Vælg

Referat Aarhus Byråd 18-12-2019

  Beskæftigelsesplan 2020

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at et flertal af byrådet i mødet den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 11. december 2019 med den ændring, at måltal jf. notat af 27. november 2019 fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Børn og Unge indgår i beskæftigelsesplanen.
   
  Venstres byrådsgruppe tog forbehold.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingens "At 2", men de kunne ikke tiltræde indstillingens "At 1".
   
  Danske Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med den bemærkning, at Dansk Folkeparti ikke kan bakke op om IGU. Ligeledes ønsker Dansk Folkeparti et større fokus på, at få borger med ikke vestlig baggrund væk fra passiv, offentlig forsørgelse. Desuden ønskes der et større fokus på frivillig hjemsendelse og en aktiv indsats over for målgruppen af arbejdsløse udlændinge.
   
  Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Resumé
  Beskæftigelsesplanen for 2020 skal bidrage til at nedbringe antallet af ledige aarhusianere. Det sker gennem en stærk virksomhedsrettet tilgang – uanset målgruppe - og i et tæt og forpligtende samarbejde med byens virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
  Beskæftigelsesplanen sætter dermed retning for kommunens indsats over for ledige, såvel job- og uddannelsesparate som borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
  Der er i 2019 arbejdet intensivt med en række initiativer, der skal understøtte det byrådsvedtagne mål om at 3.000 flere kommer i job i løbet af 2019-2020. Dette arbejde har betydet, at mange borgere har fået et ordinært job, et fleksjob eller er kommet i uddannelse med jobcentrets forstærkede hjælp. Den ambitiøse målsætning presses dog bl.a. af et stigende antal dimittender fra kommunens mange uddannelsesinstitutioner, og derfor har byrådet afsat yderligere midler til nye indsatser samt en gearing af de igangværende.
  Et særligt fokus rettes også mod den stigende ulighed og det faktum, at alt for mange børnefamilier befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.
  Disse indsatsområder er beskrevet i beskæftigelsesplanen, hvor der er konkrete eksempler på initiativer, som skal få flere borgere i job eller uddannelse.
  Kommunerne er forpligtet til at fastsætte lokale måltal for elevernes søgning til ungdomsuddannelserne. Nærværende indstilling indeholder derfor også et beslutningspunkt om, at byrådet fastlægger måltal herfor.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Beskæftigelsesplan for 2020 for Aarhus Kommune godkendes.
  At 2) Byrådet fastlægger lokalt Aarhus mål for unges søgning til ungdomsuddannelserne.
  Sagens forløb
  21-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 15. november 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Notat om gennemførelse på IGU udarbejdes til byrådsbehandlingen.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. november 2019.
  11-12-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Steen Bording Andersen, Anette Poulsen samt Peder Udengaard kunne tiltræde indstillingen.
   
  Gert Bjerregaard, Knud N. Mathiesen, Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen tog forbehold.

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at et flertal af byrådet i mødet den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 11. december 2019 med den ændring, at måltal jf. notat af 27. november 2019 fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Børn og Unge indgår i beskæftigelsesplanen.
   
  Venstres byrådsgruppe tog forbehold.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingens "At 2", men de kunne ikke tiltræde indstillingens "At 1".
   
  Danske Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med den bemærkning, at Dansk Folkeparti ikke kan bakke op om IGU. Ligeledes ønsker Dansk Folkeparti et større fokus på, at få borger med ikke vestlig baggrund væk fra passiv, offentlig forsørgelse. Desuden ønskes der et større fokus på frivillig hjemsendelse og en aktiv indsats over for målgruppen af arbejdsløse udlændinge.
   
  Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Fortsat medlemskab af MedTech Innovation Consortium (MTIC) for 2020

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. december 2019.
   
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.
  Resumé
  Det indstilles, at Aarhus Kommune fortsætter som medlem af MedTech Innovation Consortium (MTIC) i 2020.
  Aarhus Kommune har været medlem af MTIC siden starten i 2015. Medlemskredsen har indtil nu og vil også i 2020 bestå af Aarhus Universitet, VIA University College, Region Midtjylland og flertallet af kommunerne i den midtjyske region.
  Kernen i medlemskabet er samarbejde omkring udvikling, implementering og kommercialisering af nye løsninger mhp. at opnå 1) Øget kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen hos deltagende kommuner og region/sygehuse, 2) Øget omsætning, vækst og jobskabelse i erhvervslivet - og 3) En stærkere kobling mellem viden og praksis i forhold til deltagende viden- og uddannelsesinstitutioner. 
  Det er målet, at de innovationsprojekter og den videndeling der gennemføres i MTIC regi 2020 fører til implementering af min. 3 nye løsninger i Aarhus Kommune – og at min. 5 virksomheder inden udgangen af 2021 har fået etableret salg af nyudviklede løsninger til kommuner og/eller sygehuse i DK samt at min. 10 virksomheder har fået tilført viden og kompetencer, der ud fra virksomhedernes egen vurdering øger deres konkurrenceevne og salg ift. hjemmemarkedet og/eller eksportmarkederne.
  Indstilling
  At 1) der fra Erhvervspuljen bevilges 2 kr. pr. indbygger i 2020 – hvilket udgør Aahus Kommunes medlemskontingent. Beløbet udgør på basis af indbyggertallet 3. kvartal 2019 kr. 691.118.
  Sagens forløb
  02-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 8. november 2019.
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. december 2019.
   
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  Bilag

  Erhvervsplan 2020-2023

  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  Resumé
  Erhvervskontaktudvalget for Aarhus Kommune (EKU) har d. 2. december 2019 godkendt forslag til ny erhvervsplan for Aarhus for perioden 2020-2023, ”Partnerskaber for bæredygtig vækst”. Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Jette Skive samt Poul-Henning Vietz (udpeget af Dansk Byggeri/Danske Malermestre/TEKNIQ Installatørernes organisation) tog forbehold.
  Erhvervskontaktudvalget besluttede samtidigt at fremsende forslaget til Aarhus Byråd med indstilling om, at forslaget tiltrædes.
  Erhvervsplanen har været i offentlig høring fra d. 10. oktober 2019 til d. 6. november 2019. Der er modtaget 27 høringssvar, som har ført til tilpasninger af erhvervsplanen. Samtidig er der udarbejdet et statusnotat for Erhvervsplan 2018-2019, som er vedlagt som bilag.
  Erhvervsplanen sætter den brede ramme for den erhvervs- og bypolitiske indsats i Aarhus. Planen omfatter 59 igangværende og nye initiativer fordelt på en række forskellige indsatsområder. Indsatserne skal sikre bæredygtig vækst og arbejdspladser i hele det østjyske område. Planens mange initiativer varierer i størrelse og vækstmæssig betydning.
  Erhvervsplan 2020-2023 adresserer de erhvervsmæssige udfordringer, som Aarhus står overfor, så vi også fremover har et velfungerende og konkurrencedygtigt vækstcenter i Vestdanmark.
  Planen er udarbejdet med involvering af en lang række interne og eksterne aktører – dels via arbejdsgrupper indenfor særlige spor samt ved dialogmøder af såvel generel karakter som indenfor specifikke områder.
  Indstilling
  At 1) Byrådet vedtager Erhvervsplan 2020-2023 ”Partnerskaber for bæredygtig vækst”, som den foreligger efter afsluttet høringsrunde og godkendelse i EKU.
  Sagens forløb
  09-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 2. december 2019.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Jette Skive og Mette Skautrup tog forbehold.

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  29-01-2020 Økonomiudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Kønsligestilling på de øverste lederniveauer

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 11. december 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Resumé
  Danmark har en af de højeste andele af erhvervsaktive kvinder i verden og flere kvinder end mænd får en videregående uddannelse. Alligevel er kvinders andel i bestyrelser og direktioner henholdsvis 15 og 19 %, og Danmark indtager kun en 78. plads i verden, når det kommer til andelen af kvinder i ledelse.
  I Aarhus Kommune ser det bedre ud. Her er 72 % af alle ansatte kvinder, og kvinderne udgør 65 % af alle ledere. Dog er andelen af kvinder på lederniveau 1 kun 17 % og andelen af kvinder på lederniveau 1 og 2 41% (lederniveau 1 er Direktørerne, lederniveau 2 er forvaltningschefer og lederniveau 3 omfatter kontorchefer, afdelingschefer og områdechefer).
  Når de veluddannede erhvervsaktive kvinder ikke bliver ansat på de øverste lederniveauer, har vi et stort tab af potentiale, og vi udnytter ikke den fulde talentmasse.
  Derfor skal der i Aarhus Kommune være en ligelig fordeling af kvinder og mænd på de øverste lederniveauer.
  Der igangsættes konkrete kortsigtede og langsigtede tiltag, som løbende evalueres og justeres. Effekten er en ligelig fordeling af mænd og kvinder på lederniveau 1+2 ultimo 2024. Endvidere er effekten en mere rummelig arbejdspladskultur, hvor der er plads til alle, og hvor forskellige baggrunde, kompetencer og erfaringer sættes i spil til gavn for opgaveløsningen og borgerne.
  Indstilling
  Det indstilles at:
  At 1) Byrådet vedtager at igangsætte de tiltag, der er foreslået og beskrevet i indstillingen.
  Sagens forløb
  21-10-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 21. oktober 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 9. oktober 2019.
   
  Rådmand Jette Skive kan ikke tiltræde indstillingen.

  30-10-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. oktober 2019.
  11-12-2019 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Mahad Yussuf og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Lene Horsbøl og Mette Skautrup tog forbehold.
  Louise Lindskrog og Anders Winnerskjold var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 11. december 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Bygningsteknisk Net

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. december 2019.
  Der skal tages stilling til finansiering af en nødvendig modernisering af det bygningstekniske net (BTN). Projektet er besluttet af Økonomistyregruppen og indstilles finansieret af de tværgående genopretningsmidler.
  Resumé
  En analyse har vist, at der er væsentlige udfordringer med it-sikkerhed, driftssikkerhed og service på det bygningstekniske net, og at der er behov for oprydning og styrket systemejerskab for at imødegå de konstaterede udfordringer.
  Der forventes – foruden øget it-sikkerhed – reducerede omkostninger til licenser og lokalt it-udstyr, bedre ressourceudnyttelse på lokationer og centralt samt højere serviceniveau og bedre driftssikkerhed på nettet ved at gennemføre projektet vedr. oprydning på BTN. På den baggrund har Økonomistyregruppen besluttet at man ønsker at gennemføre projektet.
  Projektet indebærer oprydning på det eksisterende Byggetekniske net samt samling af systemejerskab hos Ejendomme, Teknik og Miljø.
  Projektet medfører investeringsomkostninger i form af lønudgifter til ekstra personale, der skal foretage oprydningen og den efterfølgende drift på i alt 23,8 mio. kr. i 2020-2023. Derudover kan der komme mindre udgifter til konkrete it-ændringer på udvalgte lokationer, der ikke på nuværende tidspunkt kan kvantificeres.   Omkostningerne indstilles finansieret af de tværgående genopretningsmidler, hvorfor sagen forelægges byrådet.
  Indstilling
  At 1) Investeringsomkostningerne til projektet Bygningsteknisk Net 2020-2023 på samlet 23,8 mio.kr. finansieres af de tværgående genopretningsmidler.
  At 2) Driftsudgifter til BTN efter oprydningsprojektets afslutning i 2023 forudsættes finansieret af besparelser som følge af projektet. Driftsudgifter og besparelser konsolideres ved projektets afslutning og forelægges Økonomistyregruppen.
  Sagens forløb
  02-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 13. november 2019.
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. december 2019.

  Bilag

  Lokalplan 1107, Kontor, dagligvarebutik og p-hus på Godsbanearealerne - Endelig

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. december 2019.
  Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper kunne tiltræde indstillingen, men de kunne ikke tiltræde mængden af parkeringspladser, der overskrider Aarhus Kommunes parkeringsnorm.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1107, Kontor, dagligvarebutik og parkeringshus på Godsbanearealerne ved Carl Blochs Gade og Søren Frichs Vej.
  Resumé
  Lokalplanen gælder for et område på Godsbanearealerne i den vestlige del af Aarhus C. Området er stort set ubebygget og omfatter et areal på 9.720 m². Lokalplanen giver mulighed for at opføre maksimalt 31.350m² bebyggelse. Udviklingsplanen og Kvalitetsprogrammet for Godsbanearealerne danner ramme om lokalplanen.
  Aarhus Kommune udbød i 2017 byggeret til kontor- og butiksbebyggelse samt parkeringshus. En kontor- og butiksbebyggelse til Lidl mod Carl Blochs Gade, et nyt parkeringshus ved Godsbanearealernes grønne kile samt et mindre erhvervsbyggeri mod Carl Blochs Gade.
  Kontor- og butiksbebyggelsen er placeret mod krydset mellem Søren Frichs Vej, Carl Blochs Gade og P. Hiort-Lorenzens Vej. På hjørnet vil bygningen blive op til 8 etager og den resterende del af huset vil være i 5-6 etager.
  Parkeringshuset rummer parkering til de nye bebyggelser i den nordlige ende af Godsbanearealerne og for selve lokalplanområdet. Det opføres, så det trapper ned fra 6 til 4 etager længst mod sydøst og mod Den grønne kile og mod bygningerne, der huser Institut for (X). Terrasserne kan bruges til ophold og aktiviteter.
  Forslaget har været offentligt fremlagt i perioden 22.08 2019 til 17.10 2019. Der indkom i alt fire bemærkninger – fra DSB og fra tre privatpersoner. Teknik og Miljø foreslår, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen. Der foreslås alene mindre ændringer som følge af en yderligere bearbejdning af projektet under høringsperioden.
  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1107 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.
  At 2) forslag til miljørapport vedtages endeligt.
  At 3) forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering vedtages endeligt, som den fremgår i indstillingens afsnit 5.5 og i bilag 5.
  At 4) indsigelser besvares, som det fremgår af bilag 4.
  Sagens forløb
  05-12-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 18. november 2019.
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. december 2019.
  Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper kunne tiltræde indstillingen, men de kunne ikke tiltræde mængden af parkeringspladser, der overskrider Aarhus Kommunes parkeringsnorm.

  Bilag

  Anlægsbevilling til Sports- og Kulturcampus

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 11. december 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens "At 3" om Nordgårdshallen.
  Resumé
  Efter afholdelsen af en arkitektkonkurrence for det samlede Sports- og Kulturcampus i 2017 og efterfølgende projektering, overgår arbejdet med Aarhus’ nye Sports- og Kulturcampus i Gellerup nu til anlægsfasen. Bevægelseshuset, Gellerup Bibliotek (indeholdende Folkesundhed og Art Factory) og Brabrand Boligforenings beboerhus, skal nu anlægges. Den centrale plads, Verdenspladsen, skal ligeledes anlægges.
   
  I foråret 2019 er projektet udbudt i hovedentreprise, og der indgås en aftale med en hovedentreprenør i december 2019. Første spadestik forventes i april 2020.
   
  Der søges om en anlægsbevilling til de kommunale bygninger: Gellerup Bibliotek og Bevægelseshuset samt Verdenspladsen. Anlægsarbejdet løber fra april 2020 til november 2021.
  Indstilling
  1) At der bevilliges 102,4 mio. kr. (rådighedsbeløb og anlægsbevilling) til Kultur og Borgerservice til anlæggelse af Bevægelseshus og Bibliotek (indeholdende Art Factory og Folkesundhed) som en del af Sports- og Kulturcampus. Udgifterne er fordelt med 45,9 i 2020 og 56,5 i 2021. Anlægsbevillingen finansieres som beskrevet i tabel 1 afsnit 7.
   
  2) At der gives en indtægtsbevilling på 32,6 mio. kr. som følge af indtægter fra fonde. Indtægten er fordelt med 20,6 mio. kr. i 2020 og 12 mio. kr. i 2021.
   
  3) At Nordgårdshallen sættes til salg og op til netto 5,1 mio. kr. fra salgsindtægterne efter afholdelse af salgsudgifter, herunder udgifter til nedrivning af bygningen, overføres til Kultur og Borgerservice idet Kultur og Borgerservice mellemfinansierer 5,1 mio. kr. fra KB-midler.
   
  4) At der til lokaler til lokalcenteraktiviteter samt til familieindsatsen i Folkesundhed Vest, som Sundhed og Omsorg indgår med i projektet, er en medfinansiering på 2,8 mio. kr., som finansieres af moderniseringspuljen i Sundhed og Omsorg. Når Lokalcenter Gellerup på Gudrunsvej 80 lukkes, tilbageføres 2,8 mio. kr. fra den sparede husleje i en periode på fire år til moderniseringspuljen.
   
  5) At der er en medfinansiering fra Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj på 2,5 mio. kr. til Bevægelseshuset og 1 mio. kr. til Art Factory (en del af biblioteket).
   
  6) At der bevilliges 8,2 mio. kr. (rådighedsbeløb og anlægsbevilling) til Kultur og Borgerservice til anlæggelse af Verdenspladsen, det centrale midtpunkt i Sports- og Kulturcampus. Verdenspladsen finansieres som beskrevet i tabel 2 afsnit 7.
   
  7) At Børn og Unge fra 2022 overfører 0,6 mio. kr. til Kultur og Borgerservice, som tilskud til drift af Bevægelseshuset, hvilket dækker alle Børn og Unges driftsudgifter forbundet med Cirkus Tværs’ anvendelse af Bevægelseshuset - ud fra den aktuelle situation. I 2021 overfører Børn og Unge en forholdsmæssig andel heraf svarende til perioden fra idrifttagelse til årets udgang.
  Sagens forløb
  14-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 7. november 2019.
  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. november 2019.
  11-12-2019 Kulturudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Peter Sporleder var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 11. december 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens "At 3" om Nordgårdshallen.

  Bilag

  Kultur og Sundhedsplan for Aarhus

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. december 2019.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Resumé
  National og international forskning har de seneste år afdækket de sundhedsfremmende effekter ved at bruge kultur i løsningen af borgernære velfærdsopgaver.
  Udfordringen er, at de eksisterende indsatser i dag er spredte. Der er derfor et potentiale i at afprøve kulturens virke aktivt og målrettet som en innovativ tilgang til sundhedsfremme.
  En fælles politisk Aarhusplan skal sætte visionen for kultur og sundhedsfeltet i Aarhus Kommune. Kultur & Sundhedsplanen skal skabe synergi mellem de politiske visioner i Aarhus Kommunes Kulturpolitik og Sundhedspolitik. En synergi, der skabes gennem konkrete eksperimenter, hvor kulturen bliver en aktiv katalysator til sundhedsfremme.
  Kultur & Sundhedsplanen er en opfølgning på principindstillingen af det varige aftryk af Aarhus 2017, hvori det er beskrevet ”at alle fremtidige politikker og handleplaner indarbejder og forholder sig til det varige aftryk efter Aarhus 2017”. 
  Målet med Kultur & Sundhedsplanen er, at:
  • bidrage til at samle, styrke og bygge videre på indsatser med kultur til sundhedsfremme på tværs af magistratsafdelinger og mellem kommune og civilsamfund.
  • synliggøre hvordan vi skal arbejde videre med at afdække potentialer og muligheder for kultur og sundhed i Aarhus Kommune
  • sætte retning for hvordan vi skaber viden om, hvad der virker fra forskningsmiljøet
  • bidrage til at dyrke synergien mellem Aarhus Kommunes Sundhedspolitik og Kulturpolitik
  Indstilling
  Det indstilles, at:
  1) Sundhed og Omsorg og Kultur og Borgerservice koordinerer indsatsen omkring udarbejdelsen af en Kultur & Sundhedsplan
  2) udarbejdelsen af planen vil tage afsæt i en inddragelsesproces med relevante aktører i civilsamfundet, kultur-, erhvervsliv m.m. Inddragelsesprocessen designes i samarbejde med Center for Innovation i Aarhus (CFIA)
  Sagens forløb
  28-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 26. september 2019.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold.

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. december 2019.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Faglige indsatser i forbindelse med skoletilbuddet i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven

  Beslutning
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  Forslag om faglige indsatser målrettet børnenes tidlige sproglige kompetencer samt forældreansvar og -kompetencer i forbindelse med udmøntningen af et attraktivt skoletilbud.
  Resumé
  Partierne i Aarhus Byråd har den 22. maj 2019 indgået en aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Skoletilbuddet skal bidrage til, at bydelene udvikler sig i social balance, hvor børnene går på den lokale skole. Samtidig skal børnene have muligheder for at klare sig lige så godt som børn i resten af kommunen.
  Byrådet har den 14. august 2019 vedtaget aftalen og besluttet, at aftalen gennemføres via en række byrådsbeslutninger i de kommende år, herunder om faglige indsatser.
  Med afsæt i aftalen iværksættes ekstra sundhedsplejeforløb, forældreforløb og hjemmebesøg, som skal bidrage til, at børnene i bydelene får en god start på livet, udvikler gode sprogkundskaber, samt at forældreansvar og -kompetencer styrkes. Der er solid viden om, at det er vigtigt for børnenes videre læring, udvikling og trivsel, at der sættes tidligt ind allerede i de første leveår.
  Det indstilles hermed, at indsatserne godkendes og udmøntes som beskrevet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der iværksættes tilbud om ekstra sundhedsplejebesøg til familier med 0-1-årige børn i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.
  At 2) at der iværksættes tilbud om forældreforløb til forældre til børn i dagtilbuddene i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.
  At 3) at der iværksættes hjemmebesøg hos familier til børn i dagtilbud og indskoling i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.
  Sagens forløb
  28-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 20. november 2019.
   

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  15-01-2020 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling på baggrund af forslag fra RV om ligestilling i et 360 graders perspektiv

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 11. december 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens "At 2" om ansættelse af ligestillingsspecialister.
  Beslutningsforslag fra RV
   
  I Radikale Venstre ønsker vi at tage et stort skridt for større ligestilling i Aarhus kommune. Vi har fokus på de af FN’s 17 Verdensmål, hvor vi virkelig kan rykke noget, herunder Verdensmål nr. 5 – ligestilling mellem kønnene. En ny rapport fra Peterson Institute for International Economics viser, at ligestilling mellem køn sikrer vores fremtid ved at understøtte verdensmålene. Undersøgelsen viser, at hele 9 ud af 17 mål bliver lettere at nå, hvis der arbejdes med mål nr. 5 (PIIE 2016).
   
  Men vi ønsker også, at debatten om ligestilling inkluderer andet end køn. For ligestilling er meget mere. Det er måden, vi behandler hinanden lige på - på tværs af vores forskelligheder. Vi fremsætter derfor en række forslag, som med et bredt sigte har til formål at tænke ligestilling ind i alle dele af kommunen, herunder personalesammensætning og byplanlægning.
   
  Ligestillingsredegørelserne 2017 viser overordnet, at offentlige myndigheder har mindre fokus på at fremme ligestilling i forhold til kerneydelserne over for borgerne. Samtidig viser den, at kommunerne i mindre grad arbejder for at fremme ligestilling end de statslige institutioner og regionerne.
   
  Ifølge Borgmesterens afdeling præsterer vi i Aarhus Kommune godt på den formelle ligestilling, der handler om lighed for loven, fastsatte rammer og retfærdighed for det enkelte individ i Aarhus. På et spørgsmål om, hvor vi præsterer dårligst ift. FN’s Verdensmål 5, er svaret fra Borgmesterens afdeling derfor den uformelle lighed, der handler om, hvordan vi behandler, taler til og omgås hinanden.
   
  I Radikale Venstre er vi optagede af alle former for ligestilling og af at have fokus, der hvor der er størst behov. Vi fremsætter her 5 konkrete forslag til at skabe mere ligestilling i kommunen.
   
  Tilgængelighed for borgere med handicap
  Ifølge FN’s Verdensmål nr. 11.7 skal der inden 2030 gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.
   
  At føle sig som en del af samfundet er enormt vigtigt for individets selvopfattelse og udvikling. Det er ekskluderende for de mennesker, der har færre muligheder end flertallet, at man pga. fysiske barrierer helt enkelt ikke kan være de samme steder som sine medborgere. Vi skal derfor, i samarbejde med relevante foreninger, tage konkrete skridt mod at gøre byen mere tilgængelig og mere hensynsfuld over for de tilgængelighedsudfordringer, borgere med handicap har. Samtidig skal man være opmærksom på, at man, når man styrker tilgængeligheden for kørestolsbrugere, også styrker tilgængeligheden for andre grupper som fx mennesker med familiecykler, gangstativer mm.
   
  Aarhus er ikke helt så fremkommelig for kørestolsbrugere, der fx har et medfødt eller erhvervet handicap som følge af sygdom, trafik- eller arbejdsulykker. Det betyder for de der fx er kørestolsbrugere fra barnsben, at de på grund af mangel på tilgængelighed rent fysisk ikke kan komme alle de samme steder som andre børn. En undersøgelse har vist, at hver ottende person med handicap ifølge de medarbejdere, der arbejder med dem, ikke har nogen venner. Samtidig føler mange sig isolerede fra almindelige mennesker og ønsker i højere grad at være en del af det store fællesskab. Vi foreslår derfor:
  1. Der foretages et eftersyn af den fysiske tilgængelighed i Aarhus inden for Ringvejen med henblik på at få identificeret, hvor der er problemer med tilgængeligheden, fx i forhold til manglende opkørsler/nedkørsler ved fodgængerovergange, stier, busstop mv. Eftersynet skal identificere og prioritere, hvor behovet er størst, samt afdække, hvad der skal til økonomisk for at styrke tilgængeligheden i vores by, og henstille til, at borgere hjælper hinanden, hvor det er relevant. 
   
  Social kontrol
  Desværre oplever især kvinder og børn stadig social kontrol, der hæmmer deres muligheder for at leve et godt liv. Social kontrol findes i mange afskygninger, og negativ social kontrol defineres af Socialstyrelsen som handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Social kontrol vedrørende seksualitet og livsstil rammer i højere grad etniske minoritetskvinder.  Voldsudsatte mødre er ofte bange for at forlade en voldelig partner, fordi de frygter for konsekvenserne i forhold til evt. fælles børn. Når en kvinde tager ophold på et krisecenter, kan dette ske anonymt, medmindre der er medfølgende børn. I sådanne tilfælde skal der underrettes om børnenes tilstedeværelse. Denne underretning om børns tilstedeværelse på et krisecenter er også en mulighed for at hjælpe børn og familie. Vi foreslår derfor:
  2. Behovet for en børne- familiepædagogisk fagperson og indsats på og via krisecentrene afdækkes, og det undersøges, hvordan vi bl.a. herigennem i højere grad kan iværksætte virksomme tiltag imod social kontrol i Aarhus Kommune.
   
  Skab større diversitet i udvalg og bestyrelser
  Byrådet vedtog i 2006, at når der i kommunalt regi nedsættes råd, nævn, kommissioner, udvalg, bestyrelser, komiteer og lignende, skal begge køn være repræsenteret og det underrepræsenterede køn med mindst to repræsentanter. Desværre består mange bestyrelser i Aarhus ensidigt af det ene køn – og ser man på landsgennemsnittet, gør det sig gældende for mere end hver anden bestyrelse (AIMS International Denmark 2018).
   
  Det er flere gange bevist, at bestyrelser og virksomheder med en høj grad af diversitet klarer sig markant bedre på bundlinjen end de mindre mangfoldige. Tilmed er det også stærkt kompetenceudviklende at være leder for et team, der scorer højt på kulturel, sproglig og uddannelses-, generations- og kønsmæssig diversitet. Vi mener derfor, at vi skal sætte ind der, hvor vi for alvor kan rykke ved noget – blandt de flere hundrede poster i råd, nævn og bestyrelser i Aarhus Kommune, som byrådet indstiller til.
   
  Vi ønsker i Radikale Venstre at gøre alvor ud af de måltal, der er vedtaget, ved at indføre en ny måde for byrådet at indstille medlemmer til udvalg og bestyrelser. Konkret skal der ved indstillingen af en person til en bestyrelse være et ligestillingsalternativ af det modsatte køn. Denne metode bruges blandt andet af KL, og giver et skærpet fokus på balance i sammensætningen af udvalg og bestyrelser. På denne måde skabes der derved opmærksomhed på sammensætningen, når det kommer til at vælge nye bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
   
  Vi foreslår derfor:
  3. Byrådet vedtager, at man fremadrettet benytter ligestillingsalternativ-metoden ved indstilling af medlemmer til udvalg og bestyrelser
   
  Imødekommende uddannelses- og arbejdsmiljøer
  I Aarhus kommune har vi en række områder, hvor forskellige grupper er underrepræsenterede. Det kan handle om alder, køn, social baggrund, etnicitet eller handicap. Fx mangler vi i Aarhus Kommune mænd inden for omsorgsfagene, ligesom vi på nogle uddannelser og i nogle bestyrelser i stor udstrækning mangler hhv. mænd eller kvinder. I Radikale Venstre er vi optagede af den faglige viden, vi har om diversitet, og af den styrke, diversitet kan være i forhold til at opnå gode læringsmiljøer, høj kvalitet, rummelighed, nytænkning, udvikling, samarbejde og balance. I England er der gode erfaringer med brug af adfærdsdesign for fx at opnå en kønsbalance i bestyrelser uden brug af kvoter. De har oprettet ”The Behavioural Insights Team – BIT” som i en årrække har stået for at skabe tiltag på området (BIT 2016). Vi foreslår derfor:
  4. Det undersøges, hvordan vi via adfærdsdesign kan stille redskaber og metoder til rådighed på relevante områder og for relevante personer, for derved at foretage prøvehandlinger med henblik på at opnå større diversitet og balance i forhold til relevante underrepræsenterede grupper.
   
  Ligestillingsspecialist
  For at understøtte de relevante tiltag og handlinger, vi ønsker igangsat inden for ligestilling og diversitet, foreslår vi at kommunen ansætter en eller flere ligestillingsspecialister.
   
  Konkret foreslår vi:
  5. At Aarhus Kommune undersøger potentialet i at oprette en specialistfunktion med det formål at give råd, sparring og vejledning med henblik på at fremme ligestilling og diversitet. En sådan kunne fx bestå af en eller flere ansatte med ekspertise i at skabe merværdi gennem arbejde med ligestilling og diversitet inden for vejledning, markedsføring, adfærd, ledelse og rekruttering. Som en kommunal service ville denne mulighed være tilgængelig for alle internt såvel som eksternt med behov for sparring med henblik på at sikre større tilgængelighed og ligestilling. Samtidig kunne der med fordel udarbejdes en business case med det formål at gøre funktionen økonomisk bæredygtig – også i forhold til eventuelle eksterne interessenter. Her kunne det være en fordel at hente inspiration fra BIT.
   
  Specialistfunktionen kunne fx varetage nedenstående opgaver:
  • Vejledning i brug af værktøjer til at appellere til alle uanset køn, etnicitet mv., når det omhandler rekruttering til nye stillinger. Dette omfatter brugen af sprog, billeder og andre virkemidler i jobopslag, som skal sikre en bred profil og tiltrække forskellige ansøgere
  • Monitorering af stillingsopslag fra kommunen med henblik på opsøgende assistance og optimering
  • Agere sparringspartner og mentor for personer, der aspirerer mod et højere ledelsesniveau i kommunen
  • Konkret vejledning for institutionsledere, der ønsker at tiltrække flere medarbejdere fra en underrepræsenteret gruppe
  • Afholdelse af konferencer/workshops om mangfoldig personalesammensætning og vejen dertil
   
  Links:
  https://piie.com/publications/working-papers/gender-diversity-profitable-evidence-global-survey
  http://www.publications.issworld.com/ISS/ISSDanmark/isspresentation/2016/Mangfoldigledelsegiverhjereindtjening/?page=1
  https://www.mm.dk/artikel/33000-danske-virksomhedsbestyrelser-bestaar-kun-af-maend-kort
  https://www.bi.team/blogs/how-do-you-get-gender-equality-design-for-it/
  https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
  https://aimsinternational.com/site-content/uploads/2018/06/Bestyrelser-i-Danmark-Danish-version.pdf
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
  Indstilling på baggrund af forslag fra RV om ligestilling i et 360 graders perspektiv
   

  Resumé
  På byrådsmødet den 28. maj 2019 vedtog byrådet at sende vedlagte beslutningsforslag fra RV til behandling i Magistraten.
  Indstilling
  I indstillingen er de enkelte punkter i beslutningsforslaget gennemgået.
  Det indstilles:
  At 1)     redegørelserne for hvordan der arbejdes med de forskellige emner tages til efterretning, samt at forslagene fra RV indgår i byrådets samlede drøftelse primo 2020 af, hvilke emner udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling skal arbejde med i 2020/2021.
  At 2)     opgaverne løses indenfor de eksisterende budgetmæssige og ressourcemæssige rammer i Borgmesterens Afdeling i forhold til forslaget om ansættelse af en eller flere ligestillingsspecialister.
  Sagens forløb
  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  11-10-2019 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  31-10-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Byrådssekretariatet i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen blev fremsendt lige op til efterårsferien, men grundet samme ferie blev den først sagsbehandlet efter ferien og kunne derfor ikke nå magistratsmødet d. 21. okt. og byrådsmøde d. 30.10. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i byrådet d. 30.10.2019.

  04-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 11. oktober 2019.
   
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad henholder sig til det oprindelige forslag.

  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. november 2019.
  20-11-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Punktet blev udsat, da udvalget ikke ønskede at forcere en stillingtagen til indstillingen, førend sagen er tilstrækkeligt belyst.
   
  Forud for den næste behandling af indstillingen ønsker udvalget et notat, der blandt andet beskriver, hvilke muligheder borgerne har for at henvende sig med spørgsmål om social kontrol til kommunen, herunder anonymt.

  11-12-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Liv Gro Jensen, Anette Poulsen, Peder Udengaard, Steen Bording Andersen og Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen.
   
  Gert Bjerregaard og Knud N. Mathiesen tog forbehold.

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 11. december 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens "At 2" om ansættelse af ligestillingsspecialister.

  Bilag

  Takstændringer pr. 1. januar 2020 for AffaldVarme Aarhus

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. december 2019.
  Der foreslås justeringer i de godkendte takster på affaldsområdet og fjernvarmeområdet på baggrund af en række ændringer i grundlaget for fastsættelsen af takster.
  Resumé
  På baggrund af en række ændringer i grundlaget for fastlæggelsen af taksterne i AffaldVarme Aarhus foreslås en række justerede takster. De væsentligste fremgår nedenfor.
  Renovationsgebyret for en standardkunde med en 190 liter beholder med 14 dages tømning og en beholder til genanvendelige fraktioner stiger med 105 kr. fra 1.960 kr. til 2.065 kr. inkl. moms i forhold til både 2019 og det tidligere vedtagne budget for 2020.
  Den årlige udgift for en standardvarmekunde i 2020 vil falde med ca. 185 kr. inkl. moms i forhold til det vedtagne budget 2020. Det skal ses i forhold til en samlet årlig fjernvarmeudgift på 12.750 kr. Nedsættelsen gælder såvel privat- som erhvervskunder.
  For fjernvarmeværkerne i Varmeplan Aarhus sker der samlet set kun en omfordeling mellem de enkelte takster således, at det samlede bidrag forbliver uændret. Herunder forhøjes effektbidraget med i alt 18,2 mio. kr., mens forbrugsbidraget og transmissionstariffen samlet falder tilsvarende.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) De takstmæssige effekter for AffaldVarme Aarhus jævnfør vedlagte takstoversigtsskema godkendes.
  At 2) De bevillingsmæssige effekter for AffaldVarme Aarhus godkendes i overensstemmelse med indstillingens afsnit 7.
  Sagens forløb
  28-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 18. november 2019.
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. december 2019.

  Bilag

  Almene boliger 2019-2023

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  Plan for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger inden for budgetrammen for 2019-2023.

  Resumé
  Teknik og Miljø fremsender efter behov en plan for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger til Aarhus Byråd for 2019-2023, herunder en orientering om kvotefordelingen for 2015-2018.
  Det er formålet med planen, at de almene boliger planlægges således, at de imødekommer boligefterspørgslen og den sociale balance i hele Aarhus Kommune, jf. boligpolitikken.
  Det planlagte byggeri af almene ungdoms- og familieboliger udmøntes i en 4-årig planlægning, svarende til kommunens budgetperiode.
  Nybyggeri opføres inden for en samlet økonomisk ramme fastlagt af byrådet. Det antal boliger, der forventes opført inden for denne ramme, baserer sig på et skøn over boligernes størrelse og anskaffelsessum.
  Det planlagte nybyggeri inden for budgetårene 2019 til 2023 omfatter en samlet kvote på 521 ungdomsboligenheder, 1.333 familieboliger og 415 erstatningsboliger. Erstatningsboliger er kvote til familieboliger afsat i forbindelse med udviklingsplanerne for Gellerup/Toveshøj og Bispehaven.
  Der er for perioden 2015-2018 tildelt eller dialog om tildeling for i alt 1.631 familieboliger og i alt 2.994 ungdomsboliger.
  Indstilling
  At 1) Byrådet godkender kvoteplanen for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger for 2019 til 2023.
  At 2) Byrådet tager kvotefordelingen for 2015-2018 til efterretning.
  At 3) Teknik og Miljø bemyndiges til at fremrykke byggeprojekter på kvoteplanen, såfremt det vurderes at være hensigtsmæssigt.
  At 4) Teknik og Miljø bemyndiges til at indsætte nye projekter i kvoteplanen inden for kvoteplanens boligantal og principper og i overensstemmelse med den samlede budgetramme for 2019 til 2023.
  At 5) Teknik og Miljø fremsender en ny kvoteplan til byrådet inden udgangen af 2021.
  Sagens forløb
  05-12-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. november 2019.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, rådmand Thomas Medom, Lone Hindø og Keld Hvalsø tager forbehold.
   
  Der blev stillet en række spørgsmål, som belyses nærmere til byrådet eller udvalgsbehandlingen:
  • sammenhæng til "housing first" og det heraf afledte behov for boliger
  • afvejning mellem kvoter i oplandsbyer og kvoter i forbindelse med byudvikling og sikring af blandede kvarterer
  • de senere års udvikling i almene og andre boligtyper

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.

  Bilag

  Forlængelse af byggelinjepålæg

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  Beslutning om forlængelse af to byggelinjepålæg, tinglyst efter § 41 i Lov om offentlige veje.
  Resumé
  Kommunen kan som vejmyndighed pålægge arealer og ejendomme vejbyggelinjer, i medfør af bestemmelser i Lov om offentlige veje (§ 40 og 41). En del af det kommunale vejnet er pålagt byggelinjer.
  Alle gældende § 41 byggelinjepålæg blev vurderet i 2009. Aarhus Byråd vedtog at forlænge to udvalgte § 41 byggelinjepålæg, som anbefalet i den pågældende indstilling.
  De to byggelinjepålæg anbefales fornyet for endnu en periode på 10 år. De to byggelinjepålæg er ved Åby Ringvej/Viby Ringvej samt et vejanlæg i Mårslet.
  Det er ikke muligt på forhånd at skønne, om byggelinjearealer vil blive begæret overtaget. Hvis berørte ejendomme begæres overtaget, forelægges overtagelsessagen for Byrådet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) § 41 byggelinjepålæg vedrørende Åby Ringvej/Viby Ringvej og vejanlæg i Mårslet fastholdes.
  At 2) Teknik og Miljø bemyndiges til at gennemføre ovennævnte ændring i henhold til procedure herfor i vejlovgivningen.
  Sagens forløb
  05-12-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. november 2019.
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  15-01-2020 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1076, Boligområde ved Klokkeskovvej i Stavtrup – Endelig

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. december 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønne tog forbehold for byggehøjder.
  Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 1076, Boligområdet ved Klokkeskovvej i Stavtrup samt tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017.    
  Resumé
  Lokalplanen gælder for et område i Stavtrup, der ligger i byzone. Lokalplanen udlægger området til boligområde i form af etagebebyggelse og rækkehuse. En mindre del af området vil fortsat kunne anvendes til bodega. Her åbner lokalplanen mulighed for, at området må anvendes til mindre erhverv.
  Området er omfattet af tillæg til gældende Lokalplan nr. 202, der ophæves for den del, der vedrører lokalplanområdet.
  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, hvorfor lokalplanen ledsages af et kommuneplantillæg.
  Forslag til Lokalplan nr. 1076 har været offentligt fremlagt fra 6. juni til den 15. august 2019. Der er i høringsperioden kommet 6 høringssvar, hvoraf 4 er fra foreninger/råd. Alle svarene berører forhold omkring etageantallet, højder og bebyggelsens tæthed.
  På baggrund af høringen foreslås en mindre ændring vedr. en trampesti i området. Generelt vurderes bebyggelsen at være tilpasset omgivelserne, og der vurderes således ikke at være væsentlige gener for omgivelserne.
  Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg har været fremlagt som en kategori B plan. På baggrund af indsigelserne vurderer Teknik og Miljø, at lokalplanen og kommuneplantillægget bør endeligt vedtages af byrådet.
  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1076 og tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.
  At 2) bemærkninger indkommet under den offentlige høring besvares, som det fremgår af indstillingens punkt 5.4.
  Sagens forløb
  28-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 22. november 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold.

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. december 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønne tog forbehold for byggehøjder.

  Bilag

  Lokalplan 1113, Rolighedsvej 16 A - Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 1113, Rolighedsvej 16A.
  Resumé
  Bygherre har henvendt sig med ønske om at igangsætte planlægning for Delområde 10 i lokalplan 1031, Omdannelse af Psykiatrisk Hospital.
  Delområde 10 i lokalplan 1031 er identisk med matrikel 6pt, Vejlby By, Risskov, Rolighedsvej 16A. Delområdet er i lokalplan 1031 udlagt til én bolig. På matriklen, der er 3.091 m2, ligger ”Strandhuset” med en bevaringsværdi på 3. Matriklen ligger langs Letbanens tracé i det nordvestlige hjørne af det rekreative offentlige område Risskov Strandpark ud mod Aarhusbugten. Ejendommen er privat ejet.
  Bygherre ønsker at udstykke Delområde 10 i lokalplan 1031 i to ejendomme. Den eksisterende bevaringsværdige bygning bevares og tilbygges. På den nye matrikel planlægges opført en yderligere bolig med anneks.
  Den nye matrikel (lokalplanområdets delområde 2) gennemløbes af en regnvandsledning optaget i spildevandsplanen. Det er i forbindelse med planprocessen blevet udarbejdet og tinglyst en betinget deklaration, der bortfalder, hvis lokalplanen ikke vedtages.
  Indstilling
  Det indstilles at:
  1) forslag til lokalplan godkendes til offentlig fremlæggelse i en 4-ugers periode.
  Sagens forløb
  05-12-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 25. november 2019.
   
  Rådmand Jette Skive tager forbehold.
   
  Keld Hvalsø kan ikke tiltræde indstillingen.

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.

  Bilag

  Udvikling af Gudrunsvej 78, 80 og 82

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 11. december 2019.
  Udskydelse af udbud og salg af ejendommene Gudrunsvej 78, 80 og 82 i foreløbigt to år.
  Resumé
  Det har i en lang årrække været planen, at bygningerne Gudrunsvej 78, 80 og 82 skal afhændes – som led i implementeringen af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj.
  Bygningerne fraflyttes løbende af de nuværende kommunale brugere – både i forbindelse med den nye administrationsbygning i Gellerup og i forbindelse med kommende ibrugtagninger af Sports- og Kulturcampus og Sundhedshus ved Globus 1.
  Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø har i samarbejde analyseret, om de tre bygninger skal udbydes til salg nu med henblik på opførelse af nye bygninger til erhverv og boliger, som kan bidrage til udvikling i overensstemmelse med Helhedsplanens intentioner for Gellerup og Toveshøj.
  Alternativt om det alene er Gudrunsvej 78 (hidtil Familiecenter og indtil 2020 bibliotek mv.), der bør udbydes til salg samtidig med, at Gudrunsvej 80 og 82 renoveres og udvikles til kultur- og bydelsaktiviteter.
  Eller om beslutningen om bygningernes fremtid skal udskydes foreløbigt to år, mens Helhedsplanens intentioner om bolig- og beboersammensætning realiseres. Sidstnævnte alternativ anbefales - bl.a. i lyset af den forventede gunstige påvirkning af konjunkturerne for ejendomssalg, som udviklingen i området forventes at have.
  Indstilling
  At 1) Ejendommene Gudrunsvej 78, 80 og 82 udbydes tidligst til salg ultimo 2021 efter ny byrådsbeslutning herom.
  At 2) I perioden indtil et salg administreres bygningerne i et samarbejde mellem Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø.
  At 3) Lejeindtægterne i perioden skal finansiere de løbende udgifter til drift og vedligehold og administration af ejendommene.
  At 4) Overskud fra driften herudover anvendes til kultur- og bydelsaktiviteter i Gellerup, herunder aktiviteter i Gellerup Højskole og Forsamlingshus.
  Sagens forløb
  31-10-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at i forbindelse med salget af ejendommene vil 20 procent af salgsprovenuet tilgå byudviklingskontoen, jf. principperne fra indstillingen ”Byens udvikling – Opkøbs- og grundsalgsstrategi”.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  04-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. oktober 2019 i overensstemmelse med påtegning af 31. oktober 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
   
  Rådmand Jette Skive tager forbehold.

  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. november 2019.
  11-12-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 11. december 2019.

  Bilag

  Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2017, Lisbjerg - Endelig

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 25. november 2019.
  Endelig vedtagelse af Forslag til Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2017 - for den del af Udviklingsplan for Lisbjerg, der vedrører Etape 1.
  Resumé
  Byrådet besluttede på baggrund af en række økonomiske og byplanmæssige analyser i januar 2015, at gentænke planlægningen for Lisbjerg og igangsætte udarbejdelsen af en samlet byudviklingsplan for Lisbjerg. Planen indeholder en overordnet dispositionsplan, der udpeger boligområder, bymidten og erhvervsområder samt de overordnede forbindelser og vejstrukturer. 
  Udviklingsplan for Lisbjerg blev endeligt vedtaget af Aarhus Byråd på mødet den 22. august 2018. I behandlingen af sagen indgik vedtagelse af etapeplanen for Etape 1.
  Kommuneplantillæg nr. 51 udarbejdes som ét samlet tillæg for Etape 1.
  Forslag til Tillæg nr. 51 til kommuneplan 2017 har i perioden fra den 24. maj til den 8. august været fremlagt i offentlig høring.  Der indkom tre høringssvar, heraf et med bemærkninger til etageantal, levende hegn og fælles grønt areal for etapen samt et høringssvar med ønske om byggegrunde til parcelhuse.  Et tredje høringssvar havde ingen bemærkninger. Høringssvar er vedlagt som bilag 2.
  Høringen foreslås alene at føre til en redaktionel rettelse vedr. benævnelsen af et rammeområde.
  Indstilling
  At 1)     forslag til Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2017, vedtages endeligt,
  At 2)     bemærkninger indkommet under den offentlige høring af forslaget besvares som det er angivet under indstillingens afsnit 5.4,
  At 3)     Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 ophæves ved endelig vedtagelse af kommuneplan Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2017.
  Sagens forløb
  31-10-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  04-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. oktober 2019.
  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. november 2019.
  25-11-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling dog med den ændring, der følger af forvaltningens anbefaling, om at der med vedtagelsen af Forslag til Tillæg nr. 51 til Kommuneplan, hvor rammeområde 260311BO er foreslået til boligformål, foretages en rettelse, hvormed det foreslåede rammeområde 260311BO udtages af forslaget til tillægget, og den nuværende gældende kommuneplan fastholdes i afgrænsning for området og de tilgrænsende områder.
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 25. november 2019.

  Bilag

  Lokalplan 1111, Etageboligbebyggelse på Ceres Allé - Forslag

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 11. december 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe henholdt sig til deres mindretalsudtalelse.
  Radikale Venstres byrådsgruppe tilsluttede sig Enhedslisten de Rød-Grønnes mindretalsudtalelse om, at der ikke sker forøgelse af bygningshøjde og bebyggelsestæthed i forhold til kommuneplanen.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 1111, Etageboligbebyggelse på Ceres Allé, Aarhus C samt Tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanområdet omfatter ejendommen Ceres Allé 11 og stikvejen til Ceres Allé med stiforbindelse til Aarhus Å.
   
  Bygherre ejer ejendommen Ceres Allé 11 og har anmodet om en lokalplan, der omdanner ejendommen fra erhvervsområde til blandet bolig- og erhvervsområde.
   
  Formålet med lokalplanen er at kunne opføre en karré i 4-8 etager. Bebyggelsen er 11.650 m2, hvoraf ca. 11.200 m2 er boliger og 450 m2 erhverv og butikker i stueetagen mod Ceres Allé.
   
  Mindst 30 % af boligerne skal være familieegnede og 20 % af boligarealet almene boliger.
   
  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens mål, men ikke med kommuneplanens konkrete rammer. Lokalplanen er derfor ledsaget af kommuneplantillæg nr. 53, der muliggør, at området ændres fra erhverv til blandet byområde, en højere bebyggelsesprocent samt øget bygningshøjde.
   
  Der har været forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen forud for lokalplanlægningen. De indkomne høringssvar er delvis indarbejdet i lokalplanen.
   
  Der er indgået en frivillig udbygningsaftale med bygherre.
  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1111 godkendes til offentlig fremlæggelse,
   
  At 2) forslag til Tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
   
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse,
   
  At 4) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
   
  At 5) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som det fremgår af indstillingens afsnit 5.7 og bilag 5.
  Sagens forløb
  14-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. november 2019.
  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. november 2019.
  11-12-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 11. december 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe henholdt sig til deres mindretalsudtalelse.
  Radikale Venstres byrådsgruppe tilsluttede sig Enhedslisten de Rød-Grønnes mindretalsudtalelse om, at der ikke sker forøgelse af bygningshøjde og bebyggelsestæthed i forhold til kommuneplanen.

  Bilag

  Anbefalinger til styrket sundhedsfremme og forebyggelse i Aarhus

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. december 2019 for indstillingens "At 1" og "At 2".
   
  Indstillingens "At 3" om forlængelse af udvalgsperiode, samt spørgsmål om sammensætningen af udvalget sendes til behandling i Økonomiudvalget.
  Resumé
  Byrådet besluttede i 2018 at nedsætte udvalget for sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv med deltagelse fra byrådsmedlemmer, Region Midtjylland, repræsentanter for civilsamfundet, almen praksis, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.
  Udvalgets opgave var at finde nye løsninger til, hvordan der sikres større lighed i sundhed for borgerne i Aarhus. Med fire temadrøftelser om hhv. alkohol, geografisk ulighed i sundhed, mental sundhed og sundhedsudfordringer hos mennesker med handicap, har udvalget set på tværgående løsninger med familien, netværk og civilsamfundet som omdrejningspunkt.
  Udvalget indstiller til, at byrådet vedtager de anbefalinger, der er udarbejdet med afsæt i de fire temadrøftelser. Anbefalingerne indarbejdes i den kommende sundhedspolitik 2020-2024, der behandles i Byrådet i slutningen af 2019.
  Udvalget indstiller også, at byrådet godkender udmøntningen af de midler, som blev givet i forbindelse med budgetforlig 2020-2023, og som skal realisere dele af sundhedsfremmeudvalgets samlede anbefalinger.
  Af erfaringsopsamlingen af Sundhedsfremmeudvalgets arbejde fremgår det, at både politikere og eksterne medlemmer har oplevet arbejdet som utrolig givtigt, med ”en spændende dynamik” og et ”rigtig godt samspil”.
  På baggrund af erfaringsopsamlingen indstilles, at Sundhedsfremmeudvalget forlænges byrådsperioden ud. Udvalgets opgave vil være at undersøge tværgående løsningsmuligheder inden for udvalgte aktuelle temaer på sundhedsområdet – stadig ud fra et 0-100 års perspektiv på, hvordan der sikres større lighed i sundhed og stadig med udgangspunkt i implementeringen af Aarhus Kommunes sundhedspolitik.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet vedtager Sundhedsfremmeudvalgets samlede anbefalinger, og det videre arbejde med dem i regi af sundhedspolitikken.
  At 2) Byrådet godkender udmøntningen af midler, der skal realisere dele af sundhedsfremmeudvalgets anbefalinger.
  At 3) Sundhedsfremmeudvalget forlænges byrådsperioden ud.
  Sagens forløb
  05-12-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 19. november 2019.
   
  Rådmand Thomas Medom tager forhold til indstillingens "At 3)".

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. december 2019 for indstillingens "At 1" og "At 2".
   
  Indstillingens "At 3" om forlængelse af udvalgsperiode, samt spørgsmål om sammensætningen af udvalget sendes til behandling i Økonomiudvalget.

  29-01-2020 Økonomiudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Serviceniveau 2020 for pleje, praktisk hjælp mm

  Beslutning
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  Resumé
  Byrådet skal mindst én gang årligt godkende en kvalitetsstandard – dvs. serviceniveau - for rehabilitering, pleje, praktisk hjælp og madservice (§§ 83 og 83a) samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (§ 86) i serviceloven.
  Serviceniveauet beskrives i pjecen ”Sammen om et bedre liv”. Den gældende pjece er vedlagt og den udgør samtidig udkastet til næste års pjece.
  Serviceniveauet er reelt fastlagt i budgettet for 2020. I forhold til 2019 er de primære ændringer, at der fra 2020 afsættes midler til mere tid i hjemmeplejen. Den ekstra tid skal bruges til at håndtere de pludselige situationer, der opstår i løbet af dagen, samt hos de borgere, der kan have brug for lidt ekstra omsorg.
  I forbindelse med overgangen til en ny kontrakt på hjælpemiddelservice forventes der etableret mulighed for, at borgere, pårørende og medarbejdere selv afhente og returnere genbrugshjælpemidler på Hjælpemiddelcenteret.
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) Serviceniveauet for 2020 på pleje, praktisk hjælp mm. godkendes
  Sagens forløb
  05-12-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 27. november 2019.
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  15-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Boligplan 2019 for Sundhed og Omsorg

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 11. december 2019.
  Resumé
  Antallet af ældre er stigende og de ældre lever længere. Derfor er der behov for at bygge flere plejeboliger, hvis kommunens serviceniveau skal fastholdes og plejeboliggarantien overholdes. 
  Med disse forudsætninger har Sundhed og Omsorg beregnet, at der de kommende 10 år vil være behov for 425 nye plejeboliger. En fremskrivning til 2036 viser, at behovet vil fortsætte med at stige og i 2036 vil det samlede behov for nye plejeboliger være vokset til i alt 912.  Der foretages i forbindelse med den 10 -årige anlægsplan en analyse af behovet for ældreboliger, som sammenholdes med det nuværende udbud med henblik på at fastlægge et eventuelt udbygnings-/afviklingsbehov.
  Boligplanen beskriver hvor mange nye boliger der er brug for, deres geografiske fordeling og den økonomisk ramme. Udgangspunktet er Boligpolitikken, som byrådet har godkendt 28. maj 2019.
  Boligplanen opdateres hvert andet år for at sikre, at der hele tiden sker en tilpasning, hvis behov og befolkningsprognoser ændrer sig.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     Byrådet tager redegørelsen i Boligplan 2019 for Sundhed og Omsorg gældende for perioden 2019-2029 (bilag 1) til efterretning.
  At 2)     Udbygningsbehovet indgår i arbejdet med den 10-årige anlægsplan fra 2024-33 og anlægsudmøntningerne fra 2024 og fremefter.
  Sagens forløb
  05-09-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at indstillingen indeholder en prognose med to forskellige scenarier, der varierer i forhold til, hvordan den sunde aldring er indarbejdet. Sundhed og Omsorg vælger det scenarie, hvor det antages, at den sunde aldring er stoppet. Det andet scenarie indarbejder sund aldring med den effekt, som sund aldring har haft fra 2014 til 2017. Forskellen mellem de to scenarier er derfor en udvikling i en meget kort årrække, hvilket indebærer en række usikkerheder. På den baggrund anbefaler Borgmesterens Afdeling, at der fremadrettet arbejdes med et spænd i behovet på 290-425 plejeboliger, hvilket er resultatet af de to scenarier for den fulde 10-årige periode, som Boligplanen dækker.
  I forlængelse af ovenstående prognose kan det konstateres, at der vil blive behov for udbygning af plejeboligområdet de kommende år. Samtidig konstateres det, at ældreboligområdet ikke skal udbygges, hvilket også hænger godt sammen med den overkapacitet på området, som der er redegjort for i tidligere boligplaner. I forlængelse af Afdelingernes Budget for 2020 analyserer Borgmesterens Afdeling sammen med Sundhed og Omsorg overkapaciteten med henblik på at understøtte plejeboligudbygningen. Borgmesterens Afdeling anbefaler, at reservere provenuer fra omdannelser, byudvikling og øvrig realisering af jord og bygninger på ældre- og plejeboligområdet til den demografisk betingede udbygning af plejeboliger. Hermed medfinansieres en stor udbygningsudfordring for Byrådet, hvilket styrker råderummet og prioriteringsmuligheder i forhold til andre anlægsbehov.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  09-09-2019 Magistraten
  Sagen udsattes i Magistratens møde den 9. september 2019.
  31-10-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at indstillingen indeholder en prognose med to forskellige scenarier, der varierer i forhold til, hvordan den sunde aldring er indarbejdet. Sundhed og Omsorg vælger det scenarie, hvor det antages, at den sunde aldring er stoppet. Det andet scenarie indarbejder sund aldring med den effekt, som sund aldring har haft fra 2014 til 2017. Forskellen mellem de to scenarier er derfor en udvikling i en meget kort årrække, hvilket indebærer en række usikkerheder. På den baggrund anbefaler Borgmesterens Afdeling, at der fremadrettet arbejdes med et spænd i behovet på 290-425 plejeboliger, hvilket er resultatet af de to scenarier for den fulde 10-årige periode, som Boligplanen dækker. I forlængelse af ovenstående prognose kan det konstateres, at der vil blive behov for udbygning af plejeboligområdet de kommende år. Samtidig konstateres det, at ældreboligområdet ikke skal udbygges, hvilket også hænger godt sammen med den overkapacitet på området, der er redegjort for i tidligere boligplaner.
  I forlængelse af Afdelingernes Budget for 2020 analyserer Borgmesterens Afdeling sammen med Sundhed og Omsorg overkapaciteten med henblik på at understøtte plejeboligudbygningen.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  04-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. november anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 8. oktober 2019 i overensstemmelse med påtegning af 31. oktober 2019 fra Borgmesterens Afdeling.

  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. november 2019.
  20-11-2019 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget udsatte sagens endelige behandling med henblik på at invitere Knud Aarup, formand for Udsatterådet i Aarhus Kommune, til at uddybe behovet for pladser til plejekrævende ældre med misbrug.

  11-12-2019 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med den bemærkning, at der som nævnt i Borgmesterens Afdelings påtegning bør arbejdes med et spænd i behovet på 290-425 plejeboliger, og at dette analyseres undervejs, så man om nødvendigt kan justere kursen.
   
  Jan Ravn Christensen og Ango Winther var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen 20. november. Ali Nuur og Peter Sporleder var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen 11. december.

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 11. december 2019.

  Bilag

  Forslag fra RV om beskyttelse af vores træer og fritagelse af træer fra valgkamp

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. december 2019.
  Beslutningsforslag fra RV
   
  Det stikker altid lidt i hjertet, når der i hver valgkamp sættes valgplakater op på de mange gamle som helt unge træer, der findes rundt omkring i kommunen. Dette er dog ikke ulovligt, og det fremgår således af vejloven og privatvejloven, at træer godt må benyttes til at hænge valgplakater op i, så længe, der ikke gøres skade på træet.
   
  Dette mener vi dog ikke bliver håndhævet tilstrækkeligt, og vi er især nervøse for den skade, vi risikerer at gøre på vores gamle såvel som helt nyplantede træer.
   
  De gamle træer er desuden enormt vigtige, da de er meget effektive til at lagre CO2 og har stor betydning for biodiversiteten. Vi ser rundt omkring i kommunen, at de gamle træer ikke passes og plejes i overensstemmelse med den ekstra værdi de har for os som CO2 lagre og hjemsted for biodiversitet.
   
  I Radikale ønsker vi derfor at tage de nødvendige skridt for at ’fritage træerne fra valgkampen’, hvad end det skal gøres her i kommunen eller i det relevante ministerium. Derudover ønsker vi, at vi i højere grad sætter handling bag vores flotte ord om at øge biodiversiteten.
   
  Vi foreslår derfor:
  1) Aarhus Kommune vedtager et lokalt forbud om at hænge valgplakater i træer
  eller
  2) Aarhus Kommune indgår i dialog med det relevante ministerium om en lovændring, der forbyder kandidater at ophænge valgplakater i træer
  og
  3) Aarhus kommune laver en handlingsplan for hvordan vi passer, plejer og beskytter de ældre træer i vores kommune - i særlig grad de gamle træer der er placeret i udsatte positioner ud til store indfaldsveje som fx Viborgvej.
   
  Venlig hilsen
  Eva Borchorst Mejnertz og Rabih Azad-Ahmad, Radikale

  Sagens forløb
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. december 2019.
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra RV om forebyggelse af vold og familie-relaterede drab

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. december 2019.
  Beslutningsforslag fra RV
  Mandag den 25. november er FN’s Internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder… som spiller sammen med FN’s Verdensmål 5, herunder, at vi skal eliminere alle former for vold mod alle piger og kvinder, både i det private og det offentlige liv (…).
   
  Familiedrab fylder mere end nogen anden form for drab i statistikkerne.
   
  Hvert fjerde drab i Danmark begås af partneren, og kvinderne er de primære ofre. Mere end to tredjedele af de dræbte er kvinder eller pigebørn i familien. Over en periode på 25 år er 79 mænd desuden blevet dræbt af deres partner, oftest efter forudgående trusler og vold mod kvinden (kilde: Aarhus Universitet)
   
  Ifølge Lisbeth Jessen fra krisecentret Danner er der hvert år ca 38.000 kvinder der udsættes for vold. 10-15 af dem ender med at blive dræbt af deres partner eller ekspartner.
   
  300 af de 536 kvinder, der blev dræbt mellem 1992 og 2016, blev slået ihjel af deres partner. Der hvor man har størst risiko for at blive slået ihjel, er, hvis man er kvinde og er gift med en mand. Og som oftest er vold med døden til følge kulminationen på et forhold med en voldelig mand. 38% af disse drab sker i forbindelse med skilsmisse og jalousi.
   
  Denne type drab og vold kan i høj grad forebygges.
   
  I Aarhus kommune kan vi især gøre mere i forhold til at forebygge volden.
   
  Radikale Venstre foreslår derfor efter flere 10-dages forespørgsler, debat og dialog med bl.a. Aarhus krisecenter og Dialog mod vold følgende:
  1. Når en kvinde (m/k) er kommet på krisecenter, kontaktes voldsudøveren med tilbud om hjælp, så voldsudøveren kan få hjælp til at forandre sin adfærd.
  2. Aarhus kommune tilbyder gratis parterapi til par med konfliktfyldte forhold, herunder navnlig børnefamilier. Terapien kan tilbydes via Aarhus krisecenter, der har to parterapeuter ansat med fokus på dette område. Gratis parterapi har man bl.a. haft meget positive resultater med i Ringkøbing-Skjern kommune.
  3. Det afdækkes hvordan man i andre kommuner eller lande som Norge og Australien arbejder med at få flere i civilsamfundet til at reagere, hvis de får kendskab til vold eller familier, hvor der er noget helt galt. Med baggrund i dette iværksættes en indsats i Aarhus kommune, for at der gribes ind i tide.
  4. Aarhus kommune indgår samarbejdsaftale og stiller garanti for, at familier og voldsudøvere fra Aarhus kommune kan få behandling hos Dialog mod vold med en maksimal ventetid på 3 måneder. For øjeblikket er der en venteliste på 1-2,5 år for de over 200 personer, der er skrevet op til behandlingsforløb.
   
  /Eva Borchorst Mejnertz & Rabih Azad-Ahmad, Radikale

  Sagens forløb
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. december 2019.
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra SF om bedre hjælpe- og exitpakker til mennesker i prostitution

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. december 2019.
  Beslutningsforslag fra SF
   
  Det foreslås at: ?
  • byrådet beslutter at Rådmanden for Sociale forhold og Beskæftigelse i samarbejde med en eller flere relevante NGO’er etablerer en hjælpe- og exitindsats for prostituerede i Aarhus. ?
  • byrådet beslutter at der søges statslige midler til indsatserne.
   
  Prostitution har mange negative følgevirkninger. Det kan være isolation, samfundsmæssig eksklusion og sygdom. Der er blandt mennesker, som lever af prostitution, langt flere der lever med misbrug, er socialt udsatte og udsættes for vold. Mange prostituerede har hårde og barske liv og kortlægning af prostitutionsmiljøet viser at mange gerne vil forlade miljøet, men ikke kan. Samtidig har prostitution udviklet sig og antager i dag mange forskellige former. Det spænder fra kvinder, som er handlet som sexslaver og lever deres liv i kældre og skal betjene mange mænd, til helt unge aarhusianske mænd og kvinder der er i gråzoneprostitution over internettet. Det er vigtigt at indsatserne tilrettelægges, så der også arbejdes med exit og forebyggelse for de aarhusianere som befinder sig i gråzoneprostitution, så en tidlig indsats kan hjælpe flest muligt.
   
  Mange vil gerne forlade prostitutionsmiljøet, men de har svært ved det. Derfor skal vi række ud med en hjælpe- og exitindsats der tilrettelæggelses med udgangspunkt i de erfaringer der allerede findes i Aarhus og på landsplan fra eksempelvis "exit prostitution". For mange som lever af prostitution, er det svært at komme ud, fordi man har følt sig alene med beslutningen. De færreste har oplevet støtte fra miljøet i forbindelse med at forlade det. Ikke mindst fordi man netop i prostitutionsmiljøet har svært ved at anerkende at mange prostituerede med tiden rammes af nogle massive negative følger.
   
  Tidligere prostituerede fortæller at mange, som har forladt miljøet, har udviklet angst, depression og har lavt selvværd. Derfor er der stor usikkerhed omkring hvordan man begår sig, når man ikke længere lever af prostitution. Mange har oplevet nogle økonomiske problemer som følge af at forlade prostitutionsmiljøet, ligesom der kan være et misbrug, der bliver svært at finansiere eller kommer ud af.
   
  Langt flere aarhusianere, som lever af prostitution, fortjener bedre adgang til hjælp til at leve et tåleligt liv i prostitution eller til at forlade miljøet og kommer i gang med en anden levevej. Hjælpen skal være langt mere tilgængelig, målrettet og specialiseret end den har været tidligere. Der er behov for opsøgende rådgivningsarbejde, der er lokalt forankret, så der er et sted at gå hen og tale med nogen, hvis man ønsker hjælp til at forlade prostitution.
   
  Med vedtagelsen af "Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023" blev der afsat 55. mio. kr. til en exitpakke til mennesker i prostitution. Det er penge, som kommunerne i samarbejde med NGO’er kan søge, og som vi i Aarhus bør forsøge at få del i.
   
  Alt for mange aarhusianere lever hårde og utrygge liv i prostitutionsmiljøet og får ikke den hjælp, de gerne vil have til at forlade prostitutionsmiljøet. Derfor skal vi bruge de afsatte statslige midler til at etablere en bedre hjælpeindsats. Af hensyn til den alvorlige økonomiske situation i MSB ansøges der kun om pengene, hvis der ikke kræves kommunal medfinansiering.
   
  Stillet af Mette Bjerre, Jan Ravn Christensen og Thomas Medom, ordfører på sagen

  Sagens forløb
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. december 2019.
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra EL om begrænsning af fattigdomsgørelse

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. december 2019.
  Beslutningsforslag fra EL
   
  Byrådet beslutter: at afhjælpe eller lindre fattigdom med forebyggelsesformål bør indgå i Social- og Beskæftigelsesforvaltningens bestræbelser. Der udarbejdes handleplan herfor.
   
  Kristian Würtz skrev i avisen, 1. september 2019: ”Jeg håber, at fattigdomsredegørelsen og de forestående budgetforhandlinger giver anledning til, at byrådet både vil prioritere og igangsætte yderligere initiativer til at forebygge og bekæmpe den voksende børnefattigdom i Aarhus Kommune.
   
  Danmark er et alt for rigt land til, at børn skal vokse op i fattigdom.”
   
  Derfor ville socialrådmanden styrke beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen.
   
  Men beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen er kun en indsats imod en meget lille del af fattigdommen. En betydelig del af de 2200 fattige børnefamilier med 3900 børn i Århus bliver ikke, eller kun i ringe grad, hjulpet ud af fattigdommen ved en beskæftigelses- og uddannelsesindsats.
   
  Rådmanden har oplyst, at ca 150 børns forældre er overgået til SU i 2017 og 2018. SU er ingen høj ydelse – og det er ikke sandsynligt, at de pågældende er i stand til at have nævneværdig arbejdsindtægt ved siden af studiet. Vi ved heller ikke, hvor mange af de pågældende forældre, der ret hurtigt dropper ud af uddannelse igen.
   
  Rådmanden har oplyst, at 20% af mødrene og 30% af fædrene er ”i beskæftigelse”. Altså: 80% af mødrene og 70% af fædrene har man ikke kunnet bringe ”i beskæftigelse”.
   
  Det er for fattigt, at kommunens væsentligste indsats mod fattigdom er forsøget på at få folk i beskæftigelse – mens kommunen lader dem, for hvem det ikke eller kun delvis lykkes, hænge tilbage i fattigdommen.
   
  Det er oven i købet mere end halvdelen af dem, der bringes ”i beskæftigelse”, 700 forældre i alt, der får modregnet (løn-)indtægt i den kontanthjælp, de fortsat modtager. Det vil sige: de forbliver i fattigdom.
   
  Rådmanden skriver i besvarelsen til Enhedslisten: ”Det skal desuden bemærkes, at Serviceloven ikke giver mulighed for at iværksætte tilbud til børn/familier alene med begrundelse i fattigdom. Udgangspunktet for den hjælp og de tilbud Sociale Forhold og Beskæftigelse tilbyder borgerne via Serviceloven har dermed afsæt i sociale udfordringer.”
   
  I en handleplan for at afhjælpe eller lindre fattigdom og dermed forebygge sociale udfordringer kan indgå:
  Opsøgende rådgivning om muligheder for hjælp under Lov om Aktiv Socialpolitik: revalidering, kap. 10 om enkeltydelser, sygebehandling (herunder briller, medicin og tandlæge) huslejeudgifter, tandpleje, samvær med børn, flytteudgifter). Tandpleje bør ikke først komme på tale, når tandpinen er indtruffet hos forældrene.
   
  Undersøgelse af alle lovmæssige muligheder for hjælp for borgere i nød, som Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område forpligter kommunen til. Anti-fattigdoms handleplanen bør afklare, om denne forpligtelse efterleves (ikke kun, som rådmanden nævner, Serviceloven).
   
  Undersøgelse af, om alle hjælpemuligheder reelt er tilgængelige for de fattige – ikke blot ved besværlig søgning på kommunens hjemmeside.
   
  Aktiv opsøgning, når ”selv-booking” er forsømt – så ydelser ikke indstilles.
   
  At kigge på såvel skånejobs muligheder, især muligheden for at mennesker på brøkpension, også kan få økonomisk gevinst ved at arbejde.
   
  Øge muligheden for småjob og derved undgå at århusianere rammes af 225 timers reglen.
   
  Bilag:
  rådmand Kr. Würtz: læserbrev Stiften 2019.09.01 Voksende børnefattigdom i Aarhus kalder på politisk handling.
  rådmand Kr. Würtz 2019.11.19 Notat Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Keld Hvalsø (EL) angående Aarhus Kommunes arbejdsmarkedsrettede indsats mod fattigdom 2017-2018.

  Sagens forløb
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. december 2019.
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra EL om stop salget af Poul Martin Møllers Vej 1-95

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  Beslutningsforslag fra EL
  Stop salget af Poul Martin Møllers Vej 1 – 95.
  Bevar betalelige boliger i byen.
  Opfyld den kommunale forpligtelse til at huse husvilde og andre boligtrængende
   
  Det følger af salgsmateriale fra Colliers (vedlagt), at 88 unikke kommunalt ejede boliger på Poul Martin Møllers Vej er sat til salg. Boligerne har en central og attraktiv beliggenhed. En evt. privat køber vil med garanti kunne spinde guld (det siges at Blackstone / Kereby har budt) på udlejning eller videresalg. Dermed vil et salg også kunne indbringe kommunen lidt guld til kistebunden, til investeringer eller til at dække de mange huller i kommunens kasse.
   
  I Enhedslisten mener vi ikke, at der skal spindes guld på menneskers bolig. At bo er en menneskeret.
   
  Kommunen skal medvirke til at stoppe boligspekulation. Ikke tilskynde til det, som ved at sælge kommunale boliger til private investorer eller kapitalfonde. Dette guld kommer jo til at blive betalt af kommende lejere. Boligerne vil på sigt blive for de rige og skubbe de "mindrebemidlede" og husvilde, som boligerne oprindelig er bygget til, ud af midtbyen. Fattige, socialt udsatte, hjemløse, aparte borgere og familier overlades til egen skæbne og til de almene boligorganisationers omsorg.
   
  Et salg vil medvirke til at midtbyens beboersammensætning strømlines yderligere (i dag er mere end 50 % i alderen 20 – 29 år), så kun de, der kan betale høje huslejer eller betale en ejerbolig, kan bo her. Farvel mangfoldighed og borgmesterens "blandet by" i Midtbyen. Men det er måske kun i Gellerup og Bispehaven at borgmesteren ønsker befolkningen "blandet"? Enhedslisten mener, at byrådet med sine beslutninger skal medvirke til, at det er muligt for alle at bo i hele byen og at Århus bliver en mangfoldig by.
   
  Salget har ikke hjemmel i nogen beslutninger i byrådet.
  Iflg. artikel i Stiften den 15. november 2019 (vedlagt) så henviser forvaltningen til byrådsbeslutning i 2007 om at kommunale ejendomme der ikke bruges til kommunale formål sættes til salg, når lejemål og kontrakter udløber.
  Ejendommene er ikke omfattet af beslutningen fra 2007, da ejendommene udlejes til boliger, hvor beboere har lejekontrakter, der ikke udløber og da udlejning af boliger tjener et kommunalt formål. Salget er derfor uden hjemmel i en byrådsbeslutning. Udsalget skal stoppe.
   
  Kommunen har pligt til at sikre bolig til forskellige målgrupper som handicappede og husvilde borgere.
  Det fremgår at Serviceloven, at kommunen er forpligtet til at sørge for betalelige, midlertidige såvel som varige boliger til enlige og familier med sociale problemer, handicaps, husvilde, hjemløse, syge, sære m.fl. Der er i den grad brug for kommunale boliger til de formål, herunder de 88 boliger på Poul Martin Møllers Vej. At nedlægge dem, som kommunale og sælge til privat spekulation, er at læsse yderligere sociale opgaver over på Almene Boligorganisationer. For hvem skal ellers huse det kraftigt stigende antal hjemløse og socialt udsatte med behov for bolig? Hvordan vil kommunen ellers opfylde sine visioner om "housing first"?. Skal flere hjemløse og socialt udsatte ind foran i køen i boligorganisationerne, skubber de flere af boligorganisationens medlemmer ned på ventelisten. Boligområdet kan være i fare for at komme på "ghetto"- eller "forebyggelses "listen, hvor konsekvensen kan være at byrådsflertallet påbyder boliger nedrevet. Dermed vil der være endnu færre betalelige boliger.
   
  Det er hul i hovedet at sælge kommunale boliger.
   
  Indstilling:
  Byrådet beslutter at
  1. kommunale ejendomme, der udlejes til boliger bevares som kommunalt ejede
  2. salget af Poul Martin Møllers Vej 1-95 stoppes
  3. social- og beskæftigelsesudvalget drøfter, om der skal ske ændringer i forvaltningen af udlejning af kommunale boliger, og fremkommer i så fald med indstilling til byrådet herom.


   Det ønskes i forbindelse med byrådsbehandlingen skriftligt belyst, om boligerne kommer de målgrupper, som kommunen har forpligtelser til at huse, midlertidigt og varigt, til gavn eller er det helt andre mennesker, der bor der? 

   Der ønskes et overblik over, hvor kommunens boliger ligger. Hvor store er boligerne og hvilken stand er de i?

   Er der udgifter for kommunen forbundet med udlejningen af dem eller løber det rundt?

   Huslejens størrelse og hvilke betingelser er knyttet til lejemålet?

   Hvordan opnår en borger en bolig i kommunens ejendomme?

   Hvem administrerer evt. venteliste?

  Sagens forløb
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.

  Bilag