Vælg

Referat Aarhus Byråd 12-06-2019

  Sundhedsaftale 2019-2023, Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. juni 2019 med forbehold for Sundhedsaftalens formuleringen omkring økonomien.
   
  Sundhed- og Omsorgsudvalget drøfter sagen.

  Resumé
  Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har udarbejdet vedlagte Sundhedsaftale 2019-2023 – om samarbejdet på sundhedsområdet.
   
  Sundhedsaftale 2019-2023 er nu sendt til godkendelse i de enkelte kommuner med henblik på, at den kan træde i kraft 1. juli 2019.
   
  Sundhedsaftalen bygger på en række bærende principper for samarbejdet; bl.a. omkring økonomien.
   
  Udviklingen af sundhedsvæsenet betyder omlægning af opgavevaretagelsen. Det er skrevet ind i sundhedsaftalen, at når der indgås aftaler, der ændrer på opgavevaretagelsen mellem region og kommuner, skal der være enighed om, at de økonomiske konsekvenser skal være klarlagt, så der er gennemsigtighed både i forhold til aktivitet og økonomi.
   
  Aarhus Kommunes ønske om, at det bærende princip for samarbejdet skal baseres på, at "økonomien følger opgaven" er dog ikke blevet tilgodeset i den endelige sundhedsaftale.
   
  På den baggrund anbefales det, at sundhedsaftalen godkendes med forbehold for formuleringen omkring økonomien.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Sundhedsaftale 2019-2023 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen godkendes, idet der tages forbehold for formuleringen omkring økonomien.

  Sagens forløb 06-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 29. maj 2019.
  Behovet for fokus på sammenhænge mellem psykiatriske og somatiske sygdomme og samspil mellem forskellige områder blev understreget - eventuelt med udvikling af særlige indikatorer. Det blev anerkendt, at der har været en god proces, og at der er fokus på den nære psykiatri.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. juni 2019 med forbehold for Sundhedsaftalens formuleringen omkring økonomien.
   
  Sundhed- og Omsorgsudvalget drøfter sagen.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra Alternativet: Aarhus Kommune skal ændre rejsevaner


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 27. maj 2019 med de ændringer, der fremgår af Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis byrådsgruppers ændringsforslag.
  Beslutningsforslag fra ALT
   
  I Danmark udleder vi i gennemsnit 19 ton drivhusgasser om året, heraf 1 ton er fra fly. Med flyrejser som den helt store klimasynder, foreslår Alternativet derfor, at vi ændrer på den måde, som vi tænker rejser på i Aarhus Kommune. Vi skal gå forrest og vise vejen for større klimabevidsthed og mindre CO2-udledning.
   
  Vi skal vurdere nødvendigheden af den enkelte flyrejses formål. Hvis politikere eller medarbejdere skal på en arbejdsrelateret tur, skal man altid undersøge alternative transportformer, som fx tog.
   
  Hvis man skal til Asien, er der så en mulighed for at få det samme udbytte på en europæisk destination? Kan vi få fløjet en person til Aarhus, fremfor at flyve en gruppe personer fra Aarhus ud i verden? Kan vi mødes på halvvejen eller mødes via en videokonference?
   
  Vi skal afsøge andre transportformer, når det er muligt. Også selvom rejsen er økonomisk dyrere eller længerevarende, bør vi tage et ansvar og tage den mulighed, der er mest klimavenlig. I øjeblikket er Europas infrastruktur, hvad angår banenetværket, slet ikke udnyttet godt nok. Derfor skal vi gøre vores til, at markedet på sigt kan mærke, at flere og flere ønsker at få udbygget en klimavenlig infrastruktur. Dette initiativ skal i sidste ende løses på EU- og globalt niveau, men når udvikling er stilstående, må vi handle og gøre, hvad der står i vores magt for at påvirke verden.
   
  Når og hvis vi i Aarhus Kommune absolut skal vælge flyrejsen, skal kommunen klimakompensere. Fredensborg Kommune har som den første kommune i Danmark vedtaget et krav om klimakompensation for kommunalpolitikerne og medarbejdere. Vi skal tilslutte os denne grønne indstilling, og skabe endnu mere fokus på, hvor meget flyvning belaster klimaet.
   
  Kort sagt foreslår Alternativet:
   
  1) Når byrådspolitikere og medarbejdere i Aarhus kommune skal rejse i forbindelse med arbejdet, skal man altid forsøge at finde den mest klimavenlige måde at rejse på. Samtidig skal man vurdere om formålet med rejsen kan opnås på anden vis uden at flyve.
   
  2) Hvis flyrejsen vælges, skal kommunen altid kompensere for CO2-belastningen gennem anerkendte kriterier samt vælge det mest klimavenlige flyselskab.
   
  3) Kommunens samlede CO2-udslip inden for inden- og udenrigsflyrejser og antal samlede rejser for politikere og medarbejdere kortlægges for de seneste 3 år.
   
  4) Der arbejdes med at lægge et maksimum for kommunens CO2-udslip for flyrejser.
   
  Hvad er klimakompensation?
  Klimakompensationen går ud på, at kommunen dækker en afgift for hver flyrejse, som en medarbejder eller politikere tager i forbindelse med arbejde. Pengene skal investeres i et projekt som kompenserer flyturens CO2-udledning, ved eksempelvis at donere penge til træplantning og projekter om skovbevaring, der binder CO2 fra atmosfæren.
   
  Alternativet er klar over, at der er uenighed blandt forskere og miljøeksperter, og det er et koncept, der stadig er vanskeligt at regne på. Men vi må gøre det bedst mulige, der nu ligger for os, og lige nu er klimakompensation den bedste mulighed, hvis man absolut må flyve.
   
  Klimakompensationen skal gøres udførligt ud fra den grønne tænketank Concitos kriterier:
   
  Kriterier for køb af CO2-kompensation
  1. Kompensationen skal være ægte. Den skal købes gennem specificerede projekter.
  2. Kompensationen skal være additionel. Projektet skal være nyt og finansieres gennem køb af CO2 – det skal ikke være et projekt, der ville være lavet alligevel.
  3. Gode projekter laver en baseline. Man skal kunne læse sig frem til hvor meget CO2, der spares (ifht. hvis projektet ikke var lavet). Vær varsom, hvis projektet lover for meget.
  4. Projekter bør være bekræftet af uafhængige instanser, indgå i et register og løbende monitoreres under gennemførelsen af projektet. Ex. ved skovrejsning skal det kontrolleres, at skoven ikke fældes løbende.
  Kilde: Concito rapport "Større Trivsel med mindre klimabelastning"
   
  Eksempler på økonomisk klimakompensation for flyrejser
  Som eksempel vil en flyrejse (retur) fra Aarhus til London udlede ca. 550 kg CO2, hvor en klimakompensation vil koste ca. €13 = ca. 100 kr. pr. rejsende.
  En direkte flyrejse (retur) fra Aarhus til New York udleder ca. 3.500 kg CO2, hvor en klimakompensation vil koste ca. €82 = ca. 600 kr. pr. rejsende. Kilde https://www.atmosfair.de/en
  Alternativet ser dog helst, at Aarhus Kommune kompenserer mere tydeligt og generøst end udelukkende at benytte de gængse økonomiske kompensationsformer hos flyselskaberne og lign.
   
  Som det ses af ovenstående tal, vil klimakompensation formentlig ikke være en større økonomisk byrde for Aarhus Kommune i forhold til den gevinst, der giver klimaet og dermed os selv.
   
  Forslagsstiller: Alternativet i Aarhus Byråd, Liv Gro Jensen
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling


  Resumé
  Til møde i Aarhus Byråd d. 20. februar 2019 kom Alternativet med et forslag om ændring af rejsevaner for medarbejdere og byrådspolitikere i Aarhus Kommune.
   
  Forslag fra Alternativet:
  1. Når byrådspolitikere og medarbejdere i Aarhus kommune skal rejse i forbindelse med arbejdet, skal man altid forsøge at finde den mest klimavenlige måde at rejse på. Samtidig skal man vurdere om formålet med rejsen kan opnås på anden vis uden at flyve.
  2. Hvis flyrejsen vælges, skal kommunen altid kompensere for CO2-belastningen gennem anerkendte kriterier samt vælge det mest klimavenlige flyselskab.
  3. Kommunens samlede CO2-udslip inden for inden- og udenrigsflyrejser og antal samlede rejser for politikere og medarbejdere kortlægges for de seneste 3 år.
  4. Der arbejdes med at lægge et maksimum for kommunens CO2-udslip for flyrejser.
   
  Forsinkelsen af denne indstilling skyldes, at der her i foråret 2019 arbejdes på et større projekt, hvor der kigges nærmere på transport i Aarhus Kommune – Grøn Transportplan 2030. Dette omfatter også medarbejderes og byrådspolitikeres transport. Borgmesterens Afdeling anbefaler, at alle Alternativets for-slag vurderes nærmere i det videre arbejde med Grøn Transportplan.

  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) forslaget om ændringer af rejsevaner kommer til at indgå i det arbejde der er igangsat med klimaplanprojektet: Grøn transportplan 2030

  Sagens forløb 30-01-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 30. januar 2019.
  20-02-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 20. februar 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  22-05-2019 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  23-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Det bemærkes, at indstillingen ikke har nået byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i byrådet d. 15.5.2019. Årsagen hertil står beskrevet i indstillingen.
   
  Derudover ingen bemærkninger.

  27-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 22. maj 2019.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 27. maj 2019 med de ændringer, der fremgår af Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis byrådsgruppers ændringsforslag.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra RV og SF om fremtidssikring af skibstrafikken i Aarhus


  Beslutning Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.
  Beslutningsforslag fra RV og SF
  Aarhus Kommune har en interesse i at Aarhus Havn er fremtidssikret og kan tilbyde grønne løsninger, også selvom skibstrafikken i høj grad er et internationalt reguleret område og vi ikke selv kan bestemme alt her i kommunen. Nedbringelsen af udledningen fra skibene i havnen har en stor miljø- og sundhedsmæssig betydning især for miljøet tæt på havnen. Dette skyldes, at skibe, der ligger i havn, normalt producerer den nødvendige elektricitet via skibets egen dieseldrevne generator.
   
  Dieselforurening er hvert år skyld i tusindvis af dødsfald. Der er brug for, at vi som kommune stiller krav tildem, der forurener, og samtidig stiller et alternativ til rådighed. Det kan ikke passe at aarhusianernesluftkvalitet skal forringes i så høj grad af krydstogtskibe. Afbrændingen af diesel i havnen skaber udoverCO2 -udledning også forurenende stoffer i form af bl.a. NOx og partikler. Som reglerne er i dag kan enhavn ikke stille krav til, at skibe, der anløber, skal aftage landstrøm. Dog er der i september 2018 opstilletet anlæg til Kristianssand i Norge, hvor det vurderes, at ca. 70 % af alle krydstogtsskibe kan brugeanlægget uden særlige omkostninger til retro-fit, altså uden særlige ekstraomkostninger på skibet.
   
  Udover at brug af landstrøm kan forbedre miljøet i Aarhus ved arealerne tæt på havnen, vil en bevægelse væk fra dieselgeneratorer over mod landstrøm bidrage til at nå de globale målsætninger på klimaområdet. Som følge af de store forandringer der skal ske, førend verdens lande kan leve op til de forpligtelser der ligger, bl.a. som følge af FN´s verdensmål er der i dag mange byer, der gør store tiltag for at omstille sig til vedvarende energiformer, også indenfor skibstrafikken. Bergen har eksempelvis mål om landstrøm til alle skibe inden 2020, ligesom man arbejder med miljødifferentieret havneafgift.
   
  Ifølge FN´s verdensmål om sundhed og trivsel skal vi inden 2030 væsentligt reducere antallet af dødsfald og helbredsproblemer på grund af farlige kemikalier og forurening af luft, vand og jord. Samtidig skal vi ifølge verdensmålet om bæredygtige byer og lokalsamfund, inden 2030 reducere den gennemsnitslige miljøbelastning pr person fra verdens byer. Det skal blandt andet ske ved at give særlig opmærksomhed til luftkvalitet. Endeligt skal vi ifølge FN´s verdensmål om industri, innovation og infrastruktur, inden 2030 opgradere vores infrastruktur og industri for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og større brug af grønne teknologier.
   
  Det foreslås derfor, at vi i Aarhus kommune beslutter, at:
   
  1. Der udarbejdes et konkret projektforslag med henblik på etablering af et fast landstrømsanlæg til krydstogtskibe og evt. andre relevante skibstyper som alternativ til skibenes egenproduktion af strøm. Samtidig igangsættes et projekt med henblik på etablering af tilstrækkelige mobile elforsyningsanlæg på Aarhus havn som Aarhus havn allerede i september 2018 havde under overvejelse.
   
  2. Det undersøges hvad omkostningen vil være ved at opstille landstrømsanlæg i Aarhus og hvad det vil koste at sikre, at de tekniske forudsætninger også er opfyldt.
   
  3. Det undersøges, hvordan man fx i Hamborg og Kristianssand finansierer faste landstrømsanlæg, og samtidig vurderes det, om vi i Aarhus bør benytte en lignende finansieringsmodel eller hvordan en finansieringsstrategi bedst tilrettelægges for projektet i Aarhus.
   
  4. Det undersøges hvilke muligheder vi i Aarhus kommune har for at påvirke udviklingen sådan, at vi i fremtiden vil kunne opfylde et klimastrategisk mål om markant at reducere udledningen fra skibstrafikken, herunder af kræftfremkaldende stoffer.
   
  5. Der indledes forudgående drøftelser med bestyrelsen af Aarhus Havn med henblik på, at skibstrafikken på denne baggrund medtages i udarbejdelsen af den næste klimaplan i Aarhus kommune.
   
  6. Aarhus Kommune arbejder igennem Aarhus Havn på at de større havne i Østersøen i fællesskab aftaler målsætninger om at øge brugen af landstrøm og dermed reducere den lokale miljøbelastning og klimabelastningen fra skibenes egen strømproduktion.
   
  Forslagsstillere: Eva Borchorst Mejnertz (Radikale Venstre) og Jan Ravn Christensen (Socialistisk Folkeparti)
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
   
  Indstilling om forslag fra RV og SF om fremtidssikring af skibstrafikken i Aarhus


  Resumé
  SF og RV har fremsat et beslutningsforslag om etablering af landstrømanlæg på Aarhus Havn mhp. at begrænse luftforureningen fra krydstogtskibe.
  DCE - Nationalt Center for Energi og Miljø har ultimo april offentliggjort en analyse af krydstogtskibenes konsekvenser for luftforureningen. Analysen viser, at EU’s luftkvalitetskrav for partikler (PM2,5) er overholdt, og at grænsen for kvælstofdioxid (NO2) er overholdt på kajen, men at der er en overskridelse i kote 25 og opefter inden for en afstand af ca. 200 m fra skibene. Der er foretaget beregninger i niveau med kajen samt i kote 25, 50 og 70 m.
  Aarhus Havn har som supplement hertil fået undersøgt, hvorvidt der er problemer med grænseværdien for NO2 fra kajniveau og til 25 meters højde.  Resultaterne heraf viser, at der ikke er problemer for de kontorbygninger der er beliggende på Mellemarmen.
  Aarhus Havn har endvidere taget initiativ til gennemførsel af en analyse som skal belyse muligheder og konsekvenser ved at etablere landstrømanlæg til krydstogtskibe i havnen i Aarhus. Denne analyse ventes færdig i juni 2019.

  Indstilling
  Det indstilles
  At 1)     der afventes resultaterne af den analyse Aarhus Havn har igangsat af de økonomiske og emissionsmæssige konsekvenser ved etablering af et landstrømanlæg i Aarhus Havn.
  At 2)     der på baggrund af resultaterne af ovenstående analyse, tages stilling til, hvorvidt Aarhus Byråd skal opfordre Aarhus Havn til at arbejde videre med etablering af landstrømanlæg.

  Sagens forløb 20-02-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 20. februar 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  22-05-2019 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  03-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 22. maj 2019.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith henholder sig til det oprindelige forslag. Den kommende analyse fra Aarhus Havn inddrages i udvalgsbehandlingen.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra RV om at øge fossilfri privat transport


  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.
   
   
  Ved den kommende temadrøftelse i Teknisk Udvalg ønsker Dansk Folkepartis byrådsgruppe at blive inviteret med.
  Beslutningsforslag fra RV
  Aarhusianerne har store udfordringer med at få lov til at benytte offentligt tilgængelige, bæredygtige transportmuligheder i Aarhus som fx el-delebiler og almindelige elbiler.
   
  Øges brugerandelen af el-delebilsordninger sænkes forbruget af biler drevet af fossile brændsler, og bilernes parkeringsbehov ligeså, fordi el-delebiler er i brug en større del af tiden fremfor at holdeparkeret.
   
  Desværre benyttes p-pladser, hvor der i dag er placeret ladestandere beregnet til el-biler i stort omfang af fossildrevne køretøjer.
   
  Det vil sige, at når du kommer til Aarhus centrum som el–bilist, vil det være svært at finde en ledigp-plads, hvor du kan lade din el-(dele)bil.
   
  Situationen svækker både muligheden og incitamentet for en omstilling til eldrevne køretøjer og el-delebilsordninger. El-delebilsudbydere peger på, at vi i Aarhus på denne måde spænder ben for os selv og for at realisere vores klimastrategi hvad angår transport.
   
  En rapport fra DTU peger på, at vi for hver el-delebil kan reducere behovet for fire fossildrevne biler i Aarhus centrum.
   
  Vi foreslår derfor:
  1. At p-pladser med ladestandere kun må benyttes af elbiler og el-delebiler
  2. At der reserveres et passende antal p-pladser med ladestandere til elbiler og el-delebiler
  3. At vi igangsætter tiltag, der vil muliggøre og styrke en udvikling, hvor flere borgere omstiller til eldrevne køretøjer fremfor fossildrevne køretøjer.
   
  Venlig hilsen
   
  Radikale Venstre
  /Rabih Azad-Ahmad
  /Eva Borchorst Mejnertz
   
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
   
  Indstilling om forslag fra RV om at øge fossilfri privat transport
  Opfølgning på beslutningsforslag fra Radikale Venstre om fossilfri privat transport og bedre ressourceanvendelse.
   


  Resumé
  Radikale Venstre stillede i februar 2019 et beslutningsforslag om at øge den fossilfrie private transport. 
  Teknik og Miljø anbefaler, at der arbejdes videre med emnet i regi af de kommende indsatser i den grønne transportplan, den strategiske energiplanlægning og i den kommende klimaplan 2021.
  Med baggrund i et stort sagspres må Teknik og Miljø oplyse, at indstillingen er fremsendt 7 dage for sent i forhold til gældende retningslinjer

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     byrådets nuværende strategi for ladestandere i det offentlige rum fastholdes og at igangværende forsøg med reservation af to parkeringspladser til el-biler udvides til at omfatte alle steder med ladestandere.
  At 2)     Teknik og Miljø følger udviklingen inden for elbilområdet og senest i 2021 fremsender en revideret strategi for området.
  At 3)     der sættes fokus på fossilfri transport i de kommende indsatser i den grønne transportplan, den strategiske energiplanlægning og i den kommende klimaplan 2021

  Sagens forløb 20-02-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 20. februar 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  15-05-2019 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  29-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i Byrådet den 29. maj 2019.
  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  03-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. maj 2019 i overensstemmelse med påtegning af 29. maj 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad henholder sig til det oprindelige forslag.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.
   
   
  Ved den kommende temadrøftelse i Teknisk Udvalg ønsker Dansk Folkepartis byrådsgruppe at blive inviteret med.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra DF om tidsbegrænset gratis parkering i midtbyen


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. juni 2019.
   
  Dansk Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper henholdt sig til det oprindelige forslag.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.
  Beslutningsforslag fra DF
  I Århus Kommune har vi, ligesom mange andre kommuner, problemer med at fastholde en sund og varieret detailhandel i vores midtby. Stigende huslejepriser kombineret med en øget nethandel lægger pres på omsætningen, hvilket medføreren stor udskiftning og kort levetid for mange butikker på Strøget og dets nabogader. Med den nye parkeringspolitik er det forventet endnu flere vil tage til nabokommuner, bruge centrene uden for byen eller gå på nethandel, hvilket allerede i 2018 fik den daværende formand for Strøget til at råbe vagt i gevær.
   
  Fra den 1. februar 2019 har et bredt flertal i Silkeborg kommune indført 2 timers gratis parkering på alle kommunale parkeringspladser i byen. Argumentet bag denne beslutning er, at man vil gøre det mere attraktivt at bruge butikkerne i byen, frem for at gå på nettet eller handle i en nabokommune. Viborg og Herning Kommune har nemlig også gratis parkering. I disse kommuner har man altså taget problemet alvorligt og rækker en hånd ud til erhvervslivet og detailhandlen, så man kan undgå butiksdød og affolkede bymidter i en nær fremtid.
   
  I Dansk Folkeparti anerkender vi, at flertallet har indført en parkeringspolitik, som både har ændret priser og tidsrum for betalt parkering i midtbyen. Vi mener dog samtidig byrådet har en forpligtigelse til at sikre en levende midtby med en detailhandel i vækst. En midtby, hvor kunder fra nær og fjern lægger deres penge i butikkernes kasser i stedet for at bruge dem i andre kommuner eller på parkering.
   
  Vi foreslår derfor, at Århus Kommune indfører 2 timers gratis parkering, inden for Ringgaden, på alle kommunale parkeringspladser med betalingskrav. En grænse på2 timer giver god tid til at handle ind, men det sikrer også et flow i bilerne, så pladserne ikke kun optages af langtidsparkering. Vi foreslår at lade forslaget finansiere sig selv ved kommunens parkeringsindtægter. I 2016 havde Dansk Folkeparti en 10 dages forespørgsel om parkeringsområdet. I besvarelsen blev udgifterne til betalingsparkering oplyst til 3,1 mio kr i 2017, mens nettoindtægten var 29 mio kr. Siden da er både den nye parkeringspolitik og de nye modregningsregler trådt i kraft, men med så stor en difference mellem indtægt og udgift må det forventes der bruges færre penge til driften end kommunen får ind på parkeringsafgifter.
   
  Da reglerne for modregning af parkeringsindtægter blev ændret, bemærkede ministeren at det aldrig var meningen kommunerne skulle bruge parkering som en ekstra skat til at finansiere andre områder i budgettet. Alligevel går overskuddet lige nu til at medfinansiere vejvedligeholdelsen i kommunen, hvilket er i strid med de nationale intentioner. Med dette forslag sikrer vi, at en del af provenuet føres tilbage til bilisterne, samtidig med at vi rækker hånden ud til detailhandlen. Hvis det medfører et overordnet tab på vejdriftsområdet må det være op til Teknik og Miljø at dække underskuddet gennem interne omprioriteringer.
   
  Det indstilles at:
  1) Byrådet vedtager, at der ikke opkræves betaling for de første 2 timers parkering på kommunale parkeringspladser eller parkeringshuse inden for Ringgaden.
  2) Ændringen finansieres af parkeringsindtægterne i Århus Kommune. Et eventuelt tab på området for vejdrift afholdes inden for Teknik og Miljøs eksisterende budget.
   
  På vegne af Dansk Folkepartis byrådsgruppe
   
  Knud N. Mathiesen (ordfører) og Jette Skive
  8/2-2019
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
   
  Indstilling om forslag fra DF om tidsbegrænset gratis parkering i midtbyen
  Opfølgning på forslag fra Dansk Folkeparti om tidsbegrænset gratis parkering i Aarhus Midtby.


  Resumé
  Dansk Folkeparti foreslår, at der ikke skal opkræves betaling for de første to timers parkering på kommunale parkeringspladser eller parkeringshuse inden for Ringgaden.
  Ændringen foreslås finansieret af parkeringsindtægterne i Aarhus Kommune og et eventuelt tab på området for vejdrift foreslås afholdt inden for Teknik og Miljøs eksisterende budget.
  Teknik og Miljø er positiv overfor intentionen om at understøtte detailhandlen og bylivet i Midtbyen.
  Teknik og Miljø kan dog ikke anbefale en vedtagelse af forslaget i den nuværende form, før der anvises anden finansiering end via Teknik og Miljøs budget.
  Et flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet vedtog den 18. april 2018 en revideret parkeringspolitik for Aarhus Kommune.
  Der arbejdes i øjeblikket på en Temaplan for detailhandel, og der skal i andet halvår 2019 gennemføres en forundersøgelse om behovet for og karakteren af en eventuel visionsplan for Midtbyen. Detailhandlen i Midtbyen vil blive drøftet i disse forbindelser.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     forslaget ikke imødekommes før der anvises anden finansiering end via Teknik og Miljøs budget
  At 2)     det tages til efterretning, at detailhandlen i Aarhus Midtby indgår i arbejdet med Temaplanen for detailhandel og i forundersøgelsen om behovet for en eventuel visionsplan for Midtbyen.

  Sagens forløb 20-02-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 20. februar 2019.
  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 6. marts 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   

  22-05-2019 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  29-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  03-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 22. maj 2019.
  Rådmand Jette Skive henholder sig til DF's oprindelige forslag.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. juni 2019.
   
  Dansk Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper henholdt sig til det oprindelige forslag.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  Bilag

  Årlig status på personaleområdet


  Beslutning Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.

  Resumé
  Siden 2003 har Byrådet hvert år fået forelagt en personaleredegørelse med status på personaleområdet. I forbindelse med Byrådets behandling af sidste års personaleredegørelse (2017) blev der udtrykt ønske om forsat årlig status på personaleområdet og fokus på en fælles strategisk udvikling af den attraktive arbejdsplads, dog med et mere enkelt materiale og med data fra kommunens ledelsesinformationssystem.
  Med baggrund heri er der således ikke i år udarbejdet en samlet personaleredegørelse, som vi kender fra tidligere år. Indstilling inkl. bilag belyser en række personalemæssige forhold i Aarhus Kommune som bidrag til Byrådets årlige status på personaleområdet.
  Dygtige og højt motiverede medarbejdere og ledere er Aarhus Kommunes vigtigste ressource i forhold til at kunne løse opgaverne og skabe værdi for og sammen med aarhusianerne, herunder bidrage til visionen ’Aarhus – en god by for alle’. Vi skal kunne tiltrække og fastholde de bedste. Velkvalificerede og engagerede medarbejdere, der har lyst til og evner at arbejde, samarbejde og tage aktiv del i løbende at udvikle vores velfærd er afgørende for, at Aarhus Kommune lykkes med Aarhus-målene under visionen ’En god by for alle’. Det er derfor vigtigt med et vedvarende fokus på personalepolitikkens og arbejdsmiljøpolitikkens målsætninger om attraktive og bæredygtige arbejdspladser.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tager afrapporteringen af politiske målsætninger til efterretning samt drøfter Aarhus Kommune som arbejdsplads, herunder om politiske målsætninger, fokus og retninger er de rigtige i forhold til at løfte fremtidens velfærdsopgaver og personalepolitikkens målsætning om attraktive arbejdspladser.

