Vælg

Referat Aarhus Byråd 07-06-2017

  Forslag fra V om veterankoordination


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Socialudvalget af 1. juni 2017.
  Indstilling til byrådet om ansættelse af en veterankoordinator

  København, Odense og Aalborg er kommuner, som Aarhus på en række områder sammenligner indsatser med. Alle disse byer har, ligesom Aarhus, et veteranhjem, men for de andre byer gælder det også, at de har ansat en veterankoordinator. Venstre i Aarhus byråd foreslår med denne indstilling at opgradere indsatsen for kommunens veteraner ved at ansætte en veterankoordinator.

  Igennem 2016 har der været episoder, hvor det er blevet tydeligt, at veteraner er faldet igennem systemet efter at have været udsendt. Sagerne har blandt andet vist et behov for en indsats, hvor de pårørende inddrages og støttes i arbejdet med deres hjemmevendte veteraner. En veterankoordinator er veteranernes garant for, at der er sammenhæng i mellem de indsatser og institutioner, som kan være relevante efter en udsendelse, hvor hverdagen efterfølgende kan være svær at få til at hænge sammen.

  Veterankoordinatorens indsats skal være aktiv og opsøgende, således at vi også får kontakt med de borgere, som ikke selv formår at række hånden ud. Konkrete indsatser kan være hjælp til at få den rette psykiatrisk indsats, eller hjælp ind i beskæftigelsesforvaltningen, ligesom det kan være formidling af kontakt til de frivillige foreninger, som også gør et stort arbejde for veteranerne i Aarhus og Østjylland.

  Det skal i den forbindelse nævnes, at en veterankoordinator også er et middel til at understøtte de frivillige foreninger i deres praktiske og organisatoriske virke, ligesom faglig sparring kan være relevant, hvis foreningerne ønsker dette.

  Gruppen af veteraner spænder bredt og har derfor brug for vidt forskellige indsatser. Nogle har psykiske udfordringer og skal derfor hjælpes med en indgang til psykiatrien, mens andre blot har brug for afklaringsspørgsmål omkring beskæftigelsesmuligheder. Det vigtigste signal Aarhus Kommune kan sende er, at vi har styr på indsatsen for vore veteraner, og at vi har én indgang til hjælpen fra kommunen, således at vi får hjulpet vores veteraner bedst muligt til gavn for den enkelte og samfundet.

  Venstre i Aarhus Kommune foreslår:

  1)    At der ansættes en veterankoordinator i Aarhus Kommune

  På vegne af Venstres byrådsgruppe,
  Lene Horsbøl
  Medlem af social og beskæftigelsesudvalget (ordfører på sagen)

  Sagens forløb 18-01-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. januar 2017.
  01-02-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 1. februar 2017 om magistratsbehandling af forslaget.
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  08-03-2017 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  På Byrådsmødet den 1. februar 2017 fremsatte Venstre et forslag om ansættelse af en veterankoordinator. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse er i forlængelse heraf anmodet om en udtalelse vedr. forslaget.

  Magistratsafdelingen vurderer, at ansættelsen af en veterankoordinator vil kunne styrke koordinationen mellem veteranerne og de kommunale tilbud til målgruppen. Den, der ansættes i stillingen, skal i givet fald fungere som brobygger mellem veteranerne og de forskellige dele af organisationen og dens tilbud. Tilbud som veteranerne ofte ikke selv opsøger.

  Det er vigtigt, at vedkommende af veteranerne opleves som deres holdepunkt og guide ift. de forskellige sociale, sundhed- og beskæftigelsesmæssige indsatser. Kendskab til veteranerne, deres kompetencer og udfordringer samt kendskab til de kommunale og nationale tilbud til målgruppen vil være vigtige kvalifikationer.  Veterankoordinatoren skal også medvirke til opsamling og videreformidling af viden om målgruppen til relevante fagpersoner i MSB.

  Der er ikke et endeligt overblik over målgruppen, herunder særligt dens behov.

  Veterankoordinatoren vil i forbindelse med en eventuel ansættelse i MSB blive tilknyttet de opsøgende teams i Socialforvaltningen. Dog er det vigtigt, at vedkommende får sit udgangspunkt så tæt på veteranernes miljøer som muligt.

  Ansættelsen af en veterankoordinator vil i givet fald med fordel kunne placeres på Veteranhjem Midtjylland i Brabrand. Det vil bidrage til en styrkelse af samarbejdet mellem den landsdækkende indsats, der er finansieret af Forsvarsministeriet, og tilbud, der er forankret i Region Midtjylland i MSB og frivillige tilbud.

  Den årlige udgift forventes at udgøre op til ca. 700.000 kr., som udover lønudgiften kan dække udgifter til mindre arrangementer og anden kommunikation af funktionen.

  MSB har ikke mulighed for at finansiere denne funktion inden for den nuværende ramme.  
  30-03-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses udtalelse af 8. marts 2017.
  03-04-2017 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse af 8. marts 2017, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Kristian Würtz, Rådmand Bünyamin Simsek og Camilla Fabricius deltog ikke i sagens behandling.

  26-04-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Socialudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. april 2017.
  04-05-2017 Socialudvalget
  Udvalget vedtog enstemmigt ikke at udarbejde en udvalgserklæring på det foreliggende grundlag.

  Punktet dagsordenssættes igen på udvalgets møde den 1. juni 2017.

  10-05-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 10. maj 2017.
  01-06-2017 Socialudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt henholde sig til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse af 12. april 2017 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med den bemærkning, at ordningen helt eller delvist bør finansieres af eksterne midler.
  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Socialudvalget af 1. juni 2017.

  Bilag

  Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Endelig


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 22. maj 2017.

  Knud N. Mathiesen og Lars Boje Mathiesen kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Rådmand Jette Skive kunne tiltræde med den ændring, at der ikke bygges på kirkegården på nuværende tidspunkt.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1031, Omdannelse af Psykiatrisk Hospital, Risskov, forslag til Tillæg til Kommuneplan 2013, forslag til udbygningsaftale og forslag til Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering

  Resumé Lokalplanområdet omfatter i store træk arealet anvendt til Psykiatrisk Hospital i Risskov i et område beliggende mellem Bækkelundsvej, Lerbækvej, Solbakken, strandarealet, Stationsgade, Krathusvej, Østre Skovvej og Asylvej.  

  Formålet med lokalplanen er at muliggøre en ændring af anvendelsen af området fra offentlige formål (hospital) til boligformål. Det forudsættes, at der i alt bliver 1.050 – 1.200 nye boliger.  

  En omdannelse af hospitalsområdet til boligformål forudsætter en ændring af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg til kommuneplanen.  

  Aarhus Kommune har fra ejeren af lokalplanområdet modtaget en opfordring til at indgå en frivillig udbygningsaftale og har forhandlet herom.  

  Der er udarbejdet en miljørapport om planforslagenes påvirkning.   I perioden fra den 23. august 2016 til den 18. oktober 2016 har forslag til lokalplan, kommuneplantillæg, udbygningsaftale og miljørapport været offentligt fremlagt. I høringsperioden indgik et borgermøde den 6. september 2016 arrangeret i samarbejde med Vejlby-Risskov Fællesråd. Der deltog ca. 100 personer.  

  Der er i høringsperioden modtaget 44 indsigelser og bemærkninger fra myndigheder, firmaer, foreninger og privatpersoner. Der indgår 7 underskriftindsamlinger.  

  Indsigelser og bemærkninger kan inddeles i følgende temaer:
  ·         Trafik
  ·         Bygningsomfang
  ·         Bygningsudseende
  ·         Kirkegård
  ·         Ubebyggede arealer
  ·         Kapacitet i skole og børneinstitutioner
  ·         Virksomhedsstøj fra børnehave
  ·         Byggelinjer
  ·         El-forsyning
  ·         Affald
  ·         Salg af Strandhuset
  ·         Manglende åbenhed i planprocessen
  ·         Behov for flere visualiseringer
  ·         Invester i sociale og kulturelle muligheder  

  Der er efter den offentlige høring gennemført fire supplerende høringer om foreslåede ændringer i lokalplanforslaget.  

  Der er udarbejdet et projekt for nye cykelstier på Asylvej.

  Indstilling At 1) forslag til Lokalplan 1031, Omdannelse af Psykiatrisk Hospital, Risskov vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.5,  

  At 2) forslag til Tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.5,  

  At 3) forslag til udbygningsaftale vedtages endeligt,  

  At 4) den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering vedtages, som den fremgår af indstillingens afsnit 6, og  

  At 5) indsigelser og bemærkninger besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.4, og  

  At 6) projekt for anlæg af cykelstier på Asylvej (jf. indstillingens afsnit 5.6) optages på kommunen anlægsprogram til udførelse i 2018 eller 2019.

  Sagens forløb 06-04-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-04-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. april 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. marts 2017.

  Rådmand Jette Skive kan på nuværende tidspunkt ikke stemme for nedlæggelse af kirkegården.

  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.

  Jette Jensen deltog ikke i sagens behandling.
  26-04-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. april 2017.
  08-05-2017 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  10-05-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 10. maj 2017.
  22-05-2017 Teknisk Udvalg
  Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Hegner Bonfils, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen med følgende bemærkninger:

  Inden for lokalplanens delområde 2 ændres etageantallet på bygningerne som vist på første kort i bilag til notat af 11. maj 2017 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  På Krathusvej 7 gives der mulighed for at udnytte tagetagen på anden sal.

  Det præciseres, at der tages hensyn til de bevaringsværdige træer i forbindelse med anlæg af stiforbindelse fra delområde 4 til Krathusvej.

  Gert Bjerregaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 15. maj 2017.
  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 22. maj 2017.

  Knud N. Mathiesen og Lars Boje Mathiesen kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Rådmand Jette Skive kunne tiltræde med den ændring, at der ikke bygges på kirkegården på nuværende tidspunkt.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Forslag til Lokalplan 1031, lp 1031

  Bilag 2: Forslag til udbygningsaftale, lp 1031

  Bilag 3: Forslag til Miljørapport, lp 1031

  Bilag 4: Indsigelser og bemærkninger, lp 1031

  Bilag 5: Supplerende indsigelser og bemærkninger, lp 1031

  Bilag 6: Bemærkninger fra nabohøringer, lp 1031

  Bilag 7: Forslag til besvarelse af indsigelser og bemærkninger, lp 1031

  Bilag 8: Konsekvenser for ressourcer, lp 1031

  Bilag 9: Forslag til ændringer i forslag til Lokalplan nr. 1031

  Bilag 10: Projekt for nye cykelstier på Asylvej, lp 1031

  Bilag 11: Lydfiler fra indsigelse 17

  Bilag 12: Skyggeforhold Bækkelundsvej ved 3 og 4 etager, lp 1031

  Meningstilkendegivelse, Borgerinitiativet ’For mange, for højt, for tæt!’, Risskov,

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 28.04.2017

  Foretræde Birthe F Rasmussen

  Foretræde Grundejerforening Vejlby Krat

  Foretræde Bevar 228

  Foretræde Regnar Kristensen

  Foretræde Merete Sørensen

  Notat MTM 11.05.2017

  Bilag 1 til notat: Skygger og afstande m.v. ift. ændringer

  Foretræde Bendt Viggo Kjeldsen

  Foretræde Conni Juul

  Foretræde Kamilla Gumede

  Foretræde Jens Busch

  Foretræde Michael Mose Biskjær

  Foretræde Helle Kay

  Foretræde Line Rasmussen og Kristian Larsen

  Meningstilkendegivelse Aksel Nørgaard

  Forslag til Kommuneplan 2017 - Offentlig høring


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 22. maj 2017.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen og ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt:

  " Der er rigtig meget, som vi synes er godt, noget er mindre godt, og noget skal have et ord med på vejen. Det er jo et omfattende materiale og derfor vil jeg starte med en lille opfordring.

  1)    Generelt tager vi afstand fra den omfattende brug af modeord såsom ”mangfoldighed”. Kommuneplanen indeholder meget fyldtekst uden substans og kunne med fordel begrænse det farvede sprogbrug således, at den blev mere overskuelig og konkret. Det vil vi sætte pris på fremover, at man tænker på.
  2)    Byfortætning uden for Ringvejen skal som udgangspunkt ske i mindre omfang, end der lægges op til. Ikke alle borgere ønsker at bo i tætte etageboliger og rækkehuse. Der skal være plads til, at bysamfundene og de ydre bydele kan bevare deres grønne områder og forstadsfølelse.
  3)    Dansk Folkeparti er ikke tilhængere af ideen med mindre gadeparkering og flere parkeringshuse. Problemet er ikke antallet af p-pladser, men placeringen af dem og prisen. Der bør overvejes forsøg med billigere parkering i stedet for at tvinge besøgende ud af midtbyen.
  4)    Dansk Folkeparti mener, at vi med højhuspolitikken lige nu skyder med spredehagl. Ønsker der højhuse i Aarhus, bør man vælge få prioriterede byområder at placere dem i og lade resten af byen blive fri. Den nuværende politik i kommuneplanen indeholder alt for mange områder, hvor højhuse som udgangspunkt ikke afvises. Og så skal vi have defineret ordet højhus. Et højhus er det på 40 meter, 60 meter, 80 meter eller hvor høj skal et hus være, for at det betragtes som et højhus?
  5)    Byudviklingen og de prioriterede væksttakster tager i meget stort omfang udgangspunkt i placeringen af letbanen, herunder også etape to og tre. Eftersom der endnu ikke er vedtaget flere etaper end den første, mener vi ikke, der skal lægges så stor vægt på letbanens foreslåede linjeføring i forhold til byfortætning og placeringen af højhuse, erhverv m.m.
  6)    I forlængelse af ovenstående ønsker Dansk Folkeparti som udgangspunkt ikke yderligere etaper af letbanen gennemført, da vi ikke kan støtte op om den visuelt beskæmmende effekt, som køreledninger og deres master har på byrummet.
  7)    Kommuneplan 2017 indeholder meget omkring den kollektive trafik og cykler, men mangler tiltag, der kan forbedre bilismen eller nedsætte transporttiden for bilpendlere. Det nuværende forslag lægger for meget vægt på den kollektive trafik og cyklerne lokalt, mens man ignorerer de udfordringer, der findes som pendler til og fra resten af Business Region Aarhus. Der er behov for at undersøge mulighederne for udvidelse af de større indfaldsveje på lang sigt, samt hvilke veje der kan opgraderes og benyttes som aflastning af disse indfaldsveje i myldretiden.
  8)    Mange af lokalsamfundenes ønsker bliver ikke tilgodeset i kommunalplanen. Herunder kan nævnes tankerne om letbanens linjeføring gennem Hasle torv og placeringen af bydelscentreret i Lystrup. Harlev-Framlev ønsker med en større udvidelse af parcelhusgrunde. Det er Dansk Folkepartis overbevisning, at der skal gøres en større indsats for at lytte til fællesrådenes ønsker og tage deres input med i kommuneplanen i et bredere omfang, end det ses nu.
  9)    Jeg har været inde på vores infrastruktur. Vi bliver nødt til at tage det meget alvorligt, vi kan ikke byde vores erhvervsliv disse forhold, at deres medarbejdere skal bruge så meget rejsetid på at komme til deres arbejdsplads. Vi har fået et erhvervsliv, der fremover vil se på placering ved nybygning af et eventuelt nyt domicil og det behøver ikke at være i Aarhus Kommune. Og den forståelse kan man godt forstå. Derfor bliver vi nødt til at få endnu mere gang i vores vejnet og det gælder alle vores indfaldsveje, og selvfølgelig en udvidelse af E45 og meget andet. Samtidig har vi en by, der er ved at tilsande. Der bliver vi også nødt til at tænke nyt. Men nu kommer kommuneplanen i høring og jeg er sikker på, at der vil komme mange henvendelser netop på dette område."
  Venstres byrådsgruppe kunne heller ikke tiltræde indstillingen og ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt:

  "Venstre er ikke tilfreds med Kommuneplan 2017 som den foreligger. Vi har en række punkter, hvorpå vi ønsker noget mere ambitiøst for Aarhus Kommune. Dette kan også findes i vedlagte bilag. Følgende er derfor blot nogle af de fokuspunkter, som vi i Venstre mener, at Kommuneplan 2017 bør indeholde.

  5 nye skoler i Aarhus Kommune
  De seneste tal fra borgmesterens afdeling for udviklingen i børnetallet i Aarhus Kommune viser en kraftig vækst. Væksten er så kraftig, at det vil være nødvendigt at bygge 5 nye folkeskoler frem mod 2030. Disse områder er Nye, Lisbjerg, Åby, Midtbyen og Skødstrup. Særligt sidstnævnte, da kapaciteten omkring den nuværende skole er ved at være opbrugt. Derfor skal der etableres et helt nyt område ved Skødstrup med en ny skole som kan tage imod mange nye børn.

  Øg udbuddet af boliger og byggegrunde
  Samtidig viser tallene, at der i 2026 vil være 107 ledige klasser i 11 skoler i yderområderne af kommunen, såfremt der ikke foretages boligudbygning. Prognoserne siger også, at hvis kapaciteten på disse skoler skal bibeholdes på nuværende niveau, så skal der bygges 5600 nye boliger. Det er Venstres holdning, at forslagene i Kommuneplan 2017 aldeles overser disse kapacitetsproblemer på skoleområdet.  Særligt mener Venstre at der skal bygges i følgende områder: Viby, Mårslet, Harlev Framlev, Tilst, Sabro, Brabrand-Gellerup, Hasle, Skæring-Egå, Lystrup Elsted, Thrige-Spørring, Hårup-Mejlby og Skødstrup. Boligtype og størrelse skal naturligt tilpasses det enkelte lokalområde, således at der bliver udbud af alle boligtyper.
  I Venstre mener vi, at planstrategien, som den foreligger, svigter en hel generation af børnefamilier, som ønsker at købe sig en parcelhusgrund. Statistikken viser, at der i 2016 var en nettofraflytning fra Aarhus i aldersgruppen 25 til 40 år. En endelig vedtagelse af Kommuneplanen vil ikke knække kurven. Tværtimod tror vi at situationen forværres. Det er vigtigt at vi øger udbuddet af parcelhusgrunde i Aarhus Kommune, så vi får skabt et mere balanceret prisniveau mellem by og land. Venstre foreslår endvidere, at sætningen: ”Ligeledes vil det være hensigtsmæssigt at foreslå udlæg, der ikke foregriber en senere og mere omfattende byudvikling eller går i konkurrence med de nye byer Lisbjerg og Nye” fjernes.

