Vælg

Referat Aarhus Byråd 23-05-2018

  Anmodning fra Lene Horsbøl om orlov


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 15. maj 2018.
  Anmodning fra byrådsmedlem Lene Horsbøl om orlov i perioden 23. maj 2018 til 22. maj 2019.

  Resumé Byrådsmedlem Lene Horsbøl har anmodet om orlov frasine kommunale hverv i perioden 23. maj 2018 til 22. maj 2019.

  Det indstilles, at første stedfortræder Theresa Blegvad indtræder i Aarhus Byråd i orlovsperioden.

  Ovenstående har en række nærmere beskrevne konsekvenser i relation til de faste udvalg, som det indstilles, at Aarhus Byråd godkender.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1) Lene Horsbøl bevilges orlov fra sine kommunale hverv i perioden 23. maj 2018 til 22. maj 2019 begge dage inklusive.

  At 2) Byrådet godkender, at Theresa Blegvad indtræder som stedfortræder i Aarhus Byråd i orlovsperioden.

  At 3) Byrådet godkender de midlertidige ændringer i de faste udvalg som beskrevet i indstillingens afsnit 3.

  Sagens forløb 22-05-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 15. maj 2018.

  Der udarbejdes notat til Magistraten med eksempler på præcedens med mere.

  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 15. maj 2018.

  Bilag

  Underskriftsbemyndigelse – køb og salg af fast ejendom


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af  2. maj 2018.

  Resumé Borgmesteren eller en rådmand kan i medfør af kommunestyrelsesloven sammen med en embedsmand, som byrådet har bemyndiget hertil, underskrive følgende dokumenter:  

  ·         dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom
  ·         dokumenter vedrørende optagelse af lån, og
  ·         dokumenter vedrørende påtagelse af garantiforpligtelser  

  Som følge af direktørskiftet i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø pr. 1. juni 2018 er der behov for at opdatere bemyndigelsen. Samtidig har Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bedt om, at chef for AffaldVarme, Bjarne Munk Jensen, også bemyndiges.

  Indstilling Det indstilles:  

  At 1) direktør Henrik Seiding ved sin tiltræden pr. 1. juni 2018 bemyndiges til sammen med rådmanden for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø at kunne underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån samt påtagelse af garantiforpligtelser.  

  At 2) chef for AffaldVarme, Bjarne Munk Jensen, bemyndiges til sammen med rådmanden for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø at kunne underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån samt påtagelse af garantiforpligtelser.  

  Sagens forløb 22-05-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 2. maj 2018.

  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af  2. maj 2018.

  Bilag

  Svar til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. DOKK1s niveau 3


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. maj 2018.

  Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Resumé Det indstilles, at Aarhus Kommune fremsender vedlagte brev til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Brevet er et svar på ministeriets henvendelse af 20. marts 2018 vedr. DOKK1, der er en opfølgning på ministeriets udtalelse af 28. september 2015 om overskydende opført areal på DOKK1s niveau 3.  

  Der lægges med svaret op til, at Aarhus Kommune anvender erhvervslejemålene til kommunale aktiviteter, når de bliver ledige.  

  Endvidere indstilles, at Aarhus Byråd bemyndiger Borgmesterens Afdeling til at indlede dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. konklusionen i udtalelse fra 28. september 2015, hvor ministeriet giver udtryk for, at opførslen af DOKK1s niveau 3 var ulovlig, og at dette kan evt. føre til en prøvelse af udtalelsen ved domstolene.

  Indstilling Det indstilles:  

  At 1) vedlagte brev med tilhørende bilag sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. bilag 1 samt nedenstående afsnit 3.1.  

  At 2) arealerne på DOKK1 tages i brug til kommunale aktiviteter som beskrevet i brev med tilhørende bilag til Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. bilag 1 samt nedenstående afsnit 3.1.   

  At 3) Aarhus Kommune ved Borgmesterens Afdeling indleder dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. konklusionen i udtalelse fra 28. september 2015, hvor ministeriet giver udtryk for, at opførslen af DOKK1s niveau 3 var ulovlig, og at dette evt. kan føre til en prøvelse af udtalelsen ved domstolene, jf. afsnit 3.2.

  Sagens forløb 14-05-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 7. maj 2018.

  Rådmand Bünyamin Simsek og Mette Skautrup tog forbehold.

  Borgmester Jacob Bundsgaard og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. maj 2018.

  Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Lokalplan 1043, Blandet bolig- og erhvervsområde ved Havkærvej og Blomstervej i Tilst - Genvedtagelse


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. maj 2018.
  Genvedtagelse af Lokalplan nr. 1043, Bolig- og erhvervsområde ved Blomstervej og Havkærvej i Tilst, med en enkelt tilføjelse af formel karakter vedr. virksomhedsstøj.

  Resumé Lokalplan 1043 blev endeligt vedtaget af byrådet den 7. februar 2018 og efterfølgende offentliggjort den 27. februar 2018.   

  Lokalplanens hovedformål er at sikre omdannelsen af den tidligere Gasa-grund fra et erhvervsområde til et blandet bolig- og erhvervsområde med boliger, en dagligvarebutik og lettere erhverv. I forhold til støj- og lugtpåvirkning af det nye område, er der i udformningen af planen taget hensyn til de omkringliggende eksisterende virksomheder, der ikke vil blive begrænset af omdannelsen til blandet byområde.  

  Dog er Aarhus Kommune efter den endelige vedtagelse af lokalplan 1043 blevet opmærksom på, at der i lokalplanens mangler en bestemmelse af formel karakter vedr. virksomhedsstøj. Lokalplan 1043 foreslås derfor genvedtaget, med en enkelt tilføjelse.  

  Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017, udbygningsaftale og miljørapport blev endeligt vedtaget af byrådet den 7. februar 2018 og efterfølgende offentliggjort den 27. februar 2018, samtidig med lokalplan 1043.  

  Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017, udbygningsaftale og miljørapport ændres ikke og vil fortsat være gældende.

  Indstilling At 1) Lokalplan 1043, Bolig- og erhvervsområde ved Blomstervej og Havkærvej i Tilst genvedtages endeligt, med den rettelse der fremgår af afsnit 5.1.

  Sagens forløb 03-05-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  07-05-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 25. april 2018.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. maj 2018.

  Bilag

  Etablering af den Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Aarhus Kommune


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. april 2018.

  Resumé Med den politiske aftale om ”Bedre veje til uddannelse og job” skal der pr. 1. august 2019 etableres en forberedende grunduddannelse (FGU). FGU er altovervejende for unge mellem 16 og 25 år, der har behov for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

  Frem mod etableringen af FGU skal en række emner afklares. Herunder dækningsområde, antallet af skoler, lokaler/bygninger samt sammensætning af hhv. den midlertidige og den blivende bestyrelse. Kommunerne skal indsende anbefalinger om dækningsområder, lokaler og antal skoler til undervisningsministeren via det regionale kommunekontaktråd (KKR).

  Lokal forankring af anbefalingerne fra Aarhus Kommune sikres ved en lokal inddragelsesproces samt ved byrådsbehandling. Der er afholdt dialogmøder med de berørte skoler og uddannelser, og der vil være mulighed for at få foretræde for Social- og Beskæftigelsesudvalget. Denne indstilling vedrører anbefalinger om dækningsområde, institutions og skoleplaceringer samt de fysiske rammer herfor. Ligeledes anbefaling om udpegning af et kommunalt medlem af den midlertidige bestyrelse.

  Den nærmere udmøntning af FGU Aarhus varetages af den fremtidige bestyrelse og ledelse af FGU Aarhus.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1)    det indstilles til KKR, at FGU Aarhus får et dækningsområde svarende til Aarhus Kommune

  At 2)    det indstilles til KKR, at FGU Aarhus kommer til at bestå af én FGU institution og tre underliggende skoler

  At 3)    det indstilles til KKR, at placeringer af skolerne tager udgangspunkt i eksisterende bygninger fra Egå Produktionsskole, Gøglerproduktionsskolen og Aarhus Produktionsskole.

  At 4)    Aarhus Kommune i samarbejde med relevante aktører og Aarhus Produktionsskole afsøger muligheder for tilkøb eller leje af nye bygningsfaciliteter, da skolens lejemål udløber ved udgangen af 2019,

  At 4)    Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse bemyndiges til at udpege det kommunale medlem af den midlertidige bestyrelse for FGU Aarhus.

  Sagens forløb 17-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-04-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 13. april 2018.

  Forudsætning om Gøglerskolens placering i det kommende Sports og Kultur campus præciseres.
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 2. maj 2018.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. april 2018.

  Bilag

  Sovepladser til hjemløse og flytning af stofindtagelsesrum


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 16. april 2018.

  Resumé Forligspartierne vedtog i forbindelse med budgetforliget for 2018 at afsætte 0,65 mio. kr. til flytning af stofindtagelsesrummet til en placering i tilknytning til de øvrige tiltag for byens udsatte. I samme forbindelse blev der afsat 3,919 mio. kr. til etablering af 10 natpladser for byens hjemløse.  

  De to tilbud ønskes etableret på samme sted i Sydhavnskvarteret i midlertidige pavilloner på Kalkværksvej 15, som i dag huser Kontakthuset, som er et tilbud til stofmisbrugere. Kontakthuset flyttes i maj til Toldbodgade 5 i forbindelse med relokalisering i Sydhavnskvarteret.    

  I den i april 2018 byrådsvedtagne ”Udviklingsplan for Sydhavnen” er det forudsat, at der i området skal kunne indpasses en række tilbud til socialt udsatte, som skal inkluderes og inddrages i opgaver i udviklingen af området. 

  Med indstillingen foreslås en anlægsbevilling til flytning af stofindtagelsesrummet fra Kirkens Korshærs lokaler i Nørre Alle 25 til pavilloner på Kalkværksvej 15. Samtidigt et forslag om anlægsbevilling til etablering af 10 sovepladser til hjemløse samme sted. Den samlede anlægsudgift for de to projekter udgør ca. 2,8 mio. kr.  

  Indstilling Det indstilles:

  At 1) der meddeles anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til flytning af stofindtagelsesrummet til Kalkværksvej 15, og til etablering af 10 natpladser til hjemløse samme sted  

  At 2) anlægsbevillingen finansieres af de i budgetforlig 2018 afsatte beløb til flytning af stofindtagelsesrummet samt beløb til etablering af 10 natpladser til hjemløse   

  At 3) restbeløbet på 1,732 mio. kr., i forhold til de afsatte midler, reserveres til at gøre tilbuddene permanente på et senere tidspunkt

  Sagens forløb 12-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  16-04-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 10. april 2018.

  Rådmand Jette Skive kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christen tog forbehold.
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 2. maj 2018.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 16. april 2018.

  Bilag

  Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at orienteringen blev taget til efterretning i byrådets møde den 23. maj 2018.
  Den årlige afrapportering om udviklingen i fattigdom i kommunen.

  Resumé Antallet af borgere på offentlige ydelser, som har en indtægt under kommunens fattigdomsgrænse er faldet, fra 1.816 i december 2016 til 1.596 i december 2017. Det svarer til et fald på 12 %.

  Indførelsen af 225-timersreglen, Kontanthjælpsloftet og Integrationsydelsen har dog bidraget til, at en række ydelsesmodtagere fortsat har et rådighedsbeløb under Aarhus Kommunes fattigdomsgrænse.

  De 1.596 borgere der har en indtægt, der placerer dem under kommunens fattigdomsgrænse udgør på trods af faldet derfor en udsat gruppe, der er i fare for at blive marginaliseret på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.

  En implikation af fattigdom er hhv. udsættelsessager fra boliger og hjemløshed. Der er trods et fald i antallet af fattige konstateret en stigning i antallet af udsættelsessager. Således er antallet af familier berørt af en udsættelsessag steget fra 260 i 2016 til 276 i 2017, en stigning på 16 familier.

  Ligeledes er der sket en stigning i antallet af registrerede hjemløse i Aarhus, hvor der er registreret 767 hjemløse i 2017 mod 668 ved kortlægningen i 2015. Blandt unge er der sket en firedobling i antallet af registrerede hjemløse på kun seks år. Fra 52 unge i 2009 til 205 unge i 2017.

  Disse tal indikerer derfor, at der trods et faldende antal økonomisk fattige fortsat er særligt udsatte grupper i kommunen.

  Sociale Forhold og Beskæftigelse anbefaler, at udvalget forsat løbende orienteres om udviklingen på området. Det i form af borgere omfattet af de seneste reformer på kontanthjælpsområdet.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1)    Denne orientering om fattigdom i Aarhus Kommune tages til efterretning

  At 2)    Social- og Beskæftigelsesudvalget fortsat løbende orienteres om udviklingen i antal borgere omfattet af de seneste reformer på kontanthjælpsområdet

  Sagens forløb 17-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-04-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 10. april 2018.

  Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Jette Skive og Marc Perera Christensen er generelt modstander af en fattigdomsgrænse. Den geografiske fordeling af fattigdom og udviklingen heri søges belyst.
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 2. maj 2018.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at orienteringen blev taget til efterretning i byrådets møde den 23. maj 2018.

  Bilag

  Projekteringsbevilling, ombygning af Bautavej 1


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 16. april 2018.
  Indstillingen er revideret på baggrund af drøftelse i Magistraten 15. januar 2018.

  Resumé Jf. budgetforlig 2016 skal Østjyllands Brandvæsen flytte til Bautavej 1 og etablere en ny hovedlokalitet. Ejendommen skal deles med AffaldVarme Aarhus.

  Der blev afsat 8 mio. kr. til at ombygge Bautavej 1. Efterfølgende har det vist sig, at ombygningerne er betydelig dyrere.

  Der er desuden ikke tidligere taget stilling til omkostningerne til opbygning af et nyt øvelsesareal. Et areal i eget regi vurderes afgørende nødvendigt for at man kan realisere en række forudsatte effektiviseringer.

  Øvelsesaktiviteterne skal flyttes fra den nuværende placering på Kirstinesmindevej pga. nærheden til Det ny Universitetshospital. Grunden er forudsat solgt som led i finansieringen af renovering af brandhaner i Aarhus, ny hovedlokalitet m.v.

  Til finansiering af anlægsudgifter på op til 45 mio. kr. foreslås optaget en driftsfinansieret anlægsinvestering i Ejendomme, på 37 mio. kr.

  Der er forudsat en efterfølgende prioritering i forhold til mulige bygningsmæssige løsninger, på baggrund af projekteringsarbejdet. Borgmesterens Afdeling deltager i dette arbejde.

  Herudover behandles forhold vedr. huslejeindtægtskrav.

