Vælg

Referat Aarhus Byråd 30-01-2019

  Udmøntningsplan for Cykelhandlingsplan 2017


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
  Forslag til udmøntning af projekter under Cykelhandlingsplanen 2017

  Resumé
  Indstillingen indeholder udmøntningsplan for Cykel-handlingsplan 2017.
  Den vedlagte udmøntningsplan (bilag 1) indeholder for-slag til projekter, der anbefales realiseret indenfor den samlede afsatte ramme på 81,7 mio. kroner over de næste tre år i perioden 2019-2021.
  Der er lagt vægt på at realisere en række projekter, der har haft en stor bevågenhed blandt byens borgere, og som generelt vil forbedre cyklisternes vilkår. Herunder kan bl.a. nævnes:
  • Forbedrede cykelfaciliteter langs Nørregade og Nørre Allé
  • Forbedring af vedligeholdelsen i forhold til cykel-handlingsplanens hovedrutenet
  • Forbedrede cykelforbindelser til oplandsbyerne
  • Flere og bedre cykelparkeringspladser
  • Indsatser, der generelt forbedrer fremkomme­ligheden og sikkerheden for cyklister  

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Udmøntningsplan for Cykelhandlingsplanen vedtages som grundlag for disponering af de 81,7 mio. kr., der er afsat i henhold til budgetforligene 2013/2016, 2014/2017, 2016/2019 og 2018/2021.
  At 2) Af de 81,7 mio. kr. godkendes der tillægsbevillinger til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 9,2 mio. kr. til to supercykelsti-projekter som beskrevet i afsnit 7.

  Sagens forløb 03-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  07-01-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. januar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 18. december 2018.
  Rådmand Kristian Würtz, rådmand Rabih Azad-Ahmad, Camilla Fabricius og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  16-01-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 16. januar 2019.
  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
  06-02-2019 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat på besvarelse af udvalgets spørgsmål.
  18-02-2019 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  20-02-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 20. februar 2019.
  27-02-2019 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Heidi Bank kunne tiltræde indstillingen med forbehold for udmøntningsplanens punkt 1.9 om kørsel på cykel i gågaderne og sløjfning af parkeringspladser langs med Sønder Allé, der i dag bruges til vareindlevering for de erhvervsdrivende i området. Venstre havde hellere set midlerne herfra flyttet til en cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg.
  Keld Hvalsø Nedergaard og Liv Gro Jensen tog forbehold.
  Almaz Mengesha kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Ango Winther og Jan Ravn Christensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. februar 2019.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde ændringen i Sønder Allé.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med forbehold for udmøntningsplanens punkt 1.9 om kørsel på cykel i gågaderne og sløjfning af parkeringspladser langs med Sønder Allé, der i dag bruges til vareindlevering for de erhvervsdrivende i området. Venstre havde hellere set midlerne herfra flyttet til en cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg.


  Bilag

  Etageboligbebyggelse, Langelandsgade 106


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 19. december 2018.
   
  Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes, Dansk Folkepartis, Alternativets og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Ansøgning om at opføre etageboligbebyggelse på Langelandsgade 106, Aarhus C og som afledt konsekvens tilladelse til at nedrive en villa med bevaringsværdi på 4.  

  Resumé Der er søgt om tilladelse til at opføre etageboligbebyggelse i 6 etager på ejendommen Langelandsgade 106. 

  Ejendommen er i dag bebygget med en villa med en bevaringsværdi på 4.  

  En partshøring har resulteret i en række indsigelser. I indsigelserne peges især på områdets udpegning som kulturmiljø, skyggegener, indbliksgener og værdiforringelse. 

  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelse om anvendelse, men fraviger bestemmelsen om etageantal og husdybde.

  Indstilling At 1) Byrådet godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de fornødne tilladelser.  

  At 2) Byrådet godkender nedrivning af eksisterende villa med bevaringsværdi 4, idet dette er en forudsætning for projektets gennemførelse.

  Sagens forløb 01-11-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  05-11-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 5. november 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 23. oktober 2018.

  Rådmand Jette Skive og Keld Hvalsø tog forbehold.

  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad, Camilla Fabricius og Marc Perera Christensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  14-11-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 14. november 2018.
  26-11-2018 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  05-12-2018 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  19-12-2018 Teknisk Udvalg
  Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Ango Winther, Heidi Bank og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at man anbefaler, at etageantallet reduceres med én etage for hver bygningskrop.
   
  Keld Hvalsø kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Louise Lindskrog og Liv Gro Jensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 19. december 2018.

  16-01-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 16. januar 2019.
  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 19. december 2018.
   
  Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes, Dansk Folkepartis, Alternativets og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Oversigtskort

  Bilag 2: Skitseprojekt

  Bilag 3: Skyggediagrammer

  Bilag 4: Indsigelser

  Bilag 5: Kommentarer til indsigelserne

  Bilag 6: Dataark

  Bilag 7: Udtalelse Lokalt Kulturmiljøråd

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 21.11.2018

  Foretræde ejere og beboere i Officerskvarteret

  Foretræde Midtbyens Fællesråd

  Foretræde JJ Ejendomme

  Foretræde Novus Tegnestue ApS

  Foretræde Anders Schou-Hedegaard

  Foretræde Anders Schou-Hedegaard 2

  Notat MTM 30.11.2018 (tilføjet 04.12.2018)

  Notat MTM 12.12.2018 (tilføjet 14.12.2018)

  Supplerende bemærkninger Christian Stenbro Eriksen

  Meningstilkendegivelse Chr. Stenbro Eriksen, overvejelser om retslige skridt.

  Spørgsmål og ændringsforslag fra Radikale Venstre

  Notat MTM 28.01.2019 (eftersendt 29.01.2019)

  Meningstilkendegivelse, foreningen Officerskvarteret (modtaget 28.01.2019)

  Bilag til meningstilkendegivelse

  Skoletilbuddet i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 19. december 2018.
  Forslag til proces for politiske drøftelser af skoletilbuddet til børn og unge med bopæl i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven med henblik på politisk stillingtagen til det på både kort og længere sigt.

  Resumé Regeringen har sammen med brede flertal i Folketinget peget på, at der er behov for at sætte massivt ind for at forebygge og nedbryde parallelsamfund. En række partier i Aarhus Byråd har på den baggrund den 19. juni 2018 indgået en aftale om de udsatte boligområder i Aarhus, som er vedtaget i byrådet den 12. september 2018.

  En del aftalen vedrører initiativer rettet mod børnene og de unge, som følger af gentænkningen af tilbuddene til børnene og de unge i Gellerup, Toveshøj og Ellekær. Det var aftalt, at den del af gentænk-processen, som vedrører strukturelle forhold omkring skoler, skulle have været en del af drøftelserne omkring budget 2019.

  Det foreslås derfor, at der igangsættes politiske drøftelser i forhold til afklaring af, hvilket skoletilbud der skal være på kort og længere sigt. Det foreslås, at de politiske drøftelser finder sted i første halvår af 2019.

  Indstilling Det indstilles:
  At 1)    der igangsættes politiske drøftelser af skoletilbuddet til børn og unge med bopæl i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven med henblik på en afklaring af, hvilket skoletilbud der skal være til børn og unge i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven på kort og længere sigt.

  At 2)    der i de politiske drøftelser indgår scenarier, som spænder fra, at de lokale skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven styrkes til, at børnene har deres skoletilbud uden for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.

  At 3)    de politiske drøftelser starter op i februar 2019 og foregår i løbet af foråret og sommeren 2019 i tæt koordination med udarbejdelsen af udviklingsplanerne for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.

  Sagens forløb 19-11-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. november 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 7. november 2018.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen tog forbehold i forhold til bilag 1.

  28-11-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. november 2018.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 4.

  19-12-2018 Børn og Unge-udvalget
  Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Mette Bjerre, Lone Norlander Smith, Heidi Bank og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Eva Borchorst Mejnertz var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  16-01-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 16. januar 2019.
  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 19. december 2018.

  Bilag

  Forslag fra S og SF om automatisk opskrivning i daginstitution via frikommuneordning


  Beslutning Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
  Daginstitutionerne spiller en central rolle for udsatte børn og børn af tosprogede forældres mulighed for, at opbygge gode sociale kompetencer, undgå social isolation og indgå som en integreret del af samfundet.

  Det er Socialdemokratiets og SF’s holdning, at vi som samfund skal forsøge at hjælpe de udsatte børn og unge så tidligt som muligt, blandt andet ved at give dem gode sprogkundskaber og styrke deres sociale færdigheder gennem vores daginstitutionstilbud. Hvis de mest udsatte børn ikke kommer i daginstitution risikerer vi, at børnene bliver socialt isolerede, klarer sig dårligt i uddannelsessystemet og i deres voksenliv.

  Forskningen på området har blandt andet fremhævet, at dagtilbud er centrale i forhold til den sociale og følelsesmæssige understøttelse af børnene og i at sikre en tryg og varm ramme for børnenes læring i bred forstand.

  Derfor foreslår Socialdemokratiet og SF, at alle aarhusianske børn automatisk skrives op til vuggestue eller dagpleje, hvis forældrene ikke selv har gjort det, når barnet fylder seks måneder. På den måde er vi med til at stille os på barnets side og hjælpe de udsatte forældre med at vælge daginstitutionens tilbud til. Forældrene skal aktivt vælge opskrivningen fra i de tilfælde, hvor man ikke ønsker tilbuddet, som vi kender det fra blandt andet tandplejen og sundhedsplejersken.

  Forslaget vil derudover skabe bedre forudsætninger for integration blandt de tosprogede børn, som i dag ikke bliver passet i en af kommunens daginstitutioner eller hos dagplejen. I disse tilfælde kan daginstitutionerne og dagplejen spille en vigtig rolle for barnets sproglige udvikling. Sprogvurderingerne af 3-årige børn med dansk som modersmål i Aarhus Kommune har de seneste år vist at cirka 7 % har haft behov for støtte i deres dansksproglige udvikling. Blandt de 3-årige børn med dansk som andetsprog er der eksempelvis fortsat ca. 98 %, der har behov for støtte til deres dansksproglige udvikling.

  I dag er det forældrene, der tager initiativ til at skrive deres børn op til daginstitution, hvilket typisk sker inden børnene er fyldt fire måneder. På landsplan er der ca. 11.600 etårige og toårige børn, som af forskellige årsager passes enten hjemme eller i private pasningsordninger, hvoraf en betydelig del af disse børn må betegnes som socialt udsatte.

  Yderligere: http://www.videnomlaesning.dk/media/2024/videnspublikation_boerns-tidlige-udvikling-og-laering.pdf

  Beslutningspunkt:
  • Aarhus Kommune skal via frikommuneordningen ansøger om dispensation til at børn skrives automatisk op til daginstitutioner.
  Stillet af:
  Camilla Fabricius (S)
  Peder Udengaard (S)
  Jan Ravn Christensen (SF)
  Thomas Medom (SF)


  Sagens forløb 30-08-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 30. august 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  14-12-2018 Børn og Unge
  Socialdemokratiet og SF’s byrådsgruppe har stillet forslag om, at alle aarhusianske børn automatisk skrives op til vuggestue eller dagpleje, hvis forældrene ikke selv gør det, når barnet fylder seks måneder.
   
  S og SF foreslår, at der søges om dispensation fra Dagtilbudsloven via Fri-kommuneordningen til at skrive børnene automatisk op.
   
  Børn og Unge har udarbejdet nærværende udtalelse, der forholder sig til forslaget.
   
  På baggrund af det netop vedtagne lovforslag L7 om "Obligatorisk lærings-tilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder" findes det ikke at være relevant for Aarhus Kommune at opstille krav om automatisk opskrivning til vuggestue og dagpleje.

  10-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 14. dec. 2018.  

  14-01-2019 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 14. december 2018, som Magistraten kan henholde sig til.
  Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Mette Skautrup tog forhold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
  06-02-2019 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget kunne ikke konkludere på sagen. Sagen blev derfor udsat til næste møde.
  27-02-2019 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Der var i udvalget enighed om, at man fremadrettet ønsker et stærkt fokus på alle udsatte børn og unge.
   
   

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 27. februar 2019.

  Bilag

  Forslag fra EL om parkeringsvagter


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
  Beslutning:
  Der ansættes yderligt 12 parkeringsvagter, til at sikre at der er den parkeringspolitik.

  Baggrund:
  Der er ikke kapacitet til at kontrollere parkering om aftenen i Aarhus. En del parkerende har det som en kalkuleret risiko at parkere i område med manglende kontrol. Vi ønsker når parkeringspolitikken bliver vedtaget, at der faktisk også er parkeringspladser til rådighed for beboerne i midtbyen, og som minimum at der betales for den nødvendige parkering for de bilister der kommer fra opland og andre kommuner.

  Sagens forløb 14-03-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 14. marts 2018.
  04-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 4. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 18. april 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Sagerne 8 og 12 blev behandlet sammen.
  21-12-2018 Teknik og Miljø
  Konklusion
  Enhedslisten har stillet forslag om at ansætte 12 cityassistenter i forbindelse med vedtagelsen af Parkeringspolitikken.
  Teknik og Miljø planlægger ikke umiddelbart at ændre de ressourcemæssige rammer for parkeringskontrollen, idet det lægges til grund, at implementering af parkeringspolitikken kan håndteres ved en ny arbejdsplan for de nuværende cityassistenter, så tilstedeværelsen i byen tilrettelægges i overensstemmelse med det større dækningsområde, som parkeringspolitikken medfører.
  Der vil i den forbindelse blive lagt vægt på, at cityassistenterne er mere tilstede i de områder af byen, hvor der opleves størst problemer med at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed. Områder uden større problemer besøges sjældent. Målrettede kontroller sker kun på baggrund af konkrete henvendelser – eksempelvis i villakvarterer.
  Teknik og Miljø vil gå i dialog med Politiet om, hvordan parkeringskontrollen bedst muligt lever op til det retlige ansvar i forhold til færdselslovens § 122 inden for de eksisterende ressourcemæssige rammer.
  Teknik og Miljø kan i forlængelse af ovenstående ikke anbefale, at byrådet vedtager Enhedslistens forslag om ansættelse af flere cityassistenter.

  17-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø`s udtalelse af 21. december 2018.

  21-01-2019 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 21. december 2018, som Magistraten kan henholde sig til.
  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø henholder sig til Enhedslistens oprindelige forslag.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
  18-03-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank, Sander Jensen og Almaz Mengesha kunne henholde sig til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 21. december 2018 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen kunne henholde sig til Enhedslistens oprindelige forslag uden dog at forholde sig til, om yderligere 12 cityassistenter er det korrekte antal.
   
  Keld Hvalsø kunne henholde sig til Enhedslistens oprindelige forslag.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 18. marts 2019.

  Bilag

  Forslag fra S om forskønnelse af Vestergade


  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
   
  Peder Udengaard var inhabil under sagens behandling.
  Forskønnelse af Vestergade med fokus på gå- og cykeltrafik

  Baggrund:

  Vestergade emmer af historie og fortællinger men samtidigt har gaden gennem de senere år været igennem en rivende udvikling. Nye restaurationer og butikker er kommet til. Der er et levende kulturliv med kunst, caféer, specialbutikker, genbrug, gallerier, spillesteder og institutioner. Samtidigt er det den foretrukne vej, når byens mange turister går gennem Aarhus for at besøge Den Gamle By. Fra strækningen mellem Grønnegade og Vesterport, møder man den over 100 år gamle Café Vestergade og Aarhus Kunstakademi og går man ned ad Vestergade kommer man forbi musikbutikker, gallerier og det populære Vesterlauget og det legendariske spillested V58. Gaden kan dog gøres endnu mere attraktiv for byens borgere, erhvervsdrivende og turister.

  Derfor foreslår Socialdemokratiet:

  At 1) Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder en plan for omdannelse af Vestergade fra Grønnegade til Vesterport med henblik på, at forskønne Vestergade i samarbejde med gadeforening, beboere og erhvervsdrivende.

  At 2) Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder et forslag til finansiering jf. intentionerne i Mobilitetsplanen.

  På vegne af Socialdemokratiet i Aarhus Byråd

  Peder Udengaard & Louise Lindskrog      

  Sagens forløb 20-06-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 20. juni 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  20-12-2018 Teknik og Miljø
  Nærværende notat rummer Teknik og Miljøs udtalelse til et forslag til byrådsbeslutning fra Socialdemokratiet om forskønnelse af Vestergade med fokus på gå- og cykeltrafik. Forslaget blev behandlet på byrådsmøde den 20. juni 2018 og blev sendt til behandling i Magistraten.
   
  Teknik og Miljø anbefaler, at der arbejdes videre med at etablere en sommergågade i Vestergade, i stil med det forsøg, der har været gennemført med succes i Graven denne sommer. Det er Teknik og Miljøs vurdering, at ønsket om forskønnelse og bedre forhold for både gå- og cykeltrafik bedst opfyldes med en sommergågade. Vestergadeforeningen – sammenslutningen af erhvervsdrivende i Vestergade – har allerede rettet henvendelse til Teknik og Miljø med ønske om etablering af sommergågade i 2019. Foreningen er blevet bedt om tage kontakt til fællesrådet med henblik på at undersøge, om der er opbakning fra foreninger og beboere til idéen.
   
  Det er Teknik og Miljøs vurdering, at en byrådsbeslutning om permanent forskønnelse af Vestergade bør afvente den kommende dialog med gadelaug, fællesråd og beboere i City og Ø-gaderne om trafikal fredeliggørelse i de to kvarterer. Herudover vil en permanent omdannelse af Vestergade medføre udgifter, som Teknik og Miljø ikke umiddelbart kan anvise finansiering til.

  10-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 20. december 2018.  

  14-01-2019 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 20. december 2018, som Magistraten kan henholde sig til.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
   
  Peder Udengaard var inhabil under sagens behandling.

  04-03-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Jan Ravn Christensen, Keld Hvalsø Nedergaard og Liv Gro Jensen kunne henholde sig til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 20. december 2018 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Heidi Bank kunne henholde sig til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 20. december 2018 med forbehold for projektets økonomi.
   
  Almaz Mengesha tog forbehold.
   
