Vælg

Referat Aarhus Byråd 28-08-2019

  Indstilling om forslag fra DF, C og V om udbud af Kolt Skole og Kolt Idrætsanlæg samt kunstgræsbane i Hasselager

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. august 2019.
   
  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.
  Aarhus kommune opfører en kunstgræsbane i Hasselager ved Bavnehøj Skole.

  Begrundelse:
  Forslagsstillerne har fra KHIF FODBOLD mærket et stort ønske om at få samlet klubbens aktiviteter på en adresse i Hasselager. P.t. er der fodboldbaner på 2 adresser i Hasselager og Kolt.

  Klubben har allerede fået et tilskud til at bygge en ny mellembygning mellem nuværende omklædningsbygning og fitness-bygning i Hasselager. Derved bliver der mulighed for at få etableret et klublokale, der kan samle klubben. Denne bygning forventes bygget i løbet af 2018.
  Med et nyt klublokale er det derfor muligt at få samlet aktiviteter på en adresse.
  Lokalområdet Hasselager - Kolt er et område med stor befolkningstilvækst og det øger behovet for og ønsket om en ny kunstgræsbane.
  KHIF FODBOLD foreslår derfor at der etableres en kunstgræsbane på deres nuværende bane 1 i Hasselager, og samtidig ønskes den nuværende grusbane ændret til en græsbane. Med de øvrige baner; 2 og 3 samt banen ved Bavnehøj Skole vil der være de nødvendige baner til klubbens medlemmer.
  Det foreslås derfor, at man sælger arealet, hvor klubbens baner i Kolt p.t. er beliggende.
  Da Kolt Skole skal sælges nu, så vil det være oplagt at sælge banearealet samtidigt. Det vil give mulig investor større muligheder for at lave et større, samlet projekt.
  Når Kolt Skole sælges, så mister klubben omklædningsrum og materialerum i Kolt, hvilket betyder at Århus Kommune vil skulle bruge penge på genetablere disse forhold igen andet sted.

  Som et alternativ til placeringen på bane så  kunne kunstgræsbanen også placeres på den nuværende grusbane, hvor ved bane 1 bevares som en græsbane. Denne løsning vil formentlig også være billigere.

  Med gennemførelsen af ovennævnte så er det vurderingen at rigtig mange ud over KHIF FODBOLD, vil blive tilgodeset.

  Eksempler på mulige "vindere" ved anlæggelsen af denne kunstgræsbane:
  • Fodboldklubbens brug af indendørs timer i Hasselager i vinterhalvåret bliver væsentligt reduceret, da man nu kan spille udendørs hele året, og derved bliver der frigivet timer til klubbens Volleyball-og Gymnastik-afdeling, der p.t. spiller i Kolt, men skal flytte til Hasselager, når Kolt Skole sælges.
  • Bavnehøj Skole får mulighed for at benytte kunstgræsbanen til deres udendørs idrætsaktiviteter.
  • Klubbens mindste medlemmer skal ikke mere sendes til Kolt fra skolen, når de skal til fodbold, men de skal bare lige gå ud ad døren på skolen.
  • Slitagen på græsbanerne bliver mindre, og dermed reduceres driftsudgifterne også. Med det meget våde vejr, som vi nok skal væne os til, så er græsbanerne p.t. meget våde, og derfor vil en flytning til en kunstgræsbane kunne skåne græsbanerne.
  • Vurderingen er at der skal bruges 6 millioner kr. til kunstgræsbanen i Hasselager og ved et salg af banearealet i Kolt vil der formentlig være et overskud til f.eks. andre påkrævede ting i lokalområdet.
  Initiativtagerne fra KHIF Fodbold oplyser endvidere følgende:

  Fællesrådet for Hasselager/Koltbakker forslaget op.
  Ligeledes har man været i kontakt med Bavnehøj Skole, som bakker forslaget op 100%.
  Det er i den forbindelse aftalt, at Bavnehøj Skole kan bruge kunstgræsbanen gratis til deres idrætsundervisning, pauseaktiviteter og bevægelsesaktiviteter.
  Bavnehøj Skole og KHIF FODBOLD er enige om fremadrettet at samarbejde om fælles aktiviteter til gavn for ungdommen i lokalområdet.

  Med venlig hilsen

  Jette Skive, Knud Mathiesen, Marc Perera Christensen, Steen Stavnsbo, Gert Bjerregaard og Hans Skou
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for børn og Unge samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra DF, CV og V om kunstgræsbaner i Hasselager/Salg af Kolt Skole og Idrætsanlæg
  Med afsæt i beslutningsforslag fra DF, K og V om kunstgræsbane i Hasselager foreslås boldbanerne i Kolt solgt i sammenhæng med skolen til boligformål m.v.

  Resumé
  Byrådet har på byrådsmødet den 1. november 2017 sendt beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Venstre om kunstgræsbane i Hasselager til udtalelse i Kultur og Borgerservice og Børn og Unge.
  I beslutningsforslaget foreslås det at sælge boldbanerne ved Kolt Skole (Kolt Idrætsanlæg) og etablere kunstgræsbane i Hasselager.
  I forbindelse med beslutning om ny skolestruktur besluttede byrådet den 19. december 2012, at Kolt Skole kunne sælges, når ud- og ombygninger af Bavnehøj Skole var gennemført, som følge af fusionen af Kolt Skole og Hasselager Skole.
  Det foreslås at se salg af Kolt Skole og idrætsanlæg i en sammenhæng, og at provenuet fra salget disponeres til indfrielse af restindtægtskrav fra salget af Vejlby og Kolt Skoler, og til et tilskud til etablering af en foreningsejet kunstgræsbane ved KHIF, finansiering af en helhedsplan for kunstgræsbaner i Aarhus Kommune samt medfinansiering af det behov for udbygning af Bavnehøj Skoles faglokaler m.v. som følger, når arealerne sælges blandt andet til flere familieboliger i området.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Kolt Idrætsanlæg og Kolt Skole sættes til salg, og at salgene af Kolt Skole og Idrætsanlæg ses i en sammenhæng. Salgsprovenuet øremærkes til nye kunstgræsbaner og faglokaler m.v. på den lokale Bavnehøj Skole efter restindtægtskravet fra skolestrukturreformen vedrørende salg af Vejlby og Kolt skoler er indfriet
  At 2) Teknik og Miljø med inddragelse af Børn og Unge samt Kultur og Borgerservice forestår udarbejdelse af mulighedsstudie og salg af matriklerne nr. 8 S og 8 Y og 8 T. Der forhåndsreserveres et areal på ca. 3.000 m2 til senere opførelse at en dagtilbudsafdeling med fire grupper.
  At 3) Kultur og Borgerservice gives anlægsbevilling på 6,0 mio. kr., der tildeles som tilskud til etablering af en foreningsejet kunstgræsbane ved KHIF finansieret af kommende indtægt ved salg af Kolt Skole og Idrætsanlæg. Kultur og Borgerservice giver herefter KHIF driftstilskud på 50.000 kr. årligt til drift af kunstgræsbane fra det år kunstgræsbanen etableres.
  At 4) Børn og Unge gives anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. til at afholde salgsudgifter før salget og efter salget til at afholde risikoudgifter til fortidsminder eller forurenet jord eller sundhedsskadelige forhold til bygningerne m.v. som beskrevet i bilag 3. Dette finansieres af kommende indtægt ved salg af Kolt Skole og Idrætsanlæg.
  At 5) rådighedsbeløb til tilskud til kunstgræsbane ved KHIF frigives med 6,0 mio. kr. i 2019, og at rådighedsbeløb til salgs- og risikoudgifter frigives med 1,0 mio. kr. i 2019 og 11,0 mio. kr. i 2021.
  At 6) eventuelle interne renteudgifter afregnes i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af de to ejendomssalg, når tidspunkter for indtægterne er kendte.
  At 7) restprovenu ved salg af Kolt Skole og Idrætsanlæg disponeres som beskrevet i bilag 3, idet det principgodkendes, at byrådet i forbindelse med efterfølgende godkendelse af de konkrete ejendomssalg fordeler 2/3 af resten af salgsprovenuet til Kultur og Borgerservice til kunstgræsbaner, heri er indregnet de 6 mio. kr. til kunstgræsbane i Hasselager, og 1/3 af resten af salgsprovenuet til Børn og Unge til anlægsbehov på Bavnehøj Skole.
  At 8) Kultur og Borgerservice fremsender særskilt indstilling til byrådet om en helhedsplan for kunstgræsbaner i Aarhus Kommune.
  At 9) Børn og Unge fremsender særskilte indstillinger til byrådet om etablering af ny dagtilbudsafdeling i Kolt henholdsvis udbygning af Bavnehøj Skole i takt med, at befolkningsprognoserne viser behov for udbygning med henholdsvis pasningspladser og skole.
  Sagens forløb
  01-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 1. november 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  28-05-2019 Flere afdelinger
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at anlægsrammen for Aarhus Kommune er under pres. Hvis det samlede anlægsniveau overskrider rammen, kan det blive nødvendigt med en prioritering af allerede godkendte anlægsprojekter. Aarhus Kommunes vedtagne anlægsbudget 2019, som svarer til Aarhus Kommunes andel af kommunernes samlede anlægsramme for 2019, er på i alt 1,250 mia. kr. Aarhus Kommunes ajourførte anlægsbudget, som følge af Forventet Regnskab 2018, er på 2,208 mia. kr.
  I nærværende indstilling frigives anlægsmidler på 7 mio. kr. til anvendelse i 2019. I forhold til det vedtagne budget for 2019 forventes, som følge af nærværende indstilling, et merforbrug på 7 mio. kr.  
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges og Magistratsafdelingen for Kultur og borgerservices indstilling af 28. maj 2019 i overensstemmelse med påtegning af 15. august 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Notat vedrørende miljøforhold for kunstgræsbaner vedlægges sagen. Overskrift og indledning præciseres.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.
   

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. august 2019.
   
  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra ALT om forsøg med frie rammer på beskæftigelsesområdet

  Beslutning
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
  Beslutningsforslag fra ALT
  Vi foreslår, at Aarhus Kommune skaber frie rammer indenfor beskæftigelsesområdet for forvaltningens medarbejdere og ledige borgere. Over et 3-årigt forsøg ønsker vi, at kommunen afprøver nye metoder for at få ledige i meningsfuld beskæftigelse. I dag er der på grund af lovgivning ikke muligt at fritage ledige fra fx aktivering, ugentlige jobsøgninger mv.

  Aarhus Kommune skal søge dispensation fra nuværende lovgivning og skabe et forsøgsprogram for en udvalgt gruppe jobparate ledige på op til 1.000 personer (ca. 10% af de samlede ledige i Aarhus), sammen med en gruppe af 25 udvalgte medarbejdere.

  Forsøgets deltagende medarbejdere overføres fra nuværende kontrolfunktioner og sagsbehandling til en ny form for rådgivnings- og vejledningsarbejde, der bygger på dialog og i høj grad tager udgangspunkt i, hvad den enkelte tror på og drømmer om for sit arbejdsliv, og hvad der så konkret skal til af fx træning, opkvalificering, vejledning mv, som støtter den ledige i at nå disse mål og drømme. Vi tror på, at vi herved kan give de ledige ejerskabet tilbage i processen henimod at få et arbejde.

  I forsøget modtager den ledige ydelser som hidtil og får tilbudt samtaler med råd og vejledning af kommunens medarbejdere. Samtalerne åbner for forskellige former for coaching, projektfællesskaber, inspirationsseminarer eller mulighed for aktiv deltagelse i forløb for iværksætteri, nye former for længerevarende praktikforløb mv. De frie rammer betyder, at kommunes medarbejdere får tid og ressourcer til afsøge helt nye veje og metoder for at få ledige i beskæftigelse. Det betyder ikke nødvendigvis mindre kontakt mellem sagsbehandler og den ledige. Måske tværtimod. Men det betyder, at de muligheder, der tilbydes, er udviklet særligt til hver enkelt og dermed rummer endnu mere kvalitet, og at den ledige har muligheden for både at takke ja eller nej.

  Forsøget skal evalueres og justeres løbende og ønskes udført i samarbejde med fx en Ph.d.-studerende fra Aarhus Universitet eller lignende uvildig relevant institution for at skabe forskningsmæssig evidens. De bedste resultater fra forsøget skal indgå i beskæftigelsesforvaltningens indsats og deles med andre kommuner og staten.

  Målet er at få flere ledige i meningsfuld beskæftigelse end tilfældet er i dag med eksisterende lovgivning ved at afsøge nye metoder for konstruktivt, kontrolfrit og tillidsfuldt samspil mellem den ledige og kommunen. Se gerne inspirationen fra Kalundborg, der har afprøvet Kontanthjælp uden modkrav med super spændende og inspirerende resultater.

  Vi ønsker, at forsøget skal indgå i kommunens kommende beskæftigelsesplan. Og vi er meget åbne overfor at udvikle forsøgets konkrete udformning sammen med beskæftigelsesforvaltningen. 

  Forskning viser

  1. I Rådet for Socialt Udsattes rapport "Holder Påstandene" fra 2017, som er lavet på grundlag af analyser og undersøgelser fra bl.a. KORA (i dag VIVE Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), Rockwool Fondens Forskningsenhed og CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) konkluderes det, at såkaldte økonomiske incitamenter (Nedsættelse af ydelserne) ikke skaber øget beskæftigelse, og i nogle tilfælde virker negativt i forhold til beskæftigelsen.
  2. Ledige er generelt mere stressede end gennemsnitsdanskeren, viste en undersøgelse foretaget af Arbejdsmiljoviden.dk. i 2014. Og nu har en ny rapport fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 vist, at ledige har en langt højere mængde stresshormoner i kroppen end folk i arbejde. Utilpasse og stressede mennesker med en dårlig privatøkonomi giver ofte mange afledte omkostninger på blandt andet sundhedsområdet.

  Stillet af Alternativets Byrådsgruppe

  Liv Gro Jensen
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
   
  Indstilling på baggrund af forslag om forsøg med frie rammer på beskæftigelsesområdet.

  Resumé
  Alternativets byrådsgruppe har fremsendt forslag til forsøg med frie rammer på beskæftigelsesområdet. Det vurderes ikke at forslaget ligger inden for lovgivningens rammer. Sociale Forhold og Beskæftigelse vil dog arbejde videre med flere af elementerne i forslaget i regi af en fortsættelse af projekt ”Langtidsledige tager teten”.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Forslaget ikke imødekommes i sin helhed, men at der arbejdes videre med tænkningen om borgerbudgetter via en fortsættelse af projekt ”Langtidsledige tager teten”.
  Sagens forløb
  31-10-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 31. oktober 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  06-08-2019 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 6. august 2019.
  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø henholder sig til Alternativets forslag.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
  04-09-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling om forslag fra S og SF om færre konsulenter i Aarhus Kommune

  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
   
  Beslutningsforslag fra S om færre eksterne konsulenter i Aarhus Kommune.
   
  I Aarhus Kommune bruger vi mange penge på ekstern konsulenthjælp. Over de sidste 5 år, har man i Aarhus Kommune brugt næsten 100 mio. kroner om året i gennemsnit på ekstern konsulenthjælp. Det er næsten 500 mio. kroner. Socialdemokratiet ønsker, at vi får undersøgt, om mange af de opgaver, der bliver udbudt til eksterne, kan løses af Aarhus Kommunes egne dygtige ansatte. Store virksomheder i Danmark har med succes etableret interne enheder, som løser en række af de opgaver, som tidligere blev budt ud. Det kan give rigtig god mening at få specialiseret hjælp af eksterne, men vi tror at flere opgaver, som i dag bliver udbudt, med fordel kan løses af vores egne højt specialiserede ansatte på tværs af kommunens forvaltninger. Socialdemokratiet håber dermed, at kommunen vil kunne spare penge, som kunne bruges til gavn for vores borgere.  
   
  Derfor foreslår Socialdemokratiet:
  • At vi får igangsætte analysearbejde, som kan kaste lys over mulighederne for at hjemtage en del af de opgaver, som i dag udbydes til private konsulenthuse.
  • Herunder ønsker Socialdemokratiet at få belyst, hvordan sådan en indsats kunne organiseres på tværs af magistratsafdelingerne.
   
  På vegne af Socialdemokratiet i Aarhus Byråd
  Anders Winnerskjold
  Politisk Ordfører (S)
   
  Beslutningsforslag fra SF
   
  Det offentliges brug af eksterne konsulenter er ofte til debat, og det gælder også for Aarhus Kommunes brug. Der stilles spørgsmålstegn ved hvorvidt borgernes skattekrone bruges rigtig, eller om de i stedet kunne være brugt på mere borgernær velfærd. Derfor er det vigtigt med et højt niveau af gennemsigtighed, når kommunen bruger skattekroner på konsulentbistand.
   
  Anonyme rapporter fra eksterne konsulenter kan være et problem, fordi eventuelle bias og egeninteresser bliver sværere at gennemskue. Skal rapporterne betragtes som videnskabelige, må de også skulle opfylde samme kriterier som enhver anden akademisk praksis og have åbenhed omkring hvem, der har skrevet dem. Ligeledes medvirker anonymiteten til at mindske den generelle gennemsigtighed i de offentlige beslutningsprocesser.
   
  Vi skylder borgere, hvis hverdag bliver påvirket af de beslutninger, der bliver taget på baggrund af konsulentrapporter, at sikre, at rapporterne giver mulighed for kritisk stillingtagen, og at de opfylder almindelige krav til akademisk arbejde. Som kommune bør vi gå forrest og medvirke til mere åbenhed omkring offentlige beslutningsprocesser.
   
  Derfor foreslår SF at
  1. konsulentrapporter bestilt af Aarhus Kommune skal oplyse pris, forfatter og dennes faglige baggrund.
   
  Stillet af SF’s byrådsgruppe
  Mette Bjerre (ordfører på sagen), Jan Ravn Christensen og Thomas Medom
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra S og SF om anvendelse af eksterne konsulenter i Aarhus Kommune
   
   

  Resumé
  Med udgangspunkt i de to forslag fra Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti, som byrådet behandlede og henviste samlet til Magistraten, foreslås igangsat en række tiltag, som sigter mod en reduceret og bedre anvendelse af eksterne konsulenter i Aarhus kommune og samtidig større gennemsigtighed i anvendelsen af eksterne konsulenter.
  Der udarbejdes en oversigt i Aarhus i tal, som giver mulighed for løbende at følge forbruget af konsulentydelser fordelt på 8-10 hovedkategorier. Der etableres en ’How to’ guide, som kan bruges rådgivende, når man står overfor en overvejelse om brug af konsulenter til konkrete opgaver. Der skabes transparens i forhold til eksisterende kompetencer, som allerede findes internt i Aarhus kommune.
  Der gennemføres endelig en kvalitativ analyse, som forelægges byrådet i april 2020.
  Målet med initiativerne er ikke at hindre brug af eksterne konsulenter der, hvor det er hensigtsmæssigt, men at skærpe opmærksomheden på, at der i en stor organisation som Aarhus Kommune i nogle situationer kan være bedre og billigere interne alternativer.
  Det forventes, at den øgede opmærksomhed og de foreslåede initiativer vil føre til en reduceret brug af eksterne konsulenter. Selvom besparelsen på eksterne konsulenter til dels vil blive modsvaret af flere ansatte, forventes det samlet set muligt at opnå en mere effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer. Gevinsterne herved forbliver på de enkelte, decentraliserede budgetter, jf. kommunens økonomiske politik.
  Forsinkelsen af denne indstilling skyldes, at analysens fokus og afgrænsning har været drøftet  og forankret undervejs i såvel Økonomiudvalg samt interne administrative fora.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Der tilvejebringes et solidt datagrundlag i Aarhus i Tal, som bl.a. giver overblik over forskellige typer af konsulentydelser
  At 2) Der skabes en klar transparens i forhold til eksisterende kompetencer, som allerede findes internt i Aarhus kommune
  At 3) Der etableres en ’How to’ guidefunktion, som kan bruges rådgivende, når man står overfor valg af konsulenter til konkrete opgaver – herunder rådgivning i forhold til valg mellem interne og eksterne konsulenter.
  At 4) Der etableres en model for håndtering af gennemsigtighed i forbindelse med anvendelse af eksterne konsulenter. Modellen skal indbefatte at eksterne konsulentrapporter skal gøre klar hvem der er forfatter til rapporten, hvor det er relevant.
  At 5) Der gennemføres en kvalitativ analyse, som skal understøtte ambitionen om i højere grad at hjemtage konsulentopgaver, der hvor det er fornuftigt.
  Sagens forløb
  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af en indstilling jf. byrådets vedtagelse i mødet den 20. marts 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Sagerne 24 og 30 blev behandlet sammen.

  14-08-2019 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag fra S og SF besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. august 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Mette Skautrup tog forbehold.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.
   

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
  02-10-2019 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling men tog forbehold for at 2: Der skabes en klar transparens i forhold til eksisterende kompetencer, som allerede findes internt i Aarhus kommune.
   
  Theresa Blegvad kunne ikke tiltræde indstillingen.

  09-10-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. oktober 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 2. oktober 20109.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At 5) om fokus på hjemtagelse af konsulentopgaver.
   
  Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for indstillings At 2) om skabelse af en klar transparens i forhold til eksisterende kompetencer.
   
  Almaz Mengesha (UFP) kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra EL om indeklima i daginstitutioner

  Beslutning
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
  Forslag fra Enhedslisten om indeklima i daginstitutioner
  Enhedslisten foreslår at BU afd. Igangsætter en undersøgelse af indeklimaet i vores daginstitutioner i kommunen.
  Dette med henblik på en afklaring og kortlægning af det aktuelle indeklima, med henblik på en proces for handling på de resultater der måtte vise sig af undersøgelsen.
   
  Begrundelse.
  I Enhedslisten er vi stærkt bekymrede over de resultater der blev offentliggjort som ud af en undersøgelse foretaget af økologisk råd.
  Der blev i alle de undersøgte institutioner i rapporten fundet kemiske stoffer, fra legetøj og generelt dårligt indeklima med støj, fugt og støv.
  Det kan vi ikke byde vores børn og personale at opholde sig i.
  Vi vil have forholdene undersøgt i vores institutioner så vi kan handle på det hvis der viser sig tilsvarende problematik i Aarhus kommune.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra EL om indeklima i dagtilbuddene
  Denne indstilling indeholder et forslag om udarbejdelse af en indeklimastrategi for kommunens dagtilbudsafdelinger.
   
   

  Resumé
  Enhedslisten foreslår, at Børn og Unge afdækker og kortlægger, om der er indeklimaudfordringer på Aarhus Kommunes dagtilbudsafdelinger.
  Enhedslistens forslag er begrundet i Det Økologiske Råds undersøgelse i 2018 af indeklimaet i 20 daginstitutioner, fordelt på fire danske kommuner.
  Enhedslisten vil have forholdene undersøgt, så der kan handles, hvis der viser sig tilsvarende problemer i Aarhus kommune.
  Dagtilbuddenes indeklima påvirkes både af de fysiske rammer og den pædagogiske praksis og organisering. I det perspektiv har Aarhus Kommune arbejdet med indeklima i RULL-programmets projekter på skoler, FU og dagtilbud.
  Børn og Unge foreslår på den baggrund, at kortlægningen følges op af en indeklimastrategi for løsning af eventuelle indeklimaudfordringer i kommunens dagtilbudsafdelinger i forlængelse af det tilsvarende arbejde på skolerne.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til, at Børn og Unge kan udarbejde en indeklimastrategi for kommunens dagtilbudsafdelinger.
  At 2) der frigives 2,0 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2020 finansieret med 2,0 mio. kr. fra Børn og Unges KB bevilling til investeringer i effektiviseringer.
  Sagens forløb
  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. april 2019.
  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 24. april 2019 om magistratsbehandling af forslaget

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  07-08-2019 Børn og Unge
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge.
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 7. august 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold vedrørende økonomi. Arbejdet bør igangsættes ud fra den nuværende viden.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
  04-09-2019 Børn og Unge-udvalget
  Eva Borchorst Mejnertz, Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Lone Norlander Smith og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det er afgørende, at der i analysen også er fokus på de samfundsmæssige gevinster ved fremtidige investeringer.
   
  Heidi Bank og Peter Sporleder kunne ikke tiltræde indstillingen.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 4. september 2019.
   
  Venstres og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra SF om minimumsnormeringer i dagtilbud

  Beslutning
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
   
  Beslutningsforslag fra SF
  Den seneste tid har været præget af massiv mobilisering af forældre rundt omkring i Danmark og lokalt i Aarhus bagkravet om indførelse af minimumsnormeringer.
  Herudover har adskillige målinger vidst at et stort flertal af såvel befolkningen som politikere bakker op om indførelse af minimumsnormeringer.
  Dagligt har tusindvis af børn deres dagligdag i kommunens dagtilbud. Børnene møder frem til pædagogiske tilbud af højkvalitet med engageret personale, der i det daglige arbejder på højtryk for at skabe stimulerende pædagogiske aktiviteter og trygge udviklende miljøer for børnene.
  Normeringerne og det pædagogiske personale i dagtilbuddene er dog presset. Tidligere havde Aarhus Kommune nogle af landets bedste normeringer. Men de seneste nationale undersøgelser af normeringsforholdene i de danske dagtilbud viser, at Aarhus placerer sig i midterfeltet af kommunerne.
  SF i Aarhus har større ambitioner end dette. Aarhus skal ligge i toppen af normeringsforholdene i danske dagtilbud og som minimum leve op til BUPL’s normeringsforslag om, at der i vuggestuer minimum skal være en fuldtidsansat til trebørn og i børnehaven en fuldtidsansat til seks børn. Vi skylder børnene, forældrene og personalet, at der er nok pædagoger til vores børn.
  Minimumsnormeringer betyder at der skal være penge til hver daginstitution, så der er én medarbejder med fuld børnetid til tre børn i vuggestuen og én medarbejder med fuld børnetid til seks børn i børnehaven i gennemsnit over alle timer i dagtilbuddets åbningstid hver uge.
  SF er bevidst om, at et løft af normeringsforholdene i Aarhus kommunes dagtilbud til BUPL’s minimumsnormeringer vil kræve en politisk prioritering af kommunens ressourcer. Konkret foreslås det at Byrådet vælger en af følgende modeller.
  - Kommunens budgetmodel for Børn og Unge tilrettes, så finansieringen dækker de fulde udgifter til at sikre overholdelse af minimumsnormeringer.
  - Byrådet vedtager en lille skattestigning (SF stiller budgetforslag herom frem mod forhandlingerne om Budget 2020) og en del af provenuet herfra målrettes til at finansiere minimumsnormeringerne.
  Stillet af Thomas Medom, Jan Ravn Christensen og Mette Bjerre (Ordfører på sagen)
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra SF om minimumsnormeringer i dagtilbud
  Indstillingen omhandler serviceniveauet i kommunale vuggestuer og børnehaver målt på antallet af børn pr. medarbejder.
   
   

  Resumé
  Byrådet behandlede den 15. maj 2019 et forslag fra Socialistisk Folkeparti (herefter: SF) om indførelse af minimumsnormeringer i Aarhus Kommune.
  Kvaliteten i dagtilbud har stor betydning for børns videre trivsel, læring og udvikling såvel i folkeskolen som senere i livet. Kvaliteten og muligheden for forebyggende indsathænger sammen med det pædagogiske personales tid til arbejdet med det enkelte barn og grupper af børn.
  SF’s forslag tilbagesendes derfor til byrådet med forslag om, at byrådet principtiltræder at arbejde for minimumsnormeringer i Aarhus Kommune.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet principtiltræder at arbejde for minimumsnormeringer i Aarhus Kommune
  At 2) Status, jf. indstillingen, tages til efterretning
  Sagens forløb
  24-04-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 15. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  07-08-2019 Børn og Unge
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge.
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Minimumsnormeringer er en del af forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark” mellem regeringen og dens støttepartier og forventes at indgå som en del af de kommende økonomiforhandlinger.
  Borgmesterens Afdeling anbefaler, at byrådets stillingtagen afventer de nærmere lovgivningsmæssige og økonomiske rammer.
  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 7. august 2019 i overensstemmelse med påtegning af 15. august 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Mette Skautrup tog forbehold.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.
   

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
  18-09-2019 Børn og Unge-udvalget
  Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Eva Borchorst Mejnertz, Lone Norlander Smith og Mette Bjerre kunne ikke tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling, idet de henholdt sig til den oprindelige indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge. 
  Heidi Bank var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 18. september 2019.
   
  Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper henholdt sig til den oprindelige indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge.

  Bilag

  Udbud og arealudvikling i Gellerup

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. august 2019.
  Resumé
  Borgmesterens Afdeling anmoder om bemyndigelse til at udbyde to erhvervsarealer langs Ringvejen i Gellerup. Jf. byrådets beslutning i april 2016 finansieres udviklingen af disse arealer af de kommende jordsalgsindtægter.
  Samtidig udmøntes byrådets tidligere beslutninger om disponering af salgsindtægter fra Lenesvej til henholdsvis delfinansiering af udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj, som jf. aftalen om udsatte bydele fra juni 2018 skal finansieres i forbindelse med Budget 2020-2023, samt midlertidige aktiviteter i området.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Borgmesterens Afdeling får bemyndigelse til at udbyde matr.nr. 4e Åby By, Åby, beliggende Åby Ringvej 11 (Gudrunsvej Syd).
  At 2) Borgmesterens Afdeling får bemyndigelse til at udbyde del af matr.nr. 72 Åby By, Åby, beliggende Gudrunsvej 3A samt indgå købsaftale i forbindelse med salget (Gudrunsvej Nord).
  At 3) Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 10.641.195 kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af Gudrunsvej Syd og Nord. Der optages de i afsnit 7 beskrevne bevillinger og overførsler.
  At 4) Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 454.703 til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af Lenesvej.
  At 5) Der meddeles en rammekorrigerende tillægsbevilling til Borgmesterens Afdelings decentraliserede område på 5,1 mio. kr. i 2020 og der overføres 9 mio. kr. til reserven vedrørende udsatte bydele finansieret fra nettosalgsindtægter fra Lenesvej jf. afsnit 7.
  Sagens forløb
  08-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at anlægsrammen for Aarhus Kommune er under pres. Hvis det samlede anlægsniveau overskrider rammen, kan det blive nødvendigt med en prioritering af allerede godkendte anlægsprojekter. Aarhus Kommunes vedtagne anlægsbudget 2019, som svarer til Aarhus Kommunes andel af kommunernes samlede anlægsramme for 2019, er i alt på 1,250 mia. kr.. Aarhus Kommunes ajourførte anlægsbudget, som følge af Forventet regnskab 2018, er på 2,208 mia. kr.
  I nærværende indstilling frigives anlægsmidler på 1,7 mio. kr. til anvendelse i 2019. I forhold til det vedtagne budget for 2019 forventes, som følge af nærværende indstilling, et merforbrug på 1,7 mio. kr.
  Bogmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  12-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. juli 2019 i overensstemmelse med påtegningen fra Borgmesterens Afdeling.
   
   

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. august 2019.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra RV og SF om fremtidssikring af skibstrafikken i Aarhus

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget udtalelsen fra Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres og Alternativets byrådsgrupper.
  Et mindretal bestående af Venstres og det Konservatives byrådsgrupper samt Almaz Mengesha (UFP) kunne tiltræde udtalelsen med den tilføjelse, at ambitionen er, at Aarhus Havn kan etablere et landsstrømsanlæg senest ved udgangen af 2021 og, at byrådet får en redegørelse i først halvår af 2020 om mulighederne for denne etablering.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe ønsker ikke, at Aarhus Kommune bliver en del af økonomien.
  Beslutningsforslag fra RV og SF
  Aarhus Kommune har en interesse i at Aarhus Havn er fremtidssikret og kan tilbyde grønne løsninger, også selvom skibstrafikken i høj grad er et internationalt reguleret område og vi ikke selv kan bestemme alt her i kommunen. Nedbringelsen af udledningen fra skibene i havnen har en stor miljø- og sundhedsmæssig betydning især for miljøet tæt på havnen. Dette skyldes, at skibe, der ligger i havn, normalt producerer den nødvendige elektricitet via skibets egen dieseldrevne generator.
   
  Dieselforurening er hvert år skyld i tusindvis af dødsfald. Der er brug for, at vi som kommune stiller krav tildem, der forurener, og samtidig stiller et alternativ til rådighed. Det kan ikke passe at aarhusianernesluftkvalitet skal forringes i så høj grad af krydstogtskibe. Afbrændingen af diesel i havnen skaber udoverCO2 -udledning også forurenende stoffer i form af bl.a. NOx og partikler. Som reglerne er i dag kan enhavn ikke stille krav til, at skibe, der anløber, skal aftage landstrøm. Dog er der i september 2018 opstilletet anlæg til Kristianssand i Norge, hvor det vurderes, at ca. 70 % af alle krydstogtsskibe kan brugeanlægget uden særlige omkostninger til retro-fit, altså uden særlige ekstraomkostninger på skibet.
   
  Udover at brug af landstrøm kan forbedre miljøet i Aarhus ved arealerne tæt på havnen, vil en bevægelse væk fra dieselgeneratorer over mod landstrøm bidrage til at nå de globale målsætninger på klimaområdet. Som følge af de store forandringer der skal ske, førend verdens lande kan leve op til de forpligtelser der ligger, bl.a. som følge af FN´s verdensmål er der i dag mange byer, der gør store tiltag for at omstille sig til vedvarende energiformer, også indenfor skibstrafikken. Bergen har eksempelvis mål om landstrøm til alle skibe inden 2020, ligesom man arbejder med miljødifferentieret havneafgift.
   
  Ifølge FN´s verdensmål om sundhed og trivsel skal vi inden 2030 væsentligt reducere antallet af dødsfald og helbredsproblemer på grund af farlige kemikalier og forurening af luft, vand og jord. Samtidig skal vi ifølge verdensmålet om bæredygtige byer og lokalsamfund, inden 2030 reducere den gennemsnitslige miljøbelastning pr person fra verdens byer. Det skal blandt andet ske ved at give særlig opmærksomhed til luftkvalitet. Endeligt skal vi ifølge FN´s verdensmål om industri, innovation og infrastruktur, inden 2030 opgradere vores infrastruktur og industri for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og større brug af grønne teknologier.
   
  Det foreslås derfor, at vi i Aarhus kommune beslutter, at:
   
  1. Der udarbejdes et konkret projektforslag med henblik på etablering af et fast landstrømsanlæg til krydstogtskibe og evt. andre relevante skibstyper som alternativ til skibenes egenproduktion af strøm. Samtidig igangsættes et projekt med henblik på etablering af tilstrækkelige mobile elforsyningsanlæg på Aarhus havn som Aarhus havn allerede i september 2018 havde under overvejelse.
   
  2. Det undersøges hvad omkostningen vil være ved at opstille landstrømsanlæg i Aarhus og hvad det vil koste at sikre, at de tekniske forudsætninger også er opfyldt.
   
  3. Det undersøges, hvordan man fx i Hamborg og Kristianssand finansierer faste landstrømsanlæg, og samtidig vurderes det, om vi i Aarhus bør benytte en lignende finansieringsmodel eller hvordan en finansieringsstrategi bedst tilrettelægges for projektet i Aarhus.
   
  4. Det undersøges hvilke muligheder vi i Aarhus kommune har for at påvirke udviklingen sådan, at vi i fremtiden vil kunne opfylde et klimastrategisk mål om markant at reducere udledningen fra skibstrafikken, herunder af kræftfremkaldende stoffer.
   
  5. Der indledes forudgående drøftelser med bestyrelsen af Aarhus Havn med henblik på, at skibstrafikken på denne baggrund medtages i udarbejdelsen af den næste klimaplan i Aarhus kommune.
   
  6. Aarhus Kommune arbejder igennem Aarhus Havn på at de større havne i Østersøen i fællesskab aftaler målsætninger om at øge brugen af landstrøm og dermed reducere den lokale miljøbelastning og klimabelastningen fra skibenes egen strømproduktion.
   
  Forslagsstillere: Eva Borchorst Mejnertz (Radikale Venstre) og Jan Ravn Christensen (Socialistisk Folkeparti)
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
   
  Indstilling om forslag fra RV og SF om fremtidssikring af skibstrafikken i Aarhus

  Resumé
  SF og RV har fremsat et beslutningsforslag om etablering af landstrømanlæg på Aarhus Havn mhp. at begrænse luftforureningen fra krydstogtskibe.
  DCE - Nationalt Center for Energi og Miljø har ultimo april offentliggjort en analyse af krydstogtskibenes konsekvenser for luftforureningen. Analysen viser, at EU’s luftkvalitetskrav for partikler (PM2,5) er overholdt, og at grænsen for kvælstofdioxid (NO2) er overholdt på kajen, men at der er en overskridelse i kote 25 og opefter inden for en afstand af ca. 200 m fra skibene. Der er foretaget beregninger i niveau med kajen samt i kote 25, 50 og 70 m.
  Aarhus Havn har som supplement hertil fået undersøgt, hvorvidt der er problemer med grænseværdien for NO2 fra kajniveau og til 25 meters højde.  Resultaterne heraf viser, at der ikke er problemer for de kontorbygninger der er beliggende på Mellemarmen.
  Aarhus Havn har endvidere taget initiativ til gennemførsel af en analyse som skal belyse muligheder og konsekvenser ved at etablere landstrømanlæg til krydstogtskibe i havnen i Aarhus. Denne analyse ventes færdig i juni 2019.
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1)     der afventes resultaterne af den analyse Aarhus Havn har igangsat af de økonomiske og emissionsmæssige konsekvenser ved etablering af et landstrømanlæg i Aarhus Havn.
  At 2)     der på baggrund af resultaterne af ovenstående analyse, tages stilling til, hvorvidt Aarhus Byråd skal opfordre Aarhus Havn til at arbejde videre med etablering af landstrømanlæg.
  Sagens forløb
  20-02-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 20. februar 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  22-05-2019 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  03-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 22. maj 2019.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith henholder sig til det oprindelige forslag. Den kommende analyse fra Aarhus Havn inddrages i udvalgsbehandlingen.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.
  21-08-2019 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Theresa Blegvad og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingens at 2 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling, med den bemærkning at de anbefaler, at spørgsmål om at opfordre Aarhus Havn til at etablere et landstrømanlæg henvises til budgetforhandlingerne.
  Mette Bjerre tog forbehold.
  Indstillingens at 1 bortfalder, da analysen fra Aarhus Havn er fremsendt.
   
   

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget udtalelsen fra Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres og Alternativets byrådsgrupper.
  Et mindretal bestående af Venstres og det Konservatives byrådsgrupper samt Almaz Mengesha (UFP) kunne tiltræde udtalelsen med den tilføjelse, at ambitionen er, at Aarhus Havn kan etablere et landsstrømsanlæg senest ved udgangen af 2021 og, at byrådet får en redegørelse i først halvår af 2020 om mulighederne for denne etablering.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe ønsker ikke, at Aarhus Kommune bliver en del af økonomien.

  Bilag

  Aarhus Kommunes handicappolitik - en god by for alle 2019-2023

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 21. august 2019.
   
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.
  Resumé
  Aarhus – en god by for alle er Aarhus Kommunes handicappolitik for perioden 2019-2023. Handicappolitikken er udarbejdet i samarbejde mellem magistratsafdelingerne og med tæt inddragelse af Handicaprådet.
  Politikken tager afsæt i Fortællingen om Aarhus, Aarhusmålene, Aarhus Kommunes TRE værdier, input fra workshops samt bidrag fra borgere med handicap og deres pårørende. Derudover bygger politikken på FN’s handicapkonvention.   
  Politikken skal medvirke til, at borgere med handicap – på linje med alle andre borgere – skal opleve at være værdsatte medborgere og have lige muligheder for at bruge byen. Borgere med handicap skal således have lige muligheder for at arbejde, at have adgang til byens faciliteter, herunder rekreative områder og at tage del i samfundslivet. Alle borgere har ressourcer og evner, der kan bruges for at skabe et godt og selvstændigt liv. Derudover er alle borgere forpligtet til at bidrage i det omfang, det er muligt. Politikken lægger op til at bysamfundet aktivt inddrages i at indfri de mål og visioner, som er beskrevet i politikken, samt at der sættes fokus på såvel borgeren med handicap, dennes netværk samt skabelsen af inkluderende miljøer.
  Handicappolitikken rummer en vision, et afsnit om Aarhus Kommunes menneskesyn samt fire fokusområder, hvor det er beskrevet, hvilke ydelser der iværksættes for at nå målet samt hvilke indikatorer, der kan vise, i hvor høj grad de opstillede mål er indfriet. Aarhus Kommune vil være en foregangskommune på handicapområdet og vil søge om at blive Europæisk Tilgængelighedsby inden 2023.
  Der arbejdes med handicappolitikken i hele byrådsperioden. Handicappolitikken evalueres efter to år på de opstillede effektmål. Evalueringen afrapporteres til Byrådet. Desuden nedsættes en tværmagistratslig arbejdsgruppe, der arbejder videre med dataindsamling i forhold til effektmål
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet vedtager, Aarhus – en god by for alle, Aarhus Kommunes handicappolitik 2019-2023 (bilag 1).
  At 2) Byrådet efter to år forelægges en midtvejsrapportering i forhold til målopfyldelse.
  At 3) Der nedsættes en tværmagistratslig arbejdsgruppe, der arbejder videre med dataindsamling.
  Sagens forløb
  03-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 29. maj 2019.
  Der bør i udvalgsbehandlingen bl.a. fokuseres på overgange fra voksen- til ældreområdet.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.
  21-08-2019 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 21. august 2019.
   
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  Bilag

  Byens Udvikling - Opkøbs- og Grundsalgsstrategi

  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
  Resumé
  Magistraten behandlede på møde 3. juni 2019 forslag til Opkøbs- og grundsalgsstrategi. Det blev her besluttet at sende indstillingen med tilhørende bilag i magistratshøring i 14 dage. Der er modtaget fire høringssvar. Bemærkningerne er vedlagt indstillingen som kommenteret bilag 3 og foreslås besvaret, som det ligeledes fremgår af bilaget.
  Byrådet har med Budget 2018 igangsat et strategiarbejde under overskriften ’Byens udvikling – Strategi for jordkøb’. Som et bærende delelement i det samlede arbejde har Teknik og Miljø i samarbejde med Borgmesterens Afdeling udarbejdet vedlagte forslag til ”Opkøbs- og grundsalgsstrategi for Aarhus kommune”. Derudover foreslås andre tiltag afledt af kortlægningen ’Byens Udvikling’ tiltrådt af Byrådet.
  Indstilling
  At 1) Forslaget til Opkøbs- og grundsalgsstrategi (bilag 1) samt tilhørende bilag 1.1 om organisering, økonomi mv. godkendes med de ændringer, der er indarbejdet jf. bilag 3.
  At 2) Ud fra de overordnede rammer for områdets økonomi fremlagt i bilag 1.1 udarbejder Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø et konkret oplæg vedrørende byudviklingskonto, økonomistyring, ledelsesinformation, bevillinger og indtægtsforudsætninger. Oplægget afleveres i forbindelse med Forventet Regnskab 2019.
  At 3) 25 % af provenuet ved salg tilbageføres en byudviklingskonto, som disponeres af Byrådet under hensyn til, at der skal ske en vis prioritering af udviklingsprojekter på de områder, hvor finansieringen sikres.
  At 3) Den reviderede kortlægning ’Byens udvikling’ (bilag 4) tages til efterretning.
  At 4) Det reviderede Kommissorium for udvidet arealreservationsgruppe (bilag 5) godkendes.
  At 5) Reviderede principper for opførelse af almene pleje-, ældre-, og handicapboliger (bilag 6) godkendes.
  Sagens forløb
  03-06-2019 Magistraten
  Indstillingen sendes i to ugers høring i magistratsafdelingerne.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. august 2019.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold for At-punkt 2.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
  18-09-2019 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling, med bemærkningen om at udvalget anbefaler, at indstillingens at 3 ændres til ’20% af provenuet ved salg tilbageføres en byudviklingskonto, som disponeres af Byrådet under hensyn til, at der skal ske en vis prioritering af udviklingsprojekter på de områder, hvor finansieringen sikres’.
  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling med de ændringer, der er foreslået af Økonomiudvalget, jf. udvalgets foranstående erklæring af 18. september 2019.
   
  Almaz Mengesha (UFP) tog forbehold.

  Bilag

  Optagelse af Gebauersgade og sti i Tranbjerg som offentlig vej/sti

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. august 2019.
  Optagelse af Gebauersgade i Aarhus Midtby som offentlig vej, og optagelse af en stistrækning langs med banen i Tranbjerg som offentlig i henhold til vejlovens §15.
  Resumé
  Gebauersgade er en ca. 100 m lang privat fællesvej, tilsluttet Sonnesgade ved Scandinavian Congress Center. I midtbyen er vejene altovervejende offentlige veje, og det er i tråd med hensigten med det igangværende projekt for harmonisering af vejnettet, at private fællesveje i midtbyen som udgangspunkt optages som offentlige.
  Langs letbanen i Tranbjerg ligger en ca. 500 m lang grussti, der er privat fællessti, men som i cykelhandlingsplan 2017 er udpeget som en primær cykelrute langs letbanen fra Mårslet til Tranbjerg. Cykelruten forløber videre mod vest gennem et parcelhusområde i Tranbjerg, hvor yderligere ca. 250 m er privat fællessti og grussti. Udmøntning af cykelhandlingsplanen indeholder midler til asfaltering af de to stier, der derfor foreslås optaget som offentlige.
  Indstilling
  At 1)  der efter vejlovens §15 træffes beslutning om at optage Gebauersgade som offentlig, på vilkårene som er beskrevet i indstillingens pkt. 3, og
  At 2)  der efter vejlovens §15 træffes beslutning om at optage sti langs letbanen fra Tingskov Allé mod nord frem til sti nord for Laurbærvænget (ca. 500 m) og sti fra letbanen mod vest (ca. 250 m) syd for Laurbærvænget som offentlige stier.
  Sagens forløb
  08-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  12-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 1. august 2019.
  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. august 2019.

  Bilag

  Cirkulær Økonomi – Anbefalinger

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. august 2019.
  Bæredygtighedsudvalget har udarbejdet anbefalinger til Aarhus Kommunes arbejde med cirkulær økonomi.
  Resumé
  Bæredygtighedsudvalget har udarbejdet en række anbefalinger (bilag 1), der skal bidrage til Aarhus Kommunes omstilling til cirkulær økonomi, herunder vision, målsætninger samt forslag om, at der arbejdes videre inden for seks strategiske indsatsområder.
  I forlængelse af Bæredygtighedsudvalgets kommissorium (bilag 2), er det rådmanden for Teknik og Miljø, der fremsender udvalgets anbefalinger om cirkulær økonomi til byrådet.
  Magistratsafdelingerne har haft lejlighed til at kommentere på Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger (bilag 3). Magistratsafdelingerne forholder sig overordnet positivt til anbefalingerne.
  Teknik og Miljø anbefaler dog, at målsætningen på affaldsområdet først fastsættes politisk i forbindel­se med udarbejdelsen af en ny Affaldsplan 2020-2025.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger til vision, mål og strategiske indsatsområder tiltrædes som grundlag for Aarhus’ arbejde med cirkulær økonomi frem mod 2030. Målsætningen på affaldsområdet fastsættes dog først politisk i forbindelse med udarbejdelsen af en ny Affaldsplan 2020-2025.
  At 2) Borgmesterens Afdeling (indsats 1, 2 og 4) samt Teknik og Miljø (indsats 3, 5, 6) er ansvarlige for at udarbejde konkrete handlingsforslag, der afrapporteres til byrådet forud for budgetforhandlingerne for 2021.  
  At 3) de indkomne bemærkninger fra magistratsafdelingerne (bilag 3) inddrages i det videre arbejde.
  Sagens forløb
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. juli 2019.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad tog forbehold for den del af At-punkt 1 vedrørende afventning til ny affaldsplan.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. august 2019.

  Bilag

  Årsrapport 2018 og budget 2020, Østjyllands Brandvæsen

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at orienteringen blev taget til efterretning i byrådets møde den 28. august 2019 i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. august 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 21.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde redegørelsen, men stemme af principielle årsager imod, at pengene skal findes i Aarhus Kommune ved budgetforhandlingerne.
  Orientering til Aarhus Byråd om årsrapport 2018 og budget 2020 for Østjyllands Brandvæsen I/S.
  Resumé
  Østjyllands Brandvæsen har fremsendt årsrapport 2018 og budget 2020 til Byrådets orientering. Det oplyses, at en række forandringer påvirker resultatet for 2018 og økonomien i efterfølgende år. Det oplyses desuden, at der er indarbejdet et forøget driftsbidrag fra kommunerne i budgettet, samt at man forventer at fastlægge en budgetmodel fra 2022, hvor budgettet stiger i takt med befolkningsudviklingen.
  Teknik og Miljø henviser i den forbindelse til indstilling om økonomiske forhold for Østjyllands Brandvæsen, som er fremsendt forud for nærværende indstilling.
  Anbefalingen i nærværende indstilling forudsætter, at der internt i Aarhus kommune kan findes løsninger der bringer balance mellem Aarhus kommunes bidrag til Østjyllands Brandvæsen og de afsatte midler hertil på sektor 2.61, Brandvæsen. I modsat fald kan det være nødvendigt at Aarhus Kommune overvejer sit engagement i selskabet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Årsrapport 2018 og budget 2020 for Østjyllands Brandvæsen I/S tages til efterretning
  Sagens forløb
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Østjyllands Brandvæsens budget for 2020 indebærer en stigende betaling fra kommunerne, ligesom der ønskes indført en demografiregulering af budgettet fra 2022. Det budget, som bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen har vedtaget, er ikke i balance med de beløb, der i Aarhus Kommune er afsat til Østjyllands Brandvæsen. Det er bestyrelsens kompetence at fastsætte budgettet, og det kan ikke ændres af Byrådet.
  Den umiddelbare konsekvens af beslutningen er et merforbrug på 5,8 mio. kr. i 2020 på sektor 2.61 i Teknik og Miljø. Akkumuleret betyder det, at sektoren ved udgangen af 2020 vil have en gæld på 15,2 mio. kr., hvilket er 23,2 % af den årlige ramme. Udsvingsgrænsen for sektoren er 20 %.
  Den manglende balance er naturligvis ikke holdbar på længere sigt. Der skal derfor fremadrettet sikres balance mellem sektorens budget og Aarhus Kommunes andel af Østjyllands Brandvæsens forbrug.
  Det foreslås, at Aarhus Kommunes medlemmer af bestyrelsen instrueres om, at de ikke må godkende et budget for 2021 for Østjyllands Brandvæsen, hvis det indebærer en betaling fra Aarhus Kommune, som er større end den økonomiske ramme for sektoren, med mindre det forinden er godkendt af byrådet. 
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger.

  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. juli 2019 i overensstemmelse med påtegning af 15. august 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, rådmand Rabih-Azad-Ahmad, rådmand Thomas Medom, Lone Hindø, Keld Hvalsø og Mette Skautrup tog forbehold vedr. kommende udvalgsbehandling af indstillingen ’Økonomiske forhold vedr. Østjyllands Brandvæsen’.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.
   

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at orienteringen blev taget til efterretning i byrådets møde den 28. august 2019 i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. august 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 21.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde redegørelsen, men stemme af principielle årsager imod, at pengene skal findes i Aarhus Kommune ved budgetforhandlingerne.

  Bilag

  Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S' årsrapport 2018

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. august 2019.
  Orientering om årsrapport for Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S.
  Resumé
  Indstillingen er en orientering til byrådet om Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S’ årsrapport 2018. Årsrapporten blev godkendt på selskabets ordinære generalforsamling i maj 2019.
  Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S er i drift og leverer ind til fjernvarmenettet i Aarhus Kommune.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Aarhus Byråd tager årsrapport 2018 for Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S til efterretning.
  Sagens forløb
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. juli 2019.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. august 2019.

  Bilag

  VVM for udvidelsen af Viborgvej

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 15.
  Offentlig høring af miljøvurdering (VVM) af udvidelsen af Viborgvej til fire spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej.
  Resumé
  Viborgvej er en af de centrale indfaldsveje til Aarhus, og der er kapacitetsproblemer i myldretiden. Der forventes på sigt yderligere trafik, og byrådet har afsat midler til en udvidelse til fire spor.
  Udvidelsen er omfattet af kravene om miljøvurdering, og der er udarbejdet en miljøvurdering af projektet.
  Der er, ud fra kravene i det reviderede miljøvurderingsdirektiv om en funktionel adskillelse af rollerne, udarbejdet to indstillinger; én som bygherre for projektet og én som VVM-myndighed.
  Nærværende indstilling er myndighedsindstillingen. Beslutningen omhandler det materiale, som skal sendes i høring. Efter endt høring forelægges sagen igen for byrådet.
  Indstilling
  At 1) Byrådet tiltræder, at miljøvurderingen (VVM-redegørelsen) kan sendes i offentlig høring.
  At 2) Udkastet til VVM-tilladelse vedlægges som bilag i forbindelse med høringen.
  Sagens forløb
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. august 2019.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 15.

  09-09-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Ango Winther og Liv Gro Jensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 9. september 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 17.

  Bilag

  Udvidelse af Viborgvej

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
  Sagen blev behandlet sammen med sag 14.
  Bygherreindstilling vedr. offentlig høring om udvidelse af Viborgvej til fire spor på strækningen Sommervej til Tilst Vestervej.
  Resumé
  Indstillingen præsenterer et skitseprojekt for udbygning af Viborgvej til fire spor på strækningen Sommervej til Tilst Vestervej. Skitseprojektet danner basis for miljøvurderingen (VVM) og beskriver et hovedforslag med alternative løsninger på to del-projekter samt eventuelle tilvalg. Parallelt med denne indstilling fremsendes også en indstilling, som omhandler offentliggørelse af VVM-redegørelsen for projektet.
  Indstilling
  At) Byrådet tiltræder, at det beskrevne projekt inkl. tilvalgsmuligheder danner grundlag for den offentlige høring.
  Sagens forløb
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. august 2019.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
  Sagen blev behandlet sammen med sag 14.

  09-09-2019 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog, Heidi Bank, Keld Hvalsø og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det anbefales, at byrådet beslutter at etablere cykelstiforbindelse langs Borumvej. Viser det sig, at der er overskydende midler i Viborgvej-projektet, anbefales det, at disse udmøntes til en cykelforbindelse mellem Borum og Tilst. Der er endvidere enighed om, at en eventuel manglende restfinansiering bør prioriteres i forbindelse med kommende anlægsprioriteringer. Endelig er partierne enige om at sigte efter den mest fordelagtige økonomiske løsning for cykelforbindelsen og linjeføringen.
   
  Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Ango Winther og Liv Gro Jensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 9. september 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 16.

  Bilag

  Klimatilpasning af Aarhus fra 2020

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. august 2019.
  Status på indsatsen for klimatilpasning i perioden 2015-2018 samt orientering om mulige fremadrettede tiltag i forhold til klimatilpasning.
  Resumé
  Aarhus Kommunes placering ved havet betyder, at kommunen står overfor en række udfordringer på klimaområdet i forhold til øget nedbør og højere havvand- og grundvandsstand.
  Det er ikke muligt helt at undgå skader fra oversvømmelser i fremtiden, men ved at fokusere indsatsen i særlige risikoområder, koordinere kommunale anlægsarbejder, integrere klimatilpasning i byudviklingen og arbejde tværfag­ligt, kan Aarhus tilpasses til mere vand.
  I 2014 bevilgede Byrådet midler til en særlig klimatilpasningsindsats i perioden 2015-2017. Der gives med denne indstilling en status på indsatsen. Resultaterne kan bruges som grundlag for Aarhus Kommunes videre arbejde med klimatilpasning. Indstillingen indeholder således en beskrivelse af mulige nye tiltag, der kan indgå i byrådets overvejelser om en ny klimatilpasningsplan.
  Teknik og Miljøs forslag til det videre arbejde med klimatilpasning indgår i de kommende anlægsprioriteringer. Det handler både om anlægsmidlerne på infrastruktur­området (prioritering af indsatser i forhold til kritiske veje) og om de generelle anlægsmidler (prioritering af indsatser omkring en samlet vandhåndteringsstrategi mv.).
  Klimaindsatsen kan på en klog, økonomisk og miljømæssig bæredygtig måde være med til at sikre de vigtigste samfundsmæssige funktioner og veje i Aarhus mod oversvømmelse.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tager status for klimatilpasningsindsatsen 2015-2018 til efterretning.
  At 2) Byrådet tager afrapporteringen fra projekt Kritiske Veje til efterretning.
  At 3) Byrådet tager orienteringen om andre mulige klimatilpasningsindsatser fra 2020 til efterretning.
  Sagens forløb
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. juni 2019.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. august 2019.

  Bilag

  Lokalplan 1097, Sports- og Kulturcampus i Gellerup, Brabrand - Endelig

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. august 2019.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1097, Sports- og Kulturcampus i Gellerup, Brabrand og Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017.

  Resumé
  Lokalplanen gælder for et nyt Sports- og Kulturcampus i Gellerupparken i det vestlige Aarhus. Området ligger centralt placeret direkte øst for Karen Blixens Boulevard.
  Projektet er en videreudvikling af ’Dispositionsplan for Gellerupparken + Toveshøj, Ny multifunktionel bydel i Aarhus’, vedtaget af Aarhus Byråd i 2011. Lokalplanen for campuset har udgangspunkt i vinderforslaget fra en afholdt arkitektkonkurrence.
  Området udvikles i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening, og formålet er at skabe et nyt samlingspunkt i Aarhus inden for bevægelse, kultur og ophold. Lokalplanområdet, der er ca. tre ha stort, er ved planens udarbejdelse ejet af Brabrand Boligforening og beliggende i byzone.
  Lokalplanområdet er inddelt i 3 delområder og indeholder udelukkende byggeretsgivende bestemmelser for delområde I, mens den for delområde II og III alene indeholder bestemmelser med henblik på senere byggeretsgivende lokalplanlægning. For hele lokalplanområdet gælder, at al eksisterende bebyggelse kan nedrives.
  Nærværende lokalplan er byggeretsgivende for opførelse af bibliotek/samlingshus, bevægelseshus og Verdenspladsen. Verdenspladsen er en samlende plads mellem biblioteksbebyggelsen, bevægelseshuset og den eksisterende svømmehal - Gellerupbadet.
  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med de nuværende rammer i kommuneplanen. Et tilhørende tillæg til kommuneplanen indeholder en justering af rammeområdernes interne afgrænsning med henblik på en udvidelse af området til centerformål, så det matcher ønskerne for byudvikling for området og afgrænsningen af lokalplanen.
  Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 26. marts til 21. maj 2019. I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger til forslaget.
  På baggrund af en bearbejdning af projektet i høringsperioden foreslås der enkelte mindre ændringer af lokalplanen.
  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1097 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.4, og
  At 2) forslag til Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.
  Sagens forløb
  08-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  12-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. juli 2019.
  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. august 2019.

  Bilag

  Lokalplan 1103, Blandet byområde ved Åby Ringvej og Gudrunsvej i Gellerup - Forslag

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. august 2019.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1103 - Blandet byområde ved Åby Ringvej, Edwin Rahrs Vej og Gudrunsvej i Gellerup, Brabrand - samt tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017
  Resumé
  Lokalplanen gælder for et område i Gellerup. Området afgrænses mod øst af Åby Ringvej, mod nord af Edwin Rahrs Vej og mod vest og syd af Gudrunsvej.
  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af anmodning fra Brabrand Boligforening, en privat udvikler samt flere magistratsafdelinger i Aarhus Kommune. Lokalplanen følger målsætningerne om byomdannelse og øget kvalitet langs de udpegede vækstakser i Kommuneplan 2017 og medvirker til at forandre Gellerup og Toveshøj fra et socialt udsat boligområde til et attraktivt byområde.
  Lokalplanområdet på ca. 6,9 ha er beliggende i byzone. Den nordlige del af lokalplanområdet ejes af Brabrand Boligforening, som har en betinget købsaftale med en privat udvikler. Den sydlige del, hvor multiaktivitetscentret Globus1 ligger, er ejet af en ejerforening bestående af flere magistratsafdelinger samt Brabrand Boligforening.
  Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til blandet boliger, erhverv og dagligvarebutik samt offentlige formål i form af daginstitution, sundhedshus og idrætshal.
  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvad angår den maksimale bebyggelsesprocent, den maksimale bygningshøjde samt afgrænsninger imellem rammeområderne. Der har derfor været afholdt en forudgående offentlig høring om kommuneplanændringen. Der indkom ingen høringssvar.
  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1103 godkendes til offentlig fremlæggelse, og
  At 2) forslag til Tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse.
  Sagens forløb
  08-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  12-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 19. juni 2019.
  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 12. august 2019.

  Bilag

  Forslag fra RV om at forbedre luftkvaliteten i Aarhus

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget erklæringen fra Teknisk Udvalg af 12. august 2019.
  Nye partikelmålinger fra en partikelmåler i Øgaderne viser, at Aarhus sidder på en kedelig rekord. Luftforureningen i Aarhus er den højeste i hele Europa.
   
  Oplysningerne om forureningen i midtbyen stammer fra en partikelmåler opsat i Fænøgadekarréen i Øgaderne. Måleren er opsat ca. 500 meter fra færgehavnen og midt imellem Randersvej, Strandvejen og Nørregade. Måleren har ifølge en borger over en uges tid vist, at området forureningsmæssigt flere gange om ugen ligger på højde med byer som Istanbul og flere af storbyerne i Indien.
   
  Det er alment kendt, at der er meget forurening i midtbyen, dels på grund af den tunge trafik og specielt som udslag af den korte afstand til havneområdet og de bynære industrianlæg. Det er dog overraskende at tallene er så høje, og det er tydeligt at der er meget store forureningskilder inde i selve byen.
   
  Problemerne med luftkvaliteten stammer dels fra krydstogtskibene, der lægger til kaj på havnen. Udledningen af NOx fra et krydstogtskib, der ligger til i en dansk havn, svarer i snit til udledningen fra omkring 3500 personbiler, der kører i bytrafik (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi). Forureningen stammer dog også især fra private brændeovne, og flere bekymrede borgere har rettet henvendelse herom. Ifølge MTM kommer ca. halvdelen af lokal partikelforureningen fra brændeovne i Aarhus kommune.
   
  Luftforureningen i Aarhus er så høj, at det kan have alvorlige, sundhedsmæssige konsekvenser. Ifølge FNs verdensmål 3 om sundhed og trivsel, skal vi inden 2030 væsentligt reducere antallet af dødsfald og helbredsproblemer på grund af farlige kemikalier og forurening af luft, vand og jord.
   
  I Radikale ønsker vi at tage livtag med problemet, som har et overraskende stort omfang i Aarhus kommune. Vi foreslår derfor, at:
  1. Partikelforureningen undersøges og monitoreres særligt i tætbeboede områder med mange skoler og daginstitutioner.  Dette kan bl.a. omfatte samarbejde om indkøb og opsætning af flere målere på udvalgte steder.
  2. De vigtigste årsager og konsekvenser af problemerne med luftkvaliteten i Aarhus kommune belyses. Herunder belyses det hvordan den enkelte borger i overensstemmelse med FNs verdensmål 4,7 og 11,6 og 17,17 og bedst kan bidrage til at forbedre luftkvaliteten.
  3. Der udarbejdes en plan for hvordan man via den kommunale tilsynsforpligtelse og øvrige miljøtilsyn, kommunale forskrifter, oplysningsarbejde samt evt andre kanaler kan mindske partikelforureningen fra private brændeovne i Aarhus kommune.
  4. Det undersøges og vurderes, hvilke konkrete, virksomme tiltag, der kan igangsættes for at nedbringe partikelforureningen og skærpe opmærksomheden i Aarhus. Omkostningerne og den forventede virkning af tiltagene belyses herunder.
   
  Venlig hilsen
  Eva Borchorst Mejnertz og Rabih Azad-Ahmad

  Sagens forløb
  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. maj 2019.
  12-08-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen anbefaler, at muligheden for at tilvejebringe en forskrift om brugen af brændeovne undersøges nærmere og, at resultaterne af pilotprojektet om opsætning af yderligere måleudstyr tilmåling af luftforurening afventes.
   
  Jan Ravn Christensen kunne tilslutte sig anbefalingen oven for med bemærkning om, at det anbefales, at man går mere i bund med at arbejde med, hvordan vi kan påvirke lovgivningen i forhold til at forbyde brugen af brændeovne i bestemte områder.
   
  Heidi Bank og Almaz Mengesha kunne henholde sig til notat af 4. juli 2019 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget erklæringen fra Teknisk Udvalg af 12. august 2019.

  Bilag

  Bering-Beder Vejen – projektgodkendelse

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 21. august 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold mod de ekspropriationer der er fortaget og forbehold for vejen fra Oddervej til Bering-Beder Vej, som de ikke mener skal foretages.
  Alternativets byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Almaz Mengesha (UFP) tog forbehold for indstillingens "At2" om ekspropriation.
  Godkendelse af vejprojektet med beskrevne mindre tilpasninger og tidlig igangsætning for en ny støjskærm i Tranbjerg samt bemyndigelse til opstart af arealerhvervelse for en ændring af den mindre kommunevej Beringvej.
  Resumé
  I efteråret 2016 besluttede byrådet en nordlig linjeføring for den nye Bering-Beder Vej ud af tre mulige alternativer.  
  I efteråret 2017 blev der, som en del af Budget 2018, afsat 470 mio. kr. til realisering af det samlede projekt, hvorefter der er arbejdet på at optimere og tilpasse projektet. 
  Teknik og Miljø har i forlængelse af ovenstående beslutninger påbegyndt forberedelsen af vejanlægget, herunder de nødvendige forundersøgelser og arealerhvervelser. 
  Ved nærværende indstilling godkender byrådet skitseprojektet med de beskrevne mindre tilpasninger.
  Derudover bemyndiges Teknik og Miljø til opstart af ekspropriationsprocessen til en ændring af den sydlige del af Beringvej, der er en mindre lokalvej til nogle virksomheder og ejendomme.
  Desuden bemyndiges Teknik og Miljø til at udbyde en støjskærm langs Landevejen i Tranbjerg allerede i efteråret, så borgerne kan få glæde af skærmen inden Bering-Beder Vejen er taget i brug.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) projektet godkendes med de angivne tilpasninger.
  At 2) Teknik og Miljø bemyndiges til at påbegynde ekspropriationsprocessen, herunder åstedsforretning for erhvervelse af arealer for ny tilslutning af Beringvej (lille lokalvej) til Hovedvejen.
  At 3) der anvendes 5,5 mio. kr. til tidlig etablering af støjskærm i Tranbjerg.
  Sagens forløb
  08-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  12-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. august 2019.
   
  Keld Hvalsø tager forbehold for den del af projektet, der ligger øst for Oddervej.

  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 14. august 2019.
  21-08-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Liv Gro Jensen kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Keld Hvalsø og Jan Ravn Christensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 21. august 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold mod de ekspropriationer der er fortaget og forbehold for vejen fra Oddervej til Bering-Beder Vej, som de ikke mener skal foretages.
  Alternativets byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Almaz Mengesha (UFP) tog forbehold for indstillingens "At2" om ekspropriation.

  Bilag

  Økonomiske forhold vedr. Østjyllands Brandvæsen

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den  28. august 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 21. august 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 12.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde redegørelsen, men stemme af principielle årsager imod, at pengene skal findes i Aarhus Kommune ved budgetforhandlingerne.
  Opfølgning på økonomiske forhold vedr. Østjyllands Brandvæsen på baggrund af bestyrelsens behandling.
  Resumé
  Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen konstaterer, at der er en ubalance i selskabets budget for 2019 og frem. Ubalancen er opgjort til 8,6 mio. kr./år. Selskabet kan finde effektiviseringer for 6,1 mio. kr./år, men vurderer, at der er et behov for at interessentkommunerne finansierer resten; dvs. 2,5 mio. kr. /år. Det vil betyde en øget betaling fra Aarhus Kommune på 1,986 mio. kr./år fra 2020.
   
  Alternativt vil det være nødvendigt at gennemføre egentlige servicereduktioner på området, hvilket ikke kan anbefales.
   
  Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet imødekommer bestyrelsens anbefaling, og at finansieringen af 1,986 mio. kr./år fra 2020 afklares i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020, sammen med spørgsmålet om finansiering af en ubalance mellem den økonomiske ramme, der er afsat til betalinger til Østjyllands Brandvæsen, og de faktiske betalinger til selskabet.
   
  Teknik og Miljø er opmærksom på, at dette ikke er i tråd med sædvanlig styringspraksis i Aarhus Kommune, men skal henlede opmærksomheden på de specielle styringsforhold vedr. selskabet, som gør det umuligt for én kommune at få sine ønsker gennemført, hvis de øvrige interessentkommuner ikke er enige.
   
  Odder og Skanderborg Kommune har fremsat et forslag til bestyrelsen om, at selskabets budget fremskrives i forhold til befolkningstilvæksten. Teknik og Miljø skal foreslå, at man anmoder selskabet om at belyse dette nærmere, med henblik på at Aarhus Byråd kan træffe en beslutning om dette emne med virkning fra næste valgperiode; dvs. budget 2022.
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) Spørgsmålet om finansiering af et yderligere bidrag til Østjyllands Brandvæsen på 1,986 mio. kr. afklares i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020.
   
  At 2) Spørgsmålet om finansiering af en ubalance mellem den økonomiske ramme, der er afsat til betalinger til Østjyllands Brandvæsen, og de faktiske betalinger til selskabet afklares i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020.
   
  At 3) Østjyllands Brandvæsen anmodes om at foretage en nærmere udredning i forhold til forslag fra Odder og Skanderborg kommuner om at selskabets budget fremskrives i forhold til befolkningstilvæksten, med henblik på at dette kan indgå i budgetforhandlingerne for 2022.
  Sagens forløb
  20-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling gør opmærksom på, at indstillingen på flere punkter afviger fra Byrådets styringsprincipper.
   
  For det første foreslår Teknik i Miljø i beslutningspunkterne, at finansieringsudfordringerne behandles i budgetforhandlingerne. Det er imidlertid kun de politiske partier, der kan fremsende forslag til budgetforhandlingerne.
   
  For det andet forudsætter Teknik og Miljø, at en finansiering også undtager området for fremtidige byrådsvedtagne effektiviseringskrav, omprioriteringer osv. gældende for de decentraliserede sektorers økonomier. Borgmesterens Afdeling gør opmærksom på, at Byrådet hidtil ikke har undtaget enkeltsektorer på det decentraliserede område, herunder heller ikke i den nyligt vedtagne revision af den Økonomiske Politik. Borgmesterens Afdeling bemærker også, at der næppe er grundlag for at sige, at Østjyllands Brandvæsen, der stadig er en relativt nyetableret organisation, ikke har mulighed for løbende at effektivisere driften i de kommende år.
   
  Derudover foreslår Teknik og Miljø, at Byrådet anmoder Østjyllands Brandvæsen, om at undersøge grundlaget for en demografisk regulering af brandvæsnets økonomi. Borgmesterens Afdeling anbefaler, at spørgsmålet om fremtidige budgetmodeller behandles samlet og i sammenhæng med den undersøgelse af budgetmodeller, som Byrådet vedtog i forbindelse med revision af Økonomisk Politik.
   
  Slutteligt anfører Teknik og Miljø, at der er behov for finansiering på grund af en ubalance imellem Østjyllands Brandvæsens budget og sektorens ramme. I bilag 4 redegøres for Byrådets beslutninger i forbindelse med dannelsen af Østjyllands Brandvæsen. Af redegørelsen fremgår det, at Teknik og Miljø undlod at tage en indtægtsbevilling på 1 mio. kroner årligt vedr. huslejeindtægt på Bautavej med i dannelsen af sektorens ramme, idet huslejeindtægten havde samme størrelse, men modsat fortegn, som en udgiftsbevilling til branddragter og bygningsvedligeholdelse. Huslejeindtægten skulle imidlertid have været på sektor 2.51 Ejendomme, og udgifterne til branddragter skulle have været på sektor 2.61 Brandvæsen. Fejlen har forværret økonomien på sektor 2.61 Brandvæsen, og det giver derfor god mening at undersøge grundlaget for en forbedring af økonomien via huslejeforhold, når en anlægsløsning for Bautavej 1 skal godkendes af Byrådet.
   
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger.

  24-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 24. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. maj 2019 i overensstemmelse med påtegning af 20. juni 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
   
  Rådmand Jette Skive, Mette Skautrup og Lone Norlander Smith kan af principielle grunde ikke tiltræde indstillingen.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaard, Rådmand Bünyamin Simsek og Rådmand Thomas Medom deltog ikke i sagens behandling.

  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 14. august 2019.
  21-08-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther og Louise Lindskrog kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Heidi Bank og Almaz Mengesha kunne henholde sig til den oprindelige indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
   
  Keld Hvalsø, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den  28. august 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 21. august 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 12.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde redegørelsen, men stemme af principielle årsager imod, at pengene skal findes i Aarhus Kommune ved budgetforhandlingerne.

  Bilag

  Etablering af Børne- og sundhedshus Vest

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. august 2019.
  Resumé
  Børne- og Sundhedshus Vest i Gellerup samler en dagtilbudsafdeling og flere sundhedsfunktioner under ét tag i tæt samspil med dagtilbuds- og idrætsfaciliteterne i Globus 1. Det nye hus indgår som et attraktivt element i helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj.
  Børne- og Sundhedshus Vest rummer en almen lægepraksis, Folkesundhed Aarhus’ kommunale tilbud og en del af MSO, Sundhedsenhed Vest.
  Dagtilbudsafdelingen rummer 6 pasningsgrupper, med plads til ca. 96 børn.
  Projektet tilgodeser ønsket om at skabe sammenhæng og nærhed for borgerne til sundhedsydelser og en fortsat sikring af pasningsgarantien i garantidistrikt Silkeborgvej.
  Projektet er et samarbejde mellem Sundhed og Omsorg (MSO), Børn og Unge (MBU), Sport og Fritid (MKB) og ejerforeningen Globus 1 og forventes klar til ibrugtagning februar 2022.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives anlægsbevilling på 19,5 mio. kr. til Sundhed og Omsorg, finansieret af 8,75 mio. kr. i tilskud fra Sundhedsstyrelsen, og 10,75 mio. kr. ved en reduktion af opsparingen på sektor 3.31
  At 2) der gives anlægsbevilling på 22,1 mio. kr. til Børn og Unge til planlægning, projektering og etablering af 6 dagtilbudsgrupper i Børne- og Sundhedshus Vest til delvis erstatning for de dagtilbudsgrupper der ikke etableres på Tovshøjskolen finansieret af 20,6 mio. kr. fra midler afsat til erstatning af 10 dagtilbudsgrupper i Gellerup og Toveshøj, og 1,5 mio. kr. fra KB bevilling til særligt vanskeligt dagtilbudsbyggeri
  At 3) der frigives rådighedsbeløb til Sundhed og Omsorg på 19,5 mio. kr. fordelt med 0,8 mio. kr. i 2019, 4,8 mio. kr. i 2020, 10,7 mio. kr. i 2021 og 3,2 mio. kr. i 2022
  At 4) der frigives rådighedsbeløb til Børn og Unge på 22,1 mio. kr. fordelt med 0,7 mio. kr. i 2019, 7,1 mio. kr. i 2020, 10,2 mio. kr. i 2021 og 4,1 mio. kr. i 2022
  At 5) 2 procent af anlægssummen til dagtilbud anvendes til intern projektledelse i Børn og Unge
  At 6) Børn og Unge samt Sundhed og Omsorg på vegne af Børne- og Sundhedshus Vest indtræder i ejerforeningen Globus 1
  At 7) Borgmesterens afdeling bemyndiges til sammen med Børn og Unge at indgå en brugsaftale med Enggaard A/S omkring den del af legepladsarealet til dagtilbudsafdelingen, som er beliggende på Helhedens matrikel. 
  At 8) udgifter på op til 0,5 mio. kr. til regnvandshåndtering på legearealet for afledning af regnvand fra Helheden afholdes af Borgmesterens Afdeling
  At 9) det godkendes, at der i forbindelse med projektet sker en arealtilpasning (mageskifte) mellem Globus 1’s grund og det kommunale indtægtsbelagte areal beliggende mellem Globus 1 og Helheden
  Sagens forløb
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019  anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs og Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 5. august 2019.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. august 2019.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra DF om røgfri udearealer i Aarhus Kommune

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundheds- og Omsorgsudvalget med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 21. august 2019.
  Beslutningsforslag fra DF
   
  Rygning er med til at skabe ulighed i sundhed, øget sygelighed og for tidlig død. Derfor har vi – som samfund – et fælles ansvar for at sætte ind overfor de unges rygevaner. Aarhus Kommune har allerede tilsluttet sig partnerskabet "Røgfri Fremtid", der sammen arbejder for at beskytte nuværende og kommende generationer mod følgerne af brugen af tobak. Vi arbejder aktivt for at aarhusianerne kan have en hverdag uden rygning, så de kan leve et sundt liv uden risiko for at blive syge af tobaksrøg.
   
  Mange vil gerne færdes i byen uden at blive udsat for tobaksrøg, og det er vigtigt, at vi i Aarhus Kommune fortsætter med at tage ansvar for at skabe de rette rammer, hvor vi står sammen om at reducere antallet af rygere og forebygge rygestart hos de unge.
   
  Vi har allerede taget flere skridt på vejen, men der er fortsat mange muligheder for at gøre mere for at skabe et røgfrit Aarhus – f.eks. røgfri udearealer. Flere kommuner har allerede indført røgfrie legepladser, idrætsanlæg m.m. KL har med pjecen "Røgfri udearealer hvor børn og unge færdes" lavet et inspirationskatalog med eksempler på, hvor og hvordan man kan gøre det, samt hvilke overvejelser, der bør indgå i planlægningen.
   
  Derfor foreslås, at: ?
  • Hver magistratsafdeling, kommer med konkrete forslag til, hvor man i Aarhus Kommune kan lave røgfri udearealer.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra DF om røgfri udearealer i Aarhus Kommune.
   
   

  Resumé
  På byrådsmødet den 28. maj 2019 stillede Dansk Folkeparti beslutningsforslaget ”Røgfri udearealer i Aarhus Kommune”. Sagen blev sendt til Sundhed og Omsorg til udtalelse.
  Sundhed og Omsorg anbefaler forslaget vedtages.
  Med denne indstilling fastlægges processen, så magistratsafdelingerne inden oktober 2019 kommer med forslag til hvilke udearealer der kan gøres røgfrie. Herefter sendes forslagene samlet i offentlig høring inden politiske behandling i november.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)    hver magistratsafdeling, kommer med konkrete forslag til, hvor man i Aarhus Kommune kan lave røgfri udearealer.
  At 2)    forslagene til røgfri udearealer sendes i offentlig høring i oktober forud for politisk behandling i Byrådet.
  Sagens forløb
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  21-06-2019 Sundhed og Omsorg
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.
  26-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  01-07-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 1. juli 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 21. juni 2019.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaard, Rådmand Bünyamin Simsek og Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 14. august 2019.
  21-08-2019 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen og Peter Sporleder var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundheds- og Omsorgsudvalget med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 21. august 2019.

  Bilag

  Tillægsbevilling til renovering af Marselisborghallen

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. august 2019.
  Tillægsbevilling til inventar og idrætsudstyr i Marselisborghallen, som er under renovering.
  Resumé
  I et tæt samarbejde med Aarhus 1900 Atletik/Motion (forkortes A/M) er Sport & Fritid i gang med at renovere og udvide Marselisborghallen. En betydelig del af finansieringen kommer fra Aarhus 1900 A/M, blandt andet via et lån som foreningen vil optage.
  Efteråret 2018 gav Salling Fondene en donation på 3 mio. kr. til projektet. Denne ene halvdel af beløbet foreslås anvendt til at øge anlægsbevillingen med henblik på at købe inventar og udstyr.
  Den anden halvdel af beløbet indgår i Aarhus 1900 A/M’s finansiering til det allerede besluttede byggeri.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives en tillægsbevilling til modernisering og udvidelse af Marselisborghallen på 1,24 mio. kr.
  At 2) der gives en indtægtsbevilling på 1,24 mio. kr. til modernisering og udvidelse af Marselisborghallen, som er nettofinansieringen efter fradrag på 17,5% til momsudligningsordningen af bruttofinansieringen på 1,5 mio. kr.
  Sagens forløb
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at anlægsrammen for Aarhus Kommune er under pres. Hvis det samlede anlægsniveau overskrider rammen, kan det blive nødvendigt med en prioritering af allerede godkendte anlægsprojekter. Aarhus Kommunes vedtagne anlægsbudget 2019, som svarer til Aarhus Kommunes andel af kommunernes samlede anlægsramme for 2019, er på i alt 1,250 mia. kr. Aarhus Kommunes ajourførte anlægsbudget, som følge af Forventet Regnskab 2018, er på 2,208 mia. kr.
  I nærværende indstilling frigives anlægsmidler på 1,2 mio. kr. til anvendelse i 2019. I forhold til det vedtagne budget for 2019 forventes, som følge af nærværende indstilling, et merforbrug på 1,2 mio. kr.  
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 13. august 2019 i overensstemmelse med påtegning af 15. august 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. august 2019.

  Bilag

  Renovering og modernisering af Søsporten

  Beslutning
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
  Søsporten på Aarhus Lystbådehavn er fra 1936 og skal nu renoveres og moderniseres. Projektet vil bl.a. sikre en fleksibilitet i bygningen, der gør, at den kan anvendes af mange forskellige brugere på forskellige tidspunkter af døgnet.
  Resumé
  Aarhus Roklub, Aarhus Kano- og Kajakklub og Sportsdykkerklubben Kvak deles om bygningen ”Søsporten” i Aarhus Lystbådehavn. Klubberne har samlet over 600 medlemmer. Søsporten danner ramme for en bred vifte af aktiviteter: træning, bådvedligehold, klubliv, undervisning, møder, sociale arrangementer mv.
  Søsporten har i mange år været nedrivningstruet, og er derfor ikke blevet vedligeholdt i tilstrækkelig grad, hvorfor der i dag er behov for ikke kun at sikre husets brug, men også husets konstruktioner og energimæssige tilstand.
  Samtidig er bygningen fra 1936, den trænger til modernisering og er uhensigtsmæssigt udnyttet. Det er et ønske fra både Kultur og Borgerservice og klubberne at transformere Søsporten med respekt for den oprindelige arkitektur, der er stærkt inspireret af funkisstilen.
  Renovering og modernisering af Søsporten vil sikre en fleksibilitet i bygningen, der gør, at den kan anvendes af mange forskellige brugere på forskellige tidspunkter af døgnet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Der gives udgiftsanlægsbevilling og rådighedsbeløb på 8.685.800 kr. Derudover anvendes der 10.669.200 kr. på projektet, som der tidligere er givet bevilling på i anden sammenhæng.
  At 2) Der gives indtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3,825 mio. kr. vedr. tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden samt medfinansiering fra Aarhus Roklub.
  Sagens forløb
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 13. august 2019.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
  04-09-2019 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Peder Udengaard, Mahad Yussuf, Gert Bjerregaard og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Bjerre tog forbehold.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 4. september 2019.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Anbefalinger til styrket frivillighed og medborgerskab i Aarhus

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 21. august 2019.
  Resumé
  Aarhus var Europæisk Frivillighovedstad i 2018. Byrådet nedsatte i den forbindelse udvalget for frivillighed og samskabelse med deltagelse fra byrådsmedlemmer, Region Midtjylland, repræsentanter for civilsamfundet, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.
  Udvalget er nedsat for at sætte den overordnede ramme og retning for arbejdet med at styrke medborgerskab, frivillighed og samskabelse i Aarhus, og hvordan året som Frivillighovedstad kan understøtte dette.
  Udvalget for frivillighed og samskabelse har arbejdet med, hvilke initiativer og indsatser der kan understøtte udvalgets målsætning om, at det skal være nemt, sjovt og tilgængeligt at være frivillig.
  På baggrund af dette arbejde indstiller udvalget til, at byrådet vedtager en række anbefalinger, der er udarbejdet med afsæt i erfaringerne fra året som Frivillighovedstad 2018. Anbefalingerne er beskrevet i ’Anbefalinger til styrket frivillighed og medborgerskab i Aarhus’ (bilag 1).
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet vedtager ’Anbefalinger til styrket frivillighed og medborgerskab i Aarhus’ fra udvalget for frivillighed og samskabelse.
  Sagens forløb
  02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 24. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  18-06-2019 Kulturudvalget
  Udvalget udsatte sagens endelige behandling til kommende møde.
  21-08-2019 Kulturudvalget
  Udvalget for frivillighed og samskabelse er kommet med otte anbefalinger med den målsætning, at det skal være nemt, sjovt og tilgængeligt at være frivillig. Kulturudvalget ønsker derfor, at det videre arbejde med anbefalingerne tager udgangspunkt i de frivilliges ønsker og behov.
   
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen med bemærkning om
  • at det videre arbejde med anbefalingerne sker i samarbejde med de frivillige og de råd, udvalg og organisationer, der repræsenterer dem.
  • at der ikke er behov for et fælles frivillighedsråd, men at der inviteres til dialog om et tættere samarbejde.
  • at anbefaling 6 præciseres således, at nytænkningen af støttestrukturen handler om at se på den måde, støttestrukturerne er bygget op på, og lade sig inspirere gensidigt på tværs af det folkeoplysende og sociale område, og ikke om at midlerne indenfor de to områder omfordeles eller blandes sammen.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 21. august 2019.

  Bilag

  Indførelse af 1:1 strategi for elevudstyr på skolerne

  Beslutning
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
  Formålet med indstillingen er at give et løft til skolernes pc-bestand samt at sikre, at alle børn har lige muligheder med en ensartet 1:1 udstyrsmodel for alle elever i 2.-10. klasse i kommunens skoler.
  Resumé
  Rådmanden for Børn og Unge indstiller, at Aarhus Kommune skifter digital strategi med hensyn til udstyr til eleverne på skolerne, ved at stille en elev-pc til rådighed for hver elev fra 2. – 10. klasse baseret på en ensartet model med sammenhæng til den pædagogiske platform (G Suite for Education) og samtidigt udfase brugen af Bring Your Own Device (BYOD) på skolerne i Aarhus Kommune.
  Formålet er at stille alle skoleelever lige uafhængigt af skole- eller forældreøkonomi samt at få en bedre it-understøttelse af undervisningen som følge af, at alle elever anvender samme pc-model.  
  Det foreslås samtidigt, at der fremadrettet tages højde for, at modellen understøtter ordblinde og læse-/skrive-svage elever, og at det koordineres med ordblindeindsatsen.
  Elev-pc’en bliver udleveret til den enkelte elev som et personligt udstyr, der skal tages med hjem, hvorved eleven vil have det samme digitale værktøj til rådighed både i skolen og til skolearbejdet derhjemme.
  Forslaget om 1:1 elevudstyrsstrategien er finansieret frem til 2023.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) byrådet godkender en 1:1 strategi for elevudstyr dækkende 2. – 10. klasse.
  At 2) byrådet godkender finansieringsmodellen, herunder konvertering af eksisterende KB-bevilling på skoleområdet, samt at finansieringsmodellen baseres på en 4-årig finansiel leasingmodel og en samtidig udskiftning af udstyret på skolerne fra august 2020.
  Sagens forløb
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 7. august 2019.
  Den økonomiske konstruktion blev drøftet.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.
   

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
  04-09-2019 Børn og Unge-udvalget
  Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Lone Norlander Smith, Mette Bjerre, Heidi Bank og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Eva Borchorst Mejnertz tog forbehold.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 4. september 2019.
   
  Radikale Venstres byrådsgruppe og Almaz Mengesha (UFP) kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men tog forbehold for indstillingens "At 1" om, at elever skal have computere fra 2. klasse.

  Bilag

  Fælles ansvar for nedbringelse af hjemløshed

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 28. august 2019.
  Resumé
  Byrådet tilsluttede sig indstillingen om Masterplan på Hjemløseområdet den 6. marts 2019.
  For at lykkes med Masterplanens målsætning om at nedbringe antallet af hjemløse i Aarhus over en periode på fem år og i samme periode halvere antallet af unge hjemløse mellem 18 og 24 år, er der behov for at tage fælles ansvar og for, at alle magistratsafdelinger bakker op om og bidrager til iværksatte og planlagte tiltag.
  Hvis det tværfaglige samarbejde skal lykkes, skal der arbejdes efter tydelige fælles mål. Det gælder både på borgerniveau og på overordnet strategisk niveau. Et sådant samarbejde kræver ledelsesopbakning fra både den politiske ledelse, fra forvaltningernes ledelser og fra ledere i de enkelte tilbud.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet tager nedenstående status til efterretning.
  At 2) byrådet med udgangspunkt i nedenstående status drøfter, hvor der kan være behov for en intensiveret indsats.
  Sagens forløb
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 2. august 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 28. august 2019.
  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 4.

  18-09-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tage indstillingen til efterretning.
   
  Liv Gro Jensen og Peder Udengaard var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har taget Magistratens indstilling til efterretning i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 18. september 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 12.

  Bilag

  Styrkelse af handicapområdet for børn

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 21. august 2019.
   
  Almaz Mengesha (UFP) tog forbehold for indstillingens At 1, 2 og 3.
  Resumé
  Området for børnehandicap har gennem de seneste år fået en del kritik. Forældre til børn med handicap har blandt andet kritiseret kommunen for manglende helhedssyn og koordinering på tværs af kommunen og regionen, lange sagsbehandlingstider samt uklar kommunikation.
  Denne indstilling beskriver konkrete tiltag til styrkelse af handicapområdet for børn, som alle har afsæt i de læringspunkter, som er fremkommet i dialogprocessen med forældre til børn med handicap.
  Derudover beskrives et forslag til videreførelse af projekt Tættere på Familien, som blev vedtaget som et led i styrkelse af handicapområdet for børn i 2015. Projektet omfatter i dag ca. 10 procent af familierne på Handicapcentret for Børn (HCB). Projektmidlerne udløber i 2019. Det foreslås, at projektet udvides til at omfatte 25 procent af familierne på børnehandicapområdet, og at der efter to år udarbejdes en samlet evaluering.
  Indstilling
  At 1) Byrådet tager de foreslåede tiltag til styrkelse af handicapområdet for børn til efterretning. 
  At 2) Byrådet godkender, at midlerne fra budgetforliget 2019 anvendes til finansiering af tiltagene som beskrevet i ressourceafsnittet.
  At 3) Byrådet godkender, at projekt Tættere på Familien forlænges to år og udvides til at omfatte 25 % af familierne på børnehandicapområdet.
  Sagens forløb
  06-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 20. maj 2019.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  26-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. juni 2019.
  21-08-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Anette Poulsen, Peder Udengaard, Steen Bording Andersen, Knud N. Mathiesen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Gert Bjerregaard tog forbehold.
   
  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 21. august 2019.
   
  Almaz Mengesha (UFP) tog forbehold for indstillingens At 1, 2 og 3.

  Bilag

  Forslag fra EL om rykning af budgetforhandlingerne

  Beslutning
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 28. august 2019.
  Beslutningsforslag fra EL
   
  Med baggrund i at forhandlingerne mellem regeringen og KL, om rammerne for kommunernes økonomi først forventes at falde på plads i september måned, foreslår Enhedslisten at de lokale budgetforhandlinger og byrådets to behandlinger af budgettet udskydes 2-3 uger ift. Det planlagte.
   
  Vi ønsker at give de bedst mulige betingelser til dem der skal regne på resultatet af de nationale forhandlinger, og dermed også give byrådet det bedste grundlag at træffe beslutning på.
   
  Vi vil ikke stille konkrete datoforslag, da en række forhold skal tages i betragtning, men foreslår at man i videst muligt omfang fastholde onsdage, subsidiært torsdag, som byrådets møde og forhandlings dage.
   
  Forslagsstiller
  Keld Hvalsø

  Sagens forløb
  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 28. august 2019.

  Bilag