Vælg

Referat Aarhus Byråd 18-04-2018

  Aarhus Kommunes regnskab for 2017


  Beslutning Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. april 2018.

  Sagerne 1 og 2 blev behandlet sammen.

  Resumé Driftsresultat for 2017 viser en forbedring på 360 mio. kr. Baggrunden herfor er bl. a. at planlagt forbrug af opsparing (134 mio. kr.) på de decentraliserede områder ikke er blevet realiseret og, at områderne herudover yderligere har haft mindreforbrug, som medfører opsparing af over-skud (118 mio. kr.).

  Da der samtidig har været mindreindtægter på anlægsområdet på 491 mio. kr. er der samlet set tale om en forøgelse af underskuddet med 130 mio. kr. til et samlet under-skud på 18 mio. imod et budgetteret overskud på 112 mio. kr.

  Samlet set skønnes det ikke, at regnskab 2017 medfører nogen forbedringer af betydning i forhold til budgettet for 2018. Regnskabet for 2017 viser, at magistratsafdelingerne i alt har opsparet 692 mio. kr. ultimo 2017. Der er redegjort for den planlagte anvendelse af opsparingen i bilag 1 til indstillingen om "Diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2017".

  På anlægsområdet overføres betydelige anlægsmidler til forbrug primært i 2018 og efterfølgende år.

  For 2018 er der aftalt bindende anlægsrammer for kommunerne som helhed, og det vurderes, at der vil blive sanktioner forbundet med en overskridelse af disse rammer.

  På baggrund af erfaringerne fra tidligere år vurderes det, at Aarhus Kommune kan risikere at overskride den skønnede anlægsramme for 2018 med et betydeligt beløb, hvis forbrugsmønstret på anlægsområder svarer til det, der har været gældende de tidligere år.

  Det foreslås i relation hertil, at Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at tage skridt til en regulering af anlægsområder, hvis det vurderes, at der er er risiko for en væsentlig overskridelse af den aftalte anlægsramme.

  Aarhus Kommunes regnskab for 2017 er uddybende beskrevet i en årsberetning og i et egentligt regnskab. Herudover er regnskabet detaljeret beskrevet i afsnittet "Økonomiske nøgletal for Aarhus Kommune" i Targit.

  Som følge af de seneste års arbejde med forbedringen af læsevenligheden af regnskabet er de vigtigste beskrivelser af regnskabsresultatet samlet i årsberetningen. Selve regnskabet indeholder en række lovpligtige beskrivelser og opgørelser og skal ses som et supplement til årsberetningen.

  Indstilling På baggrund af bemærkningerne til regnskabsaflæggelsen for 2017 indstilles:

  At 1)    At Byrådet godkender årsberetningen for 2017 jf. bilag 1.

  At 2)    At Byrådet godkender, at regnskab 2017 oversendes til revision, og herunder tager til efterretning:
      
          At 3)    Regnskabsresultatet for de skattefinansierede områder udviser et samlet underskud på 18 mio. kr. jf. afsnit 7.1 og bilag 1 og 2.

          At 4)    Der overføres en samlet opsparing på de decentraliserede sektorer på i alt 692 mio. kr. jf. afsnit 7.4.1.

          At 5)    Regnskabsresultatet for de takstfinansierede områder som følge af bl. a. udskydelse af investeringer og tilbagebetaling af afgifter indebærer et samlet overskud på 75 mio. kr. jf. afsnit 7.4.2.

          At 6)    De decentrale områders målopfyldelse godkendes jf. årsberetningens beskrivelse heraf.

  At 7)    De i regnskabet konstaterede afvigelser på bevillingskonti godkendes jf. regnskabsoversigten i regnskabets bilag 2.

  At 8)    De beskrevne budget- og rammeændringer og saldokorrektioner godkendes jf. bilag 3.

  At 9)    193 KB-bevillinger og anlægsarbejder, som er afsluttet i løbet af 2017 med et samlet nettoforbrug på 672 mio. kr. og en samlet nettobevilling på 781 mio. kroner godkendes jf. afsnit 7.4.4 og bilag 4.

  At 10)    Der som følge af tidsforskydninger af anlægsprojekter og heraf afledt behov for priskorrektioner sker justeringer af de tilknyttede anlægsbevillinger jf. bilag 3.

  At 11)    Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender på i alt 13,4 mio. kr. samt kassedifferencer (under-skud) på mindre end 0,1 mio. kr. godkendes jf. af-snit 7.4.6 og regnskab 2017 (bilag 2).

  At 12)    Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at tage skridt til en regulering af anlægsområder, hvis det vurderes, at der er er risiko for en væsentlig overskridelse af den aftalte anlægsramme jf. afsnit 7.4.5.

  Sagens forløb 09-04-2018 Magistraten
  Sagen udsattes i Magistratens møde den 9. april 2018.
  16-04-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 3. april 2018.

  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. april 2018.

  Sagerne 1 og 2 blev behandlet sammen.
  25-04-2018 Økonomiudvalget
  Camilla Fabricius, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen.  

  Lene Horsbøl tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.  

  Marc Perera Christensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 2. maj 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 25. april 2018.

  Sagerne 11 og 12 blev behandlet sammen.

  Bilag

  Diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2017


  Beslutning Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. april 2018.

  Sagerne 1 og 2 blev behandlet sammen.

  Resumé I indstillingen "Aarhus Kommunes regnskab for 2017" er resultatet af regnskabet for 2017 beskrevet.

  I tilknytning til regnskabet for 2017 er konstateret en række forhold, som det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt at Byrådet tager stilling til i forbindelse med aflæggelse af regnskabet. Disse forhold er nærmere beskrevet i denne indstillings punkt 7.1 til 7.11 og i bilag 1 til bilag 8.

  Indstilling På baggrund af bemærkningerne til regnskabsaflæggelsen for 2017 indstilles:

  At 1.1)    Sociale Forhold og Beskæftigelses’ planer for forbrug af opsparing henvises til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget jf. afsnit 7.1.1 og bilag 1.1.

  At 1.1)    Teknik og Miljøs planer for forbrug af opsparing henvises til behandling i Teknisk Udvalg jf. afsnit 7.1.1 og bilag 1.2.

  At 1.1)    Sundhed og Omsorgs planer for forbrug af op-sparing henvises til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget jf. afsnit 7.1.1 og bilag 1.3.

  At 1.1)    Kultur og Borgerservises planer for forbrug af opsparing henvises til behandling i Kulturudvalget jf. afsnit 7.1.1 og bilag 1.4.

  At 1.1)    Børn og Unges planer for forbrug af opsparing henvises til behandling i Børn og Unge-udvalget jf. afsnit 7.1.1 og bilag 1.5.

  At 1.1)    Borgmesterens Afdelings planer for forbrug af opsparing henvises til behandling i Økonomiudvalget jf. afsnit 7.1.1 og bilag 1.6.

  At 2)    Redegørelserne for overskridelserne af de af Byrådet fastsatte udsvingsgrænser godkendes jf. afsnit 7.1.2.

  At 3)    Der overføres 8,3 mio. kr. til KB Renovering af bolig- og erhvervsejendomme (KB-XX-253-001) som beskrevet i afsnit 7.1.3.

  At 4)    Kultur og Borgerservice primo 2018 fra opsparingen overfører 6 mio. kr. til anlægsmæssige forbedringer og ekstraordinære vedligeholdelser i Musikhuset i 2020 godkendes jf. afsnit 7.1.3.

  At 5)    Borgmesterens Afdeling kompenseres for de afholdte udgifter til advokat- og revisorundersøgelse af MTM via en korrektion af sektor 9.31 Administrations opsparing primo 2018 jf. afsnit 7.1.4.

  At 6)    Redegørelsen fra Center for Byudvikling og Mobilitet vedrørende sektor 2.11 Byudvikling tages til efterretning jf. afsnit 7.2 og bilag 2.1.

  At 7)    Redegørelsen vedrørende sektor 2.16 Bolig og Projektudvikling tages til efterretning jf. afsnit 7.2 og bilag 2.2.

  At 8)    Redegørelsen fra Teknik og Miljø vedrørende Sektor 2.48, Byggeri tages til efterretning jf. af-snit 7.2 og bilag 2.3.

  At 9)    Et tilgodehavende hos AarhusVand på 19,0 mio. kr., som det ikke skønnes muligt at tilbagebetale til Aarhus Kommune afskrives i regnskab 2018 jf. afsnit 7.3 og bilag 3.

  At 10)    Udvidelsen af Aarhus Letbanes låneramme godkendes som beskrevet i afsnit 7.4.

  At 11)    Redegørelsen vedrørende håndtering af merudgifter på BPA-området, til timeaflastning og til respirationsbehandling tages til efterretning jf. afsnit 7.5, samt at det godkendes at budgetterne på området fremover løftes med 16 mio. kr. vedrørende Sociale Forhold og Beskæftigelse og 4 mio. kr. vedrørende Sundhed og Omsorg.

  At 12)    Redegørelsen vedrørende indtægtsoptimering ved korrekt dataregistrering for 2017 tages til efterretning jf. afsnit 7.6 og bilag 4.

  At 13.1)    Redegørelsen vedrørende Kombit’s monopolbrudsprojekter tages til efterretning jf. afsnit 7.7 og bilag 5.

  At 13.2)    Borgmesterens Afdeling kompenseres for de afholdte udgifter (13,8 mio. kr.) i 2017 og at der tages stilling til den fremtidige finansiering af evt. merudgifter i 2018 til 2021 i forbindelse med forventet regnskab for 2018 og budgetlægningen for 2019 - 2022 jf. afsnit 7.7 og bilag 5.

  At 14.1)    Redegørelsen vedrørende kørselsordningernes økonomi i 2017 tages til efterretning jf. afsnit 7.8.

  At 14.2)    Magistratsafdelingerne kompenseres for deres merudgifter i 2017 på 29,7 mio. kr. jf. afsnit 7.8.

  At 14.3)    Magistratsafdelingerne tilbydes en kompensation for deres forventede merudgifter i 2018 på 26,7 mio. kr. jf. afsnit 7.8.

  At 15)    Redegørelsen for Aarhus Kommunes kapitalforvaltningsaftaler tages til efterretning jf. afsnit 7.9 og bilag 7.

  At 16)    Sociale Forhold og Beskæftigelse med virkning fra regnskabsåret 2018 ophører med den kvartalsmæssige opfølgning på voksenhandicapområdets økonomi jf. afsnit 7.10 og bilag 8.

  At 17)    Sociale Forhold og Beskæftigelse kompenseres for manglende besparelser fra et nyt sygedag-pengesystem (2,2 mio. kr.) for 2017 jf. afsnit 7.11.

  Sagens forløb 06-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Indstillingen indeholder en række økonomiske prioriteringer, der naturligt kan foretages i sammenhæng med behandlingen af regnskabet.

  I forhold til At-punkt 8 bemærker Borgmesterens Afdeling, at den foreslåede model, hvor en del af de resterende merudgifter finansieres ved gevinster ved indtægtsoptimering vil skulle besluttes i forbindelse med budgetvedtagelsen i henhold til de generelle styringsprincipper.

  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-04-2018 Magistraten
  Sagen udsattes i Magistratens møde den 9. april 2018.
  16-04-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 3. april 2018 i overensstemmelse med påtegning af 6. april fra Borgmesterens Afdeling.

  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.

  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. april 2018.

  Sagerne 1 og 2 blev behandlet sammen.
  25-04-2018 Økonomiudvalget
  Camilla Fabricius, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen.  

  Lene Horsbøl tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.  

  Marc Perera Christensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 2. maj 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 25. april 2018.

  At 1.1) punkterne udsættes.

  Sagerne 11 og 12 blev behandlet sammen.

  Bilag

  Effektiviseringsopfølgning for 2017


  Beslutning Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. april 2018.
  Katalog over udvalgte effektiviseringsprojekter i 2017 til inspiration samt efterlevelse af Aarhus Kommunes økonomiske politik.

  Resumé Kataloget indeholder udvalgte projekter fra alle magistratsafdelinger samt projekter, der er blevet til i fællesskab. Det er ikke en fuldstændig oversigt over alt effektiviseringsarbejde i 2017.

  Målsætningen i den økonomiske politik er, at der i kommunen samlet set skal effektiviseres med 1% af de decentraliserede rammer i årligt gennemsnit, svarende til 118,4 mio. kr. ved fuld indfasning. Kataloget viser, at der effektiviseres for 128,7 mio. kr., når alle projekter er fuldt gennemført, og målsætningen er således opfyldt. Gevinsterne bliver på de enkelte decentraliserede områder, som følge af Aarhus Kommunes økonomiske politik. Det skal ses i sammenhæng med, at de decentrale budgetter hvert år reduceres som følge af det omprioriteringskrav, der også er en del af den økonomiske politik.  

  Indstilling Det indstilles:
  At 1)    Byrådet tager Effektiviseringskatalog 2017 til efterretning  

  Sagens forløb 16-04-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 3. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. april 2018.
  25-04-2018 Økonomiudvalget
  Camilla Fabricius, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen.  

  Lene Horsbøl tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.  

  Marc Perera Christensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 2. maj 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget  af 25. april 2018.

  Bilag

  Opfølgning på investeringsmodeller 2017


  Beslutning Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. april 2018.

  Resumé Der har i 2017 været 8 investeringsmodeller i drift i Aarhus Kommune. Afrapporteringen på modellerne viser, at langt hovedparten af modellerne giver et overskud i forhold til budgetforudsætningerne, og de bidrager derfor til at forbedre det økonomiske råderum i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022. Samlet set vurderes råderummet herefter forbedret med ca. 10 mio. kr.

  I nogle investeringsmodeller er der allerede budgetteret med besparelser, og den samlede gevinst på modellerne er derfor ca. 88 mio. kr.

  I forbindelse med afrapporteringen foreslås enkelte ændringer og justeringer af indsatserne, bl.a. en nedjustering af jobrotationsmodellen samt en permanentgørelse af investeringsmodellen ’Unge-indsatsen’.

  Herudover foreslås reserven til en investeringsmodel om småjobs i Teknik og Miljø fra budgetforliget 2018 at blive udmøntet som en 3-årig forsøgsordning, selvom business casen ikke pt. ser ud til at hænge sammen. Der vurderes dog at være brug for en flerårig evaluering af indsatsen, før indsatsen eventuelt vil kunne igangsættes som en almindelig investeringsmodel, jf. bilag 2..

