Vælg

Referat Magistraten 10-09-2018

  Referat fra Magistratens møde den 3. september 2018


  Beslutning Intet.

  Sagens forløb 10-09-2018 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Opkøb af huse til byudvikling og midlertidig indkvartering af flygtninge


  Beslutning Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. september 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 31. august 2018.

  Rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen tog forbehold.

  Resumé Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har i fællesskab ansøgt Udlændinge og Integrationsministeriet om puljemidler til opkøb af huse i 2016 og 2017. Opkøbene med puljemidler skal understøtte både den videre byudvikling, samt opfylde et konkret behov for midlertidige boliger til flygtninge. Et kriterium i ansøgningen er, at kommunen medfinansierer 50%.  

  Ministeriet har givet tilsagn på ca. 12. mio. kr., således at der kan gennemføres opkøb for knap 24. mio. kr. Det er et krav at opkøbene gennemføres i indeværende år.  

  Teknik og Miljø og Sociale Forhold og Beskæftigelse har nedsat en tværgående arbejdsgruppe med ansvar for proces og opkøb, således at opkøbene vil kunne gennemføres i indeværende år. Arbejdsgruppen skal samtidig sikre, at boligerne er i tråd med kommunens byudvikling, samt kan dække de aktuelle behov for midlertidige boliger til flygtninge. 

  Tiltrædes byrådsindstillingen ikke, herunder det videre arbejde med opkøb i indeværende år, skal Aarhus Kommune takke nej til de bevilgede midler på 11.869.790 kr. fra Staten og sende disse retur

  Indstilling Det indstilles:

  At 1) opkøb gennemføres i henhold til det ansøgte projekt i indeværende år

  At 2) der indkøbes boliger for op til 24 mio. kr., hvoraf halvdelen finansieres af Grundsalg og halvdelen af staten

  Sagens forløb 06-09-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  10-09-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. september 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 31. august 2018.

  Rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen tog forbehold.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018.
  19-09-2018 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Anette Poulsen, Lone Hindø, Steen Bording Andersen og Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.  

  Keld Hvalsø udtrykte tilfredshed med indstillingen og begrundede blandt andet sit synspunkt med, at lejeboligmarkedet er meget presset i Aarhus.  

  Gert Bjerregaard og Knud N. Matthiesen kunne ikke tiltræde indstillingen.  

  Som begrundelse henviste Gert Bjerregaard til forvaltningens tal om faldende antal flygtninge og gjorde opmærksom på, at det derfor er et skidt signal at ansøge staten om 12 mio. kr. Herudover henviste Gert Bjerregaard til Aarhus Kommunes boliganvisning.  

  Knud N. Mathiesen ønskede ikke at sende et signal til staten om, at Aarhus Kommune ønsker at modtage flere flygtninge. Knud N. Mathiesen henviste også til Aarhus Kommunes boliganvisning.  

  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.  
  26-09-2018 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra LA om monitorering af ankesager


  Beslutning Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse af 6. juli 2018  som Magistraten kan henholde sig til samt  Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs udtalelse af 27. august 2018, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad henholder sig til det oprindelige forslag fra RV.

  Rådmand Bünyamin Simsek og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Byrådsforslag (LA): Fast monitorering af ankesager I Aarhus Kommune

  I 2016 omgjorde Ankestyrelsen 34 pct. af klagesagerne på socialområdet i Aarhus Kommune. Hele 24 pct. af disse klager blev klassificeret, som hjemvisninger, hvor Ankestyrelsen vurderer, at sagen har været utilstrækkeligt belyst, og at der skal træffes en ny afgørelse i sagen. Det betyder, at hver fjerde afgørelse, der klages over på socialområdet, har været en fejlsagsbehandlet. Tallene ser endnu værre ud på børnehandicapområdet, hvor hele 38 pct. af sagerne bliver omgjort. [1]   

  Børne- og Socialminister adresserer i den forbindelse det store problem, og anbefaler lokalpolitikerne at tage ansvar på de mange fejlafgørelser ved at lade dem komme frem i lyset.

  I LA Aarhus er vi bekymret for denne høje omgørelsesprocent, og frygter, at det kun er toppen af isbjerget. Vi er bange for, at der kan være en del mørketal, i form af klagesager, der aldrig ser dagens lys, fordi forældrene af overskud- og ressourcemæssige grunde ikke anker afgørelsen til Ankestyrelsen. Og hvem kan bebrejde dem? I 2016 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i ankestyrelsen på social- og beskæftigelsesområdet for Aarhus Kommune hele 128 dage[2]. I et åbent brev til byrådet d. 18. februar skriver forældre til handicappede børn mv. om hvordan netop lange sagsbehandlingstider og manglende helhedssyn påvirker arbejds- og familielivet. LA Aarhus er derfor bange for, at det reelle antal fejlvurderinger langt overstiger Ankestyrelsens tal, og noget tyder desværre på det. I 2016 behandlede handicapcenteret for børn 1.083 sager om merudgiftsdækning i forhold til 761 sager i 2014. Omtrent halvdelen af ansøgerne fik afslag i begge år. I samme periode, hvor antallet af ansøgningerne voksede markant, er antallet af klagesager afgjort i Ankestyrelsen vedrørende merudgiftsdækning faldet fra 197 til 77 fra 2014-2016.[3] Tallene hænger slet ikke sammen, og man kan frygte, at dette mønster er repræsentativ for hele socialområdet. For at undersøge omfanget af mørketal og indsamle brugbare erfaringer, der kan bruges til i den fremadrettede sagsbehandling, mener LA Aarhus, at forvaltningen skal iværksætte en stikprøvekontrol af de afgjorte sagsbehandlinger på socialområdet, som blev afvist, men ikke anket til Ankestyrelsen.  

  Vi skylder borgere i Aarhus Kommune, at de kan stole på de afgørelser, der bliver truffet og at de får den service, som de er berettiget til. Hvis man træffer den korrekte afgørelse første gang vil kommunen desuden kunne spare penge ved at undgå dobbelt arbejde i sagsbehandlingen.  LA Aarhus mener derfor, at byrådet bør handle på de urimelige tal, og skaffe sig viden og indsigt i omfanget af situationen. Byrådet bør derfor iværksætte en fast kvartalsvis monitorering af ankesagerne og fejlvurderingerne, der bliver truffet på socialområdet.
   
  I forlængelse af monitoreringen og stikprøvekontrollen, bør byrådet iværksætte en tiltag der fremadrettet
  -       Sikrer at sagsbehandlingsfristerne overholdes og i de tilfælde fristen skrider, at orientere borgerne om hvornår de kan forvente en afgørelse
  -       Sikre at borgere der har sammensatte udfordringer ikke skal løbe spidsrod mellem de forskellige magistrater, men alene kommunikere med en koordinerende sagsbehandler -       Sikrer at officialprincippet overholdes og ikke som tilfældet er nu, at borgerne nidkært skal redegøre for forhold der ikke har relevans for deres sag.
   -       Sikrer at sagsbehandlingen og klageprocessen kan gøres nemmere og mere overskuelig for borgerne, så de ikke føler magtesløshed i mødet med kommunen.  

  LA Aarhus fremsætter følgende byrådsforslag:
  1)    Det pålægges forvaltningerne kvartalsvis at fremlægge statistik over alle behandlede sager fra Ankestyrelsen til byrådet med oplysninger om antal klager fremsendt til ankestyrelsen indenfor de forskellige lovområder, antal hjemvisninger, antal omgørelser samt antal afviste.
  2)    Det pålægges forvaltningerne at foretage en stikprøvekontrol af de afgjorde sager indenfor socialområdet, som er blevet afvist, men som ikke blev anket til Ankestyrelsen.
  3)    At byrådet på baggrund af fremlæggelserne tager de nødvendige skridt for sikre at borgerne kan stole på at den afgørelse, som kommunen træffer, er både grundigt, tilstrækkelig oplyst og korrekt.


  [1] http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/stor-forskel-paa-kommunernes-omgoerelsesprocenter/
  [2] Gennemsnitlig sagsbehandlingstid (antal dage), Ankeast3: http://ast.dk/tal-og-undersogelser/tal-fra-ankestyrelsen
  [3] Kilde: 10-dages forespørgsel fra Keld Halvsø

  Sagens forløb 02-05-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 2. maj 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  06-07-2018 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Konklusion
  Radikale Venstre i Aarhus Byråd har foreslået, at der som forsøg nedsættes en uafhængig faglig revisionsenhed i mindst en 2-årig forsøgsperiode til faglig revision af forvaltningen af kommunens myndighedsområder – i første omgang med henblik på sager fra Handicapcentret for Børn under Socialforvaltningen.  

  Ligeledes har Liberal Alliance i Aarhus Byråd stillet forslag om løbende monitorering af ankesager.  

  Da begge forslag vedrører spørgsmålet om omfanget af klager og hjemviste sager fra Ankestyrelsen inden for socialområdet, har Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) udarbejdet en samlet udtalelse til de to forslag, så Byrådet kan behandle problemstillingen under et.  

  MSB anerkender forslagsstillernes baggrund for at fremsætte forslagene, og deler opfattelsen af, at det er et område, hvor der fortsat er behov for et udviklingsarbejde i relation til at styrke tilliden til kommunens afgørelser.  

  Magistratsafdelingen har allerede igangsat en række initiativer i forlængelse af henvendelsen fra Dialoggruppen Børn med Handicap og der har været afholdt et møde mellem Social- og Beskæftigelsesudvalget og Dialoggruppen Børn med handicap den 4. april 2018.    

  I forlængelse heraf har Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse besluttet, at der i forbindelse med det videre forløb med styrkelse af handicapområdet for børn nedsættes brugerpaneler med deltagelse af relevante parter. Målet er læring med henblik på at udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen og styrke samarbejdet og dialogen på tværs af handicapområdet for børn – både internt i Aarhus Kommune men også ift. regionen.  

  Derudover fremrykkes Socialforvaltningens undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Handicapcentret for Børn så denne gennemføres i efteråret 2018. Resultaterne skal bruges til at styrke sagsbehandlingen og mødet med forældrene.  

  Yderligere er det besluttet at tilbyde sagsgennemgang i alle de 18 cases, der var vedlagt det åbne brev til Byrådet fra dialoggruppen.  

  Foranlediget af forslaget fra Liberal Alliance vil Socialforvaltningen nu gennemgå alle hjemviste sager fra Ankestyrelsen fra 2017 med henblik på at afdække årsager til hjemvisningerne, finde eventuelle mønstre og på den baggrund iværksætte tiltag for at øge kvaliteten af sagsbehandlingen.  

  På nuværende tidspunkt udarbejder og fremlægger Socialforvaltningen årligt en redegørelse for ankestatistik til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Såfremt Byrådet ønsker det kan statistikken fremlægges i overensstemmelse med forslaget.  Fremadrettet vil Socialforvaltningen og andre forvaltninger, som følge af ny lovgivning, være forpligtet til at forelægge en årsstatistik i form af ”Danmarkskortet” for Byrådet en gang om året.  

  Med disse nye tiltag kombineret med en række eksisterende interne og eksterne eftersyn vurderer MSB ikke, der er behov for yderligere kontroltiltag på området.  Ressourcerne bør i stedet anvendes til at styrke dialogen og forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen på baggrund af de tiltag, der er sat i værk.  
  27-08-2018 Sundhed og Omsorg
  Konklusion

  Begge forslag vedr. først og fremmest Sociale forhold og Beskæftigelse men inkludere alle kommunens myndighedsområder herunder Sundhed og Omsorg.  

  Sundhed og Omsorg anbefaler at forslagene ikke gennemføres, for så vidt angår Sundhed og Omsorg. Det sker i lyset af det meget begrænsede antal afgørelser fra Ankestyrelsen på Sundhed og Omsorgs område.  

  Forslagene vil være for ressourcemæssigt tunge i forhold til en mindre og usikker forbedring, og ressourcerne vil i givet fald tages fra sagsbehandling.  

  På Sundhed og Omsorgs område, vil det, i lyset af det meget begrænsede antal afgørelser fra Ankestyrelsen, ikke give mening at fremlægge statistik kvartalsvis eller halvårligt. Ligeledes vil det ikke give mening på Sundhed og Omsorgs område at foretage stikprøvekontroller – vi gennemgår alle sager.  

  Sundhed og Omsorg er enig i, at der skal tages de nødvendige skridt for at kommunens afgørelser er både grundige, tilstrækkeligt oplyste og korrekte. Vi ænder sagsgange, serviceniveau o.lign. hvis en afgørelse fra Ankestyrelsen giver anledning hertil, så Sundhed og Omsorg har løbende dette fokus.  

  Forslaget om uafhængig faglig revisionsenhed vil opbygge et parallelt system der skal bemandes med medarbejdere med stor specialisering. Det vil være dels svært at opbygge og vedligeholde i lyset af det meget begrænsede antal afgørelser fra Ankestyrelsen, og dels dyrt.
  06-09-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Vedrørende udtalelse fra MSB:
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses udtalelse af 6. juli 2018.

  Vedrørende udtalelse fra MSO:
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs udtalelse af 27. august 2018.
  10-09-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse af 6. juli 2018  som Magistraten kan henholde sig til samt  Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs udtalelse af 27. august 2018, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad henholder sig til det oprindelige forslag fra RV.

  Rådmand Bünyamin Simsek og Keld Hvalsø tog forbehold.
  26-09-2018 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra RV om nedsættelse af uafhængig faglig revisionsenhed


  Beslutning Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse af 6. juli 2018  som Magistraten kan henholde sig til samt  Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs udtalelse af 27. august 2018, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad henholder sig til det oprindelige forslag fra RV.

  Rådmand Bünyamin Simsek og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Beslutningsforslag:
  Der nedsættes som forsøg en uafhængig faglig revisionsenhed i mindst en 2-årig forsøgsperiode til faglig revision af forvaltningen af kommunens myndighedsområder.

  I første omgang behandler den faglige revisionsenhed sager fra Socialforvaltningens Handicapcenter på tre dimensioner:
  1. Mødet og dialogen med barnet og forældre jf. Aarhus Kommunes vision om borgeren i centrum og børn og ungepolitikkens visioner. Begge anvendes som kriterier for god praksis, når barn og forældre møder det kommunale myndighedssystem af den faglige revisionsenhed.
  2. Den juridiske praksis i relation til servicelov, retssikkerhedslov og forvaltningslov, herunder fejlhåndtering.
  3. Det børnesagkyndige perspektiv på såvel fundamentet i afgørelser som sagsbehandlingsflowet.

  Baggrund:
  I en række artikler i Jyllands Posten er der rejst tvivl om og kritik af Handicapcentrets praksis i forhold til børn, unge og forældre på ovennævnte områder.

  I stedet for alene at reagere på enkeltsager, kan en praksis med en faglig revisionsenhed, hvor byrådet beslutter temaerne, afdække, om der er tale om generelle mønstre i kulturen i myndighedsudøvelsen, om børnesagkyndige undersøgelser følges i afgørelser, og om lovgivningen overholdes i både ånd og bogstav.

  Borgernes stemme ind i et vitalt hjælpesystem for børnene og de unge er en grundlæggende værdi for byrådet, og det er gennemgående i vedtagne værdier, at troværdighed og respekt skal gennemsyre al sagsbehandling delegeret fra byrådet.

  Det må være et mål at reducere antallet af anke- og klagesager alene af den grund, at mange elementer i sagerne ikke er egnede til et ankesystem, men handler om mødet mellem borger og myndighed. Det bør som udgangspunkt kun være principafgørelser, der går til ankesystemet, selv om borgene selvfølgelig har ret til at få deres sag prøvet.

  Vi kan med forslaget i Aarhus Kommune indføre en god – og banebrydende - skik med at kigge et myndighedsområdes praksis efter, uden at anledningen er en konkret sag. Et myndighedsområdes faglige tilgange og beslutninger kan betyde, om det går den ene eller den anden vej i et barns eller ungs livsbane. Der er således et stærkt forebyggende element i forslaget.

  Som det også er fremgået af artiklerne kræver det store ressourcer af forældrene at være omfattet af f.eks. Handicapcentrets resort. Ressourcer som ikke er tilgængelige for alle, men som det ser ud til er endog meget slidsomt for dem, der har dem. Ressourcer, der går fra barnet og den unge.

  Den faglige revisionsenhed skal gå faktuelt og sagsrettet til værks med et formål at stille forslag til forbedringer af praksis til byrådet.

  Beskrivelse
  Den faglige revision tager udgangspunkt i visionen Borgeren i centrum og Børn og Ungepolitikkens vision og fire mål med tilhørende lovgivning og har til formål at gå i dybden med i første omgang om Socialforvaltningen, Handicapcentrets reale forvaltningsmæssige praksis tager udgangspunkt i barnet og den unges trivsel og udvikling, og fører dette perspektiv igennem.

  Revisionen skal have en indholdsmæssig og etisk, juridisk/forvaltningsmæssig og organisationskulturel dimension, herunder fejlhåndtering, handlehastighed og koordinering

  Formålet er at give forslag til forbedringer på alle 3 dimensioner.

  Organisering
  Der foreslås dannet en uafhængig faglig revisionsenhed i en forsøgsperiode på 2 år med reference til Borgmesterens Afdeling/stadsdirektøren.
  Der nedsættes en bredt sammensat politisk følgegruppe med alle partier repræsenteret. Desuden foreslås det, at Peter Sporleder (V) indtager rollen som formand for følgegruppen.
  Den faglige revisionsenhed bemandes med 3 sagkyndige, hvoraf en udpeges som ansvarlig for revisionens forløb og resultat.
  Følgende fagligheder dækkes af de 3 sagkyndige:
  1. Børnesagkyndig med erfaring med dialog og samtale med børn, unge og forældre fra f.eks. nationale Vidensog Specialrådgivningsorganisation på det sociale område, VISO
  2. Juridisk – forvaltningsretlig sagkyndig med erfaring fra f.eks. Ankestyrelsen, der behandler blandt andet klager på socialområdet
  3. Organisationskyndig i organisationskultur i forhold til codex og dekorum i organisationen for eksempel fra Aarhus Universitet

  Økonomi
  Der afsættes et rammebeløb til opgaven herunder sekretariatsbistand. Finansieringsbehovet afdækkes af magistraten. Herefter anviser Borgmesterens afdeling en andel af finansieringen, og en andel findes inden for de eksisterende budgetrammer ved fordeling mellem magistratsafdelingerne efter en nærmere aftalt fordelingsnøgle.

  Revisionstemaer:
  I en åben proces indkaldes cases fra interesseorganisationer og borgere som tematiseres af revisionsenheden. En række temaer er der allerede peget på i Jyllands-Postens artikler. Den faglige revisionsenhed kan indkalde interessenter til møde for uddybning.

  Et antal cases ud- og gennemarbejdes og behandles via en faglig og politisk høring. Her kan der blive tale om både en åben og lukket høring.

  Der udarbejdes en hvidbog med anbefalinger på handlinger, som følgegruppen indstiller til drøftelse/beslutning i byrådet.
  Perspektiv:
  Hvis den faglige revision og revisionstemaer på myndighedsområderne giver et frugtbart afkast for byrådets mulighed for udvikling, transparens i opgaveløsningen og tilsyn på myndighedsområder kan den permanentgøres.

  Byrådet skal således udpege revisionstemaer i forbindelse med budgetvedtagelsen. Der aflægges særskilt rapport i forbindelse med regnskabsaflæggelse eller i umiddelbart forlængelse heraf.

  Eva Borchorst Mejnertz
  Forkvinde for Børn og Unge-udvalget
  Medlem af Bæredygtighedsudvalget
  Medlem af Udvalget for Frivillighed og Samskabelse

  Sagens forløb 14-03-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 14. marts 2018.
  04-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 4. april 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  06-07-2018 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Konklusion
  Radikale Venstre i Aarhus Byråd har foreslået, at der som forsøg nedsættes en uafhængig faglig revisionsenhed i mindst en 2-årig forsøgsperiode til faglig revision af forvaltningen af kommunens myndighedsområder – i første omgang med henblik på sager fra Handicapcentret for Børn under Socialforvaltningen.  

  Ligeledes har Liberal Alliance i Aarhus Byråd stillet forslag om løbende monitorering af ankesager.  

  Da begge forslag vedrører spørgsmålet om omfanget af klager og hjemviste sager fra Ankestyrelsen inden for socialområdet, har Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) udarbejdet en samlet udtalelse til de to forslag, så Byrådet kan behandle problemstillingen under et.  

  MSB anerkender forslagsstillernes baggrund for at fremsætte forslagene, og deler opfattelsen af, at det er et område, hvor der fortsat er behov for et udviklingsarbejde i relation til at styrke tilliden til kommunens afgørelser.  

  Magistratsafdelingen har allerede igangsat en række initiativer i forlængelse af henvendelsen fra Dialoggruppen Børn med Handicap og der har været afholdt et møde mellem Social- og Beskæftigelsesudvalget og Dialoggruppen Børn med handicap den 4. april 2018.     I
   
  forlængelse heraf har Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse besluttet, at der i forbindelse med det videre forløb med styrkelse af handicapområdet for børn nedsættes brugerpaneler med deltagelse af relevante parter. Målet er læring med henblik på at udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen og styrke samarbejdet og dialogen på tværs af handicapområdet for børn – både internt i Aarhus Kommune men også ift. regionen.  

  Derudover fremrykkes Socialforvaltningens undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Handicapcentret for Børn så denne gennemføres i efteråret 2018. Resultaterne skal bruges til at styrke sagsbehandlingen og mødet med forældrene.  

  Yderligere er det besluttet at tilbyde sagsgennemgang i alle de 18 cases, der var vedlagt det åbne brev til Byrådet fra dialoggruppen. 

  Foranlediget af forslaget fra Liberal Alliance vil Socialforvaltningen nu gennemgå alle hjemviste sager fra Ankestyrelsen fra 2017 med henblik på at afdække årsager til hjemvisningerne, finde eventuelle mønstre og på den baggrund iværksætte tiltag for at øge kvaliteten af sagsbehandlingen.  

  På nuværende tidspunkt udarbejder og fremlægger Socialforvaltningen årligt en redegørelse for ankestatistik til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Såfremt Byrådet ønsker det kan statistikken fremlægges i overensstemmelse med forslaget.  Fremadrettet vil Socialforvaltningen og andre forvaltninger, som følge af ny lovgivning, være forpligtet til at forelægge en årsstatistik i form af ”Danmarkskortet” for Byrådet en gang om året.  

  Med disse nye tiltag kombineret med en række eksisterende interne og eksterne eftersyn vurderer MSB ikke, der er behov for yderligere kontroltiltag på området. Ressourcerne bør i stedet anvendes til at styrke dialogen og forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen på baggrund af de tiltag, der er sat i værk.  
  27-08-2018 Sundhed og Omsorg
  Konklusion

  Begge forslag vedr. først og fremmest Sociale forhold og Beskæftigelse men inkludere alle kommunens myndighedsområder herunder Sundhed og Omsorg.  

  Sundhed og Omsorg anbefaler at forslagene ikke gennemføres, for så vidt angår Sundhed og Omsorg. Det sker i lyset af det meget begrænsede antal afgørelser fra Ankestyrelsen på Sundhed og Omsorgs område.  

  Forslagene vil være for ressourcemæssigt tunge i forhold til en mindre og usikker forbedring, og ressourcerne vil i givet fald tages fra sagsbehandling.  

  På Sundhed og Omsorgs område, vil det, i lyset af det meget begrænsede antal afgørelser fra Ankestyrelsen, ikke give mening at fremlægge statistik kvartalsvis eller halvårligt. Ligeledes vil det ikke give mening på Sundhed og Omsorgs område at foretage stikprøvekontroller – vi gennemgår alle sager.  

  Sundhed og Omsorg er enig i, at der skal tages de nødvendige skridt for at kommunens afgørelser er både grundige, tilstrækkeligt oplyste og korrekte. Vi ænder sagsgange, serviceniveau o.lign. hvis en afgørelse fra Ankestyrelsen giver anledning hertil, så Sundhed og Omsorg har løbende dette fokus.  

  Forslaget om uafhængig faglig revisionsenhed vil opbygge et parallelt system der skal bemandes med medarbejdere med stor specialisering. Det vil være dels svært at opbygge og vedligeholde i lyset af det meget begrænsede antal afgørelser fra Ankestyrelsen, og dels dyrt.
  06-09-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Vedrørende udtalelse fra MSB:
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses udtalelse af 6. juli 2018.

  Vedrørende udtalelse fra MSO:
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs udtalelse af 27. august 2018.
  10-09-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse af 6. juli 2018  som Magistraten kan henholde sig til samt  Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs udtalelse af 27. august 2018, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad henholder sig til det oprindelige forslag fra RV.

  Rådmand Bünyamin Simsek og Keld Hvalsø tog forbehold.
  26-09-2018 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag til Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø


  Beslutning Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. september 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 27. august 2018.

  Rådmand Jette skive kan ikke tiltræde, at der skal være erhverv ved "hængslet".

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad, Marc Perera Christensen og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Forslag til udviklingsplan for området fra Nicolinehus og frem til Nørreport samt området øst for Bestseller på Pier 2 anbefales sendt i høring.

  Resumé Forslaget til udviklingsplan for Indre Aarhus Ø (bilag 1) er en gentænkning af Dispositionsplan for de nordlige arealer vedtaget i 2006.  

  Forud for udarbejdelsen af forslaget har der været gennemført en borgerinddragende proces med møder, guidet gåtur samt workshops med brugere og interessenter i området. Processen resulterede i forslag til ni delstrategier, der skal kendetegne udviklingen af Indre Aarhus Ø. I Udviklingsplanen er disse delstrategier udfoldet under tre overordnede strategier for hhv. Byliv, Byrum og Bebyggelser.  

  Udviklingsplanen anbefales sendt i offentlig høring. Efter høringen fremsendes udviklingsplanen til endelig vedtagelse i byrådet - som grundlag for udviklingen af Indre Aarhus Ø.

  Indstilling At 1) Forslaget til udviklingsplan samt tilhørende miljørapport for Indre Aarhus Ø godkendes til offentlig fremlæggelse.  

  At 2) Der igangsættes et forsøgsprojekt til og med 2020 med henblik på udviklingen af en moderne bypark på Pier 2.

  Sagens forløb 06-09-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.  

  I indstillingen reserveres et areal til en mulig kommende skole på Aarhus Ø. Som det også fremgår af indstillingen, er der ikke i byudviklingsøkonomien afsat midler til finansiering af en skole på Aarhus Ø. Borgmesterens Afdeling anbefaler, at der udarbejdes flere scenarier for placeringen af en ny midtbyskole, hvor både planmæssige og økonomiske forhold beskrives. Borgmesterens Afdeling, Børn og Unge samt Teknik og Miljø udarbejder scenarierne i fællesskab.

  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.
  10-09-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. september 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 27. august 2018.

  Rådmand Jette skive kan ikke tiltræde, at der skal være erhverv ved "hængslet".

  Rådmand Rabih Azad-Ahmad, Marc Perera Christensen og Keld Hvalsø tog forbehold.
  26-09-2018 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Grundlag for kommuneplantillæg om vedvarende energianlæg


  Beslutning Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. september 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. august 2018.

  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Opsamling på første offentlighedsfase og retning for indhold i et kommende kommuneplantillæg (temaplan) for vedvarende energianlæg.

  Resumé I foråret 2016 gennemførtes en første offentlig høring med indlagte borgermøder om en temaplan vedrørende vedvarende energianlæg baseret på sol og vind (VE-anlæg) i Aarhus Kommune. På baggrund af høringen foreslås udarbejdet en temaplan i form af et tillæg til den gældende kommuneplan.  

  Der indkom i alt 198 høringssvar i høringen. Høringssvarene er grundlæggende positive overfor den grønne omstilling, men i en del høringssvar udtrykkes bekymringer og protest mod en række konkrete vindmølleplaceringer i landzonen. Der peges i stedet på mulighederne på Aarhus Havn, på havet og/eller i tekniske landskaber, f.eks. langs motorveje. Vindmøller i herregårdslandskaber nævnes også som en mulighed pga. færre naboer.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1) Teknik og Miljø udarbejder et forslag til VE-temaplan og fremsender en indstilling om offentliggørelse af forslaget til byrådet inden udgangen af 2019.  

  At 2) temaplanen vil indeholde overordnede mål og retningslinjer for opstilling af både vindmøller og solenergianlæg i henholdsvis landområder, byområder og sommerhusområder. Særligt henledes opmærksomheden på, at det indstilles (jf. detaljerede indstillinger i afsnit 5.5):

  ·         At der ikke udlægges arealer til store vindmøller i kommuneplanen, og at nuværende udlagte vindmølleområder fjernes i kommuneplanen.
  ·         At konkrete ansøgninger om opstilling af store vindmøller bliver enkeltsagsbehandlet, når byrådet har vedtaget den kommende temaplan endeligt.
  ·         At temaplanen indeholder mål og retningslinjer, der kan lægges til grund for enkeltsagsbehandling af hhv. store vindmøller og husstandsmøller.
  ·         At Teknik og Miljø vurderer mulighederne for at udpege arealer til store solenergianlæg.  

  At 3) de indkomne høringssvar besvares som beskrevet i indstillingens afsnit 5.

  Sagens forløb 06-09-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  10-09-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. september 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. august 2018.

  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø tog forbehold.
  26-09-2018 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1037, Bolig og erhvervsområde på Jens Baggesens Vej, Katrinebjerg - Endelig


  Beslutning Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. september 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. august 2018.

  Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 1037, Bolig og erhvervsområde på Jens Baggesens Vej, Katrinebjerg og tillæg nr. 27 til kommuneplan 2017.

  Resumé Lokalplanen gælder for et område ved Jens Baggesens Vej på Katrinebjerg. Lokalplanområdet er ca. 15.300 m2 stort og var ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone.  

  Lokalplanen skal give mulighed for boliger og erhverv, og den er udarbejdet, da en privat bygherre ønsker at opføre etageboligbebyggelse i den nordlige del af området. Hovedparten af den eksisterende erhvervsbebyggelse i området bevares.  

  Boligbebyggelsen ønskes opført som et byggeri med varierende højder fra 5 til 6 etager og medfører en samlet bebyggelsesprocent for hele området på 135. Lokalplanen giver mulighed for 9.850 m2 ny bebyggelse herunder 8.400 m2 til boliger, hvoraf 15 % svarende til 1.250 m2 skal etableres som almene boliger. Mindst 30 % etableres som familieegnede boliger. I alt forventes der ca. 110 boliger.  

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da projektet overskrider højden og tætheden på den gældende ramme, og derfor er der udarbejdet Tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017.   

  Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 3. maj til den 8. juni 2018, og der er indkommet 1 høringssvar, der er positivt stillet overfor lokalplanen, men med spørgsmål til etageantal,
  skygger og kantzone.  

  Indstilling At 1) forslag til lokalplan nr. 1037 vedtages endeligt,  

  At 2) forslag til Tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt,  

  At 3) høringssvaret besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.7.

  Sagens forløb 06-09-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  10-09-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. september 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. august 2018.


  26-09-2018 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Eventuelt


  Beslutning Intet.

  Sagens forløb 10-09-2018 Magistraten
  Intet.