Vælg

Referat Teknisk Udvalg 27-02-2019

  T-kryds ved Mindet


  Beslutning
  Heidi Bank, Keld Hvalsø, Liv Gro Jensen og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog tog forbehold.
   
  Ango Winther og Jan Ravn Christensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Ombygning ved Mindet/Hack Kampmanns Plads (DOKK1) til T-kryds.

  Resumé
  Mindet/Hack Kampmanns Plads foreslås ombygget til T-kryds, med henblik på at skabe en mere direkte forbindelse til de bynære erhvervsområder på havnen, samt sikre adgang til DOKK1 fra Kystvejen.
  Det konkrete forslag til indretning af Mindet/Hack Kampmanns Plads som et T-kryds tager afsæt i, at der ikke må ske tilbagestuvning af trafik på tværs af letbaneskinnerne, at der ikke må ske tilbagestuvning i ligeud-banen ved venstresving fra Europaplads til Mindet samt i, at der opretholdes fuld adgang til ejendommene på Mindet. Krydset indrettes derfor med to sæt steler, således, at der er vendemulighed for bilister, der kører frem mod området, når der er lukket for gennemkørsel.
  I en forsøgsperiode på et år lukkes der for gennemkørsel mellem kl. 6:30-9:30 og 14:30–18:00.
  Anlægsprojektet på Mindet foreslås finansieret med midler fra restbevillingen til forlægning af Herredsvej.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Teknik og Miljø bemyndiges til at detailprojektere Mindet/Hack Kampmanns Plads som T-kryds med hæv/sænkbare steler, og til efterfølgende at udføre projektet.
  At 2) Teknik og Miljø bemyndiges til forsøgsvist i et år at lukke for gennemkørsel mellem 6:30–9:30 og 14:30–18:00, samt i samarbejde med Østjyllands Politi og Aarhus Havn evt. at justere tidspunkterne for gennemkørsel i forsøgsperioden og efter endt forsøgsperiode at fastlægge de endelige tidspunkter for åbning.
  At 3) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til projektering og ombygning af T-kryds ved Mindet godkendes og finansieres af restbevillingen til forlægning af Herredsvej.

  Sagens forløb 31-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at anlægsrammen for Aarhus Kommune er under pres. Såfremt det samlede anlægsniveau overskrider rammerne, kan det blive nødvendigt med en prioritering af allerede godkendte anlægsprojekter. Aarhus Kommunes vedtagne anlægsbudget 2019 er på i alt 1,250 mia. kr. Det ajourførte anlægsbudget, som følge af Forventet Regnskab 2018, er på 2,208 mia. kr. I nærværende indstilling frigives anlægsmidler på 4,975 mio. kr. til anvendelse i 2019. I forhold til det vedtagne budget for 2019 forventes som følge af nærværende indstilling et merforbrug på 4,975 mio. kr.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  04-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. februar 20169 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 10. januar 2019 i overensstemmelse med påtegning af 31. januar 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og Camilla Fabricius tog forbehold på grund af økonomien.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold.
  Der udarbejdes yderligere oplysninger om antal cyklister.
  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  20-02-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. februar 2019.
  27-02-2019 Teknisk Udvalg
  Heidi Bank, Keld Hvalsø, Liv Gro Jensen og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog tog forbehold.
   
  Ango Winther og Jan Ravn Christensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. februar 2019.
   

  Bilag

  Anlægsprogram for trafikal infrastruktur 2019 - 2022


  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Ango Winther og Jan Ravn Christensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Anlægsprogrammet fastlægger investeringer i trafikal infrastruktur for 2019 og giver et foreløbigt bud på en prioritering for 2020-2022.

  Resumé
  Denne indstilling omfatter de planlagte investeringer i infrastruktur i 2019. En række store projekter som statslige investeringer og de store byudviklingsprojekter finansieres uden for anlægsprogrammet og beskrives derfor ikke her.
   
  Projekter under anlægsprogrammet er således kommunale investeringer i at forbedre mobilitet, bymiljø, sikkerhed og tryghed i byen for både borgere og erhverv.
   
  Indstillingen omfatter primært en række mindre projekter, der skal tages politisk stilling til på baggrund af nærværende indstilling. I prioriteringen af disse projekter indgår fællesrådenes ønsker samt Teknik og Miljøs anbefalinger til forbedring af den trafikale infrastruktur.
   
  Herudover omfatter anlægsprogrammet nogle store investeringer, der besluttes særskilt. For disse anlæg giver nærværende indstilling blot en status.
   
  Endelig beskriver nærværende indstilling tidsmæssige forskydninger af en given bevilling til trafikal infrastruktur.
   
  Den samlede bruttoramme til investeringer i trafikal infrastruktur er ca. 1.130 mio. kr. over de næste fire år. Ca. 369 mio. kr. forventes at ligge i 2019, hvoraf 55 mio. kr. udmøntes til mindre anlægsprojekter.
   
  Teknik og Miljø anmoder om bemyndigelse til at gennemføre åstedsforretninger for projekterne i anlægsprogram 2019.

  Indstilling
  At 1) At kapitalbevillingerne for 2019 udmøntes som foreslået, jf. afsnit 5.
   
  At 2) Det samlede anlægsprogram for trafikal infrastruktur for 2019-2022 tages til efterretning.
   
  At 3) Flytning af rådighedsbeløb godkendes i henhold til oversigten i afsnit 7.
   
  At 4) Teknik og Miljø bemyndiges til at gennemføre åstedsforretninger for anlægsprojekterne i det aktuelle anlægsprogram for trafikal infrastruktur.

  Sagens forløb 31-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at anlægsrammen for Aarhus Kommune er under pres. Såfremt det samlede anlægsniveau overskrider rammerne, kan det blive nødvendigt med en prioritering af allerede godkendte anlægsprojekter. Aarhus Kommunes vedtagne anlægsbudget 2019 er på i alt 1,250 mia. kr. Det ajourførte anlægsbudget, som følge af Forventet Regnskab 2018, er på 2,208 mia. kr.
   I nærværende indstilling frigives anlægsmidler på 2,0 mio. kr. til anvendelse i 2019. I forhold til det vedtagne budget for 2019 forventes som følge af nærværende indstilling et merforbrug på 2,0 mio. kr.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  04-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 4. januar 2019 i overensstemmelse med påtegning af 31. januar 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   

  20-02-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. februar 2019.
  27-02-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Ango Winther og Jan Ravn Christensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. februar 2019.

  Bilag

  Udmøntning af midler til Kollektiv trafik


  Beslutning
  Heidi Bank, Keld Hvalsø, Liv Gro Jensen og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog tog forbehold.
   
  Ango Winther og Jan Ravn Christensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Udmøntning af midler til kollektiv trafik bl.a. set i lyset af reduktioner i Region Midtjyllands buskørsel.
   


  Resumé
  Teknik og Miljø har udarbejdet et konkret forslag til udmøntning af afsat pulje på 50 mio. kr. Forslaget indebærer løsninger bl.a. som følge af reduktionerne i Region Midtjyllands buskørsel.
  Forslaget giver også ekstra køreplantid i den eksisterende bybuskørsel på grund af manglende fremkommelighed i midtbytrafikken.
  Gennemføres Teknik og Miljøs forslag til udmøntning af de afsatte 50 mio. kr., forventes puljen at kunne strække over de kommende ca. syv år. Disse tiltag kan træde i kraft med virkning fra køreplanskiftet sommeren 2019.
  Det vil være muligt at igangsætte andre tiltag end foreslået, dog først med virkning fra sommeren 2020. Hvis de årlige driftsudgifter øges med andre tiltag, vil de samlede tiltag få et kortere perspektiv end syv år.
  Finansieringen af de igangsatte driftstiltag indgår ikke i det normale driftsbudget til kollektiv trafik. Hvis tiltagene derfor skal opretholdes, når de 50 mio. kr. er opbrugt, skal der findes ny finansiering eller gennemføres kørselsreduktioner.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslaget til udmøntning af puljen til kollektiv trafik tiltrædes.
  At 2) der herunder gives en kapitalbevilling på 1,5 mio. kr. til etablering af busendestation i Sabro.
  At 3) Teknik og Miljø i god tid inden den afsatte pulje er opbrugt, fremsender en evaluering til Byrådet af de igangsatte tiltag.

  Sagens forløb 31-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten
  Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at anlægsrammen for Aarhus Kommune er under pres. Såfremt det samlede anlægsniveau overskrider rammerne, kan det blive nødvendigt med en prioritering af allerede godkendte anlægsprojekter. Aarhus Kommunes vedtagne anlægsbudget 2019 er på i alt 1,250 mia.kr. Det ajourførte anlægsbudget, som følge af Forventet Regnskab 2018, er på 2,208 mia.kr.
  I nærværende indstilling frigives anlægsmidler på 1,5 mio. kr. til anvendelse i 2019. I forhold til det vedtagne budget for 2019 forventes som følge af nærværende indstilling et merforbrug på 1,5 mio. kr.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  04-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. januar 2019 i overensstemmelse med påtegning af 31. januar 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Der udarbejdes vurderinger af alternative forslag til investeringer i fremkommelighed til udvalgsbehandlingen.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Thomas Medom, Camilla Fabricius og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   

  20-02-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. februar 2019.
  27-02-2019 Teknisk Udvalg
  Heidi Bank, Keld Hvalsø, Liv Gro Jensen og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog tog forbehold.
   
  Ango Winther og Jan Ravn Christensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. februar 2019.

  Bilag

  Udmøntningsplan for Cykelhandlingsplan 2017


  Beslutning
  Louise Lindskrog kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Heidi Bank kunne tiltræde indstillingen med forbehold for udmøntningsplanens punkt 1.9 om kørsel på cykel i gågaderne og sløjfning af parkeringspladser langs med Sønder Allé, der i dag bruges til vareindlevering for de erhvervsdrivende i området. Venstre havde hellere set midlerne herfra flyttet til en cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg.
  Keld Hvalsø Nedergaard og Liv Gro Jensen tog forbehold.
  Almaz Mengesha kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Ango Winther og Jan Ravn Christensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   
  Forslag til udmøntning af projekter under Cykelhandlingsplanen 2017

  Resumé
  Indstillingen indeholder udmøntningsplan for Cykel-handlingsplan 2017.
  Den vedlagte udmøntningsplan (bilag 1) indeholder for-slag til projekter, der anbefales realiseret indenfor den samlede afsatte ramme på 81,7 mio. kroner over de næste tre år i perioden 2019-2021.
  Der er lagt vægt på at realisere en række projekter, der har haft en stor bevågenhed blandt byens borgere, og som generelt vil forbedre cyklisternes vilkår. Herunder kan bl.a. nævnes:
  • Forbedrede cykelfaciliteter langs Nørregade og Nørre Allé
  • Forbedring af vedligeholdelsen i forhold til cykel-handlingsplanens hovedrutenet
  • Forbedrede cykelforbindelser til oplandsbyerne
  • Flere og bedre cykelparkeringspladser
  • Indsatser, der generelt forbedrer fremkomme­ligheden og sikkerheden for cyklister  

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Udmøntningsplan for Cykelhandlingsplanen vedtages som grundlag for disponering af de 81,7 mio. kr., der er afsat i henhold til budgetforligene 2013/2016, 2014/2017, 2016/2019 og 2018/2021.
  At 2) Af de 81,7 mio. kr. godkendes der tillægsbevillinger til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 9,2 mio. kr. til to supercykelsti-projekter som beskrevet i afsnit 7.

  Sagens forløb 03-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  07-01-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. januar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 18. december 2018.
  Rådmand Kristian Würtz, rådmand Rabih Azad-Ahmad, Camilla Fabricius og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  16-01-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 16. januar 2019.
  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
  06-02-2019 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat på besvarelse af udvalgets spørgsmål.
  18-02-2019 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  20-02-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 20. februar 2019.
  27-02-2019 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Heidi Bank kunne tiltræde indstillingen med forbehold for udmøntningsplanens punkt 1.9 om kørsel på cykel i gågaderne og sløjfning af parkeringspladser langs med Sønder Allé, der i dag bruges til vareindlevering for de erhvervsdrivende i området. Venstre havde hellere set midlerne herfra flyttet til en cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg.
  Keld Hvalsø Nedergaard og Liv Gro Jensen tog forbehold.
  Almaz Mengesha kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Ango Winther og Jan Ravn Christensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 6. marts 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. februar 2019.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde ændringen i Sønder Allé.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med forbehold for udmøntningsplanens punkt 1.9 om kørsel på cykel i gågaderne og sløjfning af parkeringspladser langs med Sønder Allé, der i dag bruges til vareindlevering for de erhvervsdrivende i området. Venstre havde hellere set midlerne herfra flyttet til en cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg.


  Bilag

  Dialogmøde i Teknisk Udvalg - opsamling


  Beslutning Udvalget evaluerede dialogmødet den 18. februar 2019.

  Sagens forløb 27-02-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget evaluerede dialogmødet den 18. februar 2019.

  Bilag

  Eventuelt


  Beslutning Intet.

  Sagens forløb 27-02-2019 Teknisk Udvalg
  Intet.