Vælg

Referat Aarhus Byråd 05-02-2020

  Anlægsbevilling til Bering-Beder vejen

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. februar 2020.
  Frigivelse af midler til anlæg af Bering-Beder vejen, anvendelse af klimavenlig asfalt, betaling fra Banedanmark og bemyndigelse til ekspropriationsproces.
  Resumé
  I forlængelse af byrådets godkendelse af projektet i august 2019 blev det samlede anlægsarbejde for Bering-Beder vejen sendt i udbud med henblik på opstart april 2020 for at kunne overholde den fremrykkede tidsplan.
  Der er siden august 2019 gennemført en tredje parts kvalitetssikring af projektet med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlag for Byrådet. Kvalitetssikringsteamet peger på besparelser ved ikke at forberede dele af vejen til 2+1, men kun anlægge en 2-sporet landevej (1+1). Desuden peges der på, at byrådet kan undlade at tilvælge den første af to optioner, strækningen til Beder Landevej.
  Der anmodes nu om anlægsbevilling til Bering-Beder vejen, idet Teknik og Miljø ikke kan anbefale, at der sker reduktioner i det tidligere besluttede projekt. Dette skyldes, at der er gennemført ekspropriationer med baggrund i beslutningen om 2+1-vej og de to optioner. Desuden vil et fravalg af forberedelsen til 2+1 betyde, at udbuddet skal annulleres og at projektet vil blive væsentligt forsinket.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) der udmøntes 249,4 mio. kr. fra anlægsreserven og gives anlægsbevilling på 373,8 mio. kr. til anlæg af Bering-Beder vejen, herunder
  • at vejtraceet forberedes til ”2+1-vej”,
  • at strækningen til Beder Landevej (krydsning af Oddervej) anlægges,
  • at strækningen til Obstrupvej anlægges.
  Anlægsbevillingens sammensætning og efterfølgende tilpasning fremgår af afsnit 7.
  At 2) der godkendes både udgifts- og indtægtsbevilling på op til 18,5 mio. kr. (løbende priser) med tilhørende rådighedsbeløb for udførelse af banebro for Banedanmark, som indgår i finansieringen af det samlede projekt.
  At 3) der i anlæg af Bering-Beder vejen anvendes klimavenlig asfalt til udførelse af slidlaget.
  At 4) Teknik og Miljø bemyndiges til at forberede stiforbindelsen mellem Beder og Malling, herunder gennemføre åstedsforretningen for erhvervelse af nødvendige arealer og påbegynde eventuelle ekspropriationsprocesser.
  Sagens forløb
  30-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at Byrådet ved Budget 2018 besluttede at anlægge Bering-Beder vejen inden for en maksimal økonomisk ramme på 470 mio. kr. (489 mio. kr. i 2020-priser). Derudover blev der konstateret et højt udgiftsniveau for vejen sammenlignet med lignende vejprojekter, hvorfor der også blev anmodet om at få undersøgt og nedbragt udgifterne. Dette fremgår af bilag 8 til Magistratens budgetforslag 2018.
  Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø har i fællesskab fået udarbejdet en ekstern konsulentrapport som, med udgangspunkt i en 3. parts vurdering af vejprojektet, er resulteret i en kvalitetssikringsrapport og et senere tilføjet addendum, der indeholder en række fremadrettede læringspunkter angående styringsprocesser for store anlæg i Teknik og Miljø, herunder sikring af sporbarhed og gennemskuelighed i detailbudgetteringen, risici forbundet med tids- og udbudsprocessen samt styrkede muligheder for politisk prioritering. Rapporten er udarbejdet af KPMG og Niras og Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø vil i fællesskab arbejde videre med læringspunkterne.
  Dette kommer i forlængelse af, at det fremadrettet i forbindelse med budget 2020 er vedtaget, at der med inspiration i Statens principper for anlægsstyring kan indføres normer for, hvordan større anlægsarbejder forberedes og gennemføres med Byrådet som centrum for de vigtigste afvejninger mellem omfang, kvalitet og økonomi. Dette fremgår af bilag 18 til Magistratens budgetforslag.
  Udover de fremadrettede læringspunkter belyser KPMG og Niras også nogle handlemuligheder med henblik på omkostningsminimering i det konkrete projekt. Nogle af handlemulighederne vil kræve, at det igangsatte udbud går om. Hvis Byrådet ikke ønsker dette, anbefaler Borgmesterens Afdeling, at der arbejdes med et forstærket omkostningsfokus i projektets videre liv. Dette gøres konkret ved 1) at nedskrive den økonomiske ramme svarende til indtægten fra Banedanmark, så Byrådets oprindelige beslutning om en maksimal økonomisk ramme på 470 mio. kr. (489 mio. kr. i 2020-priser) fastholdes, og indtægten fra Banedanmark i stedet tilføres MOVE-midlerne, 2) at den projektnære reserve ikke udmøntes, men forbliver som en reserve Byrådet kan udmønte, hvis der viser sig behov herfor, 3) at resultatet fra entrepriseudbuddet som foreslået af Teknik og Miljø overføres til en projektreserve styret af Byrådet, hvis der bliver tale om lavere end forventede priser, samt 4) der søges omkostningsoptimering i budgetposten vedrørende Projektering, Administration og Tilsyn og at denne under alle omstændigheder maksimalt kommer til at udgøre det estimerede i indstillingen.
  Borgmesterens Afdeling gør opmærksom på, at den fulde effekt af Bering Beder-vejen forudsætter, at Vejdirektoratet anlægger nye kryds og motorvejsramper ved Torshøjvej. Der er endnu ikke indgået aftale med Vejdirektoratet vedrørende finansiering af ramper, og det fremlagte anlægsprojekt risikerer derfor at ende i uafklarede flaskehalsproblematikker eller merudgifter, som der ikke er taget højde for i indstillingen. Ved et eventuelt kommunalt finansieringsbehov anbefaler Borgmesterens Afdeling, at det sker ud fra en fornyet politisk prioritering i Byrådet og med udgangspunkt i realiseringen af ovennævnte tiltag til omkostningsfokus.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  03-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. januar 2020 i overensstemmelse med påtegning af 30. januar 2020 fra Borgmesterens Afdeling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. februar 2020.
  19-02-2020 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Højklasset kollektiv trafik, etape 2

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. februar 2020.
  Præcisering af opgave, valg og fravalg af alternativer mv. med henblik på projektafklaring, anlægsoverslag, miljøvurdering (VVM) mm.
  Resumé
  Med henblik på at sikre gode rammer for bæredygtig vækst har Aarhus Byråd prioriteret udvikling af attraktiv og højklasset kollektiv transport i Aarhus-området.
  Byrådet traf i maj 2018 en bygherrebeslutning om det videre arbejde med projekterne og en myndighedsbeslutning om planlægning og miljøvurdering (VVM). Beslutningerne indebar en trinvis afklaring af projektet.
  For at målrette rådgivningsopgaven lægges der nu op til beslutninger om målsætninger for projektet, afgrænsning af undersøgelsernes indhold samt valg og fravalg af alternativer. Desuden lægges op til beslutning om en strategi for udvikling af depot og servicecentre.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Projektafklaring og miljøvurderinger fortsat tager udgangspunkt i målsætninger om, at realisere højklasset og attraktiv kollektiv trafik, jf. afsnit 5.1.
  At 2) Projekt og miljøvurdering for strækningerne ”Aarhus Ø-Banegården” og ”Lisbjergskolen–E45” har letbane som hovedforslag jf. afsnit 5.2.
  At 3) Strækningen ”Spanien–Brabrand” har letbane som hovedforslag og en bus-rapid-transit løsning (BRT) som alternativ. Begge belyses med afsæt i identiske målsætninger, jf. afsnit 5.2.
  At 4) Teknik og Miljøs kortlægning af berørte byrum indgår i grundlaget for det videre arbejde, jf. afsnit 5.3.
  At 5) Projektet fremlægger forslag til hvordan allé-beplantning på Viborgvej kan fastholdes og styrkes.
  At 6) Anbefalingerne vedr. trafikoplæg samt strategi for depoter og servicecentre tiltrædes. Som konsekvens heraf undersøges supplerende decentrale løsninger og udviklingsmuligheder for faciliteterne i Banegraven, og spor til depot og værksted via Carl Blochs Gade udgår af projektet, jf. afsnit 5.4.
  At 7) Undersøgelserne af en fremskudt realisering af Aarhus Ø belyser alternative driftssituationer og afledte behov for sporarbejder i området øst for Aarhus H og i Nørreportkrydset.
  At 8) Anbefalingerne vedr. valg og fravalg af alternativer tiltrædes som grundlag for det videre arbejde, så udgangspunktet herefter er et justeret hovedforslag og et alternativ ved Thorvaldsensgade, jf. afsnit 5.5.
  Sagens forløb
  30-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  03-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. januar 2020.
   
  Rådmand Jette Skive, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Keld Hvalsø tog forbehold.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. februar 2020.

  Bilag

  Lokalplan 1083, Risskov Engby – Endelig

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 5. februar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 3. februar 2020.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1083 Risskov Engby - bolig- og erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej i Risskov og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017 samt forslag til udbygningsaftale.

  Resumé
  Lokalplan 1083 gælder for et område i Vejlby Risskov, der er beliggende vest for Lystrupvej, nord for Grenåvej og øst for letbanesporet. Den nordlige del af lokalplanområdet afgrænses dels af Lokalplan 911 og dels af Arresøvej.
  Lokalplanområdet er ca. 14,5 ha stort og er delvist privat og delvist kommunalt ejet og beliggende i byzone.
  Formålet med lokalplanen er at omdanne området til et blandet bolig- og erhvervsområde, hvor der kan opføres omkring 156.000 m2 bebyggelse, der vil rumme 1.600-1.700 boliger.
  Området vil komme til at bestå af ca. 92 % boliger og 8 % lettere erhverv i erhvervsklasserne 1 – 2. Den gennemsnitlige bebyggelsesprocent for boligbebyggelse i lokalplanområdet under ét er ca. 120.
  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammerne i kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet forslag til Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017.
  Der er udarbejdet et forslag til udbygningsaftale. Forslaget er ændret efter bemærkninger fra naboer – bilag 2.
  Forslag til Lokalplan nr. 1083, Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017 samt forslag til udbygningsaftale har været fremlagt offentligt i juli - 2019 til september 2019. Der er modtaget 13 høringssvar.
  Parallelt med høringen og på baggrund af høringen er der lavet ændringer af forslaget til lokalplanen. Ændringerne fremgår af indstillingens punkt 5.11.
  Lokalplanen blev sendt i høring med 20 % almene boliger, hvoraf ca. 12-13 % var placeret på konkret byggefelt eller i konkret delområde. I høringsperioden har det kun været muligt at placere yderligere 2-3 %. Den samlede procent for almene boliger ændres derfor til 15.
  Lokalplanen forudsætter salg af et kommunalt areal, der p.t. anvendes som materielgård.
  Indstilling
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1083 Risskov Engby - bolig- og erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej i Risskov vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5. 11,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.11,
  At 3) forslag til udbygningsaftale vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.3,
  At 4) bemærkninger fra den offentlige høring besvares, som det det fremgår af afsnit 5.10,
  At 5) at byplanvedtægt nr. 3 aflyses for den del, der indgår i Lokalplan 1083 samt for det nye rammeområde 150701 BO,
  At 6) der foretages vejudlæg til vej E-F over ejendommen matr.nr. 31 i henhold til Privatvejslovens § 26, stk. 2, nr. 2. Teknik og Miljø bemyndiges til efterfølgende at kunne kræve vejen anlagt efter Privatvejslovens § 39,
  At 7) Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage den nødvendige vejnedlæggelse af en mindre del af den offentlige vej Arresøvej (på matrikelkort benævnt litra ”fe”) samt en del af den offentlige vej Lystrupvej (på matrikelkort benævnt matr.nr. 190).
  Sagens forløb
  16-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. januar 2020.
  Konsekvenserne af, at nogle fortsætter deres virksomhed, som ikke passer ind i den nye lokalplan, belyses.
  Lone Hindø og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold med hensyn til andele af almene boliger.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Kristian Würtz deltog ikke i sagens behandling.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  03-02-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen med den ændring, at der nu er planlagt 20 % almene boliger i lokalplanen fremfor 15 %, notat vedlægges inden Byrådets behandling af sagen.
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 5. februar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 3. februar 2020.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Lokalplanforslag 1083 Risskov Engby samt Tillæg nr. 22

  BIlag 2: Forslag til udbygningsaftale

  Bilag 3: Indstillingens afsnit 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9

  Bilag 4: Bemærkninger fra den offentlige høring for LP 1083

  Bilag 5: Teknik og Miljøs forslag til besvarelse af høringssvar til LP 1083

  Bilag 6: Forslag til ændringer i Lokalplanforslag 1083

  Bilag 7: Notat om aftaler vedr. byggemodning

  Notat MTM 22.01.2020 (påført 22.01.2020)

  Bilag 1 - Deklaration - Afværgeforanstaltninger (påført 22.01.2020)

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 29.01.2020

  Bilag 1 til notat: Deklaration - afværgeforanstaltninger

  Bilag 2 til notat: præcisering fra Kultur og Borgerservice (eftersendt 03.02.2020)

  Foretræde Anne Brüchle

  Foretræde Grundejerforeningen Arresøvej III-IV

  Notat MTM 04.02.2020

  Indstilling om forslag fra S og SF om vaskepladser ved genbrugsstationer

  Beslutning
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 5. februar 2020 om fornyet magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra S og SF
  Baggrund:
  Mange bilejere - særligt i parcelhuskvartererne - vasker i dag deres biler på deres egen matrikel. Følgevirkninger heraf er, at miljøskadelige stoffer som rengørings- og opløsningsmidler, olier, brændstofrester, motorvæsker, bremsestøv m.m. ledes videre til regnvandsbassiner eller siver urenset ned i grundvandet. Det skader miljøet og naturen. Endvidere er det betænkeligt, at der bruges uforholdsmæssigt meget rent drikkevand ved brug af denne fremgangsmåde.
   
  I EU arbejdes der p.t. på direktiver, der bl.a. skal sætte nye grænser for, hvilke miljøskadelige stoffer, man som privat borger må udlede til vandmiljøet; herunder sprøjtegifte og tagrensningsmidler, som ender i vandmiljøet.
   
  Aarhus kommune skal være på forkant og ændre adfærd i forhold miljøpåvirkning og bæredygtighed samt tænke FN`s klimamål ind i alle relevante tiltag.
   
  Derfor foreslår Socialdemokratiet og SF:
  At Aarhus Kommune undersøger muligheden for at oprette "vask-selv-pladser" på kommunes genbrugsstationer til private bilejere, herved kan man sikre miljøet og vandet kan renses og genbruges. I samme ombæring ønsker Socialdemokratiet og SF, at forvaltningen peger på en mulig økonomisk model, som forhåbentligt kan hvile i sig selv. Der opfordres til at indhente erfaring fra tankstationer i den udstrækning, det er relevant for ovenstående model.
   
  Genbrugsstationen er et oplagt sted, da mange bilejere, efter at have kørt med affald, kan have brug for en rengøring af bilen, både med vand og sæbe samt støvsugning.
   
  På vegne af Socialdemokratiet og SF i Aarhus Byråd
  Anette Poulsen, Ango Winther og Jan Ravn Christensen
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
   
  Indstilling om forslag fra S og SF om vaskepladser ved genbrugsstationer
  Forslag fra Socialdemokraterne og SF om etablering af vaskepladser ved genbrugsstationerne.

  Resumé
  Socialdemokraterne og SF har foreslået, at der etableres vaskepladser ved genbrugsstationer. Forslaget begrundes i miljøhensyn.
   
  Teknik og Miljø vurderer, at kommunalfuldmagtsreglerne hindrer, at kommunen selv påtager sig opgaven. Forslaget anbefales derfor ikke gennemført.
   
  Ønsker Byrådet alligevel at arbejde for forslaget, forudsætter det afhændelse eller langvarigt udleje af en del af genbrugsstationernes matrikler til privat køber, med krav om etablering af vaskeplads. Det vil dog betyde at man begrænser genbrugsstationernes muligheder for senere at omlægge og udvide egne aktiviteter. Teknik og Miljø vurderer desuden, at det er usikkert, om der er en markedsmæssig interesse i at indgå i en sådan ordning. Teknik og Miljø foreslår, at der i stedet gennemføres en kampagne rettet mod hjemmevask af biler. Tilsvarende kampagner er tidligere gennemført i andre kommuner.
   
  Indstillingen har afventet dialog med potentielle private aktører og er derfor fremsendt senere end forudsat.
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) Forslaget fra Socialdemokraterne og SF ikke tiltrædes.
   
  At 2) Teknik og Miljø gennemfører en kampagne, rettet mod hjemmevask af biler.
  Sagens forløb
  24-04-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  05-11-2019 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  23-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i byrådet d. 25. september 2019.
   
  Teknik og Miljø afviser forslaget, som efter deres juridiske vurdering er i strid med kommunalfuldmagten.
   
  Borgmesterens Afdeling vurderer, at forslaget lovligt kan gennemføres på følgende grundlag:
   
  Aarhus Kommune kan etablere og drive vaskepladser på genbrugsstationer, da miljøhensyn samt ordningens karakter gør, at etablering af vaskepladserne kan begrundes i almene kommunale interesser.

  27-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. november 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Thomas Medom, rådmand Jette Skive, rådmand Kristian Würtz og Lone Hindø tog forbehold.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 5. februar 2020 om fornyet magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra Almaz Mengesha om udbudsstrategi

  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. februar 2020.
  Beslutningsforslag fra Almaz Mengesha (UFP)
   
  AM har fornyeligt påpeget overfor byrådet, hvordan problemer med kommunens afregningspriser har medført, at flere private virksomheder har trukket sig fra markedet for hjemmepleje. Det er naturligvis uacceptabelt, men desværre kan vi konstatere, at Aarhus Kommune ikke kun halter bagud på udformningen af udbudsmaterialet, men også på mængden af udbudte opgaver. En analyse af Dansk Industri (DI)1 viser, at Aarhus Kommune ikke formår at udnytte sit potentiale, når det kommer til at konkurrenceudsætte egnede opgaver. I 2017 var det kun 24,8% af de udbudsegnede opgaver i Aarhus som blev konkurrenceudsat, hvilket er langt fra Best Practice på 41,9 pct., der svarer til gennemsnittet for de 10 kommuner, der indenfor hvert hovedkontor konkurrenceudsætter den største andel af udbudsegnede opgaver.
   
  Jeg har en vision om, at Aarhus skal være den mest erhvervsvenlige kommune i hele Danmark. Vi bør lade os inspirere af forskellige kommuner, herunder Gribskov, Hørsholm, Jammerbugt, Greve og Middelfart kommune. Kun ved udbud sikrer vi nemlig, at der bliver skabt den nødvendige konkurrence om de offentlige opgaver, der sikrer, at borgerne får mest mulig kvalitet for skattekronerne og størst mulig valgfrihed. For at kunne understøtte denne ambition på længere sigt, så bør byrådet følge DI’s anbefalinger, og vedtage en udbudsstrategi, der kan skabe retning og sikre effektivitet i kommunens udbud af offentlige opgaver.
   
  En udbudsstrategi angiver, hvornår udbud og konkurrenceudsættelse skal anvendes og med hvilket formål. En udbudsstrategi bidrager til at skabe konkurrence om kommunens opgaver via udbud, og sikrer dermed en effektiv ressourceudnyttelse og styrker samtidig kernevældfærden ved at udnytte dynamikken, idéerne og udviklingen fra det frie marked i produktionen og leveringen af velfærden. Andre fordele er, at en udbudsstrategi minimerer risikoen for misforståelser i samarbejdet mellem kommunen og det private erhvervsliv, fordi kommunens forventninger til samarbejdet bliver tydelige i strategien. Samtidig bidrager strategien til at skabe et mere sammenhængende og gennemtænkt udbudsmateriale, hvor kommunen får mulighed for tænke flere opgaver på tværs af kommunale området, hvilket styrker velfærds- og effektiviseringsgevinsterne ved udbuddet. Tilsvarende bliver det nemmere for private virksomheder at skræddersy deres tilbud, fordi de kan fokusere direkte på kommunens ønsker og nemmere kan forudsige fremtidige udbudsopgaver, fordi der er klarhed om proceduren og forventningerne.
   
  De kommuner, som har vedtaget en udbudsstrategi, meddeler om stor succes. Bl.a. udtaler Borgmester Carsten Rasmussen (S) i Næstved at en sådan udbudsstrategi har givet kommunen klare effektiviseringsfordele, uden at det er gået ud over kvaliteten af den offentlige service, som kommunen kan tilbyde dens borgere (DI)2. På tværs af partierne og kommuner, er der altså eksempler på, at en udbudsstrategi har både velfærds- og effektiviseringsgevinster, som i sidste gavner borgerne i kommunen.
   
  Jeg mener derfor, at Aarhus Kommune bør være åbne overfor DI’s anbefalinger og lære af succeshistorierne fra de andre kommuner. Jeg har en klar forventning om, at partierne i byrådet vil støtte forslaget om at forpligte magistraten på at udarbejde en udbudsstrategi, der skal forelægges byrådets godkendelse, og efterfølgende evalueres hvert fjerde år. Jeg mener, at udbudsstrategien bør indeholde en realistisk og ambitiøs målsætning: Aarhus skal have en konkurrenceudsætningsindikator (IKU) på 35 pct. i 2025. Jeg mener, at udbudsstrategien skal bidrage til innovative, effektive og bæredygtige løsninger på kommunens opgaver, og at løsningerne derfor skal evalueres i forhold til et totalomkostningsprincip (TCO). Dette indebærer, at kommunen ikke blot skal se på anskaffelsesprisen, men se på de samlede omkostninger i hele ydelses eller produktets levetid.
   
  Almaz Mengesha foreslår dermed følgende:
  1. At byrådet forpligter magistraten til at udarbejde en udbudsstrategi for Aarhus Kommune, der skal forelægges byrådets godkendelse.
  2. At udbudsstrategien skal indeholde en kortlægning af de gevinster, som Aarhus Kommune allerede har opnået ved udbud og offentlig-privat samarbejde.
  3. At udbudsstrategien skal indeholde en gennemgang af potentialerne for øget konkurrenceudsættelse.
  4. At udbudsstrategien inddrager princippet om at udbud af kommunale opgaver skal anskues efter et totalomkostningsprincip i overensstemmelse med FN’s verdensmål nr. 12
  5. At udbudsstrategien skal indeholde en realistisk og ambitiøs målsætning om at Aarhus Kommune opnår en konkurrenceudsætningsindikator (IKU) på 35 pct. i 2025.
   
  Almaz Mengesha
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
  Indstilling på baggrund af forslag fra Almaz Mengesha om udbudsstrategi
   

  Resumé
  Almaz Mengesha, Venstre (AM) har i byrådet d. 30. oktober 2019 fremsat forslag om, at Aarhus Kommune udarbejder en udbudsstrategi, som bl.a. skal sikre, at der bliver skabt den nødvendige konkurrence om offentlige opgaver.
   
  Byrådet besluttede at fremsende forslaget til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 30. oktober 2019 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen skal tilbagesendes byrådet via Magistraten.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) det fremsatte forslag om at udarbejde en (ny) udbudsstrategi ikke tiltrædes.
  Sagens forløb
  30-10-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 30. oktober 2019 om magistratsbehandling af forslaget.


  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  15-01-2020 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  23-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Det bemærkes, at forslaget er stillet af Almaz Mengesha mens hun stod uden for partierne.
   
  Det kan desuden oplyses, at DI's opdaterede tal for IKU viser, at Aarhus i 2018 konkurrenceudsatte 23,6 % af egnede opgaver. Dette placerer Aarhus som nummer 82 over kommuner med højeste IKU.
   
  Forslaget fra Almaz Mengesha ligner den tidligere regerings udspil i forbindelse med økonomiforhandlingerne 2018, hvori man ligeledes ønskede at fastsætte en IKU på 35 % i kommunerne. Med modstand fra KL blev faste måltal droppet, men der var enighed om at øge graden af konkurrenceudsættelse og have fokus på offentlig-privat samarbejde til understøttelse af innovation i velfærdsløsninger.

  27-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 15. januar 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek henholder sig til det oprindelige forslag.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. februar 2020.
  19-02-2020 Økonomiudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Erhvervsplan 2020-2023

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 5. februar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 29. januar 2020.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstilling, men ønsker det noteret at Erhvervsplanen ikke rummer vigtige infrastrukturinitiativer som fx en opgradering af Ringvejen med højklasse kollektiv trafikbetjening, opgradering af cykelstrukturen i forhold til oplandet med videre. Det anbefales, at nødvendige infrastrukturinvesteringer indarbejdes tydeligere i forbindelse med udmøntning af Erhvervsplanen eller alternativt, at byrådet i forbindelse med Anlægsprogrammet 2024-2033, i respekt for ønsket om øget vækst, sætter tryk på investeringerne i det Østjyske Mobilitets Forum.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold for infrastruktur, byudvikling, udvidelse af lufthavnen, etablering af Marselistunnelen og udvidelse af E45.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for udmøntning af dele af Kommuneplanen 2017, ønsket om yderligere udbygning af letbanen, ambitioner om massiv vækst i indbyggertal samt det overdrevne fokus på FN's verdensmål.
   
  Alternativets byrådsgruppe tog forbehold for udvidelse af E45, Marselistunnelen, anlæg af Beder-Bering Vejen og udvidelsen af Aarhus Havn.
  Resumé
  Erhvervskontaktudvalget for Aarhus Kommune (EKU) har d. 2. december 2019 godkendt forslag til ny erhvervsplan for Aarhus for perioden 2020-2023, ”Partnerskaber for bæredygtig vækst”. Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Jette Skive samt Poul-Henning Vietz (udpeget af Dansk Byggeri/Danske Malermestre/TEKNIQ Installatørernes organisation) tog forbehold.
  Erhvervskontaktudvalget besluttede samtidigt at fremsende forslaget til Aarhus Byråd med indstilling om, at forslaget tiltrædes.
  Erhvervsplanen har været i offentlig høring fra d. 10. oktober 2019 til d. 6. november 2019. Der er modtaget 27 høringssvar, som har ført til tilpasninger af erhvervsplanen. Samtidig er der udarbejdet et statusnotat for Erhvervsplan 2018-2019, som er vedlagt som bilag.
  Erhvervsplanen sætter den brede ramme for den erhvervs- og bypolitiske indsats i Aarhus. Planen omfatter 59 igangværende og nye initiativer fordelt på en række forskellige indsatsområder. Indsatserne skal sikre bæredygtig vækst og arbejdspladser i hele det østjyske område. Planens mange initiativer varierer i størrelse og vækstmæssig betydning.
  Erhvervsplan 2020-2023 adresserer de erhvervsmæssige udfordringer, som Aarhus står overfor, så vi også fremover har et velfungerende og konkurrencedygtigt vækstcenter i Vestdanmark.
  Planen er udarbejdet med involvering af en lang række interne og eksterne aktører – dels via arbejdsgrupper indenfor særlige spor samt ved dialogmøder af såvel generel karakter som indenfor specifikke områder.
  Indstilling
  At 1) Byrådet vedtager Erhvervsplan 2020-2023 ”Partnerskaber for bæredygtig vækst”, som den foreligger efter afsluttet høringsrunde og godkendelse i EKU.
  Sagens forløb
  09-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 2. december 2019.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Jette Skive og Mette Skautrup tog forbehold.

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  29-01-2020 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Lene Horsbøl og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling men tog forbehold for udvidelsen af E45, Marselistunnellen og DokkX.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 5. februar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 29. januar 2020.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstilling, men ønsker det noteret at Erhvervsplanen ikke rummer vigtige infrastrukturinitiativer som fx en opgradering af Ringvejen med højklasse kollektiv trafikbetjening, opgradering af cykelstrukturen i forhold til oplandet med videre. Det anbefales, at nødvendige infrastrukturinvesteringer indarbejdes tydeligere i forbindelse med udmøntning af Erhvervsplanen eller alternativt, at byrådet i forbindelse med Anlægsprogrammet 2024-2033, i respekt for ønsket om øget vækst, sætter tryk på investeringerne i det Østjyske Mobilitets Forum.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold for infrastruktur, byudvikling, udvidelse af lufthavnen, etablering af Marselistunnelen og udvidelse af E45.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for udmøntning af dele af Kommuneplanen 2017, ønsket om yderligere udbygning af letbanen, ambitioner om massiv vækst i indbyggertal samt det overdrevne fokus på FN's verdensmål.
   
  Alternativets byrådsgruppe tog forbehold for udvidelse af E45, Marselistunnelen, anlæg af Beder-Bering Vejen og udvidelsen af Aarhus Havn.

  Bilag

  Anbefalinger til styrket sundhedsfremme og forebyggelse i Aarhus

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 5. februar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 29. januar 2020 for indstillingens "At 3".
  Resumé
  Byrådet besluttede i 2018 at nedsætte udvalget for sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv med deltagelse fra byrådsmedlemmer, Region Midtjylland, repræsentanter for civilsamfundet, almen praksis, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.
  Udvalgets opgave var at finde nye løsninger til, hvordan der sikres større lighed i sundhed for borgerne i Aarhus. Med fire temadrøftelser om hhv. alkohol, geografisk ulighed i sundhed, mental sundhed og sundhedsudfordringer hos mennesker med handicap, har udvalget set på tværgående løsninger med familien, netværk og civilsamfundet som omdrejningspunkt.
  Udvalget indstiller til, at byrådet vedtager de anbefalinger, der er udarbejdet med afsæt i de fire temadrøftelser. Anbefalingerne indarbejdes i den kommende sundhedspolitik 2020-2024, der behandles i Byrådet i slutningen af 2019.
  Udvalget indstiller også, at byrådet godkender udmøntningen af de midler, som blev givet i forbindelse med budgetforlig 2020-2023, og som skal realisere dele af sundhedsfremmeudvalgets samlede anbefalinger.
  Af erfaringsopsamlingen af Sundhedsfremmeudvalgets arbejde fremgår det, at både politikere og eksterne medlemmer har oplevet arbejdet som utrolig givtigt, med ”en spændende dynamik” og et ”rigtig godt samspil”.
  På baggrund af erfaringsopsamlingen indstilles, at Sundhedsfremmeudvalget forlænges byrådsperioden ud. Udvalgets opgave vil være at undersøge tværgående løsningsmuligheder inden for udvalgte aktuelle temaer på sundhedsområdet – stadig ud fra et 0-100 års perspektiv på, hvordan der sikres større lighed i sundhed og stadig med udgangspunkt i implementeringen af Aarhus Kommunes sundhedspolitik.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet vedtager Sundhedsfremmeudvalgets samlede anbefalinger, og det videre arbejde med dem i regi af sundhedspolitikken.
  At 2) Byrådet godkender udmøntningen af midler, der skal realisere dele af sundhedsfremmeudvalgets anbefalinger.
  At 3) Sundhedsfremmeudvalget forlænges byrådsperioden ud.
  Sagens forløb
  05-12-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 19. november 2019.
   
  Rådmand Thomas Medom tager forhold til indstillingens "At 3)".

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. december 2019 for indstillingens "At 1" og "At 2".
   
  Indstillingens "At 3" om forlængelse af udvalgsperiode, samt spørgsmål om sammensætningen af udvalget sendes til behandling i Økonomiudvalget.

  29-01-2020 Økonomiudvalget
  Økonomiudvalget behandlede kun indstillingens tredje beslutningspunkt, der berører forlængelse af udvalgets arbejde.
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde ændringsforslaget fra SF, der anbefaler at udvalget for sundhedsfremme forlænges et år.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 5. februar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 29. januar 2020 for indstillingens "At 3".

  Bilag

  Budgetprocedure for budget 2021-2024

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 5. februar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 29. januar 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for budgetmessen.
  Resumé
  Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2021.
  Særlige fokuspunkter i dette års procedure er:
  • Nye former for borgerinddragelse,
  • udarbejdelse og vedtagelse af en ny 10-årig investeringsplan,
  • arbejdet med klimamålsætningerne i budget- og regnskabsprocessen
  • udvalgenes drøftelser af udfordringer og prioriteringsmuligheder
  • samt Magistratens behandling af budgetudfordringer på tværs af områder.
  I indstillingen lægges der konkret op til, at:
  • der som led i budgetlægningen udarbejdes og vedtages en ny 10-årig investeringsplan gældende for perioden 2024-2033. Udover visionskonferencen for byrådet i november 2019 forberedes planen ved, at der afholdes et temamøde vedr. finansiering, et anlægsseminar hvor magistratsafdelingernes fremsendte behovs- og løsningsforslag præsenteres, samt at Byrådets partier får lejlighed til at fremsende deres prioriteringer og anlægsforslag, så disse kan indgå i budgetdrøftelserne. Sideløbende vil borgerne blive inddraget i udarbejdelsen af investeringsplanen via budgetmessen og borgerworkshops eller lignende.
  • borgerne inddrages i og oplyses om budgetlægningen og udarbejdelsen af investeringsplanen på en budgetmesse som afholdes den 8. september 2020.
  • Magistraten behandler budgetudfordringer i et tværgående perspektiv på et temamøde om budgetforslaget den 2. juni 2020
  • direktørgruppen arbejder videre med ”Fælles om nye løsninger” og vurderer hvorvidt de kan bidrage til at realisere finansieringsbidraget til budgetmodellerne.
  Indstillingen vil blive suppleret af en indstilling i marts 2020 om fastlæggelse af årlige klimamål samt opfølgningen på disse i budget- og regnskabsprocessen.
  Indstilling
  At 1) Byrådet godkender budgetproceduren og vedlagte tidsplan for Budget 2021.
  At 2) Byrådet godkender den beskrevne proces for udarbejdelsen af den 10-årige investeringsplan.
  At 3) der afholdes en budgetmesse tirsdag den 8. september 2019 kl. 17-20.
  Sagens forløb
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 9. januar 2020.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Magistraten understregede behovet for en grundig evaluering af budgetmessen, herunder deltagerantal m.m.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  29-01-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 5. februar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 29. januar 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for budgetmessen.

  Bilag

  Program med borgerbudgetter i beskæftigelsesindsatsen

  Beslutning
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. februar 2020.
  Resumé
  Med denne indstilling foreslås, at der oprettes et program med borgerbudgetter i beskæftigelsesindsatsen.
  En udvalgt gruppe ledige borgere vil få mulighed for at budgettere med op til 35.000 kr. til at designe deres egen beskæftigelsesindsats. Desuden vil der være særligt fokus på en tillidsbåren relation mellem de ledige og jobkonsulenten.
  Baggrunden for forslaget er, at Sociale Forhold og Beskæftigelse, i et samarbejde med Velux fonden og Socialt udviklingscenter SUS, har gennemført et forsøg med borgerbudgetter (Langtidsledige tager teten). Status på projektet har vist en positiv beskæftigelseseffekt for særligt udvalgte borgere.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender igangsætning af program med personlige borgerstyrede budgetter i beskæftigelsesindsatsen
  Sagens forløb
  15-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 20. december 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Jette Skive og Mette Skautrup tog forbehold.
  Det belyses til byrådsbehandlingen, hvordan de elementer i forsøget, som ikke lovligt kan finansieres af kommunen - f.eks. kørekort - kan håndteres ved en videreførelse.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Kristian Würtz deltog ikke i sagens behandling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. februar 2020.
  19-02-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Almene boliger 2019-2023

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 5. februar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 20. januar 2020 med den ændring at indstillings "At 5" ændres til, at Teknik og Miljø fremsender en ny kvoteplan til byrådet inden sommerferien 2021.
   
   
  Plan for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger inden for budgetrammen for 2019-2023.

  Resumé
  Teknik og Miljø fremsender efter behov en plan for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger til Aarhus Byråd for 2019-2023, herunder en orientering om kvotefordelingen for 2015-2018.
  Det er formålet med planen, at de almene boliger planlægges således, at de imødekommer boligefterspørgslen og den sociale balance i hele Aarhus Kommune, jf. boligpolitikken.
  Det planlagte byggeri af almene ungdoms- og familieboliger udmøntes i en 4-årig planlægning, svarende til kommunens budgetperiode.
  Nybyggeri opføres inden for en samlet økonomisk ramme fastlagt af byrådet. Det antal boliger, der forventes opført inden for denne ramme, baserer sig på et skøn over boligernes størrelse og anskaffelsessum.
  Det planlagte nybyggeri inden for budgetårene 2019 til 2023 omfatter en samlet kvote på 521 ungdomsboligenheder, 1.333 familieboliger og 415 erstatningsboliger. Erstatningsboliger er kvote til familieboliger afsat i forbindelse med udviklingsplanerne for Gellerup/Toveshøj og Bispehaven.
  Der er for perioden 2015-2018 tildelt eller dialog om tildeling for i alt 1.631 familieboliger og i alt 2.994 ungdomsboliger.
  Indstilling
  At 1) Byrådet godkender kvoteplanen for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger for 2019 til 2023.
  At 2) Byrådet tager kvotefordelingen for 2015-2018 til efterretning.
  At 3) Teknik og Miljø bemyndiges til at fremrykke byggeprojekter på kvoteplanen, såfremt det vurderes at være hensigtsmæssigt.
  At 4) Teknik og Miljø bemyndiges til at indsætte nye projekter i kvoteplanen inden for kvoteplanens boligantal og principper og i overensstemmelse med den samlede budgetramme for 2019 til 2023.
  At 5) Teknik og Miljø fremsender en ny kvoteplan til byrådet inden udgangen af 2021.
  Sagens forløb
  05-12-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. november 2019.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, rådmand Thomas Medom, Lone Hindø og Keld Hvalsø tager forbehold.
   
  Der blev stillet en række spørgsmål, som belyses nærmere til byrådet eller udvalgsbehandlingen:
  • sammenhæng til "housing first" og det heraf afledte behov for boliger
  • afvejning mellem kvoter i oplandsbyer og kvoter i forbindelse med byudvikling og sikring af blandede kvarterer
  • de senere års udvikling i almene og andre boligtyper

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  20-01-2020 Teknisk Udvalg
  Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha, Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog tog forbehold og fremsatte forslag om at ændre indstillingens At 5) til: Teknik og Miljø fremsender en ny kvoteplan til byrådet inden sommerferien 2021.
   
  Ango Winther og Jan Ravn Christensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 5. februar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 20. januar 2020 med den ændring at indstillings "At 5" ændres til, at Teknik og Miljø fremsender en ny kvoteplan til byrådet inden sommerferien 2021.
   
   

  Bilag

  Lokalplan 1113, Rolighedsvej 16 A - Forslag

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 1113, Rolighedsvej 16A.
  Resumé
  Bygherre har henvendt sig med ønske om at igangsætte planlægning for Delområde 10 i lokalplan 1031, Omdannelse af Psykiatrisk Hospital.
  Delområde 10 i lokalplan 1031 er identisk med matrikel 6pt, Vejlby By, Risskov, Rolighedsvej 16A. Delområdet er i lokalplan 1031 udlagt til én bolig. På matriklen, der er 3.091 m2, ligger ”Strandhuset” med en bevaringsværdi på 3. Matriklen ligger langs Letbanens tracé i det nordvestlige hjørne af det rekreative offentlige område Risskov Strandpark ud mod Aarhusbugten. Ejendommen er privat ejet.
  Bygherre ønsker at udstykke Delområde 10 i lokalplan 1031 i to ejendomme. Den eksisterende bevaringsværdige bygning bevares og tilbygges. På den nye matrikel planlægges opført en yderligere bolig med anneks.
  Den nye matrikel (lokalplanområdets delområde 2) gennemløbes af en regnvandsledning optaget i spildevandsplanen. Det er i forbindelse med planprocessen blevet udarbejdet og tinglyst en betinget deklaration, der bortfalder, hvis lokalplanen ikke vedtages.
  Indstilling
  Det indstilles at:
  1) forslag til lokalplan godkendes til offentlig fremlæggelse i en 4-ugers periode.
  Sagens forløb
  05-12-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 25. november 2019.
   
  Rådmand Jette Skive tager forbehold.
   
  Keld Hvalsø kan ikke tiltræde indstillingen.

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  20-01-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  29-01-2020 Teknisk Udvalg
   Ango Winther, Louise Lindskrog og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Jan Ravn Christensen orienterede på mødet den 20. januar 2020 om ikke at kunne tiltræde indstillingen og oplyste, at der ikke kan bakkes op om projektet, da projektet er skæmmende for den nuværende bygning og en barriere ud imod havet, og at det må betragtes som en fejl, at lokalplanprocessen overhovedet er iværksat.
   
  Almaz Mengesha, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 29. januar 2020.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 5. februar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 29. januar 2020.
  Udarbejdelse af bevarende lokalplan for ejendom beliggende Kirkestien 1, 8260 Viby J (præsteboligen).
  Resumé
  Der er ansøgt om byggetilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige ejendom beliggende Kirkestien 1, 8260 Viby J.
  Præsteboligen er registreret med bevaringsværdi 4 i Aarhus Kommunes SAVE system og er optaget i kommuneplanen som bevaringsværdig. Ansøgningen om byggetilladelse til nedrivning har været forelagt Lokalt Kulturmiljøråd, der mener, at ejendommen bør bevares. Teknik og Miljø er enig i rådets vurdering.
  Ejendommen er en af de få tilbageværende historiske bygninger i Viby og indgår i en kulturhistorisk relation mellem kirke, præstegård og skole, som alle er samlet inden for kort afstand.
  Aarhus Kommune, Byggeri, har nedlagt forbud mod nedrivning af ejendommen efter planlovens § 14 med henblik på at udarbejde en bevarende lokalplan for ejendommen.
  Forbuddet har en gyldighedsperiode på ét år. Såfremt forbuddet skal opretholdes, skal der inden gyldighedsperiodens udløb fremlægges forslag til lokalplan med bestemmelse om bevaring, således at bygningen kun med tilladelse fra kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres.
  Indstilling
  At 1) der udarbejdes forslag til bevarende lokalplan for ejendommen beliggende Kirkestien 1, 8260 Viby J.
  Sagens forløb
  12-12-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  16-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den16. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 12. december 2019.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  29-01-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 5. februar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 29. januar 2020.

  Bilag

  Lokalplan 1105, Udvidelse af Storcenter Nord, Aarhus N - Endelig

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 5. februar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 29. januar 2020.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 1105, udvidelse af Storcenter Nord og Tillæg nr. 49 til kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanen gælder for Storcenter Nord på Katrinebjerg. Lokalplanområdet er ca. 32.000 m2 stort, ligger i byzone og er ved planens udarbejdelse privatejet.
  Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i Storcenter Nords ønsker om at ombygge og udvide med flere butikker, biograf, erhverv og boliger.
  Ombygningen og udvidelsen vurderes – i overensstemmelse med målsætningerne i Kommuneplan 2017 - at løfte kvaliteten af det omgivende bymiljø og skabe et godt byliv.
  Storcenteret udvides i østlig retning mod Finlandsgade og nordlig retning mod Helsingforsgade med butikker og erhverv. Ovenpå centeret etableres en biograf med flere sale og boligbebyggelse i varierende højde på 5 og 6 etager mod Finlandsgade og Helsingforsgade.
  Bruttoetagearealet for lokalplanområdet må ikke overstige 56.000 m2 inklusiv det eksisterende storcenter svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 175. Lokalplanen giver mulighed for i alt 20.400 m2 til detailhandel, og der gives mulighed for opførelse af op til 4.000 m2 til erhvervsformål og 14.200 m2 til boligformål svarende i dette projekt til ca. 250 boliger i varierende størrelser. 30 % af boligerne er familieboliger. Der er ikke stillet krav om etablering af almene boliger, da et todelt ejerskab vil vanskeliggøre opførelse, drift og udvikling af centeret.
  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens konkrete rammer, da projektet overskrider højden og tætheden på den gældende ramme og der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017.
  Lokalplanforslag og kommuneplantillæg har været i otte ugers offentlig høring, og der er indkommet tre høringssvar. Et svar uden bemærkninger til projektet, et svar stiller spørgsmålstegn ved parkeringsnormerne og et svar med ønske om afvisning af projektet.
  Der er i forbindelse med lokalplan og kommuneplantillæg indgået en udbygningsaftale mellem kommune og bygherre omhandlende infrastrukturanlæg i nærområdet samt etablering af træbeplantning langs Finlandsgade.     
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1105 godkendes til endelig vedtagelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 godkendes til endelig vedtagelse,
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til endelig vedtagelse,
  At 4) bemærkninger fra den offentlige høring besvares, som det det fremgår af afsnit 5.8.
  Sagens forløb
  09-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 11. december 2020.
  Keld Hvalsø tog forbehold.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  29-01-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 5. februar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 29. januar 2020.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Om- og nybyggeri ved Marselisborg Centret, nye træningsfaciliteter

  Beslutning
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. februar 2020.
  Resumé
  Byrådet har 15. maj 2019 bevilget 16,1 mio. kr. til at ombygge og udvide Bygning 20 på Marselisborg Centeret så kapaciteten af genoptræningspladser og rehabiliteringsforløb kan øges.
   
  Bygning 20 vil herefter rumme: ?
  • De nuværende rehabiliteringsforløb til borgere med kronisk sygdom ved Folkesundhed Midt, som pt er beliggende på Ceres Allé. Det er bl.a. hospitaler og praktiserende læger, der henviser til disse tilbud. Den stigende efterspørgsel efter rehabiliteringsfor-løb samt lovændring efter § 140 gør, at pladsforholdene på Ceres Allé er blevet for trængte og der er stort behov for kapacitetsudvidelse. ?
  • Flere og større træningssale som mere fleksibelt kan benyttes af både Folkesundhed Midt, Ortopædisk Genoptræningscenter og Aarhus Kommunes Neurocenter til genoptræning af borgere efter udskrivelse fra hospital. Større træningssale muliggør, at der i højere grad kan tilbydes genoptræning på hold, og dermed en bedre ressourceudnyttelse ?
  • Aarhus Kommunes Neurocenter flytter fra bygning 14 til bygning 20 på Marselisborg Centret, så der sker en samling af de kommunale genoptræningstilbud.
   
  Der har nu fundet en yderligere brugerinddragelse samt detailprojektering sted herunder er det valgt at fremtidssikre tilbygningen, så tagkonstruktionen over stueplan er forberedt for en senere fuld udbygning af 1. salen. Det har ført til at der er afdækket et behov for en meranlægsbevilling på 8,4 mio. kr. for at realisere og fremtidssikre byggeriet, efter at der er indarbejdet mulige besparelser.
   
  Meranlægsbehovet skyldes ikke alene indarbejdede forbedringer, men i høj grad at projektets rådgiver i de tidlige faser har estimeret anlægsudgiften alt for optimistisk. I bilag 2 er redegjort nærmere for anlægsudgiftsniveauet – som trods merudgiften stadig vurderes at være på et acceptabelt og rimeligt niveau.
   
  Den ekstra anlægsudgift til Folkesundheds udflytning til samt optimering af de samlede genoptræningsfaciliteter ved Marselisborg Centret finansieres som driftsfinansieret anlæg ved træk på MSO-driftsmidler til nedbringelse af ventetid på genoptræning (Sundhedslovens § 140) med årlige udgifter på 0,42 mio. kr.
   
  Finansiering med driftsmidler begrundes i at de forbedrede træningsfaciliteter vil give mulighed for større hold og dermed mere rehabilitering pr. personaleressource.
   
  De nye træningsfaciliteter forventes at kunne tages i brug henholdsvis april og oktober 2021.
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) Sundhed og Omsorg om- og tilbygger Marselisborg Centret bygning 20 med henblik på at skabe bedre træningsfaciliteter.
   
  At 2) Merudgiften på ca. 8,4 mio. kr., finansieres som driftsfinansieret anlæg i Sundhed og Omsorg ved træk på driftsmidler til nedbringelse af ventetid på genoptræning (Sundhedslovens § 140) med årlige udgifter på 0,42 mio. kr.
  Sagens forløb
  23-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  27-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 14. januar 2020.
  Der ønskes en visualisering og en belysning af, hvad det betyder for parken. Den store overskridelse af det oprindelige overslag blev drøftet. Forvaltningen oplyste, at det vil være muligt at effektivisere og dermed opnå besparelser, der kan finansiere merudgiften, på grund af bedre kapacitetsudnyttelse.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold med hensyn til finansieringen.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. februar 2020.
  19-02-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Initiativer ift. at understøtte børn og unges samspil med offentlig digitalisering

  Beslutning
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. februar 2020.
  Resumé
  Byrådet behandlede på byrådsmødet d. 20. marts 2019 et forslag fra Børn- og unge byrådet. Forslaget havde til hensigt at imødekomme de unges udfordringer med nemID, Digital Post og offentlig digitalisering. Forslaget var todelt hhv. omhandlede uddannelse i brug af digitale platforme samt udvikling af en borgerserviceportal for unge på Aarhus Kommunes hjemmeside.
   
  På byrådsmøde d. 14. august 2019 blev det besluttet, at Kultur og Borgerservice skulle vende tilbage til byrådet med forslag der adresserer problemstillingen med de unge og offentlig digitalisering.
   
  Kultur og Borgerservice har på den baggrund foreslået tre konkrete indsatser:
  • Samarbejdsforum mellem Borgerservice og de unge
  • Borgersamling om unge og digitalisering
  • Undervisningskonceptet om offentlig digitalisering: Nemt – Nemmere - Nemmest- NemID
   
  Ydermere findes der to bredere handlinger i politikken for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022 - Digitalt medborgerskab og Film X, som også adresserer problemstillingerne. Initiativerne er endnu i konceptudviklingsfasen, men forventes igangsat i løbet af 2020.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet tiltræder de igangsatte og foreslåede initiativer ift. at imødegå de unges udfordringer med offentlig digitalisering.
  Sagens forløb
  23-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  27-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 7. januar 2020.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. februar 2020.

  Bilag

  Faciliteter til undervisning og fritid på Engdalskolen

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 5. februar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 29. januar 2020.
  Resumé
  På baggrund af byrådets beslutning fra den 22. marts 2017 om Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse er der udarbejdet en helhedsløsning for Engdalskolen, som understøtter lokalefælleskab imellem skole og FU.
  Forslaget til Helhedsløsning for Engdalskolen omfatter også nye faglokaler til henholdsvis naturfag og musik.
  Byrådet har i 2017 bevilliget 4,2 mio. kr. til at indrette faciliteter til klubtilbud til børn i 4.-6. klasse på skolen.
  Med denne indstilling foreslås et tillæg til anlægsbevillingen på 10,1 mio. kr. Heraf skal 8,5 mio. kr. anvendes til et nyt faglokale til musik og to nye naturfagslokaler. De 8,5 mio. kr. finansieres af pulje til nye faglokaler på 20 mio. kr. til 2020-2021, som byrådet afsatte med Budget 2018.
  De resterende 1,6 mio. kr. skal dække udgifter til nedrivning af gårdtoiletter og etablering af nye toiletter, samt ekstra udgifter til tilgængelighedstiltag og fjernelse af forurenet jord. De 1,6 mio. kr. foreslås finansieret af KB-bevilling til ekstra bygningsrenovering.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives tillæg på 10,1 mio. kr. til anlægsbevillingen til Engdalskolen på 4,2 mio. kr., som dels finansieres af anlægsbudget til nye faglokaler til skolerne, dels af KB-bevilling til ekstra bygningsrenovering.
  At 2) der frigives restrådighedsbeløb på 10,1 mio. kr., og det samlede rådighedsbeløb fordeles med 0,7 mio. kr. i 2019, 7,8 mio. kr. i 2020 og 5,8 mio. kr. i 2021. At 3) 2 procent af den samlede anlægssum til Engdalskolens anlægsprojekt anvendes til intern projektledelse.
  Sagens forløb
  12-12-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  16-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 26. november 2019.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  29-01-2020 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 5. februar 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 29. januar 2020.

  Bilag

  Forslag fra ALT om Borgerting i Aarhus Kommune

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  Forslag fra ALT
   
  Alternativet foreslår, at Aarhus Byråd i løbet af 2020 igangsætter et 3-årigt forsøgsprogram, hvor deliberativt demokrati testes på kommunalt niveau ved, at der oprettes et såkaldt borgerting - bestående af frivillige og tilfældigt udvalgte borgere. Borgertingets sammensætning skal afspejle et bredt og repræsentativt udsnit af befolkningen, bl.a. ved at der sikres diversitet inden for køn, alder, geografisk placering og indkomst.
   
  Borgertinget skal bidrage til oplysning, offentlig debat og udvikling af ny politik. Helt konkret skal borgertinget to gange årligt beslutte at tage et politisk emne op til debat, som herefter skal afdækkes og diskuteres gennem en række høringer. Høringerne skal inddrage forskellige eksperter, synspunkter og relevant viden med henblik på at understøtte en god deliberativ proces, hvor borgertingets medlemmer har mulighed for at blive klogere sammen. Borgertinget skal ikke have mandat til at stille egentlige beslutningsforslag, men skal have mulighed for at afgive konkrete anbefalinger til byrådet to gange årligt. Borgertinget inddrages og høres desuden i forbindelse med byrådets årlige budgetproces.
   
  Hvorfor et borgerting?
  Demokratiet har brug for mere end politikere: Det kræver engagerede og oplyste borgere for at vores demokrati for alvor kan skinne. Det modsatte - at demokratiet svækkes - ser vi allerede på tværs af den vestlige verden, hvor populismen og splittelsen bliver stærkere i disse år. Et borgerting kan både medvirke til, at Aarhus kommune finder løsninger på svære udfordringer og bidrage til at styrke vores lokale demokrati og vores forståelse for hinanden.
   
  Det er ikke altid nemt at vide, hvor man skal vende sig hen, hvis man gerne vil påvirke noget politisk, om det så er i kommunerne, regionerne eller på landsplan. Det er vigtigt, at vi alle sammen både ved - men også rent faktisk oplever – at det er muligt at komme til orde, og at vi kan deltage i den politiske proces. Vi skal have demokratiet meget tættere på. Det vil vi i Alternativet gøre nemmere, og derfor foreslår vi at indføre borgerting, hvor en samling af frivillige og repræsentativt udvalgte borgere for en periode er medlemmer.
   
  De skal to gange om året udvælge et politisk emne, som medlemmerne gerne vil blive klogere på, diskutere og udarbejde anbefalinger til 2 politikerne omkring. Alle politiske områder er principielt åbne; det kan være alt fra klima, beskæftigelse til fødevare-, skole- eller skattepolitik, som borgertinget ser nærmere på. Ideen er så, at der holdes en række høringer med eksperter, så tinget får præsenteret både synspunkter og forskning om det emne, der er fokus på. Efterfølgende kan de frivillige i borgertinget præsentere en række anbefalinger til deres politikere i byrådet indenfor de valgte politiske emner.
   
  Der er masser af eksempler med lignende modeller rundt om i verden – både Frankrig, Canada og Australien har arbejdet med forskellige varianter for borgerting, men også på byniveau i fx polske Gdansk, spanske Madrid og den tysktalende del af Belgien er erfaringerne gode. Irlands version af borgerting – Citizens’ Assembly – var medvirkende til at parlamentet sidste år afskaffede landets forbud mod abort.
   
  Folketinget har allerede taget første skridt mod mere åbenhed ved at indføre borgerforslag. Nu er tiden kommet til at tage næste skridt mod et stærkere og mere involverende demokrati - også i kommunerne. Aarhus kommune skal åbne sig endnu mere ud mod borgerne og nærdemokratiet skal styrkes. For vi kan ikke klare os med politikere alene, der er brug for dig, der læser med!
   
  Den videre proces:
  Vi er i Alternativet villige til at udvikle den specifikke model for udformningen af et aarhusiansk borgerting sammen med byrådet - herunder hvor mange og hvem der skal kunne udtrækkes til at sidde i borgertinget. I det nedenstående foreslås en konkret ramme for et borgerting, som kan tilpasses og udvikles.
   
  Medlemmer af borgertinget:
  Alternativet foreslår, at borgertinget - ligesom byrådet - består af 31 medlemmer. Disse udvælges tilfældigt via befolkningsregistret. Kommunen sender brev til borgere over 16 år, som udtrækkes tilfældigt i overensstemmelse med kravene til diversitet. Borgerne bekræfter/afkræfter, om de har lyst til at deltage. Medlemmer af borgertinget må ikke være byråds- eller folketingsmedlemmer, have en ledende rolle i en organisation af væsentlig interesse for Aarhus borgere eller andre for hvem deltagelse i borgertinget udgør en væsentlig interessekonflikt.
   
  Borgertinget vælger en forperson blandt sine medlemmer, der leder møderne. Rollen som forpersonen skal rotere efter en ordning, der sikrer ligestilling og mangfoldighed. Evt. kan rollen som forperson rotere blandt medlemmerne hvert halve år.
   
  Medlemsperiode
  Hvert medlem er en del af borgertinget for 18 måneder ad gangen.
   
  Medlemsperioden kan evt. forlænges/forkortes med 3 måneder for enkelte medlemmer, for at sikre løbende udskiftning og dermed kontinuitet i tinget.
   
  Procesbistand
  Borgmesterens afdeling understøtter borgertinget med en eller flere:
  • koordinatorer; til at løfte den administrative byrde.
  • facilitatorer; til at facilitere borgertingets processer, herunder valg af politiske emner.
   
  Forslagsstiller:
  Liv Gro Jensen, byrådsmedlem Alternativet

  Sagens forløb
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. januar 2020.
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra SF om at droppe Marselistunnelen

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  Beslutningsforslag fra SF
  Aktuelt foregår der drøftelser mellem Aarhus Kommune og Regeringen om at finde en løsning, så Marselistunnelen kan realiseres. Tunnelen vil være et af de dyreste vejprojekter i Aarhus Kommunes historie til en pris på op mod 2 mia. kr. Det svarer til omkring 6.000 kr. pr. aarhusianer og op til 1 mio. kr. pr. meter. Ingen kan være i tvivl om, at det er voldsomt dyrt i forhold til den spinkle gevinst, som projektet vil medføre.
   
  De seneste aktuelt tilgængelige tal viser, at trængslen på strækningen Åhavevej-Marselis Boulevard har været faldende siden 2016 og at trængslen i begge retninger på alle spidsbelastningstidspunkter ligger under det niveau som forvaltningen definerer som "let" (s. 13 i https://www.aarhus.dk/media/28296/fremkommeligheden-paa-de-enkelte-veje-2018.pdf). Hertil kommer at trafikmængden er markant lavere end anslået i prognoserne i forbindelse med den oprindelige VVM-redegørelse for tunnelen.
   
  Der er igennem tiden foreslået en lang række alternativer til en fuld tunnelløsning, der vil være markant billigere end tunnelen. Det kan fx være en model med niveaufri skæring ved Skanderborgvej, Stadion Allé og Dalgas Avenue og med afblænding af en række til- og afkørsler. Det er samtidigt centralt, at der sikres tilfredsstillende støjdæmpning så beboerne langs Marselis Boulevard oplever mindre støj end i dag.
   
  I forvejen har Aarhus Kommune mistet et EU-tilskud på 71 mio. kr. Fjernvarmekunder og vandforsyningskunder skal betale for flytning at ledninger som er anslået til en samlet udgift på 120 mio. kr. Hertil kommer udgifter til drift og vedligehold af tunnelen der er anslået til hvert eneste år at koste 20 mio. kr.
   
  SF foreslår i stedet, at projektet nedskaleres til et væsentligt billigere alternativ og at de sparede ressourcer i stedet anvendes til at vi markant får styrket fremkommeligheden for den kollektive trafik, etableret flere attraktive cykelstier og sikrer finansiering til kommende letbaneetaper. Det kan fx være i form af busprioritering på Silkeborgvej eller etablering af højklasset cykelsti fra Malling, Skødstrup, Tranbjerg, Brabrand og Hasselager til centrum og ny højklasset rute fra Viby til Skejby.
   
  På ovennævnte baggrund foreslås det:
  1. At byrådet beslutter at forvaltningen skal fremlægge forslag til alternative og væsentligt billigere løsninger for trafikafviklingen ved Marselis Boulevard.
  2. At byrådet beslutter at de sparede midler tilgår MOVE med fokus på en markant styrkelse af fremkommeligheden for den kollektive trafik, etablering af flere attraktive cykelstier og sikring af finansiering til kommende letbaneetaper.
   
  Stillet af SF’s Byrådsgruppe
  Thomas Medom, Mette Bjerre og Jan Ravn Christensen (ordfører på sagen)

  Sagens forløb
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. januar 2020.
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra Børne- og ungebyrådet om flere grønne områder i Aarhus

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  Beslutningsforslag fra Børne- og ungebyrådet
  Klima og bæredygtighed er et område der fylder mere og mere i børn og unges liv og bevidsthed. Ikke mindst fordi de er meget opmærksomme på vigtigheden af at sikre en bæredygtig fremtid. Netop dette vil flere grønne områder i Aarhus være med til at sikre. Det er vigtigt for miljøet, for klimaet, for biodiversiteten og, i sidste ende, for borgerne i Aarhus kommune, at byen bliver grønnere. Det vil gavne, at borgernes bevidsthed om klima og bæredygtighed bliver udvidet, hvilket et grønnere bybillede i Aarhus vil være med til at fremme.
   
  Desuden vil grønnere områder i byen være med til at gøre Aarhus til en endnu mere attraktiv by for de nuværende og fremtidige borgere. I Kommuneplanen 2017 står der, at vi skal sikre de grønne områder i den tætte by. Børne-og ungebyrådets vision for fremtidens Aarhus er en grønnere og klimavenlig by, hvor der er plads til fællesskab. Vi håber, at vi med dette forslag om flere grønne områder i byen kan sikre, at opfyldelsen af dette ønske ikke vil ligge for langt ude i fremtiden.
   
  Det er vigtigt at fastholde fokus på at få flere grønne områder i Aarhus. Derfor fremsætter Børne-og ungebyrådet et forslag, der skal være med til at sikre, at Aarhus bliver en kommune, hvor miljøet og den grønne dagsorden kommer endnu mere i fokus i bybilledet og i borgernes bevidsthed.
   
  Forslag:
  1) En ny grøn park på pladsen ved den nuværende rutebilstation.
   
  2) Vi skal stille krav til parker og grønne områder i kommunen, så de fungerer som grønne samlingssteder.
   
  Motivation af punkt 1:
  En flytning af rutebilstationen i Aarhus, som ligger placeret ved Fredensgade og Sønder Allé, har i flere år været emne for debat i kommunen. Vi mener, at en flytning af denne vil skabe mulighed for et grønt område i banegårdskvarteret, som vil være til gavn for byens borgere og for bymiljøet. Aarhus skal være en foregangskommune, når det kommer til klima og bæredygtighed. Ved at skabe et grønt område på pladsen ved den nuværende rutebilstation sikres fokus på dette i den tætte midtby. Det vil også skabe et grønt område i forlængelse af gågaden og Aarhus Street Food, som kan benyttes som et fællesareal for byens borgere og agere bindeled mellem bydele. Det er vores opfattelse, at et grønt område her spiller godt sammen med visionerne for banegårdskvarteret.
   
  I ønsket om flere grønne områder i Aarhus, lægger vi unge især vægt på at disse områder skal være med til at styrke bylivet og være et sted, hvor man som borger har lyst til at opholde sig. Vi ved, at unge efterspørger flere af disse områder i byen, og derfor vil Børne-og ungebyrådet gerne stille sig til rådighed i drøftelsen om planlægningen af et grønt område ved rutebilstationen.
   
  Motivation af punkt 2:
  Børne-og ungebyrådet oplever, at den grønne dagsorden og de grønne områder i Aarhus har stor betydning for byens unge. Derfor er det ikke blot vigtigt, at kommunen i fremtiden har større fokus på at udvikle og skabe disse områder, men også at stille krav til, hvad de grønne områder bør indeholde.
  Det er vigtigt, at de grønne områder tænkes som samlingssteder, og at de derfor indeholder f.eks. borde, bænke og skraldespande, så områderne vil blive brugt af borgerne, samt flere træer og buske, som skal være med til at sikre biodiversiteten i byen. Derudover ønskes det, at der skabes områder i parkerne med fokus på leg og andre aktiviteter, som vil give børn og unge grund til at benytte området. Dette kan være i form af aktivitetsbaner eller legepladser. På denne måde sikres det ikke blot, at der skabes grønne oaser i den tætte midtby, men også at naturen bliver et brugbart samlingspunkt for byens borgere.
   
  Derfor opfordrer Børne-og ungebyrådet, Byrådet i Aarhus kommune til at stille krav om samt afsætte ressourcer til at fremtidige parker og grønne områder i byen skal indrettes med tanke på at de skal fungere som grønne samlingssteder for byens borgere. Vi stiller os gerne til rådighed for udvalget der skal drøfte krav til kvaliteten i parker og grønne områder, så børn og unges inputs sikres i drøftelserne.

  Sagens forløb
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra SF om bæredygtigt byggeri

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  Beslutningsforslag fra SF
  Det foreslås at vi i Aarhus byråd beslutter
  • At Aarhus kommune skal have som målsætning at i 2025 skal CO2 udledningen fra byggeri udført eller bestilt af Aarhus kommune være sænket med 30% og 60% i 2030.
  • At Aarhus kommune indbyder de øvrige seks-byer til et samarbejde om mere bæredygtigt byggeri, og opfordrer de øvrige kommuner til også at fastsætte en målsætning for CO2 udledning ved byggeri.
  • At Borgmesterens Afdeling udarbejder et forslag til hvordan et krav om mindre CO2 udledning ved byggeri kan indarbejdes i kommunens udbud.
  • At der fremover i bygningsreglementet fastsættes en grænseværdi for hvor meget CO2 pr kvadratmeter der må udledes ved opførelsen af bygningen. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bedes komme med et bud på hvad denne grænseværdi kunne være.
   
  Bagrund
  Verden står midt i en klimakrise, og det er alvorligt. For at komme ud af krisen skal alle hjælpe til, der bliver lavet store internationale aftaler, men også helt ned på kommuneniveau kan og skal vi gøre noget. Vi har i Aarhus kommune vedtaget et ambitiøst mål om at være CO2 neutral i 2030. For at nå dette, skal vi grundlæggende lave om på store dele af hvordan vi driver kommune, og vi skal hjælpe virksomhederne med at gøre det samme. Vi har to opgaver - selv at blive CO2 neutrale, og at være med til at drive udviklingen af CO2-neutrale alternativer, så vi kan inspirere andre til også at blive mere klimavenlige.
   
  En af de helt store CO2-udledere i verden er produktionen af cement. Vi må og skal bygge mere bæredygtigt, hvis vi skal vende udviklingen på CO2 udledning. Den danske beton- og byggebranche er gået sammen om at ville mindske udledningen af CO2 i initiativet Bæredygtig Beton. Der findes allerede flere bæredygtige former for cement, og danske virksomheder er med til at udvikle disse.
   
  Vi tror på at Danmark kan blive førende på dette område og være med til at inspirere andre lande til også at bygge bæredygtigt. For at understøtte denne udvikling, mener vi, at Aarhus kommune bør stille krav om at bygge bæredygtigt og dermed støtte virksomhedernes udvikling af nye og bedre former for byggeri og særligt for cement, og selvfølgelig også sænke Aarhus kommunes egen udledning af CO2.
   
  Stillet af Jan Ravn Christensen, Thomas Medom og Mette Bjerre

  Sagens forløb
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra EL om forlængelse af kontrakten med City Sleep-in i 10 år

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  Beslutningsforslag fra EL
  City Sleep-in er en del af det århusianske kulturmiljø og har været det i mange år. Virksomheden drives med succes, løfter et stort socialt ansvar og bidrager til det det Århus vi kender og elsker. Det er vigtigt for Århus at vi også i fremtiden kan have små tilbud til unge og mennesker uden stor økonomiskformåen der gerne vil besøge vores by.
  Hvis City sleep-in skal udvikles, skal de have en forlængelse af en vis årrække og ikke bare forlænges med et par år ad gangen. Derfor skal City Sleep-in have et perspektiv, der gør at en god virksomhed, kan udvikles til fortsat at være til gavn for Århus og de mange vi gerne for en kortere stund vil dele vores by med.
   
  Bilag
  • Brev til Aarhus Byråd fra City Sleep-in
  • Artikel fra Stiften 

  Sagens forløb
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag