Vælg

Referat Aarhus Byråd 25-03-2020

  Ændring af mødeaktivitet og interne frister som følge af COVID-19

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 16. marts 2020 med den tilføjelse, at det skal være muligt med virtuelle foretræder for udvalgene.
  Borgmesterens Afdeling foreslår på baggrund af tiltagene tilknyttet COVID-19 (coronavirus), at ændre mødeaktivitet og interne frister på den måde, der er beskrevet nedenfor.
  Indstillingen forelægges byrådet på dets næste møde, men ændringerne træder i kraft allerede fra magistratens beslutning.
  Rammerne for afholdelsen af byrådets møder afklares snarest muligt.

  Resumé
  Det indstilles:
  At 1) Magistraten afholder sine møder som planlagt. Møderne gennemføres indtil videre på en måde, så fysisk tilstedeværelse ikke er påkrævet.
  At 2) De faste udvalg afholder deres møder som planlagt og prioriterer behandlingen af kritiske forhold. Møderne gennemføres indtil videre på en måde, så fysisk tilstedeværelse ikke er påkrævet.
  At 3) Opgaveudvalgene indtil videre suspenderer deres møder, så forvaltningerne kan omfordele ressourcerne til deres driftsopgaver, herunder kritiske funktioner.
  At 4) Der ikke gives adgang til at få foretræde indtil videre. Interessenterne opfordres til i stedet at indsende skriftlige indlæg.
  At 5) Alle internt fastsatte frister for besvarelse af henvendelser fra byrådets medlemmer suspenderes indtil videre. Dermed får forvaltningerne bedre mulighed for at prioritere deres driftsopgaver, herunder kritiske funktioner.
  At 6) Konsekvenserne af indstillingens pkt. 1-5 varer indtil Magistraten beslutter andet.
  Sagens forløb
  16-03-2020 Magistraten
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. marts 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 12. marts 2020.
  Muligheder for at afholde orienteringsmøder og borgermøder digitalt og skriftligt bør vurderes. Der udarbejdes en redegørelse for hjemmelsgrundlaget. Det blev præciseret, at det er vigtigt at være opmærksom på at kommunikere på forskellige måder – ikke kun skriftligt.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 16. marts 2020 med den tilføjelse, at det skal være muligt med virtuelle foretræder for udvalgene.

  Bilag

  Anmodning fra Keld Hvalsø om orlov

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. marts 2020.
  Anmodning fra byrådsmedlem Keld Hvalsø om orlov på ubestemt tid fra den 1. april 2020.
   

  Resumé
  Byrådsmedlem Keld Hvalsø har anmodet om orlov fra sine kommunale hverv på ubestemt tid. Orlovsperioden skal have virkning fra den 1. april 2020.
   
  Det indstilles, at første stedfortræder Peter Hegner Bonfilsindtræder i Aarhus Byråd i orlovsperioden.
   
  Ovenstående har en række nærmere beskrevne konsekvenser i relation til de faste udvalg mv., som det indstilles, at Aarhus Byråd godkender.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     Keld Hvalsø bevilges orlov fra sine kommunale hverv fra den 1. april 2020. 
   
  At 2)     byrådet godkender, at Peter Hegner Bonfils indtræder som stedfortræder i Aarhus Byråd i orlovsperioden. 
   
  At 3)     byrådet godkender de midlertidige ændringer i de faste udvalg som beskrevet i indstillingens afsnit 3.
   
  Sagens forløb
  23-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 6. marts 2020.
  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. marts 2020.

  Bilag

  Anlægsprogram for trafikal infrastruktur 2020 - 2023

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. marts 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for at fremskynde arbejdet med Marselistunnelen.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold for anlæg af Marselistunnellen samt den østlige del af Beder Bering Vej.
   
  Alternativets byrådsgruppe tog forbehold for Beder-Bering vej, foranalyse omkring anlæg ved Brendstrup og anlæg af Marselistunnelen.
  Anlægsprogrammet fastlægger mindre investeringer i trafikal infrastruktur for 2020 og giver en status på særskilte anlægsbevillinger til store infrastrukturprojekter i perioden 2021-2023.
  Resumé
  Indstillingen indeholder anlægsprogrammet for trafikal infrastruktur 2020-2023, som omfatter dels forslag til udmøntning af kapitalbevillinger til planlagte mindre projekter i 2020, og dels status på særskilte anlægsbevillinger til store infrastrukturprojekter i perioden 2021-2023.
   
  De foreslåede projekter vil skabe lokal trafiksikkerhed og tryghed for lette trafikanter. I prioriteringen af disse indgår fællesrådenes ønsker og Teknik og Miljøs anbefalinger til forbedring af den trafikale infrastruktur.
   
  Herudover indeholder indstillingen en beskrivelse af tidsmæssige forskydninger af en given bevilling til trafikal infrastruktur.
   
  Den samlede bruttoramme til investeringer i trafikal infrastruktur for de næste fire år er 1.106 mio. kr. Heraf forventes 399 mio. kr. udmøntet i 2020, hvoraf 63 mio. kr. udmøntes til mindre anlægsprojekter.
   
  Teknik og Miljø anmoder om bemyndigelse til at gennemføre åstedsforretninger for projekterne i anlægsprogram 2020.
  Indstilling
  At 1) Kapitalbevillingerne for 2020 til mindre anlægsprojekter, jf. afsnit 5, udmøntes som foreslået til bl.a. hastighedsdæmpende tiltag, opgradering og anlæg af nye stianlæg samt forbedret fremkommelighed på vejnettet.
   
  At 2) Anlægsprogrammet for trafikal infrastruktur for årene 2021-2023 tages til efterretning, både for større anlæg på særskilte anlægsbevillinger jf. bilag 1 samt mindre anlæg via kapitalbevillinger jf. bilag 2.
   
  At 3) Flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling godkendes, jf. afsnit 7, til fremrykning af arbejder omkring Rutebilstationen og udskydelse af visse stianlæg for cyklister og gående.
   
  At 4) Teknik og Miljø bemyndiges til at gennemføre åstedsforretninger og frivillige aftaler for anlægsprojekterne i det aktuelle anlægsprogram for trafikal infrastruktur.
  Sagens forløb
  19-03-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. marts 2020.
  Rådmand Thomas Medom kan ikke tiltræde anlæg af Marselistunnellen.
  Keld Hvalsø kan ikke tiltræde anlæg af Marselistunnellen samt den østlige del af Beder Bering Vej.
  Muligheden for fremrykning af bl.a. omlægning af Vesterbro Torv belyses til Byråds-/udvalgsbehandlingen.

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. marts 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for at fremskynde arbejdet med Marselistunnelen.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold for anlæg af Marselistunnellen samt den østlige del af Beder Bering Vej.
   
  Alternativets byrådsgruppe tog forbehold for Beder-Bering vej, foranalyse omkring anlæg ved Brendstrup og anlæg af Marselistunnelen.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra EL: Begrænsning af fattigdomsgørelse

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. marts 2020.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper henholdt sig til Enhedslisten de Rød-Grønnes oprindelige forslag.
   
  Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingens At 1.
  Beslutningsforslag fra EL
   
  Byrådet beslutter: at afhjælpe eller lindre fattigdom med forebyggelsesformål bør indgå i Social- og Beskæftigelsesforvaltningens bestræbelser. Der udarbejdes handleplan herfor.
   
