligsteksten med bilag i fuld ordlyd nedenfor:

Budgetforlig 2020

 

I foråret 2019 fremsendte magistratsafdelingerne i Aarhus Kommune forslag til hvordan en række midler til anlæg kan bruges i 2022 og 2023

Teknik og Miljø fremsendt anlægsforslag til MOVE og Infrastrukturpulje

Alle afdelinger fremsendt anlægsforslag til Bufferen. De samlede beløb der skal fordeles fremgår af tabellen.

Mio. kr.

2022

2023

MOVE

54,0

54,0

Infrastrukturpulje

29,6

52,2

Buffer

75,9

75,9

I alt

159,5

182,1

 

Magistratsafdelingernes forslag fremgår her:
Sociale Forhold og Beskæftigelses anlægsforslag til bufferen
Teknik og Miljøs anlægsforslag til bufferen
Teknik og Miljøs anlægsforslag vedr. MOVE og infrastruktur
Sundhed og Omsorgs anlægsforslag til bufferen
Kultur og Borgerservices anlægsforslag til bufferen
Børn og Unges anlægsforslag til bufferen

 

 

Her er de takster som Byrådet forholder sig til (beslutter) i forbindelse med behandlingen af forslaget til budget 2020

Takster Sociale Forhold og Beskæftigelse
Takster Teknik og Miljø
Takster Sundhed og Omsorg
Takster Kultur og Borgerservice
Takster Børn og Unge

Budgetprocedure er den årlige køreplan for budgetlægningen for det kommende år. Her fremgår blandt andet tidsplaner og retningslinjer for det politiske budgetarbejde.

Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2020. Proceduren er i store træk uændret i forhold til de seneste år. I indstillingen lægges der op til, at:

  • borgerne inddrages i og oplyses om budgetlægningen, hvorfor der arrangeres en budgetmesse den 9. september 2019. På messen vil magistratsafdelingerne præsentere deres budget, ligesom partierne vil have mulighed for at præsentere deres budgetforslag og politik i forhold til alle dele af budgettet.
  • der den 19. november 2019 afholdes en visionskonferencen om en ny 10-årig investeringsplan for perioden 2024-2033.
  • pengene fra anlægsreserven vedr. infrastruktur og bufferen/øvrige områder i 2022 og 2023 udmøntes ved, at de respektive magistratsafdelinger fremsender anlægsforslag, som prioriteres i de politiske forhandlinger.
  • der saneres i antallet af takster, som byrådet beslutter. Byrådet forelægges således alene takster jf. lovkrav, samt takster med bred almen og politisk interesse.
  • i udkastet til den økonomiske politik lægges der op til, at der fra budget 2021 indføres et finansieringsbidrag til budgetmodellerne.

Det forestående folketingsvalg kan få betydning for budgetprocessen. Hvis det sker, vil Magistraten drøfte, hvordan processen skal tilpasses.

Budgetprocedure for budget 2020-2023
Bilag 1: Tidsplan for budget 2020-2023
Bilag 2: Forløbet af og forudsætninger for budgetlægningen for Budget 2020-2023