  Louise Lindskrog var delvist forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 20. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 4. marts 2019.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Peder Udengaard var inhabil under sagens behandling.
   

  Bilag

  Forslag fra SF om virksomhedsmodellen ROYE ikke længere anvendes i Aarhus Kommune


  Beslutning Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
   Byrådsforslag fra SF-Aarhus

  Virksomhedsmodellen har haft sin tid

  Beslutning: Virksomhedsmodellen ROYE anvendes ikke længere i Aarhus Kommune.

  New Public Management (NPM) har i årtier været den mest udbredte ledelses- og styringstilgang i den offentlige sektor. Via strategisk ledelse samt fokus på mål og rammestyring skulle NPM skabe en bedre og billigere offentlig sektor. Men NPM er stødt på udfordringer. Et væld af kritikere påpeget, at målet om en bedre offentlig sektor ikke er blevet indfriet. Tværtimod. Engelske undersøgelser har fx vist at borgerne har fået mindre for mere med NPM.   

  Tiden er løbet fra NPM og det ensidige fokus på synlige og målbare resultater. Det kalder på forandringer i måden vi driver kommune på.

  Siden 2007 har Aarhus anvendt virksomhedsmodellen ROYE (Ressourcer, Organisering, Ydelser og Effekt) som styringsredskab. ROYE er kraftigt inspireret af NPM, og modellen har derfor et for skrapt fokus på synlige og målbare effekter. Det skal vi gentænke. Kommunens kerneopgave er meget mere end målbare effekter. Vi skal skabe velfærd for aarhusianerne.

  Vores kerneopgave er at støtte, hjælpe og fremme at århusianerne lever et godt liv. Og det liv skabes i fællesskab. Velfærd handler om mennesker og deres liv. Ikke om hvor mange ydelser kommunen har leveret af den ene eller anden salgs til en række brugere. Om borgerne har et godt liv kan og skal ikke måles og vejes.

  Derfor skal vi have en helt anden styringstænkning. Hvor der er fokus på offentlig innovation, og hvor vi mobiliserer medarbejdernes og borgernes ressourcer i langt større omfang.

  Direktørgruppen har forsøgt at gentænke ROYE og øge fokus på effekten, men nogle gange er det bedre med en ny start. En afskaffelse af ROYE sender et tydeligt signal om at meget af det der ikke kan tælles tæller og og efterlader rum til andre styringstilgange.

  En partileder på Christiansborg sagde for nyligt “Mere ledelse. Mindre styring. Samarbejde med medarbejderne. Mindre proces. Bedre resultater. Større frihed og tillid til, at de ansatte selv kan indfri dem.” En afskaffelse af ROYE bør ikke føre til nu store og tidskrævende processer om hvad der kan sættes i stedet for, men i stedet til overvejelser og beslutninger om hvor der kan skæres ned på målinger, målsætninger, detailstyring og overdreven styring af medarbejdernes tid.

  Stillet af Jan Ravn Christensen, Mette Bjerre og Thomas Medom (Ordfører på sagen)  

  Sagens forløb 06-06-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 6. juni 2018.
  20-06-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. august 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  17-01-2019 Borgmesterens Afdeling
  Konklusion
  Borgmesterens Afdeling anbefaler, at virksomhedsmodellen ROYE ikke længere anvendes, men erstattes af en ny forståelsesramme, som udvikles i den kommende tid med ligeværdig deltagelse af mange forskellige fagligheder.
  Virksomhedsmodellen har hidtil været et af redskaberne i den kommunale ’værktøjskasse’. Den har været med til at give et fælles sprog og en fælles struktur på overvejelser om udvikling af den kommunale praksis. Den sætter fokus på, at målet med kommunens aktiviteter er at opnå effekt/værdi for borgerne. Virksomhedsmodellen (eller ROYE-modellen) er dog samtidig af mange – med rette eller urette – blevet forbundet med NPM og mål- og kontrol-tyranni. Nogle oplever, at modellen har understøttet en kultur, hvor ”nogle” måler og kontrollerer andre, og i mindre grad har været oplevet som en relevant forståelsesramme for den enkelte decentrale institutionsleders eller medarbejderes daglige arbejde med at sikre effekt for og med borgeren.
  Arbejdet med fælles Aarhusmål, Kommune Forfra, Leder- og medarbejderroller mv. har givet nye dimensioner i beskrivelsen af, hvordan vi i fællesskab skal arbejde med værdi for og med borgerne i Aarhus Kommune. Det har samtidig tydeliggjort behovet for at skabe værdi for borgerne og samfundet på helt nye måder gennem innovation og samskabelse.
  Senest har Ledelseskommissionens arbejde sat fokus på ledelsen af udviklingen af kerneopgaverne, og herunder at skabe resultater gennem dialog med medarbejderne og mere fokus på borgernes oplevelser og ønsker. Evidens og data om effekten af kerneopgaven skal give fokus på resultater fremfor proces- og dokumentationskrav. Der skal i højere grad fokuseres på at understøtte det enkelte hjemmeplejeteam eller den enkelte lærer i at skabe værdi for og med borgeren, og i mindre grad på hvordan værdien kan dokumenteres og målopfyldelsen kontrolleres.
  Det vurderes, at der er brug for at signalere et tydeligt skift. Det foreslås derfor at, virksomhedsmodellen i den hidtidige form ikke videreføres.
  I stedet foreslås det at reformulere elementerne fra modellen til at danne en ny fælles forståelsesramme – et fælles sprog – der tager højde for ovenstående. Det væsentlige er at have en ramme for at drøfte, hvordan ledere og medarbejdere i Aarhus Kommune skaber værdi sammen med og for borgerne.  Rammen bør både understøtte den enkelte medarbejders arbejde tæt på borgeren, samarbejdet på tværs mellem forskellige fagligheder og det tværgående samarbejde. Det gælder uanset valg af ramme, at det er spørgsmål, der løbende bør overvejes som led i udviklingen af Aarhus Kommune. Arbejdet med at sikre en ny fælles forståelsesramme bør forankres bredt i organisationen, og med ligeværdig deltagelse af mange forskellige fagligheder.
  Direktørgruppen har tilrettelagt en konference med temaet ”Værdi for – og med – borgerne” i foråret 2019. Efterfølgende forventes Borgmesterens Afdeling i tæt samarbejde med Direktørgruppen at fremsende en indstilling til Byrådet om det videre arbejde med at udvikle ledelse og styring i Aarhus Kommune – med det mål at sikre fokus på at skabe værdi for borgerne og samfundet.

  21-01-2019 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings udtalelse af 17. januar 2019, som Magistraten kan henholde sig til.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
  27-02-2019 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde beslutningsforslaget i overensstemmelse med Magistratens anbefaling, som henholder sig til udtalelsen fra Borgmesterens Afdeling.
  Økonomiudvalget ønsker at blive inddraget i det kommende arbejde med udviklingen af den nye forståelsesramme.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 27. februar 2019.

  Bilag

  Forslag fra Børne- og ungebyrådet om en grønnere fremtid


  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
   
  Magistratsafdelingen for Børn og Unge inviteres med til sagens behandling i Teknisk Udvalg.
  Tre initiativer der på sigt skal gøre Aarhus til en grønnere og mere miljø- og klimavenlig by.

  1. Resume
  Vi har pligt til at passe på vores klode. I Aarhus skal vi turde gå forrest, bryde gamle handlemøstre og tænkte nyskabende og anderledes i kampen om at passe bedre på miljøet. Vi er allerede dygtige til vedvarende energi i Danmark. Det betyder dog ikke, at vi skal stoppe med at være ambitiøse på klima­ og miljøområdet.

  Derfor fremsender Børne- og Ungebyrådet i Aarhus nu forslaget 'For en grønnere fremtid', der skal imødekomme nogle af de udfordringer og problematikker, vi står over for i forhold til klima og miljø, sundhed, dyrevelfærd og globale ressourcer- med målet om at skabe et endnu grønnere Aarhus. For der kommer et tidspunkt i enhver generation, hvor vi er nødt til at handle. Den tid er nu.

  2. Beslutningspunkter
  Det forslås:
  1. At Aarhus kommune fremadrettet skal investere i at købe elbiler frem for konventionelle biler, når de nuværende kommunale biler skal udskiftes
  2. Kødfrie dage, som en fast del af madordningen i dagpleje, vuggestuer, børnehaver og på sigt skoler og gymnasierne
  3. Større fokus på anvendelse af kommunens skraldespande


  Sagens forløb 20-06-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. august 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  19-12-2018 Flere afdelinger
  Børne- og Ungebyrådet har fremsendt forslaget "For en grønnere fremtid", der indeholder nogle gode forslag og initiativer, som kan være med til at gøre Aarhus til en grønnere og mere miljø- og klimavenlig by.
   
  Aarhus Kommune har stor fokus på klimaindsatsen og den grønne dagsorden. Med Klimaplan 2016-2020 har byrådet sat retningen for de områder, hvor der i de kommende år skal gøres en særlig indsats for at fremme den grønne omstilling af Aarhus.
   
  Teknik og Miljø og Børn og Unge bakker op om Børne- og Ungebyrådets mål om, at Aarhus på en række områder skal turde gå forrest, være nyskabende og sætte ambitiøse mål på klimaområdet. Det gør vi allerede.
   
