Vælg

Referat Aarhus Byråd 15-04-2020

  Udskydelse af virksomheders betaling af dækningsafgift

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 14. april 2020. 
   
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.
  Virksomheder i Aarhus Kommune får betaling af 2. rate af dækningsafgift for 2020 udskudt fra juli til december 2020.
  Resumé
  Med henblik på at understøtte økonomisk trængte virksomheder som følge af Corona-krisen udskydes virksomhedernes betaling af 2. rate af dækningsafgiften for 2020 fra juli til december 2020.
   
  Dækningsafgiften for erhvervsejendomme trækkes ud af den betaling for ejendomsskat og øvrige afgifter til Aarhus Kommune, som forfalder d. 1. juli 2020, og virksomhederne modtager en særskilt reguleringsskattebillet for 2. rate af dækningsafgiften med forfald d. 1. december 2020.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) betalingen for 2. rate af dækningsafgiften af erhvervsejendomme for 2020 udsættes fra 1. juli 2020 til 1. december 2020.
  Sagens forløb
  14-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 1. april 2020.
   
  Det belyses til byrådsbehandlingen, hvordan kulturinstitutionerne er stillet med hensyn til betaling af dækningsafgift.

  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 14. april 2020. 
   
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  22-04-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget drøftede sagen.

  Bilag

  Etablering af Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 14. april 2020.
  Der gives kommunegaranti på op til 12,5 mio. kr. og anlægstilskud på 11,6 mio. kr. til etablering af Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter - et selvstændigt svømme- og aktivitetscenter på kommunal jord ved den eksisterende svømmehal på Lystrup Skole.
  Resumé
  Lystrup IF Svømning har behov for en udvidelse af faciliteterne for at kunne leve op til efterspørgslen fra foreningens ca. 5.000 medlemmer samt borgerne i lokalområdet, som ønsker svømmefaciliteter til et aktivt fritidsliv.
  Lystrup IF Svømning har siden 2013 arbejdet på at etablere Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter, som udspringer af et ønske om at styrke foreningsidrætten og skabe spændende og alsidige foreningsbaserede svømme- og vandaktiviteter for både børn og voksne.
  Lystrup IF Svømning har med henblik på opførelse af svømme- og aktivitetscenteret etableret den almennyttige forening ”Foreningen Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter”, der har til formål at eje og forestå driften af svømme- og aktivitetscenteret.
  Opførelsen af Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter har stor opbakning i Lystrup og gennemføres med støtte fra Aarhus Kommune. For at projektet kan realiseres har Foreningen Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter fra Aarhus Kommune behov for en kommunegaranti for et lån på op til 12,5 mio. kr., et anlægstilskud på ca. 11,6 mio. kr. og en 30-årig grundlejeaftale med Børn og Unge.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Der gives anlægstilskud på 11.638.336 kr. til foreningen Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter. Anlægstilskuddet finansieres via afsatte rådighedsbeløb under de to KB-bevillinger ’Anlægspuljen til forenings- og fritidsfaciliteter’ samt ’Puljen til idrætsfaciliteter’.
  At 2) Kultur og Borgerservice i 2020 stiller en kommunegaranti til foreningen Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter for et lån på op til 12,5 mio. kr. Garantien stilles først for en byggekredit i anlægsfasen og konverteres derefter til en lånegaranti for et 30-årigt fastforrentet lån i Kommunekredit.
  At 3) Børn og Unge bemyndiges til at indgå en vederlagsfri 30-årig grundlejeaftale med foreningen Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter.
  At 4) Børn og Unge bemyndiges til at indgå en 30-årig aftale med foreningen Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter om overtagelse og drift af Lystrup Svømme- og Aktivitetscenters vandbehandlingsanlæg, der etableres i teknikrummet i Lystrup Skoles svømmehal.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices og Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 25. marts 2020.
   
  Til byrådsbehandlingen laves en uddybende beskrivelse af rollefordelingen mellem foreningen og kommunen.

  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 14. april 2020.

  Bilag

  Grøn omstilling af kommunens bilflåde

  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. april 2020.
  Resumé
  Byrådet vedtog med budget 2020 at Aarhus Kommunes bilflåde skal være omstillet til fossilfri drivmidler senest ultimo 2025, hvilket giver seks år til omstillingen.
   
  I nærværende indstilling er udarbejdet overblik over hvordan udfasningsplanen anbefales at se ud for at målsætningen om fossilfri bilflåde kan imødekommes.
   
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     Den beskrevne plan for udfasning af fossilt drevne køretøjer 2020-25 vedtages, og at der årligt følges op på udfasningen i regnskabet.
   
  At 2)     Klimafonden medfinansierer etablering af lade-standere med op til 1 mio. kr. Det skal være en midlertidig ordning, hvori der bliver indbygget en incitamentsmodel, der betyder at ’first movers’ belønnes med det højeste tilskud.
   
  At 3)     De øvrige tiltag under ’grøn transport’ fremsendes senere i 2020. De omfatter indstillinger vedr. flg. punkter:
      a)     Grøn Transportplan fase 2, fælles indstilling fra Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling
      b)     En række forslag fra Direktørgruppen til omlægning af medarbejderes brug af egne fossil-drevne biler i arbejdstiden til fossilfri transport samt til at øge andelen af fossilfri transport for Aarhus Kommunes medarbejderes transport til og fra arbejde.
   
  Sagens forløb
  23-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 16. marts 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold med følgende begrundelse:
  "De op til 50 ladestandere, som den ene million giver mulighed for, rækker ikke langt, når der er 638 kommunale køretøjer på benzin/diesel. Der er med andre ord behov for det 10-dobbelte beløb, hvis vi for alvor skal sikre et tilstrækkeligt grundlag for omstillingen. Jeg vil anbefale at der afsættes 5 mio.
  Den foreslåede først-til-mølle -ordning er uheldig, da man risikerer panikkøb for at få støtten. Jeg mener det skal være Ejendomme, der får ansvaret for udrulning af elladestandere i kommunens bygninger. Dermed får vi fra start af skabt det nødvendige overblik og den nødvendige styring. Både i forhold til hvor vidt bygningernes nuværende elnet kan honorere flere ladestandere og hvordan vi imødekommer behovet bedst muligt.
  En række afledte konsekvenser ved at skifte fra kørselsgodtgørelse til indkøb af elbiler er ikke uddybet, beskrevet. Det vil bl.a. indebære øgede lønudgifter eller lavere produktivitet som følge af en mindre fleksibel arbejdsdag, hvor medarbejderne ikke kan starte og slutte hjemme. Det er i de allerfleste tilfælde en billig ordning for kommunen, at medarbejdere kører tjenestekørsel i egne biler. Det gælder især der, hvor der køres relativt få kilometer, og bilen står stille meget af tiden".
  Rådmand Jette Skive tog forbehold med henvisning til, at hun ønsker en højere medfinansiering fra Klimafonden.
   
   

  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. april 2020.
  22-04-2020 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Ali Nuur, Lene Horsbøl og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling, med den bemærkning af at 2) udgår, da etablering af lade-standere vil indgå i en kommende indstilling til Aarhus Byråd omkring Aarhus Kommunes initiativer for at afbøde den økonomiske krise som følge af Covid19.
   
  Mette Bjerre tog forbehold.

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Aarhus Havns årsrapport 2019, budget 2020 samt overslag 2021 og 2022, valg af revisor og fastsættelse af vederlag til bestyrelsen

  Beslutning
  Tilbagesendes Aarhus Havn med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget havnens indstilling af 1. april 2020.
   
  Aarhus Havn udarbejder notat.
  Resumé
  Årets overskud på 84 mio. kr. er 11 mio. kr. højere end budgetteret pga. positivt afkast af værdipapirer.
  Resultatet for 2019 betegnes som tilfredsstillende. EBIT på 64 mio. kr. viser en solid indtjening fra havnedriften, men er ikke tilfredsstillende, idet det er 6 mio. kr. lavere end budget. I årsrapporten for 2018 blev angivet et forventet EBIT i intervallet 65 – 75 mio. kr.
  Godsomsætningen steg med 141.000 tons (2%) til 8.943.000 tons. Fremgangen skyldes containeromsætningen, der steg til ny dansk rekord på 574.000 teus efter en stigning på 34.000 teus (6%).
  Arealudlejning steg med 9 ha., som er tre gange et "normalt år".
  Balancen (aktiver og passiver) udgør 2.454 mio. kr., hvoraf egenkapitalen udgør 1.742 mio. kr. ultimo 2019, svarende til en soliditet på 71%.
  For 2020 viser budgettet et overskud på 75 mio. kr. For 2021 og 2022 viser overslaget et overskud på 335 mio. kr. (heraf 250 mio. fra salg af anlægsaktiver) og 90 mio. kr.
  I perioden 2020 – 2022 er afsat et rammebeløb på 1.002 mio. kr. til nyanlæg og nyt materiel. Finansiering sker dels fra nuværende likvide midler, salg af anlægsaktiver og driftsresultaterne. Herudover skønnes der behov for optagelse af lån eller anden finansiering på 140 mio. kr.
  Ved udgangen af 2022 vurderes overskud og likviditet at være på et acceptabelt niveau og med et økonomisk råderum, hvor Havnen er i stand til at modstå en vis uventet negativ afvigelse fra forudsætningerne i budgettet.
  Indstilling
  Aarhus Havns bestyrelse har på mødet den 1. april 2020 godkendt følgende, der indstilles til byrådets godkendelse:
  •  Årsrapport 2019
  •  Budget 2020
  •  At BDO vælges som revisor for 2020
  •  At byrådet godkender, at havnebestyrelsen oppebærer et vederlag som det højest tilladte til de menige medlemmer. Der ydes ikke vederlag til formanden.
  Sagens forløb
  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Aarhus Havn med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget havnens indstilling af 1. april 2020.
   
  Aarhus Havn udarbejder notat.

  Bilag

  Kvalitetsopfølgning på 6-18-årsområdet 2020

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 1. april 2020.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at der ønskes forstærket indsats for forældreinddragelse i forældretilfredshed fra specialklasse- og inklusionsforældrene.
   
  Dorthe Borgerkvist kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Opfølgning på kvaliteten på 6-18-årsområdet i Børn og Unge med særlig fokus på læringsmiljøer, fravær og faglig udvikling.
   

  Resumé
  Dette er første version af en ny fokuseret kvalitetsopfølgning på 6-18-årsområdet. De tre temaer – læringsmiljøer, fravær og faglig udvikling – er besluttet efter inddragelse af ledere i skole, dag- og fritidstilbud efter ønske fra byrådet om en enklere rapport, der er tættere på praksis og lokale erfaringer.
   
  Kvalitetsopfølgningen viser, at der er en sammensat gruppe af sårbare og udsatte børn og unge på kanten af fællesskaberne, som har meget fravær, og hvor de eksisterende læringsmiljøer ikke altid slår til. Men langt de fleste børn og unge klarer sig godt fagligt, trives og udvikler sig og har et stabilt fremmøde inden for gode læringsmiljøer.
   
  Kvalitetsopfølgningen viser, at de tre temaer er tæt forbundne. Børn og unge skal være til stede, før der kan ske faglig udvikling, og læringsmiljøerne skal være motiverende og inspirere til sunde fællesskaber med plads til alle. Udvikling inden for temaerne kalder derfor på nuancerede og sammenhængende indsatser.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     kvalitetsrapporten på 6-18-årsområdet godkendes af byrådet.
   
  At 2)     byrådet tiltræder de anførte tilsynspunkter i bilag 4.
   
  At 3)     byrådet drøfter kvaliteten på skole- og fritids- og ungdomsskoleområdet med særligt fokus på læringsmiljøer, fravær og faglig udvikling.
   
  At 4)     skolerne og FU-områderne frem til foråret 2022 har et særligt fokus på arbejdet med at fremme motiverende, inkluderende læringsmiljøer, nedbringe fraværet og sikre faglig udvikling for alle børn og unge, samt at hver skole og FU-område udvælger en konkret problemstilling under hvert tema.
   
  Sagens forløb
  13-03-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
   

  16-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 27. februar 2020.
  Der udarbejdes notat til Byrådsbehandlingen som belyser situationen i forhold til MSB's mål for udsatte børn.

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. marts 2020.
  01-04-2020 Børn og Unge-udvalget
  Anders Winnerskjold, Mette Bjerre, Ouafa Rian og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Lone Norlander Smith kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at der ønskes forstærket indsats for forældreinddragelse i forældretilfredshed fra specialklasse- og inklusionsforældrene.
   
  Lene Horsbøl tog forbehold med henblik på drøftelse i gruppen.
   
  Dorthe Borgkvist kunne ikke tiltræde indstillingen med henvisning til, at der ikke lyttes til forældre, skolebestyrelser og organisationers høringssvar.

  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 1. april 2020.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at der ønskes forstærket indsats for forældreinddragelse i forældretilfredshed fra specialklasse- og inklusionsforældrene.
   
  Dorthe Borgerkvist kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Hotel og restaurant - Nørre Alle 72-74

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. april 2020.
  Ansøgning om at opføre bebyggelse i fem etager med restaurant/hotelcafé i stueetagen og 16 hotelværelser i de øvrige etager.
  Resumé
  Der er ansøgt om at opføre bebyggelse i fem etager med restaurant/hotelcafé i stueetagen og hotelværelser i de øvrige etager på ejendommene Nørre Alle 72-74.
   
  Ejendommene består i dag af et dobbelthus, der har bevaringsværdier på henholdsvis 5 og 6.
   
  Byggeriet er omfattet af lokalplan 591, der blandet andet har som formål, at ny bebyggelse opføres så der opnås en arkitektonisk og miljømæssig tilfredsstillende helhedsvirkning i området.
   
  Byggeriet fraviger kommuneplanens bestemmelse om husdybde, da bebyggelsens stueplan næsten udfylder matriklen.
   
  En partshøring har medført en række indsigelser om især parkeringsforhold, skygge- og indbliksgener, og at byggeriet ikke er tilpasset gaden og området.
   
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet ikke medfører væsentlige indbliksgener eller skyggegener, og at det er tilpasset både gaden og området.
   
  I Aarhus Kommunes strategi for hoteludvikling er det et pejlemærke at fordoble antal overnatninger i 2025. Strategien forudsætter en løbende kapacitetsudvidelse.
  Indstilling
  Det indstilles:
  1) at byrådet godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  19-03-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. marts 2020.
  Rådmand Jette Skive, rådmand Rabih Azad-Ahmad, Keld Hvalsø og Mette Skautrup tog forbehold.
  Forslag fra Kulturmiljørådet om mere lukket bebyggelse belyses til Byrådsbehandlingen. Strategi for Hoteludvikling, som der henvises til i indstillingen lægges på dagsordenen.

  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. april 2020.

  Bilag

  Lokalplan 1108, Boligområde Skæring Strand - Endelig

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. april 2020.
  Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 1108, Boligområde Skæring Strand – overførsel fra sommerhusområde til byzone samt Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanen gælder for et 130 ha stort område, der indeholder sommerhusområdet Skæring Strand samt det rekreative område, Mindelunden. Området ligger nord for og i umiddelbar tilknytning til Skæring By.
  Lokalplanen er igangsat på baggrund af en afstemning i efteråret 2017 blandt alle de private grundejere om interessen for at overføre sommerhusområdet til byzone.
  Lokalplanens formål er at muliggøre en anvendelse til boligformål til lav boligbebyggelse med fritliggende enfamilieboliger til helårsbeboelse.
  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplanrammer. Lokalplanen er derfor ledsaget af Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017, der muliggør, en anvendelse til boligformål med en maksimal bebyggelsesprocent på 20 til 25%, en bygningshøjde på maks. 6,5 m samt ændrede mindstegrundstørrelser.
  Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt. Der indkom i alt 133 høringssvar, som hovedsageligt omhandler bygningsregulerende bestemmelser, placering, bebyggelsesprocent, højder, det grønne udtryk, trafikale forhold samt flere forhold uden for lokalplanen.
  Høringssvarene er vedlagt indstillingen som bilag 4. Forslag til besvarelse af høringssvarene indgår i bilag 5.
  På baggrund af høringen foreslås en række præciseringer af lokalplanforslaget.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til lokalplan 1108 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.6 og bilag 6,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt,
  At 3) den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering af lokalplan nr. 1108 med Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017, vedtages og indgår som en del af lokalplanens og kommuneplantillæggets redegørelse. Den sammenfattende redegørelse fremgår af bilag 3.
  At 4) bemærkninger fra den offentlige høring besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.5 og bilag 5,
  Sagens forløb
  25-03-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  30-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. marts 2020.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.

  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. april 2020.
  22-04-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1110, Boliger ved Sandgravvej 3-5 og Skovvejen 53 Aarhus C - Endelig

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. april 2020.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1110, Boliger ved Sandgravvej 3-5 og Skovvejen 53, Aarhus C.
   

  Resumé
  Lokalplanen gælder for et område beliggende i Skovvejskvarteret i bydelen Trøjborg ved Sandgravvej. Lokalplanområdet, der er ca. 1.200 m2 stort, var ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone. Grundejer har anmodet om udarbejdelse af lokalplanen.
   
  Formålet med lokalplanen er, at bebyggelsen tilpasser sig terrænet og den omkringliggende bebyggelse. Det har samtidig været vigtigt, at den nye bebyggelse forholder sig til kulturmiljøet i Skovvejskvarteret, og at byens udvikling fortsat kan aflæses i den historiske kystskrænt.
   
  Lokalplanen giver mulighed for at etablere en boligbebyggelse med etageboliger og rækkehuse inden for området. Samlet set gives der mulighed for at etablere et etageareal på 2.000 m2 ekskl. kælder inden for området, svarende til ca. 24 boliger. Eksisterende bebyggelse nedrives, herunder den bevaringsværdige bygning Sandgravvej 3-5.
   
  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
   
  I høringsperioden er modtaget i alt 18 høringssvar. Teknik og Miljø indstiller, at høringssvarene giver anledning til en ændring i planforslaget vedr. afskærmende hegnsbeplantning.
  Indstilling
  At 1)     forslag til lokalplan nr. 1110 vedtages endeligt, med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.4,
   
  At 2)     høringssvar besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.3.
   
  Sagens forløb
  19-03-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
   

  23-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. marts 2020.
  Rådmand Jette Skive og Keld Hvalsø kan ikke tiltræde.

  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. april 2020.

  Bilag

  Lokalplan 1123, Ny genbrugsstation ved Ølstedvej i Lisbjerg - Forslag

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. marts 2020.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1123 for en ny genbrugsstation ved Ølstedvej i Lisbjerg samt tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2017
  Resumé
  AffaldVarme Aarhus ønsker en ny genbrugsstation ved Affaldscenter Lisbjerg. Planområdet er 1,2 ha stort, kommunalt ejet og i byzone.
  Planområdet bruges til genbrugsstation og slaggedepot. Dele af området består af skov og en cirkulær græsflade.
  Formålet med planen er opførelse af en ny genbrugsstation og anden brug af den nuværende genbrugsstation. Områdets rekreative kvalitet skal desuden højnes.
  I en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen fra 12. nov.- 3. dec. 2019 kom to høringssvar om henholdsvis rekreative muligheder, gener fra pladsen samt trafikale forhold. Det anbefales, at svarene ikke medfører ændringer i planforslaget.
  Forslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da en del af området ligger i en ramme til offentlige rekreativt formål. Tillægget foreslår at nedlægge rammeområdet og i stedet lægge arealet ind under naboområdet til erhvervsformål.
  Planen fremlægges som en kategori B-plan, hvilket betyder, at planen vil blive endeligt vedtaget af Teknik og Miljø uden politisk behandling, hvis der ikke kommer væsentlige indsigelser.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1123 godkendes til offentlig fremlæggelse, som en kategori B-plan,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse, som tillæg knyttet til en kategori B-plan,
  At 3) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.4.
  Sagens forløb
  19-03-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. marts 2020.
  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. marts 2020.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  Bilag

  Etablering af boliger på Montanagade 29 A-E

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 23. marts 2020.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Ansøgning om at opføre fire nye 2-etagers bebyggelser samt etablering af to boliger i stueetagen på en eksisterende bygning. Bygningerne ligger i baggården.
  Resumé
  Der er søgt om tilladelse til at opføre fire bebyggelser i to etager til samlet otte nye boliger samt etablering af to boliger i stueetagen på en eksisterende bygning. Fire eksisterende bebyggelser nedrives.
  Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 020202BO.Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser om anvendelse til boligformål i maksimalt to etager for nybyggeri samt en husdybde på ti meter.
  Projektet fraviger rammens udgangspunkt om, at bebyggelse som hovedregel skal opføres som en sluttet bebyggelse i facadelinjen med nabobebyggelsen samt marginalt kravet om, at opholdsareal på terræn mindst skal udgøre 30 %.
  En partshøring har medført en række indsigelser fra blandt andet Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd samt fra naboerne på Skt. Pauls Gade, Montanagade og Ole Rømers Gade.
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har høj kvalitet og er tilpasset omgivelserne i proportioner og materialer. Projektet vil løfte gårdmiljøet med respekt for områdets kulturmiljø.
  Indstilling
  At 1) Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  27-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 18. februar 2020.
  Rådmand Jette Skive kan ikke tiltræde, at der fjernes P-pladser.
  Keld Hvalsø tager forbehold for fortætningen.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Thomas Medom deltog ikke sagens behandling.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  23-03-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.
   

  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 23. marts 2020.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Røgfrie udearealer og forbud mod tobakssalg til arrangementer mv.

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 1. april 2020.
  Resumé
  Byrådet har tidligere besluttet, at magistratsafdelingerne skulle komme med forslag til, hvor der skal indføres røgfrie udearealer i Aarhus Kommune.
  Det vil sige områder under åben himmel, hvor det ikke længere vil være tilladt at ryge tobak, herunder cigaretter, vandpibe og e-cigaretter mv.
  Magistratsafdelingernes forslag har været i offentlig høring og forlægges nu byrådet til vedtagelse. Udover afdelingernes forslag foreslås også at busstoppesteder også gøres røgfrie, og at der i samarbejde med Strøgforeningen fastlægges en forsøgsperiode hvor Strøget gøres røgfrit.
  Det er i forvejen ikke tilladt at ryge i kommunale institutioner og arbejdspladser, og nogle udearealer er allerede røgfrie f.eks. ved skoler og børnehaver.
  Byrådet besluttede derudover i november 2018, at der skal indføres et forbud mod salg af tobak til kommunalt støttede arrangementer, samt et forbud mod salg af tobak fra kommunalt ejede og lejede bygninger.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) indføre røgfrie udearealer, hvor magistratsafdelingerne har foreslået det       (bilag 1)
  At 2) busstoppestederne ligeledes bliver røgfrie
  At 3) der i samarbejde med Strøgforeningen fastlægges en forsøgsperiode hvor Strøget gøres røgfrit
  At 4) der som en fast del af alle aftaler, som Aarhus Kommune fremadrettet indgår med kulturarrangementer/aktører, forudsættes, at der ikke sælges tobak
  At 5) der indføres et forbud mod salg af tobak i kommunalt ejede ejendomme, kommunalt lejede ejendomme og kommunale institutioner i øvrigt
  Sagens forløb
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 29. januar 2020.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  01-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkningen, at rådmanden vedrørende beslutningspunkt 3 bemyndiges til at aftale nærmere tiltag sammen med strøgforeningen.
  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 1. april 2020.

  Bilag

  Medlemmer til Rådet for Sociale Investeringer

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 30. marts 2020.
  Resumé
  Med byrådsindstillingen ’Indstilling om forslag fra SF: Etablering af social investeringsfond’ etableres en social investeringsfond i Aarhus Kommune ved at oprette et eksternt råd med 3 medlemmer.
  Med denne indstilling udpeges tre medlemmer til bestyrelsen for perioden 2020-2024 - én formand og to menige medlemmer. Rådet er sammensat ud fra en samlet vurdering af kompetencer.
  Som det fremgår af kommissoriet for Rådet for Sociale Investeringer vil formanden blive aflønnet med 100.000 kr. årligt, mens de to menige medlemmer hver aflønnes med 25.000 kr. årligt.
  Rådet for Sociale Investeringer tiltræder, når byrådet har tiltrådt denne indstilling.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet udpeger tre eksterne medlemmer til Rådet for Sociale Investeringer for perioden 2020-2024, jf. afsnit 6 nedenfor.
  Sagens forløb
  30-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 24. marts 2020.
  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 30. marts 2020.

  Bilag