Vælg

Hør debatten

Referat Aarhus Byråd 22-10-2014

  Sagens forløb

  16-10-2014 Borgmesterens Afdelings påtegning


  Fremsendes til Magistraten.


  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.


  20-10-2014 Magistraten


  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. oktober 2014 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 13. oktober 2014.  Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.


  22-10-2014 Aarhus Byråd


  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. oktober 2014 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 20. oktober 2014


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) Forslag til Lokalplan nr. 975 – Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle godkendes til endelig vedtagelse, med de forslag til ændringer, der fremgår af indstillingens punkt 5.3,    At 2) Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 godkendes til endelig vedtagelse, og    At 3) Bemærkninger og indsigelser fremkommet ved den offentlige høring af planerne besvares, som det fremgår af indstillingens punkt 5.2.

  Resumé

  Lokalplanen omfatter et område ved Runevej i Hasle. Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra den private ejer for at muliggøre en anvendelse til dagligvarebutik. I lokalplanen fastlægges anvendelsen til centerformål. Der må inden for området opføres én dagligvarebutik. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige 1.000 m2.    Lokalplanen indeholder en række bestemmelser om placering af bebyggelsen, vejadgang og parkering, beplantning og støjafskærmning samt bebyggelsens udseende og skiltning.  I løbet af den offentlige fremlæggelse er der indkommet 4 bemærkninger/indsigelser til lokalplanforslaget. Disse vedrører skovbyggelinje, trafikforhold, virksomhedsstøj og støjafskærmning. Teknik og Miljø foreslår, at de fremførte bemærkninger ikke medfører ændringer i lokalplanen.

  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013


  Beslutning

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. oktober 2014 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 20. oktober 2014

  Bilag

  Sagens forløb

  26-03-2014 Aarhus Byråd


  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø  til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 26. marts 2014 om magistratsbehandling af forslaget.  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.


  30-09-2014 Borgmesterens Afdeling


  Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis samt Liberalt Alliances byrådsgrupper har foreslået, at Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø skal fremsende et forslag, som skal sikre en hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggegsager.    Beslutningsforslaget blev behandlet på byrådsmødet den 26. marts 2014. Her blev det vedtaget at sende det til udtalelse i Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø.    En gennemgang af samtlige byggesager behandlet af Magistraten og/eller Byrådet i 2013 viser, at sagsbehandlingstiden i Borgmesterens Afdeling generelt er meget kort, og at den ikke er nogen nævneværdig faktor i forhold den samlede tid, en byggesag tager.    I forlængelse heraf anbefaler Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø, at partiernes forslag om en eventuel ændring af sagsgangen for byggesager henvises til processen vedrørende fastlæggelsen af en ny delegationsplan, da det naturligt hænger sammen med de kommende drøftelser af delegationsniveauet i Aarhus Kommune.    I forhold til muligheden for yderligere delegation af beslutningskompetence til rådmanden for Teknik og Miljø på byggesagsområdet er det væsentligt for sagsbehandlingen, at en eventuel udvidet bemyndigelse suppleres med et klart administrativt grundlag, som bør afstemmes med Byrådet.    I det kommende arbejde med delegationsniveauet i Aarhus Kommune anbefales det i den forbindelse, at beslutningskompetencen indenfor byggesagsområdet forhåndsdrøftes i Teknisk Udvalg.


  06-10-2014 Magistraten


  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 30. september 2014, som Magistraten kan henholde sig til.  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.  Rådmand Jette Skive, Lotte Cederskjold og Marc Perera Christensen deltog ikke i sagens behandling.


  22-10-2014 Aarhus Byråd


  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. oktober 2014 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. oktober 2014 


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  Resumé

  Beslutningsforslag til MBA og MTM                                                                                                                                        Århus d. 10.3.14  


  Formål: At sikre en hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggegsager.  


  Baggrund: MBA laver ofte dobbelt arbejde på indstillinger fra MTM der ikke har relevans eller påvirkning for økonomien i kommunen og det medfører en unødig  lang sagsbehandlingstid på byggesager fra sagen sendes fra rådmanden i MTM til borgmesteren sætter det på byrådets dagsorden. Sagerne er i forvejen sikret og gennemgået af jurister og embedsmænd i MTM og derefter forgår der ligende arbejde i MBA inden det sættes på magistratens dagsorden. Det er overflødigt dobbelt arbejde der skal fjernes. Vi kan f.eks. konstatere, at  sager der erfremsendt Dec. 2013 først  er kommet frem til byrådet sidst i Januar og starten af Februar, altså en 1-2 måneder efter indsendelse Alle sager behandlet i byrådet indtil 18.02.13 fra MTM er således fra den tidligere rådmand.   Beslutning:   ·       


  MBA og MTM gennemgår sager fra MTM i hele 2013, mhp. at lave en opgørelse på hvornår (hvilken dato) rådmanden har godkendt indstillingen, hvornår (hvilken dato) er den sendt til MBA, hvornår (hvilken dato) er den kommet på Mag. dagsorden og hvornår (hvilken dato) er den kommet på Byrådets dagsorden. Dette for at kunne fokusere på de sager som falder udenfor den acceptable tids hoizont, se nedenfor)   ·       


  Såfremt denne opgørelse/analyse fremviser en ikke acceptabelt tidhorisont i flertallet af byggesager, d.s. maksimalt 14 dage fra rådmands (MTM) godgenkendelse til Byrådsdagsordens fastsættelse, skal det vurderes, undersøges og afklares hvorledes  byggesager som hovedregel kan sendes direkte fra mag. afdelingen til magistraten og på Byråds dagordnen. I denne proces belyses lovgivningsmæssige barrierer og andre beslutninger der kan muliggøre at der besluttes en anden sagsgang i bestemte typer af sgaer fra MTM.   ·       


  Der undersøges og forelægges erfaringer fra (6 byerne) andre kommuner, herunder Fredericia Kommune om erfaringer med sager som kan besluttes af rådmanden, altså mere beslutningskompetence fra Byråd til rådmanden.  


  P.v.a.   Venstre – Bünyamin Simsek og Gert Bjerregaard


  Dansk Folkeparti –Knud N. Mathiesen


  Det Konservative Folkeparti –Steen Stavnsbo


  Liberal Alliance – Lars B. Mathiesen


  I Århus Byråd


  Beslutning

  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. oktober 2014 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. oktober 2014 

  Bilag

  Sagens forløb

  23-06-2014 Magistraten


  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. juni 2014 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 11. juni 2014.  Rådmand Jette Skive, fungerende rådmand Jan Ravn Christensen og Marc Perera Christensen tog forbehold.  Rådmand Rabih Azad-Ahmad, rådmand Bünyamin Simsek, Jette Jensen og Lotte Cederskjold deltog ikke i sagens behandling.


  13-08-2014 Aarhus Byråd


  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. august 2014


  10-10-2014 Økonomiudvalget


  Mødet aflyst.


  21-10-2014 Økonomiudvalget


  Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Anne Nygaard og Rune Mailandt kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling samt notat af 26. august 2014 fra Borgmesterens Afdeling.  Gert Bjerregaard, Anette Poulsen og Lotte Cederskjold var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.


  22-10-2014 Aarhus Byråd


  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. oktober 2014 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 22. oktober 2014.  Venstre kan tiltræde indstilling med den forudsætning, at budgetforligspartierne i fællesskabprioritere effektiviseringsgevinsterne.  Enhedslisten De Rød-Grønnes, Det Konservative Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.  Mindretalsudtalelse fra Det Konservative Folkeparti :


  DKF finder mange elementer af den økonomiske politik positive. Herunder den stramme styring af det tidligere ikke styrbare område.    Dog finder vi at politikken på en række områder er for uambitiøs.    Vi finder at målet for effektiviseringerne er for uambitiøs og vi ønsker fremadrettet langt mere ambitiøse mål for kommunens effektiviseringer   Vi finder det afgørende at der fastsættes et mere ambitiøst årligt mål for forbedringer af den finansielle egenkapital. Den indlagte gældsafvikling er en god start, men langt fra nok.    Med disse forhold in mente, kan DKF ikke tiltræde indstillingen. 


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) Byrådet godkender forslag til økonomisk politik for Aarhus Kommune, som beskrevet i bilag 1

  Resumé

  Det har afgørende betydning for kommunens økonomiske udvikling, at der politisk er bred enighed om de overordnede økonomiske måltal og styringsprincipper. En samlet økonomisk politik medvirker således til, at hele organisationen får yderligere kendskab og ejerskab til det overordnede grundlag for økonomistyringen.    Det har samtidig selvstændig værdi, at byrådet med passende mellemrum får lejlighed til at drøfte de økonomiske målsætninger og styringsprincipper i sammenhæng, da de jo i høj grad er udtryk for politiske prioriteringer og afvejninger.    Forslaget til økonomisk politik for Aarhus Kommune, som beskrevet i bilag 1, indeholder dels kendte mål og styringsprincipper, som allerede i dag er en del af økonomistyringen i Aarhus Kommune, dels nye mål og styringsprincipper.

  Den økonomiske politik definerer de overordnede økonomiske styringsmål og styringsprincipper i Aarhus Kommune.


  Beslutning

  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. oktober 2014 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 22. oktober 2014.

  Venstre kan tiltræde indstilling med den forudsætning, at budgetforligspartierne i fællesskabprioritere effektiviseringsgevinsterne.

  Enhedslisten De Rød-Grønnes, Det Konservative Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Mindretalsudtalelse fra Det Konservative Folkeparti :
  DKF finder mange elementer af den økonomiske politik positive. Herunder den stramme styring af det tidligere ikke styrbare område.  

  Dog finder vi at politikken på en række områder er for uambitiøs.  

  Vi finder at målet for effektiviseringerne er for uambitiøs og vi ønsker fremadrettet langt mere ambitiøse mål for kommunens effektiviseringer   Vi finder det afgørende at der fastsættes et mere ambitiøst årligt mål for forbedringer af den finansielle egenkapital. Den indlagte gældsafvikling er en god start, men langt fra nok.  

  Med disse forhold in mente, kan DKF ikke tiltræde indstillingen. 

  Bilag

  Beslutning

  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. oktober 2014 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 22. oktober 2014.

  Liberal Alliances byrådsgruppe tog forbehold for indstillingens AT 1 og 2.

  Indstilling om Aarhus Kommunes halvårsregnskab og forventet regnskab 2014 pr. ultimo juni.


  Sagens forløb

  08-09-2014 Magistraten


  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. september 2014 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. september 2014.  Lotte Cederskjold var forhindret i at deltage i sagens behandling.


  10-09-2014 Aarhus Byråd


  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. september 2014


  10-10-2014 Økonomiudvalget


  Mødet aflyst.


  21-10-2014 Økonomiudvalget


  Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Gert Bjerregaard, Anne Nygaard og Rune Mailandt kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og notat af 17. september 2014 fra Borgmesterens Afdeling.  Anette Poulsen og Lotte Cederskjold var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.


  22-10-2014 Aarhus Byråd


  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. oktober 2014 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 22. oktober 2014.  Liberal Alliances byrådsgruppe tog forbehold for indstillingens AT 1 og 2.


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab tages til efterretning.  At 2)  De i afsnit 7 beskrevne bevillingsændringer vedrørende Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat og reserven vedr. moms på byggegrunde godkendes.  At 3)  Redegørelserne fra magistratsafdelingerne vedrørende effektiviseringskrav i 2014 tages til efterretning.

  Resumé

  Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet for 2014.    Udgangspunktet for disse skøn er de forudsætninger og beslutninger, som er kendt medio 2014.    Borgmesterens Afdeling har samlet og vurderet de udarbejdede oplysninger på kommuneniveau. Herudover har Borgmesterens Afdeling vurderet finansieringssiden i det forventede regnskab. Finansieringen omfatter hovedsageligt renter og generelle tilskud.    Samlet set forventes driftsresultatet formindsket med 178 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2014. Heri indgår merudgifter til finansielle tilskud – blandt andet vedrørende indskud i Aarhus Letbane I/S. Korrigeres der herfor er der tale om en forbedring af driftsresultatet på 34 mio. kr. i forventet regnskab.    Forbedringen skyldes bl.a. lavere nettorenteudgifter end forudset og forventede mindreudgifter på de ikke-styrbare overførselsområder. Herudover indgår der også mindreudgifter som følge af, at der i budgettet for 2014 var indarbejdet en ikke-finansieret reserve (serviceramme til eventuelle merudgifter) på 104 mio. kr., som der ikke forventes at blive brug for. I modsat retning trækker det bl.a., at magistratsafdelingerne forventer at bruge mere af deres opsparing end angivet ved budgetlægningen.    På anlægsområdet forventes der samlet et merforbrug på 341 mio kr. Hovedforklaringen herpå er dog, at der i budgetlægningen for 2014 blev indarbejdet en reserve med forudsatte mindreudgifter på anlægsområdet på 271 mio. kr. Det reelle, vurderede merforbrug er altså på 70 mio. kr.    Når forventningerne til driftsresultatet og anlægsudgifterne ses samlet, forventes der på den baggrund et merforbrug i forhold til det oprindelige budget for 2014 på 518 mio. kr.


   

  Merforbruget er dog primært et udtryk for forskydninger i vurderingen af hvornår udgifterne falder, og disse har ikke konsekvenser for den samlede økonomiske vurdering.    I forhold til forudsætningerne i budgetforslaget for 2015-2018 vurderes effekten af det forventede regnskab at være en engangsforbedring i størrelsesorden ca. 40 mio. kr. Det betyder isoleret set et større råderum i budgetlægningen, men der er en række andre forhold, der trækker den anden vej.    De skøn som magistratsafdelingerne har udarbejdet overforventet årsforbrug er erfaringsmæssigt forsigtige. Borgmesterens Afdeling har ved at se på de overordnede tal vurderet, at serviceudgifterne samlet ligger 230 mio. kr. lavere, og det er dette skøn, der er videregivet til KL.    Det forventede regnskab og halvårsregnskabet er uddybende beskrevet i ”Aarhus Kommune - Halvårsregnskab 2014”.

  Bilag

  Beslutning

  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. oktober 2014 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 1. september 2014.

  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Venstres byrådsgruppe tog forbehold om målpunktet om de 2000 job. 

  Behandlet sammen med sag 6


  Sagens forløb

  01-09-2014 Magistraten


  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 1. september 2014 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 27. august 2014.


  10-09-2014 Aarhus Byråd


  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. september 2014.


  Behandlet sammen med sag 6


  10-10-2014 Økonomiudvalget


  Mødet aflyst.


  21-10-2014 Økonomiudvalget


  "Fortællingen om Aarhus" og Aarhusmål blev behandlet sammen med Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by - én strategi.  Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Anette Poulsen, Anne Nygaard og Rune Mailandt kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.  Gert Bjerregaard tog forebehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen omkring målpunktet om de 2000 jobs.  Lotte Cederskjold var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.


  22-10-2014 Aarhus Byråd


  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. oktober 2014 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 1. september 2014.  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.  Venstres byrådsgruppe tog forbehold om målpunktet om de 2000 job.   Behandlet sammen med sag 6


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) Byrådet tiltræder ”Fortællingen om Aarhus” og Aarhusmålene som beskrevet i bilag 1.    At 2) Byrådet tager høringssvarene vedlagt i bilag 2 og kommentarerne hertil til efterretning.    At 3) Byrådet tiltræder den i indstillingen beskrevne proces for det videre arbejde med ”Fortællingen om Aarhus” og realisering af Aarhusmålene.

  Resumé

  Af budgetforliget for 2014 fremgår, at de nuværende mål for Aarhus i 2014 skal drøftes og udvikles sammen med borgere, virksomheder og foreninger.    På baggrund af Byrådets drøftelser om en ”Fortælling om Aarhus” og Aarhusmål har et udkast til ”Fortælling” og Aarhusmål været i høring. Høringssvarene giver en række gode input til fortælling, mål og den videre proces.    Det indstilles, at Byrådet tiltræder ”Fortællingen om Aarhus” samt Aarhusmålene som beskrevet i bilag 1.    Aarhusmålene er Byrådets mål for, hvor Aarhus skal bevæge sig hen. Byrådet har ejerskab til målene, følger op på målene og ”står på mål” for, at målene nås, og sætter initiativer i værk for at nå målene.    ”Fortællingen” og Aarhusmålene er tværgående. Byrådet vil kunne følge op på den samlede målopfyldelse i forbindelse med opfølgningen i regnskabet, og på opfyldelsen af de enkelte mål via temadrøftelser omkring de enkelte mål. Den løbende opfølgning på målene foreslås forankret i magistraten blandt andet via temadrøftelser. Borgmesterens Afdeling vil sammen med direktørgruppen koordinere temadrøftelserne.    For målene om en høj grad af medborgerskab og en god by for alle, vil Borgmesterens Afdeling sammen med repræsentanter fra magistratsafdelingerne og et eksternt analysefirma lave et forslag til undersøgelses- og målemetode. Her vil Medborgerskabsudvalget blive inddraget og input fra høringssvarene indgå. Forslaget vil blive forelagt Magistraten.

  Bilag

  Beslutning

  Behandlet sammen med sag 5.

  BYRÅDSBESLUTNINGSFORSLAG  


  A) Byrådet vedtager at nedsætte en arbejdsgruppe med eksterne interessenter, der kan bidrage til en model for udvikling af en egentlig by-strategi for Aarhus Kommune.


  B) Finansiering sker via Erhvervsmidlerne eller Innovationsmidlerne i Borgmesterens Afdeling.


  Den konkrete besætning af arbejdsgruppen baserer sig på kompetencer indenfor strategi-udarbejdelse, interesse for kommunens udvikling og erfaring med inddragelse af borgere og frivillige.  


  Modellen tænkes at få en udformning, der dels anvender kendte strategi-begreber, men som noget særligt inddrager store befolkningsgrupper og interessenter i selve formuleringen af strategien. Der må forventes en væsentlig grad af innovation ifht. eksisterende strategi-erfaringer, da modellen samtidig skal virke inkluderende for et helt bysamfund.  


  Målet er én samlet strategi, der tegner visionen, værdierne og de væsentligste indsatser for kommunens udvikling.


  BEGRUNDELSE:  


  Aarhus er en kommune, der i sin struktur og sammensætning er mange-facetteret. Og det er en by fyldt med gode ideer.  


  Mange af disse ideer er gentagelser af ting der ikke tidligere har kunnet blive til noget, og hver idé synes at være genstand for en stor debat-lyst, hvor alle synspunkter har samme vægt.  


  Skal Aarhus have en udvikling, der er kraftfuld nok til at hævde sig som Vest-Danmarks vækstcenter og som en interessant videns- og bosætnings-enklave i Europa, kræver dette en retning og en grundlæggende folkelig opbakning, der hjælper bystyret til at prioritere sine indsatser, og giver interessenter i form af borgere, institutioner og erhvervsliv en fair og klar forventning, de selv kan planlægge ud fra.  


  Aarhus kan med en by-strategi så at sige prioritere og kommunikere mere klart.  


  Bystyret kan med henvisning til strategien, kvalificere sine beslutninger om uddannelser, erhverv, social indsats, fysisk planlægning, bosætning, turismetiltag og en lang række konkrete projekter – da der så at sige bliver et spejl at holde beslutningerne op imod.


  Et sædvanligt strategi-arbejde bygger på det grundlag en virksomhed eller organisation har, samt viden og forudsigelser om det omkringliggende samfund. Herudfra opsættes en vision, der kræver en lang række indsatser for at nærme sig visionen.  


  Det hele bæres oppe af stærke værdier, som der er bred enighed om, skal være de kendetegnende for organisationen og dets interaktion med omgivende interessenter.  


  Ud fra en sådan strategi vil en virksomhed/organisation basere/vægte sine investeringer og indsatser.    


  Aarhus har mange brikker allerede, der kan virke såvel som input til en strategi-proces, samt indsatser der må forventes gjort alligevel – strategi eller ej.  


  Det gælder ex. kommuneplan, erhvervshandlingsplan, Aarhus-målene, samt et hav af vedtagne politikker på kultur og sport, det sociale område, Børn og Unge etc. Som noget særligt har Aarhus via arbejdet med Kulturhovedstad2017 haft muligheden for at fremdrage nogle af de mere bløde (software) elementer af det at være aarhusiansk. Indkorporeret i ordet ”GENTÆNK” eller ”RETHINK”.  


  Det der mangler er en kvalificering og samling af alle disse brikker – og flere til måske – som gør at Aarhus kan formulere en tydeligere retning, en tydeligere værdibase, som kan skabe klarhed omkring hvad Aarhus vil og hvor vi er på vej hen. Samtidig med, at strategien og processen naturligvis gøres dynamisk, så mega-trends og særlige muligheder kan indarbejdes løbende over tid.  


  Målet er en  bystrategi, der også politisk er bred enighed om, da det vil være til gavn for Aarhus.    


  Da det er noget særligt, at skabe en egentlig strategi for et samfund, kræver det også særlig viden og særlige overvejelser.  


  Undertegnede forslår derfor, at der først skabes en samling af viden og erfaring på strategiområdet (AU Business and Social Science er oplagt som én leverandør), samt at den særlige interesse i at strategien udarbejdes sammen med aarhusianerne, ikke blot i et board-room, tilgodeses via inddragelse af folkeligt baserede interessenter.  


  Opgaven bliver først og fremmest at skabe en model for udviklingen af strategien. Herefter kan det kommende bystyre tage stilling til, hvordan man ønsker at arbejde med modellen. 


  Processen vil i sin fulde form hedde: udvikling af strategimodel, gennemførelse af strategiarbejdet, fastlæggelse af Aarhus ByStrategi – prioritering og implementering af bestående, gentænkte og nye indsatser.  


  Henrik Vestergaard, Byrådsmedlem, Aarhus


  Uden for Partierne


  Resumé

  Indstilling

  Udvalgserklæring

  Sagens forløb

  12-06-2013 Aarhus Byråd


  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.


  25-08-2014 Borgmesterens Afdeling


  Byrådet behandlede d. 12. juni 2013 et beslutningsforslag om ÉN BY – ÉN STRATEGI fra Henrik Vestergaard.  Beslutningsforslaget blev sendt til udtalelse hos Borgmesterens Afdeling.   Efter byrådets behandling af beslutningsforslaget er det i budgetforliget for 2014 besluttet:


  ”Målene for Aarhus skal i 2014 drøftes og udvikles sammen med borgere, virksomheder, foreninger – et bredt udpluk af alle, der har en interesse og holdning til byens udvikling. Aarhusmålene er allerede i dag ’overligger’ over kommunens øvrige mål, som besluttes i budgettet eller i fx kommuneplan og erhvervsplan. Udviklingen af Aarhusmålene skal være med til yderligere at sætte fokus på, hvor Aarhus skal bevæge sig hen. Dermed er det også forventningen, at Aarhusmålene kan være med til yderligere at styrke sammenhængen mellem vision, værdier, overordnede mål og mere konkrete mål, så der arbejdes i retning af en samlet bystrategi for udviklingen af Aarhus. Der afsættes 500.000 kr. i 2014 til tilrettelæggelsen og gennemførelsen af denne proces.”    Der henvises til beslutningen i budgetforliget samt til den fremsendte indstilling ”Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål”.


  01-09-2014 Magistraten


  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings udtalelse af 27. august 2014, som Magistraten kan henholde sig til.


  10-09-2014 Aarhus Byråd


  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. september 2014.


  Behandlet sammen med sag 5


  10-10-2014 Økonomiudvalget


  Mødet aflyst.


  21-10-2014 Økonomiudvalget


  Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by - én strategi blev behandlet sammen med "Fortællingen om Aarhus" og Aarhusmål.  Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Anette Poulsen, Anne Nygaard og Rune Mailandt kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.  Gert Bjerregaard tog forebehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen omkring målpunktet om de 2000 jobs.  Lotte Cederskjold var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.


  22-10-2014 Aarhus Byråd


  Behandlet sammen med sag 5.


  Bilag

  Beslutning

  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. oktober 2014 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Sagens forløb

  22-10-2014 Aarhus Byråd


  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. oktober 2014 om magistratsbehandling af forslaget.  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  Resumé

  Boligafdelingen Toveshøj har offentligt tilkendegivet, at man gerne vil tilbyde at sælge "bakken" øst for Toveshøj til moské-foreningen, så der kan etableres en moske på arealet.


  Vi mener det er oplagt at takke ja til det nye tilbud, da det betyder at moskeen ikke bliver pakket væk i et erhversområde på Bautavej og samtidig betyder det, at de planer kommunen tidligere har haft for arealerne på Bautavej ikke behøver at ende i skuffen.


  Adgangsforholdene til en moske på øst for Toveshøj vil også være langt bedre for fodgængere og cyklister end på Bautavej.


  Grunden ligger i det hele taget ganske tæt på Bautavej, som flere mener er en acceptabel placering. Placeringen vil også være udtryk for at fint kompromis i den politiske debat, da området ikke ligger i selve Gellerup, som nogle partier har været modstandere af. Omvendt er placeringen alligevel i en afstand der ikke ligger langt fra de områder moské-foreningen selv har peget på.


  Med en opbakning til en placering på ovennævnte areal vil vi udover at finde en fornuftig placering til en kommende stor moské i Aarhus samtidigt gavne boligafdelingen Toveshøj, der vil kunne anvende midlerne fra grundsalget til renoveringer eller lignende.


  Forslag:


  Aarhus Byråd


  1) tilkendegiver opbakning til at der kan placeres en moske som anført ovenfor.


  2) igangsætter arbejde med en revision af kommuneplanrammen for området.


  Bilag

  Beslutning

  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø  til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den  om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Sagens forløb

  22-10-2014 Aarhus Byråd


  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø  til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den  om magistratsbehandling af forslaget.  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  Resumé

  Beslutningsforslag:


  Aarhus Byråd skal gå aktivt i dialog med Transportministeren og Folketingets Transportudvalg, i forhold til at få genåbnet trafikforliget og ændret linjeføringen af Rute A26 delstrækning 3, til den Sydlige variant kløver blad med alle ramper østvendt ved Stillingvej.    


  Begrundelse:


  Forligspartierne i folketinget vedtog den 24. juni 2014 en linjeføring for Rute A26 mellem E45 og Stillingvej der går direkte imod et næsten enigt Aarhus Byråds indstilling. Med indstillingen lægges udvidelsen af Viborgvej (Rute A26) klos op ad Mundelstrup by og meget tæt på Sabro. Dette vil medføre trafik og miljømæssige gener for omkring 3.200 borgere i Aarhus Kommune, herunder 900 børn og unge, der vil skulle færdes i et trafikalt kaos, grundet stor risiko for genvejstrafik i Sabro og Mundelstrup. Når der planlægges Statslig infrastruktur i Aarhus Kommune, må placeringen af denne, være et lokalpolitisk anliggende og ikke et diktat fra embedsmænd og landspolitikere uden lokalkendskab. Det frygtes, at forligspartierne har truffet beslutningen på et grundlag af misinformation og mangelfulde oplysninger fra Vejdirektoratet.


  Bilag

  Beslutning

  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. oktober 2014

  Den 3. september modtog SF en række svar på en skriftlig 10-dages forespørgsel angående sygefraværspraksis i MSO. Svarene var mildest talt ikke særligt udførlige og svarede ofte ikke på spørgsmålene. For at få fyldestgørende svar, og for at kunne følge op på de urimeligheder der er kommet for dagen i forhold til hvordan MSO behandler såvel nuværende medarbejdere og jobansøgere, har vi derfor valgt at sende en del af spørgsmålene, samt en række nye frem til mundtlig besvarelse i Byrådssalen.


  1) Hvad er det rådmanden og MSO konkret vil opnå, når jobansøgeres tidligere sygefravær er et kriterium for om ansøgerne kan få en stilling i MSO?


  2) Når jobansøgeres tidligere sygefravær har relevans for om ansøgerne skal have et job i MSO, hvordan kan MSO så fravælge ansøgere uden at kende baggrunden for sygefraværet?


  3) Hvad kan rådmanden og MSO bruge antal sygefraværsdage til i ansættelsesprocessen, når man ikke kender årsagen til sygefraværet?


  4) Mener rådmanden, at det er i orden at fravælge jobansøgere i MSO uden at kende årsagen til tidligere sygefravær, i tilfælde, hvor sygefravær har relevans for om ansøgerne får jobbet?


  5) I JP Aarhus den 13. august 2014 fremgår det, at MSO i stadig større omfang vil tjekke jobansøgeres sygefravær. Hvordan vil det konkret blive udmøntet i praksis i forhold til i dag?


  6) Orienterede rådmanden og MSO Personalestyregruppen inden man igangsatte den nye praksis ved ansættelser (m.h.p at nedbringe sygefraværet), og har man drøftet mulige konsekvenser i forhold til Aarhus kommunes fælles grundlag for sygefraværsindsatsen?


  7) Når MSO sender opsigelsesbreve ud til medarbejdere på grund af deres sygefravær, står der bl.a., at såfremt medarbejderen i opsigelsesperioden bliver i stand til at genoptage arbejdet fuldt ud og varigt kan opsigelsen trækkes tilbage. Kan rådmanden se, at der er en risiko for, at medarbejdere kan føle sig presset tilbage på arbejde i opsigelsesperioden på trods af, at de er syge - med det håb, at de måske kan beholde deres job?


  8) Er det korrekt, at medarbejdere har modtaget opsigelser på trods af, at lægeerklæringer har vurderet, at medarbejderen først kan komme tilbage på arbejdet helt eller delvist efter opsigelsesperioden?


  9) Har Rådmanden taget initiativ til en justering af sygefraværsindsatsen i MSO ovenpå den offentlige debat, der har vidst, at dele af sygefraværsindsatsen er på kant med loven?


  Resumé

  Sagens forløb

  22-10-2014 Aarhus Byråd


  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. oktober 2014


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  Bilag

  Beslutning

  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. oktober 2014

  Debathæfte med fem alternative vejløsninger til Moesgård Museum godkendes til fremlæggelse i offentlig høring.


  Resumé

  Denne indstilling drejer sig om igangsætning af en forudgående høring om udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse om en forbedret vejforbindelse til Moesgård Museum.    Teknik og Miljø har udarbejdet et debathæfte (bilag 1), med en beskrivelse af fem vejløsninger, som foreslås nærmere belyst i forbindelse med VVM-redegørelsen.    Inden åbningen af det nye Moesgård Museum vil der være etableret en midlertidig forbedret vejadgang til og fra museet (bilag 2).

  Indstilling

  At 1) debatoplægget godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i seks uger.

  Sagens forløb

  01-10-2014 Borgmesterens Afdelings påtegning


  Fremsendes til Magistraten.


  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.


  06-10-2014 Magistraten


  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. oktober 2014 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 19. september 2014.  Rådmand Jette Skive, Lotte Cederskjold og Marc Perera Christensen deltog ikke i sagens behandling.


  22-10-2014 Aarhus Byråd


  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. oktober 2014


  Udvalgserklæring

  Bilag

  Beslutning

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. oktober 2014 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. oktober 2014