  Indstilling Det indstilles til Aarhus Byråd:

  At 1)    Nærmere disponering og projektering af til- og ombygninger samt nyt øvelsesareal på Bautavej 1 igangsættes med henblik på realisering.

  At 2)    Der på sektor 2.53, Bygninger, meddeles projekteringsbevilling på 4,9 mio. kr. i 2018. Projekteringsbevillingen finansieres fra rådighedsbeløbet, jf. at-punkt 3.

  At 3)    Der optages et rådighedsbeløb på udgiftsrammen på 37 mio. kr. for til- og ombygningerne samt nyt øvelsesareal. Rådighedsbeløbet finansieres som en driftsfinansieret anlægsinvestering i Ejendomme på 1,89 mio.kr. årligt i 30 år.

  At 4)    Teknik og Miljø arbejder aktivt for, at anlægsrammen ikke udnyttes fuldt ud.

  At 5)    Huslejekravet for sektor 2.51 Ejendomme vedr. Bautavej 1 reduceres med i alt 4,2 mio. kr. i 2018 vedr. både 2017 og 2018 og med 1 mio. kr. i 2019.

  Sagens forløb 22-02-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Borgmesterens Afdeling bemærker, at der er flere vigtige opmærksomhedspunkter i indstillingen.

  For det første foreslås merudgiften til indretningen af Bautavej finansieret som et driftsfinansieret anlæg over 30 år. Årsagen hertil er manglende vurderinger med hensyn til anlægsudgifter, som forklaret i indstillingen. Det betyder, at der tages 1,89 mio. kroner årligt fra vedligeholdelsen af Aarhus Kommunes bygninger. Det juridiske responsum fra advokatfirmaet Horten sandsynliggør for det andet, at Aarhus Kommune er berettiget til at indregne omkostninger til ombygning af Bautavej i huslejen for Østjyllands Brandvæsen. Derved ville de øvrige kommuner i selskabet komme til at finansiere deres andele af omkostningen, hvorved Aarhus Kommune kunne spare 0,4 mio. kr. årligt. Det er dog Teknik og Miljøs vurdering, at Aarhus Kommune af hensyn til baggrunden for samarbejdet med de andre kommuner bør afholde den fulde udgift.

  For det tredje beskrives i indstillingen, at der frem til midt i 2019, hvor Østjyllands Brandvæsen flytter ind, mangler en medfinansiering af driftsudgifter vedr. ejendommen på Bautavej 1. Der foreslås derfor en nedsættelse af huslejekravet for Bautavej med 2,1 mio. kroner årligt for 2017 og 2018 og 1,0 mio. kroner i 2019. I budgetperioden er der derfor tale om en samlet kassefinansiering på 5,2 mio. kr. og dermed en tilsvarende forværring af den samlede økonomi. Borgmesterens Afdeling gør opmærksom på, at det ikke er sædvanlig procedure, når der på den måde foreslås en budgetændring til sektor 2.51 Ejendomme.

  Endelig bemærkes for det fjerde, at økonomien for Østjyllands Brandvæsen nu belastes med yderligere 2 mio. kroner årligt til vedligeholdelse af øvelsesterrænet. Det skal ses i sammenhæng med tidligere byrådsbeslutninger om at søge selskabets budget for 2019 og frem tilpasset til den ramme som Teknik og Miljø har til finansiering af selskabet. Forudsætningen herfor er, at driften af Østjyllands Brandvæsen kan effektiviseres over de kommende år.
  26-02-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. februar 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 19. februar 2018.

  Rådmand Jette Skive og rådmand Thomas Medom tog forbehold.

  14-03-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 14. marts 2018.
  04-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. april 2018.
  16-04-2018 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Jan Ravn Christensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 2. maj 2018.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 16. april 2018.

  Bilag

  Forslag UFP om Letbanens videre arbejde


  Beslutning Sagen blev behandlet sammen med sag 10 og 11. 
  Forslag fra Lars Boje Mathiesen på vegne af Nye Borgerlige:

  Etape 1 af letbanen blev væsentlig dyrere end hvad byrådet oprindeligt havde godkendt. Tilmed viser de budgetterede indtægter og udgifter at der vil være et årligt underskud på 118 mio på driften årligt.

  Regeringen har nu på statens vegne trukket sig endegyldigt fra projektet og derved står hele projektet i en markant ny situation. Det økonomiske fundament er væk. Nye Borgerlige mener derfor det nu er rette tidspunkt at stoppe op med det videre arbejde omkring etape 2 og 3.

  Derfor foreslås følgende:

  1) Byrådet beslutter at skrinlægge det videre arbejde med letbanens etape 2 og 3.

  2) Byrådet pålægger Teknik og Miljøs rådmand at fremkomme med alternativ til letbane etape 2 og 3. - herunder muligheden for BRT-busser.

  Nye Borgerlige ser frem til byrådsdebatten.

  Sagens forløb 18-01-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. januar 2017.
  01-02-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 1. februar 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  05-12-2017 Teknik og Miljø
  Fra Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerlige er fremsendt forslag vedrørende letbanens videre arbejde.

  Med henvisning til etape 1 foreslås:
  1.    Byrådet beslutter at skrinlægge det videre arbejde med letbanens etape 2 og 3.
  2.    Byrådet pålægger Teknik og Miljøs rådmand at fremkomme med alternativ til letbanens etape 2 og 3 – herunder muligheden for BRT-busser.

  Forslaget blev på Byrådets møde den 1. februar 2017 fremsendt til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse.

  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø henviser i den forbindelse til de fremsendte indstillinger om projektafklaring samt videreplanlægning og miljøvurdering af letbanens etape 2.

  I budgetforliget for 2018 indgår, at det ”i forbindelse med kommende etaper på letbanen bør […] overvejes, om BRT-løsninger kan være et indledende skridt.” I den videre planlægning af letbanens etape 2 foreslås det derfor i de ovenfor nævnte indstillinger, at bygherren undersøger, om BRT-løsninger kan være et alternativ eller et indledende skridt.

  Til Byrådets orientering gives desuden i nedenstående en kort status for de undersøgelser af BRT-løsninger, som Byrådet med budget 2016 – 2019 ønskede gennemført af Teknik og Miljø.
  14-12-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-12-2017 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 5. december 2017, som Magistraten kan henholde sig til.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.

  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  10-01-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. januar 2018.

  Sagerne 17, 23 og 24 blev behandlet sammen.
  05-02-2018 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  21-03-2018 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  16-04-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen kunne henholde sig til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 5. december 2017 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Heidi Bank tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Almaz Mengesha kunne henholde sig til beslutningsforslaget.

  Jan Ravn Christensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 16. april 2018.
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 2. maj 2018.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagen blev behandlet sammen med sag 10 og 11. 

  Bilag

  Letbanens etape 2 – videre planlægning og miljøvurdering


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens indstilling, jævnfør nedenstående.

  Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper tiltræder indstillingen i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 16. april 2018, med den ændring, at der i den videre planlægning og miljøvurdering som alternativ undersøges muligheden for en linjeføring der forløber som følgende: Via Silkeborgvej – Regenburgs Plads – Tage-Hansens Gade og derefter videre af Viborgvej.

  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kan tiltræde indstillingen, men med det forbehold, at der skal være et oplyst grundlag omkring Søren Frichs Vejs linjeføring før der træffes endelig beslutning.

  Venstres byrådsgruppe tager forbehold for indstillingen, da de mener undersøgelsen ikke er omfattende nok. Der burde inddrages langt flere transportformer, BRT som fuldt alternativ til Letbanen, BRT sammen med andre delløsning som selvkørende minibusser, delebiler og samkørsel. De mener samtidig, at en sådan undersøgelse burde være foretaget med bidrag fra uafhængige specialister med viden om fremtidens kollektive transportformer.
  Der to strækninger som Venstres byrådsgruppe naturligt mener bør indgå i VVM undersøgelsen. Den ene er strækningen mellem Lisbjerg og Hinnerup i Favrskov kommune, her mener de, der er en forpligtigelse overfor Faurskov kommune om at få belyst strækningen nærmere, den anden er er strækningen på Aarhus Ø, der allerede i budgetforliget for 2018 er vedtaget.
  Venstres byrådsgruppe mener, at kommunen mangler at høste erfaringer af driften af etape 1, som bør/skal danne grundlag for, beslutningen om at iværksætte omfattende undersøgelsesarbejde af Letbanens etape 2 til Brabrand, samt udmønte de 40 mio. kr. til formålet. Fællesrådene i Kommunen har ligeledes samme ønske og det støtter de op omkring.
  Venstres byrådsgruppe havde også gerne tænkt fremtidens teknologier ind i de løsninger der skal undersøges i en ligelig fordelt balance.
  Med hensyn til linjeføringer vil Venstres byrådsgruppe have belyst en linjeføring langs Banegraven, Søren Frichs vej/Ringvejen, Silkeborgvej og til Brabrand.
  Ved sag 9 kan Venstres byrådsgruppe ikke tiltræde forslaget, ligesom de ikke kan tiltræde magistratens udtalelse af 18. december 2017.

  Dansk Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kan ikke tiltræde indstillingen.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 9 og 11.
  Plan- og VVM-myndighedens forslag til det videre arbejde med planlægning og miljøvurdering for letbanens etape 2 til Aarhus Ø, Brabrand og Hinnerup.

  Resumé Aarhus Byråd besluttede den 26. august 2015 at starte planlægningen for letbanens etape 2.

  Der er gennemført en idéfase for strækningen fra Aarhus Ø til Brabrand samt en idéfase for strækningen fra Lisbjerg til Hinnerup, der planlægges sammen med Favrskov Kommune.

  Indstillingen omhandler plan- og VVM-myndighedens afgrænsning af indholdet i miljøvurderingen, herunder valg og fravalg af hvilke linjeføringsalternativer, der miljøvurderes. Samtidig foreslås en styrkelse af myndighedsorganisationen til løsning af opgaven.

  Indstilling At 1)    Teknik og Miljø bemyndiges til at tilpasse miljøvurderingerne (VVM) til projektets opdeling i delstrækninger, jf. parallel indstilling om projektafklaring.

  At 2)    Miljøvurderingerne for Brabrand-strækningen tilrettelægges med de fokuspunkter, herunder valg og fravalg af linjeføringsalternativer, som anbefales i afsnit 5.3.

  At 3)    Miljøvurderingerne for Hinnerup-strækningen gennemføres sammen med Favrskov Kommune, og at der lægges særlig vægt på emnerne anbefalet i afsnit 5.1.

  At 4)    Miljøvurderingerne for strækningen til Aarhus Ø gennemføres som et selvstændigt delprojekt, og at der lægges særlig vægt på emnerne anbefalet i afsnit 5.2.

  At 5)    Der parallelt med miljøvurderingerne (VVM) udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og eventuelle lokalplaner for letbane-deletaperne.

  At 6)    Myndighedsorganisationen styrkes med ét årsværk i tre år. Udgiften hertil på i alt 1,95 mio. kr. for perioden 2018-2020 finansieres af den tidligere givne anlægsbevilling til VVM-undersøgelse til letbanens etape 2 via en budgetoverførsel fra anlæg til driftskontoen.

  Sagens forløb 14-12-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling gør opmærksom på, at det ikke er sædvanlig procedure, når der foreslås en bevilling til myndighedsbehandling finansieret af anlægsrammen.
  18-12-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. december 2017.

  Rådmand Bünyamin Simsek, Rådmand Jette Skive og Marc Perera Christensen tog forbehold.

  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  10-01-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. januar 2018.

  Sagerne 17, 23 og 24 blev behandlet sammen.
  05-02-2018 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  21-03-2018 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  16-04-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at der i forhold til Brabrand-strækningen i VVM-undersøgelsen ønskes belyst en alternativ løsning til en linjeføring igennem Aarhus midtby og ad Viborgvej.

  Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at muligheden for førerløse busser på Aarhus Ø ønskes belyst i VVM-undersøgelsen.

  Heidi Bank tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 2. maj 2018.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens indstilling, jævnfør nedenstående.

  Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper tiltræder indstillingen i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 16. april 2018, med den ændring, at der i den videre planlægning og miljøvurdering som alternativ undersøges muligheden for en linjeføring der forløber som følgende: Via Silkeborgvej – Regenburgs Plads – Tage-Hansens Gade og derefter videre af Viborgvej.

  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kan tiltræde indstillingen, men med det forbehold, at der skal være et oplyst grundlag omkring Søren Frichs Vejs linjeføring før der træffes endelig beslutning.

  Venstres byrådsgruppe tager forbehold for indstillingen, da de mener undersøgelsen ikke er omfattende nok. Der burde inddrages langt flere transportformer, BRT som fuldt alternativ til Letbanen, BRT sammen med andre delløsning som selvkørende minibusser, delebiler og samkørsel. De mener samtidig, at en sådan undersøgelse burde være foretaget med bidrag fra uafhængige specialister med viden om fremtidens kollektive transportformer.
  Der to strækninger som Venstres byrådsgruppe naturligt mener bør indgå i VVM undersøgelsen. Den ene er strækningen mellem Lisbjerg og Hinnerup i Favrskov kommune, her mener de, der er en forpligtigelse overfor Faurskov kommune om at få belyst strækningen nærmere, den anden er er strækningen på Aarhus Ø, der allerede i budgetforliget for 2018 er vedtaget.
  Venstres byrådsgruppe mener, at kommunen mangler at høste erfaringer af driften af etape 1, som bør/skal danne grundlag for, beslutningen om at iværksætte omfattende undersøgelsesarbejde af Letbanens etape 2 til Brabrand, samt udmønte de 40 mio. kr. til formålet. Fællesrådene i Kommunen har ligeledes samme ønske og det støtter de op omkring.
  Venstres byrådsgruppe havde også gerne tænkt fremtidens teknologier ind i de løsninger der skal undersøges i en ligelig fordelt balance.
  Med hensyn til linjeføringer vil Venstres byrådsgruppe have belyst en linjeføring langs Banegraven, Søren Frichs vej/Ringvejen, Silkeborgvej og til Brabrand.
  Ved sag 9 kan Venstres byrådsgruppe ikke tiltræde forslaget, ligesom de ikke kan tiltræde magistratens udtalelse af 18. december 2017.

  Dansk Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kan ikke tiltræde indstillingen.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 9 og 11.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Debatoplæg: Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning af letbane fra Aarhus Ø til Brabrand.

  Bilag 2: Debatoplæg: Debat om letbanen til Hinnerup

  Bilag 3: Oversigtsskema: Idéfase Letbane Aarhus Ø – Brabrand

  Bilag 4: Høringsbidrag med idéer og forslag til planlægning af letbane fra Aarhus Ø til Brabrand

  Bilag 5: Oversigtsskema: Idéfase Letbane Lisbjerg – Hinnerup

  Bilag 6: Høringsbidrag med idéer og forslag til planlægning af letbane fra Lisbjerg til Hinnerup

  Bilag 7: Notat – Hovedemner i forbindelse med den offentlige høring om letbanens etape 2

  Bilag 8: Notat – Letbanens etape 2, delstrækningen fra Aarhus Ø til Brabrand – vurdering og anbefaling af, hvilke alternativer der bør indgå i den videre planlægning og miljøvurdering

  Bilag 9: Oversigtskort – De i idéfasen foreslåede alternative linjeføringer for letbane fra Aarhus Ø til Brabrand.

  Bilag 10: Oversigtskort – Anbefaling af alternativer der bør indgå i den videre planlægning og miljøvurdering

  Bilag 11: Tillægsbevilling T-17-211-001

  Meningstilkendegivelse Lars Ljungqvist

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat fra Dansk Folkeparti

  Notat MTM 29.01.2018

  Foretræde Den Gamle By

  Foretræde Fællesrådet for Møllepark-Vestergadekvarteret

  Foretræde Lokalt Kulturmiljøråd 1

  Foretræde Lokalt Kulturmiljøråd 2

  Notat MTM 06.03.2018

  Bilag 1 til notat: Letbane eller BRT på Viborgvej – Eksempler på tværprofiler

  Meningstilkendegivelse Fællesrådene

  Ændringsforslag fra AL, SF, EL, R og S

  Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti

  Letbaneudbygning. Projektafklaring, etape 2


  Beslutning Sagen blev behandlet sammen med sag 9 og 10.
  Forslag om projektafklaring af letbanens etape 2, som opdeles i tre delprojekter (Aarhus Ø, Spanien - Brabrand og Lisbjergskolen - Hinnerup) samt udgifts- og indtægtsbevilling, svarende til det statslige tilskud på 40 mio. kr.

  Resumé Byrådet vedtog i 2015 opstart af plan- og VVM-processer for letbanens etape 2. Efter idé-fase og offentlig høring forslås i nærværende indstilling forundersøgelser og miljøvurderinger igangsat.

  En parallel indstilling omhandler VVM undersøgelse og myndighedsopgaven i relation hertil.

  For Aarhus Ø er der med budget 2018 – 2021 besluttet at anlægge deletapen og reservere midler hertil i byudviklingsøkonomien for Aarhus Ø.

  Særligt i Midtbyen er der behov for at indtænke værdifulde bygninger og miljøer, snævre forhold og betydelige investeringer i eksisterende anlæg, herunder ledningsanlæg samt afvejning mellem de forskellige behov og interesser.

  Letbanen til Hinnerup koordineres med Favrskov Kommune.

  Staten har givet et tilskud på 40 mio. kr. til forundersøgelse og VVM af etape 2 samt undersøgelse af mulighederne for at anlægge en ny terminal i Brabrand.

  I forundersøgelserne indgår en vurdering af BRT-løsninger.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1) Letbanens etape 2 opdeles i tre delprojekter: Lisbjergskolen - Hinnerup, Aarhus Ø og Spanien - Brabrand.

  At 2) Yderligere projektafklaring og miljøvurderinger for disse igangsættes som beskrevet i indstillingen, jf. afsnit 5, og fastlagt af VVM-myndigheden.

  At 3) Der gives en indtægtsbevilling på i alt 40 mio. kr., der er givet i tilskud fra staten til forundersøgelse og VVM for etape 2 og vurdering af ny terminal i Brabrand.

  At 4) Teknik og Miljø bemyndiges til at indgå aftaler om disponering af tilskuddet på 40 mio. kr. med udgangspunkt byrådets beslutninger og statens tilskudsbetingelser, hvortil der gives en udgiftsbevilling på 40 mio. kr.

  Sagens forløb 14-12-2017 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-12-2017 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. december 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. december 2017.

  Rådmand Bünyamin Simsek, Rådmand Jette Skive og Marc Perera Christensen tog forbehold.

  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  10-01-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. januar 2018.

  Sagerne 17, 23 og 24 blev behandlet sammen.
  05-02-2018 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  21-03-2018 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  16-04-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at der i forhold til Brabrand-strækningen i VVM-undersøgelsen ønskes belyst en alternativ løsning til en linjeføring igennem Aarhus midtby og ad Viborgvej.

  Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at muligheden for førerløse busser på Aarhus Ø ønskes belyst i VVM-undersøgelsen.

  Heidi Bank tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 2. maj 2018.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagen blev behandlet sammen med sag 9 og 10.

  Bilag

  Forslag fra DF om nedrivning/istandsættelse af tomme bygninger


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 16. april 2018.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe henholder sig til deres oprindelige forslag.
  Forfaldne huse i Århus kommune, som ikke har været beboet over en årrække for eksempel en 2 årige periode, skal havde pålagt, at de enten skal nedrives eller istandgjort/restaureret indenfor en givet periode f.eks. et år eller to, ellers vil de blive fjernet af kommunen på ejerens bekostning. Det gælder også fabriksbygninger, og andre institutioner eller lign. bygningsværker.
  For eks. Tulip grunden i Brabrand, det gamle Jaco/Tulip som har stået og forfaldet i en lang årrække – i  ca.15 år.
  Hvis ejerne ikke kan afhænde de pågældende bygninger, skal bygninger fjernes, og der skal være ryddet op på den pågældende grund.
  Det er urimeligt at naboer til beboelsesejendomme, huse og fabriksejendomme skal leve med, at der samles hjemløse og narkomaner i de tomme fabriks bygninger.
  Det kan vi ikke byde borgerne i Århus kommune.
  Og ved forfaldne en - families huse, samles rotter og andet utøj, som er til stor gene for naboer. I de tilfælde hvor der er fare for sammenstyrtning, skal indsatsen opgraderes, så risikoen formindskes for, at personer ikke kommer til skade.

  Derfor skal der udarbejdes en ordning på området i Århus kommune.
  (AT 1.) Beslutningsforslag
  Vi pålægger Teknik og Miljø, at de skal udarbejde et forslag til det pågældende oplæg.
  (AT 2.) Forslaget skal være udarbejdet, så det kan forelægges byrådet senest maj 2017

  På Dansk Folkepartis vegne
  Knud N. Mathiesen

  Sagens forløb 22-02-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. februar 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  05-12-2017 Teknik og Miljø
  På Dansk Folkepartis vegne har Knud N. Mathiesen fremsendt beslutningsforslag til Teknik og Miljø med pålæg om at udarbejde et oplæg til en strammere kurs over for forladte og forfaldne boliger og erhvervsbygninger.  Forslaget var på byrådets møde den 22. februar 2017 (pkt. 19) og blev herefter sendt til behandling i magistraten med henblik på en nærmere beskrivelse og vurdering af problemets omfang og de juridiske muligheder, der vil kunne afhjælpe problemet. Debatten gik på alt fra enkeltstående bygninger, der forfalder, til større områder som ”Tulip-grunden” og fra forureningsproblematikker til problemer med gene af naboer. Teknik og Miljøs erfaring er, at enkeltsager kan være komplicerede, når f.eks. en ejendom er ubeboet, kombineret med at ejeren ikke er interesseret i et samarbejde, ikke har tilstrækkelige økonomiske midler eller f.eks. lever skjult og ikke kan kontaktes. De fleste sager har et mindre omfang og løses oftest i dialog med ejerne. Truslen om påbud og politianmeldelse vil i de fleste sager være tilstrækkeligt til, at ejer finder løsninger for ejendommen. Generelt er der økonomisk interesse forbunden med ejendomme og grunde i Aarhus. Markedskræfterne klarer således mange problemer med nedslidte og skæmmende bygninger. I forhold til kommunens størrelse vurderes problemet med tomme og nedslidte bygninger generelt at være af begrænset karakter.  Tanken om en strammere kurs over for bygningsejere, der ikke vedligeholder deres bygninger, er nærliggende, men ud fra en samlet betragtning vurderes det, at problemet er relativt begrænset i Aarhus Kommune. Derfor er anbefalingen på trods af eksempler på problematiske og langtrukne sager, at de eksisterende procedurer fastholdes for nuværende.
  04-01-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Teknik og Miljøs udtalelse af 5. december 2017.
  08-01-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 5. december 2017´som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Jette Skive henholder sig til Dansk Folkepartis forslag.
  24-01-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. januar 2018.
  16-04-2018 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt henholde sig til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 5. december 2017 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 2. maj 2018.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 16. april 2018.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe henholder sig til deres oprindelige forslag.

  Bilag

  Bedre bemanding på ældreområdet


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 16. april 2018.

  Resumé I Finanslov 2018 er der afsat en pulje på 500 mio. kr. til ”bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger”.

  Aarhus Kommune kan ansøge om 22,1 mio. kr. årligt fra 2018-2021. Fra 2022 overgår pengene til at blive udmøntet gennem det generelle bloktilskud, hvorved Aarhus Kommunes andel stiger til 29,5 mio. kr.

  Pengene anvendes til mere personale på plejehjemmene, så der kan laves frisk, varm mad fra bunden alle ugens syv dage. Herudover til mere plejepersonale i hjemmeplejen, så der bliver mere omsorgstid i forbindelse med leveringen af de visiterede plejeindsatser. Og endelig går pengene fra 2022 og frem også til mere personale til ældre borgere med handicap i botilbud.

  Indstilling Det indstilles:
  At 1)    Pengene fra Finanslov 2018 bruges til a) mere personale til madlavning på plejehjemmene, b) mere plejepersonale i hjemmeplejen, og c) fra 2022 til mere personale til ældre borgere med handicap.

  Sagens forløb 12-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Sundhed og Omsorg foreslår at afsætte 7,5 mio. kr. af bloktilskuddet fra 2022 til at dække merudgifter på området for ældre handicappede. Borgmesterens Afdeling foreslår i stedet, at den politiske prioritering af disse midler indgår i kommende budgetforhandlinger, jævnfør de sædvanlige principper. Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.
  16-04-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 26. marts 2018 i overensstemmelse med påtegning af 12. april fra Borgmesterens Afdeling.

  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold i forhold til påtegningen fra Borgmesterens Afdeling.

  Notat om økologiprocent på ældreområdet udarbejdes til udvalgsbehandlingen.

  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 2. maj 2018.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 16. april 2018.

  Bilag

  Orientering om anvendelse af velfærdsteknologiske udviklingspulje (VTU)


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at orienteringen blev taget til efterretning i byrådets møde den 23. maj 2018.

  Resumé I den tværgående velfærdsteknologiske udviklingspulje (VTU) er der årligt afsat 10 mio. kr. til at udvikle og udbrede velfærdsteknologi inden for alle kommunens serviceområder.

  Byrådet orienteres hermed om anvendelsen af de tværgående midler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017.

  Der er bevilget puljemidler til 12 nye projekter i 2017.

  Der har i 2017 været et samlet forbrug af VTU-puljen på 10.233.113 kr. Heraf er 941.859 kr. anvendt på drift af sekretariatet og tværgående aktiviteter.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1)    orienteringen om den tværgående velfærds-teknologiske udviklingspulje tages til efterretning.  

  Sagens forløb 12-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  16-04-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 3. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. april 2018.
  25-04-2018 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Lone Hindø (S), Jan Ravn Christensen (SF), Ango Winther (S), Peder Udengaard og Lone Norlander Smith (EL) kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Peter Sporleder (V) og Hans Schou (V) tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.  
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 2. maj 2018.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at orienteringen blev taget til efterretning i byrådets møde den 23. maj 2018.

  Bilag

  Forslag fra SF: Ytringsfrihed ved udliciteringer


  Beslutning Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. maj 2018.
  Byrådsforslag stillet af SF-Aarhus
  Ytringsfrihed ved udliciteringer

  Det er vigtigt for et demokratisk samfund, at der er gennemsigtighed for borgerne omkring beslutningsprocesser og beslutninger. Uden gennemsigtighed skabes der risiko for dårlig forvaltning af offentlige ressourcer og for usaglige og/eller ulovlige beslutninger.

  Vi har en forventning om, at medarbejderne bruger deres ytringsfrihed, hvis de synes der er problemer på deres arbejdspladser og at ledelsen giver dem rum til at deltage i den offentlige debat uden frygt for repressalier. Vores forventning gælder særligt, hvis medarbejderne oplever forhold der grænser sig til at være ulovlige.

  Det giver vores samfund styrke, at vi ved at medarbejderne har en ret til at ytre sig. Men hvad sker der, når kommunale opgaver overlades til at blive udført at private? Så går man fra at have en ytringspligt for at sikre en effektiv og lovligt drevet offentlig sektor til i stedet at have en loyalitetspligt over for et firma, der tjener profit. Vi mister derved en vigtig kilde til at opretholde et demokratisk tilsyn med offentlige services.

  SF mener ikke, at det er rimeligt at den samfundsmæssige værdi ved ytringsfriheden og at medarbejderne blander sig og råber vagt i gevær, forsvinder så snart opgaverne udføres af private. Det er heller ikke holdbart, når privatansatte medarbejdere, der udfører kommunale opgaver, er tvunget til at rejse kritik anonymt, fordi det stiller alle sammen svagere. Senest har Byrådet oplevet det med en anonym henvendelse fra en gruppe medarbejdere fra Forenede Care ved Bøgeskovhus. Det er umuligt for Byrådet at komme i dialog med de pågældende medarbejdere og sikre deres meninger og rettigheder. Hvilket gør det meget svært for forvaltningen at følge op på sagerne.

  Derfor er der et tydeligt behov for at Aarhus Byråd får implementeret retningslinjer, der sikrer at ytringsfriheden skal følge med, når kommunale opgaver forlader kommunens driftsorganisation.

  Derfor foreslås følgende
  1. Ved fremtidige udliciteringer skal det indgå som et kontraktvilkår, at medarbejderne i forbindelse med udførelse af opgaver for Aarhus Kommune har den samme ytringsfrihed og de samme forpligtelser, som hvis de var ansat ved kommunen.
  Stillet af Jan Ravn Christensen, ordfører på sagen
  Og Thomas Medom   


  Sagens forløb 21-06-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 21. juni 2017.
  16-08-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 16. august 2017 om magistratsbehandling af forslaget.
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  28-03-2018 Borgmesterens Afdeling
  Borgmesterens Afdeling anbefaler, at forslaget afvises. Det primære argument for denne anbefaling er, at kommunen risikerer at indføre en ny administrativ tung indkøbspraksis, som potentielt kan stille de implicerede privatansatte medarbejdere dårligere end hvis man fortsætter den nuværende praksis.
  07-05-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings udtalelse af 28. marts 2018, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Thomas Medom henholder sig til det oprindelige forslag fra SF.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. maj 2018.

  Bilag

  Forslag fra S, SF og KF om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Holme Ringvej


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. maj 2018.
  Forslag til byrådsbeslutning fra Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om;

  Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger samt nedsættelse af hastighedsgrænse på Holme Ringvej

  På baggrund af borgerhenvendelser samt borgermøde arrangeret af Viby Fællesråd fremsætter forslagsstillerne forslag om hastighedsdæmpende foranstaltninger på det nedre stykke af Holme Ringvej.

  Der opstår løbende alvorlige trafikale situationer på vejstrækningen. Det er forbundet med stor risiko for skolebørn på vej til Viby Skole samt øvrige bløde trafikanter. Forslagsstillerne ønsker med dette forslag at igangsætte arbejdet med at trafiksikre dette område. Det bør være med en kombination af hastighedsnedsættelser til 40 km. og etablering af trafikchikaner. Sidstnævnte under hensyn til Århus Sporveje.

  Beslutningspunkter:
  •  At hastigheden på Holme Ringvej nedsættes til 40 km på strækningen fra Sønderhøj til Skanderborgvej
  • At der etableres trafikchikaner på ovenstående strækning  
   

  Socialdemokraterne    /    Camilla Fabricius

  Socialistisk Folkeparti    /    Jan Ravn Christensen

  Det Konservative Folkeparti    /    Marc Perera Christensen

  Sagens forløb 15-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 15. november 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  04-04-2018 Teknik og Miljø
  S, SF og C har den 6 november stillet forslag om, at:

      1.    hastigheden på Holme Ringvej nedsættes til 40 km/t på strækningen fra Sønderhøj til Skanderborgvej
      2.    der etableres trafikchikaner på ovenstående strækning.

  Forslaget var på byrådets mødet den 16. november 2017, pkt. 25 og blev herefter sendt til behandling i magistraten.

  Der har gennem længere tid været fokus på Holme Ringvej i forhold til trafikafvikling og især trafiksikkerhed. Strækningen benyttes af skolebørn til Viby skole og lette trafikanter i det hele taget med færden til blandt andet Viby Torv.

  Holme Ringvej er en trafikvej, der benyttes af gennemkørende bilister uden ærinde eller tilknytning til lokalområdet. Dette betyder, at hastigheden ofte er høj, og adfærden i trafikken kan være uhensigtsmæssig. Hastighedsgrænsen på Holme Ringvej er i dag 50 km/t, men der er lige inden Sønderhøj registreret en gennemsnitshastighed på 60 km/t, og 57% af bilisterne kører med for høj hastighed.

  Der er mange forhold på vejen, der skal tages i betragtning, hvis den skal ombygges til en hastighedsdæmpet vej. Der er ud over biler, gående og cyklende også mange busser på denne strækning. En mulighed kunne derfor være, at der udarbejdes et skitseprojekt for strækningen, hvor der er fokus på hastighed og trafiksikkerhed for de lette trafikanter.
  25-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø's udtalelse af 4. april 2018.
  30-04-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udtalelse af 4. april 2018, som Magistraten kan henholde sig til.


  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. maj 2018.

  Bilag

  Igangsættelse af proces for besparelser


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 14. maj 2018.

  Resumé Sammenbruddet i forhandlingerne om ændring af udligningssystemet betyder, at der i forhold til forudsætningerne i Aarhus Kommunes budget for 2018 mangler 241 mio. kr. i 2019 voksende til 273 mio. kr. i 2022.  

  I bestræbelsen på at skabe balance i budgettet anmodes direktørgruppen om at igangsætte en proces for at tilpasse budgettet til de nye forudsætninger.  

  Direktørgruppen skal udarbejde gennemarbejdede forslag til fælles initiativer, der grundlæggende kan ændre tilgange og indsatser, så der i fremtiden kan skabes effekt for borgerne med færre midler. Målet er, at besparelserne så langt som muligt kan realiseres via sådanne initiativer.  

  Desuden anmodes direktørgruppen om at udarbejde et katalog med konkrete forslag for 300 mio. kr. årligt, hvor forudsætninger og konsekvenser bliver klart beskrevet, og hvor der er fokus på konsekvenser for borgerne og kommunens ansatte og for de politisk fastsatte mål.  

  Proces mv. er nærmere beskrevet i vedlagte politiske aftale (bilag 1).

  Indstilling Det indstilles:

  At 1) at direktørgruppen igangsætter en proces for at tilpasse budgettet til de nye forudsætninger efter sammenbruddet i forhandlingerne om ændring af udligningssystemet.  

  At 2) direktørgruppen udarbejder gennemarbejdede forslag til fælles initiativer, der grundlæggende kan ændre tilgange og indsatser, så der i fremtiden kan skabes effekt for borgerne med færre midler. Direktørgruppen udarbejder desuden et katalog med konkrete spareforslag for 300 mio. kr. årligt.

  Sagens forløb 14-05-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 9. maj 2018.

  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø ønskede, at overskriften burde ændres til "Proces for budgettilpasninger".

  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø bemærkede, at en del af budgetforbedringerne kunne være i form af skatteforhøjelser.

  Borgmester Jacob Bundsgaard og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 14. maj 2018.

  Bilag

  Fodboldakademi og boliger på Fredensvang


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. maj 2018.
  AGF af 1880 ønsker at etablere et fodboldakademi på Fredensvang, som bl.a. indeholder boliger til unge fodboldtalenter. Det kræver kommunal godkendelse af en udmatrikulering samt aflysning af en kommunal deklaration fra 1975.

  Resumé AGF af 1880 ønsker i lighed med en række andre elitefodboldklubber at intensivere sit ungdomselitearbejde med henblik på at videreudvikle talentfulde unge fodboldspillere til en karriere som professionelle fodboldspillere.

  For en række af de unge talenter er forudsætningen for en optimal tilknytning til AGF, at de kan sikres gode forhold i trygge rammer, herunder relevante boligforhold. AGF af 1880 ønsker derfor at bygge et hus med 10 lejligheder, hver på 50 m2, beliggende på en grund af fornøden størrelse ved siden af det nye klubhus på Fredensvang. Lejlighederne indrettes således, at de kan bebos af to unge mennesker, hvilket giver en kapacitet på i alt 20 beboere. Boligerne vil primært blive tilbudt spillere i alderen 15-19 år

  Byggeriet ønskes finansieret ved optagelse af almindeligt realkreditlån uden omkostninger eller sikkerhedsstillelse fra Aarhus Kommune. Realkreditinstituttet stiller imidlertid som betingelse for finansiering af projektet, at der aflyses en kommunal deklaration på den del af grunden, hvor boligerne skal placeres, så realkreditinstituttet kan få pant i arealet som sikkerhed for lånet. Den endelige størrelse af arealet afhænger af den bebyggelsesprocent, der fastsættes i lokalplanen. Huset vil være på ca. 500 kvm., men afhængigt af det konkrete projekt vil der skulle udmatrikuleres op mod 2.000 kvm.   

  Indstilling Det indstilles:

  At 1)    der godkendes en udmatrikulering af et areal til akademiboliger på Fredensvang, samt at en kommunal deklaration fra 1975 aflyses på dette areal.

  Sagens forløb 07-05-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 30. april 2018.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. maj 2018.

  Bilag

  Redegørelse for magtanvendelser i 2017


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at redegørelsen blev taget til efterretning i byrådets møde den 23. maj 2018.

  Resumé Byrådet skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for de borgere, som byrådet er ansvarlig for. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet redegørelser over indberettede magtanvendelser i 2017.

  For Sociale Forhold og Beskæftigelse viser redegørelsen, at der er sket en stigning fra 338 registrerede indberetninger om magtanvendelse i 2016 til 425 i 2017 på kommunens egne tilbud samt tilbud der er indgået driftsoverenskomst med. Der er derudover registreret 168 indberetninger om magtanvendelse over for borgere bosat på tilbud uden for Aarhus Kommune, hvis handlekommune er Aarhus. Dertil har Statsforvaltningen godkendt kommunens indstilling om flytning uden samtykke af syv borgere.

  For Sundhed og Omsorg viser redegørelsen, at der er registreret 269 indberetninger om magtanvendelse i 2017, hvoraf to er for borgere bosat på tilbud uden for Aarhus Kommune. I 2016 var tallet 238.

  Indstilling At 1)    Magtanvendelsesredegørelserne for 2017 tages til efterretning (bilag 1 og 2).

  Sagens forløb 03-05-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  07-05-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 19. april 2018.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at redegørelsen blev taget til efterretning i byrådets møde den 23. maj 2018.

  Bilag

  Orientering om revidering af kommunalt beredskab


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at orienteringen blev taget til efterretning i byrådets møde den 23. maj 2018.

  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.
  Til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb.

  Resumé Som en del af Overgrebspakken fra 2012 er der lovkrav om et kommunalt beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Magistratsafdelingerne for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Børn og Unge og Kultur og Borgerservice udarbejdede i 2014 et fælles beredskab. Den fælles kommunale beredskabsplan blev vedtaget af byrådet d. 21. maj 2014.  Den skal regodkendes af byrådet med maksimalt 4 års interval.

  Det fælles beredskab danner rammen for de tre magistratsafdelingers konkrete beredskaber. Beredskabet bygger på Aarhus Kommunes Børne- og ungepolitik om, at børn og unge altid skal beskyttes, og at børn og unge i Aarhus Kommunes varetægt skal være trygge og opleve værdifulde og sunde relationer til de professionelle voksne – eksempelvis lærere og pædagoger.

  Der er i revision af det fælles beredskab tilføjet et afsnit om digitale sexkrænkelser, som har været en voksende udfordring siden den første udgave blev udarbejdet i 2014.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1)    byrådet godkender det fælles beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge udarbejdet i 2014 og revideret i foråret 2018.

  Sagens forløb 03-05-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  07-05-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses, Magistratsafdelingen for Børn og Unges og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 19. april 2018.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at orienteringen blev taget til efterretning i byrådets møde den 23. maj 2018.

  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  Bilag

  Optagelse af stier som offentlige i Mårslet


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 30. april 2018.

  Resumé Denne indstilling omhandler optagelse af to stistrækninger i Mårslet som offentlige.

  Der er tale om stien gennem Byparken i den sydlige ende af Mårslet og to tilsluttende stier fra Nymarks Allé til Byparken, hhv. 100 m og 35 m lange. Stierne er vigtige dele af skolevejsforbindelsen for kvarteret omkring Nymarks Allé, og de er i slutningen af 2016 opgraderet fra grussti til asfaltsti af Teknik og Miljø. Byparken er ejet af kommunen, og de to tilsluttende stier ligger på areal ejet af grundejerforeningen, som har erklæret sig indforstået med optagelse af stierne som offentlige.

  Derudover er der tale om to mindre stistrækninger og arealer til cykelparkering på hver side af banen ved letbanestoppestedet Mølleparken (hhv. ca. 100 m og 35 m + cykelparkering). Optagelse af disse strækninger som offentlige er et led i forbedring af adgangen til letbanestoppestederne. 

  Indstilling At 1)    der efter vejlovens § 15 træffes beslutning om at optage stierne beskrevet i indstillingens pkt. 3 som offentlige stier

  Sagens forløb 25-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  30-04-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. marts 2018.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 30. april 2018.

  Bilag

  Bæredygtighedsudvalget, kommissorium


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 30. april 2018.
  I forlængelse af Byrådets beslutning om nedsættelse af et opgaveudvalg omhandlende bæredygtighed, fremlægges Bæredygtighedsudvalgets forslag til kommissorium.

  Resumé Byrådet besluttede 24. januar 2018 at nedsætte et opgaveudvalg, som skal arbejde med klima, bæredygtighed og cirkulær økonomi (kaldet Bæredygtighedsudvalget). Udvalget fungerer i hele byrådsperioden.

  På baggrund af drøftelser i Bæredygtighedsudvalget, fremlægges udvalgets forslag til kommissorium til Byrådets godkendelse, herunder forslag til en række temaer som transport, affald, klimatilpasning, turisme m.fl., som udvalget vil arbejde med.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1)    Byrådet godkender kommissoriet for Bæredygtighedsudvalgets arbejde (bilag 1).

  Sagens forløb 25-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  30-04-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 19. april 2018.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 30. april 2018.

  Bilag

  Godkendelse af reviderede vandløbsregulativer


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. maj 2018.
  Revisionen af 34 vandløbsregulativer sendes til byrådets godkendelse. Forslag til reviderede vandløbsregulativer har været i 8 ugers offentlig høring.

  Resumé Vandløbsregulativerne skal sikre, at de offentlige vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til vandløbenes miljømæssige målsætninger. Regulativerne skal derfor håndtere de konflikter, der kan være mellem en effektiv afvanding og hensynet til vandløbenes naturtilstand.

  Den foretagne revision af 34 af Aarhus Kommunes i alt 44 vandløbsregulativer består primært af en teknisk ajourføring af indholdet. De 34 vandløbsregulativer har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring. Teknik og Miljø har på baggrund af høringssvarene været i dialog med flere af lodsejerne, og der er på baggrund af de indsendte høringssvar foretaget ændringer i flere af regulativforslagene.

  Med de reviderede regulativer forventes det, at miljøtilstanden ikke forringes, at vandløbsvedligeholdelsen ikke vil hindre opfyldelse af vandløbenes målsætninger, og at den eksisterende afvandingsevne vil blive opretholdt.

  Indstilling At 1)    Byrådet godkender de 34 reviderede vandløbsregulativer

  At 2)    Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlighedsfasen besvares som anført i bilag 1

  Sagens forløb 03-05-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  07-05-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 25. april 2018.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. maj 2018.

  Bilag

  Offentlig høring af forslag til Støjhandlingsplan 2018


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 14. maj 2018.
  Støjhandlingsplanen følger op på Bekendtgørelse af 12. september 2017 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner.  

  En kortlægning udført i 2017 af alle kommunens boliger viser, at ca. 48.000 boliger har et støjniveau, der overstiger grænseværdien for nybyggeri på 58 dB.   

  Støjhandlingsplanen lægger op til de næste 5 år at anvende støjreducerende belægninger, som et virkemiddel til støjbekæmpelse på udvalgte vejstrækninger. Derudover lægges op til støjbekæmpelse i trafikplanlægningen (eks. koncentration af trafik, hastighedsdæmpning, intelligent signalstyring) samt byplanlægningen, hvor der stilles krav til overholdelse af grænseværdier i nybyggeri og anlæg af nye opholdsarealer (eks. facadeisolering, støjafskærme).  

  Støjbekendtgørelsen foreskriver, at Støjhandlingsplanen skal i 8 ugers offentlig høring, hvorefter den fremsendes til endelig vedtagelse i Byrådet.   

  Teknik og Miljø vil orientere Miljøstyrelsen om, at den endelige vedtagelse af Støjhandlingsplanen ikke kan nås inden den udmeldte frist for indberetning (den 18. juli 2018).

  Resumé Støjhandlingsplanen følger op på Bekendtgørelse af 12. september 2017 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner.  

  En kortlægning udført i 2017 af alle kommunens boliger viser, at ca. 48.000 boliger har et støjniveau, der overstiger grænseværdien for nybyggeri på 58 dB.   

  Støjhandlingsplanen lægger op til de næste 5 år at anvende støjreducerende belægninger, som et virkemiddel til støjbekæmpelse på udvalgte vejstrækninger. Derudover lægges op til støjbekæmpelse i trafikplanlægningen (eks. koncentration af trafik, hastighedsdæmpning, intelligent signalstyring) samt byplanlægningen, hvor der stilles krav til overholdelse af grænseværdier i nybyggeri og anlæg af nye opholdsarealer (eks. facadeisolering, støjafskærme).  

  Støjbekendtgørelsen foreskriver, at Støjhandlingsplanen skal i 8 ugers offentlig høring, hvorefter den fremsendes til endelig vedtagelse i Byrådet.   

  Teknik og Miljø vil orientere Miljøstyrelsen om, at den endelige vedtagelse af Støjhandlingsplanen ikke kan nås inden den udmeldte frist for indberetning (den 18. juli 2018).

  Indstilling At 1) Byrådet godkender forslag til Støjhandlingsplan – med et indhold som beskrevet i vedlagte bilag 1 - med henblik på at gennemføre en 8 ugers offentlig høring.

  Sagens forløb 09-05-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-05-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 23. april 2018.

  Borgmester Jacob Bundsgaard og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 14. maj 2018.

  Bilag

  Lokalplan 1055, Kollegieboliger Skejbyparken 49 og 274 - Endelig


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. maj 2018.
  Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1055, Kollegieboliger Skejbyparken 49 og 274 og Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017

  Resumé Lokalplanen gælder for to områder, som begge ligger ud til det forgrenede vejforløb Skejbyparken. Begge områder ligger desuden inden for afgrænsningen af eksisterende Lokalplan 366. Lokalplanen udarbejdes samlet for begge områder, idet planen omfatter to afdelinger af det samme kollegie.  

  Lokalplanen giver mulighed for at opføre to bebyggelser i tre etager med en anvendelse som kollegie- og ungdomsboliger.  

  Gennemførelse af lokalplanen forudsætter, at der ligeledes vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017, idet lokalplanen giver mulighed for byggeri i et større omfang, end de nugældende kommuneplanrammer giver mulighed for, og fordi man ønsker at opføre boliger i stedet for institutioner, som den hidtil gældende lokalplan gav mulighed for.  

  Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 6. december 2017 – 31. januar 2018. I høringsperioden indkom 6 høringssvar.  

  Indstilling At 1) Lokalplan nr. 1055 for kollegieboliger Skejbyparken 49 og 274 vedtages endeligt og  

  At 2) Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt og  

  At 3) indsigelser besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.3 og Bilag 2

  Sagens forløb 03-05-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  07-05-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. april 2018.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. maj 2018.

  Bilag

  Lokalplan 1069, Boligområde ved Skejbyvej, Vejlby - Endelig


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. maj 2018.
  Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 1069, Boligområde ved Skejbyvej, Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej og tillæg nr. 24 til kommuneplan 2017.

  Resumé Lokalplanen gælder for et område mellem Vejlby Centervej, Skejbyvej og Skejbygårdsvej i Vejlby. Lokalplanområdet, der er 79.100 m2 stort, var ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone.  

  Lokalplanen indeholder byggemuligheder på ca. 70.000 m2 etageareal, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 88.  

  I alt forventes der ca. 1.000 boliger i området i varierende størrelse. 15 % af boligetagearealet etableres som almene boliger.  

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2017.  

  Bygherre har som led i processen med udarbejdelse af lokalplan 1069 tilbudt at indgå en udbygningsaftale med Aarhus Kommune om ombygning af Skejbyvej med 3 venstresvingbaner og en omlægning af stiunderføringen fra lokalplanområdet under Vejlby Centervej.  

  I perioden fra den 30. januar til den 27. marts 2018 har der været gennemført offentlig høring om lokalplanforslaget.  

  Der er i offentlighedsperioden indkommet 25 bemærkninger samt en underskriftindsamling med 202 underskrivere.  

  De indkomne bemærkninger omhandler følgende emner: 
  1.   Trafikale forhold
  2.   Byggeriets højde og forhold i tilknytning hertil; udsigt, skygge og solforhold
  3.   Byggeriets omfang og udtryk
  4.   Rekreative og grønne områder
  5.   Idrætsfaciliteter og svømmehal
  6.   Skoleforhold og dagligvarebutik.

  Indstilling At 1) forslag til lokalplan nr. 1069 vedtages endeligt (med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.8),  

  At 2) forslag til Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.  

  At 3) forslag til udbygningsaftale vedtages endeligt.

  At 4) indsigelser besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.7.

  Sagens forløb 03-05-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  07-05-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7 maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 1. maj 2018.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. maj 2018.

  Bilag

  Lokalplan 1070, Boligområde ved Bjørnholms Allé i Viby - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. maj 2018.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe ønsker følgende mindretalsudtalelse sendt med ud i høring:
  "Dansk Folkeparti synes den foreslåede rute hen til Kongsvang Station er for lang og at behovet for at krydse Skanderborgvej kan skabe farlige situationer for børn og ældre. Vi forslår derfor, at man gør plads til at etablere en cykelgangbro over jernbanen, placeret mellem den sydlige matrikel og Christian X's Vej."
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1070, Boligområde ved Bjørnholms Allé i Viby, forslag til Tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 og forslag til udbygningsaftale

  Resumé Lokalplanområdet ligger nord for Skanderborgvej, øst for Bjørnholms Allé og vest for hovedbanen mod Skanderborg.  

  Lokalplanområdet er opdelt i delområde I og delområde II.  

  Delområde I er den sydlige del af lokalplanområdet. Det er kommunalt ejet og ligger tæt på Skanderborgvej. Delområde I har tidligere været anvendt som gasværk og forventes solgt til Østjysk Bolig. Der forventes ca. 108 ungdomsboliger. Der må maksimalt bygges 4.780 m2 bruttoetageareal og maksimalt i 4 etager.  

  Delområde II er den nordlige del af lokalplanområdet. Den er privat ejet og ligger længere væk fra Skanderborgvej. Delområde II består i dag af erhvervsejendomme. Minimum 30 % af boligerne skal være familieegnede. Der regnes med ca. 60 familieboliger og ca. 140 mindre boliger. Der må maksimalt bygges 13.000 m2 bruttoetageareal i 2-5 etager.  

  Det fremgår af de gældende bestemmelser for rammeområde 120417BL, at antallet af etager højst må være 3, at bygningshøjden højst må være 10 m, og at bebyggelsesprocenten højst må være 60 for den enkelte ejendom.  

  I forslaget til tillæg indgår, at antallet af etager højst må være 5, at bygningshøjden højst må være 18 m, og at bebyggelsesprocenten højst må være 110 for den enkelte ejendom.  

  Aarhus Kommune har fra ejeren af lokalplanområdet mod-taget en opfordring til at indgå en frivillig udbygningsaftale, der er vedlagt som bilag.  

  Lokalplanindstillingen fremsendes samtidig med salgsindstillingen vedrørende salgsaftale med Østjysk Boligforening.

  Indstilling At 1) forslag til Lokalplan nr. 1070 Boligområde ved Bjørnholms Allé i Viby godkendes til offentlig fremlæggelse,  

  At 2) forslag til Tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse og 

  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse,  

  Sagens forløb 03-05-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  07-05-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 25. april 2018.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. maj 2018.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe ønsker følgende mindretalsudtalelse sendt med ud i høring:
  "Dansk Folkeparti synes den foreslåede rute hen til Kongsvang Station er for lang og at behovet for at krydse Skanderborgvej kan skabe farlige situationer for børn og ældre. Vi forslår derfor, at man gør plads til at etablere en cykelgangbro over jernbanen, placeret mellem den sydlige matrikel og Christian X's Vej."

  Bilag

  Lokalplan 1092, Område til offentligt formål ved Edwin Rahrs Vej, Brabrand - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. maj 2018.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 1092, Område til offentligt formål ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand samt tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017.

  Resumé Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 10.200 m2 og afgrænses af Edwin Rahrs Vej mod nord, Skovbakkevej mod vest og Langdalen mod syd og øst. Langdalen er udpeget som et område med særlige landskabsinteresser og geologiske interesser.  

  Veteranhjem Midtjylland har ansøgt om udarbejdelse af lokalplan for en udvidelse af veteranhjemmet på Edwin Rahrs Vej 61. I dag omfatter veteranhjemmet en villa og en tilhørende staldbygning mod syd.  

  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en anvendelse til offentligt formål i form af institutioner eller lignende - alternativt én bolig. Den eksisterende villa udpeges som bevaringsværdig, og områdets særlige landskabskarakter skal sikres. Ny bebyggelse skal med sin placering, omfang og materialer tilpasses den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse og områdets særlige landskab.  

  Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 3 bygninger og et drivhus med et samlet etageareal på maksimalt 462 m2. Lokalplanområdet vil dermed omfatte et etageareal på maksimalt 1.275 m2 inklusiv den eksisterende bebyggelse.  

  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for anvendelsen. Lokalplanen ledsages af tillæg nr. 36 alene for at sikre, at den bevaringsværdige bygning, Edwin Rahrs Vej 61, optages i kommuneplanen. Der har ikke været foretaget forudgående høring, da det er vurderet at være en mindre ændring.  

  Lokalplanområdet udlægges til offentligt formål. Planlovens § 48 fastsætter, at ejeren under visse omstændigheder kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning med mindre ejeren fraskriver sig denne ret. Aarhus Kommune har modtaget en fraskrivelseserklæring fra ejer.  

  Lokalplanen fremlægges som en kategori B plan, hvilket betyder, at såfremt der ikke indkommer høringssvar, vil planen blive endeligt vedtaget uden politisk behandling.

  Indstilling At 1) forslag til Lokalplan nr. 1092 godkendes til offentlig fremlæggelse,

  At 2) forslag til Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse.

  Sagens forløb 03-05-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  07-05-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. maj 2018.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. maj 2018.

  Bilag

  Forslag fra EL om hav- og fiskeripolitik


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 30. april 2018.
  Enhedslisten foreslår at Århus Byråd vedtager at udarbejde en hav- og fiskeripolitik med følgende elementer:
  Politikken skal fremme et bæredygtigt skånsomt fiskeri, hvor flere fisk sælges i Århus.
  Politikken skal udarbejdes og udmøntes i samarbejde med nabokommuner.
  Århus skal tilslutte sig protesterne imod havbrug ved Djursland.
  Rekreative værdier skal afdækkes og prioriteres.

  Begrundelse.
  I de seneste årtier er der arbejdet målrettet for at nedbringe forureningen fra spildevand til vores vandmiljø. Landbruget har reduceret sit kvælstofudslip og står overfor at reducere yderligere, hvor formålet er blandt andet at opnå god økologisk vandkvalitet i alle farvande. Danmark er bagud med at opfylde EU's vandrammedirektiv, hvis mål om ”god økologisk vandkvalitet” skulle være opfyldt i 2015. Danmark har fået udsættelse til 2021. Når målene nås giver det mulighed for at fiskebestandene øges. Det er relevant at udarbejde en hav – og fiskeripolitik, som forholder sig til de muligheder det giver når vandmiljøet forbedres og fiskebestandene øges.

  Planerne om etablering af havbrug ud for Djurslands kyster vedrører også Århus Kommune. De ansøgte havbrug med en samlet årlig udledning af 460 tons kvælstof og 52 tons fosfor vil også have negativ effekt for vandmiljøet i Århus Bugt. Derfor bør Århus Kommune tilslutte sig protesterne imod nye havbrug som enige byråd i Norddjurs, Syddjurs og Samsø har afsendt til Christiansborg.
  Fiskeri i Århus Bugt og tilstødende vandområder bør ske på et bæredygtigt grundlag. I Øresund er der  trawlforbud som har forbedret fiskebestandene. I Århus Bugt er trawlforbud i 2013 blevet indført i områder mellem Mejl Flak og Samsø. Natura 2000 området ved Mejl Flak har trawlforbud og giver fiskearter mulighed for at vokse.
  Der findes ikke opgørelser over fiskeriet i selve Århus Bugt, men der er data for landede fisk fra et større område langs Djurslands sydlige kyster inklusiv Århus Bugt ( ICES-kvadrat 41Go – svar på MOF alm. del 2016-17 spørgsmål 788)

  På Århus havn har der ikke været erhvervsfiskere siden 2008. Men der er bierhvervs- og fritidsfiskere. I detailplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen er der reserveret et mindre areal til fiskeri og virksomheder i relation til fiskeri, som kan blive på området indtil 2030.
  En udvikling af fiskeripolitik for Århus Kommune bør ske i samarbejde med nabokommunerne Odder, Samsø og Syddjursland samt Norddjurs kommune som har flest erhvervsfiskere, som også fisker i Århus Bugt. Det lokale fiskeri kan koordineres og prioriteres igennem samarbejde med FLAG-Djursland, som både støtter projekter med fiskeri og udvikling af tangprodukter.

  I Folketinget er der vedtaget en fiskeripakke, som blandt andet har til hensigt at fremme det skånsomme kystnære fiskere og at give bedre muligheder for at unge fiskere kommer ind i fiskerierhvervet. I aftalen for Den Europæiske Hav- og fiskerifond (EHFF) for 2018-2020 er der afsat midler til at fremme en række initiativer, som kan udbrede skånsomt kystnært fiskeri. Århus kommune bør afsøge i hvilket omfang fiskeripakken og de afsatte midler i EHFF kan fremme det lokale fiskeri. Det kan være initiativer der understøtter at fisk fanget i Århus Bugt og landet i Østjyske havne bliver videresolgt i Århus.
  Der er en øget interesse for lokale fødevare også i Århus, og der er gode muligheder for at lokalt fanget fisk kan afsættes i Århus.

  Et renere havmiljø i Århus Bugt giver større rekreative værdier. Lystfiskeriet langs kysterne og på havet forbedres. Og mulighederne for at opleve en rig flora og fauna ved dykning i havet forbedres. De rekreative værdier i ren natur har stor betydning for befolkningen og turister. Hvordan de rekreative værdier beskyttes og benyttes bør afdækkes i en Hav- og Fiskeripolitik for Århus Kommune.

  Stillet af Peter Hegner Bonfils pva. Enhedlistens byrådsgruppe.  Et par kilder: Fiskeripakken som Ø og Alt også har tilsluttet sig:
  https://www.altinget.dk/misc/Endelig%20Politisk%20aftale.pdf

  EHFF for 2018-2020:
  https://www.regeringen.dk/media/3412/aftaletekst-ehff.pdf

  Trawlforbud i Øresund siden 1932:
  http://www.dn.dk/nyheder/kommuner-og-ngo-er-onsker-beskyttelse-af-oresund/ 

  Opgørelse over landede fisk der er trawlet  (fartøjer over 8 meter) Det meste landes i grenaa: http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/MOF/spm/788/svar/1416098/index.htm   

  Sagens forløb 13-09-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13.september 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  29-12-2017 Teknik og Miljø
  Enhedslisten har foreslået, at Aarhus Byråd vedtager at udarbejde en hav- og fiskeripolitik med følgende elementer:
  • Politikken skal fremme et bæredygtigt skånsomt fiskeri, hvor flere fisk sælges i Aarhus.
  • Politikken skal udarbejdes og udmøntes i samarbejde med nabokommuner.
  • Aarhus skal tilslutte sig protesterne imod havbrug ved Djursland.
  • Rekreative værdier skal afdækkes og prioriteres.
  Da en lang række opgaver på området løses på statsligt niveau, kan Teknik og Miljø ikke anbefale, at der udarbejdes en egentlig kommunal hav- og fiskeripolitik.
  Teknik og Miljø anbefaler, at Aarhus Kommune i stedet fortsat arbejder systematisk med de kommunale mål, indsatsområder og virkemidler, der har indflydelse på en bæredygtig udvikling af de kystnære havområder, at der er mange fisk at fange fra kysterne, og at der er rent og godt vand til mennesker og fisk.

  25-01-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til udtalelsen fra Teknik og Miljø, udarbejdet d. 29. december 2017.
  29-01-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 29. december 2017, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Jette Skive og Marc Perera Christensen tog forbehold.

  Rådmand Thomas Medom tog forbehold med hensyn til, at Aarhus Kommune bør tage en mere aktiv linje på området.

  Maria Sloth henholder sig til det oprindelige forslag.
  07-02-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. februar 2018.

  Ændringsforslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 7. februar 2018 om magistratsbehandling af forslaget.


  30-04-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank, Jan Ravn Christensen, Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen kunne henholde sig til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs notat af 10. april 2018 med udkast til brev til Miljø- og Fødevareministeren.

  Almaz Mengesha tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 30. april 2018.

  Bilag

  Cykelhandlingsplan 2017 - Endelig vedtagelse


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  Vedtagelse af Cykelhandlingsplan 2017 og udmøntning af midler.

  Resumé Cykelhandlingsplanen for Aarhus Kommune er en langsigtet plan, som udgør rammerne for investeringer i cykelfremmende initiativer i de kommende år.

  Planens hovedmål er at opnå en markant forøgelse af antallet af cykelture i Aarhus Kommune. Dette skal medvirke til at ændre på trafikkens sammensætning, så en større del af transportarbejdet udføres ved brug af cyklen. Planen er samtidig et bidrag til øget sundhed.

  Cykelhandlingsplanen er blevet til på baggrund af workshops med lokale interessenter, fællesråd og Cyklistforbundet samt en offentlig høring om et forslag til Cykelhandlingsplan 2017.

  Cykelhandlingsplanen udpeger elleve indsatsområder. Der er tale om en flerstrenget strategi for at øge cykeltrafikken, hvor alle indsatser er vigtige.

  Planen udpeger som en hovedindsats etablering af et sammenhængende cykelrutenet. I den forbindelse er der udpeget et hovedrutenet. Klassificeringen udgør grundlaget for prioritering af stinettets fremtidige standard og udbygning.

  De øvrige indsatsområder omfatter bl.a. forbedret fremkommelighed, øget trafiksikkerhed, bedre parkeringsforhold, bedre muligheder for kombinationsrejser, bedre drift og vedligehold af stier samt bedre dialog og information om cykelforhold.

  En realisering af Cykelhandlingsplanens projekter og aktiviteter vil overslagsmæssigt medføre anlægsinvesteringer på i størrelsesordenen 350 mio. kr. Der er i tidligere budgetforlig afsat i alt 84,2 mio. kr. over de næste 4 år til realisering af dele af cykelhandlingsplanens aktiviteter. Midlerne er afsat som KB-bevillinger. Forslag til udmøntning fremgår af afsnit 7.

  Indstilling At 1)    Cykelhandlingsplan 2017 vedtages endeligt som grundlag for det fremadrettede arbejde med cyklistforhold og realisering af planens initiativer.

  At 2)    Ikke-disponerede midler for perioden 2018-2021 afsat til Cykelhandlingsplanen – i alt 81,7 mio. kroner - udmøntes i henhold til de overordnede rammer og projekter beskrevet i denne indstilling.

  Sagens forløb 25-01-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  29-01-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. januar 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. december 2018.

  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen tog forbehold for udmøntning.

  Teknik og Miljø udarbejder notat.
  07-02-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. februar 2018.
  16-04-2018 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  30-04-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Jan Ravn Christensen, Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Heidi Bank tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Almaz Mengesha kunne ikke tiltræde indstillingen.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  06-06-2018 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Dispensation fra lokalplan nr. 815 – Lighthousebyggeriet


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 16. maj 2018.
  Ansøgning om dispensation fra byggefelt H i delområde I i lokalplan nr. 815 – Blandet byområde på Nordhavnen Århus Midtby.

  Resumé Der er søgt om at opføre højhusbyggeriet Lighthouse med erhverv og bolig i byggefelt H i delområde I i lokalplan nr. 815.  

  Projektet forudsætter, at der meddeles dispensation fra bestemmelser i lokalplanen.  

  En nabohøring har medført en række indsigelser. I indsigelserne peges der hovedsageligt på basens udformning, udsigtsforringelse, reduktion af promenade og fællesarealer, samt at den ændrede placering ikke er i linje og harmoni med den øvrige bebyggelse.  

  Selve dispensationsansøgningen angår dog alene placeringen af højhuset, og der er endnu ikke taget stilling til basens udformning.  

  Teknik og Miljø vurderer ikke, at en dispensation vil medføre udsigtsforringelse eller en reduktion af promenaden. Der vil ikke ske en ændring i arealerne udlagt til fælles opholdsarealer, men der vil ske en mindre ændring i de arealer, der er udlagt til færdsels- og opholdsareal.

  Teknik og Miljø vurderer endvidere ikke, at den ændrede placering vil medføre en disharmoni med den øvrige bebyggelse på Aarhus Ø.

  Indstilling At byrådet godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de fornødne dispensationer.

  Sagens forløb 05-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-04-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. marts 2018.

  Keld Hvalsø tog forbehold.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 18. april 2018.
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 2. maj 2018.
  07-05-2018 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  16-05-2018 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 16. maj 2018.

  Bilag

  Forslag fra SF: Aflys Classic Race


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  Byrådsforslag fra SF: Aflys Classic Race

  Hvis det står til SF har det ternede flag blafret for sidste gang til Classic Race i Aarhus. Efter at det er kommet frem, at støjkravene til racerløbet har været for lave, foreslås det, at racerløbet fremover ikke kan afholdes i Aarhus.  

  Byrådet har aldrig forholdt sig specifikt til rammerne for Classic Race. Om det er rimeligt og fornuftigt at afholde arrangementet hvert år centralt i Aarhus. Om generne for naboerne og øvrige trafikanter er rimelige, om støjforureningen er acceptabel osv.

  Det er SF’s udgangspunkt, at bægeret nu er flydt over. Udover de massive støjproblemer skaber arrangementet trafikalt kaos i perioden omkring afviklingen og tusindvis af pendlere forsinkes dagligt i perioden hvor der er stillet op til løb.

  Mange af de der bor tæt på banen vælger at flytte fra hus og hjem i den periode hvor der er løb, fordi de ikke kan holde støjen ud. Heriblandt mennesker med handicaps der er bosat på Stefanshjemmet. Selv folk der bor relativt langt væk plages af støjen, og flere af løbene støjer mere end en rockkoncert.

  En af byrådets hovedmålsætninger er, at Aarhus skal være en god by at bo og leve i. Det skal efter vores overbevisning ikke indbefatte trafikkaos, støj og forurening i et så voldsomt omfang som Classic Race medfører. De aktiviteter vi har i byen skal i høj grad indrette sig på byens og borgernes liv. Det er efter vores overbevisning ikke lykkedes for Classic Race at finde en holdbar balance uanset gode intentioner herom, og det er heller ikke vores opfattelse, at det kan lykkes fremadrettet.

  Beslutningspunkter

  1)      Aarhus Byråd beslutter, at der fremover ikke skal afvikles racerløb i byområder i Aarhus.


  Stillet af SF’s Byrådsgruppe

  Jan Ravn Christensen (ordfører på sagen), Mette Bjerre og Thomas Medom

  Sagens forløb 28-02-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. februar 2018 om magistratsbehandling af forslaget. Borgmesterens Afdeling udarbejder i den forbindelse notat om habilitetsspørgsmål.
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  19-04-2018 Teknik og Miljø
  Det er Teknik og Miljøs vurdering, at Classic Race Aarhus (CRAA) er et stort aktiv for Aarhus, både med hensyn til tilskuere og som profilering af byen. Arrangementet er således et løb af national betydning, og er med op mod 42.000 gæster et af Danmarks største bilevents.

  Teknik og Miljø kan derfor ikke anbefale byrådet at tiltræde forslaget fra SF om, at der fremover ikke skal afvikles racerløb i byområder i Aarhus.  
  25-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø's udtalelse af 19. april 2018.
  30-04-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 19. april 2018, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø henholder sig Socialistisk Folkepartis oprindelige forslag.
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 2. maj 2018.
  07-05-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog og Almaz Mengesha kunne henholde sig til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 19. april 2018 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Heidi Bank kunne henholde sig til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 19. april 2018 med følgende bemærkninger. Venstre ønsker, at 2018 bliver brugt på nærmere undersøgelser, dialog, opfølgning og erfaringsudveksling med beboerne i området, herunder Strandvejens Grundejerforening, og Classic Race Aarhus for at sikre, at så mange ønsker og hensyn som muligt imødekommes, og at gældende lovgivning herunder miljølovgivning overholdes. Således at Classic Race Aarhus i en gennemtænkt form kan afholdes fremadrettet.

  Jan Ravn Christensen anbefaler ud fra et forsigtighedsprincip, at der stilles vilkår om, at peakniveauet ikke må overstige 115 dB(A) peak. Jan Ravn Christensen kunne i øvrigt henholde sig til Socialistisk Folkepartis oprindelige forslag.

  Keld Hvalsø Nedergaard kunne henholde sig til Socialistisk Folkepartis oprindelige forslag med bemærkning om, at man gerne vil søge at flytte løbet til en anden lokation i eller uden for Aarhus Kommune.

  Liv Gro Jensen kunne henholde sig til Socialistisk Folkepartis oprindelige forslag.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  06-06-2018 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra EL om Anerkendelse og undskyldning til de fyrede fra Teknik & Miljø


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 16. maj 2018.

  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe henholder sig til deres oprindelig forslag.
  Byrådet tilslutter sig den alvorlige kritik af kommunens personalepolitik som Kammeradvokatens undersøgelse har afdækket i Teknik & Miljø. Der er konstateret grov tilsidesættelse af kommunens værdier, og ansatte som har sagt fra og kritiseret ledelsen er blevet mobbet og fyret. Der er derfor kun rimeligt at:

  -    de tilbydes genansættelse i Teknik & Miljø.
  -    at de kompenseres for deres reelle økonomiske tab som følge af deres usaglige fyringer, og at der ikke anvendes forældelsesfrister.
  -    at borgmester og byråd giver dem en uforbeholden undskyldning.
  -    at Teknik & Miljø fremlægger en handlingsplan for arbejdsmiljø og personalepolitik som tager udgangspunkt i Kammeradvokatens rapport.

  Begrundelse:
  Den 16. august 2017 besluttede Aarhus byråd, at der skulle iværksættes en ekstern undersøgelse af en række personalesager i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Undersøgelsen skulle tage udgangspunkt i henvendelser fra 22 nuværende og tidligere ansatte i Teknik og Miljø. Af de 22 henvendelser fremgår det, at der også er en generel kritik af forholdene i afdelingen, herunder i forhold til arbejdsmiljø og ledelsesadfærd mv.

  Af tilbudsmaterialet fremgik det, at Aarhus Kommune forventer, at undersøgelsen består af følgende delelementer:

  1)    En gennemgang af de 22 indkomne sager. Aarhus Kommune forventer, at der som led i gennemgangen gennemføres interviews af de 22 klagere og øvrige relevante parter. Tilbud afgives med afsæt i, at der gennemføres 40 interviews, herunder af berørte ledere i Teknik og Miljø.

  2)    På baggrund af gennemgangen foretages en afdækning og beskrivelse af de faktiske forhold. Aarhus Kommune forventer, at beskrivelsen også omfatter de 22 klageres kritikpunkter vedrørende mobning, chikane, arbejdsmiljø og ledelseskultur mv.

  3)    Med afsæt i beskrivelsen af de faktiske forhold - foretages en personalejuridisk vurdering af de sanktioner, der er gennemført i de 22 sager - udarbejdes en beskrivelse af de opmærksomhedspunkter, som beskrivelsen af de faktuelle omstændigheder, jf. punkt 2, måtte give anledning til i forhold til det fremadrettede interne arbejde i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  I øvrigt må det bemærkes, at KA`s rapport ikke lever op til hvad Århus Kommune har bestilt. KA har gennem interview i 22 personalesager fået omfattende dokumentation på alvorlige problemer i arbejdsmiljøet som mobning, chikane, arbejdsmiljø og ledelseskultur mv. 

  KA`s rapport giver de fyrede ret i at der har været grov tilsidesættelse af kommunens værdier.

  Men KA har ingen anbefalinger og opmærksomhedspunkter givet til kommunen vedr. de dokumenterede alvorlige problemer i det interne arbejdsmiljø.

  Selv om dette indgik i Tilbudsmaterialet og kommissoriet og nævnes i KA`s rapport som opdraget på s. 3-4.

  Dette er derfor et udestående forhold, da KA ikke har levet op til tilbuddet og kommissoriet.   I øvrigt er det uklart hvad der har dannet grundlag for KA`s forslag til erstatninger, som ligger på et meget lavt niveau i forhold til det indtægtstab som har været resultat af de usaglige fyringer. 4 får udbetalt et pengebeløb. 7 får en beklagelse for de krænkelser de har været udsat for. Hertil kommer det helt urimelige i at man i 2 sager henviser til en forældelsesfrist selv om det er byrådet som har forsinket sagerne.  Kommunen beder nu Ankestyrelsen om at måtte betale erstatning alligevel.

  Ingen får tilbud om genansættelse selv om der er tale om usaglige fyringer og de fyrede har gjort kommunen en stor tjeneste ved at gøre opmærksom på de alvorlige problemer. Det finder vi uforståeligt og dybt uretfærdigt.

  Der har været en frygtkultur i afdelingen, og ansatte forsøgte allerede i 2013 i brev til borgmester, rådmand og hele byrådet, at der var ”angst for at blive mobbet og fyret, så ingen ytrer sig kritisk overfor systemet”. Ingen reaktion.

  Kammeradvokaten har fået grundig dokumentation for grov mobning især fra forvaltningschef Claus Petersen som også er politianmeldt. Mobning i et omfang så det må kaldes systemmobning. Alligevel afviser man i flere tilfælde at give erstatning til ansatte som har dokumenteret denne mobning. Bl.a. med henvisning til at Claus Petersen ikke vil udtale sig. Det er helt urimeligt ikke at anerkende de fyredes klager over mobning, da mobningen var systematisk i afdelingen.

  Med venlig hilsen
  Keld Hvalsø

  Sagens forløb 02-05-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 2. maj 2018.
  07-05-2018 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  16-05-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank, Jan Ravn Christensen og Almaz Mengesha kunne henholde sig til Kammeradvokatens rapport med bemærkning om, at det anbefales, at der i to konkrete sager udbetales godtgørelse på trods af forældelse, i det omfang Ankestyrelsen tillader det.

  Keld Hvalsø Nedergaard kunne henholde sig til Enhedslistens forslag.

  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage under sagens konklusion.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 16. maj 2018.

  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe henholder sig til deres oprindelig forslag.

  Bilag

  Niels Bjerres Vej 47 – tilbygning til rækkehus


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 7. maj 2018.
  Tilladelse til tilbygning af rækkehuset på Niels Bjerres Vej 47, 8270 Højbjerg med 40 kvm.

  Resumé Der er søgt om at udvide rækkehusets boligareal med 36,5 kvm. samt et overdækket areal på 3,5 kvm. Bygningen er i dag et af 36 rækkehuse med et oprindeligt bebygget areal på 99 kvm.

  En partshøring har medført væsentlige indsigelser fra naboen. I indsigelserne peges der hovedsageligt på højden og den heraf følgende lysforringelse. Endvidere påpeger naboen, at tilbygningen enten kan sænkes i højden eller flyttes helt. Byggeriet forudsætter, at Teknik og Miljø undlader at håndhæve servitutten, som naboen mener, det ansøgte projekt kan afvises med henvisning til.

  Ansøger mener, at der er tale om en tilbygning, der er helt sædvanlig for området, da de fleste rækkehuse i bebyggelsen har tilbygninger med tilsvarende placering.

  Teknik og Miljø vurderer, at projektet er tilpasset den eksisterende bebyggelse i området. Tilbygningen ønskes placeret som øvrige tilbygninger i området, og den vurderes ikke at medføre væsentlige indbliks- eller skyggegener.

  Indstilling At byrådet godkender det ansøgte projekt, og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de fornødne tilladelser og dispensationer.

  Sagens forløb 17-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-04-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. april 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. april 2018.
  02-05-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 2. maj 2018.
  07-05-2018 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 7. maj 2018.

  Bilag

  Sundhedsberedskabsplan 2018-2021


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.

  Resumé Den nuværende sundhedsberedskabsplan for Aarhus Kommune er gældende for perioden 2014-2018.
  Der er udarbejdet et forslag til ny sundhedsberedskabsplan for Aarhus Kommune, som er gældende for 2018-2021. Den nye sundhedsberedskabsplan indgår i den samlede beredskabsplan, som er godkendt af byrådet d. 4. april 2018.

  Indstilling At 1) Aarhus Byråd godkender sundhedsberedskabsplan 2018-2021.

  Sagens forløb 09-05-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-05-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 30. april 2018.

  Rådmand Kristian Würtz tog forbehold.

  Borgmester Jacob Bundsgaard og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  06-06-2018 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Projekteringsbevilling til Sports- og Kultur-campus


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.

  Resumé Udviklingen af Aarhus nye Sports- og Kulturcampus er kommet langt. Projektet er gået ind i en ny fase, hvor tre af campusens ”huse”: Bevægelseshus, Medborgercenter (indeholder: Bibliotek, sundhedsklinik og Art Factory) og Beboerhus skal projekteres for dernæst at blive bygget. Der søges derfor om en projekteringsbevilling til de to kommunale ”huse”: Bibliotek og Bevægelseshus.

  Udgifterne i projekteringsfasen dækker bl.a. rådgivning, grundrelaterede udgifter og forsikring.

  Projekteringsarbejdet løber fra foråret 2018 til opstart på anlægsarbejdet i foråret 2019.

  Indstilling Det indstilles:

  1)   At der bevilliges 16,5 mio. kr. (rådighedsbeløb og anlægsbevilling) til Kultur og Borgerservice til den forestående projekteringsfase for Bevægelseshus og Bibliotek i Sports- og Kulturcampus.

  2)   At MKBs andel af bevillingen finansieres af de tidligere afsatte midler til formålet. Beløbet fordeles med 11,2 mio. kr. i 2018 og 4,8 mio. i 2019. I 2018 mellemfinansieres 5,9 mio. kr. via et midlertidigt internt lån af opsparingen på 5,9 mio. kr., der tilbagebetales i 2019.

  3)   At der til den Sundhedsklinik, som Sundhed og Omsorg indgår med i projektet, er en medfinansiering på 465.000 kr., som finansieres af den samlede anlægsramme i MSO. Beløbet er fordelt med 325.000 kr. i 2018 og 140.000 kr. i 2019.

  4)   At Sports- og Kulturcampus udvides med ”Gellerup Art Factory”. Finansiering sker med 1 mio. kr. fra Helhedsplan for Gellerup og Toveshøj og resten via årlig reduktion på 0,35 mio. kr. i puljen, Gellerup Kulturmidler. Puljemidlerne fordeles med 0,1 mio. kr. til årlig drift, og 0,25 mio. kr. i 14 år til tilbagebetaling af anlægsudgifter, som i første omgang finansieres via udlæg fra opsparing i MKB.

  Sagens forløb 09-05-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-05-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 30. april 2018.

  Rådmand Jette Skive og rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.

  Borgmester Jacob Bundsgaard og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  06-06-2018 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Restanceudvikling 2017 og indstilling om inddrivelsesopgaven


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. maj 2018.

  Resumé Der er i løbet af 2017 sket en lille stigning i det samlede restancebeløb på 1,13% svarende til 4,2 mio. kr. Udviklingen skyldes især at de krav, som ligger ved SKAT, ikke inddrives effektivt. Særligt parkerings- og kontrolafgifter har haft en negativ udvikling. Befolkningstilvæksten i Aarhus øger også restancen. Den samlede stigning ligger dog under pris/lønudviklingen.

  Der har været en positiv udvikling på de fortrinsberettigede krav knyttet til fast ejendom (bl.a. ejendomsskat), hvor kommunen har hjemtaget inddrivelsen. Restancen på ejendomsskat er i 2017 reduceret med 42,3%. Også positivt er Opkrævningens ”særlige ringeaktivitet”, hvor debitorer kontaktes direkte. Det har sikret 12,2 mio. kr. Efter en afgørelse fra Ankestyrelsen om forældelsesfrister på boliglånsrenter, er der afskrevet 11,6 mio. kr.

  Indstillingen indeholder en udvidelse af beslutningen om hjemtagelsen af inddrivelse til at omfatte alle kommunale fortrinsberettigede krav, der er knyttet til fast ejendom.

  Indstilling At 1)    orienteringen om restanceudviklingen tages til efterretning.

  At 2)    Aarhus Byråd tiltræder, at Opkrævningens overtagelse af inddrivelsesopgaven fra SKAT pr. 1. februar 2017 omfatter de fortrinsberettigede kommunale krav, der hviler på fast ejendom - herunder ejendomsskat.

  Sagens forløb 03-05-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  07-05-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 23. april 2018.
  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. maj 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. maj 2018.

  Bilag

  Forslag fra KF om forberedende tilbud til misbrugsafvænning for socialt udsatte borgere


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  Konklusion:
  Det Konservative Folkeparti foreslår, at der etableres et strakstilbud til alkohol- og/eller stofmisbrugere, der ønsker at påbegynde et forløb i et etablerede afvænningssystem.

  Sagsfremstilling:
  Aarhus oplever i øjeblikket, at antallet af udsatte borgere desværre er stigende. Ifølge den seneste rapport fra VIVE om ’Hjemløshed i Danmark’ er antallet af hjemløse i vores kommune steget fra 466 personer i 2009 til 767 personer i 2017. Især opleves en stigning i antallet af hjemløse i aldersgruppen 18-24 år, hvor tallet i samme periode er steget fra 52 til 205. Dette finder Det Konservative Folkeparti stærkt bekymrende.

  Bekymringen forstærkes af, at der blandt hjemløse er en høj grad af alkohol- og/eller stofmisbrug. Ifølge Kirkens Korshær er 61% procent af de aarhusianske hjemløse misbrugere i større eller mindre grad, et tal som organisationen oplever som værende stigende. Dette er en problemstilling vi ikke kan ignorere.

  Det er afgørende for en misbruger, at han eller hun kan indgå i et tilrettelagt forløb fra det øjeblik, hvor vedkommende føler sig parat til at påbegynde et egentligt afvænningsforløb. I øjeblikket er behandlingsgarantien 14 dage, reelt 3-4 dage, og denne periode kan for misbrugeren føles uendelig lang, og potentielt føre til at vedkommende mister motivationen til at komme ud af sit misbrug.

  For at imødekommende denne problemstilling foreslår Det Konservative Folkeparti, at der oprettes et strakstilbud til de misbrugere, der udtrykker et ønske om at indgå i et behandlingsforløb. Konkret skal dette strakstilbud forberede misbrugeren på at indgå i det etablerede afvænningssystem med det resultat, at den enkelte misbruger fastholdes i sin motivation for at komme ud af sit misbrug, og at flere derved gennemfører et succesfuldt afvænningsforløb.

  Det Konservative Folkeparti har været i kontakt med Kirkens Korshær, der er positiv over for forslaget.                                                                                                                                                     

  Den konservative byrådsgruppe foreslår derfor:
  1)    Det Konservative Folkeparti forslår lokalerne ved Kirkens Korshær der tidligere har været anvendt som stofindtagelsesrum, omdannes til et tilbud hvor støtte og fortsat motivation kan gives, indtil tilbuddet gennem Center for Misbrugsbehandling/Center for Alkoholbehandling har et forløb klar. Målet er, at fra en misbruger har et ønske om at komme ud af sit misbrug, skal vedkommende ikke gå vejen alene. I stedet skal der skal være en klar og tydelig vej ud af misbruget, med støtte fra dette tilbud.

  2)    Tilbuddet bemandes med personale fra Center for Misbrugsbehandling/Center for Alkoholbehandling, samt medarbejdere fra den organisation eller det værested, hvor misbrugeren har sin hverdag.  


  Det Konservative Folkeparti
                                                          /
                                                                       Mette Skautrup

  Sagens forløb 23-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  06-06-2018 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra V om cykelsti fra Solbjerg til Tranbjerg


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  Venstre stiller hermed forslag om at der hurtigst muligt etableres en cykelsti fra Solbjerg og ind til Tranbjerg, således at Solbjerg kobles på cykelsti-nettet fra Tranbjerg og rundt i Aarhus Kommune.

  Forslaget har været fremme bl.a. i efterårets kommunalvalgkamp.

  Begrundelse.
  For Venstre er det vigtigt at vi - med fokus på bl.a. oplandet og “Aarhus udenfor Ringgaden” - sørger for at også cyklister/kommende cyklister i den sydlige del af kommunen kan komme trygt og sikkert til og fra Aarhus, eksempelvis unge mennesker fra Solbjerg der skal ind til Viby eller andre dele af Aarhus for at komme på skole, i gymnasium eller til andre uddannelsessteder. En cykelsti fra Solbjerg vil ligeledes gøre det nemmere og sikrere at få flere til at tage cyklen når de skal til og fra arbejde.

  Sagens forløb 23-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  06-06-2018 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra DF om salg af tobak til festivaler i Aarhus


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  Stop for salg af tobak til festivaler i Aarhus

  Den Danske Sundhedsprofil, som netop er udkommet med tal for danskernes sundhed, viser en bekymrende udvikling i unges rygevaner. Undersøgelsen viser, at flere unge i aldersgruppen 16-24 er begyndt at ryge i Danmark. Rygning er med til at skabe ulighed i sundhed, øget sygelighed og for tidlig død. Derfor har vi – som samfund – et fælles ansvar for at sætte ind overfor de unges rygevaner.

  Musik- og kulturfestivaller er et stort samlingssted for mange unge og her kædes musik og fest ofte sammen med rygning. For nogle kan det være til en musikfestival, at man prøver at ryge en cigaret for første gang, eller det kan være der, hvor man begynder at ryge igen efter at være stoppet.

  Arrangører af festivaler har et medansvar og fra Aarhus Kommunes side kan vi være med til at forpligtige dem til, at de tager det ansvar, ved at forbyde salg af tobak til deres arrangementer. En særlig indsats til festivaler kan hjælpe til at forebygge rygestart blandt unge.

  Derfor indstilles det, at Byrådet beslutter: 
  • At det indføres som en fast del af alle aftaler, som Aarhus Kommune indgår med arrangører af musik- og kulturfestivaler, at der ikke må sælges tobak til arrangementerne. 


  Sagens forløb 23-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  06-06-2018 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra ALT og SF om fartgrænse på 40 km/t i Hjortshøj


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  Lavere hastighed i Hjorthøj
  Der indføres en fartgrænse i Hjortshøj på 40 km/t.

  Hjortshøj har på trods af en voldsom vækst i befolkningstallet formået at bevare atmosfæren og mange af kvaliteterne fra den klassiske landsby, - men vejenes bredde og trafiksikkerheden har ikke fulgt med befolkningstilvæksten.
  Skolevejene er utrygge for rigtig mange børn og familier, bl.a. fordi de alle skal passere flaskehalsen i centrum omkring tog-overskæringen på Virupvej. En lavere hastighed kan være med til, at flere husstande vælger andre transportformer eller vægter flere veje ud af byen, og dermed gør byen mere tryg at færdes i. Mange beboere i Hjortshøj arbejder i Aarhus og omegn, og den store trafikmængde skaber ofte utrygge og farlige situationer. Konkret er der store udfordringer på Mejlbyvej, Hjortshøj Stationsvej og Virupvej/Sastrupvej, der især i myldretiden er meget trafikerede. Derfor er disse veje usikre for byens børn, når de færdes til og fra skole eller fritidsaktiviteter.
  Rådet for Sikker Trafik peger på, at høj hastighed er den største årsag til alvorlige trafikulykker. En reduktion af hastigheden fra 50 km/t til 40 km/t vil reducere bremselængden med omkring 9 meter. Det betyder samtidigt, at dem, der evt. rammes i en trafikulykke, vil blive ramt med en markant lavere hastighed, og dermed får de en mindre risiko for alvorlig personskade.
  I Mårslet har erfaringerne med en lavere fartgrænse været meget positive. Den lavere fartgrænse virker, og den har betydet, at bilisterne har sænket farten med gennemsnitligt 9 km/t, og samtidig er der meget stor opbakning i lokalsamfundet til ændringerne.
  Fartnedsættelse er et stort ønske fra mange af borgerne i Hjortshøj, og derfor foreslår vi, at hastigheden i Hjortshøj nedsættes fra 50 km/t til 40 km/t.

  Beslutningspunkter Hastigheden i Hjortshøj nedsættes generelt fra 50 km/t til 40 km/t.

  Såfremt det vurderes, at det på kort sigt ikke er muligt at omfatte hele Hjorthøj, foreslås det, at der i første omgang indføres 40 km/t zone på Hjortshøj Stationsvej, Mejlbyvej og Virupvej/Sastrupvej.

  Stillet af Liv Gro Jensen (Å), Jan Ravn Christensen (SF), Mette Bjerre (SF) og Thomas Medom (SF)


  Sagens forløb 23-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  06-06-2018 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra DF om ny anvendelse af midler afsat til cykelparkeringshus


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  Forslag om ny anvendelse af midler afsat til cykelparkeringshus

  I 2014 afsatte det daværende byråd 24,7 millioner kroner til etablering af et cykelparkeringshus over Bruuns Bro og Hall Sti, samt en cykelsilo i tilknytning hertil. Siden da er der ikke sket andet end en arkitekts tegning i efteråret 2017.

  I starten af april kom det så frem, at ejeren af Bruuns Galleri ikke vil give tilladelse til at bygge cykelparkeringshuset over centrets vareindlevering. Efterfølgende har Teknik og Miljø, i en 10 dages forespørgsel fra DF, yderligere tilføjet, at projektet nu skal vente på en afklaring omkring DSBs forslag om overdækning af banegraven. Vi kan derfor ende med en tidshorisont for projektet på 5-8 år og formentlig til en helt anden pris end der blev afsat midler til i 2014.

  Dansk Folkeparti mener ikke vi kan være bekendt, at lade cyklisterne i midtbyen lide under mangelfulde parkeringsforhold længere. Vi kan ikke blive ved med at vente på et projekt, der på nuværende tidspunkt måske aldrig kan realiseres. Der er behov for flere cykelparkeringspladser hurtigst muligt, ikke bare ved Banegården, men også i resten af midtbyen. Vi foreslår derfor, at de afsatte midler flyttes over til finansiering af Cykelhandlingsplan 2017. De ekstra midler skal primært bruges på at realisere de mange andre projekter omkring cykelparkering, som handlingsplanen foreslår, samt til at etablere cykelsiloer foran Banegården og nær gågaden.

  Teknik og Miljø har endvidere gjort opmærksom på, at der er mulighed for en midlertidig løsning over banegraven på 200 parkeringspladser. Det vurderes at koste 250.000 kroner at etablere. Dansk Folkeparti foreslår at reservere dette beløb ud af de 24,7 millioner, med henblik på en hurtig etablering af løsningen.

  Der indstilles at:

  1) Byrådet vedtager, at de 24,7 mio. kr. afsat i 2014 til et nyt cykelparkeringshus over banegraven, frigives til andre projekter omhandlende cykelparkering i midtbyen.

  1a) 250.000 kroner afsættes til etablering af en midlertidig parkering over banegraven til cirka 200 cykler

  1b) 5 mio kr afsættes til at gennemføre de beskrevne initiativer omkring parkering i Cykelhandlingsplan 2017

  1c) Der reserveres 12 mio. kr. til to cykelsiloer i Midtbyen, en på Banegårdspladsen og en nær gågaden. Finansieringen dækker både undersøgelse, projektering og anlæg af siloerne.

  1d) De resterende 7,45 mio. kr. afsættes som en reserve til senere forslag, der kan forbedre cykelparkering i kommunen.

  På vegne af Dansk Folkepartis byrådsgruppe
  Knud N. Mathiesen

  Sagens forløb 23-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  06-06-2018 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra ALT og EL om genetablering af stoppested for Grenå-Odder letbanen


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  Der genetableres stoppested for Grenå-Odder letbanen ved
  DEN PERMANENTE BADEANSTALT I RISSKOV

  Århus Kommune planlægger et stort ”tilgængelighedsprojekt”, i form af ”den blå rambla” fra lystbådehavnen til Den Permanente Badeanstalt. Herunder særligt adgang for handicappede med bl. a. anlæg af ramper.

  Hvis stoppestedet genåbnes, forbedres tilgængeligheden mærkbart for alle. Tilmed kan folk fra den indre by, fra sydlige og nordlige forstæder og omliggende kommuner bruge Den Permanente, stranden og skoven uden at bidrage til gennemkørende biltrafik gennem midtbyen og til parkeringskaos på Salonvejen.

  For 139 år siden, i 1878, startede sommer-kørsel med ”Skovtog” fra Østbanegården til kroen med broen – Sjette Frederiks kro, som dengang hed Salonen.

  I 1933 åbnede kommunen Den Permanente Badeanstalt – en folkelig succes.

  I 1990'erne etablerede DSB nærbane-stoppested ved Den Permanente Badeanstalt. Det blev så stor en succes, at man lukkede stoppestedet igen. Med den begrundelse, at toget tog lang tid om at standse og accelererer og at det skulle holde for længe, når de mange passagerer skulle af og på! Hurtighed mellem Århus Midtby og de nordøstlige forstæder og kommuner blev vægtet højere end tilgængeligheden til rekreativt område.

  Med de nye el-drevne letbanetog får man så stor accelleration, at forsinkelsen ved standsning ikke kan være til gene for fremkommeligheden. Perronen er etableret, med trappe og med rampe for handicaptransport. Der mangler blot signal- og billetteringsanlæg og lidt buskrydning.

  Sagens forløb 23-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  06-06-2018 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra EL om undersøgelse af alternativ linjeføring Bering-Beder vejen


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  Linjeføring af Beder – Bering vejen ved Ingerslev og Enslev justeres.

  Enhedslisten ønsker at der bliver undersøgt en alternativ linjeføring, i området ved Ingerslevvej og Enslev marker.

  Der har været et alternativ præsenteret i offentligheden og uden at være helt præcis er der noget der tyder på at besparelsen er i omegnen af 5 mio. kr. og hertil skal man nok tillægge den omkostning, som lukning af en erhvervsvirksomhed vil koste.

  Meget tyder på at ved en omlægning, uden støjværn, vil dette give mindre støj til 5 ejendomme, der dermed kommer under kravene. En enkelt får en eller to dB mere. Hertil undgår man 2 total ekspropriationer.

  Med udsigten til at vi kan genere færre beboer og gennemføre et billigere projekt, synes Enhedslisten at det er naturligt at kigge på dette alternativ.

  Besparelsen på ca 15 mio kr. ønskes brugt til den lovede cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg.

  Sagens forløb 23-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  06-06-2018 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Budgetforslag fra V om indføring af budgetmodel for idræts- og foreningsfaciliteter


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Venstre i Aarhus Byråd ønsker at der hurtigst muligt indføres en budgetmodel for idræts- og foreningsfaciliteter, således at der - på lige fod med afsættelse af midler til eksempelvis daginstitutionskapacitet, skolekapacitet m.m. - fremover også afsættes midler til nye idræts- og foreningsfaciliteter.

  Motivation
  Aarhus Kommune har i øjeblikket en stor tilvækst i antallet af nye borgere. Heraf følger en byudvikling hvor flere og flere borgere bosætter sig både i oplandet og centralt i Aarhus By. Aarhus har en stor mangel på idræts- og foreningsfaciliteter og det er oftest svært at finde kommunale midler hertil i de løbende budgetforhandlinger og budgetaftaler.

  For at skabe bedre muligheder for at både nye bydele og byudviklingsområder kan sikres idræts- og foreningsfaciliteter, såvel som bestående lokalsamfund og byområder, foreslår Venstre i Aarhus Byråd, at der hurtigst muligt udarbejdes en budgetmodel som ovenfor anført.
  De fleste er enige i at idræts- og foreningsverdenen er uundværlig både som demokratibærere, men også som garanter for både fysisk og mental sundhed. Derfor skal der sikres midler til at kunne støtte op om idræts- og foreningsverdenen i Aarhus.

  Sagens forløb 23-05-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om udvidelse af projektet 'tættere på familien'


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Venstre ønsker en udvidelse af projektet ”tættere på familien” - under børnehandicapområdet - at der tilføres 5 mio. kr. årligt - sådan at der kan ansættes yderligere 11 medarbejdere.
  - Effekten af projektet ”Tættere på familien” og den potentielle reduktioner af økonomien på andre områder indenfor Børn og handicapområdet, anvendes til en yderligere styrkelse af indsatsen.

  Motivation
  Kritikken af Aarhus Kommunes handicapindsats for børn, har med rette været for stigende over de seneste 4-5 år. Netværket Dialoggruppen børn med handicap bestående af seks handicap-organisationer og forældre til børn med handicap har tidligere på året sendt et åbent brev til Aarhus byråds medlemmer. I Venstre har vi haft flere møder med forældrene, som har gjort stort indtryk. Forældrene siger bl.a. at kommunen har udnyttet loven til det yderste for at knytte færre familier til handicapcentret for børn og for at tildele færrest muligt tabt arbejdsfortjeneste og aflastning.

  I Venstre ønsker vi at styrke handicapindsatsen for børn ved de forestående budgetforhandlinger. Derfor foreslår Venstre at indsatsen for børn med handicap skal styrkes med en udvidelse af projektet ”tættere på familien”. Vi ved at det har stor effekt at komme tættere på familierne og det er også nogle af de signaler forældre til børn med handicap har sendt i vores dialog.

  ”Tættere på familien” er et projekt på børnehandicapområdet, der har kørt siden 2016. I projektet arbejder rådgiverne og det øvrige professionelle netværk meget tæt på barnet, den unge og familien. Udgangspunktet er, at jo tidligere vi kan sætte ind med den rette indsats, jo bedre kan vi forebygge, at problemerne vokser sig store.

  Projektet styrker sagsbehandlingen i form af færre sager pr. myndighedsrådgiver og har bl.a. til formål at sikre mere tillidsfulde og tryghedsskabende samarbejdsrelationer mellem kommune og familier. Det igangværende projekt løber indtil 2019 og omfatter ca. 10 procent af sagerne på Handicapcentret for Børn. Der er ansat 11 yderligere medarbejdere og den samlede udgift er godt 5 mio. kr. årligt.

  Selvom den planlagte evaluering af projektet endnu ikke er gennemført, har de hidtil fået gode erfaringer hvad angår både forældretilfredshed og økonomi.

  Det er en klar forventning om at projektet ”Tættere på familien” vil medføre til en reduktion i udgifterne på andre områder indenfor Handicapcenter for Børn.

  Sagens forløb 23-05-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om økonomisk balance på byggesagsområdet


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Antallet af indbyggere i Aarhus vokser. Strategien herfor er overordnet fastlagt i Kommuneplanen for 2017 og forudsætter at nye områder udvikles, at der bygges nyt. Det har igennem en årrække betydet en stor stigning i antallet af byggeansøgninger og mere komplicerede byggesager, ligesom fortætningsstrategien også giver flere aktindsigts- og klagesager.

  Presset på området har betydet, at byggesagsområdet i perioden 2014-2017 har oparbejdet en gæld og fortsat står med en økonomisk ubalance – trods en lang række effektiviseringstiltag.

  Teknik og Miljø har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017 fremlagt "Økonomisk handleplan for byggesagsområdet 2018". Handleplanen peger på behovet for at tilføre området 7 mio. kr./år for at sikre økonomisk balance og gældsafvikling og peger samtidig på muligheden for, at midlerne finansieres via det forventede ekstra provenu fra indsatsen for bedre BBR-data.

  Tidligere fastsatte mål for indtægtsforbedringer via BBR-indsatsen er nået, og der er herudover påvist indtægtsforbedringer for ca. 4 mio. kr./år. Der er desuden en række mulige forbedringstiltag, som endnu ikke er iværksat. Udredningen af dette forudsættes at ske i samarbejde med Borgmesterens Afdeling. Det forventes således, at der kan findes yderligere 3 mio. kr./år via BBR-indsatsen.

  Med henvisning til handleplanen foreslår Venstre, at byggesagsområdet tilføres 7 mio. kr./år – finansieret af det ekstra provenu fra BBR-indsatsen. På denne måde kan det fastlagte serviceniveau på området fastholdes, og byggesagsområdet kan fortsat understøtte byens udvikling og vækst.

  Stillet af Heidi Bank (V), medlem af Teknik og Miljø
  På vegne af Venstre i Aarhus Kommune

  Sagens forløb 23-05-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.

  Bilag