Vælg

Dagsorden Aarhus Byråd 02-12-2020

  Akut Corona-trivselspakke

  Resumé
  I indstillingen foreslås det, at der oprettes en akut Coronatrivsels-pakke, der skal finansiere en række konkrete initiativer med henblik på at forebygge de negative konsekvenser af Corona-krisen i form af ensomhed, utryghed, angst, depression, mistrivsel, social isolation mv.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Der træffes principbeslutning om oprettelse af en akut Corona-trivselspakke,
  At 2) Der etableres en hurtigt arbejdende tværmagistratslig arbejdsgruppe med kompetence til at koordinere og samarbejde om de i bilaget skitserede projektideer,
  At 3) De respektive magistratsafdelinger sikrer den konkrete gennemførelse og opfølgning af elementerne i trivselspakken,
  At 4) Den centrale kriseledelse løbende orienteres om fremdrift og udvikling i projekterne,
  At 5) Der samlet afsættes 9 mio. kr. til en akut Corona-trivselspakke,
  At 6) Udgiften på 9 mio. kr. finansieres i forbindelse med den samlede opgørelse af kommunens mer-/mindre udgifter med håndteringen af COVID-19, og
  At 7) Byrådet forelægges en samlet opgørelse i forbindelse med regnskabsfremlæggelsen.
  Sagens forløb
  26-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling skal bemærke, at finansieringen af 9 mio. kr. fra kommunekassen ikke er i tråd med kommunens økonomiske styringsprincipper. Som følge af den akutte Coronasituation, så anbefales det dog at tiltræde indstillingen.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  30-11-2020 Magistraten
  Beslutning ikke frigivet
  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Pulje til lokale og smittedæmmende Corona-initiativer

  Resumé
  På Aarhus Kommunes hjemmeside kan alle nu se de daglige corona-smittetal fordelt på aldersgrupper og postnumre i kommunen. De nye detaljerede data om smitteudbredelsen skal skabe større opmærksomhed og motivere til yderligere agtpågivenhed.
  Der etableres en pulje, som kan ansøges lokalt af fællesråd og skoler til initiativer, der kan inddæmme smitte lokalt.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Der afsættes 1 mio. kr. til lokale, smitteinddæmmende initiativer.
  At 2) Udgiften finansieres i forbindelse med den samlede opgørelse af kommunens mer-/mindre udgifter med håndteringen af COVID-19, og
  At 3) Byrådet forelægges en samlet opgørelse i forbindelse med regnskabsfremlæggelsen
  Sagens forløb
  26-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling skal bemærke, at finansieringen af 1 mio. kr. fra kommunekassen ikke er i tråd med kommunens økonomiske styringsprincipper. Som følge af den akutte Coronasituation, så anbefales det dog at tiltræde indstillingen.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  30-11-2020 Magistraten
  Beslutning ikke frigivet
  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Ny organisering i Sundhed og Omsorg

  Sundhed og Omsorg ønsker med den nye organisering, at:
  • Borgerne oplever altid at være i centrum, at hjælpen er sammenhængende og overgangene så få og gnidningsfrie som muligt.
  • Borgerne skal opleve at få hjælp, når der er behov.
  • Borgerne skal opleve at målet er mest mulig selvhjulpenhed og uafhængighed af kommunen.
  • Borgerne skal opleve flere fællesskaber i lokalcentrene.
  • Skabe entydige ansvarsområder med tydelig ledelse og med fokus på driften.
  Det tydelige fokus på driften og den klare ansvarsfordeling sikrer en stærkere driftsledelse på alle niveauer, hvilket går igen på medarbejderniveauet, der får ansvar for hver deres målgruppe.
  Det skaber en klar og entydig opgavefordeling, så borgerne får bedre forløb.
  Det er desuden målet, at den tydelige ansvarsfordeling og entydige fokus på udvikling af driften vil styrke arbejdet med kulturændring og et forbedret pårørendesamarbejde.
  Samtidig skal området håndtere de stadigt stigende udfordringer, der er og kommer fremadrettet:
  • Antallet af ældre og ældre med plejebehov er stigende.
  • Behovet for rehabilitering er stigende, og det samme er behovet for at bidrage til, at ældre bliver mere selvhjulpne.
  • Kompleksiteten i plejen er øget, da der er et stigende antal borgere med demens, handicaps og multisygdom.
  • Flere borgere udskrives tidligere og med komplekse sygeplejefaglige behandlingsbehov.
  • Kravene til det faglige niveau er stigende.
  Sundhed og Omsorg konstaterer på den baggrund et behov for at ændre på den nuværende organisering af magistratsafdelingen.
  Organiseringen skal understøtte en større gennemsigtighed i forhold til ansvarsområder og fokus på driften. Der er identificeret særligt fire områder, hvor det skal ske:
  1. Driften af plejehjem.
  2. Driften af hjemmeplejen.
  3. Driften af de kommunale sundhedsenheder og hele den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.
  4. Driften af lokalcentrene.
  For at styrke driften og tydeliggøre ansvarsfordelingen for de fire områder, samt for at øge driftsfokus i den øverste ledelse, erstattes den nuværende Sundhedsforvaltning af tre forvaltninger. Hver forvaltning ledes af en forvaltningschef, der indgår i den øverste ledelse i Sundhed og Omsorg.
  Forvaltningerne får ansvar for hver deres målgruppe og den tydelige ansvarsfordeling mellem sundhedsenheder og hjemmepleje går gennem alle ledelseslag. Den genfindes også på medarbejderniveauet, hvor det entydige fokus, understøtter medarbejderne i at være der for borgerne i stedet for at bruge tid på at koordinere mellem enheder. Det sikres desuden, at det tværfaglige samarbejde går på tværs af enhederne og forvaltningerne.
  Organisationsændringen styrker arbejdet med god læringskultur ved at sikre mere nærværende ledelse lokalt, og ved at udvikle kulturen tæt på praksis og sammen med medarbejderne. Derudover er der øget fokus på samarbejdet med borgere og pårørende som en afgørende del af den stærke fagprofessionelle medarbejders kunnen. Arbejdet med kultursporet er uddybet i bilag 10.
  Endelig indstilles det at adskille plejehjem og lokalcentre for at styrke ledelsens fokus på plejehjemsdriften. På tilsvarende vis samles driften af lokalcentrene, og der påbegyndes en inddragende proces om at udvikle lokalcentrene. Målet er, at lokalcentrene i højere grad skal skabe rammen for fællesskaber og ensomhedsforebyggelse, og at der skabes et bredere engagement og inddragelse af lokalsamfundet.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet vedtager den foreslåede organisationsændring i Sundhed og Omsorg.
  Sagens forløb
  26-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  30-11-2020 Magistraten
  Beslutning ikke frigivet
  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde

  Resumé
  Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Rammeaftalen indeholder aftaler om fælles udviklingstiltag, kapacitet og styring på det sociale område.
  I Rammeaftale 2021-22 er fastsat 2 udviklingsområder: ”Fælles om den nære psykiatri”, med en fortsat udvikling af den nære psykiatri gennem det tværsektorielle samarbejde i Midtjylland ’Alliancen om den nære psykiatri’, samt ”Fælles fokus på borgere med komplekse udfordringer”, med fokus på i fællesskab at ud­vikle tilbudsviften og blive bed­re til at dele videnkapacitet.
  Rammeaftalen indeholder tillige et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.
  I Rammeaftale 2021-22 indgår en fortsættelse af aftalen fra den hidtidige Rammeaftale 2019-20 om udvikling i taksterne i den fireårige periode 2019–22. Aftalen indebærer, at taksterne reduceres med minimum 2% i hele perioden (svarende til 0,5% årligt).
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tiltræder Rammeaftale 2021-22 som forelagt.
  Sagens forløb
  16-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indstilling af 4. november 2020.
  Der udarbejdes et notat til byrådsbehandlingen, der nærmere beskriver takstudvikling m.m.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. november 2020.
  23-11-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Lone Hindø, Hüseyin Arac, Sander Jensen, Gert Bjerregaard og Knud N. Mathiesen kunne enstemmigt tiltræde indstillingen. 
   
  Peter Hegner Bonfils og Peder Udengaard var forhindret i at deltage i konklusionen.

  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Salg af 169 ældreboliger

  Der foreslås salg af 169 ældreboliger med henblik på dels at tilpasse kapaciteten til den aktuelle efterspørgsel og dels at muliggøre finansiering af de indtægtskrav, som Byrådet tidligere har besluttet.

  Resumé
  Der har gennem en længere periode været overkapacitet på ældreboligområdet, hvorfor der har været arbejdet med forslag til tilpasninger. Det har således været et tema i Boligplan 2016, Boligplan 2017 og Boligplan 2019.
  Ved Budget for 2020 blev det besluttet, at Sundhed og Omsorg i samarbejde med Borgmesterens Afdeling skulle lave en analyse af overkapaciteten på ældreboligområdet, og at en overkapacitet skulle være med til at finansiere udbygningen på plejeboligområdet, specifikt det identificerede udbygningsbehov på pleje-boligområdet i 2022 og 2023.
  Analysen peger i retning af, at der kan sælges 169 ældreboliger mhp. at tilpasse kapaciteten til den aktuelle efterspørgsel. Samtidig kan man finansiere det indtægtskrav, som Byrådet besluttede i forbindelse med Budgetforliget for 2020 samt en forventet manko vedr. indtægtskrav fra tidligere boligplaner. Samlet er ovenstående beløb op mod ca. 121,9 mio. kr.
  Det er følgende afdelinger der foreslås sat til salg:
  • Skovvangsvej 145-163 (64 boliger).
  • Hejredalsvej 2-12 (46 boliger).
  • Torpevænget 41-61 (59 boliger).
  Beboerne i de solgte lejligheder vil beholde deres lejemål, som fremefter reguleres efter lejeloven. Når lejere flytter, må der forventes renoveringer af de tomme boliger og huslejestigninger efter almindelige regler i lejeloven. Efter salget vil kommunen ikke længere kunne visitere til boligerne. Det gælder både for Sundhed og Omsorg og for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  De berørte beboere er orienteret om det foreslåede salg.
  Forslaget om salg af de 169 boliger har været i høring hos Ældrerådet, der ingen bemærkninger har til sagen.
   Sundheds- og Omsorgsudvalget fik en foreløbig orientering om salgsforslaget på et udvalgsmøde den 1. april 2020.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) 169 ældreboliger beliggende på Skovvangsvej, Hejredalsvej og Torpevænget udbydes til salg. Byrådet forelægges indstilling om godkendelse af salget efter gennemførelse af udbud.
  At 2) Der afsættes 1,6 mio. kr. til salgsforberedende opgaver vedr. salg af de tre afdelinger. Finansiering sker dels fra tidligere bevilling til helhedsplan og mulighedsstudier, samt via udlæg fra bevilling til ”Modernisering ældreområdet”.
  At 3) Salgsprovenuet finansierer en stor del af tidligere vedtaget indtægtskrav for Sundhed og Omsorg samt indskud på byudviklingskontoen ifølge gældende regler. Den konkrete udmøntning sker i forbindelse med Byrådets endelige godkendelse af de foreslåede salg.
  Sagens forløb
  26-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen. 
  31-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 31. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 12. august 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Svarskrivelse fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, som bl.a. belyser borgernes rettigheder, fremsendes til byrådet.
  Visitationsregler, antal afslag og antal borgere visiteret af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse belyses.
  Der foretages en opdeling på indtægtskrav på budgetforlig og øvrige forhold.

  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. september 2020.
  16-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Sagens endelige behandling blev udsat til kommende møde. Hertil belyser forvaltningen forhold omkring økonomi (hvad salgsindtægterne skal dække), visitation samt budgetforlig.

  30-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Sagens endelige behandling blev udsat til næstkommende møde med henblik på belysning af, dels om man holder sig inden for kommunalfuldmagten, og dels om det er muligt at tinglyse vilkår ift. lejere.

  28-10-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Drøftet. Sagens endelige behandling blev udsat til kommende møde.

  11-11-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. Dog kunne Lone Norlander Smith ikke tiltræde den del af indstillingen, som overstiger den økonomi, der lå til grund for Enhedslisten De Rød-Grønnes deltagelse i budgetforliget for 2020. Jan Ravn Christensen tog ligeledes forbehold for den del af indstillingen, som overstiger den økonomi, der vedrører budgetforliget for 2020.
   
  Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen 16. september og 11. november 2020. Lone Hindø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen 28. oktober 2020.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. november 2020.
  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 2: Høringssvar fra Ældrerådet

  Bilag 3: Bevillingsmæssige konsekvenser

  Bilag 4: Forklæde til underskriftsindsamling

  Bilag 5: Underskriftsindsamling

  Notat MSO 03.09.2020 (påført 04.09.2020)

  Bilag 1: Svar fra rådmanden til beboer på Skovvangsvej (påført 04.09.2020)

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Meningstilkendegivelse Anne Morsø

  Notat MSO 11.09.2020

  Notat MSB 14.09.2020 (påført 14.09.2020)

  Svar til Dennis Jensen på henvendelse den 10.9 modtaget i Byrådsservice (påført 15.09.2020)

  Notat MSO 25.09.2020

  Notat fra Borgmesterens Afdeling vedr. budgetforlig

  Notat fra advokat

  Notat MSB 28.09.2020 (eftersendt 29.09.2020)

  Svar til Anne Morsø på henvendelse til byrådets medlemmer (eftersendt 30.09.2020)

  Notat MSO 25.10.2020 (eftersendt 26.10.2020)

  Notat BA 22.10.2020 (eftersendt 26.10.2020)

  Notat MSO 10.11.2020 (eftersendt 10.11.2020)

  Meningstilkendegivelse Keld Villadsen

  Donation af skulptur til de nye havnearealer ved Aarhus Havn

  Med indstillingen bliver det principbesluttet at modtage en donation fra Kirsten Overgaard Hjortholm Olsen og Gunnar Steen Jakobsens Familiefond i form af en skulptur, der skal placeres på de nye havnearealer ved Aarhus Havn.
  Resumé
  Kirsten Overgaard Hjortholm Olsen og Gunnar Steen Jakobsens Familiefond har rettet henvendelse til Kultur og Borgerservice med et ønske om at donere en skulptur til de nye havnearealer ved Aarhus Havn. Skulpturen vil blive udvalgt på baggrund af sagkyndig assistance fra ARoS Aarhus Kunstmuseum.
  Fondens bestyrelse, der ifølge vedtægterne består af en advokat, den til enhver tid værende direktør for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune og en person med økonomisk erfaring inden for formueforvaltning, har inddraget Kulturforvaltningen i Kultur og Borgerservice, Stadsarkitekten og formanden for Billedkunstudvalget i forhold til spørgsmålet om placering af skulpturen i overensstemmelse med de byrådsvedtagne retningslinjer for modtagelse af kunstgaver.
  Fondens formål er at støtte kunst- og kulturlivet i Aarhus Kommune ved årligt at uddele 4 legater. De enkelte legater er på kr. 250.000 (2016-tal) og uddeles årligt indtil 6. august 2046.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet træffer principbeslutning om at modtage en donation i form af en skulptur, der placeres på de nye havnearealer ved Aarhus Havn.
  At 2) byrådet tager orientering om fonden til efterretning.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 21. oktober 2020.
  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. november 2020.
  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Nye flydebroer i FTL-havnen

  Udskiftning af udtjente træ- og betonbroer i Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen (FTL-havnen).
  Resumé
  En række bådebroer i FTL-havnen er gamle og udtjente og flere af dem skal skiftes hurtigst muligt, da de kan udgøre en sikkerhedsrisiko.
  Der afsættes en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til udskiftning af broerne. Det konkrete projekt fastlægges efter inddragelse af havnens brugere. Det forventes, at projektet sendes i udbud ca. 1. november og at første etape kan udføres vinteren 2021. Anden etape gennemføres vinteren 2021/2022.
  I budgetforliget for 2021 blev der afsat 7 mio. kr. til projektet. De resterende ca. 8 mio. kr. finansieres via en driftsfinansieret anlægsbevilling. I den forbindelse forventes en takststigning på bådpladserne, som får virkning fra 1. april 2022. Rådmanden for Kultur og Borgerservice er bemyndiget til at fastsætte takster for bådpladser.
  Som en del af projektet er der et ønske om at etablere flere bådpladser på havnens østside. Merindtægten herfra vil i givet fald bidrage til at finansiere projektet og vil reducere behovet for prisstigninger. Samtidig kan et generelt behov for flere bådpladser i Aarhus imødekommes.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives en anlægsbevilling og tilsvarende rådighedsbeløb på 15 mio. kr. til udskiftning af bådebroer i FTL-havnen. Bevillingen afsættes med 9 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022.
  At 2) de 7 mio. kr., som i budgetforliget er afsat til projektet i 2024, fremrykkes til 2021.
  Sagens forløb
  22-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 9. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  11-11-2020 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Lone Hindø, Mette Bjerre, Mahad Yussuf og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Peter Sporleder var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. november 2020.
  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Imødekommelse af forældreønske om skolegangsudsættelse

  Med denne indstilling foreslås, at byrådet henstiller til skolelederne, at de fremover som udgangspunkt imødekommer forældreønsker om skolegangsudsættelse.

  Resumé
  Alle børn kan efter folkeskoleloven få skolegangen udsat ét år og dermed først optages i 0. klasse det år, hvor barnet fylder 7 år. I Aarhus Kommune er det skoleleder på barnets distriktsskole, der træffer afgørelsen om skolegangsudsættelse.
  En vedtagelse af indstillingen vil indebære, at byrådet henstiller til skolelederne, at de fremover som udgangspunkt imødekommer forældres ønske om skolegangsudsættelse. Skoleleder skal efter folkeskoleloven foretage en konkret og individuel vurdering af barnets skoleparathed. Skolelederen skal således vurdere, om der er særlige forhold ved barnet, der gør, at skolegangsudsættelsen trods forældrenes ønske ikke bør godkendes, hvor forældres vurdering af deres barns skoleparathed indgår som et helt væsentligt element.
  Det er en forudsætning, at barnet er/bliver optaget i en børnehave, samt at der udarbejdes en pædagogisk handleplan for barnet for at styrke barnets forudsætninger for skolestart. Forældre vil derfor ikke have et ensidigt krav på skolegangsudsættelse af deres barn.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet henstiller til skolelederne på de almene folkeskoler, at forældreønsker om skolegangsudsættelse som udgangspunkt imødekommes. 
  At 2) det almene område følges nøje de kommende år, og finansieringen af flere skolegangsudsatte sker via budgetmodellen som følge af de aftagende udgifter, der har været på området de sidste 5 år.
   At 3) der afsættes 2,9 mio. kr. fra PPR’s budget til støtteforanstaltninger på handicapområdet i 2020 for de to kommende skoleår (21/22 og 22/23) for at dække udgiften til flere skolegangsudsatte i § 32-tilbud. Børn og Unge vil bringe den fremadrettede udgift til flere skolegangsudsatte op i følgeskrivelsen fra Børn og Unge til budgetforslaget til budget 2022.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling skal bemærke, at eventuel finansiering via budgetmodellen på området ikke er i tråd med kommunens økonomiske styringsprincipper. Da der ikke er konkrete forventninger til merudgifterne, og da der over en længere periode har været besparelser på området gennem budgetmodellerne, vil Borgmesterens Afdeling anbefale, at der ses bort herfra.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  02-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 9. oktober 2020.
   
  Der var opbakning til at-punkterne, men skepsis overfor den beskrevne forudsætning om, at barnet er/bliver optaget i en børnehave. Der udarbejdes notat til byrådsbehandlingen herom.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. november 2020.
  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Tillæg til kvalitetsopfølgning på 6-18-årsområdet

  Resumé
  Med den nye bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen er der kommet krav om yderligere oplysninger i kvalitetsrapporten til Byrådet.
  Der er krav om, at kvalitetsrapporten fremadrettet indeholder en redegørelse for skolernes praksis for afkortning af skoledagens længde.
  I tillægget til kvalitetsopfølgningen (bilag 1) redegøres der således for skolernes afkortning af undervisningen ved konvertering af understøttende undervisning til to-voksenordning og andre aktiviteter. Redegørelsen omfatter skoleåret 2019/20, og sætter bl.a. fokus på, hvad de frigivne ressourcer i undervisningen er blevet konverteret til.
  Skolerne har gode erfaringer med at afkorte skoledagen ved at konvertere den understøttende undervisning til fx to-voksenordninger. Det er positivt, at skoleledere og skolebestyrelser kan beslutte, hvordan kræfterne bedst bruges lokalt.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) tillæg til kvalitetsopfølgningen 2020 på 6-18-årsområdet godkendes.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 19. oktober 2020.
  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. november 2020.
  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Udmøntning af finanslovsmidler til et generelt løft af folkeskolen

  Resumé
  På finansloven for 2020 blev der afsat midler til folkeskolen til flere lærere med et stigende beløb fra 2021 og frem til 2023. Med byrådets vedtagelse af budgettet for 2021-2024 er midlerne øremærket til et generelt løft af de aarhusianske folkeskoler på 21,2 mio. kr. i 2021, 29,2 mio. kr. i 2022 og 42,8 mio. kr. i 2023 og frem.
  Børn og Unge foreslår, at finanslovsmidlerne, der i budget 2021-2024 er afsat til et løft af skoleområdet, udmøntes til skolerne via budgettildelingsmodellen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) midlerne til et generelt løft af de aarhusianske skoler fordeles via den gældende budgettildelingsmodel.
  Sagens forløb
  04-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 21. oktober 2020.
  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. november 2020.
  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Ankestyrelsens Danmarkskort på det sociale område 2019

  Resumé
  Byrådet skal årligt skal behandle Danmarkskortet over Ankestyrelsens afgørelser på det sociale område. Ankestyrelsen har i 2019 behandlet i alt 472 klager over afgørelser fra Aarhus Kommune. I 62 procent af sagerne er Aarhus Kommunes afgørelse blevet stadfæstet. På landsplan er der i 2019 en stadfæstelsesprocent på 59 procent. Sammenlignet med 2018 er der såvel i Aarhus Kommune som på landsplan sket et fald i stadfæstelsesprocenten.
  Indeværende indstilling har været til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger fra de to råds side.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) Byrådet tager orienteringen om Danmarkskortet på det sociale område for 2019 til efterretning.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen
  02-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses, Magistratsafdelingen for Børn og Unges og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 20. oktober 2020.
   
  Til Byrådsbehandlingen søges det belyst, hvordan antallet af sager, der indbringes for ankestyrelsen, relaterer sig til det samlede antal sager og antal afgørelser.
   
  Magistraten drøftede den lange sagsbehandlingstid for sager i Ankestyrelsen og udfordringer i den juridiske ramme, dialogen med Christiansborg og det daglige samarbejde med Ankestyrelsen.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. november 2020.
  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Svar på forslag fra Børne- og ungebyrådet om fejring af mangfoldigheden i Aarhus

  Beslutningsforslag fra Børne- og ungebyrådet
  Aarhus er en kommune med stor diversitet blandt kommunens knap 350.000 borgere. Når du går en tur i f.eks. Latinerkvarteret, Risskov eller Brabrand, kan du møde mange mennesker med forskellige kulturer, sprog, religioner, kønsidentiteter og meget andet, der gør Aarhus til en mangfoldig og farverig by og kommune. Netop dette mener Børne- og ungebyrådet, er med til at gøre Aarhus til en fantastisk by at bo i. Samtidig har vi et ansvar for at sikre at disse forskelligheder ikke fører til diskrimination. Desværre er der mange, der oplever hverdagsracisme og diskrimination både i Aarhus og i resten af verden. Nu, mere end nogensinde før, er det aktuelt, at vi alle bliver bevidstgjort om, hvordan vi kan blive bedre til at styrke mangfoldigheden i Aarhus – både som kommune og som individer.
  Vi ønsker, at der skabes bedre muligheder for at udforske og fejre de mange forskelligheder i kommunen, så der skabes forståelse og respekt på tværs af forskellighederne. Derfor foreslår Børne- og ungebyrådet en årlig fejring af mangfoldigheden i Aarhus Kommune, som skal have til formål at nedbryde fordomme og udbrede viden om de forskellige mennesker og kulturer i Aarhus.
   
  Forslag:
  Børne- og ungebyrådet foreslår:
  1) En årlig mangfoldighedsfejring i Aarhus Kommune.
   
  Motivation af forslaget:
  Børne- og ungebyrådet oplever desværre, at fordomme og diskrimination lever i bedste velgående – også i Aarhus. Dette er både rettet mod mennesker med en anden kulturel eller religiøs baggrund, LGBT-personer og andre, der er en del af en minoritet i Danmark. Vi mener, at disse fordomme bør udfordres, og at Aarhus Kommune har en forpligtelse til at bidrage til at fordommene nedbrydes. Det mener vi er centralt for at skabe en endnu bedre, mere rummelig og inkluderende kommune og by for alle nuværende og fremtidige aarhusianere. Vi mener, at den bedste måde at gøre dette, er ved at rette fokus på og fejre alle de gode ting som mangfoldighed bidrager med i samfundet.
   
  Børne- og ungebyrådet ønsker at sætte fokus på vores forskelligheder og at hylde mangfoldigheden i Aarhus. Derfor foreslår vi, at Aarhus Kommune i samarbejde med relevante foreninger og aktører i kommunen er ansvarlige for afholdelsen af en årligt tilbagevendende mangfoldighedsfejring.
   
  Fordomme og diskrimination er et tungt, men vigtigt emne. Derfor mener vi, at en fejring af mangfoldigheden netop kan bidrage med den viden og fællesskabsfølelse, der skal til for at sikre at vi fortsat har en kommune, hvor der er plads til alle. Fejringen skal foregå i midtbyen, hvor relevante lokale foreninger og aktører får mulighed for at præsentere deres bidrag til et mangfoldigt Aarhus. Det kan f.eks. være mad, kunst, musik eller noget helt fjerde. Vi ønsker en årlig fejring, da vi mener at det både nu og i fremtiden vil være vigtigt at rette fokus på mangfoldigheden – det kunne være som en del af Aarhus Festuge eller en weekend for sig.
   
  Den årlige fejring skal have til formål at nedbryde fordomme og barrierer i kommunen. Dette er en omfangsrig opgave, og derfor mener vi at der til formålet bør nedsættes en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Byrådet, Børne- og ungebyrådet, samt lokale foreninger og aktører bredt repræsenteret på tværs af etnicitet, kultur, seksualitet og andre for følgegruppen relevante hensyn. Børne- og ungebyrådet foreslår desuden at fejringen det første år skal evalueres af følgegruppen og justeres på baggrund af erfaringerne.
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
  Svar på forslag fra Børn og ungebyrådet om fejring af mangfoldigheden  i Aarhus.

  Resumé
  Børne- og Ungebyrådet har foreslået Byrådet at lave en årlig fejring af mangfoldigheden i Aarhus med det formål at nedbryde fordomme og diskrimination. 
  Sagen har været behandlet i Byrådet og efterfølgende i Børn og unge-udvalget, hvor der har været ros til Børne- og ungebyrådets fokus på at nedbryde diskrimination og fordomme. Der har dog generelt ikke været opbakning til at løse udfordringerne ved at lave en årlig mangfoldighedsfejring.
  Derfor foreslår Borgmesterens Afdeling, at der ikke laves en årlig mangfoldighedsfejring, men at Byrådet i stedet bakker op om de mangfoldighedsarrangementer og -fejringer der allerede finder sted. Blandt andet Byrådets årlige uddeling af integrationsprisen ”Go Glocal” som FO-Aarhus modtog i 2019.
  Endvidere anbefaler Borgmesterens Afdeling at Magistratsafdelingerne fortsætter med at prioritere ressourcer og kræfter på de mange initiativer og tiltag der er i gang i de respektive afdelinger og på tværs af afdelingerne for at skabe et mangfoldigt og rummeligt Aarhus og arbejdsplads.
  Indstilling
  At 1) Aarhus Kommune arrangerer ikke en årlig fejring af mangfoldigheden.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  02-09-2020 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget anbefalede, at forslaget fra Børn og Unge-byrådet behandles i Magistraten med fokus på den problemstilling, som Børn og Unge-byrådet rejser. Udvalget er ikke enige om, at en fejring vil løse de problemer med hverdagsracisme og ligeværd, som Børn og Unge-byrådet påpeger. Udvalget anbefaler derfor, at relevante magistratsafdelinger belyser, hvorledes de arbejder med problemstillingen, og hvilke relevante tiltag man kan igangsætte for at komme problemet til livs. Børn og Unge-udvalget påpeger desuden, at en fejring af mangfoldigheden kan finde sted i forbindelse med både Pride og Aarhus festuge, uden at der træffes en byrådsbeslutning herom.
  Lene Horsbøl, Peter Sporleder og Lone Norlander Smith, var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 9. september 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  09-11-2020 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  23-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 9. november 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek og rådmand Rabih Azad-Ahmad tog forbehold. Det blev anført, at indstillingen primært havde et indadvendt fokus i forhold til magistratsafdelingerne, men at det var vigtigt at se mangfoldighed i hele bysamfundets perspektiv.
   
   

  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forventet regnskab 2020 for Aarhus Kommune

  Resumé
  På baggrund af indberetninger fra magistratsafdelingerne er der udarbejdet et forventet regnskab. Det forventede regnskab viser samlede merudgifter på 710 mio. kr. Merudgifterne vedrører primært forskydninger på anlægsområdet – herunder finansielle tilskud og merudgifter til overførsler primært som følge af coronakrisen.
  I forhold til forudsætningerne i budget 2021-2023 vurderes det, at det forventede regnskab, vil medføre en forbedring på omkring 20 til 40 mio. kr. Denne konklusion forudsætter dog, at de aktuelle forudsætninger vedrørende renter, kompensation for udgifter som følge af coronakrisen m.v. kan fastholdes. Det er dog usikkert, om Aarhus Kommune kan forvente fuld kompensation for coronamerudgifterne.
  I det forventede regnskab skønner afdelingerne, at serviceudgifterne vil udgøre 14.071 mio. kr. imod et budget på 14.294 mio. kr. Det svarer til mindreudgifter på 223 mio. kr.  Denne forventning vil alt andet lige medføre en væsentlig forøgelse af opsparing på de decentraliserede områder når der tages højde for den forventede kompensation for magistratsafdelingernes merudgifter som følge af coronakrisen. Med det forventede udgiftsniveau er der ikke udsigt til overskridelse af Aarhus Kommunes andel af serviceudgiftsrammen.
  Borgmesterens Afdelings prognose for serviceudgifterne er på niveau med magistratsafdelingernes skøn.
  På anlægsområdet forventer afdelingerne nettoudgifter på 1.245 mio. kr. Opgøres de samlede udgifterne brutto, kan de opgøres til 1.900 mio. kr.
  Borgmesterens Afdelings prognoser på anlægsom­rådet peger i lighed med de tilsvarende prognoser for de seneste år på, at de anlægsudgifter der rent faktisk vil blive realiseret i 2020, vil ligge på et væsentligt lavere niveau – formentligt i samme størrelsesorden som i 2019, hvor de var på 1.100 mio. kr.
  Indstilling
  At 1) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab for 2020 tages til efterretning jf. bilag 1.
  At 2) Ansøgte tillægsbevillinger og anlægsbevillinger jf. afsnit 7.2 og bilag 2 godkendes.
  Sagens forløb
  23-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 19. november 2020.
  Der blev spurgt indtil om mindreudgifterne i bl.a. Magistratsafdelingen for Børn og Unge skyldes Corona, og hvad det betyder for den samlede opsparing. Mindreudgifterne i Magistratsafdelingen for Børn og Unge kan i stor udstrækning henføres til aktiviteter, der er udskudt, aflyst eller nedskaleret pga. Corona, og de vedrører især perioden fra marts til august. Det ser pt. ud til, at den samlede opsparing holder sig lidt under 5 %. Der udarbejdes i forbindelse med regnskabet en samlet opgørelse over mer- og mindreudgifter som følge af Corona.

  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Diverse forhold med relation til forventet regnskab 2020

  Resumé
  I tilknytning til forventet regnskabet for 2020 er konstateret en række forhold, som det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt at Byrådet tager stilling til i forbindelse med aflæggelse af regnskabet. Disse forhold er nærmere beskrevet i denne indstillings punkt 7.1 og i bilag 1 til bilag 7.
  Indstilling
  På baggrund af bemærkningerne til forventet regnskab for 2020 indstilles:
  At 1) Der gives i 2020 udgiftsanlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 261.592.234 kr. til Teknik og Miljø til køb af Pier 3 fra Aarhus Havn. Rådighedsbeløb udmøntes fra kassen, jf. punkt 7.1.1.
  At 2) ”Trappestigningsmodellen” på grundsalgsområdet samt grundbevillingen til udgifter hos grundsalg indberettes ikke for 2020 jf. afsnit 7.1.2.
  At 3) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til i samarbejde med magistratsafdelingerne at arbejde hen imod realistiske anlægsbudgetter og, at incitamenterne i relation til overførsler af anlægsmidler mellem årene justeres som beskrevet jf. punkt 7.1.3 og bilag 7.
  At 4) Forslag til handleplan for genopretningen af Ejendommes økonomi godkendes som beskrevet i punkt 7.1.4 og i bilag 4.
  At 5) Der udmøntes 2,1 mio. kr. fra anlægsreserven til salg af administrationsejendomme vedrørende salget af Valdemarsgade 18. Beløbet udmøntes til KB-bevillingen Skitseprojekter Grundsalg jf. punkt 7.1.5.
  At 6) Afrapportering på gennemførte tilbagekøbsklausuler og tilførelsen af beløbet til Mobilitets- og Vejfonden godkendes jf. punkt 7.1.6.
  At 7) Gennemførte grundsalg godkendes, jf. afsnit 7.1.7.
  At 8) Ændringen af indtægtskravet ved salg vedrørende Det Grønlandske Hus ændres til opkrævning via huslejen jf. punkt 7.1.8 og bilag 5.
  At 9) Forslaget til modellen for portoafregning godkendes jf. punkt 7.1.9.
  At 10) Nedlæggelse af sektor 2.42 Anvisning af Jord og finansieringen af sektorens gæld godkendes jf. punkt 7.1.10.
  At 11) Afrapportering vedr. Aa+ midlerne tages til efterretning jf. punkt 7.1.11.
  At 12) De beskrevne bevillingsændringer vedrørende den driftsfinansierede energirenovering af vejbelysningen godkendes jf. punkt 7.1.12.
  At 13) De beskrevne takstændringer godkendes jf. punkt 7.1.13 og bilag 6.
  At 14) Forudsætningen om et trafikspring svarende til øgede passagerindtægter på Letbanen på i alt 4 mio. kr. fordelt på Region og Kommune i 2021 fastholdes i budgettet som det udgangspunkt, der ville være gældende i en situation uden Corona jf. punkt 7.1.14.
  At 15) Der fremrykkes 1,5 mio. kr. til 2021 fra puljen til øget tilgængelighed, hvor der med den 10 årige investeringsplan er afsat 4 mio. kr. årligt fra 2024-2033 jf. punkt 7.1.15.
  At 16) Vedlagte notat om vederlagsfri fysioterapi på plejehjem udgør foreløbigt udgangspunkt for en endelig justering af investeringsmodellen/budgettet i 2021 og efterregulering for 2020 jf. punkt 7.1.16 og bilag 3.
  At 17) Der bevilliges 1,0 mio. kr. til en forlængelse af ’Investering i tobaksforebyggelse’ finansieret af rest-midler under ”Fælles om nye løsninger” jf. punkt 7.1.17.
  At 18) Den manglende kompensation af Midttrafik vedrørende Gældsstyrelsens kompensation for afskrevne fordringer i Aarhus Kommune og finansieringen heraf godkendes jf. punkt 7.1.18.
  At 19) Kultur og Borgerservice kompenseres med 1 mio. kr. årligt (under anlæg) vedrørende besparelsen på konsulentudgifterne på baggrund af fejlregistreringen og at afdelingen har løftet et fælles ansvar i relation til DOKK1 jf. punkt 7.1.19.
  At 20) Der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til The Next Level samt, at et rådighedsbeløb på 0,15 mio. kr. fremrykkes til 2020 jf. afsnit 7.1.20.
  At 21) Børn og Unge finansierer mindreindtægten på 0,4 mio. kr. fra erstatningssagen vedrørende tagudskiftning på Malling Skole fra KB folkeskoler, Vedligehold jf. punkt 7.1.21.
  At 22) Byrådet tiltræder at evalueringen af reduceret kontingent i udsatte boligområder forelægges byrådet i 2021 frem for 2020 jf. punkt 7.1.22.
  At 23) Forslaget om samling af Omsorgstandpleje, Specialtandpleje og Socialmedicinsk Tandklinik i Børn og Unge godkendes jf. punkt 7.1.23.
  At 24) Budgettet til seniorjob for 2021 til 2024 tilpasses det aktuelle antal seniorjob som beskrevet i punkt 7.1.24.
  At 25) Der overføres 5,6 mio. kr. fra anlægsbevillingen i 2020 vedrørende Helhedsplanen Gellerup til lønbudgettet i Integrations og Bydelsudvikling med 1,9 mio. kr. i 2020, 2,3 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022. jf. punkt 7.1.25.
  At 26) Der overføres 1,7 mio. kr. fra anlægsbevillingen i 2020 vedrørende Helhedsplanen Gellerup til Integration og Bydelsudviklings driftsafsnit med 0,6 mio. kr. i 2021, 0,6 mio. kr. i 2022, 0,25 mio. kr. i 2023 og 0,25 mio. kr. i 2024 jf. punkt 7.1.26.
  At 27) Der overføres 2,4 mio. kr. fra anlægsprojektet ”Udbudsjuridiske kompetencer” til anlægsprojektet vedrørende Tangkrogen jf. punkt 7.1.27.
  At 28.1) Der flyttes 40,1 mio. kr. fra 2020 til efterfølgende år vedrørende ”Den Sociale Investeringsfond”, 12,7 mio. kr. vedrørende diverse integrationsprojekter samt 13,0 mio. kr. vedrørende IT-projekterne ”Fælles om nye løsninger”. Derudover flyttes 48,3 mio. kr. fra 2021 til efterfølgende år vedrørende Klimafonden jf. punkt 7.1.28.
  At 28.2) Hvis Borgmesterens Afdeling i 2020 og frem oplever overskridelse af opsparingens max-grænse på 10 %, vil eventuel opsparing på ovennævnte områder ikke indgå i beregningen af opsparingens max-grænse jf. punkt 7.1.28.
  At 29.1) 4 mio. kr. tilbageføres til ERP-området med henblik på at forberede et kommende udbud, som skal sikre mere sammenhængende, brugervenlige og tilgængelige løsninger end i dag og med henblik på sammenkobling mellem MS-miljø og ERP-system jf. punkt 7.1.29. 
  At 29.2) 4 mio. kr. målrettes implementering af nyt ESDH system, herunder finansiering af et årsværk i alle magistratsafdelinger til at sikre tilbundsgående implementering jf. punkt 7.1.29. 
  At 29.3) 3,5 mio. kr. målrettes til yderligere udvikling af ServiceNow som Service management platform i Aarhus Kommune. Platformen anvendes bredt i Fælles Service, men også på en række andre områder fx. support til omsorgssystemet Cura og CSC Social. Platformen har potentiale til at understøtte en bred leverance af drifts- og serviceleverancer på tværs af Aarhus Kommune, og udbygges gradvist til flere og flere områder jf. punkt 7.1.29.
  At 30) Et eventuelt overskud og dermed opsparing vedrørende afregning af værnemidler ikke indgår i beregningen af Borgmesterens Afdelings max-grænse for opsparing jf. punkt 7.1.30.
  At 31) Den afsatte reserve vedrørende erstatning som følge af konkurs på kørselsområdet nedskrives som foreslået i punkt 7.1.31.
  At 32) Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til at optage lån vedrørende lånerammen for 2020 og 2021 indenfor rammerne af det finansielle administrationsgrundlag, jf. afsnit 7.1.32.
  At 33) Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til frem til ultimo 2021 at give Aarhus Vand A/S en kommunegaranti, jf. afsnit 7.1.33.
  At 34) Aarhus Kommune søger Social- og Indenrigsministeriet om overflytning til statsgaranti for 2020 jf. punkt 7.1.34.
  At 35) Byrådet giver Borgmesterens Afdelinger bemyndigelse til at Teknik og Miljø kan anvende en kalkulationsrente på 2,0% for det specifikke projekt jf. punkt 7.1.35.
  At 36) Afrapporteringen af status samt de bevillingsmæssige konsekvenser for kommunens fem større byudviklings-projekter tages til efterretning, herunder at måltallet for den finansielle egenkapital justeres for den bevillingsmæssige forbedring der i perioden 2020-2024 er på i alt 175,5 mio. kr., jf. afsnit 7.1.36 og bilag 2.
  Sagens forløb
  23-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 19. november 2020.
  Der udarbejdes inden budget 2022 en samlet analyse af Ejendommes økonomi med henblik på at sikre større gennemskuelighed. Der igangsættes med indstillingen et arbejde med mere realistisk periodisering af anlægsbudgetter, som kan drøftes nærmere i en evt. udvalgsbehandling.

  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Politik for fortsat drift

  Godkendelse af Politik for fortsat drift for Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommune.

  Resumé
  Østjyllands Brandvæsen har udarbejdet ”Politik for fortsat drift for Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommuner”, som vil udgøre en fælles, overordnet ramme for beredskabsplanlægningsarbejdet i de fire ejerkommuner.
  Formålet med politikken er at styrke kommunernes evne til sikring af fortsat drift, så samfundskritiske og livsvigtige ydelser til borgerne kan videreføres i forbindelse med større eller alvorligere trusler eller hændelser.
  Det kan f.eks. være voldsomt vejr (snestorm, skybrud, oversvømmelser), drikkevandsforurening, strejke/lockout, udbrud af smitsomme sygdomme som coro­navirus/COVID-19, brand, nedbrud af it-sy­stemer, leverandørsvigt, hacking og terrorhandlinger.
  De kritiske ydelser i kommunen omfatter bl.a. levering af mad og medicin til hjemmeboende ældre, botilbud til handicappede, misbrugs- og alkoholbehandling, udbetaling af sociale ydelser, nødpasning i dagtilbud og en lang række andre ydelser.
  Med udgangspunkt i ”Politik for fortsat drift” udarbejdes efterfølgende en samlet beredskabsplan for de fire kommuner samt delplaner for hver af de respektive magistratsafdelinger i Aarhus Kommune.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender ”Politik for fortsat drift for Sam­sø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommune”.
  Sagens forløb
  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 20. oktober 2020.
  Udfordringer og status med hensyn til cybersikkerhed kan drøftes i forbindelse med en udvalgsbehandling.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. november 2020.
  25-11-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Ny informationssikkerhedspolitik

  Resumé
  Aarhus Kommunes nuværende IT-sikkerhedspolitik blev vedtaget af byrådet i juni 2009. Siden da er der sket meget på it- og digitaliseringsområdet og ikke mindst på informationssikkerhedsområdet med bl.a. indførelsen af databeskyttelseslovgivningen og et øget fokus på risikostyring, hvilket afspejles i den nye informationssikkerhedspolitik.
  Informationssikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i den risikobaserede tilgang som understøttes af databeskyttelseslovgivningen samt den internationale standard ISO27001.
  Databeskyttelseslovgivningen trådte i kraft i maj 2018, og medførte bl.a. en mere risikobaseret tilgang til beskyttelse af personoplysninger. Det betyder, at de foranstaltninger, der indføres, skal afstemmes i forhold til de risici, som de konkrete behandlinger af personoplysninger medfører.
  Denne risikobaserede tilgang understøttes også i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, hvoraf fremgår, at alle myndigheder skal øge fokus på sikkerhed og at kommunerne skal følge principperne i standard for informationssikkerhed ISO27001, der fastsætter bedste praksis for styring af informationssikkerhed. Det har siden 2016 været obligatorisk for statslige myndigheder at følge sikkerhedsstandarden.
  Med indførelsen af en ny informationssikkerhedspolitik baseret på ISO27001-standarden samt den risikobaserede tilgang i databeskyttelseslovgivningen vil Aarhus Kommune få en afbalanceret og smidig håndtering af informationssikkerhedsarbejdet med fokus på, at borgerne kan bevare en høj grad af tillid og tryghed i forbindelse med kommunens behandling af deres personoplysninger.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Informationssikkerhedspolitikken for Aarhus Kommune vedtages som den overordnede ramme for beskyttelse af Aarhus Kommunes informationer, herunder personoplysninger og andre fortrolige oplysninger fx økonomiske forhold
  At 2) Informationssikkerhedschefen som formand for databeskyttelsesudvalget bemyndiges til at foretage løbende mindre justeringer i informationssikkerhedspolitikken
  Sagens forløb
  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 29. oktober 2020.
  Der blev stillet spørgsmål til kryptering af emails. Der udarbejdes notat, og emnet kan belyses i forbindelse med en eventuel udvalgsbehandling.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. november 2020.
  25-11-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Kultur & Sundhed – en fælles plan for Aarhus

  Resumé
  Byrådet besluttede i december 2019, at der skulle udarbejdes en Kultur og Sundhedsplan. I løbet af 2020 er der blevet arbejdet med dette med inddragelse af kultur og sundhedsaktører. Kultur og Sundhedsplanen fremlægges nu for byrådet.
  Kunst og kultur rører noget i os som mennesker og har betydning for vores sundhed og trivsel. Aarhus har et stærkt afsæt for at arbejde mere strategisk med kultur og sundhed i velfærdsopgaverne som en nyskabende tilgang til at skabe mere værdi for borgere.
  Kultur & Sundhedsplanen indeholder tre spor med ti underliggende anbefalinger til, hvordan vi som kommune kan understøtte, styrke og sætte retning for feltet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet vedtager ‘Kultur & Sundhed – en fælles plan for Aarhus’ med opbakning til det videre arbejde.
  At 2) Planen bliver udmøntet efter de rammer, der er givet i budgetforligsteksten af 18. september 2020, hvoraf det fremgår, at der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i 4 år til Kultur og Sundhed.  
  Sagens forløb
  11-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  16-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 3. november 2020.
  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Garantidistrikt Viborgvej

  Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i garantidistrikt Viborgvej med 13 nye dagtilbudsgrupper til fortsat sikring af pasningsgarantien.

  Resumé
  I Aarhus Kommune stiger befolkningstallet og mange nye byudviklingsprojekter er igangsat. Det afspejler sig i antallet af børn i garantidistrikt Viborgvej, hvor børnetallet alene på fem års sigt forventes at stige med 531 børn i dagtilbudsalderen.
  For fortsat at sikre pasningsgarantien og sikre aktuel lokal pasning foreslås det at udvide dagtilbudskapaciteten med 13 nye dagtilbudsgrupper i tre forskellige anvisningsdistrikter i garantidistrikt Viborgvej: etablering af fire dagtilbudsgrupper på Sabro Skolevej 2 i Sabro anvisningsdistrikt, etablering af otte dagtilbudsgrupper på Holmstrupgårdvej 34, der organiseres under Tilst dagtilbud, og en udvidelse af en eksisterende dagtilbudsafdeling på Græsvangen 48 i Tilst anvisningsdistrikt, med én gruppe.
  Anlægsudgifterne til udvidelsen af dagtilbudskapaciteten forventes at udgøre 46,5 mio. kr., som finansieres af midler afsat af pasningsgarantien samt en KB-bevilling på 1 mio. kr. til særligt vanskeligt dagtilbudsbyggeri.
  Sagens forløb
  18-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 9. november 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold. 
  Til Byrådsbehandlingen udarbejdes notat om størrelsen på de enkelte dagtilbud på tværs i kommunen og udviklingen heri, ledelsesspænd i dagtilbuddene og de enkelte afdelinger, mm.
   

  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Stensagerskolens fremtidige rammer

  Det indstilles, at der gives anlægsbevilling og tillægsbevilling til byrådsbeslutning om flytning af Stensagerskolen til Tovshøjskolens matrikel og etablering af et dagtilbud til børn med særlige behov sammen med skolen.
  Resumé
  Byrådet vedtog den 26. februar 2020 igangsætning af omdannelsen af Tovshøjskolen til Stensagerskolen og etablering af ny specialdaginstitution ved frigivelse af projekteringsbevilling.
  Stensagerskolen har ikke kapacitet til at rumme alle elever, der er berettiget til skolens tilbud, og skolens fysiske rammer er ikke velegnede til målgruppen. Tovshøjskolen har gode adgangsforhold og er bygget i klynger, som er meget velegnet til Stensagerskolens målgruppe.
  Ved licitation den 23.09.2020 er modtaget fire tilbud på gennemførelse af hovedentreprisen på Stensagerprojektet. De tilbudte entreprisesummer viser en væsentlig budgetoverskridelse i et spænd fra 16 % for laveste tilbud til 45 % for højeste tilbud. Budgetoverskridelserne skyldes merudgifter til brandsikring af bygningen på grund af ændret anvendelse, høje risikotillæg på grund af opgavens kompleksitet i et nervøst og travlt marked for bygge og anlægsopgaver samt et større behov for moderniseringer af Tovshøjskolen end forventet.
  Anlægsudgifterne til specialtilbuddet på Tovshøjskolen forventes at udgøre 121 mio. kr. finansieret som beskrevet i ressourceafsnittet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives anlægsbevilling på 100 mio. kr. til modernisering af Tovshøjskolen i forbindelse med flytning af Stensagerskolen til Tovshøjskolen og etablering af specialdagtilbud, finansieret som beskrevet i ressourceafsnittet.
  At 2) der gives tillæg på 4,6 mio. kr. til anlægsbevilling på 100 mio. kr., til brandsikring af Tovshøjskolen på grund af skærpede myndighedskrav vedrørende brandkrav til bygninger, hvor brugerne ikke selv kan bringe sig i sikkerhed ved brand. Beløbet foreslås medtaget i drøftelserne, når der sker prioritering af anlægsbufferen. Hvis der ikke kan prioriteres midler fra anlægsbufferen, finansieres beløbet af besparelser i projektet.
  At 3) der gives tillæg på 8 mio. kr. til anlægsbevilling på 100 mio. kr. til et øget moderniseringsbehov til forbedringer af indeklimaforholdene og de sanitære forhold på Tovshøjskolen, finansieret af fremrykkede midler afsat i pulje til indeklima, modernisering, toiletter og arbejdsmiljø i investeringsplanen 2024-2033.
  At 4) det samlede rådighedsbeløb på 121 mio. kr., der udgøres af anlægsbevilling på 100 mio. kr. og tillægsbevillinger på 12,6 mio. kr. samt 5 mio. kr. finansieret af MTM genopretningsmidler, 2,5 mio. kr. finansieret af midler til Aa+ og 0,7 mio. kr. finansieret af midler afsat til coronainvesteringer, frigives fordelt med 5,7 mio. kr. i 2020, 69,1 mio. kr. i 2021, 46,0 mio. kr. i 2022.
  At 5) to procent af den samlede anlægssum anvendes til intern projektledelse.
  Sagens forløb
  18-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 9. november 2020.
  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek og Mette Skautrup tog forbehold med hensyn til økonomien.
  Til Byrådsbehandlingen belyses hvilke reduktioner, der allerede er gennemført i projekterne, og det beskrives hvori de skærpede myndighedskrav præcist består, og hvornår de er indført.

  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Beskæftigelsesplan 2021

  Resumé
  I 2020 er der arbejdet intensivt med en række indsatser, der har sikret mange borgere et ordinært job, et fleksjob eller opstart på en uddannelse med jobcentrets hjælp.
  Covid-19 krisen har haft store konsekvenser for erhvervslivet og dermed også beskæftigelsen i Aarhus, hvor ledigheden i foråret 2020 steg markant på tværs af målgrupper. Særligt jobparate ledige er ramt af krisen, herunder (unge) ufaglærte, fx fra hotel- og restaurationsbranchen, og ikke mindst nyuddannede dimittender. Borgere, som er længere væk fra arbejdsmarkedet, er også påvirket af krisen, fx fordi de er blevet afskediget fra et fleksjob.     
  Beskæftigelsesplanen for 2021 sætter en konkret retning for kommunens prioriterede indsatser på beskæftigelsesområdet og skal medvirke til, at ledighedskurven bliver vendt.
  For at understøtte indsatserne, er der med budgetforliget for 2021 afsat netto 20 mio. kr. til investeringer på beskæftigelsesområdet. Derudover er der afsat 120 mio. kr. til en erhvervspakke, der ud fra virksomhedernes behov, skal omsættes til konkrete investeringer, som skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Aarhus.
  Et tæt samarbejde med byens aktører - virksomheder, erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner mv. - bliver afgørende for udmøntningen af indsatserne og for, at Aarhus kommer godt ud på den anden side af krisen. 
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Beskæftigelsesplan for 2021 for Aarhus Kommune godkendes.
  Sagens forløb
  18-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 13. november 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek kan ikke tiltræde indstillingen med følgende begrundelse: Planen følger ikke op på sidste/forrige års plan og målsætning. Hvilke er indfriet og ikke indfriet, hvordan konkret vil man sikrer at de nye initiativer virker og indfries i denne plan. Planen forholder sig IKKE til Erhvervsplanen og dens temaer, hvordan spiller den sammen med denne. I Benchmarking er Aarhus placeret som nr. 94, i bunden. Samlet set lover planen mange fine indsatser, uden at betrygge Byrådet gennem konkrete måltal fra sidste plan, som er indfriet eller udfordret på. På det grundlag kan jeg ikke anbefale indstillingen tiltrådt.
  Forbehold fra Rådmand Jette Skive, rådmand Thomas Medom, Mette Skautrup og Lone Norlander Smith. Til Byrådsbehandlingen udarbejdes supplerende notater, som bl.a. belyser:
  • Hvem det er, der samarbejdes med fra lokalsamfund og frivillige organisationer ( side 25 i beskæftigelsesplanen),
  • Virksomhedspraktik i detailhandel i forhold til risiko for fortrængning af rigtige jobs,
  • Kommentarer til FOs benchmarkanalyse – og en bredere belysning i forhold til andre og mere dækkende benchmarks, budgetforudsætninger mm.
  • Opfølgning på de senere års beskæftigelsesplaner
  • Baggrunden for faldende anvendelse af revalidering og forrevalidering.
  • Initiativer for at sikre lokal beskæftigelse i forbindelse med helhedsplaner mm.

