Vælg

Referat Aarhus Byråd 13-12-2017

  Forventet regnskab 2017 for Aarhus Kommune


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. december 2017.

  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  Resumé I forhold til forudsætningerne i budget 2018-2021 vurderes effekten af det forventede regnskab ud over tidsforskydninger at være en engangsforbedring i størrelsesordenen 60 til 70 mio. kr. Den største del af forbedringen er allerede indregnet i budgettet for 2018-2021. Den anførte forbedring indeholder dog ikke udgifterne til en aftalt kompensation for magistratsafdelingernes merudgifter til kørsel.

  I forhold til det vedtagne budget for 2017 forventes samlede mindreudgifter til drift på 375 mio. kr. Hertil kommer merindtægter vedrørende renter på 20 mio. kr. samt mindreindtægter vedrørende generelle tilskud og skatter på i alt 108 mio. kr.

  Resultatet for de skattefinansierede driftsområder kan samlet opgøres til et forventet mindreforbrug på 287 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2017.

  Vedrørende finansielle tilskud er der forventede merudgifter på 110 mio. kr. primært som følge af forskydninger i indskud i Aarhus Letbane I/S og i Landsbyggefonden.

  På anlægsområdet forventes nettomerudgifter på i alt 479 mio. kr.

  Samlet forventes der derfor merudgifter i forhold til budgettet på 301 mio. kr.

  På anlægsområdet forventes som nævnt en merudgift i 2017 på netto 479 mio. kr. Opgøres merudgifterne brutto kan de opgøres til 458 mio. kr.

  Det skal bemærkes, at nettomerudgifterne dækker over overførte udgifter fra tidligere og efterfølgende år og udskydelse af indtægter primært vedrørende jordforsyningen til 2018 og senere. Der er derfor tale om tekniske ændringer i form af tidsforskydninger, som ikke påvirker den samlede økonomi på længere sigt (den finansielle egenkapital ved udgangen af budgetperioden).

  Merudgiften til anlæg dækker dog også over, at der fortsat overføres betydelige beløb til efterfølgende år. I 2018 forventes således merudgifter på 1.389 mio. kr.

  Der er aftalt rammer for anlægsudgifterne både for 2017 og 2018. Der er som udgangspunkt ikke sanktioner forbundet med en regnskabsmæssig overskridelse af anlægsrammerne.

  Da de betydelige forventede overførsler af uforbrugte anlægsmidler til 2018 alt andet lige vil forøge risikoen for en overskridelse af anlægsrammen for 2018, vil Borgmesterens Afdeling med inddragelse af magistratsafdelingerne følge anlægsudgifterne nøje i 2018 med henblik på, at reducere risikoen for at Aarhus Kommune bliver mødt med økonomiske sanktioner som følge af overskridelse af anlægsrammen for 2018.

  Indstilling At 1)    Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab for 2017 tages til efterretning jf. bilag 1.

  At 2)    Ansøgte tillægsbevillinger og anlægsbevillinger jf. afsnit 7.2, bilag 2 og bilag 3 godkendes.

  At 3)    Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til at optage lån vedrørende lånerammen for 2017 og 2018 indenfor rammerne af det finansielle administrationsgrundlag jf. punkt 7.3.1.

  At 4)    Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til frem til ultimo 2018, at give Aarhus Vand A/S en kommunegaranti jf. afsnit 7.3.2.

  At)    Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at stille en 50 pct. garanti for Aarhus Letbanes driftsrelaterede anlægslån på op til 2,05 mia. kr., forudsat at Region Midtjylland stiller med en tilsvarende garanti jf. afsnit 7.3.3 og bilag 5.

  At 5)    Redegørelsen vedrørende de store byudviklingsprojekter tages til efterretning jf. afsnit 7.3.4 og bilag 4.

  Sagens forløb 07-12-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  For byudviklingsprojekterne er der i perioden 2017 til 2022 samlet set et bevillingsmæssigt overskud på 446 mio. kr., jf. bilag 4. Byudviklingsprojekterne skal hvile i sig selv økonomisk. Projekternes tidshorisont strækker sig typisk ud over budgetperioden, og forudsætningerne for vurderingerne justeres løbende. Over tid kan der derfor være ret betydelige ændringer i de forudsatte nettoindtægter, og især i indtægters og udgifters tidsmæssige placering. Jævnfør beslutning fra forventet regnskab 2015 neutraliseres tidsforskydninger og marginale ændringer i de store byudviklingsprojekters økonomi, ved at måltallet i den finansielle egenkapital korrigeres herfor. Dermed undgås det, at råderummet i budgetlægningen påvirkes, så længe den overordnede forudsætning om, at projektet økonomisk hviler i sig selv er realistisk.

  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-12-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 5. december 2017 i overensstemmelse med påtegning af 7. december 2017 fra Borgmesterens Afdeling.

  Notat om kommunegaranti til Aarhus Vand udarbejdes til byrådsbehandlingen.

  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. december 2017.

  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  Bilag

  Godkendelse af takster for Aarhus Vand 2018


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. december 2017.

  Dog henvist til Teknisk Udvalg for så vidt angår spørgsmålet om kommunegarantien.
  Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har d. 7. december 2017 vedtaget nye takster for drikkevand og spildevand for 2018. Taksterne skal i henhold til lovgivningen legalitetsgodkendes af Byrådet.

  Resumé Taksterne for drikkevand og spildevand er vedtaget af bestyrelsen for Aarhus Vand A/S.

  Samlet set falder prisen for vand inkl. afledning og afgifter fra 47,01 kr. til kr. 46,75 kr. pr. m3. Forbrugerne betaler desuden faste vand- og spildevandsbidrag på henholdsvis 550 kr. og 500 kr. ekskl. moms. De faste bidrag fastholdes på samme beløb som i 2017.

  Taksterne udnytter Forsyningssekretariatets økonomiske ramme for 2017-2018 fuldt ud og er i overensstemmelse med Aarhus Kommunes anbefalinger til takststruktur for drikkevand og forventede investeringer i Spildevandsplan 2017-2020.

  Samtidig med godkendelsen af taksterne anmoder Aarhus Vand om kommunegaranti for optagelse af anlægslån på 150 millioner kr. Dette er medtaget i Borgmesterens Afdelings indstilling om forventet regnskab for 2017, som forventes forelagt for Byrådet d. 13. december 2017.

  Indstilling At 1)    Byrådet godkender Aarhus Vand A/S’ takster for 2018.

  Sagens forløb 07-12-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-12-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 4. december 2017.

  Notat om kommunegaranti til Aarhus Vand udarbejdes til byrådsbehandlingen.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. december 2017.

  Dog henvist til Teknisk Udvalg for så vidt angår spørgsmålet om kommunegarantien.

  Bilag

  Lokalplan 1077, Arkitektskole på Godsbanen - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. december 2017.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1077, Arkitektskole ved Godsbanen, Aarhus C.

  Resumé Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en ny bygning til Arkitektskolen Aarhus, "NEW AARCH".

  Arkitektskolen opføres i den nordlige del af Godsbanearealerne. Lokalplanområdet afgrænses mod nordvest af Carl Blochs Gade, mod nordøst af Kulturproduktionscenter Godsbanen, mod sydøst af DSB’s arealer og mod sydvest af det øvrige godsbaneareal. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 10.600 m2.

  Arkitektskolen Aarhus bliver en uddannelses- og forskningsinstitution, men også en arbejdsplads, de studerendes andet hjem og et sted, der tilbyder en række faciliteter, der kan benyttes af den brede offentlighed. Som udgangspunkt vil Arkitektskolen blive benyttet af lidt over 700 daglige brugere bestående af studerende, forskere, undervisere og administrativt personale.

  Aarhus Kommune har fra bygherre modtaget en opfordring til at indgå en frivillig udbygningsaftale og har forhandlet herom.

  Lokalplanen er i overensstemmelse med Udviklingsplanen for Godsbanearealerne, som byrådet tidligere har vedtaget. Udviklingsplanen med tilhørende miljørapport forslås sendt i høring samtidig med lokalplanen i henhold til miljøvurderingslovens bestemmelser om offentlig høring.

  Indstilling At 1)    forslag til lokalplan nr. 1077 godkendes til offentlig fremlæggelse.

  At 2)    forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse.

  At 3)    Udviklingsplan for Godsbanearealerne med tilhørende miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse.

  Sagens forløb 07-12-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-12-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 23. november 2017.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. december 2017.

  Bilag

  Viby Syd, Kontorhus


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. december 2017.
  I Helhedsplanen for Viby Syd indgår et kontor- og erhvervsbyggeri til 120 kommunale arbejdspladser samt 25 arbejdspladser til Boligforeningen Århus Omegn og op til 800 m² erhvervslejemål.

  Resumé Placering af arbejdspladser og nye erhvervslokaler er en væsentlig faktor i strategien omkring Helhedsplanen for Viby Syd og skal i overensstemmelse hermed netop understøtte visionen om at omdanne Viby Syd til en attraktiv bydel og give liv på områdets torv samt skabe flow og møder på tværs af målgrupper og funktioner.  

  Århus Omegn er bygherre for deres andel af arbejdspladser og erhvervslejemålene, mens Aarhus Kommune er bygherre for de kommunale arbejdspladser. Aarhus Kommune forestår dog udbud af entrepriserne på vegne af Århus Omegn.  

  Projektet indebærer flytning af 140 kommunale medarbejdere fra afdelingerne Sociale Forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling.  

  Realisering af projektet for de kommunale arbejdspladser er forudsat med en udgiftsramme på 64,3 mio. kr. ekskl. engangsudgifter. Finansieringen heraf kan anvises i form af leje på de forudsatte flytninger.  

  Byggestart forventes foråret 2021 og ibrugtagning ultimo 2022.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1) Projektering af kontor- og erhvervsbygning under Helhedsplanen for Viby Syd igangsættes med henblik på opførelse.  

  At 2) Der på sektor 2.53, Bygninger, meddeles projekteringsbevilling på 9,5 mio. kr., hvoraf de 1,5 mio. kr. bevilliges i 2017, 5,7 mio. kr. i 2018 og 2,3 mio. kr. i 2019. Projekteringsbevillingen finansieres fra rådighedsbeløbet jf. pkt. 3.  

  At 3) Der optages et rådighedsbeløb på udgiftsrammen på 64,3 mio. kr. for de kommunale arbejdspladser. Rådighedsbeløbet finansieres som en driftsfinansieret anlægsbevilling svarende til en årlig husleje på 3,3 mio. kr., som er den husleje Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Borgmesterens Afdeling skal betale. Lejerne dækker de løbende driftsudgifter jf. afsnit 7 og bilag 1. Hvis det i den kommende proces ikke viser sig muligt at finansiere de beskrevne engangsudgifter som en del af projektøkonomien eller på anden vis, afholdes udgiften af Borgmesterens Afdeling.  

  At 4) Aarhus Kommune varetager og gennemfører det samlede udbud af entrepriserne på vegne af Boligforeningen Århus Omegn, for så vidt angår Boligforeningens ejerlejlighed og andel

  Sagens forløb 07-12-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-12-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. december 2017.

  Rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen tog forbehold.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. december 2017.
  18-12-2017 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Projekteringsbevilling til Nye Skole og finansiering af overgangsløsning


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. december 2017.

  Resumé Indstillingen indeholder forslag til projektering af en ny skole i Nye, som samtidig erstatter Elev Skole, samt etablering af en dagtilbudsafdeling. Forslaget indeholder desuden et forslag til overgangsordning i perioden 2018 til skoleåret 2022/23 for børnene i Elev og Nye.

  Ud fra en målsætning om et samlet indbyggertal i Nye inklusiv Elev på 15.000 indbyggere vil det samlede langsigtede skolebehov være på seks-spor. Da denne målsætning realiseres over en længere årrække, foreslås det, at der bygges en fuldt udbygget tre-sporet skole med efterfølgende mulighed for udbygning til en fire-sporet skole ud fra skoleudbygningsprogrammets arealprincipper.

  Den pædagogiske programmering af projektet sker i en inddragende proces. Anlægsprojektet foreslås udbudt i totalentreprise på grund af projektets størrelse, kompleksitet og det forventede ibrugtagningstidspunkt, som er 1. august 20222.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1)    der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper, så anlægsprojektet er forberedt til en senere etablering af dagtilbuddet og 10 hjemområder til skolens fjerde spor.

  At 2)    der gives anlægsbevilling på 8,2 mio. kr. til projektering, herunder intern projektledelse, udarbejdelse af byggeprogram, bygherrerådgivning, totalentreprisekonkurrenceprojektering, byggetilladelse og byggesagsbehandling m.v. finansieret af reserven til skoleudbygning.

  At 3)    der etableres en overgangsordning for børnene i Elev og Nye på Hårup Skole, hvor 4.-9. klassetrin fra Elev og Nye integreres i klasserne på Hårup Skole.

  At 4)    der gives anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. til at sikre fysiske rammer på Hårup Skole til overgangsordningen i form af etablering af et naturfagslokale og fælles læringsareal til fritid og undervisning på Hårup Skole. Anlægsudgifterne finansieres af byudviklingsmidler, og mellemfinansieres af reserven til skoleudbygning

  At 5)    der frigives rådighedsbeløb på 8,2 mio. kr. til projektering fordelt med 1,4 mio. kr. i 2018, 3,8 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020.   A6) rådighedsbeløbet på 5,1 mio. kr. til ombygninger på Hårup Skole frigives i 2018.

  At 6)    2 pct. af den samlede anlægssum på 240,1 mio. kr. til skolebyggeriet i Nye og Hårup anvendes til intern projektledelse af de to anlægsprojekter. I Nye projektet svarer det til 4,8 mio. kr., som udmøntes ligeligt over de 5 år i 2018 – 2022.

  At 7)    der som entrepriseform vælges totalentreprise.

  Sagens forløb 07-12-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Indstillingen indeholder dels en overgangsordning for børnene i Elev og Nye på Hårup Skole, som Børn og Unge forudsætter finansieret af byudviklingsmidler men dog med midlertidig finansiering via reserven til skoleudbygningsprogrammet.

  I budgetforliget for Budget 2018-2021 står der, at skolen (i Nye-området) finansieres dels af Skoleudbygningsprogrammet og dels af den samlede byudviklingsøkonomi i lokalområdet. Der står ikke eksplicit, om dette også omfatter overgangsløsningen for børnene i Elev og Nye, men i baggrundsmaterialet til Magistratens Budget 2018-2021 er anlægsudgifterne til de midlertidige anlæg beskrevet sammen med udgifterne til selve skolebyggeriet.

  Det bemærkes desuden, at Børn og Unge vil udbyde skolebyggeriet som totalentreprise. Jævnfør budgetforliget for Budget 2014-2017 skal kommunens større anlægsopgaver som udgangspunkt udbydes i fagentrepriser. Børn og Unge begrunder valget af udbudsform med, at skolen skal stå klar til 1. august 2022. Samme udbudsform blev anvendt ved Frederiksbjerg Skole, hvor anlægspris og tidsplan blev overholdt.

  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-12-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 1. december 17 i overensstemmelse med påtegning af 7. december 17 fra Borgmesterens Afdeling.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad tog forbehold.

  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. december 2017.

  Bilag

  Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - BA


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 27. november.

  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  Nye Borgerliges byrådsgruppe kunne ikke bevilling til EUTOPIA.

  Resumé Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med det ajourførte budget.

  På den decentraliserede drift forventes en samlet mindreudgift på 18,1 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget. Det forventede mindreforbrug er særligt udtryk for, at den budgetlagte ret til forbrug af opsparing ikke forventes anvendt. Hertil kommer tidsmæssige forskydninger primært vedrørende innovationspuljen og indbetalinger fra KOMBIT.

  På den ikke-decentraliserede drift forventes et samlet merforbrug på i alt 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et forventet merforbrug på tjenestemandspensioner (18,2 mio. kr.) samt forventede mindreforbrug på seniorjob (5,4 mio. kr.), arbejdsskader (1,6 mio. kr.) samt øvrige ikke decentraliserede konti (5,1 mio. kr.)

  Forventningerne til forbruget på anlægsområdet er en samlet afvigelse på i alt 11,8 mio. kr., som primært kan henføres til tidsforskydninger.

  Indstilling At 1)    De i indstillingens afsnit 7 beskrevne bevillingsændringer som følge af ændrede forventninger til forbruget i 2017 godkendes, herunder anlægsbevillingsmæssige ændringer.

  At 2)    De under afsnit 7.1 beskrevne bevillingsændringer godkendes herunder samling af de afsatte midler til EUTOPIAs forlængelse på i alt 1,62 mio. kr.

  At 3)    De under afsnit 7.2 beskrevne bevillingsændringer godkendes samt tilhørende anlægsbevillingsmæssige ændringer. Herunder godkendes en tilpasning af indtægtsbevillingen afsat til Helhedsplanen Gellerup og Toveshøj på 1,6 mio. kr. vedrørende indtægter fra Trafikstyrelsen.

  Sagens forløb 22-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Borgmesterens Afdeling forventer samlet set ikke-decentraliserede merudgifter på 6,1 mio. kr. Af disse ikke-decentraliserede merudgifter er der mindreudgifter på 5,4 mio. kr. vedrørende overførsler mens der er merudgifter på 11,5 mio. kr. vedrørende serviceudgifter. Det foreslås, at mindre- / merudgifterne indgår i Borgmesterens Afdelings opsamling af ikke-decentraliserede mer- / mindreudgifter, jf. kommunens styringsprincipper.

  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.
  27-11-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. november anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 6. november 2017.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 27. november.

  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  Nye Borgerliges byrådsgruppe kunne ikke bevilling til EUTOPIA.

  Bilag

  Udbud af kommunalt areal i Toveshøj


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. december 2017.
  Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt. 

  Resumé Som led i den videre udvikling af Helhedsplan Gellerup og Toveshøj anmodes om Byrådets bemyndigelse til at udbyde matr.nr. 15cm Hasle By, Hasle beliggende Edwin Rahrs Vej 951, matr.nr. 39c Brabrand By, Brabrand beliggende Edwin Rahrs Vej 4, del af matr.nr. 16a Hasle By, Hasle beliggende Jernaldervej 951 og del af matr.nr. 14gx Brabrand By, Brabrand beliggende Janesvej 950.

  Det foreslås, at arealet udbydes sammen med naboarealet, som ejes af Brabrand Boligforening. De to arealer er vurderet mere værdifulde sammen end hver for sig. Forud for udbuddet indgår Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening en samarbejdsaftale, hvor en ligelig fordeling af udgifter og indtægter fastlægges.

  Indstilling At 1)    Borgmesterens Afdeling får bemyndigelse til at udbyde matr.nr. 15cm Hasle By, Hasle beliggende Edwin Rahrs Vej 951, matr.nr. 39c Brabrand By, Brabrand beliggende Edwin Rahrs Vej 4, del af matr.nr. 16a Hasle By, Hasle beliggende Jernaldervej 951 og del af matr.nr. 14gx Brabrand By, Brabrand beliggende Janesvej 950.

  At 2)    Salgsindtægten tilgår Helhedsplan Gellerup og Toveshøj til anvendelse af den videre udvikling af bydelen.

  At 3)    Ud af salgsindtægten tilgår 5 mio. kr. udviklingen af midlertidige aktiviteter langs bygaden.

  At 4)    Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale med Brabrand Boligforening om udvikling af arealet inden for rammerne af denne indstilling.  

  Sagens forløb 30-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Borgmesterens Afdeling bemærker, at der med indstillingen lægges op til, at salgsindtægterne tilgår Helhedsplan Gellerup og Toveshøj. Dette er en fravigelse ift. de gældende principper for jordsalg. Når man fraviger principperne i dette tilfælde, er det for at sikre midler til udvikling af området, der igen øger jordsalgsindtægterne, hvilket sikrer højere grad af selvfinansiering i helhedsplanen. Derudover bruger Brabrand Boligforening deres salgsindtægter på udvikling af helhedsplanen.

  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.
  04-12-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 26. november 2017 i overensstemmelse med påtegning af 30. november 2017 fra Borgmesterens Afdeling.  

  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold med hensyn til at punkt 2. Henvisning i teksten til lov om kommunernes styrelse og udbudsbekendtgørelse uddybes.  

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.  
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. december 2017.

  Bilag

  Ny procedure for ansættelse af stadsdirektør og magistratsdirektører


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 5. december 2017.

  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde med bemærkning om, at der kan deltage 1 til 2 repræsentanter fra de faglige organisationer.

  Resumé Den 13. september 2017 behandlede Aarhus Byråd et beslutningsforslag om byrådets og byrådsmedlemmers arbejdsvilkår i forhold til direktøransættelser.

  Siden er der blevet gennemført en administrativ gennemgang af de gældende retningslinjer og den eksisterende praksis ved ansættelser af stadsdirektør og magistratsdirektører i Aarhus Kommune.

  På baggrund af nævnte beslutningsforslag og den administrative gennemgang er der udarbejdet et forslag til en ny procedure for ansættelse af stadsdirektør og magistratsdirektører (bilag 1). Med forslaget tilføjes retningslinjer for medlemssammensætningen af det rådgivende ansættelsesudvalg og videre en ændring af sagsgangen, der betyder, at byrådets medlemmer får længere tid til at forberede sig, inden der i byrådssalen skal træffes afgørelse om ansættelse af en indstillet direktørkandidat.

  Indstilling At 1)    At den i indstillingen beskrevne procedure for ansættelse af stadsdirektør og magistratsdirektører godkendes.

  Sagens forløb 27-11-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. november 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 21. november 2017.

  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
  29-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. november 2017.
  05-12-2017 Økonomiudvalget
  Hans Halvorsen, Anette Poulsen, Gert Bjerregaard, Anne Nygaard og Lars Boje Mathiesen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. Udvalget opfordrer til, at man begrænser antallet af deltagere i et ansættelsesudvalg, men det er de enkelte HMU, som bestemmer i egen afdeling.  

  Camilla Fabricius og Peder Udengaard var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 5. december 2017.

  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde med bemærkning om, at der kan deltage 1 til 2 repræsentanter fra de faglige organisationer.

  Bilag

  Erhvervsplan 2018-2019


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 5. december 2017.

  Nye Borgerliges byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen vedrørende afsnit 6, omhandlende letbanen.

  Resumé Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har d. 11. oktober 2017 godkendt forslag til ny erhvervsplan for Aarhus for perioden 2018-2019. Erhvervskontaktudvalget besluttede samtidigt at fremsende forslaget til Aarhus Byråd med indstilling om, at forslaget tiltrædes.

  Erhvervsplanen har været i offentlig høring fra d. 22. maj 2017 til d. 30. juni 2017. Der er modtaget 17 høringssvar, som har ført til tilpasninger af erhvervsplanen.

  Erhvervsplanen sætter den brede ramme for den erhvervs- og bypolitiske indsats i Aarhus. Planen omfatter flere end 100 igangværende og nye initiativer fordelt på en række forskellige indsatsområder. Indsatserne skal sikre fortsat vækst og arbejdspladser i hele det østjyske område.  

  Planens mange initiativer varierer i størrelse og vækstmæssig betydning. Der er dog særligt tre områder, som har afgørende betydning for den fortsatte vækst:

  ·         Adgang til kvalificeret arbejdskraft

  ·         Velfungerende infrastruktur
   
  ·         Effektiv og serviceorienteret myndighedsbetjening Erhvervsplanen er denne gang toårig, selvom tidligere erhvervsplaner har været fireårige. Baggrunden herfor er et ønske om at ændre fremtidige erhvervsplaners turnus i forhold til byrådets og EKU’s valgperioder. Målet er at give det byråd og EKU, der udarbejder og vedtager en erhvervsplan, mulighed for også at deltage i gennemførelsen af planen.

  Indstilling At 1) Byrådet vedtager Erhvervsplan 2018-2019, som den foreligger efter afsluttet høringsrunde og godkendelse i EKU.

  Sagens forløb 30-10-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. oktober 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 12. oktober 2017.

  Rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen tog forbehold.
  15-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. november 2017.
  05-12-2017 Økonomiudvalget
  Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Anette Poulsen og Anne Nygaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling, med den opfordring, at det kommende Økonomiudvalg og Erhvervskontaktudvalget i deres arbejde inddrager de rapporter, der kommer fra Dansk Industri og andre erhvervsorganisationer.  

  Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen med bemærkningen om, at det kommende Økonomiudvalg opfordres til at have fokus på Dansk Industri og andre erhvervsorganisationers målinger af erhvervsklimaet i Aarhus Kommune. Dog skal de 7-8 parametre i Dansk Industris måling, hvor Aarhus Kommune klare sig dårligt, have særlig opmærksomhed. Ud fra disse parametre skal der udarbejdes specifikke handlingsplaner.  

  Lars Boje Mathiesen kunne ikke tiltræde indstillingen.  

  Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 5. december 2017.

  Nye Borgerliges byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen vedrørende afsnit 6, omhandlende letbanen.

  Bilag

  Ny restaurationsplan


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 5. december 2017.

  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at bevillinger til kl. 05.00 behandles på fair og lige vilkår.

  Nye Borgerliges byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Restaurationsplanen skal revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Den seneste restaurationsplan blev vedtaget i byrådet 18. december 2013 og skal derfor revideres nu.

  Resumé Restaurationsplanen skal revideres. Den nye restaurationsplan er mere opslagsegnet og modtagerorienteret end den nuværende plan.
  Indstilling At 1) byrådet godkender vedlagte forslag til ny restaurationsplan for Aarhus Kommune og bilag 2 ”Byrådets ønsker for forskellige bydele”.

  At 2) Bevillingsnævnets nuværende sammensætning fastholdes.

  Sagens forløb 27-11-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. november 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 30. oktober 2017.

  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
  29-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. november 2017.
  05-12-2017 Økonomiudvalget
  Hans Halvorsen, Anette Poulsen og Anne Nygaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkningen om, at alle restaurationer med alkoholbevillinger til kl. 05.00 får en fair og lige behandling. Lars Boje Mathiesen kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Camilla Fabricius og Peder Udengaard var forhindrede i at deltage i udvalgets be-handling af sagen.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 5. december 2017.

  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at bevillinger til kl. 05.00 behandles på fair og lige vilkår.

  Nye Borgerliges byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Opfølgning på Voksenhandicaps økonomi, 3. kvartal 2017


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 27. november 2017.

  Resumé Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer fortsat et Voksenhandicap i økonomisk balance i 2017. Men der er tale om en stram budgettering, hvor yderligere akutte og komplekse sager, der fordrer specielt stort fokus på borgertrivsel og medarbejdersikkerhed, kan give udfordringer.

  Forventningerne er også under forudsætning af, at den samlede aktivitet i Voksenhandicap ikke udvides som følge af tilgang fra Voksenhandicaps ønskeliste.

  Tilførslen af i alt 50 mio. kr., heraf 12,5 mio. kr. fra interne omprioriteringer i Sociale Forhold og Beskæftigelse, samt de beskrevne handlemuligheder fra voksenhandicapanalysen, er et godt udgangspunkt for økonomisk balance de kommende år. Voksenhandicap Gentænkt har fokus på at udvikle området i forhold til samspillet med borgeren og lokal- og civilsamfund og styrke fagligheden. Det forventes at give afledte effektiviseringseffekter på lang sigt.

  På baggrund af Voksenhandicapanalysen må der forventes et fortsat stigende udgiftspres de kommende år, hvorfor der i Sociale Forhold og Beskæftigelse er en bekymring for om budgetløftet og handlemulighederne er nok til at bringe området helt i økonomisk balance fra 2018 og frem. Det må dog vurderes, at handlemulighederne vil have stigende effekt efterhånden, som de implementeres. Da handlemulighederne fortsat er under igangsættelse og implementering, er det på nuværende tidspunkt usikkert, om deciderede serviceforringelser kan undgås. Denne usikkerhed er forventelig på nuværende tidspunkt, men det vil fortsat være et fokus for de kommende opfølgninger at få den nedbragt efterhånden som handlemuligheder igangsættes og implementeres. Som eksempel er der investeret i medarbejderressourcer til at implementere hyppigere og mere systematisk sagsopfølgning. Det forventes at skabe mulighed for positiv effekt på ressourceforbruget.

  Indstilling Det indstilles:
  At 1)    Byrådet tager indstillingen til efterretning.

  Sagens forløb 27-11-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. november 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 15. november 2017.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 27. november 2017.

  Bilag

  Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO 2017


  Beslutning Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. december 2017.

  Resumé Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til varigt budget.

  Det dækker blandt andet over merudgifter på institutionsområdet på 22 mio. kr. Konsekvensen af stadigt stigende kompleksitet hos borgere, der udskrives fra hospital, medfører et voksende pres på især sundhedsenhederne.

  Ligeledes forventes merudgifter på de kendte merudgiftsområder vedrørende botilbud til ældre handicappede, pasning af døende og nærtstående, hospiceophold, ledsageordning samt færdigbehandlede patienter og udgifter til handicapbiler. Herudover forventes merudgifter til personlige hjælpemidler. På de kendte udgiftsområder har afdelingen afsat merudgiftsreserver til finansiering af merudgifterne.

  De kendte merudgiftsområder dækker over uløste økonomiske udfordringer på blandt andet ældre med handicap, som ikke blev tilgodeset i budgetforliget for 2018.

  Herudover er resultatet præget af engangsmindreudgifter på tidsforskydninger af midler til projekter og indsatser, som er igangsat, men ikke forventes anvendt med fuld effekt i 2017. Det gælder for eksempel midler til frivillighovedstadsprojektet, der først anvendes i 2018 og derfor giver mindreudgifter i 2017. Det gælder også for tilført budget i løbet af året fra trepartsmidler og Lov og Cirkulæreprogram, som ikke kan anvendes fuldt ud i år.

  På det ikke-decentraliserede område forventes mindreudgifter på 40,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes den aktivitetsbestemte medfinansiering og afdelingens ældreboligsektor.   På anlægsområdet er der mindreudgifter i form af tidsforskydninger for 36,1 mio. kr.

  Indstilling At 1)    De beskrevne tillægsbevillinger jf. afsnit 7 og bilag 1 bevilges, herunder at der

  At 2)    afsættes rådighedsbeløb på 25 mio. kr. til anlægsprojektet ”Multifolkested” som beskrevet i afsnit 7

  Sagens forløb 22-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Der foreslås i indstillingen afsat 25 mio. kr. i rådighedsbeløb til anlægsprojektet ”Multifolkestedet”. Borgmesterens Afdeling gør opmærksom på, at midlerne oprindeligt er uforbrugte driftsmidler. Midlerne er tidligere overført til anlæg og forventedes dengang at effektivisere driften. Omprioriteringen foreslås derfor drøftet i sammenhæng med de udfordringer Sundhed og Omsorg påpeger bl.a. i forhold til ældre med handicap. I Sundhed og Omsorg forventes der samlet set ikke-decentraliserede mindreudgifter på 33,7 mio. kr. Mindreudgiften modsvares af en forventet efterregulering (merudgift) af aktivitetsbestemt medfinansiering. Borgmesterens Afdeling optager en reserve på 34 mio. kr. til denne efterregulering vedrørende 2017. Det foreslås at disse mer-/mindreudgifter indgår i Borgmesterens Afdelings opsamling af ikke-decentraliserede mer-/mindreudgifter jf. kommunens styringsprincipper. Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.
  27-11-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. november 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 3. november 2017 i overensstemmelse med påtegning af 22. november 2017 fra Borgmesterens Afdeling.

  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. december 2017.
  18-12-2017 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Sundhed og Omsorgs Boligplan 2017


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget  af 27. november 2017.

  Resumé Sundhed og Omsorgs Boligplan 2017 beskriver behovet for pleje- og ældreboliger, og de initiativer der foreslås iværksat på kort og lang sigt for at imødekomme det forventede behov for justeringer i boligmassen.

  Boligplan 2017 er baseret på en analyse fra KLK. På baggrund af analysen forventes der at blive behov for i alt 380 nye plejeboliger på tiårs sigt.

  Boligplanen indeholder konkrete anlægsbevillinger på femårs sigt, hvor rådighedsbeløbet er finansieret. Den indeholder også forslag til udbygning og tilpasning på tiårs sigt for at imødekomme den forventede stigning i det langsigtede behov for plejeboliger. Der er en stigende venteliste til plejeboliger, som følges tæt af hensyn til hele tiden at overholde plejeboliggarantien.

  Der foreslås ikke nybyggeri vedrørende ældreboliger. Der er i stedet fokus på at udnytte eksisterende ældreboliger.

  Indstilling At 1)    Boligplan 2017 tiltrædes og der tiltrædes planlægning og/eller igangsættelse af byggerier og ombygninger i perioden 2018-2022 som beskrevet i bilag 1.

  At 2)    Boligplan 2017 finansieres af tidligere afsatte rådighedsbeløb, jf. afsnit 4 og bilag 3.

  At 3)    der meddeles anlægsbevillinger på kr. 32.853.000, jf. tabel 2.

  Sagens forløb 26-10-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten

  Borgmesterens Afdeling bemærker, at grundlaget for indstillingen er en analyse gennemført af KLK. Konklusionen fra KLK fremgår på side 25 af rapporten, som er vedlagt som bilag 2 til indstillingen: ’Det er samlet KLK’s vurdering, at Aarhus Kommune bør være forsigtig ift. udbygning på plejeboligområdet. Baseres fremskrivningerne på kommunens aktuelle visitationspraksis, er det KLK’s skøn, at der om fem år kan være behov for yderligere 130 til 230 plejeboliger, hvoraf de 100 er besluttet opført. Da Aarhus Kommune samtidig har en meget kort venteliste, en høj dækningsgrad og måske et potentiale i at forestå en større del af plejen i borgerens hidtidige hjem,er det ikke KLK’s anbefaling, at der foretages yderligere nybyggerier på femårs sigt.’

  Borgmesterens Afdeling anbefaler en udvalgsbehandling, hvor man blandt andet forholder sig til denne konklusion

  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.
  30-10-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. oktober 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 10. oktober 2017 i overensstemmelse med påtegning af 26. oktober 2017 fra Borgmesterens Afdeling.

  15-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. november 2017.
  27-11-2017 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Drøftelse i udvalget, herunder med inddragelse af rådmand. Herefter konkluderede udvalget.

  Peter Bonfils (EL), Ango Winther (S), Lisbeth Lauersen (S), Theresa Blegvad (V), Henrik Arens (V) og Hans Skou (V) tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen. Jan Ravn Christensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget  af 27. november 2017.

  Bilag

  Serviceniveau 2018 for pleje, praktisk hjælp mm og tilsynspolitik


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 4. december 2017.

  Nye Borgerliges byrådsgruppe tog forbehold.

  Resumé Byrådet skal efter servicelovens § 139 mindst én gang årligt godkende en kvalitetsstandard – dvs. serviceniveau for rehabilitering, pleje, praktisk hjælp, madservice (§§ 83 og 83a) samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (§ 86).  

  Serviceniveauet er beskrevet i pjecen ”Sammen om et bedre liv”. Der er vedlagt en opdateret udgave for 2018.  

  Serviceniveauet for 2018 er fastlagt i budgettet for 2018. De primære ændringer ift. i serviceniveauet i år er et serviceløft i hjemmeplejen samt mere afløsning til pårørende til demensramte.  

  Byrådet skal i forbindelse med beslutningen om serviceniveauet godkende en tilsynspolitik samt hvordan opfølgningen på tilsynspolitikken skal ske.

  Indstilling Det indstilles

  At 1)    Serviceniveauet 2018 for pleje, praktisk hjælp mm. godkendes

  At 2)    Tilsynspolitik godkendes

  Sagens forløb 16-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-11-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. november 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 8. november 2017.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  29-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. november 2017.
  04-12-2017 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Peter Bonfils (EL), Ango Winther (S), Lisbeth Lauersen (S) og Jan Ravn Christensen (SF) kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Henrik Arens (V), Theresa Blegvad (V) og Hans Skou (V) tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 4. december 2017.

  Nye Borgerliges byrådsgruppe tog forbehold.

  Bilag

  Forslag fra DF om hjælp til tilbud om økonomisk vejledning


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 4. december 2017.

  Nye Borgerliges byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Beslutningsforslag fra vedr. hjælp til tilbud om økonomisk vejledning

  ”Flere ældre havner i RKI”.
  Den overskrift kunne man læse i Jyllandsposten i starten af februar.

  Mens antallet af danskere der registreres i RKI som dårlige betalere falder, så går udviklingen den modsatte vej, når det kommer til ældre. Faktisk er antallet af ældre over 60 år, der er registreret i RKI, steget til det dobbelte siden 2010. Det vil sige, at der i dag er omkring 23.000 ældre, der er registreret som dårlige betalere. I Aarhus vil det svare til, at omkring 1.400 af vores ældre borgere står registrerede som dårlige betalere.

  Det er en bekymrende udvikling, og med dette forslag ønskes det, at Aarhus Kommune træder til, og hjælper vores ældre borgere med deres økonomiske situation ved at tilbyde rådgivning.

  Som ældre kan det være svært at forholde sig til sine økonomiske forhold. Når man for eksempel skal flytte i ældre- eller plejebolig, kan det være svært at forholde sig til også at søge boligstøtte og lån til boligindskud, når flytningen i sig selv er forbundet med mange følelser.

  Derfor indstilles det, at Byrådet beslutter:
  • At indgå i en samarbejdsaftale med et uafhængigt, økonomisk rådgivningsfirma om at tilbyde ældre borgere over 60 år gratis økonomisk rådgivning.
  • At Sundhed og Omsorg og Kultur og Borgerservice går i dialog om, hvordan det kan gøres lettere for ældre borgere over 60 år at søge om boligstøtte og lån til boligindskud, herunder at gøre det lettere at søge om fritagelse fra at søge om dette digitalt. Og at magistratsafdelingerne sammen retter henvendelse til Udbetaling Danmark for at se på mulighederne for at lette reglerne.  


  Sagens forløb 22-03-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. marts 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  12-10-2017 Flere afdelinger
  Kultur og Borgerservice og Sundhed og Omsorg indgår samarbejde om at gøre overblikket større for de ældre, som har brug for hjælp, vejledning og rådgivning, ved blandt andet at udarbejde informationsmateriale, som skal indeholde en beskrivelse af de muligheder for økonomisk vejledning tilbud som udbydes af forskellige aktører i Aarhus Kommune.

  Sundhed og Omsorg og Kultur og Borgerservice vil indgå i dialog med eksterne samarbejdspartnere om, hvilke eksisterende tilbud der kan målrettes ældre borgere.

  Kultur og Borgerservice vil bringe problemstillingen vedrørende undtagelse fra digital selvbetjening op i Aarhus Kommunes samarbejdsforum med Udbetaling Danmark.

  Det er Kultur og Borgerservice og Sundhed og Omsorgs opfattelse, at forslaget om at indgå en samarbejdsaftale med et uafhængigt, økonomisk rådgivningsfirma om at tilbyde ældre borgere over 60 år gratis økonomisk rådgivning, ikke er foreneligt med kommunalfuldmagten.
  12-10-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs udtalelse af 12. oktober 2017.
  30-10-2017 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs udtalelse af 12. oktober 2017, som Magistraten kan henholde sig til.
  15-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. november 2017.
  04-12-2017 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 4. december 2017.

  Nye Borgerliges byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Forventet regnskab 2017 Kultur og Borgerservice


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 4. december 2017.

  Nye Borgerliges byrådsgruppe tog forbehold.

  Resumé På den decentraliserede drift forventer Kultur og Borgerservice en mindreudgift på 22,5 mio. kr. i forhold til ajourført budget. Mindreudgiften skyldes først og fremmest, at Kultur og Borgerservice ikke forventer at anvende en bevilling til at bruge ca. 15,0 mio. kr. mere end rammen. I forhold til den forventede ramme forventes et samlet overskud på 11,9 mio. kr., således at den akkumulerede opsparing ved årets slutning forventes at udgøre 39,8 mio. kr., svarende til ca. 6,1 % af rammen.

  På den ikke decentraliserede drift forventes merudgifter på i alt 34,4 mio. kr. Merudgiften stammer fra boligstøtte-området og udgifter til Udbetaling Danmark.

  På anlægsområdet forventes en brutto-merudgift på 38,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Der forventes en brutto-mindreindtægt på 143,9 mio. kr. Samlet set er der således tale om en nettomerudgift på 182,7 mio. kr.

  Indstilling 1)    De i indstillingens afsnit 7 beskrevne bevillingsændringer godkendes, herunder anlægsbevillingsmæssige ændringer, samt de i bilag omhandlede bevillingsændringer.

  2)    Bemyndigelsen på Eventpuljen og Sport-Eventpuljen ensrettes, således at Rådmanden for Kultur og Borgerservice bemyndiges til at bevilge midler på op til 1 mio. kr. Beslutning af bevilling over 1 mio. kr. træffes af Magistraten.

  3)    I forbindelse med forventet regnskab for 2016 vedtog Byrådet en kompensationsmodel for manglende gebyrindtægter som følge af at SKAT’s inddrivelsessystem ikke fungerer. Kompensationsmodellen er vedtaget for 2016 og 2017. Det indstilles, at modellen ligeledes gælder for 2018 samt at byrådet ved forventet regnskab for 2018 skal tage stilling til, om ordningen også skal gælde for 2019.

  Sagens forløb 29-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Borgmesterens Afdeling skal bemærke følgende:

  1.    Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice forventer samlet set ikke-decentraliserede merudgifter på 34,4 mio. kr. Af disse ikke-decentraliserede merudgifter vedrører de 18,3 mio. kr. merudgifter på overførsler mens de 16,1 mio. kr. vedrører merudgifter på serviceudgifter. Det foreslås, at merudgifterne indgår i Borgmesterens Afdelings opsamling af ikke-decentraliserede mer- / mindreudgifter, jf. kommunens styringsprincipper.

  2.    Samlet set overflytter Kultur og Borgerservice 11,8 mio. kr. fra opsparingen til anlæg. Det er fordelt med:
  • 10,9 mio. kr. som er det for nuværende resterende finansieringskrav vedrørende Fonden 2017. Finansiering via Kultur og Borgerservice´s opsparing er besluttet i budgetforliget for 2018.
  • 0,6 mio. kr. til medborgercentre.
  • 0,3 mio. kr. til salgsomkostninger vedrørende Saltholmsgade.
  3.    I forbindelse med indstillingen om Kultur og Borgerservice´s forventede regnskab for 2016 tiltrådte byrådet en kompensationsmodel for mindreindtægter i opkrævningen som følge af SKAT´s inddrivelsessystem EFI ikke fungerer. Modellen kompenserede magistratsafdelingen ved regnskabet for gennemsnittet af de seneste to års gebyrindtægter på 3,55 mio. kr. fratrukket de gebyrindtægter SKAT får opkrævet. Byrådet vedtog modellen skulle gælde for 2016 og 2017, samt at byrådet ved forventet regnskab for 2017 skal tage stilling til, om ordningen også skal gælde for 2018. Kultur og Borgerservice indstiller, at ordningen også skal gælde for 2018, og byrådet ved forventet regnskab for 2018 skal tage stilling til, om ordningen også skal gælde for 2019.

  Kompensationsmodellen er en fravigelse fra kommunens styringsprincipper, hvor magistratsafdelingerne selv finansierer decentraliserede merudgifter / mindreindtægter inden for deres decentraliserede rammer. Borgmesterens Afdeling skal dog anbefale byrådet, at den foreslåede forlængelse i 2018 af modellen for kompensation for manglende gebyrindtægter i opkrævningen tiltrædes.  Dette begrundes i den ekstraordinære og længerevarende situation, hvor SKAT´s inddrivelsessystem ikke har fungeret.

  4.    Borgmesterens Afdeling skal oplyse, at det efter udarbejdelsen af forventet regnskab for 2017 har vist sig, at salgsindtægten for Saltholmsgade må forventes at blive mindre end forudsat. En mindre salgsindtægt vil forøge restfinansieringen til Aarhus 2017. Jævnfør budgetforliget for 2018 finansieres den udestående restfinansiering af Aarhus 2017 via opsparingen i Kultur og Borgerservice. Det betyder, at Kultur og Borgerservice af opsparingen skal finansiere et betydeligt større beløb end forudsat ved budgetlægningen, medmindre byrådet beslutter andet.