  Styrk infrastrukturen
  Byudviklingen generelt skal understøtte letbane systemet, det lokale- og overordnede vejsystem, den offentlige bustrafik og andre større udbygninger af infrastruktur. Byudviklingen skal således også understøtte en kommende jernbaneforbindelse mellem Silkeborg og Aarhus."
  Forslag til Kommuneplan 2017 fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger.

  Resumé Det anbefales, at Forslag til Kommuneplan 2017 fremlægges i offentlig i høring.

  Kommuneplanforslaget er i overensstemmelse med Fortællingen om Aarhus, Aarhusvisionen og Aarhusmålene. Der er endvidere tale om en uddybning af Planstrategi 2015, Klog vækst frem mod 2050.

  Kommuneplanforslaget består af en hovedstruktur med byrådets værdigrundlag og retningslinjer for udviklingen i byen, i sommerhusområder og i det åbne land samt af kommuneplanrammer for efterfølgende lokalplanlægning.

  Indholdsmæssigt er der tale om en skærpelse af byudviklingsstrategien om omdannelse, fortætning og fremme af de nye tætte byer Lisbjerg og Nye. Den tætte by vil bevæge sig fra Midtbyen ud i områderne inden for Ringvejen og længere ud - primært i en række prioriterede vækstakser langs letba­nens kommende etaper. De gamle forstæder og fritliggende bysamfund udvikles i dialog med borgerne for at skabe større mangfoldighed i boligudbuddet, flere funktioner omkring centrene og en endnu stærkere lokal identitet.  

  Der er for alle dele af kommunen fokus på at sikre det gode bymiljø og bidrage til, at Aarhus bliver en endnu bedre by – en by med høj livskvalitet og social balance, hvor alle kan føle sig hjemme.  

  Og der er fokus på, hvordan byudviklingsstrategien skal udnytte arealressourcerne mest effektivt til at sikre de fysiske rammer for den forventede vækst og samtidig skabe potentialet for endnu klogere vækst.

  Indstilling At 1) Forslag til Kommuneplan 2017 fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Høringen forlænges, såfremt den omfatter sommerferieperioden.

  At 2) Forslag til Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2017 godkendes til offentliggørelse sammen med kommuneplanforslaget.

  Ad 3) Anbefalinger i relation til skolekapacitetens sammenhæng med byudviklingen, arealer på bar mark til åben lav boligbebyggelse og arealer til erhverv vedtages. 

  At 4) Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser indgår i høringen og promoveres særskilt med henblik på at skabe øget debat i lokalsamfundene.

  At 5) Forslag om ændring af de gældende rammebestemmelser besvares som anført.

  At 6) Forslag om medtagelse af arealer i landzonen i rammerne til byformål besvares som anført.
   
  At 7) Forslag om ændret anvendelse i landzonen i øvrigt besvares som anført.

  At 8) Der holdes et orienterende borgermøde og et antal arrangementer i lokalområderne under ledelse af fællesrådene, møder med interesseorganisationer m.fl.

  Sagens forløb 27-03-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. marts 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesteren Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 23. marts 2017.

  Rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen tog forbehold.
  05-04-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. april 2017.
  24-04-2017 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  08-05-2017 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  10-05-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 10. maj 2017.
  22-05-2017 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne tiltræde indstillingen med følgende ændringsforslag:

  I hovedstrukturen på side 8 i afsnittet ”VÆRKTØJER I REALISERINGEN AF KOMMUNEPLANEN” foreslås efter 5. afsnit indsat følgende: ” I denne udvikling er der nødvendige tiltag, mens andet er det ”ekstra”, som gør udviklingen endnu mere positiv. Når vi i retningslinjerne giver udtryk for, at et forhold ’”skal” være til stede, være opfyldt eller lignende, så er der tale om en nødvendighed, som skal efterleves af alle parter. Andre forhold skal efterleves i ni ud af ti tilfælde – de ”bør” efterleves. Retningslinjerne angiver også muligheder – enten som undtagelser, hvor hovedreglen kan fraviges, eller som forhold, vi ønsker, kan tilgodeses i de fleste projekter.

  I hovedstrukturen på side 17 og side 72 samt i redegørelsen side 29 tilrettes ”vækstaksekortet”, jf. bilag 1 til notat af 20. april 2017 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  I hovedstrukturen side 44 justeres kortet, jf. bilag 1 til notat af 4. maj 2017 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Samtidig foretages redaktionelle præciseringer i hovedstrukturteksten og i redegørelsen. Retningslinje nr. 19 foreslås ændret til: ”Ved skovrejsning skal det sikres via en særskilt analyse, at skovrejsningen tilgodeser eksisterende kulturhistoriske, geologiske, landskabelige og natur- og grundvandsinteresser samt ind- og udsigtslinjer fra landsbyerne.”

  Hele perspektivområdet til etablering af den nye by Nye anbefales medtaget i kommuneplanforslaget, ligesom en helhedsplanlægning for området anbefales igangsat, jf. bilag 3 til notat af 20. april 2017 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samt bilag 2 til notat af 8. maj 2017 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  I hovedstrukturen side 139 foreslås retningslinje 146 ændret til: ”Jordtippe bør placeres uden for de dele af OSD-områderne, der er sårbare og uden for 300 meter zoner omkring drikkevandsboringer, se kort og definitioner i afsnittet om Grundvand, side xx.” Retningslinje 147 foreslås ændret til: ”Jordtippe med let forurenet jord bør placeres uden for OSD-områder.”

  Rammebestemmelserne for rammeområde 121102ER hjørnet af Ringvej Syd og Skanderborgvej foreslås ændret fra erhverv til blandet bolig- og erhverv. Der er den 1. maj 2017 indgået en betinget udbygningsaftale om etablering af bedre vejadgang og stibro over banen.

  I rammerne side 392 anbefales bilaget med bevaringsværdige bygninger justeret, jf. notat af 20. april 2017 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  Der gennemføres diverse redaktionelle ændringer i overensstemmelse med notat af 20. april 2017 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  Den indstillede ramme til detailhandel på Nicoline Kochs Plads anbefales hævet til 6.000 m2. Samtidig anbefales kvoten til Hasle Torv nedsat tilsvarende.

  Den indstillede udvidelse af rammeområde 060201ER (ved Filmbyen) justeres, således at kun arealerne vest for Sydhavnsgade udtages af de rammeområder, der er forbeholdt havneerhvervsformål.

  I forhold til de konkrete projektforslag og ønsker til inddragelse af arealer, der er fremkommet under foretræder for udvalget, har udvalget følgende bemærkninger:

  Skæring
  Udvalget anbefaler, at ejendommen Egå Møllevej 50c medtages til byudviklingsformål i Kommuneplan 2017, da der derved opnås en tydelig bygrænse mod det åbne land mod vest og mod Egå Møllevej i syd.

  Et flertal bestående af Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Hegner Bonfils, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen, hvorefter forslaget om at medtage ejendommen Egå Møllevej 63 til byudviklingsformål ikke imødekommes. Gert Bjerregaard anbefaler, at arealet medtages.

  Mårslet
  Et flertal bestående af Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Hegner Bonfils, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo anbefaler i forhold til ønsket om inddragelse af arealer ved Tranbjerggård til byudviklingsformål, at der medtages et mindre areal mod sydvest inden for det foreslåede areal, som ligger i direkte tilknytning til nuværende rammeområder. Når kommuneplanen er endeligt vedtaget, gennemføres en undersøgelse af de fordele i forhold til vandhåndteringen i Mårslet, som der peges på, samt i hvilken grad arealet i fremtiden, når der bliver behov for nye byudviklingsarealer i Mårslet, med fordel vil kunne anvendes til byudvikling. Gert Bjerregaard anbefaler, at hele det ansøgte areal medtages.

  Et flertal bestående af Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Hegner Bonfils, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen for så vidt angår projekt Eskegård, hvorefter forslaget delvist imødekommes. Gert Bjerregaard anbefaler, at forslaget imødekommes fuldt ud.

  Et flertal bestående af Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Hegner Bonfils, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen, hvorefter forslaget om byudvikling i Mårslet (sydøst) ikke anbefales imødekommet. Gert Bjerregaard anbefaler, at arealet medtages.

  Hørret
  Et flertal bestående af Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Hegner Bonfils, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen, hvorefter forslaget om at medtage ejendommen Hørretvej 177 til byudviklingsformål ikke imødekommes. Gert Bjerregaard anbefaler, at arealet medtages.

  Et flertal bestående af Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Hegner Bonfils, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen, hvorefter forslaget om at medtage ejendommen Hørretvej 143 til byudviklingsformål ikke imødekommes. Gert Bjerregaard anbefaler, at arealet medtages.

  Tranbjerg
  Et flertal bestående af Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Gert Bjerregaard og Steen Stavnsbo anbefaler ejendommen matrikel nr. 6g, Ingerslev By, Tiset inddraget til byudviklingsformål. Peter Hegner Bonfils og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen, hvorefter arealet ikke medtages.

  Et flertal bestående af Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Hegner Bonfils, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen, hvorefter forslaget om at medtage ejendommen Vestre Tingskovsvej 20 til byudviklingsformål ikke imødekommes. Gert Bjerregaard anbefaler, at arealet medtages.

  Lisbjerg
  Et flertal bestående af Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Hegner Bonfils og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen, hvorefter forslaget om at medtage ejendommen Elevvej 84 til byudviklingsformål ikke imødekommes. Gert Bjerregaard og Steen Stavnsbo anbefaler, at arealet medtages.

  Harlev
  Et flertal bestående af Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Hegner Bonfils, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen, hvorefter der udlægges ca. 13 ha til åben-lav boligbebyggelse syd for Harlev og indledes en helhedsplanlægning for de eksisterende byområder. Gert Bjerregaard anbefaler, at planlægningen for den nye by øst for Harlev igangsættes nu.

  Lystrup
  Udvalget anbefaler, at den nuværende centerstruktur i Lystrup fastholdes.

  Et flertal bestående af Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Gert Bjerregaard og Steen Stavnsbo anbefaler, at det foreslåede nye skovrejsningsområde i den grønne kile mellem Lystrup og Hjortshøj ikke medtages. Peter Hegner Bonfils og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen, hvorefter skovrejsningsområdet medtages.

  Et flertal bestående af Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Hegner Bonfils og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen, hvorefter et areal beliggende ved Sønderskovvej i dens nordlige ende udpeges til skovrejsningsområde. Gert Bjerregaard og Steen Stavnsbo anbefaler, at arealet udlægges til boligbebyggelse, og at der foreskrives en bebyggelsesplan med et grønt skovbælte mod vest.

  Et flertal bestående af Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Hegner Bonfils og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen, hvorefter ejendommen Petersminde Vej 148 ikke anbefales medtaget til byudvikling. Gert Bjerregaard og Steen Stavnsbo anbefaler, at arealet medtages.

  Viby
  Et flertal bestående af Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen, hvorefter spørgsmålet om ejendommen Viaduktvej 9s eventuelle omdannelse fra erhvervs- til boligformål henvises til afklaring i forbindelse med den igangsatte temaplan om erhvervsarealer. Gert Bjerregaard og Steen Stavnsbo anbefaler en omdannelse til boligformål og ser gerne det skitserede projekt ”Kilen” realiseret. Peter Hegner Bonfils anbefaler, at forslaget om ændret anvendelse til boligformål afvises endeligt.

  Mejlby
  Et flertal bestående af Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen og Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde indstillingen, ejendommen Spørringvej 15 ikke anbefales inddraget til boligformål. Gert Bjerregaard, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo anbefaler, at arealet medtages.

  Ny by ved Årslev
  Et flertal bestående af Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen, hvorefter arealet fastholdes som perspektivareal.

  Det anbefales, at der i næste byrådsperiode indledes en overordnet proces om udvikling af området under indtryk af Vancouverisme-modellen.

  Der indledes således et samarbejde med Brabrand-Årslev Fællesråd, Projektgruppen Årslev Fælled, andre projektudviklere (f.eks. har LINK Arkitekter også indsendt et høringsbidrag der vedrører området), magistratsafdelingerne og områdets ejere om en helt åben proces med en bred inddragelse af interesserede borgere, interesseorganisationer og gerne også potentielle fremtidige beboere, institutioner og virksomheder, forinden hele eller dele af arealet medtages i kommuneplanrammerne til byudviklingsformål, og forinden rammerne vedrørende det eksisterende parcelhusområde og landsbyen ændres.

  Fremsendte projektideer og allerede gennemførte dialogforløb i lokalsamfundet indgår som baggrunds- og inspirationsmateriale.

  Processen indledes i 2018 med fastlæggelse af en organisation med styregruppe og projektgruppe, udarbejdelse af et af kommissorium og økonomisk ramme for arbejdet 2-3 år frem i tiden.

  Kommissoriet skal bl.a. pege på behovet for at nå frem til det fremtidige byområdes værdigrundlag, den overordnede struktur og udpegning af det eller de områder, hvor der først skal ske en konkret kommune- og lokalplanlægning.

  Når organisationen m.v. er på plads, vil første opgave være at gennemføre et workshopforløb – fx 3-4 offentlige workshops med oplægsholdere, fælles besigtigelse, gruppearbejde, plenumdebatter m.v. Resultatet af workshoppen sammenfattes og sendes i offentlig høring.

  Resultatet af workshopforløbet og den offentlige høring afrapporteres til byrådet, der træffer beslutning om det videre forløb, herunder en eventuel etapevis udvikling af området.

  Gert Bjerregaard anbefaler landsbyen og parcelhusområdet fortættet og perspektivarealet medtaget i kommuneplanen.

  Steen Stavnsbo anbefaler drivhusområdet medtaget.

  Peter Hegner Bonfils anbefaler processen igangsat, men at udviklingen skal komme efter udviklingen af Lisbjerg og Nye.

  Areal vest for Østjyske Motorvej ved Årslev og areal ved Onsholtgårdsvej i Viby
  Et flertal bestående af Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Hegner Bonfils, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen, hvorefter den nuværende anvendelse af arealerne fastholdes. Gert Bjerregaard anbefaler, at arealet ved Onsholtgårdsvej omdannes til boligområde, mens arealet ved Årslev omdannes til erhvervsområde.

  Malling
  Et flertal bestående af Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Hegner Bonfils, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen, hvorefter et eksisterende erhvervsareal ved Holmskovtoften ikke anbefales omdannet til boligformål. Gert Bjerregaard anbefaler, at arealet omdannes.

  Lyngby
  Et flertal bestående af Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Hegner Bonfils, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen, hvorefter ejendommen Glamhøjvej 30 fastholdes som landområde. Gert Bjerregaard anbefaler, at arealet inddrages til erhvervsformål.

  Hjortshøj
  Et flertal bestående af Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Gert Bjerregaard og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen, hvorefter et areal ved Hjortshøj Østergård fastholdes til boligformål. Peter Hegner Bonfils og Jan Ravn Christensen anbefaler, at arealet udlægges til bypark.

  Beder
  Et flertal bestående af Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Hegner Bonfils, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen, hvorefter et forslag om byudvikling i nærheden af letbanen (Byen i Skoven) ikke anbefales imødekommet. Gert Bjerregaard anbefaler, at arealet medtages.
  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 22. maj 2017.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen og ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt:

  " Der er rigtig meget, som vi synes er godt, noget er mindre godt, og noget skal have et ord med på vejen. Det er jo et omfattende materiale og derfor vil jeg starte med en lille opfordring.

  1)    Generelt tager vi afstand fra den omfattende brug af modeord såsom ”mangfoldighed”. Kommuneplanen indeholder meget fyldtekst uden substans og kunne med fordel begrænse det farvede sprogbrug således, at den blev mere overskuelig og konkret. Det vil vi sætte pris på fremover, at man tænker på.
  2)    Byfortætning uden for Ringvejen skal som udgangspunkt ske i mindre omfang, end der lægges op til. Ikke alle borgere ønsker at bo i tætte etageboliger og rækkehuse. Der skal være plads til, at bysamfundene og de ydre bydele kan bevare deres grønne områder og forstadsfølelse.
  3)    Dansk Folkeparti er ikke tilhængere af ideen med mindre gadeparkering og flere parkeringshuse. Problemet er ikke antallet af p-pladser, men placeringen af dem og prisen. Der bør overvejes forsøg med billigere parkering i stedet for at tvinge besøgende ud af midtbyen.
  4)    Dansk Folkeparti mener, at vi med højhuspolitikken lige nu skyder med spredehagl. Ønsker der højhuse i Aarhus, bør man vælge få prioriterede byområder at placere dem i og lade resten af byen blive fri. Den nuværende politik i kommuneplanen indeholder alt for mange områder, hvor højhuse som udgangspunkt ikke afvises. Og så skal vi have defineret ordet højhus. Et højhus er det på 40 meter, 60 meter, 80 meter eller hvor høj skal et hus være, for at det betragtes som et højhus?
  5)    Byudviklingen og de prioriterede væksttakster tager i meget stort omfang udgangspunkt i placeringen af letbanen, herunder også etape to og tre. Eftersom der endnu ikke er vedtaget flere etaper end den første, mener vi ikke, der skal lægges så stor vægt på letbanens foreslåede linjeføring i forhold til byfortætning og placeringen af højhuse, erhverv m.m.
  6)    I forlængelse af ovenstående ønsker Dansk Folkeparti som udgangspunkt ikke yderligere etaper af letbanen gennemført, da vi ikke kan støtte op om den visuelt beskæmmende effekt, som køreledninger og deres master har på byrummet.
  7)    Kommuneplan 2017 indeholder meget omkring den kollektive trafik og cykler, men mangler tiltag, der kan forbedre bilismen eller nedsætte transporttiden for bilpendlere. Det nuværende forslag lægger for meget vægt på den kollektive trafik og cyklerne lokalt, mens man ignorerer de udfordringer, der findes som pendler til og fra resten af Business Region Aarhus. Der er behov for at undersøge mulighederne for udvidelse af de større indfaldsveje på lang sigt, samt hvilke veje der kan opgraderes og benyttes som aflastning af disse indfaldsveje i myldretiden.
  8)    Mange af lokalsamfundenes ønsker bliver ikke tilgodeset i kommunalplanen. Herunder kan nævnes tankerne om letbanens linjeføring gennem Hasle torv og placeringen af bydelscentreret i Lystrup. Harlev-Framlev ønsker med en større udvidelse af parcelhusgrunde. Det er Dansk Folkepartis overbevisning, at der skal gøres en større indsats for at lytte til fællesrådenes ønsker og tage deres input med i kommuneplanen i et bredere omfang, end det ses nu.
  9)    Jeg har været inde på vores infrastruktur. Vi bliver nødt til at tage det meget alvorligt, vi kan ikke byde vores erhvervsliv disse forhold, at deres medarbejdere skal bruge så meget rejsetid på at komme til deres arbejdsplads. Vi har fået et erhvervsliv, der fremover vil se på placering ved nybygning af et eventuelt nyt domicil og det behøver ikke at være i Aarhus Kommune. Og den forståelse kan man godt forstå. Derfor bliver vi nødt til at få endnu mere gang i vores vejnet og det gælder alle vores indfaldsveje, og selvfølgelig en udvidelse af E45 og meget andet. Samtidig har vi en by, der er ved at tilsande. Der bliver vi også nødt til at tænke nyt. Men nu kommer kommuneplanen i høring og jeg er sikker på, at der vil komme mange henvendelser netop på dette område."
  Venstres byrådsgruppe kunne heller ikke tiltræde indstillingen og ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt:

  "Venstre er ikke tilfreds med Kommuneplan 2017 som den foreligger. Vi har en række punkter, hvorpå vi ønsker noget mere ambitiøst for Aarhus Kommune. Dette kan også findes i vedlagte bilag. Følgende er derfor blot nogle af de fokuspunkter, som vi i Venstre mener, at Kommuneplan 2017 bør indeholde.

  5 nye skoler i Aarhus Kommune
  De seneste tal fra borgmesterens afdeling for udviklingen i børnetallet i Aarhus Kommune viser en kraftig vækst. Væksten er så kraftig, at det vil være nødvendigt at bygge 5 nye folkeskoler frem mod 2030. Disse områder er Nye, Lisbjerg, Åby, Midtbyen og Skødstrup. Særligt sidstnævnte, da kapaciteten omkring den nuværende skole er ved at være opbrugt. Derfor skal der etableres et helt nyt område ved Skødstrup med en ny skole som kan tage imod mange nye børn.

  Øg udbuddet af boliger og byggegrunde
  Samtidig viser tallene, at der i 2026 vil være 107 ledige klasser i 11 skoler i yderområderne af kommunen, såfremt der ikke foretages boligudbygning. Prognoserne siger også, at hvis kapaciteten på disse skoler skal bibeholdes på nuværende niveau, så skal der bygges 5600 nye boliger. Det er Venstres holdning, at forslagene i Kommuneplan 2017 aldeles overser disse kapacitetsproblemer på skoleområdet.  Særligt mener Venstre at der skal bygges i følgende områder: Viby, Mårslet, Harlev Framlev, Tilst, Sabro, Brabrand-Gellerup, Hasle, Skæring-Egå, Lystrup Elsted, Thrige-Spørring, Hårup-Mejlby og Skødstrup. Boligtype og størrelse skal naturligt tilpasses det enkelte lokalområde, således at der bliver udbud af alle boligtyper.
  I Venstre mener vi, at planstrategien, som den foreligger, svigter en hel generation af børnefamilier, som ønsker at købe sig en parcelhusgrund. Statistikken viser, at der i 2016 var en nettofraflytning fra Aarhus i aldersgruppen 25 til 40 år. En endelig vedtagelse af Kommuneplanen vil ikke knække kurven. Tværtimod tror vi at situationen forværres. Det er vigtigt at vi øger udbuddet af parcelhusgrunde i Aarhus Kommune, så vi får skabt et mere balanceret prisniveau mellem by og land. Venstre foreslår endvidere, at sætningen: ”Ligeledes vil det være hensigtsmæssigt at foreslå udlæg, der ikke foregriber en senere og mere omfattende byudvikling eller går i konkurrence med de nye byer Lisbjerg og Nye” fjernes.

  Styrk infrastrukturen
  Byudviklingen generelt skal understøtte letbane systemet, det lokale- og overordnede vejsystem, den offentlige bustrafik og andre større udbygninger af infrastruktur. Byudviklingen skal således også understøtte en kommende jernbaneforbindelse mellem Silkeborg og Aarhus."

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1 - Hovedstrukturen, Udkast til Forslag til Kommuneplan 2017

  Bilag 2 - Rammerne

  Bilag 3 - Redegørelsen. Udkast til forslag til Kommuneplan 2017

  Bilag 4 - Oversigt vedr. ændringer i kommuneplanrammerne i forhold til den gældende kommuneplan

  Bilag 5 - Forslag til miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2017

  Bilag 6 - Notat om 360-graders dialogværktøj

  Bilag 7 - Notat om udvalgte temaer

  Bilag 8 - Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser, revision 2017-03-20

  Bilag 9 - Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser

  Bilag 10 - Notat om forslag om ændret anvendelse af arealer indenfor de gældende kommuneplanrammer

  Bilag 11 - Originale forslag om ændret anvendelse af arealer inden for de gældende kommuneplanrammer

  Bilag 12 - Notat om forslag om medtagelse af arealer i landzonen i kommuneplanrammerne

  Bilag 13 - Originale forslag om medtagelse af arealer i landzonen.pdf

  Bilag 14 - Notat om temaplaner ved siden af kommuneplanrevisionen

  Bilag 15 - Forklædenotat og resultat af magistratshøring

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 20.04.2017

  Bilag 1 til notat: Tilrettet vækstaksekort

  Bilag 2 til notat: Tilrettet kort over de bynære landskaber og skovene

  Bilag 3 til notat: Nye Rettelser i bilag 1 2 og 3

  Foretræde Dorthe og Jakob Blønd-Sørensen

  Foretræde Peter Vang Christensen

  Foretræde Torben Brandi Nielsen vedr. Skæring

  Foretræde Tranbjerggård ApS vKristian Thomsen

  Foretræde Nordic Organic Food, Johnny Andreasen

  Foretræde Grundejerne af Eskegård

  Foretræde Stig Loft og Jens Leth

  Foretræde Thomas Kjær Nielsen

  Foretræde Poul Spliid Pedersen

  Foretræde Arkitekt M.A.A.

  Foretræde Peter Lerdrup

  Foretræde Jens Nørgaard Poulsen

  Foretræde Harlev Fællesråd

  Foretræde Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd

  Foretræde Torben Brandi Nielsen vedr. Lystrup

  Foretræde AART architects

  Foretræde Kamilla Mondrup

  Notat MTM 04.05.2017

  Bilag 1 til notat: Bynære landskaber

  Bilag 2 til notat: Nye

  Bilag 3 til notat: Store Ravnsbjerg

  Bilag 4 til notat: Nicoline Kochs Plads

  Bilag 5 til notat: Lystrup

  Foretræde Årslev Fælled

  Foretræde Årslev Fælled - præsentation

  Foretræde Henrik Dyrbjerg

  Foretræde Jens Jørgen Dyrbjerg

  Foretræde Sven Neermark

  Foretræde Henrik Frandsen

  Foretræde LINK arkitektur

  Foretræde LINK arkitektur - brochure

  Foretræde Kaspar Thorup

  Foretræde Hjortshøj Landsbyforum

  Foretræde Mogens og Lars Lyngby Pedersen

  Foretræde Troels Brandt

  Opsamling på ændringer og foretræder 24.05.17

  Forslag fra EL om administrationsgrundlag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 22. maj 2017.
  Administrationsgrundlag for forebyggelseshjælp efter kontanthjælpsbeskæringer

  Forslag til byrådsbeslutning:

  Byrådet pålægger rådmanden for MSB at give retningslinier for, hvordan indsatsen i forhold til de borgere, hvis økonomiske levegrundlag undergraves af reglerne om kontanthjælpsloft, 225 timers regel, integrationsydelse, skal være – herunder særligt hvilke initiativer der tages af borgernes rådgivere. Der bør tilvejebringes et samlet og overskueligt administrationsgrundlag, så både medarbejdere og borgere kan se, hvilken hjælpeindsats der kan forventes, og så borgere og medarbejdere får et klart indtryk af, at Århus Kommune overordnet set ønsker at begrænse skadevirkningerne af fattigdom-lovgivningen så meget som lovgivningen tillader.

  Vi hører fra beboerrådgivninger, sociale rådgivningstjenester, retshjælpsorganisationer – at århusianere der henvender sig til kommunens ydelseskontor efter at være ramt af regeringens fattigdomslovgivning, får en rådgivning, som ofte er partiel og uoverskuelig.

  Der er behov for, at rådmand og byråd tilkendegiver over for indbyggere og ikke mindst over for personalet, at kommunen tager alle relevante hjælpemidler i brug. Det vil sige: at der rådgives om, hvordan hvordan borgerens udgifter kan nedbringes, og om hvordan indtægter kan øges. En del mennesker på kontanthjælp oplever, at kommunen gør udlæg i kontanthjælp eller børn- og ungeydelse for ældre gæld – det kan være daginstitutionsrestancer, det kan være, biblioteksbøder, det kan være efterregulering af forkert beregnet boligstøtte. Byrådet kan beslutte at undlade at beskære den i forvejen beskårne kontanthjælp ved at kræve tilbagebetaling, så længe pågældendes økonomi ved regeringens foranstaltningen hænger i laser – det handler kun om byrådets politiske vilje.

  Vi fremsender i forbindelse med beslutningsforslaget et forslag til administrationsgrundlag. Det får rådmanden kvit og frit stillet til rådighed. Forslaget er ikke særlig revolutionært – faktisk er det kun et forslag om at gøre, som foreskrevet i Retssikkerhedslovens § 5:
  ”Kommunalbestyrelsen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunalbestyrelsen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning.”
  Men forslaget uddyber og præciserer. Det anser vi som fornuftigt. I rådmandens besvarelse 6. december på Enhedslistens forespørgsel ”Fattigdomsydelser og koordineret indsats” nævnes det, at medarbejderne i Ydelsescenteret står centralt i rådgivningsarbejdet. Efterlevelsen af Retssikkerhedslovens § 5 er en ganske stor opgave for disse medarbejdere. Vi tror, at et administrationsgrundlag som det vi foreslår, vil være en god hukommelsesstøtte for både klienter og medarbejdere.

  Enhedslisten De Rød-Grønne
  Maria Sloth

  Sagens forløb 18-01-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 18. januar 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  11-05-2017 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) har iværksat en bred vifte af tiltag for at hjælpe ledige borgere, der er omfattet af bl.a. kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. Indledningsvis beskriver vi derfor de tiltag, der allerede er for målgrupperne. Vi anerkender dog samtidig, at der fortsat er områder, hvor indsatsen kan og skal forbedres, hvilket også uddybes nedenfor.  

  For alle ledige borgere gælder det, at der rådgives ud fra deres individuelle behov – dog inden for de rammer, som er fastsat i lovgivningen. En borger, der rammes at kontanthjælpsloftet, får f.eks. udvidet økonomisk rådgivning samt vejledning til hvordan der kan søges om enkeltydelser. Ligeledes vil borgeren med behov herfor også få hjælp til at udfylde ansøgningsskemaer.  

  Derudover har MSB blandt andet stort fokus på at skaffe småjobs, og retningslinjerne for Den Sociale Boligtildeling er blevet revideret for at tilgodese behovet for billige boliger. Borgere tilbydes også en koordinerende sagsbehandler, der kan samle trådene og sikre, at den ledige hjælpes bedst muligt.  

  Hele paletten af tiltag er detaljeret beskrevet i MSB’s udtalelse om kontanthjælpereformen, der blev drøftet på byrådsmødet den 22. februar 2017.  

  Beskæftigelsesområdet er præget af en detaljeret lovgivning. Det er derfor MSB’s vurdering, at yderligere administrative regler ikke vil komme borgerne til gavn. Samtidig er mange tiltag i Enhedslistens forslag allerede indarbejdet i vores daglige arbejde med at hjælpe borgerne i job eller uddannelse.  

  Flere af Enhedslistens forslag giver dog anledning til, at vi kigger på, hvad vi kan gøre bedre eller anderledes. Konkret vil vi derfor forbedre informationerne om enkeltydelser på aarhus.dk samt tage muligheden for at få digitale ansøgningsskemaer til enkeltydelser op med de nationale myndigheder.  

  Samtidig vil vi tæt følge processen om modregning i børne- og ungeydelsen. Sidst - men ikke mindst - så vil vi kigge på hvordan vi kan blive endnu bedre til at kommunikere med borgerne om vores tilbud og indsatser.
  18-05-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse af 11. maj 2017.
  22-05-2017 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse af
  11.maj 2017, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.  Jette Jensen henholder sig Enhedslistens oprindelige forslag.

  Borgmester Jacob Bundsgaard og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.


  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 22. maj 2017.

  Bilag

  Forslag fra SF om fleksibel arbejdstid til kommunens ansatte


  Beslutning Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. juni 2017.
  Nogle mennesker har brug for mere tid i hverdagen, imens andre har mere brug for lidt ekstra i lønningsposen. Fælles for dem er, at det langt fra sikkert, at en arbejdsuge på lige netop 37 timer er det, der passer bedst til den aktuelle livssituation. Derfor ønsker vi i SF at give kommunens medarbejderne bedre muligheder for at forhandle deres arbejdstid, så den passer til deres ønsker og behov.

  SF foreslår, at Aarhus Kommune - efter københavnsk forbillede - igangsætter et pilotforsøg, hvor en gruppe medarbejdere får mulighed for at forhandle deres arbejdstid op eller ned efter eget ønske og dermed opnå en bedre balance mellem deres arbejdsliv og privatliv. For SF er fleksibel arbejdstid et af redskaberne til at sikre glade og engagerede medarbejdere, der er mindre syge, nedslidte og stressede.

  Erfaringer fra en lignende forsøgsordning i Københavns Kommune viser, at op imod en fjerdedel af de ansatte gerne vil justere deres arbejdstid, så de enten arbejder lidt mere eller lidt mindre. Forsøget viser også, at der blandt medarbejderne generelt er stor opbakning til en større fleksibilitet i ansættelsesforholdet.

  Som kommunens største arbejdsplads er det vores vigtige ansvar, at tusindvis af gode og dygtige medarbejdere har et godt arbejdsliv med mulighed for at finde den helt rigtige balance mellem arbejde og fritid. Nogle har i perioder behov for mere tid i hverdagen, imens andre gerne vil arbejde og tjene lidt mere. Hvis vi skal imødekomme de behov, har vi brug for mere fleksibilitet i indretningen af medarbejdernes arbejdstid, både ved ansættelsestidspunktet og løbende, i takt med at medarbejdernes behov for en anden balance mellem arbejde og fritid ændrer sig.

  Forandringer i kommunens ansættelsesforhold kan være en stor omstilling med administrative udfordringer. Derfor er der brug for en forsøgsordning, der blandt andet kan afklare, hvor stort et ønske der er blandt kommunens medarbejdere om at justere på deres arbejdstid, og hvordan sådan et ønske kommer til udtryk. De værdifulde erfaringer fra pilotforsøget skal bruges med henblik på at skabe mere fleksibilitet for alle medarbejdere i kommunen på sigt. Fleksibel arbejdstid er ligeledes et aktuelt emne ved de kommende overenskomstforhandlinger.

  Beslutningspunkt: 
  Byrådet igangsætter et forsøg med fleksibel arbejdstid på udvalgte arbejdspladser i to magistratsafdelinger i kommunen. Målet er at indsamle viden om den udvidede fleksibilitet så ordninger med fleksibel arbejdstid efterfølgende kan udrulles til samtlige medarbejdere i Aarhus Kommune. Pilotforsøget skal iværksættes i samarbejde med de relevante MED-udvalg og fagforeningsgrupper.

  Stillet af
  Jan Ravn Christensen (SF)

  Sagens forløb 01-02-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 1. februar 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  17-05-2017 Borgmesterens Afdeling
  SF stillede på byrådsmødet den 1. februar 2017 et beslutningsforslag om igangsættelse af et pilotforsøg, hvor en gruppe medarbejdere får mulighed for at forhandle deres arbejdstid op eller ned efter eget ønske.   

  Konklusion:
  I Aarhus Kommune tilrettelægger medarbejderne rammerne for deres arbejdsliv sammen med ledelsen – i overensstemmelse med den gældende regulering på området. Samtidig overholdes den økonomiske ramme og driften sikres, så kommunens kerneopgaver løftes.  

  Medarbejdernes arbejdstid, herunder muligheden for at aftale arbejdstiden op eller ned, fremgår af gældende overenskomster og aftaler.  

  Medarbejderne har derfor allerede mulighed for at drøfte (evt. midlertidige) ændringer af deres arbejdstid med nærmeste leder.  

  Enhedslisten stillede et ændringsforslag om igangsættelse af et forsøg med 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation. Byrådet kan ikke vedtage et sådant ændringsforslag, idet det vil udgøre ulovlig begunstigelse af enkeltpersoner.
  29-05-2017 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings udtalelse af 17. maj 2017, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Thomas Medom henholder sig til SF's oprindelige forslag. Jette Jensen beklager, at der ikke kan laves forsøg med nedsat arbejdstid med fuld lønkompensation.
  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. juni 2017.

  Bilag

  International Strategi for Vækst i Aarhus


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 29. maj 2017.

  Resumé Det midlertidige Internationaliseringsudvalg blev nedsat i foråret 2015 og fik til opgave at udvikle strategier og handlingsplaner for en øget internationalisering i Aarhus. Udvalget afleverede sine anbefalinger i foråret 2017. På baggrund af anbefalingerne er der udarbejdet en International Strategi for Vækst i Aarhus.

  Som supplement til strategien er politikken for Aarhus Kommunes internationale bysamarbejder opdateret. I opdateringen er det i overensstemmelse med praksis præciseret, at bysamarbejder skal drives af et fagligt, målrettet behov.

  Indstilling At 1) Internationaliseringsudvalgets anbefalinger til en International Strategi for Vækst i Aarhus tages til efterretning.  

  At 2) Forslag til International Strategi for Vækst i Aarhus vedtages. Strategien tager med enkelte justeringer og tilføjelser især i forhold til angivelse af ansvarlige og ressourcer afsæt i Internationaliseringsudvalgets anbefalinger.

  At 3) Aarhus Kommunes internationale by­samar­bejder – en opdateret politik godkendes

  Sagens forløb 29-05-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. maj 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 15. maj 2017.
  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 29. maj 2017.

  Bilag

  Aarhus Kommunes regnskab for 2016


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 16. maj 2017.

  Det Konservative Folkepartis, Dansk Folkepartis og Venstres byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen i forhold til finansieringen af FLIS. 

  Sagen blev behandlet sammen med sag 8.

