Vælg

Referat Aarhus Byråd 11-09-2019

  Fælles ansvar for nedbringelse af hjemløshed

  Beslutning
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 4.
  Resumé
  Byrådet tilsluttede sig indstillingen om Masterplan på Hjemløseområdet den 6. marts 2019.
  For at lykkes med Masterplanens målsætning om at nedbringe antallet af hjemløse i Aarhus over en periode på fem år og i samme periode halvere antallet af unge hjemløse mellem 18 og 24 år, er der behov for at tage fælles ansvar og for, at alle magistratsafdelinger bakker op om og bidrager til iværksatte og planlagte tiltag.
  Hvis det tværfaglige samarbejde skal lykkes, skal der arbejdes efter tydelige fælles mål. Det gælder både på borgerniveau og på overordnet strategisk niveau. Et sådant samarbejde kræver ledelsesopbakning fra både den politiske ledelse, fra forvaltningernes ledelser og fra ledere i de enkelte tilbud.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet tager nedenstående status til efterretning.
  At 2) byrådet med udgangspunkt i nedenstående status drøfter, hvor der kan være behov for en intensiveret indsats.
  Sagens forløb
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 2. august 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 28. august 2019.
  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 4.

  18-09-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling om forslag fra EL om sammenhængende bymiljøer

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
  Beslutningsforslag fra EL
  Aarhus midtby indeholder –endnu- sammenhængende bymiljøer af høj kvalitet. Byrådet ønsker at bevare byens kulturhistoriske værdier, og der skal derfor iværksættes en gennemgang af de centrale kvarterer med SAVE registreringer og udpegninger af kulturmiljøer, hvor der fremover skal være skærpede retningslinjer for evt. nybyggeri.
   
  Kommuneplanens rammeområder i Aarhus midtby skal revurderes med henblik på sikring af kulturhistoriske, karakteristiske og værdifulde bygninger og miljøer.
   
  For at sikre en bevarende udvikling i midtbyen skal alle ændringer vurderes på om de forbedrer eller forringer bo- og livskvaliteten. Forbedringer kan bl.a.  være med grønne opholdsarealer, plads til børn, fredeliggørelse af gader, klimatilpasning og bæredygtighed.
   
  Motivering
  Kommuneplan 2017 har fokus på boligmæssig fortætning i Aarhus midtby, inden for Ringgaden. Samtidig skal fortætningen ifølge planen ske ved at passe på byens sammenhængende kulturmiljøer og sikre byens grønne åndehuller, bl.a. også med nye 'lommeparker' i nær afstand til byens borgere. Vi skal tænke i både udvikling og bevaring for at skabe et Aarhus som den gode by for flere.
   
  Der har den seneste tid været en række byggesager, der har ført til byrådsbeslutninger om nedrivning af bygninger i historiske kulturmiljøer. Samtidig er der fortsat en række af midtbyens kulturmiljøer, der pt. er truet af nedrivning - og nye byggesager kommer løbende til uden at forvaltningen har de nødvendige ramme- og planmæssige betingelser for at kunne afvise dem med henvisning til bevarelse af kulturmiljøer.
   
  Samtidig er utilfredsheden blandt byens borgere stigende og det demokratiske underskud vokser, fordi byrådet på den ene side handler efter de dele i kommuneplanen, der understøtter fortætning, men på den anden side ikke grundlæggende forholder sig til kommuneplanens visioner om sikring af kulturmiljøer.  Kampen kommer til at ske fra sag til sag, og byrådet overlader i praksis rollen som byens kulturmiljøbeskyttere til borgere og fællesråd. Sidste år skærpede byrådet endda "Fortællingen om Aarhus" med følgende sætning: "Vores bycentrum, by- og lokalområder ændrer karakter. Vi vil værne om det historiske Aarhus og bevare de grønne åndehuller, og vi vil fylde dem og byrummet med liv." Det er på tide, at Byrådet tager alle aspekter af den vedtagne Kommuneplan 2017 og den tilhørende 'Fortælling om Aarhus' alvorligt ved at kvalificere, hvordan kommuneplanens indhold om bevarelse af "kulturmiljøer" konkret sikres. Og samtidig imødekomme borgernes stigende bekymringer om, at byens kulturelle DNA og kvaliteter, som de kender dem, også bliver en del af fremtidens Aarhus.
   
  Links:
  Kommuneatlas for Aarhus: http://webgis.aarhus.dk/kommuneatlas/
   
  Om formålet med og brugen af Aarhus Kommuneatlas: http://webgis.aarhus.dk/kommuneatlas/bygninger_bevaringsvaerdier/Bygninger_bevaringsvaerdier_%20Fremtiden.htm
   
  Registranter for Aarhus: http://webgis.aarhus.dk/kommuneatlas/registranter/indhold.htm
   
  Beskrivelse af 'lommparker' i København: https://www.verdensmaalene.dk/sites/default/files/K%C3%B8benhavn%20Lommeparker%20gr%C3%B8nne%20a%CC%8Andehuller%20i%20byen.pdf
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra EL om sammenhængende bymiljøer
  Forslag om styrket indsats for sikring af høj kvalitet i byudviklingen.
   
   

  Resumé
  Enhedslisten har stillet forslag om, at der skal iværksættes en gennemgang af de centrale kvarterer i Midtbyen med SAVE-registreringer og udpegninger af kulturmiljøer, samt at kommuneplanens rammeområder i Aarhus Midtby skal revurderes med henblik på sikring af kulturhistoriske, karakteristiske og værdifulde bygninger og miljøer.
  Teknik og Miljø vurderer, at det giver god mening at styrke indsatsen, så Midtbyens sammenhængende bymiljøer bevares. Teknik og Miljø foreslår dog, at dette ses som led i en bredere debat om kvalitet i byudviklingen. Teknik og Miljø vil derfor udarbejde en ny politik for arkitektur og bykvalitet, der skal fungere som rettesnor og inspiration for den fremtidige byudvikling – både i Midtbyen og udenfor.
  Konkret i forhold til SAVE-registreringer foreslås det, at disse opdateres i takt med udarbejdelsen af helhedsplaner for Midtbyens forskellige kvarterer. Teknik og Miljø er i øjeblikket ved at udarbejde en helhedsplan for Øgadekvarteret. Når dette arbejde er afsluttet, planlægges det at igangsætte helhedsplanlægning for et af Midtbyens øvrige kvarterer.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) SAVE-registreringer opdateres løbende i tilknytning til konkrete helhedsplaner.
  Ad 2) der igangsættes helhedsplanlægning for et af Midtbyens øvrige kvarterer, når helhedsplanen for Øgadekvarteret er færdig.
  At 3) temaet omkring kvalitet i byudviklingen indgår i en ny politik for arkitektur og bykvalitet, som er under udarbejdelse.
  Sagens forløb
  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 20. marts 2019.
  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 3. april 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  12-08-2019 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  21-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Byrådssekretariatet i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i byrådet den 26. juni 2019.
  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  26-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 12. august 2019 i overensstemmelse med påtegning af 21. august 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Keld Hvalsø henholder sig EL's oprindelige forslag.
  Rådmand Jette Skive henholder sig til DF' ændringsforslag.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra RV og S om belysning i det offentlige rum

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
  Beslutningsforslag fra RV og S
  I Danmark er det i vintertiden mørkere i længere tid, end det er lyst. Det tærer på humøret at tage på arbejde, inden solen står op – og vende hjem efter, den er gået ned. Energiniveauet falder, og nogle af os får det, man kalder en vinterdepression.
   
  Samtidigt gør mørket det sværere at benytte byens opholdssteder. Nogle steder føles mere utrygge at færdes i, fordi man ikke kan se særligt langt forude.
   
  Disse forskellige elementer gør, at byen og byens rum bruges mindre i vintermånederne, og borgere især uden for byen, hvor der er endnu mindre lys, oplever en nedgang i deres humør og energi i de måneder, hvor det er mørkt.
   
  Indtil for ikke så længe siden har det været enormt dyrt at have lys tændt i byen. Men ny LED-teknologi har gjort belysning langt mere økonomisk og bæredygtig end den var, da man satte rammerne for den belysning af byen, der gælder nu. Derfor ønsker vi i Radikale og Socialdemokratiet at finde ud af, hvordan vi med LED-belysning kan højne trygheden og måske endda gøre noget ved vintertrætheden i og uden for byen. Et sådant tiltag er i tråd med Verdensmål 11 om bæredygtige og inkluderende lokalsamfund.
   
  Vi foreslår konkret, at man ser på områder, hvor det vil være relevant at indsætte yderligere gadebelysning og/eller øge lystimerne. Der ønskes især et fokus på cykelstier, skolestier og grønne opholdsområder, og man kan med fordel trække på ekspertise fra lysdesignere/lysarkitekter, så der er fokus på kvalitet frem for kvantitet. Den øgede belysning vil skulle udføres med strømbesparende LED-pærer, så bæredygtigheden og den grønne energi er i højsædet.
   
  Radikale Venstre og Socialdemokratiet foreslår derfor, at
  1. Teknik og Miljø kortlægger områder, hvor det vil være relevant at indsætte mere gadebelysning, herunder både opsætning af nye gadelamper samt øgning af lystimer
   
  Ango Winther, Socialdemokratiet
  Rabih Azad-Ahmad, Radikale Venstre
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra RV og S om belysning i det offentlige rum

  Resumé
  Denne indstilling bygger på et forslag, som Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet har stillet vedr. lys i det offentlige rum (bilag 1). Forslaget lægger op til en kortlægning af, hvor det kan være relevant at skabe mere gadebelysning ved både at opsætte nye gadelamper og øge antallet af lystimer - ved hjælp af bæredygtig LED-teknologi.
  Teknik og Miljø anerkender, at der er behov for at sikre bedre belysning og øge trygheden, særligt i de mørke måneder på året, og er allerede i gang med en lang række indsatser på belysningsområdet, hvor der er fokus på tryghed og bæredygtig belysning i Aarhus Kommune, bl.a. på baggrund af tidligere ønsker herom fra V, S og SF i 2017.
  På baggrund af de mange nuværende og kommende indsatser er det Teknik og Miljøs vurdering, at det ikke vil give yderligere værdi at lave den foreslåede kortlægning, men ser gerne, at der i forbindelse med kommende budgetforhandlinger afsættes midler, der kan udvide omfanget af de eksisterende, konkrete indsatser for bedre belysning og øget tryghed.
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) den foreslåede kortlægning ikke gennemføres.
  Sagens forløb
  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 15. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  08-08-2019 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstillingen fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
  29-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 8. august 2019.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad, rådmand Kristian Würtz og Lone Hindø henholder sig til det oprindelige forslag.
  Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra SF om boliggaranti til hjemløse

  Beslutning
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 1.
  Beslutningsforslag fra SF
  Der skal være plads til alle borgere i Aarhus Kommune. Derfor er det vigtigt at vi tager problemet med det stigende antal hjemløse seriøst. Ingen fortjener at skulle leve et liv på gaden, og alle bør have ret til en bolig. Stigningen i antallet af hjemløse presser varmestuer og herberger og kalder på konkrete initiativer.
   
  Aarhus Kommune er et af de steder, hvor hjemløsheden er højest, og derfor giver det god mening at kigge til andre kommuner med lavere hjemløshed og lade sig inspirere. En af disse kommuner, hvor hjemløsheden er i tilbagegang er Odense Kommune. Her har rådmanden for beskæftigelses- og socialområdet netop underskrevet en aftale med kommunens boligforeninger om boliggaranti til hjemløse, ligesom vi har det for studerende. Dermed sikres alle hjemløse en bolig inden for tre måneder.
   
  I Masterplanen på Hjemløseområdet har byrådet vedtaget at arbejde med Housing First, ligesom de gør med stor succes i Odense Kommune, og at tilbyde boliggaranti til de hjemløse er et oplagt skridt i den retning. Vi bør gå sammen med kommunens boligforeninger og sikre, at ingen er tvunget til at leve på gaden. I fællesskab skal vi knække kurven, så hjemløsheden bliver faldende frem for stigende, og så alle aarhusianere kan få tag over hovedet. Derfor foreslår SF at Aarhus Kommune starter forhandlinger med kommunens boligforeninger om en aftale om boliggaranti til hjemløse
   
  Stillet af SF’s Byrådsgruppe
  Mette Bjerre, Thomas Medom og Jan Ravn Christensen (ordfører på sagen)
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra SF om boliggaranti til hjemløse

  Resumé
  SF har fremsendt et beslutningsforslag til Byrådet om at etablere en boliggaranti for hjemløse. Beslutningsforslaget tager afsæt i en lignende model i Odense Kommune. I forbindelse med byrådsbehandlingen den 28. maj 2019 blev forslaget sendt til behandling i Magistraten.
  Aarhus Kommune har igennem en årrække oplevet en stigning i antallet af særligt unge hjemløse. Derfor indstilles der til, at Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse arbejder videre med SF’s forslag om en boliggaranti målrettet unge hjemløse under 25 år. For en betydelig del af gruppen af unge hjemløse vil en boliggaranti ikke kunne stå alene. Erfaringerne viser at støtte til at kunne være i boligen og blive i den, samt en beskæftigelsesrettet indsats er væsentlige elementer i vejen ud af hjemløshed.
  Området for socialpsykiatri og udsatte voksne er økonomisk presset, hvilket begrænser muligheden for at levere støtten jævnfør strategien om Housing First på tre ben. Det kan fremhæves, at områdets økonomiske udfordringer er adresseret i budgetsammenhæng af en række af Byrådets partier.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Sociale Forhold og Beskæftigelse arbejder videre med SF’s forslag om boliggaranti til unge hjemløse under 25 år svarende til boliggarantien på seks måneder for studerende, der søger kollegiebolig.
  Sagens forløb
  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  22-08-2019 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  29-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 22. august 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold og ønsker en mere præcis tidsplan og beskrivelse af indsatsen.
  Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 1.

  18-09-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling om forventet regnskab for 2019 pr. ultimo juni

  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
  Resumé
  Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet for 2019.
  Samlet set vurderes det, at det forventede regnskab ikke medfører væsentlige ændringer i forhold til de seneste forudsætninger for budgettet for 2020 til 2023.  
  I forhold til oprindeligt budget 2019 er der umiddelbart en forværring på 934 millioner kroner, som dog helt overvejende skyldes tidsforskydninger i forbindelse med anlæg, finansielle tilskud og drift på de decentraliserede områder. Alene tidsforskydningerne på anlæg og finansielle tilskud udgør 628 millioner kroner.
  Sociale Forhold og Beskæftigelse har indmeldt forventninger om et underskud i forhold til rammen i størrelsesordenen 162 mio. kr. Da der er indlagt planlagt forbrug af opsparing på 67 mio. kr., er underskuddet 95 mio. kr. i forhold til budgettet. Borg­mesterens Afdelings prognose bekræfter, at der må forventes et meget stort underskud på området.
  For de øvrige afdelinger er der på basis af de prognoser, som udarbejdes af Borgmesterens Afdeling, forventninger om noget lavere udgifter på serviceområderne end forventet af magistratsafdelingerne. Denne forventning vil der blive fulgt op på løbende i den resterende del af 2019.
  På anlægsområdet forventes der i henhold til magistratsafdelingernes indberetninger samlet set et merforbrug på 158 mio. kr. svarende til bruttoudgifter på 1.614 mio. kr.
  Borgmesterens Afdelings prognoser for anlæg peger dog på, at de faktiske udgifter med stor sandsynlighed vil ligge væsentligt under magistratsafdelingernes forventninger. Borgmesterens Afdeling følger løbende udviklingen og udarbejder beslutningsoplæg, hvis der bliver behov for at reagere konkret.
  På de ikke-decentraliserede udgiftsområder forventes mindreudgifter til service på 73 mio. kr. bl.a. vedrørende Børn og Unge. På de ikke-decentraliserede overførselsområder forventes mindreudgifter på 14 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed omkring efterreguleringen af dette område som følge af den manglende regeringsaftale.
  Indstilling
  At 1) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab generelt tages til efterretning.
  At 2) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab på de ikke-decentraliserede områder tages til efterretning.
  At 3)  Det tages til efterretning, at Borgmesterens Afdelings prognose peger på væsentligt lavere anlægsudgifter i 2019 end magistratsafdelingernes indberetninger af forventede anlægsudgifter udviser.
  At 4)  Redegørelsen vedrørende investeringsmodeller tages til efterretning jf. afsnit 7.2.
  Sagens forløb
  02-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 29. august 2019.
  Magistraten får ved en kommende lejlighed en orientering om Letbanens økonomi. Udfordringerne ved budgetoverholdelse på det specialiserede socialområde drøftet.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.

  Bilag

  Udskiftning på poster i bestyrelser m.v.

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. september 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. september 2019.
  Aarhus Byråd skal udpege medlemmer til diverse poster.

  Resumé
  Af forskellige årsager skal der foretages ændringer og tilføjelser på en række poster som angivet i beslutningspunkt 1.
  Indstilling
  At 1) der med øjeblikkelig virkning sker følgende ændringer på udvalgsposter mv.:
  Anette Poulsen (Socialdemokratiet) indtræder i Vor Frues Klosters bestyrelse.
  Peter Sporleder (Venstre) og Eva Borchorst Mejnertz (Det Radikale Venstre) udpeges til deltagelse i Veteranarbejdsgruppen.
  Thomas Biehl (Alternativet) indtræder i Hjemmeværnets Distriktsudvalg Østjylland i stedet for Tora de Boer.
  Lone Hindø (Socialdemokratiet) bliver ny suppleant i Bæredygtighedsudvalget.
  Sagens forløb
  02-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 21. august 2019.
  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. september 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. september 2019.

  Bilag

  Status på udviklingen i udsatte boligområder

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. september 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. september 2019.
   
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.
  Resumé
  Byrådet har tidligere truffet beslutning om, at udviklingen i almene boligområder skal følges via kategoriseringsmodellen. Kategoriseringsmodellen er udviklet i et samarbejde mellem Boligorganisationerne i Aarhus (BL’s 5. kreds) og Aarhus Kommune. Modellen monitorerer boligområder med mere end 500 beboere på en række sociale indikatorer.
  Byrådet har også besluttet, at boligområder med en udviklingsplan eller fysisk helhedsplan skal følges via fælles mål. 
  Indstillingen beskriver kategoriseringsmodellen for 2019 (bilag 1) samt de fælles mål for Viby Syd[1], Bispehaven, Gellerup og Toveshøj (bilag 3).
  Med udgangspunkt i kategoriseringsmodellen for 2019 igangsættes opfølgende handlinger i magistratsafdelingerne og Borgmesterens Afdeling sammen med BL’s 5. kreds. I arbejdet fokuseres på de 5-10 vigtigste boligområder og/eller typer af indsatser, der er nødvendige i det kommende forebyggende arbejde. Formålet er gennem fælles fokus og indsatser at forhindre, at nye områder i byen udvikler sig negativt og bliver udsatte.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) BL’s 5. Kreds og Aarhus Kommunes kategoriseringsmodel for 2019 tages til efterretning (bilag 1).
  At 2) magistratsafdelingerne og Borgmesterens Afdeling sammen med BL’s 5. kreds igangsætter opfølgende handlinger med fokus på de 5-10 vigtigste boligområder og/eller typer af indsatser, der kan forebygge, at nye områder bliver udsatte.
  At 3) afrapporteringen på målene for områder med en udviklingsplan eller fysisk helhedsplan tages til efterretning (bilag 3).
  Sagens forløb
  02-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indstilling af 14. august 2019.
  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. september 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. september 2019.
   
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  Bilag

  Renovering og modernisering af Søsporten

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 4. september 2019.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Søsporten på Aarhus Lystbådehavn er fra 1936 og skal nu renoveres og moderniseres. Projektet vil bl.a. sikre en fleksibilitet i bygningen, der gør, at den kan anvendes af mange forskellige brugere på forskellige tidspunkter af døgnet.
  Resumé
  Aarhus Roklub, Aarhus Kano- og Kajakklub og Sportsdykkerklubben Kvak deles om bygningen ”Søsporten” i Aarhus Lystbådehavn. Klubberne har samlet over 600 medlemmer. Søsporten danner ramme for en bred vifte af aktiviteter: træning, bådvedligehold, klubliv, undervisning, møder, sociale arrangementer mv.
  Søsporten har i mange år været nedrivningstruet, og er derfor ikke blevet vedligeholdt i tilstrækkelig grad, hvorfor der i dag er behov for ikke kun at sikre husets brug, men også husets konstruktioner og energimæssige tilstand.
  Samtidig er bygningen fra 1936, den trænger til modernisering og er uhensigtsmæssigt udnyttet. Det er et ønske fra både Kultur og Borgerservice og klubberne at transformere Søsporten med respekt for den oprindelige arkitektur, der er stærkt inspireret af funkisstilen.
  Renovering og modernisering af Søsporten vil sikre en fleksibilitet i bygningen, der gør, at den kan anvendes af mange forskellige brugere på forskellige tidspunkter af døgnet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Der gives udgiftsanlægsbevilling og rådighedsbeløb på 8.685.800 kr. Derudover anvendes der 10.669.200 kr. på projektet, som der tidligere er givet bevilling på i anden sammenhæng.
  At 2) Der gives indtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3,825 mio. kr. vedr. tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden samt medfinansiering fra Aarhus Roklub.
  Sagens forløb
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 13. august 2019.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
  04-09-2019 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Peder Udengaard, Mahad Yussuf, Gert Bjerregaard og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Bjerre tog forbehold.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 4. september 2019.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Plan for styrket indsats for ord- og talblinde

  Beslutning
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
  Resumé
  Med afsæt i Børn og Unge-politikkens ambition om, at alle børn og unge skal kunne udfolde deres potentiale og på initiativ fra Børn og Unge-Byrådet, blev der ved budgetforhandlingerne for 2019 besluttet at styrke indsatsen for ord- og talblinde elever i Aarhus kommune.
  Som en del af budgetforliget blev rådmanden for Børn og unge anmodet om at udarbejde en samlet plan for styrkelsen af indsatsen for ord- og talblinde.
  Med denne indstilling præsenteres den samlede plan for styrkelse af indsatsen til Byrådets godkendelse. Samtidig ønskes der at give en orientering følgende emner: A) Plan for indsatser; B) Tidsplan for implementering og C) Status på ministeriets test for talblindhed.
  Indstilling
  Det indstilles:
  at byrådet godkender den beskrevne implementeringsplan, der skal styrke ordblinde- og matematikområdet.
  Sagens forløb
  22-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 9. august 2019.
  Der bør sættes fokus på at sikre retvisende tests for tosprogede børn.
  Direktørgruppen anmodes om at vurdere behovet for tværgående initiativer i forhold til medarbejderne.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
  18-09-2019 Børn og Unge-udvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling om forslag fra EL om indeklima i daginstitutioner

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 4. september 2019.
   
  Venstres og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Forslag fra Enhedslisten om indeklima i daginstitutioner
  Enhedslisten foreslår at BU afd. Igangsætter en undersøgelse af indeklimaet i vores daginstitutioner i kommunen.
  Dette med henblik på en afklaring og kortlægning af det aktuelle indeklima, med henblik på en proces for handling på de resultater der måtte vise sig af undersøgelsen.
   
  Begrundelse.
  I Enhedslisten er vi stærkt bekymrede over de resultater der blev offentliggjort som ud af en undersøgelse foretaget af økologisk råd.
  Der blev i alle de undersøgte institutioner i rapporten fundet kemiske stoffer, fra legetøj og generelt dårligt indeklima med støj, fugt og støv.
  Det kan vi ikke byde vores børn og personale at opholde sig i.
  Vi vil have forholdene undersøgt i vores institutioner så vi kan handle på det hvis der viser sig tilsvarende problematik i Aarhus kommune.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra EL om indeklima i dagtilbuddene
  Denne indstilling indeholder et forslag om udarbejdelse af en indeklimastrategi for kommunens dagtilbudsafdelinger.
   
   

  Resumé
  Enhedslisten foreslår, at Børn og Unge afdækker og kortlægger, om der er indeklimaudfordringer på Aarhus Kommunes dagtilbudsafdelinger.
  Enhedslistens forslag er begrundet i Det Økologiske Råds undersøgelse i 2018 af indeklimaet i 20 daginstitutioner, fordelt på fire danske kommuner.
  Enhedslisten vil have forholdene undersøgt, så der kan handles, hvis der viser sig tilsvarende problemer i Aarhus kommune.
  Dagtilbuddenes indeklima påvirkes både af de fysiske rammer og den pædagogiske praksis og organisering. I det perspektiv har Aarhus Kommune arbejdet med indeklima i RULL-programmets projekter på skoler, FU og dagtilbud.
  Børn og Unge foreslår på den baggrund, at kortlægningen følges op af en indeklimastrategi for løsning af eventuelle indeklimaudfordringer i kommunens dagtilbudsafdelinger i forlængelse af det tilsvarende arbejde på skolerne.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til, at Børn og Unge kan udarbejde en indeklimastrategi for kommunens dagtilbudsafdelinger.
  At 2) der frigives 2,0 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2020 finansieret med 2,0 mio. kr. fra Børn og Unges KB bevilling til investeringer i effektiviseringer.
  Sagens forløb
  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. april 2019.
  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 24. april 2019 om magistratsbehandling af forslaget

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  07-08-2019 Børn og Unge
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge.
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 7. august 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold vedrørende økonomi. Arbejdet bør igangsættes ud fra den nuværende viden.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
  04-09-2019 Børn og Unge-udvalget
  Eva Borchorst Mejnertz, Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Lone Norlander Smith og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det er afgørende, at der i analysen også er fokus på de samfundsmæssige gevinster ved fremtidige investeringer.
   
  Heidi Bank og Peter Sporleder kunne ikke tiltræde indstillingen.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 4. september 2019.
   
  Venstres og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Indførelse af 1:1 strategi for elevudstyr på skolerne

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 4. september 2019.
   
  Radikale Venstres byrådsgruppe og Almaz Mengesha (UFP) kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men tog forbehold for indstillingens "At 1" om, at elever skal have computere fra 2. klasse.
  Formålet med indstillingen er at give et løft til skolernes pc-bestand samt at sikre, at alle børn har lige muligheder med en ensartet 1:1 udstyrsmodel for alle elever i 2.-10. klasse i kommunens skoler.
  Resumé
  Rådmanden for Børn og Unge indstiller, at Aarhus Kommune skifter digital strategi med hensyn til udstyr til eleverne på skolerne, ved at stille en elev-pc til rådighed for hver elev fra 2. – 10. klasse baseret på en ensartet model med sammenhæng til den pædagogiske platform (G Suite for Education) og samtidigt udfase brugen af Bring Your Own Device (BYOD) på skolerne i Aarhus Kommune.
  Formålet er at stille alle skoleelever lige uafhængigt af skole- eller forældreøkonomi samt at få en bedre it-understøttelse af undervisningen som følge af, at alle elever anvender samme pc-model.  
  Det foreslås samtidigt, at der fremadrettet tages højde for, at modellen understøtter ordblinde og læse-/skrive-svage elever, og at det koordineres med ordblindeindsatsen.
  Elev-pc’en bliver udleveret til den enkelte elev som et personligt udstyr, der skal tages med hjem, hvorved eleven vil have det samme digitale værktøj til rådighed både i skolen og til skolearbejdet derhjemme.
  Forslaget om 1:1 elevudstyrsstrategien er finansieret frem til 2023.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) byrådet godkender en 1:1 strategi for elevudstyr dækkende 2. – 10. klasse.
  At 2) byrådet godkender finansieringsmodellen, herunder konvertering af eksisterende KB-bevilling på skoleområdet, samt at finansieringsmodellen baseres på en 4-årig finansiel leasingmodel og en samtidig udskiftning af udstyret på skolerne fra august 2020.
  Sagens forløb
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 7. august 2019.
  Den økonomiske konstruktion blev drøftet.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.
   

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
  04-09-2019 Børn og Unge-udvalget
  Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Lone Norlander Smith, Mette Bjerre, Heidi Bank og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Eva Borchorst Mejnertz tog forbehold.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 4. september 2019.
   
  Radikale Venstres byrådsgruppe og Almaz Mengesha (UFP) kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men tog forbehold for indstillingens "At 1" om, at elever skal have computere fra 2. klasse.

  Bilag

  Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

  Beslutning
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
  Den årlige afrapportering om fattigdom

  Resumé
  Byrådet har 4. november 2015 vedtaget en fattigdomsgrænse og besluttet, at der skal ske en årlig afrapportering om fattigdom i kommunen til byrådet.
  Antallet af fattige i Aarhus Kommune – jf. kommunens fattigdomsgrænse – er steget fra 1.596 i december 2017 til 1.608 pr. december 2018, en stigning på 1%.
  På baggrund af en drøftelse i Social- og Beskæftigelsesudvalget af emnet 2. maj 2018 suppleres afrapportering på fattigdomsgrænsen med en række yderligere indikatorer. Bemærk at der nedenfor er tal for forskellige år som følge af forskelligt datagrundlag.
  Således viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, at antallet af fattige i arbejdsstyrken i Aarhus er steget fra 4.023 borgere i december 2016 til 4.842 borgere i december 2017, svarende til en stigning på 20%.
  Antallet af børn i fattige familier, er også steget fra 2.548 til 3.264 børn i 2017 en stigning på 28%. Det betyder at 5,9% af alle børn i Aarhus Kommune oplevede fattigdom i 2017.
  Ifølge tal fra Aarhus Kommune, så var der i 2018, 3603 børn i 2013 aarhusianske børnefamilier, hvor forsørgerne havde været på offentlig ydelse i mere end 1 år.
  Antallet af familier berørt af en udsættelsessag er faldet fra 276 familier i 2017 til i alt 260 familier i 2018 et fald på 16.
  Region Midtjyllands sundhedsprofil viser, at der er en negativ sammenhæng mellem social og økonomisk udsathed og sundhed, så udsatte har et dårlige kostmønster, ryger mere, drikker mere alkohol og dyrker mindre motion.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Denne orientering om fattigdom i Aarhus Kommune tages til efterretning
  At 2) Sociale Forhold og Beskæftigelse præsenterer forslag til indsatser for børnefamilier berørt af langtidsledighed
  Sagens forløb
  29-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 8. august 2019.
  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek og Mette Skautrup tager sagen til efterretning, men kan ikke tiltræde, at der arbejdes videre med en fattigdomsgrænse.
  Det undersøges til byrådsbehandlingen, om der er en tidligere beslutning om, at den nationale fattigdomsgrænse skal erstatte den lokale.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
  18-09-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Overdækning af Banegraven - indgåelse af samarbejdsaftale

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
  Forslag om samarbejdsaftale og mulig selskabsstruktur for projektsamarbejde om overdækning af banegraven på arealet mellem Aarhus H og Frederiks Bro.

  Resumé
  I oktober 2018 besluttede byrådet at indgå i nærmere drøftelser om et muligt samarbejde om en potentiel overdækning af banegraven på arealet mellem Aarhus H og Frederiks Bro.
  Ud fra disse drøftelser er der mellem DSB, MT Højgaard, og PensionDanmark opnået enighed om en samarbejdsaftale, der kan danne grundlag for et projektsamarbejde, som også Aarhus Kommune vil kunne indtræde i.
  Ved brev af 9. august 2019 har DSB, MT Højgaard, og PensionDanmark således spurgt, om Aarhus Kommune ønsker at deltage i projektsamarbejdet på de i samarbejdsaftalen anførte vilkår, jf. bilag 1.
  Med henvisning hertil lægges der med nærværende indstilling op til igangsættelse af og deltagelse i udviklingsfasen af overdækningen af banegraven i overensstemmelse med Aarhus Kommunes andel af projektet på de i samarbejdsaftalen anførte vilkår, herunder til at Aarhus Kommune tiltræder samarbejdsaftalen med DSB, MT Højgaard og PensionDanmark (bilag 2-9 inklusive bilag).
  Indstilling
  At 1) Der indgås samarbejdsaftale om udviklingsfasen af overdækningen af banegraven mellem Aarhus Kommune, DSB Ejendomsudvikling A/S, MT Højgaard A/S og PensionDanmark Ejendomme Holding K/S.
  At 2) Udgifter til Aarhus Kommunes andel af de fælles byggemodningsomkostninger samt udgifter til egne rådgivere i udviklingsfasen afholdes via det resterende rådighedsbeløb til en undersøgelse af overdækning af banegraven samt udlæg inden for bevillingen forstærket indsats til byudvikling ”10+10”.
  At 3) Byrådet får forelagt projektet til principgodkendelse i løbet af udviklingsfasen.
  Sagens forløb
  29-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. august 2019.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold med hensyn til at offentlige funktioner og kapacitet med hensyn til trafikbetjening m.m. bør håndteres i indstillingen.
  Opmærksomhedspunkter i den videre behandling er herudover blandt andet almene boliger, kommende letbaneetaper med mere.
  Indstillingen redigeres inden byrådsbehandlingen, så de forretningsmæssigt fortrolige oplysninger samles i et lukket bilag, mens sagen i øvrigt åbnes.
  Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
  23-09-2019 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Vejforbindelse og byudvikling ved Brendstrup

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
  Igangsætning af planlægning for ny vejforbindelse og byudvikling ved Brendstrup.
  Resumé
  Der har i kommuneplanen siden 2009 været reserveret areal til en vejforbindelse mellem Viborgvej og Paludan-Müllers Vej. Nye trafikmodelberegninger viser, at vejforbindelsen med fordel kan forlænges, så der sker en kobling mellem Viborgvej og Søftenvej. Vejforbindelsen vil styrke mobiliteten i området, herunder forbedre trafikbetjeningen af erhvervsområdet i Business Park Skejby og Agro Food Park.
  Etableringen af vejen mellem Viborgvej og Paludan-Müllers Vej har været set som en forudsætning for fremtidig byudvikling ved Tilst og Brendstrup. Med udgangspunkt i byens betydelige vækst og efterspørgslen efter områder til byudvikling foreslås det at igangsætte planlægning for arealerne omkring Marienlystvej med henblik på fremtidig byudvikling.
  Det foreslås, at nettoprovenuet fra salget af kommunalt ejede arealer i området reserveres til finansiering af vejforbindelsen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der udarbejdes et forprojekt og efterfølgende indkaldes forslag og ideer som første led af VVM for vejforbindelse mellem Viborgvej og Søftenvej med forbindelse til Paludan-Müllers Vej, jf. bilag 1. Resultat af høring forelægges byrådet.
  At 2) der godkendes anlægsbevilling på 1 mio. kr. til for- og skitseprojekt. Beløbet finansieres fra midler reserveret til fremkommeligheden ved erhvervsområdet i AUH i Skejby.
  At 3) der igangsættes planlægning med henblik på efterfølgende byudvikling i området markeret i bilag 1
  At 4) der gennemføres udbud af de kommunalt ejede grunde markeret i bilag 2, og at nettoprovenuet herfra reserveres til etablering af vejforbindelsen.
  Sagens forløb
  29-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at grundlaget for vejprojektets økonomi hviler på nogle meget indledende og brede forudsætninger, som vil skulle kvalificeres efterfølgende. Økonomien er således mindre velbelyst ift., hvad der forventes i eksempelvis anlægsudmøntninger ved budgetforlig. På den baggrund og set i lyset af bestræbelserne på at sikre velbelyste økonomiske forhold for anlægsprojekterne ’Udvidelse af Viborgvej’ og ’Bering-Beder vejen’ anbefales det, at Borgmesterens Afdeling medvirker til at skabe gennemskuelighed vedr. økonomiske afvejninger ved udarbejdelse af for- og skitseprojekt og forud for udsendelse af høringsmateriale mv. Det er samtidig ambitionen, at vejprojektet vil kunne følge de principper for store anlægsprojekter i Teknik og Miljø, som der i Magistratens budgetforslag lægges op til at udarbejde i samarbejde mellem Teknik og Miljø samt Borgmesterens Afdeling.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger.

  02-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 19. juni 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.

  Bilag

  Lokalplan 1108, Boligområde Skæring Strand - Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 1108, Boligområde Skæring Strand – overførsel fra sommerhusområde til byzone samt Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017
  Resumé
  Lokalplanen gælder for et område, der indeholder sommerhusområdet Skæring Strand. Området ligger i umiddelbar tilknytning til og nord for Skæring By.
  Lokalplanområdet har et areal på 130 ha og omfatter bl.a. et mindre kolonihaveområde samt et større rekreativt område med Skæring Hede og Mindelunden. Området ligger hovedsageligt i sommerhusområde, mens det rekreative område ligger i landzone.
  Lokalplanen er igangsat på baggrund af en afstemning i efteråret 2017 blandt alle de private grundejere om interessen for at overføre sommerhusområdet til byzone.
  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en anvendelse til boligformål til lav boligbebyggelse med fritliggende enfamilieboliger til helårsbeboelse.
  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser med hensyn til anvendelse og bebyggelsens omfang. Lokalplanen er derfor ledsaget af Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017, der muliggør, at anvendelsen ændres til boligformål med en maksimal bebyggelsesprocent på 20 til 25%, en bygningshøjde på maks. 6,5 m samt ændrede mindstegrundstørrelser.
  Der har været foretaget en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen. Der er indkommet i alt 40 høringssvar, der hovedsageligt omhandler bygningsregulerende bestemmelser i lokalplanen, hvad angår placering, bebyggelsesprocent, det grønne udtryk, højder samt trafikale forhold.
  Høringssvarene er vedlagt indstillingen som bilag 7. Kommentering af høringssvarene indgår i bilag 10 sammen med besvarelse af de øvrige bidrag fra den udvidede borgerinddragelse ved lokalplanens forberedelse og udarbejdelse.
  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan 1108 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.8.
  Sagens forløb
  29-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. august 2019.
  Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
  23-09-2019 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  VVM for udvidelsen af Viborgvej

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 9. september 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 17.
  Offentlig høring af miljøvurdering (VVM) af udvidelsen af Viborgvej til fire spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej.
  Resumé
  Viborgvej er en af de centrale indfaldsveje til Aarhus, og der er kapacitetsproblemer i myldretiden. Der forventes på sigt yderligere trafik, og byrådet har afsat midler til en udvidelse til fire spor.
  Udvidelsen er omfattet af kravene om miljøvurdering, og der er udarbejdet en miljøvurdering af projektet.
  Der er, ud fra kravene i det reviderede miljøvurderingsdirektiv om en funktionel adskillelse af rollerne, udarbejdet to indstillinger; én som bygherre for projektet og én som VVM-myndighed.
  Nærværende indstilling er myndighedsindstillingen. Beslutningen omhandler det materiale, som skal sendes i høring. Efter endt høring forelægges sagen igen for byrådet.
  Indstilling
  At 1) Byrådet tiltræder, at miljøvurderingen (VVM-redegørelsen) kan sendes i offentlig høring.
  At 2) Udkastet til VVM-tilladelse vedlægges som bilag i forbindelse med høringen.
  Sagens forløb
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. august 2019.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 15.

  09-09-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Ango Winther og Liv Gro Jensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 9. september 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 17.

  Bilag

  Udvidelse af Viborgvej

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 9. september 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 16.
  Bygherreindstilling vedr. offentlig høring om udvidelse af Viborgvej til fire spor på strækningen Sommervej til Tilst Vestervej.
  Resumé
  Indstillingen præsenterer et skitseprojekt for udbygning af Viborgvej til fire spor på strækningen Sommervej til Tilst Vestervej. Skitseprojektet danner basis for miljøvurderingen (VVM) og beskriver et hovedforslag med alternative løsninger på to del-projekter samt eventuelle tilvalg. Parallelt med denne indstilling fremsendes også en indstilling, som omhandler offentliggørelse af VVM-redegørelsen for projektet.
  Indstilling
  At) Byrådet tiltræder, at det beskrevne projekt inkl. tilvalgsmuligheder danner grundlag for den offentlige høring.
  Sagens forløb
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. august 2019.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
  Sagen blev behandlet sammen med sag 14.

  09-09-2019 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog, Heidi Bank, Keld Hvalsø og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det anbefales, at byrådet beslutter at etablere cykelstiforbindelse langs Borumvej. Viser det sig, at der er overskydende midler i Viborgvej-projektet, anbefales det, at disse udmøntes til en cykelforbindelse mellem Borum og Tilst. Der er endvidere enighed om, at en eventuel manglende restfinansiering bør prioriteres i forbindelse med kommende anlægsprioriteringer. Endelig er partierne enige om at sigte efter den mest fordelagtige økonomiske løsning for cykelforbindelsen og linjeføringen.
   
  Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Ango Winther og Liv Gro Jensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 9. september 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 16.

  Bilag

  Forslag fra UFP om kortlægning af afregningspris på leverandør af hjemmepleje og madservice

  Beslutning
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
  Beslutningsforslag fra UFP
  Kortlægning af kommunens afregningspris til private leverandører af hjemmepleje og madservice.
   
  Jeg har med bekymring fulgt den uheldige udvikling med hjemmeplejen og den manglende fritvalgsordning i kommunen, senest i en artikel fra Aarhus Stiftstidende der den 24. december 2018 (1) redegør for, hvordan der nu kun er 1 privat udbyder af privat hjemmepleje til borgerne i Aarhus kommune. Det er bekymrende læsning, at hele 3 private udbydere af hjemmepleje, nu har trukket sig fra det århusianske marked som følge at nye afregningspriser, en metode der skaber unfair konkurrencevilkår. Med andre ord er byrådets ambition om mindst tre private leverandører af hjemmepleje bristet, fordi der i dag kun findes én mindre privat leverandør området. Det har haft den uheldige konsekvens, at antallet af borgere med privat hjemmehjælp er halveret i forhold i 2014. Vi ser de samme kedelige tendenser på den kommunale madservice.
   
  "Jeg har ikke en klar og entydig forklaring på udfordringerne, men jeg er ked af kommunen ikke giver de ældre flere valgmuligheder" svarer rådmanden
   
  " "Vi må erkende at det er vanskeligt at opfylde lovkravene" lyder det fra socialdemokratiske formand for udvalget.
   
  Vi kan og skal naturligvis ikke stiltiende acceptere at Aarhus kommune ikke sikrer vores ældre borgere en bred frit valgsordning i overensstemmelse med byrådets målsætning. Vi bør aktivt søge at finde de årsager, der gør at markedet er uattraktivt for de private leverandører. Jeg mener nemlig, at det er af stor værdi at borgerne frit kan vælge den serviceleverandør, som de ønsker. Det er almindelig kendt, at når man udsætter opgaver for konkurrence, vil man ikke alene opnå den bedste pris, men samtidig løfte servicen til glæde for vores ældste medborgere i Aarhus Kommune.
   
  Vi kan med glæde konstatere, at der er stærke private udbydere på markedet, men de selvsamme udbydere finder ikke samarbejdet med kommunen attraktivt. De ønsker nemlig ikke at gå på kompromis med kvaliteten af deres service, men på grund af uigennemskuelige afregningspriser, finder de det ikke muligt at skabe balance i driften, og samtidig levere pleje og omsorg på et kvalitetsmæssigt niveau, som den vores ældre medborgere fortjener. Ifølge de private leverandører virker det til, at kommunens afregningspris er urealistisk lave, hvilket skaber en unfair konkurrence, fordi kommunen ikke har regnet alle dens omkostninger i tilbuddet.
   
  Der er ingen tvivl om, at kommunerne generelt har problemerne med at få fastsat afregningspriserne inden for godkendelsesmodellen, så det er i overensstemmelse med kommunernes egne omkostninger. En rapport fra Sundheds- og Ældreministeriet (2) viser, at der er markante variationer i timepriserne på tværs af kommunerne, der ikke kan forklares med forskelle i serviceniveau. Udfordringerne er særligt store, når det kommer til konteringspraksis, den omkostningsmæssige placering af overhead (ledelse, bygninger mv.), organisering, afskrivninger og forrentning af investeret kapital. Rapporten konkluderer, at hvis afregningspriserne er meget lave, så øges risikoen for konkurser, hvilket strider imod FN’s verdensmål nr. 8 om ‘anstændige jobs og økonomiske’, da privatansattes medarbejder i hjemmehjælpen dermed konstant skal frygte for deres arbejde og har uværdige arbejdsvilkår.
   
  Desværre er kritikken på unfair konkurrence ikke ukendt i Aarhus Kommune. Ved sidste års budgetforhandlinger vedtog partierne i budgetforliget f.eks. at nedsætte arbejdsgiverbidraget til de private firmaer, der kan overtage arbejdsgiveransvaret for BPA- brugere. En besparelse der de facto forringer BPA brugernes frie valg, og det medførte da også store protester fra både Dansk Erhverv og Danske Handicaporganisationer (DH), fordi besparelsen var på kanten med loven, og har menneskelige konsekvenser. 
   
  Vi mener derfor, at det er helt nødvendigt at gøre de uigennemskuelige afregningspriser gennemskuelige og på den måde skabe klarhed over, om kommunen bedriver konkurrenceforvridende virksomhed, og dermed forringer de ældres valgmulighed.
   
  Vi bør tage det meget alvorligt, når vi konstaterer at der er virksomheder for hvem det århusianske marked er uattraktivt. I overensstemmelse med kommunens indkøbs- og udbudspolitik (3) fokusområder om ‘erhvervssamarbejde’ og ‘professionalisme’ mener jeg derfor, at byrådet bør være lydhøre over for erhvervslivet, og foretage en detaljeret kortlægning af de kommunale udgifter i forhold til de private leverandørers udgifter. Vi finder, af hensyn til validiteten af kortlægningens resultater, at en sådan kortlægning bør foretages af et uafhængigt rådgivningsfirma.
   
  Jeg fremsætter derfor følgende byrådsforslag:
   
  1) Byrådet skal lade en uafhængig rådgivningsvirksomhed udarbejde en opgørelse over alle MSO’s faktiske omkostninger ved at drive hjemmeplejen og den kommunale madservice
   
  2) Byrådet skal lade en uafhængig rådgivningsvirksomhed udforme fremtidige udbud af plejeopgaver og madservice
   
  Almaz Mengesha
   
  Kilder
  (1) https://stiften.dk/aarhus/Byraadets-ambitioner-brister-AEldreplejen-mangler-private-spillere/artikel/550773?fbclid=IwAR1Z21wO6Arye1sXOxMbfIv0f8bwnhfOdMwxl_kQaRS8z2-8M2Vx-s9m-u4 (05-05-2019)
   
  (2) https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2017/September/~/media/Filer%20- %20dokumenter/Konkurser-paa-hjemmehjaelpsomraadet/Rapport-konkurser-paa-hjemmehjaelpsomraadet.ashx (10-05-2019)
   
  (3) https://aarhus.dk/virksomhed/leverandoer-til-os/aarhus-kommunes-indkoebs-og-udbudspolitik/ (10- 05-2019)

  Sagens forløb
  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.

  Bilag

  Forslag fra ALT om balance i byrådsmøder

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 11. september 2019.
  Beslutningsforslag fra ALT
   
  Alternativet i Aarhus foreslår, at vi gentænker vores planlægning af byrådsmøder, så de i højere grad tilgodeser byrådspolitikere med børn og familie. Samt de politikere, der som flere og flere mennesker i befolkningen, har et fleksibelt arbejdsliv, og dermed ikke længere er bundet af at være på et arbejde fra kl. 8 til kl. 16.
   
  Vi mener, at vi også i byrådsarbejdet skal bestræbe os på at skabe work life balance og ikke kun tale om det, som noget vi skal sikre ude i samfundet. Derfor skal vi skabe en balanceret planlægning af byrådsmøder, så vi tilgodeser en mangfoldig gruppe af byrådspolitikere.
   
  Både dem der arbejder fra kl. 8 til kl. 16 ved siden af byrådsarbejdet. Og dem, der gerne vil have mulighed for at tilbringe så mange aftener, som muligt med børn og familie, og som dermed har tilrettelagt et mere fleksibelt arbejdsliv ved siden af byrådet.
   
  Dette skal selvfølgelig ske med hensyntagen til dem, der følger byrådsmøderne, men de samme overvejelser om mangfoldighed og fleksibilitet gør sig også gældende for disse følgere. Der skal være rum til, at alle kan deltage i eller lytte til et byrådsmøde via liveoptagelser, hvorfor en variation i tidspunkter vil være hensigtsmæssig.
   
  Vi foreslår konkret:
  Fra januar 2020 afholdes hvert fjerde byrådsmøde inden for rammen af tidsrummet kl. 9-17 fremfor kl. 16-22.
  Fra januar 2021 afholdes hvert tredje byrådsmøde inden for rammen af tidsrummet kl. 9-17 fremfor kl. 16-22.
   
  Stillet af Liv Gro Jensen, byrådsmedlem og Sander Jensen 1. suppleant
  Alternativet i Aarhus Byråd

  Sagens forløb
  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 11. september 2019.
  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra ALT om byrådsmøder ude i kommunen

  Beslutning
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 11. september 2019.
  Beslutningsforslag fra ALT
   
  Alternativet i Aarhus foreslår, at byrådsmøder også skal afholdes ude i kommunen og ikke udelukkende på rådhuset. Det skal styrke borgernes interesse for at deltage i det lokale demokrati og generelt skabe større opmærksomhed omkring byrådsmøderne hos borgerne.
   
  For Alternativet er det vigtigt med lokalt engagement, gennemsigtighed i politik og i processer, og at borgerne kan møde politik og politikere i øjenhøjde.
   
  I Alternativet tror vi på, at det blandt andet kan lykkes ved at politikerne afholder byrådsmøder ude lokalt, der hvor borgerne bor eller færdes til daglig. Det kan være et forsamlingshus, en skole, et ældrecenter, en virksomhed, en uddannelsesinstitution, en idrætshal eller anden lokalitet, hvor den nødvendige plads og logistik er til rådighed.
   
  Vi foreslår konkret: At der i første omgang afholdes 4 byrådsmøder ude i kommunen som et forsøg i 2020 for at skabe erfaringer med denne nye måde at afholde byrådsmøder på.
   
  Stillet af Liv Gro Jensen, byrådsmedlem og Sander Jensen 1. suppleant
  Alternativet i Aarhus Byråd

  Sagens forløb
  11-09-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 11. september 2019.
  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Anmodning fra Camilla Fabricius om udtræden af Aarhus Byråd

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. september 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. september 2019.
  Anmodning fra Camilla Fabricius om udtræden af Aarhus Byråd.
  Resumé
  Byrådsmedlem Camilla Fabricius har anmodet om at udtræde af Aarhus Byråd fra d. 30. august 2019 på grund af varetagelse af andet offentligt hverv. Aarhus Byråd godkendte d. 26. juni 2019, at Camilla Fabricius fik orlov med øjeblikkelig virkning.
  Det indstilles, at anmodningen imødekommes og at stedfortræder Ali Nuur indtræder i Aarhus Byråd.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) anmodning om udtræden fra Camilla Fabricius imødekommes gældende fra d. 30. august 2019.
  At 2) byrådet godkender, at Ali Nuur indtræder i Aarhus Byråd.
  Sagens forløb
  09-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 29. august 2019.
  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. september 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. september 2019.

  Bilag