Du vil her på siden kunne følge byrådsmødet direkte, fra kl. 16.00. 

Følg byrådsmødet fra 16.00 til 18.30

Følg byrådsmødet fra 19.00 til 22.00

Lydoptagelser fra byrådsmødet bliver placeret her på siden, efterhånden som debatten af de enkelte sager er afsluttet.

Dagsorden

1. Svar på forslag om klimavenligt og bæredygtigt byggeri
Beslutning:

2. Svar på forslag om bæredygtigt byggeri
Beslutning:

3. Svar på forslag om klimavenligt byggeri
Beslutning:

4. Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger til Klimaplan 2021-2024
Beslutning:

5. Forslag fra SF, RV, EL og Dorthe Borgkvist om uledsagede flygtningebørn fra flygtningelejre i Grækenland
Beslutning:

6. Forslag fra SF om hjemløse
Beslutning:

7. Forslag fra Dorthe Borgkvist om trivselsfolder, lige muligheder for trivsel og læring til alle børn
Beslutning:

8. Svar på forslag om vaskepladser ved genbrugsstationer
Beslutning:

9. Svar på forslag om formidling af byens historie
Beslutning:

10. Etablering af Tilgængelighedsråd
Beslutning:

11. Undersøgelse af området ved Fredspladsen i Gellerup – bygninger, indhold og økonomi
Beslutning:

12. Ligestillingsredegørelse Aarhus Kommune 2020
Beslutning:

13. Et sammenhængende Tilst/Langkær
Beslutning:

14. Forslag til Indsatsplan for StorAarhus
Beslutning:

15. Opfølgning på Indsatsplan Beder for beskyttelse af drikkevandet
Beslutning:

16. Lokalplan 1109, Skytower - Forslag
Beslutning:

17. Lokalplan 1122, Boligbebyggelse ved Nørreport, Aarhus C - Forslag
Beslutning:

18. Svar på forslag om ophævelse af forbud
Beslutning:

19. Forslag fra DF om plan mod ensomhed i Aarhus
Beslutning:

20. Forslag fra Børne-og ungebyrådet om ret til at kende børn og unges rettigheder
Beslutning:

21. Forslag fra Børne- og ungebyrådet om fejring af mangfoldigheden i Aarhus
Beslutning:

22. Forslag fra SF om at biomasse skal indgå i klimaregnskabet
Beslutning:

Samlet beslutning for budgetforslagene 23-187:
23. Budgetforslag fra DF om flere demenspladser på Skovvang
24. Budgetforslag fra EL om timer og økonomi til dansk og demens undervisning under oplærings tiden på plejehjemmene
25. Budgetforslag fra DF om styrkelse af indsatsen for borgere med sygdomme og/eller skader i hjernen
26. Budgetforslag fra S om styrkelse af handicapområdet
27. Budgetforslag fra DF om understøttelse af flere ældre med handicap
28. Budgetforslag fra DF om exo-skeletter til træningsbrug og til brug i eget hjem
29. Budgetforslag fra S om gennemgribende løft af ældreplejen
30. Budgetforslag fra EL om genopretningsplan
31. Budgetforslag fra V om genopret tilliden til ældreplejen
32. Budgetforslag fra DF om bedre budgettildeling på ældreområdet
33. Budgetforslag fra DF om omsorgspleje
34. Budgetforslag fra DF om mere tid i hjemmeplejen om aftenen og i weekenderne
35. Budgetforslag fra EL om tilstedeværelsestid til borgerne på plejehjemmene i Aarhus
36. Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om fast minimumsnormering på uddannede inden for ældre- og handicapområdet
37. Budgetforslag fra RV om stærkere ledelse og kompetenceløft i institutioner og plejecentre
38. Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om fast vikarkorps på skoler, plejehjem etc.
39. Budgetforslag fra DF om opnormering på plejehjem om aftenen og i weekenden
40. Budgetforslag fra EL om styrkelse af antallet af personale i aften og nattevagterne på vores plejehjem
41. Budgetforslag fra EL om forhøjelselse af timetallet til ledsagerordningen for døvblinde
42. Budgetforslag fra RV og V om døveindsats
43. Budgetforslag fra V om det frie valg
44. Budgetforslag fra DF om to årlige hovedrengøringer
45. Budgetforslag fra DF om fortsættelse af Kendt hjemmehjælper
46. Budgetforslag fra DF om flere sygeplejersker på plejehjemmene
47. Budgetforslag fra DF om flere diætister
48. Budgetforslag fra DF om kommunalt kræftcenter - senfølger efter kræft
49. Budgetforslag fra EL om styrkelse af økonomien til IV-behandling i eget hjem
50. Budgetforslag fra V om IV-medicin og behandling tættere på borgerne
51. Budgetforslag fra DF om finansiering af samarbejdsaftale om IV-behandling
52. Budgetforslag fra S om IV-behandling
53. Budgetforslag fra S om fast lægetilknytning på plejehjem og i ældreboliger
54. Budgetforslag fra DF om fast lægetilknytning på plejehjemmene
55. Budgetforslag fra RV om lighed i sundhed
56. Budgetforslag fra RV om oplysning til unge omkring røg og snus
57. Budgetforslag fra EL om den økonomiske ramme på socialområdet
58. Budgetforslag fra DF om lukning af stofindtagelsesrum
59. Budgetforslag fra V om kortlægning af handicapområdet