  Indstilling Det indstilles:
  At 1)    Opfølgningen på investeringsmodellerne 2017 tages til efterretning

  At 2)    Investeringsmodellen ’Jobrotation’ nedjusteres i henhold til anbefalingen i bilag 1

  At 3)    Investeringsmodellen ’Unge-indsatsen’ permanentgøres med baggrund i flere års positive resultater

  At 4)    Der udmøntes midler til en forsøgsordning om småjobs i Teknik og Miljø i perioden 2018-2020 på 2,1 mio. kr. i Teknik og Miljø og -1,4 mio. kr. i 2018 stigende til -1,6 mio. kr. i 2019 og 2020 i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Finansieringsmankoen opsamles foreløbigt på reserven.  

  Sagens forløb 12-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
   Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling gør opmærksom på, at udmøntningen af midlerne til at oprette småjobs i Teknik og Miljø indebærer en (foreløbig) kassefinansiering via opsamling på reserven, da business casen ikke på nuværende tidspunkt og i fuldt omfang lever op til de vedtagne principper for investeringsmodeller. Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.
  16-04-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 5. april 2018.

  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. april 2018.
  25-04-2018 Økonomiudvalget
  Camilla Fabricius, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen.  

  Lene Horsbøl tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.  

  Marc Perera Christensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 2. maj 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 25. april 2018.

  Bilag

  Lokalplan 1077, Arkitektskole på Godsbanen - Endelig


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. april 2018.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1077, Arkitektskole ved Godsbanen, Aarhus C.

  Resumé Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af en ny bygning til Arkitektskolen i den nordlige del af Godsbanearealerne.  

  Området er i dag ejet af Aarhus Kommune og der er indgået en aftale om salg med Statens Bygningsstyrelse, der har anmodet om lokalplanen. 

  Aarhus Kommune har indgået en frivillig udbygningsaftale med bygherre om indretning langs Carl Blochs Gade.  

  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Udviklingsplanen for Godsbanearealerne samt kommuneplanen.  

  Udviklingsplanen med tilhørende miljørapport har været i høring samtidig med lokalplanen i henhold til miljøvurderingslovens bestemmelser om offentlig høring.  

  Lokalplanforslaget, udviklingsplanen og miljøvurderingen har været offentlig fremlagt fra den 19.december 2017 til den 13. februar 2018.  

  Der er indkommet to høringssvar, der handler om DSB’s skinner på nabogrunden og om trafik i området.

  Indstilling At 1) forslag til lokalplan nr. 1077 vedtages endeligt (med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.5), 

  At 2) forslag til udbygningsaftale vedtages endeligt,
   
  At 3) Udviklingsplanen for Godsbanearealerne og forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering vedtages endeligt (som den fremgår af indstillingens afsnit 5.6) og  

  At 4) indsigelser besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.4.

  Sagens forløb 12-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  16-04-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 3. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. april 2018.
  25-04-2018 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Almaz Mengesha var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen Teknik og Miljø for med bemærkning, at byrådet i sit møde den 2. maj 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 25. april 2018.

  Bilag

  Orientering om anvendelse af velfærdsteknologiske udviklingspulje (VTU)


  Beslutning Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. april 2018.

  Resumé I den tværgående velfærdsteknologiske udviklingspulje (VTU) er der årligt afsat 10 mio. kr. til at udvikle og udbrede velfærdsteknologi inden for alle kommunens serviceområder.

  Byrådet orienteres hermed om anvendelsen af de tværgående midler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017.

  Der er bevilget puljemidler til 12 nye projekter i 2017.

  Der har i 2017 været et samlet forbrug af VTU-puljen på 10.233.113 kr. Heraf er 941.859 kr. anvendt på drift af sekretariatet og tværgående aktiviteter.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1)    orienteringen om den tværgående velfærds-teknologiske udviklingspulje tages til efterretning.  

  Sagens forløb 12-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  16-04-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 3. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. april 2018.
  25-04-2018 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Lone Hindø (S), Jan Ravn Christensen (SF), Ango Winther (S), Peder Udengaard og Lone Norlander Smith (EL) kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Peter Sporleder (V) og Hans Schou (V) tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.  
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 2. maj 2018.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at orienteringen blev taget til efterretning i byrådets møde den 23. maj 2018.

  Bilag

  Mobilitetsplan for Aarhus Midtby – endelig vedtagelse


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 26. februar 2018.

  Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis og Liberal Alliance kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Endelig vedtagelse af en ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby efter gennemførelse af en offentlig høring.

  Resumé En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte byens vækst, og medvirke til at Aarhus udvikler sig ud fra Byrådets overordnede visioner, så byen også i fremtiden vil være attraktiv for beboere, erhverv og besøgende.  

  Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby skal erstatte den nuværende Trafikplan fra 2005. Mobilitetsplanen bygger videre på strukturer og mål fra trafikplanen, men har samtidig fokus på at opfylde mål fra Planstrategi 2015 om klog vækst, bedre bymiljø og et mangfoldigt byliv.  

  Mobilitetsplanen sikrer koordinering og sammenhæng mellem en række selvstændige planer på infrastruktur- og mobilitetsområdet.  

  Mobilitetsplanen er grundlaget for en samlet prioritering af, hvordan færdselsarealerne udnyttes i Midtbyen. En prioritering, der skal sikre at vi kan færdes flere på de tilgængelige færdselsarealer.  

  Der vil stadig være god tilgængelighed til Midtbyen i bil, men der er fortsat behov for at fjerne gennemkørende biltrafik med henblik på at skabe plads til en forventet stigning i biltrafik med ærinde i Midtbyen. Fokus i store dele af Midtbyen er på bedre byliv, der blandt andet skabes ved omprofilering af gaderum og prioritering af færdselsarealerne til især de aktive transportformer.  

  Forslaget til Mobilitetsplan for Aarhus Midtby har været i offentlig høring i perioden fra 3. juli til 15. september. I forbindelse med høringen har Teknik og Miljø modtaget ca. 40 høringssvar. Overordnet er de indkomne bemærkninger positive over for planens mål og initiativer. Dog udtrykker eksempelvis erhvervsorganisationerne bekymring for den fremtidige bilfremkommelighed, mens hovedparten af beboere omvendt ønsker færre biler i Midtbyen. Teknik og Miljø vurderer, at mobilitetsplanen har fundet en passende balance mellem de forskellige hensyn.  

  De indkomne bemærkninger anbefales ikke at medføre ændringer i Mobilitetsplanen, men overgives som input til det videre arbejde med udmøntning af planen.  

  Der er i Budgetforlig 2018 afsat 50 mio. kr. til udmøntning af Mobilitetsplanen i konkrete projekter, ligesom der er afsat rammer på hhv. 10 mio. kr. til bedre forhold for fodgængere og 44,8 mio. kr. til indsatser under cykelhandlingsplanen, hvoraf nogle formentlig vil omfatte projekter i Midtbyen.

  Indstilling At 1) Byrådet vedtager Mobilitetsplan for Aarhus Midtby endeligt, vedlagt som bilag 1.  

  At 2) Byrådet tiltræder Teknik og Miljøs forslag til besvarelse af indkomne bemærkninger, vedlagt som bilag 3.  

  At 3) Byrådet vedtager forslaget til udmøntningsplan, vedlagt som bilag 4, som grundlag for det videre arbejde med mobilitetsplanen.  

  At 4) Byrådet tiltræder den sammenfattende miljøredegørelse, vedlagt som bilag 6.

  Sagens forløb 06-12-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-12-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. november 2017.

  Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Jette Skive, Marc Perera Christensen og Jette Skive tog forbehold.
  10-01-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 10. januar 2018.
  24-01-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. januar 2018.
  26-02-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Keld Hvalsø tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
  Heidi Bank og Almaz Mengesha kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  14-03-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 14. marts 2018.
  04-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 4. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 26. februar 2018.

  Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis og Liberal Alliance kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Forslag til Parkeringspolitik 2018


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 26. februar 2018.
   
  Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis og Liberal Alliance kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Sagerne 8 og 12 blev behandlet sammen.
  Forslag til Parkeringspolitik 2018 med mål og strategier for parkeringsområdet, retningslinjer og vejledende normer for anlæg af parkeringspladser ved nybyggeri mm.

  Resumé Med den aktuelle indstilling foreligger forslag til Parkeringspolitik 2018, der erstatter den eksisterende fra 2013.

  Den reviderede parkeringspolitik skal understøtte, at byen også i fremtiden vil være attraktiv for beboere, erhverv og besøgende.

  Parkeringspolitikken skal understøtte, at bilister med ærinde i Midtbyen kan køre direkte til et parkeringsanlæg og derfra let gå til deres mål i Midtbyen. Desuden skal den sikre bedre parkeringsforhold til beboere i Midtbyen. Parkeringspolitikken skal desuden fastlægge normer for parkering af både biler og cykler ved nybyggeri.

  Midlerne er bl.a. øget beboerparkering og udvidelse af området for betalingsparkering, for at sikre ledig kapacitet. Der skal i områder med stor belastning på parkeringspladser sikres et rimeligt udbud af parkering, dels i de nye byudviklingsområder og dels i eksisterende boligområder.

  Parkeringspolitikken omfatter desuden særordninger til fordel for erhvervsdrivende samt el- og delebiler.

  Parkeringspolitikken har været drøftet med forskellige centrale interesser, som efterfølgende har haft mulighed for at komme med skriftlige synspunkter.

  Indstilling Det indstilles:
  At 1)    ”Parkeringspolitik 2018” vedtages som grundlag for den kommende indsats på parkeringsområdet

  At 2)    Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer ved nybyggeri vedtages som vejledende administrationsgrundlag ved fastsættelse af parkeringskrav

  At 3)    Parkeringstaksterne ændres som beskrevet i bilag 8

  At 4)    Teknik og Miljø bemyndiges til at etablere beboerparkering i områderne som beskrevet og vist i bilag 6

  At 5)    Teknik og Miljø bemyndiges til at ændre eksisterende tidsbegrænsning til betalingsparkering som vist i bilag 6

  At 6)    høringsbidrag besvares som nærmere angivet i bilag 5

  At 7)    skitseret budget vedrørende parkering i perioden 2018-2021 tages til efterretning

  At 8)    Byrådet i år 1 og 3 i en byrådsperiode præsenteres for en Parkeringsredegørelse, der vurderer behovet for at tilpasse priserne og behovet for yderligere parkeringsanlæg

  At 9)    der afsættes årligt kr. 150.000 fra parkeringsindtægterne til parkeringsundersøgelser, adfærdstiltag mm.

  At 10)    Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø gennemfører en analyse af de økonomiske konsekvenser ved at optage private fællesveje som offentlige jf. At) 4 og bilag 6. Hvis de samlede økonomiske fordele er entydige bemyndiges Teknik og Miljø til at optage private fællesveje som offentlige, såfremt de bliver en del af en parkeringszone / beboerparkeringsordning. Ellers vil byrådet skulle forholde sig til det på ny

  At 11)    ny Parkeringsbekendtgørelse for Aarhus Kommune godkendes revideret som beskrevet i bilag 10, og Teknik og Miljø bemyndiges til at sikre Politiets accept af denne  

  Sagens forløb 15-12-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-12-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 12. december 2017.

  Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Jette Skive og Marc Perera Christensen tog forbehold.

  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  10-01-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 10. januar 2018.
  24-01-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. januar 2018.
  26-02-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Jan Ravn Christensen, Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Heidi Bank og Almaz Mengesha kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  14-03-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 14. marts 2018.
  04-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 4. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 26. februar 2018.
   
  Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis og Liberal Alliance kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Sagerne 8 og 12 blev behandlet sammen.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Status – Udbud og udnyttelse af parkering i Aarhus Midtby

  Bilag 2: Parkeringspolitik 2018

  Bilag 3: Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer

  Bilag 4: Parkeringsnormer – ændringer

  Bilag 5: Høringssvar og kommentering

  Bilag 6: Regulering af beboerparkering

  Bilag 7: Konsekvenser for økonomi

  Bilag 8: Regulering af betalingsparkering og omfang

  Bilag 9: Erhvervsordninger

  Bilag 10: Forslag til Aarhus Kommunes bekendtgørelse om standsning og parkering

  Meningstilkendegivelse Peter Hjortshøj

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 22.02.2018

  Bilag 1 til notat: Parkeringspolitik 2018 - Notat fra Dansk Folkeparti

  Foretræde Ole Knudsen

  Foretræde Peter Hjortshøj

  Foretræde Anne Sofie Bruhn og Mathias Jørgensen

  Foretræde Maria Handgaard

  Notat MTM 11.04.2018

  Bilag 1 til notat: Høringsbidrag – Ældrerådet

  Bilag 2 til notat: Høringsbidrag - Handicaprådet

  Forslag fra SF om muligheder for at mindes Johannes Nielsen


  Beslutning Fremsendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget foranstående forslag.
  Byrådsforslag fra SF-Aarhus

  Fhv. overlæge i psykiatri, dr.med., Johannes Nielsen, gik bort i slutningen af september 2017.

  Johannes Nielsen var i sine 30 års ansættelse på Psykiatriske Hospital i Risskov en foregangsmand inden for behandlingen af mennesker med en psykisk lidelse.

  Johannes Nielsen efterlod os med en værdifuld arv. Grundtanken hos Johannes var, at selvom man lider af en psykisk sygdom, så rummer man også stadig raske ressourcer. Psykisk syge har derfor også lige så meget brug for at foretage sig noget meningsfyldt, blive behandlet med værdighed og få anerkendelse, præcis som alle andre.

  Johannes var derudover ophavsmand till de vidtforgrenede Galloaktiviteter med værksteder, café, gartneri, rådgivning og etableringen af Museum Ovartaci, som han selv var leder af til 2004.

  Vi mener i SF, at disse tanker og handlinger fortjener at blive mindet. Johannes Nielsens arbejde bør stå som et pejlemærke for, hvordan vi også fremadrettet skal hjælpe vores psykisk syge medborgere i Aarhus Kommune.  

  Derfor foreslår vi, at:
  • Byrådet beslutter, at mulighederne for at mindes Johannes Nielsen skal afsøges, eksempelvis ved navngivning af vej, plads eller lignende.
  Stillet af Mette Bjerre, Jan Ravn Christensen og Thomas Medom (Ordfører på sagen)


  Sagens forløb 14-03-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 14. marts 2018.
  04-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 4. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget foranstående forslag.

  Bilag

  Forslag fra SF om at bilerne skal ud af universitetsparken


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 18. april 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Bilerne ud af Universitetsparken

  Vejene i Aarhus Universitetspark er alt for små og ufremkommelige til, at det er forsvarligt fortsat at tillade bilkørsel på dem. Derfor foreslår SF, at Aarhus Kommune gør Universitetsparken bilfri.

  Den 6. marts 2015 mistede en 20-årige kvindelig studerende livet, da hun blev ramt af en bil i krydset mellem Carl Holst-Knudsens Vej og Bartholins Allé. Siden da har det været et klart ønske fra mange af Universitetsparkens brugere, at der skulle tages yderligere hensyn til sikkerheden for de mange cyklister, der benytter parkens veje. Dette gælder ikke mindst blandt de studerende, der udgør det store flertal blandt de trafikanter, der færdes i parken, og som for rigtigt manges vedkommende færdes der på cykel.

  Aarhus Kommune har allerede besluttet at omdanne Universitetsparkens vejnet til cykelgader, hvor cyklister gives fortrinsret og fartgrænsen for biler sænkes til 30 km/t. I SF mener vi, at dette ikke er vidtgående nok. Vejene i Universitetsparken er simpelthen for farlige for cyklister, så længe de skal dele vejene med biler. Det skyldes både vejenes bredde, som levner meget lidt plads til biler, cyklister og fodgængere, og i særdeleshed at vejene snor sig og har så mange blinde vinkler, at risikoen for at bilister overser cyklister er stor.

  På langt sigt er det SF's håb, at de, der har deres daglige gang i Universitetsparken vil benytte sig af cykel eller offentlig transport, når de skal transportere sig til og fra arbejde eller studie. Kombinationen af Parker & Rejs-anlæg, parkeringshuse (Navitas, Bruuns Galleri og Dokk1) og Letbanen gør det muligt at parkere længere væk, og stadig nemt kunne komme til Universitetet. Herudover fastholdes parkeringsmuligheder i parkens udkant.

  For SF står det klart, at den trafikale sikkerhed i Universitetsparken er for ringe, hvilket understreges af den tragiske ulykke i 2015. Trafiktallene viser, at trafikken er beskeden, så der er relativt få, som har glæde af at køre der, men mange, som bliver generede. Fjernelse af biltrafikken vil give mulighed for at indrette parken, så der skabes bedre forhold for cyklister og fodgængere, ligesom det bliver muligt at udnytte nogle af de nuværende parkeringsarealer til arbejds- og opholdsområder for de studerende. Samtidig vil det med tiden også nedbringe påvirkningen af luftforurening og dermed forbedre miljø- og naturforholdene i parken.

  På den baggrund foreslår SF følgende

  1)      At der indføres et forbud mod bilkørsel på de indre veje i Aarhus Universitetspark fra 2020
  2)      At der i sammenhæng hermed ses på adgangen til parkeringsmulighederne i udkanten af parken


  Stillet af SF’s byrådsgruppe Mette Bjerre (ordfører på sagen), Thomas Medom og Jan Ravn Christensen
  Den 1. marts 2018

  Sagens forløb 14-03-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 14. marts 2018.
  04-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 4. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 18. april 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  31-05-2018 Teknik og Miljø
  I samarbejde med Aarhus Universitet er der netop igangsat et projekt, hvor der indføres cykelgader i Universitetsparken, og hastigheden reduceres til 30 km/t.

  Det er derfor Teknik og Miljøs vurdering, at gevinsten i form af bedre trafiksikkerhed for de lette trafikanter vil være meget beskeden ved at gøre Universitetsparken bilfri. Det står ikke mål med de gener, det vil give de ansatte ved, at det ikke længere vil være muligt at anvende parkeringen i Universitetsparken, samt generne i naboområderne ved det øgede pres på parkeringen, som løsningen vil skabe.
  13-06-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø`s udtalelse af 31. maj 2018.
  18-06-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 31. maj 2018, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø henholder sig SF's oprindelige forslag.

  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra LA om hastighedssænkende foranstaltninger på Tretommervej


  Beslutning Fremsendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget foranstående forslag.
  Vejforeningen Tretommervej har siden 2006 kæmpet for at få etableret hastighedsskænkende foranstaltninger. Beboerne oplever dagligt, hvordan vejens udformning og forløb fordrer uhensigtsmæssig adfærd, herunder høje hastigheder. Det skaber utryghed for beboerne på den smalle villavej uden cykelstier, som er rig på børne- og dyreliv, og som derfor har mange bløde trafikanter.

  Efter vedtagelsen af lokalplan 1031 ser fremtiden mere dyster ud for Tretommervej. Byrådsmedlem Almaz Mengesha (LA) er blevet vist rundt i området, og de trafikale udfordringer er tydelige for enhver, der færdes i området – og særligt når man kører rundt i bil.

  Det er vigtigt at fastslå, at LA Aarhus ikke er imod hensigten med lokalplanen men, at vi er bekymret for den trafikale udvikling. Tretommervej er i direkte trafiklinje fra det nye område til indkøbs- og fitnessmuligheder i Veri Centeret, benzintanke, ringvejen, motorvejen, Skejby og Djursland. Tretommervej har dermed udsigt til at blive den mest attraktive smutvej for al trafik, som ikke skal ind til byen ad Grenåvej/Dr. Margrethes Vej. På trods af flere bekymrede henvendelser og høringssvar, har man ikke medtaget Tretommervej i beregningerne af trafikprognoserne for området, som i forvejen er for spinkle og positive. Dette er uforsvarligt, når man allerede gjorde kommunen opmærksom på problemerne for 12 år siden.

  LA Aarhus er efter rundvisningen i området bekymret for, at den øgede trafikale belastning vil skabe personfarlige situationer, hvis der ikke opføres hastighedsskænkende foranstaltninger på vejen. Dermed vil trafikken naturligt søge hen på de bredere omkringliggende veje (Skovagervej og Venstre Strandallé), der begge er udstyret med cykelstier, og langt bedre kan håndtere den øgede mængde af trafik. Såfremt man anlægger vejchikanerne eller bumpene fornuftigt, vil det fortsat være muligt for skraldebiler og saltbiler mv. at kunne færdes på vejen.

  Tretommervej bliver i efteråret 2016 skiltet som en omkørselsrute, da man lukkede Asylvej i forbindelse med rørarbejde ved udkørslen til Grenåvej. Den tunge trafik fra vejarbejdet medførte store skader på belægningen, og farlige situationer for de mange cyklende på vejen. Omkørsels-ruten blev efter indsigelser rykket til en mere forsvarlig rute hen af Skovagervej. LA Aarhus frygter at denne situation vil gentage sig med de tunge køretøjer fra byggepladsen. Vi mener derfor, at byrådet bør være på forkant, og etablere et forbud mod gennemkørsel af tunge køretøjer fra byggepladsen på Tretommervej.

  LA Aarhus fremsætter dermed følgende forslag:

  1.    Der etableres hastighedsbegrænsning (alternativt; oplysningstavler med 30 km/t zone eller som absolut max 45, som på Venstre Standallé) samt hastighedsskænkende foranstaltninger, som f.eks. bump eller vejchikaner på Tretommervej

  2.    Der etableres forbud mod gennemkørsel af tunge køretøjer fra byggepladsen på Tretommervej.

  Sagens forløb 14-03-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 14. marts 2018.
  04-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 4. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget foranstående forslag.

  Bilag

  Forslag fra EL om parkeringsvagter


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 18. april 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Sagerne 8 og 12 blev behandlet sammen.
  Beslutning:
  Der ansættes yderligt 12 parkeringsvagter, til at sikre at der er den parkeringspolitik.

  Baggrund:
  Der er ikke kapacitet til at kontrollere parkering om aftenen i Aarhus. En del parkerende har det som en kalkuleret risiko at parkere i område med manglende kontrol. Vi ønsker når parkeringspolitikken bliver vedtaget, at der faktisk også er parkeringspladser til rådighed for beboerne i midtbyen, og som minimum at der betales for den nødvendige parkering for de bilister der kommer fra opland og andre kommuner.

  Sagens forløb 14-03-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 14. marts 2018.
  04-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 4. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 18. april 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Sagerne 8 og 12 blev behandlet sammen.

  Bilag

  Forslag fra EL om danskundervisningen på Lær dansk skal ikke genudbydes


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med udtalelse fra Sociale Forhold og Beskæftigelse af 6. februar 2018.
  Byrådsforslag
  Danskundervisningen på Lær dansk skal ikke genudbydes.

  Der har været en lang række problematikker med danskundervisningen på lær dansk efter det blev udliciteret. Vi har ikke noget imod aktøren dansk flygtningehjælp, men opgaven på lær dansk har alligevel ikke været løftet godt nok.
  Det er åbenbart ikke lykkedes at være tydelige nok om fx hvilke arbejdsforhold vi forventer, og vi skal ikke ud i endnu en runde, hvor forskellige tolkninger af udbudsmaterialet kan give enten forringet kvalitet eller arbejdsforhold, der ikke lever op til vores visioner.

  Derfor foreslår Enhedslisten

  At 1)    vi ikke genudbyder danskundervisningen nu hvor udbuddet stopper, men i stedet tager opgaven tilbage til kommunen.

  Det her er selvfølgelig ikke det eneste sted, vi har set den slags udfordringer med udbud. Derfor opfordrer Enhedslisten generelt til at vi tænker os rigtig godt om før vi udliciterer opgaver til anden aktør.

  Vh.
  Maria Sloth
  Enhedslisten  

  Sagens forløb 10-05-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 10. maj 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  06-02-2018 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Konklusion:
  På baggrund af en snarlig ny udbudsrunde for danskundervisning i Aarhus Kommune har Enhedslisten stillet forslag om hjemtagning af danskundervisning til byrådsmødet den 10. maj 2017.  

  Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har udarbejdet nærværende udtalelse til forslaget.  

  På baggrund af væsentlige lovændringer har Sociale Forhold og Beskæftigelse udsat udbuddet og forlænget kontrakten med Lærdansk med to år, så lovændringerne kan indgå, når et nyt udbud gennemføres. Den nuværende kontrakt med Lærdansk kan ikke forlænges yderligere og udløber pr. 31. december 2018. Derfor skal der i løbet af 2018 findes en løsning for danskuddannelsen fra 1. januar 2019.   

  Det er i den forbindelse vigtigt at sikre, at Aarhus Kommune får den bedst mulige danskuddannelse for pengene, og at undervisningen støtter op omkring kommunens fokus på, at udlændinge – herunder flygtninge - hurtigt kommer i job.  

  Byrådet besluttede i 2004 at konkurrenceudsætte opgaven. Det betyder, at byrådet skal tage stilling til om opgaven helt eller delvist skal hjemtages. Hvis opgaven som hidtil sendes i udbud og kommunen vælger at give et bud på hele eller dele af opgaven, kan det rummes inden for den nuværende byrådsbeslutning.  

  Som forberedelse til et kommende udbud eller hjemtagelse vil der blive udarbejdet en analyse af området for danskuddannelse til voksne udlændinge.  

  Analysen vil blive fremlagt for byrådet via en byrådsindstilling i foråret 2018. Analysen og indstillingen skal give byrådet et grundlag for at kunne tage stilling til den fremadrettede organisering.
  15-02-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse af 6. februar 2018.
  19-02-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse af 6. februar 2018 som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Kristian Würtz og Marc Perera Christensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  28-02-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. februar 2018.
  07-03-2018 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  14-03-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 14. marts 2018.
  04-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 4. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med udtalelse fra Sociale Forhold og Beskæftigelse af 6. februar 2018.

  Bilag

  Bevilling til Internet Week Denmark 2019 og 2020


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. marts 2018.

  Resumé Digitalt baseret vækst er højt prioriteret på den nationale dagsorden. Med strategien for Danmarks digitale vækst ønsker regeringen at gøre Danmark til en digital frontløber gennem en række konkrete indsatser.  

  Internet Week Denmark understøtter den digitale vækst i Danmark ved at skabe over 100 events med fokus på den digitale omstilling og den digitale økonomi og er vokset markant til at have over 7000 deltagere i 2017.  

  Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag 1 + 2.  

  Den 2. – 6. maj 2018 afholder vi Internet Week Denmark for 5. gang. Se programmet på www.internetweekdenmark.dk     

  Det indstilles, at Aarhus Kommune støtter festivalen med en bevilling, der kan være basis for afholdelse og udvikling af festivalen i 2019 og 2020. Der arbejdes fortsat på at udbygge partnerkredsen, så festivalen kan vokse og blive endnu mere relevant både nationalt og internationalt.

  Indstilling Det indstilles at:

  At 1) Aarhus byråd bevilger 3 mio. kr. fra erhvervspuljen til videreførelse og udvikling af festivalen i 2019 og 2020. Bevillingen fordeles på følgende måde: 500.000 kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020.    

  Sagens forløb 19-03-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 7. marts 2018
  04-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 4. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. marts 2018.

  Bilag

  Forslag fra SF, EL og R om mere økologisk mad i Aarhus


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018  har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget  af 21. marts 2018.

  Enhedslisten de Rød Grønnes byrådsgruppe henholder sig til det oprindelige forslag.
  På blot to år har Aarhus Kommune hævet andelen af økologi i kommunens køkkener fra 11 pct. til 53 pct. Det er et imponerede resultat. Fordelene ved mere økologi er åbenlyse: Sund og velsmagende mad uden sprøjtemidler og kunstige farvestoffer – hertil kommer bedre dyrevelfærd og renere grundvand. Vi er glade for, at økologien for alvor vinder frem i Aarhus Kommune. Men for os handler økoløftet om mere end sund økologisk mad.

  Efteruddannelse og opkvalificering af ca. 400 køkkenmedarbejderne rundt om i byens børnehaver, på botilbud og i kommunens kantiner er en helt centralt gevinst ved projektet. Med mere viden og inspiration til nye retter har medarbejderne grebet madlavningen anderledes an. Fokus er på madens kvalitet, sæsonens råvarer og mindre madspildet. Det har løftet den faglige stolthed blandt medarbejder, der samtidig oplever en større arbejdsglæde i dagligdagen. Fordi medarbejderne har taget ansvar for ændringerne og for mindre madspild, er Økoløftet realiseret uden væsentlige merudgifter er tilført nye penge til kostbudgetterne.

  På kort tid har vi som kommune opnået flotte resultater, og tænk hvor vi kan være om to eller fire år, hvis vi fastholde og udvikle den omstiller, som er i fuld gang.
   
  Vi er overbevidste om, at det er realistisk at hæve andelen af økologi til 70 pct. inden for de eksisterende budgetter ved at arbejde med mindre madspild og mere samarbejde på tværs af magistratsafdelinger. Vi skal ikke hæve målsætningen, fordi vi skal sole os i en højere procentsats. Vi skal hæve målsætningen, fordi vi som en stor organisation påtager os et ansvar for at bidrage til at økologi fremmes i Aarhus. Vi skal sikre at udviklingen i de kommunale køkkener fortsætter, og at den bredes ud til de plejeboliger, kantiner og institutioner, der endnu ikke kommet med på vognen. Flere medarbejdere skal opkvalificeres og de gode erfaringer deles på tværs. Gevinsterne for borgere, køkkenmedarbejdere og naturen er for store til vi kan lade være.

  Beslutningspunkt:
  Byrådet vedtager en politisk målsætning om minimum 70 pct. økologi i de kommunale køkkener i Aarhus i 2020.

  Stillet af
  Peter Hegner Bonfils (Ø)
  Anne Nygaard (RV)
  Thomas Medom (SF)

  Sagens forløb 17-08-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 17. august 2016.
  31-08-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 31. august 2016 om magistratsbehandling af forslaget.
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  01-10-2017 Borgmesterens Afdeling
  Konklusion:
  Takket være hårdt arbejde og et målrettet fokus i køkkenerne, har Aarhus Kommune i 2017 lige akkurat nået målet om at være 60 % økologisk. Der ligger fremadrettet et stort arbejde i at bibeholde de 60 %, da der ses udsving i økologiprocenten, og da der er stadig institutioner, der kan øge deres bidrag til den fælles målsætning. Det anbefales, at byrådet ikke tiltræder beslutningsforslaget om 70 % økologi førend det kan sikres at målet om 60 % kan fastholdes på et stabilt niveau til 2020.  En målsætning på 70 % økologi vil desuden kræve øgede ressourcer til administration, kompetenceudvikling og fødevareindkøb, samt en markedsmodning på økologiområdet.
  19-02-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings udtalelse af 1. oktober 2017, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad, rådmand Thomas Medom og Maria Sloth henholder sig til det oprindelige forslag.

  Rådmand Kristian Würtz og Marc Perera Christensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  28-02-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. februar 2018.
  21-03-2018 Økonomiudvalget
  Udvalget anbefalede, at forslaget sendes videre til de kommende budgetforhandlinger.  

  Marc Perera Christensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  04-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 4. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018  har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget  af 21. marts 2018.

  Enhedslisten de Rød Grønnes byrådsgruppe henholder sig til det oprindelige forslag.

  Bilag

  Ejerstrategi for Aarhus Kommunes selskaber


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 21. marts 2018.

  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold vedrørende ejerstrategien for Aarhus Vand.

  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.


  Resumé Selskabsteamet har i forlængelse af Byrådets vedtagelse af "Politik for aktivt ejerskab" udarbejdet en skabelon og konkrete udkast til ejerstrategier for Aarhus Kommunes aktieselskaber. Øvrige ejerstrategier for Aarhus Kommunes interesseselskaber følger senere.

  Ejerstrategierne har til formål at tydeliggøre kommunens målsætninger for det enkelte selskab, og udgør udmøntning af et aktivt ejerskab. Aarhus Kommune ønsker at bevare bestyrelsernes autonomi, som også er fastlagt i selskabsloven.

  Selskabsteamet har udfyldt skabelonerne i dialog med selskaberne og er dermed klar til vedtagelse i det nye Byråd.

  Det foreslås, at Magistraten fremover er "dialogforum" og dermed varetager dialogen med selskaberne på et årligt møde. Derudover foreslås det, at Byrådet delta-ger i de årlige generalforsamlinger, medmindre andet fremgår af ejerstrategien.

  Varetagelsen af ejerrollen er på nuværende tidspunkt forankret i forskellige magistratsafdelinger. Det foreslås, at Magistraten beslutter, at der iværksættes en undersøgelse af, hvorvidt den nuværende placering af ejerrollen er hensigtsmæssig.

  Indstilling At 1)    De vedlagte ejerstrategier for Aarhus Kommunes aktieselskaber godkendes.

  At 2)    Magistraten er "dialogforum" for en aktiv ejerstrategi og varetager dialogen med selskaberne, medmindre andet fremgår af Ejerstrategien

  At 3)    Hensigtsmæssigheden af den nuværende place-ring af ejerrollen i Aarhus Kommunes selskaber undersøges.

  Sagens forløb 15-01-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. januar 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 10. januar 2018.

  Det anbefales, at der også gennemføres et årligt dialogmøde med Aarhus lufthavn.
  24-01-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. januar 2018.
  21-02-2018 Økonomiudvalget
  Udvalget besluttede at udsætte behandlingen af sagen.
  21-03-2018 Økonomiudvalget
  Camilla Fabricius, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Louise Lindskrog og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med de ændringer, der er beskrevet i notat af 12. marts 2018 fra Borgmesterens Afdeling.  

  Lene Horsbøl tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.  

  Marc Perera Christensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  04-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 4. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 21. marts 2018.

  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold vedrørende ejerstrategien for Aarhus Vand.

  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.


  Bilag

  Aarhus Havns årsrapport 2017, budget 2018 samt overslag 2019 og 2020, valg af revisor og vederlag til bestyrelsen


  Beslutning Tilbagesendes Aarhus Havn med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget havnens indstilling indstilling af  20. marts 2018.

  Enhedslisten de Rød Grønnes byrådsgruppe tog forbehold for vederlagsforhøjelserne

  Resumé Årets overskud på 85 mio. kr. er 25 mio. kr. højere end budgetteret. Forbedringen kan tilskrives 1o mio. kr. større omsætning, 2 mio. kr. lavere omkostninger og 13 mio. kr. større indtægter fra afkast af værdipapirer og salg af anlægsaktiver.  

  Resultatet for 2017 betegnes som meget tilfredsstillende. En vækst i omsætning på 5% er godt i et presset marked. Desuden viser EBIT på 72 mio. kr. en solid indtjening fra havnedriften.  

  Godsomsætningen steg med 404.000 tons (5%) til 8.628.000 tons. Fremgangen skyldes containeromsætningen, der steg med 439.000 tons (14 %) og 226.000 tons (8%) mere fast bulk. Øvrige varetyper faldt med 261.000 tons (-12%).

  Balancen (aktiver og passiver) udgør 2.362 mio. kr., hvoraf egenkapitalen udgør 1.620 mio. kr. ultimo 2017, svarende til en soliditet på 69%.  

  For 2018 viser budgettet et overskud på 75 mio. kr. For 2019 og 2020 viser overslaget et overskud på 81 og 278 mio. kr. (heraf 200 mio. fra salg af anlægsaktiver) . 

  Ved udgangen af 2020 vurderes et overskud likviditet at være på et acceptabelt niveau og med et økonomisk råderum, hvor Havnen er i stand til at modstå en vis uventet negativ afvigelse fra forudsætningerne i budgettet.

  Indstilling   Aarhus Havns bestyrelse har på mødet den 20. marts godkendt følgende, der indstilles til byrådets godkendelse:

  ·         Årsrapport 2017
  ·         Budget 2018
  ·         At BDO vælges om revisor for 2018
  ·         At byrådet godkender, at havnebestyrelsen oppebærer et vederlag som det højest tilladte til de menige medlemmer.

  Sagens forløb 04-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 4. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Aarhus Havn med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget havnens indstilling indstilling af  20. marts 2018.

  Enhedslisten de Rød Grønnes byrådsgruppe tog forbehold for vederlagsforhøjelserne

  Bilag

  Forslag fra Børne- og Ungebyrådet om En tryg barndom - bedre trivsel blandt børn og unge i Aarhus Kommune


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 18. april 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
    En tryg barndom – bedre trivsel blandt børn og unge i Aarhus kommune

  1.   Resumé Alle børn fortjener en god og tryg barndom. Desværre oplever mange børn og unge at blive mobbet. Vi ved fra undersøgelser, at mobning har konsekvenser for barnets udvikling, selvværd, sociale såvel som faglige kompetencer. Mobning giver ar på sjælen og bør aldrig accepteres. Børne- og ungebyrådet mener, at oplysning om trivsel og en forebyggende indsats er helt essentielt i kampen for det gode børneliv.

  Derfor fremsender Børne- og ungebyrådet dette forslag med tre beslutningspunkter, som vi mener, vil hjælpe på den overordnede indsats i kampen for en tryg barndom for alle børn og unge i kommunen.

  2.   Beslutningspunkter
  Det foreslås:
  1)      At skolerne forpligtes på at involvere eleverne i udarbejdelsen og en årlig evaluering af skolens lovpligtige antimobbestrategi.
  2)      At der laves en kampagne, som aktivt opfordrer alle kommunens skoler og dagtilbud mv. til at engagerer sig i den nationale trivselsdag.
  3)      At der oprettes en Trivselspris inden for skole- og dagtilbudsområdet, der som forsøg skal uddeles i 2019 og 2020.

  3.   Baggrund
  Ad 1)
  Siden 2009 har det været lovpligtigt for alle skoler i Danmark at have en antimobbestrategi[1]. Alligevel viser flere undersøgelser, at det er op mod hver tredje skole på landsplan, der forsat ikke har udarbejdet eller benytter sig af strategien. Bliver et barn mobbet har det bl.a. store konsekvenser for barnets indlæringsevner og lyst til læring. For at sikre at alle børn og unge i Aarhus får en god tryg skolegang ønsker Børne- og ungebyrådet, at der sættes ekstra fokus på skolernes antimobbestrategier.

  Det skal ske ved, at eleverne involveres i udarbejdelsen samt en årlig evaluering af antimobbestrategien på alle skoler. På den måde skabes medejerskab blandt eleverne for kampen om det gode skoleliv. Samtidig vil elevinddragelsen synliggørelse strategien over for elever, lærere og ledelse, og dermed øge den fælles forpligtigelse på at overholde den. Det foreslås også at strategien skal revideres og godkendes af skolebestyrelsen en gang årligt.

  Børne- og ungebyrådet foreslår ligeledes at alle antimobbestrategier skal være let tilgængelige og til enhver tid skal kunne findes på skolens såvel som kommunens hjemmeside. Ved en årlig kontrol foretaget af Aarhus kommune får de skoler, der har overholdt kravet om en let tilgængelig antimobbestrategi, tilsendt en grøn trivselssmiley, der skal anses som kommunens stempel for at institutionen gør en aktiv indsats for at øge trivslen blandt eleverne. Smileyordning skal være digital, således at skolerne kan bruge dem på deres hjemmesider.

  Børne- og ungebyrådet gør opmærksom på, at strategien pr. 1.10.2017[2] også skal indeholde et afsnit om digital mobning for at imødekomme de udfordringer, der er ved en stigende digitalisering samt de unges adfærd på de sociale medier.

  Ad 2) Fredag d. 2. marts 2018 er skolernes trivselsdag. Flere institutioner markerer allerede dagen, som en årlig fejring af den trivselsindsats, der sker i løbet af året. Det er godt. For med trivselsdagen sættes øget fokus på vigtigheden af børns generelle trivsel. Samtidig er det også et godt udgangspunkt for at inddrage både børn og voksne i skabelsen af de bedste rammer for det gode børneliv, således at der skabes medansvar hele vejen rundt.  

  Desværre er det ikke alle, der deltager i trivselsdagen. Derfor mener Børne- og ungebyrådet, at der skal lægges ekstra kræfter i at opfodre alle kommunens børne- og ungdomsinstitutioner (herunder dagstilbud, skoler, SFO, ungdomsskoler mv.) til at benytte sig af de mange tilbud om oplæg og workshops, der er på området. Her ville det være oplagt at samle et korps af relevante samarbejdspartnere, der kunne bistå kommunen i at vidensdele, formidle kontakt mellem institutioner/oplægsholdere og hermed være med til at skabe en forebyggende og oplysende indsats, således at alle parter på børne- og ungeområdet ved, hvor de kan søge viden såvel som hjælp, såfremt det skulle blive nødvendigt.

  Samtidig er det Børne- og ungebyrådets ønske at man fra kommunens side udsender et officielt forslag til program for trivselsdagen, således at skoler, der endnu ikke har arbejdet aktivt med emnet før, let kan få hente inspiration og vejledning til udførslen af trivselsdagen.

  Ad 3) I forbindelse med ovenstående trivselsdag foreslår Børne- og ungebyrådet at oprette ’Trivselsprisen’ for at styrke indsatsen i kampen for den gode, trygge barndom hos alle børn og unge i Aarhus. Prisen oprettes som et led i at motivere skoler og dagtilbud til at sætte øget fokus på og synliggøre god trivsel for alle i institutionen, herunder børn, unge, forældre, lærere, pædagoger m.v.

  Børne- og ungebyrådet foreslår en model, hvor offentligheden kan indstille en skole eller et dagtilbud til Trivselsprisen, som årligt uddeles til en institution, der gør en ekstraordinær indsats for at fremme trivslen blandt børn og unge. Eksempler kunne være en intern trivselskampagne sat i værk af en gruppe børn, eller en medarbejdergruppe der har gjort en handlekraftig indsats for at vende mistrivsel til trivsel.

  Prisen uddeles af en jury bestående af børne- og ungebyrådsmedlemmer samt andre relevante samarbejdspartnere på børne- og ungeområdet. Det er tanken, at der med Trivselsprisen følger en præmie på 10.000 kr., der skal gå til et trivselsrelateret projekt sammen med et specialtdesignet ’Trivselsflag’ (på samme måde som man kender det fra ’Grøn skole’-konceptet). Børne- og ungebyrådet mener at det ville være oplagt at knytte Trivselsprisen op på smileyordningen (se AD 1), således at institutioner kun kan godkendes til indstilling, såfremt de af kommunen har fået tildelt en grøn trivselssmiley.

  Børne- og Ungebyrådet håber, at kendte århusianere vil medvirke i overrækkelsen af prisen og opfordring til at arbejde med trivsel generelt.

  4.   Effekt
  Det er Børne- og ungebyrådets forventning, at den samlede indsats som følge af de tre beslutningspunkter vil styrke indsatsen for en god og tryg barndom for børn og unge i Aarhus, og samtidig give børn og unge et medejerskab for arbejdet med antimobning på skoler og i dagtilbud.

  5.   Ressourcer
  Det er Børne- og ungebyrådets klare opfattelse, at der er et hav af dygtige foreninger, organisationer, offentlige institutioner mv. der allerede har samlet vigtig og brugbar viden om, hvordan vi skaber det trygge børneliv uden mobning, som kommunen kan benytte sig af. Derfor ser vi det som en begrænset mængde ressourcer i forhold til udbyttet, der skal bruges til at realisere forslaget.

  Da der på beslutningspunkt 1 allerede er tale om et lovpligtigt krav jf. Folkeskoleloven samt Bekendtgørelsen om fremme af god ro i folkeskolen, vil en styrket indsats på området fra kommunen i første omgang kræve vidensdeling på skole- og dagtilbudsområdet om arbejdet med antimobbestrategier. Det vil derimod kræver ekstra ressourcer at lave en kampagne målrettet både dagtilbud og skoler for den nationale trivselsdag, og derudover ligger der en mindre udgift i oprettelsen af Trivselsprisen og den tilhørende præmie.

  På vegne af Børne- og ungebyrådet i Aarhus
  Ungeborgmester Karim Kaddoura                                                     Dato

  [1] http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20161/lovforslag/L123/20161_L123_som_vedtaget.pdf
  [2] http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20161/lovforslag/L123/20161_L123_som_vedtaget.pdf  

  Sagens forløb 04-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 4. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 18. april 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  16-05-2018 Børn og Unge
  Konklusion
   
  Børne- og ungebyrådet har den 18. april 2018 stillet byrådsforslaget ”En tryg barndom – bedre trivsel blandt børn og unge i Aarhus Kommune”.   Magistratsafdelingen for Børn og Unge har udarbejdet nærværende udtalelse til Børne og ungebyrådets tre delforslag  

  1.     At skolerne forpligtes til at involvere eleverne i udarbejdelsen og en årlig evaluering af skolens lovpligtige antimobbestrategi
   
  2.     At der laves en kampagne, som aktivt opfordrer alle kommunens skoler og dagtilbud mv. til at engagere sig i den nationale trivselsdag
   
  3.     At der oprettes en Trivselspris inden for skole- og dagtilbudsområdet, der som forsøg skal uddeles i 2019 og 2020  

  Børn og Unges er positiv over for yderligere elevinvolvering i skolernes arbejde med trivsel og antimobbestrategier.  

  Det er Børn og Unges vurdering, at deltagelse i den nationale trivselsdag fremmes bedst ved en lokal forankring. Gennem året arbejder alle tilbud i Børn og Unge løbende med børnenes og de unges trivsel. Det er i forlængelse af dette arbejde op til det enkelte dagtilbud, den enkelte klub eller den enkelte skole samt de respektive bestyrelser og elevråd at beslutte, i hvilket omfang tilbuddet ønsker at deltage i den frivillige trivselsdag.  

  Børn og Unge kan i den forbindelse understøtte det lokale arbejde med trivselsdagen ved at koordinere og formidle information om trivselsdagen og dens muligheder.  

  Børn og Unge vurderer, at uddeling af en årlig trivselspris kan fremme opmærksomheden på det kontinuerlige trivselsarbejde, der gøres i kommunens dagtilbud, klubber og skoler. Det er vurderingen at kriterierne for en trivselspris skal tage afsæt i børn og unge, der har gjort en særlig indsats for at være en god kammerat, styrke fællesskabet og gjort noget for trivslen.
  24-05-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 16. maj 2018.
  28-05-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 16. maj 2018 som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold og anbefaler en pris som foreslået af Børn- og Ungebyrådet.

  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  06-06-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 6. juni 2018.
  13-06-2018 Børn og Unge-udvalget
  Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Mette Bjerre, Eva Borchorst Mejnertz og Lone Norlander Smith kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Peter Sporleder og Heidi Bank kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Udvalget anbefaler, at man arbejder videre med følgende punkter:
  • Der arbejdes videre med en bred trivselspris, som er mere i overensstemmelse med Børne- og Ungebyrådets intention.
  • Det skal være obligatorisk at afholde en årlig trivselsdag. Der skal være adgang til at skoler/institutioner selv vælger format eller form i forhold til trivselsdagen.

  20-06-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 20. juni 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 13. juni 2018.

  Bilag

  Forslag fra EL om Aarhus Kommune trækker sin støtte til den varslede lockout


  Beslutning Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 18. april 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Sagerne 19, 20 og 21 blev behandlet sammen.
  Forslag:

  Aarhus kommune trækker sin støtte til den KL varslede lockout mod de kommunalt ansatte i Aarhus.

  Begrundelse:

  Lockouten er et helt unødvendigt og et meget voldsomt kampskridt mod de faglige organisationer og vores bysamfund. Lockouten vil optrappe en konflikt og få meget store konsekvenser for kommunens borgere og erhvervsliv.    

  Forespørgsel:

  Kan ansatte i Aarhus kommune lockoutes uden at det er vedtaget i Aarhus byråd?

  Hvem kan lockoutes? Det er vel kun personer der er medlem en af de organisationer der forhandler, der kan blive ramt. Hvordan finder kommunen frem til dem der faktisk kan lockoutes?

  Hvad koster det at finde de personer der er omfattet af lockouten?

  Hvad vil konsekvenserne for mennesker med handicap være hvis lockouten bliver effektueret?

  Er der en oversigt over hvilke områder der bliver ramt af lockouten, hvis den gennemføres? Oversigt ønskes udleveret.


  Hilsen Keld Hvalsø

  Sagens forløb 04-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 4. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 18. april 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Sagerne 19, 20 og 21 blev behandlet sammen.

  Bilag

  Forslag fra R om Lockout-midler


  Beslutning Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 18. april 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Sagerne 19, 20 og 21 blev behandlet sammen.
  Beslutningspunkt:

  Nettobesparelsen på løn i forbindelse med en eventuel lockout, tilbageføres proportionelt til de ramte fagområder.

  Motivation:

  Radikale Venstre mener, at KL’s lockoutvarsel d. 7. marts af 250.000 kommunalt ansatte er ude af proportioner i den nuværende situation.

  Vi havde meget gerne set, at parterne havde afventet forhandlingerne i forligsinstitutionen i respekt for aftalesystemet.

  Der er blevet arbejdet hårdt for at genvinde tilliden og et godt samarbejde med lærerne efter de blev kørt over i forbindelse med lockouten i 2013. Det forløb er vi på ingen måde stolte af, og det ønsker vi aldrig at gentage.

  Derfor er det magtpåliggende for os, at vi tager særligt hånd om den tillid som er opbygget, så lærerne igen får optimale arbejdsvilkår til arbejdet på vore skoler.

  Idet der nu er varslet lockout som svar på den varslede strejke, ønsker vi at sende et kraftigt signal om, at en eventuel lockout aldrig må blive en kommunal spareøvelse.

  Derfor stiller vi forslag om, at en nettobesparelse på løn i forbindelse med en eventuel lockout, tilbageføres proportionelt til de ramte fagområder.

  Samtidigt ønsker vi at sende et utvetydigt signal om at lærernes arbejdsvilkår bør være baseret på aftaler og ikke på lov.

  Med venlig hilsen

  Rabih Azad-Ahmad og Eva Borchorst Mejnertz

  Radikale Venstre  

  Sagens forløb 04-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 4. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 18. april 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Sagerne 19, 20 og 21 blev behandlet sammen.

  Bilag

  Forslag fra C om at konfliktprovenu anvendes på gældsnedbringelse


  Beslutning Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 18. april 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Sagerne 19, 20 og 21 blev behandlet sammen.
  At en mulig økonomisk gevinst i forbindelse med konflikten på det offentlige arbejdsmarked anvendes på gældsnedbringelse

  De igangværende overenskomstforhandlinger på det kommunale område skrider kun langsomt frem. Fra begge sider af forhandlingerne er konfliktvåbnet lagt på bordet. Helt i den danske models tradition. Der er varslet hhv. strejker og lockout.

  En konflikt vil efterlade mange familier i en udfordret situation. Både de der rammes direkte i arbejdsmæssig sammenhæng og de der, for en stund, mister offentlig service.

  En sideeffekt af en mulig konflikt er imidlertidigt en engangsforbedring af den kommunale økonomi. Det er penge, der kan anvendes på engangsforbedringer i den kommunale sektor. Enten på anlæg, service, investeringer eller forbedring af kommunens økonomi.

  Det Konservative Folkeparti foreslår at beløbet anvendes til gældsafvikling. Dette begrundes med at beløbets størrelse er ukendt og at øget gældsafvikling suverænt er det tiltag, der har den længst virkende positive effekt på kommunens budgetter – og dermed kommunens service.

  Beslutningspunkt
  • Byrådet træffer en principbeslutning om at et evt. provenu, som følge af konflikt på det kommunale arbejdsmarked, ubeskåret anvendes på gældsnedbringelse.
  Det Konservative Folkeparti
  Marc Perera Christensen


  Sagens forløb 04-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 4. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 18. april 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Sagerne 19, 20 og 21 blev behandlet sammen.

  Bilag

  Lokalplan 1037, Bolig og erhvervsområde på Jens Baggesens Vej, Katrinebjerg - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1037, Bolig og erhvervsområde på Jens Baggesens Vej, Katrinebjerg og tillæg nr. 27 til kommuneplan 2017.

  Resumé Lokalplanen gælder for et område ved Jens Baggesens Vej på Katrinebjerg. Lokalplanområdet er ca. 15.300 m2 stort og var ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone. 

  Lokalplanen skal give mulighed for boliger og erhverv, og den er udarbejdet, da en privat bygherre ønsker at opføre etageboligbebyggelse i den nordlige del af området. Hovedparten af den eksisterende erhvervsbebyggelse i området bevares.  

  Boligbebyggelsen ønskes opført som et byggeri med varierende højder fra 5 til 6 etager og medfører en samlet bebyggelsesprocent for hele området på 135. Lokalplanen giver mulighed for 9.850 m2 ny bebyggelse herunder 8.400 m2 til boliger, hvoraf 15 % svarende til 1.250 m2 skal etableres som almene boliger. Mindst 30 % etableres som familieegnede boliger på mindst 80 m2. I alt forventes der ca. 110 boliger.  

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da projektet overskrider højden og tætheden på den gældende ramme, og derfor er der udarbejdet Tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017.   

  Forslag om ændring af kommuneplanen har været i en forudgående offentlig høring fra den 26. juni til den 14. august 2015, og der er indkommet 9 bemærkninger, omhandlende grønne arealer, byggeriets højde og gener som følge deraf, byggeriets tæthed, trafikale forhold, byggestøj, boligsammensætning og materialets illustrationer.

  Indstilling At 1) forslag til lokalplan nr. 1037 godkendes til offentlig fremlæggelse,  

  At 2) forslag til Tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,  

  At 3) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.7.  

  Sagens forløb 14-03-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-03-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. marts 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. marts 2018.


  04-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 4. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af.

  Bilag

  Nyt vinterregulativ 2017


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af  21. marts 2018.

  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.  

  Resumé Byrådet besluttede i budgetforliget for 2013 et budget til vintertjeneste på 28,5 mio. kr., og i forlængelse heraf blev der vedtaget et nyt vinterregulativ. I samme periode blev budgettet gjort styrbart og korrigeres/efterreguleres i tråd med Vejdirektoratets salt- og sneindeks.  

  Teknik og Miljø har i årene herefter haft et årligt merforbrug på sektor 2.31 – Vejdrift, Vintertjeneste, hvilket betyder, at der med udgangen af 2016 er en akkumuleret gæld på 7,8 mio. kr.  

  Den økonomiske ubalance kan forklares i en række forhold knyttet til omfang af snerydning, investeringer, ny vejlov m.m. Med indstillingen fremlægges et revideret vinterregulativ, som bringer økonomien i balance. Det drejer sig om nedklassificering af 20% af alle klasse II-veje til klasse III-veje, samt ophør med saltning og snerydning på 60% af klasse III-stierne.  

  Nedjusteringen af serviceniveauet vil påvirke trafikken generelt, herunder busdriften og fremkommeligheden på det strategiske vejnet samt færdslen på stinettet – især uden for Ringgaden. (se bilag 2: Notat om ændring)

  Indstilling Det indstilles:  

  At 1) Byrådet vedtager nyt vinterregulativ som beskrevet i bilag 1, hvilket fremadrettet får området i balance.  

  At 2) At det akkumulerede underskud afdrages over 3 år, ved nedjustering af budgettet 2,6 mio. kr. pr. år i 2017-2019 på den øvrige vejdrift.

  Sagens forløb 31-08-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  04-09-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4.september 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. august 2017.

  Rådmand Bünyamin Simsek kan ikke anbefale, at serviceniveauet ændres.
  13-09-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13.september 2017.
  18-09-2017 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  12-03-2018 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  21-03-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Jan Ravn Christensen, Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen anbefaler, at serviceniveauet på supercykelstier og sikre skoleveje øges.

  Heidi Bank og Almaz Mengesha tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
  04-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 4. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af  21. marts 2018.

  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Lokalplan 1020, Malling Syd - Endelig


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 12. marts 2018.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1020, Boliger mellem Krekærlundsvej og Synnedrupvej, Malling Syd og Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017.

  Resumé Lokalplanen gælder for et areal på ca. 32 ha i det sydlige Malling. Området er afgrænset mod nord af et næsten færdigt udbygget blandet boligområde, mod vest af Oddervej, mod syd af Synnedrupvej og mod øst af den kommende letbane mod Odder.  

  Lokalplanområdet er beliggende i landzone og er ved planens udarbejdelse overvejende kommunalt ejet. Der er inden for lokalplanområdet fire privatejede matrikler. De private ejere kan fortsætte den eksisterende lovlige anvendelse, så længe dette ønskes.  

  Mod syd, vest og øst grænser området op til det åbne land. Området vejbetjenes fra Krekærlundvej og sættes, via en hovedsti, i forbindelse med de eksisterende boligområder nord for Krekærlundsvej og dermed stisystemerne og skolevej i det øvrige lokalsamfund.  

  Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til boligformål i form af åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse. Der forventes at blive etableret ca. 325 nye boliger indenfor lokalplanområdet. En del af området må anvendes til offentlige formål i form af institutioner og botilbud.  

  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen udlagt til et byudviklingsområde til boliger, men er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen hvad angår det maksimale etageantal.  

  Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 18. maj til 3. august 2017. I høringsperioden er der indkommet fem bemærkninger til forslaget fra beboere og foreninger i Malling.

  Indstilling At 1) Forslag til Lokalplan nr. 1020, Boliger mellem Krekærlundsvej og Synnedrupvej, Malling Syd vedtages endelig med de ændringer, der fremgår af afsnit 5.5 og bilag 7,  

  at 2) Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt med den ændring der fremgår af bilag 7, og  

  at 3) de indkomne bemærkninger fra den offentlige høring af lokalplanforslaget besvares som beskrevet i bilag 7.

  Sagens forløb 10-01-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  15-01-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. januar 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. december 2017.


  24-01-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. januar 2018.
  12-03-2018 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Almaz Mengesha var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  04-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 4. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 12. marts 2018.

  Bilag

  Lokalplan 1078, Kommunehospitalet - Endelig


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 21. marts 2018.

  Enhedslisten de Rød Grønnes byrådsgruppe tog forbehold vedrørende grønne områder.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1078 Byintegreret universitetsformål, herunder boliger og erhverv ved Nørrebrogade, det tidligere Kommunehospital, og Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017, forslag til udbygningsaftale og forslag til Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering.

  Resumé Lokalplan 1078 gælder for det tidligere Kommunehospital. Yderligere omfatter lokalplanen to villaer øst for hospitalsgrunden og Peter Sabroes Gade, samt et areal syd for Nørre Boulevard, som i dag anvendes til parkering.  

  Formålet med lokalplanen er at muliggøre en ændring af anvendelsen af området fra hospitalsformål til universitetsrelateret anvendelse samt at give mulighed for byaktiviteter med bolig, erhverv og butikker i relation til universitet.  

  Lokalplanområdet er ca. 100.200 m2 stort og beliggende i byzone. Lokalplanen muliggør 141.300 m2 etagemeter heraf 63.500 m² nybyggeri svarende til en samlet bebyggelsesprocent på 142.  

  Området er ved planens udarbejdelse ejet af Regionen.  

  Der er udarbejdet en miljørapport til vurdering af planforslagenes påvirkning. 

  En omdannelse af hospitalsområdet til universitetsformål forudsætter en ændring af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg til kommuneplanen.   L

  Lokalplanen ledsages af et forslag til udbygningsaftale.  

  Forslag til Lokalplan nr. 1078, Tillæg nr. 124 til Kommuneplan 2013, forslag til udbygningsaftale samt forslag til miljørapport har været fremlagt offentligt fra den 5. december 2017 til den 30. januar 2018. Der er modtaget 6 høringssvar.  

  Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer af forslaget til lokalplanen. Dog er der indgået en aftale mellem bygherre, Letbanen og Aarhus Kommune om en ny placering af omformerstationen indenfor delområde II. 

  Inden for delområde II er ca. 5.900 m² boligareal forbeholdt almene boliger.

  Indstilling At 1) forslag til Lokalplan nr. 1078 Byintegreret universitetsformål herunder boliger og erhverv ved Nørrebrogade, det tidligere Kommunehospital, vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.8,  

  At 2) forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt,  

  At 3) forslag til udbygningsaftale vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.3,  

  At 4) forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering vedtages endeligt, som den fremgår af indstillingens bilag 3 og  

  At 5) indsigelser besvares, som det fremgår af bilag 5

  Sagens forløb 08-03-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  12-03-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. marts 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 27. februar 2018.

  Sættes på byrådets dagsorden på onsdag.
  14-03-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 14. marts 2018.
  21-03-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank, Jan Ravn Christensen, Liv Gro Jensen og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Keld Hvalsø Nedergaard tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
  04-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 4. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 21. marts 2018.

  Enhedslisten de Rød Grønnes byrådsgruppe tog forbehold vedrørende grønne områder.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Lokalplanforslag nr. 1078 samt kommuneplan-tillæg nr. 124

  Bilag 2: Forslag til Miljørapport, LP 1078

  Bilag 3: Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering, LP 1078

  Bilag 4: Bemærkninger fra den offentlige høring for LP 1078

  Bilag 5: Teknik og Miljøs forslag til besvarelse af høringssvar til LP 1078

  Bilag 6: Forslag til ænderinger i forslag til LP 1078

  Bilag 7: Forslag til ændringer på kortbilag, LP 1078

  Bilag 8: Forslag til udbygningsaftale, LP 1078

  Bilag 9 :Hensigtserklæring om aftale mellem FEAS, Letbanen og Ejendomme

  Bilag 10: Principaftale om almene boliger i delområde II

  Bilag 11: Fra Kommunehospitalet til Universitetsby - Byliv 24-7

  Bilag 12: Indstilling, LP 1078 - OF

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 15.03.2018

  Bilag 1 til notat: Bemærkninger fra den offentlige høring for LP 1078

  Bilag 2 til notat: Lokalplan 1078

  Foretræde Nørrestenbro Beboerforening

  Foretræde Studenterrådet ved Aarhus Universitet

  Forslag fra EL om kommunal kontrolinstans


  Beslutning Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. april 2018.
  Den 19. november 2017

  Kære borgmester Jacob Bundsgaard

  Du bedes venligst foranledige, at nedenstående forslag bliver behandlet på førstkommende byrådsmøde.

  Med venlig hilsen
  Jette Jensen
  Enhedslisten de rød-grønne


  Forslag om kommunal kontrolinstans

  Aarhus byråd har besluttet at igangsætte initiativer til opfølgning på arbejds- og uddannelsesklausulerne i forbindelse med udbud.
  Der er udarbejdet fælles retningslinjer for opfølgningen, således at der sikres en ensartet og tilstrækkelig opfølgning i hele kommunen.
  Stikprøvekontroller i forhold til arbejds- og uddannelsesklausulerne udføres i dag af et eksternt firma. Erfaringer fra København viser imidlertid, at opgaven med stikprøvekontroller med fordel kan løses som en kommunal opgave – med den fordel at opgaven løses billigere – og med den sidegevinst, at kommunen har nemmere ved at opbygge et tillidsforhold til de ansatte ved kommunens leverandører end et eksternt firma har og dermed har lettere ved at få de oplysninger, der er relevante for at sikre overholdelse af arbejds- og uddannelsesklausulerne.

  Byrådet beslutter derfor, at Aarhus kommune opretter et internt kontrolteam til at varetage opgaven med stikprøvekontroller i forhold til arbejds- og uddannelsesklausuler fremfor at bruge et eksternt firma.

  Sagens forløb 29-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 29. november 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  20-03-2018 Borgmesterens Afdeling
  1. Konklusion 

  Det fremgår af de retningslinjer, som Byrådet godkendte den 11. oktober 2017, at stikprøvekontrollerne gennemføres af en ekstern leverandør. Det fremgår også, at der vil blive gennemført en årlig evaluering af kommunens kontrolpraksis. 

  Arbejdet med at tilrettelægge kontrolindsatsen for 2018 blev påbegyndt i umiddelbar forlængelse af byrådets vedtagelse af de fælles retningslinjer den 11. oktober 2017.  

  Dermed arbejdes der allerede med det udgangspunkt, at stikprøvekontrollerne i 2018 foretages af et eksternt firma.  

  Det er muligt, at erfaringer fra Københavns Kommune og Aarhus Kommune på sigt vil pege på, at det vil fordelagtigt at etablere en intern kontrolinstans i stedet.  

  Det foreslås derfor, at Byrådet ikke vedtager Enhedslistens forslag. 

  I stedet overvejes muligheden for intern kontrol i forbindelse med de fremtidige evalueringer af Aarhus Kommunes kontrolpraksis på området.
  03-04-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings udtalelse af 20. marts 2018, som Magistraten kan henholde sig til.
  Keld Hvalsø henholder sig til Enhedslisten de Rød Grønnes oprindelige forslag.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. april 2018.
  30-05-2018 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde udtalelsen fra Borgmesterens Afdeling af d. 20. marts 2018.
  06-06-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. juni 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 30. maj 2018.

  Bilag

  Forslag fra V om fokus på iværksættere og små-mellemstore virksomheder (SMV)


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med udtalelse fra Borgmesterens Afdeling af 7. marts 2018.
  Beslutningsforslag                                                                         06.11.17  

  Fokus på iværksætter og små-mellemstore virksomheder (SMV)  

  Baggrund: Forslaget er udarbejdet sammen med Sander Jensen fra Alternativet og Venstre.  

  På et debat møde hos Officelab blev det igen bekræftet at iværksætterne i byen ser sig fuldstændigt overset og at der er ensidigt fokus på de store virksomheder. At der er fokus på de store virksomheder er godt, men der skal være balance ift andelen af virksomheder i Århus. Der er behov for et skærpet og målrettet fokus på iværksætter og små og mellemstore virksomheder.  

  Store virksomheder har adgang til Borgmesterens kontor og manpower til at navigerer rundt i den komplekse kommunale forvaltning. Vi ønsker at fokus, opmærksomhed og opbakningen også rettes imod iværksætterne og de små og mellem store virksomheder, den direkte dialog med dem viser med tydelighed at dette ikke er sket  

  Aarhus Kommune skal værdsætte dem, som starter virksomheder og skaber fremtidens job. Uanset om det er en malersvend eller en it-virksomhed, der drømmer om en børsnotering. Alle små og mellemstore virksomheder gør en kæmpe forskel for Aarhus, og det skal vi hylde og fejre mener Alternativet og Venstre.      

  Forslag:
  Fokus – Iværksætterpris: Aarhus Kommune skal hylde og fejre alle iværksætter. Kommunen skal indstille og uddele flere typer af iværksætterpriser, der uddeles til mennesker og virksomheder, der skaber vækst, nytænkning og nye virksomheder i Aarhus. Det kan være flere kategorier, som hurtigst vækst, mest bæredygtige eller mest innovative ide. Det vigtigste er, at vi hylder dem, der gør en forskel.     

  Dette kan iværksætterne aktivt bruge i deres markedsføring, blive set og hørt.  

  Borgmesterens afdeling skal sammen med, brancheorganisationer, Sociale forhold og beskæftigelse mm. sætte en proces i gang mhp. at komme med et bud på hvordan kriterierne for prisen kunne sætte sammen, hvordan den politiske fokus fra Rådhuset kan rettes mod iværksætterne og SMV´erne, således det ikke kun er mellemstore og store virksomheder der rettes fokus på.  

  Nytårsbriefing for iværksætter og små-mellemstore virksomheder (SMV)

  Aarhus Kommune skal også invitere de små- og mellemstore virksomheder til nytårskur/briefing hvert år på rådhuset. I dag inviterer Borgmesteren det mere ”etablerede” erhvervsliv, som man inviterer hvert år. Der er ofte genganger i flere processer og en alt for snæver kreds af virksomheder der er kontakt med. Det skal vi også gøre i et separat arrangement for både den nystartede tømrersvend, kaffebaren, advokaten eller de succesfulde it-programmører. Således anerkendes den mod og vilje iværksætterne og MSV´erne har udvist og der vil blive mulighed for at sætte fokus på, det de lige netop har brug for og behov for at få endnu mere succes med deres virksomheder.      

  P.v.a. Venstres Byrådsgruppe  

  Bünyamin Simsek og Theresa Blegvad

  Sagens forløb 15-11-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. november 2017.
  29-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 29. november 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  07-03-2018 Borgmesterens Afdeling
  1.     Konklusion 
   
  I beslutningsforslaget fra Venstre foreslås det bl.a. at: 

  Aarhus Kommune skal indstille og uddele flere typer af iværksætterpriser, der uddeles til mennesker og virksomheder, der skaber vækst, nytænkning og nye virksomheder i Aarhus .

  Aarhus Kommune skal invitere de små- og mellemstore virksomheder til en separat nytårskur/briefing hvert år på rådhuset  

  Da der allerede findes en række forskellige iværksætterpriser både i kommunalt og ikke-kommunalt regi kan Borgmesterens Afdeling ikke anbefale, at der igangsættes flere iværksætterpriser. Borgmesterens Afdeling kan heller ikke anbefale, at der afholdes en separat nytårskur for de små og mellemstore virksomheder. En af styrkerne ved den nuværende årligt tilbagevendende nytårsbriefing på Rådhuset er netop, at alle virksomheder har mulighed for at mødes og netværke på tværs af størrelse og branche.

  Borgmesterens Afdeling anbefaler, at Aarhus Kommune i stedet arbejder for at styrke og profilere de forskellige iværksætterpriser, der allerede findes, og   at Aarhus Kommune fremadrettet arbejder målrettet på, at indholdet i den årlige nytårsbriefing på Rådhuset afspejler den mangfoldighed af virksomheder, der findes i Aarhus. 
  03-04-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings udtalelse af 7. marts 2018, som Magistraten kan henholde sig til.
  Rådmand Bünyamin Simsek henholder sig til Venstres oprindelige forslag.
  Økonomiudvalget anmodes om at have særligt fokus på iværksættere.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med udtalelse fra Borgmesterens Afdeling af 7. marts 2018.

  Bilag

  Bevilling til inkubationsmiljøet Ideas Lab


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af  9. april 2018.

  Resumé Ideas Lab er en inkubator, der udvikler talenter og giver mulighed for både konkret idé-udvikling, adgang til netværk og stiller et fysisk arbejdsrum til rådighed for iværksættere og startup-virksomheder inden for den digitale visuelle industri. De iværksættere, der er en del af Ideas Lab, kombinerer det nyeste inden for spil, Virtual Reality, Artificial Reality, film, animation og lyd. Den viden og erfaring det skaber, sætter iværksætterne i spil blandt helt andre brancher inden for både det offentlige og det private erhvervsliv.  

  Ideas Lab blev opstartet d. 1. januar 2017 og er udformet som et inkubationsmiljø, der kan rumme talent fra byens videregående uddannelser, forskere, iværksættere samt byens erhvervsliv.  

  Formålet med Ideas Lab er at understøtte udviklingen af morgendagens erhvervstalenter inden for de digitale visuelle industrier, gennem et tæt samarbejde med især Filmby Aarhus’ etablerede virksomheder indenfor den digitale visuelle industri (herefter DVI), Aarhus Universitet og VIA Film & Transmedia og aftagervirksomheder.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1) Aarhus byråd bevilger 1 mio. kr. fra erhvervspuljen til videreførelse og udvikling af Ideas Lab i 2018 - 2021. Bevillingen fordeles på følgende måde: 250.000 kr. i 2018, 250.000. kr. i 2019, 250.000 kr. i 2020 og 250.000 kr. i 2021.

  Sagens forløb 09-04-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 5. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af  9. april 2018.

  Bilag

  Nyt kommissorium for Udvalget for mangfoldighed og ligestilling


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. april 2018.

  Dansk Folkeparties og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.  Resumé På baggrund af Byrådets beslutning den 15. november 2017 om at revitalisere Udvalget for mangfoldighed og ligestilling, skal Byrådet vedtage et kommissorium for udvalget, som indeholder konkrete opgaver, der skal løses indenfor de kommende to år (fremover benævnes Udvalget for mangfoldighed og ligestilling som udvalget)  

  Udvalgets vision er at realisere fortællingen om Aarhus for alle borgere uanset religion, etnicitet, seksualitet, køn, alder og handicap.  

  For at efterleve visionen, har udvalget valgt to indsatsområder, hvor der indenfor indsatsområderne er henholdsvis 3 og 5 opgaver:  

  Indsatsområde 1: Debat om ”mod til rummelighed”.  

  Indsatsområde 2: Aarhus, en god og attraktiv by for LGBT-personer at bo og arbejde i. (LGBT er en ofte anvendt forkortelse for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede personer).  

  Indsatsområderne samt de konkrete opgaver er uddybet i kommissoriet.  

  De to indsatsområder er udvalgt på baggrund af oplæg fra forskellige personer fra bysamfundet samt undersøgelser der viser, at der indenfor de områder er nogle udfordringer, som der er behov for at blive taget hånd om, hvis Aarhus skal være en god by for alle.  

  Mange undersøgelser peger på et behov for øget rummelighed og tolerance i samfundet, for at modvirke hadforbrydelser, diskrimination og ensomhed. Ligeledes viser undersøgelser, at selv om de fleste LGBT-personer er ressourcestærke mennesker med karriere og familieliv, så trives LGBT-personer generelt dårligere, har oftere selvmordstanker, dårligere sundhed og oplever i højere grad diskrimination i offentligheden og på arbejdspladsen end den øvrige del af befolkningen.  

  Indstilling Det indstilles at; Byrådet vedtager kommissoriet for Udvalget for mangfoldighed og ligestilling, 2018-2020

  Sagens forløb 09-04-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 23. marts 2018.

  Rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen tog forbehold.

  Rådmand Jette Skive kan ikke tiltræde indstillingen.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. april 2018.

  Dansk Folkeparties og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.  Bilag

  Lisbjergskolen – anlægsbevilling til etape 2


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 11. april 2018.
  Indstillingen omhandler anlægsbevilling til etape 2 af Lisbjergskolens udbygning.

  Resumé Byrådet vedtog den 2. december 2015 igangsætning af helhedsplan for Lisbjergskolen ved frigivelse af projekteringsbevilling.

  Med denne indstilling foreslås det, at Lisbjergskolen udbygges til en fuldt udbygget tresporet skole. Projektet omfatter lokalefællesskaber til undervisning og fritid, 13 hjemområder[1], idrætsfaciliteter, faglokale til musik, garderober og toiletter.

  Byggeriet skal understøtte Lisbjergskolen som “åben skole” - en lokal forankret skole med et globalt udsyn.

  Lisbjergskolen skal tilbyde læringsrum, der spænder fra det praktisk/kreative til det akademiske. Det betyder rum til praktiske aktiviteter, kreative aktiviteter, fagfaglige akademiske rum, og ikke mindst rum med plads til tværfaglighed og projekter.

  Anlægsprojektet foreslås gennemført som ét projekt over to år, alternativt vil skolen skulle udbygges i mindre dele over syv år. Det vil være meget forstyrrende for den daglige drift og anlægsøkonomisk uhensigtsmæssigt.

  Indstilling Det indstilles:
  At 1)    Lisbjergskolen færdigbygges til en fuldt udbygget tresporet skole ved gennemførelse af etape 2 af skolens oprindelige anlægsprojekt.

  At 2)    der gives tillæg på 29,1 mio. kr. til anlægsbevilling på 13,2 mio. kr. til færdiggørelse af etape 2 på Lisbjergskolen. Anlægsbevillingen finansieres med 0,9 mio. kr. fra skoleudbygningsprogrammet, 18,5 mio. kr.  fra KB til fremsynet skoleudbygning og 9,7 mio. kr., der mellemfinansieres fra reserven til skoleudbygning, idet beløbet efterfølgende findes i den samlede byudviklingsøkonomi i lokalområdet.

  At 3)    der frigives rådighedsbeløb på 42,3 mio. kr. til anlægsprojektet fordelt med 0,5 mio. kr., der er anvendt i 2017, 10,1 mio. kr. i 2018, 21,1 mio. kr. i 2019 og 10,6 mio. kr. i 2020.

  At 4)    2 pct. af den samlede anlægssum på 42,3 mio. kr. til udbygningen af Lisbjergskolen anvendes til intern projektledelse af anlægsprojektet.

  Sagens forløb 01-03-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Børn og Unge foreslår i indstillingen, at 9,7 mio. kr. finansieres af byudviklingsøkonomien i lokalområdet. I budgetforliget for B2018 står: ”Byudviklingen og befolkningsvæksten vil på sigt også give behov for skoleudbygning flere andre steder i Aarhus Kommune. Frem mod Budget 2019 anmodes Børn og Unge om i samarbejde med Borgmesterens Afdeling at vurdere behovet for nybyggeri af yderligere skoler på baggrund af de langsigtede prognoser for befolkningsudviklingen, og på denne baggrund udarbejde en plan for det fremadrettede arbejde med løbende at tilvejebringe de nødvendige beslutningsoplæg. Forligspartierne forudsætter, at finansieringen kan tilvejebringes via skoleudbygningsprogrammet, byudviklingsøkonomien samt i forbindelse med den næste 10-årige investeringsplan.” Planen skal jf. B2018 udarbejdes frem mod B2019, og det gælder ud over skoler også idrætsfaciliteter jf. B2018. Arbejdet er igangsat af de involverede afdelinger.

  Borgmesterens Afdeling finder, at byrådet - inden der træffes beslutning om enkeltprojekter med finansiering via byudviklingsøkonomi - skal have ovennævnte plan for beslutningsgrundlag om projekter finansieret af byudviklingsøkonomi. Som led heri bør byrådet have et samlet overblik over alle de projekter, hvor byudviklingsøkonomi forventes at blive foreslået som finansiering, således at der kan foretages en eventuel prioritering blandt projekterne, inden de fremsendes som særskilte indstillinger. Der skal jf. budgetforliget også indtænkes udbygning af idrætsfaciliteter og lokale samlingssteder til fritids- og foreningslivet, samt eventuelt andre kommunale eller lokale funktioner.

  Endvidere er der i denne indstilling ikke tale om ”nybyggeri af yderligere skoler”, og projektet er derfor ikke umiddelbart dækket af beslutningen fra budgetforliget. Borgmesterens Afdeling foreslår i stedet, at de 9,7 mio. kr. finansieres af de midler, der i budgetforliget for B2018 blev givet til faglokaler i 2020 og 2021.

  Borgmesterens Afdeling skal desuden gøre opmærksom på, at KB`en til fremsynet skoleudbygning overtrækkes med indeværende indstilling. KB`en anvendes til mellemfinansiering i særlige tilfælde, hvor skoleprognosen (endnu) ikke begrunder finansiering via reserven til skoleudbygning. Borgmesterens Afdeling foreslår derfor, at der ikke finansieres flere projekter fra KB`en, før den igen er fyldt op som følge af, at skoleudbygningen bekræftes af nye befolkningsprognoser.

  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.
  05-03-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 5. marts 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og unges indstilling af 31. januar 2018 i overensstemmelse med påtegning af 1. marts 2018 fra Borgmesterens Afdeling.

  Status for arbejdet, aftalt i budgetforliget, fremlægges i forbindelse med en udvalgsbehandling.

  Rådmand Bünyamin Simsek og rådmand Thomas Medom tog forbehold overfor påtegningen fra Borgmesterens Afdeling.
  14-03-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 14. marts 2018.
  04-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. april 2018.
  11-04-2018 Børn og Unge-udvalget
  Beslutning ikke frigivet
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 11. april 2018.

  Bilag

  Forslag fra S: Vejnavngivning


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. april 2018.
  Vejnavngivning

  Baggrund:
  Vi finder det klogt at have stor omtanke med navngivningen af veje. Navne på veje, gader m.m. er en bys og et områdes historie. Det kan dreje sig om naturmæssige lokaliteter, et fuglekvarter eller veje opkaldt efter mænd og kvinder.

  Når det drejer sig om navne på mænd og kvinder, sker navngivningen ofte i forbindelse med en bestemt hændelse, hyppigst ved dødsfald (John Stampe, Flemming Bamse Jørgensen) Eller i sjældne tilfælde ønsker man at hædre et menneske, mens det endnu lever. (Eksempelvis: Jens Chr. Skou, Rolf Haugstrup).

  En kommune sender et vigtigt signal med sin navngivning af veje. Vi har specielt fokus på, at man i langt højere grad også husker kvinderne. Vi lavede en optælling i 2003, hvor antallet af veje opkaldt efter kvinder var 1,8%. I 2018 er den steget til 7,3%.

  I København har man et egentligt Vejnavnenævn, som er det officielle organ for navngivning af veje, pladser, parker m.v. Nævnets opgave er at behandle alle navngivningssager og afgive indstillinger til Teknik- og Miljøudvalget, der træffer den endelige beslutning. Vejnavnenævnet består af fire medlemmer udpeget af Borgerrepræsentationen. Teknik- og Miljøborgmesteren er født formand for nævnet.

  Vejnavngivning er en vigtig del af en bys identitet. En identitetsmarkør. Vi foreslår derfor, at man nærmere undersøger, hvorledes man gør i forskellige kommuner, set i lyset af vores nuværende praksis. Dette med henblik på at skaffe sig et godt beslutningsgrundlag til kommende vejnavngivning.

  Derfor foreslår Socialdemokratiet:
  At Aarhus byråd beslutter at sætte fokus på navngivningen af gader, veje, torve m.m. Det kan eksempelvis ske ved at følge Københavns model med et egentligt Vejnavnenævn. Der kan også være modeller i andre kommuner, som kan inspirere os. Det besluttes, at der sættes et analysearbejde i gang, som kan danne grundlag for en egentlig beslutning.

  På vegne af Socialdemokratiet i Aarhus Byråd
  Lone Hindø og Ango Winther

  Sagens forløb 18-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. april 2018.
  04-06-2018 Teknisk Udvalg
  Et enigt udvalg opfordrer til, at forvaltningen, når der opkaldes veje og pladser efter personer, opkalder et flertal efter kvinder, i overensstemmelse med den praksis, der har været de seneste år.

  Udvalget anbefaler, at Teknisk Udvalg fungerer som følgegruppe og modtager en årlig orientering om status.
  20-06-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 20. juni 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forespørgsel fra EL: Udtalelse om regeringens ghettoplan


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 18. april 2018.
  Repræsenterer 8 magistratsmedlemmers brev til regeringen med opbakning tilregeringens ”Ghettoplan..” "Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030" Århus Byråd?

  20. marts 2018 har otte af magistratens medlemmer på Århus Kommunes brevpapir sendt brev til fem af ministrene i regeringen. Brevet er også sendt til pressen – men brevet findes ikke på Århus Kommunes hjemmeside.

  Det forekommer for enhedslisten, demokratisk set uhensigtsmæssigt og meget beklageligt, at man ved brug af kommunens brevpapir giver offentligheden det indtryk, at hele byrådet står bag de otte brevskriveres opbakning til Ghettoplanen. Er det borgmesterens hensigt at byrådet eller magistraten skal fremstå som afsender?

  Af brevet fremgår, at de otte ”.. har med stor interesse læst regeringens udspil, og vi hilser de fleste af forslagene velkomne. Samtidig har vi nogle overvejelser og bekymringer, som vi gerne vil dele med jer”. Hvorefter de otte opregner 6 punkter, som giver dem anledning til overvejelser og bekymring ”, først og fremmest kommunens økonomi.

  Det er iøjnefaldende, at ingen af de otte partirepræsentanter ser anledning til at ytre bekymring over forslag om dobbelt-straf, forslag om udsættelse af beboere, forslag om tvangsforanstaltninger over for boligforeninger, forslag om slagtning af landsbyggefonden, bortfald af familieydelser, sanktioner over for ”dårligt præsterende folkeskoler”, daginstitutionstvang, ….

  Lad mig spørge alle otte: Er det med fuldt overlæg at disse bekymringer ikke findes i den fælles henvendelse?

  Magistratens møde 19. marts 2018 har under ”lukket dagsorden” et punkt 10. Regeringens ghettoudspil – konsekvenser for Aarhus Kommune og interessevaretagelse. Det fremgår ikke, magistraten har vedtaget at sende brevet. Det fremgår ikke, at Enhedslistens magistratsmedlem har taget afstand fra at sende et sådant brev. Udkast til brevet ligger ikke som bilag.

  Enhedslisten mener:

  Hvis Århus Kommune skal udtale sig om regeringens ”Ghettoplan”, bør det ske efter en offentlig debat, hvor partierne i byrådet har mulighed for at ytrer sig om alle 22 forslag i ”Ghettoplanen” - altså både planens enkelte elementer og dens hele fremmedfjendske sprogdragt og indhold.

  Lone Norlander Smith & Keld Hvalsø

  Sagens forløb 18-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 18. april 2018.
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Rådmanden besvarede forespørgslen i byrådets møde den 2. maj 2018.

  Bilag

  Forslag fra S, V, RV, SF, KF, LA, ALT, EL og DF om Strategi for veteranindsatserne


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 18. april 2018.
  Strategi for veteranindsatserne
  Vi foreslår, at der udarbejdes en overordnet strategi for veteranindsatserne i Aarhus kommune. Endvidere besluttes en samlet politisk strategi for en helhedsorienteret indsats for veteranområdet.

  Baggrund
  Det er vigtigt, at veteranerne ikke oplever sig tabt i systemet eller bliver kastebold imellem flere instanser. I Aarhus kommune er der knap 1400 veteraner og ca. 10 % har PTSD. Uanset om man er traumatiseret eller ej, så er der brug for en strategi og en koordineret tværgående indsats, der kan hjælpe veteranerne tilbage til samfundet og en værdig tilværelse. Der skal være et samarbejde imellem alle relevante indsatser/instanser. Endvidere er det vigtigt at få god kontakt til veteranerne på så tidligt et tidspunkt som muligt med henblik på at få en god overgang fra militæret til det civile samfund og komme i beskæftigelse/uddannelse. Politikken skal bygge videre på allerede eksisterende indsatser samt gælde for alle veteraner, også for dem der ikke har været udsendt af forsvaret.

  En veteranpolitik skal have fokus på:
  • Tidlig indsats og empowerment.
  • Overgang fra militær til civilsamfund
  • Arbejdsidentitet, beskæftigelse, uddannelse og karriere. Endvidere afdække om der er brug for en mentor
  • Fritidsaktiviteter
  • De hårdt psykisk sårede
  • Familie og børn. Evt. hjælp til at genskabe relationer i familien
  • Kortlægning af eksisterende indsatser
  • Samarbejde på tværs
  • Én koordineret indgang
  • Behandling hvor det er nødvendigt - indeholdende rådgivnings- og rehabiliteringstilbud
  • Indsatserne skal være målrettede såvel fysiske som psykiske skader. Ved fysiske skader kan der være tale om særlige hjælpemidler og tilgængelige boliger
  • Styrke samarbejde med frivillige organisationer.

  Vi ønsker derfor:
  - at der nedsættes en tværmagistratslig arbejdsgruppe, der sammen med relevante organisationer og aktører udformer en veteranpolitik.

  På vegne af hhv. Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Enhedslisten, Alternativet og DF
  Lone Hindø, Anette Poulsen
  Peter Sporleder, Gert Bjerregaard
  Thomas Medom
  Eva Borchorst Mejnertz
  Marc Perera Christensen
  Almaz Mengesha
  Keld Hvalsø
  Liv Gro Jensen
  Knud Mathiesen

  Sagens forløb 18-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 18. april 2018.
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 2. maj 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Boligbebyggelse i 5 etager, Peder Skrams Gade 53


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 18. april 2018.
  Tilladelse til at opføre etageboligbebyggelse i 5 etager på Peder Skrams Gade 53, Aarhus N og Steen Billes Gade 2, 8200 Aarhus N.

  Resumé Det ansøgte projekt forudsætter, at de to ejendomme sammatrikuleres, og at den eksisterende ejendom på Peder Skrams Gade 53 nedrives.  

  Byggeriet opføres som sluttet bebyggelse i gadelinjen som tilstræbt i kommuneplanen, og den øverste etage udformes som en mansardetage. Ansøger har bearbejdet projektet i dialog med stadsarkitekten og Byggeri.  

  Der skal foretages en helhedsvurdering af projektet, og projektet har som led i byggesagsbehandlingen været sendt i partshøring hos de omkringboende.  

  Der er fremkommet flere indsigelser mod byggeriet, navnlig vedrørende: skyggeforhold, lysforhold, byggeriets højde og omfang, tab af udsigt, tab af ejendomsværdi, indbliksforhold, parkering, indpasningsgrad og byggeprocessen.  

  Teknik og Miljø vurderer, at projektet er tilpasset området, at projektet indebærer en god bygningsmæssig helhedsvirkning, samt at generne for nogle af de omboende ikke ligger ud over det forventelige i et midtbyområde, hvor kommuneplanrammen giver mulighed for byggeri i 5 etager.

  Indstilling At Byrådet godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de fornødne tilladelser og dispensationer.

  Sagens forløb 22-03-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistaten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  03-04-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 16. marts 2018.
  Rådmand Jette Skive og Keld Hvalsø tog forbehold.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 18. april 2018.
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 2. maj 2018.
  04-06-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Jan Ravn Christensen og Keld Hvalsø ser gerne, at man reducerer den højeste bygning med en etage eller gør tagetagen mere skrå.

  Liv Gro Jensen ser gerne, at der sker en tilpasning af byggeriet.
  20-06-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 20. juni 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 4. juni 2018.

  Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Stor udvalgsvarebutik i Clemensborg


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 18. april 2018.
  Tildeling af kvote til stor udvalgsvarebutik i Clemensborg.

  Resumé Denne indstilling er en opfølgning på muligheden for at kunne etablere to store udvalgsvarebutikker i City, jf. Kommuneplan 2017. Konkret er der et ønske om én udvalgsvarebutik på ca. 3.800 m2, som kan opnås ved en omdisponering af eksisterende butikker i Clemensborg.  

  I henhold til Kommuneplan 2017 kan to af tre store udvalgsvarebutikker på over 2.000 m2 opføres i City i den aktuelle byrådsperiode 2017-2021.  

  Teknik og Miljø anbefaler, at Byrådet tildeler muligheden for at etablere en udvalgsvarebutik på ca. 3.800 m2 i Clemensborg. Ombygningen vil kræve en dispensation fra Lokalplan nr. 599, som bestemmer, at butikker ikke må overstige et areal på 1000 m2.

  Indstilling At 1) en af Kommuneplan 2017’s to muligheder for etablering af udvalgsvarebutikker på over 2.000 m2 i City tildeles projektet for sammenlægning af butikker i Clemensborg, og  

  At 2) at tildelingen udmøntes på baggrund af mulighederne i Kommuneplan 2017.

  Sagens forløb 05-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-04-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 23. marts 2018.

  Keld Hvalsø tog forbehold.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 18. april 2018.
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 2. maj 2018.
  30-05-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank, Jan Ravn Christensen, Liv Gro Jensen og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Keld Hvalsø tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
  06-06-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. juni 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 30. maj 2018.

  Bilag

  Dispensation fra lokalplan nr. 815 – Lighthousebyggeriet


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 18. april 2018.
  Ansøgning om dispensation fra byggefelt H i delområde I i lokalplan nr. 815 – Blandet byområde på Nordhavnen Århus Midtby.

  Resumé Der er søgt om at opføre højhusbyggeriet Lighthouse med erhverv og bolig i byggefelt H i delområde I i lokalplan nr. 815.  

  Projektet forudsætter, at der meddeles dispensation fra bestemmelser i lokalplanen.  

  En nabohøring har medført en række indsigelser. I indsigelserne peges der hovedsageligt på basens udformning, udsigtsforringelse, reduktion af promenade og fællesarealer, samt at den ændrede placering ikke er i linje og harmoni med den øvrige bebyggelse.  

  Selve dispensationsansøgningen angår dog alene placeringen af højhuset, og der er endnu ikke taget stilling til basens udformning.  

  Teknik og Miljø vurderer ikke, at en dispensation vil medføre udsigtsforringelse eller en reduktion af promenaden. Der vil ikke ske en ændring i arealerne udlagt til fælles opholdsarealer, men der vil ske en mindre ændring i de arealer, der er udlagt til færdsels- og opholdsareal.

  Teknik og Miljø vurderer endvidere ikke, at den ændrede placering vil medføre en disharmoni med den øvrige bebyggelse på Aarhus Ø.

  Indstilling At byrådet godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de fornødne dispensationer.

  Sagens forløb 05-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-04-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. marts 2018.

  Keld Hvalsø tog forbehold.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 18. april 2018.
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 2. maj 2018.
  07-05-2018 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  16-05-2018 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 16. maj 2018.

  Bilag

  Lokalplan 1024 – Vestpassagen - Endelig


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 11. april 2018.

  Venstres byrådsgruppe tog forbehold vedrørende højden af byggeriet mod Vestergade og mod gården.

  Enhedslisten de Rød Grønnes og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1024 Vestpassagen - Boliger, erhverv og butikker mellem Mølleparken og Vestergade, Aarhus Midtby, og Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017.

  Resumé Lokalplanen omfatter det gamle hovedbibliotek og området omkring.  

  Lokalplanområdet har et areal på 5.932 m2. Det er beliggende i byzone, anvendes i dag til offentlige formål og er ved planens udarbejdelse offentligt ejet.   

  Planen har til formål at sikre områdets fremtidige anvendelse til hostel i det tidligere Hovedbibliotek samt erhverv, detailhandel og ca. 70-100 boliger i den øvrige del af lokalplanområdet. Herudover etableres en ny forbindelse i byen i form af en offentlig passage mellem Vestergade og Mølleparken via gårdrummet og det tidligere hovedbibliotek – Vestpassagen.  

  Den maksimale bebyggelsesprocent for den samlede karré fastlægges til 210, hvilket muliggør et samlet etageareal på ca. 13.000 m².  

  Forslag til lokalplan 1024 og forslag til kommuneplantillæg 71 til Kommuneplan 2013 har været fremlagt offentligt fra den 6. september til den 15. november 2017.  

  Der er modtaget 25 indsigelser/bemærkninger til forslagene. Derudover har Fællesrådet for Møllepark-Vestergade kvarteret faciliteret to underskriftsindsamlinger, én med 280 håndskrevne og én med 58 digitale underskrifter.

  Indstilling At 1) Lokalplan nr. 1024 Vestpassagen - Boliger, erhverv og butikker mellem Mølleparken og Vestergade, Aarhus Midtby, vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillingen afsnit 5.4 og 5.5,  

  At 2) Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.2 og  

  At 3) indsigelser og bemærkninger fremkommet under den offentlige fremlæggelse besvares som angivet i bilag 3 og 4.

  Sagens forløb 22-03-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  03-04-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. marts 2018.
  04-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. april 2018.
  11-04-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Heidi Bank, Keld Hvalsø, Liv Gro Jensen og Almaz Mengesha tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 11. april 2018.

  Venstres byrådsgruppe tog forbehold vedrørende højden af byggeriet mod Vestergade og mod gården.

  Enhedslisten de Rød Grønnes og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Lokalplan nr. 1024, Vestpassagen samt kom-muneplantillæg nr. 71

  Bilag 2 : Høringssvar 1-25

  Bilag 3: Forslag til besvarelse af høringssvar, Lokalplan 1024 – Vestpassagen

  Bilag 4: Høringssvar LP 1024 - Servitut om bebyggelse, benyttelse af 21. oktober 1909

  Bilag 5: Forslag til ændrede bestemmelser i § 5, 7 og 8

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 06.04.2018 (eftersendt 10.04.2018)

  Bilag 1 til notat: Sammenligning af konkurrenceforslag og lokalplanforslag (eftersendt 10.04.2018)

  Bilag 2 til notat: Relation til naboer og skyggediagrammer (eftersendt 10.04.2018)

  Bilag 3 til notat: Skitse med erstatningsbeplantning (eftersendt 10.04.2018)

  Foretræde Grundejerforeningen Vestre Møllesti

  Fællesrådet for Møllepark-Vestregadekvarteret

  Notat MTM 18.04.2018 (eftersendt 18.04.2018)

  Høringssvar til Statens Trafikplan 2017 - 2032


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget det endelige høringssvar.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold vedrørende afsnittet om letbanen.

  Høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032.

  Resumé Trafikplan for den statslige jernbane 2017- 2032 præsenterer de statslige initiativer på jernbanen og rammerne for togtrafikken.

  Trafikplanen har været sendt i høring hos trafikselskaber, kommuner, regioner, togoperatører og infrastrukturforvaltere med svarfrist 26. februar 2018.

  Teknik og Miljø har anmodet om en udsættelse af høringsfristen med henblik på at kunne nå en byrådsbehandling. Ønsket er dog ikke blevet imødekommet og Teknik og Miljø har derfor efter gældende praksis fremsendt et foreløbigt høringsudkast med forbehold for byrådets efterfølgende godkendelse.

  I udkastet til høringssvar bakkes op omkring Midttrafiks høringssvar, men samtidig lægges vægt på en række forhold med særlig betydning for Aarhus Kommune, herunder planlægningen af yderligere etaper af letbanen, en ny bane Silkeborg-Galten-Aarhus, herunder ny station i Brabrand, Togfondens fase 2 samt anbefalingerne til den fremtidige togbetjening i det østjyske område.

  Indstilling At 1)    Byrådet tilslutter sig det fremsendte høringssvar. 

  Sagens forløb 01-03-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Borgmesterens Afdeling bemærker, at der vedrørende byrådsindstilling ’Høringssvar, ny bane VVM Hovedgård – Hasselager’, behandlet på byrådsmødet 28. februar 2018, er udarbejdet et alternativt høringssvar.
  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.
  05-03-2018 Magistraten
  Fremsendes til byrådets behandling.

  Et flertal bestående af Jacob Bundsgaard, Camilla Fabricius, Thomas Medom, Rabih Azad-Ahmad, Kristian Würtz og Keld Hvalsø kan ikke tiltræde indstillingen, da timeplanen ønskes realiseret.  14-03-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 14. marts 2018.
  04-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. april 2018.
  11-04-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank, Jan Ravn Christensen, Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen kunne henholde sig til udkast til justeret høringssvar af 5. april 2018 med bemærkning om, at det anbefales, at høringssvaret opstrammes for så vidt angår den del, der vedrører letbanens etape 2.

  Almaz Mengesha tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. april 2018 har vedtaget det endelige høringssvar.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold vedrørende afsnittet om letbanen.


  Bilag