Vælg

Referat Aarhus Byråd 25-09-2019

  Fælles ansvar for nedbringelse af hjemløshed

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har taget Magistratens indstilling til efterretning i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 18. september 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 12.
  Resumé
  Byrådet tilsluttede sig indstillingen om Masterplan på Hjemløseområdet den 6. marts 2019.
  For at lykkes med Masterplanens målsætning om at nedbringe antallet af hjemløse i Aarhus over en periode på fem år og i samme periode halvere antallet af unge hjemløse mellem 18 og 24 år, er der behov for at tage fælles ansvar og for, at alle magistratsafdelinger bakker op om og bidrager til iværksatte og planlagte tiltag.
  Hvis det tværfaglige samarbejde skal lykkes, skal der arbejdes efter tydelige fælles mål. Det gælder både på borgerniveau og på overordnet strategisk niveau. Et sådant samarbejde kræver ledelsesopbakning fra både den politiske ledelse, fra forvaltningernes ledelser og fra ledere i de enkelte tilbud.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet tager nedenstående status til efterretning.
  At 2) byrådet med udgangspunkt i nedenstående status drøfter, hvor der kan være behov for en intensiveret indsats.
  Sagens forløb
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 2. august 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 28. august 2019.
  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 4.

  18-09-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tage indstillingen til efterretning.
   
  Liv Gro Jensen og Peder Udengaard var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har taget Magistratens indstilling til efterretning i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 18. september 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 12.

  Bilag

  Grøn transportplan, fase 1

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 9. september 2019.
   
  Almaz Mengesha (UFP) tog forbehold for manglende forudgående inddragelse af medarbejdere og leverandører.
  En fælles ramme og de første tiltag på vejen mod fossilfri transport.
  Resumé
  Byrådet vedtog med Klimaplan 2016-2020 (vedtaget d. 22. februar 2017), at der skal udarbejdes en plan for, hvordan Aarhus Kommunes egen transport bliver fossilfri i 2030. Arbejdet er forankret i et tværmagistratsligt projekt, Grøn transportplan, der løber frem til og med 2020.
   
  Ambitionsniveauet er højt, og omstillingen vil ske i et hastigt tempo i de kommende år. Den teknologiske udvikling gør det dog vanskeligt at træffe alle beslutninger her og nu. Projektet er derfor opdelt i faser med en trinvis indfasning af ny praksis på transportområdet:
   
  • Fase 1: Fælles ramme og strakstiltag, 2019 (Denne indstilling)
  • Fase 2: Grøn Transportplan 2030 (Vedtagelse i 2020)
   
  Med fase 1 leverancen (Bilag 1) præsenteres syv tiltag, der kan igangsættes med det samme, herunder nødvendige procedureændringer og opbygning af praktiske erfaringer på tværs af organisationen og de mange kerneopgaver, omstillingsindsatsen skal gå godt i spænd med.
   
  Med fase 1 leverancen præsenteres også fem nøgleprincipper for omstillingen – som et fælles strategisk fundament at bygge videre på i udarbejdelsen af den endelige transportplan i fase 2.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     den strategiske ramme med de fem nøgleprincipper for omstilling, præsenteret i Bilag 1, vedtages som fundament for det videre arbejde med Grøn transportplan 2030.
   
  At 2)     de syv strakstiltag til omstilling og de opsatte minimumskrav til køretøjer, præsenteret i Bilag 1, vedtages og iværksættes med det samme.
  Sagens forløb
  20-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at de 7 strakstiltag, der peges på i indstillingen kun er de første skridt til en grøn omstilling af kommunens egen transport. Der arbejdes videre med en samlet grøn transportplan, som skal sikre, at kommunens egen transport bliver fossilfri senest i 2030. De politiske forslag, der er fremsat på området vil blive bearbejdet i den sammenhæng, og Byrådet vil primo 2020 blive forelagt en samlet grøn transportplan, som også vil beskrive muligheder for at fremrykke omstillingen, så målet om fossilfrihed i kommunens egen transport opnås hurtigere.
   
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  24-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 24. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. juni 2019 i overensstemmelse med påtegning af 20. juni 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
   
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaard, Rådmand Bünyamin Simsek og Rådmand Thomas Medom ikke i sagens behandling.

  26-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. juni 2019.
  09-09-2019 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog, Heidi Bank, Jan Ravn Christensen og Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Almaz Mengesha tog forbehold for manglende forudgående inddragelse af medarbejdere og leverandører.
   
  Ango Winther og Liv Gro Jensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 9. september 2019.
   
  Almaz Mengesha (UFP) tog forbehold for manglende forudgående inddragelse af medarbejdere og leverandører.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra S og RV om Aarhus som Sustainable Development Goals City

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. september 2019. Dermed afvises beslutningsforslaget fra S og RV.
  Beslutningsforslag fra S og RV
  Aarhus er – blandt i alt 32 byer og som én ud af 6 universitetsbyer i verden - inviteret til at deltage i initiativet Sustainable Development Goal Cities (SDG Cities).
   
  Aarhus var Europæisk Kulturhovedstad i 2017 og iCapital finalist i 2017 og 2018 – initiativer, der har givet stor international anerkendelse. Det er en stor cadeau til Aarhus som by at blive inviteret til at blive en Verdens-Måls-By (SDG City).
   
  Arbejdet med FN’s Verdensmål er en vigtig dagsorden for Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Vi ønsker derfor, at byrådet takker ja til invitationen og melder Aarhus ind i kampen for at give borgerne mere ejerskab og know-how i forbindelse med FN’s mål for bæredygtig udvikling.
   
  Initiativet kan være med til at samle byen om en fælles indsats gennem en længere årrække på tilsvarende vis, som Aarhus 2017 gjorde det, og som brændstof til det fortsatte arbejde med Europæisk Kulturregion. Initiativet forventes at kunne opnå bred opbakning fra erhvervslivet, bl.a. gennem Erhverv Aarhus.
   
  Målet er at vise, at implementeringen af verdensmålene i 2025 er mulig, når folk, byer, uddannelsesinstitutioner, virksomheder m.fl. arbejder sammen og fokuserer deres indsats og ressourcer på at skabe en bæredygtig fremtid.
   
  Vi foreslår derfor, at
  1. Byrådet tiltræder beslutningen om at lade Aarhus indgå i initiativet Sustainable Development Goal Cities
   
  Camilla Fabricius, Socialdemokratiet
  Rabih Azad-Ahmad, Radikale Venstre
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra S og RV om Aarhus som Sustainable Development Goals City
  Opfølgning på forslag fra Radikale Venstre og Socialdemokratiet om, at Aarhus indgår i projektet SDG Cities.
   

  Resumé
  Socialdemokratiet og Radikale Venstre har stillet forslag om, at Aarhus skal indgå i initiativet Sustainable development Goals Cities (SDG Cities).
  Teknik og Miljø anbefaler, at Aarhus Kommune ikke deltager i initiativet.
  Dels rummer initiativet et meget omfattende styringsmæssigt set-up, der karambolerer med byrådets fokuserede arbejde via Aarhusmålene samt den generelle tilgang til ”værdi for borgerne” som grundlag for styring i Aarhus Kommune.
  Dels er det Teknik og Miljøs vurdering, at der er andre og bedre muligheder for at arbejde målrettet og struktureret med verdensmålene, både i Aarhus og via internationale netværk, end igennem SDG Cities. 
  Anbefalingen vurderes at være i overensstemmelse med ”Indstilling om forslag fra RV: Kommunalpolitik i samspil med FN's Verdensmål”, som byrådet vedtog i maj 2019.
  På grund af sommerferien er fremsendelsen af indstillingen en uge forsinket.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslaget om, at Aarhus skal deltage i Sustainable Development Goals Cities, ikke tiltrædes.
  At 2) Magistraten og direktørgruppen i deres igangværende koordinering af arbejdet med Verdensmålene medtænker en konceptuel og styringsmæssig kobling af målene til politikker, strategier, planer mv. i Aarhus Kommune.
  At 3) Magistraten og direktørgruppen sikrer, at der sker en kobling mellem arbejdet med Verdensmålene og Aarhus’ internationale netværk, med henblik på erfaringsudveksling, inspiration og samarbejde.
  Sagens forløb
  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 20. marts 2019.
  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. april 2019.
  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 24. april 2019 om magistratsbehandling af forslaget

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  14-08-2019 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  03-09-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdelingen har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. august 2019.
  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. september 2019. Dermed afvises beslutningsforslaget fra S og RV.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra LA: Servicestandarder for virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 18. september 2019.
   
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.
  Beslutningsforslag fra Liberal Alliance
   
  Et af problemerne med erhvervsvenligheden i Aarhus er, at kommunen ikke har vedtaget en servicestandard for kommunens samarbejdspartnere med klare retningslinjer samt svar- og sagsbehandlingsfrister. Den manglende servicestandard betyder, at når vores samarbejdere retter henvendelse til kommunen, ved de ikke, hvad de skal forvente af kommunen. De modtager ingen kvitteringsskrivelse om, hvor deres sag er landet, og hvornår de kan forvente, at deres henvendelse bliver besvaret. Dette er problematisk, fordi klarhed om processen, hurtig sagsbehandling og klare retningslinjer kan betyde forskellen mellem en konkurrencemæssig fordel og store ekstraudgifter. En servicestandard skal sikre, at man løbende kan vurdere, om sagsbehandlingstiderne er rimelige eller kan gøres kortere til gavn for kommunens samarbejdspartnere. En servicestandard gavner også Aarhus Kommune selv, fordi den kan betyde, at det bliver nemmere at fastholde og tiltrække virksomheder til Aarhus.
   
  At virksomhederne modtager en vilkårlig behandling, understøttes af besvarelsen på Liberal Alliances 10-dages forespørgsel om ’servicestandarder’ den 16. marts 2018. Heraf fremgår det bl.a., at der ikke er vedtaget nogen fast procedure for orientering om tidsoverskridelser i forbindelse med lokalplanssager, samt at der ikke bliver ført statistik over, hvor mange gange tidsplanen for lokalplanssager bliver overskredet. LA Aarhus mener derfor, at byrådet bør formulere og vedtage en servicestandard med klare retningslinjer for tydelig kommunikation, samt svar- og behandlingsfrister for vores samarbejdspartnere. Uden en servicestandard kan kommunen ikke lave en afvigelsesopgørelse og dermed holde øje med, om sagsbehandlingen foregår hurtigt og effektivt. Uden en afvigelsesopgørelse er det heller ikke muligt for byrådet at sikre, at ressourcedækningen af administrationen er tilstrækkelig og effektiv. Med andre ord er en servicestandard også til gavn for Aarhus Kommune og medarbejderne i forvaltningen.
   
  Kommunen har allerede, som forpligtet af retssikkerhedsloven, vedtaget lignede svar- og sagsbehandlingsfrister for alle med et CPR-nummer. Hvis en borger f.eks. retter henvendelse til socialforvaltningen, modtager vedkommende en kvitteringsskrivelse for henvendelsen og oplysninger om, hvornår der kan forventes svar. Hermed skal borgeren ikke gå rundt i uvished, og man ved, hvornår man kan rette henvendelse, hvis ens sagsbehandling trækker i langdrag. I LA Aarhus mener vi, at vores samarbejdspartnere bør have samme retssikkerhedsgarantier for hurtig sagsbehandling, som borgerne i kommunen.
   
  Aarhus Kommune har faktisk allerede vedtaget en målsætning om, at sagsbehandlingstiden for byggesager skal reduceres, og at brugernes tilfredshed skal højnes, men målsætninger er nytteløse, hvis de ikke bakkes op af konkrete initiativer. Af årsberetningen fra 2017 fremgår det, at kommunen endnu ikke har indfriet sin målsætning om, at 8 ud af 10 virksomheder skal være tilfredse med deres byggesagsbehandling. Dansk Industris (DI) lokale erhvervsklima-rapport 2018 underbygger ovenstående. I rapporten placeres Aarhus Kommune som nr. 77 ud af alle kommuner, når det kommer til en samlet vurdering af erhvervsklimaet. Det er en sørgelig placering for en kommune med Danmarks næststørste by, der burde være i førertrøjen. I vurderingen af den kommunale sagsbehandling indtager Aarhus en utilfredsstillende plads 73.
   
  LA Aarhus har en vision om, at Aarhus skal være den mest erhvervsvenlige kommune i Danmark – og vi mener, at det første spadestik kunne være, at byrådet besluttede sig for at formulere og vedtage en servicestandard for vores samarbejdspartnere.
   
  LA Aarhus foreslår derfor følgende:
  1) At Aarhus Byråd forpligter sig til at formulere og vedtage en servicestandard, der har til formål at skabe transparens for og bedre kommunikation med vores virksomheder, foreninger og andre med et CVR-nummer, og hvori der fastsættes klare svar- og sagsbehandlingsfrister for henvendelser til kommunen.
  2) At servicestandarden udarbejdes i samarbejde med et advisoryboard, hvor relevante aktører fra erhvervslivet inddrages.
  3) At servicestandarden bliver tilgængelig på kommunens hjemmeside, så enhver samarbejdspartner har mulighed for at læse den.
   
  Almaz Mengesha
  LA Aarhus
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
  Indstilling på baggrund af forslag fra LA om servicestandarder for virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer

  Resumé
  Denne indstilling belyser beslutningsforslaget fra Liberal Alliance om servicestandarder for virksomheder, foreninger andre med CVR-nummer. Byrådet tilbagesendte beslutningsforslaget til Magistraten d. 12. december 2018 med henblik på en indstilling. Byrådet får ved regnskabsaflæggelsen for 2018 en status for de gældende servicemål for miljøsagsbehandlingen og byggesagsbehandlingen, som uddybes i denne indstilling.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) at Byrådet tager belysningen om servicestandarder i Aarhus Kommune til efterretning.
  Sagens forløb
  12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  21-03-2019 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling
  28-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Byrådssekretariatet i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Årsagen hertil var sagsbehandlingen i Borgmesterens Afdeling. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i byrådet d. 3.4.2019.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  01-04-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 1. april 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 21. marts 2019 i overensstemmelse med påtegning af 28. marts fra Borgmesterens Afdeling.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. april 2019.
  21-08-2019 Økonomiudvalget
  Udvalget udsatte behandlingen af sagen.
  18-09-2019 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkningen om, at udvalget forventer, at de forvaltninger i Aarhus Kommune, som ikke efterlever de fastsatte sagsbehandlingstider, offentliggør dette på kommunens hjemmeside.

  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 18. september 2019.
   
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra SF om større økonomisk åbenhed

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 18. september 2019. Dermed afvises beslutningsforslaget fra SF.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, hvis der bliver udarbejdet en negativliste.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 6.
  Beslutningsforslag fra SF

  Som folkevalgte må vi gå forrest for at skabe åbenhed og gennemsigtighed i Aarhus Kommune. Kun på den måde kan vi sikre borgernes tillid til vores forvaltning af skatteydernes penge. SF ønsker derfor, at den nuværende ordning om registrering af byrådsmedlemmers økonomiske interesser gøres obligatorisk.

  I 2009 vedtog byrådet, at alle byrådsmedlemmer kunne registrere bestyrelsesposter i private og offentlige selskaber, lønnede stillinger og selvstændig, indtægtsgivende virksomhed, ud over hvervet som byrådsmedlem/borgmester/rådmand.

  Byrådet besluttede desuden, at borgmester og rådmænd kunne oplyse selskabsinteresser og eventuelle aftaler med tidligere og/eller fremtidige arbejdsgivere.

  Registreringerne er frivillige og inspireret af reglerne i Folketinget. Folketinget har dog efterfølgende skærpet regelsættet og gjort registreringen af private økonomiske interesser obligatorisk. Det er sket i en erkendelse af, at befolkningen har et rimeligt krav på, at få gennemsigtighed i forhold til de folkevalgtes væsentlige økonomiske interesser.

  SF mener, at Byrådet bør følger Folketingets model og gøre registreringen obligatorisk. På den måde kan vi som byråd sætter en tyk streg under, at vi også ønsker åbenhed og gennemsigthed om egne økonomiske interesser i forhold til forvaltningen af skatteborgernes penge i Aarhus.

  Ordningen eksisterer som bekendt på et frivilligt niveau i dag, men det er desværre kun få, der vælger at registrere oplysningerne på kommunens faktasider.

  Beslutningspunkt:
  Byrådet beslutter, at den nuværende ordning om registrering af byrådsmedlemmers økonomiske interesser gøres obligatorisk.

  Stillet af Jan Ravn Christensen og Thomas Medom
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
   
  Indstilling om forslag fra SF om større økonomisk åbenhed

  Resumé
  Den 15. november 2017 stillede Socialistisk Folkeparti (herefter: SF) forslag om, at den nuværende ordning om registrering af byrådsmedlemmers økonomiske interesser gøres obligatorisk. Udtalelsen har været behandlet på møde i Gruppeformandskredsen den 12. september 2018, hvor et flertal kunne tiltræde nærværende udtalelse fra Borgmesterens Afdeling. På grund af en beklagelig administrativ fejl er udtalelsen først blevet sendt til Aarhus Byråd nu.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     forslaget afvises. Argumentet for denne anbefaling er, at Folketingets ordning ikke er reelt obligatorisk og dermed ikke på dette punkt adskiller sig ikke i det væsentlige fra den nuværende, frivillige ordning for byrådsmedlemmer i Aarhus Byråd.
   
  En mulig udvidelse ville dog være en obligatorisk udarbejdelse af en negativ-liste. Se mere under pkt. 2.3. nedenfor.
  Sagens forløb
  15-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 15. november 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  17-06-2019 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  19-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Det bemærkes, at indstillingen ikke har nået byrådsbehandlingen indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Årsagen hertil står beskrevet i indstillingen.
   
  Derudover ingen bemærkninger.

  24-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet d. 24. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 17. juni 2019.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaard, Rådmand Bünyamin Simsek og Rådmand Thomas Medom deltog ikke i sagens behandling.

  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 14. august 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 7.

  18-09-2019 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Theresa Blegvad og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Mette Bjerre kunne til tiltræde indstillingen, hvis der bliver udarbejdet en negativliste.

  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 18. september 2019. Dermed afvises beslutningsforslaget fra SF.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, hvis der bliver udarbejdet en negativliste.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 6.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra EL om åbenhed og tillidspakke

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 18. september 2019. Dermed afvises beslutningsforslaget fra EL.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, hvis der bliver udarbejdet en negativliste.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 5.
  Beslutningsforslag fra EL
   
  I løbet af den indeværende periode har der været flere episoder og sager, der har sået tvivl om byrådets og kommunens integritet og mindsket tilliden til byrådet. Der er behov for at befolkningen kan have tillid til, at de folkevalgte agerer åbent og redeligt i forhold til deres hverv. Der er særligt to typer af sager der har vakt befolkningens interesse: 1. byrådsmedlemmers habilitet i forhold til hverv og økonomiske interesser, 2. hele sagskomplekset vedrørende skandalen i teknik og miljø.

  Dette to-delte forslag er ikke ment som politisk drilleri eller andet i den dur, men tværtom som et forsøg på fremadrettet at øge åbenheden om byrådsmedlemmernes interesser og derved øge tilliden, samt at drage en politisk lære af skandalesagen, så byrådsmedlemmer fremadrettet står bedre rustet til at håndtere og agere på sager af den karakter. Ved gennemlæsning af den anden revisionsundersøgelse, så forekommer det os alt for tilfældigt og uformelt hvordan informationer blev håndteret og delt og deraf følgende også hvordan – eller rettere sagt hvordan ikke – byrådets og kommunens formelle magtorganer håndterede sagen. Der er for os ingen tvivl om at et klart adfærdskodeks og procedurer for håndtering af den type sager havde været bedre, hvis byrådet havde nogle klare retningslinjer på det område.

  Til beslutning:

  Habilitet – hverv og økonomiske interesser
  -    Byrådsmedlemmer bør åbent opgive og stå ved deres hverv og økonomiske sager og de bør fremgå af byrådets faktasider på kommunens hjemmeside. Det vil dels øge tilliden til byrådet og desuden lette juristernes arbejde med habilitet/inhabilitet for byrådsmedlemmer i forhold til specifikke sager.

  Kodeks for byrådsmedlemmer og procedure for håndtering af særlige sager
  -    Byrådet bør på baggrund af embedsværkets research udvikle og tilslutte sig et kodeks for byrådsmedlemmers håndtering af viden som den vi så i teknik og miljøskandalen, herunder i hvilket omfang byrådsmedlemmer forventes at stå til rådighed for undersøgelser, hvilke instanser (magistrat, rådmænd, direktører, udvalg) byrådsmedlemmer bør gå til og informere, hvis de er blevet bekendt med alvorlige mulige ulovligheder.

  Stillet af Peter Hegner Bonfils pva. Enhedslistens byrådsgruppe.
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
   
  Indstilling om forslag fra EL om åbenhed og tillidspakke

  Resumé
  Den 15. november 2017 stillede Enhedslisten (herefter: EL) et forslag, der er todelt.
   
  Den første del omfatter, at byrådsmedlemmer åbent bør opgive og stå ved deres hverv og økonomiske sager, og det bør fremgå af Byrådets Faktasider på kommunens hjemmeside.
   
  Den anden del omfatter, at byrådet bør udvikle og tilslutte sig et kodeks for byrådsmedlemmers håndtering af viden, som den vi så i personalesagen i Magistratsafdelingen i Teknik og Miljø med 22 tidligere medarbejdere. Herunder i hvilket omfang byrådsmedlemmer forventes at stå til rådighed for undersøgelser, og hvilke instanser (magistrat, rådmænd, direktører, udvalg) byrådsmedlemmer bør gå til og informere, hvis de er blevet bekendt med alvorlige mulige ulovligheder.
   
  På grund af en beklagelig administrativ fejl sendes udtalelsen først tilbage til Aarhus Byråd nu.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     forslaget afvises. Baggrunden for denne anbefaling er, i forhold til den første del af forslaget, at byrådsmedlemmerne i Aarhus Byråd i forvejen har mulighed for at oplyse deres hverv og økonomiske interesser på kommunens hjemmeside under Byrådets Faktasider.
   
  Baggrunden for anbefalingen vedrørende den anden del af forslaget er, at et kodeks, der angiver proceduren ved særlige sager, ikke vil være hensigtsmæssig. Samtidig vil et kodeks, der angiver, hvor byrådspolitikkerne bør gå hen med evt. ulovligheder underminere det nuværende normalsystem.
  Sagens forløb
  15-11-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. november 2017.
  29-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 29. november 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  23-05-2018 Borgmesterens Afdeling
  Den 15. november 2017 stillede Enhedslisten (herefter: EL) et forslag, der er todelt.  

  Den første del omfatter, at byrådsmedlemmer åbent bør opgive og stå ved deres hverv og økonomiske sager, og det bør fremgå af Byrådets Faktasider på kommunens hjemmeside. Det vil dels, ifølge forslaget, øge tilliden til byrådet og desuden lette juristernes arbejde med habilitet/inhabilitet for byrådsmedlemmer i forhold til specifikke sager.   

  Den anden del omfatter, at byrådet bør, på baggrund af embedsværkets research, udvikle og tilslutte sig et kodeks for byrådsmedlemmers håndtering af viden, som den vi så i personalesagen i Magistratsafdelingen i Teknik og Miljø med 22 tidligere medarbejdere. Herunder i hvilket omfang byrådsmedlemmer forventes at stå til rådighed for undersøgelser, og hvilke instanser (magistrat, rådmænd, direktører, udvalg) byrådsmedlemmer bør gå til og informere, hvis de er blevet bekendt med alvorlige mulige ulovligheder.   Behandlingen af forslaget blev udsat ved byrådets møde den 15. november 2017.  

  Konklusion 
  Borgmesterens Afdeling anbefaler, at forslaget afvises. Baggrunden for denne anbefaling er, i forhold til den første del af forslaget, at byrådsmedlemmerne i Aarhus Byråd i forvejen har mulighed for at oplyse deres hverv og økonomiske interesser på kommunens hjemmeside under Byrådets Faktasider. Baggrunden for anbefalingen vedrørende den anden del af forslaget er, at et kodeks, der angiver proceduren ved særlige sager, ikke vil være hensigtsmæssig. Samtidig vil et kodeks, der angiver, hvor byrådspolitikkerne bør gå hen med evt. ulovligheder underminere det nuværende normalsystem.
  18-06-2018 Magistraten
   Sagen udsattes i Magistratens møde den 18. juni 2018. Behandles sammen med forslag fra SF.

  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  17-06-2019 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  19-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Det bemærkes, at indstillingen ikke har nået byrådsbehandlingen indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Årsagen hertil står beskrevet i indstillingen.
   
  Derudover ingen bemærkninger.

  24-06-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet d. 24. juni 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 17. juni 2019.
  Lone Norlander Smith henholder sig til Enhedslistens oprindelige forslag.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaard, Rådmand Bünyamin Simsek og Rådmand Thomas Medom ikke i sagens behandling.

  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 14. august 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 6.

  18-09-2019 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Theresa Blegvad og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Mette Bjerre kunne til tiltræde indstillingen, hvis der bliver udarbejdet en negativliste.

  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 18. september 2019. Dermed afvises beslutningsforslaget fra EL.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, hvis der bliver udarbejdet en negativliste.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 5.

  Bilag

  Byens Udvikling - Opkøbs- og Grundsalgsstrategi

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling med de ændringer, der er foreslået af Økonomiudvalget, jf. udvalgets foranstående erklæring af 18. september 2019.
   
  Almaz Mengesha (UFP) tog forbehold.
  Resumé
  Magistraten behandlede på møde 3. juni 2019 forslag til Opkøbs- og grundsalgsstrategi. Det blev her besluttet at sende indstillingen med tilhørende bilag i magistratshøring i 14 dage. Der er modtaget fire høringssvar. Bemærkningerne er vedlagt indstillingen som kommenteret bilag 3 og foreslås besvaret, som det ligeledes fremgår af bilaget.
  Byrådet har med Budget 2018 igangsat et strategiarbejde under overskriften ’Byens udvikling – Strategi for jordkøb’. Som et bærende delelement i det samlede arbejde har Teknik og Miljø i samarbejde med Borgmesterens Afdeling udarbejdet vedlagte forslag til ”Opkøbs- og grundsalgsstrategi for Aarhus kommune”. Derudover foreslås andre tiltag afledt af kortlægningen ’Byens Udvikling’ tiltrådt af Byrådet.
  Indstilling
  At 1) Forslaget til Opkøbs- og grundsalgsstrategi (bilag 1) samt tilhørende bilag 1.1 om organisering, økonomi mv. godkendes med de ændringer, der er indarbejdet jf. bilag 3.
  At 2) Ud fra de overordnede rammer for områdets økonomi fremlagt i bilag 1.1 udarbejder Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø et konkret oplæg vedrørende byudviklingskonto, økonomistyring, ledelsesinformation, bevillinger og indtægtsforudsætninger. Oplægget afleveres i forbindelse med Forventet Regnskab 2019.
  At 3) 25 % af provenuet ved salg tilbageføres en byudviklingskonto, som disponeres af Byrådet under hensyn til, at der skal ske en vis prioritering af udviklingsprojekter på de områder, hvor finansieringen sikres.
  At 4) Den reviderede kortlægning ’Byens udvikling’ (bilag 4) tages til efterretning.
  At 5) Det reviderede Kommissorium for udvidet arealreservationsgruppe (bilag 5) godkendes.
  At 6) Reviderede principper for opførelse af almene pleje-, ældre-, og handicapboliger (bilag 6) godkendes.
  Sagens forløb
  03-06-2019 Magistraten
  Indstillingen sendes i to ugers høring i magistratsafdelingerne.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. august 2019.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold for At-punkt 2.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
  18-09-2019 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling, med bemærkningen om at udvalget anbefaler, at indstillingens at 3 ændres til ’20% af provenuet ved salg tilbageføres en byudviklingskonto, som disponeres af Byrådet under hensyn til, at der skal ske en vis prioritering af udviklingsprojekter på de områder, hvor finansieringen sikres’.
  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling med de ændringer, der er foreslået af Økonomiudvalget, jf. udvalgets foranstående erklæring af 18. september 2019.
   
  Almaz Mengesha (UFP) tog forbehold.

  Bilag

  Kvoter til almene familieboliger afledt af udviklingsplaner

  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. september 2019.
  Resumé
  Byrådet har tidligere truffet beslutninger om genhusning og nybyggeri samt udviklingsplaner for Gellerup-Toveshøj og Bispehaven.
  Indstillingen fremlægger den forståelse, der er opnået med 5. kreds i BL – Danmarks Almene boliger (herefter BL’s 5. kreds) om kvoter til almene familieboliger til de boligorganisationer, som skal gennemføre udviklingsplaner. Forståelsespapiret (bilag 1) fastlægger, at der kan tildeles en kvote for hver to boliger, der nedrives eller sælges, og stemmer overens med det antal kvoter, som byrådet allerede har godkendt med de konkrete aftaler om udviklingsplaner.
  Herudover foreslås det at tilpasse det samlede antal af kvoter til erstatningsbyggeri til det antal boliger, som skal nedrives ifølge de aftaler om udviklingsplaner, som byrådet har godkendt. Denne justering til 918 kvoter medfører en mindreudgift på ca. 14 mio.kr. 50 % heraf anvendes til at forøge den gennemsnitlige størrelse af erstatningsbyggeriet, mens 50 % anvendes til at sænke det tidligere besluttede indtægtskrav fra salg af kommunale udlejningsejendomme.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender forståelsespapiret med BL’s 5. kreds (bilag 1) om kvoter til familieboliger til boligorganisationer, som skal gennemføre udviklingsplaner.
  At 2) Antallet af samlede kvoter til erstatningsbyggeri justeres fra 1.038 til 918 svarende til det antal boliger, som nedrives, ifølge de aftaler om udviklingsplaner, som byrådet har godkendt.
  At 3) mindreudgiften på ca. 14 mio. kr. anvendes til dels at forøge den gennemsnitlige størrelse af erstatningsboligerne (knap 7 mio.kr.) og dels at sænke det tidligere besluttede indtægtskrav fra salg af kommunale udlejningsejendomme (også knap 7 mio.kr.) jf. beskrivelsen af de bevillingsmæssige konsekvenser i afsnit ”7. Ressourcer” og bilag 2.
  Sagens forløb
  16-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 10. september 2019.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder status på hensigtserklæring om seniorbofællesskaber fra budget 2019.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold med hensyn til at 3, idet mindreudgiften alternativt kunne bruges til flere almene boliger i stedet for reduktion af indtægtskrav. Huslejeniveauer belyses.
  Keld Hvalsø tog forbehold.

  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. september 2019.
  02-10-2019 Økonomiudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Ny udskolingsfløj og lokaler til fritid på Gammelgaardsskolen

  Beslutning
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. september 2019.
  Resumé
  Gammelgaardsskolen har fået projekteret en helhedsløsning som understøtter lokalefælleskab imellem skole og FU. Helhedsløsning omfatter modernisering af dele af skolen samt nybyggeri. Midlertidige pavilloner fra 1988 erstattes med nybyggeri til undervisning og lokalefællesskab mellem udskoling og klub. Lokalerne til skolens mellemtrin moderniseres til lokalefællesskaber mellem fritidsklubben og undervisningen. Dermed kan fritidsklubben flytte fra Ludvig Feilbergs Vej 7 til skolen, som klub for børnene fra 4.-6. klasse. Hertil kommer et supplerende praktisk-musisk faglokale. samt udbygning af nuværende sløjdlokale til håndværk og design.
  Som en del af den politiske aftale om skoletilbud til Gellerup, Toveshøj og Bispehaven foreslås det, at Gammelgaardsskolens distrikt udvides fra skoleåret 2020-21. Til at håndtere skolens elevvækst og pres på undervisningskapacitet foreslås det at udbygge skolen med 2 lokaler. Det vil være muligt at foretage yderligere udbygninger på skolen.
  Derfor foreslås et tillæg til anlægsbevillingen, som byrådet med godkendelse af forslag til prioritering af RULL-midlerne den 15. september 2016, gav til projektering af en helhedsløsning for Gammelgaardsskolen og lokalefællesskab med FU.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der til anlægsbevilling til Gammelgaardsskolen på 2,3 mio. kr. gives tillæg på 21,2 mio. kr. finansieret med 17,3 mio. kr. af de allerede prioriterede RULL-midler og 3,9 mio. kr. fra reserven til skoleudbygning.
  At 2) der frigives restrådighedsbeløb på 21,2 mio. kr. fordelt med 3,5 mio. kr. i 2019, 13,8 mio. kr. i 2020 og 3,9 mio. kr. i 2021, som kommer oveni i de 2,3 mio. kr., som allerede er frigivet i 2018 og 2019.
  At 3) 2 procent af den samlede anlægssum til Gammelgaardsskolens anlægsprojekt anvendes til intern projektledelse.
  Sagens forløb
  12-09-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger.
  16-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 30. august 2019.
  Det kan fremadrettet overvejes, hvordan Fællesrådene kan inddrages.

  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. september 2019.
  02-10-2019 Børn og Unge-udvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Udmøntning af justeringer af folkeskolereformen

  Beslutning
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. september 2019.
  Indstillingen indeholder forslag til udmøntning af lovændringen om justering af folkeskolereformen med fokus på de områder, der kræver Byrådets stillingtagen.
  Resumé
  Folketinget har den 2. maj 2019 vedtaget et lovforslag om justering af folkeskolereformen, der træder i kraft med skoleåret 2019/20. Hensigten er at justere rammerne for folkeskolen for at skabe endnu bedre lokale vilkår for at indfri de høje ambitioner, der blev sat med folkeskolereformen i 2013.
  Justeringerne medfører bl.a. en reduktion af den samlede undervisningstid i indskolingen samt flere faglektioner på mellemtrin og i udskoling. Med en kortere skoleuge følger en forøget aktivitet i SFO, og det foreslås således, at Byrådet godkender en regulering af forældrebetalingen.
  Der er også ændret på rammerne for at afkorte skoleugens længde på 4.-9. klassetrin ved at konvertere den understøttende undervisning, hvilket kræver Byrådets stillingtagen. Endelig kan Byrådet godkende, at valgperioden kan være to år for forældrerepræsentanter i skolebestyrelser. Det foreslås, at Byrådet træffer beslutning om at delegere beslutningskompetencen til skolerne.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) det delegeres til skolerne at godkende afkortning af undervisningstiden på mellemtrin og i udskoling med op til to timers understøttende undervisning med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.
  At 2) det delegeres til skolerne at godkende afkortning af undervisningstiden med op til 60 undervisningstimer understøttende undervisning årligt på 7. klassetrin med henblik på at give tid til konfirmationsforberedelse.
  At 3) det delegeres til skolebestyrelserne at beslutte, om valgperioden for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen er to år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det, eller for alle forældrerepræsentanter på en skole.
  At 4) forslag til konsekvensrettet Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Aarhus Kommune, herunder bilag 12 til styrelsesvedtægten, vedtages.
  At 5) den foreslåede budgettilførsel til SFO indarbejdes med 48,6 procent i forældrebetalingen.
  At 6) de økonomiske konsekvenser af lovændringen indregnes i de relevante budgetmodellers enhedsbeløb (jf. afsnit 7. Ressourcer).
  Sagens forløb
  12-09-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  16-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 6. september 2019.
  Der udarbejdes et notat, som belyser indstillingens konsekvenser for kvaliteten i undervisnings- og SFO-tilbud,  et notat, der beskriver de overordnede rammer i lovgivning mm. og et notat om, hvorvidt og i hvilket omfang mangel på faglokaler har betydning i forhold til skoledagens længde.

  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. september 2019.
  02-10-2019 Børn og Unge-udvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling om forslag fra SF om minimumsnormeringer i dagtilbud

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 18. september 2019.
   
  Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper henholdt sig til den oprindelige indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge.
   
  Beslutningsforslag fra SF
  Den seneste tid har været præget af massiv mobilisering af forældre rundt omkring i Danmark og lokalt i Aarhus bagkravet om indførelse af minimumsnormeringer.
  Herudover har adskillige målinger vidst at et stort flertal af såvel befolkningen som politikere bakker op om indførelse af minimumsnormeringer.
  Dagligt har tusindvis af børn deres dagligdag i kommunens dagtilbud. Børnene møder frem til pædagogiske tilbud af højkvalitet med engageret personale, der i det daglige arbejder på højtryk for at skabe stimulerende pædagogiske aktiviteter og trygge udviklende miljøer for børnene.
  Normeringerne og det pædagogiske personale i dagtilbuddene er dog presset. Tidligere havde Aarhus Kommune nogle af landets bedste normeringer. Men de seneste nationale undersøgelser af normeringsforholdene i de danske dagtilbud viser, at Aarhus placerer sig i midterfeltet af kommunerne.
  SF i Aarhus har større ambitioner end dette. Aarhus skal ligge i toppen af normeringsforholdene i danske dagtilbud og som minimum leve op til BUPL’s normeringsforslag om, at der i vuggestuer minimum skal være en fuldtidsansat til trebørn og i børnehaven en fuldtidsansat til seks børn. Vi skylder børnene, forældrene og personalet, at der er nok pædagoger til vores børn.
  Minimumsnormeringer betyder at der skal være penge til hver daginstitution, så der er én medarbejder med fuld børnetid til tre børn i vuggestuen og én medarbejder med fuld børnetid til seks børn i børnehaven i gennemsnit over alle timer i dagtilbuddets åbningstid hver uge.
  SF er bevidst om, at et løft af normeringsforholdene i Aarhus kommunes dagtilbud til BUPL’s minimumsnormeringer vil kræve en politisk prioritering af kommunens ressourcer. Konkret foreslås det at Byrådet vælger en af følgende modeller.
  - Kommunens budgetmodel for Børn og Unge tilrettes, så finansieringen dækker de fulde udgifter til at sikre overholdelse af minimumsnormeringer.
  - Byrådet vedtager en lille skattestigning (SF stiller budgetforslag herom frem mod forhandlingerne om Budget 2020) og en del af provenuet herfra målrettes til at finansiere minimumsnormeringerne.
  Stillet af Thomas Medom, Jan Ravn Christensen og Mette Bjerre (Ordfører på sagen)
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra SF om minimumsnormeringer i dagtilbud
  Indstillingen omhandler serviceniveauet i kommunale vuggestuer og børnehaver målt på antallet af børn pr. medarbejder.
   
   

  Resumé
  Byrådet behandlede den 15. maj 2019 et forslag fra Socialistisk Folkeparti (herefter: SF) om indførelse af minimumsnormeringer i Aarhus Kommune.
  Kvaliteten i dagtilbud har stor betydning for børns videre trivsel, læring og udvikling såvel i folkeskolen som senere i livet. Kvaliteten og muligheden for forebyggende indsathænger sammen med det pædagogiske personales tid til arbejdet med det enkelte barn og grupper af børn.
  SF’s forslag tilbagesendes derfor til byrådet med forslag om, at byrådet principtiltræder at arbejde for minimumsnormeringer i Aarhus Kommune.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet principtiltræder at arbejde for minimumsnormeringer i Aarhus Kommune
  At 2) Status, jf. indstillingen, tages til efterretning
  Sagens forløb
  24-04-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 15. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  07-08-2019 Børn og Unge
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge.
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Minimumsnormeringer er en del af forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark” mellem regeringen og dens støttepartier og forventes at indgå som en del af de kommende økonomiforhandlinger.
  Borgmesterens Afdeling anbefaler, at byrådets stillingtagen afventer de nærmere lovgivningsmæssige og økonomiske rammer.
  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 7. august 2019 i overensstemmelse med påtegning af 15. august 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Mette Skautrup tog forbehold.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.
   

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
  18-09-2019 Børn og Unge-udvalget
  Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Eva Borchorst Mejnertz, Lone Norlander Smith og Mette Bjerre kunne ikke tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling, idet de henholdt sig til den oprindelige indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge. 
  Heidi Bank var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 18. september 2019.
   
  Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper henholdt sig til den oprindelige indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra SF om boliggaranti til hjemløse

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 18. september 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for en decideret boliggaranti.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 1.
  Beslutningsforslag fra SF
  Der skal være plads til alle borgere i Aarhus Kommune. Derfor er det vigtigt at vi tager problemet med det stigende antal hjemløse seriøst. Ingen fortjener at skulle leve et liv på gaden, og alle bør have ret til en bolig. Stigningen i antallet af hjemløse presser varmestuer og herberger og kalder på konkrete initiativer.
   
  Aarhus Kommune er et af de steder, hvor hjemløsheden er højest, og derfor giver det god mening at kigge til andre kommuner med lavere hjemløshed og lade sig inspirere. En af disse kommuner, hvor hjemløsheden er i tilbagegang er Odense Kommune. Her har rådmanden for beskæftigelses- og socialområdet netop underskrevet en aftale med kommunens boligforeninger om boliggaranti til hjemløse, ligesom vi har det for studerende. Dermed sikres alle hjemløse en bolig inden for tre måneder.
   
  I Masterplanen på Hjemløseområdet har byrådet vedtaget at arbejde med Housing First, ligesom de gør med stor succes i Odense Kommune, og at tilbyde boliggaranti til de hjemløse er et oplagt skridt i den retning. Vi bør gå sammen med kommunens boligforeninger og sikre, at ingen er tvunget til at leve på gaden. I fællesskab skal vi knække kurven, så hjemløsheden bliver faldende frem for stigende, og så alle aarhusianere kan få tag over hovedet. Derfor foreslår SF at Aarhus Kommune starter forhandlinger med kommunens boligforeninger om en aftale om boliggaranti til hjemløse
   
  Stillet af SF’s Byrådsgruppe
  Mette Bjerre, Thomas Medom og Jan Ravn Christensen (ordfører på sagen)
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra SF om boliggaranti til hjemløse

  Resumé
  SF har fremsendt et beslutningsforslag til Byrådet om at etablere en boliggaranti for hjemløse. Beslutningsforslaget tager afsæt i en lignende model i Odense Kommune. I forbindelse med byrådsbehandlingen den 28. maj 2019 blev forslaget sendt til behandling i Magistraten.
  Aarhus Kommune har igennem en årrække oplevet en stigning i antallet af særligt unge hjemløse. Derfor indstilles der til, at Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse arbejder videre med SF’s forslag om en boliggaranti målrettet unge hjemløse under 25 år. For en betydelig del af gruppen af unge hjemløse vil en boliggaranti ikke kunne stå alene. Erfaringerne viser at støtte til at kunne være i boligen og blive i den, samt en beskæftigelsesrettet indsats er væsentlige elementer i vejen ud af hjemløshed.
  Området for socialpsykiatri og udsatte voksne er økonomisk presset, hvilket begrænser muligheden for at levere støtten jævnfør strategien om Housing First på tre ben. Det kan fremhæves, at områdets økonomiske udfordringer er adresseret i budgetsammenhæng af en række af Byrådets partier.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Sociale Forhold og Beskæftigelse arbejder videre med SF’s forslag om boliggaranti til unge hjemløse under 25 år svarende til boliggarantien på seks måneder for studerende, der søger kollegiebolig.
  Sagens forløb
  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  22-08-2019 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  29-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 22. august 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold og ønsker en mere præcis tidsplan og beskrivelse af indsatsen.
  Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 1.

  18-09-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Gert Bjerregaard og Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende bemærkning:
   
  "Udvalgsmedlemmerne, der kan tiltræde indstillingen, ønsker, at Aarhus Kommune stiller krav, der matcher Masterplan på Hjemløseområdet, herunder at der strammes op både i forhold til kommunens og kommunens samarbejdspartneres indsatser på området."
   
  Knud N. Mathiesen tog forbehold med følgende bemærkning:
   
  "For at Dansk Folkeparti kan støtte, skal der sikres endnu flere billige boliger, her-under barakker og andre boliger, som de hjemløse evt. selv kan være med til at indrette, og samtidigt øget fokus på de af de 69 hjemløse, der sover på gaden, som ønsker at ikke at gøre dette."
   
  Liv Gro Jensen (ALT) og Peder Udengaard (S) var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 18. september 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for en decideret boliggaranti.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 1.

  Bilag

  Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har taget "At 1" i Magistratens indstilling til efterretning og vedtaget "At 2" i Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 18. september 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tage indstillings "At 1" til efterretning, men kan ikke tiltræde, at der arbejdes med fattigdomsgrænser.
  Den årlige afrapportering om fattigdom

  Resumé
  Byrådet har 4. november 2015 vedtaget en fattigdomsgrænse og besluttet, at der skal ske en årlig afrapportering om fattigdom i kommunen til byrådet.
  Antallet af fattige i Aarhus Kommune – jf. kommunens fattigdomsgrænse – er steget fra 1.596 i december 2017 til 1.608 pr. december 2018, en stigning på 1%.
  På baggrund af en drøftelse i Social- og Beskæftigelsesudvalget af emnet 2. maj 2018 suppleres afrapportering på fattigdomsgrænsen med en række yderligere indikatorer. Bemærk at der nedenfor er tal for forskellige år som følge af forskelligt datagrundlag.
  Således viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, at antallet af fattige i arbejdsstyrken i Aarhus er steget fra 4.023 borgere i december 2016 til 4.842 borgere i december 2017, svarende til en stigning på 20%.
  Antallet af børn i fattige familier, er også steget fra 2.548 til 3.264 børn i 2017 en stigning på 28%. Det betyder at 5,9% af alle børn i Aarhus Kommune oplevede fattigdom i 2017.
  Ifølge tal fra Aarhus Kommune, så var der i 2018, 3603 børn i 2013 aarhusianske børnefamilier, hvor forsørgerne havde været på offentlig ydelse i mere end 1 år.
  Antallet af familier berørt af en udsættelsessag er faldet fra 276 familier i 2017 til i alt 260 familier i 2018 et fald på 16.
  Region Midtjyllands sundhedsprofil viser, at der er en negativ sammenhæng mellem social og økonomisk udsathed og sundhed, så udsatte har et dårlige kostmønster, ryger mere, drikker mere alkohol og dyrker mindre motion.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Denne orientering om fattigdom i Aarhus Kommune tages til efterretning
  At 2) Sociale Forhold og Beskæftigelse præsenterer forslag til indsatser for børnefamilier berørt af langtidsledighed
  Sagens forløb
  29-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 8. august 2019.
  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek og Mette Skautrup tager sagen til efterretning, men kan ikke tiltræde, at der arbejdes videre med en fattigdomsgrænse.
  Det undersøges til byrådsbehandlingen, om der er en tidligere beslutning om, at den nationale fattigdomsgrænse skal erstatte den lokale.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
  18-09-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen og Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen.
   
  Gert Bjerregaard og Knud N. Mathiesen tog forbehold.
   
  Liv Gro Jensen og Peder Udengaard var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har taget "At 1" i Magistratens indstilling til efterretning og vedtaget "At 2" i Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 18. september 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tage indstillings "At 1" til efterretning, men kan ikke tiltræde, at der arbejdes med fattigdomsgrænser.

  Bilag

  Ændring af kommuneplanramme for Trøjborgvej 80 - Endelig

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. september 2019.
  Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017: Ændring af kommuneplanramme for Trøjborgvej 80.
  Resumé
  Kommuneplantillægget omfatter et privatejet areal på 534 m2, der foreslås overført fra kommuneplanens rammeområde til offentlige formål 040501OF til rammeområde 040109BO, udlagt til boligformål i form af etageboliger.
  Ejeren ønsker at anvende ejendommen til en etageboligbebyggelse i stedet for den nuværende villa. Dette ønske kan ikke realiseres uden et ændret plangrundlag.
  Ejendommens nuværende status skyldes formentlig en 20 år gammel digitaliseringsfejl.
  Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 har været fremlagt i offentlig høring fra 3. maj til 31. maj 2019. Der er indkommet syv høringsbidrag. Høringsbidragene anbefales ikke at give anledning til ændringer af forslaget.
  Indstilling
  At 1) tillæg nr. 50 vedtages endeligt.
  At 2) høringsbidrag besvares, som det fremgår af indstillingens bilag 3.
  Sagens forløb
  12-09-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  16-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. september 2019.
  Det konkrete projekt drøftes ved behandlingen i Teknisk Udvalg.

  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. september 2019.

  Bilag

  Overdækning af Banegraven - indgåelse af samarbejdsaftale

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 23. september 2019.
   
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Forslag om samarbejdsaftale og mulig selskabsstruktur for projektsamarbejde om overdækning af banegraven på arealet mellem Aarhus H og Frederiks Bro.

  Resumé
  I oktober 2018 besluttede byrådet at indgå i nærmere drøftelser om et muligt samarbejde om en potentiel overdækning af banegraven på arealet mellem Aarhus H og Frederiks Bro.
  Ud fra disse drøftelser er der mellem DSB, MT Højgaard, og PensionDanmark opnået enighed om en samarbejdsaftale, der kan danne grundlag for et projektsamarbejde, som også Aarhus Kommune vil kunne indtræde i.
  Ved brev af 9. august 2019 har DSB, MT Højgaard, og PensionDanmark således spurgt, om Aarhus Kommune ønsker at deltage i projektsamarbejdet på de i samarbejdsaftalen anførte vilkår, jf. bilag 1.
  Med henvisning hertil lægges der med nærværende indstilling op til igangsættelse af og deltagelse i udviklingsfasen af overdækningen af banegraven i overensstemmelse med Aarhus Kommunes andel af projektet på de i samarbejdsaftalen anførte vilkår, herunder til at Aarhus Kommune tiltræder samarbejdsaftalen med DSB, MT Højgaard og PensionDanmark (bilag 2-9 inklusive bilag).
  Indstilling
  At 1) Der indgås samarbejdsaftale om udviklingsfasen af overdækningen af banegraven mellem Aarhus Kommune, DSB Ejendomsudvikling A/S, MT Højgaard A/S og PensionDanmark Ejendomme Holding K/S.
  At 2) Udgifter til Aarhus Kommunes andel af de fælles byggemodningsomkostninger samt udgifter til egne rådgivere i udviklingsfasen afholdes via det resterende rådighedsbeløb til en undersøgelse af overdækning af banegraven samt udlæg inden for bevillingen forstærket indsats til byudvikling ”10+10”.
  At 3) Byrådet får forelagt projektet til principgodkendelse i løbet af udviklingsfasen.
  Sagens forløb
  29-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. august 2019.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold med hensyn til at offentlige funktioner og kapacitet med hensyn til trafikbetjening m.m. bør håndteres i indstillingen.
  Opmærksomhedspunkter i den videre behandling er herudover blandt andet almene boliger, kommende letbaneetaper med mere.
  Indstillingen redigeres inden byrådsbehandlingen, så de forretningsmæssigt fortrolige oplysninger samles i et lukket bilag, mens sagen i øvrigt åbnes.
  Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
  23-09-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen tog forbehold.
  Jan Ravn Christensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 23. september 2019.
   
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Lokalplan 1108, Boligområde Skæring Strand - Forslag

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 23. september 2019.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 1108, Boligområde Skæring Strand – overførsel fra sommerhusområde til byzone samt Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017
  Resumé
  Lokalplanen gælder for et område, der indeholder sommerhusområdet Skæring Strand. Området ligger i umiddelbar tilknytning til og nord for Skæring By.
  Lokalplanområdet har et areal på 130 ha og omfatter bl.a. et mindre kolonihaveområde samt et større rekreativt område med Skæring Hede og Mindelunden. Området ligger hovedsageligt i sommerhusområde, mens det rekreative område ligger i landzone.
  Lokalplanen er igangsat på baggrund af en afstemning i efteråret 2017 blandt alle de private grundejere om interessen for at overføre sommerhusområdet til byzone.
  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en anvendelse til boligformål til lav boligbebyggelse med fritliggende enfamilieboliger til helårsbeboelse.
  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser med hensyn til anvendelse og bebyggelsens omfang. Lokalplanen er derfor ledsaget af Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017, der muliggør, at anvendelsen ændres til boligformål med en maksimal bebyggelsesprocent på 20 til 25%, en bygningshøjde på maks. 6,5 m samt ændrede mindstegrundstørrelser.
  Der har været foretaget en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen. Der er indkommet i alt 40 høringssvar, der hovedsageligt omhandler bygningsregulerende bestemmelser i lokalplanen, hvad angår placering, bebyggelsesprocent, det grønne udtryk, højder samt trafikale forhold.
  Høringssvarene er vedlagt indstillingen som bilag 7. Kommentering af høringssvarene indgår i bilag 10 sammen med besvarelse af de øvrige bidrag fra den udvidede borgerinddragelse ved lokalplanens forberedelse og udarbejdelse.
  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan 1108 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.8.
  Sagens forløb
  29-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. august 2019.
  Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
  23-09-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Jan Ravn Christensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 23. september 2019.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Forslag til lokalplan nr. 1108, Boligområde Skæring strand og Forslag til Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017

  Bilag 2: Miljørapport til Lokalplanforslag nr. 1108 samt Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017

  Bilag 3: Redegørelse for samlet borgerinddragende proces

  Bilag 4: Tilsendte bidrag - Udvidet grundejerinddragelse

  Bilag 5: Opsamling af udvidet borgerinddragelse

  Bilag 6: Debatfolder fra den forudgående høring

  Bilag 7: Samlet høringssvar - forudgående offentlig høring

  Bilag 8: Opsamling fra forudgående høring

  Bilag 9: Referater fra debatmøderne februar/marts 2019

  Bilag 10: Forslag til samlet besvarelse af bemærkninger og bidrag fra processen med borgerinddragelse

  Bilag 11: Forslag til indhold i lokalplan – del af afstem-ningsgrundlaget, sept.- oktober 2017

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 13.09.2019

  Bilag 1: Administrationsgrundlag for byggesager

  Foretræde Grundejerforeningen Havternevej

  Foretræde Foreningen Skæring Strandby

  Foretræde Brian Hagge

  Foretræde Ejerforeningen Plantagevej 24A

  Foretræde Christel Ebsen

  Foretræde Anders Brødsgaard

  Forslag fra ALT om balance i byrådsmøder

  Beslutning
  Fremsendes til Gruppeformandskredsen til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. september 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 18.
  Beslutningsforslag fra ALT
   
  Alternativet i Aarhus foreslår, at vi gentænker vores planlægning af byrådsmøder, så de i højere grad tilgodeser byrådspolitikere med børn og familie. Samt de politikere, der som flere og flere mennesker i befolkningen, har et fleksibelt arbejdsliv, og dermed ikke længere er bundet af at være på et arbejde fra kl. 8 til kl. 16.
   
  Vi mener, at vi også i byrådsarbejdet skal bestræbe os på at skabe work life balance og ikke kun tale om det, som noget vi skal sikre ude i samfundet. Derfor skal vi skabe en balanceret planlægning af byrådsmøder, så vi tilgodeser en mangfoldig gruppe af byrådspolitikere.
   
  Både dem der arbejder fra kl. 8 til kl. 16 ved siden af byrådsarbejdet. Og dem, der gerne vil have mulighed for at tilbringe så mange aftener, som muligt med børn og familie, og som dermed har tilrettelagt et mere fleksibelt arbejdsliv ved siden af byrådet.
   
  Dette skal selvfølgelig ske med hensyntagen til dem, der følger byrådsmøderne, men de samme overvejelser om mangfoldighed og fleksibilitet gør sig også gældende for disse følgere. Der skal være rum til, at alle kan deltage i eller lytte til et byrådsmøde via liveoptagelser, hvorfor en variation i tidspunkter vil være hensigtsmæssig.
   
  Vi foreslår konkret:
  Fra januar 2020 afholdes hvert fjerde byrådsmøde inden for rammen af tidsrummet kl. 9-17 fremfor kl. 16-22.
  Fra januar 2021 afholdes hvert tredje byrådsmøde inden for rammen af tidsrummet kl. 9-17 fremfor kl. 16-22.
   
  Stillet af Liv Gro Jensen, byrådsmedlem og Sander Jensen 1. suppleant
  Alternativet i Aarhus Byråd

  Sagens forløb
  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 11. september 2019.
  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Gruppeformandskredsen til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. september 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 18.

  Bilag

  Forslag fra ALT om byrådsmøder ude i kommunen

  Beslutning
  Fremsendes til Gruppeformandskredsen til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. september 2019.
  Sagen blev behandlet sammen med sag 17.
  Beslutningsforslag fra ALT
   
  Alternativet i Aarhus foreslår, at byrådsmøder også skal afholdes ude i kommunen og ikke udelukkende på rådhuset. Det skal styrke borgernes interesse for at deltage i det lokale demokrati og generelt skabe større opmærksomhed omkring byrådsmøderne hos borgerne.
   
  For Alternativet er det vigtigt med lokalt engagement, gennemsigtighed i politik og i processer, og at borgerne kan møde politik og politikere i øjenhøjde.
   
  I Alternativet tror vi på, at det blandt andet kan lykkes ved at politikerne afholder byrådsmøder ude lokalt, der hvor borgerne bor eller færdes til daglig. Det kan være et forsamlingshus, en skole, et ældrecenter, en virksomhed, en uddannelsesinstitution, en idrætshal eller anden lokalitet, hvor den nødvendige plads og logistik er til rådighed.
   
  Vi foreslår konkret: At der i første omgang afholdes 4 byrådsmøder ude i kommunen som et forsøg i 2020 for at skabe erfaringer med denne nye måde at afholde byrådsmøder på.
   
  Stillet af Liv Gro Jensen, byrådsmedlem og Sander Jensen 1. suppleant
  Alternativet i Aarhus Byråd

  Sagens forløb
  11-09-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 11. september 2019.
  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Gruppeformandskredsen til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. september 2019.
  Sagen blev behandlet sammen med sag 17.

  Bilag