  Kristian Würtz skrev i avisen, 1. september 2019: ”Jeg håber, at fattigdomsredegørelsen og de forestående budgetforhandlinger giver anledning til, at byrådet både vil prioritere og igangsætte yderligere initiativer til at forebygge og bekæmpe den voksende børnefattigdom i Aarhus Kommune.
   
  Danmark er et alt for rigt land til, at børn skal vokse op i fattigdom.”
   
  Derfor ville socialrådmanden styrke beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen.
   
  Men beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen er kun en indsats imod en meget lille del af fattigdommen. En betydelig del af de 2200 fattige børnefamilier med 3900 børn i Århus bliver ikke, eller kun i ringe grad, hjulpet ud af fattigdommen ved en beskæftigelses- og uddannelsesindsats.
  Rådmanden har oplyst, at ca 150 børns forældre er overgået til SU i 2017 og 2018. SU er ingen høj ydelse – og det er ikke sandsynligt, at de pågældende er i stand til at have nævneværdig arbejdsindtægt ved siden af studiet. Vi ved heller ikke, hvor mange af de pågældende forældre, der ret hurtigt dropper ud af uddannelse igen.
  Rådmanden har oplyst, at 20% af mødrene og 30% af fædrene er ”i beskæftigelse”. Altså: 80% af mødrene og 70% af fædrene har man ikke kunnet bringe ”i beskæftigelse”.
   
  Det er for fattigt, at kommunens væsentligste indsats mod fattigdom er forsøget på at få folk i beskæftigelse – mens kommunen lader dem, for hvem det ikke eller kun delvis lykkes, hænge tilbage i fattigdommen.
   
  Det er oven i købet mere end halvdelen af dem, der bringes ”i beskæftigelse”, 700 forældre i alt, der får modregnet (løn-)indtægt i den kontanthjælp, de fortsat modtager. Det vil sige: de forbliver i fattigdom.
   
  Rådmanden skriver i besvarelsen til Enhedslisten: ”Det skal desuden bemærkes, at Serviceloven ikke giver mulighed for at iværksætte tilbud til børn/familier alene med begrundelse i fattigdom. Udgangspunktet for den hjælp og de tilbud Sociale Forhold og Beskæftigelse tilbyder borgerne via Serviceloven har dermed afsæt i sociale udfordringer.”
   
  I en handleplan for at afhjælpe eller lindre fattigdom og dermed forebygge sociale udfordringer kan indgå:
  Opsøgende rådgivning om muligheder for hjælp under Lov om Aktiv Socialpolitik: revalidering, kap. 10 om enkeltydelser, sygebehandling (herunder briller, medicin og tandlæge) huslejeudgifter, tandpleje, samvær med børn, flytteudgifter). Tandpleje bør ikke først komme på tale, når tandpinen er indtruffet hos forældrene.
   
  Undersøgelse af alle lovmæssige muligheder for hjælp for borgere i nød, som Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område forpligter kommunen til. Anti-fattigdoms handleplanen bør afklare, om denne forpligtelse efterleves (ikke kun, som rådmanden nævner, Serviceloven).
   
  Undersøgelse af, om alle hjælpemuligheder reelt er tilgængelige for de fattige – ikke blot ved besværlig søgning på kommunens hjemmeside.
   
  Aktiv opsøgning, når ”selv-booking” er forsømt – så ydelser ikke indstilles.
   
  At kigge på såvel skånejobs muligheder, især muligheden for at mennesker på brøkpension, også kan få økonomisk gevinst ved at arbejde.
   
  Øge muligheden for småjob og derved undgå at århusianere rammes af 225 timers reglen.
   
  Bilag:
  Rådmand Kr. Würtz: læserbrev Stiften 2019.09.01 Voksende børnefattigdom i Aarhus kalder på politisk handling.
  Rådmand Kr. Würtz 2019.11.19 Notat Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Keld Hvalsø (EL) angående Aarhus Kommunes arbejdsmarkedsrettede indsats mod fattigdom 2017-2018.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra Enhedslisten om begrænsning af fattigdomsgørelse

  Resumé
  På byrådsmødet d. 22. januar 2020 fremsatte Enhedslisten forslag om ”at afhjælpe eller lindre fattigdom med forebyggelsesformål, som bør indgå i Social- og Beskæftigelsesforvaltningens bestræbelser, samt at der bør udarbejdes en handleplan herfor” (bilag 1).
  Byrådet besluttede, at forslaget fremsendes til behandling i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse er enige i, at der er behov for at arbejde kontinuerligt og målrettet for at undgå, at familier og særligt børn havner i fattigdom. Fattigdom skader ofte børns muligheder for en god og tryg barndom og tilmed forringer det også mulighederne for at skabe sig en god tilværelse senere i livet.
  Social- og Beskæftigelsesforvaltningen har derfor også fokus på fattigdomsudfordringer og arbejder aktivt for at hjælpe borgere og familier ud af et liv i fattigdom. Det anbefales, at nye initiativer på området aftales i den kommende budgetlægning, igangsættes i forbindelse med den årlige fattigdomsredegørelse eller igangsættes som en del af den årlige beskæftigelsesplan. På den måde skabes der sammenhæng mellem igangsætning af initiativer og forudsætninger for at prioritere de ønskede indsatser.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet i forbindelse budgetforhandlingerne, fremlæggelse af den årlige Fattigdomsredegørelse eller fremlæggelse af den årlige beskæftigelsesplan drøfter, hvilke yderligere initiativer til at forebygge og bekæmpe fattigdom, der kan og skal igangsættes.
  At 2) Byrådet ikke tiltræder Enhedslistens forslag om at udarbejde en handleplan i forhold til at afhjælpe eller lindre fattigdom med forebyggelsesformål.
  Sagens forløb
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. december 2019.
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. januar 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  19-02-2020 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  27-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 19. februar 2020.
  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek og Mette Skautrup kan ikke tiltræde at 1.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Keld Hvalsø henholder sig til det oprindelige forslag.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Thomas Medom deltog ikke sagens behandling.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. marts 2020.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper henholdt sig til Enhedslisten de Rød-Grønnes oprindelige forslag.
   
  Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingens At 1.

  Bilag

  Kommissorium for Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling 2020-2021

  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. marts 2020.
  Resumé
  Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling (fremover benævnt ”Udvalget”) har arbejdet ud fra Byrådets vedtagne kommissorium 2018-2019. Det arbejde er nu afsluttet. Derfor skal Byrådet vedtage et nyt kommissorium for Udvalget, som skal gælde for 2020-2021.
  Udvalget vil fokusere på at øge den demokratiske deltagelse. Det skyldes, at der er en gruppe af borgere, som sjældent stemmer ved valg og som ikke deltager i den demokratiske samtale.
  Målet er at skabe en god by for alle og en by med en høj sammenhængskraft.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet vedtager, at Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling i perioden 2020-2021 arbejder med hovedemnet: ”øget demokratisk deltagelse i de borgergrupper, hvor den demokratiske deltagelse er lav”.
  At 2) Byrådet vedtager at Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling i perioden 2020-2021 arbejder med følgeemnet: ”LGBT+HUSET”.  
  At 3) Byrådet vedtager at Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling samarbejder med ”Handletank for lokal demokrati”
  Sagens forløb
  02-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 18. februar 2020.
  Rådmand Jette Skive kan ikke tiltræde indstillingen.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Thomas Medom deltog ikke sagens behandling.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. marts 2020.
  22-04-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 29. april 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 22. april 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 4. marts 2020.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At 6 og 7.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At 2 om fastlagt placering.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 7.
  Resumé
  Byrådet vedtog den 14. august 2019 “Aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven”. Aftalen indebærer, at der skal etableres en ny skole i Gellerup til skoleåret 2025-2026.
  Det foreslås, at skolen bygges i to afdelinger, hvor afdelingen for 0.-3. klasse med SFO placeres i den nordlige del af byparken, mens afdelingen for 4.-9. klasse og fritidscenteret placeres i den sydlige del af byparken.
  Med denne indstilling afsættes midler til projektering af den nye skole og fritidscenter. Projekteringen gennemføres med bred inddragelse af ledelse, medarbejdere, kommende og nye forældre i skole og klubtilbud, lokalområdet, foreninger og øvrige interessenter. Første skridt på vejen er et forløb i første halvår af 2020 med fokus på at afklare den nye skoles profil og pædagogisk program og at udbyde projektet til bygherrerådgivning.
  Inden udgangen af 2021 fremsendes indstilling til byrådet om frigivelse af den samlede anlægsbevilling til projektet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der projekteres en 3-sporet skole i Gellerup til undervisning og fritid med en forventet samlet anlægssum på 294 mio. kr.
  At 2) skolen bygges i to afdelinger i Gellerup, hvor afdelingen for 0.-3. klasse med SFO placeres i den nordlige del af byparken, mens afdelingen for 4.-9. klasse og fritidscenteret placeres i den sydlige del af byparken.
  At 3) der som entrepriseform vælges totalentreprise.
  At 4) rådmanden for Børn og Unge efter en bred involverende proces og med inddragelse af Børn og Unge-udvalget træffer beslutning om skolens profil og pædagogiske program.
  At 5) der gives anlægsbevilling på 15,2 mio. kr. til projektering, herunder intern projektledelse, udarbejdelse af byggeprogram, bygherrerådgivning, totalentreprise- konkurrence, projektering, byggetilladelse og byggesagsbehandling m.v. finansieret af midler afsat til ny skole i Gellerup.
  At 6) der frigives rådighedsbeløb på 15,2 mio. kr. til projektering fordelt med 6,3 mio. kr. i 2020, 4,8 mio. kr. i 2021 og 2,1 mio. kr. i både 2022 og 2023.
  At 7) der frigives rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til etablerings- og driftsudgifter til genhusning af klubben i Gellerup frem til 2025 fordelt som beskrevet i tabel 3 og finansieret af KB restmidler afsat til administrative fællesskaber.
  At 8) 2 pct. af den samlede anlægssum på 294 mio. kr. til skolebyggeriet i Gellerup svarende til 5,9 mio. kr. anvendes til intern projektledelse og udmøntes ligeligt med 1,0 mio. kr. årligt over 6 år i 2020-2025 til Børn og Unge.
  Sagens forløb
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 24. januar 2020.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek kunne ikke tiltræde indstillingen, og finder at det er de fastlagte indikatorer og ikke politiske beslutninger, der bør definere hvornår der skal opføres nye skoler.
   
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Keld Hvalsø tog forbehold.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. februar 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 22.

  04-03-2020 Børn og Unge-udvalget
  Eva Borchorst Mejnertz, Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Mette Bjerre og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Lone Norlander Smith og Lene Horsbøl tog forbehold.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 4. marts 2020.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At 6 og 7.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At 2 om fastlagt placering.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 7.

  Bilag

  Skoledistriktsændringer til ny skole i Gellerup

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 4. marts 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 6.
  I denne indstilling foreslås skoledistriktsændringer til den nye skole i Gellerup fra skoleåret 2025-2026 med henblik på at have et skoledistrikt, som har en tilstrækkelig størrelse og et social balanceret elevgrundlag.
  Resumé
  Aarhus Byråd har den 14. august 2019 godkendt aftalen om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Aftalen indebærer, at der skal bygges en ny skole i Gellerup, som skal være klar til skoleåret 2025-26.
   
  Skolen foreslås placeret i byparken i Gellerup, jf. indstillingen " Ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven". Med fastlæggelse af skoleplaceringen kan den nye skoles distrikt også afgrænses.
   
  I aftalen om skoletilbuddet i Gellerup er der foreslået distriktsændringer både i forbindelse med fusionen af Tovshøjskolen og Ellekærskolen fra skoleåret 2020-2021 og i forbindelse med åbningen af den nye skole fra skoleåret 2025-2026.
   
  Distriktsændringerne fra 2020-2021 (dog 2021-2022 for den del, som vedrører Gammelgaardsskolen) indgår i indstillingen om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen, som blev vedtaget i byrådet den 27. november 2019.
   
  I denne indstilling foreslås distriktsændringerne, som gennemføres samtidig med åbningen af den nye skole i 2025-2026.
   
  Indstillingen har været i høring fra 11. november til 10. december 2019. Høringen giver anledning til, at tidspunktet for distriktsændringen for Svanebyggeriet foreslås rykket frem til skoleåret 2021-2022.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) skoledistriktet for den nye skole i Gellerup består af den fusionerede skoles distrikt, Gellerupdelen af Gammelgaardsskolens, Sødalskolens, Engdalskolens og Åby Skoles distrikter, dog tilføres Svanebyggeriet Sødalskolens distrikt, jf. afsnit 5.
   
  At 2) distriktsændringerne gælder fra skoleåret 2025-2026 for børn, som skal starte i 0. klasse, og for tilflyttere, dog gælder distriktsændringen for Svanebyggeriet for skoleåret 2021-2022 for børn, som skal starte i 0. klasse, og for tilflyttere.
  Sagens forløb
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 24. januar 2020.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek kunne ikke tiltræde indstillingen, og finder at det er de fastlagte indikatorer og ikke politiske beslutninger, der bør definere hvornår der skal opføres nye skoler.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. februar 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 21.

  04-03-2020 Børn og Unge-udvalget
  Eva Borchorst Mejnertz, Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Lone Norlander Smith og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Lene Horsbøl og Peter Sporleder tog forbehold.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 4. marts 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 6.

  Bilag

  Forslag fra S og V om formidling af byens historie

  Beslutning
  Sagens behandling blev trukket.
  Beslutningsforslag fra S og V
  Baggrund:
  Mennesker fortæller historier. Byrum gør i udgangspunktet ikke, medmindre det aktivt indrettes på en måde, så det inddrager borgere, turister og handlende i de fortællinger, som byrummet gemmer på. Aarhus kan spores tilbage til 700-tallet, hvor byen lød navnet Aros. Der er derfor, helt naturligt, et væld af fortællinger, der kunne være helt oplagte at fortælle i og om vores by. I byens historiske hjerte har vi de gamle torve, der fortæller en historie. Desuden har vi gamle statuer, vejnavne og pladser, hvor man i dag savner en fortælling, når man færdes i byen. Hvem er Peter Sabroe, som står på Østbanetorvet? Hvad er historien bag den jødiske kirkegård ved rådhuset? Hvorfor hedder latinerkvarteret som det gør? Spørgsmål som måske er givet for nogle aarhusianere, men ikke for alle og slet ikke for turister eller besøgende, som lægger vejen forbi vores by. Fortællinger i byrummet kan være en både billig og bæredygtig måde at formidle byens historie på, når vi konkurrerer med andre danske og udenlandske destinationer om, hvor sommerferien skal holdes.
  Udover byrummet, så rummer de kommunale kirkegårde Nordre og Vestre Kirkegård en række gravsteder, der står som monumenter over mennesker, der har haft stor betydning for det Aarhus, som vi kender i dag. Når vi heller ikke på kirkegårdene fortæller eller oplyser, misser vi en oplagt indgang til formidling af vores bys historie.
   
  Som forslagsstillere ønsker vi os en enkelt, let tilgængelig og smidig tilgang til en bedre formidling i det offentlige rum. Vi tror, det kan gøres relativt billigt ved at indgå partnerskaber. I den forbindelse er det oplagt, at vi inddrager nogle af de gode kræfter, som på frivillig basis arbejder med området allerede i dag, samt de professionelle personer og organisationer, der arbejder med byens historie. Herunder bl.a. Aarhus Byhistoriske Fond, Stadsarkivet, Den Gamle By, lokalarkiverne, kirkerne og trossamfundene i Aarhus, Kvinde - og Besættelsesmuseerne samt mange flere. Alle parter, som kan inddrages i arbejdet med at fortælle Aarhus’ historie via kirkegårde, vejnavne, opstillede monumenter, byens torve m.fl. Vi ser en oplagt mulighed for at koordinationen naturligt kunne forankres i organisation omkring Stadsarkivaren. På kulturområdet er det i forvejen en prioritet, at man arbejder i partnerskaber, og da vi allerede har en lang række aktører på området, er det oplagt, at man ikke udelukkende gør det til et kommunalt projekt, men at man indgår i partnerskaber med personer og organisationer. Dette ser vi som en naturlig organisering i et projekt som skal være bredt forankret.
   
  Derfor foreslår Socialdemokratiet og Venstre:
  • At MKB indkalder interesserede professionelle og frivillige kræfter, som vil være med til løfte opgaven med at indsamle viden om og formidle byens historie via byrum, kirkegårde, vejnavne og deslige. Vi forestiller os, at arbejder skal udmunde i en konkret indstilling til byrådet
  • Denne indstilling skal MKB efterfølgende fremlægge for byrådet ift. at skitserer en organisering og økonomisk ramme, så man kan sikre en systematisk formidling af byens historie
  • At MKB i samarbejde med f.eks. Visit Aarhus udarbejder en kommunikationsstrategi, som er let tilgængelig for en bred offentlighed - herunder turister. 
  • At MKB fremlægger en skitse over de bærende historiske Aarhusfortællinger, sådan at der på sigt kan lægges en ramme om formidlingen.
  • At MKB i samarbejde med MTM får lavet et samlet overblik over, hvor markante personer med betydning for byens historie, herunder hvor fhv. borgmestre, ligger begravet, og at det bliver formidlet på en let tilgængelig måde. Endvidere ønsker vi, at der udarbejdes en beskrivelse af de lapidarier, der findes på de kommunale kirkegårde, herunder Søndre Kirkegård, og de jødiske gravminder.
  • Såfremt projektet ikke kan driftes indenfor eksisterende økonomiske rammer, fremsender MKB en indstilling med forslag til finansiering til byrådet.
   
  På vegne af Socialdemokratiet og Venstre i Aarhus Byråd
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Lene Horsbøl og Peter Sporleder

  Sagens forløb
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev trukket.
  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 27. maj 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  18-06-2020 Kultur og Borgerservice
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.
  24-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  29-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 18. juni 2020.
  Der ønskes flere data om anvendelse af foreslået app.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  19-08-2020 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Peder Udengaard, Mahad Yussuf, Mette Bjerre og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende bemærkning:
  At det er op til partierne at stille forslag om evt. øget finansiering til de ikke-finansierede aktiviteter.
   
  Hans Skou tog forbehold.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 19. august 2020.

  Bilag

  Bindende årlige klimamål for Aarhus kommune

  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. marts 2020.
  Resumé
  Indstillingen fastlægger de årligt bindende mål for CO2e-reduktioner frem til 2030 for Aarhus Kommune som bysamfund og Aarhus Kommune som virksomhed. Hvis målet i de enkelte år ikke nås, forpligter byrådet sig til at igangsætte yderligere initiativer, så målet om CO2e-neutralitet nås i 2030.
  De årligt bindende mål er baseret på et scenarium fra et eksternt firma, der viser, hvor langt man kan nå ved hjælp af en række kendte handlemuligheder. Herudover indgår en forceret omstilling af transportsektoren. Med disse elementer er der foreløbigt anvist en vej til at nedbringe CO2e-udledningen til 400.000 t om året i 2030. Indstillingen peger derudover på, at Aarhus skal satse massivt på Carbon Capture-teknologien. Kun hvis byrådets mål om CO2e-neutralitet ikke kan nås med disse eller andre elementer, skal der kompenseres via køb og annullering af kvoter.
  Indstillingen ’bestiller’ en klimastrategi frem til 2030 og en klimaplan for 2021-2024, som anviser konkrete handlinger til at realisere de bindende klimamål.
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) Byrådet vedtager de årlige mål for CO2e-udledningen frem mod 2030 for Aarhus Kommune som bysamfund og virksomhed.
  At 2) Borgmesterens Afdeling følger op på de bindende mål hvert år i en indstilling i forbindelse med regnskabet, og at Teknik og Miljø i samarbejde med Direktørgruppen i forlængelse heraf anmodes om at foreslå eventuelle nødvendige tiltag i forbindelse med budgettet.
  At 3) Teknik og Miljø anmodes om i samarbejde med Direktørgruppen at udarbejde en Klimaplan for perioden 2021-2024, der lever op til de årlige mål i perioden, samt en strategi for den samlede grønne omstilling for at nå målet i 2030 og håndtering af den opbyggede CO2e-gæld. Det forudsættes, at strategien indebærer en satsning på Carbon Capture-teknologi, samt ekstraordinære reduktioner i transportsektoren i 2025-2030, for at reducere behovet for at kompensere via kvoteopkøb mest muligt.
  At 4) Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling anmodes om i samarbejde med Direktørgruppen at komme med forslag til en fælles organisering på tværs af kommunen, der understøtter kommunens arbejde for den grønne omstilling.
  Sagens forløb
  16-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 11. marts 2020.
  Rådmand Jette skive tog forbehold.
  Det blev præciseret, at det bliver en meget stor udfordring at nå de bindende klimamål, og at det stiller krav til samarbejde og fælles organisering.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. marts 2020.
  22-04-2020 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Ali Nuur og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Lene Horsbøl og Mette Skautrup tog forbehold.

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 29. april 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 22. april 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens "At 1" om at nå klimamålene i 2030 og tog forbehold for indstillingens "At 3" for målsætningen som varende til 2030. Samtidig kan de ikke støtte kvoteopkøb for at nå målene, og de mener heller ikke, at en forcering af transportsektorens omstilling i det foreslåede omfang er realistisk at nå.  
   
  Alternativets byrådsgruppe tog forbehold for indstillingens "At 3" vedrørende satsning på Carbon Capture-tekonologi.
   
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  Bilag

  Musik Erhvervs Pulje - rammer og retningslinjer

  Beslutning
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. marts 2020.
  Resumé
  I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Budgettet for 2020 blev der under overskriften Aarhus som musikby afsat 1. mio. kr. til en styrkelse af Aarhus Kommunes indsats for udviklingen af den rytmiske musik som et kreativt erhverv.
   
  Nærværende indstilling indeholder anbefaling af udmøntningen af bevillingen, herunder den organisatoriske placering i Borgmesterens Afdeling/Erhverv og Bæredygtig Udvikling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice/Kulturforvaltningen.
   
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     Bevillingen på 1 mio. kr. udmøntes til beslutning i Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice efter indstilling fra en ekspertgruppe med henblik på oprettelse af en musikerhvervspulje til udvikling af erhvervsrelaterede projekter inden for rytmisk musik.
   
  Sagens forløb
  16-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. marts 2020  anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 10. marts 2020.
  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. marts 2020.
  01-04-2020 Kulturudvalget
  Sagen blev udsat til behandling på udvalgets næste møde.
  Baggrunden for udsættelsen er, at udvalget på næste møde kan tage højde for de nationale tiltag, som regeringen i øjeblikket arbejder på.

  20-05-2020 Kulturudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. maj 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 20. maj 2020.

  Bilag

  Initiativer ift. at understøtte børn og unges samspil med offentlig digitalisering

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 18. marts 2020.
  Resumé
  Byrådet behandlede på byrådsmødet d. 20. marts 2019 et forslag fra Børn- og unge byrådet. Forslaget havde til hensigt at imødekomme de unges udfordringer med nemID, Digital Post og offentlig digitalisering. Forslaget var todelt hhv. omhandlede uddannelse i brug af digitale platforme samt udvikling af en borgerserviceportal for unge på Aarhus Kommunes hjemmeside.
   
  På byrådsmøde d. 14. august 2019 blev det besluttet, at Kultur og Borgerservice skulle vende tilbage til byrådet med forslag der adresserer problemstillingen med de unge og offentlig digitalisering.
   
  Kultur og Borgerservice har på den baggrund foreslået tre konkrete indsatser:
  • Samarbejdsforum mellem Borgerservice og de unge
  • Borgersamling om unge og digitalisering
  • Undervisningskonceptet om offentlig digitalisering: Nemt – Nemmere - Nemmest- NemID
   
  Ydermere findes der to bredere handlinger i politikken for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022 - Digitalt medborgerskab og Film X, som også adresserer problemstillingerne. Initiativerne er endnu i konceptudviklingsfasen, men forventes igangsat i løbet af 2020.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet tiltræder de igangsatte og foreslåede initiativer ift. at imødegå de unges udfordringer med offentlig digitalisering.
  Sagens forløb
  23-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  27-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 7. januar 2020.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. februar 2020.
  18-03-2020 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Mahad Yussuf, Peter Sporleder og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Mette Bjerre tog forbehold.
  Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 18. marts 2020.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra EL om kunstgræsbaner og gummigranulater

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 18. marts 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis og Alternativets byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingens At 1, men henholdt sig i stedet til det oprindelige forslags punkt 1.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe henholdt sig til deres oprindelige forslag.
  Beslutningsforslag fra EL
   
  Beslutning:
  1. Stopper anlæg af nye kunstgræsbaner med gummigranulater. Vælger kunstgræsbaner med nedbrydeligt granulat, (eller helt uden granulat) der ikke har samme negative konsekvenser for miljøet og naturen.
  2. Løbene udskifter granulaterne i eksisterende kunstgræsbaner. Eller helt udskifte banerne.
   
  Baggrund:
  En af de store kilder til mikroplast på land er SBR-gummi, gummigranulat der bruges som underlag på kunstgræsbaner. Det består som regel af gamle bildæk, der hakkes i fine små stykker og derfor betegnes som mikroplast.
   
  Vi ser forbud sprede sig i øjeblikket, bl.a. i Norge hvor disse granulatbaner ikke længere anlægges. Sverige overvejer lige nu et forbud og EU-kommissionen skal tage stilling til anbefalingerne fra Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, i løbet af foråret 2020.
   
  Dvs. der er initiativer i gang der skal begrænse mikroplast i naturen, hvilket er godt. Vi skal selvfølgelig også, i Århus, bidrage til denne begrænsning især lige nu hvor flere fodboldbaner er på vej, skal vi tænke os rigtigt godt om.
   
  Vi ved der findes alternative materialer på markedet, der er biologisk nedbrydeligt, såsom Kokosnødfibre, gummi lavet af sukkerroer og olivenkærner. Men der findes teknologier helt uden brug af granulat.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra El om kunstgræsbaner og gummigranulater
   

  Resumé
  Enhedslisten fremsatte ved møde i Aarhus Byråd den 13. november 2019 et forslag om kunstgræsbaner og gummigranulater, hvor gummi ønskes erstattet af alternative muligheder.
  Det vurderes, at der ikke er den nødvendige viden om indholdet af eventuelle miljø- og sundhedsskadelige stoffer i de alternativer muligheder på nuværende tidspunkt.
  I forbindelse med etablering af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune stilles der en række miljømæssige krav.
  Ved indstillingen foreslås indført et nyt krav til foreninger, som fremover anmodes om en redegørelse i forbindelse med udskiftning af udtjente kunstgræsbaner.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Forslaget ikke imødekommes i sin helhed, men at der arbejdes videre med vidensgrundlag for kunstgræsbaner i Aarhus
  At 2) Der indføres krav om en redegørelse fra foreninger i forbindelse med udskiftning af kunstgræstæppe med henblik på at sikre, at de udtjente kunstgræsbaner eller dele af disse håndteres på en forsvarlig vis.
  Sagens forløb
  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. november 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   
  Sagen drøftes i Kulturudvalget.

  04-02-2020 Kultur og Borgerservice
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 4. februar 2020.
   
  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø henholdt sig til Enhedslisten de Rød-Grønnes forslag.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. februar 2020.
  04-03-2020 Kulturudvalget
  Udvalget kunne ikke konkludere endeligt på sagen. Sagen behandles på udvalgets kommende møde.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  18-03-2020 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Mahad Yussuf, Peter Sporleder og Hans Skou kunne tiltræde indstillingens punkt 1 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Mette Bjerre tog forbehold vedrørende indstillingens punkt 1 med den bemærkning, at SF støtter punkt 1 i Enhedslistens oprindelige forslag.
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingens punkt 2 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Kulturudvalget anerkender, at der aktuelt er behov for mere viden om kunstgræsbaner, herunder om deres påvirkning af omgivelserne f.eks. i form af spredning af mikroplast. På den baggrund er der oprettet en ny videnspulje på i alt 4 mio. kr. til alternative løsninger for kunstgræsbaner.
  Puljen oprettes med henblik på at understøtte de foreninger, som i forbindelse med etablering af deres kunstgræsbane gerne vil afprøve en alternativ løsning og derved bidrage til vidensgrundlag for kunstgræsbaner i Aarhus. Puljen er målrettet de otte foreninger, som på nuværende tidspunkt er i gang med projekter med etablering af kunstgræsbaner, som der er bevilget et kommunalt tilskud til.
  Puljen finansieres af restbeløb fra tilskud til de allerede anlagte kunstgræsbaner samt midler fra helhedsplan for kunstgræsbaner. Helhedsplanen finansieres af midler, som vil fremkomme via provenu fra salg af Kolt Skole og Kolt Idrætsanlæg jf. byrådsbeslutningen af 28. august 2019. Eventuelle ubrugte midler vil blive tilbageført til de midler, der er afsat til udarbejdelse af helhedsplan for kunstgræsbaner. Udvalget involveres i udarbejdelsen af helhedsplanen, som vil blive forelagt Byrådet. 
  Udvalget anbefaler, at Kultur og Borgerservice får bemyndigelse til at udbetale tilskud fra videnspuljen, idet det samlede tilskud til nogle projekter kan overstige den generelle bemyndigelse til at yde anlægstilskud.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 18. marts 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis og Alternativets byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingens At 1, men henholdt sig i stedet til det oprindelige forslags punkt 1.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe henholdt sig til deres oprindelige forslag.

  Bilag

  Kvalitetsopfølgning på 6-18-årsområdet 2020

  Beslutning
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. marts 2020.
  Opfølgning på kvaliteten på 6-18-årsområdet i Børn og Unge med særlig fokus på læringsmiljøer, fravær og faglig udvikling.
   

  Resumé
  Dette er første version af en ny fokuseret kvalitetsopfølgning på 6-18-årsområdet. De tre temaer – læringsmiljøer, fravær og faglig udvikling – er besluttet efter inddragelse af ledere i skole, dag- og fritidstilbud efter ønske fra byrådet om en enklere rapport, der er tættere på praksis og lokale erfaringer.
   
  Kvalitetsopfølgningen viser, at der er en sammensat gruppe af sårbare og udsatte børn og unge på kanten af fællesskaberne, som har meget fravær, og hvor de eksisterende læringsmiljøer ikke altid slår til. Men langt de fleste børn og unge klarer sig godt fagligt, trives og udvikler sig og har et stabilt fremmøde inden for gode læringsmiljøer.
   
  Kvalitetsopfølgningen viser, at de tre temaer er tæt forbundne. Børn og unge skal være til stede, før der kan ske faglig udvikling, og læringsmiljøerne skal være motiverende og inspirere til sunde fællesskaber med plads til alle. Udvikling inden for temaerne kalder derfor på nuancerede og sammenhængende indsatser.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     kvalitetsrapporten på 6-18-årsområdet godkendes af byrådet.
   
  At 2)     byrådet tiltræder de anførte tilsynspunkter i bilag 4.
   
  At 3)     byrådet drøfter kvaliteten på skole- og fritids- og ungdomsskoleområdet med særligt fokus på læringsmiljøer, fravær og faglig udvikling.
   
  At 4)     skolerne og FU-områderne frem til foråret 2022 har et særligt fokus på arbejdet med at fremme motiverende, inkluderende læringsmiljøer, nedbringe fraværet og sikre faglig udvikling for alle børn og unge, samt at hver skole og FU-område udvælger en konkret problemstilling under hvert tema.
   
  Sagens forløb
  13-03-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
   

  16-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 27. februar 2020.
  Der udarbejdes notat til Byrådsbehandlingen som belyser situationen i forhold til MSB's mål for udsatte børn.

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. marts 2020.
  01-04-2020 Børn og Unge-udvalget
  Anders Winnerskjold, Mette Bjerre, Ouafa Rian og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Lone Norlander Smith kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at der ønskes forstærket indsats for forældreinddragelse i forældretilfredshed fra specialklasse- og inklusionsforældrene.
   
  Lene Horsbøl tog forbehold med henblik på drøftelse i gruppen.
   
  Dorthe Borgkvist kunne ikke tiltræde indstillingen med henvisning til, at der ikke lyttes til forældre, skolebestyrelser og organisationers høringssvar.

  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 1. april 2020.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at der ønskes forstærket indsats for forældreinddragelse i forældretilfredshed fra specialklasse- og inklusionsforældrene.
   
  Dorthe Borgerkvist kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Lokalplan 1089, Bolig- og erhvervsbebyggelse, Ferdinand Sallings Stræde - Endelig

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 9. marts 2020.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1089, Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Ferdinand Sallings Stræde og Fiskergade og tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanforslaget gælder for et område ved Ferdinand Sallings Stræde og Fiskergade. Lokalplanområdet er afgrænset af Søndergade mod vest, Fiskergade mod nord, stormagasinet Salling og parkeringshus mod syd og øst. Centralt i lokalplanområdet ligger Ferdinand Sallings Stræde og Posthussmøgen.
  Planlægningen sker på baggrund af private bygherrers ønsker om at opføre erhvervslokaler og boliger, opført som etagebebyggelse med liberale erhverv i stueetagen. Mod Posthussmøgen ønsker én bygherre yderligere at opføre et byhus, placeret i gården af Fiskergade 42. Det er ny baghus bebyggelse, der foreslås opført i samspil med eksisterende bebyggelse.
  Lokalplanområdet er placeret i Aarhus City og placeret i byzone. Lokalplanområdet udgøres af matrikel nr. 201, 260, 261, 263a, 263b, og 264 og del af vejarealet 7000cb. Matrikel 263b ejes i dag af Aarhus kommune og en del heraf sælges i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse.
  Lokalplanområdet er ca. 3.250 m2 stort, der foreslås bebyggelse på op til 10.950 m2, inklusiv den eksisterende bebyggelse mod Søndergade og Fiskergade.
  Bebyggelsen fordeles i to delområder. I delområde 1 må der maksimalt opføres 9.900 m2, med boliger ovenpå erhvervslokaler mod Ferdinand Sallings Stræde. I delområde 2 må der maksimalt opføres 1.050 m2, her planlægges der for boliger, dette er den samlede bebyggelse i lokalplanområdet, inklusiv den eksisterende bebyggelse. Den samlede bebyggelsesprocent i lokalplanforslaget er på 337%.
  I perioden fra den 2. juli til den 3. september 2019 har forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg været fremlagt offentligt. Der er modtaget i alt 17 høringssvar.
  På baggrund af høringen foreslås en række ændringer, der blandt andet omhandler højder, trappetårne og begrønning af disse samt anvendelsesbestemmelser. Ændringerne afspejler, hvordan byggeriet på baggrund af høringen er bearbejdet, og at der er lagt vægt på den bymæssige sammenhæng, som byggeriet indgår i.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Forslag til lokalplan 1089, bolig- og erhvervsbebyggelse ved Ferdinand Sallings Stræde og Fiskergade, vedtages endeligt med ændringer som angivet i bilag 4,
  At 2) forslag til kommuneplantillæg nr. 32, bolig- og erhvervsbebyggelse ved Ferdinand Sallings Stræde og Fiskergade, vedtages endeligt,
  At 3) forslag til udbygningsaftale vedtages endeligt,
  At 4) byplanvedtægt nr. 16 for Cityområde ved Søndergade, Østergade, Fiskergade og Fredens Torv i Aarhus ophæves for den del der gælder for lokalplanområdet.
  At 5) indsigelser og bemærkninger fremkommet under den offentlige høring besvares som angivet i bilag 3.
  Sagens forløb
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. februar 2020.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. februar 2020.
  09-03-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 9. marts 2020.

  Bilag

  Udskiftning af tag på ældreboliger på Mosealléen 5-51 i Tilst

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 16. marts 2020.
  Resumé
  Tagene på de almene ældreboliger på Mosealléen 5-51 i Tilst skal udskiftes, idet undertaget er gennemtæret. Udskiftningen sker for at undgå følgeskader på bygningerne.
  Det indstilles, at Sundhed og Omsorg bemyndiges til at optage lån i Kommunekredit. Behovet for at skifte taget sker 20 år tidligere end forventet grundet materialevalg ved undertagets udførelse. Lånet betales tilbage over 30 år via en huslejestigning.
  Der er afholdt afdelingsmøde for beboerne, hvor beboerne har godkendt udskiftningen af taget og den deraf følgende huslejestigning.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Sundhed og Omsorg bemyndiges til at optage lån på op til kr. 4.190.000 i Kommunekredit med en løbetid på 30 år til udskiftning af tag på Mosealléen 5-51, 8381 Tilst.
  Sagens forløb
  12-03-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesteren Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  16-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 4. marts 2020.
  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 16. marts 2020.

  Bilag

  Forslag fra KF om støtte til internationale familier

  Beslutning
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 25. marts 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra KF
  Forslag til byrådsbeslutning fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe:
  •  Støtte til internationale familier inden for dagtilbud og ordblindeundervisning.
  •  Mulighed for samme informationsniveau i forhold til børn med særlige behov.
   
  Sagsfremstilling:
  I den netop vedtagne Erhvervsplan "Partnerskab for bæredygtig vækst" er et af fokusområderne tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft, internationale specialister, der er med til at sikre undervisning af høj kvalitet på uddannelsesinstitutioner og special kompetencer i virksomhederne, så regionens virksomheder kan konkurrere på den globale scene.
   
  Rammerne for et godt familieliv er et væsentligt parameter ved tiltrækningen af specialisterne. En god by med tryghed, kultur, natur, pasning af børn der matcher forventningerne til en international familie, tilbud om hjælp til børn med særlige behov og hjælp til ægtefællen kan få et job, er altafgørende. Kort sagt alt det som en ganske almindelig familie i Danmark ønsker, blot med et internationalt perspektiv.
   
  I Det Konservative Folkeparti har vi fokus på internationale familiers trivsel i Aarhus Kommune. Derfor ønsker vi at styrke den internationale indsats.
   
  Der findes allerede flere pasningstilbud til internationale børn. Der er på nuværende tidspunkt et tilbud i en privat børnehave, der en del af Aarhus International School, som er en del af IB skoleprogrammet. Programmet starter ved 3-årsalderen. Der findes ikke et engelsksproget tilbud før børnehavealderen, hverken privat eller offentlig. Manglende pasning til internationale familier betyder at begge forældre ikke har mulighed for at komme på arbejdsmarkedet.
   
  Børn med behov for en særlig indsats findes også blandt de internationale familier. Det er en udfordring for forældre, da de ikke forstår sproget og systemet ved kontakt med fx. PPR. Familierne oplever at der bliver udleveret materiale på dansk, at der ikke er afsat ekstra tid til vigtige samtaler hvor der er tolk på og at diagnoser ikke bliver anerkendt ved ankomsten til Danmark, så der går lang tid inden barnet får den rette hjælp. Referater fra møder er på dansk, så de kan ikke forstå hvad der står og har svært at være forberedt til fremtidige møder. Derfor ønsker vi fokus på hvordan vi kan støtte både personalet i daginstitutioner og skoler, og hjælpe familierne med at forstå processen og blive en værdi i forløbet. Lad os udnytte, at dette er ressourcestærke forældre, som ønsker at sætte sig ind i systemet før mødet med kommunen.
   
  Med dette for øje vil vi have alle informationer oversat til engelsk, både på internettet og fysisk form, samt en undersøgelse af efterspørgslen på informationer om internationale børn med særlige behov. Aarhus kommunes hjemmeside er på engelsk, men der hvor familierne bliver sårbar og skal have en særlig hjælp, er den ikke på engelsk.
   
  Med udgangspunkt i ovenstående foreslår Det Konservative Folkeparti følgende:
  • Der etableres et tilbud om engelsksproget dagtilbud til børn i alderen 0-36 måneder.
  • Materiale der anvendes til internationale forædre udleveres påengelsk.
  • Oversætelse af Aarhus Kommunes hjemmeside omkring ·Bøn med sælige behov·, såforældre kan læse om proces og muligheder hvis de har børn med særlige behov.
  • Skolerne skal tilbyde understøttelse og IT-rygsæk til engelsksprogede ordblinde, på samme vilkår som de danske børn.
  • Beslutninger og aftaler lavet omkring samarbejdet mellem forældre og institutionen skal oversættes, så de er forståelige for alle parter.
   
  Det Konservative Folkeparti
  Mette Skautrup / Peter Sporleder

  Sagens forløb
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 25. marts 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  03-06-2020 Børn og Unge
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge.
  10-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  15-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 3. juni 2020.
   
  Indsatser i forhold til ordblindhed for engelsksprogede belyses ved notat til byrådsbehandlingen.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  19-08-2020 Børn og Unge-udvalget
  Anders Winnerskjold og Lene Horsbøl kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Bjerre tog forbehold.
   
  Eva Borchorst Mejnertz, Dorthe Borgkvist og Lone Norlander Smith tog forbehold med bemærkning om, at man anbefaler, at tilbuddet bliver en del af en almen vuggestue.
   
  Peter Sporleder var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 26. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021. Der henvises til budgetforslaget ”International vuggestue i Aarhus Kommune" fremsendt af det Konservative Folkepartis byrådsgruppe.

  Bilag

  Forslag fra S om at flere skal vælge folkeskolen

  Beslutning
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 25. marts 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten. 
  Beslutningsforslag fra S
  Baggrund:
  Folkeskolen er blandt vores vigtigste samfundsinstitutioner i Danmark. Det er en institution, hvor man møder hinanden på tværs af baggrunde. Det er her, man lærer hinanden at kende - det gælder både elever og forældre. Folkeskolen er kort sagt et afgørende omdrejningspunkt for menneskers liv og for lokalsamfund. Derfor er det også afgørende, at endnu flere vælger den lokale folkeskole.
   
  I Aarhus er der stor forskel på, hvor stor tilslutning og opbakning den lokale skole har. I nogle områder af byen vælger omkring 40% af beboerne den lokale skole, mens 80% vælger folkeskolen andre steder i Aarhus.
   
  For at sikre opbakning til folkeskolen i København har en gruppe forældre eksempelvis startet foreningen ’Brug Folkeskolen’. Det er en forening, som bl.a. arbejder for, at flere skal vælge den lokale folkeskole. Det er eksempler som ’Brug Folkeskolen’, som kan være drivende for at sikre øget opbakning.
   
  Socialdemokratiet ønsker, at den lokale skole i højere grad bliver det naturlige førstevalg, når forældre skal vælge deres barns folkeskole.
   
  Derfor foreslår Socialdemokratiet:
  • At MBU udarbejder en strategi, som skal pege på, hvordan man kan øge den lokale tilslutning (egenskoleandelene) til kommunens folkeskoler.
  • Børn- og unge udvalget skal inddrages i dette arbejde løbende.
  • At MBU peger på finansieringskilder til implementering af den udarbejdede strategi indenfor MBU’s budget.
   
  På vegne af Socialdemokratiet i Aarhus Byråd
  Anders Winnerskjold
  Politisk Ordfører (S)
  Næstformand, Børn- og ungeudvalget i Aarhus

  Sagens forløb
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 25. marts 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten. 

  19-08-2020 Børn og Unge
  Beslutningsforslaget besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge.
  26-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. 
  31-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 31. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 19. august 2020.
  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Budgetforslag fra KF og EL om revurdering af ydelsen til gadesygeplejersker

  Beslutning
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag fra KF og EL
  Med udløbet af den midlertidige bevilling fra satspuljemidlerne den 31/3-2020 nedjusteres antallet af gadesygeplejersker fra fire til to. I den forbindelse stiller Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten forslag om revurdering af indsatsen samt den fremadrettede økonomi, da vi er yderst bekymrede for de fremadrettede konsekvenser en halvering af antallet af gadesygeplejerskerne vil medføre.
   
  Der er ingen tvivl om, at gadesygeplejerskernes opgaver er mangfoldige og særdeles vigtige, og vi har tilmed en særlig forpligtelse til at passe på dem, der ikke altid kan passe på sig selv. Samtidig er gadesygeplejerskernes arbejdsopgaver stigende, i takt med at antallet af sårbare og udsatte borgere også er stigende, og vi ved, at sårbare og udsatte borgere særlig er udsatte for sygdomme – sygdomme der direkte er afledt af hjemløshed, misbrug mv.
   
  Samtidig foreslår vi, at der udarbejdes en fordelingsnøgle i samarbejde med de berørte sociale væresteder, med henblik på at gadesygeplejerskerne kan have en fast "træffetid" på de væresteder hvor det vil give mening. Formålet hermed vil være, dels at gadesygeplejerskerne vil være der hvor brugerne allerede er, og dels at gadesygeplejerskerne ikke skal "lede" efter dem der har brug for hjælp. Dette er et ønske fra væresteder, frivillige samt ansatte.
   
  Vi ønsker at dette forslag vil være med til at sikre ydelser lagt ind som faste bevillinger, så vi dermed kan sikre omsorg, pleje og hjælp til dem der er allermest udsatte på det sundhedsfaglige område i byen.
   
  Peter Sporleder, Det Konservative Folkeparti
  Lone Norlander Smith, Enhedslisten De Rød-Grønne

  Sagens forløb
  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om budgetmodel for idræts- og foreningsfaciliteter

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 25. marts 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Budgetforslag fra V
  V i Aarhus Byråd ønsker at der hurtigst muligt indføres en budgetmodel for idræts- og foreningsfaciliteter, således at der - på lige fod med afsættelse af midlet til eksempelvis daginstitutionskapacitet, skolekapacitet m.m. - fremover også afsættes midler til nye idræts- og foreningsfaciliteter.
   
  Motivation:
  Aarhus Kommune har i øjeblikket en stor tilvækst i antallet af nye borgere. Heraf følger en byudvikling hvor flere og flere borgere bosætter sig både i oplandet og centralt i Aarhus By. Aarhus har en stor mangel på idræts- og foreningsfaciliteter og det er oftest svært at finde tilstrækkelige kommunale midler hertil i de løbende budgetforhandlinger og budgetaftaler.
  For at skabe bedre muligheder for at både nye bydele og byudviklingsområder kan sikres idræts- og foreningsfaciliteter, såvel som bestående lokalsamfund og byområder, foreslår V i Aarhus Byråd, at det hurtigst muligt udarbejdes en budgetmodel som ovenfor anført.
  De fleste er enige i at idræts- og foreningsverdenen er uundværlig både som demokratibærere, men også som garanter for både fysisk og mental sundhed. Derfor skal der sikres midler til at kunne støtte op om idræts- og foreningsverdenen i Aarhus Kommune.
   
  På vegne af Venstre i Aarhus Byråd
  Hans Skou

  Sagens forløb
  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 25. marts 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Aktiv erhvervsindsats for at afbøde krise

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. marts 2020.
  Aarhus Kommunes initiativer til at imødegå økonomisk afmatning som følge af corona-virus
  Resumé
  Denne indstilling beskriver Aarhus Kommunes bidrag at holde hånden under dansk erhvervsliv i den aktuelle krisesituation. Det gælder både i form af her-og-nu initiativer, samt i form af mere strukturelle tiltag, der kan være med til at understøtte det generelle aktivitetsniveau til gavn for virksomhederne.
  Der foreslås en række straks-initiativer, som Byrådet umiddelbart kan sætte i gang, en række strukturelle initiativer, som kan iværksættes af Byrådet samt en række øvrige initiativer, der kræver statslig medvirken.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tiltræder følgende initiativer til umiddelbar iværksættelse:
  • straks-betaling (allerede iværksat),
  • fremrykning af investeringer uden betaling af den normale interne rente,
  • månedlig opfølgning på, at der eksekveres,
  • prioritering af interne og eksterne ressourcer til eksekvering,
  • der indledes med det samme en dialog med håndværkererhvervene om eventuelle tiltag, der kan fremme hurtig igangsætning af anlægsarbejder. Det kan fx være dispensation fra politikken om fagentrepriser i konkrete tilfælde indtil videre, hvis det fremmer hurtig eksekvering
  • midlertidig dispensation til Børn og Unge til opførelse af dagtilbud, hvis der i prognosen forventes et behov i et område inden for en 5-års periode
  At 2) Byrådet tiltræder en mulighed for at trække på den finansielle egenkapital med op til 300 mio. kr. med baggrund i den helt ekstraordinære situation
  At 3) Borgmesterens Afdeling i samarbejde med magistratsafdelingerne fremsender en indstilling inden udgangen af april med forslag til investeringer for op til 300 mio. kr., der kan iværksættes inden for en relativt kort tidshorisont. Vægten skal være på initiativer til fremme af den grønne omstilling, og herudover afsættes 30 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og genopretning samt 3 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 til øget byggesagsbehandling, lokalplanlægning m.v. for at undgå flaskehalse i myndighedsbehandlingen.
  At 4) Byrådet følger udviklingen nøje, og tilkendegiver, at man indenfor de rammer der ligger for Byrådets virksomhed er indstillet på at gøre det, der skal til for at afbøde de økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser af corona-krisen.
  Sagens forløb
  23-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice samt Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 20. marts 2020.
  Oplysninger om ledighedsudviklingen under Coronakrisen lægges på dagsordenen til byrådsbehandlingen.

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. marts 2020.

  Bilag

  Ændrede rettigheder og forpligtelser pga. COVID-19

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. marts 2020.
  Resumé
  Den 17. marts 2020 blev der udstedt en række bekendtgørelser, som påvirker magistratsafdelingernes håndtering af forskellige opgaver og ydelser i forbindelse med COVID-19 pandemien.
  Formålet med bekendtgørelserne er at sikre, at der på social- sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndteringen af COVID-19 kan foretages en nødvendig prioritering af opgaver og optimal anvendelse af de behandlings- og personalemæssige ressourcer.
  Er behovet til stede, bemyndiges kommunerne til, ud fra en konkret individuel vurdering af borgernes behov, at foretage en hel eller delvis reduktion eller omlægning af hjælpen til borgerne.
  For at sikre smidig anvendelse af nødlovgivningen og mulighed for at reagere hurtigt, bemyndiges magistratsafdelingerne med denne indstilling til at vurdere, om betingelserne er opfyldt samt at gennemføre de nødvendige ændringer i serviceniveauer og opgaveløsning på de områder, der er omfattet af bekendtgørelserne.
  Bemyndigelsen ophører samtidigt med de relevante bekendtgørelser.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) De ansvarlige magistratsafdelinger bemyndiges til at vurdere, om betingelserne for anvendelse af særlovgivningen er opfyldt, samt herunder inden for deres ansvarsområder at justere i serviceniveauet og opgaveløsningen på de områder, der er omfattet af bekendtgørelserne.
  At 2) Bemyndigelsen ophører samtidig med de relevante bekendtgørelser relateret til COVID-19, der udstedes i medfør af epidemilovens bestemmelser.
  Sagens forløb
  20-03-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 20. marts 2020.
  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. marts 2020.

  Bilag