Vælg

Referat Aarhus Byråd 11-03-2020

  Balanceplan 2020 for Sociale Forhold og Beskæftigelse

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalgt af 4. marts 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde under hensyn til, at en del af planen ikke er finansieret, og at der ikke tages hensyn til de afledte effekter på ældreområdet.
   
  Resumé
  Et stigende antal borgere i Aarhus efterspørger hjælp og støtte på det specialiserede socialområde. Borgernes udfordringer er mere komplekse end tidligere, og tilgangen af borgere til det specialiserede socialområde overstiger den generelle befolkningstilvækst.
  Ovenstående forhold betyder, at økonomien på socialområdet er under pres. I forbindelse med budgetforliget for 2020 anmodede forligspartierne Sociale Forhold og Beskæftigelse om at udarbejde en plan for at genoprette balancen mellem forbrug og budget i 2020. Sociale Forhold og Beskæftigelse har på denne baggrund udarbejdet Balanceplan 2020.
  Drøftelsen af balanceplanen i forligskredsen gav anledning til såvel ønske om en budgettilførsel som justering af en række udvalgte forslag. Det forventede opbremsningsbehov på socialområdet udgør herefter 45 mio. kr. i 2020 og 50 mio. kr. i de efterfølgende år.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender Balanceplan 2020 for socialområdet, inklusive forligspartiernes nedjusteringer af forslag.
  Sagens forløb
  20-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  24-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 24. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 19. februar 2020.
  Keld Hvalsø tog forbehold for punkt 11, 16 og 21 i bilag 1.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold.
  Rådmand Bünyamin Simsek deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. februar 2020.
  04-03-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Gert Bjerregaard og Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen.
   
  Knud N. Mathiesen kunne tiltræde med henvisning til Dansk Folkepartis mundtlige bemærkninger til indstillingen ved møde i Aarhus Byråd den 26. februar 2020.
   
  Peder Udengaard og Liv Gro Jensen var forhindret i at konkludere.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalgt af 4. marts 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde under hensyn til, at en del af planen ikke er finansieret, og at der ikke tages hensyn til de afledte effekter på ældreområdet.
   

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Forlig om balanceplan 2020 for socialområdet

  Bilag 2: Forlig Bilag 1: Økonomioversigt Balanceplan 2020

  Bilag 3: Forlig Bilag 2: Fordeling 15 mio. kr. medfinansiering på tværs af magistratsafdelingerne

  Bilag 4: Balanceplan 2020

  Bilag 5: Opsamling af høringssvar fra Balanceplan 2020

  Bilag 6: Resumeer af høringssvar

  Bilag 8: Høringsvar fra MED-udvalg og medarbejdere

  Bilag 9: Høringssvar fra andre magistratsafdelinger

  Bilag 10: Høringsvar fra organisationer og foreninger

  Bilag 11: Høringssvar fra privatpersoner

  Bilag 13: Bevillingsskema

  Ændringsforslag EL (påført 26.02.2020)

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Foretrædebemærkninger Landsforeningen Autisme kreds Østjylland (påført 03.03.2020)

  Foretrædebemærkninger pårørendegruppen ved ”Bofællesskabet Stenhøj” (påført 03.03.2020)

  Yderligere foretrædebemærkninger vedr. Stenhøj (påført 05.03.2020)

  Foretrædebemærkninger STU4 (påført 05.03.2020)

  Notat MSB 09.03.2020 vedr. STU4 (tilføjet 11.03.2020)

  Notat MSB 09.03.2020 vedr. Bofællesskabet Stenhøj (tilføjet 11.03.2020)

  Notat MSB 09.03.2020 vedr. samarbejdet mellem MSO og MSB (tilføjet 11.03.2020)

  Bilag 1 til notat: Samarbejdsmodel MSO MSB (tilføjet 11.03.2020)

  Bilag 2 til notat: Kommissorium (tilføjet 11.03.2020)

  Parkeringsredegørelse 2019

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 9. marts 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen men ikke At 2 og 3. I At 4 tager Socialistisk Folkepartis Folkeparti forbehold for driftsmæssige konsekvenser, men kan tiltræde delen om anskaffelse af p-automater.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper kunne tiltræde indstillingen, men ikke At 2, 3 og 4.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men ikke At 3.
  Redegørelse og initiativer i forlængelse af Parkeringspolitik 2018.
  Resumé
  Parkeringsredegørelse 2019 giver en status på det samlede parkeringsudbud, udviklingen i bilejerskabet og biltrafikken. Parkeringsredegørelsen har også fokus på udnyttelse af byens gaderum og på udfordringer i forlængelse af Parkeringspolitik 2018. Det gælder især gæsteparkering for Midtbyens beboere og erhvervsparkeringsordningen.
  Indstillingen foreslår at justere begge ordninger. I forlængelse heraf søges der om bevilling til indkøb af nødvendigt materiel til håndtering af betalingsparkering.
  Indstilling
  At 1) Parkeringsredegørelse 2019 tages til efterretning
  At 2) Erhvervsparkeringsordningen ændres som beskrevet i afsnit 5.4 vedrørende særlige udfordringer med parkeringspolitik 2018.
  At 3) Nye områder med 2-timers tidsbegrænsning og beboerparkering ændres som beskrevet i afsnit 5.4 vedrørende særlige udfordringer med parkeringspolitik 2018.
  At 4) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. godkendes til anskaffelse af p-automater samt de driftsmæssige konsekvenser heraf, jf. afsnit 7.
  Sagens forløb
  16-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. december 2020.
  Rådmand Thomas Medom, Keld Hvalsø og Lone Hindø tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Kristian Würtz deltog ikke i sagens behandling.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  03-02-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  04-03-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat til næstkommende møde.

  09-03-2020 Teknisk Udvalg
  Gert Bjerregaard og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen og Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen, men foreslår at alle betaler fra første minut ved gadeparkering, og at taksten for erhvervsparkering hæves med 20 %, mod at man får adgang til at holde i de foreslåede zoner. Keld Hvalsø foreslår ydermere, at erhverv kan reservere gadeparkering i arbejdstiden mod yderligere betaling.
   
  Ango Winther, Michael Krog Hansen og Liv Gro Jensen tog forbehold.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 9. marts 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen men ikke At 2 og 3. I At 4 tager Socialistisk Folkepartis Folkeparti forbehold for driftsmæssige konsekvenser, men kan tiltræde delen om anskaffelse af p-automater.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper kunne tiltræde indstillingen, men ikke At 2, 3 og 4.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men ikke At 3.

  Bilag

  Anlægsbevilling til Bering-Beder vejen

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 4. marts 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men ikke delen om forberedelsen til 2+1 vej i indstillingens At 1.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men ikke delen om forlængelse af Beder Landevej og forberedelse til 2+1 vej.
   
  Alternativets byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Frigivelse af midler til anlæg af Bering-Beder vejen, anvendelse af klimavenlig asfalt, betaling fra Banedanmark og bemyndigelse til ekspropriationsproces.
  Resumé
  I forlængelse af byrådets godkendelse af projektet i august 2019 blev det samlede anlægsarbejde for Bering-Beder vejen sendt i udbud med henblik på opstart april 2020 for at kunne overholde den fremrykkede tidsplan.
  Der er siden august 2019 gennemført en tredje parts kvalitetssikring af projektet med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlag for Byrådet. Kvalitetssikringsteamet peger på besparelser ved ikke at forberede dele af vejen til 2+1, men kun anlægge en 2-sporet landevej (1+1). Desuden peges der på, at byrådet kan undlade at tilvælge den første af to optioner, strækningen til Beder Landevej.
  Der anmodes nu om anlægsbevilling til Bering-Beder vejen, idet Teknik og Miljø ikke kan anbefale, at der sker reduktioner i det tidligere besluttede projekt. Dette skyldes, at der er gennemført ekspropriationer med baggrund i beslutningen om 2+1-vej og de to optioner. Desuden vil et fravalg af forberedelsen til 2+1 betyde, at udbuddet skal annulleres og at projektet vil blive væsentligt forsinket.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) der udmøntes 249,4 mio. kr. fra anlægsreserven og gives anlægsbevilling på 373,8 mio. kr. til anlæg af Bering-Beder vejen, herunder
  • at vejtraceet forberedes til ”2+1-vej”,
  • at strækningen til Beder Landevej (krydsning af Oddervej) anlægges,
  • at strækningen til Obstrupvej anlægges.
  Anlægsbevillingens sammensætning og efterfølgende tilpasning fremgår af afsnit 7.
  At 2) der godkendes både udgifts- og indtægtsbevilling på op til 18,5 mio. kr. (løbende priser) med tilhørende rådighedsbeløb for udførelse af banebro for Banedanmark, som indgår i finansieringen af det samlede projekt.
  At 3) der i anlæg af Bering-Beder vejen anvendes klimavenlig asfalt til udførelse af slidlaget.
  At 4) Teknik og Miljø bemyndiges til at forberede stiforbindelsen mellem Beder og Malling, herunder gennemføre åstedsforretningen for erhvervelse af nødvendige arealer og påbegynde eventuelle ekspropriationsprocesser.
  Sagens forløb
  30-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at Byrådet ved Budget 2018 besluttede at anlægge Bering-Beder vejen inden for en maksimal økonomisk ramme på 470 mio. kr. (489 mio. kr. i 2020-priser). Derudover blev der konstateret et højt udgiftsniveau for vejen sammenlignet med lignende vejprojekter, hvorfor der også blev anmodet om at få undersøgt og nedbragt udgifterne. Dette fremgår af bilag 8 til Magistratens budgetforslag 2018.
  Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø har i fællesskab fået udarbejdet en ekstern konsulentrapport som, med udgangspunkt i en 3. parts vurdering af vejprojektet, er resulteret i en kvalitetssikringsrapport og et senere tilføjet addendum, der indeholder en række fremadrettede læringspunkter angående styringsprocesser for store anlæg i Teknik og Miljø, herunder sikring af sporbarhed og gennemskuelighed i detailbudgetteringen, risici forbundet med tids- og udbudsprocessen samt styrkede muligheder for politisk prioritering. Rapporten er udarbejdet af KPMG og Niras og Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø vil i fællesskab arbejde videre med læringspunkterne.
  Dette kommer i forlængelse af, at det fremadrettet i forbindelse med budget 2020 er vedtaget, at der med inspiration i Statens principper for anlægsstyring kan indføres normer for, hvordan større anlægsarbejder forberedes og gennemføres med Byrådet som centrum for de vigtigste afvejninger mellem omfang, kvalitet og økonomi. Dette fremgår af bilag 18 til Magistratens budgetforslag.
  Udover de fremadrettede læringspunkter belyser KPMG og Niras også nogle handlemuligheder med henblik på omkostningsminimering i det konkrete projekt. Nogle af handlemulighederne vil kræve, at det igangsatte udbud går om. Hvis Byrådet ikke ønsker dette, anbefaler Borgmesterens Afdeling, at der arbejdes med et forstærket omkostningsfokus i projektets videre liv. Dette gøres konkret ved 1) at nedskrive den økonomiske ramme svarende til indtægten fra Banedanmark, så Byrådets oprindelige beslutning om en maksimal økonomisk ramme på 470 mio. kr. (489 mio. kr. i 2020-priser) fastholdes, og indtægten fra Banedanmark i stedet tilføres MOVE-midlerne, 2) at den projektnære reserve ikke udmøntes, men forbliver som en reserve Byrådet kan udmønte, hvis der viser sig behov herfor, 3) at resultatet fra entrepriseudbuddet som foreslået af Teknik og Miljø overføres til en projektreserve styret af Byrådet, hvis der bliver tale om lavere end forventede priser, samt 4) der søges omkostningsoptimering i budgetposten vedrørende Projektering, Administration og Tilsyn og at denne under alle omstændigheder maksimalt kommer til at udgøre det estimerede i indstillingen.
  Borgmesterens Afdeling gør opmærksom på, at den fulde effekt af Bering Beder-vejen forudsætter, at Vejdirektoratet anlægger nye kryds og motorvejsramper ved Torshøjvej. Der er endnu ikke indgået aftale med Vejdirektoratet vedrørende finansiering af ramper, og det fremlagte anlægsprojekt risikerer derfor at ende i uafklarede flaskehalsproblematikker eller merudgifter, som der ikke er taget højde for i indstillingen. Ved et eventuelt kommunalt finansieringsbehov anbefaler Borgmesterens Afdeling, at det sker ud fra en fornyet politisk prioritering i Byrådet og med udgangspunkt i realiseringen af ovennævnte tiltag til omkostningsfokus.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  03-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. januar 2020 i overensstemmelse med påtegning af 30. januar 2020 fra Borgmesterens Afdeling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. februar 2020.
  19-02-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat til næstkommende møde.

  24-02-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  04-03-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med magistratens anbefaling dog med forbehold for at drøfte 2+1 muligheden i gruppen.
   
  Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med magistratens anbefaling, dog ikke for så vidt gælder forlængelsen til Beder Landevej, og der tages forbehold for så vidt angår 2+1 muligheden.
   
  Udvalget lægger vægt på, at der sker en skærpelse af den økonomiske styring af projektet og større gennemsigtighed i behov for anvendelse af midler. Hurtigst muligt skal der således skabes fuldstændig klarhed over økonomien i projektet. I den supplerende regnskabsindstilling for 2019 reguleres de forhold der umiddelbart kan reguleres i forlængelse af indstillingen, det udarbejdede anlægsoverslag i bilag 6 og Borgmesterens Afdelings påtegning (herunder overførsel af midler til central reserve). Forhold der kræver en nærmere vurdering og risikoafdækning (herunder udestående budgettering af PTA, opgørelse af projektnær reserve mv.) foretages senest i den supplerende forventede regnskabsindstilling for 2020. I mellemtiden bemyndiges Teknik og Miljø til at afholde helt nødvendige eventuelle entreprenørudgifter, der måtte komme udover det indeholdte i hovedentreprisen. Et eventuelt afholdt forbrug hertil afrapporteres også senest i den supplerende forventede regnskabsindstilling for 2020.
   
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 4. marts 2020.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 4. marts 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men ikke delen om forberedelsen til 2+1 vej i indstillingens At 1.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men ikke delen om forlængelse af Beder Landevej og forberedelse til 2+1 vej.
   
  Alternativets byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   

  Bilag

  Indstilling om forslag fra SF: Etablering af social investeringsfond

  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. marts 2020.
   
  Direktøren for Sociale Forhold og Beskæftigelse inviteres med til udvalgets behandling.
   
  Byrådsforslag fra SF

  Etablering af social investeringsfond

  SF foreslår,
  1)      at der etableres en social investeringsfond, der har til formål at fremme investeringer i indsatser, der på mellemlangt og langt sigte forebygger sociale udfordringer. Investeringerne kan både bidrage til nye og eksisterende indsatser.
  2)      at midlerne til fonden i første omgang finansieres af den forventede økonomiske gevinst ved at Byrådet valgte selvbudgettering i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2018. Herefter skal fonden delvist hvile i sig selv, samt evt. tilføres yderligere midler i forbindelse med budgetforhandlinger.
  3)      at der nedsættes et rådgivende udvalg, der indstiller til Byrådet hvilke projekter og indstillinger, der bør prioriteres.

  Baggrund og uddybning

  Der skal over en årrække opbygges en social investeringsfond i Aarhus Kommune med inspiration fra bl.a. en lang række svenske kommuner. Formålet med fonden er at fremme tværgående og langsigtede indsatser og finde nye løsninger indenfor områder som børn & unge, ældre, socialt udsatte, sundhed og bevægelse. Fonden skal støtte projekter med fokus på tidlige og helhedsorienterede forebyggende indsatser, der eksisterer på tværs af kommunens magistratsafdelinger.

  Det øgede incitament til denne type projekter vil resultere i at flere opnår trivsel og kommer i beskæftigelse og uddannelse samt mindskede omkostninger til overførselsindkomster, behandling, for sene og dyre indsatser mv. En god investering indebærer den rette indsats, på det rette niveau og på det rette tidspunkt. Investeringsfonden vil på sigt være med til at underbygge det øgede fokus, der er i kommunen på tidlig indsats.

  Den sociale investeringsfond skal administreres af de ansvarlige magistratsafdelinger, der vil kunne søge midler af fonden til nye innovative projekter, der falder indenfor fondens formål.

  Socialudvalget i Aarhus har været på studietur til Norrköping for at studere deres gode erfaringer med en social investeringsfond. Fonden blev oprettet for seks år siden, og de projekter har givet så gode resultater, at de sender et økonomisk afkast tilbage til fonden til brug for nye investeringer. Investeringsfondene i de svenske kommuner har betydet, at der er blevet åbnet for nye måder at tænke og finansiere socialpolitikken på. Over hver femte svenske kommune har oprettet en social investeringsfond i et forsøg på at tænke langsigtet. Og lige så mange har planer om at følge efter. Selve beregningsmodellen blev i første omgang lavet af pensions- og forsikringsselskabet Skandia, for at sætte gang i tiltag, der går på tværs af de kommunale forvaltninger. Skandia-modellen er et forsøg på at påvise, om en social investering rent faktisk medfører den ønskede effekt, og ikke mindst hvad prisen bliver set over tid. Modellen anvender egne specifikke data og bygger på at økonomerne sætter sig sammen med fagfolk, når de vurderer et tiltags sandsynlige succesrate

  Midlerne til fonden skal i første omgang komme fra en startkapital bestående af den gevinst som forventes opnået ved valg af selvbudgettering. Derefter er tanken, at de igangsatte projekter skal være med til at sikre et mindre forbrug på andre indsatser og at denne besparelse skal føres ind i fonden fra de respektive områder. På den måde skal fonden på sigt hvile i sig selv økonomisk.

  Stillet af SF’s Byrådsgruppe

  Jan Ravn Christensen og Thomas Medom
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra SF om etablering af social investeringsfond
   

  Resumé
  Med denne indstilling besvares beslutningsforslaget fra SF fra juni 2017 om etablering af en social investeringsfond endeligt.
  Byrådet har foreløbigt taget stilling til forslaget med vedtagelsen af budgetforliget for 2018-2021, hvor der blev afsat 40 mio. kr. til etablering af en social investeringsfond i Aarhus. Formålet er at skabe en ny ramme for langsigtede og helhedsorienterede investeringer med henblik på at forebygge sociale problemer og finde løsninger på eksisterende udfordringer.
  Det foreslås, at den sociale investeringsfond etableres med udgangspunkt i et eksternt råd, der så vidt muligt har beslutningskompetence med hensyn til, hvilke indsatser, der skal igangsættes med henblik på at opnå bedre resultater for borgerne. Fondens midler vil blive reserveret i en pulje i Borgmesterens Afdeling. Rådet vil bestå af tre medlemmer. Borgmesterens Afdeling bemyndiges til formelt at igangsætte de anbefalede indsatser og indgå resultatkontrakter mellem fonden/kommunen og eksterne parter.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender rammerne for Aarhus Kommunes Sociale Investeringsfond, herunder kommissoriet for Rådet for Sociale Investeringer, jf. bilag 2.
  At 2) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til formelt at igangsætte de indsatser, som rådet ønsker igangsat, og i forlængelse heraf indgå resultatkontrakter mellem Fonden/kommunen og eksterne parter.
  At 3) Der afsættes 300.000 kr. årligt i perioden 2020-2024 til sekretariatsbetjening af Rådet for Sociale Investeringer, som finansieres af de afsatte 40 mio. kr.
  At 4) Der afsættes 150.000 kr. årligt til honorarer til medlemmerne af Rådet for Sociale Investeringer. Honorarerne finansieres af de afsatte 40 mio. kr.
  At 5) Borgmesterens Afdeling afrapporterer årligt på igangsatte projekter samt udviklingen i fondens økonomi til byrådet. Første afrapportering vil blive fremsendt til byrådet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2020.
  At 6) Borgmesterens Afdeling udarbejder en evaluering af Aarhus Kommunes Sociale Investeringsfond, herunder organiseringen, som forelægges byrådet sammen med regnskabsaflæggelsen for 2023.
  Sagens forløb
  21-06-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 21. juni 2017.
  16-08-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 16. august 2017 om magistratsbehandling af forslaget.
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  11-02-2020 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 11. februar 2020.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold for indstillingens "At 3".
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. marts 2020.
   
  Direktøren for Sociale Forhold og Beskæftigelse inviteres med til udvalgets behandling.
   

  22-04-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 29. april 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 22. april 2020.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra ALT og SF: Indførelse af grøn trængselsring

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 17. februar 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis og Alternativets byrådsgruppe henholder sig til deres oprindelige forslag.
   
  Beslutningsforslag fra SF og ALT
   
  Det foreslås
  1. At arbejdet med at indføre en grøn trængselsring i Aarhus senest i 2025 indgår i arbejdet med den kommende klimastrategi.
  2. At den grønne trængselsring skal sikre gratis adgang ind og ud af trængselsringen for el-biler og evt. hybridbiler samt øvrige køretøjer der ikke udleder CO2.
  3. At der for øvrige biler indføres afgifter, der reducerer trængslen i det centrale Aarhus.
  4. At afgiftsniveauet er højest i spidsbelastningsperioder.
  5. At nettoprovenuet fra den grønne trængselsring går til at fremme miljøvenlig transport herunder kollektiv transport og cyklisme
   
  Begrundelse
  Det er gået rigtigt godt med at få høstet de lavere hængende frugter i forhold til at reducere CO2-udslippet i Aarhus. Foran os står nu store udfordringer med at nå i mål med Byrådets ambitiøse målsætning om CO2-neutralitet i 2030. De foreløbige prognoser tyder på at den allerstørste udfordring bliver at reducere CO2-udslippet fra transportsektoren. Aktuelt anslås det at det kun vil være muligt at reducere transportsektorens CO2-udslip i Aarhus fra omkring 600.000 tons til 500.000 tons frem mod 2030. Herudover er det centrale Aarhus præget af massive trængselsproblemer i myldretiden. Derfor er der al mulig grund til at Byrådet skaber rammerne for at reducere trængslen i det centrale Aarhus, samtidigt med at der skabes en tilskyndelse til at flere vælger en elbil næste gang bilen skal skiftes ud.
   
  Stillet af
  Liv Gro Jensen (Å) og Jan Ravn Christensen (SF)
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
   
  Indstilling om forslag fra ALT og SF: Indførelse af grøn trængselsring

  Resumé
  Alternativet og Socialistisk Folkeparti har fremsat forslag om en grøn trængselsring i Aarhus. Forslaget blev behandlet i Byrådet den 27. november 2019.
   
  Internationale studier af effekten af trængselsringe viser, at antallet af biler, der kører ind i zonerne, falder efter indførelsen af trængselsringene.
   
  En trængselsring har dog også en række negative konsekvenser. En trængselsring vil muligvis medføre øget trængsel rundt om Aarhus, gøre det dyrere at drive erhverv inde i byen og generelt gøre det dyrere at være bilist. I byer, hvor der er stor afhængighed af bilen til daglige gøremål, er risikoen for, at en trængselsring rammer socialt skævt større. Disse forhold kan i sidste ende medføre et fald i arbejdspladser, bosætning og vækst.
   
  Endelig foreligger der ikke det nødvendige lovgrundlag for at indføre en trængselsring, ligesom tilbagemeldingen fra "Kommission for grøn omstilling af personbiler i Danmark" bør afventes.
   
  Teknik og Miljø anbefaler derfor, at forslaget ikke imødekommes, og at der arbejdes videre med kortlægning og senere vurdering af den bredest mulige vifte af CO2-reducerende tiltag på transport- og mobilitetsområdet, som vil blive undersøgt i forlængelse af Klimaplan 2021-2025.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Forslaget ikke imødekommes og at der arbejdes videre med en kortlægning og senere vurdering af den bredest mulige vifte af CO2-reducerende tiltag på transport- og mobilitetsområdet, som vil blive undersøgt i forlængelse af Klimaplan 2021-2025.
  Sagens forløb
  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 27. november 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  03-02-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslaget besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 3. februar 2020.
   
  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø henholdt sig til det oprindelige forslag.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 17. februar 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis og Alternativets byrådsgruppe henholder sig til deres oprindelige forslag.
   

  Bilag

  Vision Kongelunden

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. februar 2020.
   
  Resumé
  Byrådet har over længere tid ønsket afklaring af muligheder for at udvikle Aarhus Stadion og området omkring. På baggrund af Vision Kongelunden og hensigtserklæringer om kommende donationer fra Købmand Herman Sallings Fond samt Lind Invest på hver 250 mio. kr. er der skabt en enestående mulighed for at udvikle et bynært og rekreativt område med et enormt potentiale samt sikre tilblivelsen af et nyt moderne fodboldstadion.
  Kongelunden skal fortsat indeholde og kombinere en lang række forskellige funktioner, der understøtter aktivitet, larm og fest på den ene side samt ro, eftertænksomhed og fordybelse på den anden side. Området skal dog undergå en udvikling efter en række bystrategiske pejlemærker, der omhandler destinationsskabelse, mere bevægelse, fællesskaber, centrum for events samt vidensfunktioner. Dette skal ske samtidig med at området åbnes, aktiveres for flere og dermed demokratiseres. Målet er at skabe ’Hele Aarhus’ legeplads’.
  Med udgangspunkt i projektets administrative styregruppe arbejdes der videre med at virkeliggøre visionen for Kongelunden.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Vision Kongelunden udgør den fremadrettede ramme for udvikling af området og styregruppernes videre arbejde.
  At 2) Der oprettes en politisk følgegruppe bestående af medlemmer af Byrådet, der kan følge og drøfte fremdrift i projektet. De ansvarlige afdelinger fremsender senere et oplæg til sammensætning af følgegruppen.
  At 3) Den resterende bevilling på ca. 1 mio. kr. fra budgetforliget for 2018 samt de 2 mio. kr. fra budgetforliget for 2020 anvendes til arbejdet med at virkeliggøre visionen for Kongelunden.
  At 4) Donation til forarbejder og inddragelsesproces fra Købmand Herman Sallings Fond på 5 mio. kr. tillægsbevilges under Borgmesterens Afdeling.
  Sagens forløb
  03-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 30. januar 2020.
   
  Forligskredsen fra 2013 træder sammen og tilpasser forliget, så det understøtter arbejdet med "Vision Kongelunden".

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. februar 2020.
   

  Bilag

  Aarhus Kommunes Klimafond - rammer og indsatsområder

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. februar 2020.
   
  Resumé
  Med denne indstilling etableres Aarhus Kommunes Klimafond, som blev besluttet i forbindelse med budget 2020. Startkapitalen er 116 mio. kr.
  Formålet med Klimafonden er at bidrage til den grønne omstilling ved at stille risikovillig kapital til rådighed til finansiering af bl.a. prøvehandlinger, test af nye teknologier samt igangsætning af holdningsbearbejdende initiativer. Fonden skal således bidrage til, at Aarhus-målet om CO2-neutralitet i 2030 nås.
  Rammerne for Aarhus Kommunes Klimafond fremgår af bilag 1.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet godkender rammerne for Aarhus Kommunes Klimafond, jf. bilag 1
  At 2) der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til indkøb af elbusser i 2021, finansieret fra Klimafonden
  At 3) der frigives rådighedsbeløb hertil på 10 mio. kr. i 2021
  Sagens forløb
  03-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. januar 2020.
   
