Vælg

Referat Aarhus Byråd 14-08-2019

  Revisionsberetningerne og endelig godkendelse af regnskab 2018


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. august 2019.
  Borgmesterens Afdeling har modtaget beretningerne om resultatet af revisionen af regnskabet for regnskabsåret 2018.
  Beretningerne indeholder ingen revisionsbemærkning, som Byrådet skal besvare overfor Tilsynsrådet.
  I revisionens beskrivelse af det udførte revisionsarbejde og afrapporteringen af de udførte revisionsanalyser er der forslag og kommentarer, som har karakter af anbe­faling om ændringer af den fremtidige praksis på enkelte områder.
  Revisionsberetningerne har været forelagt magistratsafdelingerne til udtalelse. Magistratsafdelingerne har ikke haft væsentlige bemærkninger til revisionsberetningerne.
  Borgmesterens Afdeling forventer på den baggrund, at de kommenterede forhold enten er afklarede, eller at der arbejdes på en afklaring heraf snarest muligt.
  På den baggrund indstilles, at regnskabet for 2018 godkendes endeligt.


  Resumé
  På baggrund af revisionens beretninger nr. 6 og 7 vedrørende den afsluttende revision af regnskabet for 2018 indstiller Borgmesterens Afdeling:
  At 1) Regnskabet for 2018 godkendes endeligt.

  Sagens forløb 12-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 1. august 2019.
  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. august 2019.

  Bilag

  Bering-Beder Vejen – projektgodkendelse


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 14. august 2019.
  Godkendelse af vejprojektet med beskrevne mindre tilpasninger og tidlig igangsætning for en ny støjskærm i Tranbjerg samt bemyndigelse til opstart af arealerhvervelse for en ændring af den mindre kommunevej Beringvej.

  Resumé
  I efteråret 2016 besluttede byrådet en nordlig linjeføring for den nye Bering-Beder Vej ud af tre mulige alternativer.  
  I efteråret 2017 blev der, som en del af Budget 2018, afsat 470 mio. kr. til realisering af det samlede projekt, hvorefter der er arbejdet på at optimere og tilpasse projektet. 
  Teknik og Miljø har i forlængelse af ovenstående beslutninger påbegyndt forberedelsen af vejanlægget, herunder de nødvendige forundersøgelser og arealerhvervelser. 
  Ved nærværende indstilling godkender byrådet skitseprojektet med de beskrevne mindre tilpasninger.
  Derudover bemyndiges Teknik og Miljø til opstart af ekspropriationsprocessen til en ændring af den sydlige del af Beringvej, der er en mindre lokalvej til nogle virksomheder og ejendomme.
  Desuden bemyndiges Teknik og Miljø til at udbyde en støjskærm langs Landevejen i Tranbjerg allerede i efteråret, så borgerne kan få glæde af skærmen inden Bering-Beder Vejen er taget i brug.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) projektet godkendes med de angivne tilpasninger.
  At 2) Teknik og Miljø bemyndiges til at påbegynde ekspropriationsprocessen, herunder åstedsforretning for erhvervelse af arealer for ny tilslutning af Beringvej (lille lokalvej) til Hovedvejen.
  At 3) der anvendes 5,5 mio. kr. til tidlig etablering af støjskærm i Tranbjerg.

  Sagens forløb 08-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  12-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. august 2019.
   
  Keld Hvalsø tager forbehold for den del af projektet, der ligger øst for Oddervej.

  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 14. august 2019.
  21-08-2019 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1082, Fælleshus, dagligvarebutik og boliger ved Rymarken - Endelig


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. august 2019.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1082, dagligvarebutik, fælleshus og boliger ved Rymarken samt Tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017

  Resumé
  Lokalplanen gælder for et område i Hasle, ved Bispehaven. Området omfatter to grunde på hver sin side af Rymarken samt vejarealet i mellem. Lokalplanområdet var ved planens udarbejdelse både privat og kommunalt ejet og ligger i byzone.
  Gennemførelse af lokalplanen forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017, da de nuværende kommuneplanrammer ikke giver mulighed for at nedrive den eksisterende butik og opføre en ny i samme omfang. Lokalplanen giver desuden kun mulighed for byggeri i op til 5 etager, hvor de hidtidige kommuneplanrammer giver mulighed for op til 7 etager, som er højden på eksisterende blokke i Bispehaven.
  Sammen med lokalplanen fremlagdes forslag til udbygningsaftaler med de to bygherrer om udgifter til anlæg af gaderum m.v.
  Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring i januar–marts 2019. Der indkom 6 høringssvar. Teknik og Miljø valgte at sende planen i yderligere to ugers høring fra i april-maj 2019 som følge af ønske fra bygherren om ændringer i delområde II bl.a. i forhold til anvendelse. I den fornyede høring fremgik hvilke ændringer, man ønskede indarbejdet i planforslaget. I denne høring indkom 5 svar. I forlængelse af de to høringer forslås en række mindre justeringer af planforslaget.

  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1082 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.7
  At 2) forslag til Tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt, og at
  At 3) forslagene til udbygningsaftaler vedtages endeligt.

  Sagens forløb 08-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  12-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. juli 2019.
  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. august 2019.

  Bilag

  Lokalplan 1107, Kontor, dagligvarebutik og p-hus på Godsbanearealerne - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. august 2019.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1107, Kontor, dagligvarebutik og parkeringshus på Godsbanearealerne ved Carl Blochs Gade og Søren Frichs Vej. Samtidig fremlægges miljøvurdering af planen i form af en miljørapport. 

  Resumé
  Lokalplanen gælder for et område på Godsbanearealerne i den vestlige del af Aarhus C. Området er stort set ubebygget og omfatter et areal på 9.720 m². Lokalplanen giver mulighed for at opføre maksimalt 31.350m² bebyggelse. Udviklingsplanen og Kvalitetsprogrammet for Godsbanearealerne danner ramme om lokalplanen.
  Aarhus Kommune udbød i 2017 byggeret til kontor- og butiksbebyggelse samt parkeringshus. Planlægningen sker på baggrund af det valgte projekt og giver mulighed for at opføre tre nye bygninger. En kontor- og butiksbebyggelse til Lidl mod Carl Blochs Gade, et nyt parkeringshus ved Godsbanearealernes grønne kile samt et mindre erhvervsbyggeri mod Carl Blochs Gade.
  Kontor- og butiksbebyggelsen er placeret mod krydset mellem Søren Frichs Vej, Carl Blochs Gade og P. Hiort-Lorenzens Vej. På hjørnet vil bygningen blive op til 8 etager og den resterende del af huset vil være i 5-6 etager. Den høje hjørnebebyggelse markerer krydset og ankomsten til området. Her er også hovedindgangen til kontorhuset placeret, mens butiksbebyggelsen får adgang i bygningens nordlige del med en åben stuefacade mod et lille torveareal mellem kontor- og butiksbebyggelsen og den nordvestlige erhvervsbebyggelse. De to øvrige facader er ret tillukkede. Andre bygninger er planlagt, så facaderne i stueetagen generelt fremstår åbne og aktive med mulighed for forskellige bylivsskabende funktioner.
  Parkeringshuset rummer parkering til de nye bebyggelser i den nordlige ende af Godsbanearealerne og for selve lokalplanområdet. Det opføres, så det trapper ned fra 6 til 4 etager længst mod sydøst og mod Den grønne kile og mod bygningerne, der huser Institut for (X). Terrasserne kan bruges til ophold og aktiviteter.

  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1107 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse.

  Sagens forløb 08-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  12-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 27. juni 2019.
  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. august 2019.

  Bilag

  Kunstprojekt Filmby 3


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. august 2019.

  Resumé
  Udvidelsen af Filmby Aarhus med en 3. etape (Filmby 3) startede op i september 2018 og forventes afsluttet ved årsskiftet 2019/2020.
  Sideløbende med projekteringen og opførelsen af Filmby 3 er der arbejdet på at tilvejebringe fondsfinansiering til kunstprojektet The Digital Garden. Der er indtil videre givet tilsagn om fondsfinansiering på 10 mio. kr.
  For at forberede byggeriet til kunstprojektet arbejdes der med en ny glasfacade, som er optimeret i forhold til tekniske krav, energiforbrug, totaløkonomi og arkitektonisk udtryk. Facadevalget er i sig selv 4 mio. kr. dyrere end det oprindeligt planlagte, men udgiften til det samlede kunstværk forventes at være uændret (ca. 20 mio. kr.). Det er ambitionen, at hele kunstværket inkl. merudgifter til den nye facade fondsfinansieres. 

  Indstilling
  At 1) der arbejdes videre med en facadeløsning på Filmby 3 som er optimeret i forhold til tekniske krav, energiforbrug, totaløkonomi og arkitektonisk udtryk. De 4 mio. kr. som løsningen medfører i merudgifter forventes dækket af fonde. Idet tilfælde at dette ikke sker, finansieres de 4 mio. kr. af MKB’s opsparing.
  At 2) MKB vil senere anmode om indtægts- og udgiftsanlægsbevilling når finansieringen af kunstprojektet inkl. facade er på plads.

  Sagens forløb 08-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  12-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 5. juli 2019.
  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. august 2019.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra SF om større økonomisk åbenhed


  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 14. august 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 7.
  Beslutningsforslag fra SF

  Som folkevalgte må vi gå forrest for at skabe åbenhed og gennemsigtighed i Aarhus Kommune. Kun på den måde kan vi sikre borgernes tillid til vores forvaltning af skatteydernes penge. SF ønsker derfor, at den nuværende ordning om registrering af byrådsmedlemmers økonomiske interesser gøres obligatorisk.

  I 2009 vedtog byrådet, at alle byrådsmedlemmer kunne registrere bestyrelsesposter i private og offentlige selskaber, lønnede stillinger og selvstændig, indtægtsgivende virksomhed, ud over hvervet som byrådsmedlem/borgmester/rådmand.

  Byrådet besluttede desuden, at borgmester og rådmænd kunne oplyse selskabsinteresser og eventuelle aftaler med tidligere og/eller fremtidige arbejdsgivere.

  Registreringerne er frivillige og inspireret af reglerne i Folketinget. Folketinget har dog efterfølgende skærpet regelsættet og gjort registreringen af private økonomiske interesser obligatorisk. Det er sket i en erkendelse af, at befolkningen har et rimeligt krav på, at få gennemsigtighed i forhold til de folkevalgtes væsentlige økonomiske interesser.

  SF mener, at Byrådet bør følger Folketingets model og gøre registreringen obligatorisk. På den måde kan vi som byråd sætter en tyk streg under, at vi også ønsker åbenhed og gennemsigthed om egne økonomiske interesser i forhold til forvaltningen af skatteborgernes penge i Aarhus.

  Ordningen eksisterer som bekendt på et frivilligt niveau i dag, men det er desværre kun få, der vælger at registrere oplysningerne på kommunens faktasider.

  Beslutningspunkt:
  Byrådet beslutter, at den nuværende ordning om registrering af byrådsmedlemmers økonomiske interesser gøres obligatorisk.

  Stillet af Jan Ravn Christensen og Thomas Medom
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
   
  Indstilling om forslag fra SF om større økonomisk åbenhed


  Resumé Den 15. november 2017 stillede Socialistisk Folkeparti (herefter: SF) forslag om, at den nuværende ordning om registrering af byrådsmedlemmers økonomiske interesser gøres obligatorisk. Udtalelsen har været behandlet på møde i Gruppeformandskredsen den 12. september 2018, hvor et flertal kunne tiltræde nærværende udtalelse fra Borgmesterens Afdeling. På grund af en beklagelig administrativ fejl er udtalelsen først blevet sendt til Aarhus Byråd nu.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     forslaget afvises. Argumentet for denne anbefaling er, at Folketingets ordning ikke er reelt obligatorisk og dermed ikke på dette punkt adskiller sig ikke i det væsentlige fra den nuværende, frivillige ordning for byrådsmedlemmer i Aarhus Byråd.
   
  En mulig udvidelse ville dog være en obligatorisk udarbejdelse af en negativ-liste. Se mere under pkt. 2.3. nedenfor.

  Sagens forløb 15-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 15. november 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  17-06-2019 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  19-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Det bemærkes, at indstillingen ikke har nået byrådsbehandlingen indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Årsagen hertil står beskrevet i indstillingen.
   
  Derudover ingen bemærkninger.

  24-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet d. 24. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 17. juni 2019.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaard, Rådmand Bünyamin Simsek og Rådmand Thomas Medom deltog ikke i sagens behandling.

  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 14. august 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 7.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra EL om åbenhed og tillidspakke


  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 14. august 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 6.
  Beslutningsforslag fra EL
   
  I løbet af den indeværende periode har der været flere episoder og sager, der har sået tvivl om byrådets og kommunens integritet og mindsket tilliden til byrådet. Der er behov for at befolkningen kan have tillid til, at de folkevalgte agerer åbent og redeligt i forhold til deres hverv. Der er særligt to typer af sager der har vakt befolkningens interesse: 1. byrådsmedlemmers habilitet i forhold til hverv og økonomiske interesser, 2. hele sagskomplekset vedrørende skandalen i teknik og miljø.

  Dette to-delte forslag er ikke ment som politisk drilleri eller andet i den dur, men tværtom som et forsøg på fremadrettet at øge åbenheden om byrådsmedlemmernes interesser og derved øge tilliden, samt at drage en politisk lære af skandalesagen, så byrådsmedlemmer fremadrettet står bedre rustet til at håndtere og agere på sager af den karakter. Ved gennemlæsning af den anden revisionsundersøgelse, så forekommer det os alt for tilfældigt og uformelt hvordan informationer blev håndteret og delt og deraf følgende også hvordan – eller rettere sagt hvordan ikke – byrådets og kommunens formelle magtorganer håndterede sagen. Der er for os ingen tvivl om at et klart adfærdskodeks og procedurer for håndtering af den type sager havde været bedre, hvis byrådet havde nogle klare retningslinjer på det område.

  Til beslutning:

  Habilitet – hverv og økonomiske interesser
  -    Byrådsmedlemmer bør åbent opgive og stå ved deres hverv og økonomiske sager og de bør fremgå af byrådets faktasider på kommunens hjemmeside. Det vil dels øge tilliden til byrådet og desuden lette juristernes arbejde med habilitet/inhabilitet for byrådsmedlemmer i forhold til specifikke sager.

  Kodeks for byrådsmedlemmer og procedure for håndtering af særlige sager
  -    Byrådet bør på baggrund af embedsværkets research udvikle og tilslutte sig et kodeks for byrådsmedlemmers håndtering af viden som den vi så i teknik og miljøskandalen, herunder i hvilket omfang byrådsmedlemmer forventes at stå til rådighed for undersøgelser, hvilke instanser (magistrat, rådmænd, direktører, udvalg) byrådsmedlemmer bør gå til og informere, hvis de er blevet bekendt med alvorlige mulige ulovligheder.

  Stillet af Peter Hegner Bonfils pva. Enhedslistens byrådsgruppe.
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
   
  Indstilling om forslag fra EL om åbenhed og tillidspakke


  Resumé
  Den 15. november 2017 stillede Enhedslisten (herefter: EL) et forslag, der er todelt.
   
  Den første del omfatter, at byrådsmedlemmer åbent bør opgive og stå ved deres hverv og økonomiske sager, og det bør fremgå af Byrådets Faktasider på kommunens hjemmeside.
   
  Den anden del omfatter, at byrådet bør udvikle og tilslutte sig et kodeks for byrådsmedlemmers håndtering af viden, som den vi så i personalesagen i Magistratsafdelingen i Teknik og Miljø med 22 tidligere medarbejdere. Herunder i hvilket omfang byrådsmedlemmer forventes at stå til rådighed for undersøgelser, og hvilke instanser (magistrat, rådmænd, direktører, udvalg) byrådsmedlemmer bør gå til og informere, hvis de er blevet bekendt med alvorlige mulige ulovligheder.
   
  På grund af en beklagelig administrativ fejl sendes udtalelsen først tilbage til Aarhus Byråd nu.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     forslaget afvises. Baggrunden for denne anbefaling er, i forhold til den første del af forslaget, at byrådsmedlemmerne i Aarhus Byråd i forvejen har mulighed for at oplyse deres hverv og økonomiske interesser på kommunens hjemmeside under Byrådets Faktasider.
   
  Baggrunden for anbefalingen vedrørende den anden del af forslaget er, at et kodeks, der angiver proceduren ved særlige sager, ikke vil være hensigtsmæssig. Samtidig vil et kodeks, der angiver, hvor byrådspolitikkerne bør gå hen med evt. ulovligheder underminere det nuværende normalsystem.

  Sagens forløb 15-11-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. november 2017.
  29-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 29. november 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  23-05-2018 Borgmesterens Afdeling
  Den 15. november 2017 stillede Enhedslisten (herefter: EL) et forslag, der er todelt.  

  Den første del omfatter, at byrådsmedlemmer åbent bør opgive og stå ved deres hverv og økonomiske sager, og det bør fremgå af Byrådets Faktasider på kommunens hjemmeside. Det vil dels, ifølge forslaget, øge tilliden til byrådet og desuden lette juristernes arbejde med habilitet/inhabilitet for byrådsmedlemmer i forhold til specifikke sager.   

  Den anden del omfatter, at byrådet bør, på baggrund af embedsværkets research, udvikle og tilslutte sig et kodeks for byrådsmedlemmers håndtering af viden, som den vi så i personalesagen i Magistratsafdelingen i Teknik og Miljø med 22 tidligere medarbejdere. Herunder i hvilket omfang byrådsmedlemmer forventes at stå til rådighed for undersøgelser, og hvilke instanser (magistrat, rådmænd, direktører, udvalg) byrådsmedlemmer bør gå til og informere, hvis de er blevet bekendt med alvorlige mulige ulovligheder.   Behandlingen af forslaget blev udsat ved byrådets møde den 15. november 2017.  

  Konklusion 
  Borgmesterens Afdeling anbefaler, at forslaget afvises. Baggrunden for denne anbefaling er, i forhold til den første del af forslaget, at byrådsmedlemmerne i Aarhus Byråd i forvejen har mulighed for at oplyse deres hverv og økonomiske interesser på kommunens hjemmeside under Byrådets Faktasider. Baggrunden for anbefalingen vedrørende den anden del af forslaget er, at et kodeks, der angiver proceduren ved særlige sager, ikke vil være hensigtsmæssig. Samtidig vil et kodeks, der angiver, hvor byrådspolitikkerne bør gå hen med evt. ulovligheder underminere det nuværende normalsystem.
  18-06-2018 Magistraten
   Sagen udsattes i Magistratens møde den 18. juni 2018. Behandles sammen med forslag fra SF.

  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  17-06-2019 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  19-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Det bemærkes, at indstillingen ikke har nået byrådsbehandlingen indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Årsagen hertil står beskrevet i indstillingen.
   
  Derudover ingen bemærkninger.

  24-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet d. 24. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 17. juni 2019.
  Lone Norlander Smith henholder sig til Enhedslistens oprindelige forslag.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaard, Rådmand Bünyamin Simsek og Rådmand Thomas Medom ikke i sagens behandling.

  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 14. august 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 6.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra Børne- og ungebyrådet: Uddannelse for alle


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 1. juli 2019.
  Beslutningsforslag fra Børne- og ungebyrådet
   
  ‘Jeg vælger en STX fordi det er svært at få en praktikplads’ således fortæller et ungebyrådsmedlem, hvordan han føler sig nødsaget til at vælge det ’sikre’ ungdomsuddannelsesvalg, ene og alene fordi kampen om praktikpladser er for stor en udfordring. Dette er blot en af de mange udfordringer, som unge i dag møder, når de står overfor valget af ungdomsuddannelse.
   
  Lige nu oplever ungebyrådsmedlemmerne en tendens til, at skoleverdenen rigtig gerne vil gøre opmærksom på erhvervsuddannelserne, hvorfor de nærmest føler at al den viden de bliver præsenteret for har fokus på disse uddannelser. I stedet ønsker ungebyrådsmedlemmerne en vejledning der har et bredt udvalg af uddannelsesmuligheder i fokus. De unge oplever at de i højere grad bliver skræmt væk, end tiltrækkes af erhvervsuddannelserne. Det skyldes først og fremmest at nogle ungdomsuddannelser har ry for at være ’fordummende’, fordi de kun optager de elever, der er erklæret ikke-uddannelsesparate.
   
  Det er Børne- og ungebyrådets klare opfattelse at de elever, der ikke erklæres uddannelsesparate opfordres direkte til at søge EUD. På samme måde som elever, der ofte sendes direkte videre til gymnasiet, kan blive dygtige håndværkere, mener ungebyrådet at elever, der som udgangspunkt ikke erklæres uddannelsesparate, med rette hjælp og vejledning senere godt ville kunne begå sig i gymnasiet. Således må vi aldrig – uanset hvilke elever der er tale om - afskære disse fra udelukkende at vælge ungdomsuddannelse efter hvad ’der forventes’ fra omverdenen. Det er på tide at vi yder en aktiv indsats for at komme væk fra uddannelsessnobberi og i stedet får den gode vejledning i fokus. I sidste ende bliver vi alligevel kun rigtig dygtige til noget, hvis interessen også er der.
   
  På ovenstående baggrund stiller Børne- og ungebyrådet tre forslag, som skal være med til at styrke overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse;
  A1: Lige viden om ungdomsuddannelserne
  A2: Formidling af praktikpladser i Aarhus kommune
  A3: Ekstra vejledning
   
  A1: Lige viden mellem ungdomsuddannelserne.
  Ungebyrådsmedlemmerne foreslår at man i Aarhus laver en forsøgsningsordning med at genindføre den obligatoriske brobygning i 8./9.klasse, således at alle elever får prøvet kræfter med at besøge mere end et uddannelsesområde i praksis. Det er hensigten at det skal være med til at give eleverne en større indsigt i hvilke videre veje der findes i uddannelsessystemet samt understøtte arbejdet i at gøre op mod uddannelsessnobberi og fordomme ungdomsuddannelserne imellem.
   
  A2: Formidling af praktikpladser i Aarhus kommune
  Når kun knap 12% af en årgang vælger en erhvervsuddannelse skyldes det mange ting. En af de årsager, som ungebyrådsmedlemmerne gentagende gange støder på blandt jævnaldrende, er bekymringen om at mangel på praktikpladser skal føre til ledighed. Det må aldrig blive et godkendt argument at de unge skal vælge uddannelse, fordi de direkte er bange for at ikke at kunne få en praktikplads. Heldigvis er der faktisk en tendens til, at det modsatte er tilfældet – nemlig at virksomhederne ikke kan finde tilstrækkeligt med elever til deres praktikpladser.
   
  Derfor er den vigtigste indsats i Aarhus – hos erhvervslivet såvel som kommunen – at få formidlet viden til de unge om de eksisterende tilbud om praktikpladser der er.
   
  A3: Ekstra vejledning
  På nuværende tidspunkt findes der, modsat tidligere, ingen tilbud, hvor unge der er erklærede uddannelsesparate kan søge vejledning omkring ungdomsuddannelse. Derfor bliver det altså skolens opgave at vejlede de elever, der – på trods af at være erklærede uddannelsesparate – står med tvivlsspørgsmål om valg af ungdomsuddannelse. Det er dog Børne- og ungebyrådets oplevelse, at denne opgave tit forsvinder i mængden af andre opgaver og at der derfor sjældent er tid til at spørge sine lærere/pædagoger mv. til råds. Det betyder at unge generelt har en tendens til at vælge uddannelse efter hvad deres forældre eller omgangskreds vælger.
   
  Ungebyrådsmedlemmerne understreger at de er klar over at der findes et hav af uddannelsesguider, apps og diverse chatforaer, der netop har til formål at vejlede de unge, men at det er det fysiske møde mellem den unge og en vejleder, der har størst indflydelse på den unges videre færden i uddannelsessystemet.
   
  Derfor ønsker Ungebyrådet at man skal kunne hente hjælp og vejledning til at vælge ungdomsuddannelse hos en UU-vejleder - også når man er erklæret parat til uddannelse.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
   
  Indstilling på baggrund af indstilling om forslag fra Børne- og ungebyrådet: Uddannelse for alle
   
   


  Resumé
  Børne- og ungebyrådets indstilling peger på, at det kan opleves som en udfordring for unge at vælge den rigtige uddannelse, hvis man mangler bred viden om uddannelserne og de efterfølgende jobmuligheder på arbejdsmarkedet.
  Børne- og ungebyrådet stiller i den sammenhæng tre konkrete forslag om. For det første lige viden om ungdomsuddannelserne, for det andet formidling af praktikpladser på erhvervsuddannelserne i Aarhus og for det tredje ekstra vejledning.
  I nærværende indstilling behandles forslagene fra Børne- og ungebyrådet af Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse. Vurderingen fra afdelingerne er, at indstillingen fra Børne- og ungebyrådet giver vigtige input til opfølgningen på ungehandlingsplanen for unges overgang til uddannelse og beskæftigelse, der netop er fremsendt til byrådet af Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet drøfter Børne- og ungebyrådets forslag om styrkelse af brobygningen i udskolingen med henblik på, at eleverne erhverver sig lige viden om ungdomsuddannelserne.
  At 2) byrådet drøfter Børne- og ungebyrådets forslag om formidling af praktikpladser på ungdomsuddannelserne.
  At 3) byrådet drøfter Børne- og ungebyrådets forslag om, at individuel uddannelsesvejledning skal være et tilbud for alle elever i grundskolen.

  Sagens forløb 20-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling jf. byrådets vedtagelse i mødet den 20. marts 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  12-06-2019 Flere afdelinger
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge samt Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  26-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Byrådssekretariatet i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i byrådet d. 26. juni 2019.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  01-07-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 1. juli 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 12. juni 2019.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaard, Rådmand Bünyamin Simsek og Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 1. juli 2019.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra Børne- og ungebyrådet om samlet borgerserviceplatform til unge


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 24. juni 2019.
  Beslutningsforslag fra Børne- og ungebyrådet
   
  Med ny teknologi kommer nye udfordringer. Børne- og Ungebyrådet ser med glæde, at Aarhus kommune går forrest i arbejdet med at få uddannet børn og unge i at bruge internettet sikkert, samt lette dette arbejde.
   
  Dog er sikker færden på nettet ikke den eneste problematik som unge står overfor med den stigende digitalisering. På skolerne og blandt unge generelt er der stigende fokus på manglende uddannelse i de digitale muligheder og krav som man bliver sat overfor i overgangen til voksenlivet. Unge føler sig ikke rustede til at tage skridtet ind i det digitale voksenliv med NemID, Eboks, lægevalg, mv.
   
  Derfor foreslår Ungebyrådet to tiltag, der kan afhjælpe de dagligdags problemer, som unge har i mødet med de digitale offentlige institutioner.
  - A1: Uddannelse i at bruge digitale platforme
  - A2: En borgerservice for unge på Aarhus hjemmeside
   
  A1: Uddannelse i at bruge digitale platforme.
  Det er Børne- og ungebyrådets oplevelse at unge i dag i høj grad efterspørger, at der i den daglige undervisning kan komme særskilt fokus på hvad Eboks, NemID er, og hvordan man bruger det. Eftersom det i høj grad er gennem disse digitale platforme, at kommunen kommunikerer med sine borgere, giver det mening, at man uddanner borgerne til at kunne bruge disse platforme. Tidligere har der været fokus på at få uddannet den ældre borgerskare til at være klar til den digitale post, nu må det være tid til at klæde den yngre del af befolkningen på til et digitalt voksenliv i kommunen. Det er et ønske fra Børne- og ungebyrådet, at unge ikke er afhængige af forældrenes hjælp til at lære at bruge de digitale platforme, men bliver klædt på i skolen. Som supplement til undervisning i at bruge digitale platforme som NemID og Eboks, ønsker Børne- og Ungebyrådet gennem undervisningen desuden øget kendskab til dele af voksenlivet, som kan virke overvældende og/eller uoverskuelige såsom en guide til udformning af et CV og en jobansøgning, samt en introduktion til styring af privatøkonomi. Dette vil tilsammen give de unge en god start på voksenlivet.
   
  A2: En borgerserviceportal for unge på Aarhus hjemmeside.
  Unge i Aarhus har mange digitale platforme de skal forholde sig til. F.eks. kan det være svært at overskue hvor og hvordan man melder flytning, skifter læge, hvordan man stemmer og hvilke rettigheder man har i kommunehenseende. I forbindelse med relanceringen af Aarhus Kommunes hjemmeside, foreslår Børne- og ungebyrådet en portal, hvor de informationer om rettigheder, muligheder og forpligtigelser som er særligt relevant for unge er samlet.
   
  Forslaget er ikke økonomisk neutralt, da der vil være omkostninger til oprettelse af borgerserviceplatform samt undervisning.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
   
  Indstilling om forslag fra Børne- og ungebyrådet om samlet borgerserviceplatform til unge
   
   


  Resumé
  Børn- og Ungebyrådet har fremsendt et beslutningsforslag til Aarhus Byråd, behandlet d. 20. marts 2019, indeholdende to delforslag. Det første forslag omhandler uddannelse i at bruge digitale platforme. Det andet forslag omhandler en borgerserviceportal for unge på Aarhus hjemmesiden.
   
  Kultur og Borgerservice anbefaler ikke oprettelse af en særskilt borgerserviceportal. Erfaringsmæssigt kan flere sub-sider skabe mere forvirring i at navigere rundt på de forskellige platforme. Udfordringen skal håndteres på anden vis.
   
  Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad inviterede Børn- og Ungebyrådet til dialog den 9. maj. Børn- og Ungebyrådet bidrog med løsningsforslag og gav os et indblik i deres behov. I samarbejde med Børn- og Ungebyrådet, magistratsafdelinger og eventuelle partnerskaber vil vi i fællesskab udvikle initiativer, der kan bidrage til at understøtte de unges behov og udfordringer. Kultur og Borgerservice kontakter relevante magistratsafdelinger til en videre drøftelse herom.
   
  Begrundelse for overskridelse af fristen den 5. juni 2019: Efter møde med Børn og Ungebyrådet i maj måned om samme emne skulle indstillingen tilrettes. Grundet forberedelse af de to valg (26/5 og 5/6) er fremsendelsen af indstillingen derfor desværre blevet overskredet ift. tidsfristen i Borgerservice og Biblioteker.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice vender retur til Byrådet i anden halvår 2019 med forslag til hvordan de identificerede problemstillinger kan adresseres.

  Sagens forløb 20-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med henblik på udarbejdelse af en indstilling jf. byrådets vedtagelse i mødet den 20. marts 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  11-06-2019 Kultur og Borgerservice
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  19-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Byrådssekretariatet i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i byrådet d. 26.06.2019. Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.
  24-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 24. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 11. juni 2019.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaard, Rådmand Bünyamin Simsek og Rådmand Thomas Medom deltog ikke i sagens behandling.

  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 24. juni 2019.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra DF om røgfri udearealer i Aarhus Kommune


  Beslutning Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 14. august 2019.
  Beslutningsforslag fra DF
   
  Rygning er med til at skabe ulighed i sundhed, øget sygelighed og for tidlig død. Derfor har vi – som samfund – et fælles ansvar for at sætte ind overfor de unges rygevaner. Aarhus Kommune har allerede tilsluttet sig partnerskabet "Røgfri Fremtid", der sammen arbejder for at beskytte nuværende og kommende generationer mod følgerne af brugen af tobak. Vi arbejder aktivt for at aarhusianerne kan have en hverdag uden rygning, så de kan leve et sundt liv uden risiko for at blive syge af tobaksrøg.
   
  Mange vil gerne færdes i byen uden at blive udsat for tobaksrøg, og det er vigtigt, at vi i Aarhus Kommune fortsætter med at tage ansvar for at skabe de rette rammer, hvor vi står sammen om at reducere antallet af rygere og forebygge rygestart hos de unge.
   
  Vi har allerede taget flere skridt på vejen, men der er fortsat mange muligheder for at gøre mere for at skabe et røgfrit Aarhus – f.eks. røgfri udearealer. Flere kommuner har allerede indført røgfrie legepladser, idrætsanlæg m.m. KL har med pjecen "Røgfri udearealer hvor børn og unge færdes" lavet et inspirationskatalog med eksempler på, hvor og hvordan man kan gøre det, samt hvilke overvejelser, der bør indgå i planlægningen.
   
  Derfor foreslås, at: ?
  • Hver magistratsafdeling, kommer med konkrete forslag til, hvor man i Aarhus Kommune kan lave røgfri udearealer.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra DF om røgfri udearealer i Aarhus Kommune.
   
   


  Resumé
  På byrådsmødet den 28. maj 2019 stillede Dansk Folkeparti beslutningsforslaget ”Røgfri udearealer i Aarhus Kommune”. Sagen blev sendt til Sundhed og Omsorg til udtalelse.
  Sundhed og Omsorg anbefaler forslaget vedtages.
  Med denne indstilling fastlægges processen, så magistratsafdelingerne inden oktober 2019 kommer med forslag til hvilke udearealer der kan gøres røgfrie. Herefter sendes forslagene samlet i offentlig høring inden politiske behandling i november.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)    hver magistratsafdeling, kommer med konkrete forslag til, hvor man i Aarhus Kommune kan lave røgfri udearealer.
  At 2)    forslagene til røgfri udearealer sendes i offentlig høring i oktober forud for politisk behandling i Byrådet.

  Sagens forløb 28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  21-06-2019 Sundhed og Omsorg
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.
  26-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  01-07-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 1. juli 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 21. juni 2019.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaard, Rådmand Bünyamin Simsek og Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 14. august 2019.

  Bilag

  Aftale om skoletilbuddet i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 1. juli 2019 med den bemærkning, at det fremgår af det hørings materiale der sendes ud, at et mindretal tager forbehold for, hvornår skolen skal bygges.
   
  Venstres byrådsgruppe tog forbehold for indstillingens "At" punkt 2, 3 og 4.
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold vedrørende finansieringen.

  Resumé
  Alle partier i Aarhus Byråd har den 22. maj 2019 indgået en aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven, som for det første vil bidrage til, at Gellerup, Toveshøj og Bispehaven udvikler sig til bydele med en social balance, hvor børnene går på den lokale skole. For det andet vil et attraktivt skoletilbud bidrage til, at alle børn i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven får de samme muligheder for at klare sig lige så godt som børn i resten af kommunen.
   
  Aftalen indebærer, at der skal bygges en ny skole i Gellerup, som er klar til skoleåret 2025-2026. Fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen på Ellekærskolens matrikel fra skoleåret 2020-2021. Stensagerskolen flytter til Tovshøjskolen. Faglige indsatser målrettet børnenes sproglige kompetencer og forældreansvar og -kompetencer.
   
  Aftalen indebærer endvidere, at der skal ske byudvikling ved Ellekærskolen, hvor skolen og tre boldbaner skal sælges. Der vil blive opført tre nye boldbaner som erstatning for dem, som nedlægges.
   
  Det indstilles, at aftalen godkendes, og at den bliver implementeret med en række byrådsindstillinger i de kommende år.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     byrådet vedtager den politiske aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven af 22. maj 2019.
   
  At 2)     aftalen implementeres som beskrevet i afsnit 6.
   
  At 3)     de økonomiske konsekvenser håndteres som beskrevet i afsnit 7, og at der optages anlægsrådighedsbeløb på 192 mio. kr. delvist finansieret ved en driftsfinansieret anlægsbevilling på 82 mio. kr. og mindredriftsudgifter på 5,3 mio. kr.
   
  At 4)     forligspartierne har tilkendegivet at ville tilvejebringe finansiering af restbeløbet på 88,6 mio. kr. ved budgetforhandlingerne for 2020-2023. Såfremt byrådet ikke vedtager en sådan finansiering, reduceres anlægsrådighedsbeløbene tilsvarende, og der afsøges andre muligheder for finansiering.

  Sagens forløb 27-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  01-07-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 1. juli 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 14. juni 2019.
   
  Rådmand Jette Skive tog forbehold vedr. at 4.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaard, Rådmand Bünyamin Simsek og Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 1. juli 2019 med den bemærkning, at det fremgår af det hørings materiale der sendes ud, at et mindretal tager forbehold for, hvornår skolen skal bygges.
   
  Venstres byrådsgruppe tog forbehold for indstillingens "At" punkt 2, 3 og 4.
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold vedrørende finansieringen.

  Bilag

  Økonomiske forhold vedr. Østjyllands Brandvæsen


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 14. august 2019.
  Opfølgning på økonomiske forhold vedr. Østjyllands Brandvæsen på baggrund af bestyrelsens behandling.

  Resumé
  Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen konstaterer, at der er en ubalance i selskabets budget for 2019 og frem. Ubalancen er opgjort til 8,6 mio. kr./år. Selskabet kan finde effektiviseringer for 6,1 mio. kr./år, men vurderer, at der er et behov for at interessentkommunerne finansierer resten; dvs. 2,5 mio. kr. /år. Det vil betyde en øget betaling fra Aarhus Kommune på 1,986 mio. kr./år fra 2020.
   
  Alternativt vil det være nødvendigt at gennemføre egentlige servicereduktioner på området, hvilket ikke kan anbefales.
   
  Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet imødekommer bestyrelsens anbefaling, og at finansieringen af 1,986 mio. kr./år fra 2020 afklares i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020, sammen med spørgsmålet om finansiering af en ubalance mellem den økonomiske ramme, der er afsat til betalinger til Østjyllands Brandvæsen, og de faktiske betalinger til selskabet.
   
  Teknik og Miljø er opmærksom på, at dette ikke er i tråd med sædvanlig styringspraksis i Aarhus Kommune, men skal henlede opmærksomheden på de specielle styringsforhold vedr. selskabet, som gør det umuligt for én kommune at få sine ønsker gennemført, hvis de øvrige interessentkommuner ikke er enige.
   
  Odder og Skanderborg Kommune har fremsat et forslag til bestyrelsen om, at selskabets budget fremskrives i forhold til befolkningstilvæksten. Teknik og Miljø skal foreslå, at man anmoder selskabet om at belyse dette nærmere, med henblik på at Aarhus Byråd kan træffe en beslutning om dette emne med virkning fra næste valgperiode; dvs. budget 2022.

  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) Spørgsmålet om finansiering af et yderligere bidrag til Østjyllands Brandvæsen på 1,986 mio. kr. afklares i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020.
   
  At 2) Spørgsmålet om finansiering af en ubalance mellem den økonomiske ramme, der er afsat til betalinger til Østjyllands Brandvæsen, og de faktiske betalinger til selskabet afklares i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020.
   
  At 3) Østjyllands Brandvæsen anmodes om at foretage en nærmere udredning i forhold til forslag fra Odder og Skanderborg kommuner om at selskabets budget fremskrives i forhold til befolkningstilvæksten, med henblik på at dette kan indgå i budgetforhandlingerne for 2022.

  Sagens forløb 20-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling gør opmærksom på, at indstillingen på flere punkter afviger fra Byrådets styringsprincipper.
   
  For det første foreslår Teknik i Miljø i beslutningspunkterne, at finansieringsudfordringerne behandles i budgetforhandlingerne. Det er imidlertid kun de politiske partier, der kan fremsende forslag til budgetforhandlingerne.
   
  For det andet forudsætter Teknik og Miljø, at en finansiering også undtager området for fremtidige byrådsvedtagne effektiviseringskrav, omprioriteringer osv. gældende for de decentraliserede sektorers økonomier. Borgmesterens Afdeling gør opmærksom på, at Byrådet hidtil ikke har undtaget enkeltsektorer på det decentraliserede område, herunder heller ikke i den nyligt vedtagne revision af den Økonomiske Politik. Borgmesterens Afdeling bemærker også, at der næppe er grundlag for at sige, at Østjyllands Brandvæsen, der stadig er en relativt nyetableret organisation, ikke har mulighed for løbende at effektivisere driften i de kommende år.
   
  Derudover foreslår Teknik og Miljø, at Byrådet anmoder Østjyllands Brandvæsen, om at undersøge grundlaget for en demografisk regulering af brandvæsnets økonomi. Borgmesterens Afdeling anbefaler, at spørgsmålet om fremtidige budgetmodeller behandles samlet og i sammenhæng med den undersøgelse af budgetmodeller, som Byrådet vedtog i forbindelse med revision af Økonomisk Politik.
   
  Slutteligt anfører Teknik og Miljø, at der er behov for finansiering på grund af en ubalance imellem Østjyllands Brandvæsens budget og sektorens ramme. I bilag 4 redegøres for Byrådets beslutninger i forbindelse med dannelsen af Østjyllands Brandvæsen. Af redegørelsen fremgår det, at Teknik og Miljø undlod at tage en indtægtsbevilling på 1 mio. kroner årligt vedr. huslejeindtægt på Bautavej med i dannelsen af sektorens ramme, idet huslejeindtægten havde samme størrelse, men modsat fortegn, som en udgiftsbevilling til branddragter og bygningsvedligeholdelse. Huslejeindtægten skulle imidlertid have været på sektor 2.51 Ejendomme, og udgifterne til branddragter skulle have været på sektor 2.61 Brandvæsen. Fejlen har forværret økonomien på sektor 2.61 Brandvæsen, og det giver derfor god mening at undersøge grundlaget for en forbedring af økonomien via huslejeforhold, når en anlægsløsning for Bautavej 1 skal godkendes af Byrådet.
   
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger.

  24-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 24. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. maj 2019 i overensstemmelse med påtegning af 20. juni 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
   
  Rådmand Jette Skive, Mette Skautrup og Lone Norlander Smith kan af principielle grunde ikke tiltræde indstillingen.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaard, Rådmand Bünyamin Simsek og Rådmand Thomas Medom deltog ikke i sagens behandling.

  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 14. august 2019.
  21-08-2019 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1105, Udvidelse af Storcenter Nord, Aarhus N - Forslag


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 1. juli 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen og kom med en mindretalsudtalelse jf. det vedlagte.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1105, udvidelse af Storcenter Nord og Tillæg nr. 49 til kommuneplan 2017.

  Resumé
  Lokalplanen gælder for Storcenter Nord på Katrinebjerg. Lokalplanområdet er ca. 32.000 m2 stort, ligger i byzone og er ved planens udarbejdelse privatejet.
  Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i Storcenter Nords ønsker om at ombygge og udvide med flere butikker, biograf, erhverv og boliger.
  Ombygningen og udvidelsen vurderes – i overensstemmelse med målsætningerne i Kommuneplan 2017 - at løfte kvaliteten af det omgivende bymiljø og skabe et godt byliv.
  Storcenteret udvides i østlig retning mod Finlandsgade og nordlig retning mod Helsingforsgade med butikker og erhverv. Ovenpå centeret etableres en biograf med flere sale og boligbebyggelse i varierende højde på 5 og 6 etager mod Finlandsgade og Helsingforsgade.
  Bruttoetagearealet for lokalplanområdet må ikke overstige 56.000 m2 inklusiv det eksisterende storcenter svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 175. Lokalplanen giver mulighed for i alt 20.400 m2 til detailhandel, og der gives mulighed for opførelse af op til 4.000 m2 til erhvervsformål og 14.200 m2 til boligformål svarende i dette projekt til ca. 250 boliger i varierende størrelser. 30 % af boligetagearealet anvendes til familieboliger. Der er ikke stillet krav om etablering af almene boliger, da et todelt ejerskab vil vanskeliggøre opførelse, drift og udvikling af centeret.
  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens konkrete rammer, da projektet overskrider højden og tætheden på den gældende ramme og der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017.
  Forslag om ændring af kommuneplanen har været i en forudgående offentlig høring, og der er indkommet 6 høringssvar omhandlende trafikale forhold, parkering, et varieret udbud af dagligvarebutikker samt ønsker til indhold i storcenteret.
  Der er i forbindelse med lokalplan og kommuneplantillæg indgået en udbygningsaftale mellem kommune og bygherre omhandlende infrastrukturanlæg i nærområdet samt etablering af træbeplantning langs Finlandsgade. 

  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1105 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det det fremgår af afsnit 5.8.

  Sagens forløb 27-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  01-07-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 1. juli 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 25. juni 2019.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaard, Rådmand Bünyamin Simsek og Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 1. juli 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen og kom med en mindretalsudtalelse jf. det vedlagte.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra RV om at øge fossilfri privat transport


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 24. juni 2019.
  Beslutningsforslag fra RV
  Aarhusianerne har store udfordringer med at få lov til at benytte offentligt tilgængelige, bæredygtige transportmuligheder i Aarhus som fx el-delebiler og almindelige elbiler.
   
  Øges brugerandelen af el-delebilsordninger sænkes forbruget af biler drevet af fossile brændsler, og bilernes parkeringsbehov ligeså, fordi el-delebiler er i brug en større del af tiden fremfor at holdeparkeret.
   
  Desværre benyttes p-pladser, hvor der i dag er placeret ladestandere beregnet til el-biler i stort omfang af fossildrevne køretøjer.
   
  Det vil sige, at når du kommer til Aarhus centrum som el–bilist, vil det være svært at finde en ledigp-plads, hvor du kan lade din el-(dele)bil.
   
  Situationen svækker både muligheden og incitamentet for en omstilling til eldrevne køretøjer og el-delebilsordninger. El-delebilsudbydere peger på, at vi i Aarhus på denne måde spænder ben for os selv og for at realisere vores klimastrategi hvad angår transport.
   
  En rapport fra DTU peger på, at vi for hver el-delebil kan reducere behovet for fire fossildrevne biler i Aarhus centrum.
   
  Vi foreslår derfor:
  1. At p-pladser med ladestandere kun må benyttes af elbiler og el-delebiler
  2. At der reserveres et passende antal p-pladser med ladestandere til elbiler og el-delebiler
  3. At vi igangsætter tiltag, der vil muliggøre og styrke en udvikling, hvor flere borgere omstiller til eldrevne køretøjer fremfor fossildrevne køretøjer.
   
  Venlig hilsen
   
  Radikale Venstre
  /Rabih Azad-Ahmad
  /Eva Borchorst Mejnertz
   
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
   
  Indstilling om forslag fra RV om at øge fossilfri privat transport
  Opfølgning på beslutningsforslag fra Radikale Venstre om fossilfri privat transport og bedre ressourceanvendelse.
   


  Resumé
  Radikale Venstre stillede i februar 2019 et beslutningsforslag om at øge den fossilfrie private transport. 
  Teknik og Miljø anbefaler, at der arbejdes videre med emnet i regi af de kommende indsatser i den grønne transportplan, den strategiske energiplanlægning og i den kommende klimaplan 2021.
  Med baggrund i et stort sagspres må Teknik og Miljø oplyse, at indstillingen er fremsendt 7 dage for sent i forhold til gældende retningslinjer

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     byrådets nuværende strategi for ladestandere i det offentlige rum fastholdes og at igangværende forsøg med reservation af to parkeringspladser til el-biler udvides til at omfatte alle steder med ladestandere.
  At 2)     Teknik og Miljø følger udviklingen inden for elbilområdet og senest i 2021 fremsender en revideret strategi for området.
  At 3)     der sættes fokus på fossilfri transport i de kommende indsatser i den grønne transportplan, den strategiske energiplanlægning og i den kommende klimaplan 2021

  Sagens forløb 20-02-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 20. februar 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  15-05-2019 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  29-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i Byrådet den 29. maj 2019.
  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  03-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. maj 2019 i overensstemmelse med påtegning af 29. maj 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad henholder sig til det oprindelige forslag.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.
   
   
  Ved den kommende temadrøftelse i Teknisk Udvalg ønsker Dansk Folkepartis byrådsgruppe at blive inviteret med.

  24-06-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Heidi Bank, Jan Ravn Christensen, Peter Hegner Bonfils og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at udvalget ønsker at diskutere fremme af el-delebiler ved en kommende drøftelse, eksempelvis i forbindelse med drøftelse af strategi for ladestandere. Herunder ønsker udvalget at drøfte hvilke tiltag, der hurtigt kan igangsættes for at fremme brugen af el-delebiler.
   
  Liv Gro Jensen kunne henholde sig til RVs oprindelige beslutningsforslag men bakker op om, at området tænkes sammen med Den Grønne Transportplan.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 24. juni 2019.

  Bilag

  Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Sabro, Tilst og Egå dagtilbud


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 1. juli 2019.
  Nye dagtilbudsafdelinger i Tilst og Sabro samt udvidelse af eksisterende dagtilbud i Egå.


  Resumé
  I Aarhus Kommune stiger befolkningstallet og mange nye byudviklingsprojekter er igangsat. I Sabro, Tilst og Egå forventes der, som følge af byomdannelsesprojekter, stigende børnetal. For forsat at kunne overholde pasningsgarantien og sikre lokale pasningspladser i kommunen er der behov for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet.
  Med denne indstilling foreslås dagtilbudskapaciteten udvidet med et nyt seks-gruppers dagtilbud på Rønnevangen 2 i Sabro samt et nyt seks-gruppers dagtilbud på Tilst skoles matrikel. Samtidig foreslås det, at det eksisterende dagtilbud på Eghøjvej 6 i Egå udvides med en halv gruppe.
  Anlægsudgifterne til udvidelsen af dagtilbudskapaciteten med 12,5 grupper forventes at udgøre 42,9 mio. kr. og finansieres via midler til sikring af pasningsgarantien.

  Indstilling
  1) der gives anlægsbevilling på 20,6 mio. kr. til etablering af en seks-gruppers dagtilbudsafdeling på Rønnevangen 2 i Sabro dagtilbud finansieret af midler afsat på reserven til sikring af pasningsgarantien.
  2) det samlede rådighedsbeløb på 20,6 mio. kr. frigives fordelt med 0,5 mio. kr. i 2019, 8,0 mio. kr. i 2020 og 12,1 mio. kr. i 2021.
  3) der gives anlægsbevilling på 20,6 mio. kr. til etablering af en seks-gruppers dagtilbudsafdeling på Tilst skoles matrikel i Tilst dagtilbud finansieret af midler afsat på reserven til sikring af pasningsgarantien.
  4) det samlede rådighedsbeløb på 20,6 mio. kr. frigives fordelt med 0,4 mio. kr. i 2019, 8,6 mio. kr. i 2020 og 11,6 mio. kr. i 2021.
  5) der gives anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til etablering af en halv gruppe som en tilbygning til dagtilbudsafdelingen på Eghøjvej 6 i Sølyst Dagtilbud finansieret af midler afsat på reserven til sikring af pasningsgarantien.
  6) det samlede rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. frigives i 2019.
  7) 2 procent af den samlede anlægssum anvendes til intern projektledelse af alle tre projekter.

  Sagens forløb 13-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-06-2019 Magistraten
  Sagen trækkes tilbage, da der arbejdes på en anden løsning.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  27-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  01-07-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 1. juli 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af  20. juni 2019.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaard, Rådmand Bünyamin Simsek og Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 1. juli 2019.

  Bilag

  Fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 1. juli 2019.

  Resumé
  Alle partier i Aarhus Byråd har den 22. maj 2019 indgået en aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Aftalen indebærer, at der skal bygges en ny skole i Gellerup, som skal være klar til skoleåret 2025-26.
   
  Som følge af udviklingsplanerne for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven vil der ske nedrivning af blokke, hvilket også medfører faldende elevtal på Tovshøjskolen og Ellekærskolen. Forligspartierne er derfor enige om, at Tovshøjskolen og Ellekærskolen skal fusionere på Ellekærskolens matrikel fra skoleåret 2020-21 for at sikre, at der er et bæredygtig skoletilbud med et tilstrækkeligt elevgrundlag for børnene i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. For at styrke det faglige tilbud til børnene skal den fusionerede skole drives efter Nest-principper. Den fusionerede skole har SFO.
   
  Der vil være skoledistriktsændringer i forbindelse med fusionen, hvor dele af Tovshøjskolens og Ellekærskolens distrikter tilføres Skjoldhøjskolen og Gammelgårdsskolen.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     Tovshøjskolen og Ellekærskolen lukkes, og at de åbner som en fusioneret skole pr. 1. august 2020 på Ellekærskolens matrikel. Den fusionerede skole flytter til den nye skole i Gellerup fra skoleåret 2025-26.
   
  At 2)     den fusionerede skole har et SFO-tilbud.
   
  At 3)     den fusionerede skole undtages for henvisning af børn med dansk som andetsprog til modtagelsesskoler, hvis der er mere end 20 procent med dansk som andetsprog med sprogstøttebehov på en årgang, indtil den flytter til den nye skole i skoleåret 2025-26.
   
  At 4)     der sker ændringer i skoledistrikterne som beskrevet i afsnit 5.
   
  At 5)     den fusionerede skole drives efter Nest-principper.
   
  At 6)     Ellekær Dagtilbud nedlægges og afdelingerne fusionerer med Skjoldhøj og Tovshøj Dagtilbud, og at der foretages konsekvensrettelser i anvisnings- og garantidistrikter senest fra skoleåret 2020-21, jf. afsnit 5.
   
  At 7)     den fusionerede skole tildeles budget til at kunne undervises efter Nest-principperne, jf. afsnit 7
   
  At 8)     delegationen af kompetencen til skolebestyrelsen ved den fusionerede og den nye skole til at beslutte, at to pladser i skolebestyrelsen tildeles til eksterne repræsentanter, trækkes tilbage frem til 2030, og at det besluttes, at der skal være to eksterne repræsentanter i bestyrelsen, jf. bilag 3.
   
  At 9)     Skjoldhøjskolen og Sødalskolen tildeles 1 mio. kr. hver til indsatser for at øge egenskoleandelen.

  Sagens forløb 27-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  01-07-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 1. juli 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 14. juni 2019.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaard, Rådmand Bünyamin Simsek og Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 1. juli 2019.

  Bilag

  Ny tilgang til kvalitetsopfølgning i Børn og Unge


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 7. august 2019 med de ændringer der fremgår af ændringsforslaget fra Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper.
   
  Venstres byrådsgruppe tog forbehold for indstillingens "At" 2, 3 og 4.
  Formålet med indstillingen er at forbedre de politiske drøftelser om kvaliteten i dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomstilbud samt skabe bedre rammer for den løbende lokale kvalitetsudvikling af praksis.

  Resumé
  Rådmanden for Børn og Unge indstiller at forenkle kvalitetsopfølgningen og tilsynet med tilbuddene i Børn og Unge. Herunder indstilles, at byrådet forenkler og giver større lokalt råderum i forhold til specifikke dataindsamlinger i Børn og Unge.
  Formålet er dels at skærpe afsættet for de politiske drøftelser om udviklingen og kvaliteten i dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomsskoletilbud og dels at understøtte en løbende lokal udvikling af praksis. Herunder er ønsket at styrke anvendelsen af kvalitative data og praksiserfaringer i den løbende kvalitetsudvikling samt at styrke sammenhængen mellem det lokale fokus og de politiske drøftelser i byrådet.
  Det indstilles, at kvalitetsrapporten for Børn og Unge erstattes af to forskudte rapporter for henholdsvis 0-6-årsområdet og 6-18-årsområdet. De lokale kvalitetsrapporter, kvalitetssamtaler samt lokale udviklingsplaner udgår som et centralt fastsat krav. Det indstilles, at rådmanden i samarbejde med de berørte parter udvikler en ny model for den lokale kvalitetsopfølgning.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     byrådet godkender forslag til ny model for Byrådets kvalitetsopfølgning og tilsyn med tilbuddene i Børn og Unge, bestående af en rapport på 6-18-årsområdet i lige år og en rapport på 0-6-årsområdet i ulige år.
  At 2)     byrådet godkender, at rådmanden for Børn og Unge i samarbejde med de berørte parter udvikler en ny model for den lokale kvalitetsopfølgning og -udvikling samt tilsyn.
  At 3)     byrådet godkender, at den kommunale forældretilfredshedsundersøgelse afskaffes under forudsætning af, at de kommende nationale forældretilfredshedsundersøgelser på dagtilbuds- og skoleområdet indføres som aftalt mellem regeringen og KL.
  At 4)     byrådet godkender, at det gøres valgfrit for dagtilbuddene at benytte dialoghjulet. Hvis dagtilbudsledelsen vælger ikke at benytte dialoghjulet, skal der sættes et andet dialog- og vurderingsredskab i stedet for.

  Sagens forløb 23-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  27-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 29. april 2019.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.
  07-08-2019 Børn og Unge-udvalget
  Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Heidi Bank og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingens at 1 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling men tog forbehold for at 2, 3 og 4.
  Mette Bjerre og Lone Norlander Smith kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Eva Borchorst Mejnertz var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 7. august 2019 med de ændringer der fremgår af ændringsforslaget fra Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper.
   
  Venstres byrådsgruppe tog forbehold for indstillingens "At" 2, 3 og 4.

  Bilag

  Ændring af anvisningsregler i dagtilbud


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 7. august 2019.
  Udmøntning af ny dagtilbudslov.

  Resumé
  Ændring i dagtilbudsloven betyder, at de nuværende anvisningsregler i Aarhus Kommune skal tilpasses den ændrede lovgivning. Den største ændring i forhold til de nuværende anvisningsregler er, at der fremadrettet skal anvises efter anciennitet, hvorfor alderskriteriet, som der er i de nuværende anvisningsregler, ikke længere kan opretholdes.
  Der er sideløbende sket lovændringer i forhold til børn i de udsatte boligområder, hvilket der skal tages højde for i anvisningen.
  Derudover foreslås det i denne indstilling, at søskendegarantien fremadrettet alene gælder inden for den enkelte dagtilbudsafdeling fremfor dagtilbuddet.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     Anvisningsreglerne til dagtilbud ændres som foreslået i afsnit 5.

  Sagens forløb 16-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 30. april 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Der udarbejdes supplerende notat fra Børn og Unge. der beskriver om der vil være flere eller færre børn fra samme familie, der passes i samme afdeling. Supplerende data fremlægges.
  Camilla Fabricius deltog ikke i sagens behandling.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. maj 2019.
  19-06-2019 Børn og Unge-udvalget
  Sagen blev ikke færdigbehandlet og udsættes derfor til udvalgets næste møde.
  07-08-2019 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Eva Borchorst Mejnertz deltog i udvalget behandling d. 19. juni 2019, men d. 7. august 2019, da udvalget konkluderede på sagen, var hun forhindret i at deltage.

  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 7. august 2019.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om Bedre budgettildeling på ældreområdet


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag fra DF
   
  Ældreområdet får stadig større og større økonomiske problemer idet budgettet bliver udhulet år for år. Byrådets tidligere forventning om, at fremtidens ældre ville være sundere - og dermed langt billigere i hjælp og pleje, har vist sig ikke at holde stik. Konsekvensen heraf er, at ældreområdet i dag kun får tilført omkring halvdelen af de penge, som plejen af ældre reelt koster. Det har stor betydning for den service Århus Kommune leverer til borgere der benytter sig af Sundhed og Omsorgs forskellige tilbud.
   
  Dansk Folkeparti foreslår derfor, at budgettildelingen på ældreområdet ændres, så der bliver tilført flere penge per ældre.
   
  Kontaktperson: Jette Skive


  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om Bedre bemanding på vores plejehjem i Aarhus


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om Mere tid til hjemmepleje


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag fra DF
   
  Tidligere udskrivninger fra hospitalet; større fokus på genoptræning og rehabilitering; borgere, der modtager ydelser og bor i eget hjem, får mere og mere forskelligartede behov for hjælp. Det er alt sammen eksempler på, at hjemmeplejen er under forandring. Det har betydning for den service, som borgerne får. Tilsammen betyder de nævnte ændringer nemlig, at prioriteringen har ændret sig, og at hjemmeplejen i dag simpelthen ikke har tid nok til omsorg. Beboere i hjemmeplejen og deres pårørende oplever, at plejepersonalet må prioritere hårdt i opgaverne, og at plejepersonalet derfor i mindre grad har mulighed for at drage den nødvendige omsorg. Det er ikke godt nok!
   
  Dansk Folkeparti ønsker derfor, at der kommer mere tid i hjemmeplejen. Tiden kan både bruges til omsorg for de borgere, der har et ekstra behov den enkelte dag eller til at løse de udfordringer, der opstår i løbet af dagen og som der i dag ikke er tid til at løse. Dansk Folkeparti ønsker derfor et stort løft i hjemmeplejen i både dag- og aftenvagterne. Vores ambition er, at der skal være tid nok til nærvær. Danmarks nye statsminister sagde det så fint på S-kongressen i 2017: "Ingen skal være utrygge ved at blive gammel. Derfor fremlægger vi i dag tre mål for ældreplejen i Danmark. Tre mål, der burde være en selvfølge. Men det er de desværre ikke alle steder. 1: Mere fællesskab. Mindre ensomhed. 2: Ordentlig mad, der både smager og dufter 3: Mere tid."
   
  Sammen er vi i Århus nået lagt med maden. Vi har lige afsat flere penge til ensomhed. Men tiden kniber - særligt i hjemmeplejen. Dansk Folkeparti ønsker derfor et markant løft.
   
  Økonomi: Der afsættes 10,5 mio. kr. årligt til mere tid i hjemmeplejen.
   
  Kontaktperson: Jette Skive


  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om Et bedre arbejdsliv på ældreområdet - rerkruttering og fastholdelse


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om Tid til omsorg i hjemmeplejen, sundhed for udsatte og udvidet ret til plejeboliger


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om Bekæmpelse af ensomhed


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag fra DF
   
  Med den seneste finanslov blev der afsat 100 mio. kr. årligt til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Århus Kommunes andel er 4,5 mio. kr. fra 2019 til og med 2022, og fra 2023 yderligere 1,5 mio. kr. Byrådet vedtog 12. juni indstillingen om hvordan de 4,5 mio. kr. skal bruges, men på forslag fra Borgmesterens Afdeling blev de kommende 1,5 mio. kr. udskudt til budgetforhandlingerne. Dansk Folkeparti ønsker at styrke bekæmpelsen af ensomhed med de penge der er afsat til formålet.
   
  Økonomi: Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til at forebygge ensomhed blandt ældre.
   
  Kontaktperson: Jette Skive


  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om Løft af ældrehandicap


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag fra DF
   
  Med finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt til bedre bemanding på ældreområdet. Århus Kommunes andel er godt 22 mio. kr. fra 2018 til og med 2021, og fra 2022 yderligere godt 7,5 mio. kr. Byrådet vedtog i foråret 2018 indstillingen om hvordan de godt 22 mio. kr. skulle bruges, men på forslag fra Borgmesterens Afdeling blev de kommende 7,5 mio. kr. udskudt til budgetforhandlingerne. Dansk Folkeparti ønsker bedre bemanding til ældre borgere med handicap med de penge, der er afsat til formålet.
   
  Økonomi: Der afsættes 7,5 mio. kr. årligt til at løfte ældrehandicapområdet.
   
  Kontaktperson: Jette Skive


  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om Finansiering af specialsygeplejersker


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag fra DF
   
  Forligspartierne forpligtede sig sidste år på at se på muligheden for at finansiere 2 specialsygeplejersker i hvert af de 7 lokalområder i Sundhed og Omsorg med eventuelle mindreudgifter på aktivitetsbestemt medfinansiering. Den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering er i mellemtiden brudt sammen. Dansk Folkeparti ønsker stadig specialsygeplejeskerne, og ønsker derfor stadig at finde pengene. Specialsygeplejerskerne skal medvirke til at varetage forløbskoordinering i de komplekse borgerforløb for at sikre gode sektorovergange for borgerne og mindske risikoen for uhensigtsmæssige genindlæggelser. Specialsygeplejerskerne skal også medvirke til at sikre, at nye opgaver i det nære sundhedsvæsen omsættes til en rehabiliterende tilgang med inddragelse af borgeren og pårørende/netværk.
   
  Økonomi: Der afsættes 7 mio. kr. årligt til specialsygeplejesker.
   
  Kontaktperson: Jette Skive


  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om Flere sygeplejersker på Vikærgården


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag fra DF
   
  Vikærgården er Århus Kommunes tilbud til borgere, der har brug for en ekstra indsats som kræver et kortvarigt ophold uden for hjemmet. Ofte er opholdet nødvendigt efter at borgeren er blevet udskrevet fra hospitalet. Vikærgården oplever i høj grad konsekvenserne af omlægningen i hospitalssektoren, hvor patienterne bliver udskrevet tidligere og med mere accelererede patientforløb, hvilket både indebærer flere færdigbehandlede og at borgere har brug for mere specialiserede tilbud fra kommunen end tidligere. Denne udvikling har betydet, at der i stigende grad er behov for at hæve det sygeplejefaglige kompetenceniveau på Vikærgården, ligesom der er er behov for at øge normeringen.
   
  Dansk Folkeparti ønsker derfor at der findes penge til at konvertere sosu-stillinger på Vikærgården til sygeplejerskestillinger uden normeringerne forværres, og at der findes penge til et løft af normeringen.
   
  Økonomi: Der afsættes 5 mio. kr. årligt.
   
  Kontaktperson: Jette Skive


  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om Specialsygeplejersker i Aarhus


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om Det frie valg


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om Fokus på borgervinklen


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om Sundhed i 0-100 års perspektiv


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Indsatser til fremme af lighed i sundhed


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om Uddannelsesophold for borgere med demens og pårørende


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag fra DF
   
  Knap 300 århusianere bliver årligt diagnosticeret med demens, og godt 4.000 borgere i Århus er ramt. En demensdiagnose medfører en høj belastning for de pårørende, og de pårørende bruger 6 timer daglig på uformel pleje. Pårørende til en demensramt er i højere risiko for blandt andet depression, social isolation, hyppigere lægebesøg, et højere forbrug af receptpligtig medicin samt en øget dødelighed. I 2019 er der i samarbejde med eksterne foreninger udviklet og afprøvet et uddannelsesophold på Saxild Strand for mennesker med demens i tidlig fase og deres pårørende. Uddannelsen giver borgere med demens og deres pårørende en lang række redskaber og mestringsstrategier til at klare hverdagen bedst og længst muligt i eget hjem. Dansk Folkeparti ønsker, at denne indsats kan fortsættes sammen med de eksterne foreninger i form af fire årlige ophold på Saxild Strand for 12 par pr. gang.
   
  Økonomi: Der afsættes 0,75 mio. kr. årligt.
   
  Kontaktperson: Jette Skive


  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Demensområdet for hjemmeboende


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om Tilbud om aflastning for demente


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om Dagcentre for demente


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF og KF om hvilepladser til døende


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag fra DF
   
  De fleste ønsker at dø hjemme, men for nogle kan smerter og behov for pleje og sygepleje være så stort, at det ikke er muligt at blive hjemme. Der er ældre som kommer på plejehjem kort før de dør, og de skal derfor til at flytte ind i en "ny" bolig kort før deres død. Det er meget ressourcekrævende for både den ældre og dennes pårørende. Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti ønsker i stedet, at det gøres muligt for ældre og deres pårørende, at de kan bruge tiden på at være sammen i ro og fred med den rette pleje i den sidste tid, hvor den palliative indsats vigtig for at få en god afslutning på livet.
   
  Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti foreslår derfor, at der oprettes særlige hvilepladser, som det er muligt at flytte ind i, i den terminale fase. Målet er, at de borgere der er i slutningen af livet, og som ikke bor på plejehjem, kan flytte ind i en særlig bolig på et plejehjem/lokalcenter. Her kan kommunen tilbyde ro til den ældre og familien mens der er personale der har særlige kompetencer inden for den palliative pleje.
   
  Økonomi: Der afsættes 2 mio. kr. årligt til indsatsen.
   
  Kontaktperson: Jette Skive


  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om Døve og hørehæmmede i alle aldre.


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag fra V
   
  Venstre kæmper for frihed til forskellighed – også selv om du har et fysisk eller psysisk handicap. Tegnsprogtalende døve og hørehæmmede er en særligt udsat gruppe i samfundet ift inklusion i de normale sociale fællesskaber. Det skyldes s-roligt den sproglige barriere, der gør gruppen isoleret uden tegnsprog.
   
  Aarhus Døveforening er centrum for denne målgruppe af mennesker, hvor der er fokus på de sociale og kulturelle tilbud og aktiviter. De mangler et samlingssted også for de frivillige og medarbejdere der er tilknyttet da dette forsvandt i 2012 efter flere års succes. Fra 2012-2017 var deres aktiviteter været spredt for alle vinde, hvilket betød medlemstilbagegang, dårligere muligheder for at blive en aktiv del af samfundet og dele et fællesskab på tværs af alder , køn og etnicitet men med tegnsproget som et fælles udgangspunkt. De sidste 2 år har de lejet et lokale i Viby og økonomisk støtte som nu desværre er udløbet og foreningen skal flytte igen. De har behov for permanente lokaler til deres blomstrende tiltag med fx IT-cafe, spisevenner for ensomme ældre/unge, studie-cafe, old-boys klub.
   
  Der findes flere tilbud som hørende borgere kan gøre brug af, men dette område er underprioriteret, derfor vores budgetforslag. Alternativet er at denne målgruppe skal benytte lokalcentre hvor de ikke kan deltage på lige fod, da manglende hørelse er et stort fysisk, psykisk og socialt handicap.
   
  Beslutning:
  Det foreslår konkret at der findes kr 300.000 årligt til et permanent sted hvor målgruppens særlige behov kan tilgodeses. Dette beløb skal primært dække husleje og aktiviteter. Samtidig vil foreningen selv ansøge fonde og skaffe ekstra finansiering til en aktivitetsmedarbejder, der også kan koordinerer alle de frivillige initiativer. Dette bidrag vil være til at sikre samling af tilbud, viden, vejledning og frivillige til denne målgruppe, hvilket betyder at vi sparer tolkeudgifter til døve og hørehæmmede borgere, som ofte er et skjult handicap.
   
  På vegne af Venstres byrådsgruppe
  Theresa Blegvad
  Medlem af økonomiudvalget, bæredygtighedsudvalget, 360 gr. Ansvarlighedsudvalget, Bevillingsnævnet


  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om Projekt Tættere på familien


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Beslutningsforslag
  Venstre ønsker en udvidelse af projektet ”tættere på familien” - under børnehandicapområdet - at der tilføres 3 mio. kr. årligt - sådan at der kan ansættes yderligere 7 medarbejdere.
  - Effekten af projektet ”Tættere på familien” og den potentielle reduktioner af økonomien på andre områder indenfor Børn og handicapområdet, anvendes til en yderligere styrkelse af indsatsen.
  Motivation
  Kritikken af Aarhus Kommunes handicapindsats for børn, har med rette været for stigende over de seneste 5-6 år. Netværket Dialoggruppen børn med handicap bestående af seks handicap-organisationer og forældre til børn med handicap har tidligere på året sendt et åbent brev til Aarhus byråds medlemmer. I Venstre har vi haft flere møder med forældrene, som har gjort stort indtryk. Forældrene siger bl.a. at kommunen har udnyttet loven til det yderste for at knytte færre familier til handicapcentret for børn og for at tildele færrest muligt tabt arbejdsfortjeneste og aflastning.
  I Venstre ønsker vi at styrke handicapindsatsen for børn ved de forestående budgetforhandlinger. Derfor foreslår Venstre at indsatsen for børn med handicap skal styrkes med en udvidelse af projektet ”tættere på familien”. Vi ved at det har stor effekt at komme tættere på familierne og det er også nogle af de signaler forældre til børn med handicap har sendt i vores dialog.
  ”Tættere på familien” er et projekt på børnehandicapområdet, der har kørt siden 2016. I projektet arbejder rådgiverne og det øvrige professionelle netværk meget tæt på barnet, den unge og familien. Udgangspunktet er, at jo tidligere vi kan sætte ind med den rette indsats, jo bedre kan vi forebygge, at problemerne vokser sig store.
  Projektet styrker sagsbehandlingen i form af færre sager pr. myndighedsrådgiver og har bl.a. til formål at sikre mere tillidsfulde og tryghedsskabende samarbejdsrelationer mellem kommune og familier.
  Stillet af Gert Bjerregaard (V) på vegne af Venstre i Aarhus Kommune


  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om Undgå standard forringelser


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om Styrkelse af handicapområdet og flere unge i uddannelse


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om Kompetenceløft af Handicapcenteret for børn


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL, UFP og V om styrkelse af den eksterne sagsrevision på børnehandicapområdet


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Indsatser mod vold mod børn


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om Sammenhængende løsninger til hjemløse


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om Hjemløsepakke - Billigere boliger, mere bostøtte og løft til socialpsykiatrien


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om Styrket indsats for aarhusianere ramt af psykisk sygdom, social udsathed oghjemløshed


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL og UFP om Tilbageførsel af besparelse på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Botræning for STU-elever - i Aarhus


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Åben indskrivning i MSI-behandling MSI-behandling for børn


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Sager der Samler


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om Flere udsatte unge i job og uddannelse


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag
  Venstre foreslår en investeringsmodel på ungeområdet med 4 mil. årligt over budgetperioden.
  Investeringen anvendes til uddannelses- og virksomhedskonsulenter, der aktivt støtter de unge med at komme i gang på arbejdsmarkedet, herunder følger op med henblik på fastholdelse i uddannelse og beskæftigelse. Såfremt den enkelte unge har behov for særlige støtteindsatser, sørges for at dette koordineres med beskæftigelsesindsatsen.
  Der udarbejdes en investeringsmodel, der efter år 2 år går i nul og i de efterfølgende 2 år giver et overskud.
  Motivation
  Det er helt afgørende for vores samfund at alle bidrager og at vi har kvalificeret arbejdskraft.
  Særlig opmærksomhed skal vi have på unge mennesker, som ikke er kommet i gang med en uddannelse eller et job efter folkeskolen. Vi skal have alle med og Aarhus kommune skal prioritere en særlig indsats for unge, som er på uddannelseshjælp og som har svært ved at finde en plads i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.
  Derfor foreslås en prioritet og særlig indsats der støtter disse unge i at komme ud på arbejdsmarkedet og videre i uddannelsessystemet. Særlig opmærksomhed skal være på de mange muligheder, der findes i erhvervsuddannelsessystemet, herunder muligheder for hjælp til lærepladser.
  Indsatsen skal gennemføres i tæt samspil mellem Erhvervsuddannelserne, erhvervslivet og Ungecenteret i MSB.
  Stillet af Gert Bjerregaard (V)På vegne af Venstre i Aarhus Kommune


  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Forsøg med friere rammer på beskæftigelsesområdet


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om Udvidelse af ressourcerne til Aarhus Kvinde -Krisecenter


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om Pulje til at understøtte kultur i udsatte boligområder


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Sikre frivillighed, involvering og samarbejde i udflytningen


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Fra udsatte boligområder til nye boligområder


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Bedre sikkerhed ved åen og havnen


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om Et rent Århus


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Forsøg med sortering i det offentlige rum på udvalgte steder


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Grøn Handlekraft: Kompostering i mini-samfund


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om Støjværn ved Gammel Tranbjerg


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Belysning af det offentlige rum


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om Cykelsti fra Solbjerg til Tranbjerg


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag fra V
   
  Venstre stiller hermed – i lighed med sidste år – forslag om at der hurtigst muligt etableres en cykelsti fra Solbjerg og ind til Tranbjerg, således at Solbjerg kobles på cykelsti-nettet fra Tranbjerg og videre rundt i Aarhus Kommune.
   
  Begrundelse:
  For Venstre er det vigtigt at vi – med fokus på bl.a. oplandet og ”Aarhus udenfor Ringgaden” – sørger for at også cyklister/kommende cyklister i den sydlige del af kommunen kan komme trygt og sikkert til og fra Aarhus, eksempelvis unge mennesker fra Solbjerg der skal ind til Tranbjerg/Viby eller andre dele af Aarhus for at komme på skole, i gymnasium eller til andre uddannelsessteder.
   
  En cykelsti fra Solbjerg vil ligeledes gøre det nemmere og sikrere at få flere til at tage cyklen når de skal til og fra arbejde.
   
  På Vegne af Venstre i Aarhus Byråd
  Heidi Bank, Peter Sporleder og Hans Skou


  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra UFP og EL om Etableringen af en cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Aarhus prioriterer cyklismen


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om Cykelstier


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om Flere elbusser i Århus Kommune


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Strategi for delebiler i Aarhus


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om Gratis parkering den første time i Århus Midtby


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Pier2 - LOOP: Food Lab


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Grøn varelevering med el-biler i Midtbyen


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om Budgetmodel for Vintertjenesten


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om Mere skov og natur i Århus Kommune


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om Genstart af Skov- og Naturstrategi i hele Aarhus - vildere natur og genindførelse af naturvejledning


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Bevaring og etablering af flere grønne bynære områder


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om Vild Natur


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF, RV og EL om Etablering af jordfond og grøn ring rundt om Aarhus


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om Naturgenopretning


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Udvikling af naturen og den biologiske mangfoldighed


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Vandløbsrestaurering - mere biodiversitet i kommunens vandløb


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Biodiversitetspulje


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Besparelser på klipning af grønne kiler/områder


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Besparelser på klipning af midterrabatter, vejsider mv.


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Besparelser på klipning af grønne kommunale arealer


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om Klimarådgivning til byens borgere


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om Løft af velfærd og klima


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om Mere klima- og miljøvenlig trafik


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Klimapulje - investering i fremtidens Aarhus


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Vedvarende energi i 2030


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Solceller på kommunale bygninger


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om Yderligere integration af varmepumper i fjernvarmesystemet i Aarhus


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Flere byggefællesskaber i Aarhus Kommune


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Tre i én - byudvikling med andelsboliger


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra UFP om Reducér byggesagsbehandlingstiden


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra KF om Visionsplan for Aarhus Bugt


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag fra KF
   
  Baggrund:
  Det Konservative Folkepartis forslag om en samlet Visionsplan for Aarhus Bugt fra februar 2018 har allerede fået positiv modtagelse i Aarhus byråd og blandt flere af byens samarbejdspartnere. Det viser sig tydeligt, at jo mere der arbejdes med en samlet vision, jo flere muligheder og engagement foldes ud. Derfor er det nu tid til at tage næste skridt: At udarbejde en forundersøgelse, der munder ud i et projekt.
   
  Forslag:
  Det Konservative Folkeparti ønsker derfor, at der afsættes 3 millioner kroner til projektet, der har til formål at udvikle, konkretisere og omsætte en visionsplan for Aarhus Bugt, i tæt samarbejde med interessenter.
   
  Dette vil blandt andet indebære:
  • At der oprettes en projektstilling, der har til formål at skabe processen til udvikling af visionen og sikre, at den formidles og udfoldes i indsatser og handlinger der politisk kan tages stilling til
  • At projektet skal koordinere indsatsen både internt i kommunen og i tætte partnerskaber med interessenter; nabokommuner, erhvervsliv og organisationer
  • At projektet skal arbejde med afsæt i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.
   
  Uddybning af forslag:
  Forundersøgelsen skal være en drøftelse af, hvad vi ønsker at bruge Aarhus Bugt til. Der er flere større projekter i gang, hvor Aarhus Bugt har en betydning: Nyt rensningsanlæg, udvidelse af Aarhus Havn, hurtigfærge til Samsø, havbrug, fritidsaktiviteter på vandet, hav vindmøller, destinations udvikling. Fælles for disse projekter er, at de skal funderes i én samlende plan – for hvordan ønsker vi at Aarhus Bugt skal udvikle sig?
   
  Udviklingen af forundersøgelsen skal ske i et tæt samarbejde med borgere, organisationer, myndigheder og hvem der ellers gerne vil bidrage. Processen skal lede til en visionsplan, som Aarhus Byråd kan arbejde videre med.
   
  Der er allerede i gangsat en række interessante initiativer, som kan være en del af den endelig visionsplan. Men skal vi i mål med en visionsplan, der både har bredde og dybde, så er det nødvendigt, at den forankres bredt.
   
  Derfor er der brug for, at der afsættes midler til særskilt og dedikeret projektledelse, som kan drive først forundersøgelsesprocessen og derefter udarbejdelsen af visionsplanen. Herunder at konkretisere både formål, resultat og ønsket effekt, hvilket skal sikre sammenhæng og synergi mellem initiativerne i omkringliggende bugt-kommuner.
   
  Hvor er vi nu?
  Organisationen Bæredygtig Kystkultur har allerede igangsat en proces med fokus på erhverv langs Djurslands kyst, og hvilken betydning det har i forhold til miljøet. Fra Det Konservative Folkeparti ønsker vi en mere bredere udvikling af visionen. Der er mange temaer, der kan udfoldes til en vision:
  • Turisme/destinationsudvikling: Aarhus, Samsø og Djursland har en helt unik historie tilbage til vikingetiden. Det kan blive en stor attraktion for Østjylland, der kan tiltrække mange turister.
  • Bosætning: Aarhus Bugts unikke naturressourcer tiltrækker i disse år flere og flere. Vi bruger kysten og bugten mere og mere – og det skal vi fortsat kunne, men med respekt for naturens grænser.
  • Erhverv/industri: Fokus på byens og bugtområdets afhængighed af havets ressourcer og søtransport - i fortid, nutid og i en bæredygtig fremtid, herunder også udvikling af nye færgeforbindelser og transportmuligheder.
  • Miljøbeskyttelse: En samlet visionsplan skal sikre en bæredygtig kystkultur. Der kan eksempelvis tages udgangspunkt i Djursland, som allerede har sat fokus på bæredygtig produktion og brug af havet ud fra kysten. Der er søgt penge hos Villumfonden til at gennemføre analyser af havmiljøet i det vestlige Kattegat (inkl. Aarhusbugten) i samarbejde med Kattegatcenteret.
  • National havplanlægning: Samarbejde med øvrige bugtkommuner om initiativer i forbindelse med høring og implementering af den kommende nationale havplanlægning.
   
  Aarhus har et ansvar for Aarhusbugten, og derfor skal vi naturligvis have en holdning til tiltag, der påvirker vores kyststrækning både positivt og negativt.
   
  På vegne af Det Konservative Folkeparti Aarhus
  Mette Skautrup, politisk leder
  Mail: skautrup@aarhus.dk I Tlf.: 30820163


  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om Budgetmodel for idrætsfaciliteter


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV og V om Budgetmodel for idræts- og foreningsfaciliteter


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om Analyse af behov for nye fritids- og idrætsfaciliteter i Aarhus kommune


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om Større tilgængelighed til fritids og idrætsfaciliteter for nye foreninger og idrætsaktive borgere


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om Fritids kultur pas


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om Prioritering af 3 nye kunstgræsbaner


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Forhøjelse på beløbet af fripasset


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra V og EL om Det Gamle Gasværk


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om Styrkelse af egen produktioner og produktions miljøet på byens teaterscener


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om Aarhus Søfarts Museum


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Udstillings- og værksteder i Sydhavnskvarteret


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Udvikling og etablering af en ny type kulturskole i Gellerup


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Art Weekend Aarhus


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Styrkelse af museumsby Aarhus


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Kulturdag for alle - i øjenhøjde med børn og unge


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Aarhus Jazz Orchestra


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Kulturarrangementspuljen


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om PUKK / her og nu pulje


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Europæisk Kulturregion


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Forøgelse af legacymidler


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Train


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om ARoS Triennale


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Udfordringer på scenekunstområdet


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Det Jyske Kunstakademi


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Nyt kunstnerstyret udstillingssted på Godsbanen


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Integrationsindsats på kulturområdet i udsatte boligområder


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om International Litteraturfestival


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Demokratiindsats


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om Finansiering af børn og unges lån af e- og lydbøger


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Styrkelse af Borgerservice 2GO


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om eReolen GO!


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Verdensrum


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Albus


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV, V og S om Støtte til blive værtsby for verdensomsejlingen The Ocean Race i 2022


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Sæt daginstitutionerne mere fri


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om Tilstædeværelses normering


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Minimumsnormeringer


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Fastholdelse af nyuddannede lærere


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om En styrkelse af det faste vikar korps med flere uddannede lærere til vores folkeskoler i Aarhus


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om Kendte voksne ved fravær i skolen, bedre rammer om undervisningstiden og fastholdelse af nyuddannede


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om Øget fokus på specialpædagogiske kompetencer


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Psykisk Sårbarhed


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om Forbedret seksualundervisning i Aarhus Kommune


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra S og SF om Skole-OL


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF og ALT om Udvidet gratis psykologhjælp til børn og unge


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Digital Dannelse


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om Økonomisk støtte til SEIN


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om Investeringer til flere børn og unge i Aarhus


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om Bedre toiletforhold for skolebørn og undervisere


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Indeklima på de aarhusianske folkeskoler


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om Ensartet vilkår til kommunale tilbud mellem fri- og folkeskoler


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om Attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag fra SF
   
  Den 22. maj 2019 indgik alle byrådets partier en aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.
   
  Aftalen indebærer, at der skal bygges en ny skole i Gellerup, som er klar til skoleåret 2025-2026. Fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen på Ellekærskolens matrikel fra skoleåret 2020-2021. Stensagerskolen flytter til Tovshøjskolen. Faglige indsatser målrettet børnenes sproglige kompetencer og forældreansvar og -kompetencer. Aftalen indebærer endvidere, at der skal ske byudvikling ved Ellekærskolen, hvor skolen og tre boldbaner skal sælges. Der vil blive opført tre nye boldbaner som erstatning for dem, som nedlægges.
   
  Aftalen er forbundet med mindreudgifter som følge af fusionen af Tovshøjskolen og Ellekærskolen og en række udgifter til den nye skole, boldbaner, faglige indsatser mv. Udgifterne finansieres af mindreudgifterne, som følger af fusionen af de to skoler samt indtægter fra salg af Ellekærskolen og tre boldbaner. Der mangler at blive fundet finansiering på 88,6 mio. kr.
   
  Af aftalen fremgår, at den manglende anlægsfinansiering på 88,6 mio. kr. skal indarbejdes i budgettet for 2020-2023 inden for rammen af frie anlægsmidler, og forligspartierne vil i forbindelse med budgetforhandlingerne drøfte eventuel alternativ finansiering.
   
  Hermed fremsendes budgetforslag til budget 2020-2023 om den manglende finansiering.
   
  Stillet af Thomas Medom


  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Ændring af innovationsmidlerne


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om at Øge målsætningen om økologi fra 60 til 70 i 2022


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Tre bundlinjer i budget og regnskab i Aarhus


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Iværksætteri: Fællesskabsbygger / community builder


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Budget- og finansieringsforslag


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Udendørs idrætsanlæg 2019-2023


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Sagens forløb 14-08-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 14. august 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Lokalplan 1112, Eskelunden, Natur- og eventområde - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. august 2019.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1112, Eskelunden, Natur- og eventområde, samt Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2017.

  Resumé
  Lokalplanområdet ligger ved Eskelund, omkranset af Århus Å, Viby Ringvej og Åhavevej. Lokalplanområdet er kommunalt ejet og udgør ca. 32 ha og ligger i landzone, men planlægges overført til byzone.
  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Aarhus Kommune om, at området skal kunne fungere som kombineret natur- og eventområde.
  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der i området kan opføres anlæg, der er nødvendige for områdets drift og udvikling som natur- og eventområde. Lokalplanen skal medvirke til at imødegå et stigende behov for rekreative hverdagsoplevelser og dels fastholde og tiltrække koncert- og kulturarrangementer.
  Den eksisterende infrastruktur skal udbygges med nye indkørsler, veje og stier. Der skal bl.a. laves adgang fra Ringvejen og Åhavevej ved afkørslen til Ringvejen. Internt i området skal der etableres nye funderede grusstier og sceneområder.
  Bebyggelse til hverdagsbrug kan omfatte shelters, udkigstårne, bålhytter, toiletbygning og lignende.Til events kan der opstilles scenekonstruktioner, højtalertårne, pavilloner, telte, boder og lignende.
  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 2017, derfor er der udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 56, der ændrer rammen fra bynært landskab til rekreativt område med mulighed for events.
  Der har været gennemført en forudgående offentlig høring i perioden fra den 4. juni til den 18. juni 2019. I høringsperioden kom der 12 høringssvar, der omhandler trafikale forhold, støj, antal events og natur.
  Der er i tilknytning til lokalplanen udarbejdet en miljørapport, der omhandler emnerne natur, landskab og økologisk forbindelse indenfor lokalplanområdet samt trafikafvikling, parkering og støjpåvirkning ifm. events.

  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1112 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse og
  At 4) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det det fremgår af indstillingens afsnit 5.3.

  Sagens forløb 08-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  12-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 3. juli 2019.
   
  Der fremsendes oversigt over, hvad der betales i leje på forskellige arealer.

  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. august 2019.

  Bilag