Vælg

Referat Aarhus Byråd 13-11-2019

  Fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen (efter høring)

  Beslutning
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. november 2019.
  Resumé
  Byrådet har den 14. august 2019 godkendt en aftale, som er indgået af alle byrådets partier den 22. maj 2019, om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen med tilhørende distriktsændringer er en del af aftalen. En indstilling herom har været i 8 ugers høring i perioden 15. august til 10. oktober 2019. Den 30. oktober 2019 har forligspartierne drøftet høringssvarene, og de har indgået en aftale om justeringer af aftalen af 22. maj 2019, jf. bilag 2.[1]
  Aftalen af 30. oktober 2019 indebærer i hovedtræk følgende: Distriktsændringen i forhold til Gammelgaardsskolens distrikt udskydes med et år til at være gældende fra 1. august 2021. Gammelgaardsskolen udbygges med to klasselokaler og tilføres 1 mio. kr. i en overgangsperiode til omstilling til det nye elevgrundlag. Den fusionerede skole tilføres 1 mio. kr. til flytteomkostninger mv. Børn og Unge afklarer sammen med den fusionerede skole merudgifter til Nest som følge af distriktsudskydelsen og ekstra behov for ledelse samt antallet af forældre­samtaler. Dagtilbuddene fusionerer pr. 1. januar 2020, dog ændres anvisnings- og garantidistrikter pr. 1. august 2020. I en proces aftalt med FU-lederne tilpasses FU-strukturen til distriktsændringerne samt behovet for ekstra ressourcer til genhusning af klubben afklares.
  Disse ændringer er indarbejdet i indstillingen, som hermed sendes til endelig godkendelse i byrådet, jf. bestemmelserne i folkeskoleloven om nedlæggelse af en skole.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Tovshøjskolen og Ellekærskolen lukkes, og at de åbner som en fusioneret skole pr. 1. august 2020 på Ellekærskolens matrikel. Den fusionerede skole flytter til den nye skole i Gellerup fra skoleåret 2025-26.
  At 2) den fusionerede skole har et SFO-tilbud.
  At 3) den fusionerede skole undtages for henvisning af børn med dansk som andetsprog til modtagelsesskoler, hvis der er mere end 20 procent med dansk som andetsprog med sprogstøttebehov på en årgang, indtil den flytter til den nye skole i skoleåret 2025-26.
  At 4) den fusionerede skole drives efter Nest-principper. Ekstraudgifter til Nest som følge af udskydelse af distriktsændringen i forhold til Gammelgaardsskolen afholdes inden for Børn og Unges økonomiske ramme.
  At 5) der til den fusionerede skole afsættes 1 mio. kr. til flytning mv., som finansieres inden for Børn og Unges økonomiske ramme.
  At 6) Skjoldhøjskolens distrikt tilføres Jernaldervejsområdet pr. 1. august 2020 for børn, som skal starte i 0. klasse, og tilflyttere, jf. afsnit 5 og bilag 4.
  At 7) Gammelgaardsskolens distrikt tilføres den nordøstlige del af Bispehaven pr. 1. august 2021 for børn, som skal starte i 0. klasse, og tilflyttere, jf. afsnit 5 og bilag 4.
  At 8) der gives tillæg på 4,8 mio. kr. til anlægsbevilling til helhedsplan for Gammelgaardsskolen til udbygning med to klasselokaler finansieret af KB til administrative fællesskaber.
  At 9) rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. frigives fordelt med 0,8 mio. kr. i 2020 og 4,0 mio. kr. i 2021.
  At 10) der afsættes 1 mio. kr. til Gammelgaardsskolen til omstilling i forbindelse med udvidelse af skoledistriktet, som finansieres inden for Børn og Unges økonomiske ramme.
  At 11) Ellekær Dagtilbud nedlægges og afdelingerne fusionerer med Skjoldhøj og Tovshøj Dagtilbud pr. 1. januar 2020, og at der foretages konsekvensrettelser i anvisnings- og garantidistrikter pr. 1. august 2020, jf. afsnit 5.
  At 12) tilpasninger i FU-strukturen foregår i et langsommere tempo end på skole- og dagtilbudsområdet og sker i dialog med FU-lederne med henblik på den bedst mulige proces.
  At 13) delegationen af kompetencen til skolebestyrelsen ved den fusionerede og den nye skole til at beslutte, at to pladser i skolebestyrelsen tildeles til eksterne repræsentanter, trækkes tilbage frem til 2030, og at det besluttes, at der skal være to eksterne repræsentanter i bestyrelsen, jf. bilag 5.
  At 14) der afholdes valg til den fusionerede skoles bestyrelse i starten af skoleåret 2020-2021.
  Sagens forløb
  06-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 31. oktober 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold for beslutnings punkt 1, om at skolen skal stå klar i skoleåret 25/26. Rådmand Bünyamin Simsek henviser til Venstres forbehold i aftalen og i indstillingen om, at det er tre indikatorer, som skal udløse beslutningen om, at der bygges en ny skole.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold for at 3.
  Rådmand Bünyamin Simsek kan ikke støtte at 7, efter høring, hvor der er en klar bekymring, som er i tråd med rådmandens bekymring og dermed opstillede indikatorer. Rådmand Bünyamin Simsek anbefaler derfor, at at 7 ikke tiltrædes.
  Rådmand Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. november 2019.

  Bilag

  Indstilling på baggrund af forslag fra RV om ligestilling i et 360 graders perspektiv

  Beslutning
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. november 2019.
  Beslutningsforslag fra RV
   
  I Radikale Venstre ønsker vi at tage et stort skridt for større ligestilling i Aarhus kommune. Vi har fokus på de af FN’s 17 Verdensmål, hvor vi virkelig kan rykke noget, herunder Verdensmål nr. 5 – ligestilling mellem kønnene. En ny rapport fra Peterson Institute for International Economics viser, at ligestilling mellem køn sikrer vores fremtid ved at understøtte verdensmålene. Undersøgelsen viser, at hele 9 ud af 17 mål bliver lettere at nå, hvis der arbejdes med mål nr. 5 (PIIE 2016).
   
  Men vi ønsker også, at debatten om ligestilling inkluderer andet end køn. For ligestilling er meget mere. Det er måden, vi behandler hinanden lige på - på tværs af vores forskelligheder. Vi fremsætter derfor en række forslag, som med et bredt sigte har til formål at tænke ligestilling ind i alle dele af kommunen, herunder personalesammensætning og byplanlægning.
   
  Ligestillingsredegørelserne 2017 viser overordnet, at offentlige myndigheder har mindre fokus på at fremme ligestilling i forhold til kerneydelserne over for borgerne. Samtidig viser den, at kommunerne i mindre grad arbejder for at fremme ligestilling end de statslige institutioner og regionerne.
   
  Ifølge Borgmesterens afdeling præsterer vi i Aarhus Kommune godt på den formelle ligestilling, der handler om lighed for loven, fastsatte rammer og retfærdighed for det enkelte individ i Aarhus. På et spørgsmål om, hvor vi præsterer dårligst ift. FN’s Verdensmål 5, er svaret fra Borgmesterens afdeling derfor den uformelle lighed, der handler om, hvordan vi behandler, taler til og omgås hinanden.
   
  I Radikale Venstre er vi optagede af alle former for ligestilling og af at have fokus, der hvor der er størst behov. Vi fremsætter her 5 konkrete forslag til at skabe mere ligestilling i kommunen.
   
  Tilgængelighed for borgere med handicap
  Ifølge FN’s Verdensmål nr. 11.7 skal der inden 2030 gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.
   
  At føle sig som en del af samfundet er enormt vigtigt for individets selvopfattelse og udvikling. Det er ekskluderende for de mennesker, der har færre muligheder end flertallet, at man pga. fysiske barrierer helt enkelt ikke kan være de samme steder som sine medborgere. Vi skal derfor, i samarbejde med relevante foreninger, tage konkrete skridt mod at gøre byen mere tilgængelig og mere hensynsfuld over for de tilgængelighedsudfordringer, borgere med handicap har. Samtidig skal man være opmærksom på, at man, når man styrker tilgængeligheden for kørestolsbrugere, også styrker tilgængeligheden for andre grupper som fx mennesker med familiecykler, gangstativer mm.
   
  Aarhus er ikke helt så fremkommelig for kørestolsbrugere, der fx har et medfødt eller erhvervet handicap som følge af sygdom, trafik- eller arbejdsulykker. Det betyder for de der fx er kørestolsbrugere fra barnsben, at de på grund af mangel på tilgængelighed rent fysisk ikke kan komme alle de samme steder som andre børn. En undersøgelse har vist, at hver ottende person med handicap ifølge de medarbejdere, der arbejder med dem, ikke har nogen venner. Samtidig føler mange sig isolerede fra almindelige mennesker og ønsker i højere grad at være en del af det store fællesskab. Vi foreslår derfor:
  1. Der foretages et eftersyn af den fysiske tilgængelighed i Aarhus inden for Ringvejen med henblik på at få identificeret, hvor der er problemer med tilgængeligheden, fx i forhold til manglende opkørsler/nedkørsler ved fodgængerovergange, stier, busstop mv. Eftersynet skal identificere og prioritere, hvor behovet er størst, samt afdække, hvad der skal til økonomisk for at styrke tilgængeligheden i vores by, og henstille til, at borgere hjælper hinanden, hvor det er relevant. 
   
  Social kontrol
  Desværre oplever især kvinder og børn stadig social kontrol, der hæmmer deres muligheder for at leve et godt liv. Social kontrol findes i mange afskygninger, og negativ social kontrol defineres af Socialstyrelsen som handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Social kontrol vedrørende seksualitet og livsstil rammer i højere grad etniske minoritetskvinder.  Voldsudsatte mødre er ofte bange for at forlade en voldelig partner, fordi de frygter for konsekvenserne i forhold til evt. fælles børn. Når en kvinde tager ophold på et krisecenter, kan dette ske anonymt, medmindre der er medfølgende børn. I sådanne tilfælde skal der underrettes om børnenes tilstedeværelse. Denne underretning om børns tilstedeværelse på et krisecenter er også en mulighed for at hjælpe børn og familie. Vi foreslår derfor:
  2. Behovet for en børne- familiepædagogisk fagperson og indsats på og via krisecentrene afdækkes, og det undersøges, hvordan vi bl.a. herigennem i højere grad kan iværksætte virksomme tiltag imod social kontrol i Aarhus Kommune.
   
  Skab større diversitet i udvalg og bestyrelser
  Byrådet vedtog i 2006, at når der i kommunalt regi nedsættes råd, nævn, kommissioner, udvalg, bestyrelser, komiteer og lignende, skal begge køn være repræsenteret og det underrepræsenterede køn med mindst to repræsentanter. Desværre består mange bestyrelser i Aarhus ensidigt af det ene køn – og ser man på landsgennemsnittet, gør det sig gældende for mere end hver anden bestyrelse (AIMS International Denmark 2018).
   
  Det er flere gange bevist, at bestyrelser og virksomheder med en høj grad af diversitet klarer sig markant bedre på bundlinjen end de mindre mangfoldige. Tilmed er det også stærkt kompetenceudviklende at være leder for et team, der scorer højt på kulturel, sproglig og uddannelses-, generations- og kønsmæssig diversitet. Vi mener derfor, at vi skal sætte ind der, hvor vi for alvor kan rykke ved noget – blandt de flere hundrede poster i råd, nævn og bestyrelser i Aarhus Kommune, som byrådet indstiller til.
   
  Vi ønsker i Radikale Venstre at gøre alvor ud af de måltal, der er vedtaget, ved at indføre en ny måde for byrådet at indstille medlemmer til udvalg og bestyrelser. Konkret skal der ved indstillingen af en person til en bestyrelse være et ligestillingsalternativ af det modsatte køn. Denne metode bruges blandt andet af KL, og giver et skærpet fokus på balance i sammensætningen af udvalg og bestyrelser. På denne måde skabes der derved opmærksomhed på sammensætningen, når det kommer til at vælge nye bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
   
  Vi foreslår derfor:
  3. Byrådet vedtager, at man fremadrettet benytter ligestillingsalternativ-metoden ved indstilling af medlemmer til udvalg og bestyrelser
   
  Imødekommende uddannelses- og arbejdsmiljøer
  I Aarhus kommune har vi en række områder, hvor forskellige grupper er underrepræsenterede. Det kan handle om alder, køn, social baggrund, etnicitet eller handicap. Fx mangler vi i Aarhus Kommune mænd inden for omsorgsfagene, ligesom vi på nogle uddannelser og i nogle bestyrelser i stor udstrækning mangler hhv. mænd eller kvinder. I Radikale Venstre er vi optagede af den faglige viden, vi har om diversitet, og af den styrke, diversitet kan være i forhold til at opnå gode læringsmiljøer, høj kvalitet, rummelighed, nytænkning, udvikling, samarbejde og balance. I England er der gode erfaringer med brug af adfærdsdesign for fx at opnå en kønsbalance i bestyrelser uden brug af kvoter. De har oprettet ”The Behavioural Insights Team – BIT” som i en årrække har stået for at skabe tiltag på området (BIT 2016). Vi foreslår derfor:
  4. Det undersøges, hvordan vi via adfærdsdesign kan stille redskaber og metoder til rådighed på relevante områder og for relevante personer, for derved at foretage prøvehandlinger med henblik på at opnå større diversitet og balance i forhold til relevante underrepræsenterede grupper.
   
  Ligestillingsspecialist
  For at understøtte de relevante tiltag og handlinger, vi ønsker igangsat inden for ligestilling og diversitet, foreslår vi at kommunen ansætter en eller flere ligestillingsspecialister.
   
  Konkret foreslår vi:
  5. At Aarhus Kommune undersøger potentialet i at oprette en specialistfunktion med det formål at give råd, sparring og vejledning med henblik på at fremme ligestilling og diversitet. En sådan kunne fx bestå af en eller flere ansatte med ekspertise i at skabe merværdi gennem arbejde med ligestilling og diversitet inden for vejledning, markedsføring, adfærd, ledelse og rekruttering. Som en kommunal service ville denne mulighed være tilgængelig for alle internt såvel som eksternt med behov for sparring med henblik på at sikre større tilgængelighed og ligestilling. Samtidig kunne der med fordel udarbejdes en business case med det formål at gøre funktionen økonomisk bæredygtig – også i forhold til eventuelle eksterne interessenter. Her kunne det være en fordel at hente inspiration fra BIT.
   
  Specialistfunktionen kunne fx varetage nedenstående opgaver:
  • Vejledning i brug af værktøjer til at appellere til alle uanset køn, etnicitet mv., når det omhandler rekruttering til nye stillinger. Dette omfatter brugen af sprog, billeder og andre virkemidler i jobopslag, som skal sikre en bred profil og tiltrække forskellige ansøgere
  • Monitorering af stillingsopslag fra kommunen med henblik på opsøgende assistance og optimering
  • Agere sparringspartner og mentor for personer, der aspirerer mod et højere ledelsesniveau i kommunen
  • Konkret vejledning for institutionsledere, der ønsker at tiltrække flere medarbejdere fra en underrepræsenteret gruppe
  • Afholdelse af konferencer/workshops om mangfoldig personalesammensætning og vejen dertil
   
  Links:
  https://piie.com/publications/working-papers/gender-diversity-profitable-evidence-global-survey
  http://www.publications.issworld.com/ISS/ISSDanmark/isspresentation/2016/Mangfoldigledelsegiverhjereindtjening/?page=1
  https://www.mm.dk/artikel/33000-danske-virksomhedsbestyrelser-bestaar-kun-af-maend-kort
  https://www.bi.team/blogs/how-do-you-get-gender-equality-design-for-it/
  https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
  https://aimsinternational.com/site-content/uploads/2018/06/Bestyrelser-i-Danmark-Danish-version.pdf
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
  Indstilling på baggrund af forslag fra RV om ligestilling i et 360 graders perspektiv
   

  Resumé
  På byrådsmødet den 28. maj 2019 vedtog byrådet at sende vedlagte beslutningsforslag fra RV til behandling i Magistraten.
  Indstilling
  I indstillingen er de enkelte punkter i beslutningsforslaget gennemgået.
  Det indstilles:
  At 1)     redegørelserne for hvordan der arbejdes med de forskellige emner tages til efterretning, samt at forslagene fra RV indgår i byrådets samlede drøftelse primo 2020 af, hvilke emner udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling skal arbejde med i 2020/2021.
  At 2)     opgaverne løses indenfor de eksisterende budgetmæssige og ressourcemæssige rammer i Borgmesterens Afdeling i forhold til forslaget om ansættelse af en eller flere ligestillingsspecialister.
  Sagens forløb
  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  11-10-2019 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  31-10-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Byrådssekretariatet i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen blev fremsendt lige op til efterårsferien, men grundet samme ferie blev den først sagsbehandlet efter ferien og kunne derfor ikke nå magistratsmødet d. 21. okt. og byrådsmøde d. 30.10. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i byrådet d. 30.10.2019.

  04-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 11. oktober 2019.
   
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad henholder sig til det oprindelige forslag.

  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. november 2019.

  Bilag

  Kontrol af sociale klausuler

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. november 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 6. november 2019.
   
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.
  Resumé
  Jf. retningslinjerne for kontrol af sociale klausuler i Aarhus Kommune har Klausulgruppen fået foretaget ekstern stikprøvekontrol i november 2018 som led i at sikre, at de sociale klausuler overholdes af Kommunens leverandører.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Afrapporteringen om sociale klausuler tages til efterretning.
  At 2) fremtidige afrapporteringer alene behandles i byrådet, såfremt der konstateres større brud på reglerne, og at magistraten behandler afrapporteringerne i øvrige tilfælde.  
  Sagens forløb
  07-10-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. oktober 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 25. september 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.

  30-10-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. oktober 2019.
  06-11-2019 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Louise Lindskrog og Anders Winnerskjold kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkningen om, at Udvalget for 360 graders ansvarlighed i 2020 inviterer arbejdsmarkedets organisationer ind til en drøftelse om, hvordan Aarhus Kommune arbejder med de sociale klausuler, og om noget kan gøres anderledes.
  Theresa Blegvad og Mette Skautrup tog forbehold.
  Mette Bjerre og Mahad Yussuf var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. november 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 6. november 2019.
   
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  Bilag

  Udvikling af Gudrunsvej 78, 80 og 82

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. november 2019.
  Udskydelse af udbud og salg af ejendommene Gudrunsvej 78, 80 og 82 i foreløbigt to år.
  Resumé
  Det har i en lang årrække været planen, at bygningerne Gudrunsvej 78, 80 og 82 skal afhændes – som led i implementeringen af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj.
  Bygningerne fraflyttes løbende af de nuværende kommunale brugere – både i forbindelse med den nye administrationsbygning i Gellerup og i forbindelse med kommende ibrugtagninger af Sports- og Kulturcampus og Sundhedshus ved Globus 1.
  Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø har i samarbejde analyseret, om de tre bygninger skal udbydes til salg nu med henblik på opførelse af nye bygninger til erhverv og boliger, som kan bidrage til udvikling i overensstemmelse med Helhedsplanens intentioner for Gellerup og Toveshøj.
  Alternativt om det alene er Gudrunsvej 78 (hidtil Familiecenter og indtil 2020 bibliotek mv.), der bør udbydes til salg samtidig med, at Gudrunsvej 80 og 82 renoveres og udvikles til kultur- og bydelsaktiviteter.
  Eller om beslutningen om bygningernes fremtid skal udskydes foreløbigt to år, mens Helhedsplanens intentioner om bolig- og beboersammensætning realiseres. Sidstnævnte alternativ anbefales - bl.a. i lyset af den forventede gunstige påvirkning af konjunkturerne for ejendomssalg, som udviklingen i området forventes at have.
  Indstilling
  At 1) Ejendommene Gudrunsvej 78, 80 og 82 udbydes tidligst til salg ultimo 2021 efter ny byrådsbeslutning herom.
  At 2) I perioden indtil et salg administreres bygningerne i et samarbejde mellem Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø.
  At 3) Lejeindtægterne i perioden skal finansiere de løbende udgifter til drift og vedligehold og administration af ejendommene.
  At 4) Overskud fra driften herudover anvendes til kultur- og bydelsaktiviteter i Gellerup, herunder aktiviteter i Gellerup Højskole og Forsamlingshus.
  Sagens forløb
  31-10-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at i forbindelse med salget af ejendommene vil 20 procent af salgsprovenuet tilgå byudviklingskontoen, jf. principperne fra indstillingen ”Byens udvikling – Opkøbs- og grundsalgsstrategi”.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  04-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. oktober 2019 i overensstemmelse med påtegning af 31. oktober 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
   
  Rådmand Jette Skive tager forbehold.

  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. november 2019.

  Bilag

  Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2017, Lisbjerg - Endelig

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. november 2019.
  Endelig vedtagelse af Forslag til Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2017 - for den del af Udviklingsplan for Lisbjerg, der vedrører Etape 1.
  Resumé
  Byrådet besluttede på baggrund af en række økonomiske og byplanmæssige analyser i januar 2015, at gentænke planlægningen for Lisbjerg og igangsætte udarbejdelsen af en samlet byudviklingsplan for Lisbjerg. Planen indeholder en overordnet dispositionsplan, der udpeger boligområder, bymidten og erhvervsområder samt de overordnede forbindelser og vejstrukturer. 
  Udviklingsplan for Lisbjerg blev endeligt vedtaget af Aarhus Byråd på mødet den 22. august 2018. I behandlingen af sagen indgik vedtagelse af etapeplanen for Etape 1.
  Kommuneplantillæg nr. 51 udarbejdes som ét samlet tillæg for Etape 1.
  Forslag til Tillæg nr. 51 til kommuneplan 2017 har i perioden fra den 24. maj til den 8. august været fremlagt i offentlig høring.  Der indkom tre høringssvar, heraf et med bemærkninger til etageantal, levende hegn og fælles grønt areal for etapen samt et høringssvar med ønske om byggegrunde til parcelhuse.  Et tredje høringssvar havde ingen bemærkninger. Høringssvar er vedlagt som bilag 2.
  Høringen foreslås alene at føre til en redaktionel rettelse vedr. benævnelsen af et rammeområde.
  Indstilling
  At 1)     forslag til Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2017, vedtages endeligt,
  At 2)     bemærkninger indkommet under den offentlige høring af forslaget besvares som det er angivet under indstillingens afsnit 5.4,
  At 3)     Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 ophæves ved endelig vedtagelse af kommuneplan Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2017.
  Sagens forløb
  31-10-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  04-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. oktober 2019.
  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. november 2019.

  Bilag

  Vedtagelse af Regulativ for erhvervsaffald

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. november 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 28. oktober 2019.
  Vedtagelse af regulativ for erhvervsaffald i Aarhus Kommune efter endt høringsperiode.
  Resumé
  Affald fra kommunale institutioner uden beboelse og kommunale virksomheder skal fremover indsamles og håndteres som en del af ordningerne for husholdningsaffald. Som en konsekvens heraf skal der ske en tilpasning af regulativ for erhvervsaffald. Gebyrer, der gælder for kommunale institutioner og kommunale virksomheder, er vedtaget af byrådet den 28. maj 2019.
  Herudover er der indarbejdet enkelte andre mindre ændringer i regulativet for erhvervsaffald.
  Byrådet besluttede den 28. maj 2019 at sende et udkast til nyt regulativ for erhvervsaffald i høring. Teknik og Miljø har ved høringsfristens udløb ikke modtaget høringssvar til regulativet. Der er derfor alene indarbejdet enkelte småjusteringer og præciseringer i regulativet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet vedtager regulativ for erhvervsaffald
  Sagens forløb
  26-09-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  30-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. september 2019.
  09-10-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. oktober 2019.
  28-10-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. november 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 28. oktober 2019.

  Bilag

  Selskabsgørelse af AffaldVarme Aarhus

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. november 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 6. november 2019 med den ændring, at der udpeges tre fra byrådet til bestyrelsen.
  For at understøtte den grønne omstilling foreslås det, at AffaldVarme Aarhus omdannes til et kommunalt ejet selskab.
  Resumé
  Med budgetforlig 2020 sendte Byrådet et klart signal om, at Aarhus Kommune skal arbejde målrettet på at skabe CO2-neutralitet i 2030. AffaldVarme Aarhus bidrager bedst hertil som et kommunalt ejet selskab. Et selskabsgjort AffaldVarme Aarhus vil således bl.a. hurtigere og smidigere kunne indgå nye samarbejder, udvikle nye produkter og tage nye initiativer, der understøtter den grønne omstilling.
  Aarhus Byråd har tidligere igangsat en forberedelsesproces for selskabsgørelsen, med indstillingen ”Forberedelse af selskabsgørelse af AffaldVarme Aarhus”, vedtaget 20. juni 2018.
  Det fremgår nu af regeringens lovprogram 2019 – 2020, at regeringen først i det nye år vil fremsætte lovforslag om ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren, herunder forventeligt et krav om tvungen selskabsgørelse af området med virkning pr. 1. januar 2021.
  Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø anbefaler, at Byrådet beslutter at selskabsgøre et samlet AffaldVarme Aarhus pr. 31. december 2019.
  Denne indstilling omfatter blandt andet udkast til selskabsstruktur, ejerstrategi, principper for bestyrelsernes sammensætning, foreløbige overtagelsesbalancer og håndtering af betalinger til det skattefinansierede område fra AffaldVarme Aarhus, der falder bort.
  Byrådet vil inden årsskiftet få forelagt en yderligere indstilling vedr. bl.a. de opdaterede overtagelsesbalancer, selskabsnavn, håndtering af medarbejdere, vedtægter, overdragelsesaftaler etc.
  Indstilling
  At 1) Pr. 31. december 2019 gennemføres en selskabsgørelse af et samlet AffaldVarme Aarhus.
  At 2) Byrådet tiltræder, at der arbejdes videre med en selskabsstruktur som beskrevet i indstillingen og bilag 2.
  At 3) Udkast til ejerstrategi for AffaldVarme Aarhus koncernen (bilag 1) og principper for bestyrelsernes sammensætning godkendes.
  At 4) Byrådet bemyndiger rådmanden for Teknik og Miljø til, på Aarhus Kommunes vegne, at varetage kommunens interesser på fremtidige generalforsamlinger i AffaldVarme Holding.
  At 5) Ejerrollen forankres i et selskabssekretariat ledet af Teknik og Miljø og med deltagelse fra Borgmesterens Afdeling.
  At 6) De økonomiske konsekvenser for øvrige dele af Aarhus Kommune håndteres som beskrevet i indstillingen og bilag 4.
  At 7) Der godkendes anlægsbevilling på 6,1 mio. kr. til AffaldVarme Aarhus i 2020 til anskaffelse og implementering af et nyt økonomisystem.
  At 8) AffaldVarmechef Bjarne Munk Jensen konstitueres som direktør for AffaldVarme Aarhus koncernen og Aarhus Affaldshåndtering P/S i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020.
  At 9) Der nedsættes midlertidige bestyrelser, fra stiftelsen af selskaberne pr. 31. december 2019 og frem til etablering af de permanente bestyrelser, bestående af direktøren for Teknik og Miljø (formand) samt økonomidirektøren og den juridiske chef for Borgmesterens Afdeling.
  Sagens forløb
  21-10-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 21. oktober 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 11. oktober 2019.
   
  Økonomiske konsekvenser for Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø gøres til et beslutningspunkt i byrådets behandling af sagen.
   
  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø tager forbehold.

  30-10-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. oktober 2019.
  06-11-2019 Teknisk Udvalg
  Gert Bjerregaard, Jan Ravn Christensen og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Ango Winther, Louise Lindskrog og Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen med den ændring, at man i bestyrelsessammensætningen har tre byrådsmedlemmer.
   
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. november 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 6. november 2019 med den ændring, at der udpeges tre fra byrådet til bestyrelsen.

  Bilag

  Lokalplan 1110, Boliger ved Sandgravvej 3-5 og Skovvejen 53 Aarhus C - Forslag

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. november 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 6. november 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med følgende mindretalsudtalelse: "Enhedslisten vil foretrække, at projektet tilrettes, så der bliver plads til børn, mangfoldighed og fællesskaber. Vi ønsker ikke, at der bygges ind i Knudrisbakken, vi ønsker, at den bevarelsesværdige bygning bliver bevaret, og bebyggelsesprocenten reduceres.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1110, Boliger ved Sandgravvej 3-5 og Skovvejen 53, Aarhus C.

  Resumé
  Lokalplanen gælder for et område beliggende i Skovvejskvarteret i bydelen Trøjborg ved Sandgravvej. Lokalplanområdet, der er ca. 1.200 m2 stort, var ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone. Grundejer har anmodet om udarbejdelse af lokalplanen.
  Formålet med lokalplanen er, at bebyggelsen tilpasser sig terrænet og den omkringliggende bebyggelse. Det har samtidig været vigtigt, at den nye bebyggelse forholder sig til kulturmiljøet i Skovvejskvarteret, og at byens udvikling fortsat kan aflæses i den historiske kystskrænt.
  Lokalplanen giver mulighed for at etablere en boligbebyggelse med etageboliger og rækkehuse inden for området. Samlet set gives der mulighed for at etablere et etageareal på 2.000 m2 ekskl. kælder inden for området, svarende til ca. 24 boliger. Eksisterende bebyggelse nedrives, herunder den bevaringsværdige bygning Sandgravvej 3-5.
  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1110 godkendes til offentlig fremlæggelse.
  Sagens forløb
  03-10-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  07-10-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. oktober 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 24. september 2019.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.

  30-10-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. oktober 2019.
  06-11-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Gert Bjerregaard, Jan Ravn Christensen og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.
   
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. november 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 6. november 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med følgende mindretalsudtalelse: "Enhedslisten vil foretrække, at projektet tilrettes, så der bliver plads til børn, mangfoldighed og fællesskaber. Vi ønsker ikke, at der bygges ind i Knudrisbakken, vi ønsker, at den bevarelsesværdige bygning bliver bevaret, og bebyggelsesprocenten reduceres.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold.

  Bilag

  Boligplan 2019 for Sundhed og Omsorg

  Beslutning
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. november 2019.
  Resumé
  Antallet af ældre er stigende og de ældre lever længere. Derfor er der behov for at bygge flere plejeboliger, hvis kommunens serviceniveau skal fastholdes og plejeboliggarantien overholdes. 
  Med disse forudsætninger har Sundhed og Omsorg beregnet, at der de kommende 10 år vil være behov for 425 nye plejeboliger. En fremskrivning til 2036 viser, at behovet vil fortsætte med at stige og i 2036 vil det samlede behov for nye plejeboliger være vokset til i alt 912.  Der foretages i forbindelse med den 10 -årige anlægsplan en analyse af behovet for ældreboliger, som sammenholdes med det nuværende udbud med henblik på at fastlægge et eventuelt udbygnings-/afviklingsbehov.
  Boligplanen beskriver hvor mange nye boliger der er brug for, deres geografiske fordeling og den økonomisk ramme. Udgangspunktet er Boligpolitikken, som byrådet har godkendt 28. maj 2019.
  Boligplanen opdateres hvert andet år for at sikre, at der hele tiden sker en tilpasning, hvis behov og befolkningsprognoser ændrer sig.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     Byrådet tager redegørelsen i Boligplan 2019 for Sundhed og Omsorg gældende for perioden 2019-2029 (bilag 1) til efterretning.
  At 2)     Udbygningsbehovet indgår i arbejdet med den 10-årige anlægsplan fra 2024-33 og anlægsudmøntningerne fra 2024 og fremefter.
  Sagens forløb
  05-09-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at indstillingen indeholder en prognose med to forskellige scenarier, der varierer i forhold til, hvordan den sunde aldring er indarbejdet. Sundhed og Omsorg vælger det scenarie, hvor det antages, at den sunde aldring er stoppet. Det andet scenarie indarbejder sund aldring med den effekt, som sund aldring har haft fra 2014 til 2017. Forskellen mellem de to scenarier er derfor en udvikling i en meget kort årrække, hvilket indebærer en række usikkerheder. På den baggrund anbefaler Borgmesterens Afdeling, at der fremadrettet arbejdes med et spænd i behovet på 290-425 plejeboliger, hvilket er resultatet af de to scenarier for den fulde 10-årige periode, som Boligplanen dækker.
  I forlængelse af ovenstående prognose kan det konstateres, at der vil blive behov for udbygning af plejeboligområdet de kommende år. Samtidig konstateres det, at ældreboligområdet ikke skal udbygges, hvilket også hænger godt sammen med den overkapacitet på området, som der er redegjort for i tidligere boligplaner. I forlængelse af Afdelingernes Budget for 2020 analyserer Borgmesterens Afdeling sammen med Sundhed og Omsorg overkapaciteten med henblik på at understøtte plejeboligudbygningen. Borgmesterens Afdeling anbefaler, at reservere provenuer fra omdannelser, byudvikling og øvrig realisering af jord og bygninger på ældre- og plejeboligområdet til den demografisk betingede udbygning af plejeboliger. Hermed medfinansieres en stor udbygningsudfordring for Byrådet, hvilket styrker råderummet og prioriteringsmuligheder i forhold til andre anlægsbehov.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  09-09-2019 Magistraten
  Sagen udsattes i Magistratens møde den 9. september 2019.
  31-10-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at indstillingen indeholder en prognose med to forskellige scenarier, der varierer i forhold til, hvordan den sunde aldring er indarbejdet. Sundhed og Omsorg vælger det scenarie, hvor det antages, at den sunde aldring er stoppet. Det andet scenarie indarbejder sund aldring med den effekt, som sund aldring har haft fra 2014 til 2017. Forskellen mellem de to scenarier er derfor en udvikling i en meget kort årrække, hvilket indebærer en række usikkerheder. På den baggrund anbefaler Borgmesterens Afdeling, at der fremadrettet arbejdes med et spænd i behovet på 290-425 plejeboliger, hvilket er resultatet af de to scenarier for den fulde 10-årige periode, som Boligplanen dækker. I forlængelse af ovenstående prognose kan det konstateres, at der vil blive behov for udbygning af plejeboligområdet de kommende år. Samtidig konstateres det, at ældreboligområdet ikke skal udbygges, hvilket også hænger godt sammen med den overkapacitet på området, der er redegjort for i tidligere boligplaner.
  I forlængelse af Afdelingernes Budget for 2020 analyserer Borgmesterens Afdeling sammen med Sundhed og Omsorg overkapaciteten med henblik på at understøtte plejeboligudbygningen.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  04-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. november anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 8. oktober 2019 i overensstemmelse med påtegning af 31. oktober 2019 fra Borgmesterens Afdeling.

  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. november 2019.

  Bilag

  Reduceret FU-kontingent i udsatte boligområder

  Beslutning
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. november 2019.
  Resumé
  Det reducerede kontingent for seks klubber i udsatte boligområder er afskaffet som en del af Børn og Unges besparelser ved forliget om budget 2019.
  Der har været et ret stort fald i antal medlemmer i de seks klubber efter afskaffelsen.
  På den baggrund ønsker Børn og Unge at genindføre det reducerede kontingent på samme vilkår som tidligere.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     det reducerede kontingent genindføres fra 1. januar 2020 i samme klubber som før.
  At 2)     finansieringen på 825.000 kr. pr. år findes inden for FU-områdets budgetramme.
  At 3)     Børn og Unge evaluerer det reducerede kontingent og revurderer, hvilke klubber det skal omfatte.
  Sagens forløb
  31-10-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  04-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 23. oktober 2019.
   
  Magistratsafdelingen for Børn og Unge udarbejder notat.

  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. november 2019.

  Bilag

  Elsted Skole - SFO og faglokaler

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. november 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 4. november 2019.
  Resumé
  Den 14. juni 2017 igangsatte byrådet en større bygningsmæssig rokade i og omkring Lystrup Skole og Elsted Skole, som skulle understøtte 0-18 års tværfagligheden i lokalområdet. Det betød, at der på Lystrup og Elsted skoler skulle etableres fælleslokaler og fælles læringsarealer til undervisning, SFO og fritids- og ungdomsskoleområdet (FU) samt lokale til håndværk og design.
  Projekterne er projekteret og igangsat på baggrund af anlægsindstillingen fra 2017.
  Nærværende indstilling foreslår, at Elsted Skoles kapacitet til SFO samtidig udvides, og at der gives en tillægsbevilling til, at skolens parterre kan myndighedsgodkendes til at rumme nye faglokaler.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     der gives tillæg på 4,5 mio. kr. til anlægsbevilling til Elsted Skole finansieret med 3,2 mio. kr. fra RULL-projekt i Sabro Dagtilbud og 1,3 mio. kr. fra reserven til skoleudbygning.
  At 2)     at rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. frigives fordelt med 0,5 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. i 2020.
  At 3)     RULL-projekt med flytning af dagtilbudsgrupper til Sabro Skole annulleres, da der er behov for ikke at reducere i antallet af pasningspladser i garantidistrikt Viborgvej.
  At 4)     de 10,4 mio. kr. afsat i rådighedsbeløb til RULL-projektet i Sabro Dagtilbud omprioriteres med ovennævnte 3,2 mio. kr. til Elsted Skole, 4,3 mio. kr. til modernisering af Højvangskolen, 1,9 mio. kr. til at opfylde indtægtskravet i Fremsyn for Aarhus og de resterende 0,9 mio. kr. tilbageføres til RULL-programmet til en fortsættelse af proces og projektledelse af RULL-programmet i 2020.
  At 5)     2 procent af den samlede anlægssum til anlægsprojektet anvendes til intern projektledelse. 
  Sagens forløb
  31-10-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  04-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 21. oktober 2019.
  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. november 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 4. november 2019.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra Børne- og ungebyrådet om en bedre seksualundervisning i Aarhus

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. november 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 6. november 2019.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. oktober 2019.
  Beslutningsforslag fra Børne- og ungebyrådet
   
  Trivsel og krop er emner der fylder rigtig meget for børn og unge i deres daglige liv, fritidsliv og ikke mindst i skolelivet. Det er vigtigt at skabe rum for refleksion og udvikling, så både børn og unge får et indblik i den gode trivsel, grænser, ungdomsliv på de digitale platforme, kønsidentiteter og seksualitet. Mange børn og unge taler ikke om disse emner med deres forældre, og derfor er det meget vigtigt, at der skabes et rum i seksualundervisningen på skolerne, hvor unge kan blive oplyst, reflektere og stille spørgsmål sammen med en kvalificeret voksen.
   
  Seksualundervisning er et vigtigt emne, og grænserne for, hvad der skal undervises i, i seksualundervisningen bliver hele tiden udvidet. Der er kommet et tiltrængt fokus på kønsidentitet, samtykke og digital dannelse i seksualundervisningen. Men samtidig oplever mange unge at seksualundervisningen mere handler om skræmmekampagner om kønssygdomme og uønsket graviditet.
   
  Derfor fremsætter Børne- og ungebyrådet tre forslag, der kan være med til at sikre, at seksualundervisningen i Aarhus bliver bedre end den er i dag.
   
  Forslag 1:
  En digital portal med undervisningsmaterialer som lærere kan bruge i seksualundervisningen.
   
  Forslag 2:
  Et større fokus på at inddrage eksterne undervisere i seksualundervisningen.
   
  Forslag 3:
  Et tættere samarbejde mellem kerneaktører og Børne- og ungebyrådet, for at sikre at seksualundervisningen følger med tiden, også fremadrettet.
   
  Motivation til forslag 1:
  Seksualundervisning er et omskifteligt emne, og grænserne for, hvad seksualundervisningen skal rumme, bliver med tiden ændret. Der er kommet tiltrængt fokus på kønsidentitet, samtykke og digital dannelse i seksualundervisningen. Det betyder, at mange lærere der underviser i seksualundervisning, mangler viden om hvad seksualundervisning skal kunne i 2019.
   
  I en undersøgelse fra 2019, svarer 82 procent af de adspurgte lærere, at de ikke føler, de har kompetencerne til at give en tilstrækkeligt god seksualundervisning.
   
  Børne- og ungebyrådet er bevidste om, at selve opgaven med at uddanne lærere i seksualundervisning, ikke er en kommunal opgave.
  Men det ændrer ikke på, at unge i mange tilfælde oplever en utilstrækkelig seksualundervisning. Da vi ikke kan rykke særligt meget ved lærernes uddannelse kommunalt, og hvordan timerne tildeles til de såkaldt timeløse fag, ser Børne- og ungebyrådet et begrænset spillerum for forbedringer på seksualundervisningen.
   
  Derfor foreslår Børne- og ungebyrådet, at Aarhus Kommune opretter en digital portal, hvor lærere kan finde informationer og undervisningsmateriale, der henvender sig til de forskellige klassetrin, så man nemt og overskueligt som lærer kan orientere sig i, hvad seksualundervisningen bør indeholde på forskellige klassetrin i folkeskolen.
   
  Motivation til forslag 2:
  Børne- og ungebyrådet oplever, at mange på de ældste årgange i folkeskolen ser det som en udfordring at tale om seksualitet og kønsidentitet med deres lærere. Mange synes det er pinligt, og det giver problemer, når unge ikke føler sig trygge nok i undervisningen til at stille alle de spørgsmål som de så brænder inde med. Meget af seksualundervisningen kan godt varetages af en lærer, særligt undervisningen i indskolingen og mellemtrinnet, men Børne- og ungebyrådet foreslår, at man med fordel kan benytte sig af eksterne undervisere til at varetage seksualundervisningen i udskolingen. Børne- og ungebyrådet ønsker, at eksterne tilbud som Normstormerne, Sex og Samfund og Sexekspressen (IMCC) inddrages i undervisningen. At unge frivillige og eksperter skal indgå i undervisningen vil hjælpe lærerne på skolerne og sikre at unge i Aarhus kommune undervises i flere perspektiver af det seksuelle liv – også dem, der er svære at snakke med ens lærere om.
   
  Motivation til forslag 3:
  Seksualundervisning er altid under forandring. Bare i de seneste år, er der kommet mere fokus på samtykke og kønsidentiteter. Derfor mener Børne- og ungebyrådet, at man ikke kan nøjes med at ændre i seksualundervisningen med mange års mellemrum. Særligt fordi seksualundervisningen er et samspil mellem, hvad der undervises i på lærerseminarierne, hvilke mål der opstilles af undervisningsministeriet, samt de kommunale mål på området.
  Børne- og ungebyrådet foreslår derfor, at man opretter en følgegruppe, der årligt diskuterer seksualundervisningen i Aarhus, og ser på hvordan vi kan flytte den, og gøre den bedst mulig for alle. Udformningen af denne følgegruppe er Børne- og ungebyrådet åben for en diskussion om, men et udgangspunkt kan være medlemmer af Børn og Unge-udvalget, embedsmænd, frivillige foreningsrepræsentanter og andre aktører på området.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra Børne- og ungebyrådet om bedre seksualundervisning
   
   

  Resumé
  Børne- og ungebyrådet har fremsendt forslag til byrådet om bedre seksualundervisning i Aarhus.[1] Forslaget skal være med til at sikre, at seksualundervisningen i Aarhus bliver bedre, end den er i dag.
  Børne- og ungebyrådet foreslår,
  at 1) der oprettes en digital portal til lærere med undervisningsmidler til seksualundervisningen
  2) der sættes større fokus på inddragelse af eksterne undervisere i seksualundervisningen
  3) der etableres et tættere samarbejde mellem Børne- og ungebyrådet og kerneaktører om seksualundervisning (se Bilag 1)
  Forslagene fra Børne- og ungebyrådet skal desuden ses i sammenhæng med to temadrøftelser i Børn- og Unge-udvalget om sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i Aarhus (19. juni og 7. august 2019 - se Bilag 2 og 3), samt med budgetforslag fra Socialdemokratiet om ”Forbedret seksualundervisning i Aarhus Kommune”, hvor forslag 1 og 2 fra Børne- og ungebyrådet var indeholdt (se belysning af budgetforslaget i Bilag 4). Budgetforslaget blev ikke en del af budget 2020. Det vurderes, at forslag 1 og 2 fra Børne- og ungebyrådet ikke kan gennemføres inden for de eksisterende økonomiske rammer.  
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet drøfter forslagene fra Børne- og ungebyrådet om
  • En digital portal med undervisningsmaterialer, som lærere kan bruge i seksualundervisningen
  • Et større fokus på at inddrage eksterne undervisere i seksualundervisningen
  At 2) der etableres tættere samarbejde mellem kerneaktører og Børne- og ungebyrådet for at sikre, at seksualundervisningen følger med tiden, også fremadrettet.
  Sagens forløb
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  03-10-2019 Børn og Unge
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge.
  15-10-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det bemærkes, at indstillingen på grund af længere sagsbehandlingstid i Borgmesterens Afdeling ikke når byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen er blevet tilrettet på baggrund af budgetforliget for Budget 2020-2023. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i byrådet d. 25. september 2019.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  21-10-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 21. oktober 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 3. oktober 2019.
   
  Magistratsafdelingen for Børn og Unge udarbejder notat.

  30-10-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. oktober 2019.
  06-11-2019 Børn og Unge-udvalget
  Eva Borchorst Mejnertz, Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist og Lone Norlander Smith kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at man som anført i budgetaftalen for 2020 opfordrer til, at en del af sundhedsfremme-midlerne anvendes til at sætte fokus på digital dannelse og seksuel sundhed (i relation til "at 2" i Børne- og ungebyrådets forslag).
   
  Theresa Blegvad og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Bjerre var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. november 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 6. november 2019.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. oktober 2019.

  Bilag

  Forslag fra Almaz Mengesha om årlig rapportering fra borgermægleren til byrådet

  Beslutning
  Fremsendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. november 2019 har vedtaget foranstående forslag med bemærkningen, at Økonomiudvalget involveres i evalueringen.
  Beslutningsforslag fra Almaz Mengesha (UFP)
  Tal fra Ankestyrelsen viser, at ca. 35 pct. af klager på socialområdet bliver omgjort, og i visse tilfælde helt op til 100%. Jeg har af flere omgange, forgæves forsøgt at få byrådet til at tage et politisk ansvar for den alarmerende høje fejlprocent, senest under budgetforhandlingerne, hvor jeg foreslog de øvrige partier, at fejlprocenten i fremtiden maks. må udgøre 10%.
  Den høje fejlprocent vidner om alvorlige problemer med sagsbehandlingen på socialområdet, og konsekvensen er, at vi påfører borgerne, familierne og ikke mindst skatteyderne uforholdsmæssige store økonomiske udgifter, for slet ikke at tale om de menneskelige og psykiske omkostninger.
  Kun de færreste ved, at vi i Aarhus har en funktion kaldet "Borgermægleren". Dennes rolle er, at hjælpe borger og system med at skabe bedre dialog, der hvor der er opstået en knude. Borgermægleren kan tilbyde borgerne individuelle afklaringssamtaler, og kan herefter hjælpe med at etablere kontakt til den instans eller medarbejder i Aarhus Kommune, som borgeren ønsker at komme i dialog med. Desværre, er det mit indtryk, at borgernes og byrådets kendskab til borgermæglerens værdifulde arbejde, er begrænsede.
  Jeg ønsker, at borgermægleren får en langt mere aktiv og dynamisk rolle i borgersagerne, således, at den viden og ekspertise borgermægleren har, bruges proaktivt til at forbedre vores borgerindsats. Jeg foreslår derfor, at byrådet skal modtage én årlig rapport fra borgermægleren. Rapporten skal beskrive antallet og typer af problemstillinger borgerne oplever, samt anbefalinger på, hvordan indsatsen kan forbedres. På den måde kan byrådet lære af borgermæglerens værdifulde viden og erfaringer, og bruge dem til at skabe bedre service for kommunens borgere.
  Jeg fremsætter dermed følgende byrådsforslag:
  • Byrådet skal modtage en årlig rapporter fra borgermægleren med statistisk over antallet af henvendelser, en tematisk beskrivelse af hvilke problemstillinger borgerne oplever samt anbefalinger på hvordan servicen kan forbedres. Formålet er, at byrådet drager nyttig viden om borgernes oplevelser i mødet med vores kommune, og omsætte denne viden til en forbedret sagsbehandling og borgerindsats.

  Sagens forløb
  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. november 2019 har vedtaget foranstående forslag med bemærkningen, at Økonomiudvalget involveres i evalueringen.

  Bilag

  Forslag fra EL om kunstgræsbaner og gummigranulater

  Beslutning
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. november 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   
  Sagen drøftes i Kulturudvalget.
  Beslutningsforslag fra EL
   
  Beslutning:
  1. Stopper anlæg af nye kunstgræsbaner med gummigranulater. Vælger kunstgræsbaner med nedbrydeligt granulat, (eller helt uden granulat) der ikke har samme negative konsekvenser for miljøet og naturen.
  2. Løbene udskifter granulaterne i eksisterende kunstgræsbaner. Eller helt udskifte banerne.
   
  Baggrund:
  En af de store kilder til mikroplast på land er SBR-gummi, gummigranulat der bruges som underlag på kunstgræsbaner. Det består som regel af gamle bildæk, der hakkes i fine små stykker og derfor betegnes som mikroplast.
   
  Vi ser forbud sprede sig i øjeblikket, bl.a. i Norge hvor disse granulatbaner ikke længere anlægges. Sverige overvejer lige nu et forbud og EU-kommissionen skal tage stilling til anbefalingerne fra Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, i løbet af foråret 2020.
   
  Dvs. der er initiativer i gang der skal begrænse mikroplast i naturen, hvilket er godt. Vi skal selvfølgelig også, i Århus, bidrage til denne begrænsning især lige nu hvor flere fodboldbaner er på vej, skal vi tænke os rigtigt godt om.
   
  Vi ved der findes alternative materialer på markedet, der er biologisk nedbrydeligt, såsom Kokosnødfibre, gummi lavet af sukkerroer og olivenkærner. Men der findes teknologier helt uden brug af granulat.

  Sagens forløb
  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. november 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   
  Sagen drøftes i Kulturudvalget.

  Bilag