Vælg

Referat Teknisk Udvalg 22-05-2019

  Indstilling om forslag fra DF om fossilfri kollektiv trafik i Aarhus i 2025


  Beslutning
  Ango Winther, Louise Lindskrog og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det anbefales, at der udarbejdes et scenarie for gradvis indfasning af fossilfri kollektiv trafik i forbindelse med handleplanen for økonomisk balance i den kollektive trafik med henblik på drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020.
   
  Peter Hegner Bonfils og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingens at 2) og at 3), men tog forbehold for at 1).
   
  Heidi Bank var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  Beslutningsforslag fra DF


  Baggrund
  Den teknologiske udvikling har overhalet Danmarks ambitioner på transportområdet og vi står derfor på tærsklen til en fossilfri fremtid på vores veje og skinner. El, brint og brændselsceller har fundet vej ind på markedet og er i dag et konkurrencedygtigt alternativ til diesel og benzindrevne køretøjer. Alligevel halter kommunerne efter og selv i Århus, en kommune der ofte anser sig selv som en trendsætter, er der stadig lang vej til en fossilfri bilpark.

  I Københavns Kommune er der sat en målsætning om fossilfri busdrift i 2030. Man har derfor udført flere forsøg med eldrevne busser, hvoraf det seneste blev vedtaget i 2016 i et samarbejde med Movia, E.ON Danmark og Trafik- og Byggestyrelsen. I dette forsøg køres der med 2 elbusser på linje 3A, hvor opladning sker på 1,5-3 minutter ved endestationerne gennem en pantograf på bussens tag. Det betyder busserne ikke er begrænset til natopladning og ikke skal reservere ekstra plads til batterier på bekostning af siddepladser. Selvom forsøget løber til 2019 er de foreløbige resultater så positive, at København allerede til næste år omlægger yderligere to busruter til eldrift, én rute med opladning på endestationerne og én rute med natopladning. Samlet skiftes 41 busser ud i 2019 alene.

  I Århus Kommune er der også et ønske om kun at køre med elbusser i 2030, men helt konkret har det været svært at se denne målsætning blive ført ud i praksis. Efter flere stille år kommer der nu 4 elbusser i Århus på linje 13 fra 2019 som et forsøg. Det mener vi ikke er ambitiøst nok. Erfaringerne fra København taler sit eget sprog og en større evaluering ligger klar, når det nuværende forsøg afsluttes næste år. Der er dermed ingen grund til at Århus skal starte i det små på egen hånd, når andre allerede har lavet det store forarbejde.

  I Dansk Folkeparti mener vi tiden er klar til at øge ambitionsniveauet i Århus Kommune, til gavn for både borgere og miljøet. Ved at omlægge driften til elbusser reduceres støjniveauet og forureningen i Århus markant og driften bliver op til 4 gange mere energieffektiv end den er i dag. Teknologien er udviklet og forsøg fra andre byer viser positive resultater. Det er dermed kun økonomi, som forhindrer Århus i at blive mere grøn fra i morgen af. Vi tror på byrådets partier er klar til at afsætte de nødvendige midler til en hurtigere omstilling og foreslår derfor, at byrådet skal se på mulighederne for at fremrykke målsætningen for fossilfri drift til 2025 i stedet for 2030.
   
  For at kunne få klarlagt de økonomiske forudsætninger der kræves for at realisere dette mål foreslår vi at Teknik og Miljø skal lave en handleplan sammen med Midttrafik og Aarhus Sporveje. Denne handleplan skal indeholde en tidlinje og et økonomisk overslag for omstillingen, som byrådets partier kan tage udgangspunkt i ved budgetforhandlingerne for 2020-2023.

  Vi mener dog ikke det er nødvendigt at vente et år med at sætte handling bag ambitionerne og derfor foreslår vi at udvide de 4 elbusser på linje 13 til en fuldt eldreven busrute fra næste køreplanskift. Da der allerede er afsat midler til etablering af ladestationer er det kun udskiftningen af dieselbusser der skal finansieres, hvilket DF mener kan gøres gennem uforbrugte midler på KB- bevillinger, besparelser på diesel samt ved salg af de udtjente dieselbusser.

  Indstilling
  Det indstilles:

  at1) Byrådet vedtager en målsætning om at arbejde hen mod fossilfri busdrift i 2025.

  at2) Byrådet ønsker at bruge erfaringerne fra Københavns Kommune og Movias forsøg med eldrevne busser, hvor der oplades ved endestationerne gennem pantografer. Teknik og Miljø bedes om, i samarbejde med Aarhus Sporveje og Midttrafik, at udvide forsøget på linje 13 til ren drift med elbusser fra august 2019. Indkøb af de ekstra busser kan b.la. finansieres gennem salg af de udskiftede dieselbusser, besparelser på dieselforbrug samt brug af overskydende midler på KB-bevillingerne.

  at3) Byrådet beder Teknik og Miljø igangsætte arbejdet med en konkret plan for en fuld udskiftning af Midttrafiks busser til el i 2025, herunder de økonomiske forudsætninger det vil kræve. Planen skal laves i samarbejde med Midttrafik og Aarhus Sporveje og præsenteres til byrådet som et tillæg til handleplanen for økonomisk balance i Midttrafik, der er besluttet skal være klar senest ved budgetlægningen for 2020.

  På vegne af Dansk Folkepartis byrådsgruppe
  Knud N. Mathiesen
  30/10-2018
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
   
  Indstilling om forslag fra DF om fossilfri kollektiv trafik i Aarhus 2025.
  Opfølgning på beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti om fossilfri kollektiv trafik i Aarhus i 2025.


  Resumé
  Dansk Folkeparti foreslår, at byrådet skal vedtage en målsætning om fossilfri busdrift i 2025, og at der anskaffes flere el-busser til bybuslinje 13.
  Teknik og Miljø kan ikke anbefale at forcere omstillingen til el-drift af følgende årsager:
  • Busproducenterne forventes først i løbet af de kommende år, men ikke allerede i 2025, at kunne levere el-busser i relevante busstørrelser og med ren nat-opladning.
  • Ved forceret omstilling skal der anskaffes el-busser med lynopladning og etableres lynladeanlæg for 30-60 mio. kr. Dette kan undgås med et længere tidsperspektiv.
  • Aarhus Sporveje kan med normal busudskiftningstakt omstille hele busparken fra diesel til el til 2030. Hvis denne forceres til 2025, vil ca. 65 dieselbusser skulle udskiftes ’i utide’. Dette skønnes at koste Aarhus Kommune ca. 25 mio. kr.
  Fuld omstilling til eldrift fordrer, at kommunen etablerer ladeinfrastruktur på busanlæg for ca. 32 mio. kr.
  På buslinje 13 vil de fire allerede bestilte el-busser sikre fuld el-drift.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådets nuværende målsætning i klimaplanen om fossilfri transport i 2030 fastholdes
  At 2) indsættelsen af fire el-busser til ren eldrift på bybuslinje 13 i sommeren 2019 fastholdes.
  At 3) Teknik og Miljø sammen med Midttrafik beskriver mulig handleplan og konsekvenser ved omstilling til fossilfri kollektiv trafik. Dette præsenteres for byrådet sammen med handleplan for økonomisk balance i den kollektiv trafik op til budgetforhandlingerne for 2020.

  Sagens forløb 14-11-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 14. november 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  18-03-2019 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  04-04-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-04-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. april 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 18. marts 2019.
  Rådmand Jette Skive henholder sig til DF's oprindelige forslag.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. april 2019.
  22-05-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det anbefales, at der udarbejdes et scenarie for gradvis indfasning af fossilfri kollektiv trafik i forbindelse med handleplanen for økonomisk balance i den kollektive trafik med henblik på drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020.
   
  Peter Hegner Bonfils og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingens at 2) og at 3), men tog forbehold for at 1).
   
  Heidi Bank var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Helhedsplan for Tangkrogområdet


  Beslutning Sagens behandling udsat.
  Opsamling på supplerende forudgående høring og rammer for den kommende planlægning og miljøvurdering.

  Resumé
  Byrådet behandlede i august 2018 resultatet af den forudgående høring. I høringssvarene var der bekymring for påvirkningen af Aarhus bugten, og det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med tre alternativer, hvor selve Tangkrogen bibeholdes som i dag.
  Da hovedforslaget var ændret væsentligt, og alternativ 1 og 2 ikke var med i den forudgående høring, gennemførte Aarhus Kommune, i samarbejde med Kystdirektoratet, en supplerende forudgående høring. Debathæftet er vedlagt som bilag 1.
  Der indkom 204 høringssvar.
  Høringen viser, at der er markant modsatrettede holdninger til de fremlagte løsningsalternativer.
  Der er ikke indkommet bemærkninger eller forslag der giver anledning til at ændre på hovedforslaget og alternativ 2, og Teknik og Miljø anbefaler, at begge løsninger belyses i miljøvurderingen.
  Det kan derimod ikke anbefales at medtage alternativ 1 i den videre miljøvurdering. Begrundelsen er nærmere beskrevet i afsnit 5.

  Indstilling
  At 1) planlægningen og miljøvurderingen baseres på et hovedforslag og et alternativ, som beskrevet i indstillingen
  At 2) høringssvarene behandles, som det fremgår af indstillingens afsnit 5 og bilag 3.

  Sagens forløb 02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. april 2019.
  Rådmand Jette Skive og Keld Hvalsø tog forbehold.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  22-05-2019 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  27-05-2019 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Orientering vedr. fremtiden for kommunens entreprenør


  Beslutning Udvalget blev orienteret.

  Sagens forløb 22-05-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret.

  Bilag

  Orientering vedr. Teknik og Miljøs bidrag til budget 2020


  Beslutning Udsat.

  Sagens forløb 13-05-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret i henhold til notat af 9. maj 2019 med bilag fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  22-05-2019 Teknisk Udvalg
  Udsat.

  Bilag

  Skriftlige orienteringer


  Beslutning Udvalget blev orienteret i henhold til vedlagte skriftlige orienteringer fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  Sagens forløb 22-05-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret i henhold til vedlagte skriftlige orienteringer fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  Bilag

  Eventuelt


  Beslutning Intet.

  Sagens forløb 22-05-2019 Teknisk Udvalg
  Intet.