  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  04-12-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 3. november 2017 i overensstemmelse med påtegning af 29. november 2017 fra Borgmesterens Afdeling.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 4. december 2017.

  Nye Borgerliges byrådsgruppe tog forbehold.

  Bilag

  Sports- og fritidspolitik 2018 - 2021


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 5. december 2017.

  Nye Borgerliges byrådsgruppe tog forbehold.
  Den nye fireårige sports- og fritidspolitik indeholder mål og initiativer for sports- og fritidsområdet frem til udgangen af 2021.

  Resumé Med ”Sports- og fritidspolitikken 2018-2021, sunde fællesskaber - i bevægelse og balance” fremlægges Aarhus Kommunes vision og mål på sports- og fritidsområdet.

  Sports- og fritidspolitikken skal ses som en del af rammefortællingen om Aarhus og kommunens overordnede vision ”Fortællingen om Aarhus”. Aarhus skal på sports- og fritidsområdet have aktivitetstilbud, der understøtter det gode liv. Det skal være let at komme i gang med aktiviteter, og der skal være aktivitetsmuligheder for alle målgrupper.

  Politikken har været i åben høring, og der er modtaget 40 høringssvar. Generelt er høringssvarene positive overfor politikken. Mange af aktørerne byder ind med nye idéer og inviterer til samarbejde om forskellige emner. Når det konkrete arbejde igangsættes, vil Sport & Fritid tage kontakt til de relevante aktører.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1)    ”Sports- og fritidspolitikken 2018 -2021, sunde fællesskaber – i bevægelse og balance” vedtages.

  Sagens forløb 15-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-11-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. november 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 7. november 2017.

  Marc Perera Christensen tog forbehold.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  29-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. november 2017.
  05-12-2017 Kulturudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 5. december 2017.

  Nye Borgerliges byrådsgruppe tog forbehold.

  Bilag

  Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 27. november 2017.

  Resumé Samlet set forventes et mindreforbrug på 87 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

  Børn og Unge forventer dog underskud i forhold til rammen på 54 mio. kr. Heri er indregnet en forventet negativ rammekorrektion på 6 mio. kr. Underskuddet er planlagt, da der er budgetteret med forbrug af opsparing.

  Den samlede opsparing i Børn og Unge forventes ultimo 2017 at være 337 mio. kr.; svarende til 7,7 %.

  På det ikke-decentraliserede driftsområde forventes mindreudgifter på 4 mio. kr.

  På anlægsområdet forventes nettoudgifter på 275 mio. kr. og bruttoudgifter på 280 mio. kr. Anlægsforbruget er på et højere niveau end 2016, når der tages højde for, at Frederiksbjergbyggeriet blev afleveret i 2016.

  Indstilling At 1)    De i afsnit 7 beskrevne bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i budget 2017 samt efterfølgende år.

  At 2)    Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til tandregulerings-klinik på Nordbyvej forøges med 4 mio. kr. i 2019. Anlægsudgiften finansieres af tandplejens opsparing.

  Sagens forløb 22-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  I Magistratsafdelingen for Børn og Unge forventes samlet set ikke-decentraliserede mindreudgifter på 4 mio. kr. i 2017, mindreudgifterne vedrører serviceudgifter. Det foreslås, at mindreudgifterne indgår i Borgmesterens Afdelings opsamling af ikke-decentraliserede mer-/mindreudgifter, jf. kommunens styringsprincipper.

  Børn og Unges opsparing påvirkes desuden af, at der disponeres 10 mio. kr. af Tandplejens decentrale opsparing, i det midlerne flyttes fra drift til anlæg. Midlerne øger anlægsbevillingen til etablering af ny tandreguleringsklinik og KB bevilling til klinikudstyr.

  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.
  27-11-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. november 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og unges indstilling af 16. november 2017 i overensstemmelse med påtegning af 22. november 2017 fra Borgmesterens Afdeling.

  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 27. november 2017.

  Bilag

  Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer


  Beslutning Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. december 2017.
  Denne indstilling indeholder et forslag om at flytte Stensagerskolen til Ellekærskolens matrikel.

  Resumé I forbindelse med disponeringen af salgsindtægterne fra salg af Vejlby Skole besluttede byrådet den 13. april 2016, at der skulle afsættes 33,8 mio. kr. til modernisering og ombygning af Stensagerskolen.  

  De indledende analyser i forbindelse med projektstart gjorde det klart, at de mange udfordringer med tilkørselsforholdene, parkering, undervisningens opdeling på to adresser og driften i ombygningsperioden ikke kan løses ved en modernisering af de nuværende rammer.  

  Derfor foreslås en anden løsningsmulighed, hvor Stensagerskolen flyttes til Ellekærskolens matrikel. Denne flytning betyder, at der vil være behov for en mindre udbygning.   

  Projektet er dog afhængig af, hvilke beslutninger byrådet træffer som følge af gentænkningen af tilbuddene til børnene og de unge i Gellerup, Toveshøj og Ellekær i forhold til Ellekærskolen. Processen planlægges derfor i forhold til dette, dels så vidt angår skolens størrelse, organisatoriske og ledelsesmæssige forankring, dels selve byggeriet.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1) Stensagerskolen flyttes til Ellekærskolens matrikel på Jernaldervej 5, 8210 Aarhus V.  

  At 2) specialklasserne på Ellekærskolen flyttes til en anden skole, så vidt muligt i lokalområdet  

  At 3) Børn og Unge i samarbejde med Teknik og Miljø indleder udvikling af salg af ejendommene på Stensagervej med den klausul, at en del af ejendommen skal reserveres til etablering af dagtilbud til opfyldelse af pasningsgarantien i garantidistrikt Skanderborgvej   

  At 4) der afsættes et samlet rådighedsbeløb på 80,0 mio. kr. til flytningen af Stensagerskolen til Jernaldervej 5, 8210 Aarhus V., som fordeles med 2,8 mio. kr. i 2018, 24,1 mio. kr. i 2019 og 53,1 mio. kr. i 2020. Heraf frigives 2,8 mio. kr. i 2018 og 5,2 mio. kr. i 2019.  

  At 5) de samlede anlægsudgifter til projektet på 80,0 mio. kr. finansieres af 33,8 mio. kr., der er reserveret til Stensagerskolen, 6,0 mio. kr. der er reserveret til specialskolerne, 25,6 mio. kr. som findes ved kapitalisering af mindreudgifter til bygningsdrift og 14,6 mio. kr. ved salg af overtallige bygninger.  

  At 6) der gives anlægsbevilling til projektering og forundersøgelser på 8 mio. kr. finansieret af midler allerede afsat til Stensagerskolens modernisering. Efterfølgende fremsendes byrådsindstilling med forslag til samlet anlægsprojekt og om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 72 mio. kr. som anlægsbevilling til projektet.  

  At 7) 2 procent af den samlede anlægssum anvendes til intern projektledelse af anlægsprojektet.   

  At 8) projektet planlægges i etaper, så projektet kan justeres afhængig af, hvilke beslutninger byrådet træffer som følge af gentænkningen af tilbuddene til børnene og de unge i Gellerup, Tovshøj og Ellekær i forhold til Ellekærskolen.

  Sagens forløb 22-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  27-11-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. november 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 30. oktober 2017.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Jette Jensen kan ikke tiltræde indstillingen.

  Borgmester Jakob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, rådmand Thomas Medom og Camilla Fabricius tog forbehold.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. december 2017.
  20-12-2017 Børn og unge-udvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra V om parkering i Aarhus


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. december 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Den 29. november 2017

  Beslutningsforslag

  Venstre foreslår at det skal være nemmer og billigere eller helt gratis at parkerer i Aarhus, indenfor bestemte tidsrum og perioder – Det handler om vores shoppingby Aarhus.

  Byens DNA er på spil som shopping by, ikke kun for borgerne i midtbyen, men også udenfor og fra nabokommunerne.

  Forslag:

  - Venstre foreslår at det skal være gratis parkering på alle kommunale P-pladser fra fredag kl. 12:00 til mandag morgen. Gerne i en opstart fase som forsøg.
  - At det bliver permanent gratis at parkerer under NAVITAS i hele december måned, for at understøtte julehandlen og markedsfører NAVITAS som et godt sted at parkerer sin bil og opleve og nyde Aarhus. Mange kender slet ikke parkeringspladsen da der bla er dårlig skiltning. Vi kunne forsøgsvis gøre det i januar og februar under udsalget.

  Kunderne/borgerne vil ikke fravælge Aarhus C som de gør nu med betalingsring viser med tydelighed, hvordan mennesker ikke vil ind til Aarhus og fravælger City som handelsby på baggrund af dårlige trafik forhold og manglende/dyre P-pladser.

  Det handler ikke alene om at glæde sig over at der er mange i Aarhus C, men at også at bekymrer sig over alle dem som er potentielle kunder/gæster som fravælger byen.

  Det handler om endnu flere arbejdspladser og i særdeleshed service til borgerne, fremfor flere P-afgifter.

  Hvad vil sådan en permanent- og forsøgsordning koste?
  Hvad kostede forsøget i efterårsferien og har man se en effekt efter med flere biler? Hvilke øvrige tiltag er der blevet lavet for at få flere til at anvende NAVITAS? Hvordan ser anvendelse ud?

  Hvordan ser kapaciteten, udnyttelsen og økonomien ud på de øvrige offentlige og private p-pladser?

  Venstre Byrådsgruppe
  Theresa Blegvad  

  Med venlig hilsen

  Theresa Blegvad
  Byrådsmedlem Venstre
  M: +45 41 894 911
  E: theresa.blegvad@aarhus.dk
  Medlem af kultur/sport/fritid/borgerserviceudvalget
  Medlem af sundheds- & omsorgsudvalget Medlem af mangfoldigheds- & internationaliseringsudvalget
  Suppleant i Børn/Unge (tvangsfjernelse)

  Rådhuset DK-8000 Aarhus C
  www.aarhus.dk  

  Sagens forløb 13-12-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. december 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra SF om at sætte skolerne fri af læringsplatforme


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. december 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Byrådsforslag fra SF om at sætte skolerne fri af læringsplatforme


  Siden skolereformen er der kommet for meget kontrol i folkeskolen. Målstyringen har taget over og fokus er i nogle tilfælde blevet flyttet fra læring og udvikling til evaluering af læring og styring af udvikling. Et eksempel på dette er implementeringen af læringsplatforme; et redskab hvis hensigt er at samle læringsforløb, elevplaner, mål og et portfolio over elevens udvikling på ét sted. Desværre bliver grisen dog ikke tungere af, at man vejer den – heller ikke selvom man vejer den med et smart nyt IT-system.

  I forlængelse af Socialdemokraternes lokale folkeskoleudspil under overskriften ”Mindre kontrol - mere tillid, trivsel og tid”, hvor der lægges op til at al unødvendig kontrol afskaffes, ønsker SF derfor at sætte skolerne fri af de læringsplatforme, der mest af alt er blevet endnu et element af styring i folkeskolen, der tager tid fra læring og dannelse. Det handler desuden om, at have tillid til, at vores fagpersonale ved bedst, og at den enkelte skole selv kan vurdere om læringsplatforme er det rette værktøj for dem.

  Lærernes arbejdstid er presset nok uden læringsplatformene, og den tid og de ressourcer, der bliver brugt på at udfylde skemaer og planer i et IT-program, bør skolen selv være herre over, som Socialdemokraterne også lagde op til i deres udspil. Vi bør have tillid til, at lærerne laver undervisning af høj kvalitet, der udvikler alle elever, uden et omfattende evalueringsredskab hvis funktioner ikke er tilpasset den enkelte skole og klasse.

  Læringsplatformene må ikke være en klods om benet på lærerne, men skal være et redskab, lærerne har adgang til, hvis de føler, det hjælper med deres tilrettelægning af undervisningen. Det afgørende er, at det skal være læreren, der styrer platformen, og ikke platformen der styrer lærerens praksis. SF ønsker, at lærerne skal have større frihed til at tilrettelægge undervisningen og evalueringen, som de finder det bedst – om det så er med eller uden læringsplatforme.

  Derfor foreslår SF:

  • At skolerne sættes fri af læringsplatforme, som fremover skal være et frivilligt tilvalg
  • At lærerne får mere frihed til at tilrettelægge undervisningen, som de finder det bedst
  • At den store mængde kontrol af folkeskolen erstattes af tillid til fagpersonalet
  • At der sættes fokus på trivsel og tid til den enkelte frem for målstyring og evalueringsskemaer
  Stillet af Jan Ravn Christensen og Thomas Medom, byrådsmedlemmer for SF


  Sagens forløb 13-12-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. december 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra NB om folkeskoleområdet


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. december 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Den 4. december 2017

  Set i lyset af Socialdemokratiet og SF’s konkrete udmeldinger og forslag på folkeskoleområdet i valgkampen, vil vi i Nye Borgerlige gerne anerkende at disse partier nu endelig efter 4 års ørkenvandring er vågnet op. Dette gør vi bedst ved at fremsætte deres konkret ønsker som forslag, så vi straks kan gå i gang. Der tegner sig jo både i det nuværende og det kommende byråd jo et flertal for netop disse konkrete punkter. Derfor ønskes følgende forslag til behandling i byrådet.

  1)    Folkeskolerne i Aarhus frisættes for alle kommunalbestemte krav om dokumentation.
  2)    Aarhus kommune søger staten om frikommune status, så hver enkelt skole får størst mulig indflydelse på hvilke test og rapporter de ønsker at udfærdige.
  3)    Det gøres frivilligt for den enkelte skole om man ønsker at implementere digitale læringsplatforme.
  4)    Folkeskolerne sættes fri til selv at beslutte ferieplan i overensstemmelse med tankerne bag det socialdemokratiske frihedsbrev.
  5)     Folkeskolerne sættes fri til selv at beslutte antal lektioner i hvert fag, så længe de lever op til folkeskoleloven.
  6)    Rådmanden for Børn og Unge fremlægger i samarbejde med skolerne en skrivelse, som viser samtlige konkrete områder, hvor skolerne reelt set ville kunne bestemme selv, hvis der ikke var nogen kommunal bestemt styring.

  Nye Borgerlige ser frem til debatten.

  Lars Boje Mathiesen Nye Borgerligere

  Sagens forløb 13-12-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. december 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra NB om bedre normeringer på 0-2 års området


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. december 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Den 4. december 2017

  Forslag til behandling i Aarhus Byråd:

  Set i lyset af de forskellige partiers tilkendegivelse på seneste byrådsmøde fremsætter Nye Borgerlige følgende forslag:

  -    Byrådet beslutter at bevillige 10 mio. til bedre normeringer på 0-2 års området.

  Beløbet foreslåes taget fra den centrale opsparing i 2018 i B&U, hvorefter bevillingen efterfølgende indgår som en del af budgetforhandlinger i 2019.

  Nye Borgerlige ser frem til debatten i byrådet.

  Lars Boje Mathiesen
  Nye Borgerlige

  Sagens forløb 13-12-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. december 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra SF om midlertidige bevillinger til hjemmehjælp


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. december 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Byrådsforslag fra SF om midlertidige bevillinger af hjemmehjælp

  Begrundelse:

  Det har været rystende at erfare, at ventetiden på at få behandlet ansøgninger om hjemmepleje kan være adskillige måneder om at komme igennem systemet. Det er langt udover de byrådsfastsatte standarder for sagsbehandling, og det er selvfølgeligt ikke rimeligt overfor de ældre, der skal vente og vente på at få afgjort deres ansøgninger.

  Forslag:

  På den baggrund foreslås det, at man lokalt får adgang til at lave midlertidige bevillinger frem til at ansøgningerne er færdigbehandlede. Teamlederne kan evt. tildeles kompetence hertil. Det foreslås, at adgangen til at tildele midlertidige bevillinger fortsætter frem til IT-problemerne ophører, og ventelisterne er indenfor de byrådsfastsatte standarder.

  Stillet af Thomas Medom og Jan Ravn Christensen (ordfører på sagen), byrådsmedlemmer for SF

  Sagens forløb 13-12-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. december 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra NB om One Way Entry-model


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 13. december 2017.
  Den 4. december 2017

  Nogle gange bliver man stadig overrasket over hvorledes tingene foregår i Aarhus Kommune. Det var tilfældet, da jeg gik ind i sag med en handicappet kvinde her i Aarhus. Jeg blev ganske enkelt forbløffet over hvorledes at en handicappet skulle forholde sig til så mange forskellige sagsbehandlere og kontaktpersoner. Jeg troede faktisk vi var kommet længere på dette område.

  Men det er vi tilsyneladende ikke, og jeg vil derfor opfordrer til at vi handler på dette område. Når vi ganske fornuftigt overfor erhvervslivet ønsker one-Way entry til kommunen, og hurtig sagsbehandling, så burde vi også overføre dette til andre områder. Der er blevet sat krav om tidshorisont for besvarelse, men det som jeg oplevede var det største problem, var antallet af forskellige sagsbehandlere og kontaktpersoner, som man som handicappet må forholde sig til.

  Det må vi kunne gøre bedre, og derfor foreslår Nye Borgerlige følgende:

  -    Byrådet beslutter at igangsætte arbejdet med en one-Way entry model i de 2 magistratsafdelinger MSO og MSB.

  Det grundlæggende formål skal være at den handicappede kun har én person i kommunen, som de behøver at forholde sig til. Ét telefonnummer, én mailadresse. Denne person tager så derefter kontakt de relevante instanser i kommunen, og får den nødvendige afklaring, og har så ansvaret for at melde tilbage.

  Nye Borgerlige anerkender at det er komplekse lovområder, men fokus må være på at levere den bedste service til borgerne, og her har vi at gøre med en gruppe mennesker, som kan have yderst vanskelig med at jonglere rundt mellem alle afdelinger og de mange forskellige personer.

  Som byråd har vi en forpligtigelse til at gøre deres kontakt med Aarhus kommune væsentlig lettere.

  Vi ser frem til debatten i byrådet.

  Lars Boje Mathiesen
  Nye Borgerlige

  Sagens forløb 13-12-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 13. december 2017.

  Bilag

  Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 13. december 2017.

  Resumé Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer et samlet merforbrug på 8 mio. kr. på de decentraliserede områder.

  Der er i budgettet for 2017 forudsat forbrug af opsparing på 14 mio. kr. Merforbruget i forhold til budgettet på 8 mio. kr. betyder derfor, at Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer et samlet underskud på 22 mio. kr. Underskuddet dækkes af afdelingens opsparing fra tidligere år.

  Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer på de ikke-decentraliserede områder mindreudgifter på 239 mio. kr. Mindreudgiften skyldes især, at antallet af modtagere af forsørgelsesindkomster har udviklet sig bedre end forudsat ved sidste års budgetlægning.

  På anlægsområdet forventes mindreforbrug på 97 mio. kr. som følge af tidsforskydninger. Mindreforbruget søges overført til 2018.

  Ud over konsekvenserne af det forventede regnskab ansøges med indstillingen om bevillingsændringer af teknisk karakter.

  Indstilling At 1)    De beskrevne tillægsbevillinger, rammemæssige konsekvenser og saldokorrektioner jf. afsnit 7 bevilges.

  At 2)    Investeringsmodellen ”Fra ufaglært til faglært” igangsættes, og reserven på 3,1 mio. kr. afsat i Budget 2017 hertil udmøntes til Sociale Forhold og Beskæftigelse.

  At 3)    Sociale Forhold og Beskæftigelse overfører 20 mio. kr. fra drift til anlæg til investering i de nye borgercentre til voksne med handicap, IT-understøttelse mv.

  Sagens forløb 30-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  I det forventede regnskab for Sociale Forhold og Beskæftigelse er der forudsat en kompensation på ca. 28 mio. kr. i forbindelse med regnskabet som følge af merudgifter vedrørende BPA-ordningen og timeaflastningsordningen som følge af skred i forudsætningerne i forbindelse med decentraliseringen af de to tidligere ikke-decentraliserede områder.

  Den forudsatte kompensation har ikke belæg i en fælles opgørelse. Det er i forbindelse med Budget 2018 besluttet, at de tre områder BPA-ordningen, timeaflastningsordningen og respirationsbehandling skal ses i sammenhæng, og at det anerkendes, at udfordringer og mindreudgifter kan benyttes som led i en balancering af budget og forbrug på området.

  Der foreslås i indstillingen overført 20 mio. kr. fra Socialforvaltningens driftsområde til anlægsområdet. Midlerne reserveres til finansiering af investeringer i de nye borgercentre samt IT-understøttelse mv. i 2018. Borgmesterens Afdeling anbefaler, at den foreslåede omprioritering udvalgsbehandles og drøftes i sammenhæng med de udfordringer Sociale Forhold og Beskæftigelse opremser i forhold til eksempelvis BPA- og timeaflastningsordningen, området for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne samt fortsatte udfordringer på voksenhandicapområdet.

  I Sociale Forhold og Beskæftigelse forventes der på det ikke-decentraliserede driftsområde samlet set mindreudgifter på i alt 239 mio. kr. i 2017.

  I de samlede ikke-decentraliserede mindreudgifter indgår der mindreudgifter på serviceudgifterne på 13 mio. kr., mindreudgifter på 7 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering, merudgifter på 40 mio. kr. til forsikrede ledige samt mindreudgifter på 259 mio. kr. på det øvrige overførselsområde.

  De samlede udgifter til forsikrede ledige i 2017 (inkl. et skøn for efterreguleringen) skønnes på nuværende tidspunkt at medføre et tab på 226 mio. kr., hvilket er ca. 55 mio. kr. større end det, der blev indarbejdet i budget 2017. Disse merudgifter foreslås at indgå i Borgmesterens Afdelings opsamling af ikke-decentraliserede mer-/mindreudgifter, jf. kommunens styringsprincipper.

  På det øvrige overførselsområde forventes et positivt resultat, men en stor del af mindreforbruget har allerede været forudsat i budgetlægningen for henholdsvis 2017 og 2018. Det endelige resultat på overførselsområdet i 2018 afhænger af udgiftsudviklingen på landsplan, som ikke kendes. På den baggrund foreslås det, at de samlede mindreudgifter på 279 mio. kr. på det ikke-decentraliserede driftsområde (vedrørende service, aktivitetsbestemt medfinansiering og overførsler) indgår i Borgmesterens Afdelings opsamling af ikke-decentraliserede mer-/mindreudgifter, jf. kommunens styringsprincipper.

  Mindreudgifterne i 2017 skønnes ikke på nuværende tidspunkt ikke at have betydning for budget 2018. Det hænger bl.a. sammen med, at ledighedsniveauet og lovændringerne m.v. i det store og hele svarer til de forventninger til 2017, som er indarbejdet i budgettet for 2018. Mindreudgifterne skal dog finansiere et større tab på de forsikrede ledige end forudsat.

  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.
  04-12-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indstilling af 14. november 2017 i overensstemmelse med påtegning af 30. november 2017 fra Borgmesterens Afdeling.  

  Vigtigheden af koordination med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg om socialpsykiatrien blev understreget.   

  Jette Jensen tog forbehold for at punkt 1, for så vidt angår overførsel fra drift til anlæg.  

  Forventet Regnskab-indstillinger rejser principielle spørgsmål, som drøftes i forbindelse med den økonomiske politik.  

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 13. december 2017.

  Bilag

  Beskæftigelsesplan 2018


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Beskæftigelsesudvalget af 7. december 2017.

  Venstres og Det Konservative folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold med følgende bemærkninger:
  Dansk Folkeparti anser det som et stort problem, at der i forvaltningen hersker en stor berøringsangst overfor arbejdet med at få borgere med ikke-vestlig baggrund i arbejde. Der bør arbejdes med en holdningsændring i forvaltningen, som kan tilgodese, at flere kan komme i arbejde. Vi har alt for mange ikke vestlige indvandre, der står uden for arbejdsmarkedet. Vi bliver nødt til at sætte krav og gøre en ekstra indsats overfor disse mennesker. I særdeleshed nu, hvor arbejdsmarkedet mangler arbejdskraft. Dansk Folkeparti mener, at der bør være endnu mere fokus på at få oprettet flere elev- og praktikpladser. Dansk Folkepartis ønsker, at deres tidligere byrådsforslag om at kontanthjælpsmodtagere skal arbejde for deres ydelse bør være en del af Beskæftigelsesplanen. Dansk Folkeparti ønsker også, at der i forbindelse med beskæftigelsesplanen, bør være mere fokus på frivillig hjemsendelse af flygtninge.

  Resumé Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.   

  Beskæftigelsesplanen for 2018 understøtter både nationale og lokale politiske mål samt indeholder tre politiske indsatsområder, der er udvalgt af Beskæftigelsesudvalget:
   
  -Stærkere partnerskaber med virksomhederne
  -Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job
  -Flere unge skal i uddannelse og jobIndsatsområderne beskrives i Beskæftigelsesplanen, hvor der også fremgår eksempler på konkrete initiativer, som bidrager til at få flere borgere i uddannelse og job.

  Indstilling At 1) At byrådet vedtager vedlagte forslag til beskæftigelsesplan for 2018 i Aarhus Kommune.

  Sagens forløb 16-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-11-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. november 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 9. november 2017.

  Rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen tog forbehold.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  29-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Beskæftigelsesudvalget i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. november 2017.
  07-12-2017 Beskæftigelsesudvalget
  Hans Halvorsen, Hüseyin Arac, Anette Poulsen og Maria Sloth kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Marc Perera Christensen tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Aage Rais og Lene Horsbøl var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Beskæftigelsesudvalget af 7. december 2017.

  Venstres og Det Konservative folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold med følgende bemærkninger:
  Dansk Folkeparti anser det som et stort problem, at der i forvaltningen hersker en stor berøringsangst overfor arbejdet med at få borgere med ikke-vestlig baggrund i arbejde. Der bør arbejdes med en holdningsændring i forvaltningen, som kan tilgodese, at flere kan komme i arbejde. Vi har alt for mange ikke vestlige indvandre, der står uden for arbejdsmarkedet. Vi bliver nødt til at sætte krav og gøre en ekstra indsats overfor disse mennesker. I særdeleshed nu, hvor arbejdsmarkedet mangler arbejdskraft. Dansk Folkeparti mener, at der bør være endnu mere fokus på at få oprettet flere elev- og praktikpladser. Dansk Folkepartis ønsker, at deres tidligere byrådsforslag om at kontanthjælpsmodtagere skal arbejde for deres ydelse bør være en del af Beskæftigelsesplanen. Dansk Folkeparti ønsker også, at der i forbindelse med beskæftigelsesplanen, bør være mere fokus på frivillig hjemsendelse af flygtninge.

  Bilag

  Tillæg til højhuspolitikken for et område i midtbyen – Endelig


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 13. december 2017.
  Endelig vedtagelse af Forslag til Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune for et område i midtbyen – Tillæg nr. 99 til Kommuneplan 2013.

  Resumé Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune gælder for et nærmere afgrænset område i midtbyen. Et område, der ligger særdeles stationsnært ved Aarhus Banegård, Rutebilstationen og letbanestoppet ved Dokk1.

  Tillægget er et supplement til den eksisterende Højhuspolitik for Aarhus Kommune, hvor der vil blive stillet yderligere krav til højhusprojekterne med konkrete kvalitetskrav.

  Fremtidige højhusprojekter skal i udgangspunktet opfylde og følge alle kvalitetskravene for at komme i betragtning til en placering inden for områdets afgrænsning.

  Der har i perioden fra den 5. juli til den 13. september 2017 været gennemført en offentlig høring af Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune samt 3 offentlige møder med forskellig fokus.

  På baggrund af de seks indkomne høringssvar foreslås nogle mindre justeringer i tillægget. Gode pointer og idéer fra byens borgere, udviklere og interessenter vil blive opsamlet i et såkaldt bagkatalog. Bagkataloget vil bl.a. blive brugt af Aarhus Kommune i dialogen med kommende bygherrer.

  Indstilling At 1)    Forslag til Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune for et område i midtbyen – Tillæg nr. 99 til Kommuneplan 2013 godkendes til endelig vedtagelse.

  At 2)    tilhørende Miljøvurdering af Tillæg nr. 99 til Kommuneplan 2013 godkendes til endelig vedtagelse.

  At 3)    de indkomne bemærkninger i den offentlige høring besvares som beskrevet i afsnit 5.2.

  Sagens forløb 22-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  27-11-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. november 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 16. november 2017.

  Rådmand Jette Skive, rådmand Rabih Azad-Ahmad, rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen tog forbehold.


  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 13. december 2017.

  Bilag

  Lokalplan 1052, Universitet og boliger, Katrinebjergvej/Helsingforsgade – Endelig


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 27. december 2017.

  Venstres byrådsgruppe henstiller til, at rådmanden fra Teknik og Miljø og rådmanden for Børn og Unge finder en fælles løsning.
  Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 1052, Universitet og boliger på Katrinebjergvej/Helsingforsgade, Katrinebjerg og tillæg nr. 101 til kommuneplan 2013.

  Resumé Lokalplanen gælder for et område på Katrinebjerg i det nordlige Aarhus, beliggende mellem Helsingforsgade, Finlandsgade, Katrinebjergvej og Jens Baggesens Vej. Lokalplanområdet er ca. 68.700 m2 stort og var ved planens udarbejdelse offentligt og privat ejet og beliggende i byzone.

  Lokalplanen indeholder byggemuligheder på ca. 148.115 m2 etageareal. Dette etageareal svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 230 for lokalplanområdet under ét.

