Vælg

Referat Aarhus Byråd 26-06-2019

  Anmodning fra Camilla Fabricius om orlov fra Aarhus Byråd


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 24. juni 2019.
   
  Camilla Fabricius var inhabil ved sagens behandling.
  Anmodning fra Camilla Fabricius om orlov fra Aarhus Byråd samt ændringer på udvalgsposter mv.

  Resumé
  Byrådsmedlem Camilla Fabricius har anmodet om orlov fra Aarhus Byråd på grund af varetagelse af andet offentligt hverv med virkning fra d. 26. juni 2019 og indtil videre.
   
  Det indstilles, at anmodningen imødekommes og at stedfortræder Ali Nuur indtræder i Aarhus Byråd i orlovsperioden.
   
  I forbindelse med Camilla Fabricius’ orlov fra Aarhus Byråd, foretages der nogle ændringer i Magistraten, på udvalgsposter mv.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) anmodning fra Camilla Fabricius imødekommes gældende fra d. 26. juni 2019 og indtil videre.
   
  At 2) byrådet godkender, at Ali Nuur indtræder i Aarhus Byråd i orlovsperioden.
   
  At 3) byrådet godkender ændringerne i de udvalg mv. som beskrevet i indstillingens afsnit 3.

  Sagens forløb 24-06-2019 Magistraten

  Indstillingen justeres, så den passer med det, der hele tiden har været intentionen, dvs. der indstilles bevilget orlov.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaard og Rådmand Bünyamin Simsek deltog ikke i sagens behandling.

  26-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 24. juni 2019.
   
  Camilla Fabricius var inhabil ved sagens behandling.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra Børne- og ungebyrådet om en grønnere fremtid


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 24. juni 2016.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At 2) om kødfrie dage.
  Tre initiativer der på sigt skal gøre Aarhus til en grønnere og mere miljø- og klimavenlig by.

  1. Resume
  Vi har pligt til at passe på vores klode. I Aarhus skal vi turde gå forrest, bryde gamle handlemøstre og tænkte nyskabende og anderledes i kampen om at passe bedre på miljøet. Vi er allerede dygtige til vedvarende energi i Danmark. Det betyder dog ikke, at vi skal stoppe med at være ambitiøse på klima­ og miljøområdet.

  Derfor fremsender Børne- og Ungebyrådet i Aarhus nu forslaget 'For en grønnere fremtid', der skal imødekomme nogle af de udfordringer og problematikker, vi står over for i forhold til klima og miljø, sundhed, dyrevelfærd og globale ressourcer- med målet om at skabe et endnu grønnere Aarhus. For der kommer et tidspunkt i enhver generation, hvor vi er nødt til at handle. Den tid er nu.

  2. Beslutningspunkter
  Det forslås:
  1. At Aarhus kommune fremadrettet skal investere i at købe elbiler frem for konventionelle biler, når de nuværende kommunale biler skal udskiftes
  2. Kødfrie dage, som en fast del af madordningen i dagpleje, vuggestuer, børnehaver og på sigt skoler og gymnasierne
  3. Større fokus på anvendelse af kommunens skraldespande
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Børn og Unge
   
  Indstilling om forslag fra Børne- og ungebyrådet om en grønnere fremtid
   
  Opfølgning på beslutningsforslag fra Børne- og Ungebyrådet om en grønnere fremtid.
   
   


  Resumé
  Børne- og Ungebyrådet har udarbejdet forslaget "For en grønnere fremtid", der indeholder nogle gode forslag og initiativer, som kan være med til at gøre Aarhus til en grønnere og mere miljø- og klimavenlig by.
   
  Børne- og Ungebyrådet stillede tre konkrete forslag:
  1.     At Aarhus Kommune fremadrettet skal investere i at købe elbiler frem for konventionelle biler, når de nuværende kommunale biler skal udskiftes
  2.     Kødfrie dage, som en fast del af madordningen i dagpleje, vuggestuer, børnehaver og på sigt skoler og gymnasierne
  3.     Større fokus på anvendelse af kommunens skraldespande
   
  Teknik og Miljø har i indstillingen vurderet punkt 1 og 3. Børn og Unge har vurderet punkt 2.

  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1)     Aarhus Byråd igangsætter omstillingen af egen bilflåde til elbiler i overensstemmelse med de minimumskrav, der fremgår af ”Grøn transportplan, fase 1”, der fremsendes i en særskilt indstilling.
   
  At 2)     Aarhus Byråd, for så vidt angår kødfrie dage, tiltræder den fælles udtalelse af 19. december 2018 fra Teknik og Miljø og Børn og Unge til Forslag fra Børne- og Ungebyrådet ”For en grønnere fremtid”. Her fremgår det, at Aarhus Kommune er kommet langt i forhold til at tilbyde kødfrie dage, specielt i dagtilbuddene, hvor der ofte tilbydes 2-3 kødfrie dage pr. uge.    
   
  At 3)     Aarhus Byråd tiltræder Børne- og Ungebyrådets forslag om større fokus på anvendelse af kommunens skraldespande. Teknik og Miljø vil indarbejde forslaget i indsatsen med at sikre en renere by.

  Sagens forløb 20-06-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. august 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  19-12-2018 Flere afdelinger
  Børne- og Ungebyrådet har fremsendt forslaget "For en grønnere fremtid", der indeholder nogle gode forslag og initiativer, som kan være med til at gøre Aarhus til en grønnere og mere miljø- og klimavenlig by.
   
  Aarhus Kommune har stor fokus på klimaindsatsen og den grønne dagsorden. Med Klimaplan 2016-2020 har byrådet sat retningen for de områder, hvor der i de kommende år skal gøres en særlig indsats for at fremme den grønne omstilling af Aarhus.
   
  Teknik og Miljø og Børn og Unge bakker op om Børne- og Ungebyrådets mål om, at Aarhus på en række områder skal turde gå forrest, være nyskabende og sætte ambitiøse mål på klimaområdet. Det gør vi allerede.
   
  Som eksempel kan nævnes et samarbejde mellem Aarhus Kommune og de store energiselskaber om strategisk energiplanlægning samt et samarbejde med A.P. Møller Holding om geotermisk fjernvarme. Aarhus Kommune er med helt i front på den grønne dagsorden, hvilket de mange henvendelser og besøg fra danske og udenlandske aktører også vidner om.
   
  I forhold til forslaget om indkøb af el-biler anbefaler Teknik og Miljø, at byrådet afventer en indstilling om tiltag på transportområdet, der forelægges byrådet medio 2019.
   
  Teknik og Miljø kan bakke op om Børne- og Ungebyrådets forslag om større fokus på anvendelse af kommunens skraldespande. Dette sker allerede i form af en række konkrete projekter og initiativer.
   
  Børn og Unge er kommet langt i forhold til at tilbyde kødfrie dage som en fast del af madordningerne. Specielt i dagtilbuddene, hvor der ofte tilbydes 2-3 kødfrie dage. For at sikre en varieret ernæringsrigtig kost til børnene og de unge kan det ikke anbefales, at der bliver flere kødfrie dage end de 2-3 dage om ugen.
   
  Skolernes madordninger er valgfrie, og spørgsmålet om kødfrie dage er derfor op til den enkelte elev/forældre, når de vælger at købe mad fra madordningen. En målsætning om kødfrie dage kan med fordel forankres på den enkelte skole enten ved at skolebestyrelsen eller eleverne/forældrene er med til at sætte fokus på emnet og på den måde oplever ejerskab over målsætningen.

  10-01-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 19. december 2018.

  14-01-2019 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs og Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 19. december 2018, som Magistraten kan henholde sig til.
  Rådmand Jette Skive kunne ikke tiltræde udtalelsen.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. januar 2019.
   
  Magistratsafdelingen for Børn og Unge inviteres med til sagens behandling i Teknisk Udvalg.

  13-03-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Jan Ravn Christensen, Keld Hvalsø og Sander Jensen kunne tilslutte sig Børne- og ungebyrådets forslag om, at Aarhus Kommune fremadrettet skal indkøbe elbiler fremfor konventionelle biler, når de nuværende biler skal udskiftes. Den konkrete udmøntning af beslutningen skal afvente den varslede indstilling om transporttiltag. For så vidt angår Børne- og ungebyrådets øvrige forslag henholdt man sig til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs og Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 19. december 2018.
   
  Almaz Mengesha kunne i det hele henholde sig til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs og Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 19. december 2018 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog og Heidi Bank var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 20. marts 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   


  03-06-2019 Flere afdelinger
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Børn og Unge.
  19-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling bemærker, at der siden forslaget fra Børn og Ungebyrådet er fremsat et beslutningsforslag om ”klimapolitisk fødevarestrategi”. Økonomiudvalget foreslår i forbindelse med udvalgsbehandlingen af dette forslag til Byrådsmødet 26. juni, at der fastsættes en målsætning om at reducere madens klimaaftryk med 25 %. Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.
  24-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 24. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs og Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 3. juni 2019 i overensstemmelse med påtegning af 19. juni 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaard og Rådmand Bünyamin Simsek deltog ikke i sagens behandling.

  26-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 24. juni 2016.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At 2) om kødfrie dage.

  Bilag

  Grøn transportplan, fase 1


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. juni 2019.
  En fælles ramme og de første tiltag på vejen mod fossilfri transport.

  Resumé
  Byrådet vedtog med Klimaplan 2016-2020 (vedtaget d. 22. februar 2017), at der skal udarbejdes en plan for, hvordan Aarhus Kommunes egen transport bliver fossilfri i 2030. Arbejdet er forankret i et tværmagistratsligt projekt, Grøn transportplan, der løber frem til og med 2020.
   
  Ambitionsniveauet er højt, og omstillingen vil ske i et hastigt tempo i de kommende år. Den teknologiske udvikling gør det dog vanskeligt at træffe alle beslutninger her og nu. Projektet er derfor opdelt i faser med en trinvis indfasning af ny praksis på transportområdet:
   
  • Fase 1: Fælles ramme og strakstiltag, 2019 (Denne indstilling)
  • Fase 2: Grøn Transportplan 2030 (Vedtagelse i 2020)
   
  Med fase 1 leverancen (Bilag 1) præsenteres syv tiltag, der kan igangsættes med det samme, herunder nødvendige procedureændringer og opbygning af praktiske erfaringer på tværs af organisationen og de mange kerneopgaver, omstillingsindsatsen skal gå godt i spænd med.
   
  Med fase 1 leverancen præsenteres også fem nøgleprincipper for omstillingen – som et fælles strategisk fundament at bygge videre på i udarbejdelsen af den endelige transportplan i fase 2.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     den strategiske ramme med de fem nøgleprincipper for omstilling, præsenteret i Bilag 1, vedtages som fundament for det videre arbejde med Grøn transportplan 2030.
   
  At 2)     de syv strakstiltag til omstilling og de opsatte minimumskrav til køretøjer, præsenteret i Bilag 1, vedtages og iværksættes med det samme.