  Resumé Driftsresultat for 2016 viser en forbedring på 730 mio. kr. Da der samtidig har været et merforbrug på anlægsområdet på 992 mio. kr. er der samlet set tale om en forøgelse af underskuddet på 262 mio. kr. til et samlet underskud på 499 mio. imod et budgetteret underskud på 238 mio. kr.

  Den væsentligste det af merudgifterne til anlæg skyldes forbrug af anlægsmidler overført fra tidligere år.

  Samlet set skønnes det, at regnskab 2016 medfører forbedringer i forhold til budget 2016 i størrelsesordenen 232 mio. kr. Den væsentligste del af disse forbedringer har været forudsagt i de forventede regnskaber for 2016 og er derfor anvendt til finansiering af budget 2017 – 2020. Der resterer herefter en ikke-disponeret forbedring i størrelsesordenen 12 mio. kr.

  Aarhus Kommunes regnskab for 2016 er uddybende beskrevet i en årsberetning og i et egentligt regnskab. Som følge af de seneste års arbejde med forbedringen af læsevenligheden af regnskabet er de vigtigste beskrivelser af regnskabs­resultatet samlet i årsberetningen. Selve regnskabet indeholder en række lovpligtige beskrivelser og opgørelser og skal ses som et supplement til årsberetningen.

  Indstilling På baggrund af bemærkningerne til regnskabsaflæggelsen for 2016 indstilles:

  At 1)    At Byrådet godkender årsberetningen for 2016 jf. bilag 1.

  At 2)    At Byrådet godkender, at regnskab 2016 oversendes til revision, og herunder tager til efterretning:
      
          At 3)    Regnskabsresultatet for de skattefinansierede områder udviser et samlet underskud på 449 mio. kr.

          At 4)   Der overføres en samlet opsparing på de decentraliserede sektorer på i alt 657 mio. kr. jf. afsnit 7.4.1.

          At 5)    Regnskabsresultatet for de takstfinansierede områder som følge af en række store planlagte investeringer indebærer et samlet nettounderskud på 211 mio. kr. jf. afsnit 7.4.2.

          At 6)    De decentrale områders målopfyldelse godkendes jf. årsberetningens bilag om målopfyldelsen.

  At 7)    De i regnskabet konstaterede afvigelser på bevillingskonti godkendes jf. regnskabsoversigten i regnskabets bilag 4.

  At 8)    De beskrevne budget- og rammeændringer og saldokorrektioner godkendes jf. bilag 3.

  At 9)    197 KB-bevillinger og anlægsarbejder, som er afsluttet i løbet af 2016 med et samlet nettoforbrug på 561 mio. kr. og en samlet nettobevilling på 681 mio. kroner godkendes jf. afsnit 7.4.4.

  At 10)    Der som følge af tidsforskydninger af anlægsprojekter og heraf afledt behov for priskorrektioner sker justeringer af de tilknyttede anlægsbevillinger jf. bilag 3.

  At 11)    Borgmesterens Afdelings løbende opfølgning på anlægsområdet med henblik på at forhindre tab som følge af overskridelse af den forventede anlægsramme for 2017 tages til efterretning jf. afsnit 7.4.5.

  At 12)    Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender på i alt 12,5 mio. kr. samt kassedifferencer (underskud) på mindre end 0,1 mio. kr. godkendes jf. afsnit 7.4.6.

  Sagens forløb 18-04-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. april 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 6. april 2017.

  Rådmand Jette Skive og rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.

  Jette Jensen deltog ikke i sagens behandling.
  26-04-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. april 2017.
  Sagen blev behandlet sammen med sag 8.
  16-05-2017 Økonomiudvalget
  Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Peder Udengaard og Anette Poulsen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og har ikke ønske om en selvstændig indstilling omkring de ekstra planlægningsmedarbejdere i Teknik og Miljø.

  Gert Bjerregaard tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen og i forhold til indstillingen om ekstra planlægningsmedarbejdere i Teknik og Miljø.

  Lars Boje Mathiesen tog forbehold men har ikke ønske om en selvstændig indstilling omkring de ekstra planlægningsmedarbejdere i Teknik og Miljø.

  Anne Nygaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.


  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 16. maj 2017.

  Det Konservative Folkepartis, Dansk Folkepartis og Venstres byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen i forhold til finansieringen af FLIS. 

  Sagen blev behandlet sammen med sag 8.

  Bilag

  Indstilling om diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2016


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 16. maj 2017.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 7.

  Resumé I indstillingen ”Aarhus Kommunes regnskab for 2016” er resultatet af regnskabet for 2016 beskrevet.

  I tilknytning til regnskabet for 2016 er konstateret en række forhold, som det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt at Byrådet tager stilling til. Disse forhold er nærmere beskrevet i denne indstillings punkt 7.1 til 7.8 og i bilag 1 til bilag 6.

  Indstilling På baggrund af bemærkningerne til regnskabsaflæggelsen for 2015 indstilles:

  At 1)    Redegørelserne vedrørende magistratsafdelingernes disponering af de decentraliserede områders opsparing tages til efterretning jf. afsnit 7.1.

  At 2)    Der ydes en kommunegaranti på 100 mio. kr. i forbindelse med låneoptagelse i AarhusVand A/S jf. afsnit 7.2.

  At 3)    Redegørelsen om økonomien i den nye aftale vedrørende ERP-systemerne (økonomisystem, personalesystem, debitorsystem m.v.) tages til efterretning jf. afsnit 7.3.

  At 4)    Redegørelserne vedrørende 3 Anlægsregnskaber aflagt af Teknik og Miljø tages til efterretning jf. afsnit 7.4.

  At 5)    Redegørelsen for initiativerne til at bringe sektor 2.11 Byudvikling i balance økonomisk tages til efterretning jf. afsnit 7.5.

  At 6)    Forslaget om at tilføre 7,7 mio. kr. til flere medarbejdere til lokalplanlægning og helhedsplanlægning finansieret ved øgede indtægter ved grundsalg godkendes.

  At 7)    Redegørelsen for initiativerne til at bringe sektor 2.16 Bolig og projektudvikling i økonomisk balance tages til efterretning jf. afsnit 7.5.

  At 8)   Redegørelsen for initiativerne til at bringe sektor 2.31 Vejdrift i økonomisk balance tages til efterretning jf. afsnit 7.5.

  At 9)    Redegørelsen for initiativerne til at bringe sektor 2.48 Byggeri i økonomisk balance tages til efterretning jf. afsnit 7.5.

  At 10)    Der afsættes et beløb på i alt 8,0 millioner kroner årligt til styrkelse af arbejdet med indtægtsoptimering mm., jf. afsnit 7.6 og bilag 5.  Beløbet finansieres ved den afsatte reserve samt ved en del af de øgede indtægter.

  At 11)    Der fremadrettet rapporteres årligt til Byrådet om arbejdet med indtægtsoptimering.

  At 12)    Garantien på befordringsområdet udmøntes og besparelsen på området tilbageføres til magistratsafdelingerne jf. afsnit 7.7.

  Sagens forløb 18-04-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. april 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 6. april 2017.

  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.

  Rådmand Jette Skive og rådmand Thomas Medom tog forbehold med hensyn til at punkt 10 og at punkt 12.

  Marc Perera Christensen tog forbehold med hensyn til FLIS-elementet i at punkt 10.

  Jette Jensen deltog ikke i sagens behandling.
  26-04-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. april 2017.
  Sagen blev behandlet sammen med sag 7.
  16-05-2017 Økonomiudvalget
  Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Peder Udengaard og Anette Poulsen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og har ikke ønske om en selvstændig indstilling omkring de ekstra planlægningsmedarbejdere i Teknik og Miljø.

  Gert Bjerregaard tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen og i forhold til indstillingen om ekstra planlægningsmedarbejdere i Teknik og Miljø.

  Lars Boje Mathiesen tog forbehold men har ikke ønske om en selvstændig indstilling omkring de ekstra planlægningsmedarbejdere i Teknik og Miljø.

  Anne Nygaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 16. maj 2017.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 7.

  Bilag

  Opfølgning på investeringsmodeller


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 16. maj 2017.

  Nye Borgerliges Byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Resumé Der har i 2016 været 9 investeringsmodeller i drift i Aarhus Kommune. Afrapporteringen på modellerne viser, at langt hovedparten af modellerne giver et overskud i forhold til budgetforudsætningerne, og de bidrager derfor til at forbedre det økonomiske råderum i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021. Samlet set vurderes råderummet herefter forbedret med ca. 16 mio. kr.

  I nogle investeringsmodeller er der allerede budgetteret med besparelser, og den samlede gevinst på modellerne er derfor ca. 30 mio. kr.

  I forbindelse med afrapporteringen foreslås enkelte ændringer og justeringer af indsatserne, ligesom to investeringsmodeller foreslås at blive permanentgjorte som følge af flere års gode resultater.

  Principperne for investeringsmodeller i Aarhus Kommune, foreslås justeret og tilpasset - bl.a. med baggrund i BDO´s fokusrevision af investeringsmodeller i forbindelse med regnskabet 2015.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1)    Opfølgningen på investeringsmodellerne 2016 tages til efterretning

  At 2)    Den i 2017-budgettet afsatte reserve på 3 mio. kr. årligt til udvidelse af investeringsmodellen virksomhedssamarbejdet udmøntes med afsæt i den foreslåede ændring af business casen

  At 3)    Investeringsmodellen Jobrotation halveres fra og med 2017 som følge af lovændringer og deraf følgende manglende incitamenter i virksomhederne til jobrotationsforløb

  At 4)    At investeringsmodellerne Forebyggelige indlæggelser og Korrekt cpr-registrering på det sociale område permanentgøres

  At 5)    At de reviderede Principper for investeringsmodeller i Aarhus Kommune godkendes

  Sagens forløb 03-04-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. april 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 24. marts 2017.

  Rådmand Kristian Würtz, Rådmand Bünyamin Simsek og Camilla Fabricius deltog ikke i sagens behandling.
  26-04-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. april 2017.
  16-05-2017 Økonomiudvalget
  Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Peder Udengaard og Anette Poulsen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Gert Bjerregaard tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Lars Boje Mathiesen kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Anne Nygaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 16. maj 2017.

  Nye Borgerliges Byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  God adfærd for ledere og medarbejdere i Aarhus kommune


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 16. maj 2017.

  Det Konservatives Byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Borgmesterens Afdeling udarbejder notet.

  Resumé Der er generelt en øget opmærksomhed på offentligt ansattes adfærd. Det gælder også i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune ønsker på den baggrund at orientere og vejlede vores ledere og medarbejdere om god adfærd for offentligt ansatte. Vi ønsker at fastholde en tillidsbaseret kultur samtidig med, at vi udøver den nødvendige kontrol.  

  Der lægges på den baggrund op til, at vi med en samling spørgsmål og svar om god adfærd præciserer, hvad der gælder for både ledere og medarbejdere i kommunen.  Spørgsmål/svar er et dialogredskab, som ledere og medarbejdere kan tage afsæt i.  

  Spørgsmål/svar om god adfærd supplerer Aarhus Kommunes gældende instrukser om gaver mv. og er i øvrigt baseret på lovgivning, tilsyns- og ombudsmandspraksis og pjecen om ”God adfærd i det offentlige”.  

  Det drøftes i Hoved Med Udvalgene, hvordan spørgsmål/svar om god adfærd for ledere og medarbejdere implementeres på de lokale arbejdspladser.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1) spørgsmål/svar om god adfærd for ledere og medarbejdere i Aarhus Kommune (bilag 1) godkendes som ramme for arbejdet med god adfærd.  

  At 2) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at foretage ændringer i spørgsmål/svar, herunder foretage justeringer af beløbsgrænser eller som følge af ændret lovgivning og praksis.

  Sagens forløb 18-04-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. april 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 3. april 2017.

  Marc Perera Christensen tog forbehold i forhold til afsnittet om ytringsfrihed.

  Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  26-04-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. april 2017.
  16-05-2017 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Anne Nygaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 16. maj 2017.

  Det Konservatives Byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Borgmesterens Afdeling udarbejder notet.

  Bilag

  Fælles læringsmiljøer og genopførsel af gymnastiksal på Sødalskolen


  Beslutning Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. juni 2017.
  Klubtilbud og Sødalskolens eksterne SFO-afdeling foreslås flyttet ind på Sødalskolen og brandskader på gymnastiksal foreslås udbedret i sammenhæng hermed.

  Resumé Byrådet har med prioritering af RULL-midlerne for 2014-17 igangsat et projekt om samling af klubtilbud, SFO og dagtilbud på Sødalskolen.  

  Med Budgettet for 2016 er det endvidere besluttet at 4. klasse tilbydes et fritidstilbud i FU-klub i stedet for fritidspasning i SFO.  

  I tråd med ”Prioriteringen af RULL-midlerne 2014-2017” og ”Budget 2016” foreslår nærværende indstillingen, at den eksterne SFO-afdeling på Louisevej 37 og det eksterne klubtilbud på Charlottevej 3 flyttes til Sødalskolen. I løsningerne for klubben tages der højde for, at børn i 4. klasse kan tilbydes et fritidstilbud i fritidsklubben. Charlottevej 3 overdrages herefter til foreningen Vatanspor.  

  Skolens behov for indretning af personalearbejdspladser løses i sammenhæng hermed og Sødalskolens brandskadede gymnastiksalen og tilstødende lokaler genoprettes.  

  Den samlede anlægssum til projektet udgør 11,9 mio. kr. og lokalerne forventes at stå færdige med udgangen af 2017.

  Indstilling At 1) der gives tillæg til anlægsbevilling så den samlede anlægsbevilling bliver på 11,9 mio. kr. til at etablere fælles læringsmiljøer for undervisning, SFO og klubtilbud på Sødalskolen samt til at udbedre skader efter brand på skolens ene gymnastiksal. Anlægsbevillingen erstatter de afgivne projekteringsbevillinger til RULL projekter på Sødalskolen og i Sødal dagtilbud.  

  At 2) rådighedsbeløbet på 11,9 mio. kr. frigives fordelt med 10,3 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018, idet der allerede er afholdt udgifter for 0,9 mio. kr. til forprojektering.  

  At 3) dagtilbudsafdelingerne på Louisevej ikke flyttes som foreslået i prioriteringen af RULL-midlerne for 2014-17, og at det afsatte rådighedsbeløb omprioriteres inden for den samlede RULL-prioritering for 2014-17, der udmøntes i efterfølgende byrådsindstillinger som tidligere besluttet jf. bilag 2.  

  At 4) Børn og Unge overdrager bygningen på Charlottevej 3 til Kultur og Borgerservice. Kultur og Borgerservice bemyndiges til at overdrage bygningen vederlagsfrit til foreningen Vatanspor med henblik på, at foreningen Vatanspor fortsat kan anvende bygningen i forbindelse med foreningens aktiviteter i folkeoplysningsregi på de vilkår, der er beskrevet i Bilag 3.  

  At 5) 2 procent af den samlede anlægssum til Sødalskolens anlægsprojekt anvendes til intern projektledelse.  

  Sagens forløb 03-05-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-05-2017 Magistraten
  Justeret indstilling udarbejdes.
  22-05-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. maj 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 28. marts 2017.

  Der udarbejdes til byrådsbehandlingen notat med fortilfælde for at overdrage bygninger til foreninger. Jette Jensen tager forbehold overfor denne del.

  Borgmester Jacob Bundsgaard og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. juni 2017.

  Bilag

  Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og lektiehjælp


  Beslutning Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. juni 2017.

  Resumé I forlængelse af Folketingets ændring af folkeskoleloven (folkeskolereformen), byrådets vedtagelse af ny børne- og ungepolitik samt ny bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger, skal ”Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune” revideres (herefter mål- og indholdsbeskrivelse).  

  Med folkeskolelovens krav om lektiehjælp og faglig fordybelse i den fagopdelte undervisning eller i tiden for understøttende undervisning indstilles det, at tilbud om lektiehjælp i SFO gøres frivilligt.   

  Forslag til revideret mål- og indholdsbeskrivelse er udarbejdet med inddragelse af repræsentanter fra forældreorganisationer, lederforeninger og faglige organisationer samt Børn og Unges områdechefgruppe. ”SFO-arbejdsgruppen” støtter forslaget, herunder forslaget om, at tilbud om lektiehjælp i SFO gøres frivilligt.   

  Indstillingen har været i høring den 10. marts – 21. april 2017. Der er indsendt 27 høringssvar. Under ét støtter disse indstillingen.

  Indstilling Det indstilles:  

  At 1) udkast til Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune vedtages.  

  At 2) tilbud om lektiehjælp i SFO gøres frivilligt.

  Sagens forløb 22-05-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  29-05-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. maj 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 11. maj 2017.
  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. juni 2017.
  14-06-2017 Børn og unge-udvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Helhedsløsning for Mårslet Skole


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 17. maj 2017.
  Teknisk og pædagogisk modernisering af Mårslet Skole, genopretning af facader, ventilation og varme samt sikring af kapacitet til undervisning og SFO.

  Resumé Med denne indstilling foreslås det, at der gives tillæg til anlægsbevillingen for Mårslet Skole, så helhedsplanen for Mårslet Skole både omfatter en udvidelse af skolens kapacitet og en RULL-modernisering. Det øger samtidig mulighederne for et stærkere og mere tværfagligt samarbejde mellem undervisning og fritidspasning m.v. i skolens indskolingsafdeling.

  RULL-projektet er tilrettelagt, så det sikrer sammenhæng og udnytter mulige synenergier mellem skolens projekt og fonden Mårslet Multihus byggeri af et multihus ved Mårslet Skole.

  Den samlede anlægsudgift til RULL-projektet udgør 15,8 mio. kr. Heraf er 1,1 mio. kr. afholdt i 2016 på den tidligere frigivne projekteringsbevilling.

  Samtidig med, at skolens RULL-projekt gennemføres, gennemføres i samarbejde med Teknik og Miljø en genopretning af dele af skolens klimaskærm og tekniske installationer samt en energirenovering inden for Aa+ projektet. Den samlede udgift hertil udgør i alt 5,5 mio. kr., som afholdes indenfor anlægsbevillinger afgivet til Teknik og Miljø.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1) der gives tillæg på 10,4 mio. kr. til den oprindelige anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. til anlægsprojekt på Mårslet Skole. Tillægsbevillingen finansieres med 1,0 mio. kr. fra bevilling til lokaler til håndværk og design og 9,4 mio. kr. ved omprioritering af RULL-midler inden for RULL 2014-17 prioriteringen jf. bilag 2.

  At 2) der i tillæg til allerede frigivet rådighedsbeløb frigives rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i 2017 og 10,2 mio. kr. i 2018. Samtidig tilbageføres 1,6 mio. kr. til KB til implementering af folkeskolereformen fra rådighedsbeløbet på den oprindelige bevilling til RULL-projektet på Mårslet Skole.

  At 3) tidligere afgivet bevilling med tilhørende frigivet rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2018 overføres til selvstændigt bevillingsprogram, da tiltaget først udføres efter gennemførelse af helhedsløsningen for Mårslet Skole.

  Sagens forløb 22-05-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  29-05-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. maj 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 17. maj 2017.
  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 17. maj 2017.

  Bilag

  0-18 års anlægsprojekt i Elsted og Lystrup


  Beslutning Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. juni 2017.

  Resumé For at understøtte 0-18 års tværfagligheden foreslås der en større bygningsmæssig optimering, hvor SFO og Fritids- og ungdomsskoleområdet (FU) får fælleslokaler og fælles læringsarealer med undervisningen på begge skoler i Lystrup og Elsted, og at Elsted Skoles nuværende SFO-afdeling på Lystrupvej 264 omdannes til dagtilbud. Projekterne på skolerne gennemføres i sammenhæng med indretning af lokaler til håndværk og design, og skoleudbygning på Lystrup Skole.  

  Forslaget fremsendes på baggrund af dialog i lokalområdet og en efterfølgende ny høringsrunde.  

  Efter høringen i 2014 af indstilling om prioritering af RULL-midler i 2014-2017 blev et forslag om at samle et FU-tilbud for børn fra både Lystrup og Elsted skoler trukket ud af RULL-indstillingen.  

  I forbindelse med byrådets vedtagelse i 2014 af FU-forliget blev Børn og Unge anmodet om at tilrettelægge en ny høring vedrørende klubtilbud i Lystrup og Elsted. Samtidig gav byrådet en anlægsbevilling til et støjværn til en eventuel etablering af et samlet FU-tilbud.

  Indstilling At 1) der gives tillæg på 7,3 mio. kr. til anlægsbevilling på 4,1 mio. kr.  til at etablere lokalefællesskab på Lystrup Skole for SFO, FU og undervisningen, at indrette lokaler til håndværk og design og at udvide undervisningskapaciteten på Lystrup Skole med 1 klasse mere ved en ombygning  

  At 2) der gives tillæg på 3,3 mio. kr. til anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til at etablere lokalefællesskab på Elsted Skole for SFO, FU og undervisningen og at indrette lokaler til håndværk og design  

  At 3) der gives anlægsbevilling på 9,2 mio. kr. til at flytte to afdelinger i Lystrup-Elsted dagtilbud til ombyggede lokaler i den nuværende SFO bygning på Lystrupvej 264  

  At 4) anlægsudgifterne på 28,6 mio. kr. finansieres af allerede afsatte RULL-midler, reserven til skoleudbygning, mindreudgifter ved en mere effektiv bygningsanvendelse m.v. som beskrevet i tabel 2 i ressourceafsnittet  

  At 5) der frigives rådighedsbeløb på 28,6 mio. kr. fordelt på projekterne, som angivet i tabel 1. Rådighedsbeløbene fordeles med 1,7 mio. kr. i 2017, 13,8 mio. kr. i 2018 og 13,2 mio. kr. i 2019.  

  At 6) 2% af den samlede anlægssum anvendes til intern projektledelse af anlægsprojekterne

  Sagens forløb 22-05-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  29-05-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. maj 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 25. april 2017.
  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. juni 2017.
  14-06-2017 Børn og unge-udvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Et permanent ungdomskulturhus


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistraternes foranstående indstilling af 8. maj 2017.
  Børn og Unge-byrådets indstilling ’Et permanent ungdomskulturhus’ fremsendes til beslutning i byrådet.

  Resumé Børn og Unge-byrådet foreslår, at der skal sikres en permanent finansiering af Ungdomskulturhuset, så projektet kan fortsætte i sin nuværende form.  

  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Magistratsafdelingen for Børn og Unge fremsender i fællesskab denne indstilling til byrådet.  

  På baggrund af drøftelser magistratsafdelingerne imellem indstilles det, at Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, med inddragelse af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Magistratsafdelingen for Børn og Unge, undersøger mulighederne for en fremtidig placering samt finansiering af Ungdomskulturhuset.

  Indstilling Det indstilles:  

  At 1) Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, med inddragelse af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Magistratsafdelingen for Børn og Unge, undersøger mulighederne for en fremtidig placering samt finansiering af Ungdomskulturhuset.

  Sagens forløb 22-05-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Det fremgår, at indstillingen ikke har nogen afledte økonomiske konsekvenser. Det forudsættes derfor også, at finansiering af en fremtidig løsning holdes indenfor de tre magistratsafdelingers rammer.

  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.
  29-05-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. maj 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice samt Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indstilling af 8. maj 2017 i overensstemmelse med påtegning af 22. maj 2017 fra Borgmesterens Afdeling.

  Opdatering med hensyn til midlertidig placering på Knudrisgade udarbejdes til byrådsbehandlingen.
  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistraternes foranstående indstilling af 8. maj 2017.

  Bilag

  Forslag fra EL om rådgivningsindsats for minoritetsetniske lgbt personer


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2018.
  Rådgivningsservice for lgbt+ personer med minoritetsetnisk baggrund.

  Det kan være svært at være del af et seksuelt eller kønsligt mindretal. Homofobi, transfobi mm er stadig alt for udbredte, også i Aarhus.

  Det bliver ikke lettere af samtidig at tilhøre en etnisk minoritet. Som dobbelt minoritet kan man både blive dobbelt undertrykt, men man kan også opleve identitetsproblemer og føle sig fanget et sted mellem to kulture.

  Derfor foreslår Enhedslisten at byrådet afsætter penge til en rådgivningsindsats for minoritetsetniske lgbt personer, fx i regi af Sabaah, der har stor erfaring med målgruppen og i forvejen laver lignende rådgivning i København. Samtidig vil vi med en relativt lille finansiering nå langt, hvis pengene kan gå direkte til rådgivningen og ikke fx til husleje til lokaler.

  Aarhus har både mange lgbt personer og mange med etnisk minoritetsbaggrund. Det er fuldstændig usandsynligt at der ikke er nogen af dem, der falder i begge kategorier. Selvom det ikke er en gruppe, der råber højt i offentligheden, ved vi, at de findes. Behovet er der altså.

  Fakta:
  33% af nydanske homoseksuelle har overvejet selvmord inden for det seneste år.

  Beslutning:
  byrådet afsætter penge til en rådgivningsindsats for minoritetsetniske lgbt personer  

  Vh
  Maria Sloth
  Enhedslisten

  Sagens forløb 07-06-2017 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2018.

  Bilag

  Forslag fra K om bedre overgange på socialområdet - nedsættelse af udvalg


  Beslutning Fremsendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 8. juni 2017 har vedtaget foranstående forslag.
  Forslag til byrådsbeslutning fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe:
  Nedsættelse af udvalg, der sikrer bedre overgange på socialområdet
    

  Det Konservative Folkeparti foreslår, der nedsættes et udvalg, der skal analysere og komme med forbedringer til de overgangsfaser der sker i et menneske med handicaps liv.  

  Baggrund
  Igennem en lang årrække har Magistratens afdeling for Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB) arbejdet på at forbedre de forskellige overgangsfaser, der opstår i tilværelsen for et menneske med handicap.  
  Overgangsfaser kan være utrygge for den enkelte og skabe usikkerhed om fremtiden. Således medfører myndighedsalder, flytning, nye tilbud mm. store forandringer i den enkeltes liv. Særligt overgangen fra barn til voksen volder udfordringer. Det er der hvor man oplever den største forandring pga lovgivningen. Forudsigelighed er ofte meget vigtigt for mennesker med handicap. Derfor opleves overgange stressende. Der er mange instanser som skal koordineres, sagen kommer til at fylde mere end mennesket og det behov de har.   

  Arbejdet har, senest i forbindelse med reorganiseringen af MSB, medført visse forandringer. Men der har gennem flere år været utilfredshed med overgangsfaserne. Allerede nu afholdes der 16 o g17½ års samtaler. Men både Socialpædagogerne Østjylland og Autismeforeningen har påpeget udfordringer i forbindelse med overgangsfaser.  

  Senest har TV udsendelsen ”Mors lille dreng på egne ben” illustreret både problemer og dilemmaer ved overgangsfaser. De udfordringer gælder ikke kun for anbragte børn.  

  Konklusion
  Det Konservative Folkeparti foreslår at der nedsættelses et udvalg, der skal analysere overgange og komme med konkrete forslag til hvordan overgange kan styrkes. Formålet skal være at finde løsninger der sikrer blødere overgange, med fokus på tryghed for den enkelte borger med handicap og dennes pårørende.  

  Udvalget skal bestå af områdets interessenter dvs. borgere, pårørende, fagfolk, embedsmænd og politikere. Udvalget skal komme med konkrete anbefalinger til Byrådet, som kan danne grundlag for en forstærket indsats på området.  

  Det Konservative Folkeparti / Marc Perera Christensen

  Sagens forløb 07-06-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 8. juni 2017 har vedtaget foranstående forslag.

  Bilag

  Forslag fra V og K om hurtigfærge mellem Aarhus og Samsø


  Beslutning Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 8. juni 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Forslag til byrådsbeslutning fra Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper om at fremme en hurtigfærge forbindelse mellem Århus og Samsø

  Byrådsgrupperne for Venstre og Det Konservative Folkeparti i Århus, ønsker at fremme en hurtigfærge forbindelse direkte mellem Århus C og Samsø. Derfor stilles forslås det at der igangsættes dialog mellem Århus og Samsø kommune med henblik på at undersøge muligheden for at etablere en fast færgeforbindelse mellem Århus C og Samsø som et fælles projekt.

  Et tilsvarende forslag er stillet af V og K i Samsø byråd den 28/3, 2017.

  Formålet med en hurtigfærge forbindelse er for at styrke den fælles bugtøkonomi og synergier inden for bosætning, turisme, klima, erhverv, gastronomi m.m.

  Beslutningspunkter  

  1. Der etableres et møde mellem Aarhus - og Samsø kommuner til drøftelse af forslaget, idet der herunder henvises til førnævnte beslutning i Samsø byråd

  2. til nærværende forslag ønskes det økonomiske grundlag for en sådan rute undersøgt, herunder sejlplaner/-behov, driftssikkerhed, energibæredygtighed m.m. Endvidere skal et evt. fælles ejerskab/selskabsform de to kommuner imellem afklares - dette bl.a. i forhold til økonomi og driftforhold - idet der sandsynligvis vil være behov for en eller anden form for kommunalt tilskud, støtte, garanti eller lignende i opstarts- og etableringsfasen.


  Theresa Blegvad / Venstres byrådsgruppe

  Steen Stavnsbo (ordfører) / Det konservative Folkepartis byrådsgruppe  Sagens forløb 07-06-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 8. juni 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra R om parkeringsforhold ved events


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 8. juni 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag: Parkeringsforhold ved events Aarhus Byråd 

  Bedre udnyttelse af offentligt tilgængelige p-pladser ved events

  Vi skal have den bedst mulige udnyttelse af byens parkeringspladser. Aarhus er en aktiv og mangfoldig kultur og eventby med en lang række store og små begivenheder af forskellig karakter. Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad, og det sætter en ny retning og giver muligheder. Nok så vigtigt er det, at vi forbliver stærke på eventområdet. Det er derfor problematisk, at vi gang på gang oplever, at parkeringsforholdene ved events viser sig som et tema for utilfredse besøgende. Især når vi har en lang række ledige, men ikke desto mindre utilgængelige parkeringspladser i nærheden, som kommunen ejer.

  Derfor fremsætter Det Radikale Venstre følgende beslutningsforslag, der skal åbne op for den mulighed, at biler i højere grad kan gøre brug af den eksisterende offentlige parkeringskapacitet, når der afholdes events i byen. For os i det Radikale Venstre er det vigtigt, at byens borgere har en god oplevelse af måden, hvorpå vi afvikler events i byen, og at reglerne bliver overholdt, så vilkårlig parkering ikke går hen og bliver til fare for borgerens sikkerhed.

  Motivering
  Som eksempel på problemet er det utilstrækkelige parkeringsareal ved det nyligt afholdte Classic Car Race Aarhus. På vejene omkring ræsset udspillede der sig et stort parkeringskaos. På Sumatravej 3B kom dette helt konkret til udtryk. På den ene side af vejen kunne man i weekenden med CRAA se en lang række biler med parkeringsbøder i forruden. På den anden side af vejen kunne man i det samme tidsrum se en gabende tom parkeringsplads foran Center For Misbrugsbehandling, X-RUS, der tilhører Aarhus Kommune. Pladsen var lukket hele weekenden.
   
  I Københavns Kommune blev der i budget 2016 bevilget midler til at åbne 400 kommunale parkeringspladser. Alligevel anslog man i parkeringsredegørelsen for 2016, at der fortsat var behov for flere, og at de eksisterende p-pladser ikke var udnyttet optimalt. I budget 2017 vedtager man derfor åbningen af endnu flere kommunale p-arealer. Det sker efter, at Teknik og Miljøforvaltningen har foretaget en udvælgelse af egnede pladser. I takt med væksten i Aarhus bør vi kvalificere mulighederne for åbning af samme.

  Derfor foreslår Radikale Venstre, at Aarhus Byråd:
  - danner sig et overblik over magistratsafdelingernes parkeringspladser med henblik på at åbne op for parkeringspladser, når det er nødvendigt.

  Beslutningsforslag: Parkeringsforhold ved events Aarhus Byråd
  - pålægger magistratsafdelingen for Teknik- og Miljøudvalget laver en systematisk kortlægning af, hvor det kan lade sig gøre at åbne parkeringspladser i samarbejde med de øvrige forvaltninger.

  - går i dialog med kommunale institutioner og virksomheder for evt. at kunne åbne p-arealer til offentlig brug.

  - at Teknik og Miljø i ethvert tilfælde i forbindelse med afvikling af events overvejer behovet for at indsætte shuttle-busser og laver opfølgning hos arrangørerne.

  - prioriterer de midler, det eventuelt kræver at åbne for kommunale parkeringspladser med hensyn til sikkerhed, digital styring af ledige pladser, bomme mv.

  Det har stor betydning for Aarhus som eventby, at det gøres lettere og mere overskueligt at afholde begivenheder, hvor alle også oplever, at de uden problemer kan komme dertil eller fra. Kommunens parkeringspladser løser ikke alene problemet, men det er et væsentligt skridt på vejen i at håndtere de tilbagevendende udfordringer. Ikke mindst sender vi et vigtigt signal om, at vi som kommune gør, hvad vi kan, for at værne om byens events.

  De bedste hilsner Rabih Azad-Ahmad (R)

  Sagens forløb 07-06-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 8. juni 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Redegørelse for magtanvendelser i 2016


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Socialudvalget af 1. juni 2017.

  Resumé Byrådet skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for de borgere, som byrådet er ansvarlig for.  
  Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet redegørelser over indberettede magtanvendelser i 2016.  

  For Sociale Forhold og Beskæftigelse viser redegørelsen, at der er sket en stigning fra 303 registrerede indberetninger om magtanvendelse i 2015 til 338 i 2016 på kommunens egne tilbud samt tilbud der er indgået driftsoverenskomst med. Der er derudover registreret 78 indberetninger om magtanvendelse over for borgere bosat på tilbud uden for Aarhus Kommune, hvis handlekommune er Aarhus. Dertil har Statsforvaltningen godkendt kommunens indstilling om flytning uden samtykke af otte borgere.  

  For Sundhed og Omsorg viser redegørelsen, at der er registreret 235 indberetninger om magtanvendelse i 2016. I forhold til 2015 udgør antallet et fald på 18. For borgere der benytter tilbud i andre kommuner, er der registreret 3 tilfælde af magtanvendelser i 2016.

  Indstilling At 1) Magtanvendelsesredegørelserne for 2016 tages til efterretning (bilag 1 og 2).

  Sagens forløb 26-04-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  01-05-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 1. maj 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 20. april 2017.

  Camilla Fabricius deltog ikke i sagens behandling.
  10-05-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Socialudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. maj 2017.
  01-06-2017 Socialudvalget
  Hüseyin Arac, Anette Poulsen, Henrik Arens, Lene Horsbøl, Knud N. Mathiesen og Aage Rais kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Ali Nuur var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Socialudvalget af 1. juni 2017.

  Bilag

  Forslag fra V og K om tryghed på byens torve


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Socialudvalget af 1. juni 2017.
  Igennem en årrække har der været problemer på Klostertorv, såvel som i Mølleparken. Forskellige løsninger har været forsøgt med større eller mindre held. Senest har der været opstillet et shelter på Klostertorv, som desværre havde den modsatte effekt end den tilsigtede med en eskalering af situationen på torvet. Venstre og Det Konservative Folkeparti har fulgt situationen på Klostertorv og foreslår med inspiration fra Odense Kommune at indføre helle-steder for byens udsatte, samt periodevist at indsætte vagter, som skal hjælpe til at opretholde orden på byens torve, samt guide de udsatte til de udvalgte helle-steder.


  Venstre og Det Konservative Folkeparti foreslår:

  1)    At Århus Kommune søger inspiration til en løsning hos Odense Kommune og Cityforening, og at Århus Cityforening involveres i denne proces, således at der er et formaliseret samarbejde mellem det århusianske erhvervsliv og kommunes forvaltning.

  2)    At der i perioden fra maj-august periodevist kan indsættes vagter på Klostertorv, herunder med mulighed for at rykke videre på byens andre torve, hvis der opstår tilspidsede situationer i eksempelvis Mølleparken.

  3)    At der udpeges 3-4 helle-steder i midtbyen, som det er set i Odense. Disse steder udpeges i samarbejde med interessenter i lokalområdet. Kommunen skal i forbindelse med disse helle-steder være behjælpelig med såvel afskærmning, oprydning og sociale viceværter, således at der bliver tale om en holdbar løsning, hvor der er trygt for både de udsatte, byens borgere og erhvervsliv.

  4)    At ovenstående sammenfattes og udmøntes via to handleplaner: 1) En akut handleplan, så der kan handles hurtigt, hvis/når bestemte torve i byen er uroplagede 2) En generel handleplan for, hvordan Århus Kommune vil sikre tryghed på byens torve


  På vegne af Venstre og det Konservative Folkeparti

  Lene Horsbøl, medlem af social-og beskæftigelsesudvalget (ordfører på sagen for Venstre)
  og
  Steen Stavnsbo, medlem af teknisk udvalg (ordfører på sagen for Det Konservative Folkeparti)

  Sagens forløb 17-08-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 17. august 2016.
  31-08-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 31. august 2016.
  14-09-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 14. september 2016 om magistratsbehandling af forslaget.
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  12-04-2017 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  På byrådsmøde den 14. september 2016 drøftedes et forslag fra Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper vedrørende ”Tryghed på byens torve”.

  Sagen blev derefter fremsendt til Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) til udtalelse. MSB har sammen med Teknik og Miljø (MTM) udarbejdet nærværende udtalelse.

  MSB har et samarbejde med MTM vedrørende omdannelse og gentænkning af Klostertorvet.

  I den forbindelse besøgte rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, medlemmer af Socialudvalget, embedsfolk og ledere fra MSB og MTM den 14. december 2016 Odense Kommune. Tilsvarende er der, som led i samarbejdet, blevet udarbejdet en kontekstanalyse af udfordringer og muligheder i Klostertorvsområdet.

  MSB og MTM har med afsæt i kontekstanalysen og de gode erfaringer fra Odense udarbejdet en handlingsplan for byens rum. Handlingsplanen skal være med til at sikre bedre forhold for de udsatte i byens rum samt større tryghed for byens øvrige borgere.

  Målet for arbejdet er, at Aarhus skal være en God By for Alle. Handlingsplanen er vedlagt nærværende udtalelse som bilag.
  21-04-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Teknik og Miljøs udtalelse af 12. april 2017.
  01-05-2017 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses samt Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 12. april 2017, som Magistraten kan henholde sig til.

   Camilla Fabricius deltog ikke i sagens behandling.
  10-05-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Socialudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. maj 2017.
  01-06-2017 Socialudvalget
  Hüseyin Arac, Anette Poulsen, Henrik Arens, Lene Horsbøl, Ali Nuur og Aage Rais kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Knud N. Mathiesen tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Socialudvalget af 1. juni 2017.

  Bilag

  Mobilitetsplan for Aarhus Midtby, offentlig fremlæggelse


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 8. juni 2017.
  En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte byens vækst og medvirke til, at Aarhus udvikler sig ud fra Byrådets overordnede visioner, så byen også i fremtiden vil være attraktiv for beboere, erhverv og besøgende.

  Resumé Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby skal erstatte den nuværende Trafikplan fra 2005. Mobilitetsplanen bygger videre på strukturer og mål fra trafikplanen, men har samtidig fokus på at opfylde mål fra Planstrategi 2015 om klog vækst, bedre bymiljø og et mangfoldigt byliv.  

  Mobilitetsplanen sikrer koordinering og sammenhæng mellem en række selvstændige planer på infrastruktur- og mobilitetsområdet.  

  Mobilitetsplanen er grundlaget for en samlet prioritering af, hvordan færdselsarealerne udnyttes i Midtbyen. En prioritering, der skal sikre, at vi kan færdes flere på de tilgængelige færdselsarealer.  

  Der vil stadig være god tilgængelighed til Midtbyen i bil, men der er fortsat behov for at fjerne gennemkørende biltrafik med henblik på at skabe plads til en forventet stigning i biltrafik med ærinde i Midtbyen. Fokus i store dele af Midtbyen er på bedre byliv, der blandt andet skabes ved omprofilering af gaderum. Derfor prioriteres færdselsarealerne først og fremmest til aktive transportformer – cykel og gang – samt kollektive transportformer, fordi de optager mindre areal end den individuelle biltrafik.  

  Der er fokus på, at der i højere grad skal være parkering i større P-anlæg, frem for på gadeniveau. Samtidig indføres øget beboerparkering og betaling på en større del af de offentlige pladser inden for Ringgaden. Dette skal på samme tid skabe bedre parkeringsforhold for beboerne, reducere den parkeringssøgende biltrafik og skabe bedre plads til andre funktioner i gaderne, som for eksempel mere grønt, klimatilpasning, cykelparkering eller rekreative faciliteter. Især boligområder fredeliggøres, så gaderne i højere grad indbyder til ophold og ikke kun til transport.  

  Der sikres bedre muligheder for at skifte mellem forskellige transportformer, ligesom der skal arbejdes med varedistribution, så både antallet af tunge køretøjer i Midtbyen samt støj og forurening kan reduceres.
   
  I offentlighedsfasen samarbejdes med fællesråd, lokale beboergrupper og erhvervsforeninger om at afholde en række lokale borger- og interessentmøder samt lokale forsøg med alternativ indretning af gaderum.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1) Forslag til Mobilitetsplan for Aarhus Midtby fremlægges til offentlig høring i en periode af mindst 8 uger (vedlagt som bilag 1).  

  At 2) Teknik og Miljø i offentlighedsfasen gennemfører en række aktiviteter, som beskrevet under strategi for borgerinddragelse.

  Sagens forløb 11-05-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  15-05-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. maj 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 25. april 2017.

  Marc Perera Christensen og Jette Jensen deltog ikke i sagens behandling.
  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 8. juni 2017.

  Bilag

  Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. juni 2017.
  Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk efter Vandforsyningslovens § 48 om at deltage i det eksisterende vandforsyningssamarbejde i foreningen Vandplanudvalget i Aarhus Kommune (VPU).

  Resumé En væsentlig del af beskyttelsen af grundvandet i Aarhus Kommune sker ved, at vandforsyningerne gennemfører og finansierer opgaverne. En effektiv grundvandsbeskyttelse med optimal anvendelse af vandforsyningernes og dermed forbrugernes økonomiske ressourcer, kan kun ske i et velfungerende vandsamarbejde, hvor alle vandforsyninger deltager.  

  I Aarhus Kommune er der i alt 28 private og kommunale vandforsyninger, hvoraf det kommunalt ejede Aarhus Vand står for den største del med ca. 85 % af vandmængden. Vandforsyningerne har organiseret sig i VandPlanUdvalget (VPU), som er en frivillig sammenslutning af vandforsyningerne i Aarhus Kommune. VPU har eksisteret i mere end 15 år og ændrede i 2015 vedtægterne med henblik på øget fokus på beskyttelse af grundvandet.  

  To vandforsyninger, Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk, har meldt sig ud af VPU. De to vandforsyninger har tilkendegivet, at de gerne vil samarbejde, men at de ikke er tilfredse med vedtægterne i VPU.  

  De tilbageværende vandforsyninger i VPU er enige om, at vandforsyningernes opgaver med især grundvandsbeskyttelse kun kan løftes i et fællesskab mellem vandforsyningerne og de har anmodet om, at de to vandværker bliver pålagt at deltage i VPU. Vandforsyningslovens § 48 giver mulighed for, at kommunen kan meddele påbud til vandforsyninger om at deltage i et samarbejde om blandt andet beskyttelse af grundvandet.  

  Teknik og Miljø vurderer, at det er nødvendigt at meddele Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk påbud om samarbejde om grundvandsbeskyttelse, jf. vandforsyningslovens § 48, på de vilkår, som allerede gælder for VPU.

  Indstilling At 1) Aarhus Kommune meddeler påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk efter Vandforsyningslovens § 48 om at deltage i det eksisterende vandforsyningssamarbejde i foreningen Vandplanudvalget i Aarhus Kommune (VPU) og på de vilkår, som er fastlagt i de gældende vedtægter for VPU.

  Sagens forløb 17-05-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  22-05-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. maj 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 4. maj 2017.

  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold. Bünyamin Simsek kan ikke tilslutte sig tvunget medlemskab af VPU.

  Borgmester Jacob Bundsgaard og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. juni 2017.

  Bilag

  Tillæg til højhuspolitikken for et område i midtbyen - Forslag


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 8. juni 2017.
  Offentlig fremlæggelse af Forslag til Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune for et område i midtbyen – Tillæg nr. 99 til Kommuneplan 2013.

  Resumé Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune gælder for et nærmere afgrænset område i midtbyen. Et område, der ligger særdeles stationsnært ved Aarhus Banegård, Rutebilstationen og letbanestoppet ved Dokk1.  

  Tillægget skal bidrage til at realisere områdets potentiale for en koncentreret byvækst – med fokus på blandede funktioner, bykvalitet og liveability.  

  Tillægget er et supplement eller et nyt lag oven på den eksisterende Højhuspolitik for Aarhus Kommune. Det er en konkretisering og viderebearbejdning af den overordnede højhuspolitik, alene for området i midtbyen.  

  Det betyder, at den overordnede højhuspolitik fortsat er gældende for midtbyområdet, og at konsekvensvurderingsværktøjet derfra fortsat skal anvendes, når konkrete højhusprojekter skal vurderes. Der vil dog blive stillet yderligere krav til højhusprojekterne med dette tillæg i form af en overordnet retningslinje og flere konkrete kvalitetskrav.  

  Kvalitetskravene omhandler bykvalitet og byliv, byrum, sigtelinjer og skyline, mobilitet og forbindelser, kulturmiljø og miljøforhold. Derudover er der nogle mere generelle hensigtserklæringer, som Byrådet ønsker at arbejde for at opnå.  

  Fremtidige højhusprojekter skal i udgangspunktet opfylde og følge alle kvalitetskravene for at komme i betragtning til en placering inden for områdets afgrænsning. Kvalitetskravene kan derfor betragtes som en tjekliste, alle byudviklere skal igennem og redegøre for i projektmaterialet, når højhusprojekterne skal vurderes. 

  Indstilling At 1) Forslag til Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune for et område i midtbyen – Tillæg nr. 99 til Kommuneplan 2013 godkendes til offentlig fremlæggelse.  

  At 2) tilhørende Miljøvurdering af Tillæg nr. 99 til Kommuneplan 2013 godkendes til offentlig fremlæggelse.  

  At 3) de indkomne bemærkninger til forudgående høring om ændring af kommuneplanen besvares som beskrevet i afsnit 5.2.

  Sagens forløb 18-05-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  22-05-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. maj 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. maj 2017.

  Der udarbejdes en enkel beskrivelse af den eksisterende højhuspolitik.  Marc Perera Christensen tog forbehold ud fra en bekymring i forhold til de havnerelaterede erhverv.

  Borgmester Jacob Bundsgaard og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 8. juni 2017.

  Bilag

  Kommuneplantillæg og VVM, Naturgasledning til Aarhus Havn - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 16. maj 2017.
  Udsendelse af forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en naturgasledning til procesformål fra Sabro og til Aarhus Havn.

  Resumé Aarhus Byråd besluttede den 20. januar 2016 at starte planlægningen for en naturgasledning til procesformål fra Sabro og til Aarhus Havn. Der er gennemført en idéfase høring frem til den 4. marts 2016, og opsamlingen er drøftet på byrådsmødet den 24. juni 2016.  

  På baggrund af opsamlingen er der udarbejdet en miljøvurdering (VVM-redegørelse) for påvirkningerne af miljøet, herunder med vurderinger af et alternativ til linjeføring via Chr. 10’s vej som foreslået i idefasen.  

  Der er ikke kommet nye oplysninger i forbindelse med VVM-udredningen, som medfører væsentlige udfordringer for projektet, og det indstilles derfor at sende forslaget i offentlig høring i 8 uger.  

  Den første del af ledningen ligger i Favrskov Kommune, og høringen skal derfor foretages parallelt i de to kommuner.  

  Byrådet vil i forbindelse med indstilling om endelig vedtagelse af kommuneplantillægget blive anmodet at træffe principbeslutning om, at der vil blive eksproprieret i det omfang, der ikke kan opnås frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

  Indstilling At 1) Kommuneplantillæg og miljøvurdering (VVM-redegørelse) sendes i offentlig høring i samarbejde med Favrskov Kommune.

  Sagens forløb 23-05-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  29-05-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. maj 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 16. maj 2017.
  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 16. maj 2017.

  Bilag

  Lokalplan 1033, Bispegården - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 15. maj 2017.

  Dansk Folkepartis og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1033, Ny bebyggelse ved Bispegården og Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 2013.

  Resumé Lokalplanen gælder for et område beliggende på hjørnet af Fredensgade og Sønder Allé. Lokalplanområdet ligger afgrænset af Sønder Allé mod syd og Fredensgade mod øst. Mod vest afgrænses området af et vejareal, der fører ind til en bagvedliggende bebyggelse, og mod nord afgrænses området af bebyggelse.  

  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre ny bebyggelse på den vestlige del af matriklen ved siden af den bevaringsværdige Bispegård fra 1858. Den nye bebyggelse skal hovedsageligt give mulighed for at udvide antal og omfang af de aktiviteter, der foregår i Bispegården, såsom større møder og kurser.  

  Lokalplanområdet, der er ca. 2260 m2 stort, var ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone.  

  Der må inden for byggefelterne opføres maksimalt 1.770 m2 etageareal.  

  Det kommende gårdrum, der udlægges til ophold og gennemgang, skal friholdes for biler og bilparkering. I projektet er der udlagt areal til parkering under terræn, hvortil der bliver tilkørsel via vejareal langs vestsiden af lokalplanområdet.  

  De portåbninger, der i dag giver adgangsmuligheder fra Fredensgade, bevares som fremtidig gennemgang igennem gårdrummet. Belægning i gården bevares i størst muligt omfang  

  Da den foreslåede planlægning ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvad angår bebyggelsesprocent, er planen er fulgt af Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 2013. Med tillægget øges bebyggelsesprocenten for den karré, som planområdet er en del af fra 210 til 220.

  Indstilling At 1) forslag til Lokalplan nr. 1033, Ny bebyggelse ved Bispegården godkendes til offentlig fremlæggelse  

  At 2) Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 2013 godkendes til offentlig fremlæggelse.

  Sagens forløb 18-05-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  22-05-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. maj 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. maj 2017.

  Rådmand Jette Skrive kan ikke godkende forslaget med hensyn til facaden ud mod Sønder Allé.

  Borgmester Jacob Bundsgaard og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 15. maj 2017.

  Dansk Folkepartis og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Lokalplan 1040, Sølystgade 30 – Endelig


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 8. juni 2017.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1040, Institutionsbyggeri, Sølystgade 30 og Tillæg nr. 84 til Kommuneplan 2013.

  Resumé Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan opføres en ny daginstitutionsbygning på Sølystgade 30 i Aarhus midtby.  

  Planen muliggør nedrivning af eksisterende institutionsbebyggelse med henblik på opførelse af et nyt intuitionsbyggeri inden for samme matrikel.  

  Den eksisterende institution på Sølystgade 30 skal udvides fra 3 til 6 gruppers dagtilbudsafdeling. Dette gøres mest hensigtsmæssigt ved at opføre en ny bygning på grunden og med en anden placering end den eksisterende. Dagtilbudsafdelingen er med udgangspunkt i vuggestuegrupper og børnehavegrupper.  

  Lokalplanområdet har et areal på ca. 4.265 m2 og er offentligt ejet.  

  Den nye bebyggelse vil få et etageareal på maksimalt 1.000 m2 og med et fodaftryk på ca. 500 m2.  

  Lokalplanen er ledsaget af Tillæg nr. 84 til Kommuneplan 2013. Tillægget indeholder en egentlig udpegning af et større område som kulturmiljø samt en udskillelse af lokalplanområdet til et nyt OF rammeområde fra det større eksisterende BO rammeområde.  

  Forslag til lokalplan nr. 1040 og forslag til kommuneplantillæg nr. 84 har været fremlagt offentligt fra den 23. december 2016 til den 16. februar 2017. Der er modtaget 16 indsigelser/bemærkninger fra ejere og lejere i nærområdet. Alle bemærkninger er vedlagt indstillingen som bilag 2 og nummereret 1-16.  

  Emnerne er bl.a. arkitektur (herunder bygningens højde og placering på grunden samt saddeltag, materialevalg og terrænregulering), de trafikale forhold (herunder trafikafvikling i området generelt, begrænsning af eksisterende parkeringspladser, dårlig stand og oversigtforhold på den interne vej) samt placering og størrelse på daginstitution på Sølystgade. Derudover er der emner som bevaringsværdige træer, VVM-redegørelse, høringsperioden og andre forhold, der ligger uden for, hvad lokalplanen kan regulere.

  Indstilling At 1) forslag til Lokalplan nr. 1040, Institutionsbyggeri, Sølystgade 30 vedtages endeligt,  

  At 2) Tillæg nr. 84 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt og  

  At 3) indsigelser og bemærkninger fremkommet under den offentlige fremlæggelse besvares som angivet i bilag 3.

  Sagens forløb 03-05-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-05-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. maj 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. april 2017.

  Jette Jensen tog forbehold.
  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 8. juni 2017.

  Bilag

  Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 16. maj 2017.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1074, Storbylandsby II, Halmstadgade 11, Christiansbjerg, samt Tillæg nr. 121 til Kommuneplan 2013.

  Resumé Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 1074, Storbylandsby II, Halmstadgade 11, Christiansbjerg. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, og der er derfor samtidigt udarbejdet Tillæg nr. 121.  

  Lokalplanen gælder for et område på Christiansbjerg i den nordlige del af Aarhus. Området afgrænses mod øst af Vestereng, mod syd af boldbanerne, hvor Christiansbjerg IF holder til, mod vest af vejkrydset Halmstadgade, Olof Palmes Allé og Nehrus Allé, hvor den kommende letbane kommer til at køre, og mod nord af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Grunden mod nord er solgt til en privat projektudvikler, som ønsker at udvikle området til boliger, når Journalisthøjskolen flytter i nye lokaler på Katrinebjerg.  

  Lokalplanområdet, der er på ca. ca. 10.150 m2, er ved planens udarbejdelse kommunalt ejet. Lokalplanens delområde I, delområde II og størstedelen af delområde VI er beliggende i byzone, mens delområde III er beliggende i landzone.  

  Delområde I og II sælges med henblik på at opføre boliger på arealet.  

  Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra Sociale Forhold og Beskæftigelse og Østjysk Bolig, for at muliggøre at området kan anvendes til tæt-lavt boligbyggeri med opførelse af 40 boliger. Det er Sociale Forhold og Beskæftigelses ønske, at området skal anvendes til en såkaldt ’storbylandsby’. Begrebet ’storbylandsby’ dækker over et boligområde, hvor helt almindelige borgere bor side om side med socialt udsatte, således at de to grupper samles omkring et fællesskab, som og kan støtte integrationen mellem beboerne.  

  Der har i perioden fra den 2. marts 2017 til den 23. marts 2017 været en forudgående offentlig høring om ændringer af kommuneplanens rammer for det område, som er omfattet af Lokalplan nr. 1074. Der er modtaget tre bemærkninger i høringsperioden.  

  Ingen af høringsperiodens bemærkninger har givet anledning til ændringer.   

  Indstilling At 1) forslag til Lokalplan nr. 1074, Storbylandsby II, Halmstadgade 11, Christiansbjerg, godkendes til offentlig fremlæggelse,  

  At 2) forslag til Tillæg nr. 121 til Kommuneplan 2013 godkendes til offentlig fremlæggelse.

  Sagens forløb 23-05-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  29-05-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. maj 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 16. maj 2017.
  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 16. maj 2017.

  Bilag

  Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 15. maj 2017.
  Fremlæggelse af Bygningsrapport 2016 og godkendelse af principper for anvendelse af tværgående genopretningsmidler samt afrapportering af regnskab 2016 for Teknik og Miljø, Ejendommes genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger.

  Resumé Det fremgår af bygningsrapport 2016, at der er et stort genopretningsbehov og -efterslæb på Aarhus Kommunes bygninger. Dette resulterer i, at genopretningsaktiviteter i en vis udstrækning prioriteres frem for vedligeholdelsesaktiviteter, idet genopretning ofte opretholder sikkerhedsmæssige forhold og forhindrer følgeskader.  

  Bygningsrapport 2016 viser en positiv balance mellem afsat budget og registreret genopretningsbehov over fem år. Dette skal dog ses i lyset af stor datausikkerhed (ikke opdaterede vedligeholdelsesplaner), hvorfor det registrerede genopretningsbehov vurderes ufuldstændigt.    

  Opprioritering af digitalisering og datagrundlag er en nødvendighed fremadrettet for at sikre et solidt beslutningsgrundlag for kunne budgettere, planlægge og prioritere midler til vedligehold og genopretning, så værdien af Aarhus Kommunes fysiske aktiver fastholdes og bygningsdelenes levetider ikke reduceres.  

  Der har endvidere været behov for et entydigt grundlag for håndtering af genopretningsmidlerne på tværs af bygningsmassen. En analyse omfattende genopretningsmidlernes historik har resulteret i principper for hvilke bygninger, bygningsdele og aktiviteter, der fremadrettet er omfattet af genopretningsmidlerne. Desuden er der foreslået principper for prioritering af genopretningsmidler, herunder at en mindre del af midlerne kan bruges til opbygning og udvikling af systemunderstøttelse af bygningsvedligehold og genopretning på tværs af Aarhus Kommunes bygningsportefølje.  

  Regnskabet for genopretning og vedligehold i 2016 viser et samlet mindreforbrug på godt 9 mio. i forhold til budget på knapt 156 mio. kr., svarende til 5,8 %. Ikke forbrugte midler overføres til samme formål i 2017. Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været personaleressourcer nok til at anvende alle genopretningsmidler, idet budget for genopretning og vedligehold fra 2014 til 2016 er steget med 32,6 %. Stigningen ligger primært fra 2015 til 2016 og er et resultat af udmøntningen af anlægsreserven i budget 2014 – 2017, hvor der blev indarbejdet et beløb på knap 82 mio. kr. i 2016 og 2017.

  Indstilling At 1) Bygningsrapport 2016 tages til efterretning.  

  At 2) bygningsrapporter fremadrettet opgør både genopretnings- og vedligeholdelsesbehov.  

  At 3) principper for hvilke bygninger, bygningsdele og aktiviteter, der er omfattet af tværgående genopretningsmidler godkendes.  

  At 4) principper for prioritering af genopretningsmidler godkendes, herunder at en mindre del af midlerne kan bruges til opbygning og udvikling af systemunderstøttelse af bygningsvedligehold og genopretning på tværs af kommunens bygningsportefølje.  

  At 5) afrapportering af regnskab 2016 for Teknik og Miljø, Ejendommes genopretning og vedligehold af kommunale bygninger tages til efterretning.  

  At 6) regnskab for Teknik og Miljø, Ejendommes genopretning og vedligehold af kommunens bygninger fremadrettet afrapporteres for to år ad gangen, og følger fremlæggelsen af Bygningsrapporten.

  Sagens forløb 20-04-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  24-04-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 24. april 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 19. april 2017.
  26-04-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. april 2017.
  15-05-2017 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Gert Bjerregaard og Peter Hegner Bonfils var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 15. maj 2017.

  Bilag

  Lokalplan 1066, Erhvervsområde ved Søren Frichs Vej - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 22. maj 2017.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1066, Erhvervsområde ved Søren Frichs Vej samt Tillæg nr. 114 til Kommuneplan 2013

  Resumé Lokalplanområdet er beliggende mellem Søren Frichs Vej mod nord, Aarhus Å mod øst og Åby Renseanlæg mod vest. Lokalplanområdet anvendes i dag til erhvervsformål med kontorbebyggelse i 3 etager i gule mursten og glas samt arealer til parkering.  

  Lokalplanområdet er ca. 1,1 ha stort. Hele lokalplanområdet er på nær ca. 60 m2 langs Brabrandstien privat ejet. Arealet langs Brabrandstien ejes af Aarhus Kommune. Lokalplanområdet ligger i byzone.  

  Formålet med lokalplanen er at øge det nuværende etageareal og dermed give plads til nybyggeri i tre etager og et højhus i 15 etager. Den maksimale bebyggelsesprocent for området foreslås ændret fra 60 til 140.  

  Forslaget til lokalplan nr. 1066 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens rammer. Derfor er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 114 til Kommuneplan 2013. Der er udarbejdet højhuskonsekvensanalyse og miljøvurdering i forbindelse med lokalplanen.  

  Den forudgående offentlige høring resulterede i 388 høringsbidrag, hvoraf 3 bidrag indeholdt underskriftindsamlinger med ca. 300 underskrivere imod projektet. 1 bidrag var for projektet og 1 forholdt sig neutralt.  

  De indkomne bidrag til debatten handlede både om afledte effekter af det konkrete projekt, fx skyggepåvirkninger, trafikale forhold mm. Der var også mere overordnede temaer, som fx generel bekymring ved højhusplanlægning, ændringer af højhuspolitikken samt uenighed i den politiske målsætning vedrørende fortætning.  

  Høringsbidragene gav ikke anledning til ændring af projektets højde eller placering. Projektet er efterfølgende bearbejdet i forhold til arkitektur og byrummet i lokalplanområdet. Der er indarbejdet en stiforbindelse mellem Søren Frichs Vej og Brabrandstien i lokalplanforslaget. De indkomne bidrag til debatten samt en tematisk gennemgang af disse kan ses i bilag 3 og 4.  

  Indstilling At) forslag til lokalplan nr. 1066, Højhus på Søren Frichs Vej 37-39 samt Tillæg nr. 114 til Kommuneplan 2013 godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger.  

  At) miljørapport og højhuskonsekvensanalyse godkendes til offentlig fremlæggelse sammen med lokalplanforslaget.  

  At) de indkomne bemærkninger til den forudgående offentlige høring behandles som beskrevet i Bilag 4, ”Tematiserede høringsbidrag”.

  Sagens forløb 26-04-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  01-05-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 1. maj 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 25. april 2017.

  Camilla Fabricius deltog ikke i sagens behandling
  10-05-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. maj 2017.
  22-05-2017 Teknisk Udvalg
  Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Gert Bjerregaard, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Peter Hegner Bonfils kunne ikke tiltræde indstillingen.
  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 22. maj 2017.

  Bilag

  Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet - Økonomi


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 8. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 29. maj 2017.

  Venstres byrådsgruppe og Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 32.
  Rammesætning af de kommunale projekter, herunder økonomi og organisering.

  Resumé Helhedsplanen for Tangkrogområdet består af fire delprojekter:  
  - Nyt Marselisborg Renseanlæg
  - Udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn
  - Udvidelse af eventpladsen og det rekreative område
  - Forbedring af adgangs- og parkeringsforhold  

  Nærværende indstilling beskriver rammerne for de tre kommunale delprojekter herunder en orientering om økonomien, processen for arbejdet med økonomien samt organisering.  

  I arbejdet med økonomien er det en forudsætning for gennemførelse af anlægsprojektet, at den samlede økonomi for projektet inklusive finansieringsomkostninger og andre for projektet relevante udgifter, som minimum skal være neutralt for kommunekassen. Indstillingen beskriver hvordan der mere konkret arbejdes med dette.  

  Det foreslås, at byrådet tager en principbeslutning om, at kommunens indtægter fra erhvervsejendommene i Marselisborg Lystbådehavn anvendes til medfinansiering af udgifterne til udvidelsen af Eventpladsen og det rekreative område samt udvidelsen af Marselisborg Lystbådehavn og de afledte trafikale løsninger i Helhedsplanen for Tangkrogområdet.  

  Parallelt med denne indstilling fremsender plan-og VVM-myndigheden en indstilling om igangsætningen af den forudgående høring om kommuneplantillæg og VVM for helhedsplanen for Tangkrogområdet.  

  Indstilling At 1) Orienteringen om økonomien, herunder processen for arbejdet med økonomien, tages til efterretning  

  At 2) Byrådet tager en principbeslutning om, at kommunens indtægter fra erhvervsejendommene i Marselisborg Lystbådehavn anvendes til medfinansiering af udgifterne til udvidelsen af eventpladsen og det rekreative område, udvidelsen af Marselisborg Lystbådehavn samt de afledte trafikale løsninger i Helhedsplanen for Tangkrogområdet.

  Sagens forløb 08-05-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. maj 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samt Magistrasafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 1. maj 2017.

  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen tog forbehold.
  10-05-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. maj 2017.


  Sagen blev behandlet sammen med sag 2.
  29-05-2017 Teknisk Udvalg
  Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Hegner Bonfils og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Gert Bjerregaard tog forbehold for finansieringen af projektet via indtægterne fra hjemfaldsklausulerne på erhvervsejendommene i Marselisborg Lystbådehavn.

  Steen Stavnsbo var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 8. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 29. maj 2017.

  Venstres byrådsgruppe og Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 32.

  Bilag

  Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet – forudgående høring


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 8. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 29. maj 2017.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde med bemærkning om, at udvidelsen af områder bør være mindre omfattende.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 31.
  Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og VVM for udflytning af Marselisborg Renseanlæg samt udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn og det rekreative område inklusive eventområdet i Tangkrogen.

  Resumé Byrådet vedtog i november 2015 en indstilling om resultatet af den offentlige høring om skitsen til helhedsplan og det videre arbejde med helhedsplanen for Tangkrogområdet. Det indgår i beslutningen, at den del af søterritoriet, der i Kommuneplan 2013 er udlagt til lystbådehavn, skal indgå i en samlet løsning, hvor der afsættes ca. 12 ha til renseanlæg, og der sigtes mod en udvidelse af lystbådehavnen med op til 500 bådepladser samt inddragelse af yderligere arealer på søterritoriet, så der kan opnås en mere tilfredsstillende helhedsløsning.

  Der foreligger nu et forslag til helhedsplan, som indstilles fremlagt i en såkaldt forudgående offentlig høring, med henblik på at indkalde forslag og ideer.

  Helhedsplanen vil være den overordnede ramme for udviklingen af området ved Tangkrogen og omfatter følgende delprojekter:
  ·         Nyt Marselisborg Renseanlæg.
  ·         Udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn.
  ·         Udvidelse af Tangkrogens eventområde og rekreative område.
  ·         Forbedring af adgangs- og parkeringsforholdene i området.  

  Helhedsplanen forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen samt en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.  

  Renseanlægget er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 og er dermed obligatorisk VVM-pligtigt og forventningen er, at de øvrige projekter samlet set også vil kræve udarbejdelse af VVM.

  Det anbefales, at der igangsættes en forudgående høring om udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og VVM-redegørelse for de ønskede ændringer i området. Til brug for den offentlige høring er vedlagte høringshæfte udarbejdet (Bilag 1).

  Indstilling At 1) Høringshæftet godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.

  Sagens forløb 03-05-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-05-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. maj 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 27. april 2017.

  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen tog forbehold.
  10-05-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. maj 2017.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 1.
  29-05-2017 Teknisk Udvalg
  Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Hegner Bonfils og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Gert Bjerregaard tog forbehold for finansieringen af projektet via indtægterne fra hjemfaldsklausulerne på erhvervsejendommene i Marselisborg Lystbådehavn.

  Steen Stavnsbo var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 8. juni 2017 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 29. maj 2017.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde med bemærkning om, at udvidelsen af områder bør være mindre omfattende.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 31.

  Bilag

  Anlægstilskud til idrætsfaciliteter


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 8. juni 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 28. april 2017.
  Udmøntning af anlægstilskud til en række projekter om nye eller moderniserede idrætsfaciliteter.

  Resumé I budgetforliget for 2017 blev der afsat 10 mio. kr. årligt til idrætsfaciliteter. Aktuelt er der en ophobning af projektønsker til idrætsfaciliteter. Samtidig vil der være en vis forsinkelse i forhold til udførelsestidspunktet. På den baggrund foreslås det, at midlerne fra 2017 og 2018 udmøntes på én gang.  

  Sport & Fritid har foråret 2017 afholdt en ansøgningsrunde, hvor der er indkommet 44 ansøgninger. Ansøgningerne er blevet evalueret ud fra puljens tildelingskriterier. Desuden har et Advisory Board gennemgået projekterne og har givet råd om, hvordan man konkret kunne prioritere og eventuelt videreudvikle de enkelte projekter.  

  Det indstilles, at der ydes tilskud til Marselisborghallen, Søsporten og 2 kunstgræsbaner i henholdsvis Brabrand og Viby. Derudover ydes en række tilskud på mindre end 3 mio. kr. til en række øvrige projekter.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1) der ydes et tilskud fra puljen til idrætsfaciliteter på 8,3 mio. kr. ekskl. moms til modernisering og udvidelse af Marselisborghallen.

  At 2) der gives en indtægtsbevilling på 10 mio. kr. til en donation fra Salling Fondene til modernisering og udvidelse af Marselisborghallen. Herfra skal trækkes 1,75 mio. kr. til den kommunale momsudligningsordning, således at der bliver 8,25 mio. kr. til projektet.  

  At 3) der afsættes en anlægsbevilling på 16,55 mio. kr. ekskl. moms (8,3 + 8,25 mio. kr.) til modernisering og udvidelse af Marselisborghallen.  

  At 4) der afsættes anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. ekskl. moms til modernisering og ombygning af Søsporten.  

  At 5) der ydes tilskud på 2 x 2,606 mio. kr. ekskl. moms til etablering af kunstgræsbaner i henholdsvis Brabrand og Viby.

  Sagens forløb 22-05-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  29-05-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. maj 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 28. april 2017.

  Oversigt over ansøgte beløb fremsendes til byrådsbehandlingen.
  07-06-2017 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 8. juni 2017 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 28. april 2017.

  Bilag

  Budgetforslag fra V: Stærkere tidlig forebyggende indsats sundhedspleje


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2018.
  En stærkere tidlig og forebyggende indsats starter i hjemmet.

  Børn og Unge.

  Effekt.

  Venstre ønsker, at alle børn og unge får de samme muligheder for at udvikle sig til glade, sunde og robuste børn, som er rustede til fremtidens udfordringer. I Venstre er vi samtidig opmærksomme på, at der er social ulighed i sundhed, trivsel og udviklingsmuligheder for børnene gennem deres opvækst. Vi ved, at for mange kommende forældre, kan forældrerollen være forbundet med stor usikkerhed og bekymring. Vi ved også fra forskningen, at det er den tidligste indsats, der giver den største effekt for børnene.

  Derfor vil Venstre gerne styrke den helt tidlige indsats, hvor sundhedsplejen i et tæt samarbejde med forældrene er med til at give barnet de bedste forudsætninger for udviklingen af dets personlige og sociale kompetencer.

  Venstre ønsker med forslaget

  At kommende forældre styrkes i deres forældrerolle gennem en tidlig, trivselsfremmende og forebyggende indsats.
  At barnet får bedre muligheder for at udvikle trygge og sunde tilknytningsmønstre tidligt i livet, som et solidt fundament for barnets mentale og personlige udvikling.
  At samarbejdet med Socialforvaltningen omkring de svageste børn og familier styrkes både generelt og i forhold til den enkelte familie.
  At forældrene støttes i at kunne grundlægge sunde kost- og motionsvaner for barnet, så overvægt hos barnet forebygges og risikoen for, at barnet siden udvikler livsstilssygdomme nedsættes.
  En bedre overgang fra hjem til dagtilbud for de mest udsatte børn.
  At børnenes robusthed, motoriske og sproglige udvikling styrkes, hvilket giver barnet bedre muligheder for trivsel og læring her og nu samt senere i dagtilbuddet og skolen.
  Bedre muligheder for tidlig opsporing af børn med trivsels-og/ eller sundhedsmæssige problematikker. En opsporing, der muliggør en tidlig forebyggende indsats tilrettelagt ud fra det enkelte barns vilkår og behov.

  Ydelse/ressourcer
  Venstre vil opnå dette ved flere tilbud fra sundhedsplejen til fx graviditetsbesøg til førstegangsforældre, sundhedsplejebesøg om kost og måltider og sundhedsplejebesøg til treårige, indsatser som styrker kontakten mellem forældre og barn, samt kompetenceudviklingsforløb i sundhedsplejen og dagtilbuddene med fokus på at bryde den sociale arv.
  Venstre ønsker, at Børn og Unge belyser nærmere, hvilke tiltag sundhedsplejen kan iværksætte i samarbejde med forældrene for at give barnet de bedste mulighed for at være rustede til at klare de udfordringer, det bliver mødt med.

  Venstre ønsker endvidere belyst, hvilke udgifter der vil være forbundet med de enkelte tiltag.

  P.V.A. Venstres Byrådsgruppe i Århus
  Hans Skou
  Theresa Blegvad

  Sagens forløb 07-06-2017 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2018.

  Bilag

  Budgetforslag fra V: Løft af folkeskolerne i Aarhus


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2018.
  Et løft af folkeskolerne i Aarhus Kommune frem mod 2020

  Børn og Unge

  Effekt
  Generelt er der et højt fagligt niveau i folkeskolerne i Aarhus Kommune. Venstre ønsker, at elevernes læring og udvikling bliver løftet til et endnu højere niveau – og det er uanset om de har særlige talenter eller har behov for en hjælpende hånd.