  Som eksempel kan nævnes et samarbejde mellem Aarhus Kommune og de store energiselskaber om strategisk energiplanlægning samt et samarbejde med A.P. Møller Holding om geotermisk fjernvarme. Aarhus Kommune er med helt i front på den grønne dagsorden, hvilket de mange henvendelser og besøg fra danske og udenlandske aktører også vidner om.
   
  I forhold til forslaget om indkøb af el-biler anbefaler Teknik og Miljø, at byrådet afventer en indstilling om tiltag på transportområdet, der forelægges byrådet medio 2019.
   
  Teknik og Miljø kan bakke op om Børne- og Ungebyrådets forslag om større fokus på anvendelse af kommunens skraldespande. Dette sker allerede i form af en række konkrete projekter og initiativer.
   
  Børn og Unge er kommet langt i forhold til at tilbyde kødfrie dage som en fast del af madordningerne. Specielt i dagtilbuddene, hvor der ofte tilbydes 2-3 kødfrie dage. For at sikre en varieret ernæringsrigtig kost til børnene og de unge kan det ikke anbefales, at der bliver flere kødfrie dage end de 2-3 dage om ugen.
   
  Skolernes madordninger er valgfrie, og spørgsmålet om kødfrie dage er derfor op til den enkelte elev/forældre, når de vælger at købe mad fra madordningen. En målsætning om kødfrie dage kan med fordel forankres på den enkelte skole enten ved at skolebestyrelsen eller eleverne/forældrene er med til at sætte fokus på emnet og på den måde oplever ejerskab over målsætningen.

  10-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 19. december 2018.

  14-01-2019 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs og Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 19. december 2018, som Magistraten kan henholde sig til.
  Rådmand Jette Skive kunne ikke tiltræde udtalelsen.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
   
  Magistratsafdelingen for Børn og Unge inviteres med til sagens behandling i Teknisk Udvalg.

  13-03-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Jan Ravn Christensen, Keld Hvalsø og Sander Jensen kunne tilslutte sig Børne- og ungebyrådets forslag om, at Aarhus Kommune fremadrettet skal indkøbe elbiler fremfor konventionelle biler, når de nuværende biler skal udskiftes. Den konkrete udmøntning af beslutningen skal afvente den varslede indstilling om transporttiltag. For så vidt angår Børne- og ungebyrådets øvrige forslag henholdt man sig til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs og Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 19. december 2018.
   
  Almaz Mengesha kunne i det hele henholde sig til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs og Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 19. december 2018 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog og Heidi Bank var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 20. marts 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   


  Bilag

  Anmodning fra Lene Horsbøl om barselsorlov


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 21. januar 2019.
  Anmodning fra byrådsmedlem Lene Horsbøl om barselsorlov i perioden 12. februar til 12. november 2019.

  Resumé
  Lene Horsbøl anmoder om barselsorlov i perioden 12. februar til 12. november 2019.
  Byrådsmedlem Lene Horsbøl er for nuværende på orlov fra sine kommunale hverv i perioden 23. maj 2018 til 22. maj 2019 grundet arbejdsmæssige forhold, jf. byrådsbeslutning af 23. maj 2018 (vedlagt som bilag 1).
  Det indstilles, at første stedfortræder Theresa Blegvad fortsætter i Aarhus Byråd i den nye orlovsperiode.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Lene Horsbøl bevilges barselsorlov fra sine kommunale hverv i perioden 12. februar til 12. november 2019 begge dage inklusive.
  At 2) Byrådet godkender, at Theresa Blegvad fortsætter som stedfortræder i Aarhus Byråd i den nye orlovsperiode.
  At 3) Byrådet godkender, at Theresa Blegvad fortsætter som stedfortræder i de udvalg, nævn mv., som hun er udpeget til, jf. byrådsbeslutning af 23. maj 2018 (bilag 1).

  Sagens forløb 21-01-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 21. januar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 15. januar 2019.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 21. januar 2019.

  Bilag

  Forslag fra EL om mafia og kommunens udbudspolitik


  Beslutning
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget foranstående forslag i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 23. januar 2019.
   
  Socialdemokratiets byrådsgruppe kunne ikke tiltræde forslaget.

  Beslutningsforslag fra EL
  Vi hilser med tilfredshed, at kommunen på Enhedslistens forslag fra august 2017 nu omtaler risikoen for økonomisk kriminalitet herunder mafiarelationer. Samt strammer op på kommunens Indkøbs- og Udbudspolitik. Der henvises nu til erfaringer fra Etape 1 på Letbanen, fra den københavnske Metro og nye oplysninger som måtte komme frem.

  Desværre har fagforeningerne i Århus haft dårlige erfaringer med Letbanen, hvor ledelsen ikke har været en medspiller, men en modspiller.

  3F har oplyst om italienske arbejdere som er blevet truet hvis de har kontakt med danske fagforeninger, og som derfor var svære at hjælpe. F.eks. er der sket underbetaling og blevet svindlet med lønsedler. Dvs. mulighed for skattesvindel og hvidvaskning.

  Mafiaeksperterne i Torino mener, at store dele af mafiainfiltrationer foregår, når udbud ikke er knivskarpe. Uskarpe regler og manglende kontrol betyder risici for Danmark/Aarhus. Italienerne vinder altid på prisen - ikke kvaliteten. Måske burde man evaluere måden at vælge vindere på…

  Henvendelser til byråd og Letbanens bestyrelse om problemerne blev mødt med dyb tavshed. Stiften skrev om mafiarelationerne, men ingen reagerede. Der blev rejst spørgsmål i Folketinget til ministeren om udbudsregler og antimafia-certifikater, hvor svaret var at det er muligt at udelukke firmaer hvis de ikke er hvidlistede i Italien. Samt at der kan anvendes omvendt bevisbyrde af udbyderen.

  Formålet med dette forslag er at sikre de ansattes rettigheder og arbejdsmiljø samt at de ikke udsættes for afpresning og trusler, hvor de taber deres rettigheder: Rettigheder som løn efter overenskomsten, ret til at organisere sig og ret til at kontakte myndigheder om hjælp mm.

  Forslag til beslutning:
  At det af udbudsmaterialet i kommunens nye Indkøbs- og Udbudspolitik fremgår følgende for at give en bedre sikring af de ansattes rettigheder:
  1. At overenskomstparterne kan kontrollere overholdelse af overenskomsten og arbejdsmiljøet ved byggepladsbesøg.
  2. Obligatorisk info møde for alle medarbejdere, så de kender deres rettigheder, den danske arbejdsmodel, A-kasse samt nem-id, så firmaerne ikke kan overtage deres identitet on-line.
  3. At arbejdere skal bære synligt ID på arbejdspladsen og mandskabslister fremlægges åbent, også af hensyn til sikkerhed og beredskab.
  4. Møder hver anden måned mellem parterne for at sikre at udbudspolitikken overholdes.
  5. Sikre at arbejderne registreres og får et sygesikringsbevis. Så de er bedre sikret hvis de bliver syge og kommer til skade på arbejdet.


  Sagens forløb 14-11-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 14. november 2018.
  19-12-2018 Økonomiudvalget
  Repræsentanter fra 3F havde foretræde for udvalget. Udvalget fortsætter behandling af sagen på næste møde i Økonomiudvalget.
  23-01-2019 Økonomiudvalget
   
  Camilla Fabricius, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Theresa Blegvad og Mette Skautrup kunne ikke tiltræde forslaget.
  Mette Bjerre tog forbehold.

  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget foranstående forslag i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 23. januar 2019.
   
  Socialdemokratiets byrådsgruppe kunne ikke tiltræde forslaget.

  Bilag

  Frikommuneforsøg i perioden 2019-2023


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 23. januar 2019.

  Resumé
  Regeringen og KL blev i økonomiaftalen for 2019 enige om at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2019-2023. I indstillingen foreslås det, at byrådet bemyndiger magistraten til at godkende forslag fra magistratsafdelingerne om at indgå i frikommuneforsøg.
  Efter bemyndigelsen fremsender magistratsafdelingerne særskilte indstillinger til magistraten vedrørende de enkelte frikommuneforsøg. Indstillingerne stiles dog til byrådet, hvis frikommuneforsøgene har bevillingsmæssige konsekvenser, ikke er i overensstemmelse med tidligere byrådsbeslutninger, eller hvis det vurderes, at de forudsætter politisk accept i byrådet.

  Indstilling At 1) byrådet bemyndiger magistraten til at godkende konkrete forslag til frikommuneforsøg for perioden 2019 - 2023 fra magistratsafdelingerne.

  Sagens forløb 07-01-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. januar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 12. december 2018.
  Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  16-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 16. januar 2019.
  23-01-2019 Økonomiudvalget
   
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med den bemærkning, at udvalgene inddrages i processen omkring frikommuneforsøg.

  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 23. januar 2019.

  Bilag

  Lokalerokade i administrationsbygninger


  Beslutning Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
  Samlet lokalerokade afledt af Teknik og Miljøs og Sociale Forhold og Beskæftigelses flytning til Karen Blixens Boulevard i Gellerup.