60. Budgetforslag fra DF om støtte til psykisk handicappede
61. Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om flere handicappede børn og unge i idræts-, fritids- og foreningslivet
62. Budgetforslag fra V om bekæmpelse af ensomhed blandt unge og borgere med handicap
63. Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om "Tættere på familien" skal være fast efter 2021
64. Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om bofællesskaber for aarhusianske borgere med kognitive handicaps
65. Budgetforslag fra SF om voksenvenner til udsatte børn
66. Budgetforslag fra S om styrket tidlig indsats og bedre anbringelser
67. Budgetforslag fra DF om flere midler til plejefamilier
68. Budgetforslag fra EL om Psykiatriens Hus
69. Budgetforslag fra RV om indsatser for unge psykisk sårbare
70. Budgetforslag fra RV om indsatser mod vold i familien
71. Budgetforslag fra EL om renovering af Aarhus Kvinde Krisecenter
72. Budgetforslag fra EL om budget til omsorgstandpleje
73. Budgetforslag fra S om plads til socialt udsatte på Godsbanen
74. Budgetforslag fra S om styrkede hjemløseindsatser med fokus på houising first
75. Budgetforslag fra SF om Værestedet i økonomisk balance
76. Budgetforslag fra V om kvalitets- og kompetenceløft af Aarhus kommunes borgercentre
77. Budgetforslag fra DF om taskforce målrettet bandemedlemmer og kriminelle på sociale ydelser
78. Budgetforslag fra DF om repatriering af flygtninge og indvandrere
79. Budgetforslag fra DF om egenbetaling for tolk efter 3 år i Danmark
80. Budgetforslag fra SF om initiativer mod ungdomsarbejdsløshed
81. Budgetforslag fra EL om indsats mod ungdomsarbejdsløshed
82. Budgetforslag fra DF om tvungen aktivering af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og revurdering af langtidsledige på kontanthjælp
83. Budgetforslag fra V om opkvalificering af ledige i offentligt privat samarbjede
84. Budgetforslag fra EL om ekstraordinær beskæftigelsesindsats rettet mod AC-området
85. Budgetforslag fra robust klimaindsats
86. Budgetforslag fra S om finansiering af klimahandlingsplan
87. Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om solceller på kommunale bygninger
88. Budgetforslag fra RV om styrket grøn profil
89. Budgetforslag fra SF om flere folkeejede vindmøller og solceller i Aarhus
90. Budgetforslag fra V om klimatilpasning: Regnbede og vejbump
91. Budgetforslag fra V om klimatilpasning - anlæg af Hede Engsø
92. Budgetforslag fra V om sikre en grøn by
93. Budgetforslag fra V om mere bynær natur
94. Budgetforslag fra RV om grønne områder på Aarhus Ø
95. Budgetforslag fra EL om drikkevandsbeskyttelse 2021
96. Budgetforslag fra EL om grøn ring
97. Budgetforslag fra RV om bevægelseslommer og legepladser
98. Budgetforslag fra V om flere bynære legepladser
99. Budgetforslag fra V om lommeparker i byens rum
100. Budgetforslag fra KF om Pocket Park på Fredens Torv
101. Budgetforslag fra V om begrønningspulje
102. Budgetforslag fra DF om begrønning af Midtbyen og havnen
103. Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om etablering af klagebank for magistratsafdelingerne i kommunen
104. Budgetforslag fra EL om naturcentre
105. Budgetforslag fra V om belysning - ønsk et lys
106. Budgetforslag fra V om belysning på Brabrandstien
107. Budgetforslag fra V, K og UFP om skov-klatrepark i Aarhus
108. Budgetforslag fra EL om lovliggørelse af parkering for udekørende medarbejdere i Sundhed og omsorg
109. Budgetforslag fra EL om sikkerhed på havnen
110. Budgetforslag fra DF om videoovervågning på Århus Ø
111. Budgetforslag fra V om sikkerhed ved Å og Havn
112. Budgetforslag fra SF om realisering af cykelhandlingsplanen
113. Budgetforslag fra V om trafikcentral restfinansiering
114. Budgetforslag fra V om trafiksikkerhedspulje
115. Budgetforslag fra V om trafiksikkerhed i oplandsbyer, herunder bygennemfartsprojekter
116. Budgetforslag fra V om tilgængelighedspulje
117. Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om sikker skolevej for Gl. Egå og Gl. Harlev
118. Budgetforslag fra V om signalreguleret kryds Randersvej/Pannerupvej i Trige
119. Budgetforslag fra V om dynamisk skiltning
120. Budgetforslag fra V om Vanddragen er fløjet - hvad nu?
121. Budgetforslag fra V om ren by
122. Budgetforslag fra DF om rabat på busbilletter ved højtider og større events
123. Budgetforslag fra DF om flere cykelpladser ved busstop i oplandsbyer
124. Budgetforslag fra DF om gratis parkering den første time i Århus Midtby
125. Budgetforslag fra EL om mobilitetsplanen for midtbyen finansieres fuldt ud
126. Budgetforslag fra EL om finansiering af Letbanens etape 2
127. Budgetforslag fra EL om sikre skoleveje og fritidsveje
128. Budgetforslag fra EL smart mobilitet
129. Budgetforslag fra S om billigere parkering i Aarhus for el- og hybridbiler
130. Budgetforslag fra V om privatisering af kommunale veje
131. Budgetforslag fra RV om en sammenhængende og fællesskabende by
132. Budgetforslag fra EL om fuld finansiering af cykelhandlingsplanen
133. Budgetforslag fra V om budgetforslag til anlægsprioriteringen
134. Budgetforslag fra EL om almene boliger
135. Budgetforslag fra S og SF om nybyggeri af boligforeningsboliger til en mangfoldig by
136. Budgetforslag fra DF om budgetmodeller for idrætsfaciliteter
137. Budgetforslag fra EL om budgetmodel på idræts- og fritidsområdet
138. Budgetforslag fra S og RV om idrætsfaciliteter
139. Budgetforslag fra RV og KF om pulje til løft af fritidsfaciliteter
140. Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om udvide idræts- og foreningsfaciliteter
141. Budgetforslag fra KF om bedre udnyttelse af svømmehallerne
142. Budgetforslag fra EL om PUKK – Puljen til Ung Kunst og Kultur som en permanent kulturpulje
143. Budgetforslag fra EL om øget tilskud til ungemiljøerne Frontløberne og Ungdomskulturhuset - UKH
144. Budgetforslag fra EL om ekstraordinær hjælp til kulturlivet i forbindelse med Corona-krisen
145. Budgetforslag fra RV om børn og unges forenings- fritids- og kulturliv
146. Budgetforslag fra RV om ramme til initiativer ifm. Kultur og Sundhedsplan
147. Budgetforslag fra RV om kultur som løftestang for sundhed og fællesskaber
148. Budgetforslag fra RV og V om styrkelse af bibliotekernes rum og rammer for leg, læring og fællesskaber for børn og unge
149. Budgetforslag fra S om genstart af spillestedet Atlas
150. Budgetforslag fra V og RV om at styrke lokalområderne
151. Budgetforslag fra EL om Sigrids Stue
152. Budgetforslag fra RV om samspil mellem kultur- og erhvervsliv
153. Budgetforslag fra RV om styrk dagtilbudsområdet
154. Budgetforslag fra KF om international vuggestue i Aarhus Kommune
155. Budgetforslag fra EL om indretning af institutioner
156. Budgetforslag fra RV om løft skolerne
157. Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om opnåelse af den kommunale gennemsnitsudgift pr. skoleelev
158. Budgetforslag fra SF og EL om en bedre skoledag i udskolingen og flere i erhvervsuddannelse
159. Budgetforslag fra S om Øget tilslutning til folkeskolen i Aarhus
160. Budgetforslag fra RV om 10. klasse: budgettema i BU
161. Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om at bevare Familieskolen
162. Budgetforslag fra V om Familieskolen skal bevares
163. Budgetforslag fra S om belysning af støtteordninger på almenområdet
164. Budgetforslag fra S om belysning af anvendelse af mellemformer i folkeskolen
165. Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om støttetimer til børn og unge med særlige udfordringer
166. Budgetforslag fra S om øget bevægelse i folkeskolen
167. Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om stop brugen af aldersintegrerede specialklasser
168. Budgetforslag fra EL om væresteder for unge
169. Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om solokørsel til børn og unge med særlige behov
170. Beslutningsforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om lokal forældretilfredshedsundersøgelse
171. Budgetforslag fra RV om forsøg med madordning på udsatte skoler
172. Budgetforslag fra EL om sikring af en bæredygtig økonomi til at varetage praktik og lærerpladser
173. Budgetforslag fra KF om kulturrygsæk til folkeskolen
174. Budgetforslag fra S om et godt børneliv i Aarhus
175. Budgetforslag fra SF om legeplads til Sødalskolen
176. Budgetforslag fra RV om DSA-området: Budgettema i BU
177. Budgetforslag fra RV og V om at sikre børn og unge i Aarhus bedre vilkår, når det gælder fællesskaber, læring og fritid
178. Budgetforslag fra RV om FU-området som stillads for foreningslivet
179. Budgetforslag fra RV om indeklima på skoletoiletter
180. Budgetforslag fra EL om styrkelse af den hygiejniske indsats i kommunens institutioner
181. Budgetforslag fra RV om opretholdelse af rengøringsniveau på skoler og institutioner efter corona
182. Budgetforslag fra DF om nultolerance overfor narkotika på kommunens institutioner og folkeskoler
183. Budgetforslag fra V om styrket medborgerskab for unge og oplandsbyerne
184. Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om etablering af folkeskov
185. Budgetforslag fra SF om reducering af finansieringsbidraget i MSB, MBU og MSO
186. Budgetforslag fra S og RV om understøttelse af Sager der Samler
187. Budgetforslag fra RV om gevinst fra selvbudgettering over i Klimafonden