Vælg

Referat Aarhus Byråd 22-01-2020

  Sydhavnskvarteret: Bydelsplan for området nord for Jægergårdsgade

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  Godkendelse af bydelsplan for Sydhavnskvarteret nord for Jægergårdsgade
  Resumé
  Aarhus Kommune ønsker i Sydhavnskvarteret at skabe en helt ny bydel. En bydel, hvor et rigt kulturliv sammen med et dynamisk erhvervsliv driver udviklingen af en bydel med plads til byens socialt udsatte.
   
  Byrådet vedtog i 2018 Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret. Samtidig bemyndigede byrådet Teknik og Miljø til at udbyde betingede køberetter.
   
  Team A. Enggaard A/S og PFA Ejendomme Lav ApS blev i januar 2019 tildelt betinget køberet og skulle herefter i samarbejde med Aarhus Kommune udarbejde en bydelsplan for det samlede område med de funktioner, byrum og bygninger, som i henhold til Udviklingsplanen skal kendetegne området. Bydelsplanen skal danne grundlag for den efterfølgende kommune- og lokalplanlægning.
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) Bydelsplanen godkendes
  Sagens forløb
  20-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 16. januar 2020.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Kristian Würtz deltog ikke i sagens behandling.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  03-02-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen tog forbehold.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. februar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 3. februar 2020.
   
  Ændringsforslaget fra Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper blev ikke tiltrådt. Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper stemte for.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med det forbehold, at Dansk Folkeparti ikke kan støtte en fredeliggørelse af Jægergårdsgade, før der er fundet en bedre løsning til at afvikle den nordgående trafik.

  Bilag

  Parkeringsredegørelse 2019

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  Redegørelse og initiativer i forlængelse af Parkeringspolitik 2018.
  Resumé
  Parkeringsredegørelse 2019 giver en status på det samlede parkeringsudbud, udviklingen i bilejerskabet og biltrafikken. Parkeringsredegørelsen har også fokus på udnyttelse af byens gaderum og på udfordringer i forlængelse af Parkeringspolitik 2018. Det gælder især gæsteparkering for Midtbyens beboere og erhvervsparkeringsordningen.
  Indstillingen foreslår at justere begge ordninger. I forlængelse heraf søges der om bevilling til indkøb af nødvendigt materiel til håndtering af betalingsparkering.
  Indstilling
  At 1) Parkeringsredegørelse 2019 tages til efterretning
  At 2) Erhvervsparkeringsordningen ændres som beskrevet i afsnit 5.4 vedrørende særlige udfordringer med parkeringspolitik 2018.
  At 3) Nye områder med 2-timers tidsbegrænsning og beboerparkering ændres som beskrevet i afsnit 5.4 vedrørende særlige udfordringer med parkeringspolitik 2018.
  At 4) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. godkendes til anskaffelse af p-automater samt de driftsmæssige konsekvenser heraf, jf. afsnit 7.
  Sagens forløb
  16-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. december 2020.
  Rådmand Thomas Medom, Keld Hvalsø og Lone Hindø tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Kristian Würtz deltog ikke i sagens behandling.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  03-02-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  04-03-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat til næstkommende møde.

  09-03-2020 Teknisk Udvalg
  Gert Bjerregaard og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen og Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen, men foreslår at alle betaler fra første minut ved gadeparkering, og at taksten for erhvervsparkering hæves med 20 %, mod at man får adgang til at holde i de foreslåede zoner. Keld Hvalsø foreslår ydermere, at erhverv kan reservere gadeparkering i arbejdstiden mod yderligere betaling.
   
  Ango Winther, Michael Krog Hansen og Liv Gro Jensen tog forbehold.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 9. marts 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen men ikke At 2 og 3. I At 4 tager Socialistisk Folkepartis Folkeparti forbehold for driftsmæssige konsekvenser, men kan tiltræde delen om anskaffelse af p-automater.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper kunne tiltræde indstillingen, men ikke At 2, 3 og 4.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men ikke At 3.

  Bilag

  Lokalplan 1083, Risskov Engby – Endelig

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1083 Risskov Engby - bolig- og erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej i Risskov og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017 samt forslag til udbygningsaftale.

  Resumé
  Lokalplan 1083 gælder for et område i Vejlby Risskov, der er beliggende vest for Lystrupvej, nord for Grenåvej og øst for letbanesporet. Den nordlige del af lokalplanområdet afgrænses dels af Lokalplan 911 og dels af Arresøvej.
  Lokalplanområdet er ca. 14,5 ha stort og er delvist privat og delvist kommunalt ejet og beliggende i byzone.
  Formålet med lokalplanen er at omdanne området til et blandet bolig- og erhvervsområde, hvor der kan opføres omkring 156.000 m2 bebyggelse, der vil rumme 1.600-1.700 boliger.
  Området vil komme til at bestå af ca. 92 % boliger og 8 % lettere erhverv i erhvervsklasserne 1 – 2. Den gennemsnitlige bebyggelsesprocent for boligbebyggelse i lokalplanområdet under ét er ca. 120.
  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammerne i kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet forslag til Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017.
  Der er udarbejdet et forslag til udbygningsaftale. Forslaget er ændret efter bemærkninger fra naboer – bilag 2.
  Forslag til Lokalplan nr. 1083, Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017 samt forslag til udbygningsaftale har været fremlagt offentligt i juli - 2019 til september 2019. Der er modtaget 13 høringssvar.
  Parallelt med høringen og på baggrund af høringen er der lavet ændringer af forslaget til lokalplanen. Ændringerne fremgår af indstillingens punkt 5.11.
  Lokalplanen blev sendt i høring med 20 % almene boliger, hvoraf ca. 12-13 % var placeret på konkret byggefelt eller i konkret delområde. I høringsperioden har det kun været muligt at placere yderligere 2-3 %. Den samlede procent for almene boliger ændres derfor til 15.
  Lokalplanen forudsætter salg af et kommunalt areal, der p.t. anvendes som materielgård.
  Indstilling
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1083 Risskov Engby - bolig- og erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej i Risskov vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5. 11,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.11,
  At 3) forslag til udbygningsaftale vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.3,
  At 4) bemærkninger fra den offentlige høring besvares, som det det fremgår af afsnit 5.10,
  At 5) at byplanvedtægt nr. 3 aflyses for den del, der indgår i Lokalplan 1083 samt for det nye rammeområde 150701 BO,
  At 6) der foretages vejudlæg til vej E-F over ejendommen matr.nr. 31 i henhold til Privatvejslovens § 26, stk. 2, nr. 2. Teknik og Miljø bemyndiges til efterfølgende at kunne kræve vejen anlagt efter Privatvejslovens § 39,
  At 7) Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage den nødvendige vejnedlæggelse af en mindre del af den offentlige vej Arresøvej (på matrikelkort benævnt litra ”fe”) samt en del af den offentlige vej Lystrupvej (på matrikelkort benævnt matr.nr. 190).
  Sagens forløb
  16-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. januar 2020.
  Konsekvenserne af, at nogle fortsætter deres virksomhed, som ikke passer ind i den nye lokalplan, belyses.
  Lone Hindø og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold med hensyn til andele af almene boliger.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Kristian Würtz deltog ikke i sagens behandling.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  03-02-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen med den ændring, at der nu er planlagt 20 % almene boliger i lokalplanen fremfor 15 %, notat vedlægges inden Byrådets behandling af sagen.
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 5. februar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 3. februar 2020.

  Bilag

  Anmodning fra Louise Lindskrog om orlov

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. januar 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. januar 2020.
  Resumé
  Byrådsmedlem Louise Lindskrog anmoder om orlov i perioden 1. februar 2020 til og med 23. juni 2020.
  Det indstilles, at første stedfortræder Michael Krogh Hansen indtræder i Aarhus Byråd i orlovsperioden.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Louise Lindskrog bevilges orlov fra sine kommunale hverv i perioden fra 1. februar 2020 til og med 23. juni 2020.
  At 2) Michael Krogh Hansen indtræder i Aarhus Byråd i orlovsperioden.
  At 3) byrådet godkender de midlertidige ændringer som beskrevet i indstillingens afsnit 3.  
  Sagens forløb
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 6. januar 2020.
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. januar 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. januar 2020.

  Bilag

  Budgetprocedure for budget 2021-2024

  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  Resumé
  Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2021.
  Særlige fokuspunkter i dette års procedure er:
  • Nye former for borgerinddragelse,
  • udarbejdelse og vedtagelse af en ny 10-årig investeringsplan,
  • arbejdet med klimamålsætningerne i budget- og regnskabsprocessen
  • udvalgenes drøftelser af udfordringer og prioriteringsmuligheder
  • samt Magistratens behandling af budgetudfordringer på tværs af områder.
  I indstillingen lægges der konkret op til, at:
  • der som led i budgetlægningen udarbejdes og vedtages en ny 10-årig investeringsplan gældende for perioden 2024-2033. Udover visionskonferencen for byrådet i november 2019 forberedes planen ved, at der afholdes et temamøde vedr. finansiering, et anlægsseminar hvor magistratsafdelingernes fremsendte behovs- og løsningsforslag præsenteres, samt at Byrådets partier får lejlighed til at fremsende deres prioriteringer og anlægsforslag, så disse kan indgå i budgetdrøftelserne. Sideløbende vil borgerne blive inddraget i udarbejdelsen af investeringsplanen via budgetmessen og borgerworkshops eller lignende.
  • borgerne inddrages i og oplyses om budgetlægningen og udarbejdelsen af investeringsplanen på en budgetmesse som afholdes den 8. september 2020.
  • Magistraten behandler budgetudfordringer i et tværgående perspektiv på et temamøde om budgetforslaget den 2. juni 2020
  • direktørgruppen arbejder videre med ”Fælles om nye løsninger” og vurderer hvorvidt de kan bidrage til at realisere finansieringsbidraget til budgetmodellerne.
  Indstillingen vil blive suppleret af en indstilling i marts 2020 om fastlæggelse af årlige klimamål samt opfølgningen på disse i budget- og regnskabsprocessen.
  Indstilling
  At 1) Byrådet godkender budgetproceduren og vedlagte tidsplan for Budget 2021.
  At 2) Byrådet godkender den beskrevne proces for udarbejdelsen af den 10-årige investeringsplan.
  At 3) der afholdes en budgetmesse tirsdag den 8. september 2019 kl. 17-20.
  Sagens forløb
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 9. januar 2020.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Magistraten understregede behovet for en grundig evaluering af budgetmessen, herunder deltagerantal m.m.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  29-01-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 5. februar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 29. januar 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for budgetmessen.

  Bilag

  Forslag fra ALT om balance i byrådsmøder

  Beslutning
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 22. januar 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 7.
  Beslutningsforslag fra ALT
   
  Alternativet i Aarhus foreslår, at vi gentænker vores planlægning af byrådsmøder, så de i højere grad tilgodeser byrådspolitikere med børn og familie. Samt de politikere, der som flere og flere mennesker i befolkningen, har et fleksibelt arbejdsliv, og dermed ikke længere er bundet af at være på et arbejde fra kl. 8 til kl. 16.
   
  Vi mener, at vi også i byrådsarbejdet skal bestræbe os på at skabe work life balance og ikke kun tale om det, som noget vi skal sikre ude i samfundet. Derfor skal vi skabe en balanceret planlægning af byrådsmøder, så vi tilgodeser en mangfoldig gruppe af byrådspolitikere.
   
  Både dem der arbejder fra kl. 8 til kl. 16 ved siden af byrådsarbejdet. Og dem, der gerne vil have mulighed for at tilbringe så mange aftener, som muligt med børn og familie, og som dermed har tilrettelagt et mere fleksibelt arbejdsliv ved siden af byrådet.
   
  Dette skal selvfølgelig ske med hensyntagen til dem, der følger byrådsmøderne, men de samme overvejelser om mangfoldighed og fleksibilitet gør sig også gældende for disse følgere. Der skal være rum til, at alle kan deltage i eller lytte til et byrådsmøde via liveoptagelser, hvorfor en variation i tidspunkter vil være hensigtsmæssig.
   
  Vi foreslår konkret:
  Fra januar 2020 afholdes hvert fjerde byrådsmøde inden for rammen af tidsrummet kl. 9-17 fremfor kl. 16-22.
  Fra januar 2021 afholdes hvert tredje byrådsmøde inden for rammen af tidsrummet kl. 9-17 fremfor kl. 16-22.
   
  Stillet af Liv Gro Jensen, byrådsmedlem og Sander Jensen 1. suppleant
  Alternativet i Aarhus Byråd

  Sagens forløb
  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 11. september 2019.
  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Gruppeformandskredsen til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. september 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 18.

  18-12-2019 Gruppeformandskredsen
  Sagerne 'Forslag fra ALT om byrådsmøder ude i kommunen' og 'Forslag fra ALT om balance i byrådsmøder' blev behandlet sammen.
  Flertallet i Gruppeformandskredsen kunne tiltræde indstillingen fra Borgmesterens Afdeling, der afviser de to beslutningsforslag fra Alternativet.
  Sagerne sendes tilbage til byrådet.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 22. januar 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 7.

  Bilag

  Forslag fra ALT om byrådsmøder ude i kommunen

  Beslutning
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 22. januar 2020.
  Sagen blev behandlet sammen med sag 6.
  Beslutningsforslag fra ALT
   
  Alternativet i Aarhus foreslår, at byrådsmøder også skal afholdes ude i kommunen og ikke udelukkende på rådhuset. Det skal styrke borgernes interesse for at deltage i det lokale demokrati og generelt skabe større opmærksomhed omkring byrådsmøderne hos borgerne.
   
  For Alternativet er det vigtigt med lokalt engagement, gennemsigtighed i politik og i processer, og at borgerne kan møde politik og politikere i øjenhøjde.
   
  I Alternativet tror vi på, at det blandt andet kan lykkes ved at politikerne afholder byrådsmøder ude lokalt, der hvor borgerne bor eller færdes til daglig. Det kan være et forsamlingshus, en skole, et ældrecenter, en virksomhed, en uddannelsesinstitution, en idrætshal eller anden lokalitet, hvor den nødvendige plads og logistik er til rådighed.
   
  Vi foreslår konkret: At der i første omgang afholdes 4 byrådsmøder ude i kommunen som et forsøg i 2020 for at skabe erfaringer med denne nye måde at afholde byrådsmøder på.
   
  Stillet af Liv Gro Jensen, byrådsmedlem og Sander Jensen 1. suppleant
  Alternativet i Aarhus Byråd

  Sagens forløb
  11-09-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 11. september 2019.
  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Gruppeformandskredsen til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. september 2019.
  Sagen blev behandlet sammen med sag 17.

  18-12-2019 Gruppeformandskredsen
  Sagerne 'Forslag fra ALT om byrådsmøder ude i kommunen' og 'Forslag fra ALT om balance i byrådsmøder' blev behandlet sammen.
  Flertallet i Gruppeformandskredsen kunne tiltræde indstillingen fra Borgmesterens Afdeling, der afviser de to beslutningsforslag fra Alternativet.
  Sagerne sendes tilbage til byrådet.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 22. januar 2020.
  Sagen blev behandlet sammen med sag 6.

  Bilag

  Planstrategi 2019 – endelig vedtagelse

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  Endelig vedtagelse af forslag til Planstrategi 2019 og besvarelse af indkomne høringsbidrag.
  Resumé
  Forslag til Planstrategi 2019 ”Klog vækst frem mod 2050– Fokus på udvalgte temaer” viderefører den overordnede strategi for byudviklingen, der blev fastlagt med Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017. Samtidig lægger forslaget op til en delvis revision af kommuneplanen via 10 temaplaner.
  Under den offentlige høring om forslag til Planstrategi 2019 indkom 31 høringsbidrag.
  Der er ikke indkommet høringsbidrag, der sætter spørgsmålstegn ved den foreslåede revision af kommuneplanen via temaplaner. Der er dog flere, som udtrykker kritik af strategien om klog vækst eller kritik af den måde, som strategien implementeres på i det daglige. Det gælder særligt i forhold til manglende bevarelse af kulturmiljøer, manglende bevarelse og etablering af grønne områder samt manglende etablering af idræts- og fritidsanlæg i forbindelse med byudvikling.
  Det anbefales, at strategien vedtages endeligt med en række justeringer. Det foreslås blandt andet, at indsatsen med at sikre arealer til offentlige formål fremhæves, at der indføjes et afsnit om ny politik for arkitektur og bykvalitet, samt at det tydeliggøres, at byudviklingen ikke kun skal finde sted i Midtbyen.
  Endvidere forslås det, at Grundvandsredegørelsen udgår som byrådsbehandlet temaplan, da redegørelsen ikke medfører ændringer i områdeudlæg eller områdeudpegninger og primært fokuserer på intern administrationspraksis.
  En række høringsbidrag knytter sig til arbejdet med de temaplaner, som byrådet har iværksat med henblik på revision af kommuneplanen, herunder Arealer til alle boligtyper, En grønnere by med mere blåt, Landskabet, Sammenhængende naturområder, Omstilling til grøn energi samt Erhvervstemaplanen. Disse høringsbidrag foreslås inddraget og vurderet i arbejdet med de relevante temaplaner.
  Indstilling
  At 1) Planstrategi 2019 vedtages endeligt med ændringer som beskrevet i afsnit 5.
  At 2) De indkomne høringsbidrag besvares i overensstemmelse med Bilag 2.
  Sagens forløb
  09-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. november 2020.
  Mette Skautrup tog forbehold.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  24-02-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 24. februar 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men tog forbehold for vækstmålet og fortætningsstrategien inden for Ringvejen.
   
   

  Bilag

  Faciliteter til undervisning og fritid på Engdalskolen

  Beslutning
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  Resumé
  På baggrund af byrådets beslutning fra den 22. marts 2017 om Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse er der udarbejdet en helhedsløsning for Engdalskolen, som understøtter lokalefælleskab imellem skole og FU.
  Forslaget til Helhedsløsning for Engdalskolen omfatter også nye faglokaler til henholdsvis naturfag og musik.
  Byrådet har i 2017 bevilliget 4,2 mio. kr. til at indrette faciliteter til klubtilbud til børn i 4.-6. klasse på skolen.
  Med denne indstilling foreslås et tillæg til anlægsbevillingen på 10,1 mio. kr. Heraf skal 8,5 mio. kr. anvendes til et nyt faglokale til musik og to nye naturfagslokaler. De 8,5 mio. kr. finansieres af pulje til nye faglokaler på 20 mio. kr. til 2020-2021, som byrådet afsatte med Budget 2018.
  De resterende 1,6 mio. kr. skal dække udgifter til nedrivning af gårdtoiletter og etablering af nye toiletter, samt ekstra udgifter til tilgængelighedstiltag og fjernelse af forurenet jord. De 1,6 mio. kr. foreslås finansieret af KB-bevilling til ekstra bygningsrenovering.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives tillæg på 10,1 mio. kr. til anlægsbevillingen til Engdalskolen på 4,2 mio. kr., som dels finansieres af anlægsbudget til nye faglokaler til skolerne, dels af KB-bevilling til ekstra bygningsrenovering.
  At 2) der frigives restrådighedsbeløb på 10,1 mio. kr., og det samlede rådighedsbeløb fordeles med 0,7 mio. kr. i 2019, 7,8 mio. kr. i 2020 og 5,8 mio. kr. i 2021. At 3) 2 procent af den samlede anlægssum til Engdalskolens anlægsprojekt anvendes til intern projektledelse.
  Sagens forløb
  12-12-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  16-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 26. november 2019.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  29-01-2020 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 5. februar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 29. januar 2020.

  Bilag

  Faglige indsatser i forbindelse med skoletilbuddet i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. januar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 15. januar 2020.
  Forslag om faglige indsatser målrettet børnenes tidlige sproglige kompetencer samt forældreansvar og -kompetencer i forbindelse med udmøntningen af et attraktivt skoletilbud.
  Resumé
  Partierne i Aarhus Byråd har den 22. maj 2019 indgået en aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Skoletilbuddet skal bidrage til, at bydelene udvikler sig i social balance, hvor børnene går på den lokale skole. Samtidig skal børnene have muligheder for at klare sig lige så godt som børn i resten af kommunen.
  Byrådet har den 14. august 2019 vedtaget aftalen og besluttet, at aftalen gennemføres via en række byrådsbeslutninger i de kommende år, herunder om faglige indsatser.
  Med afsæt i aftalen iværksættes ekstra sundhedsplejeforløb, forældreforløb og hjemmebesøg, som skal bidrage til, at børnene i bydelene får en god start på livet, udvikler gode sprogkundskaber, samt at forældreansvar og -kompetencer styrkes. Der er solid viden om, at det er vigtigt for børnenes videre læring, udvikling og trivsel, at der sættes tidligt ind allerede i de første leveår.
  Det indstilles hermed, at indsatserne godkendes og udmøntes som beskrevet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der iværksættes tilbud om ekstra sundhedsplejebesøg til familier med 0-1-årige børn i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.
  At 2) at der iværksættes tilbud om forældreforløb til forældre til børn i dagtilbuddene i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.
  At 3) at der iværksættes hjemmebesøg hos familier til børn i dagtilbud og indskoling i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.
  Sagens forløb
  28-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 20. november 2019.
   

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  15-01-2020 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. januar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 15. januar 2020.

  Bilag

  Trafikal fredeliggørelse i midtbyen

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  Udmøntning af midler til fredeliggørelse af lokalområder i forlængelse af Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby.
  Resumé
  I maj 2018 vedtog Byrådet ”Mobilitetsplan for Aarhus Midtby”. Planen indeholder et tema om ”Fredeliggørelse af lokalområder”. Byrådet har samlet afsat 20,8 mio. kr. i budget 2018 og 2020 til dette formål.
  Disse midler foreslås nu udmøntet i en samlet ramme til række konkrete projekter, der bl.a. indebærer ensretning af gader, udvidede gadehjørner og gennemgående fortove, reduktion af gennemkørende trafik og hastighedsdæmpning. Samtidig indrettes gaderum, som er trygge, grønne og rolige, og som i højere grad indbyder til ophold. Dermed skabes bedre rammer for byliv.
  Projekterne vil tage højde for behov for flere nedgravede affaldscontainere, ønsket om flere træer samt optimering af parkeringsforhold. De planlægges og udføres i samarbejde med de lokale fællesråd.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives anlægsbevilling på 20,8 mio. kr. (løbende priser) jævnfør Mobilitetsplan for Aarhus Midtby og Budget 2020 til trafikal fredeliggørelse af lokalområder.
  At 2) der overføres rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. fra 2020 til 2021 jf. afsnit 7, Ressourcer.
  Sagens forløb
  09-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. november 2020.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold.
  Indsatskortet forenkles til byrådsbehandlingen.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  19-02-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen tog forbehold for drøftelse i gruppen.
   
  Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen tog forbehold.
   
   

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 19. februar 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingens del om flere parkeringspladser.
   

  Bilag

  Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  Udarbejdelse af bevarende lokalplan for ejendom beliggende Kirkestien 1, 8260 Viby J (præsteboligen).
  Resumé
  Der er ansøgt om byggetilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige ejendom beliggende Kirkestien 1, 8260 Viby J.
  Præsteboligen er registreret med bevaringsværdi 4 i Aarhus Kommunes SAVE system og er optaget i kommuneplanen som bevaringsværdig. Ansøgningen om byggetilladelse til nedrivning har været forelagt Lokalt Kulturmiljøråd, der mener, at ejendommen bør bevares. Teknik og Miljø er enig i rådets vurdering.
  Ejendommen er en af de få tilbageværende historiske bygninger i Viby og indgår i en kulturhistorisk relation mellem kirke, præstegård og skole, som alle er samlet inden for kort afstand.
  Aarhus Kommune, Byggeri, har nedlagt forbud mod nedrivning af ejendommen efter planlovens § 14 med henblik på at udarbejde en bevarende lokalplan for ejendommen.
  Forbuddet har en gyldighedsperiode på ét år. Såfremt forbuddet skal opretholdes, skal der inden gyldighedsperiodens udløb fremlægges forslag til lokalplan med bestemmelse om bevaring, således at bygningen kun med tilladelse fra kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres.
  Indstilling
  At 1) der udarbejdes forslag til bevarende lokalplan for ejendommen beliggende Kirkestien 1, 8260 Viby J.
  Sagens forløb
  12-12-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  16-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den16. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 12. december 2019.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  29-01-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 5. februar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 29. januar 2020.

  Bilag

  Beboelses- og erhvervsbygning, Rosenkrantzgade 24

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  Ansøgning om at opføre en forhusbebyggelse (5 etager mod gade og 6 etager mod gård) med erhverv i stueetagen og boliger i de øvrige etager og en sidebygning med boliger.
  Resumé
  Der er søgt om at opføre bebyggelse i 5/6 etager med erhverv i stueetagen, beboelse i de øvrige etager, en sidebygning med beboelse samt overdækket gårdareal med ophold ovenpå.
  Ejendommen er i dag bebygget med en hjørnebygning og en bygning i én etage.
  Byggeriet er omfattet af lokalplan 591, der bl.a. stiller krav om arkitektonisk tilpasning. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelse om anvendelse og bebyggelsesprocent.
  Projektet fraviger kommuneplanens bestemmelse om maksimalt etageantal og hovedreglen om, at ny bebyggelse skal opføres som sluttet bebyggelse i facadelinje med nabobebyggelse, idet projektet mod gårdsiden er i 6 etager, grunden er bebygget i hele stueetagen, og der etableres en sidebygning ind mod gården.
  En partshøring har medført en række indsigelser. I indsigelserne peges der bl.a. på indbliksgener, skyggegener og parkeringsforhold.
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet er tilpasset arkitektonisk, og at det vil medføre skyggegener, men at disse ikke er væsentlige henset til, at der er tale om tæt bebygget midtby.
  Teknik og Miljø vurderer desuden, at vilkår om, at der alene må etableres smalle vinduespartier samt højtliggende vinduesbånd i sidebygningen, medfører, at indbliksgener fra ophold i sidebygningen ikke er at betragte som væsentlige.
  Endeligt vurderer Teknik og Miljø, at vilkår om, at der skal sikres beplantning ved skel på tagterrassen (det overdækkede gårdareal), medfører, at indbliksgener fra opholdsarealerne ikke er at betragte som væsentlige.
  Indstilling
  At 1) byrådet godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  09-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. januar 2020.
  Rådmand Jette Skive og Keld Hvalsø tog forbehold i forhold til højde og sidebygning.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  19-02-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.
   
   

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 19. februar 2020.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold for fortætning i byggeriet.
   

  Bilag

  Lokalplan 1105, Udvidelse af Storcenter Nord, Aarhus N - Endelig

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 1105, udvidelse af Storcenter Nord og Tillæg nr. 49 til kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanen gælder for Storcenter Nord på Katrinebjerg. Lokalplanområdet er ca. 32.000 m2 stort, ligger i byzone og er ved planens udarbejdelse privatejet.
  Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i Storcenter Nords ønsker om at ombygge og udvide med flere butikker, biograf, erhverv og boliger.
  Ombygningen og udvidelsen vurderes – i overensstemmelse med målsætningerne i Kommuneplan 2017 - at løfte kvaliteten af det omgivende bymiljø og skabe et godt byliv.
  Storcenteret udvides i østlig retning mod Finlandsgade og nordlig retning mod Helsingforsgade med butikker og erhverv. Ovenpå centeret etableres en biograf med flere sale og boligbebyggelse i varierende højde på 5 og 6 etager mod Finlandsgade og Helsingforsgade.
  Bruttoetagearealet for lokalplanområdet må ikke overstige 56.000 m2 inklusiv det eksisterende storcenter svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 175. Lokalplanen giver mulighed for i alt 20.400 m2 til detailhandel, og der gives mulighed for opførelse af op til 4.000 m2 til erhvervsformål og 14.200 m2 til boligformål svarende i dette projekt til ca. 250 boliger i varierende størrelser. 30 % af boligerne er familieboliger. Der er ikke stillet krav om etablering af almene boliger, da et todelt ejerskab vil vanskeliggøre opførelse, drift og udvikling af centeret.
  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens konkrete rammer, da projektet overskrider højden og tætheden på den gældende ramme og der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017.
  Lokalplanforslag og kommuneplantillæg har været i 8 ugers offentlig høring, og der er indkommet 3 høringssvar. Et svar uden bemærkninger til projektet, et svar stiller spørgsmålstegn ved parkeringsnormerne og et svar med ønske om afvisning af projektet.
  Der er i forbindelse med lokalplan og kommuneplantillæg indgået en udbygningsaftale mellem kommune og bygherre omhandlende infrastrukturanlæg i nærområdet samt etablering af træbeplantning langs Finlandsgade.     
  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1105 godkendes til endelig vedtagelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 godkendes til endelig vedtagelse,
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til endelig vedtagelse,
  At 4) bemærkninger fra den offentlige høring besvares, som det det fremgår af afsnit 5.8.
  Sagens forløb
  09-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 11. december 2020.
  Keld Hvalsø tog forbehold.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  29-01-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 5. februar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 29. januar 2020.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Nyt liv til byens historiske hjerte

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. januar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 16. december 2019.
   
   
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Principbeslutning om flytning af Torvenes Brøndsløjfe (Vanddragen)
  Resumé
  Teknik og Miljø anbefaler at flytte Torvenes Brøndsløjfe på Store Torv, reparere teknikrummet og påbegynde arbejdet med visionsplanen ”Mellem de to kirker”.
  Baggrunden for anbefalingen er, at den historiske bykerne ikke kun skal være centrum for handel og erhvervsliv, men også for rekreation, samvær og fornøjelse.
  Visionen for Store Torv er at plante træer i store kummer, så der kan skabes læ, etablere opholdsarealer og skabe bedre mulighed for udeservering og byliv. På grund af arkæologiske forhold og ledninger under jorden anbefales nedgravede træer ikke.
  Denne indstilling er en principbeslutning om flytning af Torvenes Brøndsløjfe til depot. Flytningen kan finansieres af midler i Teknik og Miljø, som ellers skulle være anvendt til en større renovering af Torvenes Brøndsløjfe.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Torvenes Brøndsløjfe flyttes fra Store Torv og placeres i depot.
  Sagens forløb
  26-09-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  30-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. september 2019.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold med henvisning til, at der bør reetableres legemuligheder for børn.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Bünyamin Simsek orienterede om visionsplanen og det videre arbejde hermed, som foreløbig foregår inden for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs rammer. I videresendelsen til byrådet præciseres dette.

  09-10-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. oktober 2019.
  28-10-2019 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat med henblik på forvaltningens uddybende arbejde med sagen.

  11-12-2019 Teknisk Udvalg
  Sagen udskydes til mandag den 16. december 2019.
  16-12-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen og Keld Hvalsø kunne ikke tiltræde indstillingen, men bakker op om, at der findes et alternativ til Torvenes Brøndsløjfe, som blandt andet er god for børn at lege på, og at Torvenes Brøndsløjfe flyttes, når dette alternativ er klar.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. januar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 16. december 2019.
   
   
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
   

  Bilag

  Huludfyldning - Nyt byhus - Samsøgade 73

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. januar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 16. december 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Ansøgning om at opføre ny etagebebyggelse med 2 boliger på Samsøgade 73, 8000 Aarhus C - Ø-gadekvarteret.
  Resumé
  Der er søgt om tilladelse til at opføre et nyt byhus på 3 etager med udnyttet tagetage på Samsøgade 73.
  Ejendommen er i dag en ubebygget grund imellem en daginstitution mod nord-øst og en etageejendom mod syd-vest.
  Det nye byhus vil indeholde 2 store familieboliger.
  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelse om anvendelse til boligformål i maksimalt 5 etager med en maksimal husdybde på 10 m og fastholder karakteren af bebyggelse i facadelinje. Projektet fraviger krav om opholdsareal på mindst 30 %.
  En partshøring har resulteret i enkelte indsigelser, bl.a. indsigelse fra Midtbyens Fællesråd for Latinerkvarteret, Øgaderne og Nr. Stenbro. I indsigelserne peges især på byggeriets omfang, indbliksgener, arkitektur/tilpasning til kvarteret og forringede parkeringsforhold.
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet er af god kvalitet og er tilpasset omgivelserne. Nybyggeriet indeholder både moderne kvaliteter og spiller sammen med det eksisterende kulturmiljø.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de fornødne tilladelser.
  Sagens forløb
  07-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 25. oktober 2019.
   
  Rådmand Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. november 2019.
  16-12-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen tog forbehold.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. januar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 16. december 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Forlængelse af byggelinjepålæg

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. januar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 15. januar 2020.
  Beslutning om forlængelse af to byggelinjepålæg, tinglyst efter § 41 i Lov om offentlige veje.
  Resumé
  Kommunen kan som vejmyndighed pålægge arealer og ejendomme vejbyggelinjer, i medfør af bestemmelser i Lov om offentlige veje (§ 40 og 41). En del af det kommunale vejnet er pålagt byggelinjer.
  Alle gældende § 41 byggelinjepålæg blev vurderet i 2009. Aarhus Byråd vedtog at forlænge to udvalgte § 41 byggelinjepålæg, som anbefalet i den pågældende indstilling.
  De to byggelinjepålæg anbefales fornyet for endnu en periode på 10 år. De to byggelinjepålæg er ved Åby Ringvej/Viby Ringvej samt et vejanlæg i Mårslet.
  Det er ikke muligt på forhånd at skønne, om byggelinjearealer vil blive begæret overtaget. Hvis berørte ejendomme begæres overtaget, forelægges overtagelsessagen for Byrådet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) § 41 byggelinjepålæg vedrørende Åby Ringvej/Viby Ringvej og vejanlæg i Mårslet fastholdes.
  At 2) Teknik og Miljø bemyndiges til at gennemføre ovennævnte ændring i henhold til procedure herfor i vejlovgivningen.
  Sagens forløb
  05-12-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. november 2019.
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  15-01-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. januar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 15. januar 2020.

  Bilag

  Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. januar 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. januar 2020.
  Resumé
  Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024 ”Aarhus smiler” er udarbejdet på tværs af magistratsafdelinger og med inddragelse af borger, fagudvalg, herunder det midlertidige opgaveudvalg ’Sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv’ og udvalgte råd.
  I Aarhus Kommune forstår vi sundhed som en sidegevinst af at leve et godt og aktivt liv, hvor vi alle skal have lige muligheder for at være sunde og trives.
  Visionen for sundhedspolitikken er derfor, at alle skal have lige muligheder for:
  • At have det godt mentalt, socialt og fysisk
  • At udnytte egne evner og potentialer
  • At deltage i meningsfulde fællesskaber
  • At fremme egen sundhed og trivsel
  Målet for sundhedspolitikken er at forbedre sundheden mere i Aarhus end i resten af landet fra 2020 til 2024. Det måles ud fra de tre velfærdsmål i Aarhusmålene om:
  • En by hvor alle er sunde og trives
  • En by med fællesskab og medborgerskab
  • En by med brug for alle
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Aarhus Byråd vedtager Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024 ”Aarhus smiler”
  Sagens forløb
  09-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 20. december 2020.
  Der bør også fokuseres på familier med stofmisbrug.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. januar 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. januar 2020.

  Bilag

  Forlængelse af offentlig-privat samarbejde om Bøgeskovhus

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. januar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 15. januar 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Resumé
  Forenede Care har siden 2014 drevet Bøgeskovhus i Viby med 122 pleje- og ældreboliger og lokalcenter. Kontrakten med Forenede Care udløber den 31. august 2020. Aarhus Kommune har dog en option på at forlænge kontrakten med 2x24 måneder.
   
  En evaluering fra juni 2019 viser, at Bøgeskovhus i hovedtræk ligger på niveau med kommunale plejehjem – jfr. Bilag 1.
   
  Sundhed og Omsorg indstiller, at optionen benyttes.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Kontrakten med Forenede Care om driften af Bøgeskovhus med tilhørende faciliteter forlænges i 2 år gældende fra 1. september 2020 til og med 31. august 2022.
   
  At 2) Sundhed og Omsorg bemyndiges til om 2 år at tage stilling til en eventuel yderligere forlængelse i 2 år, fra 1. september 2022 til og med 31. august 2024.
  Sagens forløb
  14-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 4. oktober 2019.
  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Thomas Medom ønsker, at driften overgår til kommunen.

  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. november 2019.
  15-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Lone Hindø, Ali Nuur, Lone Norlander Smith, Peter Sporleder og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med de bemærkninger, at:
  • Kontrakten forlænges i to år, hvorefter byrådet igen skal tage stilling.
  • Der skal i kommunens samarbejde med Bøgeskovhus være fokus på tættere dialog og gensidig læring inden for aktiviteter, elevområdet samt værdighed (f.eks. via læringsforløb forestået af Videnscenter for værdig ældreplejes rejsehold under Sundhedsstyrelsen, også kendt som ”Værdighedsrejseholdet”).
  • Ældrerådet holdes løbende orienteret om samarbejdet.
  • Sundhed og Omsorg løbende skal følge op på, om kontrakten overholdes.
  Jan Ravn Christensen kunne ikke tiltræde indstillingen med den begrundelse, at samarbejdet med Forenede Care ikke har givet konkret udbytte med hensyn til innovation, læring og inspiration.
   
  Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. januar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 15. januar 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Serviceniveau 2020 for pleje, praktisk hjælp mm

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. januar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 15. januar 2020.
  Resumé
  Byrådet skal mindst én gang årligt godkende en kvalitetsstandard – dvs. serviceniveau - for rehabilitering, pleje, praktisk hjælp og madservice (§§ 83 og 83a) samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (§ 86) i serviceloven.
  Serviceniveauet beskrives i pjecen ”Sammen om et bedre liv”. Den gældende pjece er vedlagt og den udgør samtidig udkastet til næste års pjece.
  Serviceniveauet er reelt fastlagt i budgettet for 2020. I forhold til 2019 er de primære ændringer, at der fra 2020 afsættes midler til mere tid i hjemmeplejen. Den ekstra tid skal bruges til at håndtere de pludselige situationer, der opstår i løbet af dagen, samt hos de borgere, der kan have brug for lidt ekstra omsorg.
  I forbindelse med overgangen til en ny kontrakt på hjælpemiddelservice forventes der etableret mulighed for, at borgere, pårørende og medarbejdere selv afhente og returnere genbrugshjælpemidler på Hjælpemiddelcenteret.
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) Serviceniveauet for 2020 på pleje, praktisk hjælp mm. godkendes
  Sagens forløb
  05-12-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 27. november 2019.
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  15-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Lone Norlander Smith ønskede at tilføje, at Enhedslisten vil arbejde for en højere servicestandard.
   
  Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. januar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 15. januar 2020.

  Bilag

  Forslag fra RV om beskyttelse af vores træer og fritagelse af træer fra valgkamp

  Beslutning
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. januar 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra RV
   
  Det stikker altid lidt i hjertet, når der i hver valgkamp sættes valgplakater op på de mange gamle som helt unge træer, der findes rundt omkring i kommunen. Dette er dog ikke ulovligt, og det fremgår således af vejloven og privatvejloven, at træer godt må benyttes til at hænge valgplakater op i, så længe, der ikke gøres skade på træet.
   
  Dette mener vi dog ikke bliver håndhævet tilstrækkeligt, og vi er især nervøse for den skade, vi risikerer at gøre på vores gamle såvel som helt nyplantede træer.
   
  De gamle træer er desuden enormt vigtige, da de er meget effektive til at lagre CO2 og har stor betydning for biodiversiteten. Vi ser rundt omkring i kommunen, at de gamle træer ikke passes og plejes i overensstemmelse med den ekstra værdi de har for os som CO2 lagre og hjemsted for biodiversitet.
   
  I Radikale ønsker vi derfor at tage de nødvendige skridt for at ’fritage træerne fra valgkampen’, hvad end det skal gøres her i kommunen eller i det relevante ministerium. Derudover ønsker vi, at vi i højere grad sætter handling bag vores flotte ord om at øge biodiversiteten.
   
  Vi foreslår derfor:
  1) Aarhus Kommune vedtager et lokalt forbud om at hænge valgplakater i træer
  eller
  2) Aarhus Kommune indgår i dialog med det relevante ministerium om en lovændring, der forbyder kandidater at ophænge valgplakater i træer
  og
  3) Aarhus kommune laver en handlingsplan for hvordan vi passer, plejer og beskytter de ældre træer i vores kommune - i særlig grad de gamle træer der er placeret i udsatte positioner ud til store indfaldsveje som fx Viborgvej.
   
  Venlig hilsen
  Eva Borchorst Mejnertz og Rabih Azad-Ahmad, Radikale

  Sagens forløb
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. december 2019.
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. januar 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  20-05-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  10-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Byrådssekretariatet i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i Byrådet d. 29. april 2020.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  15-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. maj 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  10-08-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Almaz Mengesha var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra RV om forebyggelse af vold og familie-relaterede drab

  Beslutning
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. januar 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra RV
  Mandag den 25. november er FN’s Internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder… som spiller sammen med FN’s Verdensmål 5, herunder, at vi skal eliminere alle former for vold mod alle piger og kvinder, både i det private og det offentlige liv (…).
   
  Familiedrab fylder mere end nogen anden form for drab i statistikkerne.
   
  Hvert fjerde drab i Danmark begås af partneren, og kvinderne er de primære ofre. Mere end to tredjedele af de dræbte er kvinder eller pigebørn i familien. Over en periode på 25 år er 79 mænd desuden blevet dræbt af deres partner, oftest efter forudgående trusler og vold mod kvinden (kilde: Aarhus Universitet)
   
  Ifølge Lisbeth Jessen fra krisecentret Danner er der hvert år ca 38.000 kvinder der udsættes for vold. 10-15 af dem ender med at blive dræbt af deres partner eller ekspartner.
   
  300 af de 536 kvinder, der blev dræbt mellem 1992 og 2016, blev slået ihjel af deres partner. Der hvor man har størst risiko for at blive slået ihjel, er, hvis man er kvinde og er gift med en mand. Og som oftest er vold med døden til følge kulminationen på et forhold med en voldelig mand. 38% af disse drab sker i forbindelse med skilsmisse og jalousi.
   
  Denne type drab og vold kan i høj grad forebygges.
   
  I Aarhus kommune kan vi især gøre mere i forhold til at forebygge volden.
   
  Radikale Venstre foreslår derfor efter flere 10-dages forespørgsler, debat og dialog med bl.a. Aarhus krisecenter og Dialog mod vold følgende:
  1. Når en kvinde (m/k) er kommet på krisecenter, kontaktes voldsudøveren med tilbud om hjælp, så voldsudøveren kan få hjælp til at forandre sin adfærd.
  2. Aarhus kommune tilbyder gratis parterapi til par med konfliktfyldte forhold, herunder navnlig børnefamilier. Terapien kan tilbydes via Aarhus krisecenter, der har to parterapeuter ansat med fokus på dette område. Gratis parterapi har man bl.a. haft meget positive resultater med i Ringkøbing-Skjern kommune.
  3. Det afdækkes hvordan man i andre kommuner eller lande som Norge og Australien arbejder med at få flere i civilsamfundet til at reagere, hvis de får kendskab til vold eller familier, hvor der er noget helt galt. Med baggrund i dette iværksættes en indsats i Aarhus kommune, for at der gribes ind i tide.
  4. Aarhus kommune indgår samarbejdsaftale og stiller garanti for, at familier og voldsudøvere fra Aarhus kommune kan få behandling hos Dialog mod vold med en maksimal ventetid på 3 måneder. For øjeblikket er der en venteliste på 1-2,5 år for de over 200 personer, der er skrevet op til behandlingsforløb.
   
  /Eva Borchorst Mejnertz & Rabih Azad-Ahmad, Radikale

  Sagens forløb
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. december 2019.
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. januar 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  01-04-2020 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  16-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 1. april 2020.
   
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad henholder sig til oprindelige forslag.


  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. april 2020.
  06-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Peder Udengaard, Liv Gro Jensen, Knud N. Mathiesen, Gert Bjerregaard og Peter Hegner Bonfils kunne enstemmigt tiltræde indstillingen.
  13-05-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. maj 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 6. maj 2020.

  Bilag

  Forslag fra SF om bedre hjælpe- og exitpakker til mennesker i prostitution

  Beslutning
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. januar 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra SF
   
  Det foreslås at: ?
  • byrådet beslutter at Rådmanden for Sociale forhold og Beskæftigelse i samarbejde med en eller flere relevante NGO’er etablerer en hjælpe- og exitindsats for prostituerede i Aarhus. ?
  • byrådet beslutter at der søges statslige midler til indsatserne.
   
  Prostitution har mange negative følgevirkninger. Det kan være isolation, samfundsmæssig eksklusion og sygdom. Der er blandt mennesker, som lever af prostitution, langt flere der lever med misbrug, er socialt udsatte og udsættes for vold. Mange prostituerede har hårde og barske liv og kortlægning af prostitutionsmiljøet viser at mange gerne vil forlade miljøet, men ikke kan. Samtidig har prostitution udviklet sig og antager i dag mange forskellige former. Det spænder fra kvinder, som er handlet som sexslaver og lever deres liv i kældre og skal betjene mange mænd, til helt unge aarhusianske mænd og kvinder der er i gråzoneprostitution over internettet. Det er vigtigt at indsatserne tilrettelægges, så der også arbejdes med exit og forebyggelse for de aarhusianere som befinder sig i gråzoneprostitution, så en tidlig indsats kan hjælpe flest muligt.
   
  Mange vil gerne forlade prostitutionsmiljøet, men de har svært ved det. Derfor skal vi række ud med en hjælpe- og exitindsats der tilrettelæggelses med udgangspunkt i de erfaringer der allerede findes i Aarhus og på landsplan fra eksempelvis "exit prostitution". For mange som lever af prostitution, er det svært at komme ud, fordi man har følt sig alene med beslutningen. De færreste har oplevet støtte fra miljøet i forbindelse med at forlade det. Ikke mindst fordi man netop i prostitutionsmiljøet har svært ved at anerkende at mange prostituerede med tiden rammes af nogle massive negative følger.
   
  Tidligere prostituerede fortæller at mange, som har forladt miljøet, har udviklet angst, depression og har lavt selvværd. Derfor er der stor usikkerhed omkring hvordan man begår sig, når man ikke længere lever af prostitution. Mange har oplevet nogle økonomiske problemer som følge af at forlade prostitutionsmiljøet, ligesom der kan være et misbrug, der bliver svært at finansiere eller kommer ud af.
   
  Langt flere aarhusianere, som lever af prostitution, fortjener bedre adgang til hjælp til at leve et tåleligt liv i prostitution eller til at forlade miljøet og kommer i gang med en anden levevej. Hjælpen skal være langt mere tilgængelig, målrettet og specialiseret end den har været tidligere. Der er behov for opsøgende rådgivningsarbejde, der er lokalt forankret, så der er et sted at gå hen og tale med nogen, hvis man ønsker hjælp til at forlade prostitution.
   
  Med vedtagelsen af "Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023" blev der afsat 55. mio. kr. til en exitpakke til mennesker i prostitution. Det er penge, som kommunerne i samarbejde med NGO’er kan søge, og som vi i Aarhus bør forsøge at få del i.
   
  Alt for mange aarhusianere lever hårde og utrygge liv i prostitutionsmiljøet og får ikke den hjælp, de gerne vil have til at forlade prostitutionsmiljøet. Derfor skal vi bruge de afsatte statslige midler til at etablere en bedre hjælpeindsats. Af hensyn til den alvorlige økonomiske situation i MSB ansøges der kun om pengene, hvis der ikke kræves kommunal medfinansiering.
   
  Stillet af Mette Bjerre, Jan Ravn Christensen og Thomas Medom, ordfører på sagen

  Sagens forløb
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. december 2019.
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. januar 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  14-04-2020 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  16-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 14. april 2020.
   

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. april 2020.
  06-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Peder Udengaard, Liv Gro Jensen og Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde indstillingen.
   
  Knud N. Mathiesen og Gert Bjerregaard tog forbehold.

  13-05-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. maj 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 6. maj 2020.
   
  Venstres byrådsgruppe og Dorthe Borgkvist kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Forslag fra EL om begrænsning af fattigdomsgørelse

  Beslutning
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. januar 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra EL
   
  Byrådet beslutter: at afhjælpe eller lindre fattigdom med forebyggelsesformål bør indgå i Social- og Beskæftigelsesforvaltningens bestræbelser. Der udarbejdes handleplan herfor.
   
  Kristian Würtz skrev i avisen, 1. september 2019: ”Jeg håber, at fattigdomsredegørelsen og de forestående budgetforhandlinger giver anledning til, at byrådet både vil prioritere og igangsætte yderligere initiativer til at forebygge og bekæmpe den voksende børnefattigdom i Aarhus Kommune.
   
  Danmark er et alt for rigt land til, at børn skal vokse op i fattigdom.”
   
  Derfor ville socialrådmanden styrke beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen.
   
  Men beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen er kun en indsats imod en meget lille del af fattigdommen. En betydelig del af de 2200 fattige børnefamilier med 3900 børn i Århus bliver ikke, eller kun i ringe grad, hjulpet ud af fattigdommen ved en beskæftigelses- og uddannelsesindsats.
  Rådmanden har oplyst, at ca 150 børns forældre er overgået til SU i 2017 og 2018. SU er ingen høj ydelse – og det er ikke sandsynligt, at de pågældende er i stand til at have nævneværdig arbejdsindtægt ved siden af studiet. Vi ved heller ikke, hvor mange af de pågældende forældre, der ret hurtigt dropper ud af uddannelse igen.
  Rådmanden har oplyst, at 20% af mødrene og 30% af fædrene er ”i beskæftigelse”. Altså: 80% af mødrene og 70% af fædrene har man ikke kunnet bringe ”i beskæftigelse”.
   
  Det er for fattigt, at kommunens væsentligste indsats mod fattigdom er forsøget på at få folk i beskæftigelse – mens kommunen lader dem, for hvem det ikke eller kun delvis lykkes, hænge tilbage i fattigdommen.
   
  Det er oven i købet mere end halvdelen af dem, der bringes ”i beskæftigelse”, 700 forældre i alt, der får modregnet (løn-)indtægt i den kontanthjælp, de fortsat modtager. Det vil sige: de forbliver i fattigdom.
   
  Rådmanden skriver i besvarelsen til Enhedslisten: ”Det skal desuden bemærkes, at Serviceloven ikke giver mulighed for at iværksætte tilbud til børn/familier alene med begrundelse i fattigdom. Udgangspunktet for den hjælp og de tilbud Sociale Forhold og Beskæftigelse tilbyder borgerne via Serviceloven har dermed afsæt i sociale udfordringer.”
   
  I en handleplan for at afhjælpe eller lindre fattigdom og dermed forebygge sociale udfordringer kan indgå:
  Opsøgende rådgivning om muligheder for hjælp under Lov om Aktiv Socialpolitik: revalidering, kap. 10 om enkeltydelser, sygebehandling (herunder briller, medicin og tandlæge) huslejeudgifter, tandpleje, samvær med børn, flytteudgifter). Tandpleje bør ikke først komme på tale, når tandpinen er indtruffet hos forældrene.
   
  Undersøgelse af alle lovmæssige muligheder for hjælp for borgere i nød, som Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område forpligter kommunen til. Anti-fattigdoms handleplanen bør afklare, om denne forpligtelse efterleves (ikke kun, som rådmanden nævner, Serviceloven).
   
  Undersøgelse af, om alle hjælpemuligheder reelt er tilgængelige for de fattige – ikke blot ved besværlig søgning på kommunens hjemmeside.
   
  Aktiv opsøgning, når ”selv-booking” er forsømt – så ydelser ikke indstilles.
   
  At kigge på såvel skånejobs muligheder, især muligheden for at mennesker på brøkpension, også kan få økonomisk gevinst ved at arbejde.
   
  Øge muligheden for småjob og derved undgå at århusianere rammes af 225 timers reglen.
   
  Bilag:
  Rådmand Kr. Würtz: læserbrev Stiften 2019.09.01 Voksende børnefattigdom i Aarhus kalder på politisk handling.
  Rådmand Kr. Würtz 2019.11.19 Notat Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Keld Hvalsø (EL) angående Aarhus Kommunes arbejdsmarkedsrettede indsats mod fattigdom 2017-2018.

  Sagens forløb
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. december 2019.
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. januar 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  19-02-2020 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  27-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 19. februar 2020.
  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek og Mette Skautrup kan ikke tiltræde at 1.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Keld Hvalsø henholder sig til det oprindelige forslag.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Thomas Medom deltog ikke sagens behandling.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. marts 2020.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper henholdt sig til Enhedslisten de Rød-Grønnes oprindelige forslag.
   
  Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingens At 1.

  Bilag

  Forslag fra DF om flere varme hænder til DemensCentrum Aarhus

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 22. januar 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Beslutningsforslag fra DF
  Aarhus' demensplejehjem - DemensCentrum Aarhus - løser en kæmpe opgave i forhold til borgere med svær demens.
   
  Der bliver uden tvivl ydet en stor indsats for beboerne på demensplejehjemmet, men i den seneste tid har en gruppe pårørende rejst en kritik, som Aarhus Byråd bliver nødt til at tage alvorligt.
   
  I Dansk Folkeparti har vi fuld tillid til, at ledelsen og medarbejderne på plejehjemmet gør hvad de kan for at skabe en ordentlig sidste tid for en gruppe borgere, som desværre er forsvundet ind i demensens mørke.
   
  Kritikken går da heller ikke på de dygtige og omsorgsfulde medarbejdere, som yder den pleje og omsorg, som man skal have, når man er så ramt på livet, som mange af beboerne på DemensCentrum og deres pårørende er. Kritikken går derimod på konsekvenserne af en for lav bemanding. Af at der er for få varme hænder til at tage sig af plejehjemmets beboere.
   
  Der er igangsat en handlingsplan på plejehjemmet. Med denne er der taget initiativ til en midlertidig opnormering, ligesom der sættes ind i forhold til mere rengøring og mere hjemlighed.
   
  Men tilbage står det faktum, at der er behov for et permanent løft af det generelle serviceniveau. Der mangler kort og godt varme hænder på plejehjemmet til at tage sig af beboerne og deres behov for pleje og omsorg.
   
  Der er flere og flere danskere, som bliver ramt af en demenssygdom, og samtidig med det, så lever de heldigvis også længere. Det betyder dog også, at gruppen af de svageste mennesker med demens bliver større. I dag er der en højere budgettildeling til borgere der bor på demensplejehjem end til borgere, der bor på et almindeligt plejehjem, men den nuværende situation viser, at tildelingen langt fra er god nok. Økonomien er under pres og det går ud over serviceniveauet.
   
  Det ønsker Dansk Folkeparti at ændre med dette beslutningsforslag.
   
  Vi foreslår derfor, at
  - der afsættes ekstra midler til at øge den nuværende normering på DemensCentrum Aarhus
   
  På vegne af Dansk Folkepartis byrådsgruppe
  Jette Skive

  Sagens forløb
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 22. januar 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Forslag fra ALT om Borgerting i Aarhus Kommune

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. januar 2020.
  Forslag fra ALT
   
  Alternativet foreslår, at Aarhus Byråd i løbet af 2020 igangsætter et 3-årigt forsøgsprogram, hvor deliberativt demokrati testes på kommunalt niveau ved, at der oprettes et såkaldt borgerting - bestående af frivillige og tilfældigt udvalgte borgere. Borgertingets sammensætning skal afspejle et bredt og repræsentativt udsnit af befolkningen, bl.a. ved at der sikres diversitet inden for køn, alder, geografisk placering og indkomst.
   
  Borgertinget skal bidrage til oplysning, offentlig debat og udvikling af ny politik. Helt konkret skal borgertinget to gange årligt beslutte at tage et politisk emne op til debat, som herefter skal afdækkes og diskuteres gennem en række høringer. Høringerne skal inddrage forskellige eksperter, synspunkter og relevant viden med henblik på at understøtte en god deliberativ proces, hvor borgertingets medlemmer har mulighed for at blive klogere sammen. Borgertinget skal ikke have mandat til at stille egentlige beslutningsforslag, men skal have mulighed for at afgive konkrete anbefalinger til byrådet to gange årligt. Borgertinget inddrages og høres desuden i forbindelse med byrådets årlige budgetproces.
   
  Hvorfor et borgerting?
  Demokratiet har brug for mere end politikere: Det kræver engagerede og oplyste borgere for at vores demokrati for alvor kan skinne. Det modsatte - at demokratiet svækkes - ser vi allerede på tværs af den vestlige verden, hvor populismen og splittelsen bliver stærkere i disse år. Et borgerting kan både medvirke til, at Aarhus kommune finder løsninger på svære udfordringer og bidrage til at styrke vores lokale demokrati og vores forståelse for hinanden.
   
  Det er ikke altid nemt at vide, hvor man skal vende sig hen, hvis man gerne vil påvirke noget politisk, om det så er i kommunerne, regionerne eller på landsplan. Det er vigtigt, at vi alle sammen både ved - men også rent faktisk oplever – at det er muligt at komme til orde, og at vi kan deltage i den politiske proces. Vi skal have demokratiet meget tættere på. Det vil vi i Alternativet gøre nemmere, og derfor foreslår vi at indføre borgerting, hvor en samling af frivillige og repræsentativt udvalgte borgere for en periode er medlemmer.
   
  De skal to gange om året udvælge et politisk emne, som medlemmerne gerne vil blive klogere på, diskutere og udarbejde anbefalinger til 2 politikerne omkring. Alle politiske områder er principielt åbne; det kan være alt fra klima, beskæftigelse til fødevare-, skole- eller skattepolitik, som borgertinget ser nærmere på. Ideen er så, at der holdes en række høringer med eksperter, så tinget får præsenteret både synspunkter og forskning om det emne, der er fokus på. Efterfølgende kan de frivillige i borgertinget præsentere en række anbefalinger til deres politikere i byrådet indenfor de valgte politiske emner.
   
  Der er masser af eksempler med lignende modeller rundt om i verden – både Frankrig, Canada og Australien har arbejdet med forskellige varianter for borgerting, men også på byniveau i fx polske Gdansk, spanske Madrid og den tysktalende del af Belgien er erfaringerne gode. Irlands version af borgerting – Citizens’ Assembly – var medvirkende til at parlamentet sidste år afskaffede landets forbud mod abort.
   
  Folketinget har allerede taget første skridt mod mere åbenhed ved at indføre borgerforslag. Nu er tiden kommet til at tage næste skridt mod et stærkere og mere involverende demokrati - også i kommunerne. Aarhus kommune skal åbne sig endnu mere ud mod borgerne og nærdemokratiet skal styrkes. For vi kan ikke klare os med politikere alene, der er brug for dig, der læser med!
   
  Den videre proces:
  Vi er i Alternativet villige til at udvikle den specifikke model for udformningen af et aarhusiansk borgerting sammen med byrådet - herunder hvor mange og hvem der skal kunne udtrækkes til at sidde i borgertinget. I det nedenstående foreslås en konkret ramme for et borgerting, som kan tilpasses og udvikles.
   
  Medlemmer af borgertinget:
  Alternativet foreslår, at borgertinget - ligesom byrådet - består af 31 medlemmer. Disse udvælges tilfældigt via befolkningsregistret. Kommunen sender brev til borgere over 16 år, som udtrækkes tilfældigt i overensstemmelse med kravene til diversitet. Borgerne bekræfter/afkræfter, om de har lyst til at deltage. Medlemmer af borgertinget må ikke være byråds- eller folketingsmedlemmer, have en ledende rolle i en organisation af væsentlig interesse for Aarhus borgere eller andre for hvem deltagelse i borgertinget udgør en væsentlig interessekonflikt.
   
  Borgertinget vælger en forperson blandt sine medlemmer, der leder møderne. Rollen som forpersonen skal rotere efter en ordning, der sikrer ligestilling og mangfoldighed. Evt. kan rollen som forperson rotere blandt medlemmerne hvert halve år.
   
  Medlemsperiode
  Hvert medlem er en del af borgertinget for 18 måneder ad gangen.
   
  Medlemsperioden kan evt. forlænges/forkortes med 3 måneder for enkelte medlemmer, for at sikre løbende udskiftning og dermed kontinuitet i tinget.
   
  Procesbistand
  Borgmesterens afdeling understøtter borgertinget med en eller flere:
  • koordinatorer; til at løfte den administrative byrde.
  • facilitatorer; til at facilitere borgertingets processer, herunder valg af politiske emner.
   
  Forslagsstiller:
  Liv Gro Jensen, byrådsmedlem Alternativet

  Sagens forløb
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. januar 2020.
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd

  Forslaget blev henvist til at indgå i den demokratiske tænketank.
   

  Bilag

  Forslag fra SF om at droppe Marselistunnelen

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. januar 2020.
  Beslutningsforslag fra SF
  Aktuelt foregår der drøftelser mellem Aarhus Kommune og Regeringen om at finde en løsning, så Marselistunnelen kan realiseres. Tunnelen vil være et af de dyreste vejprojekter i Aarhus Kommunes historie til en pris på op mod 2 mia. kr. Det svarer til omkring 6.000 kr. pr. aarhusianer og op til 1 mio. kr. pr. meter. Ingen kan være i tvivl om, at det er voldsomt dyrt i forhold til den spinkle gevinst, som projektet vil medføre.
   
  De seneste aktuelt tilgængelige tal viser, at trængslen på strækningen Åhavevej-Marselis Boulevard har været faldende siden 2016 og at trængslen i begge retninger på alle spidsbelastningstidspunkter ligger under det niveau som forvaltningen definerer som "let" (s. 13 i https://www.aarhus.dk/media/28296/fremkommeligheden-paa-de-enkelte-veje-2018.pdf). Hertil kommer at trafikmængden er markant lavere end anslået i prognoserne i forbindelse med den oprindelige VVM-redegørelse for tunnelen.
   
  Der er igennem tiden foreslået en lang række alternativer til en fuld tunnelløsning, der vil være markant billigere end tunnelen. Det kan fx være en model med niveaufri skæring ved Skanderborgvej, Stadion Allé og Dalgas Avenue og med afblænding af en række til- og afkørsler. Det er samtidigt centralt, at der sikres tilfredsstillende støjdæmpning så beboerne langs Marselis Boulevard oplever mindre støj end i dag.
   
  I forvejen har Aarhus Kommune mistet et EU-tilskud på 71 mio. kr. Fjernvarmekunder og vandforsyningskunder skal betale for flytning at ledninger som er anslået til en samlet udgift på 120 mio. kr. Hertil kommer udgifter til drift og vedligehold af tunnelen der er anslået til hvert eneste år at koste 20 mio. kr.
   
  SF foreslår i stedet, at projektet nedskaleres til et væsentligt billigere alternativ og at de sparede ressourcer i stedet anvendes til at vi markant får styrket fremkommeligheden for den kollektive trafik, etableret flere attraktive cykelstier og sikrer finansiering til kommende letbaneetaper. Det kan fx være i form af busprioritering på Silkeborgvej eller etablering af højklasset cykelsti fra Malling, Skødstrup, Tranbjerg, Brabrand og Hasselager til centrum og ny højklasset rute fra Viby til Skejby.
   
  På ovennævnte baggrund foreslås det:
  1. At byrådet beslutter at forvaltningen skal fremlægge forslag til alternative og væsentligt billigere løsninger for trafikafviklingen ved Marselis Boulevard.
  2. At byrådet beslutter at de sparede midler tilgår MOVE med fokus på en markant styrkelse af fremkommeligheden for den kollektive trafik, etablering af flere attraktive cykelstier og sikring af finansiering til kommende letbaneetaper.
   
  Stillet af SF’s Byrådsgruppe
  Thomas Medom, Mette Bjerre og Jan Ravn Christensen (ordfører på sagen)

  Sagens forløb
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. januar 2020.
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 11. marts 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis og Alternativets byrådsgrupper henholder sig til det oprindelige forslag.
   

  Bilag