Vælg

Referat Aarhus Byråd 04-02-2015

  Sagens forløb

  29-01-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning


  Fremsendes til Magistraten.


  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.


  02-02-2015 Magistraten


  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. februar 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 23. januar 2015.  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lotte Cederskjold deltog ikke i sagens behandling.


  04-02-2015 Aarhus Byråd


  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. februar 2015  har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. februar 2015.  Venstre ønsker sagen drøftet i Økonomiudvalget.


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) Byrådet godkender forslaget til ny betalingsvedtægt for spildevand.  At 2) Byrådet godkender Aarhus Vand A/S’ takster for 2015.

  Resumé

  Betalingsvedtægten sætter rammerne for borgernes og erhvervsvirksomheders betaling til Aarhus Vand A/S for afledning af spildevand.  Den nye betalingsvedtægt tager udgangspunkt i den gældende "Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand, 2014", der blev godkendt af Aarhus Byråd den 7. maj 2014.


   

  Betalingsvedtægten afviger på følgende områder fra den gældende vedtægt: 


  • Indførsel af fast bidrag for spildevand 

  • Lovbestemt ændring af beregningsmetoder for særbidrag for særligt forurenet spildevand

  Taksterne for drikkevand og spildevand er vedtaget af bestyrelsen for Aarhus Vand A/S og er holdt inden for det af Forsyningssekretariatet fastsatte prisloft.  Samlet set stiger prisen for vand inkl. afledning og afgifter fra kr. 51,09 til 52,64 kr. svarende til 1,55 kr. pr. m3 inkl. moms.  Hertil kommer fast vand- og spildevandsbidrag på henholdsvis 550 kr. og 500 kr. ekskl. moms. Det faste bidrag på spildevand er nyt fra 2015.  Ændringerne vurderes ikke at medføre mærkbare merudgifter for Aarhus Kommune, ligesom ændringerne ikke vurderes at være i strid med lovgivningen. Teknik og Miljø indstiller forslaget til ny betalingsvedtægt og takster til godkendelse.

  Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt for håndtering af spildevand og nye takster for drikkevand og spildevand for 2015. Både vedtægt og takster skal i henhold til lovgivningen godkendes af Byrådet, da kommunen er myndighed på området.


  Beslutning

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. februar 2015  har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. februar 2015.

  Venstre ønsker sagen drøftet i Økonomiudvalget.

  Bilag

  Sagens forløb

  28-01-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning


  Fremsendes til Magistraten.  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.


  02-02-2015 Magistraten


  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. februar 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 23. januar 2015.  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lotte Cederskjold deltog ikke i sagens behandling.


  04-02-2015 Aarhus Byråd


  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. februar 2015 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. februar 2015.


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) Midlerne anvendes til pædagogisk uddannet personale på 0-2-årsområdet i de kommunale og selvejende dagtilbud til øget bemanding i ydertimerne.  At 2) Takster for forældrebetalingen i 0-2-årsinstitutioner fastholdes, hvorved forældrebetalingsandelen på 25 % reduceres. 

  Resumé

  Baggrunden for denne indstilling er, at der med finanslov for 2015 er afsat 250 mio. kr. årligt til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Aarhus Kommunes andel udgør 15,128 mio. kr. årligt. Den øgede indsats finansieres i 2015 og 2016 via puljemidler, som kommunerne skal ansøge, hvorefter finansieringen sker via kommunernes bloktilskud.    De ekstra midler foreslås i Aarhus Kommune udmøntet i dagtilbudafdelinger med 0-2-årige børn og målrettet et styrket samarbejde med forældrene.    Der vil i udmøntningen af midlerne i Aarhus Kommune blive lagt vægt på at sikre øget pædagogisk uddannet bemanding i ydertimer. På den måde styrkes kontakten og dialogen om barnets trivsel og udvikling mellem forældre og personale. Samtidig giver den øgede bemanding bedre mulighed for at pædagogiske aktiviteter kan foregå i ydertimerne.    Som følge af midlerne til mere pædagogisk personale kan Aarhus Kommune beslutte at ændre i taksten for forældrebetalingen (her kun på 0-2-årsområdet), så den byrådsfastsatte betalingsandel for forældrebetaling på 25 % fastholdes. Det ønskes ikke, at den yderligere indsats skal belaste forældrene økonomisk, og derfor anbefales det, at der ikke sker takststigninger som følge af udmøntningen af midlerne.  

  Midler i finansloven for 2015 til mere pædagogisk personale i dagtilbud.


  Beslutning

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. februar 2015 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. februar 2015.

  Bilag

  Sagens forløb

  12-01-2015 Magistraten


  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. januar 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 7. januar 2015.  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Thomas Medom, Jette Jensen og Marc Perera Christensen tog forbehold.  Lotte Cederskjold deltog ikke i sagens behandling.


  21-01-2015 Aarhus Byråd


  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 21. januar 2015


  27-01-2015 Økonomiudvalget


  Hans Halvorsen, Anette Poulsen, Camilla Fabricius og Anne Nygaard kunne tiltræde indstillingen med den ændring, at fristen for at fremsætte politiske beslutningsforslag bliver den 8. juni.  Gert Bjerregaard tog forbehold under henvisning til de bemærkninger, han kom med under udvalgsmødet. Lars Boye Mathiesen tog forbehold.


  04-02-2015 Aarhus Byråd


  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. februar 2015 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med de ændringer, der er foreslået af Økonomiudvalget den 27. januar 2015:  At 1) Fristen for at fremsætte politiske beslutningsforslag bliver den 8. juni.  Venstres byrådsgruppe tog forbehold.  Et mindretal bestående af Venstres, Socialistisk Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper stemte for ændringsforslaget fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe.  Et fleretal bestående af Socialdemokraternes, Det Radikale Venstres, Enhedslisten De Rød-Grønnes, Det Konservative Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde ændringsforslaget fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe. Ændringsforslaget blev dermed forkastet.  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe bemærkede, at budgetseminarene ikke giver merværdig, og bør afskaffes næste gang.


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) byrådet godkender budgetproceduren og vedlagte tidsplan for budget 2016-2019.      2) at det som udgangspunkt er de politiske partier, der kan fremsende beslutningsforslag, som Byrådet kan beslutte at henvise til budgetdrøftelserne    At 3) pengene i anlægsplanen i 2018-2019 udmøntes i den proces, der er foreslået i indstillingen.

  Resumé

  Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for 2016-2019 skal forløbe. I budgetlægningen vil der blive lagt vægt på en åben proces, hvor byrådets medlemmer løbende vil blive inddraget.    I forhold til sidste år er de væsentligste ændringer i budgetprocessen at:


  • der foreslås en ny proces, hvor det er partierne, der kan fremsende beslutningsforslag, som henvises til budgetdrøftelserne. 

  • der igangsættes forsøg med deltagerbudgetter. 

  • der fastlægges en proces for udmøntning af pengene fra anlægsplanen i 2018 til 2019. 

  • modellen for budgetreduktioner som følge af effektiviseringskrav på 0,5 % af lønsummen gennemføres som beskrevet i den økonomiske politik.  


  Beslutning

  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. februar 2015 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med de ændringer, der er foreslået af Økonomiudvalget den 27. januar 2015:

  At 1) Fristen for at fremsætte politiske beslutningsforslag bliver den 8. juni.

  Venstres byrådsgruppe tog forbehold.

  Et mindretal bestående af Venstres, Socialistisk Folkepartis og Dansk Folkepartis byrådsgrupper stemte for ændringsforslaget fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe.

  Et fleretal bestående af Socialdemokraternes, Det Radikale Venstres, Enhedslisten De Rød-Grønnes, Det Konservative Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde ændringsforslaget fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe. Ændringsforslaget blev dermed forkastet.

  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe bemærkede, at budgetseminarene ikke giver merværdig, og bør afskaffes næste gang.

  Bilag

  Beslutning

  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg samt Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 4. februar 2015 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Sagens forløb

  04-02-2015 Aarhus Byråd


  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg samt Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 4. februar 2015 om magistratsbehandling af forslaget.  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  Resumé

  Velfærden i Aarhus trænger til et løft ovenpå mange år med økonomisk smalhals, effektiviseringer og sparerunder. Vi har brug for at få løftet velfærden på de områder hvor børn, unge, ældre og udsatte tilbringer en stor del af deres liv.  Derfor skal der afsættes 145 mio. kr. til ansættelser på velfærdsområderne. 


  • 35 mio. kr. til at ansætte 100 pædagoger i vores dagtilbud

  • 35 mio. kr. til at ansætte 75 lærere i vores folkeskoler

  • 35 mio. kr. til at ansætte 100 flere kernemedarbejdere i ældreplejen

  • 20 mio. kr. til voksne med handicaps

  • 20 mio. kr. til børn med handicaps 

  Løft til børnehaver og vuggestuer


  Vi ved at børns trivsel og læring styrkes i takt med omfanget af pædagogisk personale. Det skaber gladere børn, trygge forældre og mere arbejdsglæde for personalet.


  Pædagoger er uddannet til at stimulere og udvikle børnene og ikke bare til pasning og derfor skal der være mere tid og flere pædagoger i institutionerne.    Flere lærere til folkeskolen


  En del af vores skoler er særligt ramt af udfordringer med folkeskolereformen, og med for høje undervisningstimetal, der giver udfordringer for kvaliteten af forberedelsen og undervisningen i folkeskolen. Tildelingen til skolerne skal bl.a. bruges til at mindske udfordringerne på disse skoler og til et generelt løft af antallet af lærere og dermed også færre børn i klasserne.    Flere kernemedarbejdere i ældreplejen


  Ældreplejen har igennem mange år været under pres fordi der kommer flere ældre og flere borgere med demens. Brugerundersøgelsen for 2014 viser at utilfredsheden med hjælpen i Aarhus vokser markant. Derfor er det tydeligt, at der brug for flere SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter og sygeplejersker til at løfte hjælpen og omsorgen.    Bedre hjælp til mennesker med handicaps


  Mennesker med handicap har samme ønsker, drømme og behov som alle andre. Men i takt med at økonomien bliver strammere og strammere bliver det sværere og sværere at ligestille mennesker med handicap med andre borgere. Såvel på børne- som voksenområdet opleves et stigende pres både i forhold til antal borgere der har brug for hjælp og i forhold til tyngden af den hjælp og de tilbud som borgerne har brug for på området. Mennesker med handicaps har også behov for ferie, fritidsaktiviteter og for at kunne være sent oppe og medarbejderne for bedre tid og flere hænder til at udøve fagligheden.    Finansiering


  Forslaget finansieres ved at hæve skatterne bredt, så alle kommer til at bidrage til et løft for velfærden, men også så de bredeste skuldre kommer til at bære den største byrde. Kommuneskatten, grundskylden og dækningsafgiften for forretningsejendomme skal hver hæves med 1 promillepoint, hvilket svarer til en ekstraindtægt på 145 mio. kr. Skatteniveauet i Aarhus er væsentligt under gennemsnittet for København, Odense og Aalborg. Kommuneskatten er ca. 2 promillepoint lavere. Dækningsafgiften for forretningsejendomme er ca. 1 promillepoint lavere. Og grundskylden er ca. 3 promillepoint lavere.    Stillet af Jan Ravn Christensen (SF) og Thomas Medom (SF)


  Bilag

  Beslutning

  Sagen fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 4. februar 2015 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Det blev besluttet at give opsættende virkning i de sager, hvor der er klaget vedrørende forældrebetaling.
  I de øvrige sager er betalingen sat i bero.

  Sagens forløb

  04-02-2015 Aarhus Byråd


  Sagen fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 4. februar 2015 om magistratsbehandling af forslaget.  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.  Det blev besluttet at give opsættende virkning i de sager, hvor der er klaget vedrørende forældrebetaling.


  I de øvrige sager er betalingen sat i bero.


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  Resumé

  Byrådet pålægger rådmanden for Sociale forhold og Beskæftigelse at bestemme opsættende virkning for de forældrebetalingspålæg for døgnanbragte børn, hvor betalingskravet ikke er præsenteret forud for anbringelsen som foreskrevet i betalingsbekendtgørelsens § 8. Der gives opsættende virkning, indtil ankestyrelsen har afgjort, om betalings-pålægget kendes lovligt eller ikke lovligt.      Motivering


  I dagen om opsættende virkning for forældrebetaling for børn med handicap, der er anbragt på døgninstitutioner eller i familiepleje, har der været så mange kursændringer og bastante udmeldinger fra borgmester og rådmand for Sociale forhold og Beskæftigelse, at vi som partier vurderer, at det er nødvendigt at få fastslået, at forældrene holdes skadesfri, indtil sagen er ordentligt belyst.


  Betalingsbekendtgørelsens § 8 fastslår, at ”Betalingen opkræves af kommunen, der i forbindelse med forhandlingerne med forældrene om opholdet giver forældrene underretning om beregningsgrundlaget samt om reglerne i §§ 3,4,6 og 7”. 


  Det betyder, at en anbringelse uden forelæggelse af betalingskravet er lig med en de fakto betalingsfritagelse, altså en forvaltningsakt indeholdende en uudtalt anerkendelse af, at fritagelsesgrundlaget eksisterer. Men det betyder også, at et senere krav om betaling er en omgørelse af en forvaltningsakt, som kræver helt særskilt behandling, som lever op til de krav, som § 8 stiller.    Retssikkerhedsvejledningen fastslår, at ”Efter Ankestyrelsens praksis kan en myndighed tillægge klager over egne afgørelser opsættende virkning. Dette fremgår af forarbejderne til § 72 (i Retsikkerhedsloven)”


   

  Christian Budde, Venstre


  Marc Perera Christensen, Konservative  


  Jette Jensen,  Enhedslisten


  Knud Mathiesen, Dansk Folkeparti


  Bilag

  Beslutning

  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. februar 2015.

  Tilladelse til at opføre ny fritliggende boligbebyggelse – et forhus i 6 etager og et baghus i 3 etager


  Sagens forløb

  22-01-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning


  Fremsendes til Magistraten.


  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.


  26-01-2015 Magistraten


  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. januar 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. januar 2015.  Jette Jensen tog forbehold.  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Kristian Würtz deltog ikke i sagens behandling.


  04-02-2015 Aarhus Byråd


  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. februar 2015.


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At byrådet godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de fornødne tilladelser.

  Resumé

  Der er søgt om at opføre 2 nye fritliggende boligbebyggelser på Falstersgade 19; et forhus i 6 etager og et baghus i 3 etager. Ejendommen er i dag ubebygget, efter en ældre villa er nedrevet.    Projektet fraviger kommuneplanen, idet bebyggelse skal opføres som sluttet bebyggelse i facadelinje. Der må maksimalt opføres byggeri i 5 etager med en husdybde på 10 m. Ny bebyggelse i gårdrum må kun ske efter en samlet plan for gårdarealet.    En partshøring har medført indsigelser, hvor der især peges på projektets tilpasning til gadens arkitektur og miljø, byggeriets omfang og højde, byggeri i baggården, lysforhold, indbliksforhold, tab af udsigt, tab af ejendomsværdi, parkering samt byggeprocessen.    Projektet vurderes at være tilpasset området bl.a. med hensyn til skala og materialevalg med de tilpasninger, der er nødvendige for stedet, og indvirkningen af projektet skønnes ikke at gå ud over, hvad der må forventes i midtbyområdet.

  Bilag

  Beslutning

  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. februar 2015.

  Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet af Jægergårdsgade og Montanagade. Bygherren har bl.a. som følge af stor lokal modstand imod butikken ansøgt om tilladelse til et revideret projekt med 3 byhuse i gårdrummet i stedet for butikslokaler.


  Sagens forløb

  22-01-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning


  Fremsendes til Magistraten.


  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.


  26-01-2015 Magistraten


  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26.januar 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af den 14. januar 2015.  Jette Jensen tog forbehold.  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Kristian Würtz deltog ikke i sagens behandling.


  04-02-2015 Aarhus Byråd


  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. februar 2015.


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til byggeriet.

  Resumé

  Aarhus Byråd har i perioden 2013-2014 i flere omgange taget stilling til et byggeønske på hjørnet af Jægergårdsgade og Montanagade. I 2013 blev der varslet et forbud efter Planloven mod et butiksprojekt på ca. 1.000 m2.  I februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et projekt med en butiksstørrelse på 500 m2.   Sideløbende med sagens behandling er der vedtaget et forslag til reviderede kommuneplanrammer for Frederiksbjerg, som begrænser butiksstørrelser yderligere. Forslaget til kommuneplanrammer er i offentlig høring.    Bygherren har - bl.a. som følge af den lokale modstand mod en større butik i hjørneejendommen - udarbejdet et revideret projekt, hvor butiksmuligheden fjernes. I stedet ansøger bygherren om, at den tidligere godkendte butiksudvidelse i gårdrummet ændres til 3 byhuse i 3 etager. Den tidligere godkendte karrébebyggelse mod Montanagade bibeholdes.


   

  En høring har givet anledning til flere indsigelser mod det ansøgte projekt.    Teknik og Miljø anbefaler, at byggeriet godkendes.

  Bilag

  Beslutning

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. februar 2015 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. januar 2015.

  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 980. Område til boligformål ved Lergravvej i Trige samt Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013.


  Sagens forløb

  14-01-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning


  Fremsendes til Magistraten.


  Borgmesterens Afdelingen har ingen bemærkninger til indstillingen.


  19-01-2015 Magistraten


  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. januar 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 12. januar 2015.  Lotte Cederskjold deltog ikke i sagens behandling.


  04-02-2015 Aarhus Byråd


  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. februar 2015 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. januar 2015.


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) forslag til Lokalplan nr. 980. Område til boligformål ved Lergravvej 2 og 4A i Trige endeligt vedtages.    At 2) forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 endeligt vedtages.

  Resumé

  Lokalplanområdet omhandler et ca. 1,2 ha stort område beliggende ved Lergravvej 2 og Lergravvej 4A i Trige. I 1984 i lokalplan nr. 184 blev nærværende område udlagt til centerformål og offentlige formål. Siden udarbejdelsen af Lokalplan nr. 184 har der, udover opførelsen af en sognegård, hverken vist sig behov for etablering af center eller offentlige formål.    Den resterende del af området udlægges nu til åben–lav boligbebyggelse med 8 parcelhusgrunde samt fælles opholdsarealer. Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet et tillæg nr. 7 til kommuneplan 2013.    Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været udsendt i offentlig høring i 8 uger.    Der er i den offentlige høring ikke indkommet indsigelser og bemærkninger.

  Bilag

  Beslutning

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. februar 2015 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 26. januar 2015.

  Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for Onsholtgårdsvej, Viby.


  Sagens forløb

  22-01-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning


  Fremsendes til Magistraten.


  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.


  26-01-2015 Magistraten


  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. januar 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af den 20. januar 2015.  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Kristian Würtz deltog ikke i sagens behandling.


  04-02-2015 Aarhus Byråd


  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. februar 2015 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 26. januar 2015.


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) Forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for Onsholtgårdsvej, Viby endeligt vedtages med den ændring, der fremgår af indstillingen afsnit 5.2, Ad 3a.    At 2) indsigelser fremkommet under den offentlige høring af lokalplanforslaget besvares som anført under indstillingens afsnit 5.2.

  Resumé

  Lokalplanen gælder for et ca. 1,4 ha stort område syd for Onsholtgårdsvej i den vestlige udkant af bydelen Grøfthøj i Viby J. Området er ved planens udarbejdelse privatejet og ligger i landzone. Området bliver ved lokalplanens vedtagelse overført til byzone.


   

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ønske fra privat bygherre om at etablere ca. 13 boliger i området.    Lokalplanen er i overensstemmelse med den gældende Kommuneplan 2013.   Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 8.10.2014 – 3.12.2014. Der er indkommet 3 indsigelser/bemærkninger til planen. Indsigelserne omhandler støj, trafikafvikling, hastighedsdæmning og krav til bygherre om færdiggørelse af lokalplanområdet.  

  Bilag

  Beslutning

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. februar 2015 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 26. januar 2015.

  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1001, Ny boldbane i Gellerup, Brabrand, samt tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2013.


  Sagens forløb

  22-01-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning


  Fremsendes til Magistraten.


  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.


  26-01-2015 Magistraten


  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. januar 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af den 12. januar 2015.  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Kristian Würtz deltog ikke i sagens behandling.


  04-02-2015 Aarhus Byråd


  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. februar 2015 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 26. januar 2015.


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1001 og kommuneplantillæg nr. 46 godkendes til offentligt fremlæggelse.

  Resumé

  Lokalplanen gælder for et område centralt i Gellerupparken ved Dortesvej umiddelbart syd for Gellerupbadet.    Området ligger i byzone og er ca. 13.300 m2. Området anvendes ved lokalplanens udarbejdelse som rekreativt areal med bl.a. en mindre amfiscene og en grusboldbane med belysning.    Lokalplanen har til formål at muliggøre etablering af en ny boldbane med belysning i form af 6 lysmaster. Boldbanen må anlægges med jord/grus/græs eller som kunstgræsbane med gummigranulat. Den nye boldbane skal erstatte den eksisterende boldbane sydvest for lokalplanområdet, der nedlægges ved etablering af en ny vejstruktur i området jf. lokalplan 932.    Lokalplanforslaget ledsages af et kommuneplantillæg, der aflyser rammeområdet for den eksisterende boldbane i området og etablerer et nyt tilsvarende for boldbanen omfattet af lokalplanforslaget.    Der er i forbindelse med den offentlige høring ikke indkommet bemærkninger/indsigelser til lokalplanen.

  Bilag

  Beslutning

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. februar 2015 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. januar 2015.

  Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse i Byrådet. Planen skaber grundlaget for at beskytte drikkevandet i området mod forurening især fra sprøjtemidler. Planforslaget skal i offentlig høring i 12 uger.


  Sagens forløb

  08-01-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning


  Fremsendes til Magistraten.


  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.


  12-01-2015 Magistraten


  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. januar 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. december 2014.  Lotte Cederskjold deltog ikke i sagens behandling.


  21-01-2015 Aarhus Byråd


  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 21. januar 2015


  26-01-2015 Teknisk Udvalg


  Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Hegner Bonfils og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.  Gert Bjerregaard tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.  Steen Stavnsbo var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.


  04-02-2015 Aarhus Byråd


  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. februar 2015 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. januar 2015.


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  At 1) Aarhus Byråd godkender forslag til ”Indsatsplan StautrupÅbo. En plan for beskyttelse af drikkevandet” til offentlig høring i 12 uger. Forslaget er vedlagt denne indstilling som bilag 1.

  Resumé

  Det indstilles, at Aarhus Byråd vedtager forslag til indsatsplan StautrupÅbo til beskyttelse af områdets drikkevand, og at planen dermed fremlægges i offentlig høring i 12 uger. Herefter kan byrådet på grundlag af indkomne bemærkninger tage endelig stilling til indsatsplanen.    Byrådet vedtog 17. april 2013 en indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i Bederområdet. Denne plans principper for beskyttelse af drikkevandet vil med indsatsplan StautrupÅbo blive udbredt til i alt at dække næsten 40 procent af de områder i kommunen, hvor drikkevandet har særligt behov for at blive beskyttet. Det er især forurening med pesticider, som er årsag til, at drikkevandet ikke vil kunne leve op til kvalitetskravene.    Alle lodsejere, som kan blive direkte berørt, er i medfør af lovkrav blevet orienteret om, hvilken betydning en kommende indsatsplan StautrupÅbo forventes at få for dem. Ca. 1200 lodsejere er blevet orienteret, og der er i den sammenhæng kommet bemærkninger fra 76 lodsejere, heraf 52 landbrugere.    Ejere af landejendomme i de af staten udpegede sårbare områder og øvrige berørte parter bliver – når forslaget sendes i offentlig høring - samtidig direkte orienteret og hørt. De direkte berørte vil desuden blive tilbudt muligheden for et individuelt møde med Teknik og Miljø, hvor konsekvenser af indsatsplanen kan gennemgås og mulighederne for tilpasning til planens effekter kan drøftes.    Lodsejere, som i medfør af planen indgår dyrkningsaftaler eller bliver pålagt dyrkningsdeklarationer, vil få fuld erstatning for evt. økonomisk tab. Omkostningerne afholdes af vandforsyningerne, og taksterne for vandforsyning forventes som konsekvens heraf at stige med ca. 50 kr om året pr. husstand i 20 år. Kommunen har kun udgifter som vandforbruger.

  Bilag

  Beslutning

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. februar 2015 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 5. januar 2015 med en rettelse i brevets 1. afsnit, hvor der tilføjes:

  "især med henvisning til ønske om den sydlige linjeføring."

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde udtalelsen.

  Sagens forløb

  22-10-2014 Aarhus Byråd


  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø  til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den  om magistratsbehandling af forslaget.  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.


  09-12-2014 Teknik og Miljø


  Venstre har fremsat forslag til byrådsbeslutning, dateret 13. oktober 2014, om at gå i dialog med transportministeren. Hensigten er at få ændret en nylig statslig beslutning om linjeføringen for en udbygning af Rute 26 ved Mundelstrup.


  Forslaget blev behandlet på byrådets møde den 22. oktober 2014 – og blev besluttet fremsendt til Teknik og Miljø til udtalelse.


  Med baggrund i byrådsdebatten anbefaler Teknik og Miljø, at rådmanden henvender sig til transportministeren og Folketingets transportudvalg – se vedlagte udkast. I henvendelsen udtrykkes tilfredshed med, at der arbejdes med projektet for en udbygning af Rute 26 – uanset, at et flertal i byrådet principielt foretrækker en anden linjeføring end den valgte. Desuden udtrykkes ønske om en dialog og et samarbejde om det videre arbejde, samt at der snarligt afsættes statslige midler til en realisering af udbygningen.


  Der gøres opmærksom på, at Aarhus Kommune har prioriteret midler til en forbedring af den kommunale del af Viborgvej.


  17-12-2014 Borgmesterens Afdelings påtegning


  Fremsendes til Magistraten.


  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 9. december 2014 om ændring af linjeføringen for Rute 26 ved Mundelstrup. 


  05-01-2015 Magistraten


  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 13. november 2014, som Magistraten kan henholde sig til.  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek, Marc Perera Christensen og Jette Jensen tog forbehold.  Lotte Cederskjold deltog ikke i behandling af sagen.


  21-01-2015 Aarhus Byråd


  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 21. januar 2015


  26-01-2015 Teknisk Udvalg


  Camilla Fabricius, Ango Winther og Steen B. Andersen kunne henholde sig til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 13. november 2014 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.  Gert Bjerregaard kunne henholde sig til beslutningsforslaget med de bemærkninger, der fremgår af vedlagte ændringsforslag af 7. januar 2015 fra Venstres byrådsgruppe.  Peter Hegner Bonfils og Jan Ravn Christensen tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.  Steen Stavnsbo var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.


  04-02-2015 Aarhus Byråd


  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. februar 2015 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 5. januar 2015 med en rettelse i brevets 1. afsnit, hvor der tilføjes:  "især med henvisning til ønske om den sydlige linjeføring."  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde udtalelsen.


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  Resumé

  Beslutningsforslag:


  Aarhus Byråd skal gå aktivt i dialog med Transportministeren og Folketingets Transportudvalg, i forhold til at få genåbnet trafikforliget og ændret linjeføringen af Rute A26 delstrækning 3, til den Sydlige variant kløver blad med alle ramper østvendt ved Stillingvej.    


  Begrundelse:


  Forligspartierne i folketinget vedtog den 24. juni 2014 en linjeføring for Rute A26 mellem E45 og Stillingvej der går direkte imod et næsten enigt Aarhus Byråds indstilling. Med indstillingen lægges udvidelsen af Viborgvej (Rute A26) klos op ad Mundelstrup by og meget tæt på Sabro. Dette vil medføre trafik og miljømæssige gener for omkring 3.200 borgere i Aarhus Kommune, herunder 900 børn og unge, der vil skulle færdes i et trafikalt kaos, grundet stor risiko for genvejstrafik i Sabro og Mundelstrup. Når der planlægges Statslig infrastruktur i Aarhus Kommune, må placeringen af denne, være et lokalpolitisk anliggende og ikke et diktat fra embedsmænd og landspolitikere uden lokalkendskab. Det frygtes, at forligspartierne har truffet beslutningen på et grundlag af misinformation og mangelfulde oplysninger fra Vejdirektoratet.


  Bilag

  Beslutning

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. februar 2015 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. januar 2015.

  Sagens forløb

  21-05-2014 Aarhus Byråd


  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 21. maj 2014 om magistratsbehandling af forslaget.  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.


  19-12-2014 Børn og Unge


  Byrådet delegerede i 1990 beslutningskompetencen for fastsættelse af skolernes ferieplan til rådmanden for skoleområdet. Væsentlige ændringer i de indlagte principper for fastsættelsen af ferieplanen, f.eks. indførelse af vinterferie skal besluttes af byrådet.    Det fremgår ikke af principperne, at 1. maj er en del af en væsentlig ændring, men byrådet besluttede i 2008, at 1. maj skal være en skolefridag.    Liberal Alliance stillede på byrådsmødet den 21. maj 2014, forslag om, at skolebestyrelserne får kompetencen til at beslutte, om 1. maj skal være en skolefridag.   Magistratsafdelingen for Børn og Unge har gennemført en høring af forslaget fra Liberal Alliance hos skoler, organisationer og andre interessenter.    På baggrund af de indkomne høringssvar og set i lyset af den beslutning som byrådet tidligere har truffet omkring 1. maj, foreslår Børn og Unge at forslaget fra Liberal Alliance afvises.  


  14-01-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning


  Fremsendes til Magistraten.


  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 19. dec. 2014.


  19-01-2015 Magistraten


  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Børn og unges udtalelse af 19. december 2014, som Magistraten kan henholde sig til.  Marc Perera Christensen tog forbehold.  Lotte Cederskjold deltog ikke i sagens behandling.


  04-02-2015 Aarhus Byråd


  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. februar 2015 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. januar 2015.


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  Resumé

  Til Byrådsservice     Følgende bedes påsættes på dagsorden til kommende byrådsmøde:     1.maj er i Aarhus kommune en fridag for skolerne. Det er efter Liberal Alliance holdning ikke en kommunal opgave at fremme en bestemt politisk overbevisning eller medvirke til at fejre bestemte fagpolitiske opgør.   Derfor foreslår Liberal Alliance at beslutningen om afholdelse af en fridag på 1. maj, bliver lagt ud til de enkelte skolebestyrelser. Der kan være lokale forhold, der gør at det vil være mere hensigtmæssigt at lægge denne fridag på et andet tidspunkt.     Med venlig hilsen  Lars Boje Mathiesen 


  Liberal Alliance Aarhus


  Tlf: 30134336


  Bilag

  Beslutning

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. februar 2015 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 28. januar 2015.

  Liberal Alliance henholdt sig til beslutningsforslaget.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe stemte, hverken for eller imod.

  Sagens forløb

  05-02-2014 Aarhus Byråd


  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 5. februar 2014 om magistratsbehandling af forslaget.  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.


  19-12-2014 Børn og Unge


  Børn og Unge anbefaler, at skolernes plan for ferie-/fridage og herunder sommerferien fortsat er fælles for alle skoler.


   

  En fælles sommerferieplan giver forældrene seks uger til en fleksibel tilrettelæggelse af deres egen og børnenes sommerferie. En fælles sommerferieplan er en fordel for forældre med børn på forskellige skoler og for børnenes mulighed for at deltage i fx fodboldskoler og spejderlejre, som typisk ligger i den første og den sidste uge af skolernes sommerferie.    Fordelene ved en øget fleksibilitet til skolerne vurderes ikke at stå mål med de praktiske udfordringer, som en individuel ferieplanlægning vil give forældrene. Konklusionen understøttes af, at 30 ud af 37 høringssvar er negative overfor Liberal Alliances forslag.


  08-01-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning


  Fremsendes til Magistraten.  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 19. december 2014.


  12-01-2015 Magistraten


  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 19. december 2014, som Magistraten kan henholde sig til.  Lotte Cederskjold deltog ikke i sagens behandling.


  21-01-2015 Aarhus Byråd


  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 21. januar 2015


  28-01-2015 Børn og unge-udvalget


  Lotte Cederskjold, Peder Udengaard, Maria Sloth, Anne Nygaard og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 19. december 2014 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.  Lars Boje Mathiesen kunne henholde sig til beslutningsforslaget.  Steen Stavnsbo var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.


  04-02-2015 Aarhus Byråd


  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. februar 2015 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 28. januar 2015.  Liberal Alliance henholdt sig til beslutningsforslaget.  Dansk Folkepartis byrådsgruppe stemte, hverken for eller imod.


  Udvalgserklæring

  Indstilling

  Resumé

  Forslag   Det foreslås, at feriekalenderen fremadrettet ændres således, at den enkelte skolebestyrelse kan placere elevernes første skoledag efter sommerferien fra mandagen 5 uger efter første sommerferiedag og fordele undervisningen på mellem 200 og 210 skoledage. Dog kan første skoledag tidligst placeres 1. august.   Motivation.    Implementeringen af skolereformen skal sikre, at de rammer, som den enkelte skole har til organisering af undervisning og arbejdstid, er fleksible og bedst muligt understøtter både skolernes forskellighed og det fælles skolevæsen i Aarhus Kommune. I Aarhus kommune har man tilmed et ønske om at beslutningskompetencer bliver lagt ud så tæt på brugerne som muligt.   Derfor foreslår Liberal Alliance, at antallet af undervisningsdage (det vil sige skoledage for eleverne) gøres fleksibelt. Det foreslås, at ændringen sker ved en mulighed for tidligere skolestart, således at den enkelte skolebestyrelse kan placere elevernes første skoledag efter sommerferien fra mandagen fem uger efter første sommerferiedag og fordele undervisningen på mindst 200 skoledage. Dog kan første skoledag tidligst placeres d. 1. august, hvor skoleåret i henhold til loven starter. Dette vil betyde, at de enkelte skolebestyrelser kan træffe beslutning om skoleåret fx. skal bestå af 200, 205 eller 210 skoledage. Valget af skoledage vil så deraf have direkte indflydelse på antallet af timer de pågældende dage.   I forbindelse med skolereformen øges antallet af undervisningstimer for alle elever. Samtidig giver de nye arbejdstidsregler muligheder for at fordele lærernes arbejdsdage mere fleksibelt.


   

  Undervisningen er i dag fordelt på 200 skoledage (undervisningsdage). Hvis forslaget vedtages, foreslår vi at denne ændring træder i kraft fra skoleåret 2014/2015, således at skolerne ikke først skal implementere en løsning for derefter at have mulighed for at kunne ændre året efter.   En ændring af feriekalenderen skal gøres så fleksibel, at den enkelte skolebestyrelse i samarbejde med ledelsen kan fastlægge en lokal feriekalender med det antal skoledage, som passer ind i den ønskede organisering af undervisningen efter, skolereformen træder i kraft.   I Liberal Alliance vurderer vi, at det vil være hensigtsmæssigt, at de traditionelle ferier efterårsferie, juleferie, vinterferie og påskeferie fastlægges som hidtil, men at skoleårets start gøres fleksibelt for den enkelte skole.   Ved at øge antallet af undervisningsdage for den enkelte elev kan der i planlægningen opnås en mulighed for større fordybelse i længere forløb for elever og pædagogiske medarbejdere. Samtidig bliver den enkelte skoledag en smule kortere, hvilket vil give større frihed til den enkelte familie. En udvidelse af antallet af undervisningsdage kan også give bedre muligheder for at udnytte den fleksibilitet, de nye arbejdstidsregler for lærere giver.   At give mere indflydelse til de enkelte skolebestyrelser og ledelser er helt centralt for at opnå ejerskab omkring de ændringer, skolereformen medfører. Det er vigtigt, at vi som kommune udviser tillid til de mange dygtige ledere og engagerede forældre i bestyrelserne. Det er den lokale viden om netop områdets unge, der skal være afgørende for, hvorledes man finder det mest udbytterigt at organisere sig.


  Bilag

  Beslutning

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. februar 2015 for lukket døre har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. februar 2015.

  Beslutning

  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. februar 2015 for lukket døre har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af  26. januar 2015.

  Beslutning

  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. februar 2015 for lukket døre har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. januar 2015.