Vælg

Referat Magistraten 25-03-2019

  Dialogmøde mellem Magistraten og Aarhus Vand A/S


  Beslutning
  Drøftet.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Sagens forløb 25-03-2019 Magistraten
  Drøftet.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Referat fra Magistratens møde den 18. marts 2019


  Beslutning
  Intet.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Sagens forløb 25-03-2019 Magistraten
  Intet.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Byrådets mødeplan 2020


  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. marts 2019.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Indstilling
  Det indstilles, at byrådsmøderne i 2020 ligger følgende datoer:
  22. januar
  5. februar
  26. februar
  11. marts
  25. marts
  15. april
  29. april
  13. maj
  27. maj
  10. juni
  11. juni (torsdag)
  24. juni
  12. august
  26. august
  9. september  (byrådsmøde inkl. 1. behandling af budgettet)
  23. september
  7. oktober (byrådsmøde inkl. 2. behandling af budgettet)
  4. november
  18. november
  2. december
  3. december (torsdag)
  16. december

  Sagens forløb 25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. marts 2019.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Indstilling på baggrund af forslag fra S, RV og ALT om klimapolitisk fødevarestrategi


  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 19. marts 2019.
  Udtalelser fra afdelinger vedlægges byrådsbehandlingen.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad henholder sig til det oprindelige forslag.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  Beslutningsforslag fra S, RV og ALT
   
  En ny klimapolitisk fødevarestrategi - Plantebaseret valgmulighed i alle kommunale køkkener
   
  Baggrund
  Klimaforandringerne bliver mere og mere presserende, og vi ser allerede nu, hvordan orkaner, oversvømmelser og hedebølger bliver hyppigere og mere ekstreme.
   
  I 2015 indgik Danmark klimaaftalen i Paris, hvor vi forpligtede os til at nedbringe vores CO2-udledninger med et mål om at bremse de hastige temperaturstigninger. Indtil videre har Danmark ikke været hurtige nok og har faktisk klaret det værre, end hvad vi internationalt kan markedsføre os på. Vi er faktisk det 5. mest CO2-udledende land i Europa.
   
  Aarhus byråd har vedtaget en fremtids sikret vision om at Aarhus kommune skal være CO2 neutral i 2030. Det er et vanskeligt og visonært mål, som skal sikre at vi er en by for alle og med plads til alle. Vi er sammen med resten af Danmark er langt fremme på bl.a. vindenergi, men vi kan og bør gøre langt mere for klimaet i forbruget og produktionen af kød, der er en af de største klimasyndere. Formand for regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi med Flemming Besenbacher som formand, har anvist at vi både som land, men også som bysamfund er nødt til at handle.
   
  Vi har længe vidst, at kød (samt andre animalske fødevarer) giver et enormt klimaaftryk, og her har vi som kommune et ansvar, som vi bør handle på. FN’s Klimapanel konkluderer i en rapport fra oktober, at der skal sættes markant mere ind i alle sektorer for at sænke CO2-udledningen og nå målet om maks. 1,5 grad stigning. Det gælder også landbruget, som i Danmark står for knap 21 procent af landets samlede udslip af drivhusgasser. Alene køer og svin står for knap 19 procent af det samlede udslip.
   
  Danmark er et af verdens mest kødspisende lande, idet hver dansker i gennemsnit spiser 52 kilo kød om året. Det viste en undersøgelse i 2016.
   
  Danmark er desuden Europas mest opdyrkede land og det land i verden, der producerer mest kød per indbygger. 80 procent af vores landbrugsjord bruges til at dyrke foder til landbrugsdyr, mens kun 10 procent bruges til at dyrke planteføde til mennesker.
   
  Som kommune kan vi være med til at gøre en vigtig indsats for at sænke klimapresset via vores fødevarepolitik.
   
  I hele Danmark serveres der dagligt op mod 800.000 måltider årligt i det offentlige. Mange af dem i Aarhus. Som kommune bør vi hæve ambitionerne for at skabe en mere klimavenlig kost og samtidig give borgerne mulighed for at vælge plantebaserede måltider, hvad enten motivationen er de positive effekter for klimaet, miljøet eller sundheden. Vi ved at rigtig mange aarhusianske køkkener allerede er meget langt fremme, har gode tal på klimakøkkendagsorden. Det anerkender vi, og ønsker at tage deres erfaringer endnu længere.
   
  Forslag: Plantebaseret valgmulighed til alle borgere i Aarhus Kommune
  Vi foreslår, at alle offentlige institutioner som skoler, daginstitutioner, plejehjem og medarbejderkantiner i kommunen tilbyder borgerne en plantebaseret valgmulighed. Disse plantebaserede måltider skal desuden henholde sig til Aarhus kommunes i forvejen visionære politik om økologi og langt mindre madspild, og derfor så vidt muligt være økologiske og basere sig på lokale råvarer i sæson.
   
  Dette er en vej, som Københavns Kommune har valgt at gå, da Borgerrepræsentationen med et stort flertal i foråret besluttede at øge andelen af plantebaseret mad i kommunen.
   
  Der er bred opbakning i befolkningen til mere plantebaseret mad i det offentlige. 46% af danskerne mener, at det altid bør være muligt at kunne vælge et vegetarisk måltid i de offentlige køkkener, ifølge Coop Analyse 2018. Halvdelen af danskerne (51%) ønsker at spise mindre kød, og flere og flere, især unge, skærer ned på kødet i deres dagligdag. Vi tror på at med et dagligt og reelt tilbud om plantebaseret måltid, vil Aarhus kommune nå endnu tættere på at bliver CO2 neutral i 2030.
   
  På Randers Hospital har der været positiv respons i forbindelse med at tilbyde patienter vegetarmenuer. Her vælger hver femte patient det grønne måltid, og det er især på grund af de sundhedsmæssige fordele. Så ikke kun klimadagsordenen er en god årsag til at skære ned på kødet. Forskning viser, at en plantebaseret kost dækker kroppens ernæringsmæssige behov og endda har sundhedsmæssige fordele.
   
  Opgørelse over det kommunale forbrug af kød og andre fødevarer
  Vi foreslår også, at der laves årlige opgørelser over kommunens samlede forbrug af kød og andre fødevarer, så vi dermed kan få et samlet billede af det nuværende forbrug og sammenligne forbruget over tid. Dette er også en forudsætning for at sætte eventuelle fremtidige mål om at reducere kommunens kødforbrug.
   
  Aarhus kommune vil med dette forslag yde et skelsættende bidrag til en bæredygtig fødevarestrategi og til begyndelsen på de strukturelle forandringer, som må og skal til for at bremse klimaforandringerne, og samtidig bibringe endnu et skridt om de samlede mål sat af Aarhus Byråd for Aarhus kommune om nedbringe til at være CO2 neutral i 2030.
   
  Forslag:
  • Alle institutioner og kantiner i Aarhus Kommune skal tilbyde borgerne en fast mulighed for et plantebaseret måltid.
  • Andelen af plantebaseret mad skal øges i de kommunale køkkener.
  • At der i forbindelse med indsatsen laves nye måling af madspildet og dermed en opkvalificering af magistratsafdelingernes køkken og indkøbspersonale
  • Vi skal lave årlige opgørelser over det samlede forbrug af kød, mejeriprodukter og andre fødevarer.
   
  Forventninger:
  At andelen af økologiske, lokale og sæsonbaserede fødevare vil stige markant, således at andelen af sølv og bronzemærkede institutioner, plejecentret og kantiner vil stige. At hele tiltaget finanseres ved mindre kød.
   
  Links
  Concito (anbefaling af plantebaseret mad):
  https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/babf8d9b-aace-414a-999f- 818a1a5951fa/1467c25f-b494-4c38-9f99- 11a139e333b3/Attachments/20661537-27778280-1.PDF
   
  København Kommunes forslag:
  https://www.kk.dk/indhold/borgerrepraesentationens-modemateriale/31052018/edoc-agenda/babf8d9b-aace-414a-999f- 818a1a5951fa/3003aa4a-1493-401a-8be3-abce03ff643b
   
  FN’s Klimapanel rapport:
  http://www.ipcc.ch/report/sr15/
   
  Coop Analyse (flere og flere skærer ned på kødet):
  https://coopanalyse.dk/analyse/02_246-vegetar-no2/
   
  Dansk Vegetarisk Forening (Randers hospitalsmad):
  https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/dansk-vegetarisk-forening-groen-mad-skal-tilbydes-i-offentlige
   
  FT borgerforslag:
  https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00131
   
  DR (DK et af verdens mest kødspisende land):
  https://www.dr.dk/nyheder/indland/grafik-danmark-er-et-af-verdens-mest-koedspisende-lande
   
  Forslaget stilles af:
  Alternativet: Liv Gro Jensen
  Det Radikale Venstre: Eva Borchorst Mejnertz
  Socialdemokraterne i Aarhus Byråd: Camilla Fabricius
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
  Indstilling på baggrund af forslag fra ALT., S og RV om klimapolitisk fødevarestrategi
   
  I forlængelse af Aarhus Kommunes økologiomlægning, hvor målet om 60 % økologi i fødevareindkøbet inden 2020 er nået.


  Resumé
  Denne indstilling baserer sig på beslutningsforslaget ”En ny klimapolitisk fødevarestrategi - Plantebaseret valgmulighed i alle kommunale køkkener” (bilag 1), stillet af Alternativet, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. Beslutningsforslaget blev behandlet på Byrådsmøde d. 12. december 2018.
  Baggrunden for forslaget var, at ved at lave en mere ambitiøs klimapolitisk fødevarestrategi for Aarhus Kommune, ville vi bidrage yderligere til at sænke klimaaftrykket, ved at sænke kødindtaget og øge andelen af plantebaseret mad i de offentlige måltider.
  Borgmesterens afdeling foreslår, at Aarhus Kommune i stedet arbejder videre med også at tænke klimaaftryk ind i forlængelse af den økologiske omlægning. Her er nogle af principperne netop, at der indkøbes og spises mindre kød og flere vegetabilske råvarer. Økologiomlægningen er gennemført indenfor eksisterende driftsbudgetter gennem kompetenceudvikling af medarbejderne og et større fokus på økologi, og dermed indkøbet af fødevarer, ved at fokusere på mere grønt, mindre kød og mindre madspild. I forlængelse heraf kan der fremadrettet også sættes større fokus på klimaaftryk. Der er ikke i dag pålidelige og let anvendelige mål for madens klimaaftryk, men på sigt bør det overvejes at fastsætte måltal for reduktion af klimaaftrykket.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet afviser beslutningsforslaget: ”En ny klimapolitisk fødevarestrategi - Plantebaseret valgmulighed i alle kommunale køkkener”
  At 2) Der indenfor rammerne af økologiomlægningen og i samarbejde mellem Indkøb og Udbud, afdelingerne og Klimasekretariatet arbejdes med hvordan klimaaftryk kan tænkes ind i forlængelse af den eksisterende økologiomlægning,
  At 3) Der primo 2021 rapporteres til Byrådet herom med et oplæg til drøftelse af, om der kan fastsættes egentlige mål for reduktion af madens klimaaftryk.

  Sagens forløb 12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes sammen med præcisering til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  19-03-2019 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 19. marts 2019.
  Udtalelser fra afdelinger vedlægges byrådsbehandlingen.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad henholder sig til det oprindelige forslag.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Forslag til Planstrategi 2019 - Offentlig høring


  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 19. marts 2019.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  Fremlæggelse af Forslag til Planstrategi 2019 og Debatoplæg om temaplaner i offentlig høring i 8 uger.

  Resumé
  I hver valgperiode skal byrådet fremlægge et forslag til planstrategi i offentlig høring forud for en revision af kommuneplanen.
  Med forslag til Planstrategi 2019 lægges op til en delvis revision af kommuneplanen, der primært sker via temaplaner.
  Temaplanlægningen handler i denne byrådsperiode om i alt ti temaplaner:
  • Arealer til alle boligtyper
  • Omstilling til grøn energi
  • Sammenhæng mellem naturområder
  • Landskabet
  • En grønnere by med mere blåt
  • Vedvarende energianlæg – Vindmøller og solenergianlæg
  • Erhvervsarealer
  • Grundvandsredegørelse
  • Detailhandelsplanlægning
  • Oversvømmelse og erosion
  Samtidig med planstrategien offentliggøres et debatoplæg, der omhandler de fem førstnævnte temaer. De sidste fem temaplaner udarbejdes efter særskilte tids- og procesplaner.
  Forslaget til Planstrategi 2019 indeholder blandt andet en redegørelse for planlægningen siden sidst, befolkningsudviklingen, rummeligheden i forhold til nye indbyggere og erhverv i den gældende kommuneplan samt en Lokal Agenda 21-redegørelse.

  Indstilling
  At 1) Forslag til Planstrategi 2019 og Debatoplæg om temaplaner for ”Arealer til alle boligtyper”, ”Omstilling til grøn energi”, ”Sammenhæng mellem naturområder”, ”Landskabet” og ”En grønnere by med mere blåt” fremlægges til offentlig debat i 8 uger.
  At 2) Lokal Agenda 21-redegørelsen offentliggøres som en del af Forslag til Planstrategi 2019.
  At 3) Den foreslåede procedure og debatform tiltrædes.

  Sagens forløb 25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 19. marts 2019.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Indstilling på baggrund af forslag fra EL om pause i aktiveringspligten


  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 13. marts 2019.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  Beslutningsforslag fra EL
   
  Baggrund:
  Flygtninge i Danmark mistede for tre år siden retten til at holde ferie. Da den såkaldte integrationsydelse blev indført, skærpede regeringen kravene, sådan at man som flygtning aldrig har ret til ferie. Enten er man på sprogskole, i aktivering eller til møde i jobcentret eller andet sted i kommunen – eller også har man arbejde og er i gang med at optjene retten til ferie.
   
  Det er så afgjort ikke rimeligt, at forældre, fordi de er flygtninge, ikke har mulighed for at holde ferie sammen med deres børn. Og det er altså heller ikke rimeligt at nægte børn at have ferie sammen med deres forældre. Derfor stiller Enhedslisten dette forslag:
   
  Forslag:
  For flygtninge ophæves aktiveringspligten i to uger hver sommer og samlet 2 uger i julen 2019. Således at der heller ikke indkaldes til møder, og ikke er sprogundervisning eller anden obligatorisk aktivitet i to givne uger hver sommer.
   
  Effekt:
  Det vil være meget gavnligt, at forældreskabet styrkes i disse familier. Det er godt for børnene at have mulighed for at holde ferie sammen med deres forældre og dermed opleve dem på en anden måde end i hverdagen. Det er på mange niveauer meget givtigt, og det er i øvrigt en god dansk tradition og værdi, at familierne holder ferie sammen.
   
  Der er tale om en friholdelse af indsatser og kontrol. Dette betyder noget for den kontrakt, der skal laves med f.eks. sprogcentret, og planlægningsmæssigt har det givet vis en konsekvens. Vi kender ikke alle mellem regninger, men det bedste bud er at der bliver tale om en besparelse.
   
  Keld Hvalsø
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra EL om pause i aktiveringspligten.


  Resumé
  Enhedslisten har stillet forslag om pause i aktiveringspligten for flygtninge i perioder i sommer- og juleferie.
  Forslaget har været behandlet i Byrådet den 12. december 2018, hvor forslaget blev henvist til besvarelse i Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  Forvaltningen er enig i, at familietid er godt for alle, men finder ikke, at der er lovhjemmel til pauser i aktiveringen for denne målgruppe.
  Familietid er godt for alle og der er tidligere erfaring med – i et samarbejde med interesseorganisationer – at kombinere aktivering med familiemæssige aktiviteter, f.eks. i forbindelse med sommerskole/-aktiviteter.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Forlaget ikke vedtages ud fra en vurdering af, at der ikke er lovhjemmel hertil.

  Sagens forløb 12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  13-03-2019 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslaget besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
  21-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 13. marts 2019.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Indstilling på baggrund af ændringsforslag fra EL om forslag fra RV om nedsættelse af uafhængig faglig revisionsenhed på myndighedsområdet


  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs samt Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 12. marts 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  Ændringsforslag til beslutningsforslag fra Det Radikale Venstre, om at iværksætte ekstern faglig revision af forvaltningen af kommunens myndighedsområder.
  Enhedslisten støtter forslaget fra Det Radikale Venstre. Men som muligt alternativ - noget mindre og billigere - foreslår vi nedenstående:
  Byrådet beslutter at iværksætte ekstern faglig revision af forvaltningen af kommunens myndighedsområder.
  Den faglige revision følger de kriterier og fremgangsmåder, som er præsenteret i forslag fra Det Radikale Venstre. Den faglige revision udføres af revisionsfirma med egnet faglig kapacitet.
  Omfanget – antallet af reviderede sager – kan være 20 pr. år.
  Sagerne udvælges efter begrundet indstilling fra brugerorganisationerne.
  Revisionsrapporter og revisionens handlingsforslag sættes til debat i et dertil nedsat forum med repræsentanter for de indstillende brugerorganisationer og derefter i social- og beskæftigelsesudvalget.
  Motivering: Dette forslag vil antagelig være mindre omkostnings tungt end forslaget fra Det Radikale Venstre.
  Erfaringerne fra nogle af de 6 revisioner, der er foretaget på baggrund af initiativet fra dialoggruppen Børn med Handicap udsiger, at revision ud fra egnede kriterier kan identificere en del problemer i sagsbehandlingen.
  Det vil være nærliggende, at brugerorganisationernes begrundelser for at indstille en sag til revision inddrages i den enkelte revision, i tilknytning til de generelle faglige kriterier, som er præsenteret i forslag fra Det Radikale Venstre.
  De bedste hilsner Keld Hvalsø
  Tlf.28245824
  Byrådsmedlem i Århus
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
  Indstilling på baggrund af ændringsforslag fra EL om forslag fra RV om nedsættelse af uafhængig revisionsenhed på myndighedsområdet


  Resumé
  På byrådsmøde den 16. januar 2019 blev forslag fra Det Radikale Venstre om etablering af en uafhængig faglig revisionsenhed på myndighedsområdet behandlet. Forslaget blev ikke tiltrådt.
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe fremsatte til mødet et ændringsforslag indeholdende, at en faglig revision af forvaltningen af kommunens myndighedsområder foretages af et eksternt revisionsfirma, og at der årligt revideres 20 sager. De øvrige kriterier og fremgangsmåder, som fremgår af forslaget fra Det Radikale Venstre, fastholdes. Ændringsforslaget er vedlagt som bilag 1.
  Det indstilles, at ændringsforslaget ikke tiltrædes.

  Indstilling
  Det indstilles,
  at 1) byrådet ikke tiltræder ændringsforslag om iværksættelse af en ekstern faglig revision af forvaltningen af kommunens myndighedsområder.

  Sagens forløb 12-03-2019 Flere afdelinger
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Børn og unge samt Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
  21-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs samt Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 12. marts 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Indstilling på baggrund af forslag fra KF om eventuel visionsplan for Aarhus midtby


  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. marts 2019.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  Beslutningsforslag fra Det Konservative Folkeparti
   
  Det Konservative Folkeparti foreslår, at byrådet igangsætter arbejdet med en strategi- og visionsplan for vores midtby. Den seneste tid har der været en række forskellige debatemner i byrådssalen med det indre Aarhus som omdrejningspunkt, senest i forbindelse med debatten om bilfri søndage og parkering.
   
  Det Konservative Folkeparti har den holdning, at alle elementerne bør sættes i sammenhæng og foreslår derfor, at:
   
  1. Byrådet igangsætter en strategisk visionsproces for udviklingen af det indre Aarhus med fokus på:
   
  • Detailhandel og afledte arbejdspladser.
  • Øget brug af tagflader inspireret af Salling Rooftop.
  • Belægning, begrønning og belysning.
  • Mobilitet, parkeringsanlæg, shuttlebusser.
  • Kultur- og gadeliv.
  • Beboelse.
   
  2. At visionsprocessen indledes med en visionskonference med Aarhus Kommune som vært, hvor relevante erhvervs- og detailforeninger, kulturinstitutioner, turistforening, interesserede borgere etc., inviteres med.
   
  En stærk detailhandel
  Et vigtigt element i midtbyens liv er detailhandelen. Den er med til at skabe omsætning og er en afgørende del af byens attraktionsværdi. Mange af byens gæster tiltrækkes af vores rige og mangfoldige handelsliv. Vi skal sikre gode vilkår for, at netop detailhandelen kan udvikle sig positivt i fremtiden, og vedblive at bidrage til et levende strøg og byrum. Inden for kommunegrænsen bidrager detailhandelen med i omegnen af 6000 ufaglærte jobs, som ikke i stor grad kan overføres til andre brancher, hvis tendensen til et fald i detailhandelen forsætter, i takt med at danskerne handler mere på nettet. Det Konservative Folkeparti ser derfor en styrkelse af detailhandelen som et afgørende element i en diskussion om, hvordan vores midtby skal udvikle sig i fremtiden. Det handler om udvikling af strøget, latinerkvarterets fremtid, Bruunsgade og Jærgergårdsgade, overdækningen af banegraven og sammenhængen mellem disse.
   
  Fremtidens infrastruktur
  Traditionelt set har vi som by stort fokus på vores infrastruktur. Uanset, om man er tilhænger af mere asfalt eller ej, så er der ingen tvivl om, at det øgede pres på vores veje i bykernen stiller større krav til, at vi løser de fremkommelighedsproblemer byens borgere og gæster oplever. Der er for Det Konservative Folkeparti ingen tvivl om, at det er et spørgsmål om tid, før vi begynder at se en yderligere begrænsning i fremkommeligheden i midtbyen, og de problematikker ønsker vi allerede nu at imødekomme med en diskussion om fremtidens infrastruktur. Vi ønsker ikke at lukke midtbyen af for eksempelvis privatbilismen, men vi anerkender, at det med en vis sandsynlighed kan blive en realitet en gang i fremtiden. Det Konservative Folkeparti foreslår derfor, at vi som kommune allerede nu begynder at se på muligheder for etablering af flere parkeringsanlæg under byen, shuttlebusser fra Ring 2 og rundt på Allégaderingen og Letbanens stop ind til midtbyen eller noget helt tredje. For Det Konservative Folkeparti er det afgørende, at byens aktører i høj grad er med til at præge udviklingen – og det gælder også mobiliteten og fremkommeligheden, men også at vi langtidsplanlægger og investerer fornuftigt.
   
  I forlængelse af en praktisk diskussion om vores infrastruktur, er det ligeledes nødvendigt, at vi gør os nogle tanker om, hvordan vi binder vores midtby sammen. Det Konservative Folkeparti ser gerne, at vi får tegnet et billede af en sammenhængende og attraktiv by fra Jægergårdsgade til Latinerkvarteret, mens vi naturligvis bibeholder de unikke karaktertræk, der er i de forskellige kvarterer i midtbyen bl.a. med respekt for den bevarende lokalplan i latinerkvarteret. Udover det, vi normalt tænker som infrastrukturelle udfordringer, skal vi også tage et grundigt blik på den måde, vi skilter på i midtbyen. Bedre skiltning(og skiltning på flere sprog) vil hjælpe både de erhvervsdrivende, turisterne og andre førstegangsbesøgende i vores by til bedre oplevelser i vores by.
   
  Beplantning, belysning og belægning
  En visionsproces må og skal ifølge Det Konservative Folkeparti også indeholde en helt generel diskussion om, hvordan vi indretter vores by. Der er ingen tvivl om, at Aarhus er smuk og dejlig by at opholde sig i, når solen skinner og folk fylder vores parker og restaurationerne langs Åboulevarden, men realiteten er også at vores by kan være grå, kedelig og regnvåd hovedparten af året. Det er naturligvis et vilkår, der følger med, når vi som by er placeret højt på den nordlige halvkugle, men det er ikke et vilkår, som udelukker muligheder for udvikling.
   
  Det Konservative Folkeparti ser gerne, at vi i Ole Rømers hjemby begynder at diskutere, hvordan vi lyssætter vores by og gør Aarhus midtby attraktiv hele året – blandt andet ved brug af belysning. Vi har langs Åboulevarden forsøgt os med lyssætning, som ikke alene guider de gående, men som også bidrager til et hyggeligt og imødekommende byrum. Vi hører ofte om utryghed i nattelivet, og Det Konservative Folkeparti ser derfor ikke alene effektiv lyssætning som en mulighed for at forskønne vores by, men også som en kærkommen lejlighed til at gøre vores by tryggere at opholde sig i i aftentimerne.
   
  Som vores by udvikler sig i højden bliver det tydeligt, at vi har et stort uudnyttet potentiale på byens mange tagflader. Salling Rooftop har sat en ny standard for brugen af det åbne rum og tagflader. Med inspiration fra Salling Rooftop ønsker Det Konservative Folkeparti, at Aarhus Kommune gør det nemt og attraktivt for byens ejendomme at gøre brug af de mange tagkvadratmeter til eksempelvis små cafeer, nyttehaver, oplevelsesrum m.m. Det vil yderligere forskønne vores by, hvis små grønne åndehuller begynder at dukke op rundt omkring på byens tage, ligesom det vil bidrage positivt til by-klimaet og biodiversiteten.
   
  Visioner på tværs
  I sagens natur er en visionsplan for Aarhus midtby ikke blot et politisk anliggende, men en proces som skal inkludere byens kulturinstitutioner, Domsognet, Erhverv Aarhus, Aarhus Håndværkerforening, Visit Aarhus, Aarhus City Forening, Strøgforeningen og Latinerkvarteret. Det Konservative Folkeparti foreslår derfor, at kommunen som samlende figur faciliterer en egentlig visionskonference, hvor nævnte aktører inviteres til at komme deres bud på, hvordan fremtidens midtby skal se ud. Denne konference skal være kickstarten på visionsarbejdet og medvirke til at afdække temaer og områder for det videre arbejde.
   
   
  Det Konservative Folkeparti                   / Marc Perera Christensen
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
  Indstilling på baggrund af forslag fra KF om eventuel visionsplan for Aarhus Midtby.
  Opfølgning på beslutningsforslag fra Det Konservative Folkeparti om at igangsætte arbejde med en strategi- og visionsplan for Aarhus Midtby.


  Resumé Det Konservative Folkeparti har stillet forslag om, at der igangsættes en strategisk visionsproces for Aarhus Midtby – med inddragelse af relevante aktører. På baggrund af forslaget foreslår Teknik og Miljø, at der gennemføres en forundersøgelse, der dels kortlægger de eksisterende planer og politikker med betydning for Aarhus Midtby og dels afdækker de nærmere behov for en eventuel visionsplan for Aarhus Midtby. På baggrund af forundersøgelsen træffer byrådet beslutning om, hvorvidt der skal gennemføres en visionsproces og i givet fald det nærmere indhold heri.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) at der gennemføres en forundersøgelse om behovet for og karakteren af en eventuel visionsplan for Midtbyen.
  At 2) at byrådet på baggrund af forundersøgelsen efterfølgende forelægges et oplæg til drøftelse i forhold til det videre arbejde med en eventuelt visionsplan.

  Sagens forløb 12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  07-03-2019 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  21-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. marts 2019.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Renovering af pilotblok A17 i Toveshøj


  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. marts 2019.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold og ønsker, at det præciseres i særskilt punkt, at der indføres skærpet tilsyn.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  Godkendelse af renovering af pilotblok A17 i Toveshøj, Brabrand Boligforening.

  Resumé
  Byrådet har i september 2016 godkendt skema A for renoveringsprojektet for Brabrand Boligforenings blok A17 i Toveshøj, som én af tre renoverings-pilotblokke.
  På baggrund af boligforeningens oplysninger udgjorde renoveringens anskaffelsessum ved byrådets behandling i 2016 ca. 88 mio. kr.
  Boligforeningen har nu på baggrund af afholdt licitation fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for A17, med en samlet anskaffelsessum på ca. 107 mio. kr. Forskellen i anskaffelsessum på skema A og skema B skyldes, at boligforenin­gen ved skema A ikke har oplyst det fulde beløb.
  Blandt andet med baggrund i den væsentligt højere anskaffelsessum, end hvad kommunen var oplyst ved skema A, sendes skema B til byrådets behandling.
  Boligforeningen har i strid med lovgivningen igangsat renoveringsarbejderne længe før, skema B er fremsendt til Aarhus Kommune. Teknik og Miljø har på den baggrund igangsat en advokatundersøgelse af forløbet omkring blok A17 og Brabrand Boligforenings praksis i byggesager generelt. Byrådet vil blive orienteret om udfaldet af denne undersøgelse, når resultatet foreligger.
  Uagtet dette indstilles det, at byrådet godkender skema B, da det er vurderet, at renoveringen pt. er over halvvejs gennemført, og det vil have betydelige samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis skema B ikke godkendes.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)  Byrådet godkender renoveringsprojektet for A17 i sin helhed med en anskaffelsessum på ca. 107 mio. kr. og en samlet forhøjelse af de kommunale garantier på ca. 2,3 mio. kr.
  At 2)  Byrådet bekræfter at yde kommunal garanti på 100% af det støttede lån på ca. 30 mio. kr. Landsbyggefonden regaranterer halvdelen af garantien.
  At 3)  Byrådet bekræfter at yde kommunal garanti på 100% af det ustøttede lån på ca. 23 mio. kr.

  Sagens forløb 21-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. marts 2019.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold og ønsker, at det præciseres i særskilt punkt, at der indføres skærpet tilsyn.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Ændring af kommuneplanramme for Trøjborgvej 80


  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 11. marts 2019.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017: Ændring af kommuneplanramme for Trøjborgvej 80.

  Resumé
  Kommuneplantillægget omfatter et privatejet areal på 534 m2, der foreslås overført fra kommuneplanens rammeområde til offentlige formål 040501OF til rammeområde 040109BO, udlagt til boligformål i form af etageboliger.
  Ejeren ønsker at anvende ejendommen til en etageboligbebyggelse i stedet for den nuværende villa. Dette ønske kan ikke realiseres uden et ændret plangrundlag.
  Ejendommens nuværende status skyldes formentlig en 20 år gammel digitaliseringsfejl.

  Indstilling
  At 1) tillæg nr. 50 godkendes til offentlig fremlæggelse i fire uger.
  At 2) såfremt der ikke modtages vægtige indsigelser mod forslaget, delegeres beslutningskompetencen til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget til Teknik og Miljø.

  Sagens forløb 21-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 11. marts 2019.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Overførsel af ejendomsbeskatningsopgaven til Borgerservice


  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 15. marts 2019 i overensstemmelse med påtegning af 21. marts 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  Sikring af Aarhus Kommunes interesser med hensyn til fremtidig opkrævning af ejendomsskat.

  Resumé
  Det forventes, at Staten overtager dele af ejendomsbeskatningsopgaven fra kommunerne i 2021 eller senere. Både før og efter dette tidspunkt vil der være behov for en kommunal indsats på området.
  For at sikre en tilfredsstillende opgaveløsning både før og efter opgaveovertagelsen, foreslås opgaven overført fra Teknik og Miljø til Borgerservice i Kultur og Borgerservice, som i forvejen løser en række beslægtede opgaver.
  Det foreslås desuden, at der efter den statslige overtagelse af dele af opgaven sikres en fortsat passende bemanding på området, bl.a. for at sikre kommunens økonomiske interesser på området. Indtægterne herfra overstiger mange gange de udgifter, der vil være forbundet hermed.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) De nuværende opgaver vedrørende ejendomsbeskatning overføres fra Teknik og Miljø til Borgerservice i Kultur og Borgerservice, pr. 1. marts 2019, eller snarest muligt herefter.
  At 2) Aarhus Kommune også efter Statens overtagelse af opgaver på området, opretholder en bemanding på to årsværk på området op, for at sikre kommunens økonomiske interesser. De resulterende indtægter overstiger væsentligt den ekstra indsats.
  At 3) Eventuelle økonomiske udfordringer i forbindelse med en senere negativ kompensation (DUT-sag) løses indenfor den økonomi, der opstår via den ekstra indsats.

  Sagens forløb 21-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling gør opmærksom på, at en kommende DUT-sag vil blive håndteret konkret, når den er kendt med udgangspunkt i de faktiske forhold for opgaveløsningen i Aarhus Kommune, så reduktionen i det årlige budget modsvarer det beløb, der rent faktisk kan spores. Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 15. marts 2019 i overensstemmelse med påtegning af 21. marts 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Frikommuneforsøg på kontrolområdet


  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 18. marts 2019.
  Vilkårene for håndtering af oplysninger drøftes ved udvalgsbehandling i forhold til GDPR med mere.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  Ansøgning til Økonomi- og indenrigsministeriets Frikommuneforsøg III i 2019-2023, om overdragelse af oplysninger fra bankerne til Aarhus Kommune til brug for kontrol med socialt snyd.


  Resumé
  Kultur og Borgerservice og Borgmesterens afdeling har i samarbejde med Nordea udarbejdet en ansøgning til Frikommuneforsøg III i 2019-2023, om et pilotforsøg vedr. overdragelse af oplysninger fra bankerne (i første omgang Nordea) til Aarhus Kommune. Konkret går forsøget ud på, at Nordea ved mistanke om socialt snyd vil videregive oplysninger til Aarhus Kommune relateret til CPR- og CVR-numre med hjemsted i Aarhus Kommune samt oplysninger vedrørende udbetalinger fra og indbetalinger til Aarhus Kommune.
  Ansøgningen er vedlagt som Bilag 1.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) ansøgningen godkendes, så den kan fremsendes Økonomi- og indenrigsministeriet til vurdering om indgåelse i Frikommuneforsøg III i 2019-2023.

  Sagens forløb 21-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 18. marts 2019.
  Vilkårene for håndtering af oplysninger drøftes ved udvalgsbehandling i forhold til GDPR med mere.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Frikommuneforsøg vedr. nationale test


  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 14. marts 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Mette Skautrup tog forbehold.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  Forslag fra Børn og Unge til ansøgning om frikommuneforsøg vedr. nationale test på folkeskolerne i Aarhus

  Resumé
  Regeringen og KL aftalte i økonomiaftalen for 2019 at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2019-2023, hvor målet er at tilvejebringe ny viden og praktiske erfaringer, der kan bidrage til effektiviseringer, forenklinger og bedre styring. Med dette afsæt har Økonomi- og Indenrigsministeren inviteret kommunerne til at søge om mulighed for at gennemføre nye forsøg.
  MBU ønsker i et frikommuneforsøg at ansøge om dispensation til, at folkeskolerne i Aarhus Kommune har mulighed for at blive fritaget fra deltagelse i de obligatoriske nationale test i indskolingen. Forsøget skal bidrage til at mindske det negative præstationspres på de yngste folkeskoleelever med henblik på, at alle elever trives og motiveres for egen læring.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Magistraten tiltræder, at der ansøges om et frikommuneforsøg, hvor folkeskolerne får mulighed for at blive fritaget fra gennemførelse af obligatoriske nationale test i indskolingen, jf. også vedhæftede ansøgningsskema.

  Sagens forløb 21-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 14. marts 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Mette Skautrup tog forbehold.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Etablering af nationalt kompetencecenter


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 har vedtaget at tiltræde afdelingernes indstilling af 6. marts 2019.
  Arbejdsgruppen nedsættes nu. Byrådet behandler en eventuel beslutning om etablering af et kompetencecenter i Aarhus.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   
  Indstilling om mulig etablering af kompetencecenter målrettet børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser

  Resumé
  Som led i satspuljeaftalerne på sundhedsområdet for 2019-2022 er der afsat penge til forebyggende indsatser, herunder etablering af et nationalt kompetencecenter målrettet børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser. Kompetencecenteret har til formål at indsamle og formidle viden på området med henblik på at styrke relevante fagprofessionelles kompetencer og redskaber i forhold til at forebygge, afdække og sætte tidligt ind for børn og unge, som er pårørende til personer med psykiske lidelser i det tætte netværk. Etablering af centret sker ved, at relevante aktører kan ansøge om at oprette centret i deres kommune evt. i relation til allerede eksisterende indsatser på området.
  Aarhus Kommune har en stor interesse i, at der bliver ydet en tidlig hjælp til børn og unge i målgruppen for det nationale kompetencecenter målrettet børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser, så vi forebygger, at de pga. mistrivsel udvikler psykiske lidelser.
  Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) og Børn og Unge (MBU) ser derfor positivt på dette udspil, idet børn med forældre og søskende med psykiske lidelser vurderes at være en sårbar gruppe, som risikerer at være i risikozonen for mistrivsel.
  MSB og MBU vurderer, at det er fagligt relevant at etablere kompetencecentret Aarhus kommune. Centerets funktion og ramme kalder på et bredt tværmagistratsligt arbejde – gerne med inddragelse af andre centrale aktører.   

  Indstilling
  Det indstilles: At 1) Magistraten drøfter, hvorvidt det vil være relevant at ansøge satspuljerne om etablering af et nationalt kompetencecenter for pårørendeindsatser i Aarhus Kommune.
  At 2) Magistraten drøfter, om der skal nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af magistratsafdelingerne, gerne i regi af sundhedssamarbejdet

  Sagens forløb 21-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-03-2019 Magistraten
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 har vedtaget at tiltræde afdelingernes indstilling af 6. marts 2019.
  Arbejdsgruppen nedsættes nu. Byrådet behandler en eventuel beslutning om etablering af et kompetencecenter i Aarhus.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   

  Bilag

  Eventuelt


  Beslutning
  Politiet orienterede om status på indsatsen i forhold til visitationszoner med mere.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Sagens forløb 25-03-2019 Magistraten
  Politiet orienterede om status på indsatsen i forhold til visitationszoner med mere.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.