Vælg

Referat Aarhus Byråd 03-04-2019

  Etablering af Multihus Hjortshøj


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 1. april 2019.
  Med indstillingen gives kommunegaranti og tilskud til et lokalt forankret multihus i Hjortshøj ved Virupskolen.

  Resumé
  Hjortshøj er et lokalområde i vækst, hvor der er behov for idrætsfaciliteter. Den lokale skole Virupskolen mangler faciliteter til at kunne undervise alle skolens elever i idræt, og borgere i Hjortshøj ønsker faciliteter til et aktivt fritidsliv.
  Derfor arbejder Fonden Multihus Hjortshøj på et projekt med etablering af et fælles samlingssted for alle borgere i Hjortshøj, hvor der skal være plads til idræt i skoletiden og en bred vifte af tilbud inden for idræt og kultur i foreningstiden.
  Projektet har stor opbakning i Hjortshøj og gennemføres med støtte fra Aarhus Kommune.
  For at projektet kan realiseres er der behov for en kommunegaranti på op til 13,5 mio. kr., en 30-årig grundlejeaftale og et tilskud på ca. 11,9 mio. kr. fra Aarhus Kommune, der suppleres med yderligere 1,0 mio. kr., som Børn og Unge reserverer til at afholde snitfladeudgifter mellem byggeriet af multihuset og modernisering af Virup Skole.
  Der tages forbehold for myndighedsgodkendelse af anlægsprojektet.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Kultur og Borgerservice i 2019 stiller en kommunegaranti til et nyt multihus i Hjortshøj til et lån på op til 13,5 mio. kr.
  At 2) Børn og Unge i forbindelse med projektet indgår en vederlagsfri 30-årig grundlejeaftale med Fonden Multihus Hjortshøj.
  At 3) Børn og Unge overfører 5,7 mio. kr. til Kultur og Borgerservice i form af Børn og Unges tilskud til etablering af idrætsfaciliteter ved Virupskolen finansieret af kapitalisering af mindreudgifter til leje af og transport til eksterne idrætslokaler. At
  4) Børn og Unge yderligere reserverer 1 mio. kr. til at afholde snitfladeudgifter mellem byggeri af multihuset og modernisering af Virupskolen ved, at der gives tillæg til anlægsbevillingen til helhedsplan for Virupskolen og frigives rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2019 finansieret af KB til idrætsfaciliteter.
  At 5) der gives anlægsbevilling til Kultur og Borgerservice på 11,9 mio. kr. og rådighedsbeløb frigives i 2019, så op til 11,9 mio. kr. kan udbetales som tilskud til etablering af multihus i Hjortshøj.
  At 6) der i forbindelse med skolens brug af multihusets idrætsfaciliteter til idrætsundervisning m.v. indgås en brugsaftale mellem Børn og Unge og Fonden Multihus Hjortshøj om et driftstilskud på 200.000 kr. årligt.

  Sagens forløb 28-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at anlægsrammen for Aarhus Kommune er under pres. Hvis det samlede anlægsniveau overskrider rammen, kan det blive nødvendigt med en prioritering af allerede godkendte anlægsprojekter. Aarhus Kommunes vedtagne anlægsbudget 2019, som svarer til Aarhus Kommunes andel af kommunernes samlede anlægsramme for 2019, er på i alt 1,250 mia. kr. Aarhus Kommunes ajourførte anlægsbudget, som følge af Forventet Regnskab 2018, er på 2,208 mia. kr.
  I nærværende indstilling frigives 12,9 mio. kr. til anvendelse i 2019. I forhold til det vedtagne budget for 2019 forventes, som følge af nærværende indstilling, et merforbrug på 11,9 mio. kr.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  01-04-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 1. april 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling  samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 28. marts 2019 i overensstemmelse med påtegning af 28. marts 2019 fra Borgmesterens Afdeling
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 1. april 2019.

  Bilag

  Indstilling på baggrund af forslag fra S, RV og ALT om klimapolitisk fødevarestrategi


  Beslutning Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.
  Beslutningsforslag fra S, RV og ALT
   
  En ny klimapolitisk fødevarestrategi - Plantebaseret valgmulighed i alle kommunale køkkener
   
  Baggrund
  Klimaforandringerne bliver mere og mere presserende, og vi ser allerede nu, hvordan orkaner, oversvømmelser og hedebølger bliver hyppigere og mere ekstreme.
   
  I 2015 indgik Danmark klimaaftalen i Paris, hvor vi forpligtede os til at nedbringe vores CO2-udledninger med et mål om at bremse de hastige temperaturstigninger. Indtil videre har Danmark ikke været hurtige nok og har faktisk klaret det værre, end hvad vi internationalt kan markedsføre os på. Vi er faktisk det 5. mest CO2-udledende land i Europa.
   
  Aarhus byråd har vedtaget en fremtids sikret vision om at Aarhus kommune skal være CO2 neutral i 2030. Det er et vanskeligt og visonært mål, som skal sikre at vi er en by for alle og med plads til alle. Vi er sammen med resten af Danmark er langt fremme på bl.a. vindenergi, men vi kan og bør gøre langt mere for klimaet i forbruget og produktionen af kød, der er en af de største klimasyndere. Formand for regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi med Flemming Besenbacher som formand, har anvist at vi både som land, men også som bysamfund er nødt til at handle.
   
  Vi har længe vidst, at kød (samt andre animalske fødevarer) giver et enormt klimaaftryk, og her har vi som kommune et ansvar, som vi bør handle på. FN’s Klimapanel konkluderer i en rapport fra oktober, at der skal sættes markant mere ind i alle sektorer for at sænke CO2-udledningen og nå målet om maks. 1,5 grad stigning. Det gælder også landbruget, som i Danmark står for knap 21 procent af landets samlede udslip af drivhusgasser. Alene køer og svin står for knap 19 procent af det samlede udslip.
   
  Danmark er et af verdens mest kødspisende lande, idet hver dansker i gennemsnit spiser 52 kilo kød om året. Det viste en undersøgelse i 2016.
   
  Danmark er desuden Europas mest opdyrkede land og det land i verden, der producerer mest kød per indbygger. 80 procent af vores landbrugsjord bruges til at dyrke foder til landbrugsdyr, mens kun 10 procent bruges til at dyrke planteføde til mennesker.
   
  Som kommune kan vi være med til at gøre en vigtig indsats for at sænke klimapresset via vores fødevarepolitik.
   
  I hele Danmark serveres der dagligt op mod 800.000 måltider årligt i det offentlige. Mange af dem i Aarhus. Som kommune bør vi hæve ambitionerne for at skabe en mere klimavenlig kost og samtidig give borgerne mulighed for at vælge plantebaserede måltider, hvad enten motivationen er de positive effekter for klimaet, miljøet eller sundheden. Vi ved at rigtig mange aarhusianske køkkener allerede er meget langt fremme, har gode tal på klimakøkkendagsorden. Det anerkender vi, og ønsker at tage deres erfaringer endnu længere.
   
  Forslag: Plantebaseret valgmulighed til alle borgere i Aarhus Kommune
  Vi foreslår, at alle offentlige institutioner som skoler, daginstitutioner, plejehjem og medarbejderkantiner i kommunen tilbyder borgerne en plantebaseret valgmulighed. Disse plantebaserede måltider skal desuden henholde sig til Aarhus kommunes i forvejen visionære politik om økologi og langt mindre madspild, og derfor så vidt muligt være økologiske og basere sig på lokale råvarer i sæson.
   
  Dette er en vej, som Københavns Kommune har valgt at gå, da Borgerrepræsentationen med et stort flertal i foråret besluttede at øge andelen af plantebaseret mad i kommunen.
   
  Der er bred opbakning i befolkningen til mere plantebaseret mad i det offentlige. 46% af danskerne mener, at det altid bør være muligt at kunne vælge et vegetarisk måltid i de offentlige køkkener, ifølge Coop Analyse 2018. Halvdelen af danskerne (51%) ønsker at spise mindre kød, og flere og flere, især unge, skærer ned på kødet i deres dagligdag. Vi tror på at med et dagligt og reelt tilbud om plantebaseret måltid, vil Aarhus kommune nå endnu tættere på at bliver CO2 neutral i 2030.
   
  På Randers Hospital har der været positiv respons i forbindelse med at tilbyde patienter vegetarmenuer. Her vælger hver femte patient det grønne måltid, og det er især på grund af de sundhedsmæssige fordele. Så ikke kun klimadagsordenen er en god årsag til at skære ned på kødet. Forskning viser, at en plantebaseret kost dækker kroppens ernæringsmæssige behov og endda har sundhedsmæssige fordele.
   
  Opgørelse over det kommunale forbrug af kød og andre fødevarer
  Vi foreslår også, at der laves årlige opgørelser over kommunens samlede forbrug af kød og andre fødevarer, så vi dermed kan få et samlet billede af det nuværende forbrug og sammenligne forbruget over tid. Dette er også en forudsætning for at sætte eventuelle fremtidige mål om at reducere kommunens kødforbrug.
   
  Aarhus kommune vil med dette forslag yde et skelsættende bidrag til en bæredygtig fødevarestrategi og til begyndelsen på de strukturelle forandringer, som må og skal til for at bremse klimaforandringerne, og samtidig bibringe endnu et skridt om de samlede mål sat af Aarhus Byråd for Aarhus kommune om nedbringe til at være CO2 neutral i 2030.
   
  Forslag:
  • Alle institutioner og kantiner i Aarhus Kommune skal tilbyde borgerne en fast mulighed for et plantebaseret måltid.
  • Andelen af plantebaseret mad skal øges i de kommunale køkkener.
  • At der i forbindelse med indsatsen laves nye måling af madspildet og dermed en opkvalificering af magistratsafdelingernes køkken og indkøbspersonale
  • Vi skal lave årlige opgørelser over det samlede forbrug af kød, mejeriprodukter og andre fødevarer.
   
  Forventninger:
  At andelen af økologiske, lokale og sæsonbaserede fødevare vil stige markant, således at andelen af sølv og bronzemærkede institutioner, plejecentret og kantiner vil stige. At hele tiltaget finanseres ved mindre kød.
   
  Links
  Concito (anbefaling af plantebaseret mad):
  https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/babf8d9b-aace-414a-999f- 818a1a5951fa/1467c25f-b494-4c38-9f99- 11a139e333b3/Attachments/20661537-27778280-1.PDF
   
  København Kommunes forslag:
  https://www.kk.dk/indhold/borgerrepraesentationens-modemateriale/31052018/edoc-agenda/babf8d9b-aace-414a-999f- 818a1a5951fa/3003aa4a-1493-401a-8be3-abce03ff643b
   
  FN’s Klimapanel rapport:
  http://www.ipcc.ch/report/sr15/
   
  Coop Analyse (flere og flere skærer ned på kødet):
  https://coopanalyse.dk/analyse/02_246-vegetar-no2/
   
  Dansk Vegetarisk Forening (Randers hospitalsmad):
  https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/dansk-vegetarisk-forening-groen-mad-skal-tilbydes-i-offentlige
   
  FT borgerforslag:
  https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00131
   
  DR (DK et af verdens mest kødspisende land):
  https://www.dr.dk/nyheder/indland/grafik-danmark-er-et-af-verdens-mest-koedspisende-lande
   
  Forslaget stilles af:
  Alternativet: Liv Gro Jensen
  Det Radikale Venstre: Eva Borchorst Mejnertz
  Socialdemokraterne i Aarhus Byråd: Camilla Fabricius
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
  Indstilling på baggrund af forslag fra ALT., S og RV om klimapolitisk fødevarestrategi
   
  I forlængelse af Aarhus Kommunes økologiomlægning, hvor målet om 60 % økologi i fødevareindkøbet inden 2020 er nået.


  Resumé
  Denne indstilling baserer sig på beslutningsforslaget ”En ny klimapolitisk fødevarestrategi - Plantebaseret valgmulighed i alle kommunale køkkener” (bilag 1), stillet af Alternativet, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. Beslutningsforslaget blev behandlet på Byrådsmøde d. 12. december 2018.
  Baggrunden for forslaget var, at ved at lave en mere ambitiøs klimapolitisk fødevarestrategi for Aarhus Kommune, ville vi bidrage yderligere til at sænke klimaaftrykket, ved at sænke kødindtaget og øge andelen af plantebaseret mad i de offentlige måltider.
  Borgmesterens afdeling foreslår, at Aarhus Kommune i stedet arbejder videre med også at tænke klimaaftryk ind i forlængelse af den økologiske omlægning. Her er nogle af principperne netop, at der indkøbes og spises mindre kød og flere vegetabilske råvarer. Økologiomlægningen er gennemført indenfor eksisterende driftsbudgetter gennem kompetenceudvikling af medarbejderne og et større fokus på økologi, og dermed indkøbet af fødevarer, ved at fokusere på mere grønt, mindre kød og mindre madspild. I forlængelse heraf kan der fremadrettet også sættes større fokus på klimaaftryk. Der er ikke i dag pålidelige og let anvendelige mål for madens klimaaftryk, men på sigt bør det overvejes at fastsætte måltal for reduktion af klimaaftrykket.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet afviser beslutningsforslaget: ”En ny klimapolitisk fødevarestrategi - Plantebaseret valgmulighed i alle kommunale køkkener”
  At 2) Der indenfor rammerne af økologiomlægningen og i samarbejde mellem Indkøb og Udbud, afdelingerne og Klimasekretariatet arbejdes med hvordan klimaaftryk kan tænkes ind i forlængelse af den eksisterende økologiomlægning,
  At 3) Der primo 2021 rapporteres til Byrådet herom med et oplæg til drøftelse af, om der kan fastsættes egentlige mål for reduktion af madens klimaaftryk.

  Sagens forløb 12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes sammen med præcisering til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  19-03-2019 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 19. marts 2019.
  Udtalelser fra afdelinger vedlægges byrådsbehandlingen.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad henholder sig til det oprindelige forslag.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.
  08-05-2019 Økonomiudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling på baggrund af forslag fra EL om pause i aktiveringspligten


  Beslutning Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.
  Beslutningsforslag fra EL
   
  Baggrund:
  Flygtninge i Danmark mistede for tre år siden retten til at holde ferie. Da den såkaldte integrationsydelse blev indført, skærpede regeringen kravene, sådan at man som flygtning aldrig har ret til ferie. Enten er man på sprogskole, i aktivering eller til møde i jobcentret eller andet sted i kommunen – eller også har man arbejde og er i gang med at optjene retten til ferie.
   
  Det er så afgjort ikke rimeligt, at forældre, fordi de er flygtninge, ikke har mulighed for at holde ferie sammen med deres børn. Og det er altså heller ikke rimeligt at nægte børn at have ferie sammen med deres forældre. Derfor stiller Enhedslisten dette forslag:
   
  Forslag:
  For flygtninge ophæves aktiveringspligten i to uger hver sommer og samlet 2 uger i julen 2019. Således at der heller ikke indkaldes til møder, og ikke er sprogundervisning eller anden obligatorisk aktivitet i to givne uger hver sommer.
   
  Effekt:
  Det vil være meget gavnligt, at forældreskabet styrkes i disse familier. Det er godt for børnene at have mulighed for at holde ferie sammen med deres forældre og dermed opleve dem på en anden måde end i hverdagen. Det er på mange niveauer meget givtigt, og det er i øvrigt en god dansk tradition og værdi, at familierne holder ferie sammen.
   
  Der er tale om en friholdelse af indsatser og kontrol. Dette betyder noget for den kontrakt, der skal laves med f.eks. sprogcentret, og planlægningsmæssigt har det givet vis en konsekvens. Vi kender ikke alle mellem regninger, men det bedste bud er at der bliver tale om en besparelse.
   
  Keld Hvalsø
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra EL om pause i aktiveringspligten.


  Resumé
  Enhedslisten har stillet forslag om pause i aktiveringspligten for flygtninge i perioder i sommer- og juleferie.
  Forslaget har været behandlet i Byrådet den 12. december 2018, hvor forslaget blev henvist til besvarelse i Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  Forvaltningen er enig i, at familietid er godt for alle, men finder ikke, at der er lovhjemmel til pauser i aktiveringen for denne målgruppe.
  Familietid er godt for alle og der er tidligere erfaring med – i et samarbejde med interesseorganisationer – at kombinere aktivering med familiemæssige aktiviteter, f.eks. i forbindelse med sommerskole/-aktiviteter.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Forlaget ikke vedtages ud fra en vurdering af, at der ikke er lovhjemmel hertil.

  Sagens forløb 12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  13-03-2019 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslaget besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
  21-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 13. marts 2019.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.
  10-04-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Anette Poulsen, Lone Hindø, Steen Bording Andersen, Gert Bjerregaard og Knud N. Mathiesen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø og Sander Jensen kunne ikke tiltræde indstillingen, men henholdt sig til det oprindelige forslag.

  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling om at afvise forslaget i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 10. april 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe henholdt sig til deres oprindelige forslag.

  Bilag

  Indstilling på baggrund af ændringsforslag fra EL om forslag fra RV om nedsættelse af uafhængig faglig revisionsenhed på myndighedsområdet


  Beslutning Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.
  Ændringsforslag til beslutningsforslag fra Det Radikale Venstre, om at iværksætte ekstern faglig revision af forvaltningen af kommunens myndighedsområder.
  Enhedslisten støtter forslaget fra Det Radikale Venstre. Men som muligt alternativ - noget mindre og billigere - foreslår vi nedenstående:
  Byrådet beslutter at iværksætte ekstern faglig revision af forvaltningen af kommunens myndighedsområder.
  Den faglige revision følger de kriterier og fremgangsmåder, som er præsenteret i forslag fra Det Radikale Venstre. Den faglige revision udføres af revisionsfirma med egnet faglig kapacitet.
  Omfanget – antallet af reviderede sager – kan være 20 pr. år.
  Sagerne udvælges efter begrundet indstilling fra brugerorganisationerne.
  Revisionsrapporter og revisionens handlingsforslag sættes til debat i et dertil nedsat forum med repræsentanter for de indstillende brugerorganisationer og derefter i social- og beskæftigelsesudvalget.
  Motivering: Dette forslag vil antagelig være mindre omkostnings tungt end forslaget fra Det Radikale Venstre.
  Erfaringerne fra nogle af de 6 revisioner, der er foretaget på baggrund af initiativet fra dialoggruppen Børn med Handicap udsiger, at revision ud fra egnede kriterier kan identificere en del problemer i sagsbehandlingen.
  Det vil være nærliggende, at brugerorganisationernes begrundelser for at indstille en sag til revision inddrages i den enkelte revision, i tilknytning til de generelle faglige kriterier, som er præsenteret i forslag fra Det Radikale Venstre.
  De bedste hilsner Keld Hvalsø
  Tlf.28245824
  Byrådsmedlem i Århus
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
  Indstilling på baggrund af ændringsforslag fra EL om forslag fra RV om nedsættelse af uafhængig revisionsenhed på myndighedsområdet


  Resumé
  På byrådsmøde den 16. januar 2019 blev forslag fra Det Radikale Venstre om etablering af en uafhængig faglig revisionsenhed på myndighedsområdet behandlet. Forslaget blev ikke tiltrådt.
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe fremsatte til mødet et ændringsforslag indeholdende, at en faglig revision af forvaltningen af kommunens myndighedsområder foretages af et eksternt revisionsfirma, og at der årligt revideres 20 sager. De øvrige kriterier og fremgangsmåder, som fremgår af forslaget fra Det Radikale Venstre, fastholdes. Ændringsforslaget er vedlagt som bilag 1.
  Det indstilles, at ændringsforslaget ikke tiltrædes.

  Indstilling
  Det indstilles,
  at 1) byrådet ikke tiltræder ændringsforslag om iværksættelse af en ekstern faglig revision af forvaltningen af kommunens myndighedsområder.

  Sagens forløb 12-03-2019 Flere afdelinger
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Børn og unge samt Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
  21-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs samt Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 12. marts 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.

  Bilag

  Indstilling på baggrund af forslag fra KF om eventuel visionsplan for Aarhus midtby


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.
  Beslutningsforslag fra Det Konservative Folkeparti
   
  Det Konservative Folkeparti foreslår, at byrådet igangsætter arbejdet med en strategi- og visionsplan for vores midtby. Den seneste tid har der været en række forskellige debatemner i byrådssalen med det indre Aarhus som omdrejningspunkt, senest i forbindelse med debatten om bilfri søndage og parkering.
   
  Det Konservative Folkeparti har den holdning, at alle elementerne bør sættes i sammenhæng og foreslår derfor, at:
   
  1. Byrådet igangsætter en strategisk visionsproces for udviklingen af det indre Aarhus med fokus på:
   
  • Detailhandel og afledte arbejdspladser.
  • Øget brug af tagflader inspireret af Salling Rooftop.
  • Belægning, begrønning og belysning.
  • Mobilitet, parkeringsanlæg, shuttlebusser.
  • Kultur- og gadeliv.
  • Beboelse.
   
  2. At visionsprocessen indledes med en visionskonference med Aarhus Kommune som vært, hvor relevante erhvervs- og detailforeninger, kulturinstitutioner, turistforening, interesserede borgere etc., inviteres med.
   
  En stærk detailhandel
  Et vigtigt element i midtbyens liv er detailhandelen. Den er med til at skabe omsætning og er en afgørende del af byens attraktionsværdi. Mange af byens gæster tiltrækkes af vores rige og mangfoldige handelsliv. Vi skal sikre gode vilkår for, at netop detailhandelen kan udvikle sig positivt i fremtiden, og vedblive at bidrage til et levende strøg og byrum. Inden for kommunegrænsen bidrager detailhandelen med i omegnen af 6000 ufaglærte jobs, som ikke i stor grad kan overføres til andre brancher, hvis tendensen til et fald i detailhandelen forsætter, i takt med at danskerne handler mere på nettet. Det Konservative Folkeparti ser derfor en styrkelse af detailhandelen som et afgørende element i en diskussion om, hvordan vores midtby skal udvikle sig i fremtiden. Det handler om udvikling af strøget, latinerkvarterets fremtid, Bruunsgade og Jærgergårdsgade, overdækningen af banegraven og sammenhængen mellem disse.
   
  Fremtidens infrastruktur
  Traditionelt set har vi som by stort fokus på vores infrastruktur. Uanset, om man er tilhænger af mere asfalt eller ej, så er der ingen tvivl om, at det øgede pres på vores veje i bykernen stiller større krav til, at vi løser de fremkommelighedsproblemer byens borgere og gæster oplever. Der er for Det Konservative Folkeparti ingen tvivl om, at det er et spørgsmål om tid, før vi begynder at se en yderligere begrænsning i fremkommeligheden i midtbyen, og de problematikker ønsker vi allerede nu at imødekomme med en diskussion om fremtidens infrastruktur. Vi ønsker ikke at lukke midtbyen af for eksempelvis privatbilismen, men vi anerkender, at det med en vis sandsynlighed kan blive en realitet en gang i fremtiden. Det Konservative Folkeparti foreslår derfor, at vi som kommune allerede nu begynder at se på muligheder for etablering af flere parkeringsanlæg under byen, shuttlebusser fra Ring 2 og rundt på Allégaderingen og Letbanens stop ind til midtbyen eller noget helt tredje. For Det Konservative Folkeparti er det afgørende, at byens aktører i høj grad er med til at præge udviklingen – og det gælder også mobiliteten og fremkommeligheden, men også at vi langtidsplanlægger og investerer fornuftigt.
   
  I forlængelse af en praktisk diskussion om vores infrastruktur, er det ligeledes nødvendigt, at vi gør os nogle tanker om, hvordan vi binder vores midtby sammen. Det Konservative Folkeparti ser gerne, at vi får tegnet et billede af en sammenhængende og attraktiv by fra Jægergårdsgade til Latinerkvarteret, mens vi naturligvis bibeholder de unikke karaktertræk, der er i de forskellige kvarterer i midtbyen bl.a. med respekt for den bevarende lokalplan i latinerkvarteret. Udover det, vi normalt tænker som infrastrukturelle udfordringer, skal vi også tage et grundigt blik på den måde, vi skilter på i midtbyen. Bedre skiltning(og skiltning på flere sprog) vil hjælpe både de erhvervsdrivende, turisterne og andre førstegangsbesøgende i vores by til bedre oplevelser i vores by.
   
  Beplantning, belysning og belægning
  En visionsproces må og skal ifølge Det Konservative Folkeparti også indeholde en helt generel diskussion om, hvordan vi indretter vores by. Der er ingen tvivl om, at Aarhus er smuk og dejlig by at opholde sig i, når solen skinner og folk fylder vores parker og restaurationerne langs Åboulevarden, men realiteten er også at vores by kan være grå, kedelig og regnvåd hovedparten af året. Det er naturligvis et vilkår, der følger med, når vi som by er placeret højt på den nordlige halvkugle, men det er ikke et vilkår, som udelukker muligheder for udvikling.
   
  Det Konservative Folkeparti ser gerne, at vi i Ole Rømers hjemby begynder at diskutere, hvordan vi lyssætter vores by og gør Aarhus midtby attraktiv hele året – blandt andet ved brug af belysning. Vi har langs Åboulevarden forsøgt os med lyssætning, som ikke alene guider de gående, men som også bidrager til et hyggeligt og imødekommende byrum. Vi hører ofte om utryghed i nattelivet, og Det Konservative Folkeparti ser derfor ikke alene effektiv lyssætning som en mulighed for at forskønne vores by, men også som en kærkommen lejlighed til at gøre vores by tryggere at opholde sig i i aftentimerne.
   
  Som vores by udvikler sig i højden bliver det tydeligt, at vi har et stort uudnyttet potentiale på byens mange tagflader. Salling Rooftop har sat en ny standard for brugen af det åbne rum og tagflader. Med inspiration fra Salling Rooftop ønsker Det Konservative Folkeparti, at Aarhus Kommune gør det nemt og attraktivt for byens ejendomme at gøre brug af de mange tagkvadratmeter til eksempelvis små cafeer, nyttehaver, oplevelsesrum m.m. Det vil yderligere forskønne vores by, hvis små grønne åndehuller begynder at dukke op rundt omkring på byens tage, ligesom det vil bidrage positivt til by-klimaet og biodiversiteten.
   
  Visioner på tværs
  I sagens natur er en visionsplan for Aarhus midtby ikke blot et politisk anliggende, men en proces som skal inkludere byens kulturinstitutioner, Domsognet, Erhverv Aarhus, Aarhus Håndværkerforening, Visit Aarhus, Aarhus City Forening, Strøgforeningen og Latinerkvarteret. Det Konservative Folkeparti foreslår derfor, at kommunen som samlende figur faciliterer en egentlig visionskonference, hvor nævnte aktører inviteres til at komme deres bud på, hvordan fremtidens midtby skal se ud. Denne konference skal være kickstarten på visionsarbejdet og medvirke til at afdække temaer og områder for det videre arbejde.
   
   
  Det Konservative Folkeparti                   / Marc Perera Christensen
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
  Indstilling på baggrund af forslag fra KF om eventuel visionsplan for Aarhus Midtby.
  Opfølgning på beslutningsforslag fra Det Konservative Folkeparti om at igangsætte arbejde med en strategi- og visionsplan for Aarhus Midtby.


  Resumé Det Konservative Folkeparti har stillet forslag om, at der igangsættes en strategisk visionsproces for Aarhus Midtby – med inddragelse af relevante aktører. På baggrund af forslaget foreslår Teknik og Miljø, at der gennemføres en forundersøgelse, der dels kortlægger de eksisterende planer og politikker med betydning for Aarhus Midtby og dels afdækker de nærmere behov for en eventuel visionsplan for Aarhus Midtby. På baggrund af forundersøgelsen træffer byrådet beslutning om, hvorvidt der skal gennemføres en visionsproces og i givet fald det nærmere indhold heri.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) at der gennemføres en forundersøgelse om behovet for og karakteren af en eventuel visionsplan for Midtbyen.
  At 2) at byrådet på baggrund af forundersøgelsen efterfølgende forelægges et oplæg til drøftelse i forhold til det videre arbejde med en eventuelt visionsplan.

  Sagens forløb 12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  07-03-2019 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  21-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. marts 2019.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.
  29-04-2019 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Byrådets mødeplan 2020


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. marts 2019.

  Indstilling
  Det indstilles, at byrådsmøderne i 2020 ligger følgende datoer:
  22. januar
  5. februar
  26. februar
  11. marts
  25. marts
  15. april
  29. april
  13. maj
  27. maj
  10. juni
  11. juni (torsdag)
  24. juni
  12. august
  26. august
  9. september  (byrådsmøde inkl. 1. behandling af budgettet)
  23. september
  7. oktober (byrådsmøde inkl. 2. behandling af budgettet)
  4. november
  18. november
  2. december
  3. december (torsdag)
  16. december

  Sagens forløb 25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. marts 2019.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. marts 2019.

  Bilag

  Lokalerokade i administrationsbygninger


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 27. marts 2019. 
   
  Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg udarbejder notat.
  Samlet lokalerokade afledt af Teknik og Miljøs og Sociale Forhold og Beskæftigelses flytning til Karen Blixens Boulevard i Gellerup.

  Resumé
  Lokalerokaden er afledt af Teknik og Miljøs og Sociale For-hold og Beskæftigelses flytning af ca. 1.040 medarbejdere til Karen Blixens Boulevard i Gellerup. Afledt heraf flyttes yderligere ca. 1.500 medarbejdere mellem administrationsbygninger eller fra eksterne lejemål.
  Ved planlægningen af flytningerne er der lagt afgørende vægt på at sikre en optimeret og effektiv arealanvendelse i bygningerne.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) lokalerokaden og den i indstillingen og bilag 2 beskrevne økonomi godkendes.
  At 2) Et beløb på 3,9 mio. kr./år finansieres af kassen, med henvisning til, at man med lokalerokaden indfrier en række by strategiske målsætninger, og at omkostningerne herved kun vanskeligt lader sig fordele på konkrete afdelinger.

  Sagens forløb 10-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at det indstilles, at merudgifter på 3, 9 mio. kr. årligt finansieres af kassen. Dette er ikke i overensstemmelse med de økonomiske styringsprincipper. Det sker med henvisning til, at man med lokalerokaden indfrier en række bystrategiske målsætninger, og at omkostningerne herved kun vanskeligt lader sig fordele på konkrete afdelinger. Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  14-01-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. januar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. januar 2019 i overensstemmelse med påtegning af 10. januar 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Bünyamin Simsek rådmand Jette Skive og Mette Skautrup tog forbehold vedrørende økonomien.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
  27-03-2019 Økonomiudvalget
  Camilla Fabricius, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf og Mette Skautrup kunne tiltræde den oprindelige indstilling i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Økonomiudvalget ønsker, at Aarhus Kommune på sigt arbejder med en koncernløsning på bygningsområdet.
  Theresa Blegvad tog forbehold.
  Mette Bjerre var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 27. marts 2019. 
   
  Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg udarbejder notat.

  Bilag

  Kanalstrategi 3.0


  Beslutning Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.

  Resumé
  Kanalstrategi 3.0 er en rammestrategi for Aarhus Kommunes håndtering af henvendelser til og fra borgere, foreninger og virksomheder. Med fire hovedspor og en række centrale indsatsområder udpeger kanalstrategien den overordnede retning for kommunens indsatser i forhold til at fremme de bedste, mest effektive og mest sikre henvendelsesformer. Inden for kanalstrategiens rammer fastlægger hver magistratsafdeling selv de konkrete indsatser, der giver mening lokalt.
  Strategien dækker tidsrummet 2019–2022 og afløser Kanalstrategi 2.0., der blev vedtaget af byrådet i oktober 2014.

  Indstilling
  Det indstilles:
  at 1)  byrådet vedtager Kanalstrategi 3.0.

  Sagens forløb 11-03-2019 Magistraten
  Sagen udsattes i Magistratens møde den 11. marts 2019.
  Der søges udarbejdet en oversigt over de vigtigste kanaler.

  18-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 4. marts 2019.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.
  10-04-2019 Kulturudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Steen Bording Andersen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 10. april 2019.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Forslag til Planstrategi 2019 - Offentlig høring


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.
  Fremlæggelse af Forslag til Planstrategi 2019 og Debatoplæg om temaplaner i offentlig høring i 8 uger.

  Resumé
  I hver valgperiode skal byrådet fremlægge et forslag til planstrategi i offentlig høring forud for en revision af kommuneplanen.
  Med forslag til Planstrategi 2019 lægges op til en delvis revision af kommuneplanen, der primært sker via temaplaner.
  Temaplanlægningen handler i denne byrådsperiode om i alt ti temaplaner:
  • Arealer til alle boligtyper
  • Omstilling til grøn energi
  • Sammenhæng mellem naturområder
  • Landskabet
  • En grønnere by med mere blåt
  • Vedvarende energianlæg – Vindmøller og solenergianlæg
  • Erhvervsarealer
  • Grundvandsredegørelse
  • Detailhandelsplanlægning
  • Oversvømmelse og erosion
  Samtidig med planstrategien offentliggøres et debatoplæg, der omhandler de fem førstnævnte temaer. De sidste fem temaplaner udarbejdes efter særskilte tids- og procesplaner.
  Forslaget til Planstrategi 2019 indeholder blandt andet en redegørelse for planlægningen siden sidst, befolkningsudviklingen, rummeligheden i forhold til nye indbyggere og erhverv i den gældende kommuneplan samt en Lokal Agenda 21-redegørelse.

  Indstilling
  At 1) Forslag til Planstrategi 2019 og Debatoplæg om temaplaner for ”Arealer til alle boligtyper”, ”Omstilling til grøn energi”, ”Sammenhæng mellem naturområder”, ”Landskabet” og ”En grønnere by med mere blåt” fremlægges til offentlig debat i 8 uger.
  At 2) Lokal Agenda 21-redegørelsen offentliggøres som en del af Forslag til Planstrategi 2019.
  At 3) Den foreslåede procedure og debatform tiltrædes.

  Sagens forløb 25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 19. marts 2019.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.
  29-04-2019 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Frikommuneforsøg vedr. nationale test


  Beslutning Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.
  Forslag fra Børn og Unge til ansøgning om frikommuneforsøg vedr. nationale test på folkeskolerne i Aarhus

  Resumé
  Regeringen og KL aftalte i økonomiaftalen for 2019 at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2019-2023, hvor målet er at tilvejebringe ny viden og praktiske erfaringer, der kan bidrage til effektiviseringer, forenklinger og bedre styring. Med dette afsæt har Økonomi- og Indenrigsministeren inviteret kommunerne til at søge om mulighed for at gennemføre nye forsøg.
  MBU ønsker i et frikommuneforsøg at ansøge om dispensation til, at folkeskolerne i Aarhus Kommune har mulighed for at blive fritaget fra deltagelse i de obligatoriske nationale test i indskolingen. Forsøget skal bidrage til at mindske det negative præstationspres på de yngste folkeskoleelever med henblik på, at alle elever trives og motiveres for egen læring.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Magistraten tiltræder, at der ansøges om et frikommuneforsøg, hvor folkeskolerne får mulighed for at blive fritaget fra gennemførelse af obligatoriske nationale test i indskolingen, jf. også vedhæftede ansøgningsskema.

  Sagens forløb 21-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 14. marts 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Mette Skautrup tog forbehold.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.
  10-04-2019 Børn og Unge-udvalget
  Eva Borchorst Mejnertz, Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Mette Bjerre, Lone Norlander Smith kunne tiltræde indstillingen med bemærkningen om, at der fremadrettet skal være særligt fokus pa°, hvordan Aarhus Kommune opfanger sårbare børn og børn med ord- eller talblindhed. Desuden planlægges en opfølgende drøftelse, når den landsdækkende evaluering af de nationale tests afsluttes.
   
  Heidi Bank og Peter Sporleder tog forbehold.

  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. april 2019 har vedtaget med ændringsforslaget fra Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 10. april 2019.
   
  Venstres, det Konservative Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen og ændringsforslaget.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke støtte ændringsforslaget.

  Bilag

  Indstilling på baggrund af forslag fra SF om Charter for Social Nytænkning


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 26. marts 2019.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Beslutningsforslag fra SF
   
  Dér er brug for nytænkning på det sociale område. I stedet for at diskutere hvorvidt der skal flere eller færre penge til bestemte dele af området, bør vi blive bedre til at fokusere på hvad der virker, og sætte mennesket i centrum for vores beslutninger. Der er brug for løsninger, der tager afsæt i forskning, der hvor vores indsats i øjeblikket ikke virker optimalt. Der skal skabes vedvarende forandring på området uden det nødvendigvis er de økonomiske rammer, der skal ændres.
   
  Center For Social Nytænkning og Lind Invest er gået sammen om at udarbejde et charter, der forpligter til fælles tværpolitiske løsninger på socialområdet. Målet er at skabe en fælles platform for nytænkning af de sociale indsatser – en platform der indebærer virksomheder, organisationer og kommuner. De involverede skal arbejde for at undersøge og teste nye indsatser. Charteret bygger på seks søjler; de nye initiativer skal være vidensbaserede, løsningsorienterede, have fokus på mennesker, passe i de eksisterende økonomiske rammer og følges op på.
   
  Fra midten af december starter CFSN for alvor med at samle underskrivere ind til charteret og Aarhus har således muligheden for at være blandt de første blandt landets kommuner, virksomheder og organisationer. Dette har ikke en tilhørende økonomisk udgift, ej heller et partipolitisk sigte. Charteret har ligeledes til hensigt at skabe bedre rammer for nye forsøg og projekter. Danmark har eksempelvis verdens dyreste beskæftigelsesindsats, men ikke verdens bedste resultater. Det ønsker man via charterets søjler eksempelvis at undersøge hos organisationen.
   
  I SF mener vi, at vi skal med at turde tænke nyt, og foreslår derfor at Aarhus Kommune underskriver Charter For Social Nytænkning og fremme og opfordrer til en bred debat der fører til nytænker de nuværende indsatser, der ikke fungerer optimalt.
   
  Læs charteret på www.cfsn.dk
   
  Stillet af Jan Ravn Christensen, Mette Bjerre og Thomas Medom (Ordfører på sagen)
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for  Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Indstilling på baggrund af forslag fra SF om Charter for Social Nytænkning
  RESUME
  På byrådsmødet d. 12. december 2018 fremsatte SF forslag om tilslutning til Charter for Social Nytænkning og opfordrer til bred debat, der fører til, at sociale indsatser kan nytænkes eller videreudvikles (bilag 1).
  Byrådet besluttede, at forslaget fremsendes til behandling i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  Sociale Forhold og Beskæftigelse anbefaler byrådet, at Aarhus Kommune underskriver charteret – men har en opmærksomhed på, at kommunen ikke vil forpligte sig til, at alle tiltag på det sociale område tænkes sammen med charteret (uddybes under afsnit 5).Det anbefales, at Aarhus Kommune bidrager med udvalgte projekter og tiltag.
  Hensigterne i charteret peger i samme retning som den udvikling Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker. Charteret giver også en platform for et styrket samspil med civilsamfundet (virksomheder, borgere, organisationer m.fl.).Charteret er i tråd med den tænkning, der er udfoldet i Aarhus Kommunes medborgerskabspolitik og Kommune Forfra.
   
  INDSTILLING
  At 1) byrådet tiltræder SF’s forslag om at tilslutte sig Charter for Social Nytænkning ift. udvalgte projekter og tiltag.
  At 2) Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter perspektiverne i charteret mhp. at sætte retningen for det videre arbejde med at nytænke de sociale indsatser i Aarhus Kommune.
  At 3) Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter mulighederne for at afvikle en konference, hvor nytænkning af en række af Aarhus Kommunes sociale indsatser kan sættes til debat.


  Sagens forløb 12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  26-02-2019 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslaget besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Fohold og Beskæftigelse.
  07-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 26. februar 2019.
  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. marts 2019.
  26-03-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Sander Jensen, Anette Poulsen, Lone Hindø, Steen Bording Andersen og Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Gert Bjerregaard og Knud N. Mathiesen tog forbehold.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 26. marts 2019.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Trafiksikkerhedsudvalg


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.

  Resumé
  Aarhus kommune er, sammen med Østjyllands Politi og Aarhus Universitetshospital, en vigtig aktør i arbejdet med at forebygge og nedbringe antallet af trafikulykker.
  Der foreslås derfor nedsat et Trafiksikkerhedsudvalg, der bl.a. kan overvåge trafiksikkerhedsindsatsen i kommunen, hjælpe med at prioritere og konkretisere det lokale trafiksikkerhedsarbejde, identificere indsatsområder og støtte op om den nationale trafiksikkerhedshandlingsplan.
  Herved forventes det, at Aarhus Kommune vil blive mere trafiksikker, og indsatsen kan være med til at nedsætte og forebygge antallet af tilskadekomne og dræbte i Aarhus.

  Indstilling
  At 1)  Der nedsættes et Trafiksikkerhedsudvalg i henhold til vedlagte kommissorium.
  At 2)  Udvalget nedsættes som en §17 stk. 4-udvalg
  At 3) Byrådet udpeger Rådmanden for Teknik og Miljø til formand for udvalget samt to repræsentanter fra Teknisk Udvalg til deltagelse i udvalget

  Sagens forløb 13-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesteren Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 1. marts 2019.
  Sammensætningen af udvalget drøftes nærmere.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.

  Bilag

  Kommuneplantillæg nr. 42 – Produktionserhverv på Aarhus Havn, Endelig


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. marts 2019.
  Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 42 Til Kommuneplan 2017. Reservation af arealer på Aarhus Havn til havnerelaterede produktionsvirksomheder samt udlæg af konsekvensområde omkring Aarhus Havn.

  Resumé
  Planloven blev ændret den 15. juni 2017. Et af formålene er at kommunerne i deres planlægning skal tage større hensyn til produktionsvirksomhederne ved at planlægge for områder, der er forbeholdt produktionsvirksomheder med et tilhørende konsekvensområde uden om.
  I konsekvensområdet er det muligt at planlægge for bygninger i områder og højder, hvor påvirkninger med støv, lugt og luftforurening fra produktionsvirksomhederne ligger over grænseværdierne med den afværgeforanstaltning, at bygningen er tæt og har luftindtag under højden, hvor der er forurening. Uden et konsekvensområde kan der ikke planlægges for højhusprojekter i området tæt på havnen.
  Teknik og Miljø foreslår på baggrund af lovændringen at udpege det meste af Aarhus Havn til et område forbeholdt produktionsvirksomheder med et tilhørende konsekvensområde. Aarhus Havn er i forvejen forbeholdt havnerelaterede virksomheder. Ud over egentlige produktionsvirksomheder er den almindelige havnedrift også omfattet af lovens definition på arealer forbeholdt produktionsvirksomheder.
  Forslag til kommuneplantillæg og miljørapport har været offentligt fremlagt fra den 12. december 2018 til den 6. februar 2019. Der ikke er modtaget bemærkninger.
  Erhvervsstyrelsen sendte i juli 2018 et forslag til ændring af Planloven i høring. Lovforslaget er siden delt i tre, og del 3, der omhandler mulighed for, at der ved boliger også kan benyttes afværgetiltag i form af tætte bygninger, er sendt i udvalg. Det videre forløb er usikkert. Teknik og Miljø finder det ikke hensigtsmæssigt at afvente færdigbehandlingen af lovforslaget, da erhvervshøjhusprojekter på havnen derved vil blive sat i stå.

  Indstilling
  At 1) forslag til Tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 godkendes til endelig vedtagelse,
  At 2) forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering vedtages endeligt (som den fremgår af indstillingens afsnit 5.3).

  Sagens forløb 13-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesteren Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 8. marts 2019.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. marts 2019.

  Bilag

  Renovering af pilotblok A17 i Toveshøj


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. marts 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med det ændringsforslag, at der bør indføres et nyt At punkt om, at byrådet indfører skærpet tilsyn med Brabrand Boligforening.
   
  Ændringsforslaget fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe blev forkastet med 17 stemmer imod (Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper), 5 stemmer for (Bünyamin Simsek, Hans Skou, Theresa Blegvad, Knud N. Mathiesen og Mette Skautrup) og 1 undlod at stemme (Liberal Alliance).
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Godkendelse af renovering af pilotblok A17 i Toveshøj, Brabrand Boligforening.

  Resumé
  Byrådet har i september 2016 godkendt skema A for renoveringsprojektet for Brabrand Boligforenings blok A17 i Toveshøj, som én af tre renoverings-pilotblokke.
  På baggrund af boligforeningens oplysninger udgjorde renoveringens anskaffelsessum ved byrådets behandling i 2016 ca. 88 mio. kr.
  Boligforeningen har nu på baggrund af afholdt licitation fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for A17, med en samlet anskaffelsessum på ca. 107 mio. kr. Forskellen i anskaffelsessum på skema A og skema B skyldes, at boligforenin­gen ved skema A ikke har oplyst det fulde beløb.
  Blandt andet med baggrund i den væsentligt højere anskaffelsessum, end hvad kommunen var oplyst ved skema A, sendes skema B til byrådets behandling.
  Boligforeningen har i strid med lovgivningen igangsat renoveringsarbejderne længe før, skema B er fremsendt til Aarhus Kommune. Teknik og Miljø har på den baggrund igangsat en advokatundersøgelse af forløbet omkring blok A17 og Brabrand Boligforenings praksis i byggesager generelt. Byrådet vil blive orienteret om udfaldet af denne undersøgelse, når resultatet foreligger.
  Uagtet dette indstilles det, at byrådet godkender skema B, da det er vurderet, at renoveringen pt. er over halvvejs gennemført, og det vil have betydelige samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis skema B ikke godkendes.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)  Byrådet godkender renoveringsprojektet for A17 i sin helhed med en anskaffelsessum på ca. 107 mio. kr. og en samlet forhøjelse af de kommunale garantier på ca. 2,3 mio. kr.
  At 2)  Byrådet bekræfter at yde kommunal garanti på 100% af det støttede lån på ca. 30 mio. kr. Landsbyggefonden regaranterer halvdelen af garantien.
  At 3)  Byrådet bekræfter at yde kommunal garanti på 100% af det ustøttede lån på ca. 23 mio. kr.

  Sagens forløb 21-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. marts 2019.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold og ønsker, at det præciseres i særskilt punkt, at der indføres skærpet tilsyn.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. marts 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med det ændringsforslag, at der bør indføres et nyt At punkt om, at byrådet indfører skærpet tilsyn med Brabrand Boligforening.
   
  Ændringsforslaget fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe blev forkastet med 17 stemmer imod (Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper), 5 stemmer for (Bünyamin Simsek, Hans Skou, Theresa Blegvad, Knud N. Mathiesen og Mette Skautrup) og 1 undlod at stemme (Liberal Alliance).
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Ændring af kommuneplanramme for Trøjborgvej 80


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017: Ændring af kommuneplanramme for Trøjborgvej 80.

  Resumé
  Kommuneplantillægget omfatter et privatejet areal på 534 m2, der foreslås overført fra kommuneplanens rammeområde til offentlige formål 040501OF til rammeområde 040109BO, udlagt til boligformål i form af etageboliger.
  Ejeren ønsker at anvende ejendommen til en etageboligbebyggelse i stedet for den nuværende villa. Dette ønske kan ikke realiseres uden et ændret plangrundlag.
  Ejendommens nuværende status skyldes formentlig en 20 år gammel digitaliseringsfejl.

  Indstilling
  At 1) tillæg nr. 50 godkendes til offentlig fremlæggelse i fire uger.
  At 2) såfremt der ikke modtages vægtige indsigelser mod forslaget, delegeres beslutningskompetencen til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget til Teknik og Miljø.

  Sagens forløb 21-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 11. marts 2019.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.
  10-04-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 10. april 2019.

  Bilag

  Lokalplan 1096, Boligområde ved Fuglekærvej, Kolt - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. marts 2019.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1096, Boligområde ved Fuglekærvej, Kolt og tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017.

  Resumé
  Lokalplanforslaget gælder for et område beliggende langs Fuglekærvej i Kolt. Lokalplanområdet er afgrænset af parcelhus-bebyggelse mod vest, fredskov og boldbaner mod syd og markareal mod nord og øst.
  Lokalplanlægningen sker på baggrund af en privat bygherres ønske om at muliggøre boliger, opført som tæt lav bebyggelse. Lokalplanforslaget indeholder ikke almene boliger.
  Lokalplanområdet er beliggende ved den nordlige udkant af Kolt. Med lokalplanen vil lokalplanområdet overgå til byzone. Lokalplan nr. 629 for Aarhus Kommune ophæves for den del, der vedrører lokalplanområdet.
  Lokalplanområdet er ca. 11.200 m2, og der foreslås bebyggelse på op til 4.480 m2, hvilket vil muliggøre 38 boliger i to etager. Lokalplanforslaget ledsages af forslag til kommuneplantillæg nr. 37, da bebyggelsesprocenten hæves fra 30 % til 40 %.
  Bebyggelsen udgør tre gårdmotiver, som reference til de historiske gårdmotiver fra den ældste del i Kolt. Internt i gårdrummet placeres parkering og private opholdsarealer, arealerne mellem gårdmotiverne og ud mod det åbne land placeres de fælles opholdsarealer.
  Lokalplanen medvirker til at realisere Kommuneplan 2017, ved at afrunde eksisterende by og muliggøre boligbebyggelse i et bebygget kommuneplanlagt boligområde.
  Lokalplanen indeholder forslag til udbygningsaftale for udvidelse og udjævning af Fuglekærvej samt etablering af fortov langs lokalplanområdet.

  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1096 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) den eksisterende lokalplan 629, ophæves for det område, der omfatter lokalplan 1096.

  Sagens forløb 13-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesteren Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. marts 2019.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. marts 2019.

  Bilag

  Forslag fra RV om vand i plastikflasker


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 18. marts 2019.
  Beslutningsforslag fra RV
   
  Baggrund:
   
  Byrådet har med nedsættelsen af Bæredygtighedsudvalget tydeligt markeret, at man i Aarhus ønsker at gå forrest i forhold til den grønne omstilling. Når et udvalg af denne karakter nedsættes følger en forventning om handling på dette vigtige område. Et område som borgerne forventer, at vi politikere tager dybt alvorligt. Da udvalget skal give anbefalinger på en række store områder, kan det virke nærliggende at afholde sig fra at stille forslag på disse områder, for at give plads til de store strategiske helhedsløsninger. Det vil være en fejl, da konsekvensen kan blive stilstand på disse områder i perioden indtil udvalget når området. De facto kan udvalget på den måde risikere at fungere som en syltekrukke for nogle af de tiltag vi kan igangsætte allerede i dag.
   
  Som medlem af bæredygtighedsudvalget bliver man naturligt løbende klogere på en lang række områder og også opmærksom på lavthængende frugter og tiltag der kan realiseres med det samme uden nævneværdige omkostninger eller sågar med besparelser eller indtægter til følge.
   
  CO2-udledningen fra produktion af en liter postevand er ca. 750 gange lavere end fra en liter flaskevand. Samtidig stilles der angiveligt skrappere krav til postevand i Danmark end der gør til vand på flaske. Ofte er vand fra vandhanen således renere end vand på flaske, og samtidig er omkostningen for en liter flaskevand mange hundrede gange højere både miljømæssigt og i kroner og ører. Et af problemerne med plastik er, at det ikke bliver nedbrudt i naturen, og at mere end 70 pct. af den producerede plastik bliver til affald. Desuden bliver kun omkring 9 pct. plastikaffald genbrugt, og det meste bliver kun genbrugt en enkelt gang. Endeligt er udviklingen i produktion af plastik stigende, og det anslås, at der smides 50 bilioner plastikflasker ud hvert år.
   
  Det foreslås derfor at Byrådet beslutter følgende straks-tiltag for grøn omstilling:
  1. Salg og servering af vand på plastikflaske under Aarhus kommunes ressortområde, herunder på Rådhuset, stoppes med øjeblikkelig virkning.
  2. Det henstilles til at salg og servering af brusvand i plastikflasker erstattes af mere bæredygtige alternativer.
  3. Der stilles krav i overensstemmelse med ovenstående i forbindelse med aftaler om forpagtning af kantiner mv i kommunale bygninger.
  4. I stedet for salg af vand i plastikflaske, opfordres til salg af genanvendelige drikkedunke.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
  Opfølgning på beslutningsforslag fra Det radikale Venstre om at ophøre med salg af vand i plastikflasker.


  Resumé
  Det radikale Venstre har stillet et beslutningsforslag om, at salg af vand på flaske i Aarhus Kommune ophører med øjeblikkelig virkning og erstattes af mere bæredygtige alternativer. Et tilsvarende krav foreslås i forbindelse med aftaler om forpagtning af kantiner mv i kommunale bygninger. Desuden opfordres til salg af genanvendelige plastikdunke.
  I indstillingen redegøres for, hvordan der er taget en række initiativer for at nedbringe brugen af plastikflasker de kommunale bygninger. Endvidere redegøres der for arbejdet med en samlet strategi for anvendelsen af plastik i kommunal sammenhæng.
  Samlet set finder Teknik og Miljø, at der er taget behørige hensyn til at nedbringe brugen af plastikflasker i de kommunale bygninger, og kan derfor ikke anbefale yderligere regulering af området.

  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) Der ikke indføres yderligere regulering af salget af vand i plastikflasker.

  Sagens forløb 20-06-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. august 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  10-01-2019 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslaget besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  23-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  28-01-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. januar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 10. januar 2019.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad, Camilla Fabricius og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Der ønskes en drøftelse i Bæredygtighedsudvalget.
   

  20-02-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. februar 2019.
  18-03-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen med bemærkning om, at udvalget anbefaler, at den af Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø i notat af 14. marts 2019 til Teknisk Udvalg foreslåede forsøgsordning med at anvende 10 liters flasker til servering af vand i forbindelse med større arrangementer iværksættes.
  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 18. marts 2019.

  Bilag

  Forslag fra EL om parkeringsvagter


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 18. marts 2019.
  Beslutning:
  Der ansættes yderligt 12 parkeringsvagter, til at sikre at der er den parkeringspolitik.

  Baggrund:
  Der er ikke kapacitet til at kontrollere parkering om aftenen i Aarhus. En del parkerende har det som en kalkuleret risiko at parkere i område med manglende kontrol. Vi ønsker når parkeringspolitikken bliver vedtaget, at der faktisk også er parkeringspladser til rådighed for beboerne i midtbyen, og som minimum at der betales for den nødvendige parkering for de bilister der kommer fra opland og andre kommuner.

  Sagens forløb 14-03-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 14. marts 2018.
  04-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 4. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 18. april 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Sagerne 8 og 12 blev behandlet sammen.
  21-12-2018 Teknik og Miljø
  Konklusion
  Enhedslisten har stillet forslag om at ansætte 12 cityassistenter i forbindelse med vedtagelsen af Parkeringspolitikken.
  Teknik og Miljø planlægger ikke umiddelbart at ændre de ressourcemæssige rammer for parkeringskontrollen, idet det lægges til grund, at implementering af parkeringspolitikken kan håndteres ved en ny arbejdsplan for de nuværende cityassistenter, så tilstedeværelsen i byen tilrettelægges i overensstemmelse med det større dækningsområde, som parkeringspolitikken medfører.
  Der vil i den forbindelse blive lagt vægt på, at cityassistenterne er mere tilstede i de områder af byen, hvor der opleves størst problemer med at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed. Områder uden større problemer besøges sjældent. Målrettede kontroller sker kun på baggrund af konkrete henvendelser – eksempelvis i villakvarterer.
  Teknik og Miljø vil gå i dialog med Politiet om, hvordan parkeringskontrollen bedst muligt lever op til det retlige ansvar i forhold til færdselslovens § 122 inden for de eksisterende ressourcemæssige rammer.
  Teknik og Miljø kan i forlængelse af ovenstående ikke anbefale, at byrådet vedtager Enhedslistens forslag om ansættelse af flere cityassistenter.

  17-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø`s udtalelse af 21. december 2018.

  21-01-2019 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 21. december 2018, som Magistraten kan henholde sig til.
  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø henholder sig til Enhedslistens oprindelige forslag.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
  18-03-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank, Sander Jensen og Almaz Mengesha kunne henholde sig til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 21. december 2018 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen kunne henholde sig til Enhedslistens oprindelige forslag uden dog at forholde sig til, om yderligere 12 cityassistenter er det korrekte antal.
   
  Keld Hvalsø kunne henholde sig til Enhedslistens oprindelige forslag.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 18. marts 2019.

  Bilag

  Lokalplan 1104, Kongreshotellet på Aarhus Ø - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. marts 2019.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1104, Kongreshotel - Irma Pedersens Gade - Aarhus Ø samt Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017

  Resumé
  Lokalplanområdet, på ca. 9.370 m², er beliggende ved Irma Pedersens Gade, Bernhardt Jensens Boulevard og Bassin 7 og var ved planens udarbejdelse kommunalt ejet, ubebygget og placeret i byzone.
  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af offentligt udbud, vundet af Anpartsselskabet Bassin 7. Vinderprojektet er efterfølgende bearbejdet i samarbejde med Aarhus Kommune.
  Formålet med lokalplanen er at skabe grundlag for realisering af projektet. Et kongreshotel vurderes at kunne trække gæster og turister til Aarhus og kan understøtte virksomhederne i Aarhus, herunder turisterhvervet.
  Lokalplanforslag nr. 1104 er ikke i overensstemmelse med de konkrete rammer i Kommuneplan 2017. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017.
  Der er udarbejdet miljøvurdering.
  Der er gennemført forudgående offentlig høring i perioden 24. april 2018 til 15. maj 2018, som resulterede i 4 høringsbidrag. Høringsbidragene handler primært om afledte konsekvenser at projektets højde og omfang i form af skyggevirkning, vind, forringet udsigt, indbliksgener og øget trængsel.

  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1104 Kongreshotel - Irma Pedersens Gade - Aarhus Ø godkendes til offentlig fremlæggelse i otte uger,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse i otte uger,
  At 3) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som beskrevet i Bilag 6.

  Sagens forløb 21-02-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-02-2019 Magistraten
  Sagen udsattes i Magistratens møde den 25. februar 2019.
  Behandles som mandag-onsdags sag i forhold til byrådsbehandlingen.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   

  04-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. januar 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Handicaptilgængelighed belyses i udvalgsbehandlingen.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 6. marts 2019.
  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. marts 2019.
  27-03-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. marts 2019.

  Bilag

  Lokalplan 1095, Lighthouse X2 – Aarhus Ø – Endelig


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. marts 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold omkring byggebreden.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1095, Lighthouse X2 - Helga Pedersens Gade - Aarhus Ø, samt tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017.

  Resumé
  Lokalplanområdet ligger ved Helga Pedersens Gade, yderst på Aarhus Ø. Området ligger i byzone, er ca. 1,1 ha og var ved planens udarbejdelse kommunalt ejet.
  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et kommunalt konkurrenceudbud, vundet med projektet Lighthouse 2.0 af Anpartsselskabet Light-house United.
  Formålet med lokalplanen er at skabe grundlag for realisering af Lighthouse 2.0’s nedre base. Lighthouse 2.0 højhuset kan opføres efter gældende lokalplan 815 og indgår derfor ikke i planlægning.
  Forslaget til lokalplan nr. 1095 er ikke i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 2017. Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017.
  Der er udarbejdet miljøvurdering.
  Fra 6. juli til den 28. august 2018 har forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport været fremlagt i offentlig høring.  Der er modtaget ca. 332 høringsbidrag, hvoraf 283 bidrag var enslydende.
  Høringsbidragene går primært på byggeriets højde og omfang og den afledte effekt heraf i forhold til skygge, vind og indbliksgener samt værdiforringelse af naboejendomme. Mange høringssvar stiller spørgsmålstegn ved planprocessen, og hvorfor lokalplanen ikke også omfatter Lighthouse X2 tårnet. Endelig er mange høringssvar kritiske i forhold til planlægningens indvirkning på trafikafviklingen og kvaliteten af opholdsarealerne i nærområdet.
  På baggrund af høringsbidragene anbefaler Teknik og Miljø en række ændringer – herunder at højden reduceres, et lavere etagemeterantal, præciseringer vedrørende virksomhedsstøj samt sikring af udsigten fra Ø-linjen.

  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1095 godkendes til endelig vedtagelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017 godkendes til endelig vedtagelse,
  At 3) høringssvar fra den offentlige høring besvares som beskrevet i bilag 4, ” Tematiserede og kommenterede høringsbidrag fra den offentlige høring”.
  At 4) rettelser til Lokalplan nr. 1079 og Tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017 i ændringsnotatet bilag 5 godkendes til endelig vedtagelse.
  At 5) forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag 6 godkendes til endelig vedtagelse.

  Sagens forløb 21-02-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. februar 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 6. marts 2019.
  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. marts 2019.
  27-03-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling, idet udvalget bemærker, at det er tilkendegivet, at der på terræn alene vil blive adgang for flyttebiler, servicekørsel til områdets erhvervsfunktioner i form af arealer til standsning og parkering af køretøjer ved afhentning af erhvervsaffald og varelevering.
   
  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. marts 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold omkring byggebreden.

  Bilag

  Opfølgning - Salg af byggefelter, Ø4, Aarhus Ø


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. marts 2019.
   
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper tog forbehold for, at man tager de 2,4 millioner kroner fra kvotetildelingen til almene boliger. I stedet skal det finansieres inden for den samlede økonomi for de bynære havnearealer.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Opfølgning på salg af byggefelter ved Bassin 7 til Anpartsselskabet Bassin 7.

  Resumé
  Aarhus Kommune udbød i 2016 felt 2, 3 og 4 på Ø4 ved Bassin 7 med henblik på at realisere den overordnede udviklingsplan for Bassin 7.
  I henhold til indstilling godkendt af byrådet den 10. maj 2017 fik Teknik og Miljø bemyndigelse til at indgå betinget købsaftale med Anpartsselskabet Bassin 7 om køb af felt 2, 3 og 4.
  Salget var betinget af, at der efter gennemførelse af udbud skete en yderligere bearbejdning og afklaring af en hotel- og konferencefacilitet og det vindende tilbud i forhold til de bemærkninger, som evalueringsprocessen havde givet anledning til. Isoleret set skønnes udvidelsen af konferencehotellet samt flytningen af de almene boliger til Indre Aarhus at medføre en mindreindtægt for kommunen på i omegnen af 20 mio. kr.
  Byrådet orienteres ved nærværende indstilling om denne proces.
  Der henvises i øvrigt til den samtidig fremsendte indstilling ”Status på almene boliger, Aarhus Ø”.

  Indstilling
  At 1) Teknik og Miljø meddeler Anpartsselskabet Bassin 7, at Aarhus Kommune kan godkende den bearbejdning af projektet, som er sket, og at denne betingelse for salget dermed er opfyldt, jf. nedenfor.
  At 2) de forudsatte almene boliger ved Bassin 7 flyttes til en placering ved Indre Aarhus Ø på nedennævnte vilkår.

  Sagens forløb 25-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratens for Teknik og Miljøs indstilling af 20. februar 2019.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. februar 2019.
   
  Beslutningen vedrørende finansieringen fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling.
   
   

  27-03-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank, Sander Jensen og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at man gerne havde set det mistede statstilskud på 2,4 mio. kr. finansieret inden for økonomien for De Bynære Havnearealer.
   
  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. marts 2019.
   
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper tog forbehold for, at man tager de 2,4 millioner kroner fra kvotetildelingen til almene boliger. I stedet skal det finansieres inden for den samlede økonomi for de bynære havnearealer.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Justering af Teknik og Miljøs organisation


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. marts 2019.

  Resumé
  Teknik og Miljø foreslår en justering af afdelingens organisering.
  Klimasekretariatet vil fremover referere til direktøren for Teknik og Miljø og skal bidrage til politikformulering, projekter og indsatser på tværs af hele Teknik og Miljø, med udgangspunkt i klimaindsatsen. Navnet ændres til Sekretariatet for Klima og Grøn Omstilling.
  Mobilitetsområdet flyttes fra forvaltningen Planlægning og Miljø og vil fremover være en del af forvaltningen Drift og Anlæg, som samtidig ændrer navn til Mobilitet, Anlæg og Drift. Med ændringen afvikles en række uhensigtsmæssige snitflader ved den nuværende organisering, og samlingen sikrer mobilitetsområdet en stærk samlet platform i forhold til den fortsatte udvikling af Aarhus.
  Forvaltningen Plan og Miljø ændrer navn til Plan, Byggeri og Miljø for at understrege fokus på den borger- og virksomhedsrettede byggesagsbehandling.
  Den foreslåede organisationsændring er præsenteret for MED-systemet i Teknik og Miljø. Høringssvarene har ikke givet grundlag for at ændre indstillingen.

  Indstilling
  Det indstilles til Aarhus Byråd,
  At 1) De foreslåede justeringer af Teknik og Miljøs organisering og dertil hørende bevillingsmæssige ændringer godkendes, som beskrevet i indstillingen.

  Sagens forløb 07-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. februar 2019.
  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. marts 2019.
  27-03-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. marts 2019.

  Bilag

  Status på almene boliger, Aarhus Ø


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 1. april 2019.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.
   
  Dansk Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
  På baggrund af en status på almene boliger på Aarhus Ø foreslås det, at der i kommende planlægning og udbud sikres 25 % almene boliger på hele Aarhus Ø.

  Resumé
  I forbindelse med den endelige vedtagelse af kvalitetshåndbogen 21. september 2005 vedtog Byrådet, at der i det første udbud af et boligområde på Aarhus Ø skulle indgå et krav om, at 25 % af boligerne skulle være almene boliger.
  Da alle byggerier på Pier 4 nu er ved at være i gang, ønskes en stillingtagen til, om kravet om 25 % almene boliger skal udvides til at omfatte hele Aarhus Ø.
  Sammen med justeringer i indtægtsforudsætninger skønnes det, at etablering af 25% almene boliger på hele Aarhus Ø isoleret set vil forværre den samlede projektøkonomi med i omegnen af 40 mio. kr. Det forventes dog fortsat muligt at opnå samlet økonomisk balance i udviklingsprojektet for Aarhus Ø, da eventuelle omkostningsreduktioner i projektet kan sikre den økonomiske balance .
  Der henvises i øvrigt til den samtidig fremsendte indstilling ”Opfølgning – salg af byggefelter, Ø4, Aarhus Ø”.

  Indstilling At 1) det besluttes, at der i planlægningen og udbud på Aarhus Ø arbejdes på at sikre samlet set 25 % almene boligenheder.

  Sagens forløb 25-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings  og Magistratens for Teknik og Miljøs indstilling af 20. februar 2019.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold.
  Oversigt over typer af almene boliger på de allerede bebyggede områder udarbejdes til byrådsbehandlingen.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 6. marts 2019.
  01-04-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Heidi Bank, Jan Ravn Christensen, Keld Hvalsø og Sander Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Almaz Mengesha kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 1. april 2019.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.
   
  Dansk Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Overførsel af ejendomsbeskatningsopgaven til Borgerservice


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. marts 2019.
  Sikring af Aarhus Kommunes interesser med hensyn til fremtidig opkrævning af ejendomsskat.

  Resumé
  Det forventes, at Staten overtager dele af ejendomsbeskatningsopgaven fra kommunerne i 2021 eller senere. Både før og efter dette tidspunkt vil der være behov for en kommunal indsats på området.
  For at sikre en tilfredsstillende opgaveløsning både før og efter opgaveovertagelsen, foreslås opgaven overført fra Teknik og Miljø til Borgerservice i Kultur og Borgerservice, som i forvejen løser en række beslægtede opgaver.
  Det foreslås desuden, at der efter den statslige overtagelse af dele af opgaven sikres en fortsat passende bemanding på området, bl.a. for at sikre kommunens økonomiske interesser på området. Indtægterne herfra overstiger mange gange de udgifter, der vil være forbundet hermed.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) De nuværende opgaver vedrørende ejendomsbeskatning overføres fra Teknik og Miljø til Borgerservice i Kultur og Borgerservice, pr. 1. marts 2019, eller snarest muligt herefter.
  At 2) Aarhus Kommune også efter Statens overtagelse af opgaver på området, opretholder en bemanding på to årsværk på området op, for at sikre kommunens økonomiske interesser. De resulterende indtægter overstiger væsentligt den ekstra indsats.
  At 3) Eventuelle økonomiske udfordringer i forbindelse med en senere negativ kompensation (DUT-sag) løses indenfor den økonomi, der opstår via den ekstra indsats.

  Sagens forløb 21-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling gør opmærksom på, at en kommende DUT-sag vil blive håndteret konkret, når den er kendt med udgangspunkt i de faktiske forhold for opgaveløsningen i Aarhus Kommune, så reduktionen i det årlige budget modsvarer det beløb, der rent faktisk kan spores. Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 15. marts 2019 i overensstemmelse med påtegning af 21. marts 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. marts 2019.

  Bilag

  Frikommuneforsøg på kontrolområdet


  Beslutning Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.
  Ansøgning til Økonomi- og indenrigsministeriets Frikommuneforsøg III i 2019-2023, om overdragelse af oplysninger fra bankerne til Aarhus Kommune til brug for kontrol med socialt snyd.


  Resumé
  Kultur og Borgerservice og Borgmesterens afdeling har i samarbejde med Nordea udarbejdet en ansøgning til Frikommuneforsøg III i 2019-2023, om et pilotforsøg vedr. overdragelse af oplysninger fra bankerne (i første omgang Nordea) til Aarhus Kommune. Konkret går forsøget ud på, at Nordea ved mistanke om socialt snyd vil videregive oplysninger til Aarhus Kommune relateret til CPR- og CVR-numre med hjemsted i Aarhus Kommune samt oplysninger vedrørende udbetalinger fra og indbetalinger til Aarhus Kommune.
  Ansøgningen er vedlagt som Bilag 1.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) ansøgningen godkendes, så den kan fremsendes Økonomi- og indenrigsministeriet til vurdering om indgåelse i Frikommuneforsøg III i 2019-2023.

  Sagens forløb 21-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 18. marts 2019.
  Vilkårene for håndtering af oplysninger drøftes ved udvalgsbehandling i forhold til GDPR med mere.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.

  Bilag

  Forslag fra S og RV om Aarhus som Sustainable Development Goals City


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. april 2019.
   
  Beslutningsforslag fra Socialdemokratiet og Radikale Venstre
  Aarhus er – blandt i alt 32 byer og som én ud af 6 universitetsbyer i verden - inviteret til at deltage i initiativet Sustainable Development Goal Cities (SDG Cities).
   
  Aarhus var Europæisk Kulturhovedstad i 2017 og iCapital finalist i 2017 og 2018 – initiativer, der har givet stor international anerkendelse. Det er en stor cadeau til Aarhus som by at blive inviteret til at blive en Verdens-Måls-By (SDG City).
   
  Arbejdet med FN’s Verdensmål er en vigtig dagsorden for Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Vi ønsker derfor, at byrådet takker ja til invitationen og melder Aarhus ind i kampen for at give borgerne mere ejerskab og know-how i forbindelse med FN’s mål for bæredygtig udvikling.
   
  Initiativet kan være med til at samle byen om en fælles indsats gennem en længere årrække på tilsvarende vis, som Aarhus 2017 gjorde det, og som brændstof til det fortsatte arbejde med Europæisk Kulturregion. Initiativet forventes at kunne opnå bred opbakning fra erhvervslivet, bl.a. gennem Erhverv Aarhus.
   
  Målet er at vise, at implementeringen af verdensmålene i 2025 er mulig, når folk, byer, uddannelsesinstitutioner, virksomheder m.fl. arbejder sammen og fokuserer deres indsats og ressourcer på at skabe en bæredygtig fremtid.
   
  Vi foreslår derfor, at
  1. Byrådet tiltræder beslutningen om at lade Aarhus indgå i initiativet Sustainable Development Goal Cities
   
  Camilla Fabricius, Socialdemokratiet
  Rabih Azad-Ahmad, Radikale Venstre


  Sagens forløb 20-03-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 20. marts 2019.
  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. april 2019.
  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 24. april 2019 om magistratsbehandling af forslaget

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra EL om sammenhængende bymiljøer


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 3. april 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   
  Forslag fra Enhedslisten om sammenhængende bymiljøer
  Aarhus midtby indeholder –endnu- sammenhængende bymiljøer af høj kvalitet. Byrådet ønsker at bevare byens kulturhistoriske værdier, og der skal derfor iværksættes en gennemgang af de centrale kvarterer med SAVE registreringer og udpegninger af kulturmiljøer, hvor der fremover skal være skærpede retningslinjer for evt. nybyggeri.
   
  Kommuneplanens rammeområder i Aarhus midtby skal revurderes med henblik på sikring af kulturhistoriske, karakteristiske og værdifulde bygninger og miljøer.
   
  For at sikre en bevarende udvikling i midtbyen skal alle ændringer vurderes på om de forbedrer eller forringer bo- og livskvaliteten. Forbedringer kan bl.a.  være med grønne opholdsarealer, plads til børn, fredeliggørelse af gader, klimatilpasning og bæredygtighed.
   
  Motivering
  Kommuneplan 2017 har fokus på boligmæssig fortætning i Aarhus midtby, inden for Ringgaden. Samtidig skal fortætningen ifølge planen ske ved at passe på byens sammenhængende kulturmiljøer og sikre byens grønne åndehuller, bl.a. også med nye 'lommeparker' i nær afstand til byens borgere. Vi skal tænke i både udvikling og bevaring for at skabe et Aarhus som den gode by for flere.
   
  Der har den seneste tid været en række byggesager, der har ført til byrådsbeslutninger om nedrivning af bygninger i historiske kulturmiljøer. Samtidig er der fortsat en række af midtbyens kulturmiljøer, der pt. er truet af nedrivning - og nye byggesager kommer løbende til uden at forvaltningen har de nødvendige ramme- og planmæssige betingelser for at kunne afvise dem med henvisning til bevarelse af kulturmiljøer.
   
  Samtidig er utilfredsheden blandt byens borgere stigende og det demokratiske underskud vokser, fordi byrådet på den ene side handler efter de dele i kommuneplanen, der understøtter fortætning, men på den anden side ikke grundlæggende forholder sig til kommuneplanens visioner om sikring af kulturmiljøer.  Kampen kommer til at ske fra sag til sag, og byrådet overlader i praksis rollen som byens kulturmiljøbeskyttere til borgere og fællesråd. Sidste år skærpede byrådet endda "Fortællingen om Aarhus" med følgende sætning: "Vores bycentrum, by- og lokalområder ændrer karakter. Vi vil værne om det historiske Aarhus og bevare de grønne åndehuller, og vi vil fylde dem og byrummet med liv." Det er på tide, at Byrådet tager alle aspekter af den vedtagne Kommuneplan 2017 og den tilhørende 'Fortælling om Aarhus' alvorligt ved at kvalificere, hvordan kommuneplanens indhold om bevarelse af "kulturmiljøer" konkret sikres. Og samtidig imødekomme borgernes stigende bekymringer om, at byens kulturelle DNA og kvaliteter, som de kender dem, også bliver en del af fremtidens Aarhus.
   
  Links:
  Kommuneatlas for Aarhus: http://webgis.aarhus.dk/kommuneatlas/
   
  Om formålet med og brugen af Aarhus Kommuneatlas: http://webgis.aarhus.dk/kommuneatlas/bygninger_bevaringsvaerdier/Bygninger_bevaringsvaerdier_%20Fremtiden.htm
   
  Registranter for Aarhus: http://webgis.aarhus.dk/kommuneatlas/registranter/indhold.htm
   
  Beskrivelse af 'lommparker' i København: https://www.verdensmaalene.dk/sites/default/files/K%C3%B8benhavn%20Lommeparker%20gr%C3%B8nne%20a%CC%8Andehuller%20i%20byen.pdf


  Sagens forløb 20-03-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 20. marts 2019.
  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 3. april 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra EL om indeklima i daginstitutioner


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. april 2019.
  Forslag fra Enhedslisten om indeklima i daginstitutioner
  Enhedslisten foreslår at BU afd. Igangsætter en undersøgelse af indeklimaet i vores daginstitutioner i kommunen.
  Dette med henblik på en afklaring og kortlægning af det aktuelle indeklima, med henblik på en proces for handling på de resultater der måtte vise sig af undersøgelsen.
   
  Begrundelse.
  I Enhedslisten er vi stærkt bekymrede over de resultater der blev offentliggjort som ud af en undersøgelse foretaget af økologisk råd.
  Der blev i alle de undersøgte institutioner i rapporten fundet kemiske stoffer, fra legetøj og generelt dårligt indeklima med støj, fugt og støv.
  Det kan vi ikke byde vores børn og personale at opholde sig i.
  Vi vil have forholdene undersøgt i vores institutioner så vi kan handle på det hvis der viser sig tilsvarende problematik i Aarhus kommune.


  Sagens forløb 03-04-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. april 2019.
  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 24. april 2019 om magistratsbehandling af forslaget

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra Alternativet om klimakrav til byggematerialer


  Beslutning  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. april 2019.
  Forslag fra Alternativet om klimakrav til byggematerialer
  Byggematerialerne i nye bygninger vejer miljømæssigt langt tungere, end det samlede driftsforbrug i bygningernes levetid. På verdensplan udgør produktion af byggematerialer 10-15% af den samlede udledning af drivhusgasser. Selvom vi i Danmark er langt mere udviklede end mange andre lande, og er blevet dygtige til at bygge energieffektive bygninger, så kan vi gøre det langt bedre. Vi stiller mange krav til energiforbruget, men ingen til de tonsvis beton, stål, isolering og glas, vi bruger til at opføre en bygning. Eksempelvis er betonproduktion ansvarlig for 4-8% af verdens CO2-udledning.  
   
  Vi bliver flere og flere mennesker på planeten, og bygger nye boliger hele tiden. Det er nødvendigt at omstille sig til klimavenlige løsninger, så vi kan opfylde Parisaftalens mål om en global opvarmning på maksimum 1,5 grader. Vi skal sætte en retning og hjælpe byggebranchen med at løse klimaudfordringen og sætte konkrete grænser for, hvor meget CO2 et byggeri må udlede.
   
  Alternativet ønsker desuden at fremme brugen af mere bæredygtige materialer. Træ er et materiale, som har flest fordele, modsat fossile byggematerialer. I træbyggerier binder træet det kulstof, der oprindeligt var bundet i træerne. Derfor holder man kulstoffet fra atmosfæren al den tid, at træhuset er i brug, og endnu længere, hvis materialerne genanvendes. Produktionen kræver relativt lidt energi, er hurtigere at opføre, lettere, og kræver færre kraner. Træet kan altid genanvendes til mange forskellige formål. På sigt kan det blive billigere at bygge.
   
  Bruges der beton, bør det sammensættes på en måde, så det kan genanvendes. Vi kan minimere materialernes miljøbelastning ved at fokusere på lang levetid, og sørge for at konstruktionen kan adskilles helt, uden at skade materialet, så det kan genbruges nemt.
   
  Der indstilles:
  1. Al offentligt byggeri i Aarhus Kommune skal bestå af klimavenlige og genanvendelige byggematerialer, og fremme mere brug af træ i byggerier.
  2. Aarhus Kommune skal stille krav til hvor store emissioner af drivhusgasser, der må være i byggeriet, og lave en miljøcertificering af alt offentligt byggeri.
  3. Aarhus Kommune skal stille krav om, at privat og alment boligbyggeri følger samme principper som 1) og 2).
  4. Aarhus Kommune skal inden 2020 formulere en konkret strategi for at indføre CO2-venlige byggematerialer i fremtidens byggeri. I tæt samarbejde med aktørerne på området.
   
  Forslaget stillet af Alternativet i Aarhus byråd, byrådsmedlem Sander Jensen


  Sagens forløb 03-04-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. april 2019.
  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den  om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra Alternativet om en klimavenlig Aarhus Lufthavn


  Beslutning  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. april 2019.
  Forslag fra Alternativet om en klimavenlig Aarhus Lufthavn
  Indsatsen for at bremse temperaturstigningerne og udledning af drivhusgasser er altafgørende for vores fremtid. Luftfart er den transportform med højest CO2-udledning, ligesom virksomhedsdriften og transporten til og fra lufthavnen udgør en belastning for klimaet. Derfor skal Aarhus Lufthavn være CO2-neutral og på sigt helt emissionsfri.
   
  Aarhus Lufthavn er en del af dansk og international infrastruktur og skal naturligt også være del af den grønne omstilling. Aarhus Kommune ejer størstedelen af Aarhus Lufthavn og har derfor en særlig forpligtelse til at sætte en retning, der er i tråd med kommunens klimaambitioner og målene fra Paris-aftalen (max 1,5 graders temperaturstigning).
   
  At gøre lufthavnen klimavenlig vil også gøre den attraktiv for flere fremtidige investorer samt passagerer, der søger bæredygtige og klimabevidste flyrejser og lufthavne et grønt værdisæt. Det vil samtidig kunne fritage lufthavnen for fremtidige klimaafgifter.
   
  Der indstilles: I 2020 skal Aarhus Lufthavn udarbejde en strategi med klare mål for:
  1. I 2021 skal Aarhus Lufthavn som virksomhed være CO2-neutral
  2. I 2030 skal driften af lufthavnen og transport til og fra lufthavnen være emissionsfri
  3. I 2050 skal lufthavnen være helt uden CO2-udledning og dermed emissionsfri
   
  Københavns Lufthavn har netop offentliggjort en strategi om at være CO2-neutral i 2030 og emissionsfri i 2050 - Aarhus burde efterleve samme vision. Målene er helt i tråd med Brancheforeningen Dansk Luftfarts målsætninger for fremtidens luftfart. Hvor der nævnes:
   
  1) CO2-neutral virksomhed:
  Lufthavnen må mindske den CO2-udledning, den har kontrol over. Generelt må der arbejdes på styring og reduktion af energi -og brændstofforbrug for transport i lufthavnene og driften. Derudover foretages der klimakompensation, som samlet set kan neutralisere lufthavnens udledning, ved at støtte grønne projekter.
   
  2) Drift og transport af lufthavn:
  Lufthavnen bør selv producere grøn strøm, så driften kan foregå på 100% vedvarende energikilder, eksempelvis ved investering i solceller. Man bør understøtte den grønne omstilling af trafikken på landjorden. Der skal arbejdes mod en landtransport på helt fossilfrie køretøjer. Dette skal gælde for lufthavnens medarbejdere, transport til og fra lufthavnen samt intern transport. Indfasning af el-køretøjer og opladestationer vil give disse transportformer bedre kår.
   
  3) Emissionsfri lufthavn:
  For at blive en hel emissionsfri lufthavn, kræver det bæredygtig flydrift. Lufthavnen skal samarbejde med relevante aktører, såsom forskere og branchefolk. Således understøttes arbejdet med klimavenlig teknologi og andre bæredygtige løsninger.
   
  Fakta – hvad betyder det?
  CO2-neutral: Der udledes ikke mere CO2 i atmosfæren, end der optages. Kompensering foregår fx via træplantning, som optager kulstoffet.
  CO2-udledning: CO2 er kuldioxid, og er en nødvendig gas for atmosfæren, da den indgår i kulstofkredsløbet. Dog har menneskeskabte udledninger såsom flydrift forøget CO2 i atmosfæren, hvilket forstærker drivhuseffekten, resulterer i klimaforandringer og globale temperaturstigninger.
  Emissionsfri: En emission er den mængde stoffer, der sendes ud i luften i forbindelse med forurening. Fly forurener med mere, end bare kuldioxid. Nitrogen, sod, sulfat udledes ved forbrænding af flybrændstof, og er alle med til at varme atmosfæren op.
   
  Forslaget stillet af Alternativet i Aarhus byråd, byrådsmedlem Sander Jensen
   
  Kilder https://www.cph.dk/om-cph/corporate-responsibility/cr-strategi/klima
  http://www.dansk-luftfart.dk/2019/02/22/brancheforeningen-gaar-i-luften-med-nyt-klima-initiativ/
  http://www.dansk-luftfart.dk/wp-content/uploads/2019/02/BDL-Positionspapir.pdf    


  Sagens forløb 03-04-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. april 2019.
  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. april 2019 har vedtaget foranstående forslag med den forståelse, at byrådet i regi af dialogmøderne med Aarhus Lufthavn A/S’ bestyrelse kan opfordre til, at der arbejdes med bæredygtighed og gives tilbagemelding herpå.

  Bilag