  Sagens forløb 27-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 21. maj 2019.
  Følgende blev fremhævet:
  • Tidsserier med meget forskellig basisår
  • Også behov for fokus på vestlige indvandrere og efterkommere?
  • Fokus på arbejdsskader
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.

  Bilag

  Aarhus Kommunes handicappolitik - en god by for alle 2019-2023


  Beslutning Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.

  Resumé
  Aarhus – en god by for alle er Aarhus Kommunes handicappolitik for perioden 2019-2023. Handicappolitikken er udarbejdet i samarbejde mellem magistratsafdelingerne og med tæt inddragelse af Handicaprådet.
  Politikken tager afsæt i Fortællingen om Aarhus, Aarhusmålene, Aarhus Kommunes TRE værdier, input fra workshops samt bidrag fra borgere med handicap og deres pårørende. Derudover bygger politikken på FN’s handicapkonvention.   
  Politikken skal medvirke til, at borgere med handicap – på linje med alle andre borgere – skal opleve at være værdsatte medborgere og have lige muligheder for at bruge byen. Borgere med handicap skal således have lige muligheder for at arbejde, at have adgang til byens faciliteter, herunder rekreative områder og at tage del i samfundslivet. Alle borgere har ressourcer og evner, der kan bruges for at skabe et godt og selvstændigt liv. Derudover er alle borgere forpligtet til at bidrage i det omfang, det er muligt. Politikken lægger op til at bysamfundet aktivt inddrages i at indfri de mål og visioner, som er beskrevet i politikken, samt at der sættes fokus på såvel borgeren med handicap, dennes netværk samt skabelsen af inkluderende miljøer.
  Handicappolitikken rummer en vision, et afsnit om Aarhus Kommunes menneskesyn samt fire fokusområder, hvor det er beskrevet, hvilke ydelser der iværksættes for at nå målet samt hvilke indikatorer, der kan vise, i hvor høj grad de opstillede mål er indfriet. Aarhus Kommune vil være en foregangskommune på handicapområdet og vil søge om at blive Europæisk Tilgængelighedsby inden 2023.
  Der arbejdes med handicappolitikken i hele byrådsperioden. Handicappolitikken evalueres efter to år på de opstillede effektmål. Evalueringen afrapporteres til Byrådet. Desuden nedsættes en tværmagistratslig arbejdsgruppe, der arbejder videre med dataindsamling i forhold til effektmål

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet vedtager, Aarhus – en god by for alle, Aarhus Kommunes handicappolitik 2019-2023 (bilag 1).
  At 2) Byrådet efter to år forelægges en midtvejsrapportering i forhold til målopfyldelse.
  At 3) Der nedsættes en tværmagistratslig arbejdsgruppe, der arbejder videre med dataindsamling.

  Sagens forløb 03-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 29. maj 2019.
  Der bør i udvalgsbehandlingen bl.a. fokuseres på overgange fra voksen- til ældreområdet.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.

  Bilag

  Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. juni 2019.
  ’Stærke fællesskaber – I trygge rammer’ er overskriften på den nye politik. Politikken har et stærkt fokus på involvering af lokalsamfundet, forpligtende partnerskaber og understøtte alle mennesker hele livet i stærkere fællesskaber.

  Resumé
  Den kommende politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022 tager udgangspunkt i Aarhusmålene og støtter op omkring FN’s verdensmål. Politikkens fire temaer danner ramme om otte ambitioner med tilhørende 46 konkrete handlinger.
  Tema 1: Den aktive borger: Alle mennesker har brug for at lære og udvikle sig hele livet. Vi vil fremme debatskabende aktiviteter, læring og oplysning.
  Tema 2: Børn og unge – leg og læring: Borgerservice og Biblioteker vil i endnu højere grad understøtte børn og unges læring, sprogudvikling, læsning, udvikling og dannelse.
  Tema 3: De stærke lokalsamfund: Aarhus skal fortsat være rammen om et godt liv for alle borgere hele livet. Vi arbejder på at styrke de neutrale mødesteder, hvor der er plads til forskellighed.
  Tema 4: Den smarte by: Alle borgere i Aarhus Kommune skal have muligheden for at tilegne sig indsigt i datasikkerhed og forståelsen af det. Vi vil fortsætte med at bidrage med nye smartere løsninger til kommunens arbejdsgange for en bedre og mere effektiv service.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022 vedtages (bilag 1)

  Sagens forløb 29-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  03-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 28. maj 2019.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. juni 2019.

  Bilag

  Ny tilgang til kvalitetsopfølgning i Børn og Unge


  Beslutning Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.
  Formålet med indstillingen er at forbedre de politiske drøftelser om kvaliteten i dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomstilbud samt skabe bedre rammer for den løbende lokale kvalitetsudvikling af praksis.

  Resumé
  Rådmanden for Børn og Unge indstiller at forenkle kvalitetsopfølgningen og tilsynet med tilbuddene i Børn og Unge. Herunder indstilles, at byrådet forenkler og giver større lokalt råderum i forhold til specifikke dataindsamlinger i Børn og Unge.
  Formålet er dels at skærpe afsættet for de politiske drøftelser om udviklingen og kvaliteten i dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomsskoletilbud og dels at understøtte en løbende lokal udvikling af praksis. Herunder er ønsket at styrke anvendelsen af kvalitative data og praksiserfaringer i den løbende kvalitetsudvikling samt at styrke sammenhængen mellem det lokale fokus og de politiske drøftelser i byrådet.
  Det indstilles, at kvalitetsrapporten for Børn og Unge erstattes af to forskudte rapporter for henholdsvis 0-6-årsområdet og 6-18-årsområdet. De lokale kvalitetsrapporter, kvalitetssamtaler samt lokale udviklingsplaner udgår som et centralt fastsat krav. Det indstilles, at rådmanden i samarbejde med de berørte parter udvikler en ny model for den lokale kvalitetsopfølgning.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     byrådet godkender forslag til ny model for Byrådets kvalitetsopfølgning og tilsyn med tilbuddene i Børn og Unge, bestående af en rapport på 6-18-årsområdet i lige år og en rapport på 0-6-årsområdet i ulige år.
  At 2)     byrådet godkender, at rådmanden for Børn og Unge i samarbejde med de berørte parter udvikler en ny model for den lokale kvalitetsopfølgning og -udvikling samt tilsyn.
  At 3)     byrådet godkender, at den kommunale forældretilfredshedsundersøgelse afskaffes under forudsætning af, at de kommende nationale forældretilfredshedsundersøgelser på dagtilbuds- og skoleområdet indføres som aftalt mellem regeringen og KL.
  At 4)     byrådet godkender, at det gøres valgfrit for dagtilbuddene at benytte dialoghjulet. Hvis dagtilbudsledelsen vælger ikke at benytte dialoghjulet, skal der sættes et andet dialog- og vurderingsredskab i stedet for.

  Sagens forløb 23-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  27-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 29. april 2019.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.

  Bilag

  Obligatoriske læringstilbud


  Beslutning  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.
  Udmøntning af dagtilbudslovens bestemmelse om obligatoriske læringstilbud.

  Resumé
  Målgruppen for de obligatoriske læringstilbud er 1-årige børn bosat i udsatte boligområder, som ikke er indskrevet i et dagtilbud. 
  I forslaget er der lagt vægt på, at det obligatoriske læringstilbud i Aarhus Kommune udmøntes på en måde, så der sikres et godt tilbud til børnene med særligt fokus på trivsel og læring samt forældreinddragelse.
  I denne indstilling anbefales det, at de obligatoriske læringstilbud placeres lokalt i afdelinger der hører under Brabrand, Tovshøj og Ellekær dagtilbud. Disse afdelinger har allerede viden og erfaring med børn fra udsatte boligområder.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     De obligatoriske læringstilbud udformes som beskrevet under afsnit 6.
  At 2)     De obligatoriske læringstilbud forankres lokalt i Ellekær-, Tovshøj- og Brabrand dagtilbud.
  At 3)     Børn og Unges budgetmodel på dagtilbudsområdet udvides til at omfatte læringstilbuddet for at regulere ændringer i aktiviteten.
  At 4)     Der gives en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til Børn og Unge til at dække merudgifter i 2019 forbundet med tilbuddet, som finansieres af midler afsat på reserven.
  At 5)     Der i budget 2020-2023 afsættes den nødvendige finansiering af tilbuddet jf. afsnit 7 som det er beskrevet i forlig om budget 2019.
  At 6)     Børn og Unge ultimo 2020 ser på erfaringerne fra de obligatoriske læringstilbud, herunder om der er behov for justeringer. I den sammenhæng vil der også blive set på organiseringen af Sproggruppen Troldeholdet. Eventuelle større ændringer vil blive forelagt byrådet.

  Sagens forløb 29-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling gør opmærksom på, at Børn og Unge med indstillingen foreslår, at børn i det obligatoriske læringstilbud fremadrettet tildeles samme enhedsbeløb i budgetmodellen som børn i en fuldtidsplads. Byrådet har mulighed for at vælge et andet enhedsbeløb, da der er tale om et 25 timers tilbud (mod en fuldtidsplads på 45 timer), men dog tilknyttet en række ekstra krav. Hvis byrådet i stedet valgte samme enhedsbeløb som for en almindelig deltidsplads (30 timer), så ville dette give en økonomisk forskel på ca. 1,5 mio. kr. årligt for den samlede relevante børnegruppe.
  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  03-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 28. maj 2019 i overensstemmelse med påtegning af 29. maj 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Jette skive og rådmand Rabih Azad-Ahmad tager forbehold.
  Lone Norlander Smith kan ikke tiltræde indstillingen.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
   Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.

  Bilag

  Fælles ungehandlingsplan mellem MBU og MSB


  Beslutning  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.
  Indstillingen fremsendes af Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse for at styrke indsatserne i forhold til unges overgang til uddannelse og beskæftigelse.

  Resumé
  Rådmændene for Børn og Unge (MBU) og Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB) vil med ungehandlingsplanen styrke indsatserne og samarbejdet om unges overgang til uddannelse og beskæftigelse.
   
  Etableringen af den Kommunale Ungeindsats (KUI) styrker sammenhængen i de kommunale indsatser for udsatte unge i alderen 15-25 år. Ungehandlingsplanen adresserer, at der skal mere til for at understøtte unge i deres uddannelsesvalg og sikre, at alle unge motiveres og kommer i gang med uddannelse og beskæftigelse.
   
  Med ungehandlingsplanen besluttes på tværs af MBU og MSB et gensidigt forpligtende samarbejde om unges over-gang til uddannelse og beskæftigelse. Der lægges samtidig vægt på, at det er en fælles opgave, der kun løses ved at samarbejde på tværs af Aarhus Kommune og sammen med civilsamfundet og erhvervslivet.
   
  Som en del af ungehandlingsplanen foreslås en række konkrete initiativer, som Byrådet kan prioritere, for at understøtte opfyldelse af de politiske ambitioner for unges overgang til uddannelse og beskæftigelse (se afsnit 5).

  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) byrådet godkender forslaget til et nyt Aarhus mål for unges overgang til ungdomsuddannelse jf. den nationale ungemålsætning.
   
  At 2) byrådet godkender ungehandlingsplanen for unges overgang til uddannelse og beskæftigelse.
   
  At 3) Byrådet godkender, at alle elever i udskolingen skal tilbydes erhvervspraktik, og at der i samarbejde med parterne på området udarbejdes forslag til udmøntning heraf.

  Sagens forløb 23-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  27-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges og Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 1. maj 2019.
  Venstre tog forbehold.
  Samarbejde om praktikpladser.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
   Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.

  Bilag

  Praksisundersøgelse forlængelse af sygedagpenge


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 27. maj 2019.

  Resumé
  Ankestyrelsen har i marts 2019 offentliggjort en praksisundersøgelse af 13 udvalgte kommuners anvendelse af mulighederne for forlængelse af sygedagpengeperioden.
  Da Aarhus Kommune indgår i praksisundersøgelsen, skal undersøgelsen efter retssikkerhedslovens § 79 a forelægges kommunalbestyrelsen på et møde.
  Undersøgelsen viser, at Aarhus Kommune, samt de øvrige kommuner, i flere sager stiller borgerne bedre, end hvad de er berettiget til ifølge Ankestyrelsen. Ankestyrelsen vurderer i flere tilfælde, at udbetalingen af sygedagpengene burde være ophørt og ikke forlænget, eller at kommunerne skulle have indhentet yderligere dokumentation før der kunne træffes afgørelse om forlængelse.
  Undersøgelsen viser samtidigt, at kommunerne i høj grad træffer korrekte afgørelser i sager, hvor borgerne får afslag på forlængelse af sygedagpengene.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     praksisundersøgelsens resultater tages til efterretning.

  Sagens forløb 23-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  27-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 15. maj 2019.
  Undersøgelsen skal ses i lyset af, at lovgivning og praksis er meget kompleks, og at processen med at indhente lægeerklæringer er dyr og besværlige.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 27. maj 2019.

  Bilag

  Omlægninger i indsatsen for ledige i Aarhus Kommune.


  Beslutning Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.
  Fortsat stigende fokusering på den virksomhedsrettede indsats.

  Resumé
  Siden 2013 har Aarhus Kommunes beskæftigelsesindsats i stigende grad været baseret på den virksomhedsrettede indsats. Målet er, at en større del af opkvalificeringen af de ledige skal foregå på virksomhederne. Der er således i de seneste budgetforlig investeret i ansættelse af flere virksomhedskonsulenter. Det betyder, at samarbejdet mellem Jobcenteret og de Aarhusianske virksomheder i dag er større end nogensinde.
  I november 2017 indgik regeringen en politisk aftale med DF og RV om en erhvervs- og iværksætteraftale. Finansieringen af denne aftale bestod blandt andet af en væsentlig reduktion i kommunernes bloktilskud til aktivering af ledige. Hensigten med reduktionen var ifølge aftalen, at mere aktivering skal flyttes fra vejledning og opkvalificering til virksomhedspraktikker og løntilskud samt ordinære formidlinger.
  Aftalens finansieringsmæssige elementer blev udmøntet ved lov i december 2018.
  Denne indstilling beskriver, hvorledes erhvervs- og iværksætteraftalen foreslås udmøntet i Aarhus Kommune. Ud over de allerede vedtagne besparelser i budgetforlig og løbende omstilling til virksomhedsrettet indsats i Jobcentret foreslås det, at der skal findes besparelser på ca. 15 mio. kr. i vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen. Den endelige konsekvens af Erhvervs- og iværksætterpakken kan først opgøres ved afslutning af regnskab 2019 og 2020. Det skyldes, at andre kommuners udmøntning af pakken har betydning for det endelige sparekrav i Aarhus. 
  I forbindelse med budgetforliget for budget 2019 blev de interne tilbud på Skejbygårdsvej besluttet afviklet. Denne indstilling foreslår blandt andet afvikling af værkstedstilbuddene på Gunnar Clausens Vej 90. I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 20 mio. kr. til etablering af nye tilbud som følge af beslutningen om at lukke aktiveringsstedet Planteskolen Skæring Park Vej 7. Denne indstilling foreslår at anvende et engangsbeløb på 10 mio. kr. til etablering og udvikling af nye tilbud i forbindelse med lukning af kommunale tilbud. De resterende hensættes til anvendelse når Planteskolen endelig lukkes – forventeligt primo 2021.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Værkstedsaktiviteter på Gunnar Clausens Vej 90 afvikles og projekt ”Tilværelse med Udvikling” omlægges.
  At 2) Beskæftigelsesindsatsen for unge på uddannelseshjælp omlægges til mindre vejledning og opkvalificering og mere virksomhedsvendt indsats, samt øget fokus på ordinær uddannelse herunder FGU.
  At 3) Der udmøntes et engangsreservebeløb på 10 mio. kr. fra salg af planteskolen til etablering og udvikling af nye tilbud i forbindelse med afvikling af kommunale tilbud, herunder Planteskolen.
  At 4) De budget og rammemæssige konsekvenser af erhvervs- og iværksætteraftalen udmøntes jf. beskrivelsen i afsnit 7 og bevillingsskema.

  Sagens forløb 29-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  03-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 27. maj 2019.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Forbehold fra rådmand Bünyamin Simsek i forhold til at 3, bilag 4.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.

  Bilag

  Etagebebyggelse på Sølystgade 21, Aarhus C


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.
  Ansøgning om ny etagebebyggelse med 8 boliger på Sølystgade 21, 8000 Aarhus C - Ø-gadekvarteret.

  Resumé
  Der er søgt om tilladelse til at opføre ny etagebebyggelse i 4 etager samt tagterrasse og kælder på Sølystgade 21 i forlængelse af den eksisterende hjørnebebyggelse på grunden. To lave bygninger i et plan nedrives.
  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelse om anvendelse til etageboligbebyggelse i maksimalt 5 etager og fastholder karakteren af bebyggelse i facadelinje.
  En høring har medført indsigelser, bl.a. vedrørende tilpasning til gadens og områdets øvrige ejendomme samt skygge- og indbliksgener.
  Teknik og Miljøs vurderer, at det foreslåede byggeri godt kan indpasses på stedet, som i dag rummer et tidstypisk og velbevaret miljø. Nybyggeriet vil være med til at understrege og styrke gadeforløbet og kvarterets karakteristika som helhed.

  Indstilling
  Det indstilles, at
  (1)     Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.

  Sagens forløb 23-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  27-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. maj 2019.
  Det undersøges, hvordan sagen forholder sig til kommuneplanens krav om opholdsarealer - eventuelt uden for matriklen.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.

  Bilag

  Ansøgning om landzonetilladelse, Trige Skovvej 1


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. juni 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. maj 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele den fornødne landzonetilladelse til at opføre en ny bolig på Trige Skovvej 1.


  Resumé
  Ejeren af Trige Skovvej 1 har søgt om landzonetilladelse til at opføre en ny bolig. Boligens etageareal forventes at udgøre ca. 920 m2, og der forventes ikke opført yderligere bygninger på matriklen.
  Boligen skal til dels erstatte den i forvejen eksisterende ældre skovejendom, som har et bebygget areal på ca. 400 m2 for bolig og udhuse.
  Opførelsen af boligen kræver landzonetilladelse efter planlovens § 35, da ejendommen ligger i landzone. Det er Teknik og Miljøs praksis, at der meddeles landzonetilladelse til opførelse af nye byggerier som erstatning for gamle bygninger i landzone, når det samlede etageareal ikke overstiger 500 m2.
  Da størrelsen af ejendommen overstiger sædvanlig praksis, fremsendes sagen til behandling i Byrådet.

  Indstilling
  At) Byrådet bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele den fornødne landzonetilladelse.

  Sagens forløb 02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 23. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  27-05-2019 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Jan Ravn Christensen, Almaz Mengesha og Heidi Bank kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Peter Hegner Bonfils tog forbehold.
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. juni 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. maj 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Fremtiden for kommunens entreprenør


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. juni 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 3. juni 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingens At 1) men ikke At 2, 3 og 4).
  Oplæg til sikring af en økonomisk bæredygtig fremtid for Natur og Vej Service.

  Resumé
  Kommunens entreprenør – Natur og Vej Service – befinder sig i en alvorlig økonomisk situation med udfordrede trivselsmålinger, et underskud i 2018 på 16 mio. kr. og en samlet gæld på 28,2 mio. kr.
  Der skal tages eksplicitte valg til at sikre det fremtidige eksistensgrundlag. Indtil da befinder Natur og Vejservice sig i en ukontrolleret afviklingssituation.
  Det foreslås, at den kommunale entreprenør genopbygges med en ny styringsmodel, en nedjusteret opgaveportefølje, effektiviseringer og omkostningsreduktioner.
  Hvis der ved regnskabsaflæggelsen for 2021 fortsat ikke forventes økonomisk balance, vil Teknik og Miljø på dette tidspunkt indstille til en afvikling af den kommunale entreprenørs aktiviteter. 

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     Der implementeres en styringsmodel for den kommunale entreprenør med fokus på helhedsorienteret drift, jf. bilag 1. Dette betyder, at byrådsbeslutningen fra 2007 om, at der skal udarbejdes kontrolbud ved udbud, annulleres.
  At 2)     Opgaveporteføljen nedjusteres og i den forbindelse annulleres tidligere byrådsbeslutning vedrørende udbud af renholdelsen i Midtbyen og drift af Midtbyparker, jf. bilag 1.
  At 3)     Der iværksættes ændringer i forhold til personale, effektiviseringer, organisation og økonomistyring, jf. bilag 1.
  At 4)     Som en del af konsolideringen fremsender Teknik og Miljø indstilling vedr. salg af stillepladser ved Lystrupvej/Arresøvej. En del af provenuet fra salget heraf reserveres til gældsafvikling hos den kommunale entreprenør.
   
   

  Sagens forløb 16-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at Teknik og Miljø forventer, at den aktuelle gæld i Natur og Vej Service på 28,2 mio. kr. stiger i 2019 og 2020, hvorefter der forventes økonomisk balance som følge af helhedsorienteret drift. Gælden foreslås indfriet ved at prioritere kommende provenu fra byudvikling ved Arresøvej.
  Teknik og Miljø anmodes om at følge den økonomiske udvikling meget tæt for at sikre, at gældsforøgelsen i 2019 og 2020 bliver mindst mulig. Byrådet orienteres om udviklingen i de årlige regnskabsaflæggelser.
  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  20-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 13. maj 2019 i overensstemmelse med påtegning af 16. maj 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Camilla Fabricius deltog ikke i sagens behandling.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. maj 2019.
  03-06-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Peter Hegner Bonfils tog forbehold medhenblik på drøftelse i byrådsgruppen.
  Louise Lindskrog, Heidi Bank og Almaz Mengesha var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. juni 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 3. juni 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingens At 1) men ikke At 2, 3 og 4).

  Bilag

  Lokalplan 1100, Område til boliger og erhverv på Skovvejen - Endelig


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. juni 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 3. juni 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 1100, Område til boliger og erhverv på Skovvejen samt Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017.

  Resumé
  Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 3.115 m2 og er afgrænset af Skovvejen mod øst, skrænten til Nordre Kirkegård mod vest, ejendommene Skovvejen 21, 23 og 25 mod nord og Skovvejen 9 mod syd.
  Området er privat ejet, og grundejerne har anmodet om udarbejdelse af lokalplanen.
  Lokalplanen giver mulighed for opførelse af i alt 28 nye boliger i fire baghuse og et forhus ud mod Skovvejen. Studestalden, Skovvejen 11, indeholder liberalt erhverv, som bibeholdes.
  Formålet med lokalplanen er, at omfang, placering og udformning af ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse og sikrer udkig fra kirkegården samt, at de bevaringsværdige bygninger Skovvejen 11, 19A og 19B bevares. Parkering skal etableres i konstruktion og kælder, og opholdsarealer til boligerne sikres et grønt udtryk.
  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens målsætninger, men ikke med kommuneplanens konkrete rammer for området. Lokalplanen er derfor ledsaget af Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017, der omhandler to nye rammeområder. Dels et rammeområde, der omfatter lokalplanområdet og ejendommen Skovvejen 15-17, hvor der gives mulighed for opførelse af baghusbebyggelse og erhverv samt en bebyggelsesprocent på 170 % for rammeområdet som helhed. Dels udskilles et nyt rammeområde nord for lokalplanområdet til boligområde med varierede bebyggelsesformer for at fastholde karakteren af de eksisterende rækkehuse mod Skovvejen. Rækkehusbebyggelsens bevaringsværdi fastholdes.
  I perioden fra 6. februar til 3. april 2019 har forslag til lokalplan og kommuneplantillæg været fremlagt i offentlig høring. Der er modtaget to bemærkninger. På baggrund af bemærkningerne foreslås en præcisering vedr. vinduesstørrelser.

  Indstilling
  At 1)     forslag til lokalplan nr. 1100 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.5,
  At 2)     forslag til Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.
  At 3)     indsigelser besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.4 og bilag 3.

  Sagens forløb 16-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 13. maj 2019.
  Lone Norlander Smith kan ikke tiltræde indstillingen.
  Camilla Fabricius deltog ikke i sagens behandling.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
   Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. maj 2019.
  03-06-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Peter Hegner Bonfils tog forbehold med henblik på drøftelse i byrådsgruppen.
  Louise Lindskrog, Heidi Bank og Almaz Mengesha var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. juni 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 3. juni 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Afvikling af den kommunale bycykelordning


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. juni 2019.

  Resumé
  Bycykelordningen er i dag forankret som en jobrettet indsats for ledige borgere i Beskæftigelsesforvaltningen.
  I Beskæftigelsesforvaltningen er indsatsen i stigende grad omlagt til en mere virksomhedsrettet indsats. Det betyder, at behovet for et særligt beskæftigelsesprojekt er reduceret, og der er dermed også færre ledige, som er beskæftiget med vedligehold og udbringning af bycykler rundt omkring i byen.
  Derudover blev der i forbindelse med budgetforlig 2019 besluttet en omlægning af de decentrale jobcentre, som betyder, at Jobcentret på Skejbygårdsvej – og dermed også bycykelværkstedet på denne adresse - nedlægges ved udgangen af 2019.
  Teknik og Miljø har via udbud indgået en aftale med firmaet Donkey Republic om by- og pendlercykler. Cyklerne har været på gaden siden juni 2018.
  Med baggrund i den aktuelle status for den kommunale bycykelordning og de positive erfaringer med de nye private by- og pendlercykler i Aarhus indstilles det, at den kommunale bycykelordning fra 2005 afvikles ved udgangen af 2019.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Den kommunale bycykelordning forankret i beskæftigelsesforvaltningen afvikles ved udgangen af 2019.

  Sagens forløb 29-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  03-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indstilling af 22. maj 2019.
  Status på bycykelordningen beskrives til byrådsbehandlingen. Desuden beskrives plan for bortskaffelse af eksisterende kommunale bycykler.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. juni 2019.

  Bilag

  Midlerne til at bekæmpe ensomhed blandt ældre


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. juni 2019.

  Resumé
  I Aarhus Kommune og i det aarhusianske civilsamfund er der et stærkt fokus på at bekæmpe ensomhed blandt ældre.
  Ensomhed er en vigtig årsag til mistrivsel og dårligt helbred.
  Med finansloven for 2019 er der afsat varige midler til at styrke indsatsen. Aarhus Kommunes andel er 4,5 mio. kr. årligt fra 2019-2022 og fra 2023 6,0 mio. kr. årligt.
  Midlerne foreslås delt op på en række mindre initiativer, der på forskellige måder og i samarbejde med forskellige aktører bekæmper ensomhed blandt de grupper af ældre hvor vi ved, at der er de største problemer med ensomhed:
  • De ældste ældre
  • Personer uden for arbejdsmarkedet
  • Personer der har mistet en ægtefælle
  • Personer der har mistet syn eller hørelse
  • Ældre mænd der bor alene

  Indstilling
  Det indstilles:
  1) At pengene fra Finanslov 2019 bruges jf. bilag 1 til a) at bekæmpe ensomhed blandt ældre, og b) fra 2023 til en endnu større indsats mod ensomhed i samarbejde med foreninger, for flere fællesskaber for mænd og i oplandet.

  Sagens forløb 29-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Sundhed og Omsorg foreslår i at-punktet at afsætte 1,5 mio. kr. af bloktilskuddet fra 2023 til yderligere indsats mod ensomhed. Borgmesterens Afdeling foreslår i stedet, at den politiske prioritering af disse midler indgår i kommende budgetforhandlinger.
  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  03-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 2. maj 2019 i overensstemmelse med påtegning af 29. maj 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith kan ikke tiltræde påtegningen.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. juni 2019.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF og V om finansiering af Aarhus nye LGBT+ hus


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 12. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag fra SF og V
   
  Beslutningspunkter
  1. Der afsættes 500.000 kr. årligt de næste fire år til finansiering af et LGBT+ hus i Aarhus. Pengene går til driften af huset, el, vand og varme, ansat huskoordinator og aktiviteter.
  2. Der afsættes 75.000 kr. i 2020 til indretning og etablering af et nyt LGBT+ hus i Aarhus.
   
  Begrundelse/beskrivelse
  I Aarhus findes der mere end 20 LGBT+ organisationer, der hver især bidrager til LGBT+ personers trivsel og livskvalitet i Aarhus.
   
  Flere danske undersøgelser har pa°vist markante forskelle mellem LGBT+ personers og den øvrige befolknings helbred og trivsel. Et lignende mønster ses ogsa° blandt LGBT+ personer med tilknytning til Aarhus, hvor ensomhed er udbredt blandt især yngre LGBT+ personer. 69% af unge under 30 a°r oplever ”ofte” eller ”en gang imellem” at være alene, selvom de hellere ville være sammen med andre, jf. Senest udarbejdet undersøgelse på området.  Dette kalder pa° handling og initiativer, der er ma°lrettet LGBT+ personer.
   
  Sundhedsarbejdet udgør LGBT+husets kerne, og skal bidrage til at øge trivslen og livskvaliteten for byens LGBT+ borgere. Sundhedsarbejdet vil besta° af konkrete aktiviteter, der sa°ledes understøtter og aktivt bidrager til kommunens sundhedspolitiske arbejde, uanset køn, seksuel orientering eller kønsidentitet.
  • Seminarer for sundhedspersonale om faglige problemstillinger for LGBT+ personers sundhed
  • Psykologisk ra°dgivning til LGBT+ personer og deres pa°rørende
  • Støtte og hjælp til LGBT+ personer med anden etnisk baggrund
   
  LGBT+ huset bliver mødested og vært for de mere end 20 forskellige foreninger og organisationers arrangementer og aktiviteter, men samtidig have eget udvalg af arrangementer. Aktiviteter i LGBT+ huset vil f.eks. være:
  • Sociale arrangementer i et miljø uden alkohol for LGBT+ personer og deres pa°rørende
  • Workshops og oplæg for skoleklasser om LGBT+ omra°det
  • Samtalegrupper for LGBT+ personer
  • Mødelokaler for Aarhus’ mere end 20 LGBT+ grupper og foreninger
   
  På baggrund af ovensta°ende fungerer LGBT+huset ba°de som Aarhus’ nye ”sundhedshus”, og som byens centrale LGBT+ mødested for byens og udefrakommende LGBT+ borgere.
   
  Bæredygtig drift
  Det er støtteforeningen bag LGBT+ hus Aarhus der skal stå for driften samt arbejde for LGBT+ hus økonomisk er et tilbud der bliver uafhængig af kommunalt støtte på sigt.
   
  For at kunne stable et LGBT+ hus på benene, som i det rette omfang kan danne rammerne for rådgivningsarbejde, informationsmøder og workshops, sundhedsarbejde og sociale arrangementer, er der behov for et kommunalt tilskud. LGBT+ grupperne er drevet af 100% frivillige og kun få får tilskud. Med en sikret opstartsperiode på fire år, vil LGBT+ huset kunne skabe et sundt og godt miljø for Aarhus’ LGBT+ borgere og forbedre deres livskvalitet.
   
  Udover det kommunale tilskud arbejdes der med en vis grad af brugerbetaling samt tilskud fra almennyttige fonde samt §18 midler til folkeoplysning og sundhedsfremme. Na°r huset er etableret, vil der ogsa° blive arbejdet pa° sponsorkontrakter, der kan delfinansiere husets drift.
   
  Aarhus LGBT+ hus forpligtiger sig at Der arbejdes med at søge tilskud fra almennyttige fonde, for at sikre økonomien til LGBT+ huset fremadrettet.
   
  Etablering af Aarhus LGBT+ hus  er endnu et skridt i Aarhus kommunes arbejde for at sikre vi er en god og mangfoldig by for alle.
   
  Forslaget støtter sig op ad Verdensmål nr. 3 Sundhed og Trivsel og nr. 5 Ligestilling mellem kønnene og nr. 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner, set i et dansk perspektiv.
   
  Stillet af SF’s og Venstres byrådsgrupper
  Fra SF
  Mette Bjerre, politisk ordfører for SF´s byrådsgruppe
  Thomas Medom, rådmand for for Børn- og Unge
  Jan Ravn Christensen, medlem af Teknisk Udvalg og Sundhed-/omsorgsudvalget
   
  Fra Venstre
  Heidi Bank, politisk ordfører for Venstres byrådsgruppe
  Hans Skou, medlem af Kulturudvalget og af Social-/beskæftigelsesudvalget for Venstre
  Gert Bjerregaard, medlem af Kulturudvalget og af Social-/beskæftigelsesudvalget for Venstre


  Sagens forløb 12-06-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om indførelse af klimaskat til grøn omstilling


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 12. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020. 
  Budgetforslag fra SF
   
  SF foreslår, at der indføres en klimaskat, som skal anvendes til konkrete projekter, der bidrager til at omstille Aarhus til at blive en mere klimavenlig by ved at reducere CO2-udledning mm.
   
  Konkret foreslås det at der i første omgang afsættes ressourcer til følgende projekter.
  • Landstrømsanlæg på Aarhus Havn for at undgå unødig forurening fra krydstogtsskibe
  • Skrotpræmie til borgere der skrotter deres brændeovne
  • Lynladeanlæg til elbusser i forbindelse med en gradvis udfasning af dieselbusser i Aarhus Sporveje og overgang til elbusser
  • Infrastruktur til forberedelse af ladestandere ved større kommunale parkeringspladser
   
  Klimaskatten skal bestå af en forhøjelse af erhvervslivets dækningsbidrag med 1 promille, der vil bidrage med omtrent 35 mio. kr. årligt, som målrettes klimatiltag, der skal understøtte den grønne omstilling til gavn for aarhusianerne og for fremtidens klima.
   
  Stillet af SF’s Byrådsgruppe
  Mette Bjerre, Thomas Medom og Jan Ravn Christensen (ordfører på sagen)


  Sagens forløb 12-06-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020. 

  Bilag

  Budgetforslag fra SF og DF om bevægelse og idræt for flere børn


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 12. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020. 
  Budgetforslag fra DF og SF
  En fysisk aktiv livsstil med bevægelse og motion er med til at fremme børn og unges sundhed og trivsel. SF og Dansk Folkeparti ønsker derfor at vi løfter ambitionsniveauet og gør de muligt for flere børn og unge at være fysisk aktive og bevæge sig mere i hverdagen.
   
  Svendborg Kommune har igangsat et projekt, som blandt andet omfatter 6 ugentlige idrætstimer til alle børn samt opkvalificering af pædagoger og læreres kompetencer i forhold til arbejdet med krop og bevægelse i dagtilbuddene og idrætsundervisningen i skolen. Svendborginitiativet har haft stor effekt og har blandt andet halveret antallet af overvægtige børn. De sundhedsmæssige effekter har ligeledes vist sig at være særligt markante for de børn, der normalt ikke dyrker idræt i fritiden. Den ekstra idræt i skolen viser særlig effekt hos de børn, der sundhedsmæssigt og motorisk tilhører de 10 % svageste. Ud over Svendborginitiativet viser svensk forskning, at der er en tydelig sammenhæng mellem børns motoriske udvikling og deres indlæring, koncentration og børn i førskolealderen med gode fysiske færdigheder har oftest også et veludviklet sprog.
   
  Der ønskes en belysning af, hvilke initiativer og indsatser der kan sikre mere bevægelse og idræt i dagtilbud, skoler og fritids- ungdomsskoleområdet.
   
  Stillet af Jette Skive og Thomas Medom 


  Sagens forløb 12-06-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020. 

  Bilag

  Budgetforslag fra V, K og LA om kollektiv trafik efter 2020


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 12. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020. 
  Budgetforslag fra V, K og LA
   
  Den kollektive trafik koster hvert år 45-50 millioner kroner mere at drive, end der er sat af til formålet. Frem til 2020 bruges udviklingsmidler til at sikre den daglige drift. Byrådet skal sikre balancen i den daglige drift, så der ikke skal nedlægges kørsel, der svarer til tre hele ruter i 2021. Samtidig skal byrådet investere i bedre busbetjening i de mindre oplandsbyer, så man reelt kan opnå et kollektivt alternativ til bilen, selv om man ikke bor i byen. Byrådet besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2019, at der skulle udarbejdes en analyse af den kollektive trafik i Aarhus. Dette arbejde forventes afsluttet inden sommerferien.
   
  Området er i sig selv komplekst, med kommunen og regionen som ”bestillere” i forhold til Midttrafik, som på sin side er bestiller, både i forhold til en række private leverandører af buskørsel, i forhold til sit eget busselskab, Aarhus Sporveje, og i forhold til Letbanen.
   
  Udviklingen i områdets økonomiske forhold synes mere uforudsigelig end vanligt. Det skyldes flere forhold, bl.a. indfasning af Letbanen og omlægning af buskørslen som konsekvens heraf. Det spiller også en betydelig rolle, at det serviceniveau for området, som Byrådet fastlagde i 2016, kun kan sikres ved ekstra køreplantid som følge af manglende fremkommelighed i midtbytrafikken.
   
  Det vurderes p.t., at der er et årligt, strukturelt underskud for området på 45-50 mio. kr. Det dækkes indtil videre af reserver, afsat til udvikling af den kollektive trafik. Disse reserver rækker i sig selv kun til og med 2020. Og der kommer ikke meget udvikling af området ud af at anvende reserverne til at dække et driftsunderskud. Det går bl.a. ud over mulighederne for at overgå til fossilfri busdrift.
   
  Vi kan ikke blive ved med at håbe på, at der som tidligere år kommer overskud fra Busselskabet Aarhus Sporveje. Det kan måske dække noget af ubalancen, men er i sagens natur et usikkert grundlag at basere sig på, specielt på grund af skærpede krav til miljøzoner fra maj 2019.
   
  Beslutning:
  Ubalancen fjernes og der sker en større investering i den kollektive trafik, i form af flere ruter og hyppigere afgange, særligt i oplandsbyerne. MTM kommer med et eller forslag til økonomien.
   
  PVA
  Venstre i Århus, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance
  Gert Bjerregaard, Hans Skou, Mette Skautrup og Almaz Mengesha


  Sagens forløb 12-06-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020. 

  Bilag

  Budgetforslag fra V og LA om trafikcentral og ITS


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 12. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020. 
  Budgetforslag fra V og LA
   
  Etableringen af en trafikcentral er vital i forhold til at sikre den bedst mulige udnyttelse af infrastrukturen. I dag er der begrænsede muligheder for, at lyskryds og færdselstavler kan opføre sig optimalt efter forholdene, og der er begrænsede muligheder for, at lede trafikken den vej, der kan få aarhusianerne hurtigst på arbejde og hjem igen.
   
  Målet er en bemandet trafikcentral, kombineret med en opgradering af alle 232 signalanlæg, så de kan styres centralt. Det betyder, at trafikken kan ledes optimalt rundt i byen efter trafikken eller akutte hændelser eller ulykker. Det vil skabe en helt andet oplevelse af fremkommelighed og samtidig skabe en større kapacitet i vores infrastruktur, uden at der skal udlægges mere asfalt.
   
  Indledningsvist skal der arbejdes med:
  • Opgradering af 60 eksisterende signalanlæg til ny standard
  • Kameraer i ca. 40 af de største kryds, sådan at hændelser kan følges ”live”, og trafikcentralen på den baggrund kan reagere med korrekte indsatser
  • Etablering af flere dynamiske trafikinformationstavler (VMS) på de større veje, så trafikanterne kan informeres om relevante hændelser, omdirigeringer, aktuelle rejsetider o.l.
  • Udstyr for prioritering af udrykningskøretøjer, busser og cykler
  • Udstyr for implementering af ”machine learning” i udvalgte kryds
   
  Trafikcentralen kræver en samlet investering på 87 mio. kr. (ved en snarlig igangsættelse). Hertil komme årlige driftsudgifter på 6 mio. kr./år, når Trafikcentralen er fuldt etableret. Der er på nuværende tidspunkt kun afsat driftsmidler til og med 2021 vedr. tidligere besluttede ITS-anlæg (Intelligente Transport Systemer). Fra 2022 mangler der 3,5 mio. kr. årligt. Hvis der ikke afsættes permanente driftsmidler hertil, vil det være nødvendigt at slukke ca. 15 signalanlæg, alt digitalt udstyr i relation til cykling, alle parkeringsinfo- og rejsetidstavler o.l. samt alle steler
   
  Beslutning:
  At Aarhus Kommune får en fuld etableret Trafikcentral og et økonomisk grundlag til at denne kan etableres.
   
  PVA
  Venstre i Århus og Liberal Alliance
  Gert Bjerregaard, Peter Sporleder og Almaz Mengesha


  Sagens forløb 12-06-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020. 

  Bilag

  Budgetforslag fra SF og RV om tilførelse af midler til specialundervisning til skolerne


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 12. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020. 
  Budgetforslag fra SF og RV om tilførelse midler til specialundervisning til skolerne.
   
  Folkeskolerne i Aarhus presses af den stigende grad af børn der får specialpædagogiske tilbud. Flere og flere elever i folkeskolen henvises til specialundervisning uden at skolernes budget vokser tilsvarende. I skoleåret 2019/20 forventes, at 1.440 elever skal modtage specialundervisning i specialklasse eller specialskole, hvilket er en stigning på 225 elever på bare fire år. Den samme udvikling ses på landsplan, hvor tal fra KL viser, at andelen af elever i specialundervisning i 2018 er steget med ca. 10 % siden 2015. Den stigende andel af elever i specialundervisning koster skolerne mange penge. I skoleåret 2018/19 har skolerne et underskud på betalingen for specialundervisning på ca. 34 mio. kr., som forventes at stige til ca. 38 mio. kr. i det næste skoleår. Mange skoler må flytte penge fra den øvrige specialpædagogiske støtte og den almindelige undervisning til specialundervisning for at dække dette underskud, hvilket går ud over kvaliteten i undervisningen og elevernes trivsel.
  Et løft af budgettet til at betale for specialundervisning vil betyde en bedre sammenhæng i skolernes økonomi til specialundervisning, så de i mindre grad skal dække udgifterne med penge, der er tiltænkt den almindelige undervisning eller andre opgaver. Løftet vil give skolerne større handlerum i forhold til at iværksætte specialpædagogiske tiltag på skolerne som alternativ til en eventuel specialklasse eller andet specialpædagogisk tilbud samt gøre det muligt i større omfang at iværksætte tiltag over for den enkelte elev eller klasse i forhold til at forbedre trivslen. Samtidig bedes MBU belyse hvordan vi i dag indretter og giver specialundervisning herunder støtten fra PPR, med henblik på en drøftelse af at i endnu højere grad at få hjælpen helt ud i klasselokalet.
   
  Stillet af Eva Borchorst Mejnertz, Rabih Azad-Ahmad, Thomas Medom, Jan Ravn Christensen og Mette Bjerre


  Sagens forløb 12-06-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020. 

  Bilag