  Resumé
  Lokalerokaden er afledt af Teknik og Miljøs og Sociale For-hold og Beskæftigelses flytning af ca. 1.040 medarbejdere til Karen Blixens Boulevard i Gellerup. Afledt heraf flyttes yderligere ca. 1.500 medarbejdere mellem administrationsbygninger eller fra eksterne lejemål.
  Ved planlægningen af flytningerne er der lagt afgørende vægt på at sikre en optimeret og effektiv arealanvendelse i bygningerne.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) lokalerokaden og den i indstillingen og bilag 2 beskrevne økonomi godkendes.
  At 2) Et beløb på 3,9 mio. kr./år finansieres af kassen, med henvisning til, at man med lokalerokaden indfrier en række by strategiske målsætninger, og at omkostningerne herved kun vanskeligt lader sig fordele på konkrete afdelinger.

  Sagens forløb 10-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at det indstilles, at merudgifter på 3, 9 mio. kr. årligt finansieres af kassen. Dette er ikke i overensstemmelse med de økonomiske styringsprincipper. Det sker med henvisning til, at man med lokalerokaden indfrier en række bystrategiske målsætninger, og at omkostningerne herved kun vanskeligt lader sig fordele på konkrete afdelinger. Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  14-01-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. januar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. januar 2019 i overensstemmelse med påtegning af 10. januar 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Bünyamin Simsek rådmand Jette Skive og Mette Skautrup tog forbehold vedrørende økonomien.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
  27-03-2019 Økonomiudvalget
  Camilla Fabricius, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf og Mette Skautrup kunne tiltræde den oprindelige indstilling i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Økonomiudvalget ønsker, at Aarhus Kommune på sigt arbejder med en koncernløsning på bygningsområdet.
  Theresa Blegvad tog forbehold.
  Mette Bjerre var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. april 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 27. marts 2019. 
   
  Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg udarbejder notat.

  Bilag

  Etageboligbebyggelse, Langelandsgade 35A


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
  Ansøgning om at opføre etageboligbebyggelse på Langelandsgade 35A, Aarhus C.

  Resumé
  Der er søgt om tilladelse til at opføre etageboligbebyggelse med 20 boliger i op til 5 etager på ejendommen Langelandsgade 35A.
  Ejendommen er i dag bebygget med et enfamiliehus med en bevaringsværdi på 5.
  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser om anvendelse, etageantal og husdybde, men fraviger i begrænset omfang udgangspunktet om 30% opholdsareal.
  En partshøring har resulteret i en række indsigelser. I indsigelserne peges især på skyggegener, indbliksgener, støjgener, parkering, tilpasning til området og værdiforringelse.
  Teknik og Miljø vurderer, at projektets indvirkninger på omgivelserne ikke ligger ud over, hvad der må forventes i området.

  Indstilling At Byrådet godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de fornødne tilladelser.

  Sagens forløb 17-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  21-01-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 21. januar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 11. januar 2019.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold omkring parkeringsforhold.
  Mette Skautrup tog forbehold med henblik på belysning af bevaringsværdighed.
  Keld Hvalsø kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Muligheden for gennemlyste lejligheder belyses til byrådsbehandlingen.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
  04-03-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Jan Ravn Christensen og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Heidi Bank tog forbehold med henblik på drøftelse i byrådsgruppen.
   
  Keld Hvalsø Nedergaard og Liv Gro Jensen kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknisk Udvalg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 20. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 4. marts 2019.
   
  Enhedslisten de Rød Grønnes, Radikale Venstres, Alternativets, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Lokalplan 1081, Trøjborgcentret - udvidelse med ny etageboligbebyggelse - Endelig


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 21. januar 2019.
  Endelig vedtagelse af Lokalplan 1081 ’Trøjborgcentret - Udvidelse med ny etageboligbebyggelse’ samt Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2017.

  Resumé
  Lokalplanområdet omfatter Trøjborg Centret, der i dag anvendes til butikscenter med supermarked, flere specialbutikker, liberale erhverv mv.
  Lokalplanområdet, der er på ca. 5.500 m2, var ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone.
  Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra ejeren af Trøjborg Centret for at give mulighed for, at der kan udvides med ny etageboligbebyggelse med tilhørende rekreative opholdsarealer oven på selve butikscentret.
  Lokalplanen ledsages af et kommuneplantillæg, der fastlægger rammer for ny bebyggelse med øget etageantal og øget bebyggelsesprocent.
  Bygherre har tilbudt at indgå en udbygningsaftale vedrørende nye fortovsbelægninger og vejtræer ud for Trøjborgcentret.
  Planforslaget var i offentlig høring i perioden 3. oktober - 28. november 2018. Der indkom 3 bemærkninger på vegne af beboere/boligejere.
  Bemærkningerne har givet anledning til, at planforslaget er blevet tilrettet for at reducere risikoen for indbliksgener for boliger langs Willemoesgade.

  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1081 vedtages endeligt (med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.9),
  At 2) forslag til Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt (med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.9),
  At 3) forslag til udbygningsaftale vedtages endeligt, og
  At 4) indsigelser besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.8.

  Sagens forløb 17-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  21-01-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 21. januar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 11. januar 2019.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad tog forbehold.
  Rådmand Bünyamin Simsek oplyste, at der arbejdes på flere projekter, hvor der bygges ovenpå eksisterende indkøbscentre.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   

  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 21. januar 2019.

  Bilag

  Lokalplan 1086, Boligområde ved Tranekærvej og Vikærsvej i Vejlby – Endelig


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 21. januar 2019.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1086, Boliger ved Tranekærvej og Vikærsvej, Vejlby, samt tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017

  Resumé
  Lokalplanen er udarbejdet efter henvendelse fra de private grundejere om udvikling af lokalplanområdet, som ligger i Vejlby i byzone, og som er cirka 31.800 m2 stort og privat ejet.
  Lokalplanens formål er at muliggøre udvikling af bolig- og erhvervsområdet til boligområde, via nedrivning og/eller ombygning af eksisterende erhvervsbyggeri og etablering af ny boligbebyggelse og tilhørende parkeringskælder.
  Der planlægges for i alt 500 – 560 boliger. Hele delområde I og 15-20 % af delområde II og III (samlet set) er forbeholdt almene boliger. I delområde I planlægges for almene ungdomsboliger, og i delområde II og III skal mindst 15-20 % af boligetagearealet være familieegnede almene boliger.
  Lokalplanen opfylder kommuneplanens krav om opholdsarealer.
  Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen forholder sig arkitektonisk til landsbybebyggelsen og Vejlby Kirke nord for lokalplanområdet, og at der etableres rekreative stiforbindelser gennem området. Lokalplanen sikrer placering og kvalitet af de fælles opholdsarealer, nedtrapning af bygningshøjderne mod nord og det fortsatte indkig til kirken.
  Planforslaget ledsages af et kommuneplantillæg, da anvendelse, bygningshøjder og bebyggelsesprocent foreslås øget.
  Forslaget var fremlagt offentligt fra 25. september til 20. november 2018. Der indkom 10 høringssvar, som bl.a. udtrykte utilfredshed med tætheden og bygningshøjderne i planen og med graden af borgerinddragelse samt bekymring for øget trafikmængde.
  Høringssvarene og forslag til besvarelser er vedlagt som bilag 2 og bilag 6.

  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1086 vedtages endeligt (med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.7),
  At 2) forslag til Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt (med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.2),
  At 3) indsigelser besvares, som det fremgår af bilag 2,
  At 4) forslag til ændringer, som de fremgår af mødenotat bilag 3, vedtages.

  Sagens forløb 17-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  21-01-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 21. januar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. januar 2019.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 21. januar 2019.

  Bilag

  Lokalplan 1087, Godsbanekollegiet - Endelig


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 21. januar 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper tog forbehold vedrørende det at bygge højt på denne placering.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1087, Kollegie og ungdomsboligbebyggelse på Godsbanearealerne, Aarhus Midtby samt Tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017.

  Resumé
  Lokalplanen gælder for et område på Godsbanearealerne, hvor Aarhus Kommune har solgt en grund til kollegieboliger og almene ungdomsboliger. Området omfatter et areal på 5.000 m2, hvor det er muligt at opføre en etageboligbebyggelse i tegl som en karréstruktur i 1-6 etager og med en højhusdel på 13 etager.
  I perioden fra 2. oktober til 27. november 2018 har forslag til lokalplan og kommuneplantillæg været i offentlig høring. Der er modtaget i alt 6 bemærkninger, en fra DSB og resten fra naboer i området, der handler om virksomhedsstøj fra DSB’s værksteder i Sonnesgade, biltrafik i området samt højhusbyggeri.
  Teknik og Miljø foreslår ikke ændringer i planforslagene som følge af høringen, men forslår enkelte ændringer af præciserende og redaktionel karakter.

  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1087 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.7,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt,
  At 3) indsigelser besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.6.

  Sagens forløb 17-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  21-01-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 21. januar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. januar 2019.
  Der udarbejdes et kort over den planlagte vejføring på området.
  Rådmand Thomas Medom bemærkede, at der er behov for at afsætte areal til daginstitutioner.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 21. januar 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper tog forbehold vedrørende det at bygge højt på denne placering.

  Bilag

  Lokalplan 1100, Boliger og erhverv på Skovvejen, Aarhus C - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 23. januar 2019.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1100, Område til boliger og erhverv på Skovvejen, Aarhus C samt tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017.

  Resumé
  Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 3.115 m2 og er afgrænset af Skovvejen mod øst, skrænten til Nordre Kirkegård mod vest, ejendommene Skovvejen 21, 23 og 25 mod nord og Skovvejen 9 mod syd.
  Området er privat ejet, og grundejerne har anmodet om udarbejdelse af lokalplanen.
  Lokalplanen giver mulighed for opførelse af i alt 28 nye boliger i fire baghuse og et forhus ud mod Skovvejen. Studestalden, Skovvejen 11, indeholder liberalt erhverv, som bibeholdes.
  Formålet med lokalplanen er, at omfang, placering og udformning af ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse og sikrer udkig fra kirkegården, samt at de bevaringsværdige bygninger Skovvejen 11, 19A og 19B bevares. Parkering skal etableres i konstruktion og kælder, og opholdsarealer til boligerne sikres et grønt udtryk.
  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens målsætninger, men ikke med kommuneplanens konkrete rammer for området. Lokalplanen er derfor ledsaget af tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017, der omhandler to nye rammeområder. Dels et rammeområde, der omfatter lokalplanområdet og ejendommen Skovvejen 15-17, hvor der gives mulighed for opførelse af baghusbebyggelse og erhverv samt en bebyggelsesprocent på 170 % for rammeområdet som helhed. Dels udskilles et nyt rammeområde nord for lokalplanområdet til boligområde med varierede bebyggelsesformer for at fastholde karakteren af de eksisterende rækkehuse mod Skovvejen. Rækkehusbebyggelsens bevaringsværdi fastholdes.
  Der har været foretaget en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen forud for lokalplanlægningen fra den 22. januar til den 12. februar 2018. Der er indkommet 9 høringssvar. Bebyggelsen er blevet bearbejdet på baggrund af høringen.

  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1100 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som det det fremgår af indstillingens afsnit 5.4.

  Sagens forløb 29-11-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  03-12-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. december 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 21. november 2018.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Keld Hvalsø tog forbehold.

  12-12-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 12. december 2018
  16-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 16. januar 2019.
  23-01-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank, Jan Ravn Christensen og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen tog forbehold.

  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 23. januar 2019.

  Bilag

  Serviceniveau 2019 for pleje, praktisk hjælp mm


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 23. januar 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men de tog forbehold overfor de områder, der er i forhold til servicebeskrivelserne, der følger af budgetforligets utilstrækkelige bevillingsforøgelser. De er bekymret over manglen på ligestilling med hensyn til kommunal transport for forskellige grupper af mennesker med handicap, som har været kritiseret af handicaporganisationer og det Sociale Forbrugerråd i mange år.

  Resumé
  Byrådet skal mindst én gang årligt godkende en kvalitetsstandard – dvs. serviceniveau - for rehabilitering, pleje, praktisk hjælp og madservice (§§ 83 og 83a) samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (§ 86) i serviceloven.
  Serviceniveauet er beskrevet i pjecen ”Sammen om et bedre liv”. Der er vedlagt en opdateret udgave for 2019.
  Serviceniveauet er fastlagt med i budgettet for 2019. I forhold til 2018 er de primære ændringer nogle justeringer i fristerne for levering af specialkost og genoptræning efter indlæggelse på hospitalet, samt fastsættelse af en formel tidsfrist for ansøgninger efter § 83a. Desuden igangsættes et forsøg med ændret tilrettelæggelse af ruteplanerne i hjemmeplejen. Målet er på sigt, at borgerne i højere grad modtager hjælpen fra en kendt hjemmehjælper.

  Indstilling
  Det indstilles
  At 1)    Serviceniveauet for 2019 på pleje, praktisk hjælp mm. godkendes

  Sagens forløb 29-11-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  03-12-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. december 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 21. november 2018.
  Proces med hensyn til høringssvar drøftet.
  Keld Hvalsø tog forbehold.

  12-12-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 12. december 2018
  16-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 16. januar 2019.
  23-01-2019 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Formand Lone Hindø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 23. januar 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men de tog forbehold overfor de områder, der er i forhold til servicebeskrivelserne, der følger af budgetforligets utilstrækkelige bevillingsforøgelser. De er bekymret over manglen på ligestilling med hensyn til kommunal transport for forskellige grupper af mennesker med handicap, som har været kritiseret af handicaporganisationer og det Sociale Forbrugerråd i mange år.

  Bilag

  Kontaktpersonordningen for døvblinde - kvalitetsstandard


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 23. januar 2019.

  Resumé
  Sundhed og Omsorg (MSO) overtog i 2014 budget og myndighedsopgaven fra Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB) for Servicelovens §98 – Kontaktpersonordningen for døvblinde. Budgettet blev i samme omgang gjort styrbart.
  Ved overdragelsen fra MSB var der ikke et fyldestgørende beskrevet serviceniveau (kvalitetsstandart). Som konsekvens heraf er der et meget uensartet serviceniveau.
  Sundhed og Omsorg indstiller derfor, at der fastlægges et beskrevet serviceniveau for ordningen, der pt. omfatter 22 borgere og et årligt budget på ca. 4,8 mio. kr.
  Serviceniveauet indstilles til at være op til 7 kontaktpersontimer ugentligt for borgere med massivt behov foruden mulighed for 14 dages ferie og en årspulje.
  Et mere ensartet serviceniveau vil skulle afholdes indenfor det eksisterende budget og derfor vil en revurdering medføre, at nogle borgere vil få tildelt mindre hjælp, mens andre vil få tildelt mere hjælp ved en revurdering.

  Indstilling
  Det indstilles
  At 1)    Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service §98 vedtages
  At 2)    Alle nuværende bevillinger revurderes

  Sagens forløb 29-11-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  03-12-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. december 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 21. november 2018.
   

  12-12-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 12. december 2018
  16-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 16. januar 2019.
  23-01-2019 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende bemærkning:
   
  ”At der inden for det aftalte budget vurderes, hvorvidt følgende tiltag kan lade sig gøre i Aarhus Kommunes Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social service § 98:
  1) ”Interessevaretagelse” indgår som et eksempel på noget, der skal tages hensyn til, når der ved udmåling af timetal skal foretages en konkret individuel vurdering.
  2) Det angivne timeantal i årspuljen bliver ”vejledende” i stedet for det nuværende ”maksimale”. Der er for nuværende indskrevet et maksimum på 1000 timer pr. år.
  3) Det faste ugentlige timetal for borgere med behov i mindre omfang og borgere med behov i middelomfang fastholdes, men timetallet for borgere med behov i massivt omfang sættes op til maksimalt 9 timer i fast ugentligt timetal, og at der tages højde for det budgetmæssigt, når der udmøntes fra henholdsvis års- og følgeudgiftspuljen.”
   
  Formand Lone Hindø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 23. januar 2019.

  Bilag

  Forslag fra RV om affaldssortering og genanvendelse i kommunen


  Beslutning
  Fremsendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget foranstående forslag.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.
  Beslutningsforslag fra RV
   
  Affaldssorteringen i Aarhus Kommune fungerer rigtig godt. Der er skabt gode forudsætninger for at almindelige borgere kan få sorteret deres affald til stor gavn for luft, klima og vandmiljø - miljøbelastningen fra affaldet i kommunen er faldet, og det er rigtig positivt.
   
  Genanvendelsen af plast, glas, metal, papir og pap er steget. Det er en bedre og mere ansvarlig brug af vores ressourcer og kommer fremtidige generationer til gode. Indførslen af sorteringssystemet for borgerne i Aarhus har for eksempel betydet en besparelse på 77.000 tons CO2 i 2018.
   
  Vi mener i Radikale Venstre derfor, at vi bør udvide denne praksis til også at omfatte kommunen selv og som et tilbud til erhvervsvirksomhederne. Vi skal, i alle kommunale bygninger, herunder rådhuset, have mulighed for at sortere affaldet på samme måde som borgerne i Aarhus gør. Som det er lige nu kan det fremstå paradoksalt, at private borgere sorterer samtidig med at fx folkeskoler mv ikke får mulighed for at sortere. Set i lyset af FN’s verdensmål nr. 4 stk. 7 skal vi inden 2030 sikre, at alle elever og studerende opnår den viden og de evner, de behøver for at støtte op om bæredygtig udvikling. Det inkluderer blandt anden uddannelse i bæredygtig livsstil. Derfor er det også helt oplagt, at man giver bl.a. børnene og personalet i folkeskolen mulighed for at affaldssortere med henblik på genanvendelse.
   
  Vi vurderer, at fordi man i forvejen har et så omfattende sorteringssystem, vil en udvidelse til også at omfatte kommunen og som et tilbud til erhvervsvirksomhederne ikke kræve for store omkostninger. Vi mener, at prisen for at udvide affaldssorteringen til kommunale bygninger er godt givet ud, hvis man ser på de klima- og miljømæssige gevinster, det giver. Vi tager derved også nødvendige skridt til at gøre Aarhus mere bæredygtig. Desuden er det uforståeligt at kommunens institutioner skal halte efter byens borgere når affaldet skal sorteres.
   
  Vi foreslår derfor, at
  1) Teknik og Miljø undersøger forudsætningerne for at forslaget kan realiseres herunder som et tilbud for erhvervsvirksomhederne i Aarhus kommune.
  2) At man på baggrund af denne undersøgelse laver en plan for, hvordan vi kan inkludere de kommunale bygninger og institutioner, herunder rådhuset, i kommunens affaldssorteringssystem.
   
  Bedste hilsner
   
  Radikale Venstre
  / Eva Borchorst Mejnertz
  / Rabih Azad-Ahmad


  Sagens forløb 30-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget foranstående forslag.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  Bilag

  Forslag fra RV om 2019 som Demokratiets år


  Beslutning Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
  Beslutningsforslag fra RV
   
  2019 er et år, hvor der vil være fokus på demokrati både lokalt, nationalt og internationalt. I Aarhus er det i 2019 150 år siden det første valg til Aarhus Byråd blev afholdt, og den 1. april 2019 er det 100 år siden Aarhus’ første folkevalgte borgmester tiltrådte. På nationalt plan står Folketingsvalget og Europaparlamentsvalget lige for døren.
   
  Demokratiet er den grundsten, vores samfund bygger på, og tages nogle gange for en selvfølge. Ikke desto mindre ser vi overalt i verden, at demokratiet de seneste år er kommet under pres.  Demokratiet og de frihedsrettigheder, der følger med, forsøges i stigende grad undermineret af ”fake news”, totalitære kræfter og populistiske tendenser. Vi mener i Radikale Venstre i tråd med FN’s Verdensmål, at tiden er inde til at stadfæste behovet for et stærkt demokrati og svække de kræfter, der forsøger at rive det ned.
   
  Vi mener, at Byrådet spiller en essentiel rolle i at styrke tilliden mellem demokratiets aktører, herunder borgere, politikere, presse og institutioner/embedsmænd.
   
  Vi foreslår derfor, at
   
  1) Byrådet lancerer 2019 som ’Demokratiets år’
   
  2) Byrådet iværksætter en ”Demokratitænketank”, hvor relevante interne og eksterne aktører arbejder sammen om en handleplan for, hvordan vores lokale demokrati kan opretholdes og styrkes. Projektet skal løbe over 2019, hvor man i samarbejde med relevante eksterne samarbejdspartnere italesætter og diskuterer demokratiets udfordringer og på den baggrund udarbejder anbefalinger, som kan bidrage til at modgå tendenser, der svækker demokratiet
   
  3) Magistratsafdelingerne bidrager med relevante initiativer


  Sagens forløb 30-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
  06-02-2019 Kulturudvalget
  Sagen blev udsat.
  10-04-2019 Kulturudvalget
  Hüseyin Arac, Mahad Yussuf, Peder Udengaard, Gert Bjerregaard og Hans Skou kunne tiltræde forslaget fra Radikale Venstre, dog således at der ikke lanceres et Demokratiets år i 2019. Gert Bjerregaard og Hans Skou med den tilføjelse, at ressourceforbruget for demokratitænketanken skal holdes på et absolut minimum, og at rådmand Rabih Azad-Ahmad fremlægger dette for udvalget snarest, dog senest inden sommerferien 2019.
   
  Mette Bjerre tog forbehold for selve forslaget.
   
  Udvalget anbefaler, at det – såfremt byrådet tiltræder forslaget – indgår i handleplanen for Demokratitænketanken, at byrådet inviterer byen og borgerne til et antal møder, som sætter fokus på forskellige aspekter af demokratiet.
   
  Steen Bording Andersen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. april 2019 har vedtaget foranstående forslag i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 10. april 2019.
   
  Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde forslaget.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde forslaget med den bemærkning, at det ikke må koste kommunale kroner, det skal være frivilligt og det er de forskellige partier der gør det.

  Bilag

  Forslag fra RV om strategisk udviklingsplan for trafiksikkerhedsnudging


  Beslutning
  Fremsendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget foranstående forslag med bemærkning om, at byrådet forelægges sag om etablering af et trafiksikkerhedsudvalg.
   
  Beslutningsforslag fra RV
   
  Motivation:
  Adfærdspsykologien går i disse dage sin sejrsgang i private virksomheder og den almindelige offentlighed. Illusionen om det altid rationelle menneske med uanede analytiske ressourcer er for alvor ved at briste. Det er efterhånden bredt anerkendt, hvor stor betydning placeringen af slikhylden og mælkekøleren har for købsadfærd. Vi er som mennesker underlagt en række kognitive biases, der præger de valg, vi træffer og den måde vi handler på. Faktisk er langt det meste af vores daglige gøren og laden i højere grad udtryk for rutine og intuitiv tænkning end analytisk reflektion efterfulgt af et rationelt valg. Beder jeg dig skrive en ny indstilling om aktindsigt i kommunale procedurer vil du benytte dig af såkaldt System 2-tænkning. Du vil tænke dig om, dine pupiller vil udvide sig og din puls vil stige en smule. Beslutninger er langsomme, men velovervejede. Beder jeg dig afslutte sætningen Der er et yndigt.. benytter du dig af System 1-tænkning. Svaret faldt prompte, automatisk og ufrivilligt.
   
  Sådan kører vi i høj grad bil og bevæger os i trafikken. Skulle vi reflektere over hvert et gearskift ville Aarhus være en stor trafikprop. Desværre betyder denne automatiske og livsnødvendige egenskab også, at vi endda meget ofte handler i modstrid med vores officielle holdning. I virkelighedens verden kommer handling ofte før holdning og vi handler ofte i modstrid med vores officielle holdning, hvad end det angår sundhed, bæredygtighed, eller trafiksikkerhed.
   
  Spørger vi Aarhusianerne, vil de sige, at de ønsker at bevæge sig forsvarligt i trafikken. Alligevel kan de færreste af os vel se hinanden i øjnene og påstå, at vi aldrig kører for stærkt, eller aldrig har glemt at blinke ved baneskift? Vi ønsker at handle korrekt, men formår det ikke altid. Såkaldt “nudging", eller hjælp til at handle i overensstemmelse med vores ønskede adfærd er et bevist stærkt redskab til at påvirke adfærd. Sagens kerne er her, at vi ikke taler om hverken tvang, eller manipulation. Formålet er slet og ret at hjælpe borgere til at handle efter deres eget ønske.
   
  Betydningen af fx placeringen af mælkekøleren og slikhylden i supermarkedet er typiske eksempler på adfærdsfremmende design. Inden for trafiksikkerhed er vi allerede kommet langt med ikke tvungen adfærdsregulering. Tænk fx på pilene på motorvejene, der nudger dig mod at holde din sikkerhedsafstand. Busstoppestedet der er placeret, så vi automatisk benytter fodgængerovergangen istedet for at krydse vejen på et farligt sted. Eller uret der tæller ned ved fodgængerovergangen, så du ved, hvor lang tid du skal vente. Ofte er der tale om tiltag med lave omkostninger og stor effekt. I Aarhus Kommune benytter vi imidlertid langt fra dette redskab til fulde.
   
  Vi foreslår derfor, at
  - Aarhus Kommune igangsætter et strategisk udviklingsarbejde, der skal hjælpe borgerne til at træffe sikre valg i trafikken, hvad end du er cyklist, fodgænger, bilist, knallertkører, ung eller gammel.
   
  Venlig hilsen
   
  Radikale Venstre
  /Eva Borchorst Mejnertz
  /Rabih Azad-Ahmad


  Sagens forløb 30-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. januar 2019 har vedtaget foranstående forslag med bemærkning om, at byrådet forelægges sag om etablering af et trafiksikkerhedsudvalg.
   

  Bilag

  Forslag fra V og ALT om grønne tage og facader i byen


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 30. januar 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra V og ALT
  De grønne elementer har stor betydning for, at byen er et sundt og godt sted at være. De grønne elementer gør byens mikroklima blidere: De tager toppen af sommervarmen og vinterkulden, de giver blødere akustik og kan være med til at mildne oplevelsen af trafikstøj. De giver fugt til luften, når den er tørrest og reducerer hvirvelvind og turbulens.
   
  Samtidig har de grønne elementer stor betydning for vores oplevelse af byen. Midt i en fortravlet storbyvirkelighed bidrager planter til vores tryghed og basale velvære. Det grønne gør byerne til et rarere sted at opholde sig. Ikke blot for mennesker men for en mangfoldighed af arter. Mere grønt kan øge biodiversiteten, hvorfor den valgte begrønning skal understøtte dette.
   
  Vi arbejder for at Aarhus bliver en grønnere by, derfor skal vi tænke flere af byens flader ind til mulig begrønning, således at også bygningsmurer og tage tages med i overvejelserne. Det giver særlig mening i en by hvor der bygges tæt og hvor der er knaphed på plads. På relativt lidt plads giver begrønning af facader og tage os mulighed for, at tilføre positiv naturværdi for aarhusianerne. Så selvfølgelig skal vi gøre os umage med netop det.
   
  Der er brug for at synliggøre mulighederne for at arbejde med begrønning af facader og tage, så det fremgår, hvad vi kan gøre nu og her, og om der skal udvikles nye retningslinjer. Under hensyntagen til andre byudviklingsinteresser, sikkerhedsforhold, økonomisk vurdering af hvad der giver mest natur, FN´s klimamål nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund og klimamål nr. 15 Livet på land og kommunens samlede CO2 regnskab.
   
  Derfor foreslår vi:
  • At mulighederne for at arbejde med begrønning af facader og tage med afsæt i Kommuneplan 2017 afdækkes, så vi får større fokus på begrønning.
  • At vurdere behovet og mulighederne for at formulere nye retningslinjer som supplement til Kommuneplan 2017.
  • At der udarbejdes en overordnet strategi/plan, hvis der er områder, hvor der i særlig grad skal være fokus på, at nybyggerier begrønnes på facader og tage.
   
  På vegne af hhv. Alternativet og Venstre
  Liv Gro Jensen, Alternativet
  Heidi Bank, Venstre
  Theresa Blegvad, Venstre


  Sagens forløb 30-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 30. januar 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  27-03-2019 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  04-04-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-04-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. april 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 27. marts 2019.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. april 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 8. april 2019.

  Bilag

  Forslag fra DF om fastholdelse af Jydsk Væddeløbsbanes placering


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 30. januar 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra DF
   
  Med Pwc's analyse af forudsætninger og muligheder for at opføre et nyt stadion i Århus, blev der åbnet for muligheden for at flytte Jydsk Væddeløbsbane og sælge byggerettigheder på grunden, hvor indtægten fra disse byggerettigheder kan bruges til at finansiere opførelsen af et nyt stadion og en ny atletikbane.
   
  Forslaget mødte naturligvis stor bekymring fra mange borgere, der ikke ønskede, at det grønne område omkring Væddeløbsbanen skulle bebygges. I Dansk Folkeparti deler vi bekymringen, da vi heller ikke ønsker, at det unikke grønne område omkring Væddeløbsbanen bebygges. Samtidig med bekymringen om at fjerne det grønne område, blev der også udtrykt et stort ønske om at fastholde Jydsk Væddeløbsbane på sin nuværende placering.
   
  I 2012 besluttede forligspartierne bag Budgetforlig 2013 at igangsætte et arbejde med at flytte Jydsk Væddeløbsbane. Derfor er beslutningen forligsbelagt. Dansk Folkeparti anmoder derfor forligsflertallet fra 2012 om at ændre beslutningen, så byrådet i fællesskab kan træffe beslutning om at bevare Jydsk Væddeløbsbane på sin nuværende placering.
   
  Dansk Folkeparti ser store muligheder i at bevare det grønne område omkring Væddeløbsbanen og ønsker derfor også, at der igangsættes et visionsarbejde, der har fokus på at bevare og udvikle områdets rekreative kvaliteter.
   
  Derfor indstilles det, at byrådet beslutter:
  • At der udarbejdes en bevarende lokalplan, som sikrer væddeløbsbanens nuværende placering
  • At der igangsættes forhandlinger om en ny lejekontrakt for væddeløbsbanen, som træder i kraft når den nuværende udløber
  • At der igangsættes et visionsarbejde, der har til formål at sikre, at området også kan bruges rekreativt i fremtiden
   
   
  På vegne af Dansk Folkepartis byrådsgruppe
  Jette Skive


  Sagens forløb 30-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 30. januar 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  15-03-2019 Flere afdelinger
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
  08-04-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. april 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 15. marts 2019.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. april 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 15.

  08-05-2019 Kulturudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen fra Magistratsafdelingen fra Kultur og Borgerservice i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra ALT om ændring af rejsevaner for Aarhus Kommune


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 30. januar 2019.
  Beslutningsforslag fra ALT
   
  I Danmark udleder vi i gennemsnit 19 ton drivhusgasser om året, heraf 1 ton er fra fly. Med flyrejser som den helt store klimasynder, foreslår Alternativet derfor, at vi ændrer på den måde, som vi tænker rejser på i Aarhus Kommune. Vi skal gå forrest og vise vejen for større klimabevidsthed og mindre CO2-udledning.
   
  Vi skal vurdere nødvendigheden af den enkelte flyrejses formål. Hvis politikere eller medarbejdere skal på en arbejdsrelateret tur, skal man altid undersøge alternative transportformer, som fx tog.
   
  Hvis man skal til Asien, er der så en mulighed for at få det samme udbytte på en europæisk destination? Kan vi få fløjet en person til Aarhus, fremfor at flyve en gruppe personer fra Aarhus ud i verden? Kan vi mødes på halvvejen eller mødes via en videokonference?
   
  Vi skal afsøge andre transportformer, når det er muligt. Også selvom rejsen er økonomisk dyrere eller længerevarende, bør vi tage et ansvar og tage den mulighed, der er mest klimavenlig. I øjeblikket er Europas infrastruktur, hvad angår banenetværket, slet ikke udnyttet godt nok. Derfor skal vi gøre vores til, at markedet på sigt kan mærke, at flere og flere ønsker at få udbygget en klimavenlig infrastruktur. Dette initiativ skal i sidste ende løses på EU- og globalt niveau, men når udvikling er stilstående, må vi handle og gøre, hvad der står i vores magt for at påvirke verden.
   
  Når og hvis vi i Aarhus Kommune absolut skal vælge flyrejsen, skal kommunen klimakompensere. Fredensborg Kommune har som den første kommune i Danmark vedtaget et krav om klimakompensation for kommunalpolitikerne og medarbejdere. Vi skal tilslutte os denne grønne indstilling, og skabe endnu mere fokus på, hvor meget flyvning belaster klimaet.
   
  Kort sagt foreslår Alternativet:
   
  1) Når byrådspolitikere og medarbejdere i Aarhus kommune skal rejse i forbindelse med arbejdet, skal man altid forsøge at finde den mest klimavenlige måde at rejse på. Samtidig skal man vurdere om formålet med rejsen kan opnås på anden vis uden at flyve.
   
  2) Hvis flyrejsen vælges, skal kommunen altid kompensere for CO2-belastningen gennem anerkendte kriterier samt vælge det mest klimavenlige flyselskab.
   
  3) Kommunens samlede CO2-udslip inden for inden- og udenrigsflyrejser og antal samlede rejser for politikere og medarbejdere kortlægges for de seneste 3 år.
   
  4) Der arbejdes med at lægge et maksimum for kommunens CO2-udslip for flyrejser.
   
  Hvad er klimakompensation?
  Klimakompensationen går ud på, at kommunen dækker en afgift for hver flyrejse, som en medarbejder eller politikere tager i forbindelse med arbejde. Pengene skal investeres i et projekt som kompenserer flyturens CO2-udledning, ved eksempelvis at donere penge til træplantning og projekter om skovbevaring, der binder CO2 fra atmosfæren.
   
  Alternativet er klar over, at der er uenighed blandt forskere og miljøeksperter, og det er et koncept, der stadig er vanskeligt at regne på. Men vi må gøre det bedst mulige, der nu ligger for os, og lige nu er klimakompensation den bedste mulighed, hvis man absolut må flyve.
   
  Klimakompensationen skal gøres udførligt ud fra den grønne tænketank Concitos kriterier:
   
  Kriterier for køb af CO2-kompensation
  1. Kompensationen skal være ægte. Den skal købes gennem specificerede projekter.
  2. Kompensationen skal være additionel. Projektet skal være nyt og finansieres gennem køb af CO2 – det skal ikke være et projekt, der ville være lavet alligevel.
  3. Gode projekter laver en baseline. Man skal kunne læse sig frem til hvor meget CO2, der spares (ifht. hvis projektet ikke var lavet). Vær varsom, hvis projektet lover for meget.
  4. Projekter bør være bekræftet af uafhængige instanser, indgå i et register og løbende monitoreres under gennemførelsen af projektet. Ex. ved skovrejsning skal det kontrolleres, at skoven ikke fældes løbende.
  Kilde: Concito rapport "Større Trivsel med mindre klimabelastning"
   
  Eksempler på økonomisk klimakompensation for flyrejser
  Som eksempel vil en flyrejse (retur) fra Aarhus til London udlede ca. 550 kg CO2, hvor en klimakompensation vil koste ca. €13 = ca. 100 kr. pr. rejsende.
  En direkte flyrejse (retur) fra Aarhus til New York udleder ca. 3.500 kg CO2, hvor en klimakompensation vil koste ca. €82 = ca. 600 kr. pr. rejsende. Kilde https://www.atmosfair.de/en
  Alternativet ser dog helst, at Aarhus Kommune kompenserer mere tydeligt og generøst end udelukkende at benytte de gængse økonomiske kompensationsformer hos flyselskaberne og lign.
   
  Som det ses af ovenstående tal, vil klimakompensation formentlig ikke være en større økonomisk byrde for Aarhus Kommune i forhold til den gevinst, der giver klimaet og dermed os selv.
   
   
  Forslagsstiller: Alternativet i Aarhus Byråd, Liv Gro Jensen


  Sagens forløb 30-01-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 30. januar 2019.
  20-02-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 20. februar 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  22-05-2019 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  23-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Det bemærkes, at indstillingen ikke har nået byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i byrådet d. 15.5.2019. Årsagen hertil står beskrevet i indstillingen.
   
  Derudover ingen bemærkninger.

  27-05-2019 Magistraten
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag