Vælg

Hør debatten

Referat Aarhus Byråd 04-12-2013

  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) Forslag til Lokalplan nr. 953 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af indstillingens afsnit 5 med tilhørende bilag 4,


  At 2) Tillæg nr. 63 til Kommuneplan 2009 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af indstillingens afsnit 5 med tilhørende bilag 4,


  At 3) De indkomne bemærkninger besvares som anført i afsnit 5, samt 


  At 4) Den sammenfattende redegørelse om miljøvurderingen af Lokalplan 953 godkendes og indgår som en del af lokalplanens redegørelse, som det fremgår af indstillingens afsnit 5 med tilhørende bilag 4.

  Resumé

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aftale mellem Aarhus Kommune og bygherrekredsen bag projektet ”Havneholmen”, og muliggør et boligbyggeri på 40.000 m2 etageareal i op til 13 etager.


  Lokalplan og kommuneplantillæg har været offentligt fremlagt fra den 10. juli til den 4. september 2013. Der er indkommet tre høringssvar, et fra Naturstyrelsen og fra to naboer i nabobebyggelsen ”Isbjerget”. 


  Naturstyrelsen gør indsigelse mod forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. De mener, at lokalplanen ikke sikrer udendørs opholdsarealer tilstrækkeligt mod støj fra Containerterminalen. Naboerne i Isbjerget mener, at lokalplanen ikke er i overensstemmelse med den forudgående planlægning, hvad angår højde og placering. Derfor mener de, at der opstår uacceptable skygge- og udsigtsforhold i og fra deres lejligheder i Isbjerget.


  Teknik og Miljø har forhandlet med Naturstyrelsen om deres indsigelse om overskridelse af støjgrænser på udendørs opholdsarealer. Teknik og Miljø kan imødekomme Naturstyrelsen ved, at lokalplanen bliver ændret på to punkter. For det første skal lokalplanen vise, hvor opholdsarealer, der ikke er støjpåvirkede, er lokaliseret. For det andet skal lokalplanen sikre, at altaner og terrasser forsynes med støjafskærmning i form af et værn på 140 cm. Herefter har Naturstyrelsen frafaldet indsigelsen. 


  Bygherren bag Lokalplan 953 har aftalt med bygherre for Isbjerget, at højderne mod Isbjerget bliver reduceret. Teknik og Miljø mener dermed, at projektet Havneholmen tager det fornødne hensyn til Isbjerg bebyggelsen, og at det derfor ikke er relevant at foretage yderligere ændringer.

  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 953. Område til boliger ved Thit Jensens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby samt forslag til Tillæg nr. 63 til Kommuneplan 2009.


  Beslutning

  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. december 2013

  Bilag

  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) forslag til høringssvar - som gengivet i indstillingens afsnit 5 - godkendes.

  Resumé

  Letbanesekretariatet har med brev af 27. september 2013 (bilag 1) på vegne af letbanesamarbejdet fremsendt Samspil 2025 (bilag 2), som er et udspil til en plan for en sammenhængende og bæredygtig mobilitet i Østjylland.


  I Samspil 2025 ses den overordnede kollektive trafik i Østjylland under ét. Dermed ses statens planer for det overordnede banenet (Togfonden DK og timemodellen) i sammenhæng med eksisterende og nye regionale baner, letbaner, busser og kombinationsrejser mellem individuel og kollektiv transport.


  Letbanesekretariatet har anmodet om en udtalelse inden den 29. november 2013. Et forslag til høringssvar fremgår af indstillingens afsnit 5 under overskriften: ”Samspil 2025 – forslag til høringssvar til letbanesekretariatet”. Indstillingen i sig selv har ikke konsekvenser for ressourcer. En realisering af letbaneplanerne vil forudsætte en aftale mellem staten, Region Midtjylland og de involverede kommuner.


  Aarhus Kommune har i forbindelse med budget 2013 afsat midler til kommunens andel af omkostningerne til VVM undersøgelse af Hinnerup og Brabrandetapen og i budget 2014s anlægsplan afsat midler til kommunes andel af anlægsomkostningerne til samme etaper fra 2018. Letbanesekretariatet har med brev af 27. september 2013 (bilag 1) på vegne af letbanesamarbejdet fremsendt Samspil 2025 (bilag 2), som er et udspil til en plan for en sammenhængende og bæredygtig mobilitet i Østjylland.


  I Samspil 2025 ses den overordnede kollektive trafik i Østjylland under ét. Dermed ses statens planer for det overordnede banenet (Togfonden DK og timemodellen) i sammenhæng med eksisterende og nye regionale baner, letbaner, busser og kombinationsrejser mellem individuel og kollektiv transport. 


  Letbanesekretariatet har anmodet om en udtalelse inden den 29. november 2013. Et forslag til høringssvar fremgår af indstillingens afsnit 5 under overskriften: ”Samspil 2025 – forslag til høringssvar til letbanesekretariatet”.


  Indstillingen i sig selv har ikke konsekvenser for ressourcer. En realisering af letbaneplanerne vil forudsætte en aftale mellem staten, Region Midtjylland og de involverede kommuner. 


  Aarhus Kommune har i forbindelse med budget 2013 afsat midler til kommunens andel af omkostningerne til VVM undersøgelse af Hinnerup og Brabrandetapen og i budget 2014s anlægsplan afsat midler til kommunes andel af anlægsomkostningerne til samme etaper fra 2018.

  Høringssvar til Letbanesekretariatets vision for en sammenhængende og bæredygtig mobilitet i Østjylland.


  Beslutning

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. december 2013 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 2. december 2013

  Bilag

  Beslutning

  Fremsendes til Beskæftigelsesudvalget i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. december 2013

  Udvalgserklæring

  Indstilling

  Resumé

  Forslag fra Enhedslisten om iværksættelse af analyse.


  Byrådet beslutter, at der frem mod Budget 2015 igangsættes et analysearbejde af de økonomiske og menneskelige fordele ved målrettet at bruge byens socialøkonomiske virksomheder til afklarings- og ressourceforløb af borgere på kanten af uddannelses- og arbejdsmarkedet.


  Analysen skal være færdig så betids, at der er mulighed for at udarbejde en investeringsmodel på området forud for budgetlægningen.


  Motivering: Flere af byens socialøkonomiske virksomheder har stor succes med at bringe borgere på kanten af arbejdsmarkedet i uddannelse eller job efter afklarings- eller ressourceforløb i virksomhederne.


  Desværre rækker de afsatte ressourcer på området ikke til, at borgere får mulighed for at komme i disse afklarings- og ressourceforløb gennem hele året. Fordi området er styrbart, er midlerne opbrugt indenfor årets 8 første måneder. Det betyder, at der i årets sidste måneder ikke tilbydes afklarings- og ressourceforløb  – med den konsekvens, at borgere, der ellers måtte være motiverede for og ville kunne profitere af forløbene, sættes på stand-by. En investeringsmodel på området vil på længere sigt være til gavn både for byens økonomi –og for de borgere, der kommer videre i deres uddannelses- og arbejdsliv som følge af afklarings- og ressourceforløbene.


  Bilag

  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) Forslag til Naturkvalitetsplan 2013-2030 for Aarhus Kommune vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af afsnit 5.  


  At 2) de indkomne bemærkninger/indsigelser ved den offentlige høring besvares i overensstemmelse med det anførte i afsnit 5.  


  At 3) den sammenfattende redegørelse om miljøvurderingen af Naturkvalitetsplan 2013-2030, som fremgår i sin helhed af bilag 2, godkendes og indgår som en del af Naturkvalitetsplanens redegørelse i stedet for det ikke-tekniske resumé i miljørapporten.  

  Resumé

  Aarhus Byråd vedtog den 26. juni 2013 at sende Forslag til Naturkvalitetsplan 2013-2030 i offentlig høring. Resultatet af høringen forelægges med henblik på endelig vedtagelse af Naturkvalitetsplanen.  


  Naturkvalitetsplanen sætter mål for kvaliteten af de beskyttede naturområder og prioriterer naturindsatsen i kommunen. Naturkvalitetsplanen sætter mål for en fordobling af naturarealet og for at øge naturindholdet i det åbne land, i skovene og i overgangen mellem by og land, ligesom der er fokus på at styrke den biologiske mangfoldighed.  


  Aarhus Kommunes Forslag til Naturkvalitetsplan 2013-2030 har været i offentlig høring i perioden fra den 1. juli til den 2. september 2013.  


  Der er modtaget tre høringssvar med bemærkninger. Bemærkningerne omhandler driften af de kommunale skove, de kommunale jorder, ønske om konkretiseringer og ønske om samarbejder.  


  Bemærkningerne giver anledning til enkelte præciseringer, men ikke til væsentlige ændringer af Forslag til Naturkvalitetsplan 2013-2030.

  Naturkvalitetsplan 2013-2030 for Aarhus Kommune vedtages endeligt, og de indkomne bemærkninger/indsigelser ved den offentlig høring besvares.


  Beslutning

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. december 2013 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 4. november 2013

  Bilag

  Beslutning

  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. december 2013 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. november 2013 

  Udvalgserklæring

  Indstilling

  Det indstilles:


  At 1) Direktørgruppens anbefalinger vedr. ansøgninger til den fælles innovationspulje efterår 2013 tiltrædes.


  At 2) Der meddeles til udmøntning af 25,5 mio. kr. fra den fælles in- novationspulje. Midlerne foreslås fordelt til afdelingerne og projekter- ne som beskrevet i bilag 1. Dette foregår via en intern fakturering jf. afsnit 7.

  Resumé

  Den 10. oktober 2012 vedtog Byrådet indstillingen "Innovation og modernisering af kommunens drift". Målet er, at vi bliver endnu bedre til at tænke ud af boksen, droppe vanetænkningen og belønne kreati-vitet og innovationskraft.


  Initiativerne, som der bevilges penge til i den fælles innovationspulje, skal bidrage til noget nyt, originalt og resultere i noget brugbart og værdifuldt for Aarhus Kommune. Det er et ufravigeligt krav, at initiati-verne på sigt giver en økonomisk effekt.


  I første ansøgningsrunde imødekom Direktørgruppen og Byrådet 15 ansøgninger og udmøntede 20.129.140 kr. Dermed er der ca. 25 mio. til rådighed i anden ansøgningsrunde.(De resterende ca. 10 mio. fra 2013 og 15 mio. fra forår 2014).


  Interessen for at søge om ressourcer i den fælles innovationspulje er fortsat stor. Innovationssekretariatet har i anden ansøgningsrunde modtaget 54 ansøgninger til en samlet sum på 105,9 mio. kr.  Magistraten besluttede i forbindelse med afvikling af første ansøg-ningsrunde, at der i de kommende ansøgningsrunder lægges særlig vægt på at fremme initiativer, der indeholder følgende fokuspunkter:


   Samarbejde på tværs internt i kommunen og i forhold til eksterne samarbejdspartnere.


   Samarbejde hvor der tænkes i helheder, hvor hele lokalområder involveres eller kan involveres og hvor borgerinddragelsen styrkes.


   Initiativer, hvor der er i høj grad er fokus på tidlige indsatser, inklusion og forebyggelse i forhold til udsatte børn og familier.


   Økonomisk beregnet effekt.  Direktørgruppens anbefalinger og beslutninger er vedlagt som bilag. Tages disse til efterretning udgør det samlede beløb der udmøntes i efterårets ansøgningsrunde 25,5 mio. kr. Byrådet træffer beslutning om ansøgning over 2. mio.

  Den 10. oktober 2012 vedtog Byrådet indstillingen "Innovation og modernisering af kommunens drift". Målet er, at vi bliver endnu bedre til at tænke ud af boksen, droppe vanetænkningen og belønne kreati-vitet og innovationskraft.


  Initiativerne, som der bevilges penge til i den fælles innovationspulje, skal bidrage til noget nyt, originalt og resultere i noget brugbart og værdifuldt for Aarhus Kommune. Det er et ufravigeligt krav, at initiati-verne på sigt giver en økonomisk effekt.


  I første ansøgningsrunde imødekom Direktørgruppen og Byrådet 15 ansøgninger og udmøntede 20.129.140 kr. Dermed er der ca. 25 mio. til rådighed i anden ansøgningsrunde.(De resterende ca. 10 mio. fra 2013 og 15 mio. fra forår 2014).


  Interessen for at søge om ressourcer i den fælles innovationspulje er fortsat stor. Innovationssekretariatet har i anden ansøgningsrunde modtaget 54 ansøgninger til en samlet sum på 105,9 mio. kr.  Magistraten besluttede i forbindelse med afvikling af første ansøg-ningsrunde, at der i de kommende ansøgningsrunder lægges særlig vægt på at fremme initiativer, der indeholder følgende fokuspunkter:


   Samarbejde på tværs internt i kommunen og i forhold til eksterne samarbejdspartnere.


   Samarbejde hvor der tænkes i helheder, hvor hele lokalområder involveres eller kan involveres og hvor borgerinddragelsen styrkes.


   Initiativer, hvor der er i høj grad er fokus på tidlige indsatser, inklusion og forebyggelse i forhold til udsatte børn og familier.


   Økonomisk beregnet effekt.  Direktørgruppens anbefalinger og beslutninger er vedlagt som bilag. Tages disse til efterretning udgør det samlede beløb der udmøntes i efterårets ansøgningsrunde 25,5 mio. kr. Byrådet træffer beslutning om ansøgning over 2. mio.


  Bilag

  Beslutning

  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. december 2013 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. november 2013 

  Denne indstilling indeholder forslag til, hvordan byrådet, Magistraten og de øverste administrative niveauer kan udarbejde et samarbejdskodeks. Samarbejdskodekset er et blandt flere tiltag, som skal bidrage til at styrke samarbejdskulturen.


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) byrådet godkender forslaget til, hvordan byrådet, Magistraten og de øverste administrative niveauer kan udarbejde et samarbejdskodeks. 


  At 2) delegationsplanen forelægges byrådet, når arbejdet med samarbejdskodekset er afsluttet.

  Resumé

  Den 26. juni 2013 besluttede byrådet at sætte gang i 26 initiativer på baggrund af den politiske aftale om styring, struktur og samarbejdskultur. Blandt initiativerne er, at der skal udarbejdes et samarbejdskodeks og en delegationsplan.


  Samarbejdskodekset skal medvirke til at skabe klarhed over og forventninger til forskellige roller og ansvar og skabe en samarbejdskultur, som bygger på tillid.


  Arbejdet med at udarbejde et samarbejdskodeks foreslås tilrettelagt med en fælles opstart i januar 2014. Herefter arbejdes der med sager i udvalgene, Magistraten og direktørgruppen. Arbejdet afsluttes med et fælles seminar i efteråret 2014. Når arbejdet med samarbejdskodekset er afsluttet, forelægges delegationsplanen for byrådet.   Samarbejdskulturen vil på denne måde kunne ændres gradvist gennem handlinger i forbindelse med de konkrete sager. Det er således i lige så høj grad vejen frem mod kodekset som selve kodekset, som gør det muligt at opbygge en samarbejdskultur, som er baseret på tillid.

  Bilag

  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) Aarhus Kommune fra og med byrådets beslutning udbetaler diæter til suppleanter for medlemmer af Børn- og Ungeudvalget (vedr. tvangsforanstaltninger m.v.) for at deltage i møder.

  Resumé

  Indstillingen indebærer, at der fremover udbetales diæter til suppleanter for medlemmer af Børn- og Ungeudvalget (vedr. tvangsforanstaltninger m.v.) for at deltage i møder.

  Der udbetales diæter til suppleanter for medlemmer af Børn- og Ungeudvalget (vedr. tvangsforanstaltninger m.v.)


  Beslutning

  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. december 2013 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. november 2013

  Bilag

  Beslutning

  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. december 2013

  Aftalen om driften af Atletion skal justeres. Efter forhandling med Aarhus Elite er der aftalt en række ændringer, der her fremlægges til Byrådets godkendelse.


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) Byrådet godkender de justeringer, der beskrives i ”Allonge til kontrakt om drift af Atletion af november 2013”. 


  At 2) Byrådet godkender udmøntningen af reservebeløbet på 5 mio. kr. som beskrevet i indstillingens pkt. 5.


  At 3) Der gives en anlægsbevilling på 8,5 mio. kr. til renovering af køkken, 1. sal og atletikløbebane. Beløbet finansieres som driftsfinansieret anlægsbevilling med 434.000 kr. årligt over 30 år.  

  Resumé

  Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice har forhandlet en række justeringer af aftalerne med Aarhus Elite omkring driften af Atletion. Formålet med justeringerne er at skabe en sund økonomi og rentabilitet omkring driften af Atletion samt at sikre en vedligeholdelsesmæssig sund platform for et genudbud med virkning fra 2020. Samtidig har der været et ønske om at skabe bedre vilkår for de foreninger, der bruger anlægget til træning.


  Forhandlingerne er opstået i forlængelse af aftalen fra 2010, hvor driftsaftalen for Atletion blev forlænget til 2020. Det blev samtidig besluttet at igangsætte en række bygningsmæssige forbedringer af anlægget. Af aftalen fremgik det, at man senest i 2014 skulle genforhandle aftalen.


  Efter 2010 har en række forudsætninger ændret sig, herunder at de forbedringer, som man forventede ville optimere driften af Atletion, ikke medførte den ønskede forbedring af den økonomiske rentabilitet. Sideløbende har Aarhus Byråd ved budgetforliget for 2014 besluttet, at der skulle ske en justering af en række forhold i driftsaftalerne.

  Bilag

  Beslutning

  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg  til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 4. december 2013 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Århus d. 15.11.2013


  Forslag til byrådsbeslutning, fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe, om: Etablering af EVA teams.                           


  Flere og flere ønsker at afslutte livet i egen bolig. På trods af et sådant ønske, bliver dette ofte ikke efterkommet. Årsagerne hertil kan være flere. En af de årsager der oftest høres, er den, at der ikke er sket en samlet koordinering  sundhedssektorene imellem, om at håndtere et sådant ønske og borgeren ikke ved, hvem de skal kontakte. For at borgeren kan føle tryghed ved at blive i eget hjem når livet rinder ud er det alfa og omega, at der sker en koordinering og borgeren ved, hvem der kan kontaktes. Dette vil kunne ske ved etablering af EVA teams (En Værdig Afslutning teams).    Forslag: Vi ønsker at kommunen iværksættes et samarbejde, hvor kommunen i samarbejde med borger og evt. pårørende, praktiserende læge, region og frivillige organisationer ex. ældresagen etablerer EVA teams, der koordinerer den hjælp der kan imødekomme borgerenes ønsker om at kunne afslutte livet i egen bolig.   


  Politisk grundlag: For Det Konservative Folkeparti er det af stor betydning, at borgernes ønske om at afslutte livet i egen bolig kan efterkommes i langt højere grad end det bliver i dag. Vi er af den overbevisning, at dette øger livskvaliteten for borgeren og dennes evt. pårørende og er til med både en menneskelig og en økonomisk bedre og billigere løsning end den, at en borger indlægges enten på hospice eller sygehus.


  Derfor stiller vi et forslag om, der etableres EVA teams (En Værdig Afslutning teams). Disse teams skal, på lige fod med de teams der er i dag omkring ex udskrivelse fra sygehus, sørge for, at der etableres et netværk omkring borgeren der gør det muligt for borgeren at forblive i eget hjem frem til livets afslutning.


  Vi er af den overbevisning, at etablering af sådanne teams med en fast kontaktperson til borgeren vil bevirke, at flere borgere kan få deres ønske opfyldt om at afslutte livet i egen bolig. En vished om, at der er et netværk omkring en der koordinerer de forskellige former for hjælp og der er en navngiven person fra dette team som man kan kontakte når behovet er der, mener vi, vil give den tryghed der skal til, for man kan være i eget hjem ved livets afslutning.


  Disse EVA teams vil i tæt samarbejde med borgeren og dennes eventuelle pårørende kunne samarbejde om, hvad der er behov for af hjælp til borgeren, såvel i form af pleje, praktisk hjælp, aflastning til pårørende, hjælp til aktiviteter, og øvrig hjælp som borgeren måtte have behov for. Som det er i dag stiller kommunen med hjælp i begrænset omfang, der aflægges støtte/pleje-besøg på forskellige tidspunkter af døgnet, hvilket vi ikke ønsker at ændre på. I den tid kommunen ikke er i hjemmet, er det så op til pårørende at hjælpe borgeren, hvor denne har hjælp behov. Har borgeren ingen pårørende, vil borgeren være overlad til sig selv i langt størstedelen af døgnets timer. En koordineret indsats aktører imellem herunder inddragelse af frivillige i højere grad end nuværende vil efter vores opfattelse bevirke, at borgerene får den tryghed der skal til, for at forblive i eget hjem uden det koster ekstra ressourcer, ud over en frivillig bistand. Pårørende til en borger der ligger for døden udfører en stor indsats, en indsats der er så krævende, at den pårørende ikke kan magte opgaven alene, hvorfor det i nogle tilfælde ender med, at borgeren indlægges. Højere grad af involvering af frivillige der kan aflaste den pårørende sammen med en koordineret indsats af EVA teamet, kan være nøglen til, at vi kan opfylde borgerens ønske om en værdig afslutning på livet.  


  Vi ønsker derfor, at der etableres sådanne EVA teams hvor man på tværs af sektorer og frivillige kan samarbejde omkring dette. Vi skal undgå at det, at det er forskellige kasser der betaler afhængig af om en borger er i kommunalt regi eller på hospital/hospice er en hindring for at man tilgodeser borgerens ønske om en værdig afslutning på livet i egen bolig.  


  Forslaget er, som vi ser det, vil kunne gennemføres uden ekstra tilførsel af ressourcer,  idet det handler om koordinering, struktur og øget involvering af frivillige.  


  Det Konservative Folkeparti / Anne Mette Villadsen      


  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at forslaget vil blive optaget på dagsordenen for byrådets møde den 4. december 2013.                                


  BORGMESTEREN I AARHUS, den 19. november 2013                                                                                         


  Jacob Bundsgaard                                                                                      /                                                                                                Christian Mølgaard


  Resumé

  Indstilling

  Udvalgserklæring

  Bilag

  Beslutning

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. december 2013 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. november 2013

  Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning


  Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler i boligbebyggelsen på Vintervej nr. 954, 8210 Aarhus V


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) der meddeles en anlægsbevilling på 3.400.000 kr. til opførelse af aktivitetslokaler i forbindelse med de nye almene plejeboliger til ældre udviklingshæmmede på Vintervej i Aarhus. 


  At 2) der til finansiering af anlægsbevillingerne afsættes rådighedsbeløb i 2014 på 3.400.000 kr. i faste priser og excl. moms som vist i tabel 1.


  At 3) at rådighedsbeløbet tilvejebringes via en driftsfinansieret anlægsinvestering, som tilbagebetales af Voksen Handicap over 30 år med en årlig ydelse på 173.400 kr. i renter og afdrag.

  Resumé

  Byrådet vedtog i sit møde d. 17. april 2013 at etablere 36 almene plejeboliger for borgere med udviklingshæmning på Vintervej i Hasle. I forbindelse med planlægningen af byggeriet har det vist sig mest hensigtsmæssigt at etablere nogle aktivitetslokaler med henblik på at optimere og fremtidssikre botilbudet, således at beboernes behov for daglige aktiviteter i højere grad kan imødekommes indenfor den samlede bebyggelse. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse foreslår derfor, at der som en integreret del af bebyggelsen på Vintervej opføres aktivitetslokaler på i alt 250 m2.


  En konkret gennemgang af de kommende beboere på Vintervej har vist, at mange har følgesygdomme såsom Altzheimer og demens. Derfor vil en stor del af beboerne kunne profitere mest af at få tilbudt aktiviteter på Vintervej i stedet for at blive transporteret til andre aktivitetstilbud i kommunen.


  De ekstra aktivitetslokaler kan ikke indeholdes i det eksisterende anlægsbudget. En udvidelse af aktivitetslokalerne med 250 m2 vil beløbe sig til 3,4 mio. kr. hvis lokalerne integreres i og opføres samtidigt med boligbyggeriet. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse foreslår at finansiere denne udgift via en driftsfinansieret anlægsinvestering, idet aktivitetslokalerne vil betyde en besparelse på transportudgifter til eksterne dagtilbud svarende til den årlige ydelse på lånet.

  Bilag

  Beslutning

  Fremsendes til Beskæftigelsesudvalget i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. december 2013

  Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.  


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) Beskæftigelsesforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger i Aarhus Kommune etablerer aftaler om nyttejobs, sådan at reformens forudsætninger om, at man skal arbejde for sin hjælp kan udmøntes.


  At 2) Beskæftigelsesforvaltningen gennemfører en evaluering af nyttejobindsatsen om et år.


  At 3) De økonomiske konsekvenser, som fremgår af lovforslaget, vedrørende sagsbehandling/administration og mentorindsats i alt 13,7 mio. kr. i 2014 faldende til 9,8 mio. kr. 2017, udmøntes til Beskæftigelsesforvaltningen. Beløbene efterreguleres, hvis de endelige kompensationsbeløb fra staten ændres i forbindelse med kommende års lov og cirkulæreprogram.


  At 4) Lovgivningen i øvrigt omsættes som forudsat i denne indstilling.

  Resumé

  1. januar 2014 træder en ny reform af kontanthjælpssystemet i kraft. Der er tale om en reform af både indsatsen i Jobcenter Aarhus og forsørgelsesydelserne i Ydelsescenter Aarhus.


  Reformen er resultatet af en aftale mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Sigtet med reformen er, at alle unge skal have de bedste muligheder for at få en stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Vejen hertil går for de allerfleste via uddannelse. Partierne er tillige enige om, at kontanthjælpssystemet skal bygge på klare rettigheder og pligter, hvor ledige borgere står til rådighed for arbejdsmarkedet via aktiv og realistisk jobsøgning, og hvor de, som kan, skal arbejde for kontanthjælpen i nyttejobs. Hvis man er langt fra arbejdsmarkedet og uddannelse, skal man have en helhedsorienteret indsats, herunder ret til en koordinerende sagsbehandler.


  Indsatsen for unge uden uddannelse Med reformen afskaffes kontanthjælpen for unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og erstattes af uddannelseshjælp. Indsatsen, for at unge påbegynder uddannelse styrkes, og alle unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse får et uddannelsespålæg. Der skelnes mellem følgende tre målgrupper: 


  1.  Åbenlyst uddannelsesparate


  2.  Øvrige uddannelsesparate


  3.  Aktivitetsparate  For at understøtte reformen styrker Jobcenter Aarhus samarbejdet med erhvervsuddannelserne, og der skabes nye uddannelsesrettede tilbud i samarbejdet. Indsatsen for de unge specialiseres i Jobcenteret med udgangspunkt i de tre ovennævnte kategorier. For åbenlyst uddannelsesparate bliver der iværksat nyttejobs, som er nytteskabende arbejde på offentlige arbejdspladser med det formål, at man arbejder for sin kontanthjælp. For de to andre målgrupper af unge er det udover den primære indsats også muligt at komme i nyttejob, hvis indsatsen vurderes at kunne flytte den unge tættere på uddannelse. 


  Indsatsen for personer over 30 år og unge med uddannelse Personer, der er fyldt 30 år, og unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse får fortsat kontanthjælp. Målet for indsatsen er fortsat beskæftigelse. Der skelnes her mellem to målgrupper:  1.     Jobparate


  2.     Aktivitetsparate   Jobcenter Aarhus styrker jobfokus gennem et intensiveret samarbejde med virksomhederne og gennem etablering af et job og CV værksted. Virksomhedskontakten opprioriteres ved oprettelse af et særligt team af virksomhedskonsulenter, som hjælper kontanthjælpsmodtagere, der er tilknyttet job og CV værkstedet, med virksomhedskontakten. Job og CV værkstedet sikrer, at de ledige fra første ledighedsdag har fokus på job, og gør råd og vejledning om jobsøgning let tilgængelig. De jobparate kontanthjælpsmodtagere skal efter tre måneders intensiv jobsøgning arbejde for kontanthjælpen i nyttejobs.


  Ydelserne i Ydelsescenteret Ydelsescenter Aarhus vil som følge af reformen træffe afgørelse om, at personer under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse overgår til uddannelseshjælp pr. 1. januar 2014. Samtidig indføres gensidig forsørgelsespligt for samlevende. Det betyder, at Ydelsescenteret træffer afgørelse om samliv for kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 25 år, og som er samlevende med en person på over 25 år. 


  I bilag 1 gives en oversigt over reformens betydning for ydelserne.

  Bilag

  Beslutning

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. december 2013 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. november 2013

  Der afsættes midler til dækning af Aarhus Kommunes bidrag til letbanesamarbejdet.


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) der i 2013 overføres 0,978 mio. kr og efterfølgende år til og med 2017 0,492 mio. kr. med rammevirkning fra reserven til udvikling af kollektiv trafik, til dækning af Aarhus Kommunes bidrag til letbanesamarbejdet.

  Resumé

  Byrådet vedtog den 30. marts 2011 indstillingen ”Reserve til udvikling af kollektiv trafik – delvis udmøntning”. Der blev i den forbindelse givet anlægsbevilling til afholdte skitseprojekteringsudgifter til og med 2011 i forbindelse med letbanen. Derudover blev der overført 1,35 mio. kr. til dækning af Aarhus Kommunes andel af tilskuddet til letbanesamarbejdet i 2011.


  Bevillingen til letbanesamarbejdet blev alene givet for 2011, idet der var en forventning om, at lov om Aarhus Letbane og den efterfølgende etablering af anlægsselskabet kunne ske i 2011. Dermed var det også forventningen, at organiseringen af hele letbanesystemet var afklaret i 2011. 


  Loven blev imidlertid først vedtaget 8. maj 2012, og senest har byrådet den 28. august 2013 vedtaget en indstilling om organisering af letbanens drift.


  Der er ingen tvivl om, at letbanesamarbejdet er en vigtig brik i forhold til at få etableret et sammenhængende og effektivt kollektiv trafiksystem i det østjyske. Letbanesamarbejdets enighed om infrastrukturinvesteringer vil være et vægtigt indspil, når statslige investeringer til kollektiv trafik skal fordeles i årene, der kommer.

  Bilag

  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) Byrådet vedtager at yde den kommunale garanti på 100 % af det støttede lån på ca. 394 millioner kr. Landsbyggefonden regaranterer 50 % af garantien.

  Resumé

  Afdeling 4 og 5 i Brabrand Boligforening har fået forhåndstilsagn fra Landsbyggefonden om støtte i henhold til almenboliglovens § 91 til gennemførelsen af helhedsplanens fysiske elementer. 


  Som følge af den nuværende belåning af afdelingerne forudsætter Landsbyggefondens støtte en kommunal garantistillelse på det fulde lånebeløb.


  Byrådet har i november 2011 godkendt kommunal garanti til støtte på i alt 367 mio. kr. Hermed indstilles det, at Byrådet godkender kommunal garanti til anden og sidste del af støtten på i alt 394 mio. kr. 


  Lånene og støtten fra Landsbyggefonden er en forudsætning for, at helhedsplanen kan gennemføres i overensstemmelse med Byrådets beslutning d. 23. april 2008 samt de politiske aftaler fra hhv. juni 2009 og november 2010. Det er en forudsætning for støtte fra Landsbyggefonden, at kommunen stiller den fornødne garanti. 


  Den kommunale garanti påvirker ikke den kommunale låneramme.

  Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden til gennemførelse af Helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj


  Beslutning

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. december 2013 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. november 2013.
  Enhedslistens byrådsgruppe og Lars Skov kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Beslutning

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. december 2013 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. november 2013.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  Offentlig fremlæggelse af forslag til Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2009 – Ændret anvendelse af tankanlæg, Ceylonvej 3, Aarhus Havn samt VVM-redegørelse og miljørapport.


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) Forslag til kommuneplantillæg nr. 78 til Kommuneplan 2009 – Ændret anvendelse af tankanlæg, Ceylonvej 3, Aarhus Havn - godkendes til offentlig fremlæggelse sammen med den tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport.

  Resumé

  På baggrund af et ønske fra Samtank A/S er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for adressen Ceylonvej 3, som muliggør, at virksomheden kan benytte to eksisterende tankanlæg på hver 12.000 kubikmeter til henholdsvis fuelolie og gasolie. 


  Virksomheden bliver omfattet af planlovens bestemmelser om obligatorisk VVM-pligt, da virksomhedens samlede oplag af gasolie overskrider grænsen på 25.000 ton. Virksomheden skal samtidig udarbejde et nyt sikkerhedsdokument, og der foretages en revision af virksomhedens miljøgodkendelse sideløbende med planprocessen. Miljøgodkendelsen kan først meddeles endeligt, når der er vedtaget et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport.


  Planprocessen blev indledt ved at udsende et debathæfte i en forudgående høring i 2012. Der indkom ingen bemærkninger i debatfasen.


  Det er i VVM-redegørelsen og miljørapporten vurderet, at den væsentligste påvirkning fra virksomheden vil være et udslip af gasolie til vandmiljøet ved et uheld i forbindelse med pumpning mellem skib og tankanlæg.


  Den sammenfattende vurdering er, at risikoen for et uheld er lav, og at sandsynligheden for, at olien kan opsamles inden for havnebassinet er høj. Dermed vurderes det, at der er en meget lav risiko for, at der kan ske en væsentlig påvirkning af Aarhus Bugt.


  Forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport skal fremlægges i mindst otte ugers offentlig høring.

  Bilag

  Beslutning

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. december 2013 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. november 2013

  Nedsættelse af lokalt kulturmiljøråd for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013.


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) at byrådet vedtager nedsættelse af et lokalt kulturmiljøråd, som erstatter Udvalg for bygnings- og miljøbevaring.


  At 2) at byrådet vedtager forslag til forretningsorden (Bilag 1).

  Resumé

  Efter amternes nedlæggelse overgik ansvaret for kulturmiljøerne til kommunerne.


  Byrådet har derfor - som en del af Kommuneplan 2013 – vedtaget ”Temaplan om Kulturmiljøet”. Temaplanen indeholder reviderede målsætninger og retningslinjer for kulturmiljøområdet. Heri står blandt andet, at der nedsættes et lokalt kulturmiljøråd.


  Efter amternes nedlæggelse er amternes rådgivende funktion på området forsvundet. Det nuværende Udvalg for bygnings- og miljøbevaring blev nedsat af Aarhus Byråd i 1968 og rådgiver primært i forhold til bevaringsværdige bygninger og miljøer i City. Det nye råd skal således overtage funktionen af Udvalg for bygnings- og miljøbevaring og samtidig fungere mere bredt i forhold til kulturmiljøbegrebet. 


  Rådets sammensætning og opgavefelt tilpasses kulturmiljøbegrebet, der rummer historiske, kulturelle og arkitektoniske værdier. Kulturmiljørådet inddrages i dialog tidligt i planprocessen og skal fungere som uvildigt råd for Teknik og Miljø og for byrådet. 


  Bemandingen af et lokalt kulturmiljøråd vælges i forbindelse med en ny byrådsperiode og skal således fungere for en fireårig periode. Formanden vælges af rådet selv. Rådet honoreres med fast honorar, i lighed med den hidtidige praksis for Udvalget for bygnings- og miljøbevaring.  


  Rådets sekretariatsarbejde varetages kontinuerligt af Planlægning og Byggeri.

  Bilag

  Beslutning

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. december 2013 for lukkede døre har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. december 2013

  Beslutning

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. december 2013 for lukkede døre har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. november 2013.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Tatiana H. Sørensen (S) kunne ikke tiltræde det andet AT i indstillingen.