  Sagens forløb 20-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at de 7 strakstiltag, der peges på i indstillingen kun er de første skridt til en grøn omstilling af kommunens egen transport. Der arbejdes videre med en samlet grøn transportplan, som skal sikre, at kommunens egen transport bliver fossilfri senest i 2030. De politiske forslag, der er fremsat på området vil blive bearbejdet i den sammenhæng, og Byrådet vil primo 2020 blive forelagt en samlet grøn transportplan, som også vil beskrive muligheder for at fremrykke omstillingen, så målet om fossilfrihed i kommunens egen transport opnås hurtigere.
   
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  24-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 24. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. juni 2019 i overensstemmelse med påtegning af 20. juni 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
   
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaard og Rådmand Bünyamin Simsek deltog ikke i sagens behandling.

  26-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. juni 2019.

  Bilag

  Afrapportering fra Databeskyttelsesrådgiver


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 17. juni 2019.
   
  Økonomiudvalget drøfter det principielle i afrapporteringen herunder implementering af uddannelse.
   
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  Resumé
  Aarhus Kommune har i 2018 og 2019 haft stort fokus på at leve op til den nye Databeskyttelsesforordning og Databeskyttelseslov, som afløste Persondataloven i maj 2018.
  Der har været arbejdet med udgangspunkt i det sikkerhedsniveau, som var opnået under Persondataloven. Det eksisterende sikkerhedsfokus er blevet videreført, samtidig med, at det nye lovkompleks skulle honoreres. Det betyder at der udover tekniske sikkerhedsforanstaltninger nu også er fokus på det samlede billede, hvor der også indgår organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, når risikobilledet for data fordrer dette.
  Den nye lovgivning har givet skærpede krav til dokumentation og gennemsigtighed i behandlingen af personoplysninger. Desuden risikerer Aarhus Kommune nu bøde ved mangler i databeskyttelsen.
  Databeskyttelsesforordningen tilsiger at Aarhus Kommune skal have en databeskyttelsesrådgiver, der har til opgave at rådgive og understøtte organisationen i at overholde reglerne. Aarhus Kommune har ansat Allan Glintborg Rasmussen som databeskyttelsesrådgiver.
  Databeskyttelsesrådgiveren rapporterer ifølge lovgivningen til det øverste ledelsesniveau, som i Aarhus Kommune er byrådet. Bilag 1 ”Rapport om databeskyttelse i Aarhus Kommune”, er den rapport, som Databeskyttelsesrådgiveren har udformet til byrådet. Byrådet kan således tilse, at Aarhus Kommune agerer i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordning og Databeskyttelseslov.

  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) rapportens beskrivelse af arbejdet med databeskyttelse tages til efterretning af Aarhus Byråd. Herunder at Databeskyttelsesrådgiverens vurdering er, at Aarhus Kommunen har et godt fundament for arbejdet med sikker behandling af personoplysninger.
  At 2) anbefalingerne i rapporten tages til efterretning og at de handlingsplaner, der er foreslået i afsnit ”3. Baggrund” i nærværende rapport, er udgangspunktet for det videre arbejde.

  Sagens forløb 17-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 12. juni 2019.
  En mindre fejl i tabellen i indstillingen rettes til byrådsbehandlingen.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  26-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 17. juni 2019.
   
  Økonomiudvalget drøfter det principielle i afrapporteringen herunder implementering af uddannelse.
   
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  Bilag

  Indstilling på baggrund af forslag fra S, RV og ALT om klimapolitisk fødevarestrategi


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens indstilling med ændringerne fra Økonomiudvalgets udvalgserklæring af 19. juni 2019, samt ændringsforslaget fra Socialdemokratiets, Radikale Venstres og Alternativets byrådsgrupper.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med ændringerne fra Økonomiudvalgets udvalgserklæring af 19. juni 2019, men henholder sig til deres eget ændringsforslag i forhold til finansieringen.
   
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstilling med ændringerne fra Økonomiudvalgets udvalgserklæring af 19. juni 2019 med undtagelse af økonomien, hvor det forslås at, finansieringen henvises til budgetdrøftelserne. De kunne ikke støtte ændringsforslaget fra Socialdemokratiets, Radikale Venstres og Alternativets byrådsgrupper og ændringsforslaget fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen og helle ikke støtte ændringsforslaget fra Socialdemokratiets, Radikale Venstres og Alternativets byrådsgrupper og ændringsforslaget fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde den del af notatet fra Borgmesterens Afdeling der vedrører madspil.
   
  Dansk Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Beslutningsforslag fra S, RV og ALT
   
  En ny klimapolitisk fødevarestrategi - Plantebaseret valgmulighed i alle kommunale køkkener
   
  Baggrund
  Klimaforandringerne bliver mere og mere presserende, og vi ser allerede nu, hvordan orkaner, oversvømmelser og hedebølger bliver hyppigere og mere ekstreme.
   
  I 2015 indgik Danmark klimaaftalen i Paris, hvor vi forpligtede os til at nedbringe vores CO2-udledninger med et mål om at bremse de hastige temperaturstigninger. Indtil videre har Danmark ikke været hurtige nok og har faktisk klaret det værre, end hvad vi internationalt kan markedsføre os på. Vi er faktisk det 5. mest CO2-udledende land i Europa.
   
  Aarhus byråd har vedtaget en fremtids sikret vision om at Aarhus kommune skal være CO2 neutral i 2030. Det er et vanskeligt og visonært mål, som skal sikre at vi er en by for alle og med plads til alle. Vi er sammen med resten af Danmark er langt fremme på bl.a. vindenergi, men vi kan og bør gøre langt mere for klimaet i forbruget og produktionen af kød, der er en af de største klimasyndere. Formand for regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi med Flemming Besenbacher som formand, har anvist at vi både som land, men også som bysamfund er nødt til at handle.
   
  Vi har længe vidst, at kød (samt andre animalske fødevarer) giver et enormt klimaaftryk, og her har vi som kommune et ansvar, som vi bør handle på. FN’s Klimapanel konkluderer i en rapport fra oktober, at der skal sættes markant mere ind i alle sektorer for at sænke CO2-udledningen og nå målet om maks. 1,5 grad stigning. Det gælder også landbruget, som i Danmark står for knap 21 procent af landets samlede udslip af drivhusgasser. Alene køer og svin står for knap 19 procent af det samlede udslip.
   
  Danmark er et af verdens mest kødspisende lande, idet hver dansker i gennemsnit spiser 52 kilo kød om året. Det viste en undersøgelse i 2016.
   
  Danmark er desuden Europas mest opdyrkede land og det land i verden, der producerer mest kød per indbygger. 80 procent af vores landbrugsjord bruges til at dyrke foder til landbrugsdyr, mens kun 10 procent bruges til at dyrke planteføde til mennesker.
   
  Som kommune kan vi være med til at gøre en vigtig indsats for at sænke klimapresset via vores fødevarepolitik.
   
  I hele Danmark serveres der dagligt op mod 800.000 måltider årligt i det offentlige. Mange af dem i Aarhus. Som kommune bør vi hæve ambitionerne for at skabe en mere klimavenlig kost og samtidig give borgerne mulighed for at vælge plantebaserede måltider, hvad enten motivationen er de positive effekter for klimaet, miljøet eller sundheden. Vi ved at rigtig mange aarhusianske køkkener allerede er meget langt fremme, har gode tal på klimakøkkendagsorden. Det anerkender vi, og ønsker at tage deres erfaringer endnu længere.
   
  Forslag: Plantebaseret valgmulighed til alle borgere i Aarhus Kommune
  Vi foreslår, at alle offentlige institutioner som skoler, daginstitutioner, plejehjem og medarbejderkantiner i kommunen tilbyder borgerne en plantebaseret valgmulighed. Disse plantebaserede måltider skal desuden henholde sig til Aarhus kommunes i forvejen visionære politik om økologi og langt mindre madspild, og derfor så vidt muligt være økologiske og basere sig på lokale råvarer i sæson.
   
  Dette er en vej, som Københavns Kommune har valgt at gå, da Borgerrepræsentationen med et stort flertal i foråret besluttede at øge andelen af plantebaseret mad i kommunen.
   
  Der er bred opbakning i befolkningen til mere plantebaseret mad i det offentlige. 46% af danskerne mener, at det altid bør være muligt at kunne vælge et vegetarisk måltid i de offentlige køkkener, ifølge Coop Analyse 2018. Halvdelen af danskerne (51%) ønsker at spise mindre kød, og flere og flere, især unge, skærer ned på kødet i deres dagligdag. Vi tror på at med et dagligt og reelt tilbud om plantebaseret måltid, vil Aarhus kommune nå endnu tættere på at bliver CO2 neutral i 2030.
   
  På Randers Hospital har der været positiv respons i forbindelse med at tilbyde patienter vegetarmenuer. Her vælger hver femte patient det grønne måltid, og det er især på grund af de sundhedsmæssige fordele. Så ikke kun klimadagsordenen er en god årsag til at skære ned på kødet. Forskning viser, at en plantebaseret kost dækker kroppens ernæringsmæssige behov og endda har sundhedsmæssige fordele.
   
  Opgørelse over det kommunale forbrug af kød og andre fødevarer
  Vi foreslår også, at der laves årlige opgørelser over kommunens samlede forbrug af kød og andre fødevarer, så vi dermed kan få et samlet billede af det nuværende forbrug og sammenligne forbruget over tid. Dette er også en forudsætning for at sætte eventuelle fremtidige mål om at reducere kommunens kødforbrug.
   
  Aarhus kommune vil med dette forslag yde et skelsættende bidrag til en bæredygtig fødevarestrategi og til begyndelsen på de strukturelle forandringer, som må og skal til for at bremse klimaforandringerne, og samtidig bibringe endnu et skridt om de samlede mål sat af Aarhus Byråd for Aarhus kommune om nedbringe til at være CO2 neutral i 2030.
   
  Forslag:
  • Alle institutioner og kantiner i Aarhus Kommune skal tilbyde borgerne en fast mulighed for et plantebaseret måltid.
  • Andelen af plantebaseret mad skal øges i de kommunale køkkener.
  • At der i forbindelse med indsatsen laves nye måling af madspildet og dermed en opkvalificering af magistratsafdelingernes køkken og indkøbspersonale
  • Vi skal lave årlige opgørelser over det samlede forbrug af kød, mejeriprodukter og andre fødevarer.
   
  Forventninger:
  At andelen af økologiske, lokale og sæsonbaserede fødevare vil stige markant, således at andelen af sølv og bronzemærkede institutioner, plejecentret og kantiner vil stige. At hele tiltaget finanseres ved mindre kød.
   
  Links
  Concito (anbefaling af plantebaseret mad):
  https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/babf8d9b-aace-414a-999f- 818a1a5951fa/1467c25f-b494-4c38-9f99- 11a139e333b3/Attachments/20661537-27778280-1.PDF
   
  København Kommunes forslag:
  https://www.kk.dk/indhold/borgerrepraesentationens-modemateriale/31052018/edoc-agenda/babf8d9b-aace-414a-999f- 818a1a5951fa/3003aa4a-1493-401a-8be3-abce03ff643b
   
  FN’s Klimapanel rapport:
  http://www.ipcc.ch/report/sr15/
   
  Coop Analyse (flere og flere skærer ned på kødet):
  https://coopanalyse.dk/analyse/02_246-vegetar-no2/
   
  Dansk Vegetarisk Forening (Randers hospitalsmad):
  https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/dansk-vegetarisk-forening-groen-mad-skal-tilbydes-i-offentlige
   
  FT borgerforslag:
  https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00131
   
  DR (DK et af verdens mest kødspisende land):
  https://www.dr.dk/nyheder/indland/grafik-danmark-er-et-af-verdens-mest-koedspisende-lande
   
  Forslaget stilles af:
  Alternativet: Liv Gro Jensen
  Det Radikale Venstre: Eva Borchorst Mejnertz
  Socialdemokraterne i Aarhus Byråd: Camilla Fabricius
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
  Indstilling på baggrund af forslag fra ALT., S og RV om klimapolitisk fødevarestrategi
   
  I forlængelse af Aarhus Kommunes økologiomlægning, hvor målet om 60 % økologi i fødevareindkøbet inden 2020 er nået.


  Resumé
  Denne indstilling baserer sig på beslutningsforslaget ”En ny klimapolitisk fødevarestrategi - Plantebaseret valgmulighed i alle kommunale køkkener” (bilag 1), stillet af Alternativet, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. Beslutningsforslaget blev behandlet på Byrådsmøde d. 12. december 2018.
  Baggrunden for forslaget var, at ved at lave en mere ambitiøs klimapolitisk fødevarestrategi for Aarhus Kommune, ville vi bidrage yderligere til at sænke klimaaftrykket, ved at sænke kødindtaget og øge andelen af plantebaseret mad i de offentlige måltider.
  Borgmesterens afdeling foreslår, at Aarhus Kommune i stedet arbejder videre med også at tænke klimaaftryk ind i forlængelse af den økologiske omlægning. Her er nogle af principperne netop, at der indkøbes og spises mindre kød og flere vegetabilske råvarer. Økologiomlægningen er gennemført indenfor eksisterende driftsbudgetter gennem kompetenceudvikling af medarbejderne og et større fokus på økologi, og dermed indkøbet af fødevarer, ved at fokusere på mere grønt, mindre kød og mindre madspild. I forlængelse heraf kan der fremadrettet også sættes større fokus på klimaaftryk. Der er ikke i dag pålidelige og let anvendelige mål for madens klimaaftryk, men på sigt bør det overvejes at fastsætte måltal for reduktion af klimaaftrykket.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet afviser beslutningsforslaget: ”En ny klimapolitisk fødevarestrategi - Plantebaseret valgmulighed i alle kommunale køkkener”
  At 2) Der indenfor rammerne af økologiomlægningen og i samarbejde mellem Indkøb og Udbud, afdelingerne og Klimasekretariatet arbejdes med hvordan klimaaftryk kan tænkes ind i forlængelse af den eksisterende økologiomlægning,
  At 3) Der primo 2021 rapporteres til Byrådet herom med et oplæg til drøftelse af, om der kan fastsættes egentlige mål for reduktion af madens klimaaftryk.

  Sagens forløb 12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes sammen med præcisering til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  19-03-2019 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 19. marts 2019.
  Udtalelser fra afdelinger vedlægges byrådsbehandlingen.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad henholder sig til det oprindelige forslag.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.
  19-06-2019 Økonomiudvalget
  Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf kunne tiltræde de tre forslag, som er beskrevet i notatet fra Borgmesterens Afdeling af 11. juni 2019.
  Mette Bjerre kunne tiltræde de tre forslag, som er beskrevet i notatet fra Borgmesterens Afdeling af 11. juni 2019 men tog forbehold for finansieringen.
  Theresa Blegvad og Mette Skautrup tog forbehold.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  26-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens indstilling med ændringerne fra Økonomiudvalgets udvalgserklæring af 19. juni 2019, samt ændringsforslaget fra Socialdemokratiets, Radikale Venstres og Alternativets byrådsgrupper.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med ændringerne fra Økonomiudvalgets udvalgserklæring af 19. juni 2019, men henholder sig til deres eget ændringsforslag i forhold til finansieringen.
   
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstilling med ændringerne fra Økonomiudvalgets udvalgserklæring af 19. juni 2019 med undtagelse af økonomien, hvor det forslås at, finansieringen henvises til budgetdrøftelserne. De kunne ikke støtte ændringsforslaget fra Socialdemokratiets, Radikale Venstres og Alternativets byrådsgrupper og ændringsforslaget fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen og helle ikke støtte ændringsforslaget fra Socialdemokratiets, Radikale Venstres og Alternativets byrådsgrupper og ændringsforslaget fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde den del af notatet fra Borgmesterens Afdeling der vedrører madspil.
   
  Dansk Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Beslutningsforslag

  Meningstilkendegivelse, Århus Forældreorganisation

  Meningstilkendegivelse, SOF Aarhus

  Meningstilkendegivelse, Lis K

  Præcisering af forslag

  Meningstilkendegivelse, Ældre Sagen i Aarhus

  Forklædenotat

  MSB's udtalelse om Klimapolitisk fødevarestrategi

  MSO's udtalelse til Klimapolitisk fødevarestrategi

  MBU's udtalelse til Indstilling om klimapolitisk fødevarestrategi

  Meningstilkendegivelse Tina Beermann

  Meningstilkendegivelse Greenpeace

  Meningstilkendegivelse Dansk Vegetarisk Forening

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat, 11.06.2019, BA

  Bilag 1 Bidrag fra MSO

  Bilag 2 Bidrag fra MSB

  Bilag 3 Bidrag MTM

  Bilag 4 Bidrag fra MKB

  Bilag 5 Bidrag fra MBU

  Bilag 6 Dansk Vegetarforening

  Bilag 6a Dansk Vegetarforening

  Bilag 6b Dansk Vegetarforening

  Bilag 6c dansk Vegetarforening

  Bilag 6d Dansk Vegetarforening

  Groft estimat af fødevarernes klimaaftryk

  Foretræde Kost og Ernæringsforbundet

  Notat, BA, 21.06.2019 (eftersendt 25.06.2019)

  Meningstilkendegivelse Greta Brødsted (eftersendt 26.06.2019)

  Notat MBU 24.06.2019 (eftersendt 26.06.2019)

  Ændringsforslag SF

  Ændringsforslag S, RV og ALT

  Årlig status på personaleområdet


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 19. juni 2019.

  Resumé
  Siden 2003 har Byrådet hvert år fået forelagt en personaleredegørelse med status på personaleområdet. I forbindelse med Byrådets behandling af sidste års personaleredegørelse (2017) blev der udtrykt ønske om forsat årlig status på personaleområdet og fokus på en fælles strategisk udvikling af den attraktive arbejdsplads, dog med et mere enkelt materiale og med data fra kommunens ledelsesinformationssystem.
  Med baggrund heri er der således ikke i år udarbejdet en samlet personaleredegørelse, som vi kender fra tidligere år. Indstilling inkl. bilag belyser en række personalemæssige forhold i Aarhus Kommune som bidrag til Byrådets årlige status på personaleområdet.
  Dygtige og højt motiverede medarbejdere og ledere er Aarhus Kommunes vigtigste ressource i forhold til at kunne løse opgaverne og skabe værdi for og sammen med aarhusianerne, herunder bidrage til visionen ’Aarhus – en god by for alle’. Vi skal kunne tiltrække og fastholde de bedste. Velkvalificerede og engagerede medarbejdere, der har lyst til og evner at arbejde, samarbejde og tage aktiv del i løbende at udvikle vores velfærd er afgørende for, at Aarhus Kommune lykkes med Aarhus-målene under visionen ’En god by for alle’. Det er derfor vigtigt med et vedvarende fokus på personalepolitikkens og arbejdsmiljøpolitikkens målsætninger om attraktive og bæredygtige arbejdspladser.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tager afrapporteringen af politiske målsætninger til efterretning samt drøfter Aarhus Kommune som arbejdsplads, herunder om politiske målsætninger, fokus og retninger er de rigtige i forhold til at løfte fremtidens velfærdsopgaver og personalepolitikkens målsætning om attraktive arbejdspladser.

  Sagens forløb 27-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 21. maj 2019.
  Følgende blev fremhævet:
  • Tidsserier med meget forskellig basisår
  • Også behov for fokus på vestlige indvandrere og efterkommere?
  • Fokus på arbejdsskader
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.
  19-06-2019 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  26-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 19. juni 2019.

  Bilag

  Nye rammer til fritids- og ungdomsklubben i Gellerup


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget udvalgserklæringen fra Børn og Unge-udvalget af 19. juni 2019. Dermed er indstillingen ikke tiltrådt.
  Denne indstilling indeholder et forslag til etablering af nye rammer til fritids- og ungdomsklubben (FU) og den pædagogisk ledede legeplads i Gellerup.

  Resumé
  Forslaget indebærer, at der etableres nye rammer til fritids-og ungdomsklubben i sammenhæng med den pædagogisk ledede legeplads i Gellerup på MBU’s matrikel på Karen Blixens Boulevard.
  Flytningen af FU’s nuværende fysiske rammer fra Dortes­vej 45, 47 og 49 til Karen Blixens Boulevard understøtter helhedsplanen og åbner op for at skabe en god sammenhæng mellem boldbanen og den pædagogiske ledede legeplads. Den pædagogisk ledede legeplads er genetableret bagved de nuværende bygninger, som en del af den nye bypark.
  I forhold til helhedsplanen er det et ønske, at der er funktioner, der giver liv på Karen Blixens Boulevard, hvilket FU vil gøre. Desuden passer forslaget ind i billedet også i et tryghedsperspektiv. Selve byggeriet skal bidrage til at skabe gadeforløbet, da FU kommer til at ligge et helt centralt sted på den nye gade.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives anlægsbevilling på 16,2 mio. kr. til at etablere nye rammer til fritids- og ungdomsklubben og den pædagogisk ledede legeplads i Gellerup. Projektet gennemføres i perioden 2019-2021.
  At 2) anlægsudgifterne på 16,2 mio. kr. finansieres ved en reduktion af Børn og Unges opsparing i 2018 med i alt 12,6 mio. kr., ved salg af grund på Trille Lucassens Gade for 2,6 mio. kr. og 1 mio. kr. fra helhedsplanen for Gellerup.
  At 3) der frigives rådighedsbeløb på 16,2 mio. kr., som fordeles med 5,1 mio. kr. i 2019, 8,8 mio. kr. i 2020 og 2,3 mio. kr. i 2021.
  At 4) Aarhus Kommune nedriver Dortesvej 49, når Legepladsen fraflytter ejendommen i 2021.
  At 5) Børn og Unges grundstykke på Trille Lucassens Gade sælges.
  At 6) 2 % af anlægsudgifterne anvendes til Børn og Unges interne proces- og projektledelse.

  Sagens forløb 28-02-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  04-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 6. februar 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. marts 2019.
  27-03-2019 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget havde en række spørgsmål til forvaltningen, som ikke var besvaret i det fremlagte materiale. Det blev derfor aftalt, at punktet udsættes til udvalgets næste møde. 
  19-06-2019 Børn og Unge-udvalget
  Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Mette Bjerre, Peter Sporleder, Heidi Bank og Eva Borchorst Mejnertz sender sagen tilbage til byrådet med en anbefaling om, at indstillingen ikke vedtages. Der henvises til de uddybende bemærkninger i udvalgets erklæring.
  Lone Norlander Smith var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  26-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget udvalgserklæringen fra Børn og Unge-udvalget af 19. juni 2019. Dermed er indstillingen ikke tiltrådt.

  Bilag

  Obligatoriske læringstilbud


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 19. juni 2019.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde med den bemærkning, at tilbuddet skal omfatte et større geografisk område.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med den bemærkning, at de mener der skal være et særskilt fokus på demokratisk dannelse samt danske traditioner og højtider for børn, placeret i obligatoriske læringstilbud.
  Udmøntning af dagtilbudslovens bestemmelse om obligatoriske læringstilbud.

  Resumé
  Målgruppen for de obligatoriske læringstilbud er 1-årige børn bosat i udsatte boligområder, som ikke er indskrevet i et dagtilbud. 
  I forslaget er der lagt vægt på, at det obligatoriske læringstilbud i Aarhus Kommune udmøntes på en måde, så der sikres et godt tilbud til børnene med særligt fokus på trivsel og læring samt forældreinddragelse.
  I denne indstilling anbefales det, at de obligatoriske læringstilbud placeres lokalt i afdelinger der hører under Brabrand, Tovshøj og Ellekær dagtilbud. Disse afdelinger har allerede viden og erfaring med børn fra udsatte boligområder.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     De obligatoriske læringstilbud udformes som beskrevet under afsnit 6.
  At 2)     De obligatoriske læringstilbud forankres lokalt i Ellekær-, Tovshøj- og Brabrand dagtilbud.
  At 3)     Børn og Unges budgetmodel på dagtilbudsområdet udvides til at omfatte læringstilbuddet for at regulere ændringer i aktiviteten.
  At 4)     Der gives en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til Børn og Unge til at dække merudgifter i 2019 forbundet med tilbuddet, som finansieres af midler afsat på reserven.
  At 5)     Der i budget 2020-2023 afsættes den nødvendige finansiering af tilbuddet jf. afsnit 7 som det er beskrevet i forlig om budget 2019.
  At 6)     Børn og Unge ultimo 2020 ser på erfaringerne fra de obligatoriske læringstilbud, herunder om der er behov for justeringer. I den sammenhæng vil der også blive set på organiseringen af Sproggruppen Troldeholdet. Eventuelle større ændringer vil blive forelagt byrådet.

  Sagens forløb 29-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling gør opmærksom på, at Børn og Unge med indstillingen foreslår, at børn i det obligatoriske læringstilbud fremadrettet tildeles samme enhedsbeløb i budgetmodellen som børn i en fuldtidsplads. Byrådet har mulighed for at vælge et andet enhedsbeløb, da der er tale om et 25 timers tilbud (mod en fuldtidsplads på 45 timer), men dog tilknyttet en række ekstra krav. Hvis byrådet i stedet valgte samme enhedsbeløb som for en almindelig deltidsplads (30 timer), så ville dette give en økonomisk forskel på ca. 1,5 mio. kr. årligt for den samlede relevante børnegruppe.
  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  03-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 28. maj 2019 i overensstemmelse med påtegning af 29. maj 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Jette skive og rådmand Rabih Azad-Ahmad tager forbehold.
  Lone Norlander Smith kan ikke tiltræde indstillingen.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
   Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.
  19-06-2019 Børn og Unge-udvalget
  Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Mette Bjerre og Eva Borchorst Mejnertz kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med den ændring, at området, hvori de obligatoriske læringstilbud forankres, ønskes udvidet til også at omfatte Åbyhøj dagtilbud, samt at der ønskes en løbende evaluering af indsatsen.
  Peter Sporleder og Heidi Bank kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med den ændring, at området, hvori de obligatoriske læringstilbud forankres, ønskes udvidet til også at omfatte Åbyhøj dagtilbud og gerne et endnu bredere område, samt at der ønskes en løbende evaluering af indsatsen.
  Lone Norlander Smith var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  26-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 19. juni 2019.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde med den bemærkning, at tilbuddet skal omfatte et større geografisk område.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med den bemærkning, at de mener der skal være et særskilt fokus på demokratisk dannelse samt danske traditioner og højtider for børn, placeret i obligatoriske læringstilbud.

  Bilag

  Fælles ungehandlingsplan mellem MBU og MSB


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 19. juni 2019.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med det forbehold, at de gerne have set, at der var nogle konkrete ambitiøse mål der flugtede med de landsdækkende tal.
  Indstillingen fremsendes af Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse for at styrke indsatserne i forhold til unges overgang til uddannelse og beskæftigelse.

  Resumé
  Rådmændene for Børn og Unge (MBU) og Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB) vil med ungehandlingsplanen styrke indsatserne og samarbejdet om unges overgang til uddannelse og beskæftigelse.
   
  Etableringen af den Kommunale Ungeindsats (KUI) styrker sammenhængen i de kommunale indsatser for udsatte unge i alderen 15-25 år. Ungehandlingsplanen adresserer, at der skal mere til for at understøtte unge i deres uddannelsesvalg og sikre, at alle unge motiveres og kommer i gang med uddannelse og beskæftigelse.
   
  Med ungehandlingsplanen besluttes på tværs af MBU og MSB et gensidigt forpligtende samarbejde om unges over-gang til uddannelse og beskæftigelse. Der lægges samtidig vægt på, at det er en fælles opgave, der kun løses ved at samarbejde på tværs af Aarhus Kommune og sammen med civilsamfundet og erhvervslivet.
   
  Som en del af ungehandlingsplanen foreslås en række konkrete initiativer, som Byrådet kan prioritere, for at understøtte opfyldelse af de politiske ambitioner for unges overgang til uddannelse og beskæftigelse (se afsnit 5).

  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) byrådet godkender forslaget til et nyt Aarhus mål for unges overgang til ungdomsuddannelse jf. den nationale ungemålsætning.
   
  At 2) byrådet godkender ungehandlingsplanen for unges overgang til uddannelse og beskæftigelse.
   
  At 3) Byrådet godkender, at alle elever i udskolingen skal tilbydes erhvervspraktik, og at der i samarbejde med parterne på området udarbejdes forslag til udmøntning heraf.

  Sagens forløb 23-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  27-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges og Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 1. maj 2019.
  Venstre tog forbehold.
  Samarbejde om praktikpladser.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
   Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.
  19-06-2019 Børn og Unge-udvalget
  Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Mette Bjerre og Eva Borchorst Mejnertz kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Peter Sporleder og Heidi Bank tog forbehold.
  Lone Norlander Smith var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  26-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 19. juni 2019.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med det forbehold, at de gerne have set, at der var nogle konkrete ambitiøse mål der flugtede med de landsdækkende tal.

  Bilag

  Styrkelse af handicapområdet for børn


  Beslutning Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. juni 2019.

  Resumé
  Området for børnehandicap har gennem de seneste år fået en del kritik. Forældre til børn med handicap har blandt andet kritiseret kommunen for manglende helhedssyn og koordinering på tværs af kommunen og regionen, lange sagsbehandlingstider samt uklar kommunikation.
  Denne indstilling beskriver konkrete tiltag til styrkelse af handicapområdet for børn, som alle har afsæt i de læringspunkter, som er fremkommet i dialogprocessen med forældre til børn med handicap.
  Derudover beskrives et forslag til videreførelse af projekt Tættere på Familien, som blev vedtaget som et led i styrkelse af handicapområdet for børn i 2015. Projektet omfatter i dag ca. 10 procent af familierne på Handicapcentret for Børn (HCB). Projektmidlerne udløber i 2019. Det foreslås, at projektet udvides til at omfatte 25 procent af familierne på børnehandicapområdet, og at der efter to år udarbejdes en samlet evaluering.

  Indstilling
  At 1) Byrådet tager de foreslåede tiltag til styrkelse af handicapområdet for børn til efterretning. 
  At 2) Byrådet godkender, at midlerne fra budgetforliget 2019 anvendes til finansiering af tiltagene som beskrevet i ressourceafsnittet.
  At 3) Byrådet godkender, at projekt Tættere på Familien forlænges to år og udvides til at omfatte 25 % af familierne på børnehandicapområdet.

  Sagens forløb 06-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 20. maj 2019.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  26-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. juni 2019.

  Bilag

  Omlægninger i indsatsen for ledige i Aarhus Kommune.


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 19. juni 2019.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med den bemærkning, at der er en bekymring omkring anvendelsen af engangsreservebeløbet på 10 mio. kr. til omstillingsindsatsen.
   
  Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe tog forbehold for indstillingens At 3) om udmøntning af et engangsbeløb på 10 mio. kr..
  Fortsat stigende fokusering på den virksomhedsrettede indsats.

  Resumé
  Siden 2013 har Aarhus Kommunes beskæftigelsesindsats i stigende grad været baseret på den virksomhedsrettede indsats. Målet er, at en større del af opkvalificeringen af de ledige skal foregå på virksomhederne. Der er således i de seneste budgetforlig investeret i ansættelse af flere virksomhedskonsulenter. Det betyder, at samarbejdet mellem Jobcenteret og de Aarhusianske virksomheder i dag er større end nogensinde.
  I november 2017 indgik regeringen en politisk aftale med DF og RV om en erhvervs- og iværksætteraftale. Finansieringen af denne aftale bestod blandt andet af en væsentlig reduktion i kommunernes bloktilskud til aktivering af ledige. Hensigten med reduktionen var ifølge aftalen, at mere aktivering skal flyttes fra vejledning og opkvalificering til virksomhedspraktikker og løntilskud samt ordinære formidlinger.
  Aftalens finansieringsmæssige elementer blev udmøntet ved lov i december 2018.
  Denne indstilling beskriver, hvorledes erhvervs- og iværksætteraftalen foreslås udmøntet i Aarhus Kommune. Ud over de allerede vedtagne besparelser i budgetforlig og løbende omstilling til virksomhedsrettet indsats i Jobcentret foreslås det, at der skal findes besparelser på ca. 15 mio. kr. i vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen. Den endelige konsekvens af Erhvervs- og iværksætterpakken kan først opgøres ved afslutning af regnskab 2019 og 2020. Det skyldes, at andre kommuners udmøntning af pakken har betydning for det endelige sparekrav i Aarhus. 
  I forbindelse med budgetforliget for budget 2019 blev de interne tilbud på Skejbygårdsvej besluttet afviklet. Denne indstilling foreslår blandt andet afvikling af værkstedstilbuddene på Gunnar Clausens Vej 90. I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 20 mio. kr. til etablering af nye tilbud som følge af beslutningen om at lukke aktiveringsstedet Planteskolen Skæring Park Vej 7. Denne indstilling foreslår at anvende et engangsbeløb på 10 mio. kr. til etablering og udvikling af nye tilbud i forbindelse med lukning af kommunale tilbud. De resterende hensættes til anvendelse når Planteskolen endelig lukkes – forventeligt primo 2021.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Værkstedsaktiviteter på Gunnar Clausens Vej 90 afvikles og projekt ”Tilværelse med Udvikling” omlægges.
  At 2) Beskæftigelsesindsatsen for unge på uddannelseshjælp omlægges til mindre vejledning og opkvalificering og mere virksomhedsvendt indsats, samt øget fokus på ordinær uddannelse herunder FGU.
  At 3) Der udmøntes et engangsreservebeløb på 10 mio. kr. fra salg af planteskolen til etablering og udvikling af nye tilbud i forbindelse med afvikling af kommunale tilbud, herunder Planteskolen.
  At 4) De budget og rammemæssige konsekvenser af erhvervs- og iværksætteraftalen udmøntes jf. beskrivelsen i afsnit 7 og bevillingsskema.

  Sagens forløb 29-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  03-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 27. maj 2019.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Forbehold fra rådmand Bünyamin Simsek i forhold til at 3, bilag 4.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.
  19-06-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Anette Poulsen, Lone Hindø, Steen Bording Andersen og Knud N. Mathiesen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med den bemærkning, at der er en bekymring omkring anvendelsen af engangsreservebeløbet på 10 mio. kr. til omstillingsindsatsen.
   
  Liv Gro Jensen og Peter Hegner Bonfils kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Det samlede udvalg ønsker senest juni 2020 en statusrapport om udviklingen af tilbud til de målgrupper, der berøres af beslutningspunkterne, såfremt indstillingen vedtages.

  26-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 19. juni 2019.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med den bemærkning, at der er en bekymring omkring anvendelsen af engangsreservebeløbet på 10 mio. kr. til omstillingsindsatsen.
   
  Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe tog forbehold for indstillingens At 3) om udmøntning af et engangsbeløb på 10 mio. kr..

  Bilag

  Tværgående vedligehold af kommunens bygninger


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. juni 2019.
  Fremlæggelse af Bygningsrapport 2018 samt afrapportering af regnskab 2017 og 2018 for tværgående vedligeholdelses- og genopretningsmidler, som administreres af Teknik og Miljø på tværs af Aarhus Kommunes bygninger.

  Resumé
  I Bygningsrapport 2018 er det samlede genopretningsbehov i for bygninger, som er omfattet af de tværgående vedligeholdelses- og genopretningsmidler for perioden 2019- 2023 opgjort til ca. 333 mio. kr., hvor budgettet er ca. 651 mio. kr. Det samlede vedligeholdelsesbehov i samme periode er opgjort til ca. 152 mio. kr., mens budgettet er ca. 134 mio. kr.
  Det samlede genopretningsbehov er faldet markant siden sidste opgørelse i Bygningsrapport 2016. Dette skyldes kvalitetssikring af data, og ikke en større ændring af bygningernes stand. Kvalitetssikringen er endnu ikke afsluttet, og særligt data vedr. genopretnings- og vedligeholdelsesbehov fra 2021 til 2023 er behæftet med usikkerhed.
  Med indstillingen afrapporteres ligeledes regnskab for Teknik og Miljøs tværgående genopretning og vedligehold af kommunens bygninger i 2017 og 2018.
  Fokus på indhentning af efterslæbet på bygningsmæssig genopretning (klimaskærm og tekniske installationer, herunder systemer) vil fortsat være højt prioriteret de kommende tre til fire år.
  Herefter forventes det, at der kan fokuseres mere på forebyggende vedligehold. Model for overførsel af midler til tværgående bygningsvedligeholdelse i forbindelse med arealjusteringer i kommunens bygningsmasse indstilles udarbejdet for at sikre dette. I 2019 påbegyndes desuden udarbejdelse af en samlet vedligeholdelsesstrategi for kommunens bygningsmasse.
  I bilag 2 opsummeres i alt 20 udviklingsinitiativer, der er iværksat og gennemføres i samarbejde med alle magistratsafdelinger sideløbende med den daglige drift.
  Særlig fokus har data, digitalisering, standardisering og fælles strategier med henblik på effektivisering og øget professionalisering i kommunens rolle som drifts- og bygherre.

  Indstilling
  At 1) Bygningsrapport 2018 tages til efterretning
  At 2) Teknik og Miljø inden Bygningsrapport 2020 udarbejder en model for overførsel af midler til tværgående bygningsvedligeholdelse i forbindelse med arealjusteringer i kommunens bygningsmasse
  At 3) Regnskabet for tværgående genopretning og vedligehold af kommunens bygninger tages til efterretning.
  At 4) De tidligere overførte midler til Teknik og Miljø fra magistratsafdelingerne til bygningsvedligehold (drift) samles i én pulje til tværgående prioritering, men afrapporteres fortsat pr. magistratsafdeling
  At 5) De tidligere overførte midler til Teknik og Miljø fra magistratsafdelingerne til bygningsmæssig genopretning (KB-midler) samles i én pulje sammen med de tværgående genopretningsmidler, men afrapporteres fortsat pr. magistratsafdeling
  At 6) Model for beregning af ressourcebehov i bygningsrapportens bilag 1 til omsætning af genopretningsmidler godkendes

  Sagens forløb 06-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. juni 2019  anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. maj 2019.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  26-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. juni 2019.

  Bilag

  Lokalplan 1089, Bolig- og erhvervsbebyggelse, Ferdinand Sallings Stræde - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 17. juni 2019.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1089, Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Ferdinand Sallings Stræde og Fiskergade og tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017.


  Resumé
  Lokalplanforslaget gælder for et område ved Ferdinand Sallings Stræde og Fiskergade. Lokalplanområdet er afgrænset af Søndergade mod vest, Fiskergade mod nord, stormagasinet Salling og Sallings parkeringshus mod syd og øst. Centralt i lokalplanområdet ligger Ferdinand Sallings Stræde og Posthussmøgen.
  Planlægningen sker på baggrund af private bygherres ønsker om at opføre erhvervslokaler og boliger, opført som etagebebyggelse med liberale erhverv i stueetagen. Mod Posthussmøgen ønsker én bygherre yderligere at opføre et byhus, placeret i gården af Fiskergade 42. Det er ny baghus bebyggelse, der foreslås opført i samspil med eksisterende bebyggelse.
  Lokalplanområdet er placeret i Aarhus City og placeret i byzone. Lokalplanområdet udgøres af matrikel nr. 201, 260, 261, 263a, 263b, og 264 og del af vejarealet 7000cb. Matrikel 263b ejes i dag af Aarhus Kommune og en del heraf sælges i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse.
  Lokalplanområdet er ca. 3.250 m2 stort, der foreslås bebyggelse på op til 10.950 m2, inklusiv den eksisterende bebyggelse mod Søndergade og Fiskergade.
  Bebyggelsen fordeles i to delområder. I delområde 1 må der maksimalt opføres 9.900 m2, med boliger ovenpå erhvervslokaler mod Ferdinand Sallings Stræde. I delområde 2 må der maksimalt opføres 1.050 m2, her planlægges der for boliger. For begge delområder er dette den samlede bebyggelse i lokalplanområdet, inklusiv den eksisterende bebyggelse. Den samlede bebyggelsesprocent i lokalplanforslaget er på 337 %.
  Lokalplanen følges af et kommuneplantillæg, der muliggør tagterrasser på 6. etage, hvilket er en mindre ændring af den eksisterende kommuneplanramme, der ikke har givet anledning til en forudgående offentlig høring.
  Der er dog afholdt ét orienterings- og dialogmøde for naboerne d. 20. februar 2018, hvor projektet blev præsenteret og sidenhen bearbejdet, på baggrund af de indkomne bidrag.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Forslag til lokalplan 1089, bolig- og erhvervsbebyggelse ved Ferdinand Sallings Stræde og Fiskergade, godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til kommuneplantillæg nr. 32, bolig- og erhvervsbebyggelse ved Ferdinand Sallings Stræde og Fiskergade, godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) byplanvedtægt nr. 16 for Cityområde ved Søndergade, Østergade, Fiskergade og Fredens Torv i Aarhus ophæves for den del der gælder for lokalplanområdet,

  Sagens forløb 13-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 3. juni 2019.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  26-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 17. juni 2019.

  Bilag

  Indstilling på baggrund af forslag fra EL om Latinerkvarteret


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 19. juni 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper henholdt sig til Enhedslisten de Rød-Grønnes oprindelige forslag.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At 3) om konkrete initiativer for at gøre Latinerkvarteret grønnere.
  Beslutningsforslag
  Forslag om fredeliggørelse og fremtidigt beboer/medborgerhus i Latinerkvarteret

  Aarhus midtby fortættes i disse år. Fortætningen sker dels i nye byomdannelsesområder, dels i de gamle, eksisterende kvarterer – herunder Latinerkvarteret. Samtidig er der en tendens til, at familier modsat tidligere bliver boende i midtbyen. Derfor er der behov for at gentænke byudviklingen i midtbyen, så udviklingen lever op til de behov, mennesker har for udfoldelse og for fællesskaber.
  Der er behov for i de eksisterende rammer at skabe mulighed for fysisk og kreativ udfoldelse for både børn og voksne – og behov for at bibeholde eller etablere grønne områder, der kan fungere som åndehuller og samlingssteder.

  Enhedslisten foreslår derfor at
  • Der etableres et beboer/medborgerhus i Tandlægeklinikken i Graven – med mulighed for fysisk og kreativ udfoldelse og med legeplads for områdets og byens børn og unge.
  • Latinerkvarteret (Graven, Volden, Badstuegade, Pustervig og Rosensgade) fredeliggøres, så biltrafik henvises til andre områder (undtagen varetransport og handicapkørsel), og der gives bedre plads og mere tryghed og sikkerhed til gående og cyklister.
  • Latinerkvarteret indrettes med grønne områder, så der er plads til fællesskaber, aktiviteter og menneskers liv.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra EL om Latinerkvarteret
  Opfølgning på forslag fra Enhedslisten de rød-grønne om initiativer i Latinerkvarteret.


  Resumé
  Enhedslisten de rød-grønne har den 5. oktober 2017 fremsendt forslag om trafikal fredeliggørelse af Latinerkvarteret samt etablering af beboer-/medborgerhus og flere grønne områder.
  I indstillingen redegøres for hvilke muligheder, der er for trafikal fredeliggørelse og for etablering af et beboer-/medborger­hus i Tandlægeklinikken i Graven 21.
  Tandlægeklinikken i Graven 21 er ejet af Aarhus Kommune (Børn og Unge) der har behov for at etablere en dagtilbudsafdeling på ejendommen. Områdets bebyggelsesprocent og kravet om et minimums udeareal på 10 kvm. pr. barn begrænser mulighederne for yderligere bebyggelse på ejendommen. Børn og Unges institutioner er til rådighed for foreningsaktiviteter i henhold til folkeoplysningsloven udenfor institutionens almindelige åbningstid. Anvendelsen af en dagtilbudsafdeling kan dog være udfordret af indretningen til små mennesker.
  Det er Teknik og Miljøs og Børn og Unges vurdering, at det fysisk er muligt at placere et dagtilbud i form af en 4 gruppers dagtilbudsafdeling på ejendommen.
  Teknik og Miljø har i sommeren 2018 gennemført et forsøg med sommergågade i Graven. På baggrund af en evaluering af forsøget er det besluttet, at der arbejdes videre med sommergågader som et flexgade-koncept i Midtbyen.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der ikke arbejdes videre med et beboer-/medborger­hus i Graven 21.
  At 2) der arbejdes videre med arealerne omkring et muligt kommende dagtilbud i Graven 21.
  At 3) der arbejdes videre med udvalgte, konkrete initiativer for at gøre Latinerkvarteret grønnere og mere fredeligt.

  Sagens forløb 01-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 1. november 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  24-04-2019 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 24. april 2019.
  Keld Hvalsø henholder sig til Enhedslistens oprindelige forslag.
  Der udarbejdes til byrådsbehandlingen et notat fra Børn og Unge om lokaledeling.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  19-06-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Heidi Bank kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det ønskes belyst, hvordan ejendommen i Graven 21 ellers kan benyttes, herunder værdien af ejendommen, samt hvilke alternative muligheder der måtte være for placering af en daginstitution i midtbyen.
   
  Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingens at 1) og at 2) men kunne ikke tiltræde at 3).
   
  Peter Hegner Bonfils og Liv Gro Jensen kunne henholde sig til Enhedslistens oprindelig forslag.

  26-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 19. juni 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper henholdt sig til Enhedslisten de Rød-Grønnes oprindelige forslag.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At 3) om konkrete initiativer for at gøre Latinerkvarteret grønnere.

  Bilag

  Lokalplan 1083, Risskov Engby - Forslag


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget udvalgserklæringen fra Teknisk Udvalg af 19. juni med de forslag til ændringer, der fremgår af notat af 21. juni 2019 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.  
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde udvalgserklæringen fra Teknisk Udvalg af 19. juni med de forslag til ændringer, der fremgår af notat af 21. juni 2019 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, men henholdt sig til den oprindelige indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1083 Risskov Engby - bolig- og erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej i Risskov og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017 samt forslag til udbygningsaftale.

  Resumé
  Lokalplan 1083 gælder for et område i Vejlby Risskov, der er beliggende vest for Lystrupvej, nord for Grenåvej og øst for letbanesporet. Den nordlige del af lokalplanområdet afgrænses dels af Lokalplan 911 og dels af Arresøvej.
  Lokalplanområdet er ca. 15 ha stort og er delvist privat og delvist kommunalt ejet og beliggende i byzone.
  Formålet med lokalplanen er at omdanne området til et blandet bolig- og erhvervsområde, hvor der kan opføres omkring 158.000 m2 bebyggelse, der vil rumme 1.600-1.700 boliger.
  Området vil komme til at bestå af ca. 90 % boliger og 10 % lettere erhverv i erhvervsklasserne 1 – 2. Den gennemsnitlige bebyggelsesprocent for boligbebyggelse i lokalplanområdet under ét er ca. 120.
  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammerne i kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet forslag til Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017.
  Der er udarbejdet et forslag til udbygningsaftale – bilag 2.
  Indenfor lokalplanens delområde I og II skal der opføres 25 % almene boliger.
  Lokalplanen forudsætter salg af et kommunalt areal, der p.t. anvendes som materielgård.

  Indstilling
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1083 Risskov Engby - bolig- og erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej i Risskov godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det det fremgår af afsnit 5.10,
  At 5) det fremlægges til offentlig høring, at byplanvedtægt nr. 3 aflyses for den del, der indgår i Lokalplan 1083 samt for det nye rammeområde 150701 BO,
  At 6) der foretages vejudlæg til vej E-F over ejendommen matr.nr. 31 i henhold til Privatvejslovens § 26, stk. 2, nr. 2. Teknik og Miljø bemyndiges til efterfølgende at kunne kræve vejen anlagt efter Privatvejslovens § 39,
  At 7) Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage den nødvendige vejnedlæggelse af en mindre del af den offentlige vej Arresøvej (på matrikelkort benævnt litra ”fe”) samt en del af den offentlige vej Lystrupvej (på matrikelkort benævnt matr.nr. 190).

  Sagens forløb 16-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 13. maj 2019.
  Det beskrives i notat, hvor stor en andel af boliger, der er almene. Det beskrives endvidere, om lokalplanen muliggør, at cykler kan placeres på de mest attraktive opholdsområder. Problemer med skolevej belyses i den videre proces. Notat om skolekapacitetssituationen indarbejdes til byrådsbehandlingen.
  Camilla Fabricius deltog ikke i sagens behandling.
   

  28-05-2019 Aarhus Byråd
   Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. maj 2019.
  03-06-2019 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  19-06-2019 Teknisk Udvalg
  Heidi Bank og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Jan Ravn Christensen, Peter Hegner Bonfils og Liv Gro Jensen kunne ikke tiltræde indstillingen, idet andelen af almene boliger i planen ønskes hævet til ca. 20 % med henblik på at opfylde målsætningen i Boligpolitikken.

  26-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget udvalgserklæringen fra Teknisk Udvalg af 19. juni med de forslag til ændringer, der fremgår af notat af 21. juni 2019 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.  
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde udvalgserklæringen fra Teknisk Udvalg af 19. juni med de forslag til ændringer, der fremgår af notat af 21. juni 2019 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, men henholdt sig til den oprindelige indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Lokalplanforslag 1083 Risskov Engby samt Tillæg nr. 22

  Bilag 2: Forslag til udbygningsaftale

  Bilag 3: Sagsfremstilling 5.1. Forslag til lokalplan

  Bilag 4: Forhøringsmateriale

  Bilag 5: Bemærkninger fra den forudgående offentlige høring

  Bilag 6: Teknik og Miljøs forslag til besvarelse af synspunkter og idéer

  Bilag 7: Notat om aftaler vedr. byggemodning

  Notat MBU 23.05.2019 (tilføjet 27.05.2019)

  Notat MTM 23.05.2019 (tilføjet 28.05.2019)

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 28.05.2019 (tilføjet 03.06.2019)

  Bilag 1 til notat: Om skole- og dagtilbudskapacitet (tilføjet 03.06.2019)

  Notat MBU 29.05.2019 (tilføjet 03.06.2019)

  Foretræde Inge Nørby og Anne Jakobsen

  Notat MTM 12.06.2019 (tilføjet 17.06.2019)

  Bilag 1 til notat: Notat til Teknisk Udvalg (tilføjet 17.06.2019)

  Bilag 2 til notat: Bygherres redegørelse for lokalplan 1083 (tilføjet 17.06.2019)

  Bilag 3 til notat: Konsekvens ved placering af boldbaner (tilføjet 17.06.2019)

  Bilag 4 til notat: Matrikelkort og ejerforhold (tilføjet 17.06.2019)

  Foretræde Grundejerforeningen Arresøvej 1

  Foretræde Grundejerforeningen Arresøvej 2

  Notat MTM 21.06.2019 (eftersendt 25.06.2019)

  Temaer for tilsyn vedr. 2018 på folkeoplysningsområdet


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. juni 2019.

  Resumé
  Byrådet har besluttet, at tilsynet med de folkeoplysende foreninger i Aarhus Kommune, skal føres med en temabaseret tilgang, og at byrådet årligt fastsætter temaet for tilsynet.
   
  Kultur og Borgerservice indstiller, efter at have gennem-ført en høringsrunde i Folkeoplysningsudvalget, at der fastsættes fire temaer som udgangspunkt for tilsynet vedrørende tilskudsåret 2018. Henholdsvis temaerne "Største modtagere af aktivitetstilskud", "Større stigning i ansøgningsgrundlaget", "Foreninger med særlige foreningsaktiviteter" og "Forskelle i tilskudsniveau hos foreninger med sammenlignelige aktiviteter og medlemsniveau".
   
  Temaerne skal danne baggrund for udvælgelsen af hvilke foreninger, der udtages til medlemskontrol, fremmødekontrol og opsøgende foreningsbesøg vedrørende de tilskud, foreningerne modtager på baggrund af deres aktiviteter i 2018.
  Tilsynet sker i henhold til de vedtagne rammer for det temabaserede tilsyn på folkeoplysningsområdet.

  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) Tilsynet med Folkeoplysningsområdet vedrørende tilskudsåret 2018 sker med udgangspunkt i følgende fastsatte temaer (jf. afsnit 5):
  • Største modtagere af aktivitetstilskud
  • Større stigning i ansøgningsgrundlag
  • Foreninger med særlige foreningsaktiviteter
  • Forskelle i tilskudsniveau hos foreninger med sammenlignelige aktiviteter og medlemsniveau

  Sagens forløb 06-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 27. maj 2019.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  26-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. juni 2019.

  Bilag

  Forslag fra SF om begrænsning af brugen af engangsplast


  Beslutning
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 26. juni 2019 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra SF
   
  Hvert år produceres omkring 25,8 mio. tons plastik i EU og under 30% af det bliver genbrugt. De resterende 70% bliver sendt til forbrændingsanlæg eller på lossepladsen. Noget ender også i naturen, som bruger 400-500 år på at nedbryde ét enkelt plastikkrus. Et EU-plastik direktiv arbejder med udviklingen og hvordan man kan komme det store spild til livs. Direktivet kommer til at forbyde bl.a. engangsservice og plastikvatpinde, men foreskriver at de enkelte lande selv skal indføre et passende reglement med fokus på salg og nedsættelse af forbrug af plastikkrus.
   
  Når arrangementer afholdes rundt i Aarhus Kommune, sker mange af dem med udskænkning af drikkevarer - ofte i engangsplastbægre. Især festivaler har et stort forbrug af plastikkrus, og det sætter sit aftryk på miljøet. Flere store festivaler har allerede valgt at skifte til mere bæredygtige og genanvendelige krus. Det er et tiltag vi ønsker Aarhus Kommune skal gå videre med og indføre som fast praksis.
   
  Københavns Kommune vedtog først i juni måned, at det fra 2020 skal være forbudt at bruge engangsplastbægre ved arrangementer hvor arrangementstilladelse er påkrævet eller hvor kommunen er ene- eller medarrangør. Det er en praksis der efterhånden bliver mere og mere populær i de europæiske storbyer. I Wien har man indført et generelt forbud imod brugen af engangsplastik, hvilket dækker tallerkener, bægre og bestik. Forbuddet gælder alle offentlige arrangementer og private arrangementer med mere end 1.000 gæster. I Berlin er det et krav at bruge genanvendelige plastikkrus ved alle arrangementer hvor arrangementstilladelse er påkrævet, hvis det også er økonomiske ansvarligt. Også i Freiburg er der forbud mod engangsemballage i offentlige områder og faciliteter. Et forbud der har eksisteret siden 1993.
   
  En undersøgelse viser, at de genanvendelige plastikkrus har en markant lavere klimapåvirkning. Nye og mere klimavenlige plastikkrus skal blot bruges 2,7 gange før deres klimaaftryk er mere ansvarligt end de nuværende plastikkrus’. Erfaring viser, at de genanvendelige plastikkrus bruges 24,5 gange.
   
  Udfasningen og forbuddet mod plastikkrus skal være ansvarligt mht. sikkerhed og økonomi. Det anslås at mindre arrangementer med omtrent 500 udskænkninger vil blive ramt på økonomien. Ligeledes vil klimapåvirkningen ved sådanne arrangementer være minimal og forskellen lille hvis man brugte genanvendelige plastikkrus. Derudover kan der ved visse lejligheder være en sikkerhedsrisiko ved brugen af de genanvendelige plastikkrus, hvorfor det skal være muligt at få dispensation ved nogle arrangementer. Ved løbsarrangementer kan de genanvendelige plastikkrus blive tabt på vejen efter depoter og udgøre en fare for løberne, hvis de træder på dem. Ligeledes vil krusene i særlige tilfælde kunne bruges som kasteskyts.
   
  Det foreslås derfor, at vi i Aarhus Kommune beslutter, at:
  1. der stilles krav til arrangementer med arrangementstilladelse og hvor udskænkning foregår, om ikke at må benytte engangsplastikkrus.
  2. der stilles krav til arrangementer hvor Aarhus Kommune er ene- eller medarrangør og hvor udskænkning foregår, om ikke at må benytte engangsplastikkrus.
  3. det skal være muligt at søge om dispensation hvis arrangementer har begrænsede deltagere eller afholdes privat, og/eller er af særlig karakter såsom løbsarrangementer, fodboldarrangementer eller andre arrangementer, hvor der kan være risici forbundet med anvendelse af genanvendelige krus.
   
  Stillet af SF’s byrådsgruppe
  Mette Bjerre, Thomas Medom og Jan Ravn Christensen (ordfører på sagen)


  Sagens forløb 26-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 26. juni 2019 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra EL om elektrificering af vandfly


  Beslutning
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 26. juni 2019 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra EL
   
  Luftfart er en af de alvorlige knaster i den grønne omstilling, men det gør det kun mere påtrængende at få indført fossilfri teknologiske løsninger.
   
  Lige præcis hvad angår mindre vandfly, så er der dog allerede bevægelse i den rigtige retning. Den største operatør af vandfly i Nordamerika, Harbour Air, har annonceret, at de elektrificerer hele deres flåde indenfor en årrække i et samarbejde med firmaet magniX. Nedenfor er link til info om initiativet fra Harbour Air og magniX.
   
  Vi ser ikke nogen grund til at hænge i bremsen på den grønne omstilling og en hurtig og rettidig elektrificering vil desuden fremtidssikre vandflyvingen fra Aarhus. 
  Vi foreslår at:
   
  1. Elektrificering af vandfly indgår i den kommende grønne transportplan
  2. Kommunen efter nærmere undersøgelse af sagsforholdene fastsætter en tidshorisont for elektrificeringen og at tilladelse til flyvning med vandfly fra Aarhus betinget af elektrificering eller en hybrid løsning.
   
  Info: https://www.harbourair.com/harbour-air-and-magnix-partner-to-build-worlds-first-all-electric-airline/
   
  Med venlig hilsen
  Peter Hegner Bonfils
  Medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten
  Formand for Teknisk Udvalg
  Medlem af Social og beskæftigelsesudvalget


  Sagens forløb 26-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 26. juni 2019 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Budgetforslag fra Venstre om nærliggende idrætsanlæg


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 26. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag fra V
   
  I dag sender kommuneskoler i Aarhus fortsat børn i busser til kommunale idrætshaller for at have idrætsundervisning. Dette selv om der ligger selvejende eller foreningsejede idrætsanlæg tæt på eller i umiddelbar nærhed af skolen. Det tager undervisningstid at skulle køres til idræt, og det belastet miljøet. 
   
  Derfor er der god fornuft i at prøve at tænke anderledes således at kommuneskolerne altid får mulighed for at tilvælge den nærmeste idrætsfaciliteter.
   
  For at sikre at de kommunale skoler i Aarhus altid har mulighed for at tilvælge den nærmeste idrætsfacilitet - uafhængigt af om den er selvejende, foreningsejet eller kommunalt ejet - ønsker Venstre at få belyst hvad det er for en økonomi vi ser ind i og for at se nærmere på en evt. sammentænkning af økonomi mellem MBU og MKB. 
   
  Brug af idrætsfaciliteter giver også børnene en tilknytning til faciliteten og de derværende foreninger og kan således være med til at fremme ønsket om mere idræt og bevægelse. Samtidig lægger den seneste folkeskolereform op til et øget samarbejde mellem skolen og idrætsforeningerne, og dette opnås allerbedst, når det sker i lokalområdet. Venstre ønsker belyst evt. mere økonomi ved gennemførelse af forslaget.
   
  På vegne af Venstres Byrådsgruppe.
  Gert Bjerregaard og Hans Skou


  Sagens forløb 26-06-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 26. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV, EL og SF om fortsat fokus på tidlig indsats


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 26. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag fra RV, EL og SF
   
  Byrådet har for at afværge de værste konsekvenser af en tidligere sparerunde igangsat en række tidlige indsatser forankret i Børn og Unge.
  Intentionen med de tidlige indsatser var at lykkes bedre med at hjælpe børn og familier med særlige behov, så behovet for hjælp og støtte til barnet og familien på sigt blev mindre.
  Finansieringen til de tidlige indsatser udløber nu. Samlet set er der iværksat indsatser for over 20 mio. kr. om året og hvis der ikke findes en finansiering til nogle af de tidlige indsatser, så risikerer man, at mange børn og familier ikke får den hurtige, tidlige og rettidige hjælp, de har brug for. Det kan have langsigtede menneskelige omkostninger, som kan risikere at følge børnene og familierne gennem livet - ligesom det økonomisk kan blive dyrt for kommunen ikke at tilbyde den tidlige indsats.
  Derfor foreslår vi, at de tidlige indsatser, der har vist de bedste resultater, permanentgøres. Magistratsafdelingerne bedes belyse de økonomiske konsekvenser.
   
  Konkret drejer det sig om:
  • Opsporing af mistrivsel hos spædbørn
  Jo tidligere vi kan opdage mentale, fysiske og sociale udfordringer, jo tidligere kan der sættes ind, og jo lettere er det at vende udviklingen. Indsatsen er forankret hos Sundhedsplejen. Indsatsen kan suppleres med at permanentgøre sundhedsplejens 4-6 måneders hjemmebesøg hos førstegangsforældre.
   
  • Familieiværksætterne er en tidlig, forebyggende indsats, for alle 1. gangs forældre med det formål, at styrke forældreskabet og samarbejdet gennem et tværgående og familierettet fokus. Det handler både om at give førstegangsforældre kompetencer gennem dialogbaserede forløb og om at etablere netværk blandt førstegangsforældre. Det hele til gavn for familiens sammenhængskraft og for barnets sproglige, motoriske og personlige udvikling. Forskerne har dokumenteret meget positive resultater for børnene med eksempelvis færre genindlæggelser og familieiværksætterne er meget populært blandt forældrene hvilket bl.a. viser sig ved en lang venteliste.
   
  • Krop og Bevægelse
  Der er en tydelig sammenhæng mellem børns motoriske udvikling og deres indlæring, koncentration og aktivitetsniveau. En fysisk aktiv livsstil har stor betydning for børn, unge og voksnes sundhed og trivsel. 80 procent af børns tidlige sproglige udvikling bygger på kroppen. Børn lærer simpelthen ved at sanse og bruge kroppen. Evalueringen af indsatsen viser en særdeles positiv udvikling af den pædagogiske praksis omkring opsporing af og arbejdet med børns motoriske udfordringer i dagtilbuddet.
   
  • Back2School
  Formålet med Back2School er at hjælpe børn med et stort fravær med at komme tilbage i skole og få dem til at have det godt med at være i skole. Børn med alvorligt skolefravær har ofte psykologiske problemer som angst, depression og adfærdsforstyrrelser. PPR har derfor i samarbejde med Aarhus Universitet haft et fraværsprojekt - Back2School - hvor børn, forældre og skole har fået hjælp til at få barnet i skole igen. Et centralt element i projektet har været samtaler med børn og forældre og tæt kontakt. Desuden har børn, forældre og psykolog mødtes med børnenes skole for at finde frem til den bedste måde at få dem tilbage i skolen. Resultaterne har været positive.
   
  • Trivselsmøder
  Trivselsmøder er et tværfagligt mødeforum, hvor forældre, dagtilbud, sundhedsplejerske samt en psykolog og en talehørekonsulent fra PPR deltager i en samtale om et barns trivsel eller udvikling. Trivselsmødet fokuserer på den tidlige opsporing og rettidige indsats. Trivselsmøderne bidrager til at skabe bedre samspil og match mellem det enkelte barn og barnets forældre og pædagoger gennem større forståelse for barnets situation. Sigtet er at intensivere indsatsen ift. børn og forbedre den tidlige opsporing af begyndende tegn på mistrivsel for at kunne imødekomme eventuelle støttebehov meget tidligere i barnets liv.
   
  Stillet af Eva Borchorst Mejnertz, Rabih Azad-Ahmad, Keld Hvalsø, Lone Norlander, Thomas Medom, Jan Ravn Christensen og Mette Bjerre


  Sagens forløb 26-06-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 26. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om bedre belysning i det offentlige rum


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 26. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag fra V
  Belysning er en vigtig del af det offentlige rum, hvor lyset bidrager til trafiksikkerhed, tryghed og oplevelser, og hvor lyset er en vigtig kriminalpræventiv faktor.
   
  Belysning har også stor betydning for oplevelsen og mulighederne for at bruge byens rum i de mørke timer. Når belysningen gør det muligt for flere at bruge byens rum, opleves byrummene tryggere. Spændende og trygge byrum opleves som attraktive, og dermed understøttes belysningens effekt yderligere.
   
  Over halvdelen af byens gadelamper er allerede udskiftet til LED, som dæmpes i nattetimerne.
   
  Beslutning:
  Det foreslås at afsætte de nødvendige midler til at udskifte de resterende gadelamper til LED, så alle lamper kan dæmpes i nattetimerne, fremfor at hver anden lampe slukkes.  
   
  Det foreslås desuden, at der afsættes midler – f.eks. 3 mio. kr. om året – til indsatsen for at øge trygheden. Det sker via supplerende grundbelysning og via stemningsskabende lys-installationer i byrummet
   
  PVA
  Venstre i Århus
  Heidi Bank og Theresa Blegvad


  Sagens forløb 26-06-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 26. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om øget indsats for bekæmpelse af støj


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 26. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag fra V
  Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger. Støj kan ligeledes påvirke ydeevnen og påvirke børns indlæring og motivation. Især støj om natten vurderes som skadelig, da støj om natten kan gøre det vanskeligere at falde i søvn, give dårligere søvnkvalitet, forstyrre søvnen og medføre for tidlig vækning.
   
  Støjkortlægningen i forbindelse med Støjhandlingsplan 2018 viser, at ca. 48.000 boliger, svarende til ca. 30% af boligerne i kommunen, har et støjniveau på en eller flere facader, der overstiger den vejledende grænseværdi for støjpåvirkning af boliger på 58 dB. Størstedelen af de berørte boliger er beliggende ved de større veje, såsom Ringvejen, indfaldsvejene og de større trafikveje.
   
  De mest effektive virkemidler, når man vurderer effekt i forhold til omkostning, er støjreducerende belægninger. Den største effekt opnås dog ved støjafskærmning. Det foreslås, at den nuværende praksis med at bruge støjreducerende belægninger i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af vejene videreføres.
   
  Med hensyn til støjafskærmning er der i dag over 40 km eksisterende støjafskærmning i form af jordvolde og værn langs de større trafikveje. En del af disse står over for at skulle vedligeholdes eller udskiftes i løbet af de kommende år. En indledende kortlægning viser, at der er mulighed for at forbedre støj-forholdene på flere strækninger ved etablering af ny støjafskærmning.
   
  Beslutning:
  -     At der afsættes et opstartsbeløb på 10 mio. kr. til etablering af nye støjskærme ved ti udpegede lokaliteter. Etablering skal ske på baggrund af en prioritering i forhold til effekt/pris, idet de 10 mio.kr. ikke forventes at kunne dække alle udgifter til de ti projekter.
   
  -     At der derefter afsættes en pulje på 3-4 mio. kr. årligt til opsætning af nye skærme samt vedligeholdelse af eksisterende støjskærme.
   
  -     At der afsættes 3-400.000 kr. til en kortlægning af eksisterende støjafskærmninger i kommunen og deres tilstand.
   
  PVA
  Venstre i Århus
  Heidi Bank og Hans Skou


  Sagens forløb 26-06-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 26. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om ren by


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 26. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag fra V
  Aarhusianernes utilfredshed med henkastet affald i byen er stigende. Jf. seneste brugerundersøgelse fra Epinion er 88% af borgerne i Aarhus Kommune i 2018 enige eller meget enige i, at affalds-mængden er et stigende problem i Aarhus, hvilket er en stigning fra 82% i 2017.
   
  Herudover oplever borgerne især, at renholdelsen er dårlig, fordi mange ikke rydder op efter sig selv. Som en konsekvens af de øgende affaldsmængder, herunder henkastede madrester, er der ligeledes en stigende udfordring med rotter og måger – særligt i Midtbyen.
   
  Der er derfor behov for flere midler til nye initiativer og løsninger, der skal sikre vedvarende adfærds- og holdningsændringer. Det kan konkret være i form af flere skraldespande, nye skraldespande og udvidelse af renholdelsesperioden.
   
  Der er sat en vision om at gøre Aarhus til Nordens reneste by, og opbakningen til Alliancen for Nordens Reneste By er stor. Alliancen er et forpligtende samarbejde mellem kommune, borgere, erhvervsliv og organisationer.
   
  Parterne skal i fællesskab løse affaldsudfordringen på en helt ny måde, og skabe vedvarende adfærds- og holdningsændringer med den størst mulige mængde kreativitet, innovation og teknologi. Målet er, at mængden af henkastet affald i Aarhus skal mindskes og borgernes tilfredshed med renholdelsen af offentlige arealer i Aarhus skal højnes.
   
  Beslutning:
  Der foreslås konkret tilført 6 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Det kan sikre udskiftning af 200 skraldespande i Midtbyen til større kapacitet og indarbejdet melding ved behov for tømning (der er p.t. ca. 500 skraldespande i midtbyen og ca. 1.100 i resten af kommunen). Udskiftningen kan formentlig give driftsbesparelser, hvilket vurderes nærmere i løbet af de første to års drift.
   
  Herudover giver tilførslen mulighed for at udvide renholdelsen fra 20:00 til 22:00.
   
  PVA
  Venstre i Århus
  Peter Sporleder og Theresa Blegvad


  Sagens forløb 26-06-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 26. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV, EL og SF om udbredelse af NEST og andre nye tilgange til børn med særlige behov


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 26. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag fra RV, EL og SF
  På Katrinebjergskolen har de siden 2016 oprettet to årlige Nestklasser. I en Nestklasse går 4 elever, der er visiteret til specialklasse og diagnosticeret med autisme spektrum forstyrrelse (ASF), sammen med 12 almindelige distriktsklasseelever. I alle lektioner er der to lærere, der ligeværdigt forestår undervisningen. Nest handler således hovedsagelig om de rammer, der giver den bedst tænkelige undervisning og ikke mindst om forståelsen af og tilgangen til alle elever, hvor afsættet er, at børn er mere ens end de er forskellige.
   
  Erfaringen fra Katrinebjergskolen viser desuden, at det er vigtigt, at det er hele skolen der har den samme forståelse og tilgang, så alle medarbejdere og ledere arbejder i samme retning.
   
  Nest er således meget mere end det, man kan se, fx visuel støtte og klasserummets indretning. Samarbejdet i teamet foregår i en fastlagt ramme ligesom tilgangen til forskellige problemstillinger. Nest fortæller ikke, hvordan der skal undervises, kun i hvilke rammer og med hvilken baggrundsforståelse.
   
  Alle børn har brug for at kunne spejle sig i børnefælleskaber, og her tilbyder Nest en spejling både i det almene og det særlige. Dette giver muligheden for udvikling af selvværd og selvindsigt både for børnene med og uden diagnoser. Foreløbige erfaringer viser, at eleverne klarer sig fagligt lige så godt som deres jævnaldrende, samt at eleverne med autisme udtrykker en mindre grad af autistisk adfærd. Med Nest inkluderes flere børn i almenområdet med de udviklingsmuligheder dette giver - både på kort og langt sigt.
   
  Nest kommer oprindeligt fra New York, hvor tilgangen de sidste 20 år har haft stor succes. Inspirationen til Nest i Aarhus kom fra Børn og Unge udvalgets tur i 2014.
   
  De foreløbige resultater har været rigtig gode. Resultaterne viser, at børnene trives og udvikler sig fagligt og socialt samt at medarbejdere og familier er begejstrede for Nest, hvilket bl.a. ses ved, at søgningen til Nestklasserne på Katrinebjergskolen i dag er større end til skolens almindelige klasser.
   
  Interessen og nysgerrigheden omkring Nest er stor fra omverdenen. Sandsynligvis fordi Nest giver et lille hjørne af svar og løsninger på en af tidens største samfundsudfordringer i forhold til at inkludere børn med særlige udfordringer i det almene skoletilbud, så det ikke kun er det enkelte barn med autisme, men derimod alle børnene og hele læringsmiljøet, der profiterer af tilbuddet. Vi foreslår derfor at permanentgøre Nest på Katrinebjergskolen og udvide Nest eller en lignende tilgang til yderligere en skole.
   
  Vi er desuden opmærksomme på, at man ikke nødvendigvis bare kan kopiere Nest 1-1 mellem skoler og til børn med andre diagnoser og behov, vi vil derfor gerne bede om en belysning af hvilke andre gode erfaringer der findes om  tilgange til børn med særlige behov der går udover den klassiske specialklasse og specialskole.
   
  Magistratsafdelingen bedes også belyse de økonomiske konsekvenser.
   
  Stillet af Eva Borchorst Mejnertz, Rabih Azad-Ahmad, Keld Hvalsø, Lone Norlander, Thomas Medom  Jan Ravn Christensen og Mette Bjerre


  Sagens forløb 26-06-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 26. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra V, DF, KF, SF, RV og EL om forbedret sikkerhed ved Aarhus Å og havnefronten


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 26. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag fra V, DF, KF, SF, RV og EL
   
  Aarhus er en by ved havet på godt og ondt. Vi har alle stor glæde af, at der nu er skabt sammenhæng mellem by og havn, og vi oplever, at bylivet blomstrer, og at aarhusianerne i den grad har taget de attraktive og bynære havnearealer til sig.
   
  Med adgangen til vandet øges risikoen imidlertid også for ulykker. Siden 2003 er ti personer fundet druknet i Aarhus Havn og Å. Vi bør og skal handle på disse tragiske hændelser, så alle kan færdes trygt ved vandet i Aarhus.
   
  I februar 2019 er der gennemført en sikkerhedsrundering ved Østjyllands Brandvæsen, Trygfonden, Politiet, Teknik og Miljø m.fl. Dette har afstedkommet en rapport med anbefalinger til sikringstiltag. Rapporten har fokus på flere redningskranse, stiger, bedre belysning, redningswire, pilotprojekt med termiske kameraer, kampagner mv.
   
  I Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre noterer vi os, at man generelt ikke anbefaler opsætningen af hegn, men har fokus på at man kan redde sig selv, hvis uheldet skulle ske.
   
  Beslutning:
  Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre tager rapportens anbefalinger alvorligt og foreslår, at der afsættes 1,9 mio. kr. til anlæg af de anbefalede sikkerhedstiltag samt midler til drift (165.000 kr. årligt).
   
  Der afsøges muligheder for ekstern finansiering gennem fonde mm.
   
  Pva.
  Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre – I Aarhus Byråd
  Heidi Bank, Jette Skive, Mette Skautrup, Jan Ravn Christensen, Eva Borchorst Mejnertz og Peter Hegner Bonfils


  Sagens forløb 26-06-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 26. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om bedre tilgængelighed for alle i det offentlige rum


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 26. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag fra V
  Aarhus Byråd behandler aktuelt et forslag til ny overordnet handicappolitik for Aarhus Kommune - ”En god by for alle”. Politikken udspringer af Aarhusmålene og FN’s Handicapkonvention.
   
  Visionen for handicappolitikken omfatter f.eks. det gode liv, medborgerskab, selvstændigt liv, mestring af eget liv, livsfaser/overgange. Et af fokusområderne i den nye handicappolitik er bedre tilgængelighed i det offentlige rum.  
   
  Aarhus Kommune går samtidig efter at blive europæisk tilgængelighedsby inden 2023. En gruppe under Handicaprådet arbejder med en handleplan, der skal føre Aarhus hen til at kunne søge, bl.a. ved at blive en mere fodgængervenlig by.
   
  At arbejde med at skabe bedre tilgængelighed i det offentlige rum vil være til gavn for mange, og det er et stort ønske fra Handicaprådet, at hastigheden med at skabe bedre tilgængelighed øges. Der skal fokuseres på tiltag som taktile fliser, ramper, belægningstyper, særlige pladsforhold mv.
   
  Det er ofte en udfordring at arbejde med tilgængelighed i små projekter. Tiltag i forhold til forbedret tilgængelighed kommer her til at fylde meget – økonomisk set. Ved et lille projekt til eksempelvis 200.000 kr. kan tilgængelighedsdelen let blive en stor %-del (20-40%) og kan derfor være svært at prioritere indenfor de normale økonomiske rammer. 
   
  For at understøtte tilgængeligheden i det offentlige rum foreslår Venstre, at der afsættes en pulje på 5 mio. kr. årligt. Puljens primære fokus skal være at fremme en mere fodgængervenlig by – og skal således ses i sammenhæng med den kommende fodgængerstrategi for Aarhus Kommune.
   
  På vegne af Venstres Byrådsgruppe.
  Theresa Blegvad og Peter Sporleder


  Sagens forløb 26-06-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 26. juni 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag