Vælg

Referat Aarhus Byråd 03-02-2016

  Vedtagelse af Indsatsplan StautrupÅbo - endelig


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. februar 2016
  Indsatsplan StautrupÅbo har været i offentlig høring og er klar til endelig vedtagelse. Indsatsplanen skal sørge for beskyttelse af drikkevandet i et område mellem Stautrup, Brabrand, Tranbjerg og Harlev.

  Resumé Indsatsplan StautrupÅbo skal sikre, at grundvandet også i fremtiden er så rent, at det kan bruges som drikkevand. Det er især forurening med pesticider, som er årsag til, at grundvandet med den nuværende indsats ikke kan forventes at leve op til de lovpligtige kvalitetskrav for drikkevandet.
   
  Indsatsplanen udgør grundlaget for, at der kan gennemføres rådighedsindskrænkninger mod en lodsejers ønske, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale om pesticidfri drift. Eventuelle rådighedsindskrænkninger gennemføres altid mod fuldstændig erstatning.
   
  Indsatsplanen har været i høring i 12 uger efter Byrådets vedtagelse af planforslaget 4. februar 2015.  

  Teknik og Miljø har modtaget 24 skriftlige høringssvar til planforslaget fra berørte lodsejere, organisationer, myndigheder og virksomheder. Der har desuden været afholdt individuelle møder med 10 jordbrugere, som bliver berørt af planen.  

  De fleste høringssvar drejer sig om planforslagets indsatser vedrørende pesticider, herunder at: 
  • der mangler dokumentation for, at anvendelse af pesticider medfører udvaskning til grundvandet, og at indsatser overfor pesticider er nødvendige,
   
  • indsatserne overfor pesticider har vidtgående driftsmæssige konsekvenser for landbruget,
   
  • og de økonomiske erstatninger er utilstrækkelige.  

  Indsatsplanen vil have konsekvenser for især landbrugsdriften i planområdet. Høringssvarene har dog ikke givet anledning til, at der ændres i planens indsatser. Teknik og Miljø vurderer, at der er proportionalitet mellem planens omkostninger og den positive effekt, planen vil have for at sikre rent vand til borgerne i Aarhus Kommune.

  Indstilling Teknik og Miljø indstiller,  

  At 1) Aarhus Byråd vedtager Indsatsplan for StautrupÅbo med de ændringer, som er beskrevet i indstillingens afsnit 5.3 og i bilag 2.  

  At 2) Aarhus Byråd viser villighed til at påbyde rådighedsindskrænkninger efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26 a på de matrikler, som er nævnt i bilag 7, hvis det ikke er muligt for vandværk eller kommune at indgå frivillige aftaler om tilsvarende rådighedsindskrænkninger.  

  Sagens forløb 03-12-2015 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  07-12-2015 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. december 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. november 2015.

  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
  16-12-2015 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 16. december 2015
  20-01-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 20. januar 2016.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. februar 2016
  08-02-2016 Teknisk Udvalg
  Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Hegner Bonfils og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at man ser positivt på mulighederne for mageskifte.

  Steen Stavnsbo tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Gert Bjerregaard kunne ikke tiltræde indstillingen.
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. december 2016.

  Venstres, Dansk Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med følgende bemærkninger:

  Aarhus Kommune bør yde både fuld og fair kompensation til de berørte lodsejere for de af indsatsplanerne følgende rådighedsindskrænkninger, hvad enten der indgås frivillige aftaler eller der gennemføres påbud, og der bør i højere grad tages en helhedsbetragtning ved udmåling af erstatningsbeløb eller erstatningsjord, herunder vedrørende finansieringsmæssige konsekvenser og omkostninger. Endelig så lægges der vægt på, at dialogen med de berørte lodsejere og deres interesseorganisationer til stadighed søges udbygget og forbedret.

  Et ændringsforslag fra Dansk Folkeparti: "Vi synes ikke, at byrådet er nok informeret om konsekvenser af denne indsatsplan. Derfor foreslår Dansk Folkeparti følgende:
  Det indstilles, at byrådet foretager en høring med eksperter på området før byrådet træffer sin endelige beslutning. Der skal fra eksperternes side gøres klart, hvad der er skadeligt for grundvandet og hvad der ikke er, og så skal vi have de juridiske aspekter belyst fx om vi krænker ejendomsretten. Og om det evt. er grundlovsstridig.
  Når Folketinget kan lave en sådan høring, med eksperter, om den nye landsbrugspakke, kan vi også gøre det her i Århus Rådmand Kristians Wurts kommer jo selv med en opfordring til Regeringen at de skal trykke på pauseknappen. Hvis ikke Rådmanden vil være med til at lave en sådan høring her i Århus er det vel hyklerisk at opfordre Regeringen til at trykke på pauseknappen.
  Dansk Folkeparti vil opfordre Århus Byråd til også at trykke på pauseknappen, til vi får denne sag ordentlig belyst, om det bliver vedtaget i aften eller om en måned gør jo ingen forskel"  blev ikke vedtaget.
  Behandlet sammen med sag 14

  Bilag

  Medborgerskab


  Beslutning Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. februar 2016
  Medborgerskabsudvalget anbefaler, at byrådet beslutter at videreføre medborgerskabsudvalgets arbejde, som det er beskrevet i denne indstilling.

  Resumé Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg. Medborgerskabsudvalget skal udfordre og inspirere den kommunale praksis omkring borgerinddragelse.  

  Medborgerskabsudvalget har samarbejdet med civilsamfund, eksperter, ildsjæle, kommunen og dem som ikke plejer at opleve sig inviteret. Resultatet er forslag til Aarhus første medborgerskabspolitik og en række konkrete initiativer, som skal sætte handling bag ordene i politikken.  

  Medborgerskabsudvalget anbefaler, at byrådet fortsat har fokus på medborgerskabsdagsordenen. At byrådet udvikler og afprøver nye koblinger mellem kommunen, stående udvalg og borgere. At byrådet fokuserer på lokale muligheder, intensiverer forsøg med deltagerbudgetter og udforsker deleøkonomi som metode til at udvikle fællesskaber.  

  Med denne indstilling beslutter byrådet; en medborgerskabspolitik, at sætte handling bag ordene i politikken og at fastholde et overordnet, koordineret fokus på medborgerskab som middel til at gøre Aarhus til en god by for alle.

  Indstilling Det indstilles på baggrund af ovenstående:  

  At 1) Byrådet tiltræder medborgerskabsudvalgets forslag til medborgerskabspolitik herunder løbende fokus og opfølgning, som det er beskrevet i indstillingen.  

  At 2) Arbejde konkret med at styrke medborgerskab i lokalområderne herunder gentænke fællesråd, udvikle forsøg med lokale visions- og handleplaner og styrke digital infrastruktur i samarbejde med lokalområderne.  

  At 3) Udforske muligheder og dilemmaer ved deleøkonomi som metode til at styrke og udvikle interessefællesskaber, virksomhedsfællesskab og lokale fællesskaber i perioden 2016-2017.  

  At 4) Aarhus Kommune arbejder med at geare organisationen, herunder gøre rammer og stillinger fleksible, således at ledere og medarbejdere kan tage roller og ansvar på sig, som det er beskrevet i medborgerskabspolitikken og i indstillingen.  

  At 5) Tiltræder medborgerskabsudvalgets anbefaling om ikke at iværksætte årlige mangfoldighedsdage arrangeret og finansieret af Aarhus Kommune.  

  At 6) Intensivere udbredelse af deltagerbudgetter som konkret bidrag til, hvordan medborgerskabspolitikken kan udfolde sig.

  Sagens forløb 11-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. januar 2016.

  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen tog forbehold med henblik på drøftelse i gruppen. Specielt - men ikke kun vedrørende deltagerbudgetter.

  Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  20-01-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. januar 2016.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. februar 2016
  01-03-2016 Økonomiudvalget
  Camilla Fabricius, Anette Poulsen, Peder Udengaard, Anne Nygaard og Lars Boje Mathiesen kunne tiltræde indstillingen med henvisning til udvalgets erklæring.

  Gert Bjerregaard tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Hans Halvorsen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen
  09-03-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den den 9. marts 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. januar 2016.

  Det Konservative Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingens AT 6. 

  Bilag

  Når borgerne klager


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. januar 2016. 

  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.
  - Om at styrke dialogen

  Resumé Indstillingen samler op på erfaringerne med de tiltag for at styrke dialogen mellem kommunen og borgerne i klagesager, som byrådet satte i gang i sommeren 2014, og anbefaler hvordan der kan arbejdes videre med indsatsen for at styrke dialogen, når borgerne klager. 

  Erfaringerne peger på, at hurtig respons og personlig kontakt med borgerne i klagesager har stor betydning for borgernes oplevelse af mødet med kommunen.  

  Erfaringerne med borgermægleren viser, at der generelt er stor tilfredshed med den eksterne borgermæglers fokus på at lytte og genoprette den gode dialog med kommunen.  

  Desuden viser erfaringerne, at der er behov for at gøre det lettere for borgerne at finde vej til den medarbejder, der kan hjælpe dem. Der er også behov for at styrke den interne koordinering i kommunen, når en borger har flere sager, sagsbehandlere og/eller kontaktpunkter i kommunen.  

  På baggrund af de indhøstede erfaringer anbefales det, at der arbejdes videre med følgende konkrete indsatser på tværs i kommunen:  

  ·        Styrket borgerkontakt
  ·        Borgermægler

  Indstilling At 1) indføre styrket borgerkontakt i overensstemmelse med denne indstilling i alle magistratsafdelinger  

  At 2) fortsætte den eksterne borgermægler

  Sagens forløb 11-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. januar 2016.

  Det bør drøftes nærmere, hvordan de midler, der ikke er disponeret i indstillingen kan udnyttes, f.eks. til tværgående kompetenceudvikling  på området.

  Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  18-01-2016 Magistraten
  Beslutning ikke frigivet
  20-01-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. januar 2016.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. januar 2016. 

  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  Bilag

  Bevilling til supplerende analyse vedr. evt. ny lufthavn ved Thomasminde


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 30. november 2015.

  Enhedslisten De Rød-Grønnes, Dansk Folkepartis og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen. 

  Resumé En forudsætning for at opnå en principiel stillingtagen fra Transport- og Bygningsministeren til etableringen af en ny lufthavn ved Thomasminde er, at der udarbejdes en supplerende analyse til Grontmijs analyse af en evt. ny Aarhus Lufthavn. Formålet hermed er, at bidrage til at belyse beslutningsgrundlaget yderligere. På baggrund af drøftelser med Transport- og Bygningsministeriet og Trafik- og Byggestyrelsen om opgavens indhold, vurderes det, at der er brug for ekstern konsulentbistand til at udarbejde dele af analysen.
  Indstilling At 1) Magistraten bevilger 500.000 kr. fra erhvervspuljen til konsulentbistand til udarbejdelse af en supplerende analyse af en evt. ny lufthavn ved Thomasminde.

  Sagens forløb 30-11-2015 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 25. november 2015.

  Rådmand Jette Skive og Jette Jensen tog forbehold.

  Rådmand Thomas Medom kunne ikke tiltræde indstillingen.


  16-12-2015 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 16. december 2015
  12-01-2016 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen.
  20-01-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 20. januar 2016.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 30. november 2015.

  Enhedslisten De Rød-Grønnes, Dansk Folkepartis og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen. 

  Bilag

  Forslag fra EL om fortrolige helbredsoplysninger


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 3. februar 2016 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Forslag til byrådsbeslutning:  

  En sag i Aalborg har vist at det er muligt for arbejdsgivere at bede om aktindsigt i syge ansattes helbredsoplysninger og dermed få adgang til oplysninger, som den ansatte troede, at var givet i fortrolighed til psykolog eller læge.  

  Læs evt mere her http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2015-12-08-chef-fik-adgang-til-ansats-helbredsoplysninger-og-fyrede-hende  

  Derfor foreslår Enhedslisten  
  At 1) Ledere ansat i Aarhus kommune gør naturligvis ikke brug af muligheden for aktindsigt i ansattes helbredsoplysninger  
  At 2) Aarhus byråd retter henvendelse til ministeriet og beder dem kigge på denne meget alvorlige adgang til private helbredsoplysninger.  

  Begrundelse: Hvis personfølsomme oplysninger på denne måde kan videregives efter forgodtbefindende, skaber det en situation hvor syge ansatte kan blive bange for at tale med fagpersoner, der kan hjælpe dem med deres sygdom, af frygt for at chefen får de dybt private samtaler at se. Ud over at være ufornuftigt strider det også imod vores personalepolitik om at have attraktive arbejdspladser som er kendetegnet ved respekt. Men det er ikke nok at vedtage at vi ikke selv leder på denne måde. Der er ligeså stor usikkerhed for de privat ansatte og det kan i værste fald betyde endnu mere stress og sygdom blandt vores befolkning. Derfor må vi bede ministeren tage sagen op, så vi en gang for alle kan få sat en stop for denne uhensigtsmæssige praksis.

  Maria Sloth
  Enhedslisten

  Sagens forløb 20-01-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 20. januar 2016.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 3. februar 2016 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra SF om øget brug af deltagerbudgetter


  Beslutning Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 3. februar 2016 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Øget brug af deltagerbudgetter

  I 2015 tog vi i Aarhus for alvor hul på en helt ny måde at fordele kommunale penge på. Med deltager- og borgerbudgetter er det borgerne, der bestemmer hvordan en pose penge skal anvendes. Beslutninger flyttes dermed væk fra skrivebordene i kommunen og ud til de borgere, som er direkte berørt af prioriteringerne. Deltagerbudgetter skaber debat med borgerne om hvilke ting, der skal prioriteres, og samtidig giver vi borgerne mulighed for at få medansvar og ejerskab for de forslag, der vælges til og fra. Det styrker det lokale demokratiet og borgernes engagement - samt mindsker politikerleden.  

  Mange andre byer har prøvet det før os. Deltagerbudgetter er gået fra at være lidt langhåret og nærmest okkult – til at blive anvendt i en lang række byer. Fra sydtyske Stuttgart, til engelske Newcastle og Chicago i USA. Herhjemme bruger fx Kolding, Fåborg og Billund også deltagerbudgetter.  

  Inddragelse af borgerne direkte i budgetlægningen er næsten blevet det nye sort i udviklingen af vores demokrati. Derfor kan vi i Aarhus også være stolte af, at vi nu selv har gode erfaringer med deltagerbudgetter.   

  Eksempelvis stemte 120 borgere en aften i november 2015 om hvilke projekter, der skulle dele 200.000 kroner. I alt 25 projekter havde spillet ind med ideer til, hvordan man kan bekæmpe ensomhed blandt socialt udsatte aarhusianere. Det var de fremmødte borgere, der stemte om hvem der skulle løbe med pengene.  

  Borgerne i Aarhus blev i 2015 også direkte involveret i beslutningerne om byens anvendelse, fx om hvordan Langenæsstien eller et grønt område i Testrup skulle forskønnes. Seneste skud på stammen er projektet i MSB om langtidsledige, der med midler fra VELUX FONDEN, kan prioritere op til 50.000 kroner. Pengene kan bruges på det, som de ledige selv finder mest nødvendigt og meningsfuldt for at komme tættere på at kunne komme i beskæftigelse.   

  Flere andre projekter er på vej og Byrådet har desudenbesluttet at afprøve forsøg med deltagerbudgetter i budgetproces for 2016-2019.     

  I SF er vi glade for, at vi er kommet godt fra start i Aarhus, men vi mener samtidig er det er masser af rum til flere og nye måder at anvende deltagerbudgetter på. Vi skal i endnu højere grad invitere borgernes ind i kommunens maskinrum. Vi skal have tillid til borgerne - også når der skal træffes omfattende beslutninger. Borgerens ressourcer skal aktiveres i store og små fællesskaber i vores by, men også på den helt individuelle bane skal borgerne have mere direkte indflydelse på, hvordan pengene prioriteres.  

  SF ønsker at gå videre end Medborgerskabsudvalgets forslag om, at intensivere udbredelse af deltagerbudgetter som konkret bidrag til, hvordan medborgerskabspolitikken kan udfolde sig.  

  Beslutningspunkter:

  I forlængelse af indstillingen fra Medborgerskabsudvalget beslutter Byrådet at:
  • Aarhus Kommune forpligter sig til at udbrede og anvende deltagerbudgetter i den konkrete opgaveløsning på tværs af magistratsafdelingerne i 2016.
  • Magistraten sammen med Medborgerskabsudvalget i slutningen af 2016 evaluerer udbredelse af deltagerbudgetter på tværs af magistratsafdelingerne, herunder inddrager borgernes vurderinger afdeltagerbudgetter
  • At 0,5 pct. af Aarhus Kommunes budget i år 2020 fordeles som deltagerbudget  

  Stillet af Jan Ravn Christensen
  Thomas Medom (Ordfører på sagen)

  Sagens forløb 20-01-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. januar 2016.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 3. februar 2016 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  02-03-2016 Borgmesterens Afdeling
  Af byrådets behandling af SF´s forslag 3.februar 2016 fremgår det, at byrådets beslutninger og anbefalinger skal realiseres og speedes op, således at Aarhus Kommune får indsamlet viden og erfaring om deltagerbudgetter som metode.

  Siden byrådet besluttede at afprøve deltagerbudgetter som metode, er der ganske vist gjort forsøg med deltagerbudgetter, men kun i sparsomt omfang. Vi ved endnu ikke nok om perspektiver og resultater endnu. Eksempelvis har vi til gode at finde ud af, hvordan vi med deltagerbudgetter kan styrke udviklingen i de boligområder, hvor vi i dag kan se et stort udviklingspotentiale. Det anerkendes derfor, at der må gøres en indsats for at implementere byrådets tidligere beslutninger og få skabt volumen i arbejdet i indeværende byrådsperiode.

  Det konkrete mål, som SF beskriver, kan være en metode til at intensivere arbejdet med deltagerbudgetter. Det anbefales dog at afvente Magistratens evaluering af forsøg med deltagerbudgetter, før der tages endelig stilling til om der skal øremærkes et fast beløb af kommunens budget til deltagerbudgetter og hvis det er tilfældet, hvor stort et beløb det i givet fald skal være.

  Opgaven med at evaluere forsøgene med deltagerbudgetter er allerede tænkt ind i Indstilling om medborgerskab, som byrådet også behandlede på mødet 3. februar. Heraf fremgår det, at Magistraten evaluerer forsøg med deltagerbudgetter i 2017. Der er ikke tale om deltagerbudgetter som en slags ekstra ”glasur på kagen”.

  Derimod er der tale om at udvikle bedre og holdbare løsninger via samskabelse og inddragelse.
  Byrådet har altid det overordnede politiske ansvar for den kommunale service.
  Når budgetter og ansvar lægges ud til lokalområderne er det borgernes ansvar at agere jf. den fælles forventningsafstemning mellem borgere, forvaltning og politikere. Når Aarhus Kommune sammen med borgerne eksperimenterer med at lægge ansvar og midler ud i lokalområderne, så skal byrådet følge arbejdet tæt.
  07-03-2016 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings udtalelse af 2. marts 2016, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen tog forbehold.

  Rådmand Thomas Medom henholder sig til SF's oprindelige forslag.

  09-03-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den den 9. marts 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. marts 2016.

  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe fastholder det oprindelige forslag.

  Det Konservative Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde Borgmesterens Afdelings udtalelse.

  Bilag

  Afprøvning af "Tættere på familien" på handicapområdet for børn


  Beslutning Fremsendes til Socialudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. februar 2016

  Resumé I byrådsindstilling ”Styrkelse af handicapområdet for børn”, tiltrådt af byrådet den 9. september 2015, er indeholdt afprøvning af en ”sverigesmodel” på handicapområdet for børn.

  Der vil være tale om en model, der er inspireret af ”sverigesmodellen”, og som i Aarhus etableres under navnet ”Tættere på familien”. Afprøvningen af modellen gennemføres som et treårigt pilotprojekt og omfatter såvel Handicapcentret for Børn, udførerområdet i Familier, Børn og Unge samt relevante dele af Børn og Unge.  

  Med ”Tættere på familien” er indeholdt en styrkelse af sagsbehandlingen i form af færre sager pr. myndighedsrådgiver på Handicapcentret for Børn, tættere og tidligere opfølgende forløb samt etableringen af et tværfagligt samarbejde og tæt koordinering med fokus på tids- og målfokuserede indsatser.
   
  Afprøvningen af ”Tættere på familien” finansieres ved omkonvertering af midler fra Socialforvaltningens foranstaltningsbudget (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget (konto 6). 

  Indstilling At 1) afprøvningen af ”Tættere på Familien” på handicapområdet for børn gennemføres som et treårigt pilotprojekt med forventet opstart 1. april 2016.  

  At 2) der på Handicapcentret for Børn, til afprøvning af modellen, etableres et team med et reduceret sagstal pr. rådgiver.  

  At 3) ”Tættere på familien-teamet” skaleres ud fra en af de to nedenstående modeller:  

  Model A: Tilførelse af tre rådgivere til Handicapcentret for Børn svarende til et samlet team på seks rådgivere dækkende i alt 144 sager. Udgiften hertil udgør 1,4 mio. kr. årligt, svarende til i alt 4,2 mio. kr. i perioden 2016-2019. Afdelingsledelse vil blive varetaget inden for eksisterende afdelingslederressourcer.     

  Model B: Tilførelse af fem rådgivere og en afdelingsleder til Handicapcentret for Børn svarende til et samlet team på ti rådgivere og en afdelingsleder dækkende i alt 240 sager. Udgiften hertil udgør 2,8 mio. kr. årligt, svarende til i alt 8,4 mio. kr. i perioden 2016-2019.     

  At 4) finansieringen af teamet på Handicapcentret for Børn sker via en konvertering fra Socialforvaltningens foranstaltningsbudget (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget (konto 6). 

  Sagens forløb 17-12-2015 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  21-12-2015 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 21. december 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 4. december 2015.
  20-01-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. januar 2016.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Socialudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. februar 2016
  11-02-2016 Socialudvalget
  Hüseyin Arac, Hans Halvorsen, Aage Rais-Nordentoft, Ali Nuur og Knud Mathiesen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens beslutning og med model B under At) 3.

  Lene Horsbøl og Henrik Arens tog forbehold.
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 21. december 2015

  Bilag

  Sandgravvej 4-6 - opførelse af etageejendom


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. februar 2016
  Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til en etageejendom i 5 etager på Sandgravvej 4 og 6.

  Resumé Der er søgt om tilladelse til at nedrive eksisterende byhus i 1½ etage på Sandgravvej 6 og opføre en etageejendom i 5 etager med 14 lejligheder på ejendommene Sandgravvej 4 og 6. Tidligere byhus i 1½ etage på Sandgravvej 4 er nedrevet.  

  Ejendommene ligger i kommuneplanens rammeområde 040302BO, der fastlægger områdets anvendelse til boligformål i form af etagebebyggelse i maksimalt 4 etager, hvor hensynet til den arkitektoniske helhedsvirkning skal være bestemmende for hvilket etageantal, der konkret kan tillades. Normalt kan hushøjden på nabobebyggelsen ikke overskrides.
   
  Nabobebyggelserne er i 5 etager med tagrejsning (Sandgravvej 2) og 4 etager med fladt tag (under opførelse på Sandgravvej 8).  

  En naboorientering har givet anledning til mange indsigelser mod byggeriet. Indsigelserne omhandler skygge- og indbliksgener, parkeringsforhold og gadens/områdets særlige karakter.  

  Teknik og Miljø vurderer, at projektet er tilpasset det omgivende bygningsmiljø, og at projektets samlede omfang og indvirkning på omgivelserne ikke vil gå ud over, hvad der kan tillades i området.  

  Indstilling At byrådet godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de fornødne tilladelser.

  Sagens forløb 17-12-2015 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  21-12-2015 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 21. december 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af  7. december 2015.

  Rådmand Jette Skive tager forbehold med henvisning til byggeriets størrelse i forhold til en lille vej.

  Jette Jensen tager forbehold på baggrund af byggevolumen og gårdmiljøet bagved.

  Supplerende notat fremsendes til byrådets behandling af sagen.
  20-01-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. januar 2016.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. februar 2016
  08-02-2016 Teknisk Udvalg
  Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Gert Bjerregaard, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Peter Hegner Bonfils kunne ikke tiltræde indstillingen.
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 21. december 2015.

  Dansk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Lokalplan 1005, Sejlsportscenter - Endelig


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. januar 2016.

  Hans Skou erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1005, Sejlsportscenter på Aarhus Lystbådehavn, Aarhus Ø samt tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2013

  Resumé Lokalplanen skal gøre det muligt at etablere et sejlsportscenter på lystbådehavnens vinteroplagsplads.  

  Ved lokalplanens offentlige fremlæggelse er der indkommet et høringssvar fra to sammenslutninger, der repræsenterer samtlige 20 foreninger, der er hjemmehørende i Lystbådehavnen. Foreningerne foreslår at flytte adgangsvejen til Sejlsportscenteret samt en justering af lokalplanens bestemmelse om anvendelse.  

  Teknik og Miljø foreslår sammen med Kultur og Borgerservice at imødekomme foreningerne. 

  Indstilling At 1) forslag til Lokalplan nr. 1005, godkendes til endelig vedtagelse med de ændringer, der fremgår af afsnit 4.  

  At 2) forslag til Tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune godkendes til endelig vedtagelse med de ændringer, der fremgår af afsnit 5.  

  At 3) bemærkninger indkommet i forbindelse med lokalplanens og kommuneplantillæggets offentlige fremlæggelse besvares, som det fremgår af afsnit 5.

  Sagens forløb 06-01-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 21. december 2015.

  Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  20-01-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. januar 2016.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. januar 2016.

  Hans Skou erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  Bilag

  Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 13. januar 2016.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1018, højhusbebyggelse på Randersvej 139 og tillæg nr. 50 til kommuneplan 2013.

  Resumé Lokalplanen omfatter et privatejet byzoneareal på ca. 6.450 m2 beliggende på Randersvej 139 i Aarhus N. Området afgrænses mod nord af en servicestation og erhvervsformål, mod øst af Randersvej, mod syd af Vandtårnet og en uddannelsesinstitution og mod vest af Gøteborg Allé.  

  Formålet med lokalplanen er at nedrive det eksisterende Hotel La Tour og muliggøre højhusbebyggelse i 5-31 etager til boligformål med tilhørende parkeringskælder. Højhusbebyggelsen udformes med ca. 300 boliger og fællesfaciliteter i stueetagen. Boligerne opføres i varierende størrelser dog med hovedvægt på mindre boliger til studerende.  

  Den maksimale bebyggelsesprocent for lokalplanområdet fastlægges til 360, hvilket muliggør et samlet etageareal på ca. 23.000 m².  

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2013. Derudover er projektet et højhusprojekt, hvorfor der er udarbejdet en miljøvurdering og højhuskonsekvensanalyse i forbindelse med lokalplanforslag og kommuneplantillæg.

  Indstilling At 1) forslag til lokalplan nr. 1018, højhusbebyggelse på Randersvej 139 og Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2013 godkendes til offentlig fremlæggelse.

  At 2) tilhørende miljøvurdering og højhuskonsekvensanalyse af lokalplan nr. 1018 godkendes til offentlig fremlæggelse.

  At 3) de indkomne bemærkninger til høring om ændring af kommuneplanen besvares som beskrevet i afsnit 5.2.

  Sagens forløb 26-11-2015 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.  
  30-11-2015 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. november 2015.
  16-12-2015 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 16. december 2015
  11-01-2016 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen med bemærkning om, at udvalget opfordrer til, at der fra bygherrens side arbejdes videre med at sikre offentligheden adgang til toppen af bygningen. Det kunne for eksempel være i form af en restaurant eller lignende.
  20-01-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. januar 2016.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 13. januar 2016.

  Bilag

  Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. februar 2016

  Resumé SF har fremsat et beslutningsforslag vedrørende stop for brug af dyre ansættelsesformer til chefer i Aarhus Kommune.  

  Denne indstilling indeholder en beskrivelse af de forskellige ansættelsesformer, og beskriver desuden relevante regler i relation til SF’s beslutningsforslag.  

  På baggrund heraf anbefales det, at reglerne vedrørende ansættelse af chefer i Aarhus Kommune ændres i overensstemmelse med nedenstående beslutningspunkter.  

  Indstilling At 1) Direktører fremover ansættes på kontraktvilkår.  

  At 2) Alle øvrige chefer fremover ansættes på overenskomstvilkår.  

  At 3) Det fortsat er muligt at ansætte en chef som tjenestemand, hvis personen kommer fra en ansættelse som tjenestemand i eller uden for Aarhus Kommune.
   
  At 4) Chefer kan i øvrigt undtagelsesvist ansættes med anden ansættelsesform end nævnt under At 1) og At 2) efter magistratens godkendelse.

  Sagens forløb 18-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 12. januar 2016.

  Rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen tog forbehold.

  Rådmand Thomas Medom og Jette Jensen ønsker fortsat en drøftelse af resultatløn.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. februar 2016
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. februar 2016.

  Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti: "Aarhus Kommune ansætter ikke tjenestemænd eller på tjenestemandslignende forhold mere. Det gælder også ansættelser på chef- og direktørniveau, med mindre der er tale om interne ansøgere."

  og ændringsforslag fra SF: "Den sidste sætning i afsnittet om resultatløn erstattes af denne formulering:  

  I de tilfælde hvor Aarhus Kommune lokalt kan vælge, om der skal anvendes resultatløn, afstår kommunen fra at bruge resultatløn.  
  Motivation: Det fremgår af indstillingen, at det er umuligt lokalt at bestemme, at resultatløn ikke skal anvendes i Aarhus Kommune. Det er ikke en dækkende beskrivelse. Overenskomsterne efterlader netop ofte et lokalt råderum til at afgøre, om man vil bruge den kan-mulighed, som resultatløn er. Vi kan selvfølgelig ikke fjerne medarbejdernes mulighed for at fremsætte et ønske om resultatløn. Til gengæld kan vi sende et klart signal om, at det ikke er noget, vi mødekommer eller bruger. Resultatløn er med andre ord ikke en del af vores lønpolitiske redskabskasse, fordi vi ved, at det hyppigt skaber kortsigtede og forkerte incitamenter og kun anvendes for de medarbejdere, som i forvejen har en høj løn."

  skal indgå i udvalgets behandling af sagen.

  Behandlet sammen med sag 4.


  19-04-2016 Økonomiudvalget
  Punktet blev behandlet sammen med punkt to Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer.

  Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Peder Udengaard og Anette Poulsen og  Anne Nygaard  kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.  

  Gert Bjerregaard tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.  

  Lars Boje Mathiesen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  27-04-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. april 2016 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 19. april 2016.

  Et ændringsforslag fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe, som Dansk Folkeparti og Liberal Alliance kunne støtte, blev ikke vedtaget.

  Venstres og Dansk Folkepartis byrådsgrupper tog forbehold for at 3.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for at 4.

  Behandlet sammen med sag 10.

  Bilag

  Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. februar 2016.
  Stop for brug af dyre ansættelsesformer  

  Aarhus Kommune kigger ind i en periode med økonomisk smalhals. Det er derfor naturligt at bringe alle muligheder for besparelser i spil – også cheflønninger. I SF ønsker vi et stop for brug af dyre ansættelsesformer. Det skal være slut både med åremålsansættelser og resultatløn til ansatte med høj løn.  

  Der er en tendens til, at offentlige chefer får højere lønstigninger end helt almindelige lønmodtagere. Det giver en skævvridning, der ikke er retfærdig.  

  Byrådet tog med budgetforliget det fulde politiske ansvar for de nødvendige besparelser. Det kalder på, at vi tager fat på selv de ømtålelige områder. Vi skal udvise tilbageholdenhed - også med lønkronerne til chefer. Ellers kan vi ikke se borgerne i øjnene, når vores velfærd er under pres. Derfor afskaffer vi resultatløn og åremålsansættelser.  

  Ansatte med høj lønindkomst vil som regel være ledere. Det er helt naturligt og en del af jobbeskrivelsen, at de arbejder ud fra politisk fastsatte mål og strategier – derfor skal de ikke belønnes særligt, når de gør det. Derudover kan resultatlønskontrakter være med til at flytte fokus til mere snævre mål– der kan måles og vejes - til skade for de mere brede og langsigtede mål.  

  Udover resultatlønskontrakter, skal kontrakt- og åremålsansættelser stoppes. Disse typer ansættelse betyder en alt for høj løn – og krav om et gyldent håndtryk, når samarbejdet ophører. Det afspejler ikke den økonomiske virkelighed som kommunen står i.  

  Endeligt skal vi politikere selvfølgelig også sættes os selv i spil. Vi opfordrer Social- og Indenrigsministeren til at kigge på en ændring af reglerne for løn under orlov.  

  Beslutningspunkter
  Byrådet beslutter at:  

  1) Der ikke længere anvendes åremåls- og kontaktansættelser i Aarhus Kommune.
  2) Der indføres stop for brug af resultatløn.
  3) De øvrige regler for chefansættelser afspejler et nødvendigt mådehold - som er ekstra vigtig i sparetider
  4) Byrådet sender en opfordring til Social- og Indenrigsministeren om at revurdere løn og vederlag for kommunalpolitikere under orlov.    

  Stillet af Jan Ravn Christensen (SF)
  Og Thomas Medom (SF)

  Sagens forløb 07-10-2015 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 7. oktober 2015 om magistratsbehandling af forslaget.
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  13-01-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Byrådet har på byrådsmødet den 7. oktober 2015 sendt sagen til Borgmesterens Afdeling til udtalelse.

  Der henvises til samtidig fremsendt indstilling med overskriften "Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune".
  18-01-2016 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings udtalelse af 12. januar 2016, som Magistraten kan henholde sig til.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. februar 2016.
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Behandlet sammen med sag 3.
  19-04-2016 Økonomiudvalget
  Punktet blev behandlet med punkt 1 'Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune'.  Der henvises til udvalgserklæringen fra denne sag.  
  27-04-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. april 2016 har vedtaget Magistratens udtalelse i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 19. april 2016.

  Et ændringsforslag fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe, som Dansk Folkeparti og Liberal Alliance kunne støtte, blev ikke vedtaget.

  Venstres og Dansk Folkepartis byrådsgrupper tog forbehold for at 3.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for at 4.Behandlet sammen med sag 9.

  Bilag

  Nye aftaler og procedurer vedrørende omplaceringer i Aarhus Kommune


  Beslutning Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. februar 2016

  Resumé Aarhus Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads. Det gælder også, når besparelser, organisationsændringer og lignende betyder, at medarbejdere ikke kan beholde deres nuværende job.  

  Aarhus Kommune vil derfor fortsat gøre en stor indsats for at disse medarbejdere får tilbudt et andet job i kommunen og hjælpe dem godt videre i deres arbejdsliv.  

  Fælles MED arbejder med at lave retningslinjer for omplacering af medarbejdere, der understøtter dette. 

  Der er desuden forhandlet et forslag til aftale om løn ved omplaceringer med de faglige organisationer. Aftalen vedrører de særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde en tilsvarende stilling til medarbejderen, men hvor kommunen kan tilbyde en anden type stilling, som vil medføre en lavere løn.

  Indstilling At 1) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at indgå aftale om løn i forbindelse med omplaceringer og aftale om procedure for tvistløsning ved omplaceringer i overensstemmelse med denne indstilling samt fremadrettet at indgå aftale om ændringer heraf.  

  At 2) Udviklingspolitikken bortfalder, når Fælles MED har vedtaget de nye retningslinjer og aftalen om løn og tvisteløsning ved omplaceringer er indgået.

  Sagens forløb 18-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 8. januar 2016.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. februar 2016
  09-02-2016 Økonomiudvalget
  Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Peder Udengaard, Anne Nygaard og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen.

  Lars Boje Mathiesen tog forbehold.
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. januar 2016 

  Bilag

  Udmøntning af spareforslag til budget 2016-2019


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. januar 2016. Dog blev STU og Center 10 henvist til behandling i Magistraten.

  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Liberal Alliances byrådsgruppe tog forbehold.

  Ali Nuur erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling. 

  Resumé Indstillingen udmønter direktørgruppens spareforslag. Forslagene udmøntes som udgangspunkt, som de foreligger. Der fremsendes endvidere indkomne høringssvar, som sammen med tilkendegivelser ved foretræder for Økonomiudvalget, danner grundlag for de politiske drøftelser frem mod den endelige vedtagelse af spareforslagene.

  Der vedlægges en række notater med beskrivelser af økonomiske forhold, der kan have betydning for den politiske proces frem mod den endelige vedtagelse af spareforslagene.

  Efter en samlet vurdering bl.a. baseret på forventet regnskab vurderes det, at der vil være et råderum på 6 mio. kr. årligt, som evt. kan inddrages i forbindelse med den politiske prioritering af spareforslagene. Der gøres opmærksom på, at der er en række uafklarede forhold i økonomien, specielt omkring flygtningesituationen, hvor den forestående opgave er stor, samtidig med at der er meget stor usikkerhed omkring finansieringen.

  Endvidere ændrer anlægsbehovet sig som følge af forslaget om tidligere børnehavestart.

  Indstilling At 1) direktørgruppens spareforslag godkendes
  At 2) to spareforslag fra Sundhed og Omsorg ændres som beskrevet
  At 3) de bevillingsmæssige konsekvenser, som følger af de konkrete spareforslag, godkendes
  At 4) principperne for investeringsmodeller tiltrædes
  At 5) ændringerne på MBU’s anlægsområde i forlængelse af forslaget om tidligere børnehavestart tiltrædes

  Sagens forløb 18-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. januar 2016.

  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Marc Perera Christensen tog forbehold.

  Jette Jensen kunne ikke tiltræde.

  Der udarbejdes notat med nærmere vurdering af gevinsterne ved investeringsmodeller samt hvordan effekterne er indregnet fremadrettet.

  20-01-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. januar 2016.
  26-01-2016 Økonomiudvalget
  Hans Halvorsen, Peder Udengaard, Gert Bjerregaard og Lars Boje Mathisen tog forbehold over for indstillingen med henblik på de kommende politiske drøftelser om denne.  

  Camilla Fabricius, Anette Poulsen og Anne Nygaard var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. januar 2016. Dog blev STU og Center 10 henvist til behandling i Magistraten.

  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Liberal Alliances byrådsgruppe tog forbehold.

  Ali Nuur erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling. 
  10-02-2016 Børn og Unge
  Børn og Unge har gennemgået beslutningsgrundlaget for forslaget om at nedlægge Center 10. Der er ikke fremkommet nye oplysninger, som ændrer på grundlaget for at foreslå en nedlæggelse af Center 10, siden sidste magistratsbehandling den 18. januar 2016 og efter forligskredsen har indgået aftale om nedlæggelse af Center 10 den 31. januar 2016.
  10-02-2016 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  På byrådsmødet d. 3. februar 2016 blev udmøntning af spareforslag til budget 2016-2019 behandlet i Byrådet. Forslaget vedr. den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov blev sendt til udtalelse i MSB med henblik på drøftelse i Magistraten.  

  Center Lyngå, som hører under Socialforvaltningen, er den største udbyder i kommunen af STU-forløb.
   
  Den samlede bevilling til aktiviteter ved Center Lyngå foreslås reduceret med 1 mio. kr. i 2016 og herefter med 2 mio. kr. fra 2017 og frem. Samtidig søges kapaciteten bedre udnyttet.  Der udestår dermed et forslag på en besparelse på 1 mio. kr. årligt, som der vil blive fremlagt forslag på i forbindelse med budgetforslag 2017.  

  Reduktionen på Center Lyngå svarer til ca. fire medarbejdere og personaletilpasningen udmøntes i 2016.  

  Beskæftigelsesforvaltningen vil dog stadig stå over for en udfordring i forhold til et betydeligt merforbrug på STU-området. Budgetudfordringen skyldes således, at langt flere unge end forudsat har behov for et STU-forløb.  

  Sociale Forhold og Beskæftigelse vurderer, at arbejdet med at få økonomien i balance er grebet an på en måde, så der samtidig er sat fokus på at styrke uddannelsen. Indførelse af kvalitetsstandarder sikrer, at kommunen ikke går på kompromis med kvalitet i vejledningen, administration af STU og udviklingen af uddannelsen.   

  Herudover arbejder Sociale Forhold og Beskæftigelse aktuelt på at sikre at STU-unge også får gavn af Beskæftigelsesforvaltningens virksomhedsstrategi. 

  I genforhandlinger med aktører på området sikres det, at kvaliteten fortsat lever op til lovens krav.
  17-02-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til udtalelserne fra Magistratsafdelingerne for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Børn og Unges vedrørende henholdsvis Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse Lyngå og Center 10.
  22-02-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. februar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder de to spareforslag vedrørende Center 10 og STU.

  Jette Jensen kan ikke tiltræde forslagene, og påpeger mulige konsekvenser for 95% målsætningen og heraf afledte økonomiske konsekvenser.

  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Jette Skive og Marc Perera Christensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.


  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 22. februar 2016.

  Enhedslisten De Rød-Grønnes og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen. 

  Et ændringsforslag fra Liberal Alliance: "Liberal Alliance finder især 2 punkter i den fremlagte spareplan for problematiske.   Derfor fremsætter Liberal Alliance  følgende ændringsforslag:  
  -    Liberal Alliance foreslår at udskyde lukningen af center 10.   Liberal Alliance mener at beslutningen skal udskydes indtil Børn og Unge udvalget og resten af byrådspartierne har fået præsenteret en gennemarbejdet rapport omkring Center 10.    Derudover foreslår Liberal Alliance følgende;  
  -    Liberal Alliance foreslår at udskyde besparelserne på undervisningen til handicappede( STU)    
  Liberal Alliance mener at finansieringen hertil enten bør findes ved pålægge samme reduktion i tilskuddet til kulturinstitutioner, som på resten af magistratsafdelingerne, eller beslutte at inkludere midlerne i udarbejdelsen af budget 17" blev ikke vedtaget. 

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 3 - Oversigt over høringssvar til Børn og Unge

  Bilag 4 - Opsamling af høringssvar til Børn og Unge

  Bilag 5 - Besvarelse af spørgsmål mv. i høringssvarene til Børn og Unge

  Bilag 6 - Sammenfatning af høringssvar vedr. spareforslag i Kultur og Borgerservice

  Bilag 7 - Sammenfatning af høringssvar - Sundhed og Omsorgs sparekatalog 2016-19

  Bilag 8 - Revideret spareforslag fra Sundhed og Omsorg

  Bilag 9 - Sammenfatning af høringssvar for Teknik og Miljø til sparekataloget for budget 2016-2019

  Bilag 10 - Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar

  Bilag 11 - Borgmesterens Afdelings bemærkninger til høringssvar

  Bilag 12 Anlægskonsekvenser af MBUs forslag om tidligere start i børnehave

  Bilag 13 - Status på investeringsmodellerne

  Bilag 14 - Principper for investeringsmodeller

  Bilag 15 Udgifter til videreførelse af trepartsinitiativer i 2016

  Bilag 16 - Status på flygtningeområdet

  Bilag 17 Brev fra Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde om værdighedspolitikker for ældreplejen

  Bilag 18 Brev fra Sundheds- og Ældreministeriet Fordeling af midler til en værdig ældrepleje

  Bilag 19 - Bevillingsskemaer

  Supplerende notat om gevinster ved investeringsmodeller

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat, MSO, 25.01.2016

  Liste over foretræder

  Foretræde, Dansk Blindesamfund

  Foretræde, LEV, Anni Sørensen

  Foretræde, Lyngåskolen, Mette Skautrup

  Foretræde, Socialvagten

  Foretræde, Socialvagten bilag 2

  Foretræde, Socialpolitisk gruppe, Enhedslisten, Aarhus.pdf

  Foretræde, Landsforeningen for Autisme, kreds Østjylland

  Foretræde, Børne- og Ungerådet Aarhus

  Foretræde, Legestuen Gyngehesten, bilag 1

  Foretræde, Legestuen Gyngehesten, bilag 2

  Foretræde, Legestuen Gyngehesten, bilag 3

  Foretræde, Legestuen Gyngehesten, bilag 4

  Foretræde, Legestuen Gyngehesten, bilag 5

  Foretræde, Legestue Gyngehesten, bilag 6

  Foretræde, Legestue Gyngehesten bilag 7

  Foretræde, Foreningen Legeland

  Foretræde, Foreningen Legeland, bilag 2

  Foretræde, Dagtilbudslederne i Aarhus

  Foretræde, Århus Forældreorganisation

  Foretræde, Børnegården Rundhøj

  Foretræde, DII Eghovedvej

  Foretræde, DII Eghovedvejs forældreråd, Tina Skipper Larsen

  Foretræde, Kommunale dagtilbud i område Viborgvej

  Foretræde, Eva Aagaard og Marie Mikkelsen

  Foretræde, Nauja May Fleischer

  Foretræde, Center-10 Aarhus High School bilag 1

  Foretræde, Center-10 Aarhus High School bilag 2

  Foretræde, Center 10, bilag 1

  Foretræde, Center 10, bilag 2

  Foretræde, DII Vestermarken

  Foretræde, DII Vestermarken bilag 2

  Foretræde, Aarhus Lokalkreds

  Foretræde, LUA, Ung i Aarhus

  Foretræde, BUPL

  Notat, MBU, 27.01.2016

  Forligstekst om spareforslag

  Åbent brev til byrådet om Center 10

  Henvendelse vedr. Center 10 Fokusskolen

  Byrådsdebat

  Optagelse af Viborg Kommune i Business Region Aarhus


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. januar 2016.  

  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  Resumé Business regions er ved at blive en stadfæstet enhed i Danmark, hvor 8 ud af 10 kommuner en del af en business region. I Region Midtjylland er der to business regions: Business Region Aarhus og Business Region MidtVest. Viborg Kommune er på nuværende tidspunkt den eneste kommune i Region Midtjylland, der ikke er en del af en business region. Viborg Kommune har anmodet om optagelse i Business Region Aarhus samarbejdet.  

  Det indstilles, at Aarhus Kommune er positive over for Viborg Kommunes ansøgning og bakker op om en indtræden i samarbejdet.

  Indstilling At) Aarhus Kommune er positivt indstillet over for Viborg Kommunes snarest mulige optagelse i Business Region Aarhus samarbejdet.

  Sagens forløb 11-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 22. december 2015.

  Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  20-01-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. januar 2016.
  26-01-2016 Økonomiudvalget
  Hans Halvorsen, Peder Udengaard, Gert Bjerregaard og Lars Boje Mathiesen kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.  

  Camilla Fabricius, Anette Poulsen og Anne Nygaard var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. januar 2016.  

  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  Bilag

  Lokalplan 1000, Blandet byområdet ved Bassin 7 - Endelig


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. januar 2016
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1000, Blandet Byområde ved Bassin 7, Irma Pedersens Gade, Aarhus Ø samt tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2013.

  Resumé Lokalplanen er udarbejdet på grundlag af Udviklingsplanen for Bassin 7. Området består af Ø4, Nicoline Kochs Plads og det kommende havnebad i havnebassin 7.  

  Ved lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse er der indkommet seks høringssvar. Høringssvarene handler om vandområder i havnen, bebyggelsens højde, bilparkering samt nogle forhold på Aarhus Ø uden for lokalplanområdet.  

  Teknik og Miljø anbefaler, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslagets bestemmelser. Dog foreslår Teknik og Miljø, at redegørelsesdelen bliver tilføjet nogle oplysninger.

  Indstilling At 1) forslag til Lokalplan nr. 1000, godkendes til endelig vedtagelse med de ændringer, der fremgår af afsnit 4.  

  At 2) forslag til Tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune godkendes til endelig vedtagelse med de ændringer, der fremgår af afsnit 4.  

  At 3) bemærkninger indkommet i forbindelse med lokalplanens og kommuneplantillæggets offentlige fremlæggelse besvares, som det fremgår af afsnit 4.  

  At 4) den sammenfattende redegørelse om miljøvurderingen af Lokalplan 1000 godkendes og indgår som en del af lokalplanens redegørelse, som det fremgår af indstillingens afsnit 4.

  Sagens forløb 20-01-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. januar 2016.

  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.


  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. januar 2016

  Bilag

  Lokalplan 1010, Boligområde Spørring - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. januar 2016.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.1010, Boligområde ved Røvedvej i Spørring og forslag til miljørapport.

  Resumé Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan opføres familieboliger i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse på Røvedvej nordøst for Ladegårdsparken og nord for Spørring by.  

  Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 67.000 m2. Det er privat ejet og er beliggende i landzone og drives som landbrug. Med lokalplanens vedtagelse overføres området til byzone.  

  Realisering af byudviklingsplanerne vil give mulighed for boliger i området, men også for udlæg af områder til rekreativ anvendelse.  

  Lokalplanen udlægger området til boligformål og åbner mulighed for opførelse af både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i maksimalt 2 etager på 8,5 m.   

  Langs områdets østligste grænse ligger et beskyttet jorddige. Centralt i lokalplanområdet ligger en sø, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Søen er bevaret i lokalplanområdet, som en del af det rekreative areal.  

  Der etableres vejadgang fra Røvedvej til lokalplanområdet. Uden for lokalplanområdet etableres en stiforbindelse til Ladegårdsparken i forbindelse med realiseringen af lokalplanen.  

  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.  

  På baggrund af screening af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er der truffet afgørelse om, at planerne er omfattet af krav om miljøvurdering.

  Indstilling At 1) forslag til Lokalplan nr. 1010, Boligområde ved Røvedvej i Spørring godkendes til offentlig fremlæggelse.  

  At 2) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse.

  Sagens forløb 13-01-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 4. januar 2016.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. januar 2016.

  Bilag

  Heliports ved AUH, Tillæg KP13, VVM, LP1027 - Forslag


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. februar 2016
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Tillæg nr. 76 til Kommuneplan 2013 og forslag til Lokalplan nr. 1027, Parkeringshus og to heliports ved Aarhus Universitetshospital, samt tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport.

  Resumé Kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljørapport samt lokalplan udarbejdes på baggrund af behov for to heliports ved Aarhus Universitetshospital, Skejby.  

  Den specialiserede patientbehandling i Danmark samles på færre og større sygehuse. Et af supersygehusene er universitetshospitalet i Skejby, der er under langvarig udbygning, som er sikret med Lokalplan nr. 887.  

  Projektet for heliports er VVM-pligtigt og kan ikke realiseres, uden et vedtaget tillæg til kommuneplan 2013 med tilhørende VVM-redegørelse og en lokalplan med bestemmelser for de ændringer, som heliportene medfører.  

  Planlægningen blev indledt med offentliggørelse af et orienteringshæfte om projektet for at indkalde forslag til indholdet i VVM-redegørelsen. Der indkom fire bemærkninger, hvoraf tre repræsenterede flere beboergrupper.  

  Kommuneplantillægget fastlægger nye rammer, for at heliportene kan realiseres, samt fastlægger støjkonsekvenserne og ændrede anvendelsesmuligheder, herunder begrænsninger ved anvendelse til støjfølsom anvendelse.

  Indstilling At 1) forslag til kommuneplantillæg nr. 76 til Kommuneplan 2013, Heliports og parkeringshus ved Aarhus Universitetshospital i Skejby godkendes til offentlig fremlæggelse,  

  At 2) forslag til Lokalplan nr. 1027, Parkeringshus og to heliports ved Aarhus Universitetshospital i Skejby godkendes til offentlig fremlæggelse og  

  At 3) tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse.

  Sagens forløb 21-01-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 13. januar 2016.

  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. februar 2016
  08-02-2016 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  22-02-2016 Teknisk Udvalg
  Camilla Fabricius, Ango Winther, Peter Hegner Bonfils, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Gert Bjerregaard tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Steen B. Andersen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. januar 2016.
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen. 

  Bilag

  Kommuneplantillæg nr. 25, Første etape af Nye - Endelig


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. januar 2016.
  Endelig vedtagelse af tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013 for første etape af Nye med uddybet redegørelse om grundvandshensyn og revideret udbygningsaftale.

  Resumé Kommuneplantillægget muliggør første etape af byen Nye med op til 67.000 etagemeter, svarende til ca. 650 boliger og byggeri op til 4 etager.
   
  Tillægget fastlægger desuden den overordnede infrastruktur i området, en struktur der delvist er baseret på en udbygningsaftale.

  Siden fremlæggelsen af planforslaget, er det lykkedes at få en mere langsigtet vejbetjening på plads end den, som lå til grund for den hidtidige udbygningsaftale.

  En revideret udbygningsaftale indstilles godkendt sammen med kommuneplantillægget.
   
  I offentlighedsfasen indkom der 23 høringssvar, herunder en indsigelse fra Naturstyrelsen (Erhvervsstyrelsen pr. 28.6.2015).

  Naturstyrelsen gjorde indsigelse mod planforslaget, da de ikke fandt det fyldestgørende i relation til et statsligt krav om redegørelse for byudvikling i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og Nitrat Følsomme Indvindingsområder (NFI). Redegørelsen om drikkevandsinteresser er siden uddybet i samarbejde med styrelsen, som derfor har frafaldet sin indsigelse pr. 16.7.2015.

  De øvrige høringssvar omhandlede trafik og infrastruktur, byggeriets omfang, hensyn til naboer, beplantning på fælleden, bynavnet og lokalsamfundets tilpasning til den nye bydel via offentlig service og fritidstilbud med videre.

  Indstilling At) kommuneplantillæg nr. 25 om første etape af Nye vedtages med de i punkt 5 foreslåede rettelser  

  At) de indkomne bemærkninger besvares i overensstemmelse med afsnit 5 og anbefalingerne i Bilag 4 og 5  

  At) det reviderede forslag til udbygningsaftale vedtages  

  At) den sammenfattende redegørelse om miljøvurderingen af Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013 godkendes og indgår som en del af tillægget.

  Sagens forløb 03-12-2015 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  07-12-2015 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. december 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 25. november 2015.
  16-12-2015 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 16. december 2015.
  Behandlet sammen med sag 23.
  11-01-2016 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  25-01-2016 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen med følgende bemærkninger:

  Udvalget anbefaler, at der ikke på nuværende tidspunkt træffes beslutning om lukning af Høvej nord for Elstedvej, men at udviklingen følges. Kommuneplantillægget, udbygningsaftalen og Lokalplanforslaget tilrettes i overensstemmelse hermed i nødvendigt omfang, idet det undersøges, om den støjproblematik, som er beskrevet i notat af 21. januar 2016 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, som følge af opretholdelse af trafikken på den nordlige del af Høvej kan løses via en reduktion af hastigheden her.

  I forbindelse med de kommende etaper af Nye forholder byrådet sig til størrelsen af den nye by.

  Udvalget opfordrer til tæt dialog med fællesrådet.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. januar 2016.

  Bilag

  Lokalplan 1016, Første etape af Nye - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. januar 2016.
  Forslag til Lokalplan nr. 1016 – Nye – Første etape af ny by ved Elev.

  Resumé Forslag til Lokalplan nr. 1016 for første etape af Nye er en opfølgning på tidligere beslutninger i Aarhus Byråd om planlægning for en ny by syd for Elev. I første etape kan opføres op til 67.000 etagemeter svarende til ca. 650 boliger samt butikker, liberale erhverv og daginstitutioner.
   
  Aarhus Byråd har vedtaget, at den nye by skal bygge på principperne i projektudviklers helhedsplan. Nye skal derfor være er en ny selvstændig by med et aktivt byliv i tæt kontakt med det omgivende landskab. Byen skal derudover bygge på bæredygtige principper, indbyde til et aktivt fællesskab og have detaljerigdom i bebyggelser, arkitektur og mellemrum. Grundtankerne bag detaljerigdommene er variation, balance og liv. Forslag til Lokalplan nr. 1016 fastlægger og bestemmer de fysiske rammer for denne første etape af den nye by.
   
  Lokalplanen er delt i 4 delområder: Boliger, rekreativt område, institutioner og overordnet vej. Bebyggelse udstykkes som sokkeludstykninger og restarealer som fælles grønne områder, som skal vedligeholdes af en grundejerforening for hele området. I planlægningen indgår både håndtering af regnvand og hensynet til natur og grundvand som en væsentlig del af planlægningen. Der lægges vægt både på beskyttelse og genanvendelse i situationer med skybrud.
   
  Bebyggelsens placering, udformning og højde tager udgangspunkt dels i landskabet og dels i mødet med omgivelserne. Bygningshøjden er på maks. 2 etager mod den eksisterende bebyggelse i Elev og det rekreative areal mod nord og maks. 2-3 etager mod den grønne kile mellem Nye og Lystrup, mens bygningshøjden stiger gradvist til maks. 4 etager i etapens centrale dele. Den arkitektoniske udformning bliver varieret både i udtryk og i varierende højder i de enkelte bebyggelser.
   
  Vejadgang sker ad en ny vejforbindelse koblet på Høvej syd for Elev, krydser Elstedvej og tilsluttes Høvej sydøst for Nyes første etape ved krydsningen af letbanen. Vejen indgår sammen med en anden primær vej som en del af den overordnede infrastruktur i den fremtidige samlede by.  

  Aarhus Kommune vurderer, at planen kan have en væsentlig påvirkning på miljøet, hvad angår vandhåndtering, grundvand, vandløb, lugtgener, trafik og veje. Emnerne er behandlet i en miljørapport. Konklusionen peger på en række afværgeforanstaltninger, som er indarbejdet i lokalplanforslaget, og en række overvågninger, som Aarhus Kommune følger løbende. Indholdet i miljørapporten er nærmere beskrevet i indstillingens afsnit 7.1. Et Ikke teknisk resumé af miljørapporten findes bagerst i lokalplanforslaget.

  Indstilling At 1) Forslag til Lokalplan nr. 1016 for Nye, Første etape af ny by ved Elev med tilhørende miljørapport vedtages til offentlig fremlæggelse.  

  At 2 Teknik og Miljø bemyndiges til at optage vej A-B-C-D som offentlig vej, når vejen er færdiganlagt og godkendt.  

  At 3) Teknik og Miljø bemyndiges til at optage sti a-b-c-d samt sti b-e som offentlig sti, når stierne er færdiganlagte og godkendte.

  Sagens forløb 03-12-2015 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  07-12-2015 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. december 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. november 2015.
  16-12-2015 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 16. december 2015
  11-01-2016 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  25-01-2016 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen med følgende bemærkninger:

  Udvalget anbefaler, at der ikke på nuværende tidspunkt træffes beslutning om lukning af Høvej nord for Elstedvej, men at udviklingen følges. Kommuneplantillægget, udbygningsaftalen og Lokalplanforslaget tilrettes i overensstemmelse hermed i nødvendigt omfang, idet det undersøges, om den støjproblematik, som er beskrevet i notat af 21. januar 2016 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, som følge af opretholdelse af trafikken på den nordlige del af Høvej kan løses via en reduktion af hastigheden her.

  I forbindelse med de kommende etaper af Nye forholder byrådet sig til størrelsen af den nye by.

  Udvalget opfordrer til tæt dialog med fællesrådet.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. januar 2016.

  Bilag

  Etablering af overdækning på udspringsbassin


  Beslutning Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. februar 2016
  Projektet vil medføre etablering af overdækning på byens udspringsbassin, ny facade på Svømmestadion og opførelse af ca. 9.000 kvm. boliger og erhverv langs Ingerslevs Boulevard.

  Resumé Kultur og Borgerservice ønsker at overdække byens udspringsbassin på Ingerslev Boulevard, så det kan benyttes på helårsbasis.  P.t. bruges det alene i 2 mdr. om året, da driftsomkostningerne ved opvarmning m.v. af et bassin der ikke er overdækket er meget høje. Det er derfor en oplagt mulighed for at udbygge kapaciteten på et i forvejen meget benyttet svømmeanlæg.  

  Projektet foreslås finansieret via salg af bygninger og et areal ved Svømmestadion og den nuværende Fjordsgades Skole samt en tidligere gymnastiksal ved Ingerslevs Boulevard Skole. På arealet kan der etableres ca. 9.000 kvm. boliger og erhverv, såfremt der bygges 6 etager, hvoraf en del vil være med udhæng over svømmestadions tag. Salget foreslås gennemført via et offentligt udbud i foråret 2016.   

  Med forslaget kan man desuden skabe en ny facade mod Ingerslevs Boulevard, der matcher områdets øvrige bygningsskala. Det kan endvidere indebære at anneksbygningen til Fjordsgades Skole fjernes og erstattes af en bred åbning fra Ingerslevs Boulevard til det kommende Fritids- og foreningshus, der forventes at åbne i 2017.    

  Overdækningen af udspringsbassinet forventes at give forøgede driftsomkostninger på ca. 1 mio. kr. om året. Beløbet finansieres af midler, der blev bevilget ved budgetforliget for 2013 til drift af nye idrætsfaciliteter.  

  Overordnet set er projektet i god overensstemmelse med Kommunens planmæssige fokus på fortætning af byen. For at muliggøre etablering af boliger på arealet vil der skulle ændres på kommuneplanen. Teknik og Miljø finder ideen god og bakker op om salg og igangsætning af det nødvendige planarbejde.

  Indstilling At 1) At Kultur og Borgerservice bemyndiges til at udbyde salg af bygninger og arealer ved svømmestadion og den tidligere gymnastiksal ved Ingerslev Boulevard Skole på de beskrevne vilkår.  

  At 2) Provenuet fra salget anvendes til etablering af overdækning på udspringsbassinet på Ingerslevs Boulevard. Hvis udgifterne til overdækning af udspringsbassinet ender med at være lavere end salgsprovenuet, tilgår et resterende overskud kommunekassen.

  Sagens forløb 21-01-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.

  I indstillingen anvendes op til hele salgsprovenuet fra et salg af mindre restarealer ved Svømmestadion på Ingerslevs Boulevard som finansiering til Kultur og Borgerservices projekt med overdækning af udspringsbassinet.

  Det generelle princip der gælder for magistratsafdelingernes køb og salg af mindre restarealer er, at magistratsafdelingerne kun kan beholde hele salgsprovenuet fra salg af mindre restarealer, hvis der købes et bedre areal til det pågældende driftsformål. Der er således her tale om en afvigelse fra de generelle principper.

  Det er byrådet der skal vurdere, om fravigelsen kan begrundes i den konkrete sag.

  Hvis byrådet vælger at fravige det generelle princip, skal Borgmesterens Afdeling foreslå, at det begrundes med, at det ikke vil være muligt at frasælge restarealerne, med mindre overdækningen af udspringsbassinet gennemføres.

  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 5. januar 2016 i overensstemmelse med påtegning af 21. januar 2016 fra Borgmesterens Afdeling
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.

  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. februar 2016
  09-02-2016 Kulturudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Esben Kullberg var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. januar 2016.

  Venstres byrådsgruppe tog forbehold med bemærkning om, at der ønskes en undersøgelse af, om byggeriet vil have skyggevirkning for torvet i vintermånederne.

  Bilag

  Tillægsbevilling til skateranlæg på Læssøesgades Skole


  Beslutning Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. februar 2016
  Det er nødvendigt med yderligere finansiering til skaterprojektet på Læssøesgades Skole såfremt det skal gennemføres som forudsat, da licitationsresultatet ikke kan finansieres inden for den afsatte anlægsbevilling.

  Resumé Byrådet har tidligere besluttet at etablere et skateranlæg på Læsøesgades Skole, som skal erstatte de skaterfaciliteter der blev nedlagt ved lukning af Sct. Annagades Skole i 2014. Byrådet har i den forbindelse vedtaget anlægsbevilling på i alt 8,2 mio. kr. Derudover har Lokale- og Anlægsfonden givet et anlægstilskud på 2 mio. kr.   

  I december 2015 blev der afholdt indbudt licitation. Det har resulteret i 3 tilbud, der alle ligger over det anlægsbudget, der p.t. er afsat til faciliteten. Billigste tilbud giver et samlet anlægsforbrug, der ligger 2,6 mio. kr. over den afsatte bevilling. De to andre tilbud ligger henholdsvis 4,4 og 6,6 mio. kr. over den afsatte bevilling. I henhold til normal licitationsprocedure er der vedståelsesfrist på tilbuddene i 60 dage, hvilket vil sige frem til 15. februar.       

  Såfremt der ikke gives en tillægsbevilling vil det være nødvendigt at beskære projektet. En sådan beskæring vil være mulig, men det vil naturligvis give et reduceret samlet projekt. Desuden vil det være tidskrævende og medføre betydelige omkostninger til omprojektering, evt. fornyet myndighedsbehandling og en ny licitationsrunde. Endeligt vil en sådan beskæring formentlig have betydning for anlægstilskuddet på 2 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden, da det er bevilget til det foreliggende projekt.  

  Skateranlægget forventes at åbne i august/september 2016, hvis Byrådet vedtager den foreslåede tillægsbevilling og projektet dermed kan påbegyndes som planlagt i marts 2016.

  Indstilling At 1) Der gives en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til skaterprojektet på Læssøesgades Skole. Beløbet finansieres fra Sport & Fritids decentrale ramme. Tillægsbevillingen har anlægsbevillingsmæssig konsekvens.

  Sagens forløb 21-01-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 13. januar 2016.

  Rådmand Jette Skive og rådmand Bünyamin Simsek samt Marc Perera Christensen tog forbehold.

  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. februar 2016
  09-02-2016 Kulturudvalget
  Steen B. Andersen, Ali Nuur og Jette Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Theresa Blegvad, Hans Skou og Knud N. Mathiesen tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgrupperne.

  Esben Kullberg var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. januar 2016.

  Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.

  Bilag

  Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. februar 2016
  Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017

  Resumé Aarhus Kommunes kulturaftale med Kulturministeriet udløb den 31. december 2014. Aftalen var oprindelig indgået for perioden 2009-2012, men efter ønske fra Kulturministeren blev aftalen forlænget administrativt for henholdsvis 2013 og 2014. De 1-årige forlængelser var begrundet i, at Kulturministeriet ikke ønskede at indgå ny flerårig aftale, inden den statslige medfinansiering til Aarhus 2017 var på plads.  

  Kulturforvaltningen har holdt møder og løbende haft kontakt med Kulturstyrelsen omkring kulturaftalen, men sagsbehandlingen i Kulturstyrelsen har trukket ud, blandt andet på grund af valg i juni måned 2015. Det er ikke kun Aarhus Kommune, der har haft den lange sagsbehandlingstid af kulturaftalen, idet fem andre kulturaftaler, der også udløb i 2014, ligeledes har ventet på afgørelser.  

  Ultimo december måned 2015 meddelte Kulturstyrelsen, at vedlagte kulturaftale er godkendt af Kulturministeren og klar til underskrifter, når Aarhus Kommunes Byråd har taget stilling til aftalen.  

  Indholdet i udkastet til kulturaftalen er en årlig statslig rammebevilling på ca. 65 mio. kr., tidligere amtslige tilskud på ca. 2,2 mio. kr. årligt samt 1,8 mio. årligt (i 2017 2.1 mio.) til seks indsatsområder/udviklingsprojekter.

  Indstilling At 1) oplæg til Kulturaftale 2015-2017 mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus tiltrædes

  Sagens forløb 21-01-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 13. januar 2016.

  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. februar 2016
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. februar 2016
  01-03-2016 Kulturudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Ali Nuur, Theresa Blegvad og Knud N. Mathiesen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  09-03-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den den 9. marts 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. januar 2016.

  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Nye vedtægter for Vejlby-Risskov hallen


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. januar 2016.

  Hans Skou erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
  Fonden Vejlby-Risskov Hallen ønsker at ændre vedtægter, hvilket sker på baggrund af opfordring fra Erhvervsstyrelsen

  Resumé Fonden Vejlby-Risskov Hallen ønsker at ændre vedtægter. Det sker som følge af henvendelse fra Erhvervsstyrelsen, der opfordrer erhvervsdrivende fonde til at tilrette deres vedtægter i forlængelse af Erhvervsfondsloven af 25. juni 2014.  

  Vedtægtsændringer skal godkendes af Aarhus Byråd, da vedtægterne bl.a. indeholder sikring mod salg og pantsætning uden Byrådets tilladelse.  

  Der er ikke store indholdsmæssige ændringer af hidtidige forhold i ændringsforslaget, da der primært er tale om en ajourført gennemskrivning af vedtægterne i lyset af kravene i Erhvervsfondsloven.  

  Udkastet indeholder dog bl.a. nye tilføjelser vedr. beskrivelse af bestyrelseshvervet samt flere detaljer angående dagsorden for årsregnskabsmøde m.v.  

  Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Aarhus Kommune.  

  Efter godkendelse fra Aarhus Byråd skal Fonden desuden indsende vedtægterne til godkendelse hos Erhvervsstyrelsen. 

  Indstilling At 1) At Aarhus Byråd godkender vedlagte ændrede “Vedtægter for Vejlby-Risskov Hallen ERF”  

  At 2) At Kultur og Borgerservice bemyndiges til at godkende evt. justeringer efter krav fra Erhvervsstyrelsen.

  Sagens forløb 21-01-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 15. januar 2016.

  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. januar 2016.

  Hans Skou erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  Bilag

  Bedre indretning og udnyttelse af byens parker


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. februar 2016
  Børn og Unge-byrådets forslag til udvikling af byens parker fremsendes til byrådet.

  Resumé Børn og Unge-byrådet har en række forslag, der skal bidrage til at skabe bedre og mere livlige parker i Aarhus:  

  For det første efterspørger Børn og Unge-byrådet, at der fra byrådets side prioriteres og planlægges flere kulturelle og sociale aktiviteter i byens parker, samt at kendskabet til disse og allerede eksisterende aktiviteter øges.  

  For det andet opfordrer Børn og Unge-byrådet til, at kommunen i højere grad inddrager borgerne i spørgsmålet om, hvordan parkerne i Aarhus skal bruges og udvikles.  

  For det andet efterspørger Børn og Unge-byrådet, at der som et forsøg opstilles en midlertidig multiscene i en af parkerne i sommermånederne.
   
  Børn og Unge har haft indstillingen til udtalelse i afdelingerne for Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice.  Bemærkningerne herfra indgår i Børn og Unges indstilling til byrådet. Udtalelserne er vedlagt som bilag sammen med indstillingen fra Børn og Unge-byrådet.

  Indstilling At 1) byrådet tager indstillingen fra Børn og Unge-byrådet om bedre indretning og udnyttelse af byens parker til efterretning.  

  At 2) byrådet tiltræder denne indstilling, der fastholder det nuværende fokus i forhold til udviklingen af byens parker, der er i overensstemmelse med Børn og Unge-byrådet forslag til udviklingen af byens parker. Samt, at Fritids- og ungdomsskoleområdet indgår i en dialog med Børn og Unge-byrådet vedrørende etableringen af en Multiscene.

  Sagens forløb 13-01-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 7. december 2015.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. februar 2016
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 24. februar 2016

  Bilag

  Fysisk helhedsløsning for Samsøgades skole


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. januar 2016
  Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole, der indeholder samling af skolens SFO tilbud, nyt indskolingsmiljø, pædagogiske arbejdspladser samt administration og ledelse i lokaldistriktet.

  Resumé Byrådet vedtog den 26. juni 2013 indstillingen ”Fortsat sikring af pasningsgarantien”, og dermed etablering af en 4-gruppers dagtilbudsafdeling på Thunøgade 11, hvor Samsøgades SFO hidtil har været. Der blev samtidig afsat 3,8 mio. kr. til at nedrive SFO bygningen og flytte SFO’en til skolen.  

  På Samsøgades Skole har en helhedsanalyse anvist en mulig optimering af anvendelsen af skolen til 6,8 mio. kr. finansieret af allerede afsatte anlægsmidler.  

  Skolens SFO tilbud samles i de nuværende administrationslokaler. Indskolingsafdelingen ud- og ombygges for at give bedre rammer for en tidligere indsats og mere hjemmiljøareal til skolen, og der etableres pædagogiske arbejdspladser i eksisterende lokaler.  

  Administrationen genhuses permanent i den tidligere pedelbolig, hvor det samtidig er muligt at skabe plads til lokaldistriktets dagtilbudsledelse og leder af Fritidscenter Samsøgade. Samlingen af lokaldistriktets lokale ledere styrker samarbejdet om overgange i et 0-18 års perspektiv.

  Indstilling At 1) der gives anlægsbevilling på 6,8 mio. kr. til en fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole.  

  At 2) der frigives rådighedsbeløb på 6,8 mio. kr. i 2016 finansieret med 2,5 mio. kr. fra bevilling til etablering af dagtilbudsafdeling på Thunøgade 11, 0,7 mio. kr. fra tidligere bevilling til modernisering af Samsøgades Skole, 2,1 mio. kr. fra bevilling til implementering af folkeskolereformen og 1,6 mio. kr. fra RULL.

  Sagens forløb 13-01-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
   

  18-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 8. december 2015.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. januar 2016

  Bilag

  Fysisk placering af Heltidsundervisningen


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. januar 2016
  Fremtidig fysisk placering af Heltidsundervisningen på Gl. Lisbjerg Skole

  Resumé Heltidsundervisningen er på nuværende tidspunkt midlertidig placeret på Vejlby Skole. Da Vejlby Skole skal sælges, skal der findes en permanent placering af Heltidsundervisningen.  

  Det foreslås, at Heltidsundervisningen fremadrettet skal placeres på Gl. Lisbjerg Skole, hvor Heltidsundervisningen kan få de fysiske rammer, som efterspørges af medarbejdere og ledelse.  

  Bestyrelse, medarbejdere og ledelse på Heltidsundervisningen bakker op om forslaget. Dog udtrykker bestyrelsen bekymring for, om de afsatte midler kan dække de reelle udgifter.

  Indstilling At 1) Heltidsundervisningen fremadrettet fysisk placeres på Gl. Lisbjerg Skole  

  At 2) der gives anlægsbevilling på 7,1 mio. kr. til indretning af Gl. Lisbjerg Skole til Heltidsundervisningens tilbud  

  At 3) der frigives rådighedsbeløb på 7,1 mio. kr. i 2016 finansieret med 2,6 mio. kr. fra RULL-midlerne og 4,5 mio. kr. fra huslejeområdet i Børn og Unge, idet indtægter ved udleje af Kroghsgade Skole samtidig tilgår huslejeområdet

  Sagens forløb 21-01-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 13. januar 2016.

  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. januar 2016

  Bilag

  Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. februar 2016
  Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling af tilbuddene inden for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.

  Resumé Den ny børne- og ungepolitik i Aarhus Kommune giver målene for arbejdet med børnene og de unge i Aarhus. Målene realiseres sammen med forældrene, børnene og de unge og i tæt samspil med civilsamfundet.   

  Børne- og ungepolitikken er fundamentet for den ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet (FU-planen). Her gives en tydelig strategisk, tværgående og sammenhængende retning for alle tilbud inden for fritids- og ungdomsskoleområdet.  

  Der er et skærpet fokus på det enkelte barns og den enkelte unges udvikling. Dette kommer til udtryk ved det fælles fagligt grundlag, som i et helhedsorienteret perspektiv skærper opmærksomheden på børnenes og de unges læring, dannelse og trivsel.  

  I FU-planen fremhæves vigtigheden af samarbejde og en tæt relationel koordinering mellem de aktører og parter, der i fællesskab skal bidrage til børnenes og unges læring, udvikling og trivsel. Særligt om den fælles opgave i forhold til at løfte udsatte børn og unge og mindske negativ betydning af social baggrund.

  Indstilling At 1) byrådet godkender den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.  

  At 2) byrådet godkender, at skolerne og fritids- og ungdomsskoleområdet skal indgå gensidigt forpligtende aftaler vedrørende fælles opgaver i forhold til lokaldistriktets børn og unge, der opdateres årligt.

  Sagens forløb 21-01-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 13. januar 2016.

  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. februar 2016
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. februar 2016
  02-03-2016 Børn og unge-udvalget
  Maria Sloth, Jan Ravn Christensen, Lisbeth Lauersen, Peder Udengaard og Anne Nygaard, kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. 
  Marc Perera Christensen og Lars Boje Mathiesen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  09-03-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den den 9. marts 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. januar 2016

  Bilag

  Forslag fra SF: Finansiering af letbane mellem Aarhus Ø og Brabrand


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. februar 2016
  Forslag om at opsparingen til Marselistunnelen anvendes til letbane mellem Aarhus Ø og Brabrand

  Med den nuværende Regering ved roret er der lange udgifter til at staten kommer til at engagere sig i etablering og udbygning af nye letbaneetaper i de større danske byer. En af Regeringens første gerninger var således at hive tæppet væk under planerne om letbane i Aalborg. Aarhus vokser kraftigt og Aarhus er et vækstcentrum i Danmark. Derfor er der brug for et bredt dækkende højklasset kollektivt trafiksystem til at afhjælpe de trafikale udfordringer som vi står i pt. og som er på kraftig vækst. Vi er glade for at der er bred enighed om den strategi i Aarhus Byråd.

  Aarhus har som first movers i Danmark skabt og opnået alle de centrale kompetencer der skal til for at planlægge og bygge letbane. Det vil derfor være helt håbløst hvis den opnåede viden og kompetencer spredes for alle vinde, inden vi kan gå i gang med en videreudbygning af letbanen.

  I SF er vi af den overbevisning, at det ikke giver mening at presse på, for at opnå statstilskud til kommende letbaneetaper fra en Regering, der i bund og grund ikke tror på lyksalighederne ved letbane, og på at letbanen skal være som rygraden i løsningen af mobilitetsudfordringerne i de større danske byer.

  Vi mener, at den manglende finansiering til etapen mellem Brabrand og Aarhus Ø, uden nævneværdige problemer kan findes ved enten at udskyde eller aflyse etableringen af et fuldt tunnelprojekt under Marselis Boulevard. Realtidsdata fra strækningen, hvor der planlægges tunnel viser at der kun er minimale køproblemer på Marselis Boulevard sammenlignet med en lang række andre strækninger i Aarhus. Før vejarbejdet omkring Baunes Plads gik i gang var det sædvanlige billede således, at der maksimalt var et halvt til et helt minuts forsinkelse i myldretiden sammenlignet med udenfor myldretiden.

  Hvis vi skal have mest muligt ud af pengene til trafikale investeringer giver det således god mening at udskyde etableringen af Marselistunnelen, og i stedet anvende pengene til en fuldt kommunalt finansieret letbanestrækning mellem Aarhus Ø og Brabrand.

  På ovennævnte baggrund foreslås det:

  1) At Byrådet beslutter at de opsparede midler til Marselistunnelen anvendes til at finansiere letbaneetapen mellem Aarhus Ø og Brabrand.

  Stillet af SF’s Byrådsgruppe Thomas Medom, Politisk leder
  Jan Ravn Christensen, Medlem af Teknisk Udvalg (ordfører på sagen)

  Sagens forløb 03-02-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. februar 2016
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. februar 2016
  09-03-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 9. marts 2016 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag