Vælg

Referat Aarhus Byråd 27-11-2019

  Selskabsgørelse af AffaldVarme Aarhus

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. november 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 13.
  Resumé
  Aahus Byråd tiltrådte 13. november 2019 en indstilling om selskabsgørelse af AffaldVarme Aarhus pr. 31. december 2019. Det var forudsat, at Byrådet inden årsskiftet ville få forelagt en yderligere indstilling vedr. rammerne for selskabsgørelsen.
  Byrådet fastlægger med denne indstilling rammerne for den videre proces frem mod selskabsgørelsen pr. 31. december 2019 (bilag 2), herunder rammerne for indgåelse af overdragelsesaftaler, overdragelse og udlån af medarbejdere, kapitalforhøjelser, vedtægter, etc. Hertil kommer endelig godkendelse af koncernstruktur og navne på de enkelte selskaber i koncernen samt bemyndigelse til gennemførelse af selskabsgørelsen.
  Indstilling
  Det indstilles: At 1) Byrådet godkender koncernstrukturen med navne for selskaberne som beskrevet i bilag 1
  At 2) Byrådet godkender rammerne for selskabsgørelsen, som beskrevet i ’Notat om rammerne for etableringen af AffaldVarme Aarhus-koncernen’ (”Notatet”) (bilag 2)
  At 3) Byrådet bemyndiger Borgmester, Jacob Bundsgaard, Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, stadsdirektør, Niels Højberg og direktør for Teknik og Miljø, Henrik Seiding, til at gennemføre selskabsgørelsen af AffaldVarme Aarhus inden for rammerne af Notatet, herunder ved indgåelse af overdragelsesaftaler, overdragelse og udlån af medarbejdere, kapitalforhøjelser, vedtægter, etc., og foretage de justeringer i forhold til Notatet, som de bemyndigede måtte skønne nødvendige, samt foretage de øvrige fornødne foranstaltninger til at sikre gennemførelse af selskabsgørelsen pr. 31. december 2019.
  At 4) Byrådet godkender, at der gives bevilling på 1,0 mio. kr. svarende til i alt to årsværk til varetagelse af ejerrollen og drift af selskabssekretariatet fordelt med et i henholdsvis Teknik og Miljø og et i Borgmesterens Afdeling med virkning fra 1. januar 2020. Bevillingen finansieres af forventede indtægter fra garantiprovision og håndteres med regnskab 2019.
  Sagens forløb
  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. november 2019.
   

  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. november 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 13.

  Bilag

  Fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen (efter høring)

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 20. november 2019.
   
  Venstres byrådsgruppe tog forbehold.
  Resumé
  Byrådet har den 14. august 2019 godkendt en aftale, som er indgået af alle byrådets partier den 22. maj 2019, om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen med tilhørende distriktsændringer er en del af aftalen. En indstilling herom har været i 8 ugers høring i perioden 15. august til 10. oktober 2019. Den 30. oktober 2019 har forligspartierne drøftet høringssvarene, og de har indgået en aftale om justeringer af aftalen af 22. maj 2019, jf. bilag 2.[1]
  Aftalen af 30. oktober 2019 indebærer i hovedtræk følgende: Distriktsændringen i forhold til Gammelgaardsskolens distrikt udskydes med et år til at være gældende fra 1. august 2021. Gammelgaardsskolen udbygges med to klasselokaler og tilføres 1 mio. kr. i en overgangsperiode til omstilling til det nye elevgrundlag. Den fusionerede skole tilføres 1 mio. kr. til flytteomkostninger mv. Børn og Unge afklarer sammen med den fusionerede skole merudgifter til Nest som følge af distriktsudskydelsen og ekstra behov for ledelse samt antallet af forældre­samtaler. Dagtilbuddene fusionerer pr. 1. januar 2020, dog ændres anvisnings- og garantidistrikter pr. 1. august 2020. I en proces aftalt med FU-lederne tilpasses FU-strukturen til distriktsændringerne samt behovet for ekstra ressourcer til genhusning af klubben afklares.
  Disse ændringer er indarbejdet i indstillingen, som hermed sendes til endelig godkendelse i byrådet, jf. bestemmelserne i folkeskoleloven om nedlæggelse af en skole.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Tovshøjskolen og Ellekærskolen lukkes, og at de åbner som en fusioneret skole pr. 1. august 2020 på Ellekærskolens matrikel. Den fusionerede skole flytter til den nye skole i Gellerup fra skoleåret 2025-26.
  At 2) den fusionerede skole har et SFO-tilbud.
  At 3) den fusionerede skole undtages for henvisning af børn med dansk som andetsprog til modtagelsesskoler, hvis der er mere end 20 procent med dansk som andetsprog med sprogstøttebehov på en årgang, indtil den flytter til den nye skole i skoleåret 2025-26.
  At 4) den fusionerede skole drives efter Nest-principper. Ekstraudgifter til Nest som følge af udskydelse af distriktsændringen i forhold til Gammelgaardsskolen afholdes inden for Børn og Unges økonomiske ramme.
  At 5) der til den fusionerede skole afsættes 1 mio. kr. til flytning mv., som finansieres inden for Børn og Unges økonomiske ramme.
  At 6) Skjoldhøjskolens distrikt tilføres Jernaldervejsområdet pr. 1. august 2020 for børn, som skal starte i 0. klasse, og tilflyttere, jf. afsnit 5 og bilag 4.
  At 7) Gammelgaardsskolens distrikt tilføres den nordøstlige del af Bispehaven pr. 1. august 2021 for børn, som skal starte i 0. klasse, og tilflyttere, jf. afsnit 5 og bilag 4.
  At 8) der gives tillæg på 4,8 mio. kr. til anlægsbevilling til helhedsplan for Gammelgaardsskolen til udbygning med to klasselokaler finansieret af KB til administrative fællesskaber.
  At 9) rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. frigives fordelt med 0,8 mio. kr. i 2020 og 4,0 mio. kr. i 2021.
  At 10) der afsættes 1 mio. kr. til Gammelgaardsskolen til omstilling i forbindelse med udvidelse af skoledistriktet, som finansieres inden for Børn og Unges økonomiske ramme.
  At 11) Ellekær Dagtilbud nedlægges og afdelingerne fusionerer med Skjoldhøj og Tovshøj Dagtilbud pr. 1. januar 2020, og at der foretages konsekvensrettelser i anvisnings- og garantidistrikter pr. 1. august 2020, jf. afsnit 5.
  At 12) tilpasninger i FU-strukturen foregår i et langsommere tempo end på skole- og dagtilbudsområdet og sker i dialog med FU-lederne med henblik på den bedst mulige proces.
  At 13) delegationen af kompetencen til skolebestyrelsen ved den fusionerede og den nye skole til at beslutte, at to pladser i skolebestyrelsen tildeles til eksterne repræsentanter, trækkes tilbage frem til 2030, og at det besluttes, at der skal være to eksterne repræsentanter i bestyrelsen, jf. bilag 5.
  At 14) der afholdes valg til den fusionerede skoles bestyrelse i starten af skoleåret 2020-2021.
  Sagens forløb
  06-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 31. oktober 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold for beslutnings punkt 1, om at skolen skal stå klar i skoleåret 25/26. Rådmand Bünyamin Simsek henviser til Venstres forbehold i aftalen og i indstillingen om, at det er tre indikatorer, som skal udløse beslutningen om, at der bygges en ny skole.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold for at 3.
  Rådmand Bünyamin Simsek kan ikke støtte at 7, efter høring, hvor der er en klar bekymring, som er i tråd med rådmandens bekymring og dermed opstillede indikatorer. Rådmand Bünyamin Simsek anbefaler derfor, at at 7 ikke tiltrædes.
  Rådmand Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. november 2019.
  20-11-2019 Børn og Unge-udvalget
  Eva Borchorst Mejnertz, Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Lone Norlander Smith og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Peter Sporleder og Lene Horsbøl tog forbehold.

  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 20. november 2019.
   
  Venstres byrådsgruppe tog forbehold.

  Bilag

  Beskæftigelsesplan 2020

  Beslutning
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. november 2019.
  Resumé
  Beskæftigelsesplanen for 2020 skal bidrage til at nedbringe antallet af ledige aarhusianere. Det sker gennem en stærk virksomhedsrettet tilgang – uanset målgruppe - og i et tæt og forpligtende samarbejde med byens virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
  Beskæftigelsesplanen sætter dermed retning for kommunens indsats over for ledige, såvel job- og uddannelsesparate som borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
  Der er i 2019 arbejdet intensivt med en række initiativer, der skal understøtte det byrådsvedtagne mål om at 3.000 flere kommer i job i løbet af 2019-2020. Dette arbejde har betydet, at mange borgere har fået et ordinært job, et fleksjob eller er kommet i uddannelse med jobcentrets forstærkede hjælp. Den ambitiøse målsætning presses dog bl.a. af et stigende antal dimittender fra kommunens mange uddannelsesinstitutioner, og derfor har byrådet afsat yderligere midler til nye indsatser samt en gearing af de igangværende.
  Et særligt fokus rettes også mod den stigende ulighed og det faktum, at alt for mange børnefamilier befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.
  Disse indsatsområder er beskrevet i beskæftigelsesplanen, hvor der er konkrete eksempler på initiativer, som skal få flere borgere i job eller uddannelse.
  Kommunerne er forpligtet til at fastsætte lokale måltal for elevernes søgning til ungdomsuddannelserne. Nærværende indstilling indeholder derfor også et beslutningspunkt om, at byrådet fastlægger måltal herfor.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Beskæftigelsesplan for 2020 for Aarhus Kommune godkendes.
  At 2) Byrådet fastlægger lokalt Aarhus mål for unges søgning til ungdomsuddannelserne.
  Sagens forløb
  21-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 15. november 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Notat om gennemførelse på IGU udarbejdes til byrådsbehandlingen.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. november 2019.
  11-12-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Steen Bording Andersen, Anette Poulsen samt Peder Udengaard kunne tiltræde indstillingen.
   
  Gert Bjerregaard, Knud N. Mathiesen, Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen tog forbehold.

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forventet regnskab 2019 for Aarhus Kommune

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. november 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 5.
  Resumé
  På baggrund af indberetninger fra magistratsafdelingerne er der udarbejdet et forventet regnskab. Det forventede regnskab viser samlede merudgifter på 507 mio. kr. Merudgifterne vedrører primært forbrug af opsparing på de decentraliserede områder – herunder på socialområdet, forskydninger på anlægsområdet og forskydninger vedrørende finansielle tilskud.
  I forhold til forudsætningerne i budget 2020-2023 vurderes det ikke, at det forventede regnskab medfører væsentlige ændringer. Denne konklusion forudsætter dog, at de aktuelle forudsætninger vedrørende renter og efterreguleringer på overførselsområdet kan fastholdes.
  I det forventede regnskab skønner afdelingerne, at serviceudgifterne vil udgøre 13.741 mio. kr. imod et budget på 13.499 mio. kr. Det svarer til merudgifter på 241 mio. kr.  Denne forventning vil alt andet lige svare til et betydeligt forbrug af opsparing på de decentraliserede områder og en mindre overskridelse af Aarhus Kommunes andel af serviceudgiftsrammen.
  Borgmesterens Afdelings prognose for serviceudgifterne viser dog, at man kan forvente et forbrug der er ca. 200 mio. kr. lavere end skønnet af magistratsafdelingerne.
  På anlægsområdet forventer afdelingerne nettomerudgift i 2019 på 122 mio. kr. Opgøres de samlede udgifterne brutto, kan de opgøres til 1.220 mio. kr. Da Aarhus Kommune har et bruttoanlægsbudget (bruttoanlægsramme)  på 1.284 mio. kr., viser det forventede regnskab alt andet lige mindreudgifter i forhold til anlægsrammen.
  Borgmesterens Afdelings prognoser på anlægsom­rådet peger i samme retning svarende til en forventning om, at anlægsbudgettet kan overholdes for 2019.
  Indstilling
  At 1) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab for 2019 tages til efterretning jf. bilag 1.
  At 2) Ansøgte tillægsbevillinger og anlægsbevillinger jf. afsnit 7.2 og bilag 2 godkendes.
  Sagens forløb
  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. november 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold.

  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. november 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 5.

  Bilag

  Diverse forhold med relation til forventet regnskab 2019

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. november 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 4.
  Resumé
  I indstillingen ”Forventet regnskab 2019 for Aarhus Kommune” er resultatet af det udarbejdede forventede regnskabet for 2019 beskrevet.
  I tilknytning til det forventede regnskab er konstateret en række forhold, som det skønnes hensigtsmæssigt eller nødvendigt at byrådet tager stilling til i forlængelse af behandlingen af det forventede regnskab. Disse forhold er nærmere beskrevet i denne indstillings punkt 7.1 til 7.19 og i bilag 1 til bilag 3.
  Indstilling
  På baggrund af vurderingen af det forventede regnskab for 2019 indstilles:
  At 1)       Gennemførte frikøb af tilbagekøbsklausuler samt indarbejdelse af provenuet i Mobilitets- og Vejfonden godkendes, jf. afsnit 7.1.
  At 2)       Gennemførte grundsalg godkendes, jf. afsnit 7.2.
  At 3)       Afrapportering vedr. Aa+ tages til efterretning, jf. afsnit 7.3.
  At 4)       Reduktion af indtægtskrav vedr. salg til almene boliger ved Risskov Brynet godkendes jf. afsnit 7.4.
  At 5)       Udmøntning af løn fra anlæg vedrørende kommunens bygninger godkendes, jf. afsnit 7.5.
  At 6)       Forøgelse af tilskudsprocent til energiprojekter i selvejende idrætshaller godkendes, jf. afsnit 7.6.
  At 7)       Generhvervelsesmidler på 5,6 mio. kr. i forbindelse med salget af erhvervsgrund i Hasselager til Aarhus Vand A/S overføres til Byudviklingskontoen, jf. afsnit 7.7.
  At 8)       Der som følge af en større forskydning mod det kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi flyttes yderligere 0,6 mio. kr. fra sektor 3.35 til sektor 3.31 i 2019 og frem, jf. afsnit 7.8.
  At 9)       Anlægsbevillingen vedrørende renovering af salen ved Risskov Bibliotek med tilhørende rådighedsbeløb på 2,125 mio. kr. fremrykkes fra 2022 til 2020, jf. afsnit 7.9. 
  At 10)     Styrkelsen af opkrævning af Midttrafiks krav godkendes, jf. afsnit 7.10.
  At 11)     Kompensation for manglende gebyrindtægter i opkrævningen godkendes, jf. afsnit 7.11.
  At 12)     ARoS’ forretningsudvikling og triennalen i 2020 får hævet kreditrammen fra Aarhus Kommune med 4 mio. kr. til 12 mio. kr., jf. afsnit 7.12.
  At 13)     Placering af Den Vestdanske Filmpuljes likviditet i Aarhus Kommune for at undgå negative rente godkendes, jf. afsnit 7.13.
  At 14)     Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til at optage lån vedrørende lånerammen for 2019 og 2020 indenfor rammerne af det finansielle administrationsgrundlag, jf. afsnit 7.14.
  At 15)     Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til frem til ultimo 2020 at give Aarhus Vand A/S en kommunegaranti, jf. afsnit 7.15.
  At 16)     Der flyttes bevilling og rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. fra bevillingen til udbud og arealudvikling til KB-bevillingen vedrørende helhedsplan Gellerup og Toveshøj, jf. afsnit 7.16.
  At 17)     Køb af del af areal ved Gudrunsvej Nord af Brabrand Boligforening godkendes, jf. afsnit 7.17.
  At 18)     Afrapporteringen af status samt de bevillingsmæssige konsekvenser for kommunens fem større byudviklingsprojekter tages til efterretning, jf. afsnit 7.18 og bilag 2.
  At 19)     Oplægget til afrapporteringen vedrørende økonomi- og ledelsesinformation i relation til opkøbs- og grundsalgsstrategien tages til efterretning, jf. afsnit 7.19 og bilag 3.
  Sagens forløb
  14-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har følgende bemærkninger til indstillingen.
  I forbindelse med salg af grund ved Risskov Brynet, er salgsindtægten indregnet i reserven vedrørende udvikling af den kollektive trafik. Denne reserve bliver udmøntet til sektoren for kollektiv trafik i forbindelse med denne indstilling. Ved en fejl er salgsindtægten indarbejdet i reserven to gange.
  Hvis udmøntningen af reserven til den kollektive trafik skal være bevillingsmæssig neutral, skal udmøntningen principielt reduceres med den for meget indregnede indtægt.
  På baggrund af udfordringerne i den kollektive trafik kan Borgmesterens Afdeling tiltræde, at den for meget indregnede indtægt i stedet finansieres ved at opskrive indtægtskravet for salg af øvrige ejendomme.
  Gældsstyrelsens inddrivelse af kontrolafgifter har ikke fungeret i en årrække. Dette har givet et betydeligt indtægtstab for den kollektive trafik. En styrkelse af opkrævningen i forhold til Midttrafiks krav fremgår af budgetaftalen om budget 2019, som et af de punkter der skal sikre balance for den kollektive trafik. Ved en fejl er der i budgettet ikke afsat midler hertil.
  På den baggrund kan Borgmesterens Afdeling tiltræde, at rammen for opkrævningen forøges med 0,5 mio. kr. i 2020 og 2021 finansieret af kassen.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger

  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. november 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Økonomien for Godsbanearealerne belyses igen ved regnskabsindstillingen.

  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. november 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 4.

  Bilag

  Temaplan om detailhandel

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. november 2019.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Temaplan om detailhandel. Tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Temaplanen om detailhandel er en af temaplanerne, der indgår i Kommuneplan 2021, og er en opfølgning på den ændring af planlovens detailhandelsbestemmelser, Folketinget vedtog i 2017.
  Med temaplanen ændres der på hovedstrukturteksten, der indeholder retningslinjerne om detailhandel og på de konkrete rammer.
  Temaplanen følger langt overvejende kun op på de konkrete emner, der indgik i lovændringen:
  • Mulighed for større dagligvarebutikker
  • Mulighed for større udvalgsvarebutikker
  • Mulighed for at udvide aflastningscentre
  • Mulighed for at e-handelsvirksomheder med begrænset lagersalg kan etableres i erhvervsområder
  Planen muliggør dagligvarebutikker på op til 5.000 m2 i City og bydelscentre i lokalsamfund på over 15.000 indbyggere. I de samme områder muliggøres udvalgsvarebutikker på op til 5.000 m2. I City muliggøres en særskilt planlægning for butikker på over 5.000 m2. Det mulige butiksareal for enkeltstående dagligvarebutikker og dagligvarebutikker i lokalcentre hæves til 1.200 m2.
  Der foreslås ikke udvidelse af aflastningscentre, men der fastlægges ud fra et fleksibilitetshensyn et maksimalt butiksareal på 10.000 m2, så eksisterende butikker i sammenhængende bygninger vil kunne sammenlægges. Der er kun beskeden restrummelighed i aflastningscentrene.
  Muligheden for salg i forbindelse med showroom tilknyttes alene produktions- og håndværkervirksomheder. Dette underbygges ved at justere på retningslinjerne, så det præciseres, at der kun kan ske direkte salg af egne produkter fra e-butikker i tilknytning til produktions- og håndværkervirksomheder.
  Indstilling
  At 1) forslag til Temaplan om detailhandel godkendes til offentlig fremlæggelse i otte uger.
  At 2) de indkomne bidrag fra Indkaldelse af idéer og forslag til temaplanlægningen besvares, som det fremgår af Bilag 2.
  Sagens forløb
  11-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. november 2019.
   
  Sammenhæng mellem detailhandel og trafikal infrastruktur drøftet.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.
   
  Rådmand Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. november 2019.

  Bilag

  Forlængelse af offentlig-privat samarbejde om Bøgeskovhus

  Beslutning
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. november 2019.
  Resumé
  Forenede Care har siden 2014 drevet Bøgeskovhus i Viby med 122 pleje- og ældreboliger og lokalcenter. Kontrakten med Forenede Care udløber den 31. august 2020. Aarhus Kommune har dog en option på at forlænge kontrakten med 2x24 måneder.
   
  En evaluering fra juni 2019 viser, at Bøgeskovhus i hovedtræk ligger på niveau med kommunale plejehjem – jfr. Bilag 1.
   
  Sundhed og Omsorg indstiller, at optionen benyttes.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Kontrakten med Forenede Care om driften af Bøgeskovhus med tilhørende faciliteter forlænges i 2 år gældende fra 1. september 2020 til og med 31. august 2022.
   
  At 2) Sundhed og Omsorg bemyndiges til om 2 år at tage stilling til en eventuel yderligere forlængelse i 2 år, fra 1. september 2022 til og med 31. august 2024.
  Sagens forløb
  14-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 4. oktober 2019.
  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Thomas Medom ønsker, at driften overgår til kommunen.

  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. november 2019.

  Bilag

  Idræts-, Børne og Sundhedshus Frydenlund

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. november 2019.
  Frydenlundskolen bevares som kommunal ejendom, og omdannes til et idræts-, børne- og sundhedshus med idrætsfaciliteter og sundhedstilbud for alle aldre samt dagtilbud til børn fra 0-6 år.
  Resumé
  Aarhus kommune vokser og befolkningstallet stiger særligt i områder med boligudbygning. I Hasle-Møllevang området medfører byomdannelser, Ceres-byen og senere omdannelsen af amtssygehuset flere familieboliger. Samtidig bliver det i stigende grad vanskeligt at finde velegnede byggegrunde til kommunale tilbud i byfortættede områder.
  Det foreslås på den baggrund, at Frydenlundskolen bevares som kommunal ejendom, og omdannes til et idræts-, børne- og sundhedshus med idrætsfaciliteter, folkesundhedstilbud for alle aldre samt dagtilbud til børn fra 0-6 år. Samtidig anvendes ejendommen som kontorfacilitet for sundhedsplejen og Tværfaglig Enhed i Børn og Unge samt til uddannelse i Stærkere Læringsfællesskaber. Med inspiration fra Børne- og Sundhedshus Vest undersøges muligheden for indflytning af en lægepraksis.
  Det fælles hus vil medvirke til at reducere social ulighed i sundhed, til øget samarbejde med frivillige, foreninger og organisationer samt til brobygning til fællesskaber.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Salg af Frydenlundskolen annulleres.
  At 2) Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sundhed og Omsorg indgår fælles aftale om drift af Idræts-, Børne- og Sundhedshus Frydenlund.
  At 3) der gives anlægsbevilling på 10,4 mio. kr. til Sundhed og Omsorg til overtagelse og renovering af et areal på ca. 1.100 kvm på Frydenlundskolen finansieret ved en reduktion af opsparingen på sektor 3.31.
  At 4) der frigives rådighedsbeløb på 10,4 mio. kr. i 2020 til Sundhed og Omsorg.
  At 5) der gives anlægsbevilling på 19,2 mio. kr. til Børn og Unge til at etablere ni dagtilbudsgrupper på Frydenlundskolen finansieret af reserven til sikring af pasningsgarantien.
  At 6) der gives anlægsbevilling på 5,8 mio. kr. til afledte ombygninger af bygningen, herunder i den del af Frydenlundskolen, som byrådet allerede har vedtaget skal overdrages til Kultur og Borgerservice. Bevillingen er finansieret i forbindelse med lukning af Center-10 og udmøntes i fællesskab af Børn og Unge og Kultur og Borgerservice.
  At 7) der frigives rådighedsbeløb på i alt 25,0 mio. kr. til Børn og Unge fordelt med 5,8 mio. kr. i 2019 og 10,7 mio. kr. i 2020 og 8,5 mio. kr. i 2021.
  At 8) det resterende indtægtskrav på 32,1 mio. kr. bortfalder. Indtægten modsvares af betaling på 5,3 mio. kr. fra Sundhed og Omsorg for at overtage et areal til Folkesundhed Aarhus; 11,7 mio. kr. i mindreudgifter fra reserven til sikring af dagtilbud, idet der etableres ni pasningsgrupper i bygningen; 3,6 mio. kr. reserveret til genhusning af dagplejen, som ikke gennemføres og 11,4 mio. kr. fra kapitalisering af mindreudgifter, idet huslejeudgifter til sundhedsplejen i Skejby bortfalder.
  At 9) 2 % af anlægsudgifterne til Børn og Unge anvendes til intern projekt- og procesledelse i Børn og Unge.
  Sagens forløb
  07-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 1. november 2019.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.
   
  Rådmand Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. november 2019.

  Bilag

  Anlægsbevilling til Sports- og Kulturcampus

  Beslutning
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. november 2019.
  Resumé
  Efter afholdelsen af en arkitektkonkurrence for det samlede Sports- og Kulturcampus i 2017 og efterfølgende projektering, overgår arbejdet med Aarhus’ nye Sports- og Kulturcampus i Gellerup nu til anlægsfasen. Bevægelseshuset, Gellerup Bibliotek (indeholdende Folkesundhed og Art Factory) og Brabrand Boligforenings beboerhus, skal nu anlægges. Den centrale plads, Verdenspladsen, skal ligeledes anlægges.
   
  I foråret 2019 er projektet udbudt i hovedentreprise, og der indgås en aftale med en hovedentreprenør i december 2019. Første spadestik forventes i april 2020.
   
  Der søges om en anlægsbevilling til de kommunale bygninger: Gellerup Bibliotek og Bevægelseshuset samt Verdenspladsen. Anlægsarbejdet løber fra april 2020 til november 2021.
  Indstilling
  1) At der bevilliges 102,4 mio. kr. (rådighedsbeløb og anlægsbevilling) til Kultur og Borgerservice til anlæggelse af Bevægelseshus og Bibliotek (indeholdende Art Factory og Folkesundhed) som en del af Sports- og Kulturcampus. Udgifterne er fordelt med 45,9 i 2020 og 56,5 i 2021. Anlægsbevillingen finansieres som beskrevet i tabel 1 afsnit 7.
   
  2) At der gives en indtægtsbevilling på 32,6 mio. kr. som følge af indtægter fra fonde. Indtægten er fordelt med 20,6 mio. kr. i 2020 og 12 mio. kr. i 2021.
   
  3) At Nordgårdshallen sættes til salg og op til netto 5,1 mio. kr. fra salgsindtægterne efter afholdelse af salgsudgifter, herunder udgifter til nedrivning af bygningen, overføres til Kultur og Borgerservice idet Kultur og Borgerservice mellemfinansierer 5,1 mio. kr. fra KB-midler.
   
  4) At der til lokaler til lokalcenteraktiviteter samt til familieindsatsen i Folkesundhed Vest, som Sundhed og Omsorg indgår med i projektet, er en medfinansiering på 2,8 mio. kr., som finansieres af moderniseringspuljen i Sundhed og Omsorg. Når Lokalcenter Gellerup på Gudrunsvej 80 lukkes, tilbageføres 2,8 mio. kr. fra den sparede husleje i en periode på fire år til moderniseringspuljen.
   
  5) At der er en medfinansiering fra Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj på 2,5 mio. kr. til Bevægelseshuset og 1 mio. kr. til Art Factory (en del af biblioteket).
   
  6) At der bevilliges 8,2 mio. kr. (rådighedsbeløb og anlægsbevilling) til Kultur og Borgerservice til anlæggelse af Verdenspladsen, det centrale midtpunkt i Sports- og Kulturcampus. Verdenspladsen finansieres som beskrevet i tabel 2 afsnit 7.
   
  7) At Børn og Unge fra 2022 overfører 0,6 mio. kr. til Kultur og Borgerservice, som tilskud til drift af Bevægelseshuset, hvilket dækker alle Børn og Unges driftsudgifter forbundet med Cirkus Tværs’ anvendelse af Bevægelseshuset - ud fra den aktuelle situation. I 2021 overfører Børn og Unge en forholdsmæssig andel heraf svarende til perioden fra idrifttagelse til årets udgang.
  Sagens forløb
  14-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 7. november 2019.
  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. november 2019.
  11-12-2019 Kulturudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Peter Sporleder var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Eskelunden, natur- og eventområde

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. november 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstilling med følgende mindretalsudtalelse: "I planen mangler der parkeringspladser til biler. Parkeringspladserne kunne eventuelt placeres på den anden side af ringvejen eller langs motorvejen. Der skal også indtænkes parkering til busser og holdepladser til shuttlebusser. Shuttlebusserne kan køre til og fra midtbyen eller de andre indfaldsveje."
  Tillægsbevilling til etablering af Eskelunden til natur- og eventområde.
  Resumé
  Indstillingen har til formål at frigive midler til anlægsarbejder i forbindelse med etablering af Eskelunden.
   
  Eskelunden bliver et attraktivt rekreativt område, der fungerer året rundt, og kan samtidig - i begrænsede perioder - anvendes til koncerter, kulturelle arrangementer eller motionsbegivenheder.
   
  Anlægsarbejderne består af følgende delarbejder:
  1. Etablering af vejtilslutninger, veje og stier i området og anlæggelse af sceneområder og pladser.
  2. Faciliteter til hverdagsoplevelsen og formidling af om-rådet. 
  3. Etablering af forsyning i form af brugsvand, el og fiber samt håndtering af regnvand og spildevand. Herunder tilslutningsbidrag for de nævnte.
   
  Tidsplanen for det samlede projekt er udfordret, da det af hensyn til afholdelse af NorthSide i 2021 er vigtigt, at pladsen kan anvendes fra maj 2021.
   
  Tillægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet til etablering af Eskelunden, som er afsat i forbindelse med budgetforliget 2020, samt af fondsdonation på 11 mio. kr. fra Salling Fondene.
   
  Mod sædvane er der ikke afsat midler til en risikoreserve. Hvis eventuelle uforudsete udgifter, herunder arkæologi og jordbundsforhold, ikke kan afholdes inden for den samlede økonomi eller via mindre tilpasninger af projektet, fremsender Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice en indstilling til byrådet om ændring af det samlede projekt, og/eller om forslag til finansiering af merudgifterne. Dette kan give en tidsmæssig udfordring i forhold til, at projektet ønskes færdigt inden udgangen af første halvår 2021.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender videre projektering og udførelse af de i indstillingen nævnte anlægsarbejder.
   
  At 2) Byrådet godkender modtagelsen af fondsdonation på 11 mio. kr. fra Salling Fondene.
   
  At 3) Byrådet godkender tillægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 29,1 mio. kr. i udgift og 9,1 mio. kr. indtægt (tilskud ekskl. moms).
  Sagens forløb
  14-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 5. november 2019.
  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. november 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstilling med følgende mindretalsudtalelse: "I planen mangler der parkeringspladser til biler. Parkeringspladserne kunne eventuelt placeres på den anden side af ringvejen eller langs motorvejen. Der skal også indtænkes parkering til busser og holdepladser til shuttlebusser. Shuttlebusserne kan køre til og fra midtbyen eller de andre indfaldsveje."

  Bilag

  Reduceret FU-kontingent i udsatte boligområder

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 20. november 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Resumé
  Det reducerede kontingent for seks klubber i udsatte boligområder er afskaffet som en del af Børn og Unges besparelser ved forliget om budget 2019.
  Der har været et ret stort fald i antal medlemmer i de seks klubber efter afskaffelsen.
  På den baggrund ønsker Børn og Unge at genindføre det reducerede kontingent på samme vilkår som tidligere.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     det reducerede kontingent genindføres fra 1. januar 2020 i samme klubber som før.
  At 2)     finansieringen på 825.000 kr. pr. år findes inden for FU-områdets budgetramme.
  At 3)     Børn og Unge evaluerer det reducerede kontingent og revurderer, hvilke klubber det skal omfatte.
  Sagens forløb
  31-10-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  04-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 23. oktober 2019.
   
  Magistratsafdelingen for Børn og Unge udarbejder notat.

  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. november 2019.
  20-11-2019 Børn og Unge-udvalget
  Anders Winnerskjold, Mette Bjerre, Lene Horsbøl og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Eva Borchorst Mejnertz og Lone Norlander Smith kunne tiltræde indstillingen med en anbefaling om, at Børn og Unge udarbejder et notat om, hvordan økonomien kan tilrettelægges således, at flere børn bruger FU tilbuddet, og FU’s økonomi forbedres.
   
  Dorthe Borgkvist kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at der ønskes iværksat en indsats, som forbedrer økonomien i FU.

  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 20. november 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra ALT om forsøg med frie rammer på beskæftigelsesområdet

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 20. november 2019 med den tilføjelse, at der fremsendes en særskilt indstilling om langtidsledige tager teten.
   
  Venstres, Dansk Folkepartis og det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne hverken tiltræde indstillingen eller beslutningsforslaget.
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper henholdt sig til det oprindelige forslag.
  Beslutningsforslag fra ALT
  Vi foreslår, at Aarhus Kommune skaber frie rammer indenfor beskæftigelsesområdet for forvaltningens medarbejdere og ledige borgere. Over et 3-årigt forsøg ønsker vi, at kommunen afprøver nye metoder for at få ledige i meningsfuld beskæftigelse. I dag er der på grund af lovgivning ikke muligt at fritage ledige fra fx aktivering, ugentlige jobsøgninger mv.

  Aarhus Kommune skal søge dispensation fra nuværende lovgivning og skabe et forsøgsprogram for en udvalgt gruppe jobparate ledige på op til 1.000 personer (ca. 10% af de samlede ledige i Aarhus), sammen med en gruppe af 25 udvalgte medarbejdere.

  Forsøgets deltagende medarbejdere overføres fra nuværende kontrolfunktioner og sagsbehandling til en ny form for rådgivnings- og vejledningsarbejde, der bygger på dialog og i høj grad tager udgangspunkt i, hvad den enkelte tror på og drømmer om for sit arbejdsliv, og hvad der så konkret skal til af fx træning, opkvalificering, vejledning mv, som støtter den ledige i at nå disse mål og drømme. Vi tror på, at vi herved kan give de ledige ejerskabet tilbage i processen henimod at få et arbejde.

  I forsøget modtager den ledige ydelser som hidtil og får tilbudt samtaler med råd og vejledning af kommunens medarbejdere. Samtalerne åbner for forskellige former for coaching, projektfællesskaber, inspirationsseminarer eller mulighed for aktiv deltagelse i forløb for iværksætteri, nye former for længerevarende praktikforløb mv. De frie rammer betyder, at kommunes medarbejdere får tid og ressourcer til afsøge helt nye veje og metoder for at få ledige i beskæftigelse. Det betyder ikke nødvendigvis mindre kontakt mellem sagsbehandler og den ledige. Måske tværtimod. Men det betyder, at de muligheder, der tilbydes, er udviklet særligt til hver enkelt og dermed rummer endnu mere kvalitet, og at den ledige har muligheden for både at takke ja eller nej.

  Forsøget skal evalueres og justeres løbende og ønskes udført i samarbejde med fx en Ph.d.-studerende fra Aarhus Universitet eller lignende uvildig relevant institution for at skabe forskningsmæssig evidens. De bedste resultater fra forsøget skal indgå i beskæftigelsesforvaltningens indsats og deles med andre kommuner og staten.

  Målet er at få flere ledige i meningsfuld beskæftigelse end tilfældet er i dag med eksisterende lovgivning ved at afsøge nye metoder for konstruktivt, kontrolfrit og tillidsfuldt samspil mellem den ledige og kommunen. Se gerne inspirationen fra Kalundborg, der har afprøvet Kontanthjælp uden modkrav med super spændende og inspirerende resultater.

  Vi ønsker, at forsøget skal indgå i kommunens kommende beskæftigelsesplan. Og vi er meget åbne overfor at udvikle forsøgets konkrete udformning sammen med beskæftigelsesforvaltningen. 

  Forskning viser

  1. I Rådet for Socialt Udsattes rapport "Holder Påstandene" fra 2017, som er lavet på grundlag af analyser og undersøgelser fra bl.a. KORA (i dag VIVE Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), Rockwool Fondens Forskningsenhed og CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) konkluderes det, at såkaldte økonomiske incitamenter (Nedsættelse af ydelserne) ikke skaber øget beskæftigelse, og i nogle tilfælde virker negativt i forhold til beskæftigelsen.
  2. Ledige er generelt mere stressede end gennemsnitsdanskeren, viste en undersøgelse foretaget af Arbejdsmiljoviden.dk. i 2014. Og nu har en ny rapport fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 vist, at ledige har en langt højere mængde stresshormoner i kroppen end folk i arbejde. Utilpasse og stressede mennesker med en dårlig privatøkonomi giver ofte mange afledte omkostninger på blandt andet sundhedsområdet.

  Stillet af Alternativets Byrådsgruppe

  Liv Gro Jensen
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
   
  Indstilling på baggrund af forslag om forsøg med frie rammer på beskæftigelsesområdet.

  Resumé
  Alternativets byrådsgruppe har fremsendt forslag til forsøg med frie rammer på beskæftigelsesområdet. Det vurderes ikke at forslaget ligger inden for lovgivningens rammer. Sociale Forhold og Beskæftigelse vil dog arbejde videre med flere af elementerne i forslaget i regi af en fortsættelse af projekt ”Langtidsledige tager teten”.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Forslaget ikke imødekommes i sin helhed, men at der arbejdes videre med tænkningen om borgerbudgetter via en fortsættelse af projekt ”Langtidsledige tager teten”.
  Sagens forløb
  31-10-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 31. oktober 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  06-08-2019 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
  15-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-08-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. august 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 6. august 2019.
  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø henholder sig til Alternativets forslag.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. august 2019.
  04-09-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Kort oplæg fra udvalgets forperson, Liv Gro Jensen (ALT), vedr. sagen. Dernæst drøftelse i udvalget, herunder perspektiver fra udvalgets tur til Skotland i marts 2019. Dernæst kommenterede rådmanden på sagen. Udvalget efterspurgte en belysning fra forvaltningen om, hvad der er muligt ift. forslaget, og forvaltningen ventes således at vende tilbage med konkrete projekter, der ligger inden for rammerne af forslaget, og desuden få beskrevet, hvordan forslaget og projekterne kan indarbejdes i den kommende beskæftigelsesplan.
  Sagen ønskes derfor yderligere belyst. 
  Udvalget besluttede dernæst at udsætte behandlingen af sagen til et senere udvalgsmøde.

  20-11-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen og Peder Udengaard kunne tiltræde indstillingen med bemærkningen om, at der ønskes et videre arbejde med intentionerne i det oprindelige beslutningsforslag fra Alternativet.
   
  Knud N. Mathiesen tog forbehold.
   
  Gert Bjerregaard kunne hverken tiltræde indstillingen eller støtte det oprindelige beslutningsforslag fra Alternativet.
   
  Liv Gro Jensen og Keld Hvalsø kunne ikke tiltræde indstillingen, men henholdt sig til det oprindelige beslutningsforslag fra Alternativet.

  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 20. november 2019 med den tilføjelse, at der fremsendes en særskilt indstilling om langtidsledige tager teten.
   
  Venstres, Dansk Folkepartis og det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne hverken tiltræde indstillingen eller beslutningsforslaget.
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper henholdt sig til det oprindelige forslag.

  Bilag

  Investeringsplan for AffaldVarme Aarhus 2020 - 2023

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. november 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 1.
  Godkendelse af AffaldVarme Aarhus’ planlagte investeringer i perioden 2020-2023.
  Resumé
  Investeringsplanen indeholder nye projekter og opdateringer af den tidligere godkendte investeringsplan 2019-2022.
  AffaldVarme Aarhus er opdelt i særskilte takstområder for Affald, Energiproduktion, Varmeplan Aarhus og Distributionsområdet.
  Der er i investeringsplanen i alt 58 anlægsprojekter, som foreslås gennemført i planperioden og finansieret via anlægsbudgettet. Hertil kommer en opdateret renoveringsplan for varmeområdet, som finansieres via driftsbudgettet.
  Investeringsplanen medfører ikke takstændringer i 2020 eller de kommende år, da flere af projekterne har en meget kort tilbagebetalingstid eller giver besparelser i driften, som modsvarer omkostningerne til hovedparten af afskrivningerne.
  Investeringsplanen ajourføres hvert år. Mindre ændringer indarbejdes i det årlige budget.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Der godkendes rådighedsbeløb og anlægsbevillinger, jævnfør afsnit 5.1.A
  At 2) Der godkendes ændringer til rådighedsbeløb, jævnfør afsnit 5.1.B.
  At 3) Der godkendes tillægsbevillinger til anlægsbevillinger, jævnfør afsnit 5.1.C.
  At 4) Der godkendes ændringer i driftsbudgettet, jævnfør afsnit 5.2.
  Sagens forløb
  07-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 11. oktober 2019.
   
  Rådmand Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 11. november 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 1.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Investeringsplan 2020-2023 AffaldVarme Aarhus

  Bilag 2: Oversigt over årlige anlægsudgifter i planperioden for AffaldVarme Aarhus

  Bilag 3: Investeringsplan 2020-2023 for Affald

  Bilag 4: Oversigt over årlige anlægsudgifter i planperioden for Affald

  Bilag 5: Investeringsplan 2020–2023 for Energiproduktion

  Bilag 6: Oversigt over årlige anlægsudgifter i planperioden for Energiproduktion

  Bilag 7: Investeringsplan 2020-2023 Varmeplan Aarhus

  Bilag 8: Oversigt over årlige anlægsudgifter i planperioden for Varmeplan Aarhus

  Bilag 9: Investeringsplan 2020-2023 for Distributionsområdet

  Bilag10: Oversigt over årlige anlægsudgifter i planperioden for Distributionsområdet

  Bilag 11: Ændringer i driftsudgifter og anlægsinvesteringer

  Bilag 12: Tillægsbevillinger T-19-291-003; T-19-292-001; T-19-294-001; T-19-295-002; T-19-296-002

  Bilag 13: Anlægsbevillinger i KMD Opus

  Udvidelse af Aarhus Havn - høringsmateriale

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. november 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Forslag til folder som oplæg til debat om udvidelse af Aarhus Havn.
  Resumé
  Aarhus Havn ønsker at udvide havnen med en ny molearm og nye kajer ud i havet mod øst. De har derfor ansøgt om en ændring af kommuneplanen i form af et kommuneplantillæg, der gør det muligt.
   
  Aarhus Havn har en vigtig infrastrukturel rolle i forhold til byens og regionens forbindelse med omverdenen. En udvidelse af Aarhus Havn kan således ses som et bidrag til den positive økonomiske udvikling i den østjyske region og til at udvikle transportinfrastrukturen mod mere energieffektiv og miljøvenlig godstransport.
   
  Samtidig er kysten med til at gøre Aarhus attraktiv og unik. Det er derfor også et mål, at planlægningen skal beskytte de landskabelige værdier, naturkvaliteterne og de rekreative interesser, der knytter sig til kystområdet.
   
  Byrådet vedtog i september 2018 at igangsætte plan- og miljøvurderingsprocessen for den ønskede havneudvidelse, herunder at byrådet skal forelægges debatoplægget om ændring af kommuneplanen inden udsendelse.
   
  Debatoplægget er vedhæftet som bilag. Det beskriver udvidelsen og inviterer til en bred debat om havneudvidelsen og til at indsende idéer og forslag til planlægningsarbejdet, herunder til hvad der skal indgå i miljøvurderingerne.
   
  Siden den første ansøgning har Aarhus Havn reduceret landanlægget med kajer fra 140 ha. til 100 ha. Den omkransende dækmole har stort set samme placering og omfang som først ansøgt.
  Indstilling
  At 1) forslag til høringsfolder godkendes til offentlig fremlæggelse.
  Sagens forløb
  14-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. oktober 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold.

  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. november 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Huludfyldning - Nyt byhus - Samsøgade 73

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. november 2019.
  Ansøgning om at opføre ny etagebebyggelse med 2 boliger på Samsøgade 73, 8000 Aarhus C - Ø-gadekvarteret.
  Resumé
  Der er søgt om tilladelse til at opføre et nyt byhus på 3 etager med udnyttet tagetage på Samsøgade 73.
  Ejendommen er i dag en ubebygget grund imellem en daginstitution mod nord-øst og en etageejendom mod syd-vest.
  Det nye byhus vil indeholde 2 store familieboliger.
  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelse om anvendelse til boligformål i maksimalt 5 etager med en maksimal husdybde på 10 m og fastholder karakteren af bebyggelse i facadelinje. Projektet fraviger krav om opholdsareal på mindst 30 %.
  En partshøring har resulteret i enkelte indsigelser, bl.a. indsigelse fra Midtbyens Fællesråd for Latinerkvarteret, Øgaderne og Nr. Stenbro. I indsigelserne peges især på byggeriets omfang, indbliksgener, arkitektur/tilpasning til kvarteret og forringede parkeringsforhold.
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet er af god kvalitet og er tilpasset omgivelserne. Nybyggeriet indeholder både moderne kvaliteter og spiller sammen med det eksisterende kulturmiljø.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de fornødne tilladelser.
  Sagens forløb
  07-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 25. oktober 2019.
   
  Rådmand Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. november 2019.
  16-12-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen tog forbehold.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  Bilag

  Lisbjerg - Byggemodningsarbejder - Etape 1.2

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. november 2019.
  Anlægsbevilling til mindre byggemodningsarbejder (projektering og udførelse) i Lisbjerg. Anlægsarbejderne er anden etape (herefter benævnt Etape 1.2) i realiseringen af Udviklingsplanen "Lisbjerg – en del af Aarhus midt i landskabet", august 2018.
  Resumé
  Nærværende indstilling omfatter mindre, men presserende projekterings- og anlægsarbejder i forbindelse med den fortsatte realisering af udviklingsplanen for Lisbjerg.
   
  På baggrund af "Udviklingsplan, Lisbjerg" og "Lisbjerg, etape 1" søges anlægsbevilling til kommunale byggemodningsarbejder, som en del af det salgsforberedende anlægsarbejde i Lisbjerg.
   
  Anlægsbevilling søges til nedrivning af alle bygningerne på Smoven 5-7 og 9 samt pilotprojekt med fokus på genbrug og bæredygtighed i området.
   
  Rådighedsbeløbet til finansiering af anlægsudgiften på 11,9 mio. kr. udmøntes fra den afsatte reserve "Lisbjerg – byggemodning".
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) Byrådet godkender udmøntning af 11,9 mio. kr. fra anlægsreserven og giver en tilsvarende projekterings- og anlægsbevilling på 12,6 mio. kr. (løbende priser) til udførelse af de nævnte anlægsarbejder og omkostninger til byggemodning.
   
  At 2) Magistraten bemyndiges til at udmønte fra den centralt afsatte reserve på 20% af byggemodningsudgiften, svarende til 1,8 mio. kr. til uforudsete udgifter, jf. afsnit 7.
  Sagens forløb
  14-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 11. november 2019.
  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. november 2019.

  Bilag

  Lokalplan 1111, Etageboligbebyggelse på Ceres Allé - Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. november 2019.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 1111, Etageboligbebyggelse på Ceres Allé, Aarhus C samt Tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanområdet omfatter ejendommen Ceres Allé 11 og stikvejen til Ceres Allé med stiforbindelse til Aarhus Å.
   
  Bygherre ejer ejendommen Ceres Allé 11 og har anmodet om en lokalplan, der omdanner ejendommen fra erhvervsområde til blandet bolig- og erhvervsområde.
   
  Formålet med lokalplanen er at kunne opføre en karré i 4-8 etager. Bebyggelsen er 11.650 m2, hvoraf ca. 11.200 m2 er boliger og 450 m2 erhverv og butikker i stueetagen mod Ceres Allé.
   
  Mindst 30 % af boligerne skal være familieegnede og 20 % af boligarealet almene boliger.
   
  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens mål, men ikke med kommuneplanens konkrete rammer. Lokalplanen er derfor ledsaget af kommuneplantillæg nr. 53, der muliggør, at området ændres fra erhverv til blandet byområde, en højere bebyggelsesprocent samt øget bygningshøjde.
   
  Der har været forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen forud for lokalplanlægningen. De indkomne høringssvar er delvis indarbejdet i lokalplanen.
   
  Der er indgået en frivillig udbygningsaftale med bygherre.
  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1111 godkendes til offentlig fremlæggelse,
   
  At 2) forslag til Tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
   
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse,
   
  At 4) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
   
  At 5) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som det fremgår af indstillingens afsnit 5.7 og bilag 5.
  Sagens forløb
  14-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. november 2019.
  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. november 2019.
  11-12-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1112, Eskelunden, natur- og eventområde - Endelig

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. november 2019.
  Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 1112, Eskelunden, natur- og eventområde, samt Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanområdet ligger ved Eskelund, omkranset af Aarhus Å, Viby Ringvej og Åhavevej. Området er kommunalt ejet og udgør ca. 32 ha og planlægges overført til byzone.
   
  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Aarhus Kommune om, at området skal kunne fungere som kombineret natur- og eventområde.
   
  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der i området kan opføres anlæg, der er nødvendige for områdets drift og udvikling som natur- og eventområde.
   
  Den eksisterende infrastruktur skal udbygges med nye indkørsler, veje og stier.
   
  Bebyggelse til hverdag kan omfatte shelters, bålhytter og lignende. Til events er det scener, pavilloner og lignende.
   
  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 2017, derfor er der udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 56. Der er også udarbejdet miljørapport.
   
  Forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport har været fremlagt i offentlig høring fra den 20. august til den 15. oktober 2019. Der er modtaget 19 høringssvar, der især omhandler trafik, parkering og støj ifm. events.
   
  Teknik og Miljø indstiller, at høringssvarene giver anledning til tre ændringer i planforslagene, vedr. antennemaster, stiforløb og beplantning.
  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1112 vedtages endeligt (med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.4),
   
  At 2) forslag til Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt,
   
  At 3) forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering vedtages endeligt (som den fremgår af indstillingens afsnit 5.5) og
   
  At 4) indsigelser besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.3.
  Sagens forløb
  14-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 4. november 2019.
  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. november 2019.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra RV og S om belysning i det offentlige rum

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 11. november 2019.
  Beslutningsforslag fra RV og S
  I Danmark er det i vintertiden mørkere i længere tid, end det er lyst. Det tærer på humøret at tage på arbejde, inden solen står op – og vende hjem efter, den er gået ned. Energiniveauet falder, og nogle af os får det, man kalder en vinterdepression.
   
  Samtidigt gør mørket det sværere at benytte byens opholdssteder. Nogle steder føles mere utrygge at færdes i, fordi man ikke kan se særligt langt forude.
   
  Disse forskellige elementer gør, at byen og byens rum bruges mindre i vintermånederne, og borgere især uden for byen, hvor der er endnu mindre lys, oplever en nedgang i deres humør og energi i de måneder, hvor det er mørkt.
   
  Indtil for ikke så længe siden har det været enormt dyrt at have lys tændt i byen. Men ny LED-teknologi har gjort belysning langt mere økonomisk og bæredygtig end den var, da man satte rammerne for den belysning af byen, der gælder nu. Derfor ønsker vi i Radikale og Socialdemokratiet at finde ud af, hvordan vi med LED-belysning kan højne trygheden og måske endda gøre noget ved vintertrætheden i og uden for byen. Et sådant tiltag er i tråd med Verdensmål 11 om bæredygtige og inkluderende lokalsamfund.
   
  Vi foreslår konkret, at man ser på områder, hvor det vil være relevant at indsætte yderligere gadebelysning og/eller øge lystimerne. Der ønskes især et fokus på cykelstier, skolestier og grønne opholdsområder, og man kan med fordel trække på ekspertise fra lysdesignere/lysarkitekter, så der er fokus på kvalitet frem for kvantitet. Den øgede belysning vil skulle udføres med strømbesparende LED-pærer, så bæredygtigheden og den grønne energi er i højsædet.
   
  Radikale Venstre og Socialdemokratiet foreslår derfor, at
  1. Teknik og Miljø kortlægger områder, hvor det vil være relevant at indsætte mere gadebelysning, herunder både opsætning af nye gadelamper samt øgning af lystimer
   
  Ango Winther, Socialdemokratiet
  Rabih Azad-Ahmad, Radikale Venstre
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra RV og S om belysning i det offentlige rum

  Resumé
  Denne indstilling bygger på et forslag, som Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet har stillet vedr. lys i det offentlige rum (bilag 1). Forslaget lægger op til en kortlægning af, hvor det kan være relevant at skabe mere gadebelysning ved både at opsætte nye gadelamper og øge antallet af lystimer - ved hjælp af bæredygtig LED-teknologi.
  Teknik og Miljø anerkender, at der er behov for at sikre bedre belysning og øge trygheden, særligt i de mørke måneder på året, og er allerede i gang med en lang række indsatser på belysningsområdet, hvor der er fokus på tryghed og bæredygtig belysning i Aarhus Kommune, bl.a. på baggrund af tidligere ønsker herom fra V, S og SF i 2017.
  På baggrund af de mange nuværende og kommende indsatser er det Teknik og Miljøs vurdering, at det ikke vil give yderligere værdi at lave den foreslåede kortlægning, men ser gerne, at der i forbindelse med kommende budgetforhandlinger afsættes midler, der kan udvide omfanget af de eksisterende, konkrete indsatser for bedre belysning og øget tryghed.
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) den foreslåede kortlægning ikke gennemføres.
  Sagens forløb
  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 15. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  08-08-2019 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstillingen fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
  29-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 8. august 2019.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad, rådmand Kristian Würtz og Lone Hindø henholder sig til det oprindelige forslag.
  Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
  11-11-2019 Teknisk Udvalg
  Gert Bjerregaard, Jan Ravn Christensen, Keld Hvalsø, Liv Gro Jensen og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Ango Winther og Louise Lindskrog henholdt sig til det oprindelige forslag.

  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. november 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 11. november 2019.

  Bilag

  Forslag fra SF og ALT om indførelse af grøn trængselsring

  Beslutning
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 27. november 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra SF og ALT
   
  Det foreslås
  1. At arbejdet med at indføre en grøn trængselsring i Aarhus senest i 2025 indgår i arbejdet med den kommende klimastrategi.
  2. At den grønne trængselsring skal sikre gratis adgang ind og ud af trængselsringen for el-biler og evt. hybridbiler samt øvrige køretøjer der ikke udleder CO2.
  3. At der for øvrige biler indføres afgifter, der reducerer trængslen i det centrale Aarhus.
  4. At afgiftsniveauet er højest i spidsbelastningsperioder.
  5. At nettoprovenuet fra den grønne trængselsring går til at fremme miljøvenlig transport herunder kollektiv transport og cyklisme
   
  Begrundelse
  Det er gået rigtigt godt med at få høstet de lavere hængende frugter i forhold til at reducere CO2-udslippet i Aarhus. Foran os står nu store udfordringer med at nå i mål med Byrådets ambitiøse målsætning om CO2-neutralitet i 2030. De foreløbige prognoser tyder på at den allerstørste udfordring bliver at reducere CO2-udslippet fra transportsektoren. Aktuelt anslås det at det kun vil være muligt at reducere transportsektorens CO2-udslip i Aarhus fra omkring 600.000 tons til 500.000 tons frem mod 2030. Herudover er det centrale Aarhus præget af massive trængselsproblemer i myldretiden. Derfor er der al mulig grund til at Byrådet skaber rammerne for at reducere trængslen i det centrale Aarhus, samtidigt med at der skabes en tilskyndelse til at flere vælger en elbil næste gang bilen skal skiftes ud.
   
  Stillet af
  Liv Gro Jensen (Å) og Jan Ravn Christensen (SF)

  Sagens forløb
  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 27. november 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag