Vælg

Referat Aarhus Byråd 06-03-2019

  Anmodning fra Liv Gro Jensen om orlov


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af  4. marts 2019.
   
  Sagerne 1 og 31 blev behandlet sammen.
   
  Anmodning fra byrådsmedlem Liv Gro Jensen om orlov i perioden 7. marts 2019 til 10. april 2019.

  Resumé
  Byrådsmedlem Liv Gro Jensen har anmodet om orlov fra sine kommunale hverv i perioden 7. marts 2019 til 10. april 2019.
  Det indstilles, at første stedfortræder Sander Jensen indtræder i Aarhus Byråd i orlovsperioden.
  Ovenstående har en række nærmere beskrevne konsekvenser i relation til de faste udvalg mv., som det indstilles, at Aarhus Byråd godkender.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Liv Gro Jensen bevilges orlov fra sine kommunale hverv i perioden 7. marts 2019 til 10. april 2019 begge dage inklusive.
  At 2) Byrådet godkender, at Sander Jensen indtræder som stedfortræder i Aarhus Byråd i orlovsperioden.
  At 3) Byrådet godkender de midlertidige ændringer i de faste udvalg som beskrevet i indstillingens afsnit 3.

  Sagens forløb 04-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 26. februar 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af  4. marts 2019.
   
  Sagerne 1 og 31 blev behandlet sammen.
   

  Bilag

  Udskiftning af tag på ældreboliger på Nygårdsvej og Torpevænget


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. februar 2019.
   

  Resumé
  Tagene på almene ældreboliger på Nygårdsvej i Højbjerg og på Torpevænget i Herredsvang skal udskiftes. Begge udskiftninger sker af hensyn til at undgå skade på bygningerne, da de nuværende tage trænger til udskiftning.
  Det indstilles, at Sundhed og Omsorg bemyndiges til at optage lån i Kommunekredit.
  Der er afholdt afdelingsmøde for beboerne, som har godkendt udskiftningen af taget og den deraf følgende huslejestigning. Det gælder både på Nygårdsvej og på Torpevænget

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)    Sundhed og Omsorg bemyndiges til at optage lån på op til kr. 4.700.000 i Kommunekredit med en løbetid på 25 år til udskiftning af tag på Nygårdsvej 36-168, 8270 Højbjerg.
  At 2)    Sundhed og Omsorg bemyndiges til at optage lån på op til kr. 4.500.000 i Kommunekredit med en løbetid på 20 år til udskiftning af tag på Torpevænget 41-61, 8210 Aarhus V.

  Sagens forløb 21-02-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 8. februar 2019.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. februar 2019.
   

  Bilag

  Forslag fra DF om tidsbegrænset gratis parkering i midtbyen


  Beslutning
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 6. marts 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   
  Beslutningsforslag fra DF
  I Århus Kommune har vi, ligesom mange andre kommuner, problemer med at fastholde en sund og varieret detailhandel i vores midtby. Stigende huslejepriser kombineret med en øget nethandel lægger pres på omsætningen, hvilket medføreren stor udskiftning og kort levetid for mange butikker på Strøget og dets nabogader. Med den nye parkeringspolitik er det forventet endnu flere vil tage til nabokommuner, bruge centrene uden for byen eller gå på nethandel, hvilket allerede i 2018 fik den daværende formand for Strøget til at råbe vagt i gevær.
   
  Fra den 1. februar 2019 har et bredt flertal i Silkeborg kommune indført 2 timers gratis parkering på alle kommunale parkeringspladser i byen. Argumentet bag denne beslutning er, at man vil gøre det mere attraktivt at bruge butikkerne i byen, frem for at gå på nettet eller handle i en nabokommune. Viborg og Herning Kommune har nemlig også gratis parkering. I disse kommuner har man altså taget problemet alvorligt og rækker en hånd ud til erhvervslivet og detailhandlen, så man kan undgå butiksdød og affolkede bymidter i en nær fremtid.
   
  I Dansk Folkeparti anerkender vi, at flertallet har indført en parkeringspolitik, som både har ændret priser og tidsrum for betalt parkering i midtbyen. Vi mener dog samtidig byrådet har en forpligtigelse til at sikre en levende midtby med en detailhandel i vækst. En midtby, hvor kunder fra nær og fjern lægger deres penge i butikkernes kasser i stedet for at bruge dem i andre kommuner eller på parkering.
   
  Vi foreslår derfor, at Århus Kommune indfører 2 timers gratis parkering, inden for Ringgaden, på alle kommunale parkeringspladser med betalingskrav. En grænse på2 timer giver god tid til at handle ind, men det sikrer også et flow i bilerne, så pladserne ikke kun optages af langtidsparkering. Vi foreslår at lade forslaget finansiere sig selv ved kommunens parkeringsindtægter. I 2016 havde Dansk Folkeparti en 10 dages forespørgsel om parkeringsområdet. I besvarelsen blev udgifterne til betalingsparkering oplyst til 3,1 mio kr i 2017, mens nettoindtægten var 29 mio kr. Siden da er både den nye parkeringspolitik og de nye modregningsregler trådt i kraft, men med så stor en difference mellem indtægt og udgift må det forventes der bruges færre penge til driften end kommunen får ind på parkeringsafgifter.
   
  Da reglerne for modregning af parkeringsindtægter blev ændret, bemærkede ministeren at det aldrig var meningen kommunerne skulle bruge parkering som en ekstra skat til at finansiere andre områder i budgettet. Alligevel går overskuddet lige nu til at medfinansiere vejvedligeholdelsen i kommunen, hvilket er i strid med de nationale intentioner. Med dette forslag sikrer vi, at en del af provenuet føres tilbage til bilisterne, samtidig med at vi rækker hånden ud til detailhandlen. Hvis det medfører et overordnet tab på vejdriftsområdet må det være op til Teknik og Miljø at dække underskuddet gennem interne omprioriteringer.
   
  Det indstilles at:
  1) Byrådet vedtager, at der ikke opkræves betaling for de første 2 timers parkering på kommunale parkeringspladser eller parkeringshuse inden for Ringgaden.
  2) Ændringen finansieres af parkeringsindtægterne i Århus Kommune. Et eventuelt tab på området for vejdrift afholdes inden for Teknik og Miljøs eksisterende budget.
   
  På vegne af Dansk Folkepartis byrådsgruppe
   
  Knud N. Mathiesen (ordfører) og Jette Skive
  8/2-2019


  Sagens forløb 20-02-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 20. februar 2019.
  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 6. marts 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   

  Bilag

  Masterplan på Hjemløseområdet


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 med 21 stemmer for (Socialdemokratiets, Enhedslisten De Rød-Grønnes, Radikale Venstres, Det Konservative Folkepartis, Alternativets og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper og Knud N. Mathiesen) og 7 stemmer imod (Venstres og Liberal Alliances byrådsgrupper og Jette Skive) har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 6. februar 2019.
  Ændringsforslagets At A, At B og At C fra Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltrædes med 8 stemmer for (Venstres, Dansk Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper) og 20 stemmer imod (Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten De Rød-Grønnes, Alternativets og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper).
  Ændringsforslagets At D fra Venstres byrådsgruppe kunne tiltrædes med 24 stemmer for (Socialdemokratiets, Venstres, Enhedslisten De Rød-Grønnes, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis, Alternativets og Liberal Alliances byrådsgrupper) og 4 undlod at stemme (Socialistisk Folkepartis og Radikale Venstres byrådsgrupper).
  Enhedslisten De Rør-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold for økonomien.

  Resumé
  På baggrund af den seneste nationale hjemløsetælling, besluttede Aarhus Byråd i november 2017 at igangsætte en kortlægning og masterplan på området. Formålet er at give et overblik over kommunale og private tilbud og indsatser og pege på nye tiltag til at forebygge og afhjælpe hjemløshed set i lyset af Byrådets vision om Aarhus – en god by for alle.
  Indstillingen foreslår på denne baggrund igangsættelse af initiativer til at forebygge og afhjælpe hjemløshed. 

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tilslutter sig målsætningen om at nedbringe det samlede antal hjemløse i Aarhus over en periode på 5 år og i samme periode halvere antallet af unge hjemløse mellem 18 og 24 år.                              
  At 2) Byrådet tilslutter sig, at der fremadrettet arbejdes med Housing First bestående af tre elementer (bolig, bostøtte og beskæftigelse)
  At 3) Byrådet tilslutter sig, at de 2 mio. kr. årligt, der blev afsat ved budgetforliget for 2019 til effektive indsatser for at forebygge og afhjælpe hjemløshed, afsættes til særlige støtte og boligløsninger til de helt unge hjemløse mellem 18-24 år. Udmøntningen af midlerne sker i samarbejde med SAND - de hjemløses landsorganisation og Udsatterådet.
  At 4) Byrådet tilslutter sig, at der arbejdes videre med Bolig- og støtteløsninger til ældre og udsatte borgere med plejebehov. Der udarbejdes en model for dette arbejde i samarbejde med Udsatterådet, SAND og Sundhed og Omsorg. Modellen forelægges byrådet medio 2019
  At 5) Byrådet tilslutter sig, at de 0,55 mio. kr. årligt, der blev afsat ved budgetforliget for 2019 til strakstilbud til de mest udsatte brugere af rusmidler, anvendes til opsøgende rusmiddelbehandling. Udmøntningen af midlerne sker i samarbejde med SAND -de hjemløses landsorganisation og Udsatterådet.
  At 6) Byrådet tilslutter sig, at aktiviteter og rammer omkring Håbets Allé gentænkes.
  At 7) Byrådet tilslutter sig, at rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse og rådmanden for Teknik og Miljø går i dialog med Kirkens Korshær om andre løsninger i forhold til aktiviteterne i Nørre Allé.

  Sagens forløb 03-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  07-01-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. januar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 17. december 2018.
  Brev af 23. oktober 2018 fra Udsatterådet lægges på sagen.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  16-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 16. januar 2019.
  06-02-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Liv Gro Jensen, Anette Poulsen og Lone Hindø kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling, men tog forbehold i forhold til økonomien.
   
  Gert Bjerregaard og Knud N. Mathiesen tog forbehold.
   
  Steen Bording Andersen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  20-02-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 20. februar 2019.
  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 med 21 stemmer for (Socialdemokratiets, Enhedslisten De Rød-Grønnes, Radikale Venstres, Det Konservative Folkepartis, Alternativets og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper og Knud N. Mathiesen) og 7 stemmer imod (Venstres og Liberal Alliances byrådsgrupper og Jette Skive) har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 6. februar 2019.
  Ændringsforslagets At A, At B og At C fra Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltrædes med 8 stemmer for (Venstres, Dansk Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper) og 20 stemmer imod (Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten De Rød-Grønnes, Alternativets og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper).
  Ændringsforslagets At D fra Venstres byrådsgruppe kunne tiltrædes med 24 stemmer for (Socialdemokratiets, Venstres, Enhedslisten De Rød-Grønnes, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis, Alternativets og Liberal Alliances byrådsgrupper) og 4 undlod at stemme (Socialistisk Folkepartis og Radikale Venstres byrådsgrupper).
  Enhedslisten De Rør-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold for økonomien.

  Bilag

  Indstilling på baggrund af forslag fra samtlige partier i Aarhus Byråd om strategi for veteranindsatserne.


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. februar 2019.
   
  Strategi for veteranindsatserne
  Vi foreslår, at der udarbejdes en overordnet strategi for veteranindsatserne i Aarhus kommune. Endvidere besluttes en samlet politisk strategi for en helhedsorienteret indsats for veteranområdet.

  Baggrund
  Det er vigtigt, at veteranerne ikke oplever sig tabt i systemet eller bliver kastebold imellem flere instanser. I Aarhus kommune er der knap 1400 veteraner og ca. 10 % har PTSD. Uanset om man er traumatiseret eller ej, så er der brug for en strategi og en koordineret tværgående indsats, der kan hjælpe veteranerne tilbage til samfundet og en værdig tilværelse. Der skal være et samarbejde imellem alle relevante indsatser/instanser. Endvidere er det vigtigt at få god kontakt til veteranerne på så tidligt et tidspunkt som muligt med henblik på at få en god overgang fra militæret til det civile samfund og komme i beskæftigelse/uddannelse. Politikken skal bygge videre på allerede eksisterende indsatser samt gælde for alle veteraner, også for dem der ikke har været udsendt af forsvaret.

  En veteranpolitik skal have fokus på:
  • Tidlig indsats og empowerment.
  • Overgang fra militær til civilsamfund
  • Arbejdsidentitet, beskæftigelse, uddannelse og karriere. Endvidere afdække om der er brug for en mentor
  • Fritidsaktiviteter
  • De hårdt psykisk sårede
  • Familie og børn. Evt. hjælp til at genskabe relationer i familien
  • Kortlægning af eksisterende indsatser
  • Samarbejde på tværs
  • Én koordineret indgang
  • Behandling hvor det er nødvendigt - indeholdende rådgivnings- og rehabiliteringstilbud
  • Indsatserne skal være målrettede såvel fysiske som psykiske skader. Ved fysiske skader kan der være tale om særlige hjælpemidler og tilgængelige boliger
  • Styrke samarbejde med frivillige organisationer.

  Vi ønsker derfor:
  - at der nedsættes en tværmagistratslig arbejdsgruppe, der sammen med relevante organisationer og aktører udformer en veteranpolitik.

  På vegne af hhv. Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Enhedslisten, Alternativet og DF
  Lone Hindø, Anette Poulsen
  Peter Sporleder, Gert Bjerregaard
  Thomas Medom
  Eva Borchorst Mejnertz
  Marc Perera Christensen
  Almaz Mengesha
  Keld Hvalsø
  Liv Gro Jensen
  Knud Mathiesen
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Indstilling på baggrund af forslag fra samtlige partier i Aarhus Byråd om strategi for veteranindsatserne.
   
   


  Resumé
  Et forslag fra Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Enhedslisten, Alternativet og DF om, at der nedsættes en tværmagistratslig arbejdsgruppe, der sammen med relevante organisationer og aktører udformer en veteranpolitik, blev behandlet på byrådsmødet d. 2. maj 2018.
  Forslaget har efterfølgende - den 13. juni - været drøftet i Social- og Beskæftigelsesudvalget.
  Sociale Forhold og Beskæftigelse vurderer, at det giver god mening at anlægge et bredt strategisk perspektiv på veteranindsatsen. Den eksisterende indsats med en veterankoordinator, som har beskæftigelsesindsats som sit hovedfokus.
  Partiernes beslutningsforslag lægger op til en bredere funderet strategi, som også skal omfatte fx boligforhold, helbred, fritid samt hjælp til pårørende. Det kræver, at også andre magistratsafdelinger medvirker i udvikling og implementering af en fælles strategi.
  Desuden er der behov for at inddrage eksterne samarbejdsparter, herunder relevante fagprofessionelle, repræsentanter for veteraner og pårørende, relevante NGO’er/miljøer med kontakt til veteraner samt politiske repræsentanter, som derfor også inviteres til at deltage.
  Der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe bestående af ovennævnte parter til at forestå strategiarbejdet og sikre, at eventuelle andre relevante interessenter får mulighed for at bidrage.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Der nedsættes en tværmagistratslig arbejdsgruppe, jf. beslutningsforslaget.
  At 2) Byrådet udpeger 1-2 politiske repræsentanter til arbejdsgruppen
  At 3) Veterancenteret, Forsvarets Sundhedscenter, Østjyllands Politi, Veteranhjem Midtjylland og Region Midtjylland (team for behandling af veteraner og andet militærpersonale) inviteres til at udpege repræsentanter til arbejdsgruppen
  At 4) Repræsentanter for veteraner og deres pårørende samt andre relevante NGO’er inviteres med i arbejdsgruppen og/eller udviklingsarbejdet.

  Sagens forløb 18-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 18. april 2018.
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 2. maj 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  01-02-2019 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslaget besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  13-02-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 1. februar 2019.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. februar 2019.
   

  Bilag

  Forslag fra EL om gratis husleje for leje af Det gamle Gasværk


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 6. marts 2019.
  Beslutning:
  Der indrømmes gratis husleje for leje af Det gamle Gasværk, Byleddet 2, Brabrand. Til foreningen Forsamlingshusets venner.
  Subsidiært; forærer kommunen huset til foreningen.

  Baggrund:
  Der er stor forskel på hvordan kommune behandler de foreninger der på frivillig baggrund, driver kultur og aktivitets huse rundt i kommunen.
  I Brabrand drives ”et sådan hus” på et meget højt niveau, med en meget stor diversitet af kulturelle aktiviteter, men det kan blive endnu bedre og en husleje fritagelse kan kædes sammen med et højere aktivitets niveau og/eller at huset kan være et aktiv i bidrag til en beskæftigelses indsats, for nogle af dem der er længst fra arbejdsmarkedet.
  I Enhedslisten kan vi forestille os at der bliver ansat personer på skånejob, eller mini fleksjob og eller personer der er i fare for at falde for 225 timers reglen.
  Men først og fremmest står huset overfor nogle vedligeholdelsesudgifter, som kan gøre huset dyrt for fremtidens brugere.
  Se vedlagte bilag.

  Sagens forløb 20-06-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. august 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  07-02-2019 Teknik og Miljø
  Konklusion
  Enhedslisten har stillet forslag til Byrådet om, at der 1) indrømmes gratis husleje for leje af Det gamle Gasværk, Byleddet 2, Brabrand, til foreningen Forsamlingshusets venner. 2) Subsidiært; forærer kommunen huset til foreningen.
  Det Gamle Gasværk, Byleddet 2 C i Brabrand ejes og administreres af Teknik og Miljø. Teknik og Miljø har i 2018 en lejeindtægt på 136.000,- kr., og et tilsvarende indtægtskrav, som skal præsteres.
  Teknik og Miljø har derfor – både i nuværende og sidste byrådsperiode – orienteret foreningen om, at Teknik og Miljø ikke kan stille bygningen gratis til rådighed.
  Igennem årene er bygningerne blevet sat i stand, dels ved foreningens og fondes midler og dels ved tilskud fra Teknik og Miljø.
  I lejeperiodens første to et halvt år blev der ikke betalt lejeafgift. I 2009 blev Gasværket givet et ændret opsigelsesvarsel fra udlejers side, fra et år og til tre år, på baggrund af lejers ønske om nyt tag og udnyttelse af 1. salen til helårsbrug.
  Teknik og Miljø kan således udleje på vilkår, der tager hensyn til anvendelsen, hvilket er tilfældet her. Det er imidlertid ikke Teknik og Miljøs opgave at yde støtte til kultur- og medborgerhuset.
  Skal lokalerne stilles gratis til rådighed eller foræres væk, bør det bero på en byrådsbeslutning, herunder beslutning om finansiering.
  Kultur og Borgerservice har oplyst, at der pt. er 6 beboerhuse i kommunen, som på baggrund af tidligere byrådsbeslutninger herom får støtte. De nuværende 6 beboerhuse har til huse i både kommunalt og privat ejede bygninger. I kommunalt ejede bygninger finansieres forbrug og forsikringer, mens der i private huse gives tilskud til husleje og forbrug. Ønsker byrådet at udvidet antallet af beboerhuset, skal der afsættes de nødvendige midler hertil.
  Magistratsafdelingernes samarbejde med beboerhuse i øvrigt, er beskrevet i et svar på Enhedslistens 10-dages forespørgsel om emnet, som kan læses her - https://aarhus.dk/demokrati/politik/byraadet/spoergsmaal-fra-byraadets-medlemmer-i-2018/enhedslisten/kulturhuse/
  Teknik og Miljø er endvidere blevet kontaktet af Foreningen Elværket Åbyhøj, som beder om, at vedlagte brev, med foreningens kommentarer ifm. behandlingen af sagen på byrådsmødet den 22. august 2018, fremgår som bilag i sagen.
  Vedlagt udtalelsen er følgende bilag: Brev fra Foreningen Elværket Åbyhøj

  21-02-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 7. februar 2019.

  25-02-2019 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 7. februar 2019, som Magistraten kan henholde sig til.
  Keld Hvalsø henholder sig til Enhedslistens oprindelige forslag.
  En mere generel drøftelse bør ske i forbindelse med budgetdrøftelserne.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 6. marts 2019.
  10-04-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank, Jan Ravn Christensen og Almaz Mengesha kunne henholde sig til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 7. februar 2019 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø Nedergaard og Sander Jensen kunne henholde sig til Enhedslistens oprindelige forslag.

  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 10. april 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper henholdt sig til det oprindelige forslag.

  Bilag

  Budgetprocedure for budget 2020-2023


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. februar 2019.
   

  Resumé
  Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2020. Proceduren er i store træk uændret i forhold til de seneste år.
  I indstillingen lægges der op til, at:
  • borgerne inddrages i og oplyses om budgetlægningen, hvorfor der arrangeres en budgetmesse den 9. september 2019. På messen vil magistratsafdelingerne præsentere deres budget, ligesom partierne vil have mulighed for at præsentere deres budgetforslag og politik i forhold til alle dele af budgettet.
  • der den 19. november 2019 afholdes en visionskonferencen om en ny 10-årig investeringsplan for perioden 2024-2033.
  • pengene fra anlægsreserven vedr. infrastruktur og bufferen/øvrige områder i 2022 og 2023 udmøntes ved, at de respektive magistratsafdelinger fremsender anlægsforslag, som prioriteres i de politiske forhandlinger.
  • der saneres i antallet af takster, som byrådet beslutter. Byrådet forelægges således alene takster jf. lovkrav, samt takster med bred almen og politisk interesse.
  • i udkastet til den økonomiske politik lægges der op til, at der fra budget 2021 indføres et finansieringsbidrag til budgetmodellerne. Det forestående folketingsvalg kan få betydning for budgetprocessen. Hvis det sker, vil Magistraten drøfte, hvordan processen skal tilpasses.
  Det forestående folketingsvalg kan få betydning for budgetprocessen. Hvis det sker, vil Magistraten drøfte, hvordan processen skal tilpasses.

  Indstilling
  At 1) Byrådet godkender budgetproceduren og vedlagte tidsplan for Budget 2020.
  At 2) pengene i anlægsplanen i 2022-2023 udmøntes i den proces, og efter de retningslinjer, der er foreslået i indstillingen.
  At 3) der afholdes en budgetmesse tirsdag den 9. september 2019 kl. 17-20.

  Sagens forløb 04-02-2019 Magistraten
  Sagen udsattes i Magistratens møde den 4. februar 2019.
  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  25-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 31. januar 2019.
  Tidsplanen ændres, så Fælles MED holder møde med byrådet i stedet for med Magistraten.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. februar 2019.
   

  Bilag

  Bedre instruktioner


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. februar 2019.
   
  At 3 ændres fra byrådet til Magistraten.
   
  Et moderniseret kasse- og regnskabsregulativ og færre, men bedre instruktioner er de mest synlige resultater af initiativet ”Bedre instruktioner”.

  Resumé
  Vedtagelsen af denne indstilling vil indebære en reduktion af antallet af instruktioner i Aarhus Kommune. Borgmesterens Afdeling har, bistået af de øvrige magistratsafdelinger og kommunens eksterne revision, gennemført et større oprydningsarbejde, der betyder, at antallet af instruktioner falder fra over 100 til færre end 30. Instruktionerne bliver samtidig mere brugervenlige.
  Indstillingen præsenterer samtidig et udkast til et moderniseret kasse- og regnskabsregulativ, ”Principper for økonomistyring i Aarhus Kommune.
  Alle kommunens instruktioner skal være tilgængelige for kommunens medarbejdere og ledere på kommunens intranet.

  Indstilling
  Det indstilles…
  at 1) byrådet godkender udkast til den overordnede instruktion, et moderniseret kasse- og regnskabsregulativ (bilag 3)
  at 2) byrådet godkender rammerne for arbejdet med instruktioner i Aarhus Kommune
  at 3) Borgmesterens Afdeling afrapporterer til byrådet om arbejdet med at implementere de nye rammer for instruktioner i Aarhus Kommune – i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskab for 2019.

  Sagens forløb 25-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 20. februar 2019.
  Behovet for en fortsat instruktion om overflytning af tjenestemænd undersøges nærmere.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   
   
   

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. februar 2019.
   
  At 3 ændres fra byrådet til Magistraten.
   

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Fremtidige instruktioner

  Bilag 2: Instruktioner i dag

  Bilag 3: Principper for økonomistyring

  Bilag 4: Bevillings- og attestationsansvar

  Bilag 5: Kreditkort

  Bilag 6: Leje og leasing

  Bilag 7: Kontering og registrering

  Bilag 8: Betalingsmidler, aktiver og passiver

  Bilag 9: Betaling til leverandører

  Bilag 10: Byrådsindstillinger

  Bilag 11: Selvstændige anlægsregnskaber

  Bilag 12: Eksterne tilskud og momsrefusion

  Bilag 13: Kompetencefordeling på personaleområdet

  Bilag 14: Ansættelse af direktører og forvaltningschefer

  Bilag 15: Lønkontrol

  Bilag 16: Tjenestefrihed med løn

  Bilag 17: Gaver og andre fordele

  Bilag 18: Opgør med lovovertrædelser

  Bilag 19: Tjenestemænds fratræden

  Bilag 20: Pension af funktions- og kvalifikationsløn

  Bilag 21: Kunstnerisk udsmykning

  Bilag 22: Salg af reklameplads

  Bilag 23: Intern høring forud for salg

  Bilag 24: Håndtering af it-udstyr

  Bilag 25: Fælles indkøbsaftaler

  Bilag 26: Journalisering og postlister

  Bilag 27: Arkivering, bevaring og kassation

  Forslag fra SF om virksomhedsmodellen ROYE ikke længere anvendes i Aarhus Kommune


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 27. februar 2019.
   Byrådsforslag fra SF-Aarhus

  Virksomhedsmodellen har haft sin tid

  Beslutning: Virksomhedsmodellen ROYE anvendes ikke længere i Aarhus Kommune.

  New Public Management (NPM) har i årtier været den mest udbredte ledelses- og styringstilgang i den offentlige sektor. Via strategisk ledelse samt fokus på mål og rammestyring skulle NPM skabe en bedre og billigere offentlig sektor. Men NPM er stødt på udfordringer. Et væld af kritikere påpeget, at målet om en bedre offentlig sektor ikke er blevet indfriet. Tværtimod. Engelske undersøgelser har fx vist at borgerne har fået mindre for mere med NPM.   

  Tiden er løbet fra NPM og det ensidige fokus på synlige og målbare resultater. Det kalder på forandringer i måden vi driver kommune på.

  Siden 2007 har Aarhus anvendt virksomhedsmodellen ROYE (Ressourcer, Organisering, Ydelser og Effekt) som styringsredskab. ROYE er kraftigt inspireret af NPM, og modellen har derfor et for skrapt fokus på synlige og målbare effekter. Det skal vi gentænke. Kommunens kerneopgave er meget mere end målbare effekter. Vi skal skabe velfærd for aarhusianerne.

  Vores kerneopgave er at støtte, hjælpe og fremme at århusianerne lever et godt liv. Og det liv skabes i fællesskab. Velfærd handler om mennesker og deres liv. Ikke om hvor mange ydelser kommunen har leveret af den ene eller anden salgs til en række brugere. Om borgerne har et godt liv kan og skal ikke måles og vejes.

  Derfor skal vi have en helt anden styringstænkning. Hvor der er fokus på offentlig innovation, og hvor vi mobiliserer medarbejdernes og borgernes ressourcer i langt større omfang.

  Direktørgruppen har forsøgt at gentænke ROYE og øge fokus på effekten, men nogle gange er det bedre med en ny start. En afskaffelse af ROYE sender et tydeligt signal om at meget af det der ikke kan tælles tæller og og efterlader rum til andre styringstilgange.

  En partileder på Christiansborg sagde for nyligt “Mere ledelse. Mindre styring. Samarbejde med medarbejderne. Mindre proces. Bedre resultater. Større frihed og tillid til, at de ansatte selv kan indfri dem.” En afskaffelse af ROYE bør ikke føre til nu store og tidskrævende processer om hvad der kan sættes i stedet for, men i stedet til overvejelser og beslutninger om hvor der kan skæres ned på målinger, målsætninger, detailstyring og overdreven styring af medarbejdernes tid.

  Stillet af Jan Ravn Christensen, Mette Bjerre og Thomas Medom (Ordfører på sagen)  

  Sagens forløb 06-06-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 6. juni 2018.
  20-06-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. august 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  17-01-2019 Borgmesterens Afdeling
  Konklusion
  Borgmesterens Afdeling anbefaler, at virksomhedsmodellen ROYE ikke længere anvendes, men erstattes af en ny forståelsesramme, som udvikles i den kommende tid med ligeværdig deltagelse af mange forskellige fagligheder.
  Virksomhedsmodellen har hidtil været et af redskaberne i den kommunale ’værktøjskasse’. Den har været med til at give et fælles sprog og en fælles struktur på overvejelser om udvikling af den kommunale praksis. Den sætter fokus på, at målet med kommunens aktiviteter er at opnå effekt/værdi for borgerne. Virksomhedsmodellen (eller ROYE-modellen) er dog samtidig af mange – med rette eller urette – blevet forbundet med NPM og mål- og kontrol-tyranni. Nogle oplever, at modellen har understøttet en kultur, hvor ”nogle” måler og kontrollerer andre, og i mindre grad har været oplevet som en relevant forståelsesramme for den enkelte decentrale institutionsleders eller medarbejderes daglige arbejde med at sikre effekt for og med borgeren.
  Arbejdet med fælles Aarhusmål, Kommune Forfra, Leder- og medarbejderroller mv. har givet nye dimensioner i beskrivelsen af, hvordan vi i fællesskab skal arbejde med værdi for og med borgerne i Aarhus Kommune. Det har samtidig tydeliggjort behovet for at skabe værdi for borgerne og samfundet på helt nye måder gennem innovation og samskabelse.
  Senest har Ledelseskommissionens arbejde sat fokus på ledelsen af udviklingen af kerneopgaverne, og herunder at skabe resultater gennem dialog med medarbejderne og mere fokus på borgernes oplevelser og ønsker. Evidens og data om effekten af kerneopgaven skal give fokus på resultater fremfor proces- og dokumentationskrav. Der skal i højere grad fokuseres på at understøtte det enkelte hjemmeplejeteam eller den enkelte lærer i at skabe værdi for og med borgeren, og i mindre grad på hvordan værdien kan dokumenteres og målopfyldelsen kontrolleres.
  Det vurderes, at der er brug for at signalere et tydeligt skift. Det foreslås derfor at, virksomhedsmodellen i den hidtidige form ikke videreføres.
  I stedet foreslås det at reformulere elementerne fra modellen til at danne en ny fælles forståelsesramme – et fælles sprog – der tager højde for ovenstående. Det væsentlige er at have en ramme for at drøfte, hvordan ledere og medarbejdere i Aarhus Kommune skaber værdi sammen med og for borgerne.  Rammen bør både understøtte den enkelte medarbejders arbejde tæt på borgeren, samarbejdet på tværs mellem forskellige fagligheder og det tværgående samarbejde. Det gælder uanset valg af ramme, at det er spørgsmål, der løbende bør overvejes som led i udviklingen af Aarhus Kommune. Arbejdet med at sikre en ny fælles forståelsesramme bør forankres bredt i organisationen, og med ligeværdig deltagelse af mange forskellige fagligheder.
  Direktørgruppen har tilrettelagt en konference med temaet ”Værdi for – og med – borgerne” i foråret 2019. Efterfølgende forventes Borgmesterens Afdeling i tæt samarbejde med Direktørgruppen at fremsende en indstilling til Byrådet om det videre arbejde med at udvikle ledelse og styring i Aarhus Kommune – med det mål at sikre fokus på at skabe værdi for borgerne og samfundet.

  21-01-2019 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings udtalelse af 17. januar 2019, som Magistraten kan henholde sig til.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
  27-02-2019 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde beslutningsforslaget i overensstemmelse med Magistratens anbefaling, som henholder sig til udtalelsen fra Borgmesterens Afdeling.
  Økonomiudvalget ønsker at blive inddraget i det kommende arbejde med udviklingen af den nye forståelsesramme.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 27. februar 2019.

  Bilag

  Revision af Økonomisk Politik i Aarhus Kommune


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 27. februar 2019.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold At 1.
   
  Enhedslisten De Rød-Grønnes og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde At 1.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.
   
   
  Den økonomiske politik definerer de overordnede økonomiske styringsmål og styringsprincipper i Aarhus Kommune.

  Resumé
  Den økonomiske politik tydeliggør retning og opstiller pejlemærker for økonomistyringen, og den har som overordnet mål at medvirke til, at de kommunale indtægter anvendes på en måde, der sikrer størst mulig værdi for borgerne. Herunder, at der skabes et økonomisk råderum til tværgående prioritering, og at den er med til at understøtte bevidste politiske prioriteringer.
  Som et nyt element i den økonomiske politik foreslås indført et årligt finansieringsbidrag til budgetmodellerne på 1 % af de samlede decentrale rammer. Det sker for at sikre, at der på de store serviceområder kan opretholdes samme serviceniveau, selvom målgrupperne vokser i antal.
  Måltallet for effektiviseringer fortsætter med at være 1 % af de samlede decentraliserede rammer, og gevinsterne herfra bidrager til finansieringen af finansieringsbidraget.
  Teknik og Miljøs sektorer på det skattefinansierede område foreslås reduceret i antal af hensyn til forenkling og tværgående overblik, og det særlige fokus på disponeringen af den decentrale opsparing vil også fremadrettet blive prioriteret.
  Transparens og forenkling bliver et selvstændigt punkt i den økonomiske politik.

  Indstilling
  At 1) der indføres et årligt finansieringsbidrag til budgetmodellerne på 1 % af de samlede decentraliserede rammer. Finansieringsbidraget opkræves for 2 år ad gangen, 1. og 3. år i en byrådsperiode.
  At 2) mulighederne for opsparing / gæld på de decentraliserede områder fastholdes, samtidig med at der sikres politisk fokus på anvendelsen af opsparingen ved behandlingen af regnskaber og budgetter. Alternativt kan mulighederne for opsparing / gæld indsnævres.
  At 3) der udarbejdes en beskrivelse af de nuværende budgetmodeller, herunder en sammenligning af omfang, reguleringsmekanismer mv., inddragelse af socioøkonomisk udvikling, samt en sammenligning med andre kommuner, såsom 6-byerne. Der vises forskellige scenarier for den økonomiske udvikling, hvis hhv. større eller mindre dele af kommunens udgiftsområder bliver omfattet af budgetmodeller. Resultaterne afleveres til Byrådet forud for budgetlægningen for 2020.
  At 4) Byrådet med ovenstående ændringer godkender det samlede forslag til revideret økonomisk politik for Aarhus Kommune, som beskrevet i bilag 1.

  Sagens forløb 04-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 25. januar 2019.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold med hensyn til finansieringsbidrag.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold med hensyn til:
  • størrelsen af finansieringsbidrag, som bør reduceres  
  • ønske om reducerede udsvingsgrænser for opsparing som følge af økonomisk vækst   
  • strategisk beslutning om at gå efter en skattestigning
  Rådmand Bünyamin Simsek, Mette Skautrup og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  20-02-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. februar 2019.
  27-02-2019 Økonomiudvalget
  Camilla Fabricius, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Theresa Blegvad og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med den bemærkning, at finansieringsbidraget fastlægges til 0,75% og at nuværende udsvingsgrænser for opsparing/gæld på de decentraliserede områder halveres, gældende fra og med Regnskab 2019.  jf. vedlagte bilag fra Borgmesterens Afdeling af 25. februar 2019  
   
  Mette Bjerre tog forbehold.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 27. februar 2019.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold At 1.
   
  Enhedslisten De Rød-Grønnes og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde At 1.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.
   
   

  Bilag

  Politik for offentlige indkøb og udbud i Aarhus Kommune


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 27. februar 2019.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Magistraten bemyndiges til at undvige indkøbsaftaler, hvis en rådmand bringer det ind.
  Vedtagelse af ny kommunal indkøbs- og udbudspolitik.

  Resumé
  Indkøb og Udbud i Borgmesterens Afdeling har udarbejdet et oplæg til en ny indkøbs- og udbudspolitik i Aarhus Kommune. Indkøbspolitikken skal sætte retningen for fremtidens indkøb i Aarhus Kommune, og danne grundlag for samarbejdet mellem indkøbsorganisationen, kommunens brugere, borgere og leverandører.
  Indkøbs- og udbudspolitikken omfatter indkøb af varer og ydelser samt gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tiltræder den nye indkøbs- og udbudspolitik for Aarhus Kommune

  Sagens forløb 04-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 31. januar 2019.
  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  20-02-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. februar 2019.
  27-02-2019 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Mette Skautrup var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 27. februar 2019.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Magistraten bemyndiges til at undvige indkøbsaftaler, hvis en rådmand bringer det ind.

  Bilag

  Status på almene boliger, Aarhus Ø


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 6. marts 2019.
  På baggrund af en status på almene boliger på Aarhus Ø foreslås det, at der i kommende planlægning og udbud sikres 25 % almene boliger på hele Aarhus Ø.

  Resumé
  I forbindelse med den endelige vedtagelse af kvalitetshåndbogen 21. september 2005 vedtog Byrådet, at der i det første udbud af et boligområde på Aarhus Ø skulle indgå et krav om, at 25 % af boligerne skulle være almene boliger.
  Da alle byggerier på Pier 4 nu er ved at være i gang, ønskes en stillingtagen til, om kravet om 25 % almene boliger skal udvides til at omfatte hele Aarhus Ø.
  Sammen med justeringer i indtægtsforudsætninger skønnes det, at etablering af 25% almene boliger på hele Aarhus Ø isoleret set vil forværre den samlede projektøkonomi med i omegnen af 40 mio. kr. Det forventes dog fortsat muligt at opnå samlet økonomisk balance i udviklingsprojektet for Aarhus Ø, da eventuelle omkostningsreduktioner i projektet kan sikre den økonomiske balance .
  Der henvises i øvrigt til den samtidig fremsendte indstilling ”Opfølgning – salg af byggefelter, Ø4, Aarhus Ø”.

  Indstilling At 1) det besluttes, at der i planlægningen og udbud på Aarhus Ø arbejdes på at sikre samlet set 25 % almene boligenheder.

  Sagens forløb 25-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings  og Magistratens for Teknik og Miljøs indstilling af 20. februar 2019.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold.
  Oversigt over typer af almene boliger på de allerede bebyggede områder udarbejdes til byrådsbehandlingen.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 6. marts 2019.
  01-04-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Heidi Bank, Jan Ravn Christensen, Keld Hvalsø og Sander Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Almaz Mengesha kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 1. april 2019.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.
   
  Dansk Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Opfølgning - Salg af byggefelter, Ø4, Aarhus Ø


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. februar 2019.
   
  Beslutningen vedrørende finansieringen fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling.
   
   
  Opfølgning på salg af byggefelter ved Bassin 7 til Anpartsselskabet Bassin 7.

  Resumé
  Aarhus Kommune udbød i 2016 felt 2, 3 og 4 på Ø4 ved Bassin 7 med henblik på at realisere den overordnede udviklingsplan for Bassin 7.
  I henhold til indstilling godkendt af byrådet den 10. maj 2017 fik Teknik og Miljø bemyndigelse til at indgå betinget købsaftale med Anpartsselskabet Bassin 7 om køb af felt 2, 3 og 4.
  Salget var betinget af, at der efter gennemførelse af udbud skete en yderligere bearbejdning og afklaring af en hotel- og konferencefacilitet og det vindende tilbud i forhold til de bemærkninger, som evalueringsprocessen havde givet anledning til. Isoleret set skønnes udvidelsen af konferencehotellet samt flytningen af de almene boliger til Indre Aarhus at medføre en mindreindtægt for kommunen på i omegnen af 20 mio. kr.
  Byrådet orienteres ved nærværende indstilling om denne proces.
  Der henvises i øvrigt til den samtidig fremsendte indstilling ”Status på almene boliger, Aarhus Ø”.

  Indstilling
  At 1) Teknik og Miljø meddeler Anpartsselskabet Bassin 7, at Aarhus Kommune kan godkende den bearbejdning af projektet, som er sket, og at denne betingelse for salget dermed er opfyldt, jf. nedenfor.
  At 2) de forudsatte almene boliger ved Bassin 7 flyttes til en placering ved Indre Aarhus Ø på nedennævnte vilkår.

  Sagens forløb 25-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratens for Teknik og Miljøs indstilling af 20. februar 2019.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. februar 2019.
   
  Beslutningen vedrørende finansieringen fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling.
   
   

  27-03-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank, Sander Jensen og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at man gerne havde set det mistede statstilskud på 2,4 mio. kr. finansieret inden for økonomien for De Bynære Havnearealer.
   
  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. marts 2019.
   
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper tog forbehold for, at man tager de 2,4 millioner kroner fra kvotetildelingen til almene boliger. I stedet skal det finansieres inden for den samlede økonomi for de bynære havnearealer.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Indeklima i skolerne


  Beslutning Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 6. marts 2019.
  Denne indstilling indeholder et forslag om udarbejdelse af en indeklimastrategi for kommunens skoler.

  Resumé
  Skolernes indeklima påvirkes både af de fysiske rammer og den pædagogiske praksis og organisering. I det perspektiv har Aarhus Kommune arbejdet med indeklima i RULL-programmets projekter på skoler, FU og dagtilbud.
  Realdania har sat fokus på skolernes indeklima og afsat knap 7 mio. kr. til økonomisk støtte til at arbejde strategisk med indeklimaet på skolerne. Børn og Unge har ansøgt om og fået bevilget 750.000 kr. til at udvikle en strategisk indeklimaplan under forudsætning af mindst en tilsvarende egenfinansiering.
  Børn og Unge foreslår på den baggrund, at der udarbejdes en indeklimastrategi for kommunens skoler, som samtidig vil være med til at understøtte Ungehandlingsplanens fokus på attraktive læringsmiljøer.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til, at Børn og Unge kan udarbejde en indeklimastrategi for kommunens skoler.
  At 2) der frigives 1,6 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2019 finansieret af 0,7 mio. kr. i indtægt fra Realdania, og 0,9 mio. kr. fra Børn og Unges opsparing ultimo 2018.

  Sagens forløb 13-02-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at anlægsrammen for Aarhus Kommune er under pres. Såfremt det samlede anlægsniveau overskrider rammerne, kan det blive nødvendigt med en prioritering af allerede godkendte anlægsprojekter. Aarhus Kommunes vedtagne anlægsbudget 2019 er på i alt 1,250 mia. kr. Det ajourførte anlægsbudget, som følge af Forventet Regnskab 2018, er på 2,208 mia. kr.
  I nærværende indstilling frigives anlægsmidler på 1,6 mio. kr. til anvendelse i 2019. I forhold til det vedtagne budget for 2019 forventes som følge af nærværende indstilling et merforbrug på 1,6 mio. kr.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  18-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 29. januar 2019 i overensstemmelse med påtegning af 13. februar 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 6. marts 2019.
  13-03-2019 Børn og Unge-udvalget
  Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Eva Borchorst Mejnertz kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at der ønskes handling og fremdrift i forhold til indeklimaet på skolerne.
  Lone Norlander Smith og Heidi Bank tog forbehold.
  Peter Sporleder var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 20. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 13. marts 2019.
   
  Venstres, Enhedslisten de Rød Grønnes og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Forslag fra S og SF om automatisk opskrivning i daginstitution via frikommuneordning


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 27. februar 2019.
  Daginstitutionerne spiller en central rolle for udsatte børn og børn af tosprogede forældres mulighed for, at opbygge gode sociale kompetencer, undgå social isolation og indgå som en integreret del af samfundet.

  Det er Socialdemokratiets og SF’s holdning, at vi som samfund skal forsøge at hjælpe de udsatte børn og unge så tidligt som muligt, blandt andet ved at give dem gode sprogkundskaber og styrke deres sociale færdigheder gennem vores daginstitutionstilbud. Hvis de mest udsatte børn ikke kommer i daginstitution risikerer vi, at børnene bliver socialt isolerede, klarer sig dårligt i uddannelsessystemet og i deres voksenliv.

  Forskningen på området har blandt andet fremhævet, at dagtilbud er centrale i forhold til den sociale og følelsesmæssige understøttelse af børnene og i at sikre en tryg og varm ramme for børnenes læring i bred forstand.

  Derfor foreslår Socialdemokratiet og SF, at alle aarhusianske børn automatisk skrives op til vuggestue eller dagpleje, hvis forældrene ikke selv har gjort det, når barnet fylder seks måneder. På den måde er vi med til at stille os på barnets side og hjælpe de udsatte forældre med at vælge daginstitutionens tilbud til. Forældrene skal aktivt vælge opskrivningen fra i de tilfælde, hvor man ikke ønsker tilbuddet, som vi kender det fra blandt andet tandplejen og sundhedsplejersken.

  Forslaget vil derudover skabe bedre forudsætninger for integration blandt de tosprogede børn, som i dag ikke bliver passet i en af kommunens daginstitutioner eller hos dagplejen. I disse tilfælde kan daginstitutionerne og dagplejen spille en vigtig rolle for barnets sproglige udvikling. Sprogvurderingerne af 3-årige børn med dansk som modersmål i Aarhus Kommune har de seneste år vist at cirka 7 % har haft behov for støtte i deres dansksproglige udvikling. Blandt de 3-årige børn med dansk som andetsprog er der eksempelvis fortsat ca. 98 %, der har behov for støtte til deres dansksproglige udvikling.

  I dag er det forældrene, der tager initiativ til at skrive deres børn op til daginstitution, hvilket typisk sker inden børnene er fyldt fire måneder. På landsplan er der ca. 11.600 etårige og toårige børn, som af forskellige årsager passes enten hjemme eller i private pasningsordninger, hvoraf en betydelig del af disse børn må betegnes som socialt udsatte.

  Yderligere: http://www.videnomlaesning.dk/media/2024/videnspublikation_boerns-tidlige-udvikling-og-laering.pdf

  Beslutningspunkt:
  • Aarhus Kommune skal via frikommuneordningen ansøger om dispensation til at børn skrives automatisk op til daginstitutioner.
  Stillet af:
  Camilla Fabricius (S)
  Peder Udengaard (S)
  Jan Ravn Christensen (SF)
  Thomas Medom (SF)


  Sagens forløb 30-08-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 30. august 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  14-12-2018 Børn og Unge
  Socialdemokratiet og SF’s byrådsgruppe har stillet forslag om, at alle aarhusianske børn automatisk skrives op til vuggestue eller dagpleje, hvis forældrene ikke selv gør det, når barnet fylder seks måneder.
   
  S og SF foreslår, at der søges om dispensation fra Dagtilbudsloven via Fri-kommuneordningen til at skrive børnene automatisk op.
   
  Børn og Unge har udarbejdet nærværende udtalelse, der forholder sig til forslaget.
   
  På baggrund af det netop vedtagne lovforslag L7 om "Obligatorisk lærings-tilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder" findes det ikke at være relevant for Aarhus Kommune at opstille krav om automatisk opskrivning til vuggestue og dagpleje.

  10-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 14. dec. 2018.  

  14-01-2019 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 14. december 2018, som Magistraten kan henholde sig til.
  Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Mette Skautrup tog forhold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
  06-02-2019 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget kunne ikke konkludere på sagen. Sagen blev derfor udsat til næste møde.
  27-02-2019 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Der var i udvalget enighed om, at man fremadrettet ønsker et stærkt fokus på alle udsatte børn og unge.
   
   

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 27. februar 2019.

  Bilag

  Forslag fra SF om åbenhed ved brug af eksterne konsulenter


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 6. marts 2019.
  Beslutningsforslag fra SF
   
  Det offentliges brug af eksterne konsulenter er ofte til debat, og det gælder også for Aarhus Kommunes brug. Der stilles spørgsmålstegn ved hvorvidt borgernes skattekrone bruges rigtig, eller om de i stedet kunne være brugt på mere borgernær velfærd. Derfor er det vigtigt med et højt niveau af gennemsigtighed, når kommunen bruger skattekroner på konsulentbistand.
   
  Anonyme rapporter fra eksterne konsulenter kan være et problem, fordi eventuelle bias og egeninteresser bliver sværere at gennemskue. Skal rapporterne betragtes som videnskabelige, må de også skulle opfylde samme kriterier som enhver anden akademisk praksis og have åbenhed omkring hvem, der har skrevet dem. Ligeledes medvirker anonymiteten til at mindske den generelle gennemsigtighed i de offentlige beslutningsprocesser.
   
  Vi skylder borgere, hvis hverdag bliver påvirket af de beslutninger, der bliver taget på baggrund af konsulentrapporter, at sikre, at rapporterne giver mulighed for kritisk stillingtagen, og at de opfylder almindelige krav til akademisk arbejde. Som kommune bør vi gå forrest og medvirke til mere åbenhed omkring offentlige beslutningsprocesser.
   
  Derfor foreslår SF at
  1. konsulentrapporter bestilt af Aarhus Kommune skal oplyse pris, forfatter og dennes faglige baggrund.
   
  Stillet af SF’s byrådsgruppe
  Mette Bjerre (ordfører på sagen), Jan Ravn Christensen og Thomas Medom


  Sagens forløb 06-03-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 6. marts 2019.
  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af en indstilling jf. byrådets vedtagelse i mødet den 20. marts 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Sagerne 24 og 30 blev behandlet sammen.

  Bilag

  Forslag fra EL om tørklæder som supplement til uniformer


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 6. marts 2019.
  Beslutningsforslag fra EL
   
  Enhedslisten foreslår at der designes et tørklæde der passer i farve og kvalitet til den eksisterende beklædning som vores medarbejdere anvender ved deres arbejde i sundhed og omsorg.
   
  Det vil være en god mulighed for at sikre den hygiejniske del som uniformen er med til at understøtte. Vi signalere i forvejen med uniformen at her en medarbejder fra sundhed og omsorg, det er vi enige i og vi får med dette forslag en opgradering af beklædningen, for de medarbejdere der måtte ønske at benytte sig af et hoved tørklæde.
   
  Vh. Lone Norlander / Enhedslisten de rød - grønne


  Sagens forløb 06-03-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 6. marts 2019.
  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 20. marts 2019 med 22 stemmer imod (Socialdemokratiets, Liberal Alliances, Det Konservative Folkepartis, Alternativets, Dansk Folkepartis og Venstres byrådsgrupper) og 6 stemmer for (Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres og Enhedslisten de Rød Grønnes byrådsgrupper).
   

  Bilag

  Forslag fra SF, EL og ALT om frikommuneforsøg med legalt hashsalg


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 6. marts 2019.
  Beslutningsforslag fra SF, EL og ALT
   
  Hash er skadeligt og de kriminelle tjener enorme summer på salget. Samtidig fører kampen om hashmarkedet til gentagne voldelige opgør i mange dele af Aarhus. Derfor foreslår vi at Aarhus Kommune søger et frikommuneforsøg, hvor hashsalg til voksne legaliseres i en forsøgsperiode.
   
  I Aarhus har vi enorme problemer med den omfattende hashhandel, og det skaber utryghed i de områder, hvor hashhandlen foregår. Det forsøg, vi foreslår, omhandler autoriserede salgssteder, hvor hash til eget forbrug er lovligt at købe. Eksperter på området skal involveres i tilrettelæggelsen af ordningen, så forsøget bliver gennemført på baggrund af faglig ekspertise. Parallelt skal behandlings- og afvænningstilbud styrkes.
   
  Forsøget skal være med til at gøre os klogere på effekterne ved legalisering af hash. Ambitionen er at ramme de bander, der lukrerer på hashhandlen og stoppe de voldlige konflikter, som følger med kombinationen af hash og bander. Forsøget har desuden som målsætning at forebygge hashmisbrug og reducere antallet af misbrugere. Det skal sikres ved, at råd og vejledning fra sundhedsfaglige medarbejdere samt behandlings- og afvænningstilbud.
   
  Det er vigtigt for os at understrege, at hvis forsøget ikke medvirker til at opfylde disse målsætninger, så skal det lukkes ned igen.
   
  Motivation
  Flere lande og stater i USA legaliserer i øjeblikket produktion og salg af hash, eller rettere cannabis, som er den fælles betegnelse for de forskellige stoffer, hash, marihuana og pot, der kommer fra hampplanten. Baggrunden for legaliseringen er en erkendelse af at et forbud er en blindgyde. Så længe, så mange på trods af et forbud har så meget lyst til at ryge hash, at de vil opsøge et illegalt marked, er der også et marked for at sælge det. Den erkendelse har det kriminelle miljø for længst taget til sig som en givtig indtjeningskilde og en mulighed for også at introducere farligere stoffer end hash for de nysgerrige købere.
   
  Vi bør følge trop, og første skridt i Danmark kan udmærket være en forsøgsordning med legalisering af hash i Aarhus.Vi tror på, at vi som et moderne samfund på samme måde som med øl, vin og spiritus, er i stand til at håndtere legalisering og salg af hash under kontrollerede forhold.
   
  Vi ved, at 41,5 procent af de 16-44-årige i Danmark har prøvet hash eller marihuana, og ni procent har ifølge Sundhedsstyrelsen indtaget stoffet inden for det seneste år. Stoffet er overalt, og det er nemt at skaffe, selvom det er illegalt. Også i Aarhus. Det er det, vi må forholde os til. Vi må se i øjnene at forbuddet mod cannabis har spillet fallit.
   
  En legalisering handler ikke om, hvorvidt hash er skadeligt eller ej. Det ved vi, at det er - særligt for meget unge og psykisk sårbare mennesker. I dag overlader vi køberne, altså også de, der har det rigtig svært og befinder sig i et decideret misbrug, til de kriminelle. Ved at etablere kommunale salgssteder a la det svenske "Systembolaget", vil vi også få kontakt med den gruppe, som er på vej ud i et decideret misbrugsproblem, og på et tidligt tidspunkt være i stand til at række dem en hjælpende hånd.
   
  Med en legalisering skal vi have styr på, hvor hashen kommer fra og satse på lokal dykning og produktion. Der er allerede østjyske producenter på banen med hensyn til at producere medicinsk cannabis efter at det fire-årige forsøg i Danmark med medicinsk cannabis startede 1. januar 2018. Møllerup Gods på Djursland har etableret selskabet Danish Cannabis og er ifølge Aarhus Stiftstidende gået sammen med verdens største producent af medicinsk cannabis, Canopy Growth fra Canada.
   
  Produktion og salg skal ske under skarpe restriktioner, på samme måde som der i dag produceres medicin. Hvis kommunerne eller staten selv producerede og solgte hashen, ville man få et kontrolleret produkt, og dermed få en langt bedre kvalitetssikring. Dette vil medføre langt bedre gennemsigtighed med, hvad man som cannabisbruger køber, og vi kan således mindske tendensen til, at hashen bliver stærkere og stærkere, og undgå, at flere ufrivilligt ryger hash med et højt THC-indhold, der giver større risiko for psykoser.
   
  Ud over at sikre forbrugerne, er formålet med legalisering af hash så afgjort også at fjerne en del af de kriminelle banders finansielle underlag. I dag er banderne parate til at trække våben og skyde i gaderne for at få magt over hashmarkedet.
   
  Og ja, der er mange penge i hashsalg. Ved legalisering af hashsalga kan vi kanalisere en stor del af den illegale økonomi over i kommunekassen, og bruge dem til at udbygge afvænningstilbud, og forbyggende tiltag som oplysning om hashens skadelige virkninger samt mere målrettet forebyggende arbejde i miljøer med sårbare unge. I stedet for at banderne bruger fortjenesten til køb af nye våben, som skaber utryghed for os alle.
   
  En lang række steder i verden er man de seneste år nået til den konklusion, at forbud mod hash har spillet fallit. Det er på tide, at vi også i Danmark og Aarhus ændrer politik.
   
  Stillet af:
  Keld Hvalsø, Enhedslisten
  Liv Gro Jensen, Alternativet
  Thomas Medom, SF


  Sagens forløb 06-03-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 6. marts 2019.
  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 20. marts 2019 med 21 stemmer imod (Socialdemokratiets, Det Konservative Folkepartis, Radikale Venstres, Dansk Folkepartis og Venstres byrådsgrupper) og 7 stemmer for (Socialistisk Folkepartis, Liberal Alliances, Alternativets og Enhedslisten de Rød Grønnes byrådsgrupper).

  Bilag

  Forslag fra V: Uvildig undersøgelse af Aarhus Kommunes tilsynsforpligtelse


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 27. februar 2019.
  Venstres, Dansk Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne tiltræde ændringsforslaget fra Venstre.

  Beslutningsforslag

  Beslutningsforslag fra V – En uvildig undersøgelse af Aarhus Kommunes tilsynsforpligtelse 

  Venstre ønsker igangsat en uvildig undersøgelse af, om Aarhus Kommune har levet op til sin tilsynsforpligtelse ift. Cafe Kaffegal/Changemakers. Her menes der både ift. folkeoplysnings- og beskæftigelsesområdet.

  Alle offentlige midler og regnskaber skal undersøges vedr foreningen Cafe Kaffegal/Changemakers. Endvidere skal undersøgelsen indeholde og afdække spørgsmålet om, hvorfor den tidligere rådmand og forvaltningen (herunder mailkorrespondance) ikke har stoppet samarbejdet tidligere, eller har krævet en anden ledelse af Cafe Kaffegal/Changemakers.

  Undersøgelsen skal afdække om der er sket ledelsesmæssige svigt, som kan begrunde tjenstlige sanktioner.

  Motivation For Venstre handler det om at borgerne skal have tillid til, at Aarhus Kommune handler på de klager, som de modtager. Mange af de tidligere ansatte i Cafe KaffeGal/Changemakers mener jo, at Aarhus Kommune ikke har villet lytte til dem overhovedet. Det vigtigt at få undersøgt om rådmand og forvaltningen har handlet rigtigt – fordi det jo vil kunne betyde, at en lignende sager kan undgås i fremtiden.    

  Sagens forløb 20-06-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 20. juni 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  11-12-2018 Borgmesterens Afdeling
  I den konkrete sag er der grundlæggende to former for undersøgelser, der kan være relevante.
  Den ene mulighed er at undersøge, hvorvidt der kan gøres et ansvar gældende som følge af tjenesteforsømmelse. Den anden mulighed er at undersøge, hvilken læring sagen giver anledning til.
  Jura har på baggrund af redegørelserne fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice vurderet sagen.
  På den baggrund vurderer Jura ikke, at der er grundlag for personalemæssige sanktioner i den konkrete sag, da Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har reageret proportionelt og inden for den skønsmæssige ramme, som er tillagt forvaltningen i forbindelse med varetagelsen af dennes tilsynsforpligtelse.
  Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har således reageret på klager til forvaltningen over ChangeMakers/Café Kaffegal og iværksat foranstaltninger på baggrund heraf.
  Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har igangsat en ekstern analyse af, hvordan de socialøkonomiske virksomheder, som magistratsafdelingen samarbejder med, håndterer opgaven med at inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Formålet er at opsamle erfaringer og sikre læring i forhold til det fremadrettede samarbejde med socialøkonomiske virksomheder.
  På den baggrund vurderer Jura, at der allerede er iværksat en relevant, ekstern analyse.
  Beskæftigelsesministeren har tillige ved brev af 21. juni 2018 oplyst over for Aahus Kommune, at ministeren vurderer at være kommet til bunds i sagen omkring Aarhus Kommunes samarbejde med Café Kaffegal, herunder håndtering af henvendelser fra tidligere ansatte om arbejdsmiljøet hos kommunen. Derudover anerkender ministeren, at der er tale om en svær balancegang i sagen, hvor der på den ene side er borgere, der efterspørger og er glade for deres fleksjob eller løntilskud, og der på den anden side er en række borgere, der klager over et dårligt arbejdsmiljø. Endeligt kvitterer ministeren for den proces, som Beskæftigelsesforvaltningen i forbindelse med de seneste klager valgte at gå frem efter over for ChangeMakers i form af at bede om en rekonstrueringsplan.
  Det er derudover på baggrund af det oplyste Juras vurdering, at kommunens støtte til FO-Aarhus på folkeoplysningsområdet har efterlevet de krav, der er i folkeoplysningsloven.
  Endvidere findes det godtgjort, at Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice ikke har modtaget oplysninger vedrørende brugen af folkeoplysningsmidler i potentiel strid med loven, uden at der er blevet handlet fra magistratsafdelingens side.
  Der er herved lagt vægt på det oplyste om, at oplysningerne vedrørende klager over forholdene hos Café Kaffegal først er kommet til magistratsafdelingens kendskab i 2018, og at FO-Aarhus har meddelt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, at samarbejdet med Café Kaffegal er afsluttet som følge af de fremkomne oplysninger. Jura anbefaler på baggrund af det af magistratsafdelingerne oplyste, at der ikke igangsættes yderligere uvildig undersøgelse af, om Aarhus Kommune har levet op til sin tilsynsforpligtelse i forhold til Cafe Kaffegal/ChangeMakers både i forhold til folkeoplysnings- og beskæftigelsesområdet.

  17-12-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings udtalelse af 11. december 2018, som Magistraten kan henholde sig til.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek henholder sig til Venstres byrådsgruppes oprindelige forslag.
  Rådmand Jette Skive og Marc Perera Christensen tog forbehold.
   
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  16-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 16. januar 2019.
  23-01-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Punktet blev udsat indtil udvalget har modtaget den rapport, som Cabi er i gang med at udarbejde.
  Udvalget vil desuden modtage baggrundsmaterialet bag indstillingen til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

  27-02-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Liv Gro Jensen, Anette Poulsen, Lone Hindø, Steen Bording Andersen og Keld Hvalsø henholdt sig til Borgmesterens Afdelings udtalelse i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Gert Bjerregaard og Knud N. Mathiesen henholdt sig til Venstres byrådsgruppes oprindelige forslag med Venstres ændringsforslag af 23. januar 2019.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 27. februar 2019.
  Venstres, Dansk Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne tiltræde ændringsforslaget fra Venstre.


  Bilag

  Forslag

  Udtalelse fra BA

  Bilag 1 - Beslutningsforslag fra V En uvildig undersøgelse af Aarhus Kommune.

  Bilag 2 - Byrådsbehandling af forslaget af 20. juni 2018.

  Bilag 3 - Handleplan vedr. ChangeMakers. Forelagt Social- og Beskæftigel-sesudvalget den 30. maj 2018.

  Bilag 4: Orientering af Beskæftigelsesudvalget af 2. juni 2017

  Bilag 5 - Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet fra Aarhus Kommune vedr. Café Kaffegal

  Bilag 6 - Anmodning fra Beskæftigelsesministeriet om redegørelse af 24. april.

  Bilag 7 - Svar fra Beskæftigelsesministeriet af 21. juni 2018.

  Bilag 8 - Redegørelse af 16. april 2018 fra FO-Aarhus til Kulturudvalg

  Bilag 9 - Svar fra FO-Aarhus vedr. status på undervisning på Kaffegal af 23. august 2018

  Bilag 10 - 10-dages forespørgsel af 26. april

  Bilag 11 - 10-dages forespørgsel af 18. juni

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MKB 21.01.2019 (eftersendt 22.01.2019)

  Bilag 1: Uddrag fra VIFO (eftersendt 22.01.19)

  Ansøgning om dispensation fra rimelighedskravet - ChangeMakers

  Ændringsforslag fra V

  Sikring i Aarhus C


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 6. marts 2019.
  MTM bemyndiges til at etablere hastighedsdæmpende tiltag og adgangsbegrænsning for motorkøretøjer ved en række udsatte lokaliteter. MTM bemyndiges desuden til at indkøbe flytbart inventar til sikringsformål.

  Resumé
  Denne indstilling omfatter udmøntning af midler til sikringstiltag under den økonomiske ramme afsat hertil i Mobilitetsplan for Aarhus Midtby.
  Indstillingen udmønter midler til en række investeringer i sikringstiltag på lokaliteter, hvor bløde trafikanter er særligt udsatte.
  De planlagte investeringer sker blandt andet på baggrund af anbefalinger fra PET vedrørende en række særligt udsatte lokaliteter.

  Indstilling At 1)  Der godkendes anlægsbevilling på 5 mio. kr. jf. Mobilitetsplan for Aarhus Midtby til sikringsforanstaltninger ved Ryesgade, Ceres Arena og Tivoli Friheden samt indkøb af flytbart inventar til sikringsformål.

  Sagens forløb 13-02-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten
  Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at der i den indgåede økonomiaftale for 2019 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er aftalt en samlet anlægsramme for kommunerne under ét på det skattefinansierede område på 17,8 mia. kr. Der forventes også indgået tilsvarende aftaler for 2020 og frem.
  Der skal ligeledes gøres opmærksom på, at Aarhus Kommunes vedtagne anlægsbudget 2019 på i alt 1,250 mia. kr. svarer til Aarhus Kommunes forventede andel af den samlede anlægsramme for 2019. Det ajourførte anlægsbudget som følge af Forventet Regnskab 2018 er 2,208 mia. kr.
  I nærværende indstilling frigives anlægsmidler på ca. 5,0 mio. kr. til anvendelse i 2019. I forhold til det vedtagne budget forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  18-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. januar 2019 i overensstemmelse med påtegning af 13. februar 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 6. marts 2019.
  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. marts 2019.
  10-04-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 10. april 2019.

  Bilag

  Godkendelse af Rottehandlingsplan 2019


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 6. marts 2019.
  Rottehandlingsplan 2019 er en revideret plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune.

  Resumé
  Kommunerne er forpligtiget til mindst hvert tredje år at udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Den gældende rottehandlingsplan i Aarhus Kommune gælder for perioden 2016-2018 og står dermed til udløb.
  Med rottehandlingsplanen 2019 vil Aarhus Kommune gå et skridt videre end lovgivningen og fremadrettet foretage en årlig evaluering og planlægning af initiativer i et tillæg til handleplanen. Det gøres for at sikre opfyldelsen af handleplanens mål gennem opfølgning på lovede initiativer samt bedre mulighed for løbende tilpasning af indsatsen i rottebekæmpelsen.
  Rottehandlingsplanen 2019 skal imødekomme den generelle stigning i antallet af rotteanmeldelser i Aarhus Kommune ved effektiv og faglig kompetent rottebekæmpelse samt øget fokus på forebyggelse. I tråd med anbefalingerne i Miljøstyrelsens resistensstrategi arbejder Aarhus Kommune også for at anvende mindre gift i bekæmpelsen ved øget brug af alternativer som for eksempel fælder. Dele af indsatsen er allerede igangsat og ser ud til at have haft en gavnlig effekt på antallet af rotteanmeldelser i sidste halvår 2018.
  Med en ny bekendtgørelse fra december 2017 stilles desuden en række nye krav til den kommunale rottebekæmpelse, som også er medtaget i rottehandlingsplanen 2019. De nye krav indebærer for eksempel weekendbetjening, når rotter forekommer indendørs i beboelse eller i fødevarevirksomheder (herunder også spisesteder).
  Med den nye bekendtgørelse pålægges kommunerne også senest ved udgangen af 2020 at tilbyde opsætning af rottespærrer på alle private, statslige og regionale institutioner og skoler m.v., som ønsker det, og hvor det er teknisk muligt. Udgiften forbundet hermed er ikke indeholdt i det nuværende budget.

  Indstilling
  At 1) Aarhus Byråd godkender Aarhus Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2019.
   

  Sagens forløb 21-02-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. februar 2019.
  Der er behov for mere fokus på stikledninger til private ejendomme. Det bør endvidere undersøges, om indsatsen kan styrkes ved anvendelse af Big Data og andre digitale tiltag.
  Det undersøges, om der er DUT-kompensation for ændret regulering af rottespærrer. Kort notat udarbejdes til byrådsbehandlingen.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 6. marts 2019.
  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. marts 2019.
  01-04-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 1. april 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kan tiltræde indstillingen med den bemærkning, at de støtter Aarhus Vands bestyrelsesformand i hans udtalelser omkring rørledninger på privat grund.

  Bilag

  Ændret planlægning langs Nordre Strandvej - Endelig


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 6. marts 2019.
  Endelig vedtagelse af forslag om ændret planlægning langs Nordre Strandvej i form af en delvis aflysning af Lokalplan nr. 210 og Byplanvedtægt nr. 1 og nr. 4, samt Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017.

  Resumé
  Aarhus Kommune har modtaget en henvendelse fra en privat bygherre, som ønsker om at etablere en café på hjørnet af Nordre Strandvej og Vestre Strand Allé.
  Området er i kommuneplanen udlagt til bydelscenter, og ønsket er i overensstemmelse med de overordnede rammer. Området er imidlertid omfattet af Lokalplan nr. 210 og Byplanvedtægt nr. 1 og nr. 4, som fastlægger anvendelsen til boligformål. Lokalplanen og byplanvedtægterne er dermed til hinder for kommunens realisering af kommuneplanrammerne.  Planerne er dermed ikke tidssvarende for den ønskede udvikling i området, hvorfor det vurderes, at lokalplan og byplanvedtægter kan aflyses for det areal, der ligger indenfor bydelscenteret.
  Der blev den 18. januar 2018 afholdt borgermøde, hvor det viste sig at være en del usikkerhed forbundet med aflysningen af plangrundlagene, hvorfor der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, som regulerer grundstørrelser og butiksstørrelser.
  Kommuneplantillægget omfatter centerrammerne på begge sider af Nordre Strandvej for derved at sikre en ensartet udvikling af området.
  Forslaget til ændret planlægning langs Nordre Strandvej har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 9. oktober 2018 til den 6. november 2018. I høringsperioden kom der 10 høringssvar.
  Teknik og Miljø foreslår, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i planforslaget udover de mindre justeringer, der er beskrevet i punkt 5.4.

  Indstilling
  At 1) forslag til delvis aflysning af Lokalplan nr. 210 og Byplanvedtægt nr. 1 og nr. 4 for et areal syd for Nordre Strandvej og imellem Fortevej og Ternevej i Risskov vedtages endeligt,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt,
  At 3) indsigelser besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.3.

  Sagens forløb 21-02-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. februar 2019.
  Mette Skautrup tog forbehold for at-punkt 3 (trafikforhold).
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 6. marts 2019.
  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 20. marts 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. februar 2019.
   
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for at punkt 3.

  Bilag

  Byggemodning af boligområde i Malling, lokalplan 1020


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 6. marts 2019.
  Arealerne i lokalplan 1020, syd for Krekærlundsvej og øst for Oddervej, foreslås byggemodnet, udstykket og solgt til boligformål i form af parcelhusgrunde og storparceller til tæt-lav, samt storparceller til lav etageboligbebyggelse (bilag 1, 2, 3, 4 og 5).  

  Resumé
  I overensstemmelse med lokalplan 1020 foreslås lokalplanområdet på i alt ca. 30 ha udstykket/byggemodnet og solgt til parcelhusgrunde og tæt-lav samt lav etageboligbebyggelse. Lokalplanens samlede areal giver mulighed for udstykning, byggemodning og salg af 122 kommunale parcelhusgrunde, og 22.127 etagemeter udbudt i storparceller.
  Samlede udgifter til projektering og anlæg, som søges bevilliget, er 103,4 mio. kr. De samlede indtægter, som søges bevilliget, er 186,3 mio. kr.
  Kostprisen for byggemodningen af lokalplanområdet er kalkuleret til i alt 143,6 mio. kr. svarende til 103, 4 mio. kr. i udgifter og arealværdi på 40,2 mio. kr. Den forventede salgspris for lokalplanområdet er i alt 186,3 mio. kr. Der kan således forventes et overskud på 42,7 mio. kr.
  Byggemodningen påregnes udført i 2019 – 2022, således at grundene kan påbegyndes udbudt til salg fra efteråret 2019 og frem.
  Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at bygninger skal opføres som lavenergibyggeri klasse 1. Det foreslås derfor, at der bliver forbud mod individuel opvarmning ved hjælp af fossile brændsler, og kravet sikres i en tinglyst deklaration.

  Indstilling
  At 1)  udstykning og byggemodning af lokalplan 1020 godkendes.
  At 2)  der godkendes anlægsbevilling på 105,1 mio. kr. i udgiftsbevilling og 190,0 mio. kr. i indtægtsbevilling (løbende priser). Fordeling på sektorer fremgår af afsnit 7.
  At 3)  parcelhusgrundene og storparcellerne udbydes til salg på kommunens almindelige salgsvilkår for højeste bud over en mindstepris, der fastsættes som angivet i afsnit 7.
  At 4)  Teknik og Miljø gives bemyndigelse til at godkende køberne af parcelhusgrundene og storparcellerne.

  Sagens forløb 21-02-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at anlægsrammen for Aarhus Kommune er under pres. Hvis det samlede anlægsniveau overskrider rammen, kan det blive nødvendigt med en prioritering af allerede godkendte anlægsprojekter. Aarhus Kommunes vedtagne an-lægsbudget 2019, som svarer til Aarhus Kommunes andel af kommunernes samlede anlægs-ramme for 2019, er på i alt 1,250 mia. kr. Aarhus Kommunes ajourførte anlægsbudget, som følge af Forventet Regnskab 2018, er på 2,208 mia. kr.
  I nærværende indstilling frigives anlægsmidler på 16,7 mio. kr. til anvendelse i 2019. I forhold til det vedtagne budget for 2019 forventes, som følge af nærværende indstilling, et merforbrug på 16,7 mio. kr.
  Borgmesterens Afdeling foreslår, at generhvervelsesmidlerne på 40,2 mio. kr. opsamles på en reserve til senere udmøntning til jordkøb. Borgmesterens Afdeling foreslår desuden, at Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling sammen undersøger baggrunden for, at udgifter til henholdsvis fjernvarme, el og vand håndteres forskelligt i forhold til byggemodningens økonomi. Byrådet orienteres herom i forbindelse med Regnskab 2018.
  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  25-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 4. februar 2019 i overensstemmelse med påtegning af 21. februar 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 6. marts 2019.
  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 20. marts 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. februar 2019.

  Bilag

  Lokalplan 1090, Blandet boligområde ved Randersvej og Bøgegade - Endelig


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 6. marts 2019.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1090, Blandet boligområde ved Randersvej og Bøgegade og tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017.


  Resumé
  Lokalplanforslaget gælder for et område beliggende langs Randersvej. Lokalplanområdet er afgrænset af Randersvej mod vest, centerområdet Stjernepladsen mod syd og et boligkvarter mod nord og øst. Lokalplanlægningen sker sideløbende med en igangværende helhedsplanlægning af Randersvej.
  Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har ønsket at opstarte planlægningen, der har til formål at erstatte den eksisterende lokalplan 852. På den baggrund udskrev Teknik og Miljø en arkitektkonkurrence i sommeren 2017.
  Delområde 1 i lokalplanen er udlagt til almene boliger, hvor kommunen sælger arealet til boligforeningen, der skal opføre de almene boliger. Ved endelig vedtagelse af lokalplanen gennemføres salget til Brabrand Boligforening. Salget er godkendt i Byrådet den 6. juni 2018.
  Samlet for lokalplanområdet foreslås der en bebyggelse på ca. 6750 m2 og 151 lejligheder fordelt på to delområder af samlet 4200 m2.
  Randbebyggelsen i delområde 1 udgør 3.714 m2, med 114 studielejligheder, og en bebyggelsesprocent på 212 %. Bebyggelsen i delområde 2 udgør ca. 3.000 m2, med 37 boliger- 9 lejligheder under 50 m2, 21 lejligheder over 50 m2 og 7 byhuse. Bebyggelsesprocent for delområde 2 er på 128%.
  Forslag til lokalplan 1090 og forslag til kommuneplantillæg 31 har været fremlagt offentligt fra den 26. september til den 21. november 2018.
  Der er modtaget 30 høringssvar til forslagene. Der omhandler følgende:
  • Øget trafikmængde og utilstrækkelig parkeringskapacitet
  • Løsning for brandredning
  • Generelle gener ved fortætning, herunder indkigsgener, bekymring for privatliv og livskvalitet, forringede lys- og skyggeforhold, værdiforringelse af ejendom, øget støj og forurening
  • Gener ved anlægsperioden
  • Manglende grønne områder
  Teknik og Miljø foreslår, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget. Mulighed for brandredning sikres via tildeling af vejret i henhold til privatvejloven.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til lokalplan 1090, blandet boligområde ved Randersvej og Bøgegade, vedtages endeligt,
  At 2) forslag til Kommuneplantillæg nr. 31, blandet boligområde ved Randersvej og Bøgegade, vedtages endeligt,
  At 3) den eksisterende lokalplan 852, ophæves for det område, der omfatter lokalplan 1090, vedtages endeligt,
  At 4) at byrådet tildeler vejret til de private fællesveje, der fungerer som adgangsveje til lokalplanområdet og herunder brandveje. Tildelingen af vejret sker i henhold til privatvejslovens § 26, stk. 2, nr. 2. Tildelingen af vejretter sker uagtet, om der kan opnås aftale med diverse vejejere.  
  At 5) indsigelser og bemærkninger fremkommet under den offentlige høring besvares som angivet i bilag 5.

  Sagens forløb 13-02-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. januar 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 6. marts 2019.
  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. marts 2019.
  10-04-2019 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.

  Bilag

  Lokalplan 1095, Lighthouse X2 – Aarhus Ø – Endelig


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 6. marts 2019.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1095, Lighthouse X2 - Helga Pedersens Gade - Aarhus Ø, samt tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017.

  Resumé
  Lokalplanområdet ligger ved Helga Pedersens Gade, yderst på Aarhus Ø. Området ligger i byzone, er ca. 1,1 ha og var ved planens udarbejdelse kommunalt ejet.
  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et kommunalt konkurrenceudbud, vundet med projektet Lighthouse 2.0 af Anpartsselskabet Light-house United.
  Formålet med lokalplanen er at skabe grundlag for realisering af Lighthouse 2.0’s nedre base. Lighthouse 2.0 højhuset kan opføres efter gældende lokalplan 815 og indgår derfor ikke i planlægning.
  Forslaget til lokalplan nr. 1095 er ikke i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 2017. Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017.
  Der er udarbejdet miljøvurdering.
  Fra 6. juli til den 28. august 2018 har forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport været fremlagt i offentlig høring.  Der er modtaget ca. 332 høringsbidrag, hvoraf 283 bidrag var enslydende.
  Høringsbidragene går primært på byggeriets højde og omfang og den afledte effekt heraf i forhold til skygge, vind og indbliksgener samt værdiforringelse af naboejendomme. Mange høringssvar stiller spørgsmålstegn ved planprocessen, og hvorfor lokalplanen ikke også omfatter Lighthouse X2 tårnet. Endelig er mange høringssvar kritiske i forhold til planlægningens indvirkning på trafikafviklingen og kvaliteten af opholdsarealerne i nærområdet.
  På baggrund af høringsbidragene anbefaler Teknik og Miljø en række ændringer – herunder at højden reduceres, et lavere etagemeterantal, præciseringer vedrørende virksomhedsstøj samt sikring af udsigten fra Ø-linjen.

  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1095 godkendes til endelig vedtagelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017 godkendes til endelig vedtagelse,
  At 3) høringssvar fra den offentlige høring besvares som beskrevet i bilag 4, ” Tematiserede og kommenterede høringsbidrag fra den offentlige høring”.
  At 4) rettelser til Lokalplan nr. 1079 og Tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017 i ændringsnotatet bilag 5 godkendes til endelig vedtagelse.
  At 5) forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag 6 godkendes til endelig vedtagelse.

  Sagens forløb 21-02-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. februar 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 6. marts 2019.
  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. marts 2019.
  27-03-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling, idet udvalget bemærker, at det er tilkendegivet, at der på terræn alene vil blive adgang for flyttebiler, servicekørsel til områdets erhvervsfunktioner i form af arealer til standsning og parkering af køretøjer ved afhentning af erhvervsaffald og varelevering.
   
  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. marts 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold omkring byggebreden.

  Bilag

  Lokalplan 1104, Kongreshotellet på Aarhus Ø - Forslag


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 6. marts 2019.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1104, Kongreshotel - Irma Pedersens Gade - Aarhus Ø samt Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017

  Resumé
  Lokalplanområdet, på ca. 9.370 m², er beliggende ved Irma Pedersens Gade, Bernhardt Jensens Boulevard og Bassin 7 og var ved planens udarbejdelse kommunalt ejet, ubebygget og placeret i byzone.
  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af offentligt udbud, vundet af Anpartsselskabet Bassin 7. Vinderprojektet er efterfølgende bearbejdet i samarbejde med Aarhus Kommune.
  Formålet med lokalplanen er at skabe grundlag for realisering af projektet. Et kongreshotel vurderes at kunne trække gæster og turister til Aarhus og kan understøtte virksomhederne i Aarhus, herunder turisterhvervet.
  Lokalplanforslag nr. 1104 er ikke i overensstemmelse med de konkrete rammer i Kommuneplan 2017. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017.
  Der er udarbejdet miljøvurdering.
  Der er gennemført forudgående offentlig høring i perioden 24. april 2018 til 15. maj 2018, som resulterede i 4 høringsbidrag. Høringsbidragene handler primært om afledte konsekvenser at projektets højde og omfang i form af skyggevirkning, vind, forringet udsigt, indbliksgener og øget trængsel.

  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1104 Kongreshotel - Irma Pedersens Gade - Aarhus Ø godkendes til offentlig fremlæggelse i otte uger,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse i otte uger,
  At 3) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som beskrevet i Bilag 6.

  Sagens forløb 21-02-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-02-2019 Magistraten
  Sagen udsattes i Magistratens møde den 25. februar 2019.
  Behandles som mandag-onsdags sag i forhold til byrådsbehandlingen.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   

  04-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. januar 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Handicaptilgængelighed belyses i udvalgsbehandlingen.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 6. marts 2019.
  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. marts 2019.
  27-03-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. marts 2019.

  Bilag

  Udmøntningsplan for Cykelhandlingsplan 2017


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. februar 2019.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde ændringen i Sønder Allé.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med forbehold for udmøntningsplanens punkt 1.9 om kørsel på cykel i gågaderne og sløjfning af parkeringspladser langs med Sønder Allé, der i dag bruges til vareindlevering for de erhvervsdrivende i området. Venstre havde hellere set midlerne herfra flyttet til en cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg.

  Forslag til udmøntning af projekter under Cykelhandlingsplanen 2017

  Resumé
  Indstillingen indeholder udmøntningsplan for Cykel-handlingsplan 2017.
  Den vedlagte udmøntningsplan (bilag 1) indeholder for-slag til projekter, der anbefales realiseret indenfor den samlede afsatte ramme på 81,7 mio. kroner over de næste tre år i perioden 2019-2021.
  Der er lagt vægt på at realisere en række projekter, der har haft en stor bevågenhed blandt byens borgere, og som generelt vil forbedre cyklisternes vilkår. Herunder kan bl.a. nævnes:
  • Forbedrede cykelfaciliteter langs Nørregade og Nørre Allé
  • Forbedring af vedligeholdelsen i forhold til cykel-handlingsplanens hovedrutenet
  • Forbedrede cykelforbindelser til oplandsbyerne
  • Flere og bedre cykelparkeringspladser
  • Indsatser, der generelt forbedrer fremkomme­ligheden og sikkerheden for cyklister  

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Udmøntningsplan for Cykelhandlingsplanen vedtages som grundlag for disponering af de 81,7 mio. kr., der er afsat i henhold til budgetforligene 2013/2016, 2014/2017, 2016/2019 og 2018/2021.
  At 2) Af de 81,7 mio. kr. godkendes der tillægsbevillinger til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 9,2 mio. kr. til to supercykelsti-projekter som beskrevet i afsnit 7.

  Sagens forløb 03-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  07-01-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. januar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 18. december 2018.
  Rådmand Kristian Würtz, rådmand Rabih Azad-Ahmad, Camilla Fabricius og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  16-01-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 16. januar 2019.
  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
  06-02-2019 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat på besvarelse af udvalgets spørgsmål.
  18-02-2019 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  20-02-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 20. februar 2019.
  27-02-2019 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Heidi Bank kunne tiltræde indstillingen med forbehold for udmøntningsplanens punkt 1.9 om kørsel på cykel i gågaderne og sløjfning af parkeringspladser langs med Sønder Allé, der i dag bruges til vareindlevering for de erhvervsdrivende i området. Venstre havde hellere set midlerne herfra flyttet til en cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg.
  Keld Hvalsø Nedergaard og Liv Gro Jensen tog forbehold.
  Almaz Mengesha kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Ango Winther og Jan Ravn Christensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. februar 2019.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde ændringen i Sønder Allé.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med forbehold for udmøntningsplanens punkt 1.9 om kørsel på cykel i gågaderne og sløjfning af parkeringspladser langs med Sønder Allé, der i dag bruges til vareindlevering for de erhvervsdrivende i området. Venstre havde hellere set midlerne herfra flyttet til en cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg.


  Bilag

  Anlægsprogram for trafikal infrastruktur 2019 - 2022


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. februar 2019.
  Anlægsprogrammet fastlægger investeringer i trafikal infrastruktur for 2019 og giver et foreløbigt bud på en prioritering for 2020-2022.

  Resumé
  Denne indstilling omfatter de planlagte investeringer i infrastruktur i 2019. En række store projekter som statslige investeringer og de store byudviklingsprojekter finansieres uden for anlægsprogrammet og beskrives derfor ikke her.
   
  Projekter under anlægsprogrammet er således kommunale investeringer i at forbedre mobilitet, bymiljø, sikkerhed og tryghed i byen for både borgere og erhverv.
   
  Indstillingen omfatter primært en række mindre projekter, der skal tages politisk stilling til på baggrund af nærværende indstilling. I prioriteringen af disse projekter indgår fællesrådenes ønsker samt Teknik og Miljøs anbefalinger til forbedring af den trafikale infrastruktur.
   
  Herudover omfatter anlægsprogrammet nogle store investeringer, der besluttes særskilt. For disse anlæg giver nærværende indstilling blot en status.
   
  Endelig beskriver nærværende indstilling tidsmæssige forskydninger af en given bevilling til trafikal infrastruktur.
   
  Den samlede bruttoramme til investeringer i trafikal infrastruktur er ca. 1.130 mio. kr. over de næste fire år. Ca. 369 mio. kr. forventes at ligge i 2019, hvoraf 55 mio. kr. udmøntes til mindre anlægsprojekter.
   
  Teknik og Miljø anmoder om bemyndigelse til at gennemføre åstedsforretninger for projekterne i anlægsprogram 2019.

  Indstilling
  At 1) At kapitalbevillingerne for 2019 udmøntes som foreslået, jf. afsnit 5.
   
  At 2) Det samlede anlægsprogram for trafikal infrastruktur for 2019-2022 tages til efterretning.
   
  At 3) Flytning af rådighedsbeløb godkendes i henhold til oversigten i afsnit 7.
   
  At 4) Teknik og Miljø bemyndiges til at gennemføre åstedsforretninger for anlægsprojekterne i det aktuelle anlægsprogram for trafikal infrastruktur.

  Sagens forløb 31-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at anlægsrammen for Aarhus Kommune er under pres. Såfremt det samlede anlægsniveau overskrider rammerne, kan det blive nødvendigt med en prioritering af allerede godkendte anlægsprojekter. Aarhus Kommunes vedtagne anlægsbudget 2019 er på i alt 1,250 mia. kr. Det ajourførte anlægsbudget, som følge af Forventet Regnskab 2018, er på 2,208 mia. kr.
   I nærværende indstilling frigives anlægsmidler på 2,0 mio. kr. til anvendelse i 2019. I forhold til det vedtagne budget for 2019 forventes som følge af nærværende indstilling et merforbrug på 2,0 mio. kr.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  04-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 4. januar 2019 i overensstemmelse med påtegning af 31. januar 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   

  20-02-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. februar 2019.
  27-02-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Ango Winther og Jan Ravn Christensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. februar 2019.

  Bilag

  Udmøntning af midler til Kollektiv trafik


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. februar 2019.
  Udmøntning af midler til kollektiv trafik bl.a. set i lyset af reduktioner i Region Midtjyllands buskørsel.
   


  Resumé
  Teknik og Miljø har udarbejdet et konkret forslag til udmøntning af afsat pulje på 50 mio. kr. Forslaget indebærer løsninger bl.a. som følge af reduktionerne i Region Midtjyllands buskørsel.
  Forslaget giver også ekstra køreplantid i den eksisterende bybuskørsel på grund af manglende fremkommelighed i midtbytrafikken.
  Gennemføres Teknik og Miljøs forslag til udmøntning af de afsatte 50 mio. kr., forventes puljen at kunne strække over de kommende ca. syv år. Disse tiltag kan træde i kraft med virkning fra køreplanskiftet sommeren 2019.
  Det vil være muligt at igangsætte andre tiltag end foreslået, dog først med virkning fra sommeren 2020. Hvis de årlige driftsudgifter øges med andre tiltag, vil de samlede tiltag få et kortere perspektiv end syv år.
  Finansieringen af de igangsatte driftstiltag indgår ikke i det normale driftsbudget til kollektiv trafik. Hvis tiltagene derfor skal opretholdes, når de 50 mio. kr. er opbrugt, skal der findes ny finansiering eller gennemføres kørselsreduktioner.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslaget til udmøntning af puljen til kollektiv trafik tiltrædes.
  At 2) der herunder gives en kapitalbevilling på 1,5 mio. kr. til etablering af busendestation i Sabro.
  At 3) Teknik og Miljø i god tid inden den afsatte pulje er opbrugt, fremsender en evaluering til Byrådet af de igangsatte tiltag.

  Sagens forløb 31-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten
  Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at anlægsrammen for Aarhus Kommune er under pres. Såfremt det samlede anlægsniveau overskrider rammerne, kan det blive nødvendigt med en prioritering af allerede godkendte anlægsprojekter. Aarhus Kommunes vedtagne anlægsbudget 2019 er på i alt 1,250 mia.kr. Det ajourførte anlægsbudget, som følge af Forventet Regnskab 2018, er på 2,208 mia.kr.
  I nærværende indstilling frigives anlægsmidler på 1,5 mio. kr. til anvendelse i 2019. I forhold til det vedtagne budget for 2019 forventes som følge af nærværende indstilling et merforbrug på 1,5 mio. kr.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  04-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. januar 2019 i overensstemmelse med påtegning af 31. januar 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Der udarbejdes vurderinger af alternative forslag til investeringer i fremkommelighed til udvalgsbehandlingen.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Thomas Medom, Camilla Fabricius og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   

  20-02-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. februar 2019.
  27-02-2019 Teknisk Udvalg
  Heidi Bank, Keld Hvalsø, Liv Gro Jensen og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog tog forbehold.
   
  Ango Winther og Jan Ravn Christensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. februar 2019.

  Bilag

  T-kryds ved Mindet


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. februar 2019.
   
  Ombygning ved Mindet/Hack Kampmanns Plads (DOKK1) til T-kryds.

  Resumé
  Mindet/Hack Kampmanns Plads foreslås ombygget til T-kryds, med henblik på at skabe en mere direkte forbindelse til de bynære erhvervsområder på havnen, samt sikre adgang til DOKK1 fra Kystvejen.
  Det konkrete forslag til indretning af Mindet/Hack Kampmanns Plads som et T-kryds tager afsæt i, at der ikke må ske tilbagestuvning af trafik på tværs af letbaneskinnerne, at der ikke må ske tilbagestuvning i ligeud-banen ved venstresving fra Europaplads til Mindet samt i, at der opretholdes fuld adgang til ejendommene på Mindet. Krydset indrettes derfor med to sæt steler, således, at der er vendemulighed for bilister, der kører frem mod området, når der er lukket for gennemkørsel.
  I en forsøgsperiode på et år lukkes der for gennemkørsel mellem kl. 6:30-9:30 og 14:30–18:00.
  Anlægsprojektet på Mindet foreslås finansieret med midler fra restbevillingen til forlægning af Herredsvej.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Teknik og Miljø bemyndiges til at detailprojektere Mindet/Hack Kampmanns Plads som T-kryds med hæv/sænkbare steler, og til efterfølgende at udføre projektet.
  At 2) Teknik og Miljø bemyndiges til forsøgsvist i et år at lukke for gennemkørsel mellem 6:30–9:30 og 14:30–18:00, samt i samarbejde med Østjyllands Politi og Aarhus Havn evt. at justere tidspunkterne for gennemkørsel i forsøgsperioden og efter endt forsøgsperiode at fastlægge de endelige tidspunkter for åbning.
  At 3) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til projektering og ombygning af T-kryds ved Mindet godkendes og finansieres af restbevillingen til forlægning af Herredsvej.

  Sagens forløb 31-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at anlægsrammen for Aarhus Kommune er under pres. Såfremt det samlede anlægsniveau overskrider rammerne, kan det blive nødvendigt med en prioritering af allerede godkendte anlægsprojekter. Aarhus Kommunes vedtagne anlægsbudget 2019 er på i alt 1,250 mia. kr. Det ajourførte anlægsbudget, som følge af Forventet Regnskab 2018, er på 2,208 mia. kr. I nærværende indstilling frigives anlægsmidler på 4,975 mio. kr. til anvendelse i 2019. I forhold til det vedtagne budget for 2019 forventes som følge af nærværende indstilling et merforbrug på 4,975 mio. kr.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  04-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. februar 20169 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 10. januar 2019 i overensstemmelse med påtegning af 31. januar 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og Camilla Fabricius tog forbehold på grund af økonomien.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold.
  Der udarbejdes yderligere oplysninger om antal cyklister.
  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  20-02-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. februar 2019.
  27-02-2019 Teknisk Udvalg
  Heidi Bank, Keld Hvalsø, Liv Gro Jensen og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog tog forbehold.
   
  Ango Winther og Jan Ravn Christensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. februar 2019.
   

  Bilag

  Udskiftning i udvalg og bestyrelse


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af  4. marts 2019.
  Sagerne 1 og 31 blev behandlet sammen.
  Alternativet ønsker at afgive poster i udvalg og bestyrelse.

  Resumé
  Alternativet ønsker at afgive posterne i Kulturudvalget samt i Midttrafiks bestyrelse og repræsentantskab.
  Det har en række nærmere beskrevne konsekvenser i relation til posterne, som det indstilles, at Aarhus Byråd godkender.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Liv Gro Jensen (Alternativet) pr. 7. marts 2019 udtræder af Kulturudvalget, og Mette Bjerre (SF) indtræder i stedet.
  At 2) Liv Gro Jensen (Alternativet) pr. 7. marts 2019 udtræder af Midttrafiks bestyrelse og repræsentantskab, hvor Ango Winther (Socialdemokratiet) indtræder i stedet.

  Sagens forløb 04-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 26. februar 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af  4. marts 2019.
  Sagerne 1 og 31 blev behandlet sammen.

  Bilag