  Til byrådsbehandlingen udarbejder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø et teknisk ændringsforslag med henblik på bevilling til elbusser.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 3. februar 2020.
   

  Bilag

  En grønnere og mere børnevenlig by

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 17. februar 2020.
   
  Sagerne 8 og 15 blev behandlet sammen.
   
  Udmøntning af anlægsmidler til træer og etablering af børnevenlige elementer.
  Resumé
  I budgetforlig for 2018 blev der afsat 8 mio. kr. til en grønnere og mere børnevenlig by.
   
  Der er udmøntet 2 mio. kr. af midlerne i 2019 til at udføre pilotprojekter med partnerskabstræer, begrønning og klimasikring af byrum, samt initiativer, der understøtter en børnevenlig by. Der resterer således 6 mio. kr. af rådighedsbeløbet til udmøntning.
   
  Disse midler ønskes nu udmøntet under en samlet ramme, så træplantninger og andre børnevenlige initiativer kan planlægges og udføres løbende i synergi med andre projekter i Teknik og Miljø.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der godkendes en anlægsbevilling til træplantninger og legemuligheder på 6,2 mio. kr. (løbende priser), som fordeles med 2 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. i 2021 (begge i 2020-priser).
  Sagens forløb
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 4. februar 2020.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 17. februar 2020.
   
  Sagerne 8 og 15 blev behandlet sammen.
   

  Bilag

  Trafikal fredeliggørelse i midtbyen

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 19. februar 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingens del om flere parkeringspladser.
   
  Udmøntning af midler til fredeliggørelse af lokalområder i forlængelse af Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby.
  Resumé
  I maj 2018 vedtog Byrådet ”Mobilitetsplan for Aarhus Midtby”. Planen indeholder et tema om ”Fredeliggørelse af lokalområder”. Byrådet har samlet afsat 20,8 mio. kr. i budget 2018 og 2020 til dette formål.
  Disse midler foreslås nu udmøntet i en samlet ramme til række konkrete projekter, der bl.a. indebærer ensretning af gader, udvidede gadehjørner og gennemgående fortove, reduktion af gennemkørende trafik og hastighedsdæmpning. Samtidig indrettes gaderum, som er trygge, grønne og rolige, og som i højere grad indbyder til ophold. Dermed skabes bedre rammer for byliv.
  Projekterne vil tage højde for behov for flere nedgravede affaldscontainere, ønsket om flere træer samt optimering af parkeringsforhold. De planlægges og udføres i samarbejde med de lokale fællesråd.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives anlægsbevilling på 20,8 mio. kr. (løbende priser) jævnfør Mobilitetsplan for Aarhus Midtby og Budget 2020 til trafikal fredeliggørelse af lokalområder.
  At 2) der overføres rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. fra 2020 til 2021 jf. afsnit 7, Ressourcer.
  Sagens forløb
  09-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. november 2020.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold.
  Indsatskortet forenkles til byrådsbehandlingen.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  19-02-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen tog forbehold for drøftelse i gruppen.
   
  Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen tog forbehold.
   
   

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 19. februar 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingens del om flere parkeringspladser.
   

  Bilag

  Beboelses- og erhvervsbygning, Rosenkrantzgade 24

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 19. februar 2020.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold for fortætning i byggeriet.
   
  Ansøgning om at opføre en forhusbebyggelse (5 etager mod gade og 6 etager mod gård) med erhverv i stueetagen og boliger i de øvrige etager og en sidebygning med boliger.
   

  Resumé
  Der er søgt om at opføre bebyggelse i 5/6 etager med erhverv i stueetagen, beboelse i de øvrige etager, en sidebygning med beboelse samt overdækket gårdareal med ophold ovenpå.
   
  Ejendommen er i dag bebygget med en hjørnebygning og en bygning i én etage.
   
  Byggeriet er omfattet af lokalplan 591, der bl.a. stiller krav om arkitektonisk tilpasning. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelse om anvendelse og bebyggelsesprocent.
   
  Projektet fraviger kommuneplanens bestemmelse om maksimalt etageantal og hovedreglen om, at ny bebyggelse skal opføres som sluttet bebyggelse i facadelinje med nabobebyggelse, idet projektet mod gårdsiden er i 6 etager, grunden er bebygget i hele stueetagen, og der etableres en sidebygning ind mod gården.
   
  En partshøring har medført en række indsigelser. I indsigelserne peges der bl.a. på indbliksgener, skyggegener og parkeringsforhold.
   
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet er tilpasset arkitektonisk, og at det vil medføre skyggegener, men at disse ikke er væsentlige henset til, at der er tale om tæt bebygget midtby.
   
  Teknik og Miljø vurderer desuden, at vilkår om, at der alene må etableres smalle vinduespartier samt højtliggende vinduesbånd i sidebygningen, medfører, at indbliksgener fra ophold i sidebygningen ikke er at betragte som væsentlige.
   
  Endeligt vurderer Teknik og Miljø, at vilkår om, at der skal sikres beplantning ved skel på tagterrassen (det overdækkede gårdareal), medfører, at indbliksgener fra opholdsarealerne ikke er at betragte som væsentlige.
   
  Indstilling
  At 1) byrådet godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
   
  Sagens forløb
  09-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. januar 2020.
  Rådmand Jette Skive og Keld Hvalsø tog forbehold i forhold til højde og sidebygning.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  19-02-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.
   
   

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 19. februar 2020.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold for fortætning i byggeriet.
   

  Bilag

  Røgfrie udearealer og forbud mod tobakssalg til arrangementer mv.

  Beslutning
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. marts 2020.
   
  Resumé
  Byrådet har tidligere besluttet, at magistratsafdelingerne skulle komme med forslag til, hvor der skal indføres røgfrie udearealer i Aarhus Kommune.
  Det vil sige områder under åben himmel, hvor det ikke længere vil være tilladt at ryge tobak, herunder cigaretter, vandpibe og e-cigaretter mv.
  Magistratsafdelingernes forslag har været i offentlig høring og forlægges nu byrådet til vedtagelse. Udover afdelingernes forslag foreslås også at busstoppesteder også gøres røgfrie, og at der i samarbejde med Strøgforeningen fastlægges en forsøgsperiode hvor Strøget gøres røgfrit.
  Det er i forvejen ikke tilladt at ryge i kommunale institutioner og arbejdspladser, og nogle udearealer er allerede røgfrie f.eks. ved skoler og børnehaver.
  Byrådet besluttede derudover i november 2018, at der skal indføres et forbud mod salg af tobak til kommunalt støttede arrangementer, samt et forbud mod salg af tobak fra kommunalt ejede og lejede bygninger.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) indføre røgfrie udearealer, hvor magistratsafdelingerne har foreslået det       (bilag 1)
  At 2) busstoppestederne ligeledes bliver røgfrie
  At 3) der i samarbejde med Strøgforeningen fastlægges en forsøgsperiode hvor Strøget gøres røgfrit
  At 4) der som en fast del af alle aftaler, som Aarhus Kommune fremadrettet indgår med kulturarrangementer/aktører, forudsættes, at der ikke sælges tobak
  At 5) der indføres et forbud mod salg af tobak i kommunalt ejede ejendomme, kommunalt lejede ejendomme og kommunale institutioner i øvrigt
  Sagens forløb
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 29. januar 2020.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  01-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkningen, at rådmanden vedrørende beslutningspunkt 3 bemyndiges til at aftale nærmere tiltag sammen med strøgforeningen.
  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 1. april 2020.

  Bilag

  Program med borgerbudgetter i beskæftigelsesindsatsen

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 19. februar 2020.
   
  Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Resumé
  Med denne indstilling foreslås, at der oprettes et program med borgerbudgetter i beskæftigelsesindsatsen.
  En udvalgt gruppe ledige borgere vil få mulighed for at budgettere med op til 35.000 kr. til at designe deres egen beskæftigelsesindsats. Desuden vil der være særligt fokus på en tillidsbåren relation mellem de ledige og jobkonsulenten.
  Baggrunden for forslaget er, at Sociale Forhold og Beskæftigelse, i et samarbejde med Velux fonden og Socialt udviklingscenter SUS, har gennemført et forsøg med borgerbudgetter (Langtidsledige tager teten). Status på projektet har vist en positiv beskæftigelseseffekt for særligt udvalgte borgere.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender igangsætning af program med personlige borgerstyrede budgetter i beskæftigelsesindsatsen
  Sagens forløb
  15-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 20. december 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Jette Skive og Mette Skautrup tog forbehold.
  Det belyses til byrådsbehandlingen, hvordan de elementer i forsøget, som ikke lovligt kan finansieres af kommunen - f.eks. kørekort - kan håndteres ved en videreførelse.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Kristian Würtz deltog ikke i sagens behandling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. februar 2020.
  19-02-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Peder Udengaard, Liv Gro Jensen og Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen.
  Knud N. Mathiesen og Gert Bjerregaard kunne ikke tiltræde indstillingen.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 19. februar 2020.
   
  Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
   

  Bilag

  Forslag fra ALT om Borgerting i Aarhus Kommune

  Beslutning
   Forslaget blev henvist til at indgå i den demokratiske tænketank.
  Forslag fra ALT
   
  Alternativet foreslår, at Aarhus Byråd i løbet af 2020 igangsætter et 3-årigt forsøgsprogram, hvor deliberativt demokrati testes på kommunalt niveau ved, at der oprettes et såkaldt borgerting - bestående af frivillige og tilfældigt udvalgte borgere. Borgertingets sammensætning skal afspejle et bredt og repræsentativt udsnit af befolkningen, bl.a. ved at der sikres diversitet inden for køn, alder, geografisk placering og indkomst.
   
  Borgertinget skal bidrage til oplysning, offentlig debat og udvikling af ny politik. Helt konkret skal borgertinget to gange årligt beslutte at tage et politisk emne op til debat, som herefter skal afdækkes og diskuteres gennem en række høringer. Høringerne skal inddrage forskellige eksperter, synspunkter og relevant viden med henblik på at understøtte en god deliberativ proces, hvor borgertingets medlemmer har mulighed for at blive klogere sammen. Borgertinget skal ikke have mandat til at stille egentlige beslutningsforslag, men skal have mulighed for at afgive konkrete anbefalinger til byrådet to gange årligt. Borgertinget inddrages og høres desuden i forbindelse med byrådets årlige budgetproces.
   
  Hvorfor et borgerting?
  Demokratiet har brug for mere end politikere: Det kræver engagerede og oplyste borgere for at vores demokrati for alvor kan skinne. Det modsatte - at demokratiet svækkes - ser vi allerede på tværs af den vestlige verden, hvor populismen og splittelsen bliver stærkere i disse år. Et borgerting kan både medvirke til, at Aarhus kommune finder løsninger på svære udfordringer og bidrage til at styrke vores lokale demokrati og vores forståelse for hinanden.
   
  Det er ikke altid nemt at vide, hvor man skal vende sig hen, hvis man gerne vil påvirke noget politisk, om det så er i kommunerne, regionerne eller på landsplan. Det er vigtigt, at vi alle sammen både ved - men også rent faktisk oplever – at det er muligt at komme til orde, og at vi kan deltage i den politiske proces. Vi skal have demokratiet meget tættere på. Det vil vi i Alternativet gøre nemmere, og derfor foreslår vi at indføre borgerting, hvor en samling af frivillige og repræsentativt udvalgte borgere for en periode er medlemmer.
   
  De skal to gange om året udvælge et politisk emne, som medlemmerne gerne vil blive klogere på, diskutere og udarbejde anbefalinger til 2 politikerne omkring. Alle politiske områder er principielt åbne; det kan være alt fra klima, beskæftigelse til fødevare-, skole- eller skattepolitik, som borgertinget ser nærmere på. Ideen er så, at der holdes en række høringer med eksperter, så tinget får præsenteret både synspunkter og forskning om det emne, der er fokus på. Efterfølgende kan de frivillige i borgertinget præsentere en række anbefalinger til deres politikere i byrådet indenfor de valgte politiske emner.
   
  Der er masser af eksempler med lignende modeller rundt om i verden – både Frankrig, Canada og Australien har arbejdet med forskellige varianter for borgerting, men også på byniveau i fx polske Gdansk, spanske Madrid og den tysktalende del af Belgien er erfaringerne gode. Irlands version af borgerting – Citizens’ Assembly – var medvirkende til at parlamentet sidste år afskaffede landets forbud mod abort.
   
  Folketinget har allerede taget første skridt mod mere åbenhed ved at indføre borgerforslag. Nu er tiden kommet til at tage næste skridt mod et stærkere og mere involverende demokrati - også i kommunerne. Aarhus kommune skal åbne sig endnu mere ud mod borgerne og nærdemokratiet skal styrkes. For vi kan ikke klare os med politikere alene, der er brug for dig, der læser med!
   
  Den videre proces:
  Vi er i Alternativet villige til at udvikle den specifikke model for udformningen af et aarhusiansk borgerting sammen med byrådet - herunder hvor mange og hvem der skal kunne udtrækkes til at sidde i borgertinget. I det nedenstående foreslås en konkret ramme for et borgerting, som kan tilpasses og udvikles.
   
  Medlemmer af borgertinget:
  Alternativet foreslår, at borgertinget - ligesom byrådet - består af 31 medlemmer. Disse udvælges tilfældigt via befolkningsregistret. Kommunen sender brev til borgere over 16 år, som udtrækkes tilfældigt i overensstemmelse med kravene til diversitet. Borgerne bekræfter/afkræfter, om de har lyst til at deltage. Medlemmer af borgertinget må ikke være byråds- eller folketingsmedlemmer, have en ledende rolle i en organisation af væsentlig interesse for Aarhus borgere eller andre for hvem deltagelse i borgertinget udgør en væsentlig interessekonflikt.
   
  Borgertinget vælger en forperson blandt sine medlemmer, der leder møderne. Rollen som forpersonen skal rotere efter en ordning, der sikrer ligestilling og mangfoldighed. Evt. kan rollen som forperson rotere blandt medlemmerne hvert halve år.
   
  Medlemsperiode
  Hvert medlem er en del af borgertinget for 18 måneder ad gangen.
   
  Medlemsperioden kan evt. forlænges/forkortes med 3 måneder for enkelte medlemmer, for at sikre løbende udskiftning og dermed kontinuitet i tinget.
   
  Procesbistand
  Borgmesterens afdeling understøtter borgertinget med en eller flere:
  • koordinatorer; til at løfte den administrative byrde.
  • facilitatorer; til at facilitere borgertingets processer, herunder valg af politiske emner.
   
  Forslagsstiller:
  Liv Gro Jensen, byrådsmedlem Alternativet

  Sagens forløb
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. januar 2020.
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
   Forslaget blev henvist til at indgå i den demokratiske tænketank.

  Bilag

  Forslag fra SF om at droppe Marselistunnelen

  Beslutning
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 11. marts 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis og Alternativets byrådsgrupper henholder sig til det oprindelige forslag.
   
  Beslutningsforslag fra SF
  Aktuelt foregår der drøftelser mellem Aarhus Kommune og Regeringen om at finde en løsning, så Marselistunnelen kan realiseres. Tunnelen vil være et af de dyreste vejprojekter i Aarhus Kommunes historie til en pris på op mod 2 mia. kr. Det svarer til omkring 6.000 kr. pr. aarhusianer og op til 1 mio. kr. pr. meter. Ingen kan være i tvivl om, at det er voldsomt dyrt i forhold til den spinkle gevinst, som projektet vil medføre.
   
  De seneste aktuelt tilgængelige tal viser, at trængslen på strækningen Åhavevej-Marselis Boulevard har været faldende siden 2016 og at trængslen i begge retninger på alle spidsbelastningstidspunkter ligger under det niveau som forvaltningen definerer som "let" (s. 13 i https://www.aarhus.dk/media/28296/fremkommeligheden-paa-de-enkelte-veje-2018.pdf). Hertil kommer at trafikmængden er markant lavere end anslået i prognoserne i forbindelse med den oprindelige VVM-redegørelse for tunnelen.
   
  Der er igennem tiden foreslået en lang række alternativer til en fuld tunnelløsning, der vil være markant billigere end tunnelen. Det kan fx være en model med niveaufri skæring ved Skanderborgvej, Stadion Allé og Dalgas Avenue og med afblænding af en række til- og afkørsler. Det er samtidigt centralt, at der sikres tilfredsstillende støjdæmpning så beboerne langs Marselis Boulevard oplever mindre støj end i dag.
   
  I forvejen har Aarhus Kommune mistet et EU-tilskud på 71 mio. kr. Fjernvarmekunder og vandforsyningskunder skal betale for flytning at ledninger som er anslået til en samlet udgift på 120 mio. kr. Hertil kommer udgifter til drift og vedligehold af tunnelen der er anslået til hvert eneste år at koste 20 mio. kr.
   
  SF foreslår i stedet, at projektet nedskaleres til et væsentligt billigere alternativ og at de sparede ressourcer i stedet anvendes til at vi markant får styrket fremkommeligheden for den kollektive trafik, etableret flere attraktive cykelstier og sikrer finansiering til kommende letbaneetaper. Det kan fx være i form af busprioritering på Silkeborgvej eller etablering af højklasset cykelsti fra Malling, Skødstrup, Tranbjerg, Brabrand og Hasselager til centrum og ny højklasset rute fra Viby til Skejby.
   
  På ovennævnte baggrund foreslås det:
  1. At byrådet beslutter at forvaltningen skal fremlægge forslag til alternative og væsentligt billigere løsninger for trafikafviklingen ved Marselis Boulevard.
  2. At byrådet beslutter at de sparede midler tilgår MOVE med fokus på en markant styrkelse af fremkommeligheden for den kollektive trafik, etablering af flere attraktive cykelstier og sikring af finansiering til kommende letbaneetaper.
   
  Stillet af SF’s Byrådsgruppe
  Thomas Medom, Mette Bjerre og Jan Ravn Christensen (ordfører på sagen)

  Sagens forløb
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. januar 2020.
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 11. marts 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis og Alternativets byrådsgrupper henholder sig til det oprindelige forslag.
   

  Bilag

  Forslag fra Børne- og ungebyrådet om flere grønne områder i Aarhus

  Beslutning
  Sagerne 8 og 15 blev behandlet sammen.
   
  Vedrørende At 1: Forvaltningen vil i sit videre arbejde med udviklingen af området, se på mulighederne for at etablere et grønt område, evt. midlertidigt.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde At 1.
   
  At 2 blev vedtaget.
   
  Beslutningsforslag fra Børne- og ungebyrådet
  Klima og bæredygtighed er et område der fylder mere og mere i børn og unges liv og bevidsthed. Ikke mindst fordi de er meget opmærksomme på vigtigheden af at sikre en bæredygtig fremtid. Netop dette vil flere grønne områder i Aarhus være med til at sikre. Det er vigtigt for miljøet, for klimaet, for biodiversiteten og, i sidste ende, for borgerne i Aarhus kommune, at byen bliver grønnere. Det vil gavne, at borgernes bevidsthed om klima og bæredygtighed bliver udvidet, hvilket et grønnere bybillede i Aarhus vil være med til at fremme.
   
  Desuden vil grønnere områder i byen være med til at gøre Aarhus til en endnu mere attraktiv by for de nuværende og fremtidige borgere. I Kommuneplanen 2017 står der, at vi skal sikre de grønne områder i den tætte by. Børne-og ungebyrådets vision for fremtidens Aarhus er en grønnere og klimavenlig by, hvor der er plads til fællesskab. Vi håber, at vi med dette forslag om flere grønne områder i byen kan sikre, at opfyldelsen af dette ønske ikke vil ligge for langt ude i fremtiden.
   
  Det er vigtigt at fastholde fokus på at få flere grønne områder i Aarhus. Derfor fremsætter Børne-og ungebyrådet et forslag, der skal være med til at sikre, at Aarhus bliver en kommune, hvor miljøet og den grønne dagsorden kommer endnu mere i fokus i bybilledet og i borgernes bevidsthed.
   
  Forslag:
  1) En ny grøn park på pladsen ved den nuværende rutebilstation.
   
  2) Vi skal stille krav til parker og grønne områder i kommunen, så de fungerer som grønne samlingssteder.
   
  Motivation af punkt 1:
  En flytning af rutebilstationen i Aarhus, som ligger placeret ved Fredensgade og Sønder Allé, har i flere år været emne for debat i kommunen. Vi mener, at en flytning af denne vil skabe mulighed for et grønt område i banegårdskvarteret, som vil være til gavn for byens borgere og for bymiljøet. Aarhus skal være en foregangskommune, når det kommer til klima og bæredygtighed. Ved at skabe et grønt område på pladsen ved den nuværende rutebilstation sikres fokus på dette i den tætte midtby. Det vil også skabe et grønt område i forlængelse af gågaden og Aarhus Street Food, som kan benyttes som et fællesareal for byens borgere og agere bindeled mellem bydele. Det er vores opfattelse, at et grønt område her spiller godt sammen med visionerne for banegårdskvarteret.
   
  I ønsket om flere grønne områder i Aarhus, lægger vi unge især vægt på at disse områder skal være med til at styrke bylivet og være et sted, hvor man som borger har lyst til at opholde sig. Vi ved, at unge efterspørger flere af disse områder i byen, og derfor vil Børne-og ungebyrådet gerne stille sig til rådighed i drøftelsen om planlægningen af et grønt område ved rutebilstationen.
   
  Motivation af punkt 2:
  Børne-og ungebyrådet oplever, at den grønne dagsorden og de grønne områder i Aarhus har stor betydning for byens unge. Derfor er det ikke blot vigtigt, at kommunen i fremtiden har større fokus på at udvikle og skabe disse områder, men også at stille krav til, hvad de grønne områder bør indeholde.
  Det er vigtigt, at de grønne områder tænkes som samlingssteder, og at de derfor indeholder f.eks. borde, bænke og skraldespande, så områderne vil blive brugt af borgerne, samt flere træer og buske, som skal være med til at sikre biodiversiteten i byen. Derudover ønskes det, at der skabes områder i parkerne med fokus på leg og andre aktiviteter, som vil give børn og unge grund til at benytte området. Dette kan være i form af aktivitetsbaner eller legepladser. På denne måde sikres det ikke blot, at der skabes grønne oaser i den tætte midtby, men også at naturen bliver et brugbart samlingspunkt for byens borgere.
   
  Derfor opfordrer Børne-og ungebyrådet, Byrådet i Aarhus kommune til at stille krav om samt afsætte ressourcer til at fremtidige parker og grønne områder i byen skal indrettes med tanke på at de skal fungere som grønne samlingssteder for byens borgere. Vi stiller os gerne til rådighed for udvalget der skal drøfte krav til kvaliteten i parker og grønne områder, så børn og unges inputs sikres i drøftelserne.

  Sagens forløb
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagerne 8 og 15 blev behandlet sammen.
   
  Vedrørende At 1: Forvaltningen vil i sit videre arbejde med udviklingen af området, se på mulighederne for at etablere et grønt område, evt. midlertidigt.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde At 1.
   
  At 2 blev vedtaget.
   

  Bilag

  Forslag fra SF om bæredygtigt byggeri

  Beslutning
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 11. marts 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   
  Sagerne 16 og 29 blev behandlet sammen.
   
  Beslutningsforslag fra SF
  Det foreslås at vi i Aarhus byråd beslutter
  • At Aarhus kommune skal have som målsætning at i 2025 skal CO2 udledningen fra byggeri udført eller bestilt af Aarhus kommune være sænket med 30% og 60% i 2030.
  • At Aarhus kommune indbyder de øvrige seks-byer til et samarbejde om mere bæredygtigt byggeri, og opfordrer de øvrige kommuner til også at fastsætte en målsætning for CO2 udledning ved byggeri.
  • At Borgmesterens Afdeling udarbejder et forslag til hvordan et krav om mindre CO2 udledning ved byggeri kan indarbejdes i kommunens udbud.
  • At der fremover i bygningsreglementet fastsættes en grænseværdi for hvor meget CO2 pr kvadratmeter der må udledes ved opførelsen af bygningen. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bedes komme med et bud på hvad denne grænseværdi kunne være.
   
  Bagrund
  Verden står midt i en klimakrise, og det er alvorligt. For at komme ud af krisen skal alle hjælpe til, der bliver lavet store internationale aftaler, men også helt ned på kommuneniveau kan og skal vi gøre noget. Vi har i Aarhus kommune vedtaget et ambitiøst mål om at være CO2 neutral i 2030. For at nå dette, skal vi grundlæggende lave om på store dele af hvordan vi driver kommune, og vi skal hjælpe virksomhederne med at gøre det samme. Vi har to opgaver - selv at blive CO2 neutrale, og at være med til at drive udviklingen af CO2-neutrale alternativer, så vi kan inspirere andre til også at blive mere klimavenlige.
   
  En af de helt store CO2-udledere i verden er produktionen af cement. Vi må og skal bygge mere bæredygtigt, hvis vi skal vende udviklingen på CO2 udledning. Den danske beton- og byggebranche er gået sammen om at ville mindske udledningen af CO2 i initiativet Bæredygtig Beton. Der findes allerede flere bæredygtige former for cement, og danske virksomheder er med til at udvikle disse.
   
  Vi tror på at Danmark kan blive førende på dette område og være med til at inspirere andre lande til også at bygge bæredygtigt. For at understøtte denne udvikling, mener vi, at Aarhus kommune bør stille krav om at bygge bæredygtigt og dermed støtte virksomhedernes udvikling af nye og bedre former for byggeri og særligt for cement, og selvfølgelig også sænke Aarhus kommunes egen udledning af CO2.
   
  Stillet af Jan Ravn Christensen, Thomas Medom og Mette Bjerre

  Sagens forløb
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 11. marts 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   
  Sagerne 16 og 29 blev behandlet sammen.
   

  29-07-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. juli 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold og henholder sig til de oprindelige forslag. Forbeholdene gik bl.a. på det tidsmæssige samt mulighederne for at anvende frivillig bæredygtighedsklasse. Forslagene indgår i behandlingen af klimahandlingsplanen, som er på vej til byrådet, og i forbindelse med budgetdrøftelserne, hvor der skal tages stilling til den økonomiske ramme.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1 og 3.

  Bilag

  Forslag fra EL om forlængelse af kontrakten med City Sleep-in i 10 år

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. marts 2020.
   
  Beslutningsforslag fra EL
  City Sleep-in er en del af det århusianske kulturmiljø og har været det i mange år. Virksomheden drives med succes, løfter et stort socialt ansvar og bidrager til det det Århus vi kender og elsker. Det er vigtigt for Århus at vi også i fremtiden kan have små tilbud til unge og mennesker uden stor økonomiskformåen der gerne vil besøge vores by.
  Hvis City sleep-in skal udvikles, skal de have en forlængelse af en vis årrække og ikke bare forlænges med et par år ad gangen. Derfor skal City Sleep-in have et perspektiv, der gør at en god virksomhed, kan udvikles til fortsat at være til gavn for Århus og de mange vi gerne for en kortere stund vil dele vores by med.
   
  Bilag
  • Brev til Aarhus Byråd fra City Sleep-in
  • Artikel fra Stiften 

  Sagens forløb
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-05-2020 Teknisk Udvalg
  Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde forslaget.
   
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha og Jan Ravn Christensen kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 25. maj 2020. Byrådet kunne dermed ikke tiltræde beslutningsforslaget fra Enhedslisten de Rød-Grønne.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper henholdt sig til Enhedslisten de Rød-Grønnes oprindelige forslag.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra EL: Begrænsning af fattigdomsgørelse

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   
  Beslutningsforslag fra EL
   
  Byrådet beslutter: at afhjælpe eller lindre fattigdom med forebyggelsesformål bør indgå i Social- og Beskæftigelsesforvaltningens bestræbelser. Der udarbejdes handleplan herfor.
   
  Kristian Würtz skrev i avisen, 1. september 2019: ”Jeg håber, at fattigdomsredegørelsen og de forestående budgetforhandlinger giver anledning til, at byrådet både vil prioritere og igangsætte yderligere initiativer til at forebygge og bekæmpe den voksende børnefattigdom i Aarhus Kommune.
   
  Danmark er et alt for rigt land til, at børn skal vokse op i fattigdom.”
   
  Derfor ville socialrådmanden styrke beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen.
   
  Men beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen er kun en indsats imod en meget lille del af fattigdommen. En betydelig del af de 2200 fattige børnefamilier med 3900 børn i Århus bliver ikke, eller kun i ringe grad, hjulpet ud af fattigdommen ved en beskæftigelses- og uddannelsesindsats.
  Rådmanden har oplyst, at ca 150 børns forældre er overgået til SU i 2017 og 2018. SU er ingen høj ydelse – og det er ikke sandsynligt, at de pågældende er i stand til at have nævneværdig arbejdsindtægt ved siden af studiet. Vi ved heller ikke, hvor mange af de pågældende forældre, der ret hurtigt dropper ud af uddannelse igen.
  Rådmanden har oplyst, at 20% af mødrene og 30% af fædrene er ”i beskæftigelse”. Altså: 80% af mødrene og 70% af fædrene har man ikke kunnet bringe ”i beskæftigelse”.
   
  Det er for fattigt, at kommunens væsentligste indsats mod fattigdom er forsøget på at få folk i beskæftigelse – mens kommunen lader dem, for hvem det ikke eller kun delvis lykkes, hænge tilbage i fattigdommen.
   
  Det er oven i købet mere end halvdelen af dem, der bringes ”i beskæftigelse”, 700 forældre i alt, der får modregnet (løn-)indtægt i den kontanthjælp, de fortsat modtager. Det vil sige: de forbliver i fattigdom.
   
  Rådmanden skriver i besvarelsen til Enhedslisten: ”Det skal desuden bemærkes, at Serviceloven ikke giver mulighed for at iværksætte tilbud til børn/familier alene med begrundelse i fattigdom. Udgangspunktet for den hjælp og de tilbud Sociale Forhold og Beskæftigelse tilbyder borgerne via Serviceloven har dermed afsæt i sociale udfordringer.”
   
  I en handleplan for at afhjælpe eller lindre fattigdom og dermed forebygge sociale udfordringer kan indgå:
  Opsøgende rådgivning om muligheder for hjælp under Lov om Aktiv Socialpolitik: revalidering, kap. 10 om enkeltydelser, sygebehandling (herunder briller, medicin og tandlæge) huslejeudgifter, tandpleje, samvær med børn, flytteudgifter). Tandpleje bør ikke først komme på tale, når tandpinen er indtruffet hos forældrene.
   
  Undersøgelse af alle lovmæssige muligheder for hjælp for borgere i nød, som Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område forpligter kommunen til. Anti-fattigdoms handleplanen bør afklare, om denne forpligtelse efterleves (ikke kun, som rådmanden nævner, Serviceloven).
   
  Undersøgelse af, om alle hjælpemuligheder reelt er tilgængelige for de fattige – ikke blot ved besværlig søgning på kommunens hjemmeside.
   
  Aktiv opsøgning, når ”selv-booking” er forsømt – så ydelser ikke indstilles.
   
  At kigge på såvel skånejobs muligheder, især muligheden for at mennesker på brøkpension, også kan få økonomisk gevinst ved at arbejde.
   
  Øge muligheden for småjob og derved undgå at århusianere rammes af 225 timers reglen.
   
  Bilag:
  Rådmand Kr. Würtz: læserbrev Stiften 2019.09.01 Voksende børnefattigdom i Aarhus kalder på politisk handling.
  Rådmand Kr. Würtz 2019.11.19 Notat Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Keld Hvalsø (EL) angående Aarhus Kommunes arbejdsmarkedsrettede indsats mod fattigdom 2017-2018.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra Enhedslisten om begrænsning af fattigdomsgørelse

  Resumé
  På byrådsmødet d. 22. januar 2020 fremsatte Enhedslisten forslag om ”at afhjælpe eller lindre fattigdom med forebyggelsesformål, som bør indgå i Social- og Beskæftigelsesforvaltningens bestræbelser, samt at der bør udarbejdes en handleplan herfor” (bilag 1).
  Byrådet besluttede, at forslaget fremsendes til behandling i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse er enige i, at der er behov for at arbejde kontinuerligt og målrettet for at undgå, at familier og særligt børn havner i fattigdom. Fattigdom skader ofte børns muligheder for en god og tryg barndom og tilmed forringer det også mulighederne for at skabe sig en god tilværelse senere i livet.
  Social- og Beskæftigelsesforvaltningen har derfor også fokus på fattigdomsudfordringer og arbejder aktivt for at hjælpe borgere og familier ud af et liv i fattigdom. Det anbefales, at nye initiativer på området aftales i den kommende budgetlægning, igangsættes i forbindelse med den årlige fattigdomsredegørelse eller igangsættes som en del af den årlige beskæftigelsesplan. På den måde skabes der sammenhæng mellem igangsætning af initiativer og forudsætninger for at prioritere de ønskede indsatser.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet i forbindelse budgetforhandlingerne, fremlæggelse af den årlige Fattigdomsredegørelse eller fremlæggelse af den årlige beskæftigelsesplan drøfter, hvilke yderligere initiativer til at forebygge og bekæmpe fattigdom, der kan og skal igangsættes.
  At 2) Byrådet ikke tiltræder Enhedslistens forslag om at udarbejde en handleplan i forhold til at afhjælpe eller lindre fattigdom med forebyggelsesformål.
  Sagens forløb
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. december 2019.
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. januar 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  19-02-2020 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  27-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 19. februar 2020.
  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek og Mette Skautrup kan ikke tiltræde at 1.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Keld Hvalsø henholder sig til det oprindelige forslag.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Thomas Medom deltog ikke sagens behandling.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. marts 2020.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper henholdt sig til Enhedslisten de Rød-Grønnes oprindelige forslag.
   
  Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingens At 1.

  Bilag

  Kommissorium for Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling 2020-2021

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   
  Resumé
  Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling (fremover benævnt ”Udvalget”) har arbejdet ud fra Byrådets vedtagne kommissorium 2018-2019. Det arbejde er nu afsluttet. Derfor skal Byrådet vedtage et nyt kommissorium for Udvalget, som skal gælde for 2020-2021.
  Udvalget vil fokusere på at øge den demokratiske deltagelse. Det skyldes, at der er en gruppe af borgere, som sjældent stemmer ved valg og som ikke deltager i den demokratiske samtale.
  Målet er at skabe en god by for alle og en by med en høj sammenhængskraft.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet vedtager, at Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling i perioden 2020-2021 arbejder med hovedemnet: ”øget demokratisk deltagelse i de borgergrupper, hvor den demokratiske deltagelse er lav”.
  At 2) Byrådet vedtager at Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling i perioden 2020-2021 arbejder med følgeemnet: ”LGBT+HUSET”.  
  At 3) Byrådet vedtager at Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling samarbejder med ”Handletank for lokal demokrati”
  Sagens forløb
  02-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 18. februar 2020.
  Rådmand Jette Skive kan ikke tiltræde indstillingen.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Thomas Medom deltog ikke sagens behandling.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. marts 2020.
  22-04-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 29. april 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 22. april 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Tangkrogen - Tillægsbevilling til VVM-undersøgelser mv.

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. marts 2020.
   
  Udarbejdelsen af to detaljerede forslag for placering af renseanlæg og udvidelse af Lystbådehavnen ved Tangkrogen er mere omkostningskrævende end oprindelig forudsat. Der ansøges derfor om tillægsbevilling til udarbejdelse af VVM-undersøgelser mv.
  Resumé
  På baggrund af den supplerende høring besluttede byrådet i maj 2019, efter indstilling fra Teknik og Miljø, at arbejde videre med to forslag for en helhedsplan for Tangkrogen.
  Magistraten har tidligere bevilget 7 mio. kr. til arbejdet med at udarbejde VVM-undersøgelser mv. for Tangkrogen. Det har efterfølgende vist sig, at arbejdet med at udarbejde VVM-undersøgelser mv. for nu to forslag på et detaljeret niveau, er væsentlig mere omkostningskrævende, end der oprindelig var afsat midler til. Derudover er der udgifter til juridisk bistand og mæglervurderinger i forbindelse med en vurdering af hjemfaldsklausulen og kontraktgrundlaget for erhvervsejendommene i Marselisborg Lystbådehavn. Samlet set skønnes merudgifterne at beløbe sig til ca. 6,3 mio. kr.
  Det foreslås, at der gives en tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. af de anslåede merudgifter, mens de 0,5 mio. kr. af merudgifterne afholdes af KB-bevillingen til Udbudsjuridisk Kompetencer. Dermed sikres det videre arbejde med de to forslag for Tangkrogsprojektet.
  Udgifterne til tillægsbevillingen mellemfinansieres via udlæg fra ”10+10-puljen” til større byudviklingsprojekter.
  Indstilling
  At 1) Der tillægsbevilges 5,8 mio. kr. til KB-bevillingen til Tangkrogområdet som følge af anslåede merudgifter. Heraf skal de 0,4 mio. kr. anvendes til planopgaver i Teknik og Miljø. Rådighedsbeløbet mellemfinansieres via udlæg fra ”10+10-puljen” til større byudviklingsprojekter og udmøntes fra anlægsreserven ”Forstærket indsats byudvikling (10+10)”.
  At 2) Udgifterne til juridisk bistand samt mæglervurdering på 0,5 mio. kr. afholdes via KB-bevillingen til Udbudsjuridiske Kompetencer.
  Sagens forløb
  02-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 27. februar 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Thomas Medom deltog ikke sagens behandling.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. marts 2020.
   

  Bilag

  Indstilling om forslag fra EL om kunstgræsbaner og gummigranulater

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   
  Beslutningsforslag fra EL
   
  Beslutning:
  1. Stopper anlæg af nye kunstgræsbaner med gummigranulater. Vælger kunstgræsbaner med nedbrydeligt granulat, (eller helt uden granulat) der ikke har samme negative konsekvenser for miljøet og naturen.
  2. Løbene udskifter granulaterne i eksisterende kunstgræsbaner. Eller helt udskifte banerne.
   
  Baggrund:
  En af de store kilder til mikroplast på land er SBR-gummi, gummigranulat der bruges som underlag på kunstgræsbaner. Det består som regel af gamle bildæk, der hakkes i fine små stykker og derfor betegnes som mikroplast.
   
  Vi ser forbud sprede sig i øjeblikket, bl.a. i Norge hvor disse granulatbaner ikke længere anlægges. Sverige overvejer lige nu et forbud og EU-kommissionen skal tage stilling til anbefalingerne fra Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, i løbet af foråret 2020.
   
  Dvs. der er initiativer i gang der skal begrænse mikroplast i naturen, hvilket er godt. Vi skal selvfølgelig også, i Århus, bidrage til denne begrænsning især lige nu hvor flere fodboldbaner er på vej, skal vi tænke os rigtigt godt om.
   
  Vi ved der findes alternative materialer på markedet, der er biologisk nedbrydeligt, såsom Kokosnødfibre, gummi lavet af sukkerroer og olivenkærner. Men der findes teknologier helt uden brug af granulat.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra El om kunstgræsbaner og gummigranulater
   

  Resumé
  Enhedslisten fremsatte ved møde i Aarhus Byråd den 13. november 2019 et forslag om kunstgræsbaner og gummigranulater, hvor gummi ønskes erstattet af alternative muligheder.
  Det vurderes, at der ikke er den nødvendige viden om indholdet af eventuelle miljø- og sundhedsskadelige stoffer i de alternativer muligheder på nuværende tidspunkt.
  I forbindelse med etablering af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune stilles der en række miljømæssige krav.
  Ved indstillingen foreslås indført et nyt krav til foreninger, som fremover anmodes om en redegørelse i forbindelse med udskiftning af udtjente kunstgræsbaner.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Forslaget ikke imødekommes i sin helhed, men at der arbejdes videre med vidensgrundlag for kunstgræsbaner i Aarhus
  At 2) Der indføres krav om en redegørelse fra foreninger i forbindelse med udskiftning af kunstgræstæppe med henblik på at sikre, at de udtjente kunstgræsbaner eller dele af disse håndteres på en forsvarlig vis.
  Sagens forløb
  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. november 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   
  Sagen drøftes i Kulturudvalget.

  04-02-2020 Kultur og Borgerservice
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 4. februar 2020.
   
  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø henholdt sig til Enhedslisten de Rød-Grønnes forslag.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. februar 2020.
  04-03-2020 Kulturudvalget
  Udvalget kunne ikke konkludere endeligt på sagen. Sagen behandles på udvalgets kommende møde.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  18-03-2020 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Mahad Yussuf, Peter Sporleder og Hans Skou kunne tiltræde indstillingens punkt 1 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Mette Bjerre tog forbehold vedrørende indstillingens punkt 1 med den bemærkning, at SF støtter punkt 1 i Enhedslistens oprindelige forslag.
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingens punkt 2 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Kulturudvalget anerkender, at der aktuelt er behov for mere viden om kunstgræsbaner, herunder om deres påvirkning af omgivelserne f.eks. i form af spredning af mikroplast. På den baggrund er der oprettet en ny videnspulje på i alt 4 mio. kr. til alternative løsninger for kunstgræsbaner.
  Puljen oprettes med henblik på at understøtte de foreninger, som i forbindelse med etablering af deres kunstgræsbane gerne vil afprøve en alternativ løsning og derved bidrage til vidensgrundlag for kunstgræsbaner i Aarhus. Puljen er målrettet de otte foreninger, som på nuværende tidspunkt er i gang med projekter med etablering af kunstgræsbaner, som der er bevilget et kommunalt tilskud til.
  Puljen finansieres af restbeløb fra tilskud til de allerede anlagte kunstgræsbaner samt midler fra helhedsplan for kunstgræsbaner. Helhedsplanen finansieres af midler, som vil fremkomme via provenu fra salg af Kolt Skole og Kolt Idrætsanlæg jf. byrådsbeslutningen af 28. august 2019. Eventuelle ubrugte midler vil blive tilbageført til de midler, der er afsat til udarbejdelse af helhedsplan for kunstgræsbaner. Udvalget involveres i udarbejdelsen af helhedsplanen, som vil blive forelagt Byrådet. 
  Udvalget anbefaler, at Kultur og Borgerservice får bemyndigelse til at udbetale tilskud fra videnspuljen, idet det samlede tilskud til nogle projekter kan overstige den generelle bemyndigelse til at yde anlægstilskud.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 18. marts 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis og Alternativets byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingens At 1, men henholdt sig i stedet til det oprindelige forslags punkt 1.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe henholdt sig til deres oprindelige forslag.

  Bilag

  Ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   
  Resumé
  Byrådet vedtog den 14. august 2019 “Aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven”. Aftalen indebærer, at der skal etableres en ny skole i Gellerup til skoleåret 2025-2026.
  Det foreslås, at skolen bygges i to afdelinger, hvor afdelingen for 0.-3. klasse med SFO placeres i den nordlige del af byparken, mens afdelingen for 4.-9. klasse og fritidscenteret placeres i den sydlige del af byparken.
  Med denne indstilling afsættes midler til projektering af den nye skole og fritidscenter. Projekteringen gennemføres med bred inddragelse af ledelse, medarbejdere, kommende og nye forældre i skole og klubtilbud, lokalområdet, foreninger og øvrige interessenter. Første skridt på vejen er et forløb i første halvår af 2020 med fokus på at afklare den nye skoles profil og pædagogisk program og at udbyde projektet til bygherrerådgivning.
  Inden udgangen af 2021 fremsendes indstilling til byrådet om frigivelse af den samlede anlægsbevilling til projektet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der projekteres en 3-sporet skole i Gellerup til undervisning og fritid med en forventet samlet anlægssum på 294 mio. kr.
  At 2) skolen bygges i to afdelinger i Gellerup, hvor afdelingen for 0.-3. klasse med SFO placeres i den nordlige del af byparken, mens afdelingen for 4.-9. klasse og fritidscenteret placeres i den sydlige del af byparken.
  At 3) der som entrepriseform vælges totalentreprise.
  At 4) rådmanden for Børn og Unge efter en bred involverende proces og med inddragelse af Børn og Unge-udvalget træffer beslutning om skolens profil og pædagogiske program.
  At 5) der gives anlægsbevilling på 15,2 mio. kr. til projektering, herunder intern projektledelse, udarbejdelse af byggeprogram, bygherrerådgivning, totalentreprise- konkurrence, projektering, byggetilladelse og byggesagsbehandling m.v. finansieret af midler afsat til ny skole i Gellerup.
  At 6) der frigives rådighedsbeløb på 15,2 mio. kr. til projektering fordelt med 6,3 mio. kr. i 2020, 4,8 mio. kr. i 2021 og 2,1 mio. kr. i både 2022 og 2023.
  At 7) der frigives rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til etablerings- og driftsudgifter til genhusning af klubben i Gellerup frem til 2025 fordelt som beskrevet i tabel 3 og finansieret af KB restmidler afsat til administrative fællesskaber.
  At 8) 2 pct. af den samlede anlægssum på 294 mio. kr. til skolebyggeriet i Gellerup svarende til 5,9 mio. kr. anvendes til intern projektledelse og udmøntes ligeligt med 1,0 mio. kr. årligt over 6 år i 2020-2025 til Børn og Unge.
  Sagens forløb
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 24. januar 2020.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek kunne ikke tiltræde indstillingen, og finder at det er de fastlagte indikatorer og ikke politiske beslutninger, der bør definere hvornår der skal opføres nye skoler.
   
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Keld Hvalsø tog forbehold.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. februar 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 22.

  04-03-2020 Børn og Unge-udvalget
  Eva Borchorst Mejnertz, Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Mette Bjerre og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Lone Norlander Smith og Lene Horsbøl tog forbehold.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 4. marts 2020.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At 6 og 7.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At 2 om fastlagt placering.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 7.

  Bilag

  Skoledistriktsændringer til ny skole i Gellerup

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   
  I denne indstilling foreslås skoledistriktsændringer til den nye skole i Gellerup fra skoleåret 2025-2026 med henblik på at have et skoledistrikt, som har en tilstrækkelig størrelse og et social balanceret elevgrundlag.
  Resumé
  Aarhus Byråd har den 14. august 2019 godkendt aftalen om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Aftalen indebærer, at der skal bygges en ny skole i Gellerup, som skal være klar til skoleåret 2025-26.
   
  Skolen foreslås placeret i byparken i Gellerup, jf. indstillingen " Ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven". Med fastlæggelse af skoleplaceringen kan den nye skoles distrikt også afgrænses.
   
  I aftalen om skoletilbuddet i Gellerup er der foreslået distriktsændringer både i forbindelse med fusionen af Tovshøjskolen og Ellekærskolen fra skoleåret 2020-2021 og i forbindelse med åbningen af den nye skole fra skoleåret 2025-2026.
   
  Distriktsændringerne fra 2020-2021 (dog 2021-2022 for den del, som vedrører Gammelgaardsskolen) indgår i indstillingen om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen, som blev vedtaget i byrådet den 27. november 2019.
   
  I denne indstilling foreslås distriktsændringerne, som gennemføres samtidig med åbningen af den nye skole i 2025-2026.
   
  Indstillingen har været i høring fra 11. november til 10. december 2019. Høringen giver anledning til, at tidspunktet for distriktsændringen for Svanebyggeriet foreslås rykket frem til skoleåret 2021-2022.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) skoledistriktet for den nye skole i Gellerup består af den fusionerede skoles distrikt, Gellerupdelen af Gammelgaardsskolens, Sødalskolens, Engdalskolens og Åby Skoles distrikter, dog tilføres Svanebyggeriet Sødalskolens distrikt, jf. afsnit 5.
   
  At 2) distriktsændringerne gælder fra skoleåret 2025-2026 for børn, som skal starte i 0. klasse, og for tilflyttere, dog gælder distriktsændringen for Svanebyggeriet for skoleåret 2021-2022 for børn, som skal starte i 0. klasse, og for tilflyttere.
  Sagens forløb
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 24. januar 2020.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek kunne ikke tiltræde indstillingen, og finder at det er de fastlagte indikatorer og ikke politiske beslutninger, der bør definere hvornår der skal opføres nye skoler.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. februar 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 21.

  04-03-2020 Børn og Unge-udvalget
  Eva Borchorst Mejnertz, Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Lone Norlander Smith og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Lene Horsbøl og Peter Sporleder tog forbehold.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 4. marts 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 6.

  Bilag

  Østjyllands Brandvæsen – kompetenceoverdragelse

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. marts 2020.
   
  Overdragelse af kompetence fra Aarhus Kommune til Østjyllands Brandvæsen til at træffe afgørelser om visse brandsikkerhedsforhold.
  Resumé
  Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen ønsker, at Østjyllands Brandvæsen overdrages kompetencen til at træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, der konstateres ulovlige efter byggeloven, eller hvor der er konkret risiko for personskade. Antallet af situationer hvor selskabet skal meddele dispensationer, forventes at være yderst begrænsede.
  Teknik og Miljø har forståelse for, at kompetencefordelingen mellem ejerkommunerne og selskabet bør være ens i alle fire kommuner, og støtter derfor bestyrelsens ønske.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) At Østjyllands Brandvæsen overdrages kompetencen til at træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, i medfør af byggelovens § 16 C, stk. 6, hvor brugen af en bygning eller konstruktion udgør et ulovligt forhold efter byggeloven, og der samtidig er en konkret risiko for personskade. Overdragelsen af kompetencen sker udelukkende i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at træffe en byggesagsbehandler fra den relevante kommune.
  Sagens forløb
  27-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 19. februar 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Thomas Medom deltog ikke sagens behandling.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. marts 2020.
   

  Bilag

  Etablering af boliger på Montanagade 29 A-E

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. marts 2020.
   
  Ansøgning om at opføre fire nye 2-etagers bebyggelser samt etablering af to boliger i stueetagen på en eksisterende bygning. Bygningerne ligger i baggården.
  Resumé
  Der er søgt om tilladelse til at opføre fire bebyggelser i to etager til samlet otte nye boliger samt etablering af to boliger i stueetagen på en eksisterende bygning. Fire eksisterende bebyggelser nedrives.
  Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 020202BO.Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser om anvendelse til boligformål i maksimalt to etager for nybyggeri samt en husdybde på ti meter.
  Projektet fraviger rammens udgangspunkt om, at bebyggelse som hovedregel skal opføres som en sluttet bebyggelse i facadelinjen med nabobebyggelsen samt marginalt kravet om, at opholdsareal på terræn mindst skal udgøre 30 %.
  En partshøring har medført en række indsigelser fra blandt andet Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd samt fra naboerne på Skt. Pauls Gade, Montanagade og Ole Rømers Gade.
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har høj kvalitet og er tilpasset omgivelserne i proportioner og materialer. Projektet vil løfte gårdmiljøet med respekt for områdets kulturmiljø.
  Indstilling
  At 1) Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  27-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 18. februar 2020.
  Rådmand Jette Skive kan ikke tiltræde, at der fjernes P-pladser.
  Keld Hvalsø tager forbehold for fortætningen.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Thomas Medom deltog ikke sagens behandling.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  23-03-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.
   

  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 23. marts 2020.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Planstrategi 2019 – endelig vedtagelse

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 24. februar 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men tog forbehold for vækstmålet og fortætningsstrategien inden for Ringvejen.
   
   
  Endelig vedtagelse af forslag til Planstrategi 2019 og besvarelse af indkomne høringsbidrag.
  Resumé
  Forslag til Planstrategi 2019 ”Klog vækst frem mod 2050– Fokus på udvalgte temaer” viderefører den overordnede strategi for byudviklingen, der blev fastlagt med Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017. Samtidig lægger forslaget op til en delvis revision af kommuneplanen via 10 temaplaner.
  Under den offentlige høring om forslag til Planstrategi 2019 indkom 31 høringsbidrag.
  Der er ikke indkommet høringsbidrag, der sætter spørgsmålstegn ved den foreslåede revision af kommuneplanen via temaplaner. Der er dog flere, som udtrykker kritik af strategien om klog vækst eller kritik af den måde, som strategien implementeres på i det daglige. Det gælder særligt i forhold til manglende bevarelse af kulturmiljøer, manglende bevarelse og etablering af grønne områder samt manglende etablering af idræts- og fritidsanlæg i forbindelse med byudvikling.
  Det anbefales, at strategien vedtages endeligt med en række justeringer. Det foreslås blandt andet, at indsatsen med at sikre arealer til offentlige formål fremhæves, at der indføjes et afsnit om ny politik for arkitektur og bykvalitet, samt at det tydeliggøres, at byudviklingen ikke kun skal finde sted i Midtbyen.
  Endvidere forslås det, at Grundvandsredegørelsen udgår som byrådsbehandlet temaplan, da redegørelsen ikke medfører ændringer i områdeudlæg eller områdeudpegninger og primært fokuserer på intern administrationspraksis.
  En række høringsbidrag knytter sig til arbejdet med de temaplaner, som byrådet har iværksat med henblik på revision af kommuneplanen, herunder Arealer til alle boligtyper, En grønnere by med mere blåt, Landskabet, Sammenhængende naturområder, Omstilling til grøn energi samt Erhvervstemaplanen. Disse høringsbidrag foreslås inddraget og vurderet i arbejdet med de relevante temaplaner.
  Indstilling
  At 1) Planstrategi 2019 vedtages endeligt med ændringer som beskrevet i afsnit 5.
  At 2) De indkomne høringsbidrag besvares i overensstemmelse med Bilag 2.
  Sagens forløb
  09-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. november 2020.
  Mette Skautrup tog forbehold.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  24-02-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 24. februar 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men tog forbehold for vækstmålet og fortætningsstrategien inden for Ringvejen.
   
   

  Bilag

  Forslag fra S og V om formidling af byens historie

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   
  Beslutningsforslag fra S og V
  Baggrund:
  Mennesker fortæller historier. Byrum gør i udgangspunktet ikke, medmindre det aktivt indrettes på en måde, så det inddrager borgere, turister og handlende i de fortællinger, som byrummet gemmer på. Aarhus kan spores tilbage til 700-tallet, hvor byen lød navnet Aros. Der er derfor, helt naturligt, et væld af fortællinger, der kunne være helt oplagte at fortælle i og om vores by. I byens historiske hjerte har vi de gamle torve, der fortæller en historie. Desuden har vi gamle statuer, vejnavne og pladser, hvor man i dag savner en fortælling, når man færdes i byen. Hvem er Peter Sabroe, som står på Østbanetorvet? Hvad er historien bag den jødiske kirkegård ved rådhuset? Hvorfor hedder latinerkvarteret som det gør? Spørgsmål som måske er givet for nogle aarhusianere, men ikke for alle og slet ikke for turister eller besøgende, som lægger vejen forbi vores by. Fortællinger i byrummet kan være en både billig og bæredygtig måde at formidle byens historie på, når vi konkurrerer med andre danske og udenlandske destinationer om, hvor sommerferien skal holdes.
  Udover byrummet, så rummer de kommunale kirkegårde Nordre og Vestre Kirkegård en række gravsteder, der står som monumenter over mennesker, der har haft stor betydning for det Aarhus, som vi kender i dag. Når vi heller ikke på kirkegårdene fortæller eller oplyser, misser vi en oplagt indgang til formidling af vores bys historie.
   
  Som forslagsstillere ønsker vi os en enkelt, let tilgængelig og smidig tilgang til en bedre formidling i det offentlige rum. Vi tror, det kan gøres relativt billigt ved at indgå partnerskaber. I den forbindelse er det oplagt, at vi inddrager nogle af de gode kræfter, som på frivillig basis arbejder med området allerede i dag, samt de professionelle personer og organisationer, der arbejder med byens historie. Herunder bl.a. Aarhus Byhistoriske Fond, Stadsarkivet, Den Gamle By, lokalarkiverne, kirkerne og trossamfundene i Aarhus, Kvinde - og Besættelsesmuseerne samt mange flere. Alle parter, som kan inddrages i arbejdet med at fortælle Aarhus’ historie via kirkegårde, vejnavne, opstillede monumenter, byens torve m.fl. Vi ser en oplagt mulighed for at koordinationen naturligt kunne forankres i organisation omkring Stadsarkivaren. På kulturområdet er det i forvejen en prioritet, at man arbejder i partnerskaber, og da vi allerede har en lang række aktører på området, er det oplagt, at man ikke udelukkende gør det til et kommunalt projekt, men at man indgår i partnerskaber med personer og organisationer. Dette ser vi som en naturlig organisering i et projekt som skal være bredt forankret.
   
  Derfor foreslår Socialdemokratiet og Venstre:
  • At MKB indkalder interesserede professionelle og frivillige kræfter, som vil være med til løfte opgaven med at indsamle viden om og formidle byens historie via byrum, kirkegårde, vejnavne og deslige. Vi forestiller os, at arbejder skal udmunde i en konkret indstilling til byrådet
  • Denne indstilling skal MKB efterfølgende fremlægge for byrådet ift. at skitserer en organisering og økonomisk ramme, så man kan sikre en systematisk formidling af byens historie
  • At MKB i samarbejde med f.eks. Visit Aarhus udarbejder en kommunikationsstrategi, som er let tilgængelig for en bred offentlighed - herunder turister. 
  • At MKB fremlægger en skitse over de bærende historiske Aarhusfortællinger, sådan at der på sigt kan lægges en ramme om formidlingen.
  • At MKB i samarbejde med MTM får lavet et samlet overblik over, hvor markante personer med betydning for byens historie, herunder hvor fhv. borgmestre, ligger begravet, og at det bliver formidlet på en let tilgængelig måde. Endvidere ønsker vi, at der udarbejdes en beskrivelse af de lapidarier, der findes på de kommunale kirkegårde, herunder Søndre Kirkegård, og de jødiske gravminder.
  • Såfremt projektet ikke kan driftes indenfor eksisterende økonomiske rammer, fremsender MKB en indstilling med forslag til finansiering til byrådet.
   
  På vegne af Socialdemokratiet og Venstre i Aarhus Byråd
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Lene Horsbøl og Peter Sporleder

  Sagens forløb
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev trukket.
  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 27. maj 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  18-06-2020 Kultur og Borgerservice
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.
  24-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  29-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 18. juni 2020.
  Der ønskes flere data om anvendelse af foreslået app.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  19-08-2020 Kulturudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra SF om stop for brug af eksterne konsulenter på socialområdet

  Beslutning
  Fremsendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget foranstående forslag.
   
  Sagerne 28 og 34 blev behandlet sammen.
   
  Det udarbejdes notat og sagerne drøftes i Social- og Beskæftigelses udvalget.
  Beslutningsforslag fra SF
  Aarhus Byråd beslutter, at
  • kommunen fremadrettet ikke skal anvende eksterne konsulenter, der via resultatløn eller “no cure no pay” modeller bruges til at gennemgå borgernes sager for at finde besparelser og takstreduktioner. 
   
  Baggrund
  Knap en tredjedel af landets kommuner har igennem de seneste år hyret eksterne konsulenter til at finde besparelser på indsatser og tilbud til borgere med handicap. Også i Aarhus har metoden været anvendt omend i mindre omfang.
   
  I SF er vi enige med social- og indenrigsministeren i, at “ Det virker som en meget aggressiv metode over for nogle meget sårbare og udsatte borgere.
   
  ”Når man bruger private konsulenter til velfærdsopgaver sker der tre ting:
  • For det første er det ofte uigennemskueligt, hvad man får for konsulenternes arbejde.
  • For det andet forhindre det, at kommunen opbygger sin egen viden om, hvordan man bedst løser velfærdsopgaver ved selv at gøre det.
  • For det tredje sender man penge ud af kommunen, der ellers kunne have været beholdt i kommunen og komme borgerne til gode.
   
  Samtidig frygter vi, at borgernes ve og vel og den rigtige støtte og indsats bliver prioriteret lavere end økonomi, hvis der anvendes kontrakter, der er bygget op omkring et såkaldt ”no cure no pay”-princip. Et princip, hvor kommunen kun skal betale det eksterne konsulentfirma løn, hvis de finder besparelser i borgenes sager, hvorefter konsulentfirmaerne typisk får 10 eller 15 procent af de samlede besparelser.
   
  I SF mener vi, at vi skal have tillid til, at borgeren og medarbejderen sammen er dem der bedst kan vurdere behovet for hjælp for den enkelte, og ikke et ekstern konsulentfirma med et økonomisk incitament.
   
  Målet må være, at borgerne får den rette hjælp og det rette tilbud på det rette tidspunkt — ikke kun det billigste tilbud. Derfor skal modellerne med eksterne konsulenter i borgeres sager, ikke anvendes i Aarhus Kommune.
   
  Stillet af SFs byrådsgruppe: Thomas Medom, Jan Ravn Christensen og Mette Bjerre

  Sagens forløb
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget foranstående forslag.
   
  Sagerne 28 og 34 blev behandlet sammen.
   
  Det udarbejdes notat og sagerne drøftes i Social- og Beskæftigelses udvalget.

  Bilag

  Forslag fra SF, RV, EL og ALT om klimavenligt byggeri

  Beslutning
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 11. marts 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   
  Sagerne 16 og 29 blev behandlet sammen.
   
  Beslutningsforslag fra SF, RV, EL og ALT
  Tid til klimahandling
  De handlinger og initiativer, der indtil videre er igangsat for at reducere Aarhus Kommunes klimaaftryk, ikke er tilstrækkelige til at indfri vores ambitiøse klimamålsætning. Det er nu, der er forståelse i befolkningen for krisens alvorlighed og derfor også momentum for handling. Akut handling er nødvendig for at reducere og forsinke klimaforandringerne, og det forpligter vi os derfor som byråd til at igangsætte samtidig med, at vi vil skrue gevaldigt op for intensiteten, så borgerne også mærker, at vi griber dette momentum.
   
  Over 900 byer rundt omkring i verden - bl.a. byer i USA, Australien og Europa har erklæret klima nødsituation. Det samme har det britiske parlament og EU parlament. Vi foreslår, at Aarhus også skruer op for handlekraften og følger op med helt konkret klimahandling.
   
  Aarhus byråd har taget en lang række beslutninger på vejen mod det ambitiøse mål at blive CO2 neutrale i 2030. Men seneste beregninger viser, at vi som kommune er udfordret på at nå målet med en manko på ca. 600.000 tons CO2 på trods af kendte ambitiøse planer for reduktion. Og dette forholder sig til vores egen direkte udledning som virksomhed og som samfund (Scope 1 og 2). Vi er også som byråd nødt til at forholde os til forbrugsbaseret udledning som virksomhed og samfund (Scope 3).
   
  Det kalder på, at vi viser politisk ansvar og stiller endnu højere krav til vores egen organisation, virksomhederne og organisationerne i vores kommune og ikke mindst borgerne. Vi skal overholde Parisaftalen, og det kræver akut klimahandling.
   
  Aarhus byråd forpligter sig derfor på konkret og intensiv handling på baggrund af denne erkendelse af, at vi som verdenssamfund står i en klima nødsituation.
   
  Den store udfordring
  Realdania har for byrådet fremlagt en række risici og effekter ved gennemsnitlige globale temperaturstigninger på henholdsvis 1,5 og 2 grader. Ved en 2 graders stigning kan sundhedskonsekvenserne ikke beregnes. Globalt anslås det, at over 350 millioner mennesker vil være eksponerede for dødelige hedebølger i megabyerne som følge af en 1,5 graders temperaturstigning.
   
  Samtidig vil vi risikere at tabe 70-90% af vores økosystemer, herunder koralrev. Stiger den gennemsnitlige temperatur til 2 grader vil tabsrisikoen øges til 99%.
   
  Ved en temperaturstigning på 1,5 grader vil 496 millioner mennesker være under livstruende pres, når det gælder vand. 32-36 millioner vil være berørt af forringet udbytte fra landbrugssektoren. Stiger den globale temperatur med 2 gradervil dette tal stige til 330-396 millioner mennesker.
   
  Disse tal sætter flygtningekrisen i perspektiv. Der bliver tale om uhyggelige masser af klimaflygtninge og en migrantkrise af proportioner som vi hverken kan eller vil forestille os.
   
  Der står udenfor diskussion, at vi også i Aarhus skal løfte vores indsats for at reducere CO2 yderligere. Vi er nødt til at gå målrettet efter de største potentialer for at reducere klimaaftrykket og ressourceforbruget.
   
  Aarhus kommune er godt i gang med at igangsætte meningsfulde tiltag for at opnå 70% reduktion af CO2. Flere forslag om energirigtigt byggeri er fx allerede fremsendt og under behandling.
   
  Klimakrisen kalder på en anderledes tænkning i alle beslutninger og beslutningsgange fremover. Her peger vi på første store skridt. De næste store skridt vil dreje sig om mobilitet og vedvarende energi.
   
  Første store skridt: Bæredygtigt byggeri, anlæg og bedre kapacitetsudnyttelse
  En rapport fra FN´s Miljøorganisation viser, at 39 procent af al energirelateret CO2-udledning på verdensplan kommer direkte eller indirekte fra byggeindustrien.
   
  I Aarhus kommune benytter vi publikationen “Miljø- og energirigtigt byggeri i Aarhus kommune”, når kommunale bygninger renoveres og vedligeholdes. Her er krav til fx el, vand, materialer og affalds klima- og miljøpåvirkning.
   
  Publikationen har rigtig mange fornuftige krav til bæredygtigt byggeri. Partierne ønsker derfor at udbrede publikationens krav til også at omfatte områder, hvor kommunen sælger byggeretter til private developere, så byens udvikling, både på kommunal og privat foranledning, bliver i overensstemmelse med vores klimamål.
   
  Derudover ønsker vi, at der ved hvert bygge- og anlægsprojekt fremlægges CO2 regnskab, der opgør hvad projektets CO2 belastning er, så der er klarhed om, hvor langt vi er fra målet om CO2-neutralitet i 2030, samt om hvordan projektet bidrager til at opfylde vores målsætninger om reduktion af CO2. Opgørelser over fodaftryk er allerede et krav flere steder, og CO2 aftrykket kan bl.a. opgøres ved at benytte Environmental Product Declaration.
   
  Både det offentlige og private energiforbrug er trods energibesparende tiltag for højt og kalder på et markant lavere energiforbrug i både privat og offentlig drift. Vi ved, at godt 40% af al energi forbruges i bygninger og at ca. 20% af CO2-udslippet stammer fra drift af bygninger. Derfor er et af de vigtige tiltag vi som kommune anbefales en bedre kapacitetsudnyttelse af vores bygninger. Vi vil derfor stille større krav til udnyttelsen af vores bygninger. Det betyder, at driftsansvaret også skal omfatte overblik over hvor og hvornår der er ledig kapacitet samt indgåelse af partnerskaber, der kan sikre en bedre kapacitetsudnyttelse. Samtidig med, at vi udnytter vores bygningsmasse bedre skal der i driften arbejdes med energisparetiltag helt ude på gulvet i plejehjem og daginstitutioner. Effekten skal være væsentlig reduktion i energiforbruget samt større viden om hvordan den enkelte kan og skal være med til at spare energi.
   
  Med tanke på den ufravigelige forskning og dertil hørende beslutninger vedrørende den klimakrise vi står overfor, beslutter Aarhus byråd herved:
  1. Ved salg af byggeretter indføres en klausul, der stiller krav til private developere om at efterleve de samme krav som kommunens eget byggeri skal efterleve.
  2. I forbindelse med bygge og anlægsprojekter skal der fremlægges CO2 regnskab for produktion, anlæg og proces som klarlægger hvordan projektet i sin helhed bidrager til at opfylde vores målsætninger om CO2 reduktion.
  3. Der udarbejdes en kommunal energisparepolitik og strategi med henblik på at øge kapacitetsudnyttelsen, andelen af partnerskaber og viden om energibesparende handlemuligheder.
   
  Forslagsstillere:
  Eva Borchorst Mejnertz (Radikale)
  Liv Gro Jensen (Alternativet)
  Mette Bjerre (Socialistisk Folkeparti)
  Keld Hvalsø (Enhedslisten)

  Sagens forløb
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 11. marts 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   
  Sagerne 16 og 29 blev behandlet sammen.
   

  29-07-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. juli 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold og henholder sig til de oprindelige forslag. Forbeholdene gik bl.a. på det tidsmæssige samt mulighederne for at anvende frivillig bæredygtighedsklasse. Forslagene indgår i behandlingen af klimahandlingsplanen, som er på vej til byrådet, og i forbindelse med budgetdrøftelserne, hvor der skal tages stilling til den økonomiske ramme.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1 og 2.

  Bilag

  Forslag fra KF om støtte til internationale familier

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   
  Beslutningsforslag fra KF
  Forslag til byrådsbeslutning fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe:
  •  Støtte til internationale familier inden for dagtilbud og ordblindeundervisning.
  •  Mulighed for samme informationsniveau i forhold til børn med særlige behov.
   
  Sagsfremstilling:
  I den netop vedtagne Erhvervsplan "Partnerskab for bæredygtig vækst" er et af fokusområderne tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft, internationale specialister, der er med til at sikre undervisning af høj kvalitet på uddannelsesinstitutioner og special kompetencer i virksomhederne, så regionens virksomheder kan konkurrere på den globale scene.
   
  Rammerne for et godt familieliv er et væsentligt parameter ved tiltrækningen af specialisterne. En god by med tryghed, kultur, natur, pasning af børn der matcher forventningerne til en international familie, tilbud om hjælp til børn med særlige behov og hjælp til ægtefællen kan få et job, er altafgørende. Kort sagt alt det som en ganske almindelig familie i Danmark ønsker, blot med et internationalt perspektiv.
   
  I Det Konservative Folkeparti har vi fokus på internationale familiers trivsel i Aarhus Kommune. Derfor ønsker vi at styrke den internationale indsats.
   
  Der findes allerede flere pasningstilbud til internationale børn. Der er på nuværende tidspunkt et tilbud i en privat børnehave, der en del af Aarhus International School, som er en del af IB skoleprogrammet. Programmet starter ved 3-årsalderen. Der findes ikke et engelsksproget tilbud før børnehavealderen, hverken privat eller offentlig. Manglende pasning til internationale familier betyder at begge forældre ikke har mulighed for at komme på arbejdsmarkedet.
   
  Børn med behov for en særlig indsats findes også blandt de internationale familier. Det er en udfordring for forældre, da de ikke forstår sproget og systemet ved kontakt med fx. PPR. Familierne oplever at der bliver udleveret materiale på dansk, at der ikke er afsat ekstra tid til vigtige samtaler hvor der er tolk på og at diagnoser ikke bliver anerkendt ved ankomsten til Danmark, så der går lang tid inden barnet får den rette hjælp. Referater fra møder er på dansk, så de kan ikke forstå hvad der står og har svært at være forberedt til fremtidige møder. Derfor ønsker vi fokus på hvordan vi kan støtte både personalet i daginstitutioner og skoler, og hjælpe familierne med at forstå processen og blive en værdi i forløbet. Lad os udnytte, at dette er ressourcestærke forældre, som ønsker at sætte sig ind i systemet før mødet med kommunen.
   
  Med dette for øje vil vi have alle informationer oversat til engelsk, både på internettet og fysisk form, samt en undersøgelse af efterspørgslen på informationer om internationale børn med særlige behov. Aarhus kommunes hjemmeside er på engelsk, men der hvor familierne bliver sårbar og skal have en særlig hjælp, er den ikke på engelsk.
   
  Med udgangspunkt i ovenstående foreslår Det Konservative Folkeparti følgende:
  • Der etableres et tilbud om engelsksproget dagtilbud til børn i alderen 0-36 måneder.
  • Materiale der anvendes til internationale forædre udleveres påengelsk.
  • Oversætelse af Aarhus Kommunes hjemmeside omkring ·Bøn med sælige behov·, såforældre kan læse om proces og muligheder hvis de har børn med særlige behov.
  • Skolerne skal tilbyde understøttelse og IT-rygsæk til engelsksprogede ordblinde, på samme vilkår som de danske børn.
  • Beslutninger og aftaler lavet omkring samarbejdet mellem forældre og institutionen skal oversættes, så de er forståelige for alle parter.
   
  Det Konservative Folkeparti
  Mette Skautrup / Peter Sporleder

  Sagens forløb
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 25. marts 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  03-06-2020 Børn og Unge
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge.
  10-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  15-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 3. juni 2020.
   
  Indsatser i forhold til ordblindhed for engelsksprogede belyses ved notat til byrådsbehandlingen.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  19-08-2020 Børn og Unge-udvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra S om at flere skal vælge folkeskolen

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   
  Beslutningsforslag fra S
  Baggrund:
  Folkeskolen er blandt vores vigtigste samfundsinstitutioner i Danmark. Det er en institution, hvor man møder hinanden på tværs af baggrunde. Det er her, man lærer hinanden at kende - det gælder både elever og forældre. Folkeskolen er kort sagt et afgørende omdrejningspunkt for menneskers liv og for lokalsamfund. Derfor er det også afgørende, at endnu flere vælger den lokale folkeskole.
   
  I Aarhus er der stor forskel på, hvor stor tilslutning og opbakning den lokale skole har. I nogle områder af byen vælger omkring 40% af beboerne den lokale skole, mens 80% vælger folkeskolen andre steder i Aarhus.
   
  For at sikre opbakning til folkeskolen i København har en gruppe forældre eksempelvis startet foreningen ’Brug Folkeskolen’. Det er en forening, som bl.a. arbejder for, at flere skal vælge den lokale folkeskole. Det er eksempler som ’Brug Folkeskolen’, som kan være drivende for at sikre øget opbakning.
   
  Socialdemokratiet ønsker, at den lokale skole i højere grad bliver det naturlige førstevalg, når forældre skal vælge deres barns folkeskole.
   
  Derfor foreslår Socialdemokratiet:
  • At MBU udarbejder en strategi, som skal pege på, hvordan man kan øge den lokale tilslutning (egenskoleandelene) til kommunens folkeskoler.
  • Børn- og unge udvalget skal inddrages i dette arbejde løbende.
  • At MBU peger på finansieringskilder til implementering af den udarbejdede strategi indenfor MBU’s budget.
   
  På vegne af Socialdemokratiet i Aarhus Byråd
  Anders Winnerskjold
  Politisk Ordfører (S)
  Næstformand, Børn- og ungeudvalget i Aarhus

  Sagens forløb
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 25. marts 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten. 

  Bilag

  Budgetforslag fra SF, RV, EL, ALT og Dorthe Borgkvist om senere børnehavestart

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 11. marts 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Beslutningsforslag fra SF, RV, EL, ALT og Dorthe Borgkvist
  Byrådet beslutter at
  • Børnehavestarten i Aarhus flyttes fra 2 år og 11 måneder til 3 år
   
  Baggrund
  Da vi i Aarhus i sin tid besluttede at indføre tidligere børnehavestart i forbindelse med en sparerunde var det med udgangspunkt i økonomien og ikke i børnenes behov eller pædagogiske overvejelser.
   
  Siden er der kommet meget mere fokus på behovet for gode og trygge rammer for de mindste børn i vores samfund og danske børneforskere som Per Schultz Jørgensen, Charlotte Ringsmose og Lone Svinth har advaret mod at børn skifter tidligt fra vuggestue til børnehave, da de vurderer, at det for nogle børn forøger risikoen for mistrivsel og børnestress.
   
  Flyttes børnehavestarten, så børnene skifter fra vuggestue en måned senere, svarer det til en bedre normering, idet der gives mere tid til det sted, hvor der er flest ressourcer til stede. For det enkelte barn giver det mere voksenopmærksomhed, hvilket er en fordel for alle børn. Børn udvikler sig forskelligt, og derfor er det være relevant fortsat at fastholde et lokalt råderum i forhold til overgang fra vuggestue til børnehave i de integrerede institutioner, samtidig med at aktiviteterne og ressourcerne i vuggestuen selvfølgelig skal tage udgangspunkt i den aktuelle børnegruppes behov.
   
  Pædagogisk betydning i vuggestuen
  En flytning af børnehavestart fra 2 år og 11 måneder til 3 år vil selvsagt give det enkelte barn længere tid i vuggestuen, og det kan have følgende implikationer for det enkelte barn, for børnegruppen som helhed og for det pædagogiske personale:
  • Det enkelte barn får en måned mere i et mindre miljø med tættere voksenkontakt. Barnet bliver en måned mere modent og mere klar til børnehavelivet, der stiller andre udfordringer. Den ekstra måned kan have betydning ift. sprog, legerelationer, robusthed, grad af selvhjulpenhed og hvor langt barnet er ift. at blive blefrit.
  • Ift. den samlede børnegruppe i vuggestuen kan det have en betydning, at de ældste børn bliver i vuggestuen, til de er lidt ældre. Det betyder, at de mindre vuggestuebørn får lidt ældre vuggestuebørn at spejle sig i, både ift. legerelationer og som fx sproglige rollemodeller.
  • Ift. oplevelsen af det pædagogiske personales tid til børnene, er der ingen tvivl om, at de mindste vuggestuebørn har brug for mere praktisk hjælp. Det kan derfor potentielt frigive tid til personalet, hvis børnene i gennemsnit er ældre.
   
  Pædagogisk betydning i børnehaven
  En flytning af børnehavestart fra 2 år og 11 måneder til 3 år vil give det enkelte barn kortere tid i børnehaven, og det kan have følgende betydning for det enkelte barn, for børnegruppen som helhed og for det pædagogiske personale:
  • I børnehaven skal barnet begå sig i en verden, der er større, både rent fysisk og i og med det nu er det yngste barn i børnegruppen. Der stilles også andre og højere forventninger til fx selvhjulpenhed, samtidig med at normeringen i børnehaven er lavere.
   Ved en ændring vil det enkelte barn være en måned længere fremme i sin udvikling, hvilket betyder, at barnet kan være mere modent og mere klar til at start i børnehave.
  • En flytning af børnehavestarten bevirker, at aldersspændet i børnehaven bliver en anelse mindre, hvilket kan gøre børnegruppen mere ensartet og det kan have betydning fx ved planlægning af hvilke aktiviteter, der er mulige med gruppen.
  • De yngste børn har større behov for praktisk hjælp, og derfor kan det potentielt frigive tid for personalet, hvis de børn, der begynder i børnehave, er en måned ældre og mere selvhjulpne.
   
  En børnehavestart på 3 år i Aarhus vil sandsynligvis koste mellem 15 og 20 mio. kr. men det præcise udgifter skal beregnes nærmere. Vi foreslår at finansieringen findes via finansieringsbidraget og det økonomiske råderum.
   
  Stillet af
  Eva Borchorst Mejnertz (B), Lone Norlander Smith (Ø), Liv Gro Jensen (Å), Dorthe Borgkvist (UFP), Thomas Medom (SF) og Mette Bjerre (SF)

  Sagens forløb
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 11. marts 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. brugen af konsulenter på det sociale område

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. marts 2020.
   
  Sagerne 28 og 34 blev behandlet sammen.
   
  Det udarbejdes notat og sagerne drøftes i Social og Beskæftigelses udvalget.
  Resumé
  På anmodning fra Ankestyrelsen fremsendte Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse den 14/2-2020 en udtalelse til Ankestyrelsen om Aarhus Kommunes brug af konsulenter på det sociale område. Forvaltningen fremsendte udtalelsen på vegne af Byrådet. Ankestyrelsen har nu kvitteret for modtagelsen, men anmoder samtidig om, at udtalelsen bliver behandlet af Aarhus Kommunes Byråd. Tidligere fremsendte udtalelse er derfor vedlagt til byrådets behandling.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet tiltræder vedlagte udtalelse til Ankestyrelsen, inkl. tilføjelse i følgeskrivelse om udfaldet af byrådsbehandlingen.
  Sagens forløb
  04-03-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 28. februar 2020.
   
  Det belyses hvilken institution det vedrører (lukket bilag).
   
  Borgmester Jacob Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. marts 2020.
   
  Sagerne 28 og 34 blev behandlet sammen.
   
  Det udarbejdes notat og sagerne drøftes i Social og Beskæftigelses udvalget.

  Bilag

  Anmodning fra Eva Borchorst Mejnertz om orlov

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget indstilling.
   
  Resumé
  Byrådsmedlem Eva Borchorst Mejnertz har anmodet om orlov fra sine kommunale hverv i perioden den 11. marts 2020 til den 14. april 2020 begge dage inklusiv.
   
  Det indstilles, at første stedfortræder Ouafa Rian indtræder i Aarhus Byråd i orlovsperioden. Dette har en række nærmere beskrevne konsekvenser, som det indstilles at Aarhus Byråd godkender.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Eva Borchorst Mejnertz bevilges orlov fra sine kommunale hverv i perioden den 11. marts 2020 til den 14. april 2020 begge dage inklusiv.
   
  At 2) byrådet godkender, at Ouafa Rian indtræder som stedfortræder i Aarhus Byråd i orlovsperioden.
   
  At 3) byrådet godkender de midlertidige ændringer i de udvalg mv. som beskrevet i indstillingens afsnit 3.
  Sagens forløb
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget indstilling.
   

  Bilag