  Lokalplanen skal give mulighed for, at der i området kan etableres egentlige uddannelsesinstitutioner, men også offentlige og private forskningsenheder, teknologivirksomheder, kursusvirksomheder og andre virksomheder, der har relationer til et sådant miljø.

  Der skal også være mulighed for, at der kan etableres boliger. Både boliger, der har relation til miljøet såsom kollegie- og ungdomsboliger, men også familieboliger af forskellig karakter og størrelse. Det kan f.eks. være til brug for korttidsophold for forskere, gæstelærere og deres familie, men også almindelige boliger. 15 % af boligetagearealet skal være almene boliger. I alt forventes der ca. 1.000 nye boliger i lokalplanområdet, og 30 % af boligetagearealet skal være anvendt til familieboliger på mindst 80 m2.

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 101 til Kommuneplan 2013. Derudover er projektet et højhusprojekt med to højhuse, hvorfor der er udarbejdet en miljøvurdering og højhuskonsekvensanalyse i forbindelse med lokalplanforslag og kommuneplantillæg.

  Der er modtaget ni høringssvar i den offentlige høring om lokalplanen. Høringssvarene er modtaget fra Christiansbjerg Fællesråd, Beboerrepræsentationen Katrinebjergparken og privatpersoner.

  Sideløbende er der blevet arbejdet med projekterne i området, hvilket har medført mindre ændringsforslag til lokal­planforslaget. Der har derfor været afholdt en 14 dages nabohøring om ændringsforslagene, hvor der er kommet to høringssvar. Disse høringssvar imødekommes delvis.

  Indstilling At 1)    forslag til lokalplan nr. 1052, Universitet og boliger på Katrinebjergvej/Helsingforsgade, Katrinebjerg og Tillæg nr. 101 til Kommuneplan 2013 godkendes til endelig vedtagelse.

  At 2)    den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering og højhuskonsekvensanalyse af lokalplan nr. 1052, som fremgår i sin helhed i afsnit 7.2, vedtages og indgår som en del af lokalplanens og kommuneplantillæggets redegørelse

  At 3)    Forslag til udbygningsaftale godkendes til endelig vedtagelse

  At 4)    de indkomne bemærkninger til den offentlige høring af lokalplanforslaget og nabohøringen besvares som beskrevet i afsnit 5.4.

  Sagens forløb 22-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  27-11-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. november 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. november 2017.

  Rådmand Bünyamin Simsek og Jette Jensen tog forbehold med hensyn til placering af institution.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 27. december 2017.

  Venstres byrådsgruppe henstiller til, at rådmanden fra Teknik og Miljø og rådmanden for Børn og Unge finder en fælles løsning.

  Bilag

  Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger – Teknik og Miljø


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 13. december 2017.
  Bevillingsændringer i 2017 på baggrund af forventet regnskab for 2017 samt godkendelse af servicemål for 2018 på byggesagsområdet.

  Resumé På de skattefinansierede/decentraliserede driftsområder i Teknik og Miljø forventes der en netto budgetændring på 48,5 mio. kr. i mindreudgift på baggrund af forventet regnskab for 2017.

  På de ikke-decentraliserede driftsområder i Teknik og Miljø er der en mindreudgift på 4,0 mio. kr.

  På de skattefinansierede anlægsområder forventes der en netto-mindre­udgift på 597,3 mio. kr. Denne består af en mindreudgift på 948,7 mio. kr. som følge af en tidsmæssig forskydning i udførelsen af en række projekter samt nulstilling af budgettet vedr. Gellerupbyggeriet, da finansiering af byggeriet foretages via Kommuneleasing.

  Herudover er der en mindreindtægt på 351,3 mio. kr. bl.a. som følge af udskydelse af salg af fire ejendomme samt salg af byggegrunde.

  På det takstfinansierede driftsområde er der tale om en netto-merindtægt på i alt 331,3 mio. kr. primært som følge af afregning af afgifterne vedr. afgiftssagen fra 1999 fra Varmetransmission til Varmedistribution på 169,1 mio. kr. (den videre afregning til varmekunderne håndteres i separat byrådsindstilling) samt korrektion af en indtægt på 104,5 mio. kr. vedrørende 2016.

  På de takstfinansierede anlægsområder er der ingen ændringer.

  Indstilling At 1)    de beskrevne tillægsbevillinger inklusive rammeændringer jf. afsnit 7, godkendes.

  At 2)    servicemål på byggesagsområdet for 2018 godkendes.

  Sagens forløb 30-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Teknik og Miljø forventer samlet set ikke-decentraliserede mindreudgifter på 4,0 mio. kr. Det foreslås, at mindreudgifterne indgår i Borgmesterens Afdelings opsamling af ikke - decentraliserede mer- / mindreudgifter, jf. kommunens styringsprincipper.

  I henhold til de generelle rammer og vilkår for decentraliseringen i Aarhus Kommune har de skattefinansierede decentraliserede områder mulighed for at overføre over- og underskud til de efterfølgende år. På Teknik og Miljøs områder er opsparingen eller låntagningen på årsba-sis begrænset til +/- 10 % af områdernes ramme. Akkumuleret må områderne have en opspa-ring/gæld på 20 % af rammen. I relation hertil skal knyttes følgende bemærkninger:

  Sektor 2.16, Bolig og Projektudvikling, forventes ultimo 2017 at have en gæld på 1,8 mio. kr. Herved er udsvingsgrænsen overskredet. I handleplanen for Bolig og Projektudvikling, vedtaget i forbindelse med regnskabet for 2016, var der i 2017 forventet et overskud på 3,8 mio. kr. til reduktion af afdelingens gæld. På baggrund af forbruget ultimo september forventes dette overskud kun at blive på 2,5 mio. kr. Hertil har Bolig og Projektudvikling oplyst, at der i forbindelse med Byrådets godkendelse af indstillinger vil blive tilbageført afholdte udviklingsomkostninger til sektoren, og det er forventningen, at det vil få som konsekvens, at tidsplanen for gældsafviklingen vil blive fulgt.

  Sektor 2.31 – Vejdrift: Vintertjenesten, der er en del af sektoren, fik i Budgetaftalen for 2018 tilført 2,0 mio. kr. årligt i budgetperioden. Byrådet forudsatte, at vinterregulativet tilpasses det nye budget således, at der fremadrettet sikres økonomisk balance for området. Teknik og Miljø vil primo 2018 forelægge Byrådet et forslag til nyt vinterregulativ.

  Sektor 2.33 - P-kontrol: Sektoren forventes ultimo 2017 at have en akkumuleret gæld på 4,4 mio. kr. Herved er udsvingsgrænsen overskredet. Ved budget 2016 er der fremlagt håndtag med henblik på at øge indtægterne og bringe sektorens økonomi i balance. Håndtagene skal udmøntes i en ny mobilitets- og parkeringspolitik. Byrådsindstilling om den fremtidige parkeringspolitik vil blive fremsendt inden udgangen af 2017. På baggrund heraf forventes der at blive rettet op på økonomien for sektoren.

  Sektor 2.48 – Byggeri: Sektoren forventes ultimo 2017 at have en gæld på 34,4 mio. kr. Her-ved er udsvingsgrænsen overskredet. Teknik og Miljø oplyser, at forudsætningerne vedrørende indtægter i den handleplan, der blev tiltrådt af Byrådet i forbindelse med Regnskab 2016, ikke holder. På den baggrund anmodes Teknik og Miljø om senest ved regnskabsaflæggelsen for 2017 at fremlægge en ny handleplan, der bringer sektorens budget og forbrug i balance, og som sikrer en afvikling af gælden senest på samme tidspunkt, som den oprindelige handleplan. Teknik og Miljø kan om nødvendigt lægge op til omprioriteringer mellem Teknik og Miljøs sektorer for at nå i mål.

  Teknik og Miljø fik i 2014 en fast anlægsbevilling (KB) på 10 mio. kr. (2014-priser) om året til en forstærket indsats for byudvikling (10+10-ordningen). Der er derudover mulighed for at søge yderligere bevilling til formålet via en anlægsreserve, hvorfra der kan ske udmøntning efter beslutning i Magistraten. Teknik og Miljø har i både 2016 og 2017 haft et forbrug på KB-bevillingen, der overstiger 13 mio. kr. og har ikke benyttet muligheden for at søge særskilt bevilling til merudgifterne. Dermed er der i alt afholdt udgifter på over 6,6 mio. kr. uden bevilling. På den baggrund foreslår Borgmesterens Afdeling, at det oparbejdede merforbrug håndteres ved, at KB-bevillingen for 2018 nedskrives til 5,1 mio. kr. (2018- priser). Teknik og Miljø har fortsat mulighed for at søge yderligere bevilling via anlægsreserven ved indstilling til Magistraten.

  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.
  04-12-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 1. november 2017 i overensstemmelse med påtegning af 30. november 2017 fra Borgmesterens Afdeling.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 13. december 2017.

  Bilag

  Øget brug af administrationsgrundlag


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 13. december 2017.
  Pilotprojekt med øget brug af administrationsgrundlag på en række områder inden for Teknik og Miljø.

  Resumé I forlængelse af Styringsudvalgets betænkning er der iværksat et pilotprojekt med fokus på øget brug af administrationsgrundlag inden for Teknik og Miljø. Formålet er, at byrådet skal behandle færre konkrete sager, hvorved der frigives tid som kan bruges på flere politiske og retningsgivende debatter i byrådssalen.

  Der er udarbejdet administrationsgrundlag inden for seks områder. Administrationsgrundlagene oplister principper for, hvornår konkrete sager, der aktuelt træffes beslutning om i byrådet, behandles af magistratsafdelingen, samtidig med at det præciseres hvilke sager, der fremadrettet skal forelægges for byrådet til godkendelse.

  Efter en 1½-årig forsøgsperiode med de af byrådet godkendte administrationsgrundlag, gennemføres en evaluering af brugen af administrationsgrundlagene i samarbejde med Borgmesterens Afdeling. 

  Indstilling Det indstilles:

  At 1)    administrationsgrundlag for renovering af almene boliger (bilag A) godkendes.

  At 2)    administrationsgrundlag for byggesager (bilag B) godkendes.

  At 3)    administrationsgrundlag for salg af ejendomme (bilag C) godkendes.

  At 4)    administrationsgrundlag for grundsalg (bilag D) godkendes.

  At 5)    administrationsgrundlag for lokalplaner (bilag E) godkendes.

  At 6)    administrationsgrundlag for frikøb af tilbagekøbsklausuler (bilag F) godkendes.

  Sagens forløb 29-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  04-12-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 23. august 2017.

  Rådmand Thomas Medom, Jette Jensen og Marc Perera Christensen tog forbehold.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 13. december 2017.

  Bilag

  Sydhavnskvarteret: Udviklingsplan og udbud af køberetter


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 13. december 2017.

  Resumé Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret er en viderebearbejdning og gentænkning af Helhedsplan for De Bynære Havnearealer vedtaget 2003.

  Udviklingsplanen med tilhørende Værdi- og kvalitetskatalog anbefales godkendt som grundlag for udviklingen af Sydhavnskvarteret.

  Samtidig ønskes bemyndigelse til udbud af køberetter i den nordlige del af Sydhavnskvarteret samt bemyndigelse til at gennemføre et Open Call, hvor brugere/virksomheder mv. kan byde ind med en interesse i en placering i Sydhavnskvarteret - også selvom man ikke ønsker eller har mulighed for at erhverve en køberet. Ligeledes anbefales kommissoriet for bydelsforening godkendt.

  Endvidere anbefales, at forlængelse af lejemål med Skare Meat frem til 2024 godkendes.

  Indstilling At 1)    Udviklingsplanen og Værdi- og kvalitetskataloget samt tilhørende miljørapport for Sydhavnskvarteret godkendes til offentlig fremlæggelse.

  At 2)    Teknik og Miljø bemyndiges til at udbyde køberetter på nedennævnte vilkår.

  At 3)    Kommissorium for bydelsforening for Sydhavnskvarteret godkendes.

  At 4)    Lejemålet for Skare Meat forlænges til udgangen af 2024.

  At 5)    Der gives udgiftsanlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3,65 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til Bolig og Projektudvikling til udviklings­om­kostninger samt 2,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til bydelsforeningen. Herudover gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 4,3 mio. kr. til betaling til Skare Meat for anlægsarbejder, de udfører for Aarhus Kommune i relation til udviklingsplanen. Udgiftsrådighedsbeløbene finansieres inden for den samlede økonomi for Sydhavnskvarteret.

  At 6)    Byrådet tiltræder øvrige bevillingsmæssige konsekvenser, der fremgår af afsnit 7 om ressourcer.

  Sagens forløb 30-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  For Sydhavnskvarteret er der i perioden 2017 til 2021 et samlet bevillingsmæssigt underskud på 61,5 mio. kr. Sydhavnskvarteret er et af de store byudviklingsprojekter, der skal hvile i sig selv økonomisk. Projekternes tidshorisont strækker sig typisk ud over budgetperioden, og forudsætningerne for vurderingerne justeres løbende. Over tid kan der derfor være ret betydelige ændringer i de forudsatte nettoindtægter, og især i indtægters og udgifters tidsmæssige placering. Jævnfør beslutning fra forventet regnskab 2015 neutraliseres tidsforskydninger og marginale ændringer i de store byudviklingsprojekters økonomi, ved at måltallet i den finansielle egenkapital korrigeres herfor. Dermed undgås det, at råderummet i budgetlægningen påvirkes, så længe den overordnede forudsætning om, at projektet økonomisk hviler i sig selv er realistisk.

  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.
  04-12-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. november 2017.

  Rådmand Bünyamin Simsek, Jette Jensen og Marc Perera Christensen tog forbehold.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 13. december 2017.

  Bilag

  Etablering af Reuse på Sydhavnen


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 13. december 2017.
  Reuse overgår fra projekt til drift. Reuse flyttes fra godsbanearealet til Sydhavnen.

  Resumé Reuse åbnede på godsbanearealet i april 2015 som en gentænkt, midlertidig og eksperimenterende genbrugsstation. Fokus er affaldsminimering ved hjælp af direkte genbrug. Byrådet forlængede i november 2016 forsøgsdriften til og med første halvår 2018.

  Reuse er en gentænkt genbrugsstation, fordi den kan medvirke til at mindske affaldsmængden, være aktivitets- og kommunikationsplatform samt løfte et socialt ansvar.

  40-50 ton affald recirkuleres hver måned som direkte genbrug. Affaldsplanens mål, at recirkulere mindst 50 % af storskrald modtaget på Reuse, er opnået.

  De bedste effekter til direkte genbrug kommer fra borgernes egne indleveringer på Reuse, indleveringer på genbrugsstationerne og frivillige organisationers ikke salgbare effekter fra genbrugsbutikker m.v. Effekter fra storskraldsruterne er i mindre grad egnede. Fokus vil være yderligere omstilling fra genanvendelse til direkte genbrug på genbrugsstationerne.

  Reuse etableres på Sydhavnen i slagteriets staldbygning første halvår 2018.

  Indstilling Det indstilles:
  At 1)    Reuse overgår fra projekt til drift

  At 2)    Reuse etableres på Sydhavnen i en 7-årig periode fra medio 2018 til og med 2024

  At 3)    der godkendes en anlægsbevilling til flytning og klargøring på Sydhavnen på 4 mio. kr. finansieret via et afsat rådighedsbeløb i investeringsplan 2016-2025

  At 4)    driftsbudget på 2,7 mio. kr. pr. år finansieres inden for det eksisterende driftsbudget i Affald

  Sagens forløb 22-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  04-12-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. november 2017.

  Marc Perera Christensen tog forbehold.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 13. december 2017.

  Bilag

  Kommuneplan 2017 - endelig vedtagelse


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13.december 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 4. december 2017.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen vedrørende midtbyens udviklingsplan.

  Nye Borgerliges byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Enhedslisten de Rød Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen vedrørende reduktion af udendørs opholdsarealer i midtbyen fra 40 til 30 procent samt fortætningsakser.

  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med anmærkning om, at Venstre fortsat ønsker de arealer, som Venstre anbefalede medtaget under behandlingen af forslaget til Kommuneplan 2017, inddraget. Ønsket tager generelt udgangspunkt i inddragelse af flere arealer til parcelhuse og tæt-lavt byggeri i oplandet, som også tager hensyn til ledig institutions- og skolekapacitet. Som et eksempel herpå kan nævnes inddragelse af arealer øst for Stillingvej i Harlev. Endvidere ønsker Venstre omdannet arealer fra erhvervs- til boligformål, som for eksempel projektet ”Kilen” i Viby. Endelig ser Venstre gerne nye arealer, herunder projektet ”Søhaven” i Tilst, inddraget.
  På baggrund af den offentlige høring fremsendes Forslag til Kommuneplan 2017 til endelig vedtagelse.

  Resumé Kommuneplanen har været i høring i perioden 14. juni – 4. september 2017 sammen med et forslag til miljøvurdering, en udbygningsaftale og 18 lokalsamfundsbeskrivelser, som er udarbejdet af fællesrådene.

  Det indstilles, at kommuneplanen vedtages endeligt med nogle ændringer som følge af nogle få bemærkninger fra staten og som følge af høringen i øvrigt.

  En række høringssvar er indstillet til efterfølgende planlægning, bl.a. i forbindelse med helhedsplanlægningen i Harlev og i forbindelse med Østergårdsgrunden i Hjortshøj.

  Konkrete forslag om rammeændringer, især i erhvervsområder, er indstillet afklaret i en efterfølgende planlægning.

  Der har ikke været bemærkninger til miljøvurderingen og udbygningsaftalen. En sammenfattende redegørelse, jf. miljøvurderingsloven, indstilles tiltrådt.

  To fællesråd, som ikke i første omgang havde indsendt lokalsamfundsbeskrivelser, har nu gjort det – dermed er der 20 i alt. Alle lokalsamfundsbeskrivelser offentliggøres efterfølgende via hjemmesiden.

  Indstilling At 1)    Kommuneplan 2017 vedtages endeligt med en række ændringer som følge af den offentlige høring, jf. indstillingens afsnit 5.1 og 5.2.

  Ad 2)    De indkomne høringsbidrag besvares som anført i indstillingens bilag 2.

  At 3)    Herudover foretages diverse rettelser, jf. indstillingens afsnit 5.3.

  At 4)    Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser offentliggøres via kommunens hjemmeside sammen med kommuneplanen, jf. indstillingens afsnit 5.4.

  At 5)    Miljøvurderingen fastholdes uændret og den sammenfattende redegørelse tiltrædes, jf. indstillingens afsnit 5.5.

  At 6)    Udbygningsaftalen vedr. Store Ravnsbjerg-projektet lægges uændret til grund for det videre lokalplanarbejde, jf. indstillingens afsnit 5.5.

  Sagens forløb 06-11-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. november 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 31. oktober 2017.

  Rådmand Jette Skive, rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad, rådmand Bünyamin Simsek, Jette Jensen og Marc Perera Christensen tog forbehold.  15-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. november 2017.
  27-11-2017 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  Der fremsendes notat fra forvaltningen til næste udvalgsbehandling.
  04-12-2017 Teknisk Udvalg
  Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen med følgende bemærkninger:

  I hovedstrukturen på side 16 indsættes i 2. spalte 4. sidste linje: ”Det handler om at spare tid”.

  I beskrivelsen af letbanens anden etape i Hovedstrukturen side 81, 2. spalte midtfor indsættes følgende: ”Den endelige linjeføring fastlægges senere i forbindelse med, at der udarbejdes en VVM-redegørelse”.

  I hovedstrukturen på side 51 ændres retningslinje 21 til ”Det samlede fælles parkareal, udlagt som vist på kortet. En grønnere by med mere blåt, s. xxx, skal som minimum bevares i sin fulde udstrækning inden for Ringvejen og i vækstakserne. Parkområderne kan ændres og udvikles til nye former for rekreativ anvendelse, men skal fastholdes bevares som et ubebygget grønt areal med offentlig adgang. Det enkelte parkareal kan også ændres i afgrænsning, når det sker i forbindelse med en helhedsplanlægning for et større område, såfremt der i tilknytning til det eksisterende parkområde kan tillægges et i størrelse og kvalitet tilsvarende areal.” (tilføjelser og ændringer i kursiv).

  Supplement til lokalsamfundsbeskrivelse fra Brabrand-Årslev Fællesråd anbefales offentliggjort sammen med lokalsamfundsbeskrivelserne efter kommuneplanens vedtagelse.

  I indstillingens bilag 2 berigtiges hermed vedrørende høringsbidrag nr. 44 fra Preben Meldgaard Kristensen, at høringsbidraget ikke drejer sig om en ny lufthavn vest for Aarhus, men derimod en ny lufthavn mellem Aarhus Syd og Vejle Nord ved Hovedbanen for tog tæt ved E45.

  I kommuneplanrammen er foreskrevet et grønt bælte syd for udstykningen Ketting Parkvej 21-69 i Harlev. Det medfører, at der i rammeteksten tilføjes følgende: ”Langs områdets afgræsning mod Ketting Parkvej 21-69 skal der friholdes et bælte på mindst 50 meter uden bebyggelse. Bæltet skal anvendes til fælles opholdsareal for områdets boligbebyggelse.”

  ”Officersvillaerne” omkring Kaserneboulevarden/Langelandsgade medtages i kulturmiljøer i Kommuneplan 2017 under temaet ”Bymiljø”.

  Vedrørende ejendommen Kirkebakken 80 i Beder anbefales det, at kommuneplanforslaget vedtages som det oprindeligt blev foreslået, hvilket betyder, at det samlede område får rammebetingelser og dermed byggemuligheder som det tilgrænsende boligområde.

  Gert Bjerregaard tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen. Venstre ønsker fortsat de arealer, som Venstre anbefalede medtaget under behandlingen af forslaget til Kommuneplan 2017, inddraget. Ønsket tager generelt udgangspunkt i inddragelse af flere arealer til parcelhuse og tæt-lavt byggeri i oplandet, som også tager hensyn til ledig institutions- og skolekapacitet. Som et eksempel herpå kan nævnes inddragelse af arealer øst for Stillingvej i Harlev. Endvidere ønsker Venstre omdannet arealer fra erhvervs- til boligformål, som for eksempel projektet ”Kilen” i Viby. Endelig ser Venstre gerne nye arealer, herunder projektet ”Søhaven” i Tilst, inddraget.

  Peter Hegner Bonfils tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen af den foreslåede reduktion af udendørs opholdsarealer i midtbyen fra 40 til 30 procent samt fortætningsakser, herunder bekymring for den nye mulighed for fleksibilitet/bydelsløsninger, hvor halvdelen kan placeres uden for selve området.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13.december 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 4. december 2017.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen vedrørende midtbyens udviklingsplan.

  Nye Borgerliges byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Enhedslisten de Rød Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen vedrørende reduktion af udendørs opholdsarealer i midtbyen fra 40 til 30 procent samt fortætningsakser.

  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med anmærkning om, at Venstre fortsat ønsker de arealer, som Venstre anbefalede medtaget under behandlingen af forslaget til Kommuneplan 2017, inddraget. Ønsket tager generelt udgangspunkt i inddragelse af flere arealer til parcelhuse og tæt-lavt byggeri i oplandet, som også tager hensyn til ledig institutions- og skolekapacitet. Som et eksempel herpå kan nævnes inddragelse af arealer øst for Stillingvej i Harlev. Endvidere ønsker Venstre omdannet arealer fra erhvervs- til boligformål, som for eksempel projektet ”Kilen” i Viby. Endelig ser Venstre gerne nye arealer, herunder projektet ”Søhaven” i Tilst, inddraget.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Bemærkninger fra statslige styrelser

  Bilag 2: Øvrige indkomne bemærkninger - resuméer, kommentarer og anbefalinger

  Bilag 3a: Originale indkomne høringssvar nr 1-36

  Bilag 3b: Originale indkomne høringssvar nr 37-89

  Bilag 3c: Originale indkomne høringssvar nr 90-205

  Bilag 4: Notat om rettelser

  Bilag 5: Reviderede og nye lokalsamfundsbeskrivelser

  Bilag 6: Sammenfattende redegørelse jf miljøvurderingsloven

  Bilag 7: Senere fremsendte bemærkninger

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat, 20.11.2017, Dansk Folkeparti

  Notat MTM 24.11.2017

  Bilag a til notat: Opholdsarealkrav og praksis i byggesagsbehandlingen

  Bilag b til notat: Konkrete eksempler

  Bilag c til notat: Kort med lokalplanlagte opholdsarealkrav i Midtbyen

  Bilag d til notat: Til- og fraflytningen fordelt på forskellige årgange for Aarhus Kommune

  Bilag e til notat: Kritikpunkter og ændringsforslag fra Dansk Folkeparti

  Bilag f til notat: Brabrand-Årslev Fællesråd - Supplement til lokalsamfundsbeskrivelsen

  Bilag g til notat: Arkitema – forslag om areal til boligformål ved Studstrup

  Bilag h til notat: Årstiderne Arkitekter – forslag om areal ved Viengevej, Risskov Mosevej

  Foretræde Grundejerforeningen Ketting Parkvej, Harlev

  Foretræde Jens Ove Sørensen

  Foretræde Harlev Fællesråd

  Foretræde Finn Grabowski

  Foretræde Nina Krarup

  Foretræde Torben Brandi Nielsen

  Foretræde Årstiderne Arkitekter

  Foretræde Foreningen ”Officerskvarteret”

  Foretræde Midtbyens Fællesråd

  Foretræde Bofællesskabet KB80 i Beder

  Foretræde Anders Stig Vestergaard 1

  Foretræde Anders Stig Vestergaard 2

  Foretræde Anders Stig Vestergaard 3

  Foretræde Anders Stig Vestergaard 4

  Foretræde Thomas Jakobsen

  Foretræde KPF Arkitekter

  Foretræde Børge Sørensen

  Foretræde Arkitema Architects - Studstrup og Segalt

  Foretræde Arkitema Architects - Hjortshøjvej

  Foretræde Troels Brandt

  Foretræde Maria Ljungbo Jensen

  Foretræde Thomas Kjær Nielsen

  Foretræde Boligforeningen Aarhus Omegn

  Notat MTM 01.12.2017

  Udbud og udviklingsplan for den sydlige del af Aarhus Ø


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 13. december 2017.
  Teknik og Miljø bemyndiges til at udbyde et byggefelt ved Nørreport, Aarhus Ø samt til at igangsætte en proces for udarbejdelse af en udviklingsplan for området fra Nikoline Kochs Plads og frem til umiddelbart nord for Nørreportkrydset.

  Resumé En stor del af Aarhus Ø er på vej til at være færdigudbygget. Bernhardt Jensens Boulevard er færdiganlagt, og Aarhus Ø udvikler sig til en stadig mere levende bydel. Teknik og Miljø foreslår på baggrund heraf, at der tages de næste skridt i forhold til udvikle yderligere arealer på Aarhus Ø.    

  Teknik og Miljø foreslår, at der udbydes et byggefelt ved Nørreportkrydset tæt ved indgangen til Aarhus Ø til erhvervsformål samt en køberet til et byggefelt til boligformål. Der er tale om en arkitektonisk og bymæssig beliggenhed, som oplagt bør markeres med en ny ”port”, som et vigtigt sted i byen.  

  Byggefeltet vil blive udbudt med forbehold for byrådets godkendelse, således at de nærmere salgsvilkår forelægges byrådet til godkendelse.  

  Teknik og Miljø foreslår endvidere, at der igangsættes en proces med henblik på udarbejdelse af en udviklingsplan for området fra dette byggefelt og til Nikoline Kochs Plads, jf. bilag 1.  

  Det foreslås desuden, at området øst for Bestseller på Pier 2, hvor Dome of Visions aktuelt er placeret, medtages i udviklingsplanen.

  Indstilling At 1) Teknik og Miljø bemyndiges til at udbyde et byggefelt samt en køberet til et byggefelt ved Nørreport, Aarhus Ø, beliggende Sverigesgade, Aarhus C på nedennævnte beskrevne vilkår.  

  At 2) Teknik og Miljø bemyndiges til at igangsætte en proces med henblik på udarbejdelse af en udviklingsplan for området fra Nikoline Kochs Plads og frem til umiddelbart nord for Nørreportkrydset samt området øst for Bestseller på Pier 2.

  Sagens forløb 31-08-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-09-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. september 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 23. august 2017.

  Jette Jensen deltog ikke i sagens behandling.
  27-09-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. september 2017.

  Hans Skou var inhabil i sagens behandling.
  09-10-2017 Teknisk Udvalg
  Sagen udsat.
  11-10-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. oktober 2017.
  13-11-2017 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  04-12-2017 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen med følgende bemærkninger:

  Byggefeltet ved ”Hængslet” inddrages i den kommende proces med udarbejdelse af en vision og udviklingsplan for det samlede område.

  Den til indstillingen vedlagte visionsproces suppleres med en uddybende tids-og aktivitetsplan, som rummer en høj grad af borgerinddragelse. Denne plan igangsættes hurtigst muligt, således at de første borgermøder kan afholdes primo 2018. Det forventes, at en udviklingsplan for området kan være færdig inden sommeren 2018.

  Processen kan indebære en mulighed for at tage et areal ud af processen på et tidspunkt, hvor vilkårene for dette areal er klarlagt – uden at udviklingsplanen for det samlede areal er færdig. Såfremt dette sker, vil en køber af arealet blive pålagt at bidrage til de fælles initiativer, der igangsættes inden for udviklingsplanens område.

  Steen Stavnsbo var inhabil i sagens behandling.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 13. december 2017.

  Bilag

  Skt. Clemens Bro. Salg af ny trappe ved Skt. Clemens Bro


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 13. december 2017.
  Salg af arealet under Skt. Clemens Bro for at skabe større tryghed under broen samt skabe en arkitektonisk smuk fodgængerforbindelse mellem gågaden (Skt. Clemens Bro) og Åboulevarden.

  Resumé Arealet under Skt. Clemens Bro er i dag meget mørk og utrygt at bevæge sig igennem. Målet med salget af grundstykket mellem Rømerhus og Wormhus er at skabe et nyt lille byrum i byen. Arealet vil blive solgt for at skabe udvikling til erhvervsformål (liberalt erhverv eller restauration).   

  Området under broen er et areal, som kan være svært at holde rent, og der samler sig tit skidt/affald. Området er derfor ikke så indbydende for byens borgere og gæster. Efter åbning af DOKK1 er fodgængerstrømmen på Åboulevarden mod gågaden steget markant, hvilket betyder, at arealet kommer mere i spil i bylivet.  

  Salget gennemføres på baggrund af et offentligt udbud. Køber forpligter sig i forbindelse med købet til at udføre ændringer af Skt. Clemens Bro, således at der skabes en trappe, som forbinder gågaden med Åen.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1) Salget af arealet under Skt. Clemens bro, 95 m2 gennemføres, jf. betinget købs- og entrepriseaftale af februar 2017.  

  At 2) Etablering af ny trappe mellem Skt. Clemens bro og Åboulevarden.  

  At 3) Der godkendes en anlægsbevilling med 250.000 kr. i indtægter og 250.000 kr. i udgifter.

  Sagens forløb 26-10-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  30-10-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. oktober 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 3. oktober 2017.

  Rådmand Bünyamin Simsek, Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Jette Jensen tog forbehold.
  15-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. november 2017.
  04-12-2017 Teknisk Udvalg
  Camilla Fabricius, Steen B. Andersen, Ango Winther, Peter Hegner Bonfils, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Gert Bjerregaard tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 13. december 2017.

  Bilag

  Heibergsgade 7 - boligbebyggelse


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 13. december 2017.
  Bemyndigelse til at tillade opførelse af et nyt byggeri i henholdsvis 3½ og 4½ etager på en ubebygget grund beliggende Heibergsgade 7, Aarhus C.

  Resumé Der er søgt om at opføre nyt byggeri i henholdsvis 3½ og 4½ etager på Heibergsgade 7. Grunden er ubebygget og har et stort terrænfald mod Strandvejen.   

  Byggeriet er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser om etageantal og bebyggelsesstruktur, men fraviger i mindre grad husdybden i stueetage og kælder. Byggeriet respekterer kommuneplanens intention om, at den karakteristiske bebyggelsesstruktur med haver mod Strandvejen mellem Heksetrappen og Heibergsgade 19 skal fastholdes.  

  En partshøring har medført en række indsigelser. I indsigelserne peges der hovedsageligt på indbliksgener og lysforringelse, byggeriets arkitektoniske udtryk, og at projektet vil betyde værdiforringelse for ejendommene omkring.  

  Teknik og Miljø vurderer, at projektet ikke medfører hverken indbliksgener eller væsentlige lysforringelser, og at det er tilpasset området.

  Indstilling At byrådet godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de fornødne tilladelser.

  Sagens forløb 26-10-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  30-10-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. oktober 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. oktober 2017.

  Rådmand Thomas Medom tog forbehold.

  Jette Jensen kunne ikke tiltræde indstillingen.


  15-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. november 2017.
  11-12-2017 Teknisk Udvalg
  Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Gert Bjerregaard, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Peter Hegner Bonfils tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 13. december 2017.

  Bilag

  Lokalplan 1069, Boligområde ved Skejbyvej, Vejlby - Forslag


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 13. december 2017.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1069, Boligområde ved Skejbyvej, Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej og tillæg nr. 63 til kommuneplan 2013.

  Resumé Lokalplanen gælder for et område mellem Vejlby Centervej, Skejbyvej og Skejbygårdsvej i Vejlby. Lokalplanområdet, der er 79.100 m2 stort, var ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone.

  Lokalplanen indeholder byggemuligheder på ca. 70.000 m2 etageareal, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 88.

  Området består i dag af undervisningsinstitutioner, som enten er ophørt eller er på vej til at stoppe deres aktivitet på stedet. Det har ikke været muligt at finde nye undervisningsinstitutioner eller lignende, der vil overtage de nuværende bygninger. Lokalplanen giver mulighed for at nedrive de eksisterende bygninger og opføre ny bebyggelse til primært etageboligformål. Der vil også være mulighed for at etablere en dagligvarebutik, og så kan der etableres en daginstitution ved siden af en eksisterende sportssal, der skal bevares.

  Området skal udformes med en varieret etageboligbebyggelse fordelt på 12 storparceller, der bindes sammen af et gennemgående grønt strøg, hvor der er mulighed for ophold, et centralt torv, multibane, aktiviteter og rekreativ udfoldelse. Derudover er der grønne gårdrum i de 12 storparceller og udfoldelsesmuligheder på aktivitetsarealer på boliggaderne. Bebyggelsen er både lavest mod og trukket tilbage fra Skejbyvej for at tage hensyn til de eksisterende boliger på den modsatte side af vejen. Bebyggelsen varierer fra 3 til 6 etager og er højest centralt i området ved det grønne strøg.

  I alt forventes der ca. 1.000 boliger i området i varierende størrelse. 15 % af boligetagearealet etableres som almene boliger.

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 63 til Kommuneplan 2013.

  Indstilling At 1)    forslag til lokalplan nr. 1069, Boligområde ved Skejbyvej, Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej og Tillæg nr. 63 til Kommuneplan 2013 godkendes til offentlig fremlæggelse.

  At 2)    Forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse.

  At 3)    de indkomne bemærkninger til høring om ændring af kommuneplanen besvares som beskrevet i afsnit 5.2.

  At 4)    Center for Byudvikling og Mobilitet bemyndiges til at foretage de med stireguleringen nødvendige arealomlægninger.

  Sagens forløb 15-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-11-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. november 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 8. november 2017.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  29-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. november 2017.
  11-12-2017 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Steen Stavnsbo var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 13. december 2017.

  Bilag

  Lokalplan 1072, Blandet byområde ved Saltholmsgade, Aarhus C - Endelig


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 11. december 2017.

  Enhedslisten de Rød Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1072, Blandet byområde ved Saltholmsgade og Hjortensgade, Aarhus C, og Tillæg nr. 120 til Kommuneplan 2013.

  Resumé Lokalplanområdet ligger i kanten af Øgaderne i Aarhus Midtby og grænser op til Botanisk Have, Den Gamle By og Øgadekvarteret.

  Området består af tre delområder: Delområde I er et privat boligprojekt med cirka 164 boliger, delområde II er et alment boligprojekt med cirka 51 boliger, og delområde III er en mindre erhvervsvirksomhed.

  Der er afholdt udbud for delområde I og II for henholdsvis private bygherrer og boligforeninger. De to vinderprojekter er grundlaget for lokalplanen.

  Formålet med lokalplanen er at sikre, at der i lokalplanområdet etableres en varieret bebyggelse i form af etageboliger, rækkehuse og byhuse som almene og private boliger i forlængelse af Øgaderne.

  Da lokalplanen blev vedtaget til offentliggørelse, forelå endnu ikke en salgsaftale med Boligforeningen Ringgården. Salgsaftalen forventes forelagt Byrådet i december 2017.

  Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 24. august – 19. oktober 2017. I høringsperioden indkom 14 høringssvar, heraf ét med 120 underskrifter og ét fra projektudvikler. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

  På baggrund af høringssvarene foreslås det, at lokalplanen tilføjes supplerende bestemmelser om arkitektonisk tilpasning og reduktion af bygningshøjden enkelte steder. Punkt 6.3 redegør for forslag til rettelser til lokalplanen.

  Indstilling At 1)    forslag til Lokalplan 1072, Blandet byområde ved Saltholmsgade og Hjortensgade, Aarhus C, godkendes til endelig vedtagelse.

  At 2)    forslag til Kommuneplantillæg nr. 120 til Kommuneplan 2013 eller til Kommuneplan 2017, Blandet byområde ved Saltholmsgade og Hjortensgade, Aarhus C, godkendes til endelig vedtagelse.

  At 3)    indsigelser og bemærkninger fremkommet under den offentlige fremlæggelse besvares som angivet i bilag 5.

  At 4)    justeringer til projektet som følge af indsigelser og bemærkninger fremkommet under den offentlige fremlæggelse og redaktionel kvalitetssikring indarbejdes som angivet i punkt 6.3.

  Sagens forløb 23-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  27-11-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. november 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. november 2017.

  Jette Jensen tog forbehold.
  29-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. november 2017.
  11-12-2017 Teknisk Udvalg
  Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Gert Bjerregaard, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at udvalget anmoder forvaltningen om at svare ejere af Saltholmsgade 26, matr.nr. 1989d og 1990 Århus Bygrunde, med en anvisning på, hvordan der kan arbejdes videre med planlægning for de to matrikler.

  Peter Hegner Bonfils tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 11. december 2017.

  Enhedslisten de Rød Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Elsted – Endelig


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 11. december 2017.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Lystrup samt tilhørende kommuneplantillæg.

  Resumé Lokalplanområdet ligger i forbindelse med en grøn kile i Lystrup og har et areal på cirka 20.000 m2. Lokalplanen gælder for et område, der ligger i både by- og landzone.

  Lokalplanområdet var ved planens udarbejdelse kommunalt ejet.

  Mod syd afgrænses lokalplanområdet af Lystrup Busvej, mod vest af Asmusgårdsvej, mod øst af Blåbærhaven og mod nord af en offentlig sti, der betjener bebyggelserne nord for den grønne kile.

  I og omkring lokalplanområdet findes en del fredskov, særligt mod vest og nord. Den nye bebyggelse placeres under hensyntagen og i afstand til skoven.

  Indtil 2016 rummede lokalplanområdet en landbrugsejendom, Asmusgård. Den nedrevne ejendom har efterladt en stor lysning i bevoksningen, hvori ny bebyggelse på op til 4.000 m2 foreslås placeret. Bebyggelsen opføres som ni bygninger i to etager og op til ti meters højde. Bygningerne indrettes med i alt cirka 43 boliger som lejligheder og rækkehuse. Bebyggelsen placeres som en klynge omkring en kvartersplads. Kvarterspladsen rummer parkering, intern vej, pladsdannelse og udvalgte fællesfunktioner.

  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at bygge i op til to etager og ti meter mod 1½ etage og 8½ meter i den nuværende kommuneplanramme. Kommuneplanrammen ønskes endvidere justeret mod sydvest for at sikre en bedre udnyttelse af lokalplanområdet.

  Da lokalplanen blev vedtaget til offentliggørelse, forelå der endnu ikke en salgsaftale med Boligforeningen 10. marts 1943. Salgsaftalen forventes forelagt Byrådet i december 2017.

  Lokalplanforslaget har været fremlagt offentlig høring i perioden 25. august – 20 oktober 2017. I høringsperioden indkom 14 høringssvar, heraf tre på vegne af to grundejerforeninger, ét fra fællesrådet og ti fra private grundejere, flere af dem enslydende.

  På baggrund af høringssvarene foreslås det, at lokalplanen tilføjes supplerende bestemmelser om altaner m.m. enkelte steder. I pkt. 6.3 beskrives forslag til ændringer i lokalplanen.

  Indstilling At 1)    forslag til Lokalplan nr. 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Lystrup, godkendes til endelig vedtagelse.

  At 2)    tilhørende Kommuneplantillæg godkendes til endelig vedtagelse.

  At 3)    indsigelser og bemærkninger fremkommet under den offentlige fremlæggelse besvares som angivet i bilag 2.

  At 4)    justeringer til projektet som følge af indsigelser og bemærkninger fremkommet under den offentlige fremlæggelse og redaktionel kvalitetssikring indarbejdes som angivet i punkt 6.3.

  Sagens forløb 22-11-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  27-11-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. november 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. november 2017.
  29-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. november 2017.
  11-12-2017 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det præciseres, at randbeplantning uden for lokalplanområdet vil blive etableret på kommunalt ejede arealer.

  Steen Stavnsbo var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. december 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 11. december 2017.

  Bilag

  Bæredygtighedsudvalg


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 13. december 2017.

  Resumé Det følger af konstitueringen af de nye byråd, at der nedsættes et midlertidigt opgaveudvalg efter styrelseslovens § 17.stk. 4.  

  Opgaveudvalget får navnet ”Bæredygtighedsudvalget”, og det skal arbejde med klima, bæredygtighed og cirkulær økonomi.  

  Udvalget nedsættes for fire år fra 1. januar 2018 til 31. december 2021. I denne periode arbejder bæredygtighedsudvalget med de opgaver, som byrådet stiller inden for klima, bæredygtighed og cirkulær økonomi.  

  Lokale, nationale og globale visioner, mål og anbefalinger danner bagtæppet for § 17.4-udvalgets arbejde om bæredygtighed.

  Indstilling Det indstilles:  

  At 1) Der nedsættes et opgaveudvalg efter styrelseslovens § 17.stk. 4 som skal arbejde med klima, bæredygtighed og cirkulær økonomi i fire år fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.  

  At 2) Bæredygtighedsudvalget udarbejder kommissorium for udvalgets arbejde, som fremsendes til byrådets godkendelse. Kommissoriet indeholder en prioritering af udvalgets aktiviteter og indsatser i forhold til at: a. Fremme den cirkulære og bæredygtige udvikling inden for indkøb, udbud, energi, transport, bygninger, industri, affald, erhverv, design samt indenfor offentlige og kommunale arbejdspladser. b. Sikre engagement og deltagelse blandt interne og eksterne aktører.  

  At 3) Bæredygtighedsudvalget sammensættes af tre byrådspolitikere udpeget af byrådet og op til syv eksterne medlemmer, der udpeges af magistraten efter indstilling fra Bæredygtighedsudvalget. De eksterne medlemmer rekrutteres således at udvalget samlet set dækker viden og kompetencer indenfor klima, bæredygtighed og cirkulær omstilling.  

  At 4) Bæredygtighedsudvalget sekretariatsbetjenes af Klimasekretariatet i Teknik og Miljø indenfor eksisterende budget.  

  At 5) At Magistraten tiltræder, at sagen fremsendes til byrådets godkendelse.

  Sagens forløb 11-12-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 8. december 2017.

  Rådmand Jette Skive, rådmand Thomas Medom og rådmand Rabih Azad-Ahmad tog forbehold.

  Marc Perera Christensen kan ikke tiltræde indstillingen.
  13-12-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 13. december 2017.

  Bilag