Vælg

Referat Teknisk Udvalg 25-01-2016

  Sagens forløb

  25-01-2016 Teknisk Udvalg
  Mødet gennemført med fokus på Planstrategi 2015 og Trafik- og Mobilitetsplanen.

  Udvalgserklæring

  Indstilling

  Resumé


  Beslutning

  Mødet gennemført med fokus på Planstrategi 2015 og Trafik- og Mobilitetsplanen.

  Bilag

  Sagens forløb

  03-12-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  07-12-2015 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. december 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. november 2015.

  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
  16-12-2015 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 16. december 2015
  20-01-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. januar 2016.
  25-01-2016 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.

  Udvalgserklæring

  Indstilling

  Det indstilles, at Byrådet træffer beslutning om:  

  At 1) At Teknik og Miljø afholder åstedsforretninger med henblik på gennemførelse af påbud om pesticidfri drift i de sårbare områder efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a på matrikler vist i bilag 1. Den endelige beslutning om påbud træffes af Byrådet.  

  At 2) At Teknik og Miljø gennemfører høringsprocesser og herefter, såfremt det er nødvendigt, udsteder påbud om pesticidfri drift i de udpegede boringsnære beskyttelsesområder. Påbud udstedes efter miljøbeskyttelseslovens § 24 på matrikler vist i bilag 2.  

  At 3) Aarhus Kommune beslutter, at udgifter til erstatning for tab som følge af påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a afholdes af de vandforsyningsanlæg, der har fordel af indsatsen iht. miljøbeskyttelseslovens § 64 a.

  Resumé

  Byrådet har den 17. april 2013 vedtaget en plan for beskyttelse af drikkevandet: ”Indsatsplan Beder”. Planen dækker en sammenhængende drikkevandsressource omkring Mårslet, Beder og Malling.
   
  Fra denne ressource indvinder vandværkerne årligt ca. 15 % af kommunens drikkevand.  

  Planen beskriver de nødvendige foranstaltninger til at sikre drikkevandsressourcen, herunder en indsats overfor anvendelsen af pesticider på arealer, hvor der er sårbarhed og fund af pesticider, blandt andet fund af godkendte pesticider.

  Ifølge planen skal pesticidfri drift opnås ved, at vandværkerne inden fem år fra planens vedtagelse indgår aftaler med lodsejerne i de boringsnære og sårbare områder. Dog skal der inden to år fra indsatsplanens vedtagelse være gennemført aftaler på mindst 50 % af de samlede arealer, som ved indsatsplanens vedtagelse mangler beskyttelse. Såfremt dette ikke er nået, vil Aarhus Kommune som udgangspunkt påbyde pesticidfri drift i medfør af miljøbeskyttelseslovens §§ 24 og 26 a på de arealer, der ligger nærmest vandindvindingerne.
   
  Der er nu gået to år og ca. 1/3 af ejendommene har taget imod tilbuddet om en frivillig aftale med vandværkerne.  

  For at opnå beskyttelse på halvdelen af arealerne foreslås det, at der gives påbud til 13 jordbrugsejendomme og 33 øvrige ejendomme.

  For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser med henblik på påbud og efterfølgende erstatningsfastsættelse på ejendomme med erhvervsmæssig drift. Det foreslås desuden, at Teknik og Miljø gennemfører påbud uden erstatning i de tilfælde, hvor forbud mod anvendelse af pesticider ikke har ekspropriativ karakter, men anses som en erstatningsfri regulering af ejendomsretten. Sidstnævnte vil typisk omfatte ejendomme uden erhvervsmæssig drift.

  Beslutning

  Sagens behandling udsat.

  Bilag

  Sagens forløb

  03-12-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  07-12-2015 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. december 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 25. november 2015.
  16-12-2015 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 16. december 2015.
  Behandlet sammen med sag 23.
  11-01-2016 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  25-01-2016 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen med følgende bemærkninger:

  Udvalget anbefaler, at der ikke på nuværende tidspunkt træffes beslutning om lukning af Høvej nord for Elstedvej, men at udviklingen følges. Kommuneplantillægget, udbygningsaftalen og Lokalplanforslaget tilrettes i overensstemmelse hermed i nødvendigt omfang, idet det undersøges, om den støjproblematik, som er beskrevet i notat af 21. januar 2016 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, som følge af opretholdelse af trafikken på den nordlige del af Høvej kan løses via en reduktion af hastigheden her.

  I forbindelse med de kommende etaper af Nye forholder byrådet sig til størrelsen af den nye by.

  Udvalget opfordrer til tæt dialog med fællesrådet.

  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At) kommuneplantillæg nr. 25 om første etape af Nye vedtages med de i punkt 5 foreslåede rettelser  

  At) de indkomne bemærkninger besvares i overensstemmelse med afsnit 5 og anbefalingerne i Bilag 4 og 5  

  At) det reviderede forslag til udbygningsaftale vedtages  

  At) den sammenfattende redegørelse om miljøvurderingen af Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013 godkendes og indgår som en del af tillægget.

  Resumé

  Kommuneplantillægget muliggør første etape af byen Nye med op til 67.000 etagemeter, svarende til ca. 650 boliger og byggeri op til 4 etager.
   
  Tillægget fastlægger desuden den overordnede infrastruktur i området, en struktur der delvist er baseret på en udbygningsaftale.

  Siden fremlæggelsen af planforslaget, er det lykkedes at få en mere langsigtet vejbetjening på plads end den, som lå til grund for den hidtidige udbygningsaftale.

  En revideret udbygningsaftale indstilles godkendt sammen med kommuneplantillægget.
   
  I offentlighedsfasen indkom der 23 høringssvar, herunder en indsigelse fra Naturstyrelsen (Erhvervsstyrelsen pr. 28.6.2015).

  Naturstyrelsen gjorde indsigelse mod planforslaget, da de ikke fandt det fyldestgørende i relation til et statsligt krav om redegørelse for byudvikling i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og Nitrat Følsomme Indvindingsområder (NFI). Redegørelsen om drikkevandsinteresser er siden uddybet i samarbejde med styrelsen, som derfor har frafaldet sin indsigelse pr. 16.7.2015.

  De øvrige høringssvar omhandlede trafik og infrastruktur, byggeriets omfang, hensyn til naboer, beplantning på fælleden, bynavnet og lokalsamfundets tilpasning til den nye bydel via offentlig service og fritidstilbud med videre.

  Endelig vedtagelse af tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013 for første etape af Nye med uddybet redegørelse om grundvandshensyn og revideret udbygningsaftale.

  Beslutning

  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen med følgende bemærkninger:

  Udvalget anbefaler, at der ikke på nuværende tidspunkt træffes beslutning om lukning af Høvej nord for Elstedvej, men at udviklingen følges. Kommuneplantillægget, udbygningsaftalen og Lokalplanforslaget tilrettes i overensstemmelse hermed i nødvendigt omfang, idet det undersøges, om den støjproblematik, som er beskrevet i notat af 21. januar 2016 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, som følge af opretholdelse af trafikken på den nordlige del af Høvej kan løses via en reduktion af hastigheden her.

  I forbindelse med de kommende etaper af Nye forholder byrådet sig til størrelsen af den nye by.

  Udvalget opfordrer til tæt dialog med fællesrådet.

  Bilag

  Sagens forløb

  03-12-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  07-12-2015 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. december 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. november 2015.
  16-12-2015 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 16. december 2015
  11-01-2016 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  25-01-2016 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen med følgende bemærkninger:

  Udvalget anbefaler, at der ikke på nuværende tidspunkt træffes beslutning om lukning af Høvej nord for Elstedvej, men at udviklingen følges. Kommuneplantillægget, udbygningsaftalen og Lokalplanforslaget tilrettes i overensstemmelse hermed i nødvendigt omfang, idet det undersøges, om den støjproblematik, som er beskrevet i notat af 21. januar 2016 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, som følge af opretholdelse af trafikken på den nordlige del af Høvej kan løses via en reduktion af hastigheden her.

  I forbindelse med de kommende etaper af Nye forholder byrådet sig til størrelsen af den nye by.

  Udvalget opfordrer til tæt dialog med fællesrådet.

  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) Forslag til Lokalplan nr. 1016 for Nye, Første etape af ny by ved Elev med tilhørende miljørapport vedtages til offentlig fremlæggelse.  

  At 2 Teknik og Miljø bemyndiges til at optage vej A-B-C-D som offentlig vej, når vejen er færdiganlagt og godkendt.  

  At 3) Teknik og Miljø bemyndiges til at optage sti a-b-c-d samt sti b-e som offentlig sti, når stierne er færdiganlagte og godkendte.

  Resumé

  Forslag til Lokalplan nr. 1016 for første etape af Nye er en opfølgning på tidligere beslutninger i Aarhus Byråd om planlægning for en ny by syd for Elev. I første etape kan opføres op til 67.000 etagemeter svarende til ca. 650 boliger samt butikker, liberale erhverv og daginstitutioner.
   
  Aarhus Byråd har vedtaget, at den nye by skal bygge på principperne i projektudviklers helhedsplan. Nye skal derfor være er en ny selvstændig by med et aktivt byliv i tæt kontakt med det omgivende landskab. Byen skal derudover bygge på bæredygtige principper, indbyde til et aktivt fællesskab og have detaljerigdom i bebyggelser, arkitektur og mellemrum. Grundtankerne bag detaljerigdommene er variation, balance og liv. Forslag til Lokalplan nr. 1016 fastlægger og bestemmer de fysiske rammer for denne første etape af den nye by.
   
  Lokalplanen er delt i 4 delområder: Boliger, rekreativt område, institutioner og overordnet vej. Bebyggelse udstykkes som sokkeludstykninger og restarealer som fælles grønne områder, som skal vedligeholdes af en grundejerforening for hele området. I planlægningen indgår både håndtering af regnvand og hensynet til natur og grundvand som en væsentlig del af planlægningen. Der lægges vægt både på beskyttelse og genanvendelse i situationer med skybrud.
   
  Bebyggelsens placering, udformning og højde tager udgangspunkt dels i landskabet og dels i mødet med omgivelserne. Bygningshøjden er på maks. 2 etager mod den eksisterende bebyggelse i Elev og det rekreative areal mod nord og maks. 2-3 etager mod den grønne kile mellem Nye og Lystrup, mens bygningshøjden stiger gradvist til maks. 4 etager i etapens centrale dele. Den arkitektoniske udformning bliver varieret både i udtryk og i varierende højder i de enkelte bebyggelser.
   
  Vejadgang sker ad en ny vejforbindelse koblet på Høvej syd for Elev, krydser Elstedvej og tilsluttes Høvej sydøst for Nyes første etape ved krydsningen af letbanen. Vejen indgår sammen med en anden primær vej som en del af den overordnede infrastruktur i den fremtidige samlede by.  

  Aarhus Kommune vurderer, at planen kan have en væsentlig påvirkning på miljøet, hvad angår vandhåndtering, grundvand, vandløb, lugtgener, trafik og veje. Emnerne er behandlet i en miljørapport. Konklusionen peger på en række afværgeforanstaltninger, som er indarbejdet i lokalplanforslaget, og en række overvågninger, som Aarhus Kommune følger løbende. Indholdet i miljørapporten er nærmere beskrevet i indstillingens afsnit 7.1. Et Ikke teknisk resumé af miljørapporten findes bagerst i lokalplanforslaget.

  Forslag til Lokalplan nr. 1016 – Nye – Første etape af ny by ved Elev.

  Beslutning

  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen med følgende bemærkninger:

  Udvalget anbefaler, at der ikke på nuværende tidspunkt træffes beslutning om lukning af Høvej nord for Elstedvej, men at udviklingen følges. Kommuneplantillægget, udbygningsaftalen og Lokalplanforslaget tilrettes i overensstemmelse hermed i nødvendigt omfang, idet det undersøges, om den støjproblematik, som er beskrevet i notat af 21. januar 2016 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, som følge af opretholdelse af trafikken på den nordlige del af Høvej kan løses via en reduktion af hastigheden her.

  I forbindelse med de kommende etaper af Nye forholder byrådet sig til størrelsen af den nye by.

  Udvalget opfordrer til tæt dialog med fællesrådet.

  Bilag

  Beslutning

  Udsat.


  Resumé

  Indstilling

  Udvalgserklæring

  Sagens forløb

  25-01-2016 Teknisk Udvalg
  Udsat.

  Beslutning

  Intet.


  Resumé

  Indstilling

  Udvalgserklæring

  Sagens forløb

  25-01-2016 Teknisk Udvalg
  Intet.