Vælg

Referat Aarhus Byråd 12-12-2018

  Beskæftigelsesplan 2019 – Investeringer i job


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. december 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social og Beskæftigelsesudvalget.
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde med bemærkning om sikring af virksomhedsrettet tilgang.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold vedrørende den lovpligtige oplysning om repatriering.
  Alternativets byrådsgruppe tog forbehold.
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen. 
  Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  Resumé Beskæftigelsesplanen for 2019 retter sig primært mod byrådets ambitiøse målsætning om, at 3.000 flere Aarhus-borgere skal i job i løbet af de næste to år.

  Skal målsætningen indfries er det nødvendigt, at virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og andre interessenter forpligter sig i et bredt partnerskab for at løfte opgaven i fællesskab.

  Det tætte samarbejde med virksomhederne er særligt vigtigt, fordi vi ved, at en virksomhedsrettet indsats har størst effekt. En virksomhedsrettet indsats er derfor nøglen til at sikre mening for både virksomhed og arbejdstager.

  Beskæftigelsesplanen for 2019 sætter samlet set fokus på følgende tre centrale områder, der alle skal understøtte, at 3.000 flere ledige kommer i job:
  • Sammen om nye løsninger
  • Investeringer i job- Integration og udsatte boligområder
  • Ungeindsatser
  Indsatsområderne er beskrevet i beskæftigelsesplanen, hvor der også fremgår eksempler på konkrete initiativer, som bidrager til at få flere borgere i uddannelse og job.

  Beskæftigelsesplanen for det kommende års beskæftigelsesindsats skal godkendes i byrådet hvert år.   

  Indstilling Det indstilles:
  At 1)    At byrådet vedtager vedlagte forslag til beskæftigelsesplan for 2019 i Aarhus Kommune.

  Sagens forløb 15-11-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-11-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. november 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 14. november 2018.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold med hensyn til manglende fokus på kvinder langt væk fra beskæftigelse.
  Keld Hvalsø tog forbehold med hensyn til for meget gratis arbejdskraft til detailhandelssektoren.
  Marc Perera Christensen tog forbehold.

  28-11-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. november 2018.
  05-12-2018 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Steen Bording Andersen, Anette Poulsen og Lone Hindø kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling og de konkrete forslag til rettelser til Beskæftigelsesplanen for 2019 fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
   
  Gert Bjerregaard, Knud N. Mathiesen, Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen tog forbehold.

  12-12-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. december 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social og Beskæftigelsesudvalget.
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde med bemærkning om sikring af virksomhedsrettet tilgang.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold vedrørende den lovpligtige oplysning om repatriering.
  Alternativets byrådsgruppe tog forbehold.
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen. 
  Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  Bilag

  Legalitetsgodkendelse af takster for Aarhus Vand 2019


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. december 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 10. december 2018.
  Taksterne for drikkevand og spildevand vedtages endeligt af bestyrelsen for Aarhus Vand A/S d. 6. december 2018, hvorefter de skal legalitetsgodkendes af Aarhus Byråd, så de nye takster kan træde i kraft pr. 1. januar 2019.

  Resumé
  Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har den 6. september 2018 forhåndsgodkendt vandtaksterne for 2019 på baggrund af en foreløbig økonomisk ramme fra Forsyningssekretariatet.
   
  Aarhus Vand har nu fået den endelige økonomiske ramme, som er identisk med den foreløbige ramme, og taksterne bliver endeligt vedtaget af bestyrelsen d. 6. december 2018, hvorefter de skal legalitetsgodkendes af kommunen.
   
  Samlet set falder prisen for vand inkl. afledning og afgifter fra 46,75 kr. til 46,41 kr. pr. m3. Forbrugerne betaler desuden faste vand- og spildevandsbidrag på henholdsvis 550 kr. og 500 kr. ekskl. moms. De faste bidrag fastholdes på samme beløb som i 2018.
   
  Taksterne udnytter Forsyningssekretariatets økonomiske ramme for 2018-2019 fuldt ud og er i overensstemmelse med Aarhus Kommunes anbefalinger til takststruktur for drikkevand og de forventede investeringer i Spildevands-planen. De indtægter, som Aarhus Vand A/S budgetterer med, holder sig således inden for den økonomiske ramme.
   
  På baggrund af den tidspres, der altid knytter sig til Byrådets godkendelse af taksterne, indstilles det, at rådmanden for Teknik og Miljø bemyndiges til fremadrettet at godkende taksterne, hvis der ikke er tale om en takststigning ud over almindelig prisfremskrivning.

  Indstilling
  Det indstilles: ?
  • at Byrådet legalitetsgodkender Aarhus Vand A/S’ takster for 2019
  • at rådmanden for Teknik og Miljø bemyndiges til fremadrettet at godkende taksterne, hvis der ikke er tale om en takststigning ud over almindelig pris-fremskrivning.

  Sagens forløb 06-12-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  10-12-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. december 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 3. december 2018.
  12-12-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. december 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 10. december 2018.

  Bilag

  Forslag fra EL om intern arbejdsmiljøkontrol


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 12. december 2018
  Enhedslisten de rød-grønne i Århus byråd
  Maria Sloth, maria.sloth@aarhus.dk               
                                                 

  Kære borgmester Jacob Bundsgaard  

  Du bedes venligst foranledige, at nedenstående forslag bliver behandlet på førstkommende byrådsmøde.  

  Med venlig hilsen Maria SlothEnhedslisten de rød-grønne  

  Forslag om intern arbejdsmiljøkontrolAarhus Kommune opsiger sin certificeringsordning af arbejdsmiljøet og anvender de sparede midler til etablering af et internt arbejdsmiljøkontor, som kommunens arbejdsmiljøorganisation kan trække på.  

  Motivering:
  Det undrer os, at man kan have en kronesmiley set på baggrund af det skandaløst dårlige arbejdsmiljø i Teknik & Miljø.
  Det ser ud, som om der er grundlag for, at byrådet og borgmester overtager styringen og ansvaret som førhen. 
  I stedet for at betale et eksternt konsulentfirma kan man bruge kommunens egne arbejdsmiljøfolk til at sikre og kontrollere arbejdsmiljøet.

  Sagens forløb 10-01-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 10. januar 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  26-11-2018 Borgmesterens Afdeling
  Konklusion
  Enhedslisten de rød-grønne har forslået, at Aarhus kommune opsiger certificeringsordningen af arbejdsmiljøet, og anvender de sparede midler til etablering af et internt arbejdsmiljøkontor, som kommunens arbejdsmiljøorganisation kan trække på.
  I de nedenstående afsnit beskrives rammer og økonomi omkring Aarhus Kommunes arbejdsmiljøcertificering. Der er heri flere punkter, der taler imod opsigelsen af certificeringsordningen med henblik på at anvende de sparede midler til etablering af et internt arbejdsmiljøkontor. Dette begrundes særligt i, at de beregnede udgifter til opretholdelsen af arbejdsmiljøcertifikatet i den nuværende aftale udgør under 1 mio. kroner årligt. Frigørelse af dette beløb vurderes ikke at kunne finansiere et internt arbejdsmiljøkontor, som ville skulle dække en række forskellige arbejdsmiljøfaglige- og generalistkompetencer samt vejlede på tværs af alle kommunens arbejdspladser.
  Dertil kommer, at et internt arbejdsmiljøkontor ikke vil kunne udføre myndighedsopgaven med kontrol af arbejdsmiljøet i Aarhus Kommune. Denne opgave vil i tilfælde af opsigelse af samarbejdet med certificeringsorganet i stedet vil tilfalde Arbejdstilsynet og medføre et forventet ressourcetræk på kommunens afdelinger og institutioner i forbindelse med tilsynsbesøg samt håndtering af Arbejdstilsynets reaktioner og afgørelser.
  Endelig bør nævnes de langsigtede effekter af arbejdsmiljøcertificeringen, som understøtter Aarhus Kommunes og de enkelte arbejdspladsers fortløbende fokus på at styrke det systematiske arbejde med forbedringer i arbejdsmiljøet og et højt forebyggelsesniveau, i tæt kobling med arbejdspladsernes øvrige udvikling og løsning af kerneopgaven.
  Borgmesterens Afdeling anbefaler derfor, at forslaget afvises.

  03-12-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings udtalelse af 26. november 2018, som Magistraten kan henholde sig til.
  Keld Hvalsø henholder sig EL's oprindelige forslag.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold.
  Aftalen om arbejdsmiljøcertificering lægges på dagsordenen som bilag.

  12-12-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 12. december 2018
  16-01-2019 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra SF om fælles organisering af hjælpemiddelområdet


  Beslutning Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. december 2018.
  Beslutningsforslag fra SF

  I dag er hjælpemiddelområdet delt mellem region og kommune med mange gråzoneproblemer.

  Når en borger har behov for et hjælpemiddel, skal kommunen i hvert tilfælde vurdere, om det skal betragtes som et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab. Det gælder for et utal af redskaber; for eksempel briller, iltapparater, ståstøttestativer, kugledyner og blodsukkermålere. I mange tilfælde vil det være oplagt, om redskabet er et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab. I andre tilfælde, hvor redskabet kan være begge dele, kan vurderingen være vanskelig.

  Derfor kan borgerne også risikere at ende som kastebold mellem region og kommune, hvor de kan ende med at skulle vente urimeligt lang tid på at modtage det hjælpemiddel, som de har behov for. Samtidigt ender mange sager med at skulle afgøres i Ankestyrelsen. Hvilket udover at være en belastning for borgeren også giver øget bureaukrati og er spild af skattekroner.

  Et eksempel på hvor det kan gå galt er i forbindelse med kugle- og kædedyner, der hjælper med at give børn med ADHD og autisme en bedre søvn ved at hjælpe dem med at få ro i kroppen. Her er det afgjort af Ankestyrelsen, at der altid skal laves en individuel vurdering af, om en kugle- og kædedyne kan bevilliges som enten et behandlingsredskab efter Sundhedsloven eller som et hjælpemiddel efter Serviceloven.

  Ofte vil en afklaring af om et hjælpemiddel er et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel efter Serviceloven desuden ofte kræve at kommunale sagsbehandlere skal indhente oplysninger hos praktiserende læger eller hospitalslæger, som skal bruge tid på at udfylde attester til brug for sagsbehandlingen.

  For at gøre sagsgangene hurtigere og bedre for borgerne både børn som voksne, og for at reducere bureaukratiet er der behov for at området organiseres i fællesskab mellem region og kommune.

  SF vil i Region Midtjylland stille et lignende forslag.

  Derfor foreslår SF følgende:

  1)      Der træffes en principbeslutning om at Aarhus Kommune og Region Midtjylland etablerer en fælles organisering på Hjælpemiddelområdet, der baserer sig på at pulje nuværende budgetter under fælles ledelse.

  Stillet af SF’s byrådsgruppe

  Jan Ravn Christensen (ordfører på sagen), Mette Bjerre og Thomas Medom

  Sagens forløb 06-06-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 6. juni 2018.
  20-06-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 20. juni 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  13-11-2018 Sundhed og Omsorg
  Byrådet behandlede 20. juni 2018 beslutningsforslag fra SF om fælles organisering af hjælpemiddelområdet mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Forslaget blev sendt til udtalelse hos Sundhed og Omsorg.
   
  Et tilsvarende forslag blev behandlet af Regionsrådet 18. juni 2018. Regionsrådet besluttede at de ville afvente nationalt udspil og nærmere administrativ undersøgelse af mulighederne på området samt retter henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik at afklare proces og tidsplan for opdatering af reglerne på hjælpemiddelområdet.
   
  Det indstilles ?
  • at der for nuværende ikke arbejdes videre med at etablere en fælles organisering på hjælpemiddelområdet.
  Sundhed og Omsorg understøtter den administrative undersøgelse af mulighederne på området, og vil drøfte mulighed for en optimering af samarbejdet på hjælpemiddelområdet med Aarhus Universitetshospital.

  22-11-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-11-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs udtalelse af 13. november 2018, som Magistraten kan henholde sig til.
  Rådmand Thomas Medom henholder sig til SF's oprindelige forslag.
  Keld Hvalsø og Marc Perera Christensen tog forbehold.

  12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. december 2018.
  19-12-2018 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling enstemmigt ikke tiltræde forslaget. Dette med følgende bemærkninger:
  1) Udtalelse af 13. november 2018 vedr. forslaget fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg tages til efterretning.
  2) Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg opfordres til at arbejde videre i sporet fra SF's forslag.
  3) Den kommende sundhedsreform, der forventes offentliggjort primo 2019, respekteres.
  Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  16-01-2019 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Udtræden af Aarhus Byråd


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. december 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. december 2018.
  At 2) Mette Skautrup indtræder herudover i Udvalget for Besættelse af udvalg og Kontaktkomitéen vedr. nordiske venskabsbyer.
  Anmodning fra Marc Perera Christensen om udtræden af Aarhus Byråd samt ændringer på udvalgsposter mv.

  Resumé
  Byrådsmedlem Marc Perera Christensen har anmodet om at udtræde af Aarhus Byråd med virkning fra 1. januar 2019 grundet arbejdsmæssige forhold. Det indstilles, at anmodningen imødekommes. Stedfortræder er Mette Skautrup, der således indtræder i Aarhus Byråd.
  I forbindelse med Marc Perera Christensens udtræden af Aarhus Byråd foretages der visse ændringer på udvalgsposter mv. som er angivet i beslutningspunkt 2.

  Indstilling
  1) Anmodningen fra Marc Perera Christensen imødekommes, og Mette Skautrup som følge heraf indtræder i Aarhus Byråd pr. 1. januar 2019.
  2) der pr. 1. januar 2019 sker følgende ændringer på udvalgsposter mv.:
  Mette Skautrup indtræder i Magistraten i stedet for Marc Perera Christensen.
  Mette Skautrup indtræder i Økonomiudvalget i stedet for Marc Perera Christensen.
  Mette Skautrup indtræder i Valgbestyrelsen i stedet for Marc Perera Christensen.
  Mette Skautrup indtræder i Festugens bestyrelse i stedet for Marc Perera Christensen.
  Maria Tønnersen indtræder i bestyrelsen i FGU i stedet for Mette Skautrup.

  Sagens forløb 03-12-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. december 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 12. december 2018.
  12-12-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. december 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. december 2018.
  At 2) Mette Skautrup indtræder herudover i Udvalget for Besættelse af udvalg og Kontaktkomitéen vedr. nordiske venskabsbyer.

  Bilag

  Forventet regnskab 2018 for Aarhus Kommune


  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. december 2018.
  Sagerne 6 og 7 blev behandlet sammen.

  Resumé
  Forventet regnskab viser i henhold til afdelingernes indberetninger samlede mindreudgifter til drift på 190 mio. kr. primært som følge af mindreudgifter til overførsler.
  I forhold til forudsætningerne i budget 2019-2022 vurderes det, at der vil være et engangstab på 75 mio. kr. vedrørende en forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet og den aktivitetsbestemte medfinansiering i forhold til det, der allerede er taget højde for i budgettet for 2019 til 2022.
  I forventet regnskab skønnes serviceudgifterne at udgøre 13.148 mio. kr. imod et budget på 13.094 mio. kr. svarende til en merudgift på 54 mio. kr. Dette vil alt andet lige svare til et forbrug af opsparing på de decentraliserede områder på ca. 200 mio. kr.
  Borgmesterens Afdelings prognose for serviceudgifterne viser dog, at man kan forvente et forbrug der er ca. 200 mio. kr. lavere end skønnet af magistratsafdelingerne. Det er dette tal, der er indberettet til KL.
  På anlægsområdet forventes i henhold til afdelingernes indberetninger merudgift i 2018 på netto 1.185 mio. kr. Opgøres de samlede udgifterne brutto kan de opgøres til 1.711 mio. kr.
  Da Aarhus Kommune råder over en anlægsramme på 1.313 mio. kr. viser det forventede regnskab alt andet lige en overskridelse af anlægsrammen med 385 mio. kr. Borgmesterens Afdelings prognoser på anlægsområdet peger dog på væsentligt lavere udgifter end skønnet af magistratsafdelingerne svarende til en forventning om, at anlægsrammen stort set kan overholdes for 2018. Det er denne forventning, der er indberettet til KL.
  Ud over indstillingen om Aarhus Kommunes forventede regnskab for 2018 er udarbejdet en indstilling, som beskriver en række forhold, som det er hensigtsmæssigt at Byrådet tager stilling til i relation til behandlingen af det forventede regnskab.

  Indstilling
  At 1) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab for 2018 tages til efterretning jf. bilag 1.
  At 2) Ansøgte tillægsbevillinger og anlægsbevillinger jf. afsnit 7.2, bilag 2 godkendes.

  Sagens forløb 03-12-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. december 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 28. november 2018.
  12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. december 2018.
  Sagerne 6 og 7 blev behandlet sammen.

  19-12-2018 Økonomiudvalget
  Camilla Fabricius, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende bemærkninger:
  Udvalget anbefaler, at at-punkt 18 i den supplerende regnskabsindstilling ændres, så midlerne til udvendig bygningsvedligeholdelse under Teknik og Miljø forøges med det fulde indtægtskrav i budgettet på 11,8 millioner kroner årligt, og ikke med 9 millioner kroner som i indstillingen, når indtægtskravet på Gudrunsvej 78-82 annulleres fra 2020.   Udvalget anbefaler endvidere, at bygningsvedligeholdelsesmidlerne i Teknik og Miljø også kompenseres for perioden 2016-2019 med i alt ca. 25 millioner kroner. Konsekvenserne heraf indarbejdes i forbindelse med regnskabsindstillingen.
  Udvalget anbefaler desuden, at der tilføjes et nyt at punkt om, at der pr. 1.1 2019 ikke opkræves brugerbetaling for servicepakken på akutpladserne på Vikærgården.   Mindreindtægterne finansieres indenfor Sundhed- og Omsorgs budget.
  Louise Lindskrog, Theresa Blegvad og Marc Perera Christensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  16-01-2019 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Diverse regnskabsmæssige forhold med relation til forventet regnskab 2018


  Beslutning Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. december 2018.
   
  Ændringsforslaget fra Dansk Folkeparti fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget. Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   
  At 16) Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. december 2018 har vedtaget punktet.
   
  Sagerne 6 og 7 blev behandlet sammen.

  Resumé
  I indstillingen ”Forventet regnskab 2018 for Aarhus Kommune” er resultatet af det udarbejdede forventede regnskabet for 2018 beskrevet.
   
  I tilknytning til det forventede regnskab er konstateret en række forhold, som det skønnes hensigtsmæssigt eller nødvendigt at byrådet tager stilling til i forlængelse af behandlingen af det forventede regnskab. Disse forhold er nærmere beskrevet i denne indstillings punkt 7.1 til 7.6 og i bilag 1 til bilag 9.

  Indstilling
  På baggrund af vurderingen af det forventede regnskab for 2018 indstilles:
  At 1) Gennemførte frikøb af tilbagekøbsklausuler samt indarbejdelse af provenuet i Mobilitets- og Vejfonden godkendes, jf. afsnit 7.1.1.
   
  At 2) Gennemførte grundsalg med tilhørende anlægsbevillinger godkendes, jf. afsnit 7.1.2. og bilag 1.
   
  At 3) Afrapportering vedr. Aa+ tages til efterretning, jf. afsnit 7.1.3 og bilag 2.
   
  At 4) Afrapportering vedr. til- og afgange af jorde tages til efterretning, jf. afsnit 7.1.4 og bilag 1.
   
  At 5) De nye forvaltnings- og sektornavne i Teknik og Miljø godkendes samt de budgetmæssige konsekvenser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø i 2018 godkendes, jf. afsnit 7.1.5, bilag 3.
   
  At 6) Overdragelse af arealer fra DSB på i ca. 17.700 m2 samt diverse udstyr for i alt ca. 2,56 mio. kr. vedr. Grenåbanens stationer godkendes jf. afsnit 7.1.6, bilag 4.
   
  At 7) Redegørelsen vedrørende vederlagsfri fysioterapi tages til efterretning, samt at bevillingen hertil øges fra de nuværende 2,75 mio. kr. til 3,4 mio. kr. årligt og permanentgøre den på dette niveau, jf. afsnit 7.2.1 og bilag 5.
   
  At 8.) Der gives indtægtsbevilling på 1,75 mio. kr. vedr. tilskud fra Lokale- og anlægsfonden til Fjordsgades forenings og -fritidshus, der flyttes 1,75 mio. kr. fra decentrale anlæg under Sport & Fritid til bevillingen vedr. Fjordsgades forenings- og fritidshus og der gives udgiftstillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til projektet, jf. afsnit 7.3.1. og bilag 1.
   
  At 9.1) Der overføres i alt 6,4 mio. kr. fra anlægsreserven til Kultur og Borgerservice, jf. afsnit 7.3.2 og bilag 1.
   
  At 9.2) 5,3 mio. kr. bruges til at udligne gælden i Filmbyens opsparing jf. ovenstående indstilling, jf. afsnit 7.3.2 og bilag 1.
   
  At 9.3) 1,1 mio. kr. reserveres til aptering på den ny bygning, afsnit 7.3.2 og bilag 1.
   
  At 10) Afsat rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til koncertplads Eskelunden overflyttes fra Kultur og Borgerservice til Teknik og Miljø, rådighedsbeløbene til Koncertplads Eskelund fremrykkes til 2019 og 2020 som beskrevet og der gives en anlægsbevilling til projektet på 10 mio. kr., jf. afsnit 7.3.3 og bilag 1.
   
  At 11) Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 1,85 mio. kr. til dækning af momsudgifter vedrørende de beskrevne projekter samt, at tillægsbevillingen finansieres af kassen, jf. afsnit 7.3.4 og bilag 6.
   
  At 12) De ekstraordinære afskrivninger som følge af oprydningen i SKAT på 22 mio. kr. bliver finansieret på det ikke-decentraliserede område via kommunekassen, jf. afsnit 7.3.5 og bilag 7. Måltallet for finansiel egenkapital justeres i forlængelse heraf.
   
  At 13) Taksten for morgenpasning i SFO i 4. klasse for 2019 godkendes, jf. afsnit 7.4.1 og bilag 8.
   
  At 14) Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til at optage lån vedrørende lånerammen for 2018 og 2019 indenfor rammerne af det finansielle administrationsgrundlag, jf. afsnit 7.5.1.
   
  At 15) Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til frem til ultimo 2019 at give Aarhus Vand A/S en kommunegaranti, jf. afsnit 7.5.2.
   
  At 16) Der udmøntes i 2018 412 mio. kr. fra anlægsreserven til en anlægsbevilling til tilhørende rådighedsbeløb til Teknik og Miljø til Aarhus Kommunens overtagelse af Amtssygehusgrunden fra Region Midtjylland, jf. afsnit 7.6.1 og bilag 1.
   
  At 17.1) Afrapporteringen af status samt de bevillingsmæssige konsekvenser for kommunens fem større byudviklingsprojekter tages til efterretning, jf. afsnit 7.6.2, bilag 9.
   
  At 17.2) Der gives anlægsbevilling til Teknik og Miljø på 0,9 mio. kr. til refusion af ejendomsskat til Aarhus Havn samt en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 11,6 mio kr. årligt i perioden 2019-2022 til udviklingsomkostninger, jf. afsnit 7.6.2, bilag 1 og bilag 9.
   
  At 18) Indtægtskravet vedrørende Gudrunsvej 78-82 annulleres , jf. afsnit 7.6.3 og bilag 10.

  Sagens forløb 29-11-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  For byudviklingsprojekterne er der i perioden 2018 til 2022 samlet set et bevillingsmæssigt overskud på 29,5 mio. kr., jf. bilag 9. Byudviklingsprojekterne skal hvile i sig selv økonomisk. Projekternes tidshorisont strækker sig typisk ud over budgetperioden, og forudsætningerne for vurderingerne justeres løbende. Over tid kan der derfor være ret betydelige ændringer i de forudsatte nettoindtægter, og især i indtægters og udgifters tidsmæssige placering. Jævnfør beslutning fra forventet regnskab 2015 neutraliseres tidsforskydninger og marginale ændringer i de store byudviklingsprojekters økonomi, ved at måltallet i den finansielle egenkapital korrigeres herfor. Dermed undgås det, at råderummet i budgetlægningen påvirkes, så længe den overordnede forudsætning om, at projektet økonomisk hviler i sig selv, er realistisk.
  I forbindelse med håndteringen af ekstraordinære afskrivninger som følge af oprydningen i SKAT Inddrivelse (jf. bilag 7), er der en forskel mellem kommunens afskrivning af krav og den kompensation som kommunen modtager på 22,1 mio. kr. Uagtet dette ikke følger kommunens normale styringsprincipper skal Borgmesterens Afdeling anbefale, at der i Aarhus Kommune anvendes en administrativ håndterbar løsning for de ekstraordinære afskrivninger på 22,1 mio. kr. På den baggrund anbefales det, at Byrådet træffer en beslutning om, at de ekstraordinære afskrivninger på 22,1 mio. kr. ikke skal belaste den decentraliserede økonomi. Dermed vil alle afskrivningerne på 22,1 mio. kr. blive finansieret på det ikke-decentraliserede område via kommunekassen. Måltallet for finansiel egenkapital vil blive justeret med de 22,1 mio. kr.
  Byrådet har tidligere i forbindelse med Budget 2017 besluttet, at lejeindtægtskravet for Gudrunsvej 78-82 skal annulleres, når bygningen er solgt. I indstillingen lægges der op til, at indtægtskravet annulleres nu med virkning fra 2020. Dette er en afvigelse fra de almindelige styringsprincipper, som begrundes med, at det vil smidiggøre det videre arbejde med bygningernes fremtidige anvendelse, som nærmere beskrevet  i indstillingen.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  03-12-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. december 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 26. november 2018.
  • Figur, som viser status på AA+, fremsendes til byrådsbehandlingen.
  • Der laves præciseringer i bilag 10 inden byrådsbehandlingen.
   

  12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. december 2018.
   
  Ændringsforslaget fra Dansk Folkeparti fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget. Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   
  At 16) Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. december 2018 har vedtaget punktet.
   
  Sagerne 6 og 7 blev behandlet sammen.

  19-12-2018 Økonomiudvalget
  Camilla Fabricius, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende bemærkninger:
  Udvalget anbefaler, at at-punkt 18 i den supplerende regnskabsindstilling ændres, så midlerne til udvendig bygningsvedligeholdelse under Teknik og Miljø forøges med det fulde indtægtskrav i budgettet på 11,8 millioner kroner årligt, og ikke med 9 millioner kroner som i indstillingen, når indtægtskravet på Gudrunsvej 78-82 annulleres fra 2020.   Udvalget anbefaler endvidere, at bygningsvedligeholdelsesmidlerne i Teknik og Miljø også kompenseres for perioden 2016-2019 med i alt ca. 25 millioner kroner. Konsekvenserne heraf indarbejdes i forbindelse med regnskabsindstillingen.
  Udvalget anbefaler desuden, at der tilføjes et nyt at punkt om, at der pr. 1.1 2019 ikke opkræves brugerbetaling for servicepakken på akutpladserne på Vikærgården.   Mindreindtægterne finansieres indenfor Sundhed- og Omsorgs budget.
  Louise Lindskrog, Theresa Blegvad og Marc Perera Christensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  16-01-2019 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling (opdateret 11.12.2018)

  Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger, rammeændringer... (opdateret 11.12.2018)

  Bilag 2: Redegørelse vedr. energirenovering AA

  Bilag 3: Redegørelse for 2018-organisationsændring i Teknik og Miljø

  Bilag 4: Overdragelse af arealer og udstyr fra DSB

  Bilag 5: Status vederlagsfri fysioterapi - status til tillægsbevillingen - talmæssig belysning

  Bilag 6: Særlig problemstilling vedr. anlægsprojekter i Sport og Fritid pga. nye momsregler

  Bilag 7: Ekstraordinære afskrivninger som følge af KL´s af-tale med SKAT

  Bilag 8: Takstoversigt 5.50 for Børn og Unge

  Bilag 9: Afrapportering vedr. de større byudviklingsprojekter i Aarhus Kommune

  Bilag 10: Opdateret: Indtægtskrav for Gudrunsvej 78-82 (modtaget 10.12.2018)

  Status på Aa+ Energirenovering (eftersendt 07.12.2018)

  Bilag til statusnotat: Årsrapport for Aa+ projektet (eftersendt 07.12.2018)

  Ændringsforslag DF

  Aftale med BL's 5. kreds om genhusning og nybyggeri


  Beslutning Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. december 2018.

  Resumé
  I forlængelse af byrådets aftale om udsatte boligområder i juni 2018 er der gennemført drøftelser med 5. kreds i BL - Danmarks Almene Boliger (herefter BL’s 5. kreds) om genhusning og nybyggeri.
  Med denne indstilling forelægges resultatet i form af en aftale til byrådets godkendelse.
  Aftalen indeholder en beskrivelse af roller og forpligtelser i forhold til genhusning af borgere, som skal fraflytte Gellerup/Toveshøj eller Bispehaven som led i de kommende års omdannelse. Aftalen indebærer således, at boligorganisationerne i 5. kreds stiller det nødvendige antal boliger til rådighed, så alle berørte borgere får en passende bolig i Aarhus Kommune.
  Herudover fastlægger aftalen rammerne for de kommende års fortsatte udbygning af den almene sektor:
  • 400 almene familieboliger om året 2020-2023.
  • 372 almene ungdomsboliger om året 2019-2023.
  • Ca. 1.000 erstatningsboliger frem mod 2030. Endelig fastlægger aftalen krav og principper til den fortsatte fælles monitorering af byens boligområder.
  Endelig fastlægger aftalen krav og principper til den fortsatte fælles monitorering af byens boligområder.

  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) byrådet godkender aftalen mellem BL’s 5. kreds og Aarhus Kommune om genhusning og nybyggeri af almene boliger (bilag 1)
   
  At 2) økonomien håndteres som beskrevet i afsnit 7) Ressourcer

  Sagens forløb 26-11-2018 Magistraten
  Drøftet.
  03-12-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. december 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistraten for Teknik og Miljøs indstilling af 19. november 2018.
  Keld Hvalsø tog forbehold.

  12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. december 2018.
  19-12-2018 Økonomiudvalget
  Camilla Fabricius, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Louise Lindskrog, Theresa Blegvad og Marc Perera Christensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  16-01-2019 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Beder


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. december 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 5. december 2018.
  Ny seks-gruppers dagtilbudsafdeling på Fuldenvej i Beder til fortsat sikring af pasningsgarantien.

  Resumé I Aarhus Kommune stiger befolkningstallet og mange nye byudviklingsprojekter er igangsat. I Beder-Malling forventes byomdannelsesprojekterne på fem års sigt at medføre 500 nye familieboliger og en større stigning i børnetallet. Samtidig er der i dag et stigende udbygningsbehov i garantidistrikt Horsensvej, som til dels skyldes pendling af børn fra garantidistrikt Oddervej.  

  For forsat at kunne overholde pasningsgarantien og sikre lokal pasning foreslås det, at dagtilbudskapaciteten udvides med seks dagtilbudsgrupper på Fuldenvej i Beder. Heraf er de fem af grupperne allerede disponeret til et dagtilbudsbyggeri i Holme. Dette dagtilbudsprojekt annulleres for i stedet at kunne bygge dagtilbudspladserne tættere på, hvor børnene bor.  

  Anlægsudgifterne til udvidelsen af dagtilbudskapaciteten forventes at udgøre 20,6 mio. kr., som finansieres af midler til sikring af pasningsgarantien.  

  Dagtilbudsafdelingerne på Byagervej flyttes ikke som foreslået i prioriteringen af RULL-midlerne for 2014-17. Det det afsatte rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. tilbageføres til RULL-programmet.

  Indstilling At 1) tidligere besluttet udbygning med fem dagtilbudsgrupper i Holme på Tulshøjvej 3-5 annulleres med henblik på at etablere pasningskapaciteten i Beder i pasningsgarantidistriktet for Oddervej tættere på, hvor børnene bor. Det afsatte rådighedsbeløb indgår i finansieringen af dagtilbudsbyggeriet i Beder.  

  At 2) der gives anlægsbevilling på 20,6 mio. kr. til etablering af en ny seks-gruppers dagtilbudsafdeling på Fuldenvej. Opførslen af dagtilbudsafdelingen finansieres af midler afsat på reserven til sikring af pasningsgarantien, herunder 15,2 mio. kr. tidligere afsat til dagtilbudsbyggeri på Tulshøjvej i Holme.  

  At 3) det samlede rådighedsbeløb på 20,6 mio. kr. frigives med 12,2 mio. kr. i 2019, 7,6 mio. kr., i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021.  

  At 4) 2% af den samlede anlægssum anvendes til intern projektledelse af anlægsprojektet.  

  At 5) dagtilbudsafdelingerne på Byagervej ikke flyttes som foreslået i prioriteringen af RULL-midlerne for 2014-17, og at det afsatte rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. tilbageføres til RULL-programmet, idet der samtidig gives tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til anlægsbevillingen til Elsted Skole, lokalefællesskab med FU.   

  At 6) rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til Elsted Skole, lokalefællesskab med FU frigives i 2019.

  Sagens forløb 14-11-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-11-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. november 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 7. november 2018.
  Der blev efterspurgt en tidsoversigt over tidligere beslutninger, og hvor lang tid der kan gå før en bevilling igangsættes.
  Magistratsafdelingen for Børn og Unge udarbejder notat.

  28-11-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. november 2018.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 8 og 9.

  05-12-2018 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  12-12-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. december 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 5. december 2018.

  Bilag

  Forslag fra LA om servicestandarder


  Beslutning Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra Liberal Alliance
   
  Et af problemerne med erhvervsvenligheden i Aarhus er, at kommunen ikke har vedtaget en servicestandard for kommunens samarbejdspartnere med klare retningslinjer samt svar- og sagsbehandlingsfrister. Den manglende servicestandard betyder, at når vores samarbejdere retter henvendelse til kommunen, ved de ikke, hvad de skal forvente af kommunen. De modtager ingen kvitteringsskrivelse om, hvor deres sag er landet, og hvornår de kan forvente, at deres henvendelse bliver besvaret. Dette er problematisk, fordi klarhed om processen, hurtig sagsbehandling og klare retningslinjer kan betyde forskellen mellem en konkurrencemæssig fordel og store ekstraudgifter. En servicestandard skal sikre, at man løbende kan vurdere, om sagsbehandlingstiderne er rimelige eller kan gøres kortere til gavn for kommunens samarbejdspartnere. En servicestandard gavner også Aarhus Kommune selv, fordi den kan betyde, at det bliver nemmere at fastholde og tiltrække virksomheder til Aarhus.
   
  At virksomhederne modtager en vilkårlig behandling, understøttes af besvarelsen på Liberal Alliances 10-dages forespørgsel om ’servicestandarder’ den 16. marts 2018. Heraf fremgår det bl.a., at der ikke er vedtaget nogen fast procedure for orientering om tidsoverskridelser i forbindelse med lokalplanssager, samt at der ikke bliver ført statistik over, hvor mange gange tidsplanen for lokalplanssager bliver overskredet. LA Aarhus mener derfor, at byrådet bør formulere og vedtage en servicestandard med klare retningslinjer for tydelig kommunikation, samt svar- og behandlingsfrister for vores samarbejdspartnere. Uden en servicestandard kan kommunen ikke lave en afvigelsesopgørelse og dermed holde øje med, om sagsbehandlingen foregår hurtigt og effektivt. Uden en afvigelsesopgørelse er det heller ikke muligt for byrådet at sikre, at ressourcedækningen af administrationen er tilstrækkelig og effektiv. Med andre ord er en servicestandard også til gavn for Aarhus Kommune og medarbejderne i forvaltningen.
   
  Kommunen har allerede, som forpligtet af retssikkerhedsloven, vedtaget lignede svar- og sagsbehandlingsfrister for alle med et CPR-nummer. Hvis en borger f.eks. retter henvendelse til socialforvaltningen, modtager vedkommende en kvitteringsskrivelse for henvendelsen og oplysninger om, hvornår der kan forventes svar. Hermed skal borgeren ikke gå rundt i uvished, og man ved, hvornår man kan rette henvendelse, hvis ens sagsbehandling trækker i langdrag. I LA Aarhus mener vi, at vores samarbejdspartnere bør have samme retssikkerhedsgarantier for hurtig sagsbehandling, som borgerne i kommunen.
   
  Aarhus Kommune har faktisk allerede vedtaget en målsætning om, at sagsbehandlingstiden for byggesager skal reduceres, og at brugernes tilfredshed skal højnes, men målsætninger er nytteløse, hvis de ikke bakkes op af konkrete initiativer. Af årsberetningen fra 2017 fremgår det, at kommunen endnu ikke har indfriet sin målsætning om, at 8 ud af 10 virksomheder skal være tilfredse med deres byggesagsbehandling. Dansk Industris (DI) lokale erhvervsklima-rapport 2018 underbygger ovenstående. I rapporten placeres Aarhus Kommune som nr. 77 ud af alle kommuner, når det kommer til en samlet vurdering af erhvervsklimaet. Det er en sørgelig placering for en kommune med Danmarks næststørste by, der burde være i førertrøjen. I vurderingen af den kommunale sagsbehandling indtager Aarhus en utilfredsstillende plads 73.
   
  LA Aarhus har en vision om, at Aarhus skal være den mest erhvervsvenlige kommune i Danmark – og vi mener, at det første spadestik kunne være, at byrådet besluttede sig for at formulere og vedtage en servicestandard for vores samarbejdspartnere.
   
  LA Aarhus foreslår derfor følgende:
  1) At Aarhus Byråd forpligter sig til at formulere og vedtage en servicestandard, der har til formål at skabe transparens for og bedre kommunikation med vores virksomheder, foreninger og andre med et CVR-nummer, og hvori der fastsættes klare svar- og sagsbehandlingsfrister for henvendelser til kommunen.
  2) At servicestandarden udarbejdes i samarbejde med et advisoryboard, hvor relevante aktører fra erhvervslivet inddrages.
  3) At servicestandarden bliver tilgængelig på kommunens hjemmeside, så enhver samarbejdspartner har mulighed for at læse den.
   
  Almaz Mengesha
  LA Aarhus


  Sagens forløb 12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra RV om kommunalpolitik i samspil med FN's verdensmål


  Beslutning Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra Radikale Venstre
   
  FN’s Mål for Bæredygtig Udvikling, i daglig tale verdensmålene, er skabt af og for de 193 medlemslande. Verdensmålene består af 17 overordnede mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred, sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.
   
  I Radikale Venstre ønsker vi at bringe verdensmålene ind i kommunalpolitikken i Aarhus Kommune, fordi vi mener, at det ikke kun er på statsligt og internationalt niveau, at vi skal forpligte os på en mere bæredygtig udvikling. Handling i det lokale er en katalysator for resultater i det store billede, og derfor bør vi i Aarhus Kommune indstille os på at tænke verdensmålene ind i de nye politikker, vi laver, herunder på områder som beskæftigelse, sundhed, sociale forhold, samt sport og fritid og selvfølgelig klima.
   
  Vi skal altid, når vi vedtager en ny politik, have verdensmålene for øje. Vi skal som byråd arbejde med verdensmålene og sætte spot på, at det er mere end klima, vi kan arbejde sammen om gennem FN’s verdensmål – det drejer sig om bæredygtighed i alle samfundets facetter: sundhed og trivsel, beskæftigelsesforhold, byplanlægning, uddannelse, produktion og meget mere. Vi skal være med til at støtte og hjælpe verdensmålene på vej, så det også forgrener sig til kommunens foreninger, private virksomheder – og almindelige borgere. Vi skal spørge os selv, hvordan det konkrete stykke politik bidrager til en bæredygtig udvikling i tråd med FN’s verdensmål, fordi vi bør forpligte os selv på at understøtte den nationale indsats – lige fra idéfasen til byrådsdebatten til implementeringen.
   
  Vi foreslår derfor,
  1) At byrådet, i forbindelse med udarbejdelse af nye politikker, drøfter hvordan politikkerne bidrager til realisering af verdensmålene, og herunder har fokus på samspillet med de forskellige verdensmål.
  2) At Aarhus Kommune i samspil med andre relevante aktører udbreder kendskabet til FN’s verdensmål. 
   
  Radikale Venstre
  Eva Borchost Mejnertz og Rabih Azad-Ahmad (ordfører)


  Sagens forløb 12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra EL om insekt- og bi-venlig kommune


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. december 2018.
  Beslutningsforslag fra EL
   
  Vi ønsker, at der udarbejdes en plan for, hvordan Aarhus kommune kan sikre, at biodiversiteten udvikler sig og bliver passet på i takt med byens kraftige vækst. Vi skønner, at der kan gøres mere for at fremme en positiv naturkvalitet og højere biodiversitet. Vi foreslår, at der udarbejdes en egentlig biodiversitetsplan, der kan integrere de mange hensyn og muligheder der er for at forbedre og beskytte vores insekter og bier.
   
  Vi er bekendt med, at der er kommuner i Danmark, der er blevet certificerede som bi-venlige. Med dette forslag ønsker, vi at der startes en proces op, så vi kan opnå samme status.
   
  Venlig hilsen 
  Lone Norlander Smith 
  Enhedslisten - de Rød Grønne.


  Sagens forløb 12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. december 2018.

  Bilag

  Forslag fra SF om tilslutning til Charter For Social Nytænkning


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra SF
   
  Dér er brug for nytænkning på det sociale område. I stedet for at diskutere hvorvidt der skal flere eller færre penge til bestemte dele af området, bør vi blive bedre til at fokusere på hvad der virker, og sætte mennesket i centrum for vores beslutninger. Der er brug for løsninger, der tager afsæt i forskning, der hvor vores indsats i øjeblikket ikke virker optimalt. Der skal skabes vedvarende forandring på området uden det nødvendigvis er de økonomiske rammer, der skal ændres.
   
  Center For Social Nytænkning og Lind Invest er gået sammen om at udarbejde et charter, der forpligter til fælles tværpolitiske løsninger på socialområdet. Målet er at skabe en fælles platform for nytænkning af de sociale indsatser – en platform der indebærer virksomheder, organisationer og kommuner. De involverede skal arbejde for at undersøge og teste nye indsatser. Charteret bygger på seks søjler; de nye initiativer skal være vidensbaserede, løsningsorienterede, have fokus på mennesker, passe i de eksisterende økonomiske rammer og følges op på.
   
  Fra midten af december starter CFSN for alvor med at samle underskrivere ind til charteret og Aarhus har således muligheden for at være blandt de første blandt landets kommuner, virksomheder og organisationer. Dette har ikke en tilhørende økonomisk udgift, ej heller et partipolitisk sigte. Charteret har ligeledes til hensigt at skabe bedre rammer for nye forsøg og projekter. Danmark har eksempelvis verdens dyreste beskæftigelsesindsats, men ikke verdens bedste resultater. Det ønsker man via charterets søjler eksempelvis at undersøge hos organisationen.
   
  I SF mener vi, at vi skal med at turde tænke nyt, og foreslår derfor at Aarhus Kommune underskriver Charter For Social Nytænkning og fremme og opfordrer til en bred debat der fører til nytænker de nuværende indsatser, der ikke fungerer optimalt.
   
  Læs charteret på www.cfsn.dk
   
  Stillet af Jan Ravn Christensen, Mette Bjerre og Thomas Medom (Ordfører på sagen)


  Sagens forløb 12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra S, V og SF om lokal naturkanon 2019


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. december 2018
  Beslutningsforslag fra S, SF og V
   
  Baggrund
  Vi har mange smukke lokaliteter i Aarhus, vores store kommune. Nogle er meget kendte, andre næsten ukendte. Vi tror, at en naturkanon kan inspirere borgerne til at komme ud og opleve naturens mangfoldighed og skønhed. Og vi håber, at det tillige kan betyde, at man er mere omsorgsfuld og påpasselig over for vores natur.
   
  Der er netop blevet udvalgt 15 steder i landet som Danmarks Naturkanon. Det er steder, som har noget helt specielt at byde på. Det kan være skove, enge, bakker, moser - alt, hvad vores danske natur har. Denne naturkanon, der omfatter hele landet, har inspireret os til dette lokale forslag.
   
  Vi bor i en kommune, som har meget forskellig natur at byde på. Store og små lokaliteter. Vi foreslår, at alle borgere får mulighed for at nominere deres favoritsteder, og at der nedsættes en jury, som vælger 30 steder ud. Et af juryens medlemmer kunne eksempelvis være en repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening.
   
  Derefter får alle borgere mulighed for, evt. i samarbejde med et af vore lokale medier, at give deres mening til kende over for juryen, som så træffer den endelige afgørelse. 
   
  En anden mulighed er, at de 15 steder, som de fleste borgere ved afstemning i det lokale medie peger på, kommer i den endelige lokale naturkanon. Dette er blot to konkrete muligheder for at udvælge lokaliteterne. Andre vil givet kunne komme på tale. Vi foreslår, at man som i den centrale naturkanon vælger nogle kriterier, som man vil bedømme ud fra. Den nationale naturkanon havde bl.a. disse:
  • Den enkelte lokalitet skal have smuk natur og noget særligt, der er værd at besøge.
  • Lokaliteten skal have en væsentlig biologisk, geologisk eller landskabelig værdi.
  • Der skal være offentlig adgang til hele lokaliteten eller til væsentlige steder inden for den.
   
  Vi ønsker, at Aarhus Naturkanon 2019  kan indarbejdes i den friluftsplan, der er på vej som opfølgning af Friluftsplan 2013-2017. Endvidere forestiller vi os, at det også kan inspirere VisitAarhus m.m.  
   
  På vegne af hhv. Socialdemokratiet, SF  og Venstre i Aarhus Byråd
   
  Lone Hindø, Socialdemokratiet
  Camilla Fabricius, Socialdemokratiet
  Louise Lindskrog, Socialdemokratiet
  Jan Ravn Christensen, SF
  Heidi Bank, Venstre
  Hans Skou, Venstre


  Sagens forløb 12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. december 2018

  Bilag

  Forslag fra EL om pause i aktiveringspligten


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra EL
   
  Baggrund:
  Flygtninge i Danmark mistede for tre år siden retten til at holde ferie. Da den såkaldte integrationsydelse blev indført, skærpede regeringen kravene, sådan at man som flygtning aldrig har ret til ferie. Enten er man på sprogskole, i aktivering eller til møde i jobcentret eller andet sted i kommunen – eller også har man arbejde og er i gang med at optjene retten til ferie.
   
  Det er så afgjort ikke rimeligt, at forældre, fordi de er flygtninge, ikke har mulighed for at holde ferie sammen med deres børn. Og det er altså heller ikke rimeligt at nægte børn at have ferie sammen med deres forældre. Derfor stiller Enhedslisten dette forslag:
   
  Forslag:
  For flygtninge ophæves aktiveringspligten i to uger hver sommer og samlet 2 uger i julen 2019. Således at der heller ikke indkaldes til møder, og ikke er sprogundervisning eller anden obligatorisk aktivitet i to givne uger hver sommer.
   
  Effekt:
  Det vil være meget gavnligt, at forældreskabet styrkes i disse familier. Det er godt for børnene at have mulighed for at holde ferie sammen med deres forældre og dermed opleve dem på en anden måde end i hverdagen. Det er på mange niveauer meget givtigt, og det er i øvrigt en god dansk tradition og værdi, at familierne holder ferie sammen.
   
  Der er tale om en friholdelse af indsatser og kontrol. Dette betyder noget for den kontrakt, der skal laves med f.eks. sprogcentret, og planlægningsmæssigt har det givet vis en konsekvens. Vi kender ikke alle mellem regninger, men det bedste bud er at der bliver tale om en besparelse.
   
  Keld Hvalsø


  Sagens forløb 12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra KF om strategisk visionsplan for Aarhus midtby


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra Det Konservative Folkeparti
   
  Det Konservative Folkeparti foreslår, at byrådet igangsætter arbejdet med en strategi- og visionsplan for vores midtby. Den seneste tid har der været en række forskellige debatemner i byrådssalen med det indre Aarhus som omdrejningspunkt, senest i forbindelse med debatten om bilfri søndage og parkering.
   
  Det Konservative Folkeparti har den holdning, at alle elementerne bør sættes i sammenhæng og foreslår derfor, at:
   
  1. Byrådet igangsætter en strategisk visionsproces for udviklingen af det indre Aarhus med fokus på:
   
  • Detailhandel og afledte arbejdspladser.
  • Øget brug af tagflader inspireret af Salling Rooftop.
  • Belægning, begrønning og belysning.
  • Mobilitet, parkeringsanlæg, shuttlebusser.
  • Kultur- og gadeliv.
  • Beboelse.
   
  2. At visionsprocessen indledes med en visionskonference med Aarhus Kommune som vært, hvor relevante erhvervs- og detailforeninger, kulturinstitutioner, turistforening, interesserede borgere etc., inviteres med.
   
  En stærk detailhandel
  Et vigtigt element i midtbyens liv er detailhandelen. Den er med til at skabe omsætning og er en afgørende del af byens attraktionsværdi. Mange af byens gæster tiltrækkes af vores rige og mangfoldige handelsliv. Vi skal sikre gode vilkår for, at netop detailhandelen kan udvikle sig positivt i fremtiden, og vedblive at bidrage til et levende strøg og byrum. Inden for kommunegrænsen bidrager detailhandelen med i omegnen af 6000 ufaglærte jobs, som ikke i stor grad kan overføres til andre brancher, hvis tendensen til et fald i detailhandelen forsætter, i takt med at danskerne handler mere på nettet. Det Konservative Folkeparti ser derfor en styrkelse af detailhandelen som et afgørende element i en diskussion om, hvordan vores midtby skal udvikle sig i fremtiden. Det handler om udvikling af strøget, latinerkvarterets fremtid, Bruunsgade og Jærgergårdsgade, overdækningen af banegraven og sammenhængen mellem disse.
   
  Fremtidens infrastruktur
  Traditionelt set har vi som by stort fokus på vores infrastruktur. Uanset, om man er tilhænger af mere asfalt eller ej, så er der ingen tvivl om, at det øgede pres på vores veje i bykernen stiller større krav til, at vi løser de fremkommelighedsproblemer byens borgere og gæster oplever. Der er for Det Konservative Folkeparti ingen tvivl om, at det er et spørgsmål om tid, før vi begynder at se en yderligere begrænsning i fremkommeligheden i midtbyen, og de problematikker ønsker vi allerede nu at imødekomme med en diskussion om fremtidens infrastruktur. Vi ønsker ikke at lukke midtbyen af for eksempelvis privatbilismen, men vi anerkender, at det med en vis sandsynlighed kan blive en realitet en gang i fremtiden. Det Konservative Folkeparti foreslår derfor, at vi som kommune allerede nu begynder at se på muligheder for etablering af flere parkeringsanlæg under byen, shuttlebusser fra Ring 2 og rundt på Allégaderingen og Letbanens stop ind til midtbyen eller noget helt tredje. For Det Konservative Folkeparti er det afgørende, at byens aktører i høj grad er med til at præge udviklingen – og det gælder også mobiliteten og fremkommeligheden, men også at vi langtidsplanlægger og investerer fornuftigt.
   
  I forlængelse af en praktisk diskussion om vores infrastruktur, er det ligeledes nødvendigt, at vi gør os nogle tanker om, hvordan vi binder vores midtby sammen. Det Konservative Folkeparti ser gerne, at vi får tegnet et billede af en sammenhængende og attraktiv by fra Jægergårdsgade til Latinerkvarteret, mens vi naturligvis bibeholder de unikke karaktertræk, der er i de forskellige kvarterer i midtbyen bl.a. med respekt for den bevarende lokalplan i latinerkvarteret. Udover det, vi normalt tænker som infrastrukturelle udfordringer, skal vi også tage et grundigt blik på den måde, vi skilter på i midtbyen. Bedre skiltning(og skiltning på flere sprog) vil hjælpe både de erhvervsdrivende, turisterne og andre førstegangsbesøgende i vores by til bedre oplevelser i vores by.
   
  Beplantning, belysning og belægning
  En visionsproces må og skal ifølge Det Konservative Folkeparti også indeholde en helt generel diskussion om, hvordan vi indretter vores by. Der er ingen tvivl om, at Aarhus er smuk og dejlig by at opholde sig i, når solen skinner og folk fylder vores parker og restaurationerne langs Åboulevarden, men realiteten er også at vores by kan være grå, kedelig og regnvåd hovedparten af året. Det er naturligvis et vilkår, der følger med, når vi som by er placeret højt på den nordlige halvkugle, men det er ikke et vilkår, som udelukker muligheder for udvikling.
   
  Det Konservative Folkeparti ser gerne, at vi i Ole Rømers hjemby begynder at diskutere, hvordan vi lyssætter vores by og gør Aarhus midtby attraktiv hele året – blandt andet ved brug af belysning. Vi har langs Åboulevarden forsøgt os med lyssætning, som ikke alene guider de gående, men som også bidrager til et hyggeligt og imødekommende byrum. Vi hører ofte om utryghed i nattelivet, og Det Konservative Folkeparti ser derfor ikke alene effektiv lyssætning som en mulighed for at forskønne vores by, men også som en kærkommen lejlighed til at gøre vores by tryggere at opholde sig i i aftentimerne.
   
  Som vores by udvikler sig i højden bliver det tydeligt, at vi har et stort uudnyttet potentiale på byens mange tagflader. Salling Rooftop har sat en ny standard for brugen af det åbne rum og tagflader. Med inspiration fra Salling Rooftop ønsker Det Konservative Folkeparti, at Aarhus Kommune gør det nemt og attraktivt for byens ejendomme at gøre brug af de mange tagkvadratmeter til eksempelvis små cafeer, nyttehaver, oplevelsesrum m.m. Det vil yderligere forskønne vores by, hvis små grønne åndehuller begynder at dukke op rundt omkring på byens tage, ligesom det vil bidrage positivt til by-klimaet og biodiversiteten.
   
  Visioner på tværs
  I sagens natur er en visionsplan for Aarhus midtby ikke blot et politisk anliggende, men en proces som skal inkludere byens kulturinstitutioner, Domsognet, Erhverv Aarhus, Aarhus Håndværkerforening, Visit Aarhus, Aarhus City Forening, Strøgforeningen og Latinerkvarteret. Det Konservative Folkeparti foreslår derfor, at kommunen som samlende figur faciliterer en egentlig visionskonference, hvor nævnte aktører inviteres til at komme deres bud på, hvordan fremtidens midtby skal se ud. Denne konference skal være kickstarten på visionsarbejdet og medvirke til at afdække temaer og områder for det videre arbejde.
   
   
  Det Konservative Folkeparti                   / Marc Perera Christensen


  Sagens forløb 12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra S, RV og ALT om klimapolitisk fødevarestrategi


  Beslutning Fremsendes sammen med præcisering til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra S, RV og ALT
   
  En ny klimapolitisk fødevarestrategi - Plantebaseret valgmulighed i alle kommunale køkkener
   
  Baggrund
  Klimaforandringerne bliver mere og mere presserende, og vi ser allerede nu, hvordan orkaner, oversvømmelser og hedebølger bliver hyppigere og mere ekstreme.
   
  I 2015 indgik Danmark klimaaftalen i Paris, hvor vi forpligtede os til at nedbringe vores CO2-udledninger med et mål om at bremse de hastige temperaturstigninger. Indtil videre har Danmark ikke været hurtige nok og har faktisk klaret det værre, end hvad vi internationalt kan markedsføre os på. Vi er faktisk det 5. mest CO2-udledende land i Europa.
   
  Aarhus byråd har vedtaget en fremtids sikret vision om at Aarhus kommune skal være CO2 neutral i 2030. Det er et vanskeligt og visonært mål, som skal sikre at vi er en by for alle og med plads til alle. Vi er sammen med resten af Danmark er langt fremme på bl.a. vindenergi, men vi kan og bør gøre langt mere for klimaet i forbruget og produktionen af kød, der er en af de største klimasyndere. Formand for regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi med Flemming Besenbacher som formand, har anvist at vi både som land, men også som bysamfund er nødt til at handle.
   
  Vi har længe vidst, at kød (samt andre animalske fødevarer) giver et enormt klimaaftryk, og her har vi som kommune et ansvar, som vi bør handle på. FN’s Klimapanel konkluderer i en rapport fra oktober, at der skal sættes markant mere ind i alle sektorer for at sænke CO2-udledningen og nå målet om maks. 1,5 grad stigning. Det gælder også landbruget, som i Danmark står for knap 21 procent af landets samlede udslip af drivhusgasser. Alene køer og svin står for knap 19 procent af det samlede udslip.
   
  Danmark er et af verdens mest kødspisende lande, idet hver dansker i gennemsnit spiser 52 kilo kød om året. Det viste en undersøgelse i 2016.
   
  Danmark er desuden Europas mest opdyrkede land og det land i verden, der producerer mest kød per indbygger. 80 procent af vores landbrugsjord bruges til at dyrke foder til landbrugsdyr, mens kun 10 procent bruges til at dyrke planteføde til mennesker.
   
  Som kommune kan vi være med til at gøre en vigtig indsats for at sænke klimapresset via vores fødevarepolitik.
   
  I hele Danmark serveres der dagligt op mod 800.000 måltider årligt i det offentlige. Mange af dem i Aarhus. Som kommune bør vi hæve ambitionerne for at skabe en mere klimavenlig kost og samtidig give borgerne mulighed for at vælge plantebaserede måltider, hvad enten motivationen er de positive effekter for klimaet, miljøet eller sundheden. Vi ved at rigtig mange aarhusianske køkkener allerede er meget langt fremme, har gode tal på klimakøkkendagsorden. Det anerkender vi, og ønsker at tage deres erfaringer endnu længere.
   
  Forslag: Plantebaseret valgmulighed til alle borgere i Aarhus Kommune
  Vi foreslår, at alle offentlige institutioner som skoler, daginstitutioner, plejehjem og medarbejderkantiner i kommunen tilbyder borgerne en plantebaseret valgmulighed. Disse plantebaserede måltider skal desuden henholde sig til Aarhus kommunes i forvejen visionære politik om økologi og langt mindre madspild, og derfor så vidt muligt være økologiske og basere sig på lokale råvarer i sæson.
   
  Dette er en vej, som Københavns Kommune har valgt at gå, da Borgerrepræsentationen med et stort flertal i foråret besluttede at øge andelen af plantebaseret mad i kommunen.
   
  Der er bred opbakning i befolkningen til mere plantebaseret mad i det offentlige. 46% af danskerne mener, at det altid bør være muligt at kunne vælge et vegetarisk måltid i de offentlige køkkener, ifølge Coop Analyse 2018. Halvdelen af danskerne (51%) ønsker at spise mindre kød, og flere og flere, især unge, skærer ned på kødet i deres dagligdag. Vi tror på at med et dagligt og reelt tilbud om plantebaseret måltid, vil Aarhus kommune nå endnu tættere på at bliver CO2 neutral i 2030.
   
  På Randers Hospital har der været positiv respons i forbindelse med at tilbyde patienter vegetarmenuer. Her vælger hver femte patient det grønne måltid, og det er især på grund af de sundhedsmæssige fordele. Så ikke kun klimadagsordenen er en god årsag til at skære ned på kødet. Forskning viser, at en plantebaseret kost dækker kroppens ernæringsmæssige behov og endda har sundhedsmæssige fordele.
   
  Opgørelse over det kommunale forbrug af kød og andre fødevarer
  Vi foreslår også, at der laves årlige opgørelser over kommunens samlede forbrug af kød og andre fødevarer, så vi dermed kan få et samlet billede af det nuværende forbrug og sammenligne forbruget over tid. Dette er også en forudsætning for at sætte eventuelle fremtidige mål om at reducere kommunens kødforbrug.
   
  Aarhus kommune vil med dette forslag yde et skelsættende bidrag til en bæredygtig fødevarestrategi og til begyndelsen på de strukturelle forandringer, som må og skal til for at bremse klimaforandringerne, og samtidig bibringe endnu et skridt om de samlede mål sat af Aarhus Byråd for Aarhus kommune om nedbringe til at være CO2 neutral i 2030.
   
  Forslag:
  • Alle institutioner og kantiner i Aarhus Kommune skal tilbyde borgerne en fast mulighed for et plantebaseret måltid.
  • Andelen af plantebaseret mad skal øges i de kommunale køkkener.
  • At der i forbindelse med indsatsen laves nye måling af madspildet og dermed en opkvalificering af magistratsafdelingernes køkken og indkøbspersonale
  • Vi skal lave årlige opgørelser over det samlede forbrug af kød, mejeriprodukter og andre fødevarer.
   
  Forventninger:
  At andelen af økologiske, lokale og sæsonbaserede fødevare vil stige markant, således at andelen af sølv og bronzemærkede institutioner, plejecentret og kantiner vil stige. At hele tiltaget finanseres ved mindre kød.
   
  Links
  Concito (anbefaling af plantebaseret mad):
  https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/babf8d9b-aace-414a-999f- 818a1a5951fa/1467c25f-b494-4c38-9f99- 11a139e333b3/Attachments/20661537-27778280-1.PDF
   
  København Kommunes forslag:
  https://www.kk.dk/indhold/borgerrepraesentationens-modemateriale/31052018/edoc-agenda/babf8d9b-aace-414a-999f- 818a1a5951fa/3003aa4a-1493-401a-8be3-abce03ff643b
   
  FN’s Klimapanel rapport:
  http://www.ipcc.ch/report/sr15/
   
  Coop Analyse (flere og flere skærer ned på kødet):
  https://coopanalyse.dk/analyse/02_246-vegetar-no2/
   
  Dansk Vegetarisk Forening (Randers hospitalsmad):
  https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/dansk-vegetarisk-forening-groen-mad-skal-tilbydes-i-offentlige
   
  FT borgerforslag:
  https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00131
   
  DR (DK et af verdens mest kødspisende land):
  https://www.dr.dk/nyheder/indland/grafik-danmark-er-et-af-verdens-mest-koedspisende-lande
   
  Forslaget stilles af:
  Alternativet: Liv Gro Jensen
  Det Radikale Venstre: Eva Borchorst Mejnertz
  Socialdemokraterne i Aarhus Byråd: Camilla Fabricius


  Sagens forløb 12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes sammen med præcisering til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra en række byrådsmedlemmer fra partierne S, V, RV, EL og ALT om mental sundhed


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 12. december 2018
   
  Beslutningsforslag fra Camilla Fabricius, Theresa Blegvad, Eva Borchorst Mejnertz, Lone Norlander Smith og Liv Gro Jensen
   
  Flere og flere Danskere vågner op med stress, angst og depression. I følge WHO, er depression den største sundhedsbyrde, vi har. Samtidig viser omfattende forskning, at mental sundhed kan trænes helt i lighed med fysisk helbred.
   
  Dansk Center for Mindfulness (DCM), Aarhus Universitet arbejder for at øge samfundets ambitioner indenfor sundhed og trivsel i overensstemmelse med FN’ bæredygtighedsmål for 2030, som skal sikre sundhed og trivsel for alle.
   
  Vejen til bedre mental sundhed banes, når vi skaber rammerne for sundhed og trivsel og aktivt gør noget meningsfyldt sammen. Derfor ønsker Dansk Center for Mindfulness i samarbejde med Aarhus kommune at tilbyde gratis mindfulness en særlig event dag på Aarhus Rådhus. Der vil være guidet meditation og inspiration fra litteratur, kunst, musik og forskning. Inden da vil der skulle laves aftale i samarbejde mellem kultur og borgerservice om et udvidet samarbejde mellem Aarhus kommune, Dansk Center for Mindfulness og Aarhus Musikhhus for at tilbyder et forløb henover 2019.
   
  Deltagelse kræver ikke uddannelse eller særlige forudsætninger.
   
  Der er videnskabeligt belæg for at programmerne Mindfulness-Baseret Stress Reduktion og Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi kan hindre, at stress bliver til sygdom og nedsætte symptomer på stress, angst, depression og smerter. ’Mindfulness på Rådhuset’ kan ikke erstatte de videnskabeligt testede programmer, det er ikke terapi eller religion, men en konkret mulighed for at træne mental sundhed midt i byen for alle.
   
  Undervisningen vil opstarte med et mindfulness event på Aarhus Rådhus og derefter foregå i Musikhuset, fordi vi ønsker, at Rådhuset skal være et sted, hvor alle er velkomne, og dette tiltag kan bidrage til kultivering af en kultur, hvor vi kan mødes sammen på tværs og med respekt for indbyrdes forskelligheder.
   
  Aarhus er kåret som verdens mest mindfulde by, og vi kan med dette tiltag sende et signal om, at Aarhus er et sted, hvor vi med venlighed, opmærksomhed og respekt vil træne mental sundhed. Det er meget vigtigt, at forskning kommer ud af universitetet og bliver praktisk anvendeligt. Når vi ved at flere og flere børn, unge, voksne og ældre har det dårligt, og vi ved, at der er så mange enkelte ting vi kan gøre, der kan have meget stor betydning for at skabe trivsel for alle, så er det vigtigt at etablere rammerne herfor.
   
  Tilbuddet vil være gratis og baseret på frivillighed, hvor Dansk Center for Mindfulness frivilligt stiller sig til rådighed til at afvikle tilbuddet. De små ting, vi gør i dagligdagen og vores interaktion med hinanden har vist at have meget stor betydning for vores sundhed og trivsel. Der er ikke et tiltag, der vender kurven så flere igen kommer til at trives og ensomhed falder, men det her tiltag, kan være det første direkte tiltag, med afsæt i partnerskab (det 17. bæredygtighedsmål) mellem Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet og Aarhus Byråd, der giver borgerne mulighed for at træne mental sundhed en gang om ugen i fælleskab med andre.
   
  Leder af Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet Lone Overby Fjorback er psykiater og forsker og har ansvaret for, at den undervisning, der tilbydes er faglig og professionel og at det rum, der skabes er med respekt for den enkelte borger.
   
  Derfor foreslår Bæredygtighedsudvalget følgende:
   
  Der træffes beslutning om, at Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet må tilbyde gratis mindfulness med opstartsevent på Aarhus Rådhus og herefter i Musikhuset en time om ugen.
   
  Forslaget er stillet af:
  Eva Borchorst Mejnertz, Radikale Venstre
  Camilla Fabricius, Socialdemokratiet
  Theresa Blegvad, Venstre
  Liv Gro Jensen, Alternativet
  Lone Norlander Smith, Enhedslisten


  Sagens forløb 12-12-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 12. december 2018
  16-01-2019 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Omlægning af Fjernvarmes aconto-opkrævning


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. december 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 26. november 2018.
  Som følge af en ændring af Varmeforsyningsloven indstilles det, at varmekunderne fremadrettet kvartalsafregnes for deres aktuelle varmeforbrug.

  Resumé
  I december 2017 blev der vedtaget en ændring i Varmeforsyningsloven.
   
  Ændringen skal blandt andet sikre, at alle fjernvarmeselskabers regnskabsår følger kalenderåret.
   
  AffaldVarme Aarhus’ regnskabsår følger allerede kalenderåret, men da varmekunderne er opdelt i fire puljer, der slutafregnes henholdsvis 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12, er der ikke sammenfald mellem kalenderårets udgifter til varmekøb og årets indtægter fra varmesalg.
   
  I dag er det derfor nødvendigt at periodisere de forventede varmeindtægter hen over årsskiftet, når der aflægges regnskab.
   
  Ved at ændre praksis således at varmekunderne fremadrettet kvartalsafregnes for deres aktuelle varmeforbrug, effektiviseres processen omkring regnskabsaflæggelse og AffaldVarme Aarhus renteomkostninger reduceres.
   
  Der vil i omlægningsprocessen være stor fokus på målrettet kommunikation til henholdsvis kunder i egen bolig og til udlejerne.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) at varmekunderne pr. 1. januar 2019 kvartalsafregnes for deres aktuelle varmeforbrug, således kunderne modtager fire vægtede aconto opkrævninger og fire kvartalsvise slutopgørelser om året.
  At 2) at AffaldVarme Aarhus’ hjemmel til at opkræve afkølingsbidrag udvides, således det også gælder for fra- og tilflyttere, der ikke aftager varme i en hel afregningsperiode.
  Ad 3) at teksten i henholdsvis "De almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" tilrettes, således den afspejler ovenstående beslutning.

  Sagens forløb 22-11-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-11-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. november 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. oktober 2018.
  12-12-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. december 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 26. november 2018.

  Bilag

  Takstændringer januar 2019 AffaldVarme Aarhus


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. december 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 26. november 2018.
  Ændringer af de allerede godkendte takster på affaldsområdet og fjernvarmeområdet på baggrund af en række ændringer.

  Resumé
  På baggrund af en række ændringer i grundlaget for fastlæggelsen af taksterne i AffaldVarme Aarhus foreslås bl.a. følgende takstændringer:
   
  Taksten for aflevering af affald på forbrændingsanlægget i Lisbjerg ændres fra 440 kr. til 490 kr. pr. ton.
   
  Renovationsgebyret for en standardkunde med en 190 liter beholder med 14 dages tømning og en beholder til genanvendelige fraktioner stiger inkl. moms fra 1.810 kr. til 1.960 kr.
   
  For Varmeplan Aarhus forhøjes effektbidraget med 20,8 mio. kr., mens såvel forbrugsbidraget som transmissions-tariffen falder. Samlet set en mindre stigning på 0,5 %.
   
  For Distributionsområdet/Fjernvarmen har der i 2018 være flere store midlertidige takstnedsættelser. Taksterne for såvel abonnements-, effekt- som forbrugsbidraget stiger derfor alle i 2019.
   
  Sammenlignes med det allerede vedtagne budget 2019 vil en standardkunde med nærværende indstilling få en højere udgift på ca. 350 kr. inkl. moms i forhold til en samlet årlig udgift i 2019 på 12.700 kr. til fjernvarme.

  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) De takstmæssige effekter for AffaldVarme Aarhus jævnfør vedlagte takstoversigtsskema godkendes.
   
  At 2) De bevillingsmæssige effekter for AffaldVarme Aarhus godkendes i overensstemmelse med indstillingens afsnit 7.

  Sagens forløb 22-11-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-11-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. november 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. november 2018.
  12-12-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. december 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 26. november 2018.

  Bilag

  Projekteringsbevilling for anlægsprojekt Bering-Beder vejen


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 12. december 2018
  Bemyndigelse til opstart af detailprojektering og arealerhvervelser samt til at indgå aftaler med andre infrastrukturforvaltere samt frigivelse af de krævede midler forud for anlægsarbejdet.

  Resumé
  I efteråret 2016 besluttede Byrådet en nordlig linjeføring for den nye Bering-Bedervej ud af tre mulige alternativer.
  I efteråret 2017 blev der indgået forlig om at afsætte 470 mio. kr. til realisering af det samlede projekt, hvorefter der arbejdes efter at optimere og tilpasse projektet.
  Teknik og Miljø har i forlængelse af ovenstående beslutninger påbegyndt forberedelsen af vejanlægget, herunder de nødvendige forundersøgelser, der skal danne grundlag for projekteringen.
  Nærværende indstilling bemyndiger Teknik og Miljø til opstart af detailprojekteringen, arealerhvervelser og til at indgå aftaler med andre infrastrukturforvaltere samt frigivelse af de krævede midler forud for anlægsarbejdet.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) projektering sættes i gang med forudsætning om, at vejen forberedes til senere udvidelse som 2+1 vej indenfor rimelig fremtid, samt at nødvendige forarbejder hertil udføres.
  At 2) Teknik og Miljø bemyndiges til at påbegynde ekspropriationsprocessen, herunder åstedsforretning for erhvervelse af nødvendige arealer.
  At 3) Teknik og Miljø bemyndiges til at indgå frivillige aftaler med berørte lodsejere på ekspropriationslignende vilkår, hvormed Byrådet samtidigt erklærer at ville ekspropriere, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.
  At 4) Teknik og Miljø bemyndiges til at indgå aftaler omkring jordfordeling.
  At 5) Teknik og Miljø bemyndiges til at indgå aftaler med andre offentlige myndigheder, herunder Banedanmark, Letbanen og Vejdirektoratet, for aftaler om anlægsøkonomi, arealerhvervelse og udførelse af anlæg i tilknytning til vejen, herunder indtægter for udførelsen.  
  At 6) der godkendes anlægsbevilling på 72 mio. kr. for aktiviteter forud for udbud af anlægsarbejdet og ekspropriationer.

  Sagens forløb 29-11-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  03-12-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. december 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 1. november 2018.
  12-12-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 12. december 2018
  16-01-2019 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Ny udvalgsvarebutik i Skejby


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 12. december 2018
  Tildeling af kvote til en ny stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2017.

  Resumé
  Aarhus Kommune ejer et restareal på ca. 40.500 m2 i aflastningscentret i Skejby efter salget i sidste byrådsperiode til Innovator A/S, der etablerer en Elgiganten og to restauranter, jf. bilag 1.
  Teknik og Miljø har efterfølgende modtaget flere henvendelser med interesse for at etablere en udvalgsvarebutik på restarealet.
  Kommuneplan 2017 er vedtaget på baggrund af den tidligere planlov, og efter det regelsæt skal der tildeles en kvote til en udvalgsvarebutik, hvis arealet ønskes udbudt nu.
  Det følger af Kommuneplan 2017, at butiksarealet i aflastningscenteret i Skejby, hvor kommunens grund er beliggende, kan forøges med én udvalgsvarebutik i perioden 2018-2021. Og der er i Kommuneplanen fastlagt mulighed for at byrådet kan tildele en kvote med en butikstørrelse på 8.000 m2 i Skejby.
  Den 15. juni 2017 trådte den nye planlov i kraft. Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø har igangsat arbejdet med en detailhandelstemaplan, med henblik på at implementere de nye planlovsbestemmelser med lempede regler for detailhandelen. Detailhandelstemaplanen forventes blandt andet at gøre op med kvotetildelingen.
  Detailhandelstemaplanen forventes godkendt i andet halvår 2019.
  På baggrund af interessen for arealet, foreslår Teknik og Miljø at udbyde arealet allerede nu. Såfremt der tildeles en kvote til en udvalgsvarebutik på max. 8.000 m2, vil der i umiddelbar forlængelse heraf kunne gennemføres et udbud. Grundlaget for udbuddet omfatter blandt andet helhedsbetragtninger/principper for vejadgang, bygningsomfang, anvendelse, klimatilpasning og parkering. Herved sikres den bedst mulige udvikling af arealet som helhed.
  Efter udbuddet skal der udarbejdes en lokalplan, der fastlægger områdets nærmere disponering.  

  Indstilling
  At 1) der tildeles kvote til en udvalgsvarebutik på over 2.000 m2 og max. 8.000 m2 til ejendommen matr.nr. 7h Skejby, Aarhus Jorder.
  At 2) Teknik og Miljø bemyndiges til at udbyde del af matr.nr. 7h Skejby, Aarhus Jorder med mulighed for opførelse af en udvalgsvarebutik.

  Sagens forløb 29-11-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  03-12-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. december 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 21. november 2018.
  12-12-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 12. december 2018
  16-01-2019 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1100, Boliger og erhverv på Skovvejen, Aarhus C - Forslag


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 12. december 2018
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1100, Område til boliger og erhverv på Skovvejen, Aarhus C samt tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017.

  Resumé
  Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 3.115 m2 og er afgrænset af Skovvejen mod øst, skrænten til Nordre Kirkegård mod vest, ejendommene Skovvejen 21, 23 og 25 mod nord og Skovvejen 9 mod syd.
  Området er privat ejet, og grundejerne har anmodet om udarbejdelse af lokalplanen.
  Lokalplanen giver mulighed for opførelse af i alt 28 nye boliger i fire baghuse og et forhus ud mod Skovvejen. Studestalden, Skovvejen 11, indeholder liberalt erhverv, som bibeholdes.
  Formålet med lokalplanen er, at omfang, placering og udformning af ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse og sikrer udkig fra kirkegården, samt at de bevaringsværdige bygninger Skovvejen 11, 19A og 19B bevares. Parkering skal etableres i konstruktion og kælder, og opholdsarealer til boligerne sikres et grønt udtryk.
  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens målsætninger, men ikke med kommuneplanens konkrete rammer for området. Lokalplanen er derfor ledsaget af tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017, der omhandler to nye rammeområder. Dels et rammeområde, der omfatter lokalplanområdet og ejendommen Skovvejen 15-17, hvor der gives mulighed for opførelse af baghusbebyggelse og erhverv samt en bebyggelsesprocent på 170 % for rammeområdet som helhed. Dels udskilles et nyt rammeområde nord for lokalplanområdet til boligområde med varierede bebyggelsesformer for at fastholde karakteren af de eksisterende rækkehuse mod Skovvejen. Rækkehusbebyggelsens bevaringsværdi fastholdes.
  Der har været foretaget en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen forud for lokalplanlægningen fra den 22. januar til den 12. februar 2018. Der er indkommet 9 høringssvar. Bebyggelsen er blevet bearbejdet på baggrund af høringen.

  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1100 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som det det fremgår af indstillingens afsnit 5.4.

  Sagens forløb 29-11-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  03-12-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. december 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 21. november 2018.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Keld Hvalsø tog forbehold.

  12-12-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 12. december 2018
  16-01-2019 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra ALT og SF om fartgrænse på 40 km/t i Hjortshøj


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 12. december 2018
  Lavere hastighed i Hjorthøj
  Der indføres en fartgrænse i Hjortshøj på 40 km/t.

  Hjortshøj har på trods af en voldsom vækst i befolkningstallet formået at bevare atmosfæren og mange af kvaliteterne fra den klassiske landsby, - men vejenes bredde og trafiksikkerheden har ikke fulgt med befolkningstilvæksten.
  Skolevejene er utrygge for rigtig mange børn og familier, bl.a. fordi de alle skal passere flaskehalsen i centrum omkring tog-overskæringen på Virupvej. En lavere hastighed kan være med til, at flere husstande vælger andre transportformer eller vægter flere veje ud af byen, og dermed gør byen mere tryg at færdes i. Mange beboere i Hjortshøj arbejder i Aarhus og omegn, og den store trafikmængde skaber ofte utrygge og farlige situationer. Konkret er der store udfordringer på Mejlbyvej, Hjortshøj Stationsvej og Virupvej/Sastrupvej, der især i myldretiden er meget trafikerede. Derfor er disse veje usikre for byens børn, når de færdes til og fra skole eller fritidsaktiviteter.
  Rådet for Sikker Trafik peger på, at høj hastighed er den største årsag til alvorlige trafikulykker. En reduktion af hastigheden fra 50 km/t til 40 km/t vil reducere bremselængden med omkring 9 meter. Det betyder samtidigt, at dem, der evt. rammes i en trafikulykke, vil blive ramt med en markant lavere hastighed, og dermed får de en mindre risiko for alvorlig personskade.
  I Mårslet har erfaringerne med en lavere fartgrænse været meget positive. Den lavere fartgrænse virker, og den har betydet, at bilisterne har sænket farten med gennemsnitligt 9 km/t, og samtidig er der meget stor opbakning i lokalsamfundet til ændringerne.
  Fartnedsættelse er et stort ønske fra mange af borgerne i Hjortshøj, og derfor foreslår vi, at hastigheden i Hjortshøj nedsættes fra 50 km/t til 40 km/t.

  Beslutningspunkter Hastigheden i Hjortshøj nedsættes generelt fra 50 km/t til 40 km/t.

  Såfremt det vurderes, at det på kort sigt ikke er muligt at omfatte hele Hjorthøj, foreslås det, at der i første omgang indføres 40 km/t zone på Hjortshøj Stationsvej, Mejlbyvej og Virupvej/Sastrupvej.

  Stillet af Liv Gro Jensen (Å), Jan Ravn Christensen (SF), Mette Bjerre (SF) og Thomas Medom (SF)


  Sagens forløb 23-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  06-06-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 6. juni 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  18-09-2018 Teknik og Miljø
  Konklusion

  Socialistisk Folkeparti og Alternativet har foreslået en hastighedsgrænse i Hjortshøj på 40 km/t.  

  En hastighedszone i Hjortshøj kan være en god løsning på at skabe bedre trafiksikkerhed og tryghed. Der er således gode erfaringer fra pilotprojektet med at indføre en hastighedszone i Mårslet.  

  Byrådet har afsat i alt 15 mio. kr. i 2020 og 2021 til netop hastighedszoner. Teknik og Miljø har allerede nu modtaget mange ønsker om etablering af hastighedszoner.  

  Teknik og Miljø anbefaler på denne baggrund, at Hjortshøj indgår i den samlede vurdering og prioritering af de mange steder, hvor en hastighedszone kan skabe bedre trafikale forhold og trafiksikkerhed.  

  Det bemærkes endvidere, at der allerede er gennemført projekter i Hjortshøj med henblik på at reducere hastigheden.  
  27-09-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 18. september 2018.

  01-10-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 18. september 2018, som Magistraten kan henholde sig til.

  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  10-10-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. oktober 2018.
  07-11-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank, Keld Hvalsø og Almaz Mengesha kunne henholde sig til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 18. september 2018 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Liv Gro Jensen kunne henholde sig til det oprindelige beslutningsforslag.
  Jan Ravn Christensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  14-11-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 14. november 2018.
  26-11-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Heidi Bank, Keld Hvalsø og Almaz Mengesha kunne henholde sig til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 18. september 2018 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Jan Ravn Christensen kunne henholde sig til det oprindelige beslutningsforslag med tilhørende ændringsforslag fra SF.
  Liv Gro Jensen kunne henholde sig til det oprindelige beslutningsforslag.
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  12-12-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 12. december 2018
  16-01-2019 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Serviceniveau 2019 for pleje, praktisk hjælp mm


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 12. december 2018

  Resumé
  Byrådet skal mindst én gang årligt godkende en kvalitetsstandard – dvs. serviceniveau - for rehabilitering, pleje, praktisk hjælp og madservice (§§ 83 og 83a) samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (§ 86) i serviceloven.
  Serviceniveauet er beskrevet i pjecen ”Sammen om et bedre liv”. Der er vedlagt en opdateret udgave for 2019.
  Serviceniveauet er fastlagt med i budgettet for 2019. I forhold til 2018 er de primære ændringer nogle justeringer i fristerne for levering af specialkost og genoptræning efter indlæggelse på hospitalet, samt fastsættelse af en formel tidsfrist for ansøgninger efter § 83a. Desuden igangsættes et forsøg med ændret tilrettelæggelse af ruteplanerne i hjemmeplejen. Målet er på sigt, at borgerne i højere grad modtager hjælpen fra en kendt hjemmehjælper.

  Indstilling
  Det indstilles
  At 1)    Serviceniveauet for 2019 på pleje, praktisk hjælp mm. godkendes

  Sagens forløb 29-11-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  03-12-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. december 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 21. november 2018.
  Proces med hensyn til høringssvar drøftet.
  Keld Hvalsø tog forbehold.

  12-12-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 12. december 2018
  16-01-2019 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Kontaktpersonordningen for døvblinde - kvalitetsstandard


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 12. december 2018

  Resumé
  Sundhed og Omsorg (MSO) overtog i 2014 budget og myndighedsopgaven fra Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB) for Servicelovens §98 – Kontaktpersonordningen for døvblinde. Budgettet blev i samme omgang gjort styrbart.
  Ved overdragelsen fra MSB var der ikke et fyldestgørende beskrevet serviceniveau (kvalitetsstandart). Som konsekvens heraf er der et meget uensartet serviceniveau.
  Sundhed og Omsorg indstiller derfor, at der fastlægges et beskrevet serviceniveau for ordningen, der pt. omfatter 22 borgere og et årligt budget på ca. 4,8 mio. kr.
  Serviceniveauet indstilles til at være op til 7 kontaktpersontimer ugentligt for borgere med massivt behov foruden mulighed for 14 dages ferie og en årspulje.
  Et mere ensartet serviceniveau vil skulle afholdes indenfor det eksisterende budget og derfor vil en revurdering medføre, at nogle borgere vil få tildelt mindre hjælp, mens andre vil få tildelt mere hjælp ved en revurdering.

  Indstilling
  Det indstilles
  At 1)    Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service §98 vedtages
  At 2)    Alle nuværende bevillinger revurderes

  Sagens forløb 29-11-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  03-12-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. december 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 21. november 2018.
   

  12-12-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 12. december 2018
  16-01-2019 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Anlægsbevilling til Skovvang, specialboliger for mennesker med demens


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. december 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. december 2018.

  Resumé
  Skovvang, specialboliger for mennesker med demens, bygges som erstatning for DemensCentrum på Graham Bells Vej, som er utidssvarende. Skovvang er et tilbud målrettet den stigende gruppe af ældre, som rammes af svær demens. Det omfatter 105 plejeboliger og 20 korttidspladser, samt servicearealer og et dagcenter. Plejeboligerne bygges som almene boliger, mens serviceareal og dagcenter er finansieret af kommunen som kommunalt areal.
  Skovvang, specialboliger for mennesker med demens, hed tidligere Demens- og Hjernecentrum. Byrådet har tidligere drøftet indhold og omfang af projektet i forbindelse med boligplanerne i 2009, 2012, 2016 og 2017. Projektet er gradvist blevet tilpasset i forhold til omfang og indhold. Projektets samlede udgift er kr. 286.877.232[1]. Byrådet har tidligere givet anlægsbevillinger på i alt kr. 21.000.000 til projektering af byggeriet og nedrivning af eksisterende bygninger.
  Byggeriet skal opføres på en grund, hvor der indtil årsskiftet 2017/18 har været kommunalt plejehjem og byrådet har godkendt at den nuværende bygning på grunden rives ned. Der er i 2017 godkendt lokalplan 1056 for området.  Der er afholdt licitation den 23. august 2018 efter forudgående prækvalifikation på syv fagentrepriser. Resultatet af licitationen danner grundlag for indstillingen af anskaffelsessummer og anlægsbevillinger.  Kommunens nettoudgifter er finansieret af allerede afsatte midler og puljer.

  Indstilling
  Der indstilles til byrådet, at det besluttes:
  At 1) der godkendes en samlet anskaffelsessum på 194.577.000 kr. incl. moms til opførelse af 105 almene plejeboliger.
  At 2) der godkendes en samlet anskaffelsessum på kr. 28.200.000 excl. moms til opførelse af servicearealer til 105 almene boliger
  At 3) der godkendes en samlet anskaffelsessum på kr. 45.100.000 excl. moms til opførelse af ekstra servicearealer med korttidspladser, dagcenter m.m.
  At 4) byrådet giver tilsagn om støtte til projektet på statens vegne i henhold til almenboligloven.
  At 5) byrådet bemyndiger Sundhed og Omsorg til at godkende skema A og B vedrørende plejeboliger og servicearealer.
  At 6) der optages lån i Kommunekredit på 88 % af den samlede anskaffelsessum vedrørende 105 almene plejeboliger, svarende til 171.228.000 kr.
  At 7) der meddeles en anlægsbevilling på 173.577.000 kr. incl. moms til 105 almene plejeboliger.
  At 8) der godkendes en samlet anlægsbevilling på 77.786.547 kr. excl. moms til 20 kommunale korttidspladser og servicearealer i tilknytning til plejeboligerne, samt et dagcenter. 
  At 9) der meddeles en anlægsbevilling på 20.162.952 kr. excl. moms finansieret af KB-midler til velfærdsteknologi
  At 10) der overføres de nødvendige rådighedsbeløb som angivet i bilag 1.
  At 11) der godkendes en anlægsindtægtsbevilling på 4.200.000 kr. excl. moms vedrørende statsligt servicearealtilskud for 105 almene boliger.  

  Sagens forløb 29-11-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  03-12-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. december 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 15. oktober 2018.
  12-12-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. december 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. december 2018.

  Bilag