Vælg

Referat Aarhus Byråd 12-09-2018

  Opkøb af huse til byudvikling og midlertidig indkvartering af flygtninge


  Beslutning Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018.

  Resumé Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har i fællesskab ansøgt Udlændinge og Integrationsministeriet om puljemidler til opkøb af huse i 2016 og 2017. Opkøbene med puljemidler skal understøtte både den videre byudvikling, samt opfylde et konkret behov for midlertidige boliger til flygtninge. Et kriterium i ansøgningen er, at kommunen medfinansierer 50%.  

  Ministeriet har givet tilsagn på ca. 12. mio. kr., således at der kan gennemføres opkøb for knap 24. mio. kr. Det er et krav at opkøbene gennemføres i indeværende år.  

  Teknik og Miljø og Sociale Forhold og Beskæftigelse har nedsat en tværgående arbejdsgruppe med ansvar for proces og opkøb, således at opkøbene vil kunne gennemføres i indeværende år. Arbejdsgruppen skal samtidig sikre, at boligerne er i tråd med kommunens byudvikling, samt kan dække de aktuelle behov for midlertidige boliger til flygtninge. 

  Tiltrædes byrådsindstillingen ikke, herunder det videre arbejde med opkøb i indeværende år, skal Aarhus Kommune takke nej til de bevilgede midler på 11.869.790 kr. fra Staten og sende disse retur

  Indstilling Det indstilles:

  At 1) opkøb gennemføres i henhold til det ansøgte projekt i indeværende år

  At 2) der indkøbes boliger for op til 24 mio. kr., hvoraf halvdelen finansieres af Grundsalg og halvdelen af staten

  Sagens forløb 06-09-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  10-09-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. september 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 31. august 2018.

  Rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen tog forbehold.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018.
  19-09-2018 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Anette Poulsen, Lone Hindø, Steen Bording Andersen og Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.  

  Keld Hvalsø udtrykte tilfredshed med indstillingen og begrundede blandt andet sit synspunkt med, at lejeboligmarkedet er meget presset i Aarhus.  

  Gert Bjerregaard og Knud N. Matthiesen kunne ikke tiltræde indstillingen.  

  Som begrundelse henviste Gert Bjerregaard til forvaltningens tal om faldende antal flygtninge og gjorde opmærksom på, at det derfor er et skidt signal at ansøge staten om 12 mio. kr. Herudover henviste Gert Bjerregaard til Aarhus Kommunes boliganvisning.  

  Knud N. Mathiesen ønskede ikke at sende et signal til staten om, at Aarhus Kommune ønsker at modtage flere flygtninge. Knud N. Mathiesen henviste også til Aarhus Kommunes boliganvisning.  

  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.  
  26-09-2018 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Udvidelse af Aarhus Havn – planlægning for Yderhavnen


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 3. september 2018.

  Enhedslisten de Rød-Grønnes, Alternativets og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Venstres byrådsgruppe tog forbehold og ønskede følgende ført til protokol: “Venstre tager forbehold blandt andet med henvisning til, at Aarhus Havn ikke i tilstrækkelig grad har fremsendt materiale, besvaret skriftlige spørgsmål, leveret visualiseringer og i foretræde belyst behovet for, en havneudvidelse der overstiger det areal på 34 ha. der i kommuneplanen allerede er udlagt til fremtidige havnerelateret formål.”
  Opstart af plan- og miljøvurderingsproces for en havneudvidelse – kaldet Yderhavnen – i sydøstlig retning i forlængelse af den eksisterende Østhavn.

  Resumé COWI har på vegne af Aarhus Havn anmodet om et kommuneplantillæg, der muliggør en udvidelse af Aarhus Havn.

  Da det ønskede arealudlæg har en tidshorisont ud over 12 år, skal det godkendes af Erhvervsministeriet.

  Udvidelse af havnen er omfattet af krav om miljøvurdering af det konkrete projekt (VVM). Aarhus Kommune er efter miljøvurderingsloven myndighed for landdelen, og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er efter havneloven myndighed for anlæg på havet. Desuden kan der være krav om miljø-vurdering af eksempelvis råstofindvinding, hvor Miljøstyrelsen er myndighed på havet og regionen på land.

  Processen kan altså omfatte flere statslige – og evt. regionale – myndigheder foruden kommunen selv.

  Planlægningen bør koordineres med planlægningen for Tangkrogen, så begge processer opererer med en mulig placering af et rensningsanlæg uden for den nuværende mole. De to processer anbefales dog gennemført hver for sig, så det enkelte projekt kan realiseres, uanset om planen for det andet projekt vedtages.

  Indstilling At 1) Teknik og Miljø bemyndiges til at igangsætte plan-og miljøvurderingsprocessen for en udvidelse af Aarhus Havn, herunder til at koordinere processen med de statslige og eventuelle regionale myndigheder.

  At 2) planlægningen for havneudvidelsen koordineres med planlægningen for Tangkrogsområdet, herunder lokalisering af nyt renseanlæg, dog sådan at de to planprocesser tidsmæssig kan gennemføres hver for sig.

  Sagens forløb 13-06-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-06-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. juni 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. juni 2018.

  Rådmand Jette Skive og Keld Hvalsø tog forbehold.

  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  20-06-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. juni 2018.
  15-08-2018 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  20-08-2018 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  03-09-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det anbefales, at debatoplægget forelægges byrådet inden offentliggørelsen.

  Heidi Bank, Liv Gro Jensen og Almaz Mengesha tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 3. september 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 3. september 2018.

  Enhedslisten de Rød-Grønnes, Alternativets og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Venstres byrådsgruppe tog forbehold og ønskede følgende ført til protokol: “Venstre tager forbehold blandt andet med henvisning til, at Aarhus Havn ikke i tilstrækkelig grad har fremsendt materiale, besvaret skriftlige spørgsmål, leveret visualiseringer og i foretræde belyst behovet for, en havneudvidelse der overstiger det areal på 34 ha. der i kommuneplanen allerede er udlagt til fremtidige havnerelateret formål.”

  Bilag

  Personaleredegørelse 2017


  Beslutning Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018.

  Resumé Personaleredegørelse 2017 belyser en række personalemæssige forhold i Aarhus Kommune ved hjælp af en række data om personalets antal, fordeling, alder, mangfoldighed, lønudvikling og sygefravær mv.

  Personaleredegørelsen giver en status på personaleområdet i Aarhus Kommune ved udgangen af 2017, og er et vigtigt redskab til den løbende dialog om, hvordan det går med arbejdspladsen Aarhus Kommune og dermed Aarhus Kommunes medarbejdere.  Samtidig præsenterer personaleredegørelsen et billede af kommunens medarbejdere i en dynamisk samfundsmæssig ramme, hvor velfærdsudviklingen og de hastige forandringer kræver noget nyt af kommunens ledere og medarbejdere, når vi sammen med borgerne, virksomhederne og andre samarbejdspartnere ønsker at skabe ”En god by for alle”.  Personalepolitikkens målsætning om attraktive arbejdspladser er en hjørnesten i at sikre, at Aarhus Kommune til enhver tid kan tiltrække og fastholde velkvalificerede og engagerede medarbejdere og ledere, der har lyst til og evner at arbejde, samarbejde og tage aktiv del i at gentænke, udvikle og modernisere vores velfærd – arbejde smartere, inddrage og samskabe med borgerne.

  Personaleredegørelsen består fortsat af to dele. I del 1 præsenteres en status på personalestrategiske indsatsområder, herunder Fælles MED Udvalgets strategiske fokus- og indsatsområder. I del 2 præsenteres en status på personaleområdet belyst ved en række statistikker.  

  Indstilling At 1) Byrådet med udgangspunkt i Personaleredegørelse 2017 drøfter Aarhus Kommune som arbejdsplads, herunder om fokus og retninger er de rigtige i forhold til at løfte fremtidens velfærdsopgaver og personalepolitikkens målsætning om attraktive arbejdspladser.

  At 2) Personaleredegørelse 2017 tages til efterretning.

  Sagens forløb 18-06-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. juni 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 11. juni 2018.

  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018.
  24-10-2018 Økonomiudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Gentænkning af integrationsprisen


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 27. juni 2018.

  Socialistisk Folkepartis, det Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes, Dansk Folkepartis og Alternativets byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Erhverv Aarhus deltager i behandlingen af punktet

  Resumé Integrationsprisen blev indstiftet af Byrådet i 2003, og prisen er sidenhen blevet uddelt én gang årligt. Bedømmelsesudvalget for integrationsprisen har primo 2017 kort evalueret uddelingen af prisen.  

  På baggrund heraf er prisen blevet gentænkt, så den fremadrettet uddeles i et tæt samarbejde med erhvervslivet og samtidig understøtter flere væsentlige dagsordener i Aarhus Kommune.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1) Aarhus Kommune i samarbejde med Erhverv Aarhus gentænker integrationsprisen med afsæt i byens allerede etablerede internationale aktører.  

  At 2) Det nye koncept, som beskrevet i denne indstilling, afprøves og videreudvikles i 2018 og 2020.  

  At 3) Der efter 2020 arbejdes videre med udvikling og gennemførelse af et endeligt koncept, som godkendes af Magistraten

  Sagens forløb 28-05-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. maj 2018.

  Rådmand Thomas Medom og rådmand Rabih Azad-Ahmad tog forbehold.

  Magistraten anbefaler, at der i forbindelse med en kommende udvalgsbehandling tages en nærmere dialog med Erhverv Aarhus om "toningen".

  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  06-06-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 6. juni 2018.
  27-06-2018 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne tiltræde indstillingen.

  Theresa Blegvad og Mette Bjerre var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 27. juni 2018.

  Socialistisk Folkepartis, det Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes, Dansk Folkepartis og Alternativets byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Aarhusfortælling og Aarhusmål 2018-2021


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 27. juni 2018.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde "At 3" vedrørende målretningen af de fælles innovationsmidler for 2019-2022.

  Socialistisk Folkepartis og det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen "At 1" vedrørende den reviderede Aarhusfortælling og vision samt "At 3" vedrørende målretningen af de fælles innovationsmidler for 2019-2022 .

  Resumé Byrådet har drøftet en revision af Aarhusfortællingen, byrådets vision, samt Aarhusmålene. Sidstnævnte er mål for, om udviklingen bevæger sig i den rigtige retning i forhold til byrådets vision for udviklingen af Aarhus.  

  Den reviderede Aarhusfortælling og Aarhusmålene for 2018-2021 er retningsgivende for arbejdet i indeværende byrådsperiode. Fortælling og mål revideres ved starten af en ny byrådsperiode.  

  Udviklingen i alle indikatorer for Aarhusmålene vil løbende kunne følges i Targit, hvor der gennem mere detaljerede data også er mulighed for at finde nuanceringer og forklaringer.

  Indstilling Det indstilles:  

  At 1) den reviderede ”Fortælling om Aarhus” og vision tiltrædes.  

  At 2) Aarhusmålene for 2018-2021 med tilhørende indikatorer tiltrædes.   

  At 3) De fælles innovationsmidlerne for 2019–2022 målrettes implementering af Aarhus-fortællingen og Aarhusmålene med konkrete projekter, der bidrager til ’Nye veje til velfærd og vækst’.

  Sagens forløb 11-06-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. juni 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 31. maj 2018.

  Rådmand Thomas Medom tog forbehold for at punkt 1 og 3.

  Direktørgruppen kigger på indikatorer med henblik på, om det ikke er mere hensigtsmæssigt, at udsatte grupper sammenlignes med hele populationen.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  20-06-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. juni 2018.
  27-06-2018 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne tiltræde indstillingen.

  Theresa Blegvad og Mette Bjerre var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 27. juni 2018.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde "At 3" vedrørende målretningen af de fælles innovationsmidler for 2019-2022.

  Socialistisk Folkepartis og det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen "At 1" vedrørende den reviderede Aarhusfortælling og vision samt "At 3" vedrørende målretningen af de fælles innovationsmidler for 2019-2022 .

  Bilag

  Kontrolindsats mod socialt snyd 2017


  Beslutning Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018.

  Resumé Kontrolindsatsen mod socialt snyd varetages af enheder i Kultur og Borgerservice (MKB) og i Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB). I forbindelse med regnskabet afrapporteres der på resultatet af indsatsen.

  Kontrolindsatsen i MKB opnåede et nettoprovenu på kr. 6,3 mio. Det er en stigning på 1,2 mio. kr. i forhold til resultatet for 2016. Der har også været en stigning i antallet af oprettede og afsluttede sager.

  Kontrolenheden i Beskæftigelsesforvaltningen opnåede et nettoprovenu på kr. 9,0 mio. Det er en stigning på kr. 3.1 mio. i forhold til resultatet for 2016.

  Ud over den ordinære kontrol, er der bevilget kr. 0,5 mio. til gennemførsel af en ekstraordinær indsats. De fem temakontroller. Midlerne er fordelt med kr. 250.000 til hvert af de to magistratsafdelinger.

  Endelig foreslår Magistratsafdelingerne for henholdsvis Sociale Forhold og Beskæftigelse og Kultur og Borgerservice at de nuværende to kontrolgrupper samles under MKB med virkning fra september 2018. Dette i et fælles ønske om at styrke kontrolarbejdet i Aarhus Kommune.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1)    Orienteringen tages til efterretning.

  At 2)    Den foreslåede sammenlægning af Aarhus Kommunes to kontrolgrupper samles under MKB med virkning fra september 2018.

  Sagens forløb 21-06-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-06-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. juni 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 13. juni 2018.

  Rådmand Thomas Medom tager forbehold i forhold til at punkt 2.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018.
  19-09-2018 Kulturudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra DF om et røgfrit Aarhus


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. september 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Den nationale sundhedsprofil for 2017 viser, at antallet af rygere ikke længere falder. Den viser også en bekymrende udvikling i forhold til de unges rygevaner. Flere unge i alderen 16-24 er begyndt at ryge i Danmark.

  I Aarhus klarer vi det godt. 13 % af aarhusianerne ryger dagligt sammenlignet med 16 % for Region Midtjylland. Det kan vi være stolte af.

  Men rygning er stadig én af de faktorer, der har størst betydning for folkesundheden. Og når vi gør en aktiv indsats for at nedbringe antallet af rygere, vil det også være med til at gøre op med uligheden i sundhed.

  Derfor skal Aarhus også gå forrest ved at blive en del af Røgfri Fremtid, som er et partnerskab med blandt andet Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse. Som en del af Røgfri Fremtid arbejder man aktivt på at reducere antallet af rygere og skabe en røgfri fremtid for vores børn og unge.

  Men vi skal turde at gå endnu videre. Hele byen har et ansvar, når det kommer til at få færre til at ryge og forebygge rygestart hos de unge. Derfor bør vi i Aarhus Kommune sammen med centrale aktører som eksempelvis ungdomsuddannelser, foreningsliv og erhvervsliv forpligtige hinanden på at stå sammen om at forebygge rygestart hos de unge – et Røgfrit Aarhus. Der er allerede flere gode eksempler på, at byen tager ansvaret for de unges sundhed og trivsel, fx Viby Gymnasium som det første røgfri gymnasium i Aarhus og Åbykollegiet, som det første røgfrie kollegium.

  Det indstilles, at byrådet beslutter:
  • At Aarhus Kommune bliver en del af Røgfri Fremtid
  • At arbejdet med Røgfri Fremtid løftes ind i Sundheds- og Omsorgsudvalget, så vi kan lave en konkret Aarhusplan for, hvordan vi blandt andet gennem lokale partnerskaber kan lave et Røgfrit Aarhus.  


  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. september 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra SF om udbredelse af kulturlivet og bibliotekerne


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. september 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Byrådsforslag fra SF-Aarhus

  Nye samarbejder skal skabe nye og flere brugere af biblioteker og kulturlivet

  Mange aarhusianere bruger hverken biblioteker eller det aarhusianske kulturliv. Alle i Aarhus bør have gode muligheder for at opleve relevante og vedkommende kulturtilbud. Vi foreslår derfor at Kultur og Borgerservice sætter sig i spidsen for en møderække og en række nye samarbejder og aftaler der skal udbrede brugen af kulturlivet og bibliotekerne til flere aarhusianere.

  Det kunne eksempelvis være med en lille mobil afdeling af Dokk1 i Ikea. Forestillinger med børneteater fra Filuren i Leos Legeland eller billedkunst fra ARoS på væggene hos McDonalds. Når kulturen når ud til flere er det med til at understøtte fællesskaber på tværs af alder, sociale, kulturelle og etniske skel. Kulturel mangfoldighed bidrager til øget demokrati og social bevidsthed. Der findes allerede mange forskellige initiativer og tiltag der handler om at få kulturen ud til flere og nye grupper og borgere. Kultur og Borgerservice skal præsentere byrådets for en status på dette arbejde. Samtidig skal der laves et oplæg på hvilke yderligere initiativer der kan igangsættes.

  Herunder medtages følgende:
  - Samarbejde med kommercielle aktører
  - Udnyttelse af den teknologiske udvikling til at nå nye grupper
  - Brug af byrummet

  I det seneste kulturforlig var forligspartierne optagede af at kulturinstitutionerne i årene frem mod 2017 arbejdede målrettet med publikumsudvikling for at få fat på nye publikumsgrupper og for at nå særligt udsatte grupper, ældre borgere, medborgere med funktionsnedsættelser og handicaps. Dette arbejde bør stadigvæk have topprioritet.

  Stillet af Mette Bjerre, Jan Ravn Christensen og Thomas Medom  

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. september 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Dækning af merudgifter efter servicelovens § 41


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. august 2018.
  Ankestyrelsens praksisundersøgelse juni 2018.

  Resumé Ankestyrelsen har i foråret 2018 gennemført en undersøgelse af ti udvalgte kommuners praksis vedrørende dækning af merudgifter til børn og unge med funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter servicelovens § 41. Undersøgelsen er udarbejdet efter anmodning fra Børne- og Socialministeriet og forelægges hermed Byrådet til efterretning.

  Praksisundersøgelsen er udarbejdet med læring for øje og indeholder ingen kommunespecifikke konklusioner, men fokuserer bredt på kommunernes praksis. På baggrund af undersøgelsen fremsættes tre overordnede anbefalinger.

  Det anbefales, at der sættes fokus på begrundelsen for afgørelsen. Det anbefales ydermere at sætte fokus på oplysningsgrundlaget. Endelig anbefales fokus på at inddrage relevante kriterier, herunder om udgiften kan dækkes efter andre bestemmelser eller af andre sektorer.

  Aarhus Kommune har til brug for undersøgelsen indsendt fem sager. På baggrund af sagsgennemgangen har Ankestyrelsen vurderet, at afgørelserne ville blive stadfæstet i Ankestyrelsen.  

  Indstilling Det indstilles

  at)    Byrådet tager Ankestyrelsens praksisundersøgelse om ”Dækning af merudgifter efter servicelovens § 41” til efterretning.

  Sagens forløb 08-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 5. juli 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. august 2018.

  Bilag

  Udvikling af Banegraven ved Aarhus H


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018.
  DSB har inviteret Aarhus Kommune til dialog om dels de planmæssige rammer for en eventuel overdækning af Banegraven, dels om afdækning af mulighederne for et samarbejde om fælles udvikling og salg af byggeretter på arealet.

  Resumé I forbindelse med BaneDanmarks vurdering af elektrificeringsløsningen for Aarhus H har DSB sammen med MT Højgaard set på muligheden for at overdække og bebygge Banegraven mellem Aarhus H og Frederiks Bro.

  Deres vurdering (jf. bilag 1) er, at den kommende elektrificering giver mulighed for at realisere en overdækning af Banegraven.

  Muligheden for at overdække Banegraven har en tidshorisont, som udløber med den kommende elektrificering.

  Derfor har DSB inviteret Aarhus Kommune til en dialog dels om de planmæssige rammer for en eventuel overdækning, dels om afdækning af mulighederne for et samarbejde om fælles udvikling og salg af DSB’s og Aarhus Kommunes byggeretter på arealet, eventuelt via et fælles arealudviklingsselskab.

  En overdækning af Banegraven vil give mulighed for at bygge en bydel, der kan være med til at binde midtbyen omkring Aarhus H bedre sammen, til gavn for såvel nabokvarterene som beboere og brugere i nærområdet.

  Indstilling At 1)    der igangsættes undersøgelser for at kvalificere konsekvens og realiserbarhed af en overdækning og bebyggelse af Banegraven, herunder i relation til planmæssige og øvrige myndighedsmæssige forhold.

  At 2)    Aarhus Kommune indgår i drøftelser og forhandlinger vedrørende et projektsamarbejde med DSB, MT Højgaard og andre interessenter om udvikling, etablering af overbygning og fælles salg af byggeretter over Banegraven.

  At 3)    Aarhus Kommune undersøger de juridiske muligheder for at indgå som deltager i et arealudviklingsselskab samt økonomiske og andre relevante forhold i forbindelse hermed.

  Sagens forløb 08-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018.
  24-09-2018 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1087, Godsbanekollegiet - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. juni 2018.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1087, Kollegie og ungdomsboligbebyggelse på Godsbanearealerne, Aarhus Midtby samt Tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017.

  Resumé Lokalplanen gælder for et område på Godsbanearealerne. Her har Aarhus Kommune solgt en grund til Kollegiekontoret og Arbejdernes Andelsboligforening, der sammen vil opføre kollegieboliger og almene ungdomsboliger.

  Området er stort set ubebygget og omfatter et areal på 5.000 m2. Her er det muligt at opføre en etageboligbebyggelse i tegl som en karréstruktur på 15.500 m2 i op til 13 etager mod Søren Frichs Vej, hvorefter bebyggelsen terrasserer ned til 1-6 etager. Opholdsarealer er i det indre gårdrum og på bygningens tage.

  Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Udviklingsplan for Godsbanearealerne. Udviklingsplanen er indrettet med centrale parkeringshuse, hvor også lokalplanområdets parkeringspladser bliver placeret. Cykelparkering er fortrinsvis i kælder og en mindre del på terræn.

  Sammen med lokalplanforslaget fremlægges et tillæg til kommuneplanen, der muliggør lokalplanens byggeri med et højhus.

  Indstilling At 1) forslag til lokalplan nr. 1087 godkendes til offentlig fremlæggelse,

  At 2) forslag til Tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,

  Sagens forløb 13-06-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-06-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. juni 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 31. maj 2018.

  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. juni 2018.

  Bilag

  Forslag fra S, SF og KF om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Holme Ringvej


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 18. juni 2018.
  Forslag til byrådsbeslutning fra Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om;

  Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger samt nedsættelse af hastighedsgrænse på Holme Ringvej

  På baggrund af borgerhenvendelser samt borgermøde arrangeret af Viby Fællesråd fremsætter forslagsstillerne forslag om hastighedsdæmpende foranstaltninger på det nedre stykke af Holme Ringvej.

  Der opstår løbende alvorlige trafikale situationer på vejstrækningen. Det er forbundet med stor risiko for skolebørn på vej til Viby Skole samt øvrige bløde trafikanter. Forslagsstillerne ønsker med dette forslag at igangsætte arbejdet med at trafiksikre dette område. Det bør være med en kombination af hastighedsnedsættelser til 40 km. og etablering af trafikchikaner. Sidstnævnte under hensyn til Århus Sporveje.

  Beslutningspunkter:
  •  At hastigheden på Holme Ringvej nedsættes til 40 km på strækningen fra Sønderhøj til Skanderborgvej
  • At der etableres trafikchikaner på ovenstående strækning  
   

  Socialdemokraterne    /    Camilla Fabricius

  Socialistisk Folkeparti    /    Jan Ravn Christensen

  Det Konservative Folkeparti    /    Marc Perera Christensen

  Sagens forløb 15-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 15. november 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  04-04-2018 Teknik og Miljø
  S, SF og C har den 6 november stillet forslag om, at:

      1.    hastigheden på Holme Ringvej nedsættes til 40 km/t på strækningen fra Sønderhøj til Skanderborgvej
      2.    der etableres trafikchikaner på ovenstående strækning.

  Forslaget var på byrådets mødet den 16. november 2017, pkt. 25 og blev herefter sendt til behandling i magistraten.

  Der har gennem længere tid været fokus på Holme Ringvej i forhold til trafikafvikling og især trafiksikkerhed. Strækningen benyttes af skolebørn til Viby skole og lette trafikanter i det hele taget med færden til blandt andet Viby Torv.

  Holme Ringvej er en trafikvej, der benyttes af gennemkørende bilister uden ærinde eller tilknytning til lokalområdet. Dette betyder, at hastigheden ofte er høj, og adfærden i trafikken kan være uhensigtsmæssig. Hastighedsgrænsen på Holme Ringvej er i dag 50 km/t, men der er lige inden Sønderhøj registreret en gennemsnitshastighed på 60 km/t, og 57% af bilisterne kører med for høj hastighed.

  Der er mange forhold på vejen, der skal tages i betragtning, hvis den skal ombygges til en hastighedsdæmpet vej. Der er ud over biler, gående og cyklende også mange busser på denne strækning. En mulighed kunne derfor være, at der udarbejdes et skitseprojekt for strækningen, hvor der er fokus på hastighed og trafiksikkerhed for de lette trafikanter.
  25-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø's udtalelse af 4. april 2018.
  30-04-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udtalelse af 4. april 2018, som Magistraten kan henholde sig til.


  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. maj 2018.
  18-06-2018 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt henholde sig til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udtalelse af 4. april 2018 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 18. juni 2018.

  Bilag

  Forslag fra ALT og EL om genetablering af stoppested for Grenå-Odder letbanen


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 18. juni 2018.

  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper henholdt sig til deres oprindelige forslag.
  Der genetableres stoppested for Grenå-Odder letbanen ved
  DEN PERMANENTE BADEANSTALT I RISSKOV

  Århus Kommune planlægger et stort ”tilgængelighedsprojekt”, i form af ”den blå rambla” fra lystbådehavnen til Den Permanente Badeanstalt. Herunder særligt adgang for handicappede med bl. a. anlæg af ramper.

  Hvis stoppestedet genåbnes, forbedres tilgængeligheden mærkbart for alle. Tilmed kan folk fra den indre by, fra sydlige og nordlige forstæder og omliggende kommuner bruge Den Permanente, stranden og skoven uden at bidrage til gennemkørende biltrafik gennem midtbyen og til parkeringskaos på Salonvejen.

  For 139 år siden, i 1878, startede sommer-kørsel med ”Skovtog” fra Østbanegården til kroen med broen – Sjette Frederiks kro, som dengang hed Salonen.

  I 1933 åbnede kommunen Den Permanente Badeanstalt – en folkelig succes.

  I 1990'erne etablerede DSB nærbane-stoppested ved Den Permanente Badeanstalt. Det blev så stor en succes, at man lukkede stoppestedet igen. Med den begrundelse, at toget tog lang tid om at standse og accelererer og at det skulle holde for længe, når de mange passagerer skulle af og på! Hurtighed mellem Århus Midtby og de nordøstlige forstæder og kommuner blev vægtet højere end tilgængeligheden til rekreativt område.

  Med de nye el-drevne letbanetog får man så stor accelleration, at forsinkelsen ved standsning ikke kan være til gene for fremkommeligheden. Perronen er etableret, med trappe og med rampe for handicaptransport. Der mangler blot signal- og billetteringsanlæg og lidt buskrydning.

  Sagens forløb 23-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  06-06-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 6. juni 2018.
  18-06-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank og Almaz Mengesha kunne henholde sig til notat af 13. juni 2018 med bilag fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, idet man ønsker et bedre beslutningsgrundlag.

  Keld Hvalsø kunne henholde sig til det oprindelige beslutningsforslag.

  Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 18. juni 2018.

  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper henholdt sig til deres oprindelige forslag.

  Bilag

  Forslag fra RV om parkeringsforhold ved events


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 27. august 2018.
  Beslutningsforslag: Parkeringsforhold ved events Aarhus Byråd 

  Bedre udnyttelse af offentligt tilgængelige p-pladser ved events

  Vi skal have den bedst mulige udnyttelse af byens parkeringspladser. Aarhus er en aktiv og mangfoldig kultur og eventby med en lang række store og små begivenheder af forskellig karakter. Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad, og det sætter en ny retning og giver muligheder. Nok så vigtigt er det, at vi forbliver stærke på eventområdet. Det er derfor problematisk, at vi gang på gang oplever, at parkeringsforholdene ved events viser sig som et tema for utilfredse besøgende. Især når vi har en lang række ledige, men ikke desto mindre utilgængelige parkeringspladser i nærheden, som kommunen ejer.

  Derfor fremsætter Det Radikale Venstre følgende beslutningsforslag, der skal åbne op for den mulighed, at biler i højere grad kan gøre brug af den eksisterende offentlige parkeringskapacitet, når der afholdes events i byen. For os i det Radikale Venstre er det vigtigt, at byens borgere har en god oplevelse af måden, hvorpå vi afvikler events i byen, og at reglerne bliver overholdt, så vilkårlig parkering ikke går hen og bliver til fare for borgerens sikkerhed.

  Motivering
  Som eksempel på problemet er det utilstrækkelige parkeringsareal ved det nyligt afholdte Classic Car Race Aarhus. På vejene omkring ræsset udspillede der sig et stort parkeringskaos. På Sumatravej 3B kom dette helt konkret til udtryk. På den ene side af vejen kunne man i weekenden med CRAA se en lang række biler med parkeringsbøder i forruden. På den anden side af vejen kunne man i det samme tidsrum se en gabende tom parkeringsplads foran Center For Misbrugsbehandling, X-RUS, der tilhører Aarhus Kommune. Pladsen var lukket hele weekenden.
   
  I Københavns Kommune blev der i budget 2016 bevilget midler til at åbne 400 kommunale parkeringspladser. Alligevel anslog man i parkeringsredegørelsen for 2016, at der fortsat var behov for flere, og at de eksisterende p-pladser ikke var udnyttet optimalt. I budget 2017 vedtager man derfor åbningen af endnu flere kommunale p-arealer. Det sker efter, at Teknik og Miljøforvaltningen har foretaget en udvælgelse af egnede pladser. I takt med væksten i Aarhus bør vi kvalificere mulighederne for åbning af samme.

  Derfor foreslår Radikale Venstre, at Aarhus Byråd:
  - danner sig et overblik over magistratsafdelingernes parkeringspladser med henblik på at åbne op for parkeringspladser, når det er nødvendigt.

  Beslutningsforslag: Parkeringsforhold ved events Aarhus Byråd
  - pålægger magistratsafdelingen for Teknik- og Miljøudvalget laver en systematisk kortlægning af, hvor det kan lade sig gøre at åbne parkeringspladser i samarbejde med de øvrige forvaltninger.

  - går i dialog med kommunale institutioner og virksomheder for evt. at kunne åbne p-arealer til offentlig brug.

  - at Teknik og Miljø i ethvert tilfælde i forbindelse med afvikling af events overvejer behovet for at indsætte shuttle-busser og laver opfølgning hos arrangørerne.

  - prioriterer de midler, det eventuelt kræver at åbne for kommunale parkeringspladser med hensyn til sikkerhed, digital styring af ledige pladser, bomme mv.

  Det har stor betydning for Aarhus som eventby, at det gøres lettere og mere overskueligt at afholde begivenheder, hvor alle også oplever, at de uden problemer kan komme dertil eller fra. Kommunens parkeringspladser løser ikke alene problemet, men det er et væsentligt skridt på vejen i at håndtere de tilbagevendende udfordringer. Ikke mindst sender vi et vigtigt signal om, at vi som kommune gør, hvad vi kan, for at værne om byens events.

  De bedste hilsner Rabih Azad-Ahmad (R)

  Sagens forløb 07-06-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 8. juni 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  06-08-2018 Teknik og Miljø
  Radikale Venstre har stillet forslag om en række tiltag, som skal skabe flere offentlige p-pladser i byen i forbindelse med events.

  Som opfølgning herpå har Teknik og Miljø skabt overblik over magistratsafdelingernes parkeringspladser (se bilag 1). Det bemærkes at MBU ikke har kunne levere oplysninger idet der herfra ikke føres register over parkeringspladser.

  Teknik og Miljø vil fremadrettet offentliggøre oversigten over magistratsafdelingernes parkeringspladser online, således at byens arrangører fremadrettet kan benytte sig af disse informationer.

  Sideløbende hermed har Teknik og Miljø den seneste tid haft særligt fokus på parkeringsproblematikken i dialogen med byens arrangører, herunder brugen af shuttle-busser, muliggørelse af brugen af kommunale pladser mv.

  Teknik og Miljø anbefaler, at Teknik og Miljø fortsat udvikler samarbejdet med byens arrangører omkring parkering og trafikafvikling – bl.a. på baggrund af de løbende evalueringer af afviklingen af de konkrete events.
  23-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø`s udtalelse af 6. august 2018.
  27-08-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 6. august 2018, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 27. august 2018.

  Bilag

  Forslag fra V om bedre sikkerhed for byens cyklister


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. september 2018.
  Bedre sikkerhed for byens cyklister 3 ud af 4 ulykker i trafikken i Aarhus Kommune siden 2012 er sket i trafikkryds. I bedste fald forsinkes trafikken når der sker uheld og ulykker, men i værste fald må oftest cyklister betale den højeste pris.
  Den 29. august 2017 skete der endnu en højresvingsulykke, hvor en 27-årig kvinde på tragisk vis mistede livet i krydset ved Nordre Ringgade og Nørrebrogade.
  Både cykel- og biltrafikken kan være tung og hurtig i og omkring centrum af Aarhus, og derfor vil det formentligt kun være et spørgsmål om tid, før vi igen oplever ulykker.
  Vi vil aldrig kunne forhindre, at sådanne ulykker finder sted, men fra Byrådets side bør vi gøre, hvad vi kan for at minimere risikoen i fremtiden. Cykelforbundet foreslår eksempelvis ”blå cykelstriber” på tværs af krydset for at øge bilisternes opmærksomhed omkring cyklisternes forkørselsret.

  Venstre foreslår derfor, at:
  • Der etableres ”blå cykelbaner” i krydset ved Nørrebrogade og Randersvej
  • Teknik og Miljø undersøger hvilke andre kryds, som er farlige for den cyklende trafik og hvor der også med fordel kunne etableres ’blå cykelbaner’.
  • Der udarbejdes ’best practice’ for fremtidige vejprojekter, som det er set i Københavns Kommune. Retningslinjerne skal sikre, at cykeltrafikken er en integreret del af vejprojekter i Aarhus Kommune
  • Dette finansieres med midler fra cykelhandlingsplanen, som er afsat ved budget 2018
  For yderligere baggrund:
  https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/cykelforbund-vil-have-flere-tiltag-forhindre-ulykker https://www.cyklistforbundet.dk/cykelviden/Artikler-og-videnblade/Cykelfokus  

  På vegne af Venstres byrådsgruppe i Aarhus Kommune, Lene Horsbøl (ordfører på sagen)


  Sagens forløb 01-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 1. november 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  09-08-2018 Teknik og Miljø
  Venstre stillede på byrådsmødet den 1. november 2017 som sag nr. 7 forslag om, at der sættes øget fokus på cyklisters sikkerhed. Forslaget blev på byrådsmødet fremsendt til Teknik og Miljø til udtalelse.  

  Hovedelementerne i forslaget anbefales at indgå i den konkrete opfølgning på Cykelhandlingsplan 2017.  

  På byrådsmødet fremkom bemærkninger og spørgsmål, som ligeledes søges besvaret i nærværende notat.
  29-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdelingen har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø's udtalelse af 9. august 2018.
  03-09-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 9. august 2018, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. september 2018.

  Bilag

  Udbud af rengøring i Aarhus Kommune


  Beslutning Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018.
  Rengøring med hjerte og hjerne

  Resumé På baggrund af budgetforliget 2017-2020 er igangsat et tværgående samarbejde om udbud af rengøring. Der er bl.a. gennemført en workshop herom med in- og eksterne interessenter, og input herfra ligger til grund for strategien Rengøring med hjerte og hjerne:

  Rengøring skal fremadrettet handle om mere end blot rengøring – beskæftigelse, borgerinddragelse, sociale klausuler og innovation skal tænkes ind i projektet. Formålet er at sikre rengøring af høj kvalitet til gavn for borgerne samtidig med, at der skabes et godt arbejdsmiljø for rengøringsmedarbejderne, lige som borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal hjælpes i job.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1) der etableres et tværgående samarbejde omkring kontraktstyring på rengøring i Aarhus Kommune. 
  At 2) der igangsættes et beskæftigelsesinitiativ med en målsætning om at få borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job.

  At 3) der i forbindelse med udbud af rengøring i Aarhus Kommune lægges vægt på såvel kvalitet som pris.

  At 4) rengøring udbydes i omvendt licitation for dele af eller hele udbuddet fra udbudsrunde 2.  

  At 5) der indtænkes innovation og teknologiske fremskridt i rengøringsudbud og -kontrakter i langt højere grad end tidligere.

  At 6) der iværksættes borgerinddragende initiativer med henblik på at bidrage til medansvar for at holde Aarhus Kommunes bygninger og lokaler rene og indbydende. Fælles for de borgerinddragende initiativer er, at de har effektivisering af rengøringen i Aarhus Kommune som sigte. 

  At 7) der skal være synlig rengøring i Aarhus Kommune af hensyn til bl.a. rengøringsmedarbejdere og økonomi.

  At 8) der i muligt omfang tænkes i retning af funktionsudbud, så der i de kommende kontrakter fokuseres på at fastholde rene og hygiejniske omgivelser i stedet for på at gøre rent.

  Sagens forløb 20-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 28. juni 2018.

  Keld Hvalsø tog forbehold.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018.
  24-10-2018 Økonomiudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra SF: Ytringsfrihed ved udliciteringer


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 29. august 2018.

  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper henholdt sig til Socialistisk Folkepartis oprindelige forslag.
  Byrådsforslag stillet af SF-Aarhus
  Ytringsfrihed ved udliciteringer

  Det er vigtigt for et demokratisk samfund, at der er gennemsigtighed for borgerne omkring beslutningsprocesser og beslutninger. Uden gennemsigtighed skabes der risiko for dårlig forvaltning af offentlige ressourcer og for usaglige og/eller ulovlige beslutninger.

  Vi har en forventning om, at medarbejderne bruger deres ytringsfrihed, hvis de synes der er problemer på deres arbejdspladser og at ledelsen giver dem rum til at deltage i den offentlige debat uden frygt for repressalier. Vores forventning gælder særligt, hvis medarbejderne oplever forhold der grænser sig til at være ulovlige.

  Det giver vores samfund styrke, at vi ved at medarbejderne har en ret til at ytre sig. Men hvad sker der, når kommunale opgaver overlades til at blive udført at private? Så går man fra at have en ytringspligt for at sikre en effektiv og lovligt drevet offentlig sektor til i stedet at have en loyalitetspligt over for et firma, der tjener profit. Vi mister derved en vigtig kilde til at opretholde et demokratisk tilsyn med offentlige services.

  SF mener ikke, at det er rimeligt at den samfundsmæssige værdi ved ytringsfriheden og at medarbejderne blander sig og råber vagt i gevær, forsvinder så snart opgaverne udføres af private. Det er heller ikke holdbart, når privatansatte medarbejdere, der udfører kommunale opgaver, er tvunget til at rejse kritik anonymt, fordi det stiller alle sammen svagere. Senest har Byrådet oplevet det med en anonym henvendelse fra en gruppe medarbejdere fra Forenede Care ved Bøgeskovhus. Det er umuligt for Byrådet at komme i dialog med de pågældende medarbejdere og sikre deres meninger og rettigheder. Hvilket gør det meget svært for forvaltningen at følge op på sagerne.

  Derfor er der et tydeligt behov for at Aarhus Byråd får implementeret retningslinjer, der sikrer at ytringsfriheden skal følge med, når kommunale opgaver forlader kommunens driftsorganisation.

  Derfor foreslås følgende
  1. Ved fremtidige udliciteringer skal det indgå som et kontraktvilkår, at medarbejderne i forbindelse med udførelse af opgaver for Aarhus Kommune har den samme ytringsfrihed og de samme forpligtelser, som hvis de var ansat ved kommunen.
  Stillet af Jan Ravn Christensen, ordfører på sagen
  Og Thomas Medom   


  Sagens forløb 21-06-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 21. juni 2017.
  16-08-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 16. august 2017 om magistratsbehandling af forslaget.
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  28-03-2018 Borgmesterens Afdeling
  Borgmesterens Afdeling anbefaler, at forslaget afvises. Det primære argument for denne anbefaling er, at kommunen risikerer at indføre en ny administrativ tung indkøbspraksis, som potentielt kan stille de implicerede privatansatte medarbejdere dårligere end hvis man fortsætter den nuværende praksis.
  07-05-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings udtalelse af 28. marts 2018, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Thomas Medom henholder sig til det oprindelige forslag fra SF.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. maj 2018.
  29-08-2018 Økonomiudvalget
  Camilla Fabricius, Anders Winnerskjold, Louise Lindskrog, Mahad Yussuf og Marc Perera Christensen kunne henholde sig til udtalelsen fra Borgmesterens Afdeling af 28. marts 2018 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Theresa Blegvad tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Mette Bjerre henholder sig til det oprindelige forslag fra SF.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 29. august 2018.

  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper henholdt sig til Socialistisk Folkepartis oprindelige forslag.

  Bilag

  Ingen udsatte boligområder i Aarhus


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 29. august 2018 med 29 stemmer for (Socialdemokraternes, Venstres, Socialistisk Folkepartis, det Radikale Venstres, Dansk Folkepartis, Alternativets, det Konservative Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper) og 2 imod (Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe).

  Resumé Regeringen har sammen med brede flertal i Folketinget peget på, at der er behov for at sætte massivt ind for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og at foretage gennemgribende fysiske forandringer af udsatte boligområder. Bærende for folketingspartiernes aftaler er en klar, fælles målsætning om ”…at sikre, at der ingen ghettoer er i Danmark i 2030.”  

  En række partier i Aarhus Byråd har på den baggrund 19. juni 2018 indgået en aftale om de udsatte boligområder i Aarhus. Aftalen sætter bl.a. rammen for den fysiske udvikling af Gellerup/Toveshøj og Bispehaven og udviklingen i en række øvrige områder. Herudover iværksættes en række konkrete initiativer i forhold til genhusning, børnene og de unge, beskæftigelse, tryghed, medborgerskab m.v.  

  Med indstillingen vedtager Aarhus Byråd den politiske aftale om udsatte boligområder.

  Indstilling Det indstilles:  

  At 1) byrådet vedtager den politiske aftale om udsatte boligområder i Aarhus af 19. juni 2018, herunder at de initiativer, Aarhus Kommune selv kan igangsætte, implementeres, og at der herudover igangsættes et forberedende og forebyggende arbejde indtil ny lovgivning træder i kraft  

  At 2) de økonomiske konsekvenser håndteres som beskrevet i afsnit 7. Ressourcer

  Sagens forløb 25-06-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. juni 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 20. juni 2018.

  Keld Hvalsø kan ikke tiltræde indstillingen.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.


  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.
  29-08-2018 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 29. august 2018 med 29 stemmer for (Socialdemokraternes, Venstres, Socialistisk Folkepartis, det Radikale Venstres, Dansk Folkepartis, Alternativets, det Konservative Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper) og 2 imod (Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe).

  Bilag

  Forslag fra SF om at sætte skolerne fri af læringsplatforme


  Beslutning Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018
  Byrådsforslag fra SF om at sætte skolerne fri af læringsplatforme


  Siden skolereformen er der kommet for meget kontrol i folkeskolen. Målstyringen har taget over og fokus er i nogle tilfælde blevet flyttet fra læring og udvikling til evaluering af læring og styring af udvikling. Et eksempel på dette er implementeringen af læringsplatforme; et redskab hvis hensigt er at samle læringsforløb, elevplaner, mål og et portfolio over elevens udvikling på ét sted. Desværre bliver grisen dog ikke tungere af, at man vejer den – heller ikke selvom man vejer den med et smart nyt IT-system.

  I forlængelse af Socialdemokraternes lokale folkeskoleudspil under overskriften ”Mindre kontrol - mere tillid, trivsel og tid”, hvor der lægges op til at al unødvendig kontrol afskaffes, ønsker SF derfor at sætte skolerne fri af de læringsplatforme, der mest af alt er blevet endnu et element af styring i folkeskolen, der tager tid fra læring og dannelse. Det handler desuden om, at have tillid til, at vores fagpersonale ved bedst, og at den enkelte skole selv kan vurdere om læringsplatforme er det rette værktøj for dem.

  Lærernes arbejdstid er presset nok uden læringsplatformene, og den tid og de ressourcer, der bliver brugt på at udfylde skemaer og planer i et IT-program, bør skolen selv være herre over, som Socialdemokraterne også lagde op til i deres udspil. Vi bør have tillid til, at lærerne laver undervisning af høj kvalitet, der udvikler alle elever, uden et omfattende evalueringsredskab hvis funktioner ikke er tilpasset den enkelte skole og klasse.

  Læringsplatformene må ikke være en klods om benet på lærerne, men skal være et redskab, lærerne har adgang til, hvis de føler, det hjælper med deres tilrettelægning af undervisningen. Det afgørende er, at det skal være læreren, der styrer platformen, og ikke platformen der styrer lærerens praksis. SF ønsker, at lærerne skal have større frihed til at tilrettelægge undervisningen og evalueringen, som de finder det bedst – om det så er med eller uden læringsplatforme.

  Derfor foreslår SF:

  • At skolerne sættes fri af læringsplatforme, som fremover skal være et frivilligt tilvalg
  • At lærerne får mere frihed til at tilrettelægge undervisningen, som de finder det bedst
  • At den store mængde kontrol af folkeskolen erstattes af tillid til fagpersonalet
  • At der sættes fokus på trivsel og tid til den enkelte frem for målstyring og evalueringsskemaer
  Stillet af Jan Ravn Christensen og Thomas Medom, byrådsmedlemmer for SF


  Sagens forløb 13-12-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. december 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  18-06-2018 Børn og Unge
  Konklusion

  Byrådet behandlede den 13. december 2017 et forslag fra SF om at sætte skolerne fri af læringsplatforme. Forslaget blev henvist til magistratsbehandling og sendt til Børn og Unge til udtalelse. Forslaget tilbagesendes hermed til byrådet med denne udtalelse.  

  Forslaget tager sigte på, at skolerne sættes fri af læringsplatforme, som fremover skal være et frivilligt tilvalg for skolerne. Det fremgår således af forslaget, at der skal være tillid til, at fagpersonalet og den enkelte skole selv kan vurdere om læringsplatforme er det rette værktøj for dem.  

  I tråd med forslaget sendte rådmanden for Børn og Unge i februar 2018 en ansøgning til Undervisningsministeriet om dispensation til at give skolerne frihed til at vælge, om de vil bruge en læringsplatformen eller ej. I ministerens svar præciseres det, at det er op til de enkelte kommuner at beslutte, hvilken læringsplatform man vil anskaffe, og hvordan læringsplatformene skal bruges i praksis på den enkelte skole.
   
  Som konsekvens heraf arbejdes der nu i Børn og Unge med et større lokalt råderum på den enkelte skole i forhold til den konkrete brug af læringsplatformen. Det anbefales således, at Børn og Unges udtalelse tiltrædes, idet forslaget fra SF imødekommes som beskrevet i udtalelsen.
  04-07-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 18. juni 2018.
  13-08-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 18. juni 2018, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 20.
  29-08-2018 Børn og Unge-udvalget
  Eva Borchorst Mejnertz, Lone Norlander Smith og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Heidi Bank og Peter Sporleder tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018

  Bilag

  Forslag fra NB om folkeskoleområdet


  Beslutning Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018.
  Den 4. december 2017

  Set i lyset af Socialdemokratiet og SF’s konkrete udmeldinger og forslag på folkeskoleområdet i valgkampen, vil vi i Nye Borgerlige gerne anerkende at disse partier nu endelig efter 4 års ørkenvandring er vågnet op. Dette gør vi bedst ved at fremsætte deres konkret ønsker som forslag, så vi straks kan gå i gang. Der tegner sig jo både i det nuværende og det kommende byråd jo et flertal for netop disse konkrete punkter. Derfor ønskes følgende forslag til behandling i byrådet.

  1)    Folkeskolerne i Aarhus frisættes for alle kommunalbestemte krav om dokumentation.
  2)    Aarhus kommune søger staten om frikommune status, så hver enkelt skole får størst mulig indflydelse på hvilke test og rapporter de ønsker at udfærdige.
  3)    Det gøres frivilligt for den enkelte skole om man ønsker at implementere digitale læringsplatforme.
  4)    Folkeskolerne sættes fri til selv at beslutte ferieplan i overensstemmelse med tankerne bag det socialdemokratiske frihedsbrev.
  5)     Folkeskolerne sættes fri til selv at beslutte antal lektioner i hvert fag, så længe de lever op til folkeskoleloven.
  6)    Rådmanden for Børn og Unge fremlægger i samarbejde med skolerne en skrivelse, som viser samtlige konkrete områder, hvor skolerne reelt set ville kunne bestemme selv, hvis der ikke var nogen kommunal bestemt styring.

  Nye Borgerlige ser frem til debatten.

  Lars Boje Mathiesen Nye Borgerligere

  Sagens forløb 13-12-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. december 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  18-06-2018 Børn og Unge
  Konklusion

  Byrådet behandlede den 13. december 2017 et forslag fra Nye Borgerlige om folkeskoleområdet. Forslaget blev henvist til magistratsbehandling og sendt til Børn og Unge til udtalelse. Forslaget tilbagesendes hermed til byrådet med denne udtalelse.  

  Forslagsstiller foreslår, at folkeskolerne frisættes fra kommunalbestemte krav om dokumentation, at der søges frikommunestatus på skoleområdet, at læringsplatformen gøres frivillig for skolerne, at skolerne sættes fri til selv at beslutte ferieplan samt antal lektioner i hvert fag, og at der laves et overblik over områder, hvor skolerne kunne bestemme selv, hvis der ikke var nogen kommunal styring.   Børn og Unge vurderer i udtalelsen:

  · At den aktuelt igangsatte politiske proces i Børn og Unge-udvalget omkring drøftelse af kvalitetsopfølgning og tilsyn, herunder omfanget af dokumentation, afventes med henblik på eventuelle ændringer på dette område.

  · At der ikke søges om frikommunestatus, idet fristen herfor er udløbet, men at der i stedet gøres brug af den almindelige adgang til at søge om dispensationer på Børn og Unges område.

  · At ministeriets tilbagemelding på Børn og Unges dispensationsansøgning vedr. fritagelse fra læringsplatform har medført et større lokalt råderum på den enkelte skole i forhold til den konkrete brug af læringsplatformen

  · At det anbefales at fastholde, at skolernes plan for ferie-/fridage fortsat er fælles for alle skoler – jf. byrådets beslutning herom i 2015.

  · At skolerne allerede nu har visse muligheder for at beslutte antal lektioner i hvert fag, så længe de lever op til folkeskolelovens rammer herom.

  · At rådmanden for Børn og Unge har faste møder med organisationerne og foreningerne samt med skolebestyrelserne, hvor der er mulighed for at drøfte rammerne for skolernes virke.  


  Det anbefales, at Børn og Unges udtalelse tiltrædes.
  04-07-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 18. juni 2018.
  13-08-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 18. juni 2018, som Magistraten kan henholde sig til.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 19.
  29-08-2018 Børn og Unge-udvalget
  Eva Borchorst Mejnertz, Lone Norlander Smith og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Heidi Bank og Peter Sporleder tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018.

  Bilag

  Implementering af ny dagtilbudslov


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 29. august 2018.

  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold.
  Kombinationstilbud samt justering af drifts- og bygningstilskud.

  Resumé Der blev vedtaget en ny dagtilbudslov den 24. maj 2018. Denne indstilling omhandler følgende elementer i den nye dagtilbudslov: 1) Kombinationspasning, 2) Justering af driftstilskud og 3) Justering af bygningstilskud.

  Ovenstående trådte i kraft pr. 1. juli 2018.

  Kombinationspasning er målrettet forældre med et pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Kombinationspasning er et tilbud bestående af en deltidsplads i et dagtilbud kombineret med et tilskud til privat pasning.

  Det er i den nye dagtilbudslov et krav, at kommunerne tilbyder forældre mulighed for kombinationspasning. Med det afsæt er der i afsnittet under ressourcer beskrevet en model, hvor forældre kan få tilskud til privatpasning uden for dagtilbuddenes åbningstid, hvis de har et dokumenteret behov herfor.

  En anden del af dagtilbudsloven omhandler mulighed for at give private institutioner et højere drifts- og bygningstilskud end i dag. Det foreslås, at drifts- og bygningstilskuddet fastholdes på det nuværende niveau. Dette er nærmere beskrevet under afsnittet om ressourcer.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1)    kombinationspasning indføres som tilbud i Aarhus Kommune efter de kriterier, der er beskrevet under afsnittet ressourcer, herunder takster for forældrebetaling og størrelsen på tilskuddet.

  At 2)    der løbende følges op på økonomien i kombinationspasningen. Såfremt der er mange brugere, tilføres Børn og Unge budget til de merudgifter ordningen medfører.

  At 3)    drifts- og bygningstilskuddet til private institutioner fastholdes på det nuværende niveau.

  Sagens forløb 08-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 5. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 34.
  29-08-2018 Børn og Unge-udvalget
  Eva Borchorst Mejnertz, Mette Bjerre, Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Heidi Bank og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Lone Norlander Smith tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 29. august 2018.

  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold.

  Bilag

  Styrelsesvedtægter for dagtilbudsbestyrelser


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 29. august 2018.
    Implementering af ny dagtilbudslov.

  Resumé I dagtilbudsloven, som trådte i kraft den 1. juli 2018, er et gensidigt og forpligtende samarbejde mellem forældre og pædagogiske medarbejdere centralt, hvorfor dagtilbudsbestyrelsernes kompetencer udvides.

  Erfaringer fra samarbejdet peger endvidere på et ønske om at styrke indflydelsen i dagtilbudsbestyrelserne. På den baggrund foreslås ændringer, som vedrører godkendelse af budget og regnskab, medarbejderrepræsentation, bestyrelsesårets placering samt krav om et øget antal møder.

  Styrelsesvedtægterne har været sendt i høring. Børn og Unge har modtaget 35 høringssvar ud af cirka 180 mulige. Af høringssvarene fremgår overordnet tilfredshed med og opbakning til styrelsesvedtægterne. Dog fremhæver en stor del bekymring for både forslaget om øget krav til antallet af møder og flytning af bestyrelsesåret.

  Børn og Unge foreslår at imødekomme høringssvarene, så bestyrelsesåret fremover strækker sig fra september-august samt at nedjustere kravet til antallet af møder til 5.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1)    byrådet godkender styrelsesvedtægter for dagtilbudsbestyrelser.

  Sagens forløb 08-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 5. juli 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 33.
  29-08-2018 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 29. august 2018.

  Bilag

  Forslag fra SF om at indskrænk rådmandens råderet over Sport-Event puljen


  Beslutning Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018.
  Byrådsforslag fra SF: Indskrænk Rådmandens råderet over Sport-Event puljen

  Aarhus Kommune har gennem Sport-Eventpuljen sponsoreret Made in Denmark-turneringen i Silkeborg med en million kroner. Turneringer er en golfturnering placeret i Silkeborg, hvor tre fjerdedele af pengene vil gå direkte til turneringens afholdelse, mens 250.000 kr. bliver brugt på sideevents i Aarhus Kommune.

  Turneringen afholdes i uge 36 og ligger dermed oven i Aarhus Festuge. I SF mener vi ikke, at Aarhus Kommune skal støtte arrangementer i andre kommuner i det omfang – slet ikke når disse ligger parallelt med arrangementer i Aarhus, og derfor i værste fald kan trække publikum fra Aarhus til Silkeborg.

  Det er Rådmanden for Kultur og Borgerservice, der har bevilget pengene. Rådmanden har råderet over beløb op til en million kroner, som han kan vælge at donere, uden beslutningen skal gennem magistraten. Beløb over én million skal derimod bevilges af magistraten.

  Gennem de seneste tre år (2016-2018) har der været tre sponsorater mellem 500.000 og 1 mio. kroner og det vil derfor ikke øge magistratens arbejdsbyrde nævneværdigt, hvis man sænker grænsen for rådmandens råderum.
  Derfor foreslår SF at

  - grænsen for, hvor store bidrag Aarhus kommune kan give fra Sport-Event puljen uden det går igennem Magistraten, skal sænkes til 500.000 kr, hvor det før har været 1 mio.

  Stillet af Jan Ravn Christensen, Thomas Medom og Mette Bjerre

  Sagens forløb 12-09-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018.
  19-09-2018 Kulturudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Psykiatriens Hus i Aarhus - godkendelse af samarbejdsaftale og økonomioplæg


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 29. august 2018.

  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  Resumé Byrådet tiltrådte på møde den 1. november 2017 punkt 9 indgåelse af en samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Et af elementerne i aftalen var at etablere Psykiatriens Hus i Aarhus. Siden efteråret 2017 er der arbejdet med udvikling af en vision, udformning af samarbejdsaftale og økonomioplæg samt tilvejebringelse af de fysiske rammer. Det samlede materiale fremsendes parallelt til behandling i byråd og regionsråd med henblik at sikre politisk godkendelse og dermed grundlag for etablering af Psykiatriens Hus i Aarhus.

  Aarhus Byråd har ved budgetforlig 2018 bevilliget 5 mio. kr. årligt til fremtidig drift af Psykiatriens Hus. Dette beløb er ikke tilstrækkelig til at dække Aarhus Kommunes andel af de kommende driftsudgifter ved et Psykiatriens hus i Aarhus. Det anslås, at de årlige udgifter for Aarhus Kommune vil udgøre knap 12 mio. kr. årligt. Der er pt ikke anvist midler til at dække denne manko. Ansvaret vil i sidste instans påhvile MSB ved intern omprioritering.

  Indstilling At 1) samarbejdsaftalen om Psykiatriens Hus i Aarhus tiltrædes

  At 2) økonomioplæg vedrørende Psykiatriens Hus i Aarhus tiltrædes

  At 3) endelig afklaring af restfinansiering af driften afventer budgetlægningen for 2019

  Sagens forløb 16-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 6. august 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 1.
  29-08-2018 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Sagen sendes tilbage til Aarhus Byråd efter at have været behandlet på udvalgsmødet den 29. august 2018.

  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Steen Bording Andersen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  På baggrund af et spørgsmål fra udvalget beregner forvaltningen estimerede omkostninger pr. sengeplads i det fremlagte forslag og orienterer udvalget.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 29. august 2018.

  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  Bilag

  Østjyllands Brandvæsen: Station Nord


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018.
  Etablering af fuldtidsbemandet brandstation på Klokhøjen, 8200 Aarhus Nord, gennem finansiel leasing på erhvervet grund.

  Resumé I Plan for Østjyllands Brandvæsen fra 2016 indgår det, at der skal opføres en ny brandstation i Aarhus Nord for at sikre hurtige ankomsttider ved brand og ulykker i den nordlige del af Aarhus Kommune.  

  Østjyllands Brandvæsen har fremsendt forslag til de fire ejerkommuner (Odder, Samsø, Skanderborg og Aarhus) om etablering af en fuldtidsbemandet brandstation ved Lisbjerg, via et finansielt leasingarrangement. Grunden erhverves fra Aarhus Kommune. Dette giver den billigste løsning for selskabet.  

  Et sådant arrangement skal godkendes af ejerkommunerne. Det kan kræve, at Aarhus Kommune deponerer op til 12,7 mio. kr. Borgmesterens Afdeling har oplyst, at Aarhus Kommune ikke har problemer med at imødekomme dette, grundet kommunens aktuelle likviditetsmæssige forhold. Det anbefales derfor at følge Østjyllands Brandvæsens indstilling.

  Indstilling Det indstilles til Aarhus Byråd:  

  At 1)    Aarhus Kommune tiltræder, at Østjyllands Brandvæsen får mandat til at udbyde finansiel leasing af Station Aarhus Nord på en 25-årig leasingaftale.

  At 2)    Aarhus Kommune tiltræder, at Østjyllands Brandvæsen må eje grunden i Lisbjerg.

  At 3)    At Aarhus Kommune vil deponere 12,7 mio. kr., svarende til kommunens forholdsmæssige andel af bygningsværdien på omkring 16 mio. kr., hvis Indenrigsministeriet ikke imødekommer Østjyllands Brandvæsens ansøgning om dispensation for krav om deponering.

  Sagens forløb 16-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.  

  Station Nord er en del ”Plan for Østjyllands Brandvæsen”, som blev besluttet i 2016.  

  Borgmesterens Afdeling bemærker, at byrådet samtidigt med godkendelsen af ”Plan for Østjyllands Brandvæsen” pålagde Aarhus Kommunes medlemmer af bestyrelsen at arbejde for at få selskabets budget i balance med den økonomiske ramme, der er afsat i Aarhus Kommune. Det fremgår af indstillingen, at der fortsat ikke er balance i budget 2019, og at forslag til håndteringen af dette vil blive fremlagt i en selvstændig byrådsindstilling.
  20-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. maj 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018.
  24-09-2018 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Årsrapport 2017 og budget 2019, Østjyllands Brandvæsen I/S


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018.
  Orientering til Aarhus Byråd om årsrapport 2017 og budget 2019 for Østjyllands Brandvæsen I/S.  

  Resumé Østjyllands Brandvæsen har fremsendt materiale vedr. regnskab 2017 og budget 2019 til Byrådets orientering.  

  Teknik og Miljø har tidligere oplyst, at der ikke er balance mellem midlerne på området og Aarhus Kommunes bidrag til selskabet.  

  I 2017 blev det derfor besluttet, at problemet skulle afklares senest ifm. selskabets budgetlægning for 2019, og at Byrådet skulle orienteres herom medio 2018. Aarhus Kommunes repræsentanter i bestyrelsen har vurderet, at der har manglet overblik over brandvæsenets langsigtede økonomi for at kunne reducere budgettet på nuværende tidspunkt.
  Det er bestyrelsesmedlemmernes hensigt, at budgetproblemet afhjælpes i forbindelse med budget 2020. Den tidligere beslutning om en ændret budgetlægning for selskabet foreslås derfor fastholdt, med effekt fra budget 2020. Byrådet kan principielt forfølge en række andre veje i forhold til selskabet og den beskrevne problemstilling, jf. afsnit 3. Teknik og Miljø anbefaler p.t. ikke at bringe disse muligheder i anvendelse.

  Indstilling Det indstilles til Aarhus Byråd, at:  

  1)        Årsrapport 2017 og budget 2019 for Østjyllands Brandvæsen I/S tages til efterretning

  2)        Byrådet bekræfter en forventning om, at selskabets budget er i overensstemmelse med den afsatte økonomiske ramme, senest fra 2020

  3)        Byrådet medio 2019 drøfter sagen på ny, med afsæt i de muligheder, der er opstillet i denne indstilling

  Sagens forløb 16-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.  

  Borgmesterens Afdeling bemærker, at årsregnskabet for 2017 viser et mindreforbrug på 2,8 mio. kroner for såvel driftsudgifter, investeringer og anlæg set i forhold til kommunernes betaling. Østjyllands Brandvæsen forøger dermed sin opsparing. Der er dermed et godt udgangspunkt for at reducere budgettet, så der bringes balance imellem budgettet for selskabet og den budgetramme, der er afsat på sektoren.
  20-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. juni 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018.
  24-09-2018 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Kloakering i kolonihaver etape 3 og lejekontrakt


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 27. august 2018.
  Anlæg af kloak i syv kolonihaveforeninger samt revideret tillæg til lejekontrakt mellem HF Søvang, Kolonihaveforbundet og Aarhus Kommune.

  Resumé Med baggrund i den byrådsbesluttede ”Spildevandsplan 2010-2012” om at alle kolonihaver skal kloakeres indenfor en 10-årig periode, søges om anlægsbevilling til etape 3 af kloakeringen af kolonihaver. Anlægsarbejderne vedrører kloakering af syv haveforeninger med 809 haver og to fælleshuse. Anlægsarbejdet omfatter anlæg af kloak fra matrikelskel af haveforeningen til sokkel i den enkelte have. Foruden anlægsudgifterne til kloak indgår tilslutningsbidrag til Aarhus Vand i anlægsbevillingen.

  Den samlede anlægsbevilling er på 37,9 mio. kr. i udgift og 6,3 mio. kr. i indtægt i 2018-priser, da Haveforeningen Skovlunden har valgt at betale deres del kontant. Nettoudgiften finansieres af de øvrige foreninger via en forhøjelse af areallejen.

  Anlægsinvesteringen til kloakeringen finansieres ved et lån i kommunekassen, der forrentes og afdrages med en ydelse på 0,827 mio. kr. i 2020, 1,725 mio. kr. i 2021 og fra 2022 årligt i 30 år 2,060 mio. kr. i 2018-priser.

  Lånet forrentes med en fast rente på 5 % svarende til 3 % i realrente og et tillæg på 2 % da der er tale om en ekstern part. Herved følger betalingen praksis omkring driftsfinansierede anlægsinvesteringer i Aarhus Kommune. De endelige beløb afklares, når de faktiske anlægsbeløb er kendt.

  Det foreslås supplerende, at nuværende lejekontrakter justeres i relation til kloakeringen.

  Indstilling At 1)    der godkendes et rådighedsbeløb på 37,9 mio. kr. i udgift og 6,3 mio. kr. i indtægt (i 2018-priser) til kloakering af syv kolonihaveforeninger, jf. afsnit 7. Det svarer til en anlægsudgiftsbevilling på 39,4 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 6,6 mio. kr. i løbende priser.

  At 2)    Bilag 1 ”Tillæg til arealkontrakt fra 1994 vedrørende lejemål om kolonihavearealer mellem Kolonihaveforbundets Aarhuskreds og Aarhus Kommune godkendes.

  At 2)    bilag 2 ”Tillæg til areallejekontrakt fra 1955 vedrørende lejemål om kolonihavearealer ved Vester Søgaard- HF Søvang.” godkendes.

  At 3)    der godkendes en merindtægts bevilling for 2020 på 0,827 mio. kr., for 2021 på 1,725 mio. kr. og fra 2022 årligt i 30 år på 2,060 mio. kr./år.

  Sagens forløb 23-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Jævnfør kommunens økonomiske politik kan måltallet for kommunens finansielle egenkapital ændres som følge af større driftsfinansierede anlægsinvesteringer. Borgmesterens Afdeling skal på den baggrund anbefale, at måltallet for kommunens finansielle egenkapital justeres med 31,6 mio. kr. (i 2018-priser), svarende til den samlede anlægsinvestering fratrukket kontant betaling fra Haveforeningen Skovlunden.

  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.
  27-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. august 2018.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 27. august 2018.

  Bilag

  Vederlag til formand for Driftsrådet for Varmeplan Aarhus


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. september 2018.
  Det foreslås, at formanden for Driftsrådet fremover modtager et årligt honorar, der finansieres af det eksisterende driftsbudget.

  Resumé AffaldVarme Aarhus har indgået en aftale med 10 forbrugerejede værker om levering af fjernvarme til værkernes forsyningsområder.  

  For at sikre de forbrugerejede værker medindflydelse er der etableret et Driftsråd. 

  Driftsrådet koordinerer samarbejdet mellem parterne, og behandler sager mellem AffaldVarme Aarhus og det enkelte forbrugerejede fjernvarmeværk på et overordnet niveau.  

  Formanden for Driftsrådet vælges blandt formændene fra et af de forbrugerejede værker i Aarhus Kommune.  

  Indtil nu har hvervet som formand været ulønnet, men da formanden oftest har et civilt arbejde, skal han i princippet købes fri.

  Indstilling Det indstilles: 

  At 1) Formanden for Driftsrådet modtager et årligt honorar på 10.000 kr. gældende fra 2018. Honoraret finansieres af Varmeplan Aarhus’ eksisterende driftsbudget.

  Sagens forløb 29-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  03-09-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. september 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. maj 2018.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. september 2018.

  Bilag

  Ændret planlægning langs Nordre Strandvej - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. september 2018.
  Forslag om ændret planlægning langs Nordre Strandvej i form af en delvis aflysning af Lokalplan nr. 210 og Byplanvedtægt nr. 1 og nr. 4, samt Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017.

  Resumé Aarhus Kommune har modtaget en henvendelse fra en privat bygherre, som ønsker om at etablere en café på hjørnet af Nordre Strandvej og Vestre Strand Allé.  

  Området er i kommuneplanen udlagt til bydelscenter, og ønsket er i overensstemmelse med de overordnede rammer. Området er imidlertid omfattet af Lokalplan nr. 210 og Byplanvedtægt nr. 1 og nr. 4, som fastlægger anvendelsen til boligformål. Lokalplanen og byplanvedtægterne er dermed til hinder for kommunens realisering af kommuneplanrammerne. 

  Planerne er dermed ikke tidssvarende for den ønskede udvikling i området, hvorfor det vurderes, at lokalplan og byplanvedtægter kan aflyses for det areal, der ligger indenfor bydelscenteret. 

  Der blev den 18. januar 2018 afholdt borgermøde, hvor det viste sig at være en del usikkerhed forbundet med aflysningen af plangrundlagene, hvorfor der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, som regulerer grundstørrelser og butiksstørrelser. 

  Kommuneplantillægget omfatter centerrammerne på begge sider af Nordre Strandvej for derved at sikre en ensartet udvikling af området.

  Indstilling At 1) forslag til delvis aflysning af Lokalplan nr. 210 og Byplanvedtægt nr. 1 og nr. 4 for et areal syd for Nordre Strandvej og imellem Fortevej og Ternevej i Risskov godkendes til offentlig fremlæggelse, 

  At 2) forslag til Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
   
  At 3) den offentlige høringsperiode reduceres fra otte uger til fire uger.

  Sagens forløb 29-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  03-09-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3.september 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 13. august 2018.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. september 2018.

  Bilag

  Lokalplan 923, Etageboligbebyggelse i Malling – Endelig


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. september 2018.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 923. Etageboliger mellem Holmskovvej og gammel Østergårdsvej i Malling og Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017.

  Resumé Lokalplanen gælder for et område på ca. 10.500 m2, beliggende i den centrale del af Malling.  

  Formålet med planen er, at der kan opføres boliger med en markant og nyere arkitektur i 2 til 4 etager eller en mere traditionel bebyggelse i 2 etager med en mere traditionel arkitektur.  

  Der er udarbejdet et Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013, der ændrer anvendelsen fra område til centerformål til boligformål samt giver mulighed for at opføre boligbebyggelse i op til 4 etager med en maksimalhøjde på 14 meter. Tillægget indeholder også en ændring af kommuneplanens rammer for tre nærtliggende ejendomme, som foreslås ændret til blandet bolig- og erhvervs­område. 

  Der er indkommet 5 høringssvar i forbindelse med den offentlige høring af planforslaget. Emnerne er overordnet; parkeringskrav, fælleslokaler til bebyggelsen, flere oplysninger om trafik til og fra Malling Varmeværk, ud- og indkørsel til naboejendom, opsætning af hegn mellem Malling Autoværksted og boligområdet, spørgsmålstegn til en gammel miljøforurening, iagttagelse af løvfrøer, bevarelse af to store lindetræer og byggeri i op til 14 meter i forhold til Malling.

  Indstilling At 1) forslag til lokalplan nr. 923 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.7 og 5.8 samt Bilag 3,  

  At 2) forslag til Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt, med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.2,  

  At 3) de indkomne bemærkninger besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.7 og 5.8 samt Bilag 3.  

  At 4) Teknik og Miljø bemyndiges til, i henhold til gældende lovgivning, at igangsætte procedurer for nedlæggelse, omlægning og nedklassificering af en række vejstykker inden for lokalplanområdet.

  Sagens forløb 29-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  03-09-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. september 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 13. august 2018.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. september 2018.
  24-09-2018 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1062, Byområde ved Vestre Ringgade og P. Hiort-Lorenzens Vej - Endelig


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. september 2018.

  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Forslag til Lokalplan nr. 1062 - Byområde til boliger, erhverv, offentlig service og butikker ved Vestre Ringgade og P. Hiort-Lorenzens Vej, Godsbanen, samt forslag til Kommuneplantillæg 19.

  Resumé Lokalplanen omfatter et privat ejet område langs Godsbanearealet, omringet af P. Hiort-Lorenzens Vej, Søren Frichs Vej, A. Hertzums Vej og Ringgaden. Planen gør det muligt at opføre en boligbebyggelse som karréer og et højhus, med erhverv, butik og en daginstitution.  

  Der er plads til godt 1.000 boliger i varierende størrelser med et samlet etageareal på 74.500 m², hvoraf de 20 % være almene boliger inklusive en daginstitution. Den generelle bygningshøjde er 4-7 etager og for højhuset op til 13 etager. 

  Lokalplanforslaget er ledsaget af et kommuneplantillæg, der gør det muligt at omdanne området til fortrinsvis boliger og at opføre et højhus.  

  Der er indgået aftale med bygherre om finansiering af en del af indretning af Søren Frichs Vej med fortov og beplantning.  

  I perioden fra den 19. april til den 14. juni 2018 har forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og udbygningsaftale været fremlagt. Der er modtaget i alt 8 bemærkninger, der handler om virksomhedsstøj, højhusbyggeri og bygningsomfang samt trafikale forhold. Teknik og Miljø foreslår, at indsigelserne ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

  Indstilling At 1) Forslag til Lokalplan 1062 vedtages endeligt (med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5),  

  At 2) forslag til Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt,  

  At 3) forslag til udbygningsaftale vedtages endeligt,  

  At 4) indsigelser besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.  

  At 5) Teknik og Miljø, bemyndiges til at foretage den som følge af Lokalplan nr. 1062 nødvendige vejnedlæggelse af dele af den private fællesvej P. Hiort-Lorenzens Vej, matr.nr. 845f Marselisborg, Århus Grunde, placeret inden for lokalplanens område.

  Sagens forløb 29-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  03-09-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. september 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 13. august 2018.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. september 2018.

  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Lokalplan 1081, Trøjborgcentret - Udvidelse med ny etageboligbebyggelse - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. september 2018.
  Forslag til Lokalplan 1081 ’Trøjborgcentret - Udvidelse med ny etageboligbebyggelse’ samt Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2017.

  Resumé Lokalplanområdet omfatter Trøjborg Centret, der i dag anvendes til butikscenter med supermarked, flere specialbutikker, liberale erhverv og serviceerhverv.  

  Lokalplanområdet, der er på ca. 5.500 m2, var ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone.  

  Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra ejeren af Trøjborg Centret for at give mulighed for, at der kan udvides med ny etageboligbebyggelse med tilhørende rekreative opholdsarealer oven på selve butikscentret.
   
  Lokalplanen ledsages af et kommuneplantillæg, der fastlægger rammer for ny bebyggelse med øget etageantal og øget bebyggelsesprocent.  

  Bygherre har tilbudt at indgå en udbygningsaftale vedrørende nye fortovsbelægninger og vejtræer ud for Trøjborgcentret.  

  Der har været en forudgående offentlige høring i perioden fra den 24. marts til den 21. april 2017. I høringsperioden er der modtaget i alt 16 bemærkninger på vegne af beboere i området. I forbindelse med den forudgående offentlige høring blev der afholdt et borgermøde.

  Bemærkningerne har givet anledning til, at projektet i den efterfølgende lokalplanproces er blevet tilrettet, særligt med henblik på at reducere skygge-, indbliks- og reflek­sionsgener for beboerne i eksisterende boliger på Willemoesgade

  Indstilling At 1) forslag til lokalplan nr. 1081 godkendes til offentlig fremlæggelse,  

  At 2) forslag til Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,  

  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse, og at  

  At 4) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.8 og bilag 4.

  Sagens forløb 29-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  03-09-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. september 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 23. august 2018.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. september 2018.

  Bilag

  Lokalplan 1085, Boligområde ved Østergårdsvej i Solbjerg - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. september 2018.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt:
  " Dansk Folkeparti er bekymret for, at den unikke natur på grunden vil blive ødelagt ved dette byggeri. Der er tale om et stort rekreativt naturområde med mange planter og dyr, et åndehul i Solbjerg med gode muligheder for at blive lavet om til en park. En så kaldt vildpark til stor glæde for dyr, planter og mennesker. Ved byggeri af store boligblokke vil det unægteligt forstyrre det lokale miljø og ødelægge de gode forhold naturen har på grunden, uagtet det hensyn man evt. vil tager."
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1085, Boligområde ved Østergårdsvej i Solbjerg, samt Tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017.

  Resumé Lokalplanområdet ligger centralt i Solbjerg ved Østergårdsvej. Området er privat ejet og består af en ældre anlagt have, hvor der tidligere også har været erhverv og beboelse. Arealet er ca. 2,3 ha og ligger i byzone.  

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en almen boligorganisation.  

  Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for etablering af etageboliger i tre etager. Der forventes ca. 42 boliger fordelt i 6 stokbebyggelser, med et maksimalt bruttoetageareal på 6.800 m2. Bebyggelsesformen medvirker til, at bebyggelsens aftryk på grunden mindskes, og dermed bevares mere af områdets nuværende parkkarakter.  

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, derfor er der samtidigt udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 30, der muliggør etageboliger i op til 3 etager.  

  Der har været gennemført en forudgående offentlig høring i perioden fra den 9. august til den 30. august 2016. I høringsperioden kom der 9 høringssvar, der omhandler boligtype, antal etager, højde, bevaring af beplantning, stier, trafik og parkering.  

  Høringssvarene har betydet, at der i den efterfølgende lokalplanproces har været særligt fokus på at fastlægge en maksimal højdekote for de enkelte byggefelter, på stiforbindelserne i området og på overgangen til naboarealer.
   
  Den almene boligorganisation ejer grunden og er bygherre, og der er tildelt kvoter til almene boliger.

  Indstilling At 1) forslag til lokalplan nr. 1085 godkendes til offentlig fremlæggelse,  

  At 2) forslag til Tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,  

  At 3) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som det det fremgår af indstillingens afsnit 5.6 og bilag 4  

  Sagens forløb 29-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  03-09-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. september 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 13. august 2018.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. september 2018.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt:
  " Dansk Folkeparti er bekymret for, at den unikke natur på grunden vil blive ødelagt ved dette byggeri. Der er tale om et stort rekreativt naturområde med mange planter og dyr, et åndehul i Solbjerg med gode muligheder for at blive lavet om til en park. En så kaldt vildpark til stor glæde for dyr, planter og mennesker. Ved byggeri af store boligblokke vil det unægteligt forstyrre det lokale miljø og ødelægge de gode forhold naturen har på grunden, uagtet det hensyn man evt. vil tager."

  Bilag

  Lokalplan 1090, Blandet boligområde ved Randersvej og Bøgegade - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. september 2018.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe har betænkning ved helhedsindtrykket af Bøgegade.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1090, Blandet boligområde ved Randersvej og Bøgegade og tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017.

  Resumé Lokalplansforslaget gælder for et område beliggende langs Randersvej. Lokalplanområdet er afgrænset af Randersvej mod vest, centerområdet Stjernepladsen mod syd og et boligkvarter mod nord og øst. Lokalplanlægningen sker sideløbende med en igangværende helhedsplanlægning af Randersvej.  

  Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har ønsket at opstarte planlægningen, der har til formål at erstatte den eksisterende lokalplan 852.  

  Delområde 1 i lokalplanen er udlagt til almene boliger, hvor kommunen sælger arealet til boligforeningen, der skal opføre de almene boliger. Ved endelig vedtagelse af lokalplanen gennemføres salget til Brabrand Boligforening. Salget er godkendt i Byrådet den 6. juni 2018.  

  Samlet for lokalplanområdet foreslås der en bebyggelse på ca. 6.750 m2 og 151 lejligheder fordelt på to delområder af samlet 4.200 m2.  

  Randbebyggelsen i delområde 1 udgør 3.714 m2, med 114 studielejligheder, og en bebyggelsesprocent på 212 %.  

  Bebyggelsen i delområde 2 udgør ca. 3.000 m2, med 37 boliger - 9 lejligheder under 50 m2, 21 lejligheder over 50 m2 og 7 byhuse. Bebyggelsesprocent for delområde 2 er på 128%.  

  Tillægget til kommuneplan har ikke været i forudgående offentlig høring, da planens principper holder sig indenfor de gældende rammer i kommuneplanen. Der er dog afholdt ét orienterings- og dialogmøde for naboerne d. 17. april 2018, hvor projektet blev præsenteret og sidenhen bearbejdet på baggrund af de indkomne bidrag.

  Indstilling Det indstilles: At 1) forslag til lokalplan 1090, blandet boligområde ved Randersvej og Bøgegade, godkendes til offentlig fremlæggelse. 

  At 2) forslag til Kommuneplantillæg nr. 31, blandet boligområde ved Randersvej og Bøgegade, godkendes til offentlig fremlæggelse.  

  At 3) den eksisterende lokalplan 852 ophæves for det område, der omfatter lokalplan 1090. 

  Sagens forløb 29-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  03-09-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. september 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 24. august 2018.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. september 2018.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe har betænkning ved helhedsindtrykket af Bøgegade.

  Bilag

  Forslag fra EL om undersøgelse af alternativ linjeføring Bering-Beder vejen


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. september 2018.
  Linjeføring af Beder – Bering vejen ved Ingerslev og Enslev justeres.

  Enhedslisten ønsker at der bliver undersøgt en alternativ linjeføring, i området ved Ingerslevvej og Enslev marker.

  Der har været et alternativ præsenteret i offentligheden og uden at være helt præcis er der noget der tyder på at besparelsen er i omegnen af 5 mio. kr. og hertil skal man nok tillægge den omkostning, som lukning af en erhvervsvirksomhed vil koste.

  Meget tyder på at ved en omlægning, uden støjværn, vil dette give mindre støj til 5 ejendomme, der dermed kommer under kravene. En enkelt får en eller to dB mere. Hertil undgår man 2 total ekspropriationer.

  Med udsigten til at vi kan genere færre beboer og gennemføre et billigere projekt, synes Enhedslisten at det er naturligt at kigge på dette alternativ.

  Besparelsen på ca 15 mio kr. ønskes brugt til den lovede cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg.

  Sagens forløb 23-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  06-06-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 6. juni 2018.
  15-08-2018 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  20-08-2018 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet
  29-08-2018 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog, Heidi Bank og Jan Ravn Christensen kunne henholde sig til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs anbefaling i notat af 18. juni 2018.

  Keld Hvalsø Nedergaard, Liv Gro Jensen og Almaz Mengesha tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. september 2018.

  Bilag

  Anlægsbevilling til anlæg af letbanestoppested og flytning af baneoverkørsel


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 20. august 2018.
  Bevilling til etablering af letbanestoppested og flytning af baneoverkørsel ved Rolighedsvej/Psykiatrisk Hospital i Risskov.  

  Resumé Lokalplan 1031 for omdannelsen af Psykiatrisk Hospital i Risskov til boligområde blev vedtaget af Byrådet i juni 2017, og i tilknytning hertil også udbygningsaftale med ejeren Region Midtjylland.  

  Jf. udbygningsaftalen skal der anlægges letbanestoppested ved Rolighedsvej neden for Psykiatrisk Hospital, og bygherren (KPC/Region Midt) betaler ca. 2,7 mio. kr. til etablering af letbanestoppestedet og 0,3 mio. kr. til etablering af en krydsningshelle på Rolighedsvej. Aarhus Kommune afholder de resterende omkostninger på   4,7 mio. kr. til letbanestoppestedet inkl. adgangsarealer.  

  Dertil kommer udgifter for kommunen til nødvendig flytning af baneoverkørsel 227 over Grenåbanen/letbanen, fordi stoppestedets perron vil ligge ud for den nuværende overkørsel. Der er indgået aftale med Banedanmark om, at Banedanmark projekterer og anlægger den nye overkørsel, og at Aarhus Kommune afholder den del af omkostningerne, som overstiger de udgifter, Banedanmark ville have haft til sikring af overkørsel 227 i den nuværende placering.  Det skønnes, at kommunens udgifter hertil beløber sig til max. 2,5 mio. kr.  

  På denne baggrund ansøges der om en projekterings- og anlægsbevilling på  10,2 mio. kr. i udgift og 3,0 mio. kr. i indtægt.

  Indstilling At 1) Byrådet vedtager en projekterings- og anlægsbevilling på 10,2 mio. kr. i udgift til udførelse af letbanestoppested incl. etablering af helle på Rolighedsvej og flytning af baneoverkørsel ved Rolighedsvej i Risskov og 3,0 mio. kr. i indtægt.  

  At 2) Bevillingen finansieres af Reserven til kollektiv trafik, indtægter fra salg af arealer ved Bryggervej.

  Sagens forløb 07-06-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-06-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. juni 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 22. maj 2018.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  20-06-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. juni 2018.
  20-08-2018 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 20. august 2018.

  Bilag

  Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret- Endelig


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 3. september 2018.
  Endelig vedtagelse af Udviklingsplan for Sydhavns­kvarteret med tilhørende Værdi- og kvalitetskatalog samt miljørapport.

  Resumé Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret (bilag 1) med tilhørende Værdi- og kvalitetskatalog (bilag 2) samt miljørapport (bilag 3) har været offentligt fremlagt i perioden 6. april til 18. maj 2018, og der er 14. maj 2018 afholdt borgermøde med ca. 60 deltagere.  

  Der er modtaget i alt 14 høringssvar i perioden – heraf to til miljørapporten.  

  Teknik og Miljø anbefaler, at der på baggrund af høringen indarbejdes en mindre ændring i miljørapporten. Teknik og Miljø anbefaler endvidere, at der ikke ændres i udviklingsplanen eller i værdi- og kvalitetskataloget på baggrund af høringen. En del af bemærkningerne vil indgå i det efterfølgende arbejde med realisering af udviklings­planens strategier.  

  Efter den endelige vedtagelse af Udviklingsplanen med tilhørende Værdi- og kvalitetskatalog udbydes køberetter i den nordlige del af Sydhavnskvarteret, og der gennemføres et Open Call, hvor brugere/virksomheder mv. kan byde ind med en interesse i en placering i Sydhavnskvarteret. Endvidere nedsættes bydelsforening for Sydhavnskvarteret.

  Indstilling At 1) Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret med tilhørende Værdi- og kvalitetskatalog samt forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes endeligt med de anbefalinger og ændringer, der fremgår af indstillingens punkt 5.3 samt vedlagte bilag 6.  

  At 2) Bemærkningerne indkommet under den offentlige høring af forslaget besvares som angivet i vedlagte bilag 6.

  Sagens forløb 16-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. august 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.
  03-09-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Almaz Mengesha tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 3. september 2018.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret

  Bilag 2: Værdi- og kvalitetskatalog for Sydhavnskvarteret

  Bilag 3: Kommissorium for Bydelsforening for Sydhavnskvarteret

  Bilag 4: Miljørapport Sydhavnskvarteret

  Bilag 5: Kommentarer og bemærkninger indkommet i forbindelse med den offentlige høring

  Bilag 6: Forslag til besvarelse af de indkomne bemærkninger

  Bilag 7: Tidligere beslutninger

  Bilag 8: Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 28.08.2018

  Bilag 1 til notat: Notat fra møde i Teknisk Udvalg 31. januar 2018

  Bilag 2 til notat: Bemærkninger indkommet i forbindelse med den offentlige høring

  Bilag 3 til notat: Forslag til besvarelse af de indkomne bemærkninger

  Bilag 4 til notat: Placeringsmuligheder for gadefodboldsbane

  Bilag 5 til notat: Vinderprojekt for Kulkransporet

  Bilag 6 til notat: Oversigtsplan, Den rekreative forbindelse

  Påbygning af 2 etager på hotel, Aarhus C


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 29. august 2018.

  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Ansøgning om at påbygge 2 etager på ejendommen Kriegersvej 27/ Banegårdsgade 6-8, Aarhus C.

  Resumé Der er søgt om tilladelse til at udvide ejendommen på Kriegersvej 27 fra 3 etager til 5 etager. Ejendommen anvendes til hotel og ligger på adresserne Kriegersvej 27 og Banegårdsgade 6-8.

  En partshøring har resulteret i en række indsigelser. I indsigelserne peges især på værdiforringelse, indbliksgener og skyggegener.

  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser om anvendelse og etageantal, men fraviger bestemmelsen om maksimal bebyggelsesprocent.

  Teknik og Miljø vurderer, at projektets indvirkning på omgivelserne ikke går ud over, hvad der må forventes i området.

  Indstilling At Byrådet godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de fornødne tilladelser.

  Sagens forløb 08-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. juni 2018.

  Rådmand Jette Skive og Keld Hvalsø tog forbehold.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.
  29-08-2018 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog, Heidi Bank, Jan Ravn Christensen, Liv Gro Jensen og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Keld Hvalsø Nedergaard tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 29. august 2018.

  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Lokalplan 1086, Boligområde ved Tranekærvej og Vikærsvej i Vejlby - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 3. september 2018.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1086, Boliger ved Tranekærvej og Vikærsvej, Vejlby, samt tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017

  Resumé Lokalplanen er udarbejdet efter henvendelse fra de private grundejere om udvikling af lokalplanområdet, som ligger i Vejlby i byzone, og som er cirka 31.800 m2 stort og privat ejet.

  Lokalplanens formål er at muliggøre udvikling af bolig- og erhvervsområdet til boligområde, via nedrivning og/eller ombygning af eksisterende erhvervsbyggeri og etablering af ny boligbebyggelse og tilhørende parkeringskælder.

  Der planlægges for i alt 500 – 560 boliger. Hele delområde I og 15-20 % af delområde II og III (samlet set) er forbeholdt almene boliger.

  Lokalplanen opfylder kommuneplanens krav om opholdsarealer.

  Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen forholder sig arkitektonisk til landsbybebyggelsen og Vejlby Kirke nord for lokal-planområdet, og at der etableres rekreative stiforbindelser gennem området. Lokalplanen sikrer placering og kvalitet af de fælles opholdsarealer, nedtrapning af bygningshøjderne mod nord og det fortsatte indkig til kirken.

  Lokalplanforslaget ledsages af et tillæg til kommuneplanen, da anvendelse, bygningshøjder og bebyggelsesprocent foreslås øget.

  I den forudgående offentlige høring indkaldte Aarhus Kommune ideer og forslag, se bilag 4, til et oplæg om at ændre rammerne til fem etager, 19 meters højde og en bebyggelsesprocent på 110. På baggrund af dialog med borgerne er forslaget efterfølgende justeret, se afsnit 5.2.

  Indstilling At 1) forslag til Lokalplan nr. 1086 godkendes til offentlig fremlæggelse

  At 2) forslag til Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse

  At 3) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det fremgår af afsnit 5.6

  Sagens forløb 08-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.
  03-09-2018 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 3. september 2018.

  Bilag

  Værdighedspolitik 2018-2022


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 29. august 2018.

  Resumé Værdighedspolitikken 2018-2022 beskriver de overordnede værdier og pejlemærker for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., der ydes til personer af alle aldre efter lov om social service. 
  Byrådet vedtog en værdighedspolitik i 2016, som skal revideres i det første år af hver byrådsperiode. Den nye værdighedspolitik har øget fokus på pårørende, forventningsafstemning og kommunes forpligtelse.

  Indstilling Det indstilles:
  At 1) vedtage Værdighedspolitik 2018-2022

  Sagens forløb 04-07-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 29. juni 2018.

  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold med hensyn til processen.

  I forbindelse med udvalgsbehandlingen vil der være behov for at sætte særlig fokus på udsatte og på etniske minoriteter.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.
  29-08-2018 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med den bemærkning, at begrebet mangfoldighed indarbejdes i politikken.
  Ango Winther og Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 29. august 2018.

  Bilag

  Diabeteshandleplan – Sammen om diabetes


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 29. august 2018.

  Resumé Diabetes er en folkesygdom, der udvikler sig i den forkerte retning med en fordobling af antal diabetikere i Danmark gennem de sidste 10 år. Diabetes er dermed en af de kroniske sygdomme, der rammer flest danskere. Menneskeligt og samfundsøkonomisk har sygdommen store konsekvenser (Diabetesforeningen, 2018). Med afsæt i bl.a. Sundheds- og Ældreministeriets Nationale Diabeteshandlingsplan er der udarbejdet et forslag til en lokal Diabeteshandleplan for Aarhus Kommune.

  Aarhus Kommunes Diabeteshandleplan anlægger et 0-100 års perspektiv, med særlig fokus på den sociale ulighed i sundhed. Planen engagerer alle relevante aktører i kampen mod diabetes på tværs af fagområder og sektorer. Arbejdet med at omsætte Aarhus Kommunes Diabeteshandleplan til konkrete handlinger sker med udgangspunkt i familien, netværket og fællesskabet om den enkelte borger.

  Således danner Diabeteshandleplan rammen for den kommende diabetesindsats. Ressourcer til finansiering af evt. nye tiltag på diabetesområdet kan komme fra de midler Sundhedsstyrelsen har afsat på nationalt plan, fra forslag til investeringsmodel på diabetesområdet og evt. andre puljeansøgninger på sundhedsområdet.

  Indstilling Det indstilles:
  At 1)    Aarhus Kommunes Diabeteshandleplan godkendes
  At 2)    Sundhed og Omsorg bemyndiges til at søge puljemidler til diabetesindsatsen indenfor rammerne af de fire fokusområder

  Sagens forløb 09-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 1. august 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.
  29-08-2018 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Ango Winther og Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 29. august 2018.

  Bilag