Vælg

Referat Aarhus Byråd 28-09-2016

  Supplerende analyse af en evt. ny Aarhus Lufthavn ved Thomasminde


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. september 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 26. september 2016.

  Ændringsforslaget fra V, DF, K og LA blev forkastet med 9 stemmer for (Venstres, Danske Folkepartis og det Konservative Folkepartis byrådsgrupper samt Lars Boje Mathiesen) og 20 imod (den Socialdemokratiske, Enhedslisten de Rød-Grønnes, Socialistisk Folkepartis og det Radikale Venstres byrådsgrupper samt Gert Bjerregaard).

  Ændringsforslaget fra SF blev vedtaget med 20 stemmer for (den Socialdemokratiske, Enhedslisten de Rød-Grønnes, Socialistisk Folkepartis og det Radikale Venstres byrådsgrupper samt Gert Bjerregaard) og 9 imod (Venstres, Danske Folkepartis og det Konservative Folkepartis byrådsgrupper samt Lars Boje Mathiesen).

  Borgmesterens Afdelings udtalelse med SFs ændringsforslag blev vedtaget med 20 stemmer for (den Socialdemokratiske, Enhedslisten de Rød-Grønnes, Socialistisk Folkepartis og det Radikale Venstres byrådsgrupper samt Gert Bjerregaard) og 9 imod (Venstres, Danske Folkepartis og det Konservative Folkepartis byrådsgrupper samt Lars Boje Mathiesen).

  Resumé Aarhus Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting udarbejdet en supplerende analyse af muligheden for at flytte Aarhus Lufthavn til en ny placering ved Thomasminde, mhp. at afklare eventuelle showstoppere.  

  Analysen viser, at det teknisk er muligt at etablere en ny Aarhus Lufthavn ved Thomasminde. Ligeledes viser analysens business case, at der vil være et likviditetsunderskud de første 20 år, som vil kræve et driftstilskud på 75 mio. kr. om året. I business casen er det forudsat, at Aarhus Kommune bidrager med et egenkapitalindskud på 500 mio. kr.  Den samfundsøkonomiske analyse viser, at projektet vil have en negativ samfundsøkonomisk nutidsværdi på 1,3 mia. kr., og at projektet således ikke vil være samfundsøkonomisk rentabelt. På den baggrund vurderes det, at det vil være meget vanskeligt at etablere en kommercielt drevet lufthavn. Hertil kommer udfordringer i forhold til EU’s statsstøtteregler, idet det vurderes at det kommunal egenkapitalindskud ikke sker på markedsmæssige vilkår, og derved er omfattet af statsstøttereglerne. Derudover gælder, at særligt i forhold til driftsstøtte foreskriver EU's statstøtte retningslinjer, at fra 2024 bør lufthavne ikke længere modtage driftsstøtte, men bør finansiere deres drift med egne ressourcer. Dette vanskeliggør, at der selv i det mest positive scenarie vil være behov for et årligt driftstilskud på 75 mio. kr.  

  Analysen har i perioden 31. maj – 14. juni været i offentlig høring bl.a. en række aktører.  

  Høringssvarene viser, at der er generel stor opbakning fra bl.a. erhvervslivet, til en ny Aarhus Lufthavn ved Thomasminde. De to overordnede argumenter er, at det er vigtigt med international tilgængelighed (folk skal kunne komme til Aarhus/Østjylland), og at arbejdspladser/virksomhede flytter pga. mangelfuld lufthavnstilgængelighed til udlandet. Høringssvarene fra dem der er imod en ny lufthavn rummer en række synspunkter, men de primære argumenter er miljømæssige forhold, herunder støjgener. De samlede høringssvar og sammenfatning fremgår af bilag 8 og 9.

  Indstilling At 1) den supplerende analyse og de indkomne høringssvar drøftes. Herunder drøftelse af eventuelle showstoppere for projektet.

  Sagens forløb 20-06-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. juni 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 16. juni 2016.

  Rådmand Thomas Medom og Jette Jensen kan ikke tiltræde indstillingen, men ønsker at projektet stopper nu.
  22-06-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. juni 2016.

  De partier, der ikke er repræsenteret i udvalget, inviteres til at deltage i sagens behandling.
  28-06-2016 Økonomiudvalget
  Sagen blev udsat.
  09-08-2016 Økonomiudvalget
  Udvalget besluttede at tilbagesende indstillingen til byrådet under henvisning til besvarelserne af de spørgsmål, byrådet stillede under behandlingen af sagen på byrådets møde den 22. juni 2016.
  17-08-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 17. august 2016.
  31-08-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til behandling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 31. august 2016 om magistratsbehandling af forslaget.
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  16-09-2016 Borgmesterens Afdeling
  Det indstilles, at der ikke arbejdes videre med en ny lufthavn ved Thomasminde.
  26-09-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. september anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings udtalelse af den 16. september 2016.

  Rådmand Bünyamin Simsek kan ikke tiltræde, at processen stoppes.

  Borgmester Jacob Bundsgaard, Rådmand Jette Skive og Marc Perera Christensen deltog ikke i sagens behandling.
  28-09-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. september 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 26. september 2016.

  Ændringsforslaget fra V, DF, K og LA blev forkastet med 9 stemmer for (Venstres, Danske Folkepartis og det Konservative Folkepartis byrådsgrupper samt Lars Boje Mathiesen) og 20 imod (den Socialdemokratiske, Enhedslisten de Rød-Grønnes, Socialistisk Folkepartis og det Radikale Venstres byrådsgrupper samt Gert Bjerregaard).

  Ændringsforslaget fra SF blev vedtaget med 20 stemmer for (den Socialdemokratiske, Enhedslisten de Rød-Grønnes, Socialistisk Folkepartis og det Radikale Venstres byrådsgrupper samt Gert Bjerregaard) og 9 imod (Venstres, Danske Folkepartis og det Konservative Folkepartis byrådsgrupper samt Lars Boje Mathiesen).

  Borgmesterens Afdelings udtalelse med SFs ændringsforslag blev vedtaget med 20 stemmer for (den Socialdemokratiske, Enhedslisten de Rød-Grønnes, Socialistisk Folkepartis og det Radikale Venstres byrådsgrupper samt Gert Bjerregaard) og 9 imod (Venstres, Danske Folkepartis og det Konservative Folkepartis byrådsgrupper samt Lars Boje Mathiesen).

  Bilag

  Indstilling: supplerende analyse af en evt. ny Aarhus Lufthavn ved Thomasminde

  BILAG 3 Supplerende foranalyse af en evt ny Aarhus Lufthavn ved Thomasminde

  BILAG 4 Rambølls sammenfattende notater vedr analyse af flytning af Aarhus Lufthavn 2016

  BILAG 5_Forkortet udgave af supplerende analyse af en evt. ny Aarhus Lufthavn ved Thomasminde.pdf

  BILAG 6 Statsstøtte til lufthavne

  BILAG 7 Statsstøtteretlige aspekter i relation til mulige fremtidige ejermodeller for Aarhus Lufthavn

  BILAG 8 Høringssvar i relation til supplerende analyse af en eventuel ny lufthavn (sammenfatning)

  BILAG 9 Høringssvar i forbindelse med forhøring af supplerende analyse af en evt ny Aarhus Lufthavn ved Thomasminde

  BILAG 9a Høringssvar fra Herning Kommune

  BILAG 9b Høringssvar fra British Airways

  BILAG 10 Oversigt over høringssvar

  Meningstilkendegivelse, Lufthavn til Aarhus

  Ændringsforslag fra SF

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat, 27.06.2016, BA

  Notat fra BA 04.08.2016

  Notat til EU Kommissionen 15. juli 2016

  Høringssvar på engelsk

  Afsnit om Catchment Area

  Notat fra BA 16.08.2016

  Mail fra Europa Kommissionen 17.08.2016

  Meningstilkendegivelse 17.08.2016

  Ændringsforslag fra V, DF, K og LA

  Notat BA 02.09.2016

  Udtalelse BA

  Heliports ved AUH, Tillæg KP13, VVM, LP1027 – Endelig


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. september 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 26. september 2016.
  Endelig vedtagelse af forslag til Tillæg nr. 76 til Kommuneplan 2013 og forslag til Lokalplan nr. 1027, Parkeringshus og to heliports ved Aarhus Universitetshospital, samt tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport.

  Resumé Kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljørapport samt lokalplan er udarbejdet på baggrund af behov for to heliports ved Aarhus Universitetshospital, Skejby.

  Den specialiserede patientbehandling i Danmark samles på færre og større sygehuse. Et af supersygehusene er universitetshospitalet i Skejby, der er under langvarig udbygning, som er sikret med Lokalplan nr. 887. Region Midtjylland ønsker at få etableret to heliports ved hospitalet, således at der bliver hurtig adgang for akutpatienter som kommer med helikoptere.

  Projektet for heliports er VVM-pligtigt og kan ikke realiseres, uden et vedtaget tillæg til kommuneplan 2013 med tilhørende VVM-redegørelse og en lokalplan med bestemmelser for de ændringer, som heliportene medfører.

  Kommuneplantillægget fastlægger nye rammer, for at heliportene kan realiseres, samt fastlægger støjkonsekvenser og ændrede anvendelsesmuligheder, herunder begrænsninger i anvendelsen til støjfølsom anvendelse.

  Indstilling At 1)    forslag til kommuneplantillæg nr. 76 til Kommuneplan 2013, Heliports og parkeringshus ved Aarhus Universitetshospital i Skejby vedtages endeligt,

  At 2)    forslag til Lokalplan nr. 1027, Parkeringshus og to heliports ved Aarhus Universitetshospital i Skejby vedtages endeligt med de forslag til ændringer, som fremgår af bilag 6,

  At 3)    bemærkninger indkommet under den offentlige høring af forslagene besvares som det er angivet under indstillingens afsnit 5.4 samt fremgår af bilag 6 og

  At 4)    den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering af Lokalplan nr. 1027 med Tillæg nr. 76 til Kommuneplan 2009, som fremgår i sin helhed af Bilag 4, vedtages og indgår som en del af lokalplanens og kommuneplantillæggets redegørelse i stedet for det ikke-tekniske resumé.

  Sagens forløb 21-09-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-09-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. september 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af den 12. september 2016.

  Til byrådsbehandlingen udarbejdes notat om hvad slækkede design krav betyder for projektets økonomi.

  Borgmester Jacob Bundsgaard, Rådmand Jette Skive og Marc Perera Christensen deltog ikke i sagens behandling.
  28-09-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. september 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 26. september 2016.

  Bilag

  Lokalplan 1041, Boliger på Trøjborgvej 72-74 - Forslag


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. september 2016.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1041, Etageboligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74, Trøjborg, samt Tillæg nr. 85 til Kommuneplan 2013.

  Resumé Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 1041, Etageboligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74, Trøjborg. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, og der er derfor samtidig udarbejdet Tillæg nr. 85.

  Lokalplanen gælder for et område på Trøjborg i den nordlige del af Aarhus. Området afgrænses mod øst af en åben karrébebyggelse bestående af en boligblok og en randbebyggelse ved Trøjborgvej og Aldersrovej, mod syd af Trøjborgvej, mod vest af randbebyggelse ved Trøjborgvej og Barthsgade og mod nord af villabebyggelse.

  Lokalplanområdet, der er på ca. 5.070 m2, er ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone.

  Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra den private ejer, for at give mulighed for at nedrive den eksisterende ældre erhvervsbebyggelse og i stedet opføre ny bebyggelse i op til 6 etager primært til boligformål.

  Det samlede etageareal inden for lokalplanområdet må ikke overstige 9.600 m² etageareal foruden eventuel kælder, svarende til en bebyggelsesprocent på 190 for lokalplanområdet. Det forventes, at området kommer til at rumme ca. 130 boliger.

  På grunden findes en bevaringsværdig ældre villa kaldet "Villa Fairhill", som bevares.

  Lokalplanen fastlægger, at mindst 1.376 m² etageareal inden for lokalplanens område anvendes til almene familieboliger, svarende til 15 % af det samlede boligetageareal.

  Der har i perioden fra den 19. februar 2016 til 11. marts 2016 været en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanens rammer for det område, som er omfattet af Lokalplan nr. 1041. Der er modtaget 39 bemærkninger i høringsperioden.

  Høringen har medført ændringer, således at der ikke etableres altaner mod villakvarteret i nord, samt at der etableres en mur, ligeledes mod nord.

  Indstilling At 1)    forslag til Lokalplan nr. 1041, Etageboligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74, Trøjborg godkendes til offentlig fremlæggelse,

  At 2)    forslag til Tillæg nr. 85 til Kommuneplan 2013 godkendes til offentlig fremlæggelse, og

  At 3)    synspunkter og idéer fremkommet under den forudgående offentlige debat besvares som angivet i indstillingens afsnit 5.3.

  Sagens forløb 22-09-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-09-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. september 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af den 14. september 2016.

  Borgmester Jacob Bundsgaard, Rådmand Jette Skive og Marc Perera Christensen deltog ikke i sagens behandling.
  28-09-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. september 2016.
  03-10-2016 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Kollektiv Trafikplan 2017 – Endelig vedtagelse


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. september 2016 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 26. september 2016.

  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe og Lars Boje Mathiesen kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Efter gennemført offentlig høring tidligere på året er der udarbejdet et justeret forslag til kollektiv trafikplan. Planen skal gennemføres i 2017, hvor letbanen kommer i drift og bustrafikken derfor skal tilpasses.

  Resumé Når Aarhus Letbane begynder at køre i 2017 åbnes 17 nye standsningssteder. Letbanen vil køre med 8 afgange i timen på den strækning i Aarhus, hvor der er flest pendlere og andre rejsende. Der sker dermed et betydeligt kapacitets- og kvalitetsmæssigt løft af den kollektive trafik.

  Letbanens idriftsættelse nødvendiggør tilpasninger af det nuværende busnet. Dels fordi letbanen vil dække samme områder som noget af den eksisterende bustrafik. Og dels fordi besparelsen ved reduktioner i bustrafikken udgør en væsentlig del af finansieringen af letbanens drift.

  Midttrafik har i samarbejde med Teknik og Miljø og med Region Midtjylland udarbejdet forslaget til en kollektiv trafikplan. Der foreslås reduktioner i bybusdriften både parallelt med letbanens forløb og i andre områder af kommunen, hvor der vurderes at være en vis overkapacitet i den nuværende busbetjening.

  I forhold til standsningssteder på letbanen forudsættes i Aarhus Kommune en nedlæggelse af standsningsstedet ved Egelund, mens der opretholdes standsning ved Kongsvang og Vilhelmsborg. Det anbefales, at Aarhus Kommune støtter, at der fremadrettet undersøges muligheder for at nedsætte køretiden på banen mellem Odder og Aarhus til eventuel senere beslutning.

  Midttrafik har primo 2016 gennemført en offentlig høring af det samlede trafikplanforslag for Aarhus. Der indkom cirka 1000 høringssvar. På baggrund af resultatet af den offentlige høring er forslag til kollektiv trafikplan 2017 blevet justeret på en række punkter.

  Byrådet skal nu træffe endelig beslutning om Kollektiv Trafikplan 2017 for så vidt angår den kommunalt finansierede del af kørslen. Trafikplanen skal for bussernes vedkommende træde i kraft efter sommerferien i august 2017. Letbanen forventes sat i drift i etaper i perioden fra maj til udgangen af 2017.

  Trafikplanen indebærer en årlig reduktion af bybustrafikken på godt 68.000 køreplantimer, hvilket svarer til cirka 12% af den samlede bybustrafik. Reduktionerne i trafikplanforslaget lever op til forudsætningerne i Forlig om Budget 2016.

  Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje har for nylig aftalt en ændret kontrakt for den ikke-udbudte bybuskørsel, som betyder lavere timepriser. Kontraktændringen forventes netto at billiggøre kommunens betaling for bybusdriften med op til 8 mio. kr. årligt. Teknik og Miljø foreslår, at dette provenu anvendes til forbedringer med i alt omkring 10.000 køreplantimer i forhold til trafikplanforslaget primært af linjerne 11, 18 og 24 samt forbedringer af kapacitet på A-buslinjer.

  Den omlagte bustrafik fordrer nogle ændringer af fysiske anlæg. Endvidere skal der afsættes midler til markedsføring af letbanen og information om den kollektive trafikplan. Den økonomiske ramme til disse poster på i alt 8 mio. kr. finansieres af Reserven til Udvikling af Kollektiv Trafik.

  Indstilling At 1) Trafikplanens forslag til fremtidigt serviceniveau for den kollektive trafik, herunder reduktioner og justeringer af nuværende bybusnet gennemføres i august 2017.

  At 2) I forhold til trafikplanforslaget øges kørselsomfanget dog primært på linjerne 11, 18 og 24 samt visse A-linjer, idet den øgede drift finansieres af besparelser ved ændring af buskontrakt.
  At 3) Der bevilges en økonomisk ramme til nødvendige anlægsomkostninger på 6 mio. kr. samt udgifter til markedsføring på 2 mio. kr. Rammen på i alt 8 mio. kr. finansieres af puljen til Udvikling af Kollektiv Trafik.

  Sagens forløb 18-08-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning
    Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  22-08-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. august 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 18. august 2016. 

  Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Jetten Jensen tog forbehold. I kommunikationen skal der også tages hensyn til borgere, der ikke er vant til at kommunikere digitalt.

  Rådmand Kristian Würtz og Camilla Fabricius deltog ikke i sagens behandling.
  31-08-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 31. august 2016.
  12-09-2016 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  26-09-2016 Teknisk Udvalg
  Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Gert Bjerregaard og Peter Hegner Bonfils tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Steen Stavnsbo var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 26. september 2016.
  28-09-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. september 2016 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 26. september 2016.

  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe og Lars Boje Mathiesen kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Forslag fra SF: Landsbypolitik i Aarhus Kommune


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. september 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. september 2016.
  Beslutningsforslag fra SF om Landbypolitik for Aarhus Kommune

  Landsbyerne udgør et værdifuldt fællesskab for mange borgere i Aarhus Kommune. Mange nyder de kvaliteter som landsbyerne byder på.

  Landsbyerne er præget af fællesskab. Man har tæt kontakt, og en dagligdag hvor de fleste kender hinanden, og hvor man både bakker op om de fælles fremadrettede initiativer og i modvind, når der er planer som vil ramme landsbyerne.

  Landsbyerne er derfor et godt eksempel på, hvordan man selv i en globaliseret, digitaliseret og fragmenteret verden stadig kan have sammenhængskraft og fællesskab.

  Men landsbyerne er under pres. Uanset de mange kvaliteter som landsbyerne byder på, presses de generelt af fokus på stordriftsfordele, herunder lukning af små institutioner. Hertil kommer ændrede indkøbsmønstre, hvor der handles ind i store indkøbscentre.

  Det er SF’s mål, at borgerne sammen med kommunale medarbejdere får beskrevet de enkelte landsbyers kvaliteter, mål og visioner. Samt at der ses på hvilke overordnede tiltag, der kan sættes i værk for at understøtte landsbyerne.

  Forslag: Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø leder arbejdet med at udarbejde en landsbypolitik for Aarhus Kommune, der bl.a. indeholder følgende temaer.
  - En overordnet målsætning og vision for landsbyerne.
  - De enkelte landsbyers kvaliteter, mål og visioner. Herunder identitet, rekreative arealer, naturværdier, kulturliv, offentlig service og velfærdstilbud.
  - Overordnede tiltag, der kan sættes i værk for at understøtte landsbyernes fremtid og deres mål og visioner.
  - Overvejelser om at give Fællesrådene råderet og kompetence over en del af de kommunale budgetter.

  Stillet af Jan Ravn Christensen, medlem af Teknisk Udvalg for SF, jrc@byr.aarhus.dk

  Sagens forløb 22-01-2014 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. januar 2014 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  31-08-2016 Teknik og Miljø
  Forslaget om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune har på forskellig vis været vurderet og drøftet i forbindelse med blandt andet forslaget til Planstrategi 2015 og udarbejdelsen af Medborgerskabspolitikken.

  Teknik og Miljø vurderer, at der – med afsæt i forslaget til Planstrategi 2015 og Medborgerskabspolitikken – løbende bør være fokus på at udvikle de mindre bysamfund til fortsat at være attraktive og selvbærende inden for en bred vifte af forskellige emner.

  Teknik og Miljø anbefaler derfor, at kommunen generelt understøtter tiltag og aktiviteter, der kan forbedre sammenhængskraft og fællesskab i de mindre bysamfund, da disse udgør en vigtig del af kommunen.

  Der kan imidlertid ikke konstateres at være efterspørgsel efter eller behov for en decideret landsbypolitik. Teknik og Miljø anbefaler således, at der ikke udarbejdes en landsbypolitik for Aarhus Kommune.
  15-09-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 31. august 2016
  19-09-2016 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af den 31. august 2016, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Thomas Medom henholder sig til det oprindelige forslag.

  Rådmand Bünyamin Simsek tager forbehold.

  28-09-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. september 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. september 2016.

  Bilag

  Forslag fra S om udlån af kommunens kunst


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. september 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. september 2016.
  Forslag til behandling i Aarhus byråd.    

  Aarhus Kommune indkøber hvert år kunst fra fortrinsvist lokale kunstnere, hvilket Socialdemokraterne finder er vigtigt.    

  Den indkøbte kunst kan lånes internt i Aarhus Kommune til udsmykning og bliver på denne måde set og anvendt. Dog har såvel en forespørgsel fra Venstre sidste år og en artikelserie i Aarhus Stiftstidende i år påpeget, at en del af den indkøbte kunst ender i arkiv eller skrammelplads. Der er således tydeligvis en del mere kunst i venteposition end nødvendigt.   Socialdemokraterne forslår, med forbillede i Statens Kunstfond udlåningsmodel, at Aarhus byråd giver institutioner og andre steder med offentlig adgang ret til at låne overskydende værker i Aarhus Kommunes kunstsamling.

  Socialdemokraterne foreslår, at kommunen skaber en simpel og let administrerbar model, hvor værkerne kan lånes i enten to eller tre år ad gangen.  

  Forslag, Aarhus Byråd beslutter at:  
  -         Aarhus Kommune åbner for at værker, der har stået på lager i mere end 6 måneder, ikke længere er forbeholdt internt brug i Aarhus Kommune, men også institutioner, beboerhuse og lignende steder med offentlig gratis adgang skal kunne ansøge om at låne et værk.  
  -         Kultur og borgerservice præsenterer inden sommerferien byrådet for en model for den konkrete udlåning. Modellen skal være simpel og kunne i værksættes umiddelbart efter byrådets endelige beslutning.    
  -         Kultur og borgerservice har i forvejen en liste over erhvervede og både udlånte og arkiverede værker.  Denne liste gøres digital tilgængelig og forsynes med billeder af værket i.f.m. ansøgningsmodellen. Værkerne købt efter 1. januar 2016 forsynes af kommunens billedkunstudvalg med et par linjer med begrundelsen for indkøbet og evt. tanker vedr. ophængning.  
  -         Billedkunstudvalget står i en prøveperiode i begrænset omfang til rådighed for kunstfaglig vejledning i.f.m ophængning/placeret af værket.  
  -         Muligheden for udlån af kunst skal fremgå synligt af Kultur og Borgerservices eksterne hjemmeside.    

  På vegne af Socialdemokratiet  
  Esben Kullberg & Aage Rais-Nordentoft

  Sagens forløb 30-03-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 30. marts 2016
  13-04-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. april 2016 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  31-08-2016 Flere afdelinger
  På byrådsmødet d. 13. april 2016 fremsatte Socialdemokraterne forslag om en udvidelse af mulighederne for kunstudlån. Forslaget blev fremsendt til Kultur og Borgerservice (MKB) og Teknik og Miljø (MTM) til udtalelse. Kultur og Borgerservice har i samarbejde med Teknik og miljø besvaret de stillede spørgsmål.
  08-09-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesteren Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs og Kultur og Borgerservices udtalelse af 31. august 2016.
  12-09-2016 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af den 31. august 2016, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.
  28-09-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. september 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. september 2016.

  Bilag

  Status Aarhus Kommunes Handicappolitik 2015


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. september 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. september 2016.

  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  Resumé Dette er den anden statusredegørelse vedrørende Aarhus Kommunes Handicappolitik for perioden 2014-2017. Statusredegørelsen dækker primært afrapportering af indsatser, der er igangsat i 2015. Som bilag er vedlagt den årlige handleplan for tilgængelighed.

  Formålet med status redegørelsen er at give byrådet en afrapportering af indsatser inden for Handicappolitikkens fire fokusområder. (Deltagelse i samfundslivet – tilgængelighed, Sundhed og trivsel, Uddannelse og arbejde, Kultur og fritid). Det skal understreges, at der ikke hermed gives et fuldstændigt overblik over samtlige kommunale indsatser rettet mod borgere med handicap. Et sådant overblik vil fremgå af Årsberetningen 2015, virksomhedsplaner mm.

  Den overordnede konklusion er, at vi har arbejdet med mange initiativer/indsatser inden for de fire fokus områder, men at der er områder, som med fordel kan forstærkes.

  Statusredegørelsen er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgmesterens Afdeling og magistratsafdelingerne.

  Statusredegørelsen har været drøftet på møde i Handicap-rådet d.18.08.2016 og den 07.09.2016. Handicaprådet formulerede en række fokuspunkter for det fremtidige arbejde med handicappolitikken.

  Der er enighed fra Handicaprådets- og magistratsafdelingernes side om, at dette er den sidste statusredegørelse. I stedet ønsker man at anvende ressourcerne på skabelsen af en ny Handicappolitik. Ønske til den nye Handicappolitik er, at der opsættes flere målbare effektmål der vil gøre opfølgning og afrapportering nemmere og synlig.

  Indstilling At 1)    Aarhus Byråd tager vedlagte Status på Aarhus Kommunes Handicappolitik - Aarhus for alle til efterretning.

  At 2)    Aarhus Byråd tager til efterretning, at dette er den sidste statusredegørelse af Handicappolitikken 2013-2017 og at ressourcerne i stedet anvendes til tilrettelæggelse af processen omkring tilblivelsen af en ny Handicappolitik.

  Sagens forløb 19-09-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. september 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af den 8. september 2016.
  28-09-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. september 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. september 2016.

  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  Bilag

  Garanti for lån til driftsrelaterede anlæg ved letbanen


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. september 2016.
  Bemyndigelse til forøget garantistillelse ved låntagning i forbindelse med driftsrelaterede anlægsinvesteringer ved Aarhus Letbane.

  Resumé Som led i anlæggelsen af Aarhus Letbane skal der både investeres i selve banen og i såkaldte driftsrelaterede anlæg. Disse udgøres blandt andet af køb af tog, kontrol- og værkstedscenter og byggelånsrenter.

  Det har vist sig muligt at lånefinansiere en større del af implementeringsudgifterne, og der er truffet beslutning om indkøb af flere tog end oprindeligt forudsat. Dette medfører behov for forøgelse af lånerammen.

  I forbindelse med indstillingen om Aarhus Kommunes høringssvar til ændringsloven vedrørende Aarhus Letbane (byrådsindstilling vedtaget den 24/9-2014) blev Byrådet orienteret om, at der forventedes driftsrelaterede anlægsinvesteringer for 1,44 mia. kr. Med nærværende indstilling søges denne ramme hævet til 1,95 mia. kr.

  Det forøgede lånebehov kan fortsat rummes inden for det eksisterende driftsbudget til letbanen. Og der er således ikke behov for tilførsel af flere midler til letbaneprojektet. Tværtimod giver den forøgede lånemulighed et mindre pres på kommunens reserver til idriftsættelsen af letbanen.

  Aarhus Kommune og Region Midtjylland garanterer hver for 50% af det samlede lån.

  Indstilling At) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til for Aarhus Kommune at stille en 50 pct. garanti for driftsrelaterede anlægslån på op til 1,95 mia. kr., forudsat at Region Midtjylland stiller med en tilsvarende garanti.

  Sagens forløb 08-09-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  12-09-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. september 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af den 1. september 2016.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.
  28-09-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. september 2016.

  Bilag

  Kommunal garanti til renovering af pilotblokke i Gellerup og Toveshøj


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. september 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. september 2016.

  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.
  Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden til gennemførelse af renoveringsarbejder i Brabrand Boligforenings afdeling 4 og 5.

  Resumé Afdeling 4 og 5 i Brabrand Boligforening, Gellerup og Toveshøj, har fået forhåndstilsagn fra Landsbyggefonden om støtte på ca. 90 mio. kr. i henhold til almenboliglovens § 91 til gennemførelse af renoveringsarbejder i 3 udvalgte pilotblokke.

  Som følge af den nuværende belåning af afdelingerne forudsætter Landsbyggefondens støtte en kommunal garantistillelse på det fulde lånebeløb.

  Endvidere optages ustøttede lån på ca. 52 mio. kr., hvor der ligeledes kræves kommunal garantistillelse på det fulde lånebeløb.

  En forudsætning for garantistillelsen er, at Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune opnår enighed om den konkrete udformning af facadeprojektet.

  Indstilling At 1)    byrådet vedtager at yde kommunal garanti på 100 % af det støttede lån på ca. 90 mio. kr. Landsbyggefonden regaranterer 50 % af garantien.

  At 2)    byrådet vedtager af yde kommunal garanti på 100 % af det ustøttede lån på 52 mio. kr.

  At 3)    byrådet giver Teknik og Miljø bemyndigelse til at regulere den endelige anskaffelsessum og medfølgende garantier på op til 20 % som følge af fx indekseringer og mindre projekttilpasninger.

  At 4)    byrådet giver Teknik og Miljø bemyndigelse til at godkende facadeprojektet for pilotblokkene.

  Sagens forløb 14-09-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-09-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. september 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af den 9. september.
  28-09-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. september 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. september 2016.

  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  Bilag

  Åstedsforretning - tunnel og stianlæg i Skødstrup


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. september 2016.
  Åstedsforretning med henblik på ekspropriation af areal til tunnel og stianlæg ved Grenåbanen i Skødstrup.

  Resumé I lokalplan nr. 98 er et delområde, som er planlagt til offentlige formål som bypark og lignende rekreative funktioner, privatejet. Gennem området er der i lokalplanen udlagt en sti og en stibro over Grenåbanen.

  I lokalplan nr.  908, ”Boligområde ved Løgten Østervej i Skødstrup”, er der redegjort for, at ” … Grenåbanen udgør en fysisk barriere mellem lokalplanområdet og byen med indkøbsmuligheder, skole osv. Derfor etableres der i forbindelse med lokalplanens realisering en bro for bløde trafikanter, fra områdets hovedsti over banen og frem til en ny stiforbindelse til Grenåvej. Denne stiforbindelse er sikret gennem lokalplan 98, og vil ligeledes være til gavn i forbindelse med en kommende byudvikling nord for lokalplanområdet”.

  En af forudsætningerne for at projektet kan realiseres er, at arealet til stien på en del af matr.nr. 4b Skødstrup By, Skødstrup, erhverves.

  Det er ikke lykkedes Teknik og Miljø at erhverve det nødvendige areal via en frivillig aftale med grundejerne. Derfor indstilles det, at Teknik og Miljø bemyndiges til at afholde åstedsforretning med henblik på efterfølgende ekspropriation.

  Indstilling At 1)    Teknik og Miljø bemyndiges til at afholde åstedsforretning med henblik på senere ekspropriation af det nødvendige stiareal på i alt ca. 1.043 m² og midlertidig ekspropriation af et arbejdsareal på ca. 1.500 m2. Begge arealer af matr. nr. 4b Skødstrup By, Skødstrup.

  Sagens forløb 13-09-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-09-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. september 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af den 1. september 2016.
  28-09-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. september 2016.
  03-10-2016 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 985, Gl. Egå - Endelig


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. september 2016.
  Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 985, Bevarende lokalplan for Gl. Egå, Aarhus

  Resumé Lokalplanen gælder for største del af byzonelandsbyen Gl. Egå, beliggende i nordøstlige del af Aarhus. Landsbyen ligger som et fritliggende byområde på kanten af Egå Engdal, tæt på kysten med udsigt over Aarhus Bugt.

  Lokalplanen er en videreføring af den overordnede planlægnings beslutning om at fastholde Gl. Egå som et permanent fritliggende byområde placeret i landskabet.

  Formålet med lokalplanen er derudover, at landsbyens kulturhistoriske værdier bevares.

  Der er tale om en sammenfattende lokalplanlægning, der muliggør overførsel af flere restarealer i lokalplanområdet fra landzone til byzone samt byudvikling i form af enkelte udstykninger. Der er dog ikke tale om en egentlig byudvikling, hvor der kan ske byvækst af større betydning.

  De områder af landsbyen, som ikke er med i nærværende lokalplan, er områder omfattet af eksisterende lokalplaner udarbejdet i nyere tid – i tidsrummet mellem 2004-2009. Dette gælder lokalplan nr. 708, 787, 801 og 861. Der er ingen planmæssig begrundelse for at aflyse disse eksisterende lokalplaner.

  Nærværende lokalplan erstatter lokalplan nr. 337. Den overfører relevante bestemmelser fra den eksisterende lokalplan og tilfører nye bestemmelser, der har betydning som fremtidig administrationsgrundlag for lokalplanområdet.

  Lokalplanområdet er ca. 42,5 ha stort og er ved planens udarbejdelse privat og offentligt ejet. Lokalplanområdet ligger i dag både i by– og landzone.

  Planen indeholder en justering af kommuneplanens rammer, så de er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Derudover indeholder kommuneplantillægget en revideret SAVE-registrering.

  I høringsperioden er der til forslaget indkommet 37 bemærkninger fra borgere i byen, interessegrupper, foreninger, Aarhus Stift samt to projektforslag fremsendt af et arkitektfirma på vegne af to private lodsejere.

  Høringssvarene har givet anledning til, at Teknik og Miljø foreslår konkrete rettelser i lokalplanen omhandlende carporte, virksomhedsstøj samt solceller på ikke-bevaringsværdige bygninger.

  Indstilling At 1)    Forslag til Lokalplan nr. 985, Bevarende lokalplan for Gl. Egå, Aarhus vedtages endelig med de rettelser der fremgår af afsnit 5.6 og bilag 39,

  at 2)    forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt, og

  at 3)    de indkomne bemærkninger og forslag besvares som anført i afsnit 5.5.

  Sagens forløb 06-09-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  12-09-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. september 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af den 30. august 2016.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.
  28-09-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. september 2016.
  03-10-2016 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1039, Boligbyggeri i Valdemarsgade - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. september 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. september 2016.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1039, Boligbyggeri i Valdemarsgade, Aarhus Midtby.

  Resumé Lokalplanen omfatter Aarhus Kommunes fraflyttede kontorejendom i Valdemarsgade og grunden rundt om. Aarhus Kommune har efter en udbudsrunde indgået aftale med bygherren om salg af byggeret.

  Lokalplanen udlægger området til boligformål og gør det muligt at opføre en ny bebyggelse i op til 6 etager med et samlet etageareal på 13.000 m². Bebyggelsen er tilpasset det meget skrånende terræn og består af to øst-vestgående boligblokke med varierende etageantal. Imellem de to blokke er et grønt opholdsareal med en offentlig sti igennem. Stien erstatter den nuværende meget stejle sti.

  Bilparkering er både på terræn ved Valdemarsgade og i parkeringskælder med indkørsel fra Lønvejen. Cykelparkering er placeret tæt ved opgangene samt i kælder.

  Indstilling At 1)    forslag til Lokalplan nr. 1039, Boligbyggeri i Valdemarsgade, Aarhus Midtby, godkendes til offentlig fremlæggelse.

  At 2)    forslag til Tillæg nr. 93 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune godkendes til offentlig fremlæggelse.

  Sagens forløb 13-09-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-09-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. september 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af den 2. september 2016.
  28-09-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. september 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. september 2016.

  Bilag

  Lokalplan 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. september 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. september 2016.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen, Aarhus Midtby samt forslag til Tillæg nr. 90 til Kommuneplan 2013.

  Resumé Lokalplanen omfatter et byggeri ved den gamle godsbanegård, på hjørnet af Carl Blochs Gade og Skovgaardsgade. Området er på ca. 7.400 m². Lidt mindre end halvdelen er privat ejet og resten ejer Aarhus Kommune.

  Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem.

  Der er en bevaringsværdig bygning, det tidligere Æggepakkeri på området. Bygningen bevares og indgår som en del af den fremtidige bebyggelse. De karakteristiske allétræer langs Carl Blochs Gade bevares også.

  Planen indeholder bebyggelse til primært etageboligbebyggelse med varierede boligformer og –størrelser, lokaliseret i forskellige bygninger i bebyggelsen. I stueetagerne etableres fællesfaciliteter for beboerne, erhverv, værksteder, restauranter, caféer og andre publikumsorienterede funktioner.

  Højden varierer fra Æggepakkeriets 2 etager til et højhus på 13 etager. Lokalplanområdets bilparkering placeres i et fælles parkeringshus for en større del af godsbaneområdet.

  Der er afholdt en høring om at bygge høje huse på godsbaneområdet, herunder højhuset på 13 etager i lokalplanområdet. Teknik og Miljø foreslår, på baggrund af høringen, at muligheden for at bygge 13 etager fortsat er en del af lokalplanforslaget.

  Indstilling At 1)    forslag til Lokalplan nr. 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen godkendes til offentlig fremlæggelse.

  At 2)    forslag til Tillæg nr. 90 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune godkendes til offentlig fremlæggelse.

  At 3)    bemærkninger indkommet i forbindelse med høring om ændring af kommuneplanen besvares som det fremgår af punkt 5.

  Sagens forløb 12-09-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-09-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. september 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af den 30. august 2016.
  28-09-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. september 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. september 2016.

  Bilag

  Byggemodning og relokalisering i Sydhavnskvarteret


  Beslutning Fremsendes til Socialudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. september 2016.

  Resumé Som første skridt i udviklingen af Sydhavnen har Aarhus Kommune solgt byggefelt 10 i Sydhavnskvarteret til Danske Bank.

  Forud for realisering af byggeriet skal der udføres kommunale byggemodningsarbejder, der medfører et behov for relokalisering af de kommunale tilbud i området. Det drejer sig bl.a. om kontakthuset, metadonudlevering og det grønlandske værested.

  I forbindelse med udviklingen i området har Aarhus Kommune i samarbejde med Kulbroens venner gjort sig over-vejelser om, hvordan det kulturhistorisk vigtige Kulkranspor kan fungere som gangbroforbindelse over Spanien til Aarhus H og som et rekreativt område i stil med High Line i New York og Promenade Plantée i Paris.

  Indstillingen danner grundlaget for at kunne gennemføre byggemodningsarbejder, relokalisering af de kommunale tilbud i området samt en idekonkurrence til brug for en fondsansøgning til realisering af et projekt for Kulkranssporet.

  Indstillingens samlede udgifter er på 32,460 mio. kr., der finansieres via salgsindtægter.

  Indstilling At 1)    Oplægget til relokalisering af kommunale tilbud i Sydhavnskvarteret godkendes.

  At 2)    Til relokaliseringen af kommunale tilbud gives der anlægsbevilling på 7,349 mio. kr. (løbende priser) med tilhørende rådighedsbeløb på 7,219 mio. kr. til Børn og Unge.

  At 3)    Til relokaliseringen af de sociale kommunale tilbud gives der samlede anlægsbevillinger på 10,894 mio. kr. (løbende priser) med tilhørende rådighedsbeløb på 10,774 mio. kr. inkl. 0,5 mio. kr. til rådgivning til Teknik og Miljø, der forestår relokaliseringen på vegne af Social forhold og Beskæftigelse. Flytningerne forudsættes at være udgiftsneutrale for Sociale forhold og Beskæftigelse.

  At 4)    Til den kommunale byggemodning af byggefelt 10 (Danske Banks grund) gives der en anlægsbevilling på 3,593 mio. kr. (løbende priser) med tilhørende rådighedsbeløb på 3,490 mio. kr.

  At 5)    Til kommunale udgifter i forbindelse med Kulkransporet gives der en anlægsbevilling på 11,207 mio. kr. (løbende priser) med tilhørende rådighedsbeløb på 10,977 mio. kr.

  Sagens forløb 14-09-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-09-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. september 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs og Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af den 5. september 2016.

  Jette Jensen tager forbehold med hensyn til placering af metadonudlevering.
  28-09-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Socialudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. september 2016.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Diagram over relokalisering i Sydhavnskvarteret samt beskrivelser af de omhandlede tilbud, 2016 06 22

  Bilag 2: Sumatravej - Herointilbud, metadonudlevering og kontorer i baghus, 2016 0120

  Bilag 3: Sumatravej, belysning udearealer, 20151123

  Bilag 4: Kalkværksvej 15_metadonudlevering og dagcenter midlertidig A3 1_500, 20160622

  Bilag 5: Det grønlandske værested, Kalkværksvej 2, 2015 1116

  Bilag 6: Skitseforslag opsamlingssted-Skovbørnehave Læs-søesgade skole-bygning3_16.03.2016

  Bilag 7: Daghjem og metadonudlevering udgave 4 20160115

  Bilag 8: Optioner for indgangsforhold og udeareal, Toldbodgade 5, 20160111

  Bilag 9: Alléskolen, Toldbodgade 5, 2016 0126

  Bilag 10: Sociallægen, Toldbodgade 5, 2016 0126

  Bilag 11: Studie fixerskure arealer 1_1000, 20150428

  Bilag 12a: Totaløkonomi relokalisering Sydhavnen og Økonomiske konsekvenser, 20160707

  Bilag 12b: Totaløkonomi relokalisering Sydhavnen og Økonomiske konsekvenser, 20160707

  Bilag 13: Kulbroen_fondsøgningsmatriale_20_06_2016

  Bilag 14: Bevillingsskema, T-16-000-004

  Bilag 15: Anlægsbevilling-16-(235-010, 235-011, 253-005, 212-013, 554-030)

  Notat, MSB, 27.09.2016

  Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. september 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. september 2016.
  Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

  Resumé Ankestyrelsen har undersøgt 13 kommuners praksis for at tilkende et såkaldt minifleksjob. Aarhus Kommune har deltaget i undersøgelsen med 10 sager ud af 130 sager. Aarhus Kommune er på linje med resultatet i undersøgelsen. Der er i forlængelse af undersøgelsen sket mindre administrative justeringer ved tilkendelsen af minifleksjob.

  Praksisundersøgelsen skal forelægges byrådet, og der orienteres nedenfor om undersøgelsen og de handlinger, forvaltningen har sat i værk på baggrund af undersøgelsen. 

  Indstilling At 1)    praksisundersøgelsens resultat tages til efterretning.
  At 2)    de handlinger, som forvaltningen har iværksat på grundlag af praksisundersøgelsen, tages til efterretning.

  Sagens forløb 06-09-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  12-09-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. september 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af den. 22. august 2016.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.
  28-09-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. september 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. september 2016.

  Bilag