Vælg

Referat Aarhus Byråd 24-02-2016

  Udmøntning af spareforslag til budget 2016-2019


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 22. februar 2016.

  Enhedslisten De Rød-Grønnes og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen. 

  Et ændringsforslag fra Liberal Alliance: "Liberal Alliance finder især 2 punkter i den fremlagte spareplan for problematiske.   Derfor fremsætter Liberal Alliance  følgende ændringsforslag:  
  -    Liberal Alliance foreslår at udskyde lukningen af center 10.   Liberal Alliance mener at beslutningen skal udskydes indtil Børn og Unge udvalget og resten af byrådspartierne har fået præsenteret en gennemarbejdet rapport omkring Center 10.    Derudover foreslår Liberal Alliance følgende;  
  -    Liberal Alliance foreslår at udskyde besparelserne på undervisningen til handicappede( STU)    
  Liberal Alliance mener at finansieringen hertil enten bør findes ved pålægge samme reduktion i tilskuddet til kulturinstitutioner, som på resten af magistratsafdelingerne, eller beslutte at inkludere midlerne i udarbejdelsen af budget 17" blev ikke vedtaget. 

  Resumé Indstillingen udmønter direktørgruppens spareforslag. Forslagene udmøntes som udgangspunkt, som de foreligger. Der fremsendes endvidere indkomne høringssvar, som sammen med tilkendegivelser ved foretræder for Økonomiudvalget, danner grundlag for de politiske drøftelser frem mod den endelige vedtagelse af spareforslagene.

  Der vedlægges en række notater med beskrivelser af økonomiske forhold, der kan have betydning for den politiske proces frem mod den endelige vedtagelse af spareforslagene.

  Efter en samlet vurdering bl.a. baseret på forventet regnskab vurderes det, at der vil være et råderum på 6 mio. kr. årligt, som evt. kan inddrages i forbindelse med den politiske prioritering af spareforslagene. Der gøres opmærksom på, at der er en række uafklarede forhold i økonomien, specielt omkring flygtningesituationen, hvor den forestående opgave er stor, samtidig med at der er meget stor usikkerhed omkring finansieringen.

  Endvidere ændrer anlægsbehovet sig som følge af forslaget om tidligere børnehavestart.

  Indstilling At 1) direktørgruppens spareforslag godkendes
  At 2) to spareforslag fra Sundhed og Omsorg ændres som beskrevet
  At 3) de bevillingsmæssige konsekvenser, som følger af de konkrete spareforslag, godkendes
  At 4) principperne for investeringsmodeller tiltrædes
  At 5) ændringerne på MBU’s anlægsområde i forlængelse af forslaget om tidligere børnehavestart tiltrædes

  Sagens forløb 18-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. januar 2016.

  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Marc Perera Christensen tog forbehold.

  Jette Jensen kunne ikke tiltræde.

  Der udarbejdes notat med nærmere vurdering af gevinsterne ved investeringsmodeller samt hvordan effekterne er indregnet fremadrettet.

  20-01-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. januar 2016.
  26-01-2016 Økonomiudvalget
  Hans Halvorsen, Peder Udengaard, Gert Bjerregaard og Lars Boje Mathisen tog forbehold over for indstillingen med henblik på de kommende politiske drøftelser om denne.  

  Camilla Fabricius, Anette Poulsen og Anne Nygaard var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 3. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. januar 2016. Dog blev STU og Center 10 henvist til behandling i Magistraten.

  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Liberal Alliances byrådsgruppe tog forbehold.

  Ali Nuur erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling. 
  10-02-2016 Børn og Unge
  Børn og Unge har gennemgået beslutningsgrundlaget for forslaget om at nedlægge Center 10. Der er ikke fremkommet nye oplysninger, som ændrer på grundlaget for at foreslå en nedlæggelse af Center 10, siden sidste magistratsbehandling den 18. januar 2016 og efter forligskredsen har indgået aftale om nedlæggelse af Center 10 den 31. januar 2016.
  10-02-2016 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  På byrådsmødet d. 3. februar 2016 blev udmøntning af spareforslag til budget 2016-2019 behandlet i Byrådet. Forslaget vedr. den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov blev sendt til udtalelse i MSB med henblik på drøftelse i Magistraten.  

  Center Lyngå, som hører under Socialforvaltningen, er den største udbyder i kommunen af STU-forløb.
   
  Den samlede bevilling til aktiviteter ved Center Lyngå foreslås reduceret med 1 mio. kr. i 2016 og herefter med 2 mio. kr. fra 2017 og frem. Samtidig søges kapaciteten bedre udnyttet.  Der udestår dermed et forslag på en besparelse på 1 mio. kr. årligt, som der vil blive fremlagt forslag på i forbindelse med budgetforslag 2017.  

  Reduktionen på Center Lyngå svarer til ca. fire medarbejdere og personaletilpasningen udmøntes i 2016.  

  Beskæftigelsesforvaltningen vil dog stadig stå over for en udfordring i forhold til et betydeligt merforbrug på STU-området. Budgetudfordringen skyldes således, at langt flere unge end forudsat har behov for et STU-forløb.  

  Sociale Forhold og Beskæftigelse vurderer, at arbejdet med at få økonomien i balance er grebet an på en måde, så der samtidig er sat fokus på at styrke uddannelsen. Indførelse af kvalitetsstandarder sikrer, at kommunen ikke går på kompromis med kvalitet i vejledningen, administration af STU og udviklingen af uddannelsen.   

  Herudover arbejder Sociale Forhold og Beskæftigelse aktuelt på at sikre at STU-unge også får gavn af Beskæftigelsesforvaltningens virksomhedsstrategi. 

  I genforhandlinger med aktører på området sikres det, at kvaliteten fortsat lever op til lovens krav.
  17-02-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til udtalelserne fra Magistratsafdelingerne for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Børn og Unges vedrørende henholdsvis Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse Lyngå og Center 10.
  22-02-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. februar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder de to spareforslag vedrørende Center 10 og STU.

  Jette Jensen kan ikke tiltræde forslagene, og påpeger mulige konsekvenser for 95% målsætningen og heraf afledte økonomiske konsekvenser.

  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Jette Skive og Marc Perera Christensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.


  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 22. februar 2016.

  Enhedslisten De Rød-Grønnes og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen. 

  Et ændringsforslag fra Liberal Alliance: "Liberal Alliance finder især 2 punkter i den fremlagte spareplan for problematiske.   Derfor fremsætter Liberal Alliance  følgende ændringsforslag:  
  -    Liberal Alliance foreslår at udskyde lukningen af center 10.   Liberal Alliance mener at beslutningen skal udskydes indtil Børn og Unge udvalget og resten af byrådspartierne har fået præsenteret en gennemarbejdet rapport omkring Center 10.    Derudover foreslår Liberal Alliance følgende;  
  -    Liberal Alliance foreslår at udskyde besparelserne på undervisningen til handicappede( STU)    
  Liberal Alliance mener at finansieringen hertil enten bør findes ved pålægge samme reduktion i tilskuddet til kulturinstitutioner, som på resten af magistratsafdelingerne, eller beslutte at inkludere midlerne i udarbejdelsen af budget 17" blev ikke vedtaget. 

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 3 - Oversigt over høringssvar til Børn og Unge

  Bilag 4 - Opsamling af høringssvar til Børn og Unge

  Bilag 5 - Besvarelse af spørgsmål mv. i høringssvarene til Børn og Unge

  Bilag 6 - Sammenfatning af høringssvar vedr. spareforslag i Kultur og Borgerservice

  Bilag 7 - Sammenfatning af høringssvar - Sundhed og Omsorgs sparekatalog 2016-19

  Bilag 8 - Revideret spareforslag fra Sundhed og Omsorg

  Bilag 9 - Sammenfatning af høringssvar for Teknik og Miljø til sparekataloget for budget 2016-2019

  Bilag 10 - Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar

  Bilag 11 - Borgmesterens Afdelings bemærkninger til høringssvar

  Bilag 12 Anlægskonsekvenser af MBUs forslag om tidligere start i børnehave

  Bilag 13 - Status på investeringsmodellerne

  Bilag 14 - Principper for investeringsmodeller

  Bilag 15 Udgifter til videreførelse af trepartsinitiativer i 2016

  Bilag 16 - Status på flygtningeområdet

  Bilag 17 Brev fra Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde om værdighedspolitikker for ældreplejen

  Bilag 18 Brev fra Sundheds- og Ældreministeriet Fordeling af midler til en værdig ældrepleje

  Bilag 19 - Bevillingsskemaer

  Supplerende notat om gevinster ved investeringsmodeller

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat, MSO, 25.01.2016

  Liste over foretræder

  Foretræde, Dansk Blindesamfund

  Foretræde, LEV, Anni Sørensen

  Foretræde, Lyngåskolen, Mette Skautrup

  Foretræde, Socialvagten bilag 2

  Foretræde, Socialpolitisk gruppe, Enhedslisten, Aarhus.pdf

  Foretræde, Landsforeningen for Autisme, kreds Østjylland

  Foretræde, Børne- og Ungerådet Aarhus

  Foretræde, Legestuen Gyngehesten, bilag 1

  Foretræde, Legestuen Gyngehesten, bilag 2

  Foretræde, Legestuen Gyngehesten, bilag 3

  Foretræde, Legestuen Gyngehesten, bilag 4

  Foretræde, Legestuen Gyngehesten, bilag 5

  Foretræde, Legestue Gyngehesten, bilag 6

  Foretræde, Legestue Gyngehesten bilag 7

  Foretræde, Foreningen Legeland

  Foretræde, Foreningen Legeland, bilag 2

  Foretræde, Dagtilbudslederne i Aarhus

  Foretræde, Århus Forældreorganisation

  Foretræde, Børnegården Rundhøj

  Foretræde, DII Eghovedvej

  Foretræde, DII Eghovedvejs forældreråd, Tina Skipper Larsen

  Foretræde, Kommunale dagtilbud i område Viborgvej

  Foretræde, Eva Aagaard og Marie Mikkelsen

  Foretræde, Nauja May Fleischer

  Foretræde, Center-10 Aarhus High School bilag 1

  Foretræde, Center-10 Aarhus High School bilag 2

  Foretræde, Center 10, bilag 1

  Foretræde, Center 10, bilag 2

  Foretræde, DII Vestermarken

  Foretræde, DII Vestermarken bilag 2

  Foretræde, Aarhus Lokalkreds

  Foretræde, LUA, Ung i Aarhus

  Foretræde, BUPL

  Notat, MBU, 27.01.2016

  Forligstekst om spareforslag

  Åbent brev til byrådet om Center 10

  Henvendelse vedr. Center 10 Fokusskolen

  Byrådsdebat

  Udtalelse fra MBU

  Udtalelse fra MSB

  Ændringsforslag fra LA 240216

  Heliports ved AUH, Tillæg KP13, VVM, LP1027 - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. januar 2016.
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen. 
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Tillæg nr. 76 til Kommuneplan 2013 og forslag til Lokalplan nr. 1027, Parkeringshus og to heliports ved Aarhus Universitetshospital, samt tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport.

  Resumé Kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljørapport samt lokalplan udarbejdes på baggrund af behov for to heliports ved Aarhus Universitetshospital, Skejby.  

  Den specialiserede patientbehandling i Danmark samles på færre og større sygehuse. Et af supersygehusene er universitetshospitalet i Skejby, der er under langvarig udbygning, som er sikret med Lokalplan nr. 887.  

  Projektet for heliports er VVM-pligtigt og kan ikke realiseres, uden et vedtaget tillæg til kommuneplan 2013 med tilhørende VVM-redegørelse og en lokalplan med bestemmelser for de ændringer, som heliportene medfører.  

  Planlægningen blev indledt med offentliggørelse af et orienteringshæfte om projektet for at indkalde forslag til indholdet i VVM-redegørelsen. Der indkom fire bemærkninger, hvoraf tre repræsenterede flere beboergrupper.  

  Kommuneplantillægget fastlægger nye rammer, for at heliportene kan realiseres, samt fastlægger støjkonsekvenserne og ændrede anvendelsesmuligheder, herunder begrænsninger ved anvendelse til støjfølsom anvendelse.

  Indstilling At 1) forslag til kommuneplantillæg nr. 76 til Kommuneplan 2013, Heliports og parkeringshus ved Aarhus Universitetshospital i Skejby godkendes til offentlig fremlæggelse,  

  At 2) forslag til Lokalplan nr. 1027, Parkeringshus og to heliports ved Aarhus Universitetshospital i Skejby godkendes til offentlig fremlæggelse og  

  At 3) tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse.

  Sagens forløb 21-01-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 13. januar 2016.

  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. februar 2016
  08-02-2016 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  22-02-2016 Teknisk Udvalg
  Camilla Fabricius, Ango Winther, Peter Hegner Bonfils, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Gert Bjerregaard tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Steen B. Andersen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. januar 2016.
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen. 

  Bilag

  Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune


  Beslutning Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. februar 2016.

  Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti: "Aarhus Kommune ansætter ikke tjenestemænd eller på tjenestemandslignende forhold mere. Det gælder også ansættelser på chef- og direktørniveau, med mindre der er tale om interne ansøgere."

  og ændringsforslag fra SF: "Den sidste sætning i afsnittet om resultatløn erstattes af denne formulering:  

  I de tilfælde hvor Aarhus Kommune lokalt kan vælge, om der skal anvendes resultatløn, afstår kommunen fra at bruge resultatløn.  
  Motivation: Det fremgår af indstillingen, at det er umuligt lokalt at bestemme, at resultatløn ikke skal anvendes i Aarhus Kommune. Det er ikke en dækkende beskrivelse. Overenskomsterne efterlader netop ofte et lokalt råderum til at afgøre, om man vil bruge den kan-mulighed, som resultatløn er. Vi kan selvfølgelig ikke fjerne medarbejdernes mulighed for at fremsætte et ønske om resultatløn. Til gengæld kan vi sende et klart signal om, at det ikke er noget, vi mødekommer eller bruger. Resultatløn er med andre ord ikke en del af vores lønpolitiske redskabskasse, fordi vi ved, at det hyppigt skaber kortsigtede og forkerte incitamenter og kun anvendes for de medarbejdere, som i forvejen har en høj løn."

  skal indgå i udvalgets behandling af sagen.

  Behandlet sammen med sag 4.


  Resumé SF har fremsat et beslutningsforslag vedrørende stop for brug af dyre ansættelsesformer til chefer i Aarhus Kommune.  

  Denne indstilling indeholder en beskrivelse af de forskellige ansættelsesformer, og beskriver desuden relevante regler i relation til SF’s beslutningsforslag.  

  På baggrund heraf anbefales det, at reglerne vedrørende ansættelse af chefer i Aarhus Kommune ændres i overensstemmelse med nedenstående beslutningspunkter.  

  Indstilling At 1) Direktører fremover ansættes på kontraktvilkår.  

  At 2) Alle øvrige chefer fremover ansættes på overenskomstvilkår.  

  At 3) Det fortsat er muligt at ansætte en chef som tjenestemand, hvis personen kommer fra en ansættelse som tjenestemand i eller uden for Aarhus Kommune.
   
  At 4) Chefer kan i øvrigt undtagelsesvist ansættes med anden ansættelsesform end nævnt under At 1) og At 2) efter magistratens godkendelse.

  Sagens forløb 18-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 12. januar 2016.

  Rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen tog forbehold.

  Rådmand Thomas Medom og Jette Jensen ønsker fortsat en drøftelse af resultatløn.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. februar 2016
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. februar 2016.

  Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti: "Aarhus Kommune ansætter ikke tjenestemænd eller på tjenestemandslignende forhold mere. Det gælder også ansættelser på chef- og direktørniveau, med mindre der er tale om interne ansøgere."

  og ændringsforslag fra SF: "Den sidste sætning i afsnittet om resultatløn erstattes af denne formulering:  

  I de tilfælde hvor Aarhus Kommune lokalt kan vælge, om der skal anvendes resultatløn, afstår kommunen fra at bruge resultatløn.  
  Motivation: Det fremgår af indstillingen, at det er umuligt lokalt at bestemme, at resultatløn ikke skal anvendes i Aarhus Kommune. Det er ikke en dækkende beskrivelse. Overenskomsterne efterlader netop ofte et lokalt råderum til at afgøre, om man vil bruge den kan-mulighed, som resultatløn er. Vi kan selvfølgelig ikke fjerne medarbejdernes mulighed for at fremsætte et ønske om resultatløn. Til gengæld kan vi sende et klart signal om, at det ikke er noget, vi mødekommer eller bruger. Resultatløn er med andre ord ikke en del af vores lønpolitiske redskabskasse, fordi vi ved, at det hyppigt skaber kortsigtede og forkerte incitamenter og kun anvendes for de medarbejdere, som i forvejen har en høj løn."

  skal indgå i udvalgets behandling af sagen.

  Behandlet sammen med sag 4.


  19-04-2016 Økonomiudvalget
  Punktet blev behandlet sammen med punkt to Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer.

  Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Peder Udengaard og Anette Poulsen og  Anne Nygaard  kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.  

  Gert Bjerregaard tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.  

  Lars Boje Mathiesen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  27-04-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. april 2016 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 19. april 2016.

  Et ændringsforslag fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe, som Dansk Folkeparti og Liberal Alliance kunne støtte, blev ikke vedtaget.

  Venstres og Dansk Folkepartis byrådsgrupper tog forbehold for at 3.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for at 4.

  Behandlet sammen med sag 10.

  Bilag

  Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer


  Beslutning Behandlet sammen med sag 3.
  Stop for brug af dyre ansættelsesformer  

  Aarhus Kommune kigger ind i en periode med økonomisk smalhals. Det er derfor naturligt at bringe alle muligheder for besparelser i spil – også cheflønninger. I SF ønsker vi et stop for brug af dyre ansættelsesformer. Det skal være slut både med åremålsansættelser og resultatløn til ansatte med høj løn.  

  Der er en tendens til, at offentlige chefer får højere lønstigninger end helt almindelige lønmodtagere. Det giver en skævvridning, der ikke er retfærdig.  

  Byrådet tog med budgetforliget det fulde politiske ansvar for de nødvendige besparelser. Det kalder på, at vi tager fat på selv de ømtålelige områder. Vi skal udvise tilbageholdenhed - også med lønkronerne til chefer. Ellers kan vi ikke se borgerne i øjnene, når vores velfærd er under pres. Derfor afskaffer vi resultatløn og åremålsansættelser.  

  Ansatte med høj lønindkomst vil som regel være ledere. Det er helt naturligt og en del af jobbeskrivelsen, at de arbejder ud fra politisk fastsatte mål og strategier – derfor skal de ikke belønnes særligt, når de gør det. Derudover kan resultatlønskontrakter være med til at flytte fokus til mere snævre mål– der kan måles og vejes - til skade for de mere brede og langsigtede mål.  

  Udover resultatlønskontrakter, skal kontrakt- og åremålsansættelser stoppes. Disse typer ansættelse betyder en alt for høj løn – og krav om et gyldent håndtryk, når samarbejdet ophører. Det afspejler ikke den økonomiske virkelighed som kommunen står i.  

  Endeligt skal vi politikere selvfølgelig også sættes os selv i spil. Vi opfordrer Social- og Indenrigsministeren til at kigge på en ændring af reglerne for løn under orlov.  

  Beslutningspunkter
  Byrådet beslutter at:  

  1) Der ikke længere anvendes åremåls- og kontaktansættelser i Aarhus Kommune.
  2) Der indføres stop for brug af resultatløn.
  3) De øvrige regler for chefansættelser afspejler et nødvendigt mådehold - som er ekstra vigtig i sparetider
  4) Byrådet sender en opfordring til Social- og Indenrigsministeren om at revurdere løn og vederlag for kommunalpolitikere under orlov.    

  Stillet af Jan Ravn Christensen (SF)
  Og Thomas Medom (SF)

  Sagens forløb 07-10-2015 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 7. oktober 2015 om magistratsbehandling af forslaget.
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  13-01-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Byrådet har på byrådsmødet den 7. oktober 2015 sendt sagen til Borgmesterens Afdeling til udtalelse.

  Der henvises til samtidig fremsendt indstilling med overskriften "Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune".
  18-01-2016 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings udtalelse af 12. januar 2016, som Magistraten kan henholde sig til.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. februar 2016.
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Behandlet sammen med sag 3.
  19-04-2016 Økonomiudvalget
  Punktet blev behandlet med punkt 1 'Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune'.  Der henvises til udvalgserklæringen fra denne sag.  
  27-04-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. april 2016 har vedtaget Magistratens udtalelse i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 19. april 2016.

  Et ændringsforslag fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe, som Dansk Folkeparti og Liberal Alliance kunne støtte, blev ikke vedtaget.

  Venstres og Dansk Folkepartis byrådsgrupper tog forbehold for at 3.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for at 4.Behandlet sammen med sag 9.

  Bilag

  Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus


  Beslutning Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. februar 2016
  Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017

  Resumé Aarhus Kommunes kulturaftale med Kulturministeriet udløb den 31. december 2014. Aftalen var oprindelig indgået for perioden 2009-2012, men efter ønske fra Kulturministeren blev aftalen forlænget administrativt for henholdsvis 2013 og 2014. De 1-årige forlængelser var begrundet i, at Kulturministeriet ikke ønskede at indgå ny flerårig aftale, inden den statslige medfinansiering til Aarhus 2017 var på plads.  

  Kulturforvaltningen har holdt møder og løbende haft kontakt med Kulturstyrelsen omkring kulturaftalen, men sagsbehandlingen i Kulturstyrelsen har trukket ud, blandt andet på grund af valg i juni måned 2015. Det er ikke kun Aarhus Kommune, der har haft den lange sagsbehandlingstid af kulturaftalen, idet fem andre kulturaftaler, der også udløb i 2014, ligeledes har ventet på afgørelser.  

  Ultimo december måned 2015 meddelte Kulturstyrelsen, at vedlagte kulturaftale er godkendt af Kulturministeren og klar til underskrifter, når Aarhus Kommunes Byråd har taget stilling til aftalen.  

  Indholdet i udkastet til kulturaftalen er en årlig statslig rammebevilling på ca. 65 mio. kr., tidligere amtslige tilskud på ca. 2,2 mio. kr. årligt samt 1,8 mio. årligt (i 2017 2.1 mio.) til seks indsatsområder/udviklingsprojekter.

  Indstilling At 1) oplæg til Kulturaftale 2015-2017 mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus tiltrædes

  Sagens forløb 21-01-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 13. januar 2016.

  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. februar 2016
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. februar 2016
  01-03-2016 Kulturudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Ali Nuur, Theresa Blegvad og Knud N. Mathiesen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  09-03-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den den 9. marts 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. januar 2016.

  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Bedre indretning og udnyttelse af byens parker


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 24. februar 2016
  Børn og Unge-byrådets forslag til udvikling af byens parker fremsendes til byrådet.

  Resumé Børn og Unge-byrådet har en række forslag, der skal bidrage til at skabe bedre og mere livlige parker i Aarhus:  

  For det første efterspørger Børn og Unge-byrådet, at der fra byrådets side prioriteres og planlægges flere kulturelle og sociale aktiviteter i byens parker, samt at kendskabet til disse og allerede eksisterende aktiviteter øges.  

  For det andet opfordrer Børn og Unge-byrådet til, at kommunen i højere grad inddrager borgerne i spørgsmålet om, hvordan parkerne i Aarhus skal bruges og udvikles.  

  For det andet efterspørger Børn og Unge-byrådet, at der som et forsøg opstilles en midlertidig multiscene i en af parkerne i sommermånederne.
   
  Børn og Unge har haft indstillingen til udtalelse i afdelingerne for Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice.  Bemærkningerne herfra indgår i Børn og Unges indstilling til byrådet. Udtalelserne er vedlagt som bilag sammen med indstillingen fra Børn og Unge-byrådet.

  Indstilling At 1) byrådet tager indstillingen fra Børn og Unge-byrådet om bedre indretning og udnyttelse af byens parker til efterretning.  

  At 2) byrådet tiltræder denne indstilling, der fastholder det nuværende fokus i forhold til udviklingen af byens parker, der er i overensstemmelse med Børn og Unge-byrådet forslag til udviklingen af byens parker. Samt, at Fritids- og ungdomsskoleområdet indgår i en dialog med Børn og Unge-byrådet vedrørende etableringen af en Multiscene.

  Sagens forløb 13-01-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 7. december 2015.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. februar 2016
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 24. februar 2016

  Bilag

  Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet


  Beslutning Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. februar 2016
  Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling af tilbuddene inden for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.

  Resumé Den ny børne- og ungepolitik i Aarhus Kommune giver målene for arbejdet med børnene og de unge i Aarhus. Målene realiseres sammen med forældrene, børnene og de unge og i tæt samspil med civilsamfundet.   

  Børne- og ungepolitikken er fundamentet for den ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet (FU-planen). Her gives en tydelig strategisk, tværgående og sammenhængende retning for alle tilbud inden for fritids- og ungdomsskoleområdet.  

  Der er et skærpet fokus på det enkelte barns og den enkelte unges udvikling. Dette kommer til udtryk ved det fælles fagligt grundlag, som i et helhedsorienteret perspektiv skærper opmærksomheden på børnenes og de unges læring, dannelse og trivsel.  

  I FU-planen fremhæves vigtigheden af samarbejde og en tæt relationel koordinering mellem de aktører og parter, der i fællesskab skal bidrage til børnenes og unges læring, udvikling og trivsel. Særligt om den fælles opgave i forhold til at løfte udsatte børn og unge og mindske negativ betydning af social baggrund.

  Indstilling At 1) byrådet godkender den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.  

  At 2) byrådet godkender, at skolerne og fritids- og ungdomsskoleområdet skal indgå gensidigt forpligtende aftaler vedrørende fælles opgaver i forhold til lokaldistriktets børn og unge, der opdateres årligt.

  Sagens forløb 21-01-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 13. januar 2016.

  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. februar 2016
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. februar 2016
  02-03-2016 Børn og unge-udvalget
  Maria Sloth, Jan Ravn Christensen, Lisbeth Lauersen, Peder Udengaard og Anne Nygaard, kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. 
  Marc Perera Christensen og Lars Boje Mathiesen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  09-03-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den den 9. marts 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. januar 2016

  Bilag

  Forslag fra SF: Finansiering af letbane mellem Aarhus Ø og Brabrand


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. februar 2016
  Forslag om at opsparingen til Marselistunnelen anvendes til letbane mellem Aarhus Ø og Brabrand

  Med den nuværende Regering ved roret er der lange udgifter til at staten kommer til at engagere sig i etablering og udbygning af nye letbaneetaper i de større danske byer. En af Regeringens første gerninger var således at hive tæppet væk under planerne om letbane i Aalborg. Aarhus vokser kraftigt og Aarhus er et vækstcentrum i Danmark. Derfor er der brug for et bredt dækkende højklasset kollektivt trafiksystem til at afhjælpe de trafikale udfordringer som vi står i pt. og som er på kraftig vækst. Vi er glade for at der er bred enighed om den strategi i Aarhus Byråd.

  Aarhus har som first movers i Danmark skabt og opnået alle de centrale kompetencer der skal til for at planlægge og bygge letbane. Det vil derfor være helt håbløst hvis den opnåede viden og kompetencer spredes for alle vinde, inden vi kan gå i gang med en videreudbygning af letbanen.

  I SF er vi af den overbevisning, at det ikke giver mening at presse på, for at opnå statstilskud til kommende letbaneetaper fra en Regering, der i bund og grund ikke tror på lyksalighederne ved letbane, og på at letbanen skal være som rygraden i løsningen af mobilitetsudfordringerne i de større danske byer.

  Vi mener, at den manglende finansiering til etapen mellem Brabrand og Aarhus Ø, uden nævneværdige problemer kan findes ved enten at udskyde eller aflyse etableringen af et fuldt tunnelprojekt under Marselis Boulevard. Realtidsdata fra strækningen, hvor der planlægges tunnel viser at der kun er minimale køproblemer på Marselis Boulevard sammenlignet med en lang række andre strækninger i Aarhus. Før vejarbejdet omkring Baunes Plads gik i gang var det sædvanlige billede således, at der maksimalt var et halvt til et helt minuts forsinkelse i myldretiden sammenlignet med udenfor myldretiden.

  Hvis vi skal have mest muligt ud af pengene til trafikale investeringer giver det således god mening at udskyde etableringen af Marselistunnelen, og i stedet anvende pengene til en fuldt kommunalt finansieret letbanestrækning mellem Aarhus Ø og Brabrand.

  På ovennævnte baggrund foreslås det:

  1) At Byrådet beslutter at de opsparede midler til Marselistunnelen anvendes til at finansiere letbaneetapen mellem Aarhus Ø og Brabrand.

  Stillet af SF’s Byrådsgruppe Thomas Medom, Politisk leder
  Jan Ravn Christensen, Medlem af Teknisk Udvalg (ordfører på sagen)

  Sagens forløb 03-02-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. februar 2016
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. februar 2016
  09-03-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 9. marts 2016 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra S og C om gentænkning af byrummet


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. februar 2016
  Til borgmester Jacob Bundsgaard Aarhus Rådhus
  Aarhus 27. november 2014
  Vedr. beslutningsforslag stilet til Byrådet, som bedes behandlet på førstkommende byrådsmøde Tid til at gentænke byrummet Baggrund for forslaget: Indførelsen af forbudszonen mod handel af euforiserende stoffer i Mølleparken for at har vist sig effektiv. Forholdene i og omkring parken er blevet mærkbart bedre med færre situationer med åbenlyst salg af stoffer samt larm, støj og svineri fra en gruppe af mennesker med et massivt alkoholindtag.
  Vi må dog også erkende, at problemerne ikke er blevet løst. I hvert fald har gruppen med massive alkoholproblemer så at sige slået sig ned omkring Klostertorv til stor gene for områdets handlende og beboere. Dialogen med netop disse to grupper viser, at situationen er uholdbar, og der må tænkes i alternative løsninger.
  Vi må derfor se på, hvordan vi kan bruge vores forskellige byrum og områder, så der er plads til alle uden at gå på kompromis med, at der selvfølgelig ikke er al adfærd, der er acceptabel. Mange har deres levebrød og bolig i Aarhus midtby, og de skal selvfølgelig kunne færdes i området uden at blive mødt af støj og svineri, som de fleste af os gerne vil være foruden.
  Forslag til beslutning: Socialdemokraterne og Det Konservative Folkepart finder det vigtigt, at Aarhus en god by for alle. (Naturligvis også byens handlende). Derfor foreslås det, at Magistratsafdelingerne for Kultur og Borgerservice, Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Teknik og Miljø i tæt samarbejde med Politiet afdækker mulighederne for at finde et alternativ opholdssted for den gruppe af mennesker, som på det seneste har opholdt sig på omkring Klostertorv. Samtidig vil vi bede Sociale Forhold og Beskæftigelse om at skærpe den socialpolitiske indsats overfor den gruppe, som har massive sociale problemer.
  Økonomi: Det vurderes at forslaget kan holdes indenfor de allerede tildelte budgetter i de respektive magistrats afdelinger
  På vegne af den Socialdemokratiske Byrådsgruppe Hans Halvorsen, Rådmand for Sociale forhold og beskæftigelse
  På vegne af byrådsgruppen for Det Konservative Folkeparti Marc Perera Christensen, Rådmand for Kultur og Borgerservice

  Sagens forløb 18-12-2013 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigeles og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 18. december 2013 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  16-12-2015 Teknik og Miljø
  Den socialdemokratiske Byrådsgruppe og byrådsgruppen for Det Konservative Folkeparti stillede i november 2013 forslag om at, Kultur og Borgerservice, Sociale Forhold og Beskæftigelse og Teknik og Miljø i samarbejde med Østjyllands Politi afdækker mulighederne for at finde et alternativt opholdssted for en gruppe af mennesker, som i perioder opholder sig i byen. På daværende tidspunkt var det omkring Klostertorvet.  

  Sociale Forhold og Beskæftigelse blev opfordret til at skærpe den socialpolitiske indsats over for gruppen af borgere, som er udfordret af massive sociale problemer.  

  Teknik og Miljø og Sociale Forhold og Beskæftigelse har – efter aftale med Kultur og Borgerservice - efterfølgende løbende arbejdet videre med problemstillingerne omkring Klostertorv. Udtalelsen foreligger først nu, da der har været en proces med byudviklings- og rådgivningsfirmaet SLA[1] om et idékatalog over byrumsstrategier for inkluderende byliv efterfulgt af en dialogproces i Aarhus Kommune om afgrænsningen af fokusområdet for indsatsen. I perioden frem til nu har den socialpolitiske indsats været øget.
   
  Det er intensionen, at der snarest etableres et pissoir og etableres overdækning som alternativ til ophold i busskurene.  

  Området omkring Klostertorvet er en del af en større byrumszone, der indeholder forskellige delprojekter. Som eksempel kan nævnes udviklingen af en grøn forbindelseslinje langs Vestergade fra Store Torv/Lille Torv til det omdannede Ceres-område, en kollektiv trafikkorridor Emil Vetts Passage/ Klosterport samt et cykelbyprojekt med en forbedret indre cykelring ad blandt andet Klostergade.  

  Teknik og Miljø og Sociale Forhold og Beskæftigelse anbefaler, at Teknik og Miljø, med afsæt i det gennemførte forarbejde, arbejder videre med den fysiske del af byrumsudviklingen som en del af projektet for en større byrumszone omkring Klostertorvet.  

  Projektet har til formål at skabe et mere helhedsorienteret perspektiv (360 grader) på udviklingen af byens rum - med særligt fokus på liveability og fremkommelighed. I den forbindelse er inklusion af udsatte grupper et væsentligt aspekt. En lang række private og offentlige interessenter i området bliver inddraget i dette. Det gælder for eksempel repræsentanter fra Vestergadeforeningen, Østjyllands Politi, Vor Frue Kloster, næringslivet i området og Aarhus Cykelby.  

  Erfaringerne fra processen og de konkrete initiativer skal anvendes i det videre byrumsudviklingsarbejde i andre centrale byrum, hvor der på samme måde er behov for et særligt fokus på respektfuld og intelligent inklusion af udsatte grupper. Som eksempel kan den videre udvikling af Godsbanen, den sydlige del af de bynære havnearealer i Jægergårdsgadeområdet og Mølleparken nævnes.  

  Den intensiverede socialpolitiske indsats, som Sociale Forhold og Beskæftigelse har iværksat, anbefales videreført og udviklet.

  [1] SLA har erfaringer fra lignende projekter på bl.a. Enghave Plads
  27-01-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til udtalelse af 16. december 2015 fra Teknik og Miljø samt Sociale Forhold og Beskæftigelse til beslutningsforslag om gentænkning af byrummet.
  01-02-2016 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 16. december, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Thomas Medom, rådmand Kristian Würtz og Camilla Fabricius deltog ikke i sagens behandling.
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. februar 2016
  09-03-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Socialudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. marts 2016
  17-03-2016 Socialudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Hans Halvorsen og Lene Horsbøl var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  30-03-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 30. marts 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 1. februar 2016

  Bilag

  Nye aftaler og procedurer vedrørende omplaceringer i Aarhus Kommune


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. januar 2016 

  Resumé Aarhus Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads. Det gælder også, når besparelser, organisationsændringer og lignende betyder, at medarbejdere ikke kan beholde deres nuværende job.  

  Aarhus Kommune vil derfor fortsat gøre en stor indsats for at disse medarbejdere får tilbudt et andet job i kommunen og hjælpe dem godt videre i deres arbejdsliv.  

  Fælles MED arbejder med at lave retningslinjer for omplacering af medarbejdere, der understøtter dette. 

  Der er desuden forhandlet et forslag til aftale om løn ved omplaceringer med de faglige organisationer. Aftalen vedrører de særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde en tilsvarende stilling til medarbejderen, men hvor kommunen kan tilbyde en anden type stilling, som vil medføre en lavere løn.

  Indstilling At 1) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at indgå aftale om løn i forbindelse med omplaceringer og aftale om procedure for tvistløsning ved omplaceringer i overensstemmelse med denne indstilling samt fremadrettet at indgå aftale om ændringer heraf.  

  At 2) Udviklingspolitikken bortfalder, når Fælles MED har vedtaget de nye retningslinjer og aftalen om løn og tvisteløsning ved omplaceringer er indgået.

  Sagens forløb 18-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 8. januar 2016.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. februar 2016
  09-02-2016 Økonomiudvalget
  Hans Halvorsen, Camilla Fabricius, Peder Udengaard, Anne Nygaard og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen.

  Lars Boje Mathiesen tog forbehold.
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. januar 2016 

  Bilag

  Kommuneplantillæg om vedvarende energianlæg, forhøring.


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 1. februar 2016
  Indstilling om igangsættelse af første offentlighedsfase – indkaldelse af forslag og idéer - for en temaplan om Vedvarende Energianlæg - vindmøller og solenergianlæg (VE-anlæg).

  Resumé For at Danmark såvel som Aarhus kan gøres mere CO2-neutralt, skal der arbejdes på flere fronter. Ved opstilling af VE-anlæg inden for Aarhus Kommunes grænser, kan Aarhus bidrage lokalt med en lille del af omstillingen i elsektoren. Opstillingen af VE-anlæg i Aarhus Kommune bør sker under hensyntagen til andre planlægningsmæssige interesser.  

  Formålet med temaplanen er, at Aarhus Kommune kommer et ”spadestik dybere” i planlægningen om VE-anlæg – allerede på kommuneplanniveauet. Et spadestik dybere er i denne sammenhæng blandt andet en mere konkret vurdering af, hvilke områder byrådet ønsker at prioritere. På den baggrund gennemføres en mere omfattende borgerinddragelse end hidtil - udover faglige vurderinger og analyser. Høringen vil foregå over en periode på 12 uger og er forlænget med 4 uger i forhold til det normale. Der er allerede gennemført en indledende interessentinddragelse, som er mundet ud i netværksanbefalinger til politikerne fra i alt otte borger-/interessentdrevne netværk (se bilag 2).  

  Teknik og Miljø anbefaler, at der i første offentlighedsfase lægges op til en indledende debat imellem borgerne - dels om temaerne fra det indledende netværksarbejde, og dels om 3 scenarier for henholdsvis vindmøller og solenergianlæg (se debatfolder, bilag 1).

  Indstilling At 1) Første offentlighedsfase for en Temaplan for VE-anlæg igangsættes og gennemføres som beskrevet i indstillingens punkt 5.

  Sagens forløb 27-01-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  01-02-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 1. februar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 13. januar 2016.

  Rådmand Thomas Medom, rådmand Kristian Würtz og Camilla Fabricius deltog ikke i sagens behandling.
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 1. februar 2016

  Bilag

  Lokalplan 1014 - Bygaden Nord - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 8. februar 2016
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Område ved Bygaden Nord i Gellerup og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013

  Resumé Lokalplanen gælder for et område i den nordlige del af Gellerupparken og er en etape i realiseringen af Helhedsplanen og Dispositionsplanen for Gellerup og Toveshøj.  

  Området afgrænses mod nord af Edwin Rahrs Vej og mod øst af den gangbro, der fører over Edwin Rahrs Vej. Den nye bygade – Bygaden, der fungerer som det nye Gellerups omdrejningspunkt, vil i fremtiden afgrænse området mod vest, mens den sydlige grænse udgøres af Lottesvej.  

  Området var indtil 2014 bebygget med tre nord-syd vendte boligblokke. To af blokkene er revet ned, mens den tredje boligblok - i områdets østlige del - bevares.  

  Lokalplanområdet, der er cirka fire ha stort, var ved planens udarbejdelse ejet af Brabrand Boligforening og beliggende i byzone.  

  Den nødvendige grundstørrelse har først kunne fastlægges med vinderprojektet. Grundprisen er derfor fortsat under forhandling med Brabrand Boligforening. (Der er i kontrakten med entreprenøren taget forbehold for aftalens effektuering med frasigelse af erstatningsansvar, jf. den godkendte anlægsbevilling.)  

  Lokalplanen opdeles i fem delområder til henholdsvis erhvervsformål, kultur og service, boligformål og offentlige formål. Den muliggør, på hjørnet af Bygaden og Edwin Rahrs Vej, et større kontorbyggeri til blandt andet 950 kommunale arbejdspladser.  

  Samlet inden for området gives mulighed for at opføre knapt 57.000 m2 bebyggelse. Dermed lever lokalplanen op til dispositionsplanens intentioner og strategi om en dybtgående fysisk omdannelse af Gellerup, med fortætning og tilføjelse af et nyt lag af bebyggelse og funktioner.  

  For at muliggøre opførelsen af en erhvervsbebyggelse langs Edwin Rahrs Vej og for at fastlægge bebyggelsesprocenter i lokalplanområdet, er der udarbejdet Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013.  

  Derudover er lokalplanen omfattet af Højhuspolitikken, hvorfor der er udarbejdet en miljøvurdering og en højhuskonsekvensanalyse i forbindelse med lokalplanforslaget og kommuneplantillægget.

  Indstilling At 1) forslag til Lokalplan nr. 1014, Område ved Bygaden Nord i Gellerup, godkendes til offentlig fremlæggelse,  

  At 2) forslag til Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013 godkendes til offentlig fremlæggelse, og  

  At 3) tilhørende miljøvurdering og højhuskonsekvensanalyse af Lokalplan nr. 1014 godkendes til offentlig fremlæggelse.

  Sagens forløb 03-02-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-02-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. februar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 1. februar 2016.

  Rådmand Kristian Würtz og rådmand Rabih Azad-Ahmad  deltog ikke i sagens behandling.
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 8. februar 2016

  Bilag

  Vedtagelse af Indsatsplan StautrupÅbo - endelig


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. december 2016.

  Venstres, Dansk Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med følgende bemærkninger:

  Aarhus Kommune bør yde både fuld og fair kompensation til de berørte lodsejere for de af indsatsplanerne følgende rådighedsindskrænkninger, hvad enten der indgås frivillige aftaler eller der gennemføres påbud, og der bør i højere grad tages en helhedsbetragtning ved udmåling af erstatningsbeløb eller erstatningsjord, herunder vedrørende finansieringsmæssige konsekvenser og omkostninger. Endelig så lægges der vægt på, at dialogen med de berørte lodsejere og deres interesseorganisationer til stadighed søges udbygget og forbedret.

  Et ændringsforslag fra Dansk Folkeparti: "Vi synes ikke, at byrådet er nok informeret om konsekvenser af denne indsatsplan. Derfor foreslår Dansk Folkeparti følgende:
  Det indstilles, at byrådet foretager en høring med eksperter på området før byrådet træffer sin endelige beslutning. Der skal fra eksperternes side gøres klart, hvad der er skadeligt for grundvandet og hvad der ikke er, og så skal vi have de juridiske aspekter belyst fx om vi krænker ejendomsretten. Og om det evt. er grundlovsstridig.
  Når Folketinget kan lave en sådan høring, med eksperter, om den nye landsbrugspakke, kan vi også gøre det her i Århus Rådmand Kristians Wurts kommer jo selv med en opfordring til Regeringen at de skal trykke på pauseknappen. Hvis ikke Rådmanden vil være med til at lave en sådan høring her i Århus er det vel hyklerisk at opfordre Regeringen til at trykke på pauseknappen.
  Dansk Folkeparti vil opfordre Århus Byråd til også at trykke på pauseknappen, til vi får denne sag ordentlig belyst, om det bliver vedtaget i aften eller om en måned gør jo ingen forskel"  blev ikke vedtaget.
  Behandlet sammen med sag 14
  Indsatsplan StautrupÅbo har været i offentlig høring og er klar til endelig vedtagelse. Indsatsplanen skal sørge for beskyttelse af drikkevandet i et område mellem Stautrup, Brabrand, Tranbjerg og Harlev.

  Resumé Indsatsplan StautrupÅbo skal sikre, at grundvandet også i fremtiden er så rent, at det kan bruges som drikkevand. Det er især forurening med pesticider, som er årsag til, at grundvandet med den nuværende indsats ikke kan forventes at leve op til de lovpligtige kvalitetskrav for drikkevandet.
   
  Indsatsplanen udgør grundlaget for, at der kan gennemføres rådighedsindskrænkninger mod en lodsejers ønske, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale om pesticidfri drift. Eventuelle rådighedsindskrænkninger gennemføres altid mod fuldstændig erstatning.
   
  Indsatsplanen har været i høring i 12 uger efter Byrådets vedtagelse af planforslaget 4. februar 2015.  

  Teknik og Miljø har modtaget 24 skriftlige høringssvar til planforslaget fra berørte lodsejere, organisationer, myndigheder og virksomheder. Der har desuden været afholdt individuelle møder med 10 jordbrugere, som bliver berørt af planen.  

  De fleste høringssvar drejer sig om planforslagets indsatser vedrørende pesticider, herunder at: 
  • der mangler dokumentation for, at anvendelse af pesticider medfører udvaskning til grundvandet, og at indsatser overfor pesticider er nødvendige,
   
  • indsatserne overfor pesticider har vidtgående driftsmæssige konsekvenser for landbruget,
   
  • og de økonomiske erstatninger er utilstrækkelige.  

  Indsatsplanen vil have konsekvenser for især landbrugsdriften i planområdet. Høringssvarene har dog ikke givet anledning til, at der ændres i planens indsatser. Teknik og Miljø vurderer, at der er proportionalitet mellem planens omkostninger og den positive effekt, planen vil have for at sikre rent vand til borgerne i Aarhus Kommune.

  Indstilling Teknik og Miljø indstiller,  

  At 1) Aarhus Byråd vedtager Indsatsplan for StautrupÅbo med de ændringer, som er beskrevet i indstillingens afsnit 5.3 og i bilag 2.  

  At 2) Aarhus Byråd viser villighed til at påbyde rådighedsindskrænkninger efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26 a på de matrikler, som er nævnt i bilag 7, hvis det ikke er muligt for vandværk eller kommune at indgå frivillige aftaler om tilsvarende rådighedsindskrænkninger.  

  Sagens forløb 03-12-2015 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  07-12-2015 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. december 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. november 2015.

  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
  16-12-2015 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 16. december 2015
  20-01-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 20. januar 2016.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. februar 2016
  08-02-2016 Teknisk Udvalg
  Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Hegner Bonfils og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at man ser positivt på mulighederne for mageskifte.

  Steen Stavnsbo tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Gert Bjerregaard kunne ikke tiltræde indstillingen.
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. december 2016.

  Venstres, Dansk Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med følgende bemærkninger:

  Aarhus Kommune bør yde både fuld og fair kompensation til de berørte lodsejere for de af indsatsplanerne følgende rådighedsindskrænkninger, hvad enten der indgås frivillige aftaler eller der gennemføres påbud, og der bør i højere grad tages en helhedsbetragtning ved udmåling af erstatningsbeløb eller erstatningsjord, herunder vedrørende finansieringsmæssige konsekvenser og omkostninger. Endelig så lægges der vægt på, at dialogen med de berørte lodsejere og deres interesseorganisationer til stadighed søges udbygget og forbedret.

  Et ændringsforslag fra Dansk Folkeparti: "Vi synes ikke, at byrådet er nok informeret om konsekvenser af denne indsatsplan. Derfor foreslår Dansk Folkeparti følgende:
  Det indstilles, at byrådet foretager en høring med eksperter på området før byrådet træffer sin endelige beslutning. Der skal fra eksperternes side gøres klart, hvad der er skadeligt for grundvandet og hvad der ikke er, og så skal vi have de juridiske aspekter belyst fx om vi krænker ejendomsretten. Og om det evt. er grundlovsstridig.
  Når Folketinget kan lave en sådan høring, med eksperter, om den nye landsbrugspakke, kan vi også gøre det her i Århus Rådmand Kristians Wurts kommer jo selv med en opfordring til Regeringen at de skal trykke på pauseknappen. Hvis ikke Rådmanden vil være med til at lave en sådan høring her i Århus er det vel hyklerisk at opfordre Regeringen til at trykke på pauseknappen.
  Dansk Folkeparti vil opfordre Århus Byråd til også at trykke på pauseknappen, til vi får denne sag ordentlig belyst, om det bliver vedtaget i aften eller om en måned gør jo ingen forskel"  blev ikke vedtaget.
  Behandlet sammen med sag 14

  Bilag

  Opfølgning på Indsatsplan Beder – påbud mod anvendelse af pesticider


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. december 2016.

  Venstres, Dansk Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med følgende bemærkninger:

  Aarhus Kommune bør yde både fuld og fair kompensation til de berørte lodsejere for de af indsatsplanerne følgende rådighedsindskrænkninger, hvad enten der indgås frivillige aftaler eller der gennemføres påbud, og der bør i højere grad tages en helhedsbetragtning ved udmåling af erstatningsbeløb eller erstatningsjord, herunder vedrørende finansieringsmæssige konsekvenser og omkostninger. Endelig så lægges der vægt på, at dialogen med de berørte lodsejere og deres interesseorganisationer til stadighed søges udbygget og forbedret.

  Behandlet sammen med sag 13
  For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser med henblik på påbud og efterfølgende erstatningsfastsættelse på ejendomme med erhvervsmæssig drift. Det foreslås desuden, at Teknik og Miljø gennemfører påbud uden erstatning i de tilfælde, hvor forbud mod anvendelse af pesticider ikke har ekspropriativ karakter, men anses som en erstatningsfri regulering af ejendomsretten. Sidstnævnte vil typisk omfatte ejendomme uden erhvervsmæssig drift.

  Resumé Byrådet har den 17. april 2013 vedtaget en plan for beskyttelse af drikkevandet: ”Indsatsplan Beder”. Planen dækker en sammenhængende drikkevandsressource omkring Mårslet, Beder og Malling.
   
  Fra denne ressource indvinder vandværkerne årligt ca. 15 % af kommunens drikkevand.  

  Planen beskriver de nødvendige foranstaltninger til at sikre drikkevandsressourcen, herunder en indsats overfor anvendelsen af pesticider på arealer, hvor der er sårbarhed og fund af pesticider, blandt andet fund af godkendte pesticider.

  Ifølge planen skal pesticidfri drift opnås ved, at vandværkerne inden fem år fra planens vedtagelse indgår aftaler med lodsejerne i de boringsnære og sårbare områder. Dog skal der inden to år fra indsatsplanens vedtagelse være gennemført aftaler på mindst 50 % af de samlede arealer, som ved indsatsplanens vedtagelse mangler beskyttelse. Såfremt dette ikke er nået, vil Aarhus Kommune som udgangspunkt påbyde pesticidfri drift i medfør af miljøbeskyttelseslovens §§ 24 og 26 a på de arealer, der ligger nærmest vandindvindingerne.
   
  Der er nu gået to år og ca. 1/3 af ejendommene har taget imod tilbuddet om en frivillig aftale med vandværkerne.  

  For at opnå beskyttelse på halvdelen af arealerne foreslås det, at der gives påbud til 13 jordbrugsejendomme og 33 øvrige ejendomme.

  Indstilling Det indstilles, at Byrådet træffer beslutning om:  

  At 1) At Teknik og Miljø afholder åstedsforretninger med henblik på gennemførelse af påbud om pesticidfri drift i de sårbare områder efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a på matrikler vist i bilag 1. Den endelige beslutning om påbud træffes af Byrådet.  

  At 2) At Teknik og Miljø gennemfører høringsprocesser og herefter, såfremt det er nødvendigt, udsteder påbud om pesticidfri drift i de udpegede boringsnære beskyttelsesområder. Påbud udstedes efter miljøbeskyttelseslovens § 24 på matrikler vist i bilag 2.  

  At 3) Aarhus Kommune beslutter, at udgifter til erstatning for tab som følge af påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a afholdes af de vandforsyningsanlæg, der har fordel af indsatsen iht. miljøbeskyttelseslovens § 64 a.

  Sagens forløb 03-12-2015 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  07-12-2015 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. december 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. november 2015.

  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
  16-12-2015 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 16. december 2015
  20-01-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. januar 2016.
  25-01-2016 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  08-02-2016 Teknisk Udvalg
  Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Peter Hegner Bonfils og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Steen Stavnsbo tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Gert Bjerregaard kunne ikke tiltræde indstillingen.
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. december 2016.

  Venstres, Dansk Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med følgende bemærkninger:

  Aarhus Kommune bør yde både fuld og fair kompensation til de berørte lodsejere for de af indsatsplanerne følgende rådighedsindskrænkninger, hvad enten der indgås frivillige aftaler eller der gennemføres påbud, og der bør i højere grad tages en helhedsbetragtning ved udmåling af erstatningsbeløb eller erstatningsjord, herunder vedrørende finansieringsmæssige konsekvenser og omkostninger. Endelig så lægges der vægt på, at dialogen med de berørte lodsejere og deres interesseorganisationer til stadighed søges udbygget og forbedret.

  Behandlet sammen med sag 13

  Bilag

  Sandgravvej 4-6 - opførelse af etageejendom


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 21. december 2015.

  Dansk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til en etageejendom i 5 etager på Sandgravvej 4 og 6.

  Resumé Der er søgt om tilladelse til at nedrive eksisterende byhus i 1½ etage på Sandgravvej 6 og opføre en etageejendom i 5 etager med 14 lejligheder på ejendommene Sandgravvej 4 og 6. Tidligere byhus i 1½ etage på Sandgravvej 4 er nedrevet.  

  Ejendommene ligger i kommuneplanens rammeområde 040302BO, der fastlægger områdets anvendelse til boligformål i form af etagebebyggelse i maksimalt 4 etager, hvor hensynet til den arkitektoniske helhedsvirkning skal være bestemmende for hvilket etageantal, der konkret kan tillades. Normalt kan hushøjden på nabobebyggelsen ikke overskrides.
   
  Nabobebyggelserne er i 5 etager med tagrejsning (Sandgravvej 2) og 4 etager med fladt tag (under opførelse på Sandgravvej 8).  

  En naboorientering har givet anledning til mange indsigelser mod byggeriet. Indsigelserne omhandler skygge- og indbliksgener, parkeringsforhold og gadens/områdets særlige karakter.  

  Teknik og Miljø vurderer, at projektet er tilpasset det omgivende bygningsmiljø, og at projektets samlede omfang og indvirkning på omgivelserne ikke vil gå ud over, hvad der kan tillades i området.  

  Indstilling At byrådet godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de fornødne tilladelser.

  Sagens forløb 17-12-2015 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  21-12-2015 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 21. december 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af  7. december 2015.

  Rådmand Jette Skive tager forbehold med henvisning til byggeriets størrelse i forhold til en lille vej.

  Jette Jensen tager forbehold på baggrund af byggevolumen og gårdmiljøet bagved.

  Supplerende notat fremsendes til byrådets behandling af sagen.
  20-01-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. januar 2016.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. februar 2016
  08-02-2016 Teknisk Udvalg
  Camilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Gert Bjerregaard, Jan Ravn Christensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Peter Hegner Bonfils kunne ikke tiltræde indstillingen.
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 21. december 2015.

  Dansk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Retningslinjer for modtagelse af kunstgaver


  Beslutning Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. februar 2016

  Resumé Indstillingen opstiller retningslinjer for modtagelse af kunstgaver samt vedligeholdelse og drift af kunst i det offentlige rum.  

  Med Kulturpolitik 2014-16, blev det vedtaget, at Kultur og Borgerservice sammen med Teknik og Miljø fremsender en byrådsindstilling med retningslinjer for kunst i det offentlige rum, herunder modtagelse af kunstdonationer og gaver til opstilling i det offentlige rum:

  ”… Indstillingen skal beskrive det tværmagistratslige samarbejde om placering, finansiering af drift, vedligehold m.m., samt retningslinjer for inddragelsen af Aarhus Kommunes kunstfaglige konsulenter…”  

  Indstillingen rummer derudover forslag til udmøntning af puljen på 200.000 kr. årligt til eksperimenter med kunst i det offentlige rum.

  Indstilling At 1) retningslinjerne opstillet i bilag 1 for modtagelse af kunstgaver til Aarhus Kommune vedtages.  

  At 2) det foreslås at udmønte midlerne for 2015 fra puljen til eksperimenter med kunst i det offentlige rum i Stavtrup med tilknyttet kunstfaglig konsulent, og at midlerne for 2016 udmøntes som et ”borgerbudget” i et lokalområde i Aarhus Kommune.

  Sagens forløb 28-01-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  01-02-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 1. februar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 15. januar 2016.

  Marc Perera Christensen tager forbehold for at punkt 2 med henvisning til, at det er tænkt for statisk, og at kunstværker bør kunne flyttes rundt i byrummet.

  Rådmand Thomas Medom, rådmand Kristian Würtz og Camilla Fabricius deltog ikke i sagens behandling.
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. februar 2016
  01-03-2016 Kulturudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Ali Nuur, Theresa Blegvad og Knud N. Mathiesen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  09-03-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den den 9. marts 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 1. februar 2016.

  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens AT 2.

  Bilag

  Værdighedspolitik


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. februar 2016

  Resumé Arbejdet med at øge borgers værdighed står allerede centralt i Sundhed og Omsorgs strategi.

  Værdighedspolitikken bygger på tre punkter: ?
  • Vi er sammen ?
  • Jeg bestemmer selv ?
  • Hjælp mig, så jeg kan klare mig selv

  Indstilling At 1) vedtage Værdighedspolitikken (bilag 1)

  Sagens forløb 03-02-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-02-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. februar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 27. januar 2016.

  Rådmand Thomas Medom og Jette Jensen tog forbehold med henvisning til målgruppeafgrænsningen.

  Rådmand Kristian Würtz og rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. februar 2016
  09-03-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. marts 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 8. februar 2016 med den ændring, at politikken skal forstås i overensstemmelse med ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, Enhedslisten De Rød-Grønne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti:

  Vi foreslår, at Aarhus Kommunes værdighedspolitik ikke alene omfatter folkepensionister. En værdighedspolitik bør tage afsæt i borgernes behov og ikke alene i ydelser og fødselsår. Alt andet vil være aldersdiskrimination og med risiko for forskellige serviceniveauer på tværs af alder. Samtidig  fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget, at det fortsat ikke skal være afgørende, om borgeren er over eller under folkepensionsalderen, når der ydes hjælp efter serviceloven. Værdighedspolitikken bør derfor udvides til også at omfatte andre grupper, der på trods af udfordringer, gerne selv vil klare hverdagen og selv vil bestemme over eget liv.
   
  Beslutningspunkt: Aarhus Kommunes værdighedspolitik skal omfatte alle borgere med pleje- og sundhedsbehov, jfr. servicelovens § 81.   Stillet af 
  Jan Ravn Christensen (SF)
  Peter Hegner Bonfils (Ø)
  Anne Nygaard (RV)
  Ango Winther (S)

  Bilag

  Etablering af overdækning på udspringsbassin


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. januar 2016.

  Venstres byrådsgruppe tog forbehold med bemærkning om, at der ønskes en undersøgelse af, om byggeriet vil have skyggevirkning for torvet i vintermånederne.
  Projektet vil medføre etablering af overdækning på byens udspringsbassin, ny facade på Svømmestadion og opførelse af ca. 9.000 kvm. boliger og erhverv langs Ingerslevs Boulevard.

  Resumé Kultur og Borgerservice ønsker at overdække byens udspringsbassin på Ingerslev Boulevard, så det kan benyttes på helårsbasis.  P.t. bruges det alene i 2 mdr. om året, da driftsomkostningerne ved opvarmning m.v. af et bassin der ikke er overdækket er meget høje. Det er derfor en oplagt mulighed for at udbygge kapaciteten på et i forvejen meget benyttet svømmeanlæg.  

  Projektet foreslås finansieret via salg af bygninger og et areal ved Svømmestadion og den nuværende Fjordsgades Skole samt en tidligere gymnastiksal ved Ingerslevs Boulevard Skole. På arealet kan der etableres ca. 9.000 kvm. boliger og erhverv, såfremt der bygges 6 etager, hvoraf en del vil være med udhæng over svømmestadions tag. Salget foreslås gennemført via et offentligt udbud i foråret 2016.   

  Med forslaget kan man desuden skabe en ny facade mod Ingerslevs Boulevard, der matcher områdets øvrige bygningsskala. Det kan endvidere indebære at anneksbygningen til Fjordsgades Skole fjernes og erstattes af en bred åbning fra Ingerslevs Boulevard til det kommende Fritids- og foreningshus, der forventes at åbne i 2017.    

  Overdækningen af udspringsbassinet forventes at give forøgede driftsomkostninger på ca. 1 mio. kr. om året. Beløbet finansieres af midler, der blev bevilget ved budgetforliget for 2013 til drift af nye idrætsfaciliteter.  

  Overordnet set er projektet i god overensstemmelse med Kommunens planmæssige fokus på fortætning af byen. For at muliggøre etablering af boliger på arealet vil der skulle ændres på kommuneplanen. Teknik og Miljø finder ideen god og bakker op om salg og igangsætning af det nødvendige planarbejde.

  Indstilling At 1) At Kultur og Borgerservice bemyndiges til at udbyde salg af bygninger og arealer ved svømmestadion og den tidligere gymnastiksal ved Ingerslev Boulevard Skole på de beskrevne vilkår.  

  At 2) Provenuet fra salget anvendes til etablering af overdækning på udspringsbassinet på Ingerslevs Boulevard. Hvis udgifterne til overdækning af udspringsbassinet ender med at være lavere end salgsprovenuet, tilgår et resterende overskud kommunekassen.

  Sagens forløb 21-01-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.

  I indstillingen anvendes op til hele salgsprovenuet fra et salg af mindre restarealer ved Svømmestadion på Ingerslevs Boulevard som finansiering til Kultur og Borgerservices projekt med overdækning af udspringsbassinet.

  Det generelle princip der gælder for magistratsafdelingernes køb og salg af mindre restarealer er, at magistratsafdelingerne kun kan beholde hele salgsprovenuet fra salg af mindre restarealer, hvis der købes et bedre areal til det pågældende driftsformål. Der er således her tale om en afvigelse fra de generelle principper.

  Det er byrådet der skal vurdere, om fravigelsen kan begrundes i den konkrete sag.

  Hvis byrådet vælger at fravige det generelle princip, skal Borgmesterens Afdeling foreslå, at det begrundes med, at det ikke vil være muligt at frasælge restarealerne, med mindre overdækningen af udspringsbassinet gennemføres.

  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 5. januar 2016 i overensstemmelse med påtegning af 21. januar 2016 fra Borgmesterens Afdeling
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.

  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. februar 2016
  09-02-2016 Kulturudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Esben Kullberg var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. januar 2016.

  Venstres byrådsgruppe tog forbehold med bemærkning om, at der ønskes en undersøgelse af, om byggeriet vil have skyggevirkning for torvet i vintermånederne.

  Bilag

  Tillægsbevilling til skateranlæg på Læssøesgades Skole


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. januar 2016.

  Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.
  Det er nødvendigt med yderligere finansiering til skaterprojektet på Læssøesgades Skole såfremt det skal gennemføres som forudsat, da licitationsresultatet ikke kan finansieres inden for den afsatte anlægsbevilling.

  Resumé Byrådet har tidligere besluttet at etablere et skateranlæg på Læsøesgades Skole, som skal erstatte de skaterfaciliteter der blev nedlagt ved lukning af Sct. Annagades Skole i 2014. Byrådet har i den forbindelse vedtaget anlægsbevilling på i alt 8,2 mio. kr. Derudover har Lokale- og Anlægsfonden givet et anlægstilskud på 2 mio. kr.   

  I december 2015 blev der afholdt indbudt licitation. Det har resulteret i 3 tilbud, der alle ligger over det anlægsbudget, der p.t. er afsat til faciliteten. Billigste tilbud giver et samlet anlægsforbrug, der ligger 2,6 mio. kr. over den afsatte bevilling. De to andre tilbud ligger henholdsvis 4,4 og 6,6 mio. kr. over den afsatte bevilling. I henhold til normal licitationsprocedure er der vedståelsesfrist på tilbuddene i 60 dage, hvilket vil sige frem til 15. februar.       

  Såfremt der ikke gives en tillægsbevilling vil det være nødvendigt at beskære projektet. En sådan beskæring vil være mulig, men det vil naturligvis give et reduceret samlet projekt. Desuden vil det være tidskrævende og medføre betydelige omkostninger til omprojektering, evt. fornyet myndighedsbehandling og en ny licitationsrunde. Endeligt vil en sådan beskæring formentlig have betydning for anlægstilskuddet på 2 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden, da det er bevilget til det foreliggende projekt.  

  Skateranlægget forventes at åbne i august/september 2016, hvis Byrådet vedtager den foreslåede tillægsbevilling og projektet dermed kan påbegyndes som planlagt i marts 2016.

  Indstilling At 1) Der gives en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til skaterprojektet på Læssøesgades Skole. Beløbet finansieres fra Sport & Fritids decentrale ramme. Tillægsbevillingen har anlægsbevillingsmæssig konsekvens.

  Sagens forløb 21-01-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-01-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. januar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 13. januar 2016.

  Rådmand Jette Skive og rådmand Bünyamin Simsek samt Marc Perera Christensen tog forbehold.

  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Jette Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. februar 2016
  09-02-2016 Kulturudvalget
  Steen B. Andersen, Ali Nuur og Jette Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Theresa Blegvad, Hans Skou og Knud N. Mathiesen tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgrupperne.

  Esben Kullberg var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. januar 2016.

  Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.

  Bilag

  Ny placering af seks dagtilbudsgrupper i Stavtrup


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. januar 2016
  Indstillingen omhandler forslag om omplacering af seks bevilgede dagtilbudsgrupper fra Vestermarken 19 til henholdsvis Søskrænten 1 og Bispevej 7.

  Resumé Aarhus Byråd vedtog på byrådsmøde den 29. april 2015 at opføre en 6-gruppers dagtilbudsafdeling i Stavtrup på arealet Vestermarken 19-21[1]. Under den efterfølgende projektering viste det sig, at støjen fra Aarhus Syd Motorvejen, ville overskride Miljøstyrelsens grænseværdi for vejtrafikstøj på 58 dB ved ophold på dagtilbudsafdelingens udendørsarealer.  

  Det indstilles derfor til byrådet, at de seks bevilgede dagtilbudsgrupper til opførelse på Vestermarken 19 i stedet placeres ved Søskrænten 1 og Bispevej 7. Valget er truffet på baggrund af en undersøgelse af de forskellige placeringsmuligheder i lokalområdet samt mulighederne og tidsperspektivet for nedbringelse af støjniveauet ved Vestermarken 19.  

  Ved Søskrænten 1 udvides den eksisterende dagtilbudsafdeling med to grupper, mens der opføres et nyt byggeri med fire dagtilbudsgrupper ved Bispevej 7. [1] De to grunde blev siden sammatrikuleret til Vestermarken 19

  Indstilling At 1) De bevilgede seks dagtilbudsgrupper i indstillingen Ny dagtilbudsafdeling i Stavtrup til opførelse på Vestermarken 19 opføres i stedet på Bispevej 7 og Søskrænten 1 med henholdsvis fire og to grupperum.  

  At 2) Der gives anlægstillægsbevilling på 0,5 mio. kr., og rådighedsbeløbet frigives i 2016 til udgifter, som er afholdt til rådgivning og projektering i forbindelse med det oprindeligt indstillede projekt på Vestermarken 19.  

  At 3) Anlægstillægsbevillingen på 0,5 mio. kr. finansieres af restbeløb fra tidligere opførte dagtilbudsgrupper fra indstillingen Sikring og forbedring af pasningsgarantien ved opførelse af 19 nye dagtilbudsgrupper og gennemførelse af en række omstruktureringsprojekter i 2010 og 2011.

  Sagens forløb 03-02-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-02-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. februar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 1. februar 2016.

  Rådmand Kristian Würtz og rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. januar 2016

  Bilag

  Forslag fra Enhedslisten om henvendelse til KL's bestyrelse om omprioriteringsbidraget


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 24. februar 2016
  Forslag til byråd om at rette henvendelse til KLs bestyrelse  

  Henvendelse til KL´s bestyrelse.  

  Regeringen har lagt op til milliardbesparelser i kommunerne som følge af det såkaldte omprioriteringsbidrag. Omprioriteringsbidraget risikerer at medføre omfattende forringelser af den borgernære velfærd og vi ser omprioriteringsbidraget som et voldsomt indgreb i det kommunale selvstyre.  

  -Derfor opfordrer Aarhus Byråd KL’s bestyrelse til at forhandle en aftale igennem med regeringen for 2017 og årene fremover, der sikrer at kommunernes mulighed for at yde en ordentlig service og velfærd til borgerne ikke forringes på grund af omprioriteringsbidrag eller andet  

  -Aarhus Byråd opfordrer til at sige nej til en aftale, der ikke som minimum sikrer fuld tilbageførsel  

  Motivation: Konsekvenserne af milliardbesparelserne er uoverskuelige. Hvis de får lov til at fortsætte år efter år kan det ikke undgå at forringe kernevelfærden. Det må og skal stoppes. Derfor mener Enhedslisten vi skal stå sammen om at presse KLs bestyrelse til at få den konstante nedskæring stoppet.  

  Sagens forløb 24-02-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 24. februar 2016
  09-03-2016 Aarhus Byråd
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget eller ændringsforslaget i byrådets møde den 9. marts 2016.

  Bilag

  Forslag fra K om henvendelse til Finanstilsynet og Folketinget vedr. negativ forskelsbehandling


  Beslutning Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 24. februar 2016
  Århus d. 15. februar 2016  

  Forslag til byrådsbeslutning fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe om at:  

  Byrådet retter en samlet henvendelse til Finanstilsynet og Folketinget vedr. negativ forskelsbehandling af Århusianske boligkøbere.

  Finanstilsynet har i sin nye "Vejledning om kreditvurdering ved belåning af boliger i vækstområder mv." givet penge- og realkreditinstitutionerne besked på at boligkøbere i Århus og København skal gives negativ forskelsbehandling ved køb og finansiering af ny bolig. Det handler bl.a. om at århusianske boligkøbere skal have et rådighedsbeløb, som ud over de nyligt øgede krav med bla. 5% Egenfinansiering og strafgebyrerne ved de korte lån, desuden skal kunne rumme en ydelse baseret på at den lange faste rente (boligrenten) er 4%, uagtet at den pt ligger på 2,5%, altså en overdækning på 60%. Såfremt boligrenten stiger til over 4%, så er kravet en reserve svarende til + 1% point oveni.

  Derudover rummer vejledningen en række stramninger som især vil ramme unge mennesker, unge familier, selvstændige, iværksættere og nyuddannede, som et pengeinstitut (subjektivt) vurderer til ikke at have såkaldt "høj jobsikkerhed". Vejledningen indeholder mange muligheder for skøn på robusthed af jobsituation, robusthed af formue og robusthed af indtjening og likviditet - og så altså bankrådgiverens vurdering af ”den høje jobsikkerhed”.

  Vejledningen har været i høring 3-25/11, 2015. Vi er ikke bekendt med, hvorvidt vi som kommune er blevet inviteret til af deltage i høringen eller til at bidrage med forslag eller input. Men uanset svaret, så er det problematisk.

  Indholdet i vejledningen er baseret på "god praksis" for en række penge- og realkreditinstitutter. D.s. at det er en intern undersøgelse, til internt brug, men som har enorm ekstern betydning. Det er betænkeligt, at der ikke er fuld gennemsigtighed omkring dette interne studie.

  Vækstområderne Århus og København er defineret som vækstområder pga. at  væksten i priserne på ejerboliger er væsentligt større end i resten af landet, og ikke pga. de fundamentale vækstparametre der hersker i de to største byer.  

  Der er ikke konsensus i markedet hhv. hos boligøkonomerne om, at der er en overophedning i gang eller på vej i det Århusianske eller det Københavnske boligmarked. Tværtimod er der fundamentale forskelle i forhold til tiden op til den globale finansielle krise i 2007-2008. Dette skyldes bl.a. diverse bankpakker, en langt mere restriktiv udlånspolitik, øgede krav til sikkerhedsstillelse og selvbestaltede øgede krav til rådighedsbeløb ved køb af ejerbolig. Samtidig ligger realpriserne for ejerlejligheder stadig et godt stykke under niveauet fra før finanskrisen. 

  Den Konservative byrådsgruppe er ikke overbeviste om, at der er et tilstrækkelig dokumenteret grundlag for dette drastiske og diskriminerende indgreb. Århus skal ikke sidde en negativ forskelsbehandling overhørig. Byrådet bør reagere og kræve såvel dokumentation samt dialog om denne beslutning.  

  Den Konservative byrådsgruppe finder overordnet set, at den bedste måde at holde boligpriserne såvel som lejeniveauerne i balance på er at sikre et tilstrækkeligt udbud af boliger i forskellige pris og kvalitetsklasser.  

  Byrådet beslutter:  

  1.      at henvende sig til Finanstilsynet for at få dem til at genoverveje det restriktive indgreb mod Århusianske boligkøbere med udgangspunkt i
   a.      En konkret analyse af det Århusianske boligmarked (udbud og efterspørgsel) og herunder, de tiltag vi har på vej fra byrådets, bygherrernes og boligforeningernes side.
  b.      En redegørelse for hvorledes man er nået frem til de anførte tiltag og en bevisførelse for årsags-virkningssammenhæng renset for effekten af de øvrige, landsdækkende stramninger
  c.       En redegørelse for hvorledes man er nået frem til at de anførte tiltag er nødvendige                                                               
            i.      Dels generelt                                                            
            ii.      Dels set i lyset af at effekten af de nyindførte 5% udbetalingskrav (Nov. 2015) allerede synes at have haft en kraftigt dæmpende effekt, som forventes at tiltage i takt med indgrebet udbredes
  d.      En redegørelse for penge- og realkreditinstitutionernes aktuelle bidragssatspolitik i Århus og hvorfor disse ikke i tilstrækkelig grad kan lade risikoen afspejle i bidragssatserne ud over de normale sikkerhedsstillelser og udbetalingskrav.
  e.      En redegørelse og dokumentation for at risikoen for (real) prisfald i en boligkrise er større i vækstområderne (København og Århus) end uden for vækstområderne, herunder en redegørelse for samme forhold set i forhold til situationen før og efter den finansielle krise i 2007-2008.
  f.        En redegørelser for den forventede effekt af tiltagene på udlejningspriserne for lejeboliger i Århus

  2.      At samtlige partier i Aarhus Byråd tager kontakt til deres folketingsgrupper for at få taget sagen op landspolitisk.
  3.      At indlede en dialog med Københavns Borgerrepræsentation om samarbejde i denne sag.

  .   Det Konservative Folkeparti / Steen Stavnsbo

  Sagens forløb 24-02-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 24. februar 2016
  09-03-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den  om magistratsbehandling af forslaget sammen med ændringsforslag fra Socialdemokraterne:

  "Som det beskrives i forslaget fra Konservative, kan Finanstilsynet indgreb i form af "Vejledning om kreditvurdering ved belåning af boliger i vækstområder mv." betyde, at boligmarkedet i Aarhus bliver meget presset, og det kan blive endnu sværere at sikre blandede boligområder.

  Alt andet lige vil Finanstilsynets vejledning blandt andet ramme unge førstegangskøbere og købere, der med det lave renteniveau hidtil har kunnet købe en bolig i Aarhus, men som med de strammere kreditvurderingsregler nu vil blive fravalgt på grund af en for lav indkomst, eller en for lav jobsikkerhed.  

  Som bekendt er der samtidig risiko for, at redskabet i Planloven til at sikre almene boliger i byudviklingsområder rulles tilbage.   Planlovens redskab er også centralt i forhold til at sikre en blandet boligsammensætning – især i områder, hvor kommunen ikke ejer arealerne, og som i øvrigt har en vis volumen. Den slags områder er der rigtig mange af i Aarhus. Eksempler på dette er Psykiatrisk Hospital Risskov, erhvervsarealerne langs Søren Frichs Vej i Aarhus C og Åby samt store dele af Katrinebjerg, hvor helt nye bydele i de kommende år kan vokse frem.  

  Socialdemokraterne foreslår på denne baggrund, at samtlige partier i Aarhus Byråd i deres henvendelse til deres folketingsgrupper også gør opmærksom på behovet for, at Planlovens redskab bevares.  

  På vegne af den Socialdemokratiske byrådsgruppe,    

  Peder Udengaard, Politisk ordfører

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Anlægsregnskaber for 36 boliger samt serviceareal Vintervej


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 1. februar 2016

  Resumé Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse fremsender hermed anlægsregnskaber for:
   
  ·        36 almene boliger på Vintervej i Aarhus V
  ·        Serviceareal tilknyttet de 36 boliger  

  For boligdelen udviser anlægsregnskabet et mindreforbrug på netto 532.015 kr., og for servicearealdelen udviser anlægsregnskabet et mindreforbrug på netto 249.923 kr.  

  Mindreudgiften kan primært henføres til et godt licitationsresultat.

  Indstilling At 1) Byrådet godkender anlægsregnskaberne med de anførte afvigelser fra bevillingerne.  

  At 2) Anskaffelsessummen for de 36 almene boliger godkendes med kr. 53.593.018 inkl. moms.  

  At 3) Anskaffelsessummen for serviceaeral tilknyttet boligerne godkendes med kr. 6.713.255 kr. ekskl. Moms.  

  At 4) Mindreudgiften afregnes i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab til ”Rammebevilling til realisering af anlægsplanen”.

  Sagens forløb 27-01-2016 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  01-02-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 1. februar 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 15. januar 2016.

  Rådmand Thomas Medom, rådmand Kristian Würtz og Camilla Fabricius deltog ikke i sagens behandling.
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 1. februar 2016

  Bilag

  Afprøvning af "Tættere på familien" på handicapområdet for børn


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 21. december 2015

  Resumé I byrådsindstilling ”Styrkelse af handicapområdet for børn”, tiltrådt af byrådet den 9. september 2015, er indeholdt afprøvning af en ”sverigesmodel” på handicapområdet for børn.

  Der vil være tale om en model, der er inspireret af ”sverigesmodellen”, og som i Aarhus etableres under navnet ”Tættere på familien”. Afprøvningen af modellen gennemføres som et treårigt pilotprojekt og omfatter såvel Handicapcentret for Børn, udførerområdet i Familier, Børn og Unge samt relevante dele af Børn og Unge.  

  Med ”Tættere på familien” er indeholdt en styrkelse af sagsbehandlingen i form af færre sager pr. myndighedsrådgiver på Handicapcentret for Børn, tættere og tidligere opfølgende forløb samt etableringen af et tværfagligt samarbejde og tæt koordinering med fokus på tids- og målfokuserede indsatser.
   
  Afprøvningen af ”Tættere på familien” finansieres ved omkonvertering af midler fra Socialforvaltningens foranstaltningsbudget (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget (konto 6). 

  Indstilling At 1) afprøvningen af ”Tættere på Familien” på handicapområdet for børn gennemføres som et treårigt pilotprojekt med forventet opstart 1. april 2016.  

  At 2) der på Handicapcentret for Børn, til afprøvning af modellen, etableres et team med et reduceret sagstal pr. rådgiver.  

  At 3) ”Tættere på familien-teamet” skaleres ud fra en af de to nedenstående modeller:  

  Model A: Tilførelse af tre rådgivere til Handicapcentret for Børn svarende til et samlet team på seks rådgivere dækkende i alt 144 sager. Udgiften hertil udgør 1,4 mio. kr. årligt, svarende til i alt 4,2 mio. kr. i perioden 2016-2019. Afdelingsledelse vil blive varetaget inden for eksisterende afdelingslederressourcer.     

  Model B: Tilførelse af fem rådgivere og en afdelingsleder til Handicapcentret for Børn svarende til et samlet team på ti rådgivere og en afdelingsleder dækkende i alt 240 sager. Udgiften hertil udgør 2,8 mio. kr. årligt, svarende til i alt 8,4 mio. kr. i perioden 2016-2019.     

  At 4) finansieringen af teamet på Handicapcentret for Børn sker via en konvertering fra Socialforvaltningens foranstaltningsbudget (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget (konto 6). 

  Sagens forløb 17-12-2015 Borgmesterens Afdeling
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  21-12-2015 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 21. december 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 4. december 2015.
  20-01-2016 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. januar 2016.
  03-02-2016 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Socialudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. februar 2016
  11-02-2016 Socialudvalget
  Hüseyin Arac, Hans Halvorsen, Aage Rais-Nordentoft, Ali Nuur og Knud Mathiesen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens beslutning og med model B under At) 3.

  Lene Horsbøl og Henrik Arens tog forbehold.
  24-02-2016 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. februar 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 21. december 2015

  Bilag