  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Svar på forslag om at alle aarhusianere har ret til et hjem – også hjemløse

  Beslutningsforslag fra SF
  Alle aarhusianere skal have tag over hovedet. Det er en falliterklæring for Aarhus, at alt for mange er hjemløse, og for unge er det den værst tænkelige start på voksenlivet at leve uden en fast base i form af et hjem. Byrådet har et særligt ansvar overfor denne befolkningsgruppe og Byrådet vedtog da også sidste år Masterplanen på hjemløseområdet der bygger på stærke ambitioner og nyder bred opbakning i Byrådet. Men det er SF’s opfattelse at der er brug for flere initiativer og yderligere finansiering før vi for alvor kan reducere hjemløshed i Aarhus. Vi har været i dialog med en række brugere, medarbejdere og frivillige på hjemløseområdet og foreslår på den baggrund en række konkrete tiltag der kan forbedre og støtte flere hjemløse i Aarhus. Vi foreslår derfor følgende
   
  1. Der ønskes en styrkelse af herberget Skrænten, samt mulighed for etablering af en lignende boform for ældre hjemløse.
  2. MSB bedes sammen med Kirkens Korshær beskrive hvad der skal til for at undgå at brugerne af ungeherberget i Sydhavnen tiltrækkes af det hårde misbrugsmiljø i Sydhavnen. Der bedes beskrives hvilke tiltag der kan etableres med den nuværende placering samt beskrive perspektiver og økonomi ved at finde en anden beliggenhed til ungeherberget.
  3. Der foreslås en permanentgørelse/fredning af Sidesporet på P. Hjort Lorenzens vej og etablering af skæve ungeboliger i området.
  4. Det foreslås, at bostøtteordningen suppleres med en speciel misbrugs mentor ordning
   
  Begrundelse
  Der ønskes en styrkelse af herberget Skrænten, samt mulighed for etablering af en lignende boform for ældre hjemløse.
   
  Når vi taler om Housing First, så er herberget Skrænten, der er etableret ud fra en kollektiv, samskabende og brugerstyret tankegang, et rigtig godt eksempel på en boform, der kan fungere når det drejer sig om hjemløse, der har levet på gaden længe. Dog begynder der at være pladsmangel på Skrænten, idet flere hjemløse ønsker mulighed for at bo i den form for bofællesskab, der findes på stedet.
  Derfor ønsker vi at styrke herberget Skrænten, samt skabe mulighed for at etablere yderligere lignende bofællesskaber for ældre hjemløse. Dette kunne evt. gøres med en mulighed for, at herberget i sommerperioden, hvor der er færre hjemløse der føler behov for bolig, i stedet kan drives som et hostel, hvor det er beboerne selv, der står for driften, med mulighed for at gøre brug af deres sociale frikort.
   
  MSB bedes sammen med Kirkens Korshær beskrive hvad der skal til for at undgå at brugerne af ungeherberget i Sydhavnen tiltrækkes af det hårde misbrugsmiljø i Sydhavnen. Der bedes beskrives hvilke tiltag der kan etableres med den nuværende placering samt beskrive perspektiver og økonomi ved at finde en anden beliggenhed til ungeherberget.
   
  Beliggenheden på Sydhavnen, tæt på nåleparken og det hårde misbrugsmiljø gør det svært at holde de unge væk fra de hårde stoffer. Det er derfor nødvendigt at overveje, hvordan der kan sættes ind, for at mindske tilgangen af unge til misbrugsmiljøet.
   
  Der foreslås en permanentgørelse/fredning af Sidesporet på P. Hjort Lorenzens vej og etablering af skæve ungeboliger i området.
   
  Foreningen for Midtbyens Subkulturer (FMS) yder en stor indsats i arbejdet med de udsatte unge, der har tilholdssted på Sidesporet. Netværket på Sidesporet er med til at sørge for, at de unge holdes væk fra det hårde misbrugsmiljø, samt at de har et tilholdssted, hvor der bliver taget hånd om de problematikker, den enkelte slås med.
  Ledelsen fra FMS har bekræftet, at grunden til, at Housing First ideen ikke har fungeret efter hensigten for de unge, og mange vender tilbage til forsorgshjemmene eller ender på gaden igen, efter at være blevet henvist en bolig, skyldes at de pga. PTSD, angst og andre problemer, har svært ved at rumme ensomheden i en lejlighed. Det er ikke nok, at der blot kommer en bostøtte hos den unge en gang imellem.
   
  Derfor er en gentænkning af boformen i forbindelse med Housing First nødvendig. Der er behov for en boform, der er etableres ud fra en kollektiv og samskabende tankegang, hvor der dels er et netværk der kan tage hånd om de unge, samt en mulighed for, at de unge selv kan være med til at skabe rammerne, de skal bo under. Herudover er det vigtig, at boformen har en hvis grad af selvstyring, idet det er med til at fremme ansvarsfølelsen og selvstændigheden hos de unge. Housing First bør først og fremmest have fokus på det netværk, der er nødvendigt for at støtte og løfte den enkelte. Derfor bør der være et bredere samarbejde mellem det kommunale, og de etablerede organisationer på området, samt græsrodsorganisationer som f.eks. FMS.
   
  Konkret foreslås det at Sidesporet får en permanent placering, hvor det ligger i dag, og at der i tilknytning til Sidesporet etableres skæve ungeboliger. På Godsbanearealet er der på nuværende tidspunkt et antal kontorpavilloner, der bruges til midlertidig genhusning af en børnehave. Når pavillonerne ikke længere anvendes som børnehave, kunne en mulig løsning være, at flytte dem ud på det yderste godsbaneareal, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er planlagt byggeri. På den måde kan de unge selv være med til at skabe deres ønskede boform, og de kan tage ejerskab for deres egen bolig ud fra den samme tankegang, der ligger til grund for herberget Skrænten. Dette vil samtidig også få dem i gang med at gøre noget aktivt sammen.
  Som udgangspunkt skal boformen være for unge hjemløse. Dog bør man ikke kun se på alderen, når beboerne udvælges, men også på deres evne til at kunne støtte og løfte de øvrige beboere.
   
  Projekt Udenfors huse ved det gamle amtssygehus kan evt. også tænkes ind i projektet, idet lejeaftalen for arealet hvor disse står udløber, og da der ikke er planer om at forlænge aftalen, hvilket vil gøre beboerne i husene hjemløse igen.
   
  Det foreslås, at bostøtte ordningen suppleres med en speciel misbrugs mentor ordning.
   
  Mange unge udsatte har behov for en mentor, der er i stand til at sætte sig i deres sted og kender den situation som de står i. Der er derfor behov for at supplere det arbejde, som de kommunale medarbejdere kan tilbyde.
  Dette vil man kunne løse ved, i samarbejde med byens hjemløse organisationer, at etablere en mentor ordning, hvor tidligere alkoholikere og tidligere misbrugere kan fungere som mentorer og vejledere for de udsatte unge, der er på vej ud i misbrug, og støtte dem i at få vendt deres situation. Samtidig vil det give mulighed for anvendelse af det sociale frikort i forbindelse med arbejdet som mentorer for de udsatte unge.
   
  Stillet af SF’s Byrådsgruppe
  Mette Bjerre, Jan Ravn Christensen og Thomas Medom (ordfører på sagen)
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Svar på forslag om at alle aarhusianere har ret til et hjem - også hjemløse.

  Resumé
  På byrådsmødet d.12. august 2020 besluttedes det, at Sociale Forhold og Beskæftigelse skal udarbejde en besvarelse af SF’s byrådsforslag ” Alle aarhusianere har ret til et hjem – også hjemløse”. SF’s forslag omhandler en udbygning af indsatserne til byens hjemløse. I besvarelsen af SF’s forslag skitseres behovet for en større spredning af de sociale tilbud i midtbyen. Derudover skitseres behovet for at udbygge differentierede bolig-og støtteløsninger til målgruppen af udsatte og hjemløse.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tager Sociale Forhold og Beskæftigelses besvarelse til efterretning
  Sagens forløb
  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 10. juni 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. juni 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. august 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  28-10-2020 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  05-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 28. oktober 2020.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. november 2020.
  23-11-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Lone Hindø, Hüseyin Arac, Sander Jensen og Knud N. Mathiesen kunne tiltræde indstillingen med følgende bemærkning: ”Partierne noterer med tilfredshed, at Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse er åbne overfor at indgå i samarbejder om alternative boligformer.”
   
  Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen med følgende bemærkning: ”Venstre ønsker, at rådmanden – i forlængelse af indstillingens tema – forpligtes til at fremsende indstilling om alternative boligformer primo 2021, hvis der skulle være finansiering hertil i budgettet.”
   
  Peter Hegner Bonfils og Peder Udengaard var forhindret i at deltage i konklusionen.

  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Anlægsbevilling til udvidelse af Viborgvej

  Bygherreindstilling om endelig vedtagelse af udvidelse af Viborgvej til fire spor og anlægsbevilling til projektering og udførelse.

  Resumé
  Ved seneste byrådsbehandling af projektet om udvidelse af Viborgvej i august 2019 blev et skitseprojekt sendt i offentlig høring. Nu præsenteres et endeligt projektforslag til udførelse.
  Parallelt hermed fremsendes også en myndighedsindstilling om endelig vedtagelse af VVM-tilladelse.
  Høringen har givet anledning til en anbefaling af, at den nuværende mulighed for at køre højre ind/højre ud ved Holmstruphøjvejs tilslutning til Viborgvej bevares.
  Der anmodes om anlægsbevilling til projektering og udførelse af udvidelse af Viborgvej.
  Byrådet har tidligere ønsket mulighed for tilvalg af cykelsti langs Borumvej, hvis der er overskydende midler i projektet. Det forventes der at blive, når der efter projektering, udbud og licitation, forventeligt gennemføres en nedregulering af projektets reserver, og hvis ubrugte midler fra VVM-undersøgelsen overføres til rammen for udvidelse af Viborgvej.
  Derfor anmodes om projekteringsbevilling til cykelstien og at anlæggelsen af den principgodkendes.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1)  Byrådet godkender projektforslaget for udvidelse af Viborgvej, herunder anlæg af højre ind/højre ud tilslutning af Holmstruphøjvej til Viborgvej, samt at Teknik og Miljø bemyndiges til at gennemføre nødvendige arealerhvervelser.
  At 2)  der i forlængelse heraf gives anlægsbevilling på 147,2 mio. kr. til detailprojektering og anlæg af udvidelse af Viborgvej (151,3 mio. kr. i løbende priser).
  At 3)  det forventede mindreforbrug på 6,0 mio. kr. vedr. VVM-undersøgelsen overføres til rammen for udvidelse af Viborgvej, i forbindelse med at der aflægges regnskab for VVM-undersøgelsen.
  At 4) der gives projekteringsbevilling på 0,4 mio. kr. til detailprojektering af dobbeltrettet cykelsti langs Borumvej
  At 5) Byrådet træffer principbeslutning om anlæg af cykelstien til Borum, og giver Teknik og Miljø bemyndigelse til nødvendige arealerhvervelser, hvis der samlet er tilstrækkeligt overskydende midler til gennemførelse af projektet.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  16-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. november 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.

  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  VVM for udvidelsen af Viborgvej – valg af løsninger

  Myndighedsindstilling om Miljøvurdering (VVM) af udvidelsen af Viborgvej til fire spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej.
  Resumé
  Viborgvej er en af de centrale indfaldsveje til Aarhus, og der er kapacitetsproblemer i myldretiden. Der forventes på sigt yderligere trafik, og byrådet har afsat midler til en udvidelse til fire spor.
  Udvidelsen er omfattet af kravene om miljøvurdering, og der er udarbejdet en miljøvurdering af projektet. Hovedemnerne var trafik, barrierevirkning og støj. Miljøvurderingen har været i offentlig høring, og der er kommet 171 bidrag.
  Vurderingen er, at der ikke vil være væsentlige miljøpåvirkninger som følge af udvidelsen, bortset fra støj ved Eldalen, og det kan håndteres med den støjskærm, som er en del af projektet.
  På baggrund af den offentlige høring er der foretaget en tilpasning af projektet, så højre ind og ud på Viborgvej bevares. Løsningen vurderes ikke at have væsentlige miljøpåvirkninger.
  For at begrænse påvirkningerne foreslås det desuden at fastholde hovedforslaget med en parallelvej til Munkemosevej/Bymosevej.
  Indstilling
  At 1) hovedforslaget med lukning af Holmstruphøj suppleret med højre ind, højre ud samt en parallelvej ved Munkemosevej/Bymosevej tiltrædes
  At 2) at der gives VVM-tilladelse til projektet med de vilkår, der fremgår af udkastet til VVM-tilladelse (bilag 3)
  Sagens forløb
  11-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  16-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. oktober 2020.
  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Affaldstakster for AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S 2021

  Resumé
  Byrådet skal vedtage affaldstaksterne i AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S gældende pr. 1. januar 2021. Da de enkelte takstområder følger ”hvile-i-sig-selv-princippet”, er der hvert år små ændringer af nuværende takster, som følge af ændringer i budgetterne.
  De væsentligste ændringer ses ved gebyret for husholdningsaffald og er:
  For en standard villakunde med en 190 liters beholder til dagrenovation med 14 dages tømning og en 240 liters todelt beholder til genanvendeligt affald med tømning hver 4. uge, stiger renovationsgebyret med 95 kr. fra 2.065 kr. til 2.160 kr. inkl. moms.
  For en lejlighed tilsluttet de nedgravede beholdere på offentligt areal i midtbyen for dagrenovation og genanvendeligt affald, stiger renovationsgebyret med 50 kr. fra 1.315 kr. til 1.365 kr. inkl. moms.
  For de øvrige områder er der tale om uændrede eller alene små ændringer i taksterne.
  Derudover er det nu muligt for selskabet at inddrive restancer via private firmaer i stedet for Gældsstyrelsen efter selskabsgørelsen af AffaldVarme Aarhus. Det betyder, at nye takster for opkrævning ved manglende indbetalinger skal vedtages af byrådet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender de nye takster for inddrivning af restancer
  At 2) Byrådet godkender de resterende takstmæssige ændringer for AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S pr. 1. januar 2021.
  Sagens forløb
  18-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 11. november 2020.
  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lisbjerg - Byggemodningsarbejder - Etape 1.3

  Anlægsbevilling til diverse byggemodningsarbejder (Etape 1.3) i realiseringen af Udviklingsplanen ”Lisbjerg – en del af Aarhus midt i landskabet”, august 2018.
  Resumé
  Nærværende indstilling har sit afsæt i den fortsatte realisering af ”Udviklingsplan Lisbjerg – en del af Aarhus midt i landskabet”.
  Som en del af det salgsforberedende arbejde søges der om anlægsbevilling til etablering af yderligere fordelingsgader, adgangsveje og boliggader, herunder etablering af fire signalregulerede kryds.
  Rådighedsbeløbet til finansiering af anlægsudgiften på netto 113,2 mio. kr. (2020-priser) udmøntes fra den afsatte reserve ”Lisbjerg – byggemodning”.
  Desuden foreslås det, at Trille Nielsens Gade, Jørgen Clevins Gade, Ebba Stranges Gade og Poul Kjøllers Allé optages som offentlige veje, når de er færdigetablerede.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der udmøntes af 113,2 mio. kr. fra anlægsreserven med tilhørende anlægsbevilling til udførelse af anlægsarbejder. Der reserveres en central reserve på 17,8 mio. kr. til etape 1.3 under anlægsreserven.
  At 2) Trille Nielsens Gade, Jørgen Clevins Gade, Ebba Stranges Gade og fordelingsvejen Poul Kjøllers Allé opklassificeres til offentlig vej, når de er færdigetablerede.
  Sagens forløb
  18-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. november 2020.
  Det blev noteret, at omkostningerne lå relativt højt, men at det nok var velbegrundet i forhold til LAR ( principper for lokal afledning af regnvand), høj kvalitet med fx anvendelse af granit i st. for beton mm. Kan drøftes nærmere i en evt. udvalgsbehandling.
  Det blev med tilfredshed noteret, at der er ved at være godt gang i udviklingen i Lisbjerg, og der udarbejdes til Byrådsbehandlingen et notat, der belyser, hvad det betyder for antal boliger.

  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1114, Boliger og erhverv ved Solbjerg Hedevej, Solbjerg - endelig vedtagelse

  Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1114 - Boliger og erhverv ved Solbjerg Hedevej, Solbjerg, og tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017.

  Resumé
  Lokalplanområdet ligger i byzone og er ca. 2,6 ha stort. Baggrunden for udarbejdelsen er en henvendelse fra den private bygherre.
  Med lokalplanen kan der etableres et torv omkranset af dagligvarebutik, erhverv, etageboliger og rækkehuse. Derudover ca. 100 etageboliger.
  Lokalplanen er i overensstemmelse med målsætningerne i KP 2017 om byvækst og fortætning.
  Lokalplanforslaget ledsages af et forslag til kommuneplantillæg og udbygningsaftale.
  I december 2019 blev forslag til kommuneplantillæg sendt i forhøring. Der indkom 15 svar med forslag om indpasning i eksisterende miljø og max. højde på tre etager. Forslaget blev justeret for at imødekomme høringssvarene.
  Fra 24. juni til 2. september 2020 var forslaget i offentlig høring. Der indkom tre høringssvar om disponering af grunden, trafik og idrætsfaciliteter.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1114 vedtages endeligt (med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.7),
  At 2) forslag til Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt,
  At 3) forslag til udbygningsaftale vedtages endeligt,
  At 4) indsigelser besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.7.
  Sagens forløb
  18-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. oktober 2020.
  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Ændringsforslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune

  Offentlig fremlæggelse af ændringer til forslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune. Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Temaplan for erhvervsarealer er et tillæg til Kommuneplan 2017, der fastlægger nye kommuneplanrammer for byens erhvervsarealer.
  Byrådet vedtog d. 29. april 2020 indstillingen om Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune. Vedtagelsen betød, at forslaget til Temaplan for erhvervsarealer sammen med miljøvurderingen blev sendt i offentlig høring i otte uger. Derudover betød det, at et forslag til en samlet strategi for den fremtidige udvikling af Aarhus Kommunes erhvervsarealer skulle fremlægges for byrådet sammen med indstillingen om endelig vedtagelse af temaplanen.  
  Den offentlige høring af forslag til temaplan for erhvervsarealer har givet anledning til visse ændringer i de foreslåede rammer, der er fremlagt i forbindelse med i temaforslaget.  Derfor foreslås det, at ændringsforslagene sendes i offentlig høring i to uger.
  Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling har udarbejdet et forslag til en samlet strategi- og handlingsplan for udvikling og monitorering af erhvervsarealerne i Aarhus Kommune. Strategien består af følgende fire indsatsområder:
  1. Løbende monitorering af alle erhvervsområder og forstærket dialog med virksomhederne,
  2. Signal om fastholdelse af erhvervsområder,
  3. Udvikling og fortætning af bebyggede erhvervsområder
  4. Udvikling og markedsføring af ubebyggede erhvervsarealer. Med brugen af disse strategiske virkemidler vil Aarhus også i fremtiden have attraktive erhvervsområder.  
  Indstilling
  At 1) de indkomne høringsbidrag fra ”Erhvervsområdernes fremtid” besvares, som det fremgår af bilag 1, og
  At 2) ændringsforslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune, som fremgår af bilag 5, godkendes til offentlig fremlæggelse i to uger, og
  At 3) forslaget til en samlet strategi- og handlingsplan, som fremgår af bilag 6, for den fremtidige udvikling og monitorering af Aarhus Kommunes erhvervsarealer vedtages.     
  Sagens forløb
  19-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. oktober 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.

  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  11-11-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
   
  Forvaltningen fremsender et kort notat om de forslag, som blev fremsat på foretrædet, herunder om forvaltningen fastholder de foreslåede ændringer til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune og i bekræftende fald baggrunden herfor, til udvalget. Notatet bør indeholde kortmateriale vedrørende de i notatet beskrevne områder.

  16-11-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at mulighederne for at konvertere erhvervsområde 150717ER ved Vejbjergvej/Arresøvej til boligformål tages med i den offentlige høring.
   
  Derudover bemærkede Ango Winther, Steen Bording Andersen, Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard, at også mulighederne for at konvertere erhvervsområdet ved Slet Møllevej, Matrikel nr. 10be., til boligformål tages med i den offentlige høring.

  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Besvarelse af høringsbidrag til "Erhvervsområdernes Fremtid"

  Bilag 2: Originale høringsbidrag

  Bilag 3: Indsigelse fra Erhvervsstyrelsen

  Bilag 4: Ophævelse af Erhvervsstyrelsens indsigelse

  Bilag 5: Rettelsesforslag til Temaplan for erhvervsarealer

  Bilag 6: Strategi- og handlingsplan for udvikling af Aarhus Kommunes erhvervsarealer

  Bilag 7: Forslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune. Tillæg nr. 66 til kommuneplan 2017. Redegørelse og ændringer.

  Bilag 8: Forslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune. Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017. Ændrede rammebestemmelser og bilag om miljøklassificering og grundvandsbeskyttelse.

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat BA og MTM 05.11.2020 (påført 06.11.2020)

  Foretræde Erik & Ole Mortensen Holding A/S (tilføjet 10.11.2020)

  Foretræde Arbejdsgruppen for omdannelse af erhvervsområdet Nordlandsvej v/Frank Trend Poulsen (tilføjet 10.11.2020)

  Foretræde Karl Mikkelsen (tilføjet 11.11.2020)

  Notat MTM 15.11.2020 (tilføjet 16.11.2020)

  Regulativ for husholdnings- og erhvervsaffald 2020

  Resumé
  Byrådet besluttede i 2017 at indføre obligatorisk husstandsindsamling af genanvendeligt affald som glas, plast, metal, papir og pap. Med de erfaringer, der er gjort siden, foreslås regulativet for husholdningsaffald tilpasset. Det tilpassede regulativ for husholdningsaffald fremgår af bilag 1.  
  I forbindelse med at AffaldVarme Aarhus A/S pr. 1. januar 2020 blev omdannet til et kommunalejet aktieselskab, er det gældende regulativ for erhvervsaffald justeret i overensstemmelse hermed, bilag 2. 
  Byrådet besluttede 27. maj 2020 at sende regulativerne i offentlig høring i perioden 1. juli – 14. august 2020. Der er i høringsperioden indkommet 2 høringssvar, bilag 4. Begge høringssvar vedrører udfasning af tømningsordning via mobilsug. AffaldVarme Aarhus A/S’ bemærkninger til høringssvarene fremgår af bilag 3, og høringssvarene har ikke medført ændringer i regulativerne.
  Med denne indstilling søges Byrådets endelige godkendelse af regulativerne.
  Indstilling
  Det indstilles, at:
  Ad 1) Byrådet godkender regulativ for husholdningsaffald.
  Ad 2) Byrådet godkender regulativ for erhvervsaffald.
  Sagens forløb
  15-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. oktober anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 24. september 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  25-11-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at udvalget alene kan tilslutte sig de dele af indstillingen, der ikke omhandler mobilsugeanlæg. Indstillingens indhold vedrørende mobilsugeanlæg ønskes yderligere behandlet, herunder gennem dialog og samarbejde med Aarhus Affald Varme, borgere og virksomheder.
   
  Peter Hegner Bonfils var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1141, Erhverv i Sydhavnen - Forslag

  Erhvervsområde i Sydhavnen nord for Jægergårdsgade, indeholder Tillæg nr. 87 til Kommuneplan 2017

  Resumé
  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret, en efterfølgende bydelsplan og vinderprojektet for Kulkransporet. Lokalplanen rummer desuden overordnede rammebestemmelser for et nyt parkeringshus.
  Lokalplan og kommuneplantillæg udlægger området til cityformål, og indeholder bestemmelser, der gør det muligt, at opføre og indrette bebyggelse til kontorer, hoteller, café- og restaurationsformål, butikker, koncert- og spillested, sports- og fritids-formål samt lignende funktioner. Det er ikke muligt at opføre boliger i området.
  Inden for lokalplanområdet er det muligt at opføre 126.150 m² bebyggelse. I højder fra 1 til 26 etager som giver en højde over terræn på op til 111,5 m.
  Gennem området løber den rekreative forbindelse, der forbinder Risskov i nord med Tangkrogen i syd. Og centralt gennem området er desuden det eksisterende Kulkranspor, der bliver bevaret og indrettet som en ny hævet fodgængerforbindelse med en bro over Spanien til Frederiksplads. På terræn bliver området indrettet som et stort ”bygulv” med ophold og adgange til bebyggelserne. Der er adgang for gående og cykler fra alle sider, ærinde- og servicekørsel med biler fra Jægergårdsgade. Bilparkering er i et p-hus for hele området med adgang fra Sydhavnsgade.
  Lokalplanen er udarbejdet i forlængelse af udviklingsplan og bydelsplan for Sydhavnskvarteret, der begge er vedtaget af Byrådet.
  Forslag til Lokalplan nr. 1141 er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Det er derfor nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, der øger omfanget af bebyggelse og udvider anvendelsen til erhverv til også at omfatte detailhandel.
  I foråret 2020 er der gennemført en forudgående offentlig høring om at ændre kommuneplanen for området, hvad angår bebyggelsens omfang. Hertil kommer, at der efterfølgende er opstået behov for at muliggøre detailhandel indenfor planområdet, det har også krævet en høring, der er gennemført i løbet af sommeren 2020.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1141 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 87 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som det det fremgår af indstillingens afsnit 5.4 og bilag 5.
  Sagens forløb
  22-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  16-11-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Steen Bording Andersen, Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at de ikke kan tiltræde, at der etableres et P-hus på Sydhavnen.

  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra V om fri konkurrence på privat kloakseparering

  Beslutningsforslag fra V
  Venstre foreslår, at vi skal overlade opgaven om privat kloakseparering i fri og fair konkurrence til private leverandører - kloakmeterene.
   
  Motivation
  Venstre har modtaget bekymrende henvendelser fra kloakbranchen (kloakmester) om konkurrenceforvridende forhold. Aarhus Vand tilbyder private grundejer at udføre kloak separering på private stikledninger. Bekymringerne går på, at Aarhus Vand som offentligt forsyningsselskab i forbindelse med udførelse af kloakseparering af hovedkloakken også tilbyder separering af den private del af kloaksystemet.
   
  Bekymringerne er at Aarhus Vand udnytter den autoritet der ligger i at have Aarhus kommune i ryggen. Aarhus Vand er et aktieselskab, 100% ejet af Aarhus Kommune.
   
  Desværre ser det ud til at mange private grundejer er af den opfattelse at Aarhus Vand er den eneste mulige leverandør. Aarhus vand fremsender tilbud på kloakseparering til private grundejer, umiddelbart inden opstart af arbejdet i den offentlig vej og giver grundejerne 30 dage til og godkende deres fremsende tilbud. Derved er Aarhus Vand et stort skridt foran de private kloakmestre, som igen kendskab har til tidsplanen.
   
  Stillet af Gert Bjerregaard (V)
  På vegne af Venstre i Århus Kommune

  Sagens forløb
  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra SF om stærkere jobindsats for langtidsledige

  Beslutningsforslag fra SF
   
  Mange af de borgere, som har gået ledige i længere tid, har andre udfordringer end blot ledighed. Det kan f.eks. være misbrug, angst, depression, PTSD eller andre diagnoser, fysiske udfordringer med smerter til følge, et fysisk handikap eller noget helt andet.
   
  Gruppen af langtidsledige er ikke en homogen gruppe. Men de indsatser som Aarhus Kommune anvender over for de ledige, er i høj grad præget af en one-size-fits-all tilgang, som hverken tjener kommunens målsætninger eller den lediges muligheder og trivsel. For med så mange forskellige udfordringer fordelt på mange borgere, er der ikke én eller to løsninger, der vil kunne fungere for dem alle.
   
  Derfor kræves der en stærkere indsats, hvor langtidsledige borger på kontanthjælp, dagpenge og sygedagpenge behandles mere individuelt. En indsats, hvor der er større fokus på den enkelte borgers udfordringer, kompetencer og ikke mindst jobinteresse. Derfor foreslår SF:
   
  1) Der skal være et større fokus på den enkelte borger, den enkelte borgers udfordringer, kompetencer og jobønsker.
  2) De ledige skal i højere grad oplyses om, at de rent faktisk har ret til medbestemmelse i forhold til deres aktivering, udredning eller praktikplads.
  3) Der skal fokuseres mere på praktikmuligheder hos Aarhus Kommune i organisationer/foreninger fremfor udelukkende fokus på aftaler med almindelige private virksomheder og andre af de nuværende anden-aktører.
   
  Begrundelse:
  Mange langtidsledige bliver mere syge af at sidde fast i konstante forløb med praktik uden udsigt til, at det fører til beskæftigelse. Det er demotiverende for mange ledige at blive sendt i praktik i private virksomheder, uden udsigt til fastansættelse, selvom de løfter opgaverne på lige fod med kollegaerne.
   
  Private virksomheder bør i højere grad opfordres til, at ansætte de ledige på ordinære vilkår, såfremt de har behov for at få opgaver udført eller en stilling besat, fremfor at benytte sig af konstant udskiftning af praktikanter til at varetage de samme arbejdsopgaver.
   
  Endvidere oplyses de færreste langtidsledige om, at de selv har ret til at finde det sted, hvor de ønsker at være i praktik/aktivering. Det sker fordi jobkonsulenterne ofte fokuserer på at efterleve de kvoteaftaler, der laves mellem private virksomheder og kommunen. På den måde bliver mange ledige sorteper i kommunens uhensigtsmæssige samarbejdsaftaler.
   
  Udbuddet af jobtilbud fra jobcentret er alt for snævert. Her tages der i for ringe grad højde for lediges fysiske eller mentale udfordringer, kompetencer og jobinteresse. Derfor skal jobcenteret blive bedre til at lytte til og samarbejde med de ledige, samtidig med at de foretager en langt større jobindsats, hvor der udvikles en større vifte af jobtilbud til ledige på kontakthjælp, dagpenge og sygedagpenge. Jobs, der både er relevante for ufaglærte, HK’er, faglærte, akademikere og håndværkere mv. og som tager hensyn til den lediges udfordringer, uanset hvilken ydelse de er på.
   
  Et eksempel på praktik/aktivering, der styrker nogle ledige er praktik/aktivering i (frivillige) organisationer og foreninger. Her har nogle ledige mulighed for at udfolde deres færdigheder, samt arbejde med de deres personlige udfordringer på andre måder end i private virksomheder, med mere snævre og måske begrænset arbejdsopgaver. Samtidig har de ledige, ligesom i private virksomheder, mulighed at etablere et netværk.
   
  Det er et faktum, at mennesker der udfører et arbejde de er engageret i, er i stand til at mobilisere flere menneskelige ressourcer og gøre en ekstra indsats, samt tage ansvar for sin situation, end mennesker der udfører deres opgaver, under en følelse af tvang uden nogle positive fremtidsudsigter.
   
  Stillet af SF’s byrådsgruppe
  Thomas Medom, Jan Ravn Christensen, Mette Bjerre og Sander Jensen (ordfører på sagen)

  Sagens forløb
  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag