Vælg

Referat Aarhus Byråd 22-03-2017

  Etablering af 22 almene handicapboliger


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. marts 2017 vedtog Magistratens foranstående indstilling af 20. marts 2017.

  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  Hans Skou deltog ikke i sagens behandling, da han var inhabil.

  10 almene handicapboliger på Risskov Brynet i samarbejde med AAB og 12 almene Handicapboliger på Birkebakken i samarbejde med Jysk Børneforsorg

  Resumé Byrådet har afsat anlægsmidler til opførelse af i alt 38 almene handicapboliger indenfor VH området i 2016-17.Rådighedsbeløbene til 10 af boligerne er fra budget 2013-16, hvor der blev afsat midler til i alt 191 handicapboliger, medens midlerne til de resterende 28 handicapboliger er afsat i budget 2016-19.  

  I MSBs strategiudvikling på handicapområdet lægges der stor vægt på, at handicapboliger i størst muligt omfang ligner og integreres i almindeligt boligbyggeri, og at der bliver et varieret udbud af boliger. Ambitionen er, at borgere med handicap ikke skal bo på isolerede øer, men som en naturlig del af lokalsamfundet og med naboskab, hvor man kan drage fordel af hinandens ressourcer.  

  I henhold til planlægningen foreslås 10 af boligerne opført på Risskov Brynet i Risskov i samarbejde med den almene boligorganisation AAB og 12 af boligerne på Birkebakken i Brabrand i partnerskab med Jysk Børneforsorg. I nærværende indstilling anmodes byrådet om at godkende de 10 boliger på Risskovbrynet samt de 12 boliger på Birkebakken.   

  Aarhus Kommunes samlede nettoudgifter til de 2 projekter på 4,4 mio. kr. kan finansieres inden for de anlægsmidler, der er reserveret til formålet i budget 2013-16 og budget 2016-19.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1) arbejdet med opførelse af 22 almene handicapboliger igangsættes i et samarbejde med de almene boligorganisationer, fordelt med 10 boliger på Risskov Brynet i samarbejde med AAB og 12 boliger på Birkebakken i samarbejde med Jysk Børneforsorg.  

  At 2) vedtægterne for den selvejende institution Birkedalen ved Birkebakken godkendes.  

  At 3) der til byggeriet på Risskov Brynet godkendes en anskaffelsessum for boligerne på 12.990.000kr. inkl. moms og for servicearealer på 1.516.000kr. ekskl. moms samt for Birkebakken en anskaffelsessum på 20.116.000 kr. inkl. moms for boliger og for servicearealer 1.336.800 kr. ekskl. moms, samt at der gives tilsagn om støtte til projekterne på statens vegne i henhold til Lov om almene boliger, herunder godkendelse af skema A.  

  At 4) Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse bemyndiges til at godkende skema B under forudsætning af, at der ikke forekommer væsentlige ændringer i projektets økonomi og udformning.  

  At 5) der til byggeriet på Risskov Brynet meddeles en anlægsbevilling på 1.298.000 kr. svarende til Kommunens indskud af grundkapital samt en bevilling på 1.516.000 kr. til opførelse serviceareal og en anlægsindtægtsbevilling på 400.000 kr. svarende til servicearealtilskuddet.  

  At 6) der til byggeriet på Birkebakken meddeles en bevilling på 2.012.000 kr. svarende til kommunens indskud af grundkapital.  

  At 7) der til finansiering af ovenstående bevillinger afsættes rådighedsbeløb, der fordeler sig som vist i tabel 2.  

  At 8) rådighedsbeløbene tilvejebringes via træk fra de afsatte anlægsmidler på 11,7 mio. kr., der er afsat til formålet i forbindelse med budget 2013-16 og budget 2016-19.

  At 9) der i forbindelse med optagelse af servicearealer for den selvejende institution Birkedalen i det kommunale regnskabssystem meddeles en anlægsbevilling på 1.336.800 kr. ekskl. moms som finansieres via en tilsvarende anlægsindtægtsbevilling på 1.336.800 kr. ekskl. moms fra den selvejende institution, således at der ikke bliver tale om nettoudgifter for kommunen.  

  At 10) byrådet godkender at stille garanti i henhold til de sædvanlige vilkår for almene ældreboliger for den del af anskaffelsessummen, der ligger ud over 60% af anskaffelsessummen i projektet på Risskov Brynet og projektet på Birkebakken.

  Sagens forløb 16-03-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.  

  De 12 boliger på Birkebakken udspringer af Budget 2016-2019, hvor der - med baggrund i effektiviseringsgevinster på samlet set 6,8 mio. kr. årligt efter en indkøringsperiode – blev udmøntet midler til blandt andet 2 x 28 boliger til voksne med handicap. Der er i indstillingen ikke redegjort konkret for driftsøkonomien, men det understreges, at der arbejdes med at sikre effektivisering af driften og realisering af førnævnte effektiviseringsgevinst.  

  I forbindelse med Budget 2017-2020 og de i den forbindelse tilførte midler til voksenhandicapområdet blev det fremhævet, at ”der samtidig er behov for fortsatte markante effektiviseringer med udgangspunkt i de handlemuligheder, som er angivet i rapporten.” Med udgangspunkt i Byrådets skærpede opmærksomhed på voksenhandicapområdets økonomi, vil Borgmesterens Afdeling og Sociale forhold og Beskæftigelse i de kvartalsvise afrapporteringer af voksenhandicapområdets økonomi følge særskilt op på den effektive drift af institutionerne og de forudsatte effektiviseringsgevinster ved nye anlæg.
  20-03-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. marts 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse indstilling af 28. februar 2017 i overensstemmelse med påtegning af 16. marts 2017 fra Borgmesterens Afdeling.

  22-03-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. marts 2017 vedtog Magistratens foranstående indstilling af 20. marts 2017.

  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  Hans Skou deltog ikke i sagens behandling, da han var inhabil.


  Bilag

  Tilslutning til frikommunenetværk om samskabelse og borgerinvolvering


  Beslutning Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. marts 2017.

  Resumé Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling anbefaler, at Aarhus Kommune indgår i et netværk og gennemfører frikommuneforsøg inden for temaet ’øget borgerinvolvering og samskabelse’.  