  Venstre har særlig opmærksomhed på tre områder, hvor vi ønsker at styrke folkeskolen. For det første ønsker Venstre at styrke de matematiske og naturfaglige områder. Det vil kunne bidrage til, at flere unge består folkeskolens afgangsprøve, og at flere tager en ungdomsuddannelse. Det vi også kunne give et styrket fokus på at udvikle børnenes tekniske og naturvidenskabelige kompetencer og føre til, at flere tager en erhvervsdannelse inden for de tekniske og naturvidenskabelige fagområder. For det andet ønsker Venstre, at der afsættes midler til at fortsætte det igangsatte kompetenceudviklingsløft med henblik på at indfri de nationale målsætninger om fuld kompetencedækning. For det tredje ønsker Venstre, at der fortsat er fokus på at styrke tilrettelæggelsen af undervisning og læringsmiljøer, der tilgodeser inklusionsudfordringerne og løfter fagligheden for alle elever.

  Ydelser/ressourcer
  Løft af undervisningen i matematik og naturfag – 0-18 år
  Venstre ønsker, at Børn og Unge belyser, hvilke tiltag der kan sættes i gang for at styrke elevernes matematiske og naturfaglige kompetencer, samt hvor mange ressourcer der vil skulle afsættes hertil.

  Fuld kompetencedækning i folkeskolen
  Ifølge folkeskoleloven skal undervisere i folkeskolen i 2020 have undervisningskompetence eller kompetencer svarende hertil i de fag, de underviser i.

  Fra 2014 til 2017 har byrådet afsat i alt 17,5 mio. til kompetenceudvikling med henblik på at indfri målet om fuld kompetencedækning. Med 2017 udløber de byrådsbevilgede midler, hvorfor der ikke fremadrettet er midler til vikardækning i forbindelse med skolernes kompetenceudvikling af lærere og pædagoger.

  Venstre ønsker, at Børn og Unge belyser, hvor mange ressourcer der skal afsættes for at kunne opnå målene om, 90 procent kompetencedækning i 2018 og 95 procent kompetencedækning i 2020.

  Inklusion i folkeskolen
  I Aarhus Kommune har byrådet over de seneste år iværksat en række målrettede indsatser med sigte på en øget rummelighed og inklusion på hele 0-18 års området. Der blev i budgetforlig 2014-2017 afsat 4,5 mio. kr. årligt til afprøvning af to-voksenordning i indskolingen. Midlerne udløber således med 2017.

  Venstre foreslår, at Børn og Unge belyser erfaringerne med to-voksenordningen og kommer med forslag til, hvordan ordningen kan fortsætte, herunder hvor mange ressourcer der skal afsættes hertil.
   
  P.V.A. Venstres Byrådsgruppe i Århus

  Henrik Arens
  Gert Bjerregaard

  Sagens forløb 07-06-2017 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2018.

  Bilag

  Budgetforslag fra V: Sikre skoleveje i Aarhus


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2018.

  Der skal laves notat til byrådet.
  Sikre skoleveje

  Teknik og Miljø samt Børn og Unge

  Effekt
  Venstre ønsker, at skoleelever i Aarhus Kommune skal føle sig trygge og sikre, når de går til og fra skole.

  Det forudsætter, at der skoleruter mellem hjem og skole, som er beregnet til, at børn kan færdes på dem med de færdigheder, som de har på forskellige alderstrin.

  Gode og sikre ruter mellem hjem og skole betyder også, at der er større mulighed for, at flere børn i fremtiden vil cykle og gå til skole. Det giver både sundere børn, og børn som er vant til at færdes i trafikken.

  Ydelser/ressourcer
  Teknik og Miljø har udarbejdet en skolevejsanalyse, som forventes at blive behandlet i byrådet i juni 2017. Skolevejsanalysen skal resultere i en prioriteret liste over alle ønskede forbedringer for at finde frem til, hvilke forbedringer der giver mest sikker skolevej for pengene.

  Med afsæt i skolevejsanalysen foreslår Venstre, at der afsættes 10 mio. kr. til at skabe mere sikre skoleveje i Aarhus Kommune, hvor midlerne kan anvendes både til forbedring af de trafikale forhold på skolernes matrikler og på skoleruterne til skolerne.

  P.V.A. Venstres Byrådsgruppe i Århus

  Lene Horsbøl
  Hans Skou  

  Sagens forløb 07-06-2017 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2018.

  Der skal laves notat til byrådet.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om Pop-up-museum


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2018.
  Budgetforslag om Pop-up-museum 
   
  Kvindemuseet har ønsker om at lave et pop-up-museum, der i forbindelse med arrangementer og events i Aarhus (såsom Classic Car Race, SPOT-festival og lignende) kan indgå som en aktivitet og en oplevelse i de pågældende arrangementer/events. Med Kvindemuseets nye fokus på kønsperspektivet vil et sådant Pop-up-museum være en unik mulighed for at synliggøre køns- og ligestillingsaspekter i mange sammenhænge – og samtidig gøre museet nærværende og vedkommende for en bredere skare af borgere og turister, der vil møde museet der, hvor de ellers færdes. Det vil hjælpe med at indfri målet om at Aarhus skal være en god by for alle. Derfor afsættes der i budgettet for 2018 et engangsbeløb på 350.000 kr. til etablering og anskaffelser i forbindelse med Pop-up-museet, samt for 2018 og årene fremover 1.200.000 kr. til drift af Pop-up-museet.

  Vh Maria Sloth Enhedslisten

  Sagens forløb 07-06-2017 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2018.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om at Børnenes og Beboernes Jord (BBJ) flyttes fra MBU til MKB


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2018.
  Flytning af BBJ

  I forbindelse med budgetlægning flyttes Børnenes og Beboernes Jord (BBJ) fra MBU til MKB. Vi mener sigtet for BBJ er bredere end kun børnene og vi mener i aller højeste grad det kan karakteriseres som kultur.

  Pengene til opgaven flyttes selvfølgelig med.

  Vh
  Maria Sloth
  Enhedslisten

  Sagens forløb 07-06-2017 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2018.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF: To voksenordninger i undervisningstiden


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2018.
  Budgetforslag fra SF-Aarhus 

  To-voksenordninger skal give mere tid til det enkelte barn i folkeskolen 

  SF foreslår, at de kommunale skoler får bedre mulighed for at anvende to-voksenordninger i undervisningstiden.  

  Derfor foreslår SF, at der på alle kommunale skoler i indskolingen arbejdes med to-voksenordninger samt at de involverede lærere og det pædagogiske personale gives et faglig kompetenceløft ift. at være to voksne i klassen. 

  Ca. hver fjerde elev i de aarhusianske skoler går i klasser med over 24 elever i klassen. Det er ikke optimale vilkår for de fagprofessionelle ift. at tilrettelægge en undervisning, der sikrer, at alle elever får skabt en faglig nysgerrighed overfor fagene og oplever lysten og glæden ved at lære. Samtidig ved vi fra forskningen, at brugen af to-voksenordninger har en gavnlig effekt for klassens miljø og elevernes læseevner.  

  Der er brug for, at vi styrker den tidlige indsats for alle elever i folkeskolen, så alle elever møder et fagligt inspirerende læringsmiljø og skolerne samtidig gives bedre mulighed for at skabe trygge inkluderende læringsfælleskaber. Med to voksne i klassen skal der samtidig skabes rum til, at undervisningen kan differentieres endnu mere, og til at alle elever i det daglige møder faglige og menneskelige udfordringer svarende til deres forudsætninger. Indsatsen med to-voksenordninger skal samtidig understøtte arbejdet i at udjævne sociale forskelle i elevernes udbytte af undervisningen og give et fagligt løft til de elever der møder faglige udfordringer i skolen. Ligesom tiltaget vil være med til at forbedre lærernes og det pædagogiske personales arbejdsforhold i skolen 

  Udover det konkrete tiltag med to-voksenordninger er det SF's vurdering, at der er brug for forpligtigende kompetenceudvikling af medarbejderne i forbindelse med tiltaget, så de prioriterede ressourcer målrettes bedst muligt. 
  Derfor skal fagprofessionelle fra hver klasse for klassetrinene 1. til 3. kl. deltage i et kompetenceforløb med fokus på de funktioner og muligheder, der er forbundet med to-voksenordningen. Vi forestiller os at man kan tage udgangspunkt i en model, som det kendes fra implementeringen af NEST på almenområdet for  4. til 6. klassetrin.
  Børn og Unge forestår kompetenceudviklingen fx med inspiration fra co-teaching, NEST, klasseledelse, specialpædagogiske fagperspektiver, Fællesskaber for Alle etc. 

  I budgetforhandlinger foreslår SF derfor, at der bliver prioriteres midler til:

  - At der fast afsættes 12,5 mio. kr. til kommunens 1. til 3. kl. til to-voksenordninger. Beløbet sikre, at hver klasse kan have en ekstra voksen i klassen 2,5 time om ugen 

  - At der i skoleåret 2018-19 afsættes 4,7 mio. kr. til kompetenceforløb for deltagende medarbejdere. Heraf afsættes de 4 mio. kr. til vikardækning for deltagerne og det resterende beløb til afvikling af kompetenceforløbet 

  - At der fra skoleåret 2019-20 og frem afsættes 1,6 mio. kr. til kompetenceforløb for nye medarbejdere i 1. kl. Hvoraf 1,4 mio. afsættes til vikardækning til skolerne for deltagelsen og 200.000 til afvikling af de årlige kompetenceforløb. Finansiering af tiltaget kan evt. findes i SF velfærdsforslag, der sikrer kommunen 175 mio. kr. mere om året til den borgernære velfærd 


  Stillet af
  Thomas Medom (SF)
  Jan Ravn Christensen (SF), Ordfører på sagen

  Sagens forløb 07-06-2017 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2018.

  Bilag

  Budgetforslag fra R og SF om LGBT Hus i Aarhus


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2018.
  Budgetforslag fra Det Radikale Venstre og SF  

  Et LGBT Hus i Aarhus

  Et samlet aarhusiansk LGBT miljø arbejder for at etablere et LGBT hus. Huset skal skabe nye samarbejder, sikre stabilitet og gøre at de mange foreninger kan hjælpe og støtter flere.  

  Vi ønsker med dette forslag at vise at der er politisk opbakning til at etablere et hus, samt at få undersøgt de praktisk, organisatoriske og økonomiske perspektiver og udfordringer. Herunder hvordan kommunens støtte og involvering i projektet skal være.  

  Hvorfor særlige støtte til LGBT personer?
  Med et hus kan foreningerne og LGBT-miljøet i Aarhus bedre hjælpe de mennesker der oplever de mange alvorlige problemstillinger der på virker mange LGBT-personer, da lokalemangel og synlighed er en af udfordringerne for mange af foreningerne og organisationerne.  

  To ud af fem LGBT’er skjuler deres orientering eller identitet for kollegerne og chefen. Og forskning viser at LGBT personer er særligt udsatte for sundhedsproblemer, der ikke er direkte relateret til seksuel orientering eller kønsidentitet, som eksempelvis rygning, fedme, alkohol og stofmisbrug.  

  I Danmark har vi ikke en klart dokumenteret viden om omfanget af hadforbrydelser mod LGBT personer, men i Sverige viser en undersøgelse, at op mod 24% af alle lesbiske og helt op mod 36% af alle bøsser har oplevet hadforbrydelser. I Finland er det helt op til 60% af alle homoseksuelle, der har oplevet hate crimes.  

  LGBT miljøet, foreningerne og organisationerne kan med en fast base bedre arbejde konstruktivt med disse problemstillinger.  

  Etniske minoritet

  I Aarhus har vi også et stor og underbelyst problemstilling i dele af de etniske miljøer i byen, hvor der ofte er store problemer forbundet med at stå ved sin seksualitet, Problemer, som kan komme til udtryk ved udstødelse, isolation, overgreb og social kontrol, hvor man trues til at ’indordne’ sig og lægge bånd på sin seksualitet.  

  Sabaah gør et fantastisk arbejde for unge homoseksuelle og LGBT personer med etnisk minoritetsbaggrund og de modarbejder den sociale kontrol i indvandrermiljøer.   

  Vi foreslår derfor, at Saba skal have tilnyttet et rådgivningstilbud, der også kan støtte LGBT personer med anden etnisk minoritetsbaggrund. På den baggrund foreslåes der at opprioritere det årlige tilskud til Sabaah til 0,5 mio. kr.  

  Stillet af Anne Nygaard, Radikale Venstre og Thomas Medom, SF

  Sagens forløb 07-06-2017 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2018.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om investeringsmodeller for mennesker og jobskabelse


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2018.
  Budgetforslag fra SF-Aarhus

  Invester i mennesker og job
  Igennem de seneste år er det lykkedes via af målrettede økonomiske investeringer, at hjælpe en lang række aarhusianere på kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse og uddannelse. Det handler om livskvalitet og investeringerne har endda været så stor en succes, at de ikke bare har tjent sig selv hjem, men har sparet flere udgifter til overførselsindkomster end der er investeret. Senest har revionsfirmaet BDO blåstemlet og rost kommunens praksis med revisionsmodeller. Derfor er det oplagt at fortsætte med at foretage investeringer i af få mennesker i beskæftigelse.

  Ved at styrke den opsøgende virksomhedskontakt er det muligt at hjælpe endnu flere borgere ind på arbejdsmarkedet. Investeringsmodeller kan samtidig være med til at styrke civilsamfundet gennem en lokalt forankret indsats, hvor borgenes sundhed og generelle velfærd forbedres som følge af større integration og deltagelse i samfundet. Hertil kommer de positive økonomiske effekter der forventes af investeringsmodellerne fordi en række borgere hjælpes ud af offentlig forsørgelse.

  Konkret vil vi gerne have belyst muligheder, økonomi, hentet inspiration ude fra og undersøgt relevant metodik til disse fem idéer til nye investeringsmodeller.

  1. En hurtigere vej til job og integration:
  Mange flere flygtninge og indvandrere skal i job. Det kalder på nye metoder, hvor ikke mindst samarbejdet med byens virksomheder og frivillige organisationer skal styrkes yderligere. Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er et forholdsvis nyt værktøj til at sikre kompetencer samt nem og hurtig adgang til arbejdsmarkedet for flygtninge og indvandrere, uden at det medfører løndumping via indslusningsløn. IGUén blev indført i kølvandet på to- og trepartsforhandlingerne i sommeren 2016. Forløbet er 2-årigt, hvoraf hovedelen afvikles som lønnet praktik på en virksomhed og 20 uger afvikles som skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Udfordringen er at virksomhederne ikke selv tager initiativet, som det ellers var tænkt og derfor bliver ordningen kun en succes hvis virksomhederne skal støttes i at se mulighederne i at få en IGU-elev og kommunen kan bistå med at finde det rette match. Flygtninge hjælpes ud af offentlig forsørgelse og får erfaringer på arbejdsmarkedet, øgede danskkundskaber og lærer dansk kultur og danske værdier at kende.

  2. Færre på ledighedsydelse, flere i fleksjob
  Mange borgere på kanten af arbejdsmarkedet vil rigtig gerne have et skånejob eller et flexjob. Over det seneste år har mere end 1.200 mennesker været på ledighedsydelse i Aarhus Kommune. Det er mennesker, som er vurderet til at være klar til et fleksjob, men hvor det ikke er lykkedes for dem at finde et. Der er allerede en succesfuld indsats i gang i form af en investeringsmodel, som årligt har skabt 150 ekstra midlertidige fleksjob på de kommunale arbejdspladser. Og det har vist sig, at flertallet af jobbene er endt i permanente fleksjob. På grund af den store succes bør ordningen udvides, hvor der fremover også ansættes konsulenter, der skal sikre, at der skabes flere fleksjob i de private virksomheder.

  3. Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes i gang via småjobs
  Mange kontanthjælpsmodtagere er økonomisk pressede som en konsekvens af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. For at hjælpe kontanthjælpsmodtagere ind på arbejdsmarkedet og ud af kontanthjælpes bør flere ansættes i småjobs, dvs. typisk sige ansættelser af kortere varighed (som f.eks. vikariater) og/eller ansættelser med et lavt timetal. Det giver værdifuld erfaring og passe ofte bedre til hvad den enkelte kan håndtere. Erfaringen er allerede nu, at et småjobs bringer mennesker tættere på selvforsørgelse, samtidig med at de genoptjener retten til kontanthjælp. Det foreslås derfor at iværksætte en indsats, hvor arbejdet omkring småjobs styrkes og udvikles både via opsøgende virksomhedskonsulenter, kommunale stillinger og målrettet vejledning.

  4. Sygemeldte tilbage til job
  Siden sygedagpengereformen blev indført, er det samlede antal borgere på sygedagpenge og i jobafklaring steget. Stigningen ses både i Aarhus, men også på landsplan, hvor der i 2016 var 14.900 flere fuldtidspersoner på sygedagpenge/jobafklaringsydelse end forventet. Det svarer til over 20 pct. flere end ventet. Jo længere en person modtager sygedagpenge/jobafklaringsydelse, des større er risikoen for, at vedkommende ender på permanent offentlig forsørgelse. Derfor skal der være øget fokus på at få de sygemeldte og specielt borgere i jobafklaring hurtigt ud i virksomhedsrettet aktivering.

  5. Dimittender fra universitetet skal hurtigere i job
  Ledighedsperioden for nyuddannede dimittender fra universitet er blevet længere fordi fremdriftsreformen har medført, at alle færdiggør deres studier på det samme tidspunkt hvert halve år. Når så mange bliver færdige med studiet på samme tid, oplever den enkelte nu større konkurrence om jobbene i perioden efter studiets afslutning. Dags dato er der ca. 2.000 nyledige akademikere og det er dermed Aarhus’ største gruppe af arbejdsløse. En udfordring er, at mange af dimittenderne naturligt nok har haft mere fokus på deres speciale end at søge job. Og mange opsiger deres studiejob ved afslutningen af studiet, selvom erfaringen er, at personer, der har et deltidsjob, hurtigere kommer i fuld beskæftigelse. Vi er overbeviste om at ledigheden kan reduceres, hvis flere hjælpes i gang med en kvalificeret jobsøgning, allerede inden studiet er helt færdigt. Samtidig er mange uddannelsesinstitutioner på grund af reformerne på uddannelsesområdet også parate til nye initiativer der i højere grad gør at flere kommende dimittender og nyuddannede hurtigere går i gang med at søge job. Vi forestiller os at jobsøgningskurser og workshops umiddelbart efter de unge har afleveret speciale og løbende på kandidatstudiet kan bidrage til at nedbringe antallet af ledige dimittender og forkorte ledighedsperioden.

  Stillet af Jan Ravn Christensen (SF)
  Thomas Medom (SF), Ordfører på sagen

  Sagens forløb 07-06-2017 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2018.

  Bilag