Vælg

Referat Aarhus Byråd 09-10-2019

  Ændringer på udvalgsposter mm.

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. oktober 2019.
  Resumé
  På baggrund af bl.a. Heidi Banks valg til Folketinget ønsker flere byrådsmedlemmer gennemført en række ændringer på udvalgsposter mv.
   
  Udskiftningen på udvalgsposter mv., jf. indstillingens beslutningspunkter, sker i overensstemmelse med 10-mandsvalggruppen i Aarhus Byråd samt de enkelte byrådsmedlemmer.
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) der med virkning fra den 10. oktober 2019 sker følgende ændringer på udvalgsposter mv.:
   
  • Gert Bjerregaard indtræder i Teknisk Udvalg i stedet for Heidi Bank.
  • Lene Horsbøl indtræder i Børn og Unge-udvalget i stedet for Heidi Bank.
  • Peter Sporleder indtræder i Kulturudvalget i stedet for Gert Bjerregaard.
  • Peter Sporleder indtræder i Folkeoplysningsudvalget i stedet for Gert Bjerregaard.
  • Lene Horsbøl indtræder i § 17.4-Integrationsudvalget i stedet for Heidi Bank.
  • Hans Skou bliver suppleant for rådmand Bünyamin Simsek i Magistraten i stedet for Heidi Bank.
  • Lene Horsbøl bliver suppleant for Mette Skautrup i Magistraten i stedet for Hans Skou.
  • Peter Sporleder bliver suppleant for Udvalget for Børn og Unge (tvangsforanstaltninger m.v.) i stedet for Heidi Bank.
  Sagens forløb
  07-10-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den7. oktober 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 1. oktober 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.

  09-10-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. oktober 2019.

  Bilag

  Overdragelse af Patienthotel til ungeboliger og kulturhus

  Beslutning
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. oktober 2019.
  Resumé
  På baggrund af Masterplan for Hjemløse ønsker Sociale Forhold og Beskæftigelse i et samarbejde med Kultur og Borgerservice at etablere et levende og inkluderende bo-miljø for unge i det tidligere Amtssygehus’ Patienthotel. Boligerne skal etableres i sammenhæng med Ungdomskulturhuset, som er et kulturhus og et kreativt sted for unge, der er organiseret under Kultur og Borgerservice.
   
  Ungdomskulturhuset etableredes i maj 2019 i det tidligere Patienthotel på Amtssygehuset. Med denne indstilling foreslås det at permanentgøre tilbuddet ved overdragelse af bygningerne og udvikling af ungeboliger og ungdomskulturhus sammen.
   
  Overdragelsen finansieres ved hjælp af konvertering af huslejemidler.
   
  Renovering, metodeudvikling samt evaluering finansieres primært ved hjælp af fondsmidler
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Patienthotellet overdrages til Sociale Forhold og Beskæftigelse og Kultur og Borgerservice til anvendelse som ungdomskulturhus med tilknyttede boliger til unge
   
  At 2) værdien af Patienthotellet fastsættes til 8,7 mio. kr.
   
  At 3) overdragelsen af Patienthotellet for 8,7 mio. kr. finansieres ved kapitalisering af huslejemidler jf. principperne for driftsfinansierede anlægsinvesteringer
   
  At 4) der meddeles en anlægsbevilling på 6,7 mio. kr. til renovering af Patienthotellet og projektudvikling samt en anlægsindtægtsbevilling på 5 mio. kr. svarende til tilskuddet fra Realdania
   
  At 5) anlægsbevillingen finansieres dels via tilskuddet fra Realdania på 5 mio. kr., dels via et restrådighedsbeløb på 1,575 mio. kr. til skæve boliger og ved anvendelse af 0,125 mio. kr. af Sociale Forhold og Beskæftigelses vedligeholdelsesmidler samt at rådighedsbeløb afsættes i 2019 som vist i tabel 2
   
  At 6) der under Teknik og Miljø i 2019 afsættes en indtægtsanlægsbevilling på 8,7 mio. kr. fra overdragelsen af Patienthotellet til Sociale Forhold og Beskæftigelses samt Kultur og Borgerservice. Det tilhørende rådighedsbeløb udmøntes fra den tidligere optagne indtægtanlægsreserve.
  Sagens forløb
  03-10-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  07-10-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. oktober 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 1. oktober 2019.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder oversigt over eksisterende lejemål og aktiviteter på Amtssygehuset.
  Muligheder for at gøre stedet røgfrit drøftet.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.

  09-10-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. oktober 2019.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra S og SF om færre konsulenter i Aarhus Kommune

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 2. oktober 20109.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At 5) om fokus på hjemtagelse af konsulentopgaver.
   
  Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for indstillings At 2) om skabelse af en klar transparens i forhold til eksisterende kompetencer.
   
  Almaz Mengesha (UFP) kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Beslutningsforslag fra S om færre eksterne konsulenter i Aarhus Kommune.
   
  I Aarhus Kommune bruger vi mange penge på ekstern konsulenthjælp. Over de sidste 5 år, har man i Aarhus Kommune brugt næsten 100 mio. kroner om året i gennemsnit på ekstern konsulenthjælp. Det er næsten 500 mio. kroner. Socialdemokratiet ønsker, at vi får undersøgt, om mange af de opgaver, der bliver udbudt til eksterne, kan løses af Aarhus Kommunes egne dygtige ansatte. Store virksomheder i Danmark har med succes etableret interne enheder, som løser en række af de opgaver, som tidligere blev budt ud. Det kan give rigtig god mening at få specialiseret hjælp af eksterne, men vi tror at flere opgaver, som i dag bliver udbudt, med fordel kan løses af vores egne højt specialiserede ansatte på tværs af kommunens forvaltninger. Socialdemokratiet håber dermed, at kommunen vil kunne spare penge, som kunne bruges til gavn for vores borgere.  
   
  Derfor foreslår Socialdemokratiet:
  • At vi får igangsætte analysearbejde, som kan kaste lys over mulighederne for at hjemtage en del af de opgaver, som i dag udbydes til private konsulenthuse.
  • Herunder ønsker Socialdemokratiet at få belyst, hvordan sådan en indsats kunne organiseres på tværs af magistratsafdelingerne.
   
  På vegne af Socialdemokratiet i Aarhus Byråd
  Anders Winnerskjold
  Politisk Ordfører (S)
   
  Beslutningsforslag fra SF
   
  Det offentliges brug af eksterne konsulenter er ofte til debat, og det gælder også for Aarhus Kommunes brug. Der stilles spørgsmålstegn ved hvorvidt borgernes skattekrone bruges rigtig, eller om de i stedet kunne være brugt på mere borgernær velfærd. Derfor er det vigtigt med et højt niveau af gennemsigtighed, når kommunen bruger skattekroner på konsulentbistand.
   
  Anonyme rapporter fra eksterne konsulenter kan være et problem, fordi eventuelle bias og egeninteresser bliver sværere at gennemskue. Skal rapporterne betragtes som videnskabelige, må de også skulle opfylde samme kriterier som enhver anden akademisk praksis og have åbenhed omkring hvem, der har skrevet dem. Ligeledes medvirker anonymiteten til at mindske den generelle gennemsigtighed i de offentlige beslutningsprocesser.
   
  Vi skylder borgere, hvis hverdag bliver påvirket af de beslutninger, der bliver taget på baggrund af konsulentrapporter, at sikre, at rapporterne giver mulighed for kritisk stillingtagen, og at de opfylder almindelige krav til akademisk arbejde. Som kommune bør vi gå forrest og medvirke til mere åbenhed omkring offentlige beslutningsprocesser.
   
  Derfor foreslår SF at
  1. konsulentrapporter bestilt af Aarhus Kommune skal oplyse pris, forfatter og dennes faglige baggrund.
   
  Stillet af SF’s byrådsgruppe
  Mette Bjerre (ordfører på sagen), Jan Ravn Christensen og Thomas Medom
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra S og SF om anvendelse af eksterne konsulenter i Aarhus Kommune
   
   

  Resumé
  Med udgangspunkt i de to forslag fra Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti, som byrådet behandlede og henviste samlet til Magistraten, foreslås igangsat en række tiltag, som sigter mod en reduceret og bedre anvendelse af eksterne konsulenter i Aarhus kommune og samtidig større gennemsigtighed i anvendelsen af eksterne konsulenter.
  Der udarbejdes en oversigt i Aarhus i tal, som giver mulighed for løbende at følge forbruget af konsulentydelser fordelt på 8-10 hovedkategorier. Der etableres en ’How to’ guide, som kan bruges rådgivende, når man står overfor en overvejelse om brug af konsulenter til konkrete opgaver. Der skabes transparens i forhold til eksisterende kompetencer, som allerede findes internt i Aarhus kommune.
  Der gennemføres endelig en kvalitativ analyse, som forelægges byrådet i april 2020.
  Målet med initiativerne er ikke at hindre brug af eksterne konsulenter der, hvor det er hensigtsmæssigt, men at skærpe opmærksomheden på, at der i en stor organisation som Aarhus Kommune i nogle situationer kan være bedre og billigere interne alternativer.
  Det forventes, at den øgede opmærksomhed og de foreslåede initiativer vil føre til en reduceret brug af eksterne konsulenter. Selvom besparelsen på eksterne konsulenter til dels vil blive modsvaret af flere ansatte, forventes det samlet set muligt at opnå en mere effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer. Gevinsterne herved forbliver på de enkelte, decentraliserede budgetter, jf. kommunens økonomiske politik.
  Forsinkelsen af denne indstilling skyldes, at analysens fokus og afgrænsning har været drøftet  og forankret undervejs i såvel Økonomiudvalg samt interne administrative fora.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Der tilvejebringes et solidt datagrundlag i Aarhus i Tal, som bl.a. giver overblik over forskellige typer af konsulentydelser
  At 2) Der skabes en klar transparens i forhold til eksisterende kompetencer, som allerede findes internt i Aarhus kommune
  At 3) Der etableres en ’How to’ guidefunktion, som kan bruges rådgivende, når man står overfor valg af konsulenter til konkrete opgaver – herunder rådgivning i forhold til valg mellem interne og eksterne konsulenter.
  At 4) Der etableres en model for håndtering af gennemsigtighed i forbindelse med anvendelse af eksterne konsulenter. Modellen skal indbefatte at eksterne konsulentrapporter skal gøre klar hvem der er forfatter til rapporten, hvor det er relevant.
  At 5) Der gennemføres en kvalitativ analyse, som skal understøtte ambitionen om i højere grad at hjemtage konsulentopgaver, der hvor det er fornuftigt.
  Sagens forløb
  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af en indstilling jf. byrådets vedtagelse i mødet den 20. marts 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Sagerne 24 og 30 blev behandlet sammen.

  14-08-2019 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag fra S og SF besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. august 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Mette Skautrup tog forbehold.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.
   

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
  02-10-2019 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling men tog forbehold for at 2: Der skabes en klar transparens i forhold til eksisterende kompetencer, som allerede findes internt i Aarhus kommune.
   
  Theresa Blegvad kunne ikke tiltræde indstillingen.

  09-10-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 2. oktober 20109.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At 5) om fokus på hjemtagelse af konsulentopgaver.
   
  Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for indstillings At 2) om skabelse af en klar transparens i forhold til eksisterende kompetencer.
   
  Almaz Mengesha (UFP) kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Indstilling om forventet regnskab for 2019 pr. ultimo juni

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 2. oktober 2019.
  Resumé
  Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet for 2019.
  Samlet set vurderes det, at det forventede regnskab ikke medfører væsentlige ændringer i forhold til de seneste forudsætninger for budgettet for 2020 til 2023.  
  I forhold til oprindeligt budget 2019 er der umiddelbart en forværring på 934 millioner kroner, som dog helt overvejende skyldes tidsforskydninger i forbindelse med anlæg, finansielle tilskud og drift på de decentraliserede områder. Alene tidsforskydningerne på anlæg og finansielle tilskud udgør 628 millioner kroner.
  Sociale Forhold og Beskæftigelse har indmeldt forventninger om et underskud i forhold til rammen i størrelsesordenen 162 mio. kr. Da der er indlagt planlagt forbrug af opsparing på 67 mio. kr., er underskuddet 95 mio. kr. i forhold til budgettet. Borg­mesterens Afdelings prognose bekræfter, at der må forventes et meget stort underskud på området.
  For de øvrige afdelinger er der på basis af de prognoser, som udarbejdes af Borgmesterens Afdeling, forventninger om noget lavere udgifter på serviceområderne end forventet af magistratsafdelingerne. Denne forventning vil der blive fulgt op på løbende i den resterende del af 2019.
  På anlægsområdet forventes der i henhold til magistratsafdelingernes indberetninger samlet set et merforbrug på 158 mio. kr. svarende til bruttoudgifter på 1.614 mio. kr.
  Borgmesterens Afdelings prognoser for anlæg peger dog på, at de faktiske udgifter med stor sandsynlighed vil ligge væsentligt under magistratsafdelingernes forventninger. Borgmesterens Afdeling følger løbende udviklingen og udarbejder beslutningsoplæg, hvis der bliver behov for at reagere konkret.
  På de ikke-decentraliserede udgiftsområder forventes mindreudgifter til service på 73 mio. kr. bl.a. vedrørende Børn og Unge. På de ikke-decentraliserede overførselsområder forventes mindreudgifter på 14 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed omkring efterreguleringen af dette område som følge af den manglende regeringsaftale.
  Indstilling
  At 1) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab generelt tages til efterretning.
  At 2) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab på de ikke-decentraliserede områder tages til efterretning.
  At 3)  Det tages til efterretning, at Borgmesterens Afdelings prognose peger på væsentligt lavere anlægsudgifter i 2019 end magistratsafdelingernes indberetninger af forventede anlægsudgifter udviser.
  At 4)  Redegørelsen vedrørende investeringsmodeller tages til efterretning jf. afsnit 7.2.
  Sagens forløb
  02-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 29. august 2019.
  Magistraten får ved en kommende lejlighed en orientering om Letbanens økonomi. Udfordringerne ved budgetoverholdelse på det specialiserede socialområde drøftet.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
  02-10-2019 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Mette Bjerre og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Theresa Blegvad tog forbehold.

  09-10-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 2. oktober 2019.

  Bilag

  Kvoter til almene familieboliger afledt af udviklingsplaner

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 2. oktober 2019.
  Resumé
  Byrådet har tidligere truffet beslutninger om genhusning og nybyggeri samt udviklingsplaner for Gellerup-Toveshøj og Bispehaven.
  Indstillingen fremlægger den forståelse, der er opnået med 5. kreds i BL – Danmarks Almene boliger (herefter BL’s 5. kreds) om kvoter til almene familieboliger til de boligorganisationer, som skal gennemføre udviklingsplaner. Forståelsespapiret (bilag 1) fastlægger, at der kan tildeles en kvote for hver to boliger, der nedrives eller sælges, og stemmer overens med det antal kvoter, som byrådet allerede har godkendt med de konkrete aftaler om udviklingsplaner.
  Herudover foreslås det at tilpasse det samlede antal af kvoter til erstatningsbyggeri til det antal boliger, som skal nedrives ifølge de aftaler om udviklingsplaner, som byrådet har godkendt. Denne justering til 918 kvoter medfører en mindreudgift på ca. 14 mio.kr. 50 % heraf anvendes til at forøge den gennemsnitlige størrelse af erstatningsbyggeriet, mens 50 % anvendes til at sænke det tidligere besluttede indtægtskrav fra salg af kommunale udlejningsejendomme.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender forståelsespapiret med BL’s 5. kreds (bilag 1) om kvoter til familieboliger til boligorganisationer, som skal gennemføre udviklingsplaner.
  At 2) Antallet af samlede kvoter til erstatningsbyggeri justeres fra 1.038 til 918 svarende til det antal boliger, som nedrives, ifølge de aftaler om udviklingsplaner, som byrådet har godkendt.
  At 3) mindreudgiften på ca. 14 mio. kr. anvendes til dels at forøge den gennemsnitlige størrelse af erstatningsboligerne (knap 7 mio.kr.) og dels at sænke det tidligere besluttede indtægtskrav fra salg af kommunale udlejningsejendomme (også knap 7 mio.kr.) jf. beskrivelsen af de bevillingsmæssige konsekvenser i afsnit ”7. Ressourcer” og bilag 2.
  Sagens forløb
  16-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 10. september 2019.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder status på hensigtserklæring om seniorbofællesskaber fra budget 2019.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold med hensyn til at 3, idet mindreudgiften alternativt kunne bruges til flere almene boliger i stedet for reduktion af indtægtskrav. Huslejeniveauer belyses.
  Keld Hvalsø tog forbehold.

  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. september 2019.
  02-10-2019 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Theresa Blegvad og Mette Bjerre tog forbehold.

  09-10-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 2. oktober 2019.

  Bilag

  Plan for styrket indsats for ord- og talblinde

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 2. oktober 2019.
  Resumé
  Med afsæt i Børn og Unge-politikkens ambition om, at alle børn og unge skal kunne udfolde deres potentiale og på initiativ fra Børn og Unge-Byrådet, blev der ved budgetforhandlingerne for 2019 besluttet at styrke indsatsen for ord- og talblinde elever i Aarhus kommune.
  Som en del af budgetforliget blev rådmanden for Børn og unge anmodet om at udarbejde en samlet plan for styrkelsen af indsatsen for ord- og talblinde.
  Med denne indstilling præsenteres den samlede plan for styrkelse af indsatsen til Byrådets godkendelse. Samtidig ønskes der at give en orientering følgende emner: A) Plan for indsatser; B) Tidsplan for implementering og C) Status på ministeriets test for talblindhed.
  Indstilling
  Det indstilles:
  at byrådet godkender den beskrevne implementeringsplan, der skal styrke ordblinde- og matematikområdet.
  Sagens forløb
  22-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 9. august 2019.
  Der bør sættes fokus på at sikre retvisende tests for tosprogede børn.
  Direktørgruppen anmodes om at vurdere behovet for tværgående initiativer i forhold til medarbejderne.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
  18-09-2019 Børn og Unge-udvalget
  Sagen blev drøftet.
  Det blev aftalt, at sagen udsættes til udvalgets næste møde.

  02-10-2019 Børn og Unge-udvalget
  Eva Borchorst Mejnertz, Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Lone Norlander Smith, Mette Bjerre og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen med følgende bemærkninger:
  Udvalget fastholder byrådsindstillingen i forhold til udarbejdelse af individuelle handleplaner med et ønske om, at den digitale platform bliver så omkostningslet som mulig.
  Udvalget ønsker en analyse af, om ordblinderisikotesten skal indføres som obligatorisk screeningsværktøj for eleverne i børnehaveklasse og 1. klasse. Ordblinderisiko-testen kan identificere elever med dansk som andetsprog i risiko for ordblindevan-skeligheder, da dele af testen er ”ikke-sproglig” og derfor ikke følsom over for sprogforståelse og erfaring med dansk tale- og skriftsprog. I analysen kan der inddrages konsulenter fra Undervisningsministeriet og forskere, der har et særligt fokus på elever med dansk som andetsprog ift. ordblindeproble-matikken.
  Udvalget følger de anbefalinger, som er udarbejdet på baggrund af udvalgsmødet den 18. september ift. elever i 5.-9. klasse, der ikke konsekvent er screenet for ordblindhed i notatet En styrket indsats for ordblinde og elever i matematikvanskeligheder – opfølgning på udvalgsmøde onsdag den 18. september 2019:
  - Systematisk anvendelse af læsefaglige test og lærerfaglig vurdering af elevernes læse- og afkodningsfærdigheder gennem hele skoleforløbet.
  - Forpligtende fokus på opmærksomhedspunkterne i Fælles Mål for dansk i skolernes handleplan for sprog og literacy.
  - Et stærkere fokus på elever, der scorer lavt i en læse - eller staveprøve.
  - Der er for det pædagogiske personale en udvidet forpligtelse på at bruge ordblindetesten på de elever, hvor der er begrundet mistanke om ordblindhed.
  - Opmærksomhed på elevgruppen generelt via skolens læsevejleder og dennes opsporing af elever.
  Heidi Bank, var forhindret i at deltage, i udvalgets behandling af sagen.

  09-10-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 2. oktober 2019.

  Bilag

  Ny udskolingsfløj og lokaler til fritid på Gammelgaardsskolen

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 2. oktober 2019.
  Resumé
  Gammelgaardsskolen har fået projekteret en helhedsløsning som understøtter lokalefælleskab imellem skole og FU. Helhedsløsning omfatter modernisering af dele af skolen samt nybyggeri. Midlertidige pavilloner fra 1988 erstattes med nybyggeri til undervisning og lokalefællesskab mellem udskoling og klub. Lokalerne til skolens mellemtrin moderniseres til lokalefællesskaber mellem fritidsklubben og undervisningen. Dermed kan fritidsklubben flytte fra Ludvig Feilbergs Vej 7 til skolen, som klub for børnene fra 4.-6. klasse. Hertil kommer et supplerende praktisk-musisk faglokale. samt udbygning af nuværende sløjdlokale til håndværk og design.
  Som en del af den politiske aftale om skoletilbud til Gellerup, Toveshøj og Bispehaven foreslås det, at Gammelgaardsskolens distrikt udvides fra skoleåret 2020-21. Til at håndtere skolens elevvækst og pres på undervisningskapacitet foreslås det at udbygge skolen med 2 lokaler. Det vil være muligt at foretage yderligere udbygninger på skolen.
  Derfor foreslås et tillæg til anlægsbevillingen, som byrådet med godkendelse af forslag til prioritering af RULL-midlerne den 15. september 2016, gav til projektering af en helhedsløsning for Gammelgaardsskolen og lokalefællesskab med FU.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der til anlægsbevilling til Gammelgaardsskolen på 2,3 mio. kr. gives tillæg på 21,2 mio. kr. finansieret med 17,3 mio. kr. af de allerede prioriterede RULL-midler og 3,9 mio. kr. fra reserven til skoleudbygning.
  At 2) der frigives restrådighedsbeløb på 21,2 mio. kr. fordelt med 3,5 mio. kr. i 2019, 13,8 mio. kr. i 2020 og 3,9 mio. kr. i 2021, som kommer oveni i de 2,3 mio. kr., som allerede er frigivet i 2018 og 2019.
  At 3) 2 procent af den samlede anlægssum til Gammelgaardsskolens anlægsprojekt anvendes til intern projektledelse.
  Sagens forløb
  12-09-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger.
  16-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 30. august 2019.
  Det kan fremadrettet overvejes, hvordan Fællesrådene kan inddrages.

  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. september 2019.
  02-10-2019 Børn og Unge-udvalget
  Eva Borchorst Mejnertz, Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Lone Norlander Smith, Mette Bjerre og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at man i forbindelse med drøftelserne om skoledistrikter i forligskredsen samtidig vil drøfte, om det medfører et behov for yderligere lokaler.
   
  Heidi Bank var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  09-10-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 2. oktober 2019.

  Bilag

  Udmøntning af justeringer af folkeskolereformen

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 2. oktober 2019.
  Indstillingen indeholder forslag til udmøntning af lovændringen om justering af folkeskolereformen med fokus på de områder, der kræver Byrådets stillingtagen.
  Resumé
  Folketinget har den 2. maj 2019 vedtaget et lovforslag om justering af folkeskolereformen, der træder i kraft med skoleåret 2019/20. Hensigten er at justere rammerne for folkeskolen for at skabe endnu bedre lokale vilkår for at indfri de høje ambitioner, der blev sat med folkeskolereformen i 2013.
  Justeringerne medfører bl.a. en reduktion af den samlede undervisningstid i indskolingen samt flere faglektioner på mellemtrin og i udskoling. Med en kortere skoleuge følger en forøget aktivitet i SFO, og det foreslås således, at Byrådet godkender en regulering af forældrebetalingen.
  Der er også ændret på rammerne for at afkorte skoleugens længde på 4.-9. klassetrin ved at konvertere den understøttende undervisning, hvilket kræver Byrådets stillingtagen. Endelig kan Byrådet godkende, at valgperioden kan være to år for forældrerepræsentanter i skolebestyrelser. Det foreslås, at Byrådet træffer beslutning om at delegere beslutningskompetencen til skolerne.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) det delegeres til skolerne at godkende afkortning af undervisningstiden på mellemtrin og i udskoling med op til to timers understøttende undervisning med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.
  At 2) det delegeres til skolerne at godkende afkortning af undervisningstiden med op til 60 undervisningstimer understøttende undervisning årligt på 7. klassetrin med henblik på at give tid til konfirmationsforberedelse.
  At 3) det delegeres til skolebestyrelserne at beslutte, om valgperioden for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen er to år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det, eller for alle forældrerepræsentanter på en skole.
  At 4) forslag til konsekvensrettet Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Aarhus Kommune, herunder bilag 12 til styrelsesvedtægten, vedtages.
  At 5) den foreslåede budgettilførsel til SFO indarbejdes med 48,6 procent i forældrebetalingen.
  At 6) de økonomiske konsekvenser af lovændringen indregnes i de relevante budgetmodellers enhedsbeløb (jf. afsnit 7. Ressourcer).
  Sagens forløb
  12-09-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  16-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 6. september 2019.
  Der udarbejdes et notat, som belyser indstillingens konsekvenser for kvaliteten i undervisnings- og SFO-tilbud,  et notat, der beskriver de overordnede rammer i lovgivning mm. og et notat om, hvorvidt og i hvilket omfang mangel på faglokaler har betydning i forhold til skoledagens længde.

  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. september 2019.
  02-10-2019 Børn og Unge-udvalget
  Eva Borchorst Mejnertz, Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Mette Bjerre og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Lone Norlander Smith kunne tiltræde punkterne 1, 3, 4, 5 og 6 i indstillingen. For så vidt angår indstillingens punkt 2 ønskede Lone Norlander Smith, at Aarhus Kommune ikke anvender muligheden for at konvertere timer til konfirmationsforberedelse.
   
  Heidi Bank, var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  09-10-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 2. oktober 2019.

  Bilag

  Vedtagelse af Regulativ for erhvervsaffald

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. oktober 2019.
  Vedtagelse af regulativ for erhvervsaffald i Aarhus Kommune efter endt høringsperiode.
  Resumé
  Affald fra kommunale institutioner uden beboelse og kommunale virksomheder skal fremover indsamles og håndteres som en del af ordningerne for husholdningsaffald. Som en konsekvens heraf skal der ske en tilpasning af regulativ for erhvervsaffald. Gebyrer, der gælder for kommunale institutioner og kommunale virksomheder, er vedtaget af byrådet den 28. maj 2019.
  Herudover er der indarbejdet enkelte andre mindre ændringer i regulativet for erhvervsaffald.
  Byrådet besluttede den 28. maj 2019 at sende et udkast til nyt regulativ for erhvervsaffald i høring. Teknik og Miljø har ved høringsfristens udløb ikke modtaget høringssvar til regulativet. Der er derfor alene indarbejdet enkelte småjusteringer og præciseringer i regulativet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet vedtager regulativ for erhvervsaffald
  Sagens forløb
  26-09-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  30-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. september 2019.
  09-10-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. oktober 2019.

  Bilag

  Temaplan om vedvarende energianlæg (VE-anlæg) - Forslag

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 30. september 2019.
   
  Venstres byrådsgruppe ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt: Venstre vil gerne have tilføjet det materiale der skal sendes ud i hørring, at Venstre ikke kan støtte vindmøller på land. Venstre ønsker, at man konkret i byrådet tager stilling til ansøgninger om opstilling af vindmøller på land fra sag til sag. Venstre ønsker ikke vindmøller på land eller i Aarhus bugten, vi ønsker dem ude på havet. Nu sendes den ud i hørring, dér vil vi gerne i den forbindelse parallelt med have undersøgt og belyst, hvor mange procent af den samlede energiforsyning vindmøller på land, på de tre arealer Socialdemokratiet udpeger, vil være med til at bidrage til det samlede energibehov, der er i Aarhus Kommune.
  Almaz Mengesha (UFP) tilsluttede sig Venstres mindretalsudtalelse.
  Fremlæggelse af forslag til temaplan om vindmøller og solenergianlæg i offentlig høring. 
  Resumé
  Byrådet har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes en temaplan om vedvarende energianlæg (VE-anlæg) omhandlende vindmøller og solenergianlæg. Temaplanen udarbejdes som en del af revisionen af kommuneplanen i indeværende byrådsperiode.
  I foråret 2016 blev der gennemført en første offentlig høring. På baggrund af høringen besluttede byrådet i november 2018, at den kommende temaplan skulle udlægge arealer til store vindmøller ved Kasted og Vosnæs samt på Aarhus Havn. Desuden blev det besluttet, at Teknik og Miljø skulle vurdere mulighederne for at udpege arealer til store solenergianlæg.
  Forslaget til Temaplan om VE-anlæg er vedlagt som bilag til indstillingen (bilag 1) med henblik på fremlæggelse i offentlig høring. Forslaget udlægger arealer til store vindmøller på ovennævnte lokationer. De tidligere udpegede vindmølleområder fjernes samtidig. Herudover udlægger temaplanen 13 områder til store solenergianlæg.
  Temaplanen indeholder endvidere retningslinjer, der kan lægges til grund for enkeltsagsbehandling af henholdsvis store vindmøller og solenergianlæg. Det estimeres, at en fuldt realiseret temaplan samlet vil indebære en elproduktion svarende til omkring 60 % af det nuværende elforbrug Aarhus Kommune.
  Der er udarbejdet en miljøvurdering af forslaget. Miljøvurderingen er vedlagt som bilag 2 og offentliggøres sammen med forslaget til temaplan.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Forslag til Temaplan om vedvarende energianlæg (VE-anlæg) fremlægges til offentlig debat i 8 uger.
  At 2) Miljøvurdering af forslag til Temaplan om VE-anlæg godkendes til offentliggørelse sammen med kommuneplanforslaget.
  Sagens forløb
  26-09-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  30-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 23. september 2019.
  Der udarbejdes visualiseringer, også for solcelleanlæg.

  09-10-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 30. september 2019.
   
  Venstres byrådsgruppe ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt: Venstre vil gerne have tilføjet det materiale der skal sendes ud i hørring, at Venstre ikke kan støtte vindmøller på land. Venstre ønsker, at man konkret i byrådet tager stilling til ansøgninger om opstilling af vindmøller på land fra sag til sag. Venstre ønsker ikke vindmøller på land eller i Aarhus bugten, vi ønsker dem ude på havet. Nu sendes den ud i hørring, dér vil vi gerne i den forbindelse parallelt med have undersøgt og belyst, hvor mange procent af den samlede energiforsyning vindmøller på land, på de tre arealer Socialdemokratiet udpeger, vil være med til at bidrage til det samlede energibehov, der er i Aarhus Kommune.
  Almaz Mengesha (UFP) tilsluttede sig Venstres mindretalsudtalelse.

  Bilag

  Nyt liv til byens historiske hjerte

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. oktober 2019.
  Principbeslutning om flytning af Torvenes Brøndsløjfe (Vanddragen)
  Resumé
  Teknik og Miljø anbefaler at flytte Torvenes Brøndsløjfe på Store Torv, reparere teknikrummet og påbegynde arbejdet med visionsplanen ”Mellem de to kirker”.
  Baggrunden for anbefalingen er, at den historiske bykerne ikke kun skal være centrum for handel og erhvervsliv, men også for rekreation, samvær og fornøjelse.
  Visionen for Store Torv er at plante træer i store kummer, så der kan skabes læ, etablere opholdsarealer og skabe bedre mulighed for udeservering og byliv. På grund af arkæologiske forhold og ledninger under jorden anbefales nedgravede træer ikke.
  Denne indstilling er en principbeslutning om flytning af Torvenes Brøndsløjfe til depot. Flytningen kan finansieres af midler i Teknik og Miljø, som ellers skulle være anvendt til en større renovering af Torvenes Brøndsløjfe.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Torvenes Brøndsløjfe flyttes fra Store Torv og placeres i depot.
  Sagens forløb
  26-09-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  30-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. september 2019.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold med henvisning til, at der bør reetableres legemuligheder for børn.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Bünyamin Simsek orienterede om visionsplanen og det videre arbejde hermed, som foreløbig foregår inden for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs rammer. I videresendelsen til byrådet præciseres dette.

  09-10-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. oktober 2019.

  Bilag

  Lokalplan 1096, Boligområde ved Fuglekærvej, Kolt - Endelig

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. september 2019.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1096, Boligområde ved Fuglekærvej, Kolt og tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanforslaget gælder for et område beliggende langs Fuglekærvej i Kolt. Lokalplanområdet er afgrænset af parcelhus bebyggelse mod vest, fredskov og boldbaner mod syd og markareal mod nord og øst.
  Lokalplanlægningen sker på baggrund af en privat bygherres ønske om at muliggøre boliger, opført som tæt lav bebyggelse. Lokalplanforslaget indeholder ikke almene boliger, pga. lokalplanområdets placering og bebyggelsens begrænsede omfang.
  Lokalplanområdet er beliggende ved den nordlige udkant af Kolt, og udgøres af del af matrikel nr. 2z og matrikel nr. 2a. Med lokalplanen vil lokalplanområdet overgå til byzone. Lokalplan nr. 629 for Aarhus Kommune ophæves for den del, der vedrører lokalplanområdet.
  Lokalplanområdet er ca. 11.200 m2, der foreslås bebyggelse på op til 4.480 m2, hvilket vil muliggøre 38 boliger i to etager.
  Lokalplanforslaget ledsages af forslag til kommuneplantillæg nr. 37, da bebyggelsesprocenten hæves fra 30% til 40%. Lokalplanen medvirker til at realisere Kommuneplan 2017, ved at afrunde eksisterende by og muliggøre boligbebyggelse i et ubebygget kommuneplanlagt boligområde.
  Lokalplanen indeholder forslag til udbygningsaftale, for udvidelse og udjævning af Fuglekærvej samt etablering af fortov langs lokalplanområdet.
  Forslag til lokalplan 1096 og forslag til kommuneplantillæg 37 har været fremlagt offentligt fra den 11. april til den 6. juni 2019. Der er modtaget to høringssvar til forslagene, der omhandler miljømæssige bekymringer samt generelle gener ved byudvikling. Teknik og Miljø indstiller, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget.
  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1096 godkendes til vedtages endeligt,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017 godkendes til vedtages endeligt,
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til vedtages endeligt,
  At 4) den eksisterende lokalplan 629, ophæves for det område, der omfatter lokalplan 1096.
  At 5) indsigelser og bemærkninger fremkommet under den offentlige høring besvares som angivet i bilag.
  Sagens forløb
  19-09-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. september 2019.
  09-10-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. september 2019.

  Bilag

  Lokalplan 1104, Kongreshotellet på Aarhus Ø – Endelig

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. september 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 1104, Kongreshotel - Irma Pedersens Gade - Aarhus Ø samt Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanområdet, på ca. 9.370 m², er beliggende ved Irma Pedersens Gade, Bernhardt Jensens Boulevard og Bassin 7 og var ved planens udarbejdelse kommunalt ejet, ubebygget og placeret i byzone.
  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af offentligt udbud, vundet af Anpartsselskabet Bassin 7. Vinderprojektet er efterfølgende bearbejdet i samarbejde med Aarhus Kommune.
  Formålet med lokalplanen er at skabe grundlag for realisering af projektet. Et kongreshotel vurderes at kunne trække gæster og turister til Aarhus og kan understøtte virksomhederne i Aarhus, herunder turisterhvervet.
  Lokalplanforslag nr. 1104 er ikke i overensstemmelse med de konkrete rammer i Kommuneplan 2017. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017. Der er også udarbejdet miljøvurdering.
  Forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport har været fremlagt i offentlig høring i april-juni 2019. Der er modtaget i alt 7 bemærkninger, der handler om en række forskellige forhold.
  Teknik og Miljø foreslår, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i planforslagene, men foreslår til gengæld en række redaktionelle ændringer.
  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1104 Kongreshotel - Irma Pedersens Gade - Aarhus Ø godkendes til endelig vedtagelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017 godkendes til endelig vedtagelse,
  At 3) høringssvar fra den offentlige høring besvares som beskrevet i indstillingen.
  At 4) rettelser til Lokalplan nr. 1104 og Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017 i ændringsnotatet bilag 4 godkendes til endelig vedtagelse.
  At 5) forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag 5 godkendes til endelig vedtagelse.
  Sagens forløb
  17-09-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 10. september 2019.
  Keld Hvalsø kan ikke tiltræde indstillingen.

  09-10-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. september 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Vejforbindelse og byudvikling ved Brendstrup

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 2. oktober 2019.
   
  Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og  Alternativets byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Igangsætning af planlægning for ny vejforbindelse og byudvikling ved Brendstrup.
  Resumé
  Der har i kommuneplanen siden 2009 været reserveret areal til en vejforbindelse mellem Viborgvej og Paludan-Müllers Vej. Nye trafikmodelberegninger viser, at vejforbindelsen med fordel kan forlænges, så der sker en kobling mellem Viborgvej og Søftenvej. Vejforbindelsen vil styrke mobiliteten i området, herunder forbedre trafikbetjeningen af erhvervsområdet i Business Park Skejby og Agro Food Park.
  Etableringen af vejen mellem Viborgvej og Paludan-Müllers Vej har været set som en forudsætning for fremtidig byudvikling ved Tilst og Brendstrup. Med udgangspunkt i byens betydelige vækst og efterspørgslen efter områder til byudvikling foreslås det at igangsætte planlægning for arealerne omkring Marienlystvej med henblik på fremtidig byudvikling.
  Det foreslås, at nettoprovenuet fra salget af kommunalt ejede arealer i området reserveres til finansiering af vejforbindelsen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der udarbejdes et forprojekt og efterfølgende indkaldes forslag og ideer som første led af VVM for vejforbindelse mellem Viborgvej og Søftenvej med forbindelse til Paludan-Müllers Vej, jf. bilag 1. Resultat af høring forelægges byrådet.
  At 2) der godkendes anlægsbevilling på 1 mio. kr. til for- og skitseprojekt. Beløbet finansieres fra midler reserveret til fremkommeligheden ved erhvervsområdet i AUH i Skejby.
  At 3) der igangsættes planlægning med henblik på efterfølgende byudvikling i området markeret i bilag 1
  At 4) der gennemføres udbud af de kommunalt ejede grunde markeret i bilag 2, og at nettoprovenuet herfra reserveres til etablering af vejforbindelsen.
  Sagens forløb
  29-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at grundlaget for vejprojektets økonomi hviler på nogle meget indledende og brede forudsætninger, som vil skulle kvalificeres efterfølgende. Økonomien er således mindre velbelyst ift., hvad der forventes i eksempelvis anlægsudmøntninger ved budgetforlig. På den baggrund og set i lyset af bestræbelserne på at sikre velbelyste økonomiske forhold for anlægsprojekterne ’Udvidelse af Viborgvej’ og ’Bering-Beder vejen’ anbefales det, at Borgmesterens Afdeling medvirker til at skabe gennemskuelighed vedr. økonomiske afvejninger ved udarbejdelse af for- og skitseprojekt og forud for udsendelse af høringsmateriale mv. Det er samtidig ambitionen, at vejprojektet vil kunne følge de principper for store anlægsprojekter i Teknik og Miljø, som der i Magistratens budgetforslag lægges op til at udarbejde i samarbejde mellem Teknik og Miljø samt Borgmesterens Afdeling.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger.

  02-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 19. juni 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
  02-10-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen kunne ikke tiltræde indstillingen grundet bekymring for påvirkningen af den grønne kile, de økonomiske konsekvenser ved anlæg af en ny vej, og at projektet fraviger den vedtagne grundsalgspolitik.
   
  Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Heidi Bank var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  09-10-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 2. oktober 2019.
   
  Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og  Alternativets byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Forslag fra UFP om kortlægning af afregningspris på leverandør af hjemmepleje og madservice

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget erklæringen fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 2. oktober 2019. Dermed afvises beslutningsforslag fra Almaz Mengesha (UFP).
  Beslutningsforslag fra UFP
  Kortlægning af kommunens afregningspris til private leverandører af hjemmepleje og madservice.
   
  Jeg har med bekymring fulgt den uheldige udvikling med hjemmeplejen og den manglende fritvalgsordning i kommunen, senest i en artikel fra Aarhus Stiftstidende der den 24. december 2018 (1) redegør for, hvordan der nu kun er 1 privat udbyder af privat hjemmepleje til borgerne i Aarhus kommune. Det er bekymrende læsning, at hele 3 private udbydere af hjemmepleje, nu har trukket sig fra det århusianske marked som følge at nye afregningspriser, en metode der skaber unfair konkurrencevilkår. Med andre ord er byrådets ambition om mindst tre private leverandører af hjemmepleje bristet, fordi der i dag kun findes én mindre privat leverandør området. Det har haft den uheldige konsekvens, at antallet af borgere med privat hjemmehjælp er halveret i forhold i 2014. Vi ser de samme kedelige tendenser på den kommunale madservice.
   
  "Jeg har ikke en klar og entydig forklaring på udfordringerne, men jeg er ked af kommunen ikke giver de ældre flere valgmuligheder" svarer rådmanden
   
  " "Vi må erkende at det er vanskeligt at opfylde lovkravene" lyder det fra socialdemokratiske formand for udvalget.
   
  Vi kan og skal naturligvis ikke stiltiende acceptere at Aarhus kommune ikke sikrer vores ældre borgere en bred frit valgsordning i overensstemmelse med byrådets målsætning. Vi bør aktivt søge at finde de årsager, der gør at markedet er uattraktivt for de private leverandører. Jeg mener nemlig, at det er af stor værdi at borgerne frit kan vælge den serviceleverandør, som de ønsker. Det er almindelig kendt, at når man udsætter opgaver for konkurrence, vil man ikke alene opnå den bedste pris, men samtidig løfte servicen til glæde for vores ældste medborgere i Aarhus Kommune.
   
  Vi kan med glæde konstatere, at der er stærke private udbydere på markedet, men de selvsamme udbydere finder ikke samarbejdet med kommunen attraktivt. De ønsker nemlig ikke at gå på kompromis med kvaliteten af deres service, men på grund af uigennemskuelige afregningspriser, finder de det ikke muligt at skabe balance i driften, og samtidig levere pleje og omsorg på et kvalitetsmæssigt niveau, som den vores ældre medborgere fortjener. Ifølge de private leverandører virker det til, at kommunens afregningspris er urealistisk lave, hvilket skaber en unfair konkurrence, fordi kommunen ikke har regnet alle dens omkostninger i tilbuddet.
   
  Der er ingen tvivl om, at kommunerne generelt har problemerne med at få fastsat afregningspriserne inden for godkendelsesmodellen, så det er i overensstemmelse med kommunernes egne omkostninger. En rapport fra Sundheds- og Ældreministeriet (2) viser, at der er markante variationer i timepriserne på tværs af kommunerne, der ikke kan forklares med forskelle i serviceniveau. Udfordringerne er særligt store, når det kommer til konteringspraksis, den omkostningsmæssige placering af overhead (ledelse, bygninger mv.), organisering, afskrivninger og forrentning af investeret kapital. Rapporten konkluderer, at hvis afregningspriserne er meget lave, så øges risikoen for konkurser, hvilket strider imod FN’s verdensmål nr. 8 om ‘anstændige jobs og økonomiske’, da privatansattes medarbejder i hjemmehjælpen dermed konstant skal frygte for deres arbejde og har uværdige arbejdsvilkår.
   
  Desværre er kritikken på unfair konkurrence ikke ukendt i Aarhus Kommune. Ved sidste års budgetforhandlinger vedtog partierne i budgetforliget f.eks. at nedsætte arbejdsgiverbidraget til de private firmaer, der kan overtage arbejdsgiveransvaret for BPA- brugere. En besparelse der de facto forringer BPA brugernes frie valg, og det medførte da også store protester fra både Dansk Erhverv og Danske Handicaporganisationer (DH), fordi besparelsen var på kanten med loven, og har menneskelige konsekvenser. 
   
  Vi mener derfor, at det er helt nødvendigt at gøre de uigennemskuelige afregningspriser gennemskuelige og på den måde skabe klarhed over, om kommunen bedriver konkurrenceforvridende virksomhed, og dermed forringer de ældres valgmulighed.
   
  Vi bør tage det meget alvorligt, når vi konstaterer at der er virksomheder for hvem det århusianske marked er uattraktivt. I overensstemmelse med kommunens indkøbs- og udbudspolitik (3) fokusområder om ‘erhvervssamarbejde’ og ‘professionalisme’ mener jeg derfor, at byrådet bør være lydhøre over for erhvervslivet, og foretage en detaljeret kortlægning af de kommunale udgifter i forhold til de private leverandørers udgifter. Vi finder, af hensyn til validiteten af kortlægningens resultater, at en sådan kortlægning bør foretages af et uafhængigt rådgivningsfirma.
   
  Jeg fremsætter derfor følgende byrådsforslag:
   
  1) Byrådet skal lade en uafhængig rådgivningsvirksomhed udarbejde en opgørelse over alle MSO’s faktiske omkostninger ved at drive hjemmeplejen og den kommunale madservice
   
  2) Byrådet skal lade en uafhængig rådgivningsvirksomhed udforme fremtidige udbud af plejeopgaver og madservice
   
  Almaz Mengesha
   
  Kilder
  (1) https://stiften.dk/aarhus/Byraadets-ambitioner-brister-AEldreplejen-mangler-private-spillere/artikel/550773?fbclid=IwAR1Z21wO6Arye1sXOxMbfIv0f8bwnhfOdMwxl_kQaRS8z2-8M2Vx-s9m-u4 (05-05-2019)
   
  (2) https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2017/September/~/media/Filer%20- %20dokumenter/Konkurser-paa-hjemmehjaelpsomraadet/Rapport-konkurser-paa-hjemmehjaelpsomraadet.ashx (10-05-2019)
   
  (3) https://aarhus.dk/virksomhed/leverandoer-til-os/aarhus-kommunes-indkoebs-og-udbudspolitik/ (10- 05-2019)

  Sagens forløb
  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
  02-10-2019 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Lone Hindø, Ali Nuur, Ango Winther, Jan Ravn Christensen og Lone Norlander Smith udtrykte tillid til, at forvaltningen fastsætter priserne objektivt og korrekt. Så man finder ingen grund til at bruge ekstra ressourcer på genberegning og anbefaler således, at forslaget afvises.
  Hans Skou og Peter Sporleder tog forbehold.  

  09-10-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget erklæringen fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 2. oktober 2019. Dermed afvises beslutningsforslag fra Almaz Mengesha (UFP).

  Bilag

  Forslag fra DF om alternativ anvendelse af penge til DHL-stafet

  Beslutning
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 9. oktober 2019.
  Beslutningsforslag fra DF
   
  Prioritering af fællesskaber uden røg for unge
  Det er en fremragende nyhed at flere og flere folkeskoler, privatskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsskoler i Århus melder sig ind i kampen mod at flere og flere unge begynder at ryge. Uddannelsesstederne indfører i stadigt større omfang røgfri skoletid.
   
  I Dansk Folkeparti vil vi gerne hjælpe uddannelsesstederne og ikke mindst de unge med at udfylde ryge-pauserne med andre aktiviteter, så de unge har et sundere alternativ til at ryge sammen. Det være sig både fysisk aktivitet såvel som musik eller andre fællesskabsaktiviteter.
   
  Dansk Folkeparti anbefaler, at der afsættes en årlige pulje på to millioner til at understøtte denne indsats, og at midler og tildeling forankres i 17-4 udvalget, Sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv.
   
  Finansiering til puljen
  Det er netop opgjort, at Århus Kommune har en årlig udgift på 2 mio. kr. til medarbejdernes deltagelse i det årlige sociale arrangement, DHL-stafetten, heraf 0,3 mio. kr. årligt til endnu et nyt sæt løbetrøjer og 120.000 kr. til grillpølser. Argumentet for at bruge penge på arrangementet er, at det er godt at understøtte det sociale samvær og sundheden på arbejdspladsen. I Dansk Folkeparti er vi bestemt ikke uenige i de intentioner, men borgerne skal ikke betale for et socialt arrangement i den størrelsesorden. Og hvad angår sundheden, så er spørgsmålet, om langt de fleste af de medarbejdere, som vi støtter med i gennemsnit 360 kroner, ikke er dem som i forvejen er sundest.
   
  Derfor indstilles det, at Byrådet beslutter:
  • At Århus Kommune ikke fremover betaler for, at medarbejdere deltager i DHL-stafetten.
  • At den hidtidige udgift på 2 mio. kr. samles til en indsats for at give unge på folkeskoler og erhvervsskoler i Århus bedre alternativer til at ryge.
  • At midler og tildeling forankres i 17-4 udvalget, Sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv.
   
  På vegne af Dansk Folkepartis byrådsgruppe, Jette Skive.

  Sagens forløb
  09-10-2019 Aarhus Byråd
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 9. oktober 2019.

  Bilag