  Formålet er, at Aarhus Kommune styrker arbejdet med medborgerskab og frivillighed ved at fjerne lovgivningsmæssige barrierer.  

  Aarhus Kommune har fået godkendelse til at tilslutte sig frikommunenetværket efter endt ansøgningsfrist af Indenrigsministeriet og de øvrige kommuner i netværket.  

  Indstillingen har været sendt i høring ved de øvrige magistratsafdelinger og FMU, hvor der var opbakning til deltagelsen i netværket.  

  Med Magistratens godkendelse og i samarbejde med de øvrige magistratsafdelinger vil Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling indsamle og søge om konkrete frikommuneforsøg inden for netværkets tema.

  Indstilling At 1) Magistraten godkender Aarhus Kommunes tilslutning til frikommunenetværket (bilag 1).  

  At 2) Eventuelle konkrete forsøg om frivilligt arbejde i offentlige institutioner for personer på offentlige ydelser godkendes af Magistraten inden fremsendelse.

  Sagens forløb 20-02-2017 Magistraten
  Indstillingen fremsendes til behandling i Aarhus Byråd.

  Rådmand Thomas Medom og Jette Jensen kan ikke tiltræde indstillingen.

  Rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen tog forbehold.


  08-03-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 8. marts 2017.
  22-03-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. marts 2017.

  Bilag

  Forslag fra V og R om nyt fodboldstadion og multiarena


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den  22. marts 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Forslagsstillerne foreslår at der nu skal igangsættes en proces frem mod et nyt fodboldstadion i Aarhus. Et stadion hvor fodbolden er den primære idræt, men gerne kombineret med en mulighed for anvendelse som eksempelvis koncertarena. Samtidig foreslår vi igangsætning af en proces der skal afdække muligheden for en Multiarena i Aarhus.

  Der skal arbejdes med en mulighed for at forblive i det nuværende område (for så vidt angår et nyt fodboldstadion) bl.a. for at udnytte campustankegangen, men ligeledes skal der undersøges om der er mulighed for alternative placeringer også i forhold til en kommende Multiarena. Rådmanden for Kultur- og Borgerservice skal igangsætte en proces hvor alle relevante parter inviteres med og her skal blandt andet opgavefordeling m.m. aftales. Byrådets del af arbejdet forslår vi forankret i en politisk styregruppe, der er sammensat af Byrådets partier.

  En del af arbejdet skal gennemføres via ekstern konsulenthjælp, og skal bl.a. omhandle:
  • Afklaring af indhold og kapacitet på ny facilitet. Hvilke behov skal faciliteten dække?
  • Finansieringsmodeller – herunder investoranalyse.
  • Konsekvenser for øvrige idrætsaktiviteter omkring nuværende stadion – herunder atletikkens vilkår i Aarhus.
  Arealer omkring Cykelbanen og Væddeløbsbanen kan inddrages til eksempelvis arealudvikling og som eventuel finansieringskilde.

  Projektet tænkes finansieret med bidrag fra bl.a. Aarhus Elite/AGF (f.s.v.a fodboldstadion), erhvervslivet og sekundært kommunen, i forhold til at gennemføre og realisere visionen om et nyt fodboldstadion og en multiarena i Aarhus. Forslagsstillerne mener at der kan/skal søges yderligere (nødvendig) ekstern finansiering og i den sammenhæng er det vigtigt at også kommunen er villig til både at yde anlægsmidler samt efterfølgende være parat til at yde driftsmidler.

  Byrådet afsætter den nødvendige økonomi til de eksterne analyser m.v. i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018.

  Vi ser frem til en spændende proces frem mod et nyt fodboldstadion og multiarena i Aarhus.

  Forslagsstillere og på vegne af begge byrådsgrupper.

  Rabih Azad-Ahmad, Anne Nygaard, Theresa Blegvad, Gert Bjerregaard og Hans Skou  


  Sagens forløb 08-03-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 8. marts 2017.
  22-03-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den  22. marts 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om forsøg med kortere arbejdstid


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2018.
  Hver dag går 370.000 dansker stressede på arbejde, og dagligt 35.000 er sygemeldte pga. stress. Samtidig er der omk. 115.000 arbejdsløse danskere (tal fra december). Det hænger ikke sammen, og det skal vi som den største arbejdsgiver i Aarhus gå forrest for at gøre noget ved.

  Erfaringer fra forsøg på offentlige arbejdspladser i Sverige viser at man med lavere arbejdstid kan højne medarbejdertrivslen, sænke sygefraværet og øge servicen for borgerne, en ren win-win situation, den slags forsøg ønsker vi at Århus Kommune gør front med at lave.

  Enhedslisten foreslår derfor: At der forsøgsvis indføres 30 timers arbejdsuge på 2-5 arbejdspladser fordelt på forskellige magistrater. Forsøgsinstitutionerne udvælges på baggrund af følgende kriterier:
  • Arbejdspladser med højt sygefravær
  • Arbejdspladser med lav medarbejdertrivsel
  Det skal naturligvis kun gælde arbejdspladser hvor medarbejderne selv er med på det. Det bliver ikke svært for ifølge Analyse Danmark ønsker 42% af danskerne at gå ned i tid, hvis de havde råd.

  Der måles på trivsel, sygefravær, udskiftning og den oplevede service i forsøgsinstitutionen op imod lignende institutioner hvor der fortsat er 37-timers arbejdsuge.
  Når medarbejderne går ned i tid, skal det ske med fuld lønkompensation, således at deres nuværende løn-forhold ikke påvirkes af ændringen. Flere virksomheder er allerede begyndt at sænke arbejdstiden, fordi medarbejderne simpelthen bliver mere effektive, hvis de har kortere arbejdsdage. Den del af forslaget burde således ikke koste noget.
  For at få det fulde udbytte af ændringen, ønsker Enhedslisten dog at der samtidig nyansættes, så vi samtidig får bedre velfærd for borgerne. Det sikrer også bedre trivsel for medarbejderne.
  Der skal nyansættes så der sikres en fastholdelse af samme antal arbejdstimer, såkaldt personalekompensation. Disse nyansættelser skal være med til at sikre en bred aldersfordeling på arbejdspladsen. Nyansættelser kommer dog til at koste ekstra. De penge bør findes i budgetforhandlingerne. Pengene er godt givet ud, da det både giver en bedre velfærd overfor borgerne og samtidig må forventes at spare penge til både sygefravær og indsatser på beskæftigelsesområdet.

  Enhedslisten foreslår:
  At 1:    der gennemføres forsøg med 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation som beskrevet ovenfor
  At 2:    der nyansættes for at sikre fuld personalekompensation. Pengene findes i budgetforhandlingerne.

  Pva. Enhedslisten
  Maria Sloth


  Sagens forløb 08-03-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 8. marts 2017.
  22-03-2017 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2018.

  Bilag

  Evaluering af samling af visse bygningsfunktioner


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. marts 2017.
  Samlingen af visse opgaver på bygningsområdet er blevet evalueret. På baggrund heraf foreslås en række tiltag, der skal styrke indsatsen på Samlingen af visse opgaver på bygningsområdet er blevet evalueret. På baggrund heraf foreslås en række tiltag, der skal styrke indsatsen på bygningsområdet.

  Resumé Byrådet vedtog den 3. april 2013 indstilling om samling af visse opgaver på bygningsområdet i en fælles bygningsfunktion. Det indgik i beslutningen, at der i starten af 2015 skulle iværksættes en evaluering af den nye enheds organisering og opgavesammensætning.  

  Evalueringen er gennemført i perioden maj til september 2015.  

  Evalueringsrapporten fra Pluss (bilag 1) konkluderer overordnet, at der siden etableringen af Bygninger endnu ikke er opnået de ønskede resultater. Den konkluderer også, at de interessenter, der har været involveret i evalueringsprocessen, bakker op om en bygningsfunktion, der kan optimere og sikre ensartet standard og kvalitet i kommunens samlede bygningsmasse.  

  Herudover indeholder rapporten fire konkrete anbefalinger:   ·      
  • At en eventuel samling af drift og anlæg i Bygninger vurderes efter en toårs periode. Frem til da anbefales det, at samarbejdet omkring anlægsprojekter styrkes gennem formalisering af Bygningers bygherrerådgivningsfunktion, som indarbejdes i anlægsprojektbeskrivelser og -budgetter.    
  • At genoverveje placeringen af moderniseringsmidlerne med henblik på en samling i Bygninger.  
  • At der arbejdes videre med samarbejdsaftalerne – i forbindelse med udvikling af ens standardaftaler.
  • At der etableres en ”Standardiserings-Task Force”, der udarbejder plan for standardisering og implementering af fælles systemer, værktøjer mm.  

  Evalueringen konkluderer samtidigt:          
  • At de overførte ressourcer til MTM Bygninger ikke modsvarer de forventninger magistratsafdelingerne har til MTM Bygningers opgavevaretagelse. 
  • MTM Bygninger har overtaget et meget ujævnt datagrundlag, hvilket sammen med tunge arbejdsprocesser, med beslutningsprocesser og med forhandlinger og/eller godkendelser hos øvrige magistratsafdelinger besværliggør standardisering væsentligt. Den nuværende bemanding vurderes ikke at være tilstrækkelig til, at kunne få dette på plads inden for en hensigtsmæssig tidshorisont.   
  • At der ikke har været afsat tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre en effektiv etableringsproces.  

  Indstillingen har været i høring i magistratsafdelingerne, som beskrevet i bilag 3.  

  De indkomne udtalelser er vedlagt som bilag 4, og Teknik og Miljøs kommentarer til de indkomne udtalelser som bilag 5.  

  Indstilling At 1) Byrådet tager evalueringsrapporten til efterretning som grundlag for den fortsatte udvikling og organisering af bygningsområdet i Aarhus Kommune.  

  At 2) Der gennemføres en ny evaluering med henblik på forelæggelse for Byrådet i 2019. Evalueringen skal undersøge, om de initiativer, Teknik og Miljø har iværksat i forbindelse med sin organisationsudvikling og i forlængelse af vedtagelsen af nærværende byrådsindstilling, lever op til målene for dannelsen af en fælles bygningsfunktion, og om der er sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. Udgiften til evalueringen fordeles mellem magistratsafdelingerne efter gældende arealopgørelse.  

  At 3) Indsatsen med opgradering af datagrundlag i forhold til stamdata og vedligeholdelsesplaner samt standardisering af systemanvendelse og øget digitalisering mv. opprioriteres. Frekvensen for udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner udvides til fire år frem for nuværende to år, hvorved der kan opnås bedre sammenhæng mellem ressourcer og opgaver, mens arbejdet med standardisering og kvalitet kan pågå. Ansvar og økonomi for systemudvikling af de nævnte områder placeres entydigt i Bygninger.  

  At 4) Til styrkelse af indsatsen omhandlet under 3) ansættes en medarbejder tidsbegrænset i to år finansieret af opsparing i Teknik og Miljø. Omprioriteringen godkendes i forbindelse med regnskab 2016.  

  At 5) Teknik og Miljø og Børn og Unge indgår konkret aftale om at sikre balance mellem opgaver og ressourcer inden for vedligeholdelse- og genopretningsområdet.  

  At 6) Teknik og Miljø og de øvrige magistratsafdelinger sikrer en løbende god forventningsafstemning, med beskrivelse af ydelser og kvalitet.  

  At 7) Byrådet senere træffer beslutning om fremtidig organisering af bygningsområdet. Det sker blandt andet med afsæt i den omkostningsanalyse på ejendomsområdet som er besluttet i budgetforliget for 2017, samt den evaluering, der er nævnt under 2).

  Sagens forløb 20-10-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  24-10-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 24. oktober 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af den 9. september 2016.

  Der udarbejdes notat vedrørende moderniseringsmidlernes anvendelse og fordeling på magistratsafdelinger.

  Rådmand Thomas Medom, Rådmand Bünyamin Simsek og Rådmand Jette Skive tog forbehold.

  Borgmester Jacob Bundsgaard og Hans Halvorsen deltog ikke i sagens behandling.
  09-11-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. november 2016.
  28-11-2016 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Bonfils, Tatiana Sørensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. Gert Bjerregaard og Jan Ravn Christensen tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
  07-12-2016 Aarhus Byråd
  Byrådet har i sit møde den 7. december 2016 besluttet at tilbagesende Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling til fornyet behandling i Magistraten.
  09-03-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-03-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. marts 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 21. februar 2017.

  Forbehold fra Rådmand Rabih Azad-Ahmad.

  Der udarbejdes til byrådsbehandlingen et overblik over personaleomsætningen.
  22-03-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. marts 2017.

  Bilag

  Lokalplan 1048, Boliger mellem Randersvej og Kalmargade - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. marts 2017 vedtog Magistratens foranstående indstilling af 13. marts 2017.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1048, Boliger og mulighed for erhverv i et område mellem Randersvej og Kalmargade på Christiansbjerg samt tillæg nr. 95 til Kommuneplan 2013.

  Resumé Lokalplanen gælder for et område på Christiansbjerg mellem Randersvej og Kalmargade, der ligger i byzone.  

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ønske fra et privat udviklingsselskab. Lokalplanen udlægger området til boliger i form af etagebebyggelse og rækkehuse med mulighed for erhverv i stueetagen mod Randersvej.  

  Det grønne islæt er centralt i planen, hvorfor der skal etableres et stort grønt opholdsareal midt i området. Der er forsøgt at sikre høj kvalitet og variation i byggeriet, hvilket medfører, at planen på nogle punkter er forholdsvis detaljeret.  

  Området er omfattet af gældende Lokalplan nr. 852, der ophæves for den del, der vedrører lokalplanområdet.  

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, da den ikke giver mulighed for etagebebyggelse i op til 6 etager. Derfor ledsages lokalplanen af et kommuneplantillæg, der ændrer områdets anvendelse fra lav bebyggelse, herunder lave etageboliger til boligområde med varierede bebyggelsesformer. Bebyggelsesprocenten ændres fra 30/40 til 150 og den maksimale etageantal fra 2 til 6.  

  Der har været afholdt en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen, der har resulteret i 8 høringssvar, som primært omhandler trafikale forhold samt bygningshøjderne – især langs Randersvej. I høringsperioden indgik et borgermøde.

  Indstilling At 1) forslag til Lokalplan 1048 og kommuneplantillæg nr. 95 godkendes til offentlig fremlæggelse.  

  At 2) bemærkninger indkommet under den offentlige høring af forslaget til ændring af kommuneplanen besvares som angivet under indstillingens afsnit 5.6.

  Sagens forløb 09-03-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-03-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. marts 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. februar 2017.

  22-03-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. marts 2017 vedtog Magistratens foranstående indstilling af 13. marts 2017.

  Bilag

  Lokalplan 1057, Bolig- og erhvervsområde ved Ryhavevej, Hasle - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. marts 2017 vedtog Magistratens foranstående indstilling af 13. marts 2017.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1057, Bolig- og erhvervsområde ved Ryhavevej i Hasle og Tillæg nr. 105 til Kommuneplan 2013.

  Resumé Lokalplanen gælder for et område i bydelen Hasle. Området grænser op mod Ryhavevej mod nord, Klokkerbakken mod vest og Ryvej mod syd.  

  Lokalplanen giver mulighed for at opføre ny bebyggelse til bolig- og erhvervsformål i form af byggeri i 3-5 etager. Mod Ryhavevej skal der være erhverv i stueetagen i form af eksempelvis butikker, restaurant eller liberale erhverv.  

  Gennemførelse af lokalplanen forudsætter, at der ligeledes vedtages et tillæg til Kommuneplan 2013, idet lokalplanen giver mulighed for byggeri i et større omfang, end de nugældende kommuneplanrammer giver mulighed for.

  Indstilling At 1) forslag til Lokalplan nr. 1057 og Tillæg nr. 105 til Kommuneplan 2013 for et bolig- og erhvervsområde ved Ryhavevej godkendes til offentlig fremlæggelse  

  At 2) Bemærkninger indkommet under den forudgående offentlig høring, besvares som angivet i Bilag 4.

  Sagens forløb 09-03-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-03-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. marts 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. marts 2017.

  22-03-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. marts 2017 vedtog Magistratens foranstående indstilling af 13. marts 2017.

  Bilag

  Harmonisering af vejnettet i Aarhus Kommune


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. marts 2017 vedtog Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 6. marts 2017.

  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde med bemærkning om, at der bør gives 50-60% restlevetid til de kommende vejejere.

  Nye Borgerliges byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Omklassificering af veje fra offentlig til privat fællesvej med henblik på harmonisering af serviceniveauet.

  Resumé Det blev med budget 2015-2018 vedtaget, at der skal ske en harmonisering af serviceniveauet på vejene i kommunen, så grundejerne i Aarhus Kommune får ens vilkår, uanset hvor i kommunen de bor. Alle partier i byrådet bortset fra Liberal Alliance stod bag vedtagelsen.  

  Konkret betyder det, at en række veje omklassificeres fra offentlig til privat fællesvej.  

  Baggrunden er, at der i dag er forskel på, hvordan i øvrigt ensartede veje er klassificeret. Disse forskelle er historiske og stammer fra de enkelte vejes status i kommunerne før kommunesammenlægningerne i 1962 og 1970.  

  Harmoniseringen sker med udgangspunkt i de principper, der gælder for nye boligområder, hvor veje, som overvejende betjener de tilstødende ejendomme, klassificeres som private fællesveje.  

  ”Lov om offentlige veje m.v.” fastlægger de nærmere procedurer for omklassificering, herunder krav til vejenes tilstand.  

  Istandsættelsen af veje til overdragelse som privat fællesvej vil ske i den normale prioritering af vedligeholdelse og samordnes med ledningsejerne. Vejene vil typisk blive omklassificeret efter endt gravearbejde. Derved sikres det, at vejene er i bedst mulig stand ved overdragelsen. Vejenes tilstand på overdragelses-tidspunktet vil være væsentligt over de lovmæssige krav  

  Omklassificeringen giver grundejerne øget indflydelse på serviceniveau og indretning af vejen. Grundejere, der ønsker at oprette vejlaug, vil endvidere som forsøg få mulighed for at få indflydelse på istandsættelsen af deres vej.

  Indstilling At 1)  Byrådet bemyndiger Teknik og Miljø til at offentliggøre udpegede veje efter de i bilag 1 nævnte kriterier samt igangsætte proces med henblik på endelig omklassificering.

  Sagens forløb 26-01-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  30-01-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. januar 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 18. januar 2017.

  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.

  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.
  22-02-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. februar 2017.
  27-02-2017 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  Der eftersendes notat til udvalget.
  06-03-2017 Teknisk Udvalg
  Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Hegner Bonfils, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Gert Bjerregaard tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
  22-03-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. marts 2017 vedtog Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 6. marts 2017.

  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde med bemærkning om, at der bør gives 50-60% restlevetid til de kommende vejejere.

  Nye Borgerliges byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Lokalplan 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen - Endelig


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. marts 2017 vedtog Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 13. marts 2017.

  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen, Aarhus Midtby samt forslag til Tillæg nr. 90 til Kommuneplan 2013.

  Resumé Lokalplanen omfatter et byggeri ved den gamle godsbanegård, på hjørnet af Carl Blochs Gade og Skovgaardsgade.  

  Ved den offentlige fremlæggelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er der indkommet fem høringssvar, fra naboer i området og en enkelt bemærkning fra en borger i Risvangen. Naboernes synspunkter er, at byggeriet er for højt og tæt, samt at der er for få parkeringspladser til biler.  

  Teknik og Miljø anbefaler, at lokalplanforslaget bliver justeret på enkelte punkter vedrørende parkeringskrav samt en mindre justering af byggefelter.

  Indstilling At 1) forslag til Lokalplan nr. 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen vedtages endeligt,  

  At 2) forslag til Tillæg nr. 90 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune vedtages endeligt,  

  At 3) bemærkninger indkommet i forbindelse med den offentlige fremlæggelse besvares som det fremgår af punkt 5.

  Sagens forløb 23-02-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  27-02-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. februar 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. januar 2017.

  Rådmand Jette Skive og Jette Jensen tog forbehold med hensyn til placering af højhuset.

  Notat omkring antal etager udarbejdes.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.
  08-03-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 8. marts 2017.
  13-03-2017 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Steen B. Andersen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at han ønsker, at der stilles krav om flere parkeringspladser i planen.

  Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at han er nervøs for, at antallet af parkeringspladser i området på sigt bliver for stort.

  Peter Hegner Bonfils tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  22-03-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. marts 2017 vedtog Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 13. marts 2017.

  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Forslag fra SF om bedre forhold for eSport i Aarhus


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. marts 2017 vedtog Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 14. marts 2017, idet eSport indgår i den kommende Sport og Fritidspolitik.
  Byrådsforslag Bedre forhold for eSport i Aarhus
   
  ESport (elektronisk sport) er en betegnelse, der refererer til udøvelse af computerspil på konkurrenceplan. ESport er i dansk regi, såvel som på verdensplan, inde i en eksplosiv udvikling og antallet af udøvere kan allerede nu matche de største sportgrene. Det meste eSport foregår uorganiseret og der er derfor et enormt potentiale i at idrætsklubberne og foreningerne i højere grad organiserer gamerne, og bliver attraktive for udøverne af eSport. Mange af gamerne vil også have glæde af at kunne trække på faciliteter, voksenkontakt, viden om kost og sundhed, lokaler, organisationstalent og alt det andet som findes i klub- og foreningsverdenen. En rundspørge foretaget blandt 500 af de over 750.000 aktive spillere der findes i Danmark (hvilket gør, at der er flere aktive eSportudøvere end der tilsammen er udøvere af fodbold og håndbold). Undersøgelser viser, at cirka 40% af de adspurgte var interesserede i at deltage i lokale eSportsklubber. Unge efterspørger fællesskabet og de kompetencer og den viden som kan gøre dem dygtigere. Og der er for eSport Danmarks vedkommende en vision om at prøve at kombinere eSport med nogle gode regler for, hvordan man spiller. Det foregår mere på vand og frugt frem for chips og cola.   

  Derfor foreslår vi
  - Kultur og Borgerservice skal i højere grad være opsøgende og støtte de foreninger og klubber, der gerne vil organisere unge der spiller eSport. Magistratsafdelingen bedes vurdere om der er behov for særlige tiltag, initiativer eller en særlig strategi for området.  

  - Ung i Aarhus (bl.a. ungdomsklubber og ungdomsskoler) arbejder allerede aktivt og pædagogisk med eSport. Ung i Aarhus bedes komme med deres bud på, hvordan Aarhus Kommune bedre kan støtte gamerne og sportsmiljøet, samt udnytte kapaciteten og kompetencerne i klubberne så gamere får mulighed for at dyrke deres sport bedst muligt. Ung i Aarhus bedes ligeledes komme med et bud på, hvordan klubberne kan indgå som en central interessent inden for området.  

  - Kommunen skal  løbende følge og udnytte mulighederne for at tiltrække store e-sportsstævner, der i dag i omfang og omsætning matcher store internationale sportsarrangementer. 

  - Kultur og Borgerservice og Ung i Aarhus skal tage initiativ til dialog med interesserede repræsentanter fra eSportsmiljøet og fra klubber, foreninger og private aktører inden for området om, hvordan der kan etableres et stærkere samarbejde i og omkring eSport i Aarhus Kommune.  


  Stillet af Thomas Medom, Politisk Leder for SF-Aarhus (ordfører på sagen) Jan Ravn Christensen, Gruppeformand for SF-Aarhus  

  Sagens forløb 22-02-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. februar 2017.
  08-03-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 8. marts 2017.
  14-03-2017 Kulturudvalget
  Steen B. Andersen, Esben L. Kullberg, Ali Nuur, Hans Skou, Theresa Blegvad og Knud N. Mathiesen bakker op om forslaget med henblik på indarbejdelse i den kommende Sport og Fritidspolitik, men anbefaler de økonomiske implikationer belyst i Magistraten.
  Jette Jensen kunne tiltræde forslaget.
  22-03-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. marts 2017 vedtog Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 14. marts 2017, idet eSport indgår i den kommende Sport og Fritidspolitik.

  Bilag

  SFO-forældreråd samt lukketider i SFO


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. marts 2017 vedtog Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 15. marts 2017.

  Nye Borgerliges byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Forslag om, at det fortsat skal være obligatorisk at oprette SFO-forældreråd på folkeskoler, der har en SFO.

  Resumé Byrådet har besluttet, at der skal tages stilling til, om der fortsat skal være krav om SFO-forældreråd på de skoler, der har SFO.  

  Vilkårene for at drive SFO blev ændret med folkeskolereformen. Derfor er der efter drøftelse med de faglige organisationer og forældreorganisationer lavet en analyse af SFO’en på de aarhusianske folkeskoler. Analysen viser bl.a., at hovedparten af SFO’erne i varierende omfang har aftenåbent; primært som et tilbud til de større børn.  

  Analysen peger på en række forhold, som det er vigtigt lokalt at have ledelsesmæssigt fokus på, ligesom der er forhold, som bestyrelse og SFO-forældreråd bør forholde sig til. Derfor indstiller Børn og Unge, at der fortsat skal være krav om oprettelse af SFO-forældreråd.  

  Indstillingen har været i høring. Med afsæt i høringssvarene foreslås, at der i forlængelse af den kommunalt bestemte åbningstid skal være et lokalt råderum i forhold til at tilrettelægge aftenåbning efter lokal vurdering og inden for det eksisterende budget.

  Indstilling At 1) der fortsat er krav om oprettelse af SFO-forældreråd på kommunale skoler, der har en SFO.  

  At 2) der skal være et lokalt råderum i forhold til at tilrettelægge aftenåbning efter lokal vurdering og behov og inden for det eksisterende budget.

  Sagens forløb 16-02-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-02-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. februar 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 30. januar 2017.
  08-03-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 8. marts 2017.
  15-03-2017 Børn og unge-udvalget
  Maria Sloth, Jan Ravn Christensen, Marc Perera Christensen, Lisbeth Lauersen, Anne Nygaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Lars Boje Mathiesen tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  Udvalget bemærker, at der skal følges op lokalt for at sikre, at der på alle skoler med en SFO også skal være et SFO-forældreråd. Udvalget drøfter opfølgningen.

  22-03-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. marts 2017 vedtog Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 15. marts 2017.

  Nye Borgerliges byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. marts 2017 vedtog Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 15. marts 2017.

  Resumé Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres lokalefællesskaber til undervisning og fritid for 4.-6. klasserne på skolerne.  

  På halvdelen af skolerne er der tilstrækkelig kapacitet til at rumme 4. klasserne i FU-regi senest med afslutning af allerede godkendte anlægsprojekter, hvor det fælles læringsareal er medtaget. På de sidste 23 skoler er det nødvendigt at tilpasse kapaciteten for i alt 43,4 mio. kr. Se fordelingen i bilag 1.  

  På 16 af skolerne kan anlægsprojekterne løses i sammenhæng med igangværende eller planlagte RULL-projekter. Samtidig gennemføres allerede besluttede indretninger af lokaler til håndværk og design på 5 skoler.  

  På 7 skoler skal der igangsættes nye tiltag, som delvist kan udføres i sammenhæng med planlagte RULL-projekter, hvor faglokaler til håndværk og design indrettes eller forventede behov for skoleudbygning, som beskrevet i ydelsesafsnittet.  

  Forslaget til anlægstilpasninger har været i høring.

  Indstilling At 1) der med denne indstilling sikres fysiske rammer til fritidstilbud i 4. klasse på de 46 skoler, idet der afsættes bevillinger til anlægsprojekter på 23 skoler, mens det på de øvrige 23 skoler er muligt at indrette i de eksisterende fysiske rammer jf. bilag 2  

  At 2) der fra reserven til skoleudbygning afsættes i alt 43,4 mio. kr. til etablering af fysiske rammer på 23 skoler til fritidstilbud i 4. klasse, og at rådighedsbeløbene frigives jf. nedenstående beslutningspunkter  

  At 3) der til 16 skoleprojekter gives tillægsbevilling til de allerede besluttede RULL-projekter på i alt 18,5 mio. kr. jf. tabel 1, hvoraf 6,6 mio. kr. allerede er afsat og bevilget til lokaler til håndværk og design på 21 skoler og 11,8 mio. kr. gives fra reserven til skoleudbygning, jf. tabel 2. Rådighedsbeløbene frigives fordelt med 8,0 mio. kr. i 2017, 6,4 mio. kr. i 2018 og 4,1 mio. kr. i 2019 jf. tabel 1, så den foreslåede kapacitetsløsning til FU i 4. klasserne udføres i sammenhæng med de allerede godkendte RULL-projekter  

  At 4) der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til ombygning til lokalefællesskaber på Malling Skole, som finansieres jf. beslutningspunkt 2. Rådighedsbeløbet frigives med 1,4 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019  

  At 5) der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til ombygning til lokalefællesskaber på Mårslet Skole som finansieres jf. beslutningspunkt 2. Rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. frigives i 2019  

  At 6) der gives en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. finansieret jf. beslutningspunkt 2, til ombygning til lokalefællesskaber på Engdalsskolen. Rådighedsbeløbet frigives med 0,4 mio. kr. i 2018 og 3,7 mio. kr. i 2019  

  At 7) der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. finansieret jf. beslutningspunkt 2, til ombygning af FU-tilbud på Kappelvænget, idet FU-tilbud i Hasle lokaldistrikt ikke foreslås etableret som lokalefællesskab med Hasle Skole. Rådighedsbeløbet frigives med 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018  

  At 8) der gives en anlægsbevilling på 7,6 mio. kr. til at etablere lokalefællesskaber på Højvangskolen sammen med skoleudbygning og indretning af lokale til håndværk og design finansieret med 1,2 mio. kr. fra bevilling til håndværk og design, 2,9 mio. kr. finansieres jf. beslutningspunkt 2, 1,0 mio. kr. finansieres af skoleudbygnings­programmet og 2,5 mio. kr. finansieres ved salg og kapitalisering af mindreudgifter til bygningsdrift af Bispevej 7. Rådighedsbeløbene frigives med 0,2 mio. kr. i 2017, 1,1 mio. kr. i 2018 og 6,2 mio. kr. i 2019  

  At 9) der gives en anlægsbevilling på 8,5 mio. kr. til at etablere lokalefællesskaber på Møllevangskolen sammen med indretning af håndværk og design finansieret med 1,4 mio. kr. fra bevilling til håndværk og design, 4,1 mio. kr. finansieres jf. beslutningspunkt 2 og 3,0 mio. kr. finansieres ved kapitalisering af mindreudgifter til leje- og bygningsdrift af Peter Fabersvej 35. Rådighedsbeløbene frigives med 0,3 mio. kr. i 2017, 1,1 mio. kr. i 2018 og 7,1 mio. kr. i 2019  

  At 10) der gives en anlægsbevilling på 12,4 mio. kr. til at etablere lokalefællesskaber på Kragelundskolen sammen med skoleudbygning og indretning af håndværk og design, finansieret med 2,7 mio. kr. fra bevilling til håndværk og design, 5,4 mio. kr. finansieres jf. beslutningspunkt 2, 3,0 mio. kr. finansieres af skoleudbygningsprogrammet og 1,3 mio. kr. finansieres ved kapitalisering af mindreudgifter til leje- og bygningsdrift af Peter Fabersvej 35. Rådighedsbeløbene frigives med 0,3 mio. kr. i 2017, 1,1 mio. kr. i 2018 og 11,0 mio. kr. i 2019  

  At 11) 2 pct. af den samlede anlægssum anvendes til intern projektledelse af anlægsprojekterne  

  At 12) der igangsættes en analyse med formålet at etablere lokalefællesskaber på skolerne for følgende tre klubber: Klubben Rosenvang, Fritidsklubben i Harlev og Holme Vestergaard

  Sagens forløb 22-02-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  27-02-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. februar 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 1. februar 2017.

  Jette Jensen tager forbehold med henvisning til udfordringer ved at flytte klubtilbuddet ind på skolerne.

  Rådmand Thomas Medom tager forbehold med henblik på drøftelse i gruppen.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.
  08-03-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 8. marts 2017.
  15-03-2017 Børn og unge-udvalget
  Forud for udvalgets behandling af sagen havde tre borgere tilknyttet Samsøgade Skole og Midtbyklubben foretræde for udvalget. Herefter drøftede udvalget sagen.

  Jan Ravn Christensen og Marc Perera Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Lisbeth Lauersen, Anne Nygaard og Lars Boje Mathiesen tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Maria Sloth kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  Udvalget vil blive orienteret løbende. Forvaltningen vil i den forbindelse invitere udvalgsmedlemmerne til at se eksempler på konkrete løsningsforslag.

  22-03-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. marts 2017 vedtog Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 15. marts 2017.

  Bilag

  Forslag fra S om lighed i sundhed for mennesker med handicap


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2018.
  Baggrund
  Byrådet har den 10. september 2014 vedtaget en sundhedspolitik, ”sammen om sundhed – mere af det der virker”

  Et gennemgående tema i sundhedspolitikken er lighed i sundhed, herunder at den sociale ulighed skal mindskes.

  Når vi taler om social ulighed i sundhed, så er mennesker med handicap en udsat gruppe, da en del af dem, ikke selv er i stand til at beskrive deres symptomer på en sygdom.

  Roskilde kommune er i gang med et forsøg med sundhedstjek til borgere med udviklingshæmning.
  Det har vist, at der er et stort forebyggelsespotentiale, da der er afdækket sundhedsproblemer med nedsat hørelse, nedsat mobilitet, D-vitamin mangel, diabets, for højt blodtryk, forhøjet kolesteroltal m.m..

  Ved at lave systematiske sundhedstjek hos denne målgruppe, vil der sandsynligvis være en stor gevinst. Først og fremmest hos det enkelte menneske, hvor det må formodes, at give et højere livskvalitet og bedre velvære, når man kommer i behandling for ovenstående sygdomme.

  Man ved også, at denne gruppe dør gennemsnitlig 15-20 år tidligere end resten af befolkningen.
  Et regelmæssigt sundhedstjek, kombineret med en systematisk medicingennemgang og støtte til en sundere livsstil, vil også kunne kaste en samfundsmæssig gevinst af sig.

  Derfor foreslår Socialdemokraterne, at Aarhus Byråd beslutter:
  • at MSB undersøger hvilke udgifter der vil være forbundet med systematisk sundhedstjek for mennesker med handicap på 3-4 udvalgte bosteder, omfattende mindst 100 borgere.
  • at MSB undersøger hvilke udgifter der vil være forbundet med, at sundhedstjekket suppleres med en systematisk medicingennemgang.
  • at MSB undersøger hvilke økonomiske gevinster, der kan være ved at gennemføre det forebyggende systematiske sundhedstjek for mennesker med handicap.
  • at MSB efterfølgende laver en evaluering med henblik på at udbrede forsøget til alle borgere med handicap i afdelingens bosteder.
  På vegne af Socialdemokraterne i Aarhus Byråd, d. 9/3-2017
  Anette Poulsen

  Sagens forløb 22-03-2017 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2018.

  Bilag

  Forslag fra V om flytning af Mathilde Fibigers gravsted


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. marts 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Forslag fra Venstres byrådsgruppe:

  Flytning af Mathilde Fibigers gravsted I rådhusparken finder man nederst i parken et lapidarium. Her står forskellige gravstene, som repræsenterer personer, der enten på særlig vis har tjent byen, eller som har historisk betydning. En af de gravstene, som man finder i rådhusparken tilhører Mathilde Fibiger.

  Mathilde Fibiger (1830-1872) er for sit forfatterskab anerkendt, som en af de tidligste inspirationskilder for kvindesagen i Danmark. Brevromanen Clara Raphael (1849) er en beskrivelse af guvernanten Claras oplevelser af det konventionelle provinsmiljø og det vanskelige valg mellem frigørelse eller ægteskab. Netop på grund af dette emne fremkaldte romanen ved udgivelsen en voldsom debat omkring kvindelig frigørelse.

  Venstre mener, at der i fortællingen om Mathilde Fibiger ligger en fin fortælling, som er oplagt at fortælle. Samtidigt kunne man ved samme lejlighed give Mathilde Fibigers have, som er beliggende ved Kvindemuseet et løft, så haven i højere grad end i dag blev en have og en grøn bypark.

  Området omkring Mathilde Fibigers have rummer en række muligheder, hvis potentiale vi ikke mener, der bliver fuldt udnyttet på nuværende tidspunkt. I de senere år er særligt Gravens popularitet vokset, når vejret bliver varmere. Der er således en stor søgning imod denne rekreative del af bymidten. Samtidigt er kvarteret på grund af Mejlgades udformning velbesøgt af såvel gående som cyklende. Heri ser Venstre i forlængelse af ovenstående også en række muligheder.

  Konkret så forestiller vi os, at:

  Byrådet påligger Teknik og Miljø:
  1)    At undersøge mulighederne for en flytning af Mathilde Fibigers gravsten til Mathilde Fibigers have ved Kvindemuseet

  2)    At afsøge mulighederne for at omlægge Mathilde Fibigers have til en grønnere bypark

  3)    At afsøge mulighederne for at en sådan bypark finansieres igennem fonde[1]

  4)    At undersøge mulighederne for at udføre en forsøgsperiode, hvor Rosengade lukkes for gennemkørende kørsel ifb. med en sådan bypark

  På vegne af Venstres byrådsgruppe,

  Lene Horsbøl Medlem af social- og beskæftigelsesudvalget    


  [1] A.P Møller fonden har f.eks. givet penge til Kongernes Lapidarium, som ligger i København

  Sagens forløb 22-03-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. marts 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra V og R om national læsestrategi


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. marts 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Strategi til fremme af læseevne og -lyst i Aarhus Kommune

  Venstre og De Radikale fremsætter et forslag om at iværksætte en national strategi til læsefremme i Aarhus Kommune. Formålet er at sikre fokus på den tidlige læsestimulering, familiens betydning og behovet for en fælles koordineret indsats fra institutionerne.

  Motivering
  Vi efterlyser en national strategi og mener, at Aarhus bør gå foran i udarbejdelsen af en sådan. Som situationen er i dag, har vi en række gode initiativer på området, men de forekommer ukoordinerede og ufokuserede.

  Al viden og forskning om læsningen understreger vigtigheden af, at processen starter tidligt. Den norske sprogforsker Thomas Nordahl har vist, at hvis læsningens kode ikke er knækket ved barnets 8 års alder, så er der stor sandsynlighed for, at barnet også i voksenalder vil kæmpe med læsning på et rimeligt funktionelt niveau. Sammenhængen mellem gode læseevner og et bedre uddannelsesniveau er veldokumenteret. Omvendt er der en statistisk sammenhæng mellem manglende læseevne, lavt uddannelsesniveau, sociale udfordringer og tilsvarende negative økonomiske konsekvenser.

  Baseret på evidens fra nyere undersøgelser ved vi, at en alt for høj procentdel af især drenge af anden etnisk herkomst afslutter folkeskolen uden at kunne læse på et fornuftigt niveau. Hvis ikke det forbedres betragteligt fremover, ender det med at koste samfundet dyrt.

  Beslutning
  Venstre og De Radikale tilskynder til at byrådet beslutter, at igangsætte et tværmagistratsligt arbejde ved nedsættelse af en embedsmandsgruppe med henblik på at etablere en fælles strategi. Den bør omfatte børneinstitutionerne, folkeskolen, bibliotekerne og øvrige relevante kommunale aktører.

  Et udspil til elementer i strategien er et udvidet bogstartsprogram, hvor aktørerne samarbejder om at oplyse nye forældre om vigtigheden af at stimulere barnets naturlige nysgerrighed efter bøger. Et andet er præmiering af læsning gennem deltagelse i konkurrencer. Et tredje er kampagner, der gennem rollemodeller, gør det sejt at være god til at læse. Der bør indgå en grundig evaluering af indsatsernes effekt hen imod mere videndeling.

  På vegne af forslagsstillerne:
  Hans Skou (V), ordfører
  Bünyamin Simsek (V), Rådmand for børn og unge
  Anne Nygaard (RV)
  Rabih Azad-Ahmad (RV), Rådmand for kultur og borgerservice, initiativtager og ordfører på sagen

  Sagens forløb 22-03-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. marts 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra DF om hjælp til tilbud om økonomisk vejledning


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. marts 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra vedr. hjælp til tilbud om økonomisk vejledning

  ”Flere ældre havner i RKI”.
  Den overskrift kunne man læse i Jyllandsposten i starten af februar.

  Mens antallet af danskere der registreres i RKI som dårlige betalere falder, så går udviklingen den modsatte vej, når det kommer til ældre. Faktisk er antallet af ældre over 60 år, der er registreret i RKI, steget til det dobbelte siden 2010. Det vil sige, at der i dag er omkring 23.000 ældre, der er registreret som dårlige betalere. I Aarhus vil det svare til, at omkring 1.400 af vores ældre borgere står registrerede som dårlige betalere.

  Det er en bekymrende udvikling, og med dette forslag ønskes det, at Aarhus Kommune træder til, og hjælper vores ældre borgere med deres økonomiske situation ved at tilbyde rådgivning.

  Som ældre kan det være svært at forholde sig til sine økonomiske forhold. Når man for eksempel skal flytte i ældre- eller plejebolig, kan det være svært at forholde sig til også at søge boligstøtte og lån til boligindskud, når flytningen i sig selv er forbundet med mange følelser.

  Derfor indstilles det, at Byrådet beslutter:
  • At indgå i en samarbejdsaftale med et uafhængigt, økonomisk rådgivningsfirma om at tilbyde ældre borgere over 60 år gratis økonomisk rådgivning.
  • At Sundhed og Omsorg og Kultur og Borgerservice går i dialog om, hvordan det kan gøres lettere for ældre borgere over 60 år at søge om boligstøtte og lån til boligindskud, herunder at gøre det lettere at søge om fritagelse fra at søge om dette digitalt. Og at magistratsafdelingerne sammen retter henvendelse til Udbetaling Danmark for at se på mulighederne for at lette reglerne.  


  Sagens forløb 